پاتولوژی دهان فک و صورت پاتولوژی دهان فک و صورت

توضیحات

یکی از کتب مرجع در زمینه پاتولوژی دهان و فک و صورت در مراکز علمی معتبر سراسر دنیا کتاب Oral & Maxillofacial Pathology اثر Brad Neville و همکارانش است. این کتاب حاوی بیش از 1400 تصویر کلینیکی تمام رنگی و رادیوگرافی از بیماری‌های دهان و فک و صورت، بیماری‌های پوستی مخاطی و همچنین بیماری‌های سیستمیک به همراه اطلاعات جدید در مورد اتیولوژی، علایم کلینیکی، هیستوپاتولوژی و درمان و پیش آگهی آن­ها، این امکان را فراهم می‌سازد که دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی مهارت‌های شناسایی و تشخیص موفقیت آمیز خود را در مورد این بیماری‌ها بهبود ببخشند. برای نیل به این مقصود ضمیمه­ای جامع نیز در پایان کتاب گنجانده شده که در آن تشخیص افتراقی بیماری­های دهان و فک و صورت ذکر گردیده است. در ویرایش چهارم، علاوه بر به­روزشدن کامل موضوعات قبلی، مطالب جدیدی نظیر globodontia، lobodontia، localized juvenile spongiotic gingival hyperplasia، oral leishmaniasis، oral lesions associated with cosmetic fillers، IgG4-related disease و mammary analogue secretory carcinoma of salivary gland origin نیز معرفی شده­اند. در ترجمه این کتاب، به دلیل پیچیدگی مباحث فنی و وجود کلمات و اصطلاحات علمی به معادل­های انگلیسی در متن یا به صورت زیرنویس اشاره شده و به منظور آشنایی با اصطلاحات رایج در زمینه پاتولوژی، واژه­نامه­ای نیز در پایان کتاب تنظیم گردیده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"33","title":"پاتولوژی دهان فک و صورت","price":"۱۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۴۷‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4cbc45542cfa789b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4cbc45542cfa789b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4cbc45542cfa789b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4cbc45542cfa789b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4cbc45542cfa789b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4cbc45542cfa789b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4cbc45542cfa789b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4cbc45542cfa789b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4cbc45542cfa789b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4cbc45542cfa789b/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009136261","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["یکی از کتب مرجع در زمینه پاتولوژی دهان و فک و صورت در مراکز علمی معتبر سراسر دنیا کتاب Oral & Maxillofacial Pathology اثر Brad Neville و همکارانش است. این کتاب حاوی بیش از 1400 تصویر کلینیکی تمام رنگی و رادیوگرافی از بیماری‌های دهان و فک و صورت، بیماری‌های پوستی مخاطی و همچنین بیماری‌های سیستمیک به همراه اطلاعات جدید در مورد اتیولوژی، علایم کلینیکی، هیستوپاتولوژی و درمان و پیش آگهی آن­ها، این امکان را فراهم می‌سازد که دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی مهارت‌های شناسایی و تشخیص موفقیت آمیز خود را در مورد این بیماری‌ها بهبود ببخشند. برای نیل به این مقصود ضمیمه­ای جامع نیز در پایان کتاب گنجانده شده که در آن تشخیص افتراقی بیماری­های دهان و فک و صورت ذکر گردیده است. در ویرایش چهارم، علاوه بر به­روزشدن کامل موضوعات قبلی، مطالب جدیدی نظیر globodontia، lobodontia، localized juvenile spongiotic gingival hyperplasia، oral leishmaniasis، oral lesions associated with cosmetic fillers، IgG4-related disease و mammary analogue secretory carcinoma of salivary gland origin نیز معرفی شده­اند. در ترجمه این کتاب، به دلیل پیچیدگی مباحث فنی و وجود کلمات و اصطلاحات علمی به معادل­های انگلیسی در متن یا به صورت زیرنویس اشاره شده و به منظور آشنایی با اصطلاحات رایج در زمینه پاتولوژی، واژه­نامه­ای نیز در پایان کتاب تنظیم گردیده است."],"pages_count":"889","keywords":null,"token":"4cbc45542cfa789b","created_at":"2017-10-07 17:29:01","updated_at":"2021-11-08 11:26:28","publisher_id":"15","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"112","title":"برد دابلیو نویل","firstname":"برد","lastname":"دابلیو نویل","token":"b5a1109f526a80e8","created_at":"2017-10-07 16:48:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"writer"},{"id":"114","title":"مریم قنبریها","firstname":"مریم","lastname":"قنبریها","token":"32cf360d3756215d","created_at":"2017-10-07 16:48:52","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"112","title":"برد دابلیو نویل","firstname":"برد","lastname":"دابلیو نویل","token":"b5a1109f526a80e8","created_at":"2017-10-07 16:48:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"114","title":"مریم قنبریها","firstname":"مریم","lastname":"قنبریها","token":"32cf360d3756215d","created_at":"2017-10-07 16:48:52","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"33","file":"59d8dda5b509e4.87553904.pdf","book_id":"33","toc":[{"page":"14","title":"1 نقایص رشدی نموی ناحیه دهان و فک و صورت"},{"title":"2 ابنورمالیتی‌های دندان‌ها","page":"60"},{"title":"3 بیمار ی‌های پالپ و پری اپیکال","page":"122"},{"title":"4 بیمار ی‌های پریودنتال","page":"150"},{"title":"5 عفونت‌های باکتریال","page":"174"},{"title":"6 بیماری‌های قارچی و پروتوزوآیی","page":"202"},{"title":"7 عفونت‌های ویروسی","page":"228"},{"title":"8 آسیب‌های فیزیکی و شیمیایی","page":"270"},{"title":"9 آلرژي‌ها و بيماري‌هاي ايمونولوژيک","page":"312"},{"title":"10 پاتولوژی اپی تلیوم","page":"340"},{"title":"11 پاتولوژی غده بزاقی","page":"432"},{"title":"12 تومورهای بافت نرم","page":"482"},{"title":"13 اختلالات هماتولوژیک","page":"542"},{"title":"14 پاتولوژی استخوان","page":"580"},{"title":"15 کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک","page":"640"},{"title":"16 بیماریهای پوستی","page":"696"},{"title":"17 تظاهرات دهانی بیماری‌های سیستمیک","page":"766"},{"title":"18 دردفاسیال و بیماری‌های نوروماسکولار","page":"806"},{"title":"19 دندانپزشکی قانونی","page":"824"},{"title":"ضمیمه","page":"856"},{"title":"واژه نامه","page":"884"}],"created_at":"2017-10-07 17:29:01","updated_at":"2021-11-08 11:26:41","process_started_at":"2017-11-09 15:06:44","process_done_at":"2017-11-09 15:38:38","process_failed_at":null,"pages_count":"890","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"a237d61df265c522071da126154b94f6c606e622a82171b71378b998c6f3185e4642c20f56ee9b674f347de6d1230bb15416ef50e12a8ccbc96412a792a41329","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۹۰"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","manager":"داناخواجوی","shaba":"IR080190000000104631867004","bank_name":"صادرات","description":"براساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است.","ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"430351bb09614edd","slug":"he","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"همراه علم","email":"khajavi@hamrahelm.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"18dae4b6776b4b6b","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"gvk8ta","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-11-08 12:22:57","created_at":"2017-10-07 12:44:45","updated_at":"2019-11-08 12:22:57","bazaar_credit":0,"description":"khajavi@hamrahelm.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"10393","title":"پاتولوژی اختصاصی","token":"da05b105b320fd52","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:48","updated_at":"2017-12-09 13:45:31","study_fields":[{"id":"442","title":"پزشکی","degree_id":"7","token":"11359d7e4066a93a","books_count":"52","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:11:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"10408","title":"پاتولوژی عمومی و دهان","token":"95770cd4ee48c8a9","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:48","updated_at":"2017-12-09 13:45:31","study_fields":[{"id":"907","title":"تکنسین سلامت دهان","degree_id":"7","token":"00a1f1434ea81e71","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-03-05 16:30:26","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"18859","title":"دندانپزشکی ترمیمی ۱ عملی","token":"922469b5370d3d47","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:32:13","updated_at":"2017-12-09 13:45:31","study_fields":[{"id":"439","title":"دندانپزشکی","degree_id":"22","token":"3a213125d9619da8","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"پاتولوژی-دهان-فک-و-صورت","urlify":"پاتولوژی-دهان-فک-و-صورت","pages_count_fa":"۸۸۹","authorTitle":"برد دابلیو نویل, مریم قنبریها","tocStr":"1 نقایص رشدی نموی ناحیه دهان و فک و صورت, 2 ابنورمالیتی‌های دندان‌ها, 3 بیمار ی‌های پالپ و پری اپیکال, 4 بیمار ی‌های پریودنتال, 5 عفونت‌های باکتریال, 6 بیماری‌های قارچی و پروتوزوآیی, 7 عفونت‌های ویروسی, 8 آسیب‌های فیزیکی و شیمیایی, 9 آلرژي‌ها و بيماري‌هاي ايمونولوژيک, 10 پاتولوژی اپی تلیوم, 11 پاتولوژی غده بزاقی, 12 تومورهای بافت نرم, 13 اختلالات هماتولوژیک, 14 پاتولوژی استخوان, 15 کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک, 16 بیماریهای پوستی, 17 تظاهرات دهانی بیماری‌های سیستمیک, 18 دردفاسیال و بیماری‌های نوروماسکولار, 19 دندانپزشکی قانونی, ضمیمه, واژه نامه","url":"/preview/4cbc45542cfa789b/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA"}
{"toc":[{"page":"14","title":"1 نقایص رشدی نموی ناحیه دهان و فک و صورت"},{"title":"2 ابنورمالیتی‌های دندان‌ها","page":"60"},{"title":"3 بیمار ی‌های پالپ و پری اپیکال","page":"122"},{"title":"4 بیمار ی‌های پریودنتال","page":"150"},{"title":"5 عفونت‌های باکتریال","page":"174"},{"title":"6 بیماری‌های قارچی و پروتوزوآیی","page":"202"},{"title":"7 عفونت‌های ویروسی","page":"228"},{"title":"8 آسیب‌های فیزیکی و شیمیایی","page":"270"},{"title":"9 آلرژي‌ها و بيماري‌هاي ايمونولوژيک","page":"312"},{"title":"10 پاتولوژی اپی تلیوم","page":"340"},{"title":"11 پاتولوژی غده بزاقی","page":"432"},{"title":"12 تومورهای بافت نرم","page":"482"},{"title":"13 اختلالات هماتولوژیک","page":"542"},{"title":"14 پاتولوژی استخوان","page":"580"},{"title":"15 کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک","page":"640"},{"title":"16 بیماریهای پوستی","page":"696"},{"title":"17 تظاهرات دهانی بیماری‌های سیستمیک","page":"766"},{"title":"18 دردفاسیال و بیماری‌های نوروماسکولار","page":"806"},{"title":"19 دندانپزشکی قانونی","page":"824"},{"title":"ضمیمه","page":"856"},{"title":"واژه نامه","page":"884"}],"pages_count":890,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"4cbc45542cfa789b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/2bb50ff28c3e71c438c7067d4f658693.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/26f139ea9e20b0e9ac769d0756f26328.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":793.701,"margin":[0.30987,0.24943,0.32146,0.23643]},"elements":[{"words":[{"str":"پ","boundary":[0.6017883366778846,0.24943088514283093,0.6148329064450021,0.3162066609072561],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.557367228430927,0.24943088514283093,0.6000664534686251,0.3162066609072561],"dir":"rtl"},{"str":"ولوژی","boundary":[0.35785488203278704,0.24943088514283093,0.5555931669425991,0.3162066609072561],"dir":"rtl"},{"str":"دهان،","boundary":[0.5572927708435164,0.3295110038682703,0.6785407802785794,0.37360821427873975],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.4772566814850816,0.3295110038682703,0.5470974601648374,0.37360821427873975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44421854178952686,0.3295110038682703,0.4670243121245584,0.37360821427873975],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.30987006295850844,0.3295110038682703,0.4345080556371411,0.37360821427873975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30987,0.24943,0.67854,0.37361],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تالیف:","boundary":[0.4725345352933552,0.530983825103849,0.5171157881955669,0.5473627889705948],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.5235991854937821,0.5506225866620428,0.543244799810977,0.5670015505287885],"dir":"rtl"},{"str":"دابلیو.","boundary":[0.4806603998037572,0.5506225866620428,0.5183944841980216,0.5670015505287885],"dir":"rtl"},{"str":"نویل","boundary":[0.44644588800703594,0.5506225866620428,0.4754556985079966,0.5670015505287885],"dir":"rtl"},{"str":"داگلاس","boundary":[0.4976816763995019,0.5702773433021378,0.547616945798582,0.5866563071688835],"dir":"rtl"},{"str":"دی.","boundary":[0.4670507294293699,0.5702773433021378,0.49247697510374133,0.5866563071688835],"dir":"rtl"},{"str":"دام","boundary":[0.44202976787229126,0.5702773433021378,0.4618460281336093,0.5866563071688835],"dir":"rtl"},{"str":"کارل","boundary":[0.5029359306521137,0.5899320999422327,0.5341214769406465,0.6063110638089785],"dir":"rtl"},{"str":"ام.","boundary":[0.48258640181541035,0.5899320999422327,0.4977312293563531,0.6063110638089785],"dir":"rtl"},{"str":"آلن","boundary":[0.45551768892885214,0.5899320999422327,0.47738170051964973,0.6063110638089785],"dir":"rtl"},{"str":"آنجلا","boundary":[0.5096191806041195,0.6095868565823276,0.542191225188654,0.6259658204490733],"dir":"rtl"},{"str":"سی.","boundary":[0.4767911671034,0.6095868565823276,0.5044144793083589,0.6259658204490733],"dir":"rtl"},{"str":"چی","boundary":[0.4474613954572081,0.6095868565823276,0.47158646580763935,0.6259658204490733],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44203,0.53098,0.54762,0.62597],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ترجمه:","boundary":[0.46939957240064395,0.7275312655127687,0.5202520637493868,0.7439102293795145],"dir":"rtl"},{"str":"مریم","boundary":[0.5060953418579734,0.7471861481448934,0.5406938070289722,0.7635651120116392],"dir":"rtl"},{"str":"قنبریها","boundary":[0.44897161206269925,0.7471861481448934,0.5015092321096597,0.7635651120116392],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44897,0.72753,0.54069,0.76357],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/e2296231126af0b44b2e21cf159602bf.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/0acd9a8bc426845634cf984a46a733a6.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":793.701,"margin":[0.19476,0.12609,0.20479,0.12586]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.750035359808614,0.12609368365732193,0.7782739819082483,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7407482824649807,0.12609368365732193,0.7460317434272598,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7236672797887929,0.12609368365732193,0.7367446660836264,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآور","boundary":[0.682252821811177,0.12609368365732193,0.7196636634074386,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.12609368365732193,0.6429965427788051,0.13869288663174176],"dir":"ltr"},{"str":"پاتولوژی","boundary":[0.5830919404248757,0.12609368365732193,0.6248181554157937,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.5535406572166006,0.12609368365732193,0.5790883240435213,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5442535798729672,0.12609368365732193,0.5495370408352463,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.5221844649839446,0.12609368365732193,0.5402499634916129,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5128973876403111,0.12609368365732193,0.5181808486025903,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"صورت/","boundary":[0.4738949444498227,0.12609368365732193,0.5088937712589569,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف","boundary":[0.4429817753413329,0.12609368365732193,0.46989132806846834,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"برد.دابلیو","boundary":[0.39483992918193317,0.12609368365732193,0.43897815895997855,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"نویل...[و","boundary":[0.35007818537728347,0.12609368365732193,0.39083631280057896,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران]","boundary":[0.30654706136198434,0.12609368365732193,0.3460745689959291,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.29919615915359615,0.12609368365732193,0.30254344498063007,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.26309797866597534,0.12609368365732193,0.29519254277224183,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"مریم","boundary":[0.2357289945508156,0.12609368365732193,0.25909436228462107,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"قنبریها.","boundary":[0.194757559697366,0.12609368365732193,0.23172537816946132,0.13869288663174176],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7297729588529968,0.1419075732706649,0.7782429702895567,0.15450677624508471],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7074741282699619,0.1419075732706649,0.7257693424716424,0.15450677624508471],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.1419075732706649,0.6429965427788051,0.15450677624508471],"dir":"ltr"},{"str":"تهران:","boundary":[0.5947831565889845,0.1419075732706649,0.6248266877129999,0.15450677624508471],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.5632464734538903,0.1419075732706649,0.5907795402076301,0.15450677624508471],"dir":"rtl"},{"str":"علم،","boundary":[0.5381910545427099,0.1419075732706649,0.5592428570725361,0.15450677624508471],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7297588477460789,0.15772133689197826,0.7782288591826388,0.1703205398663981],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.6906251384447264,0.15772133689197826,0.7257552313647246,0.1703205398663981],"dir":"rtl"},{"str":"889","boundary":[0.5977614205618518,0.15772133689197826,0.6208478478100711,0.1703205398663981],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.15772133689197826,0.6429965427788051,0.1703205398663981],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.5799911067209891,0.15772133689197826,0.5977612564792133,0.1703205398663981],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5773439615127764,0.15772133689197826,0.580018508521632,0.1703205398663981],"dir":"ltr"},{"str":"مصور(رنگی)،جدول(رنگی)،نمودار(رنگی).","boundary":[0.3745050037000635,0.15772133689197826,0.5733403451314221,0.1703205398663981],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.36715410149167527,0.15772133689197826,0.3705013873187092,0.1703205398663981],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.3182281044025013,0.15772133689197826,0.3336190559013142,0.1703205398663981],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.3376144681507395,0.15772133689197826,0.343767567097493,0.1703205398663981],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.3477677377434371,0.15772133689197826,0.36315868924225,0.1703205398663981],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.3092311251638776,0.15772133689197826,0.3234570899287717,0.1703205398663981],"dir":"rtl"},{"str":"م.","boundary":[0.2907554200597589,0.15772133689197826,0.29999327261181824,0.1703205398663981],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.7495042243075303,0.17353510051329152,0.7782515025867628,0.18613430348771134],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-91362-6-1","boundary":[0.5020014800254,0.17353510051329152,0.6249321928496069,0.18613430348771134],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.17353510051329152,0.6429965427788051,0.18613430348771134],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7409008793188602,0.18934899012663461,0.7782624961235477,0.20194819310105444],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6997489535629725,0.18934899012663461,0.7368972629375059,0.20194819310105444],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.6635851400199196,0.18934899012663461,0.6957453371816182,0.20194819310105444],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.18934899012663461,0.6429965427788051,0.20194819310105444],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6067267318512296,0.18934899012663461,0.6248414551504721,0.20194819310105444],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7353793344480014,0.20516275374794787,0.7782541279089801,0.2177619567223677],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.20516275374794787,0.6429965427788051,0.2177619567223677],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5926131636937628,0.20516275374794787,0.6208517857933971,0.2177619567223677],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی:","boundary":[0.5603381086850582,0.20516275374794787,0.5886095473124084,0.2177619567223677],"dir":"rtl"},{"str":"Oral","boundary":[0.29302123721591145,0.20430024971620292,0.31769160507099126,0.21437961209573878],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.32132228917036243,0.20430024971620292,0.34310639376658963,0.21437961209573878],"dir":"ltr"},{"str":"maxillofacial","boundary":[0.3467370778659608,0.20430024971620292,0.4178488581576016,0.21437961209573878],"dir":"ltr"},{"str":"pathology,4th","boundary":[0.42147954225697276,0.20052048882387696,0.5000026253222174,0.21437961209573878],"dir":"ltr"},{"str":"ed,c2016","boundary":[0.5036516591216,0.20430024971620292,0.5576545371310807,0.21437961209573878],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5576620849324554,0.20516275374794787,0.560336631941311,0.2177619567223677],"dir":"ltr"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7353793344480014,0.22097664336129097,0.7782541279089801,0.2335758463357108],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.22097664336129097,0.6429965427788051,0.2335758463357108],"dir":"ltr"},{"str":"تالیف","boundary":[0.5979420755469287,0.22097664336129097,0.624851628274064,0.2335758463357108],"dir":"rtl"},{"str":"برد.دابلیو","boundary":[0.5498002293875288,0.22097664336129097,0.5939384591655742,0.2335758463357108],"dir":"rtl"},{"str":"نویل،داگلاس","boundary":[0.48172234264064756,0.22097664336129097,0.5457966130061744,0.2335758463357108],"dir":"rtl"},{"str":"دی.دام،کارل.ام","boundary":[0.4039307636898248,0.22097664336129097,0.47771872625929335,0.2335758463357108],"dir":"rtl"},{"str":"آلن،آنجلا","boundary":[0.35470597211579646,0.22097664336129097,0.3999271473084705,0.2335758463357108],"dir":"rtl"},{"str":"سی.چی.","boundary":[0.30822136060605565,0.22097664336129097,0.35070235573444214,0.2335758463357108],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7353793344480014,0.23679040698260434,0.7782541279089801,0.2493896099570242],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.23679040698260434,0.6429965427788051,0.2493896099570242],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه.","boundary":[0.5855251218723798,0.23679040698260434,0.6248393220761705,0.2493896099570242],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7353793344480014,0.2526042965959473,0.7782541279089801,0.26520349957036715],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.2526042965959473,0.6429965427788051,0.26520349957036715],"dir":"ltr"},{"str":"کتابنامه.","boundary":[0.5834683459977784,0.2526042965959473,0.6248499874476783,0.26520349957036715],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7353793344480014,0.26967848448282167,0.7782541279089801,0.2822776874572415],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.26967848448282167,0.6429965427788051,0.2822776874572415],"dir":"ltr"},{"str":"نمایه.","boundary":[0.5978575729880597,0.26967848448282167,0.6248327587706273,0.2822776874572415],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7441203447704402,0.28675267236969587,0.7782495335951,0.2993518753441157],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.28675267236969587,0.6429965427788051,0.2993518753441157],"dir":"ltr"},{"str":"دهان","boundary":[0.6096296818929886,0.28675267236969587,0.6351773487199094,0.2993518753441157],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5933198676181273,0.28675267236969587,0.6056260655116343,0.2993518753441157],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری","boundary":[0.5546127731770829,0.28675267236969587,0.5893162512367729,0.2993518753441157],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.533971177243707,0.28675267236969587,0.5442919752103951,0.2993518753441157],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7441203447704402,0.302566561983039,0.7782495335951,0.31516576495745885],"dir":"rtl"},{"str":"Mouth","boundary":[0.5183352503654941,0.30170405795129407,0.5548141025746207,0.3117834203308299],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.558463300456642,0.30170405795129407,0.5672056234401894,0.3117834203308299],"dir":"ltr"},{"str":"Diseases","boundary":[0.5708548213222108,0.30170405795129407,0.6248314461095187,0.3117834203308299],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.302566561983039,0.6429965427788051,0.31516576495745885],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7441203447704402,0.3187298274948627,0.7782495335951,0.3313290304692826],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.3187298274948627,0.6429965427788051,0.3313290304692826],"dir":"ltr"},{"str":"دندان","boundary":[0.6070898467304073,0.3187298274948627,0.6351807944553195,0.3313290304692826],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5907800324555459,0.3187298274948627,0.6030862303490531,0.3313290304692826],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری","boundary":[0.5520729380145016,0.3187298274948627,0.5867764160741915,0.3313290304692826],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5314313420811257,0.3187298274948627,0.5417521400478137,0.3313290304692826],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7441203447704402,0.33489321899871616,0.7782495335951,0.347492421973136],"dir":"rtl"},{"str":"Teeth","boundary":[0.5227064118572678,0.3340307149669712,0.5548141025746207,0.34411007734650706],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.558463300456642,0.3340307149669712,0.5672056234401894,0.34411007734650706],"dir":"ltr"},{"str":"Diseases","boundary":[0.5708548213222108,0.3340307149669712,0.6248314461095187,0.34411007734650706],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.33489321899871616,0.6429965427788051,0.347492421973136],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7441203447704402,0.3507069826200295,0.7782495335951,0.3633061855944493],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.3507069826200295,0.6429965427788051,0.3633061855944493],"dir":"ltr"},{"str":"فک","boundary":[0.6170878941470084,0.3507069826200295,0.6351533926546767,0.3633061855944493],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.5986614138344637,0.3507069826200295,0.613084277765654,0.3633061855944493],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5823515995596023,0.3507069826200295,0.5946577974531094,0.3633061855944493],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری","boundary":[0.543644505118558,0.3507069826200295,0.5783479831782479,0.3633061855944493],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5230029091851821,0.3507069826200295,0.53332370715187,0.3633061855944493],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7441203447704402,0.3665208722333725,0.7782495335951,0.37912007520779234],"dir":"rtl"},{"str":"Maxilla","boundary":[0.5139703240139865,0.36565836820162756,0.5548072111038003,0.37573773058116344],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.5584564089858217,0.36565836820162756,0.5671987319693691,0.37573773058116344],"dir":"ltr"},{"str":"Diseases","boundary":[0.5708479298513903,0.36565836820162756,0.6248245546386982,0.37573773058116344],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.3665208722333725,0.6429965427788051,0.37912007520779234],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.74587340368103,0.3823346358546858,0.7782469082728827,0.39493383882910565],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7124333619384067,0.3823346358546858,0.7418697872996757,0.39493383882910565],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6518451913121525,0.3823346358546858,0.654519738321008,0.39493383882910565],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.3823346358546858,0.6429965427788051,0.39493383882910565],"dir":"ltr"},{"str":"وی","boundary":[0.6322537242656893,0.3823346358546858,0.642049457788921,0.39493383882910565],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.612563807636078,0.3823346358546858,0.6224087659508836,0.39493383882910565],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5991910725918002,0.3823346358546858,0.6025383584188342,0.39493383882910565],"dir":"ltr"},{"str":"برد","boundary":[0.5800918534610772,0.3823346358546858,0.5951874562104459,0.39493383882910565],"dir":"rtl"},{"str":"دبلیو.","boundary":[0.5494740331020316,0.3823346358546858,0.5760882370797229,0.39493383882910565],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.74587340368103,0.3981485254680289,0.7782469082728827,0.4107477284424488],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7124333619384067,0.3981485254680289,0.7418697872996757,0.4107477284424488],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5307439999081138,0.39728602143628394,0.534393197790135,0.4073653838158198],"dir":"ltr"},{"str":"Neville,","boundary":[0.5343909006331949,0.39728602143628394,0.577419931774439,0.4073653838158198],"dir":"ltr"},{"str":"Brad","boundary":[0.5810691296564602,0.39728602143628394,0.608792532270953,0.4073653838158198],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.6124417301529743,0.39728602143628394,0.624833251018543,0.4073653838158198],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.3981485254680289,0.6429965427788051,0.4107477284424488],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.74587340368103,0.41494868069020957,0.7782469082728827,0.42754788366462937],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7124333619384067,0.41494868069020957,0.7418697872996757,0.42754788366462937],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.41494868069020957,0.6429965427788051,0.42754788366462937],"dir":"ltr"},{"str":"قنبریها،","boundary":[0.5871743164727484,0.41494868069020957,0.624814873763022,0.42754788366462937],"dir":"rtl"},{"str":"مریم،","boundary":[0.5564580465305546,0.41494868069020957,0.5831707000913939,0.42754788366462937],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.761689821461681,0.4321105590297858,0.7782785762221286,0.4447097620042056],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7315642490183756,0.4321105590297858,0.7576862050803267,0.4447097620042056],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.6981242072757524,0.4321105590297858,0.7275606326370213,0.4447097620042056],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.5940812110611389,0.4321105590297858,0.6248631140587646,0.4447097620042056],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.4321105590297858,0.6429965427788051,0.4447097620042056],"dir":"ltr"},{"str":"2پ/","boundary":[0.5678772136798977,0.4321105590297858,0.5900775946797846,0.4447097620042056],"dir":"rtl"},{"str":"RK307","boundary":[0.5265680967562504,0.4312480549980408,0.5678895198777912,0.4447097620042056],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7616776793464262,0.4517184466348159,0.7782664341068737,0.46431764960923577],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7315521069031208,0.4517184466348159,0.7576740629650718,0.46431764960923577],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.6976034089808992,0.4517184466348159,0.7275484905217665,0.46431764960923577],"dir":"rtl"},{"str":"617/507","boundary":[0.5718750871689018,0.4517184466348159,0.6208701630489181,0.46431764960923577],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.4517184466348159,0.6429965427788051,0.46431764960923577],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7484286626116378,0.4709646111224504,0.778258886305499,0.4835638140968702],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.68980193584697,0.4709646111224504,0.7444250462302835,0.4835638140968702],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6664693846408806,0.4709646111224504,0.6857983194656156,0.4835638140968702],"dir":"rtl"},{"str":"4558014","boundary":[0.5710018393663786,0.4709646111224504,0.6248701696122235,0.4835638140968702],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6403219957699496,0.4709646111224504,0.6429965427788051,0.4835638140968702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19476,0.12609,0.77828,0.48356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پاتولوژی","boundary":[0.7374165844886119,0.6236171784147935,0.7950883502967434,0.6387362219840973],"dir":"rtl"},{"str":"دهان،","boundary":[0.6938231090706524,0.6236171784147935,0.7331832524132454,0.6387362219840973],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.6639731954601616,0.6236171784147935,0.689589776995286,0.6387362219840973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6522183152322837,0.6236171784147935,0.6597398633847952,0.6387362219840973],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6047065464050315,0.6236171784147935,0.6479849831569172,0.6387362219840973],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتهی","boundary":[0.7475416318674739,0.6417452660069723,0.7951321603612445,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.7246028789939767,0.6417452660069723,0.7427372922098487,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"دابلیو.","boundary":[0.684967076818569,0.6417452660069723,0.7197985393363515,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"نویل،","boundary":[0.6493677075522317,0.6417452660069723,0.680162737160944,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"داگلاس","boundary":[0.5984692730646864,0.6417452660069723,0.6445633678946066,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"دی.","boundary":[0.5701945527845644,0.6417452660069723,0.5936649334070612,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"دام،","boundary":[0.5430815375855896,0.6417452660069723,0.5653902131269393,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"کارل","boundary":[0.5094905398154728,0.6417452660069723,0.5382771979279645,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"ام.","boundary":[0.49070635935082346,0.6417452660069723,0.5046862001578475,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"آلن،","boundary":[0.461703112155406,0.6417452660069723,0.4859020196931983,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"آنجلا","boundary":[0.4268322698043643,0.6417452660069723,0.4568987724977808,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"سی.","boundary":[0.39652948811139244,0.6417452660069723,0.4220279301467391,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"چی.","boundary":[0.3662463963350502,0.6417452660069723,0.39172514845376727,0.6568643095762762],"dir":"rtl"},{"str":"برگردان:","boundary":[0.745375576955578,0.659888118290137,0.7951319962786058,0.6750071618594408],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7122177573513125,0.659888118290137,0.7405712372979528,0.6750071618594408],"dir":"rtl"},{"str":"مریم","boundary":[0.6793749764131207,0.659888118290137,0.7074134176936874,0.6750071618594408],"dir":"rtl"},{"str":"قنبریها","boundary":[0.6334187109996079,0.659888118290137,0.6745706367554956,0.6750071618594408],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5312414984682886,0.659888118290137,0.5344509548789153,0.6750071618594408],"dir":"ltr"},{"str":"1352","boundary":[0.5344553851101569,0.659888118290137,0.5713936687073078,0.6750071618594408],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5713739787906782,0.659888118290137,0.5754497915330077,0.6750071618594408],"dir":"ltr"},{"str":"01","boundary":[0.5754407669878858,0.659888118290137,0.5939099087864613,0.6750071618594408],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5939000638281464,0.659888118290137,0.5979758765704759,0.6750071618594408],"dir":"ltr"},{"str":"01","boundary":[0.5979670161079927,0.659888118290137,0.6164361579065681,0.6750071618594408],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6212306526058785,0.659888118290137,0.6286143713419827,0.6750071618594408],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.7647345389031732,0.6780309705733015,0.795096390346034,0.6931500141426054],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار:","boundary":[0.7223815282328793,0.6780309705733015,0.7599301992455482,0.6931500141426054],"dir":"rtl"},{"str":"زمستان","boundary":[0.6722313105772592,0.6780309705733015,0.7175771885752541,0.6931500141426054],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.6183203188453833,0.6780309705733015,0.6552586024425342,0.6931500141426054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6600432521835298,0.6780309705733015,0.667426970919634,0.6931500141426054],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.7395335786915722,0.6961738228564661,0.7950985234203355,0.7112928664257699],"dir":"rtl"},{"str":"2000","boundary":[0.6978106453534259,0.6961738228564661,0.7347489289505766,0.7112928664257699],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6595267200372796,0.6961738228564661,0.6929995783076188,0.7112928664257699],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7642659188873885,0.7143166751396308,0.7950806384127302,0.7294357187089345],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات:","boundary":[0.7099217489896612,0.7143166751396308,0.7594615792297633,0.7294357187089345],"dir":"rtl"},{"str":"889","boundary":[0.677428464071645,0.7143166751396308,0.7051321767695082,0.7294357187089345],"dir":"ltr"},{"str":"صفحه","boundary":[0.6360487916134082,0.7143166751396308,0.6726129667945965,0.7294357187089345],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7671672281027617,0.7324595274227952,0.7950875298835507,0.747578570992099],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7560227352904016,0.7324595274227952,0.7623628884451366,0.747578570992099],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.7043760839709311,0.7324595274227952,0.7512183956327765,0.747578570992099],"dir":"rtl"},{"str":"استودیو","boundary":[0.6539502074824965,0.7324595274227952,0.699571744313306,0.747578570992099],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6161061877203835,0.7324595274227952,0.6491458678248714,0.747578570992099],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5939924423536671,0.7324595274227952,0.6113018480627583,0.747578570992099],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرایی:","boundary":[0.7246893505445083,0.7506023797059599,0.7951004924119984,0.7657214232752636],"dir":"rtl"},{"str":"هادی","boundary":[0.6872391291149875,0.7506023797059599,0.7198850108868832,0.7657214232752636],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6760946363026274,0.7506023797059599,0.6824347894573622,0.7657214232752636],"dir":"rtl"},{"str":"مهدی","boundary":[0.6352183693795543,0.7506023797059599,0.6712902966450023,0.7657214232752636],"dir":"rtl"},{"str":"دوستی","boundary":[0.5881988484680425,0.7506023797059599,0.6304140297219292,0.7657214232752636],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.7666749801870214,0.7687452319891244,0.7951072198001803,0.7838642755584282],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.7288309604249085,0.7687452319891244,0.7618706405293963,0.7838642755584282],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7027812007239327,0.7687452319891244,0.7240266207672833,0.7838642755584282],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی","boundary":[0.7575877554971786,0.7875737811294807,0.7951298632043042,0.8039527449962266],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.7215814612871627,0.7875737811294807,0.752383054201418,0.8039527449962266],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.6780240840496908,0.7875737811294807,0.7163767599914022,0.8039527449962266],"dir":"rtl"},{"str":"ونک،","boundary":[0.640055361482257,0.7875737811294807,0.6728193827539303,0.8039527449962266],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5923598200997952,0.7875737811294807,0.6348506601864964,0.8039527449962266],"dir":"rtl"},{"str":"خدامی،","boundary":[0.53854235547191,0.7875737811294807,0.5871551188040346,0.8039527449962266],"dir":"rtl"},{"str":"پلاک","boundary":[0.4994644342676746,0.7875737811294807,0.5333376541761493,0.8039527449962266],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.48511228995371236,0.7875737811294807,0.4994698489947477,0.8039527449962266],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.44897801128560394,0.7875737811294807,0.4799075886579518,0.8039527449962266],"dir":"rtl"},{"str":"601","boundary":[0.41452689232405016,0.7875737811294807,0.44379267174119574,0.8039527449962266],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.7643669937927539,0.8065428409123839,0.7951029536515771,0.8216618844816876],"dir":"rtl"},{"str":"88874902","boundary":[0.6691217804935278,0.8065428409123839,0.7429983476878296,0.8216618844816876],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7429589678545703,0.8065428409123839,0.7503426865906746,0.8216618844816876],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7503330057149983,0.8065428409123839,0.759567576614286,0.8216618844816876],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر:","boundary":[0.6290660908459936,0.8065428409123839,0.6595067019553729,0.8216618844816876],"dir":"rtl"},{"str":"88874905","boundary":[0.550424563827326,0.8065428409123839,0.6243011310216278,0.8216618844816876],"dir":"ltr"},{"str":"شابک:","boundary":[0.7575083395001059,0.8246856931955484,0.7952145298458115,0.8398047367648522],"dir":"rtl"},{"str":"987-600-91362-6-1","boundary":[0.6051871444534326,0.8246856931955484,0.7527039998424807,0.8398047367648522],"dir":"ltr"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.7575052219299728,0.842828545478713,0.7951129626925305,0.8579475890480168],"dir":"rtl"},{"str":"135000","boundary":[0.7021273314091909,0.842828545478713,0.7575347568049173,0.8579475890480168],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.6688525208836179,0.842828545478713,0.7021087900710314,0.8579475890480168],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.7711459039230519,0.8602857009046858,0.7951150957668321,0.8741448241765476],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7345242998183605,0.8602857009046858,0.7667419259035622,0.8741448241765476],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.71230586972823,0.8602857009046858,0.7301203217988708,0.8741448241765476],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6791496909503503,0.8602857009046858,0.7079018917087403,0.8741448241765476],"dir":"rtl"},{"str":"نزد","boundary":[0.6581225008163112,0.8602857009046858,0.6747457129308606,0.8741448241765476],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6305976381945003,0.8602857009046858,0.6537185227968214,0.8741448241765476],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5859261398410697,0.8602857009046858,0.6261936601750107,0.8741448241765476],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.556379779111952,0.8602857009046858,0.5815221618215799,0.8741448241765476],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36625,0.62362,0.79521,0.87414],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/65155a69c169bcc89a9fc9e3f76a0f62.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/19dbdab9faaf29d5d18c2f2442494706.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":793.701,"margin":[0.20016,0.37342,0.19719,0.38243]},"elements":[{"words":[{"str":"Oral","boundary":[0.37460509410959736,0.37342225213450186,0.4087557359188382,0.387072858597137],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.41334233955589395,0.37342225213450186,0.4438841420693118,0.387072858597137],"dir":"ltr"},{"str":"Maxillofacial","boundary":[0.4484707457063676,0.37342225213450186,0.549571578589841,0.387072858597137],"dir":"ltr"},{"str":"Pathology","boundary":[0.5541581822268967,0.37342225213450186,0.6368948230286702,0.387072858597137],"dir":"ltr"},{"str":"Brad","boundary":[0.37460509410959736,0.3952632224747181,0.4121512448129376,0.4089138289373533],"dir":"ltr"},{"str":"Neville","boundary":[0.4170933991195326,0.3952632224747181,0.4704259995504136,0.4089138289373533],"dir":"ltr"},{"str":"4th","boundary":[0.37460509410959736,0.4130090738721587,0.39313603107068845,0.42665968033479384],"dir":"ltr"},{"str":"Edition","boundary":[0.396015417204721,0.4130090738721587,0.4503613370437887,0.42665968033479384],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4553034913503838,0.4130090738721587,0.46122340999821154,0.42665968033479384],"dir":"ltr"},{"str":"2016","boundary":[0.46616556430480655,0.4130090738721587,0.5057027987575664,0.42665968033479384],"dir":"ltr"},{"str":"ISBN:","boundary":[0.37460509410959736,0.43075479927756966,0.4210400115514178,0.4444054057402048],"dir":"ltr"},{"str":"978-1-4557-7052-6","boundary":[0.42598216585801274,0.43075479927756966,0.5781578524207933,0.4444054057402048],"dir":"ltr"},{"str":"This","boundary":[0.2009183705281328,0.4714721474981211,0.2345001312661109,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"edition","boundary":[0.2401889419787382,0.4714721474981211,0.29256155560186337,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.2982503663144907,0.4714721474981211,0.3130768292342756,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"Oral","boundary":[0.31876563994690293,0.4714721474981211,0.352347400684881,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3580362113975083,0.4714721474981211,0.38768913723707815,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"Maxillofacial","boundary":[0.3933779479497055,0.4714721474981211,0.4901766177317545,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"Pathology","boundary":[0.4958654284443818,0.4714721474981211,0.5749221198164244,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.5806109305290519,0.4714721474981211,0.599384005880722,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"Brad","boundary":[0.6050728165933493,0.4714721474981211,0.6426189672966897,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"Neville","boundary":[0.6483077780093168,0.4714721474981211,0.7016403784401978,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.7073291891528253,0.4714721474981211,0.7201645683231906,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"published","boundary":[0.725853379035818,0.4714721474981211,0.8019412223172083,0.48512275396075627],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.2009183705281328,0.4933132438303672,0.21969017691432016,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"arrangement","boundary":[0.22566302440083438,0.4933132438303672,0.3264370494039558,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.33240989689046996,0.4933132438303672,0.3640093802333601,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"ELSEVIER","boundary":[0.36998093614067795,0.4933132438303672,0.4569208715175391,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"BV","boundary":[0.4628934371046634,0.4933132438303672,0.4866015663947673,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.4925730292444488,0.4933132438303672,0.5073931560689688,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"Radarweg","boundary":[0.5133638546457538,0.4933132438303672,0.5943677963209392,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"29,","boundary":[0.6003404371817824,0.4933132438303672,0.6250426186435407,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"1034","boundary":[0.6310137934429297,0.4933132438303672,0.6705433057795854,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"NX","boundary":[0.6765153903772098,0.4933132438303672,0.7004096197012457,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"Amsterdam,","boundary":[0.7061896492569519,0.4933132438303672,0.8020105546977683,0.5069638502930024],"dir":"ltr"},{"str":"Netherlands","boundary":[0.2009183705281328,0.5151542141705835,0.2983961420890018,0.5288048206332187],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7764393315770778,0.5422144800119945,0.8028089802428096,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7353167792512266,0.5422144800119945,0.7716076212082147,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7146321250679704,0.5422144800119945,0.7304514411566135,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"مجوز","boundary":[0.6720912027892414,0.5422144800119945,0.7098649329479905,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی","boundary":[0.6257878988441711,0.5422144800119945,0.6671560181923339,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6129152029356325,0.5422144800119945,0.6208850081820859,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"انحصاری","boundary":[0.549697503835425,0.5422144800119945,0.6080123122735474,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.48557403579868746,0.5422144800119945,0.5448245776810765,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"ELSEVIER","boundary":[0.356547799733858,0.5441900853613719,0.4491865266822983,0.5578406918240071],"dir":"ltr"},{"str":"BV","boundary":[0.4548397823279716,0.5441900853613719,0.4799772146643935,0.5578406918240071],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.3114339774452005,0.5422144800119945,0.35151236001699904,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.26519247956760944,0.5422144800119945,0.30556952470182086,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.25600647246939456,0.5422144800119945,0.25931309369610916,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"نتشا","boundary":[0.22529542783727602,0.5422144800119945,0.2551446176464315,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21495316996171956,0.5422144800119945,0.2244399729263647,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2011174575105737,0.5422144800119945,0.21409558174679097,0.5585952077671567],"dir":"rtl"},{"str":"همرا","boundary":[0.7687098268435912,0.5618713785165951,0.8019637698642542,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7609382003088033,0.5618713785165951,0.7678501053246455,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7279871864585878,0.5618713785165951,0.7550673476533719,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7188011793603729,0.5618713785165951,0.7221078005870876,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7113751480763771,0.5618713785165951,0.7179457244494617,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6989294524398267,0.5618713785165951,0.7055000288129112,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6838981923343873,0.5618713785165951,0.6982745281065356,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6737628649485027,0.5618713785165951,0.683042737423476,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6645768578502876,0.5618713785165951,0.6678834790770023,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"نگلیسی","boundary":[0.6146170110706556,0.5618713785165951,0.6637150030273246,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5908157381503619,0.5618713785165951,0.6087333585911208,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"فا","boundary":[0.5752298190004415,0.5618713785165951,0.5849363522788619,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"رسی","boundary":[0.5425497347604148,0.5618713785165951,0.5743743640895301,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.49441172961150154,0.5618713785165951,0.5366703488889144,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.4649486678294657,0.5618713785165951,0.48854087695607024,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.457179174598695,0.5618713785165951,0.46409107961453716,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.44799316750047996,0.5618713785165951,0.45129978872719456,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.41738452146118876,0.5618713785165951,0.4471419791976032,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41294938240935675,0.5618713785165951,0.416533333158312,0.5782521062717573],"dir":"ltr"},{"str":"تصو","boundary":[0.3842201772092498,0.5618713785165951,0.4070678632338392,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.3719451458940782,0.5618713785165951,0.3833583223862867,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.34756361428109656,0.5618713785165951,0.3711878229679596,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.34339727153543614,0.5618713785165951,0.3467038927621508,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.3253900523259535,0.5618713785165951,0.3425418166245248,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3015887794056599,0.5618713785165951,0.31950639984641865,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.27325850205677593,0.5618713785165951,0.2957200600542458,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.23434277017437063,0.5618713785165951,0.26738551609732725,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22117815108401198,0.5618713785165951,0.2284740508229565,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20016002811795602,0.5618713785165951,0.2152880986924255,0.5782521062717573],"dir":"rtl"},{"str":"هرگونه","boundary":[0.753160173861964,0.5815282770211957,0.8020320355928061,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.7051821665143434,0.5815282770211957,0.7467965279785512,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6938137894064967,0.5815282770211957,0.7042669790909494,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6841328557762834,0.5815282770211957,0.6874394770029979,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"لکترونیکی","boundary":[0.6182030951236281,0.5815282770211957,0.6832902006894753,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5951890113856945,0.5815282770211957,0.6118287827201293,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"مکا","boundary":[0.5700458902385599,0.5815282770211957,0.5888189655902301,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"نیکی","boundary":[0.5330437320596146,0.5815282770211957,0.5691819021115796,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"شا","boundary":[0.505197714722643,0.5815282770211957,0.5266800861762019,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"مل","boundary":[0.48787315279867566,0.5815282770211957,0.5043422598117318,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"رونوشت","boundary":[0.42354337015894694,0.5815282770211957,0.481500973699194,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.3941336409773419,0.5815282770211957,0.42260044978332895,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3896963686214926,0.5815282770211957,0.3932803193704478,0.5979090047763579],"dir":"ltr"},{"str":"ضبط","boundary":[0.346923623075926,0.5815282770211957,0.3833391226501316,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.34248848402409393,0.5815282770211957,0.34607243477304916,0.5979090047763579],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.3194722669821429,0.5815282770211957,0.33611203831657777,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"هرگونه","boundary":[0.26423675936788804,0.5815282770211957,0.3131086210987302,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.2506924121624616,0.5815282770211957,0.257860313660372,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"خیره","boundary":[0.21457130854263443,0.5815282770211957,0.2499521556684809,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20139980090634302,0.5815282770211957,0.20820766265922172,0.5979090047763579],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7937720316548227,0.6011851755257963,0.8020065851613507,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"زتولید","boundary":[0.7522963349517353,0.6011851755257963,0.7929165767439115,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7431103278535203,0.6011851755257963,0.7464169490802348,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"طلاعا","boundary":[0.706135902626799,0.6011851755257963,0.7422634061586779,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6920944955853567,0.6011851755257963,0.7052783144118706,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6829106217911589,0.6011851755257963,0.6862172430178736,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.6609525235417566,0.6011851755257963,0.6820487669681959,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"کتا","boundary":[0.633513967272077,0.6011851755257963,0.6550795375823081,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6194746935346518,0.6011851755257963,0.6326585123611657,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6150374211788026,0.6011851755257963,0.6186213719277577,0.6175659032809585],"dir":"ltr"},{"str":"بد","boundary":[0.5901716295539086,0.6011851755257963,0.6091559020032851,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.5724140069144424,0.6011851755257963,0.589322574555049,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5632279998162275,0.6011851755257963,0.5665346210429422,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"جا","boundary":[0.5424389521682701,0.6011851755257963,0.5623832114254024,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.5291186018846532,0.6011851755257963,0.5415834972573588,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5177779577290307,0.6011851755257963,0.5282311474134833,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"کتبی","boundary":[0.4787875602060222,0.6011851755257963,0.5119049717695822,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"نا","boundary":[0.45820757635175385,0.6011851755257963,0.4729039077264875,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"شر","boundary":[0.44183446801947335,0.6011851755257963,0.45736492126494593,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ممنو","boundary":[0.4025134083737934,0.6011851755257963,0.43595934875600756,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.39228634891516767,0.6011851755257963,0.4014595561892792,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.38310034181695274,0.6011851755257963,0.38640696304366734,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.35218236669516234,0.6011851755257963,0.38224915351407585,0.6175659032809585],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34774509433931305,0.6011851755257963,0.35132904508826823,0.6175659032809585],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20016,0.37342,0.80281,0.61757],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/45af33996000ea1c58f9283f9c95f1bd.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/1e83dad0fe37310c8f1224d940d88f89.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":793.701,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/27331413c3ea7d023948eb624faba4b6.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/f43f738b7e75807982826602cd6f36e5.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.12273,0.10017,0.11363,0.25642]},"elements":[{"words":[{"str":"یادداشت","boundary":[0.2089174523402541,0.10017219970390988,0.3320848206124864,0.1293676106718959],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.12272722899448704,0.10017219970390988,0.20018299667083936,0.1293676106718959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12273,0.10017,0.33208,0.12937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Oral","boundary":[0.13636353432046977,0.2556459429555123,0.1619988555456402,0.266594222068507],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.17328012802627235,0.2556459429555123,0.19411031317860403,0.266594222068507],"dir":"ltr"},{"str":"Maxillofacial","boundary":[0.20539092591345398,0.2556459429555123,0.28312436277332464,0.266594222068507],"dir":"ltr"},{"str":"Pathology","boundary":[0.2944063872025041,0.2556459429555123,0.3529297470797389,0.266594222068507],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.36421309703634575,0.2556459429555123,0.37383247727446617,0.266594222068507],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.38511037134674525,0.2556459429555123,0.4027372542598688,0.266594222068507],"dir":"ltr"},{"str":"specialty","boundary":[0.4140173053548464,0.2556459429555123,0.4653105932451453,0.266594222068507],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.47659367373184397,0.2556459429555123,0.4886153791880338,0.266594222068507],"dir":"ltr"},{"str":"dentistry","boundary":[0.12272546510546455,0.27268146525533216,0.17322375349867403,0.2836297443683269],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.1784467193267717,0.27268146525533216,0.19928282578766965,0.2836297443683269],"dir":"ltr"},{"str":"discipline","boundary":[0.2045062818395014,0.27268146525533216,0.26062236080517465,0.2836297443683269],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.26584581685700637,0.27268146525533216,0.2778649617795527,0.2836297443683269],"dir":"ltr"},{"str":"pathology","boundary":[0.2830881676162415,0.27268146525533216,0.3408020371597236,0.2836297443683269],"dir":"ltr"},{"str":"that","boundary":[0.3460244378523832,0.27268146525533216,0.36766421972804414,0.2836297443683269],"dir":"ltr"},{"str":"deals","boundary":[0.37288662042070364,0.27268146525533216,0.402294182911356,0.2836297443683269],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.4074744931895148,0.27268146525533216,0.43291811659991863,0.2836297443683269],"dir":"ltr"},{"str":"etiology,","boundary":[0.4380984268780774,0.27268146525533216,0.4886153791880339,0.2836297443683269],"dir":"ltr"},{"str":"pathogenesis,","boundary":[0.12272546510546455,0.289716987555152,0.2008744299830364,0.30066526666814675],"dir":"ltr"},{"str":"diagnosis,","boundary":[0.20464047131114685,0.289716987555152,0.26276214109180235,0.30066526666814675],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.2665282175100623,0.289716987555152,0.28736428780878787,0.30066526666814675],"dir":"ltr"},{"str":"treatment","boundary":[0.29113036422704786,0.289716987555152,0.3456258466244385,0.30066526666814675],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3493916186407792,0.289716987555152,0.3614107287374146,0.30066526666814675],"dir":"ltr"},{"str":"diseases","boundary":[0.3651766203763364,0.289716987555152,0.4124594820650207,0.30066526666814675],"dir":"ltr"},{"str":"affecting","boundary":[0.41622537370394247,0.289716987555152,0.467243094704896,0.30066526666814675],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4710085596723657,0.289716987555152,0.48864424282658414,0.30066526666814675],"dir":"ltr"},{"str":"oral","boundary":[0.12272546510546455,0.3067525098549719,0.14515537630563746,0.3177007889679666],"dir":"ltr"},{"str":"cavity","boundary":[0.15070876267995678,0.3067525098549719,0.18595604286525258,0.3177007889679666],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.1915075157707714,0.3067525098549719,0.2123410519742368,0.3177007889679666],"dir":"ltr"},{"str":"craniofacial","boundary":[0.21789569978471748,0.3067525098549719,0.2859942391755461,0.3177007889679666],"dir":"ltr"},{"str":"complex.","boundary":[0.29154888698602677,0.3067525098549719,0.34467393956892195,0.3177007889679666],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.3501420732430864,0.3067525098549719,0.3725719844432593,0.3177007889679666],"dir":"ltr"},{"str":"variety","boundary":[0.37812537081757863,0.3067525098549719,0.4181898583203077,0.3177007889679666],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.4237443515462893,0.3067525098549719,0.4357660570024791,0.3177007889679666],"dir":"ltr"},{"str":"diseases","boundary":[0.44132230742340717,0.3067525098549719,0.4886153791880338,0.3177007889679666],"dir":"ltr"},{"str":"that","boundary":[0.12272546510546455,0.32378803215479174,0.14428654533673282,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"may","boundary":[0.14786568465512334,0.32378803215479174,0.17261780476061933,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"affect","boundary":[0.17619694407900988,0.32378803215479174,0.20899725392391438,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"this","boundary":[0.21259050669308838,0.32378803215479174,0.23344291734150757,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"region","boundary":[0.2370361701106815,0.32378803215479174,0.2739066955132497,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.27749994828242375,0.32378803215479174,0.2871252478689259,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"quite","boundary":[0.2907185006380999,0.32378803215479174,0.3195799686635936,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"amazing,","boundary":[0.32317322143276755,0.32378803215479174,0.3756722317711406,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3792654845403146,0.32378803215479174,0.40010503157361366,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"we","boundary":[0.4036985545731229,0.32378803215479174,0.4205260558479337,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"continue","boundary":[0.42411957884744295,0.32378803215479174,0.47382276443101756,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.4774162874305269,0.32378803215479174,0.48864424282658414,0.33473631126778647],"dir":"ltr"},{"str":"learn","boundary":[0.12272546510546455,0.3408235544546116,0.15149580056659007,0.35177183356760633],"dir":"ltr"},{"str":"more","boundary":[0.1550938915447198,0.3408235544546116,0.18467019938494636,0.35177183356760633],"dir":"ltr"},{"str":"about","boundary":[0.18826829036307616,0.3408235544546116,0.2202481229766934,0.35177183356760633],"dir":"ltr"},{"str":"these","boundary":[0.22384621395482318,0.3408235544546116,0.25342252179504976,0.35177183356760633],"dir":"ltr"},{"str":"disorders","boundary":[0.25702061277317956,0.3408235544546116,0.30978301887647425,0.35177183356760633],"dir":"ltr"},{"str":"each","boundary":[0.313381109854604,0.3408235544546116,0.3397479205423388,0.35177183356760633],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3433460115204686,0.3408235544546116,0.3641285850101461,0.35177183356760633],"dir":"ltr"},{"str":"every","boundary":[0.3677266759882758,0.3408235544546116,0.39969211623798057,0.35177183356760633],"dir":"ltr"},{"str":"year.","boundary":[0.4032902072161103,0.3408235544546116,0.43166742032834005,0.35177183356760633],"dir":"ltr"},{"str":"Our","boundary":[0.13636353432046977,0.35785907675443146,0.16139106737992992,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"goal","boundary":[0.16541478652132222,0.35785907675443146,0.1928750404225923,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.19686172072184754,0.35785907675443146,0.2103614803225545,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"writing","boundary":[0.2146994493459179,0.35785907675443146,0.2591424367986518,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.2629883166405291,0.35785907675443146,0.28310401773830945,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"first","boundary":[0.2872193412034855,0.35785907675443146,0.312261536295024,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"edition","boundary":[0.31628502522361307,0.35785907675443146,0.3591173589146259,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3629719605786839,0.35785907675443146,0.37730254390642265,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"this","boundary":[0.3816034392628868,0.35785907675443146,0.4050164904466323,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"textbook","boundary":[0.4090671913434741,0.35785907675443146,0.46236678629041306,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"was","boundary":[0.4661739002151945,0.35785907675443146,0.4886153791880338,0.3688073558674262],"dir":"ltr"},{"str":"twofold:","boundary":[0.12272546510546455,0.3748945990542513,0.17162191697201162,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"First,","boundary":[0.1770756964956336,0.3748945990542513,0.20714747201362238,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"we","boundary":[0.2126019495308008,0.3748945990542513,0.22942713679278495,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"wanted","boundary":[0.2348816143099633,0.3748945990542513,0.2765549769279823,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.28200945444516073,0.3748945990542513,0.2932276970770345,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"produce","boundary":[0.29867820570794495,0.3748945990542513,0.34515017953595767,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.3506038914598908,0.3748945990542513,0.35700382392880853,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"text","boundary":[0.36245241508477893,0.3748945990542513,0.38408861698528507,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"that","boundary":[0.3895409398642126,0.3748945990542513,0.4111771417647188,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"would","boundary":[0.41662946464364636,0.3748945990542513,0.4527090128314909,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"serve","boundary":[0.458164240517493,0.3748945990542513,0.4886153791880338,0.38584287816724605],"dir":"ltr"},{"str":"as","boundary":[0.12272546510546455,0.3919301213540712,0.13474558688289578,0.4028784004670659],"dir":"ltr"},{"str":"guide","boundary":[0.14080615248496198,0.3919301213540712,0.17286943050351208,0.4028784004670659],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.17892999610557825,0.3919301213540712,0.19575528061036196,0.4028784004670659],"dir":"ltr"},{"str":"teaching","boundary":[0.20181584621242815,0.3919301213540712,0.25070454385353086,0.4028784004670659],"dir":"ltr"},{"str":"students","boundary":[0.25676515386049764,0.3919301213540712,0.3040667719624905,0.4028784004670659],"dir":"ltr"},{"str":"about","boundary":[0.31012738196945727,0.3919301213540712,0.3421908949110766,0.4028784004670659],"dir":"ltr"},{"str":"oral","boundary":[0.34825150491804335,0.3919301213540712,0.3706247727085944,0.4028784004670659],"dir":"ltr"},{"str":"diseases.","boundary":[0.37666771320507764,0.3919301213540712,0.42741402542197376,0.4028784004670659],"dir":"ltr"},{"str":"With","boundary":[0.43345696591845706,0.3919301213540712,0.4617433316977272,0.4028784004670659],"dir":"ltr"},{"str":"this","boundary":[0.46780469579328504,0.3919301213540712,0.4886586746458592,0.4028784004670659],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.12272546510546455,0.40896564365389104,0.13590848277379242,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"mind,","boundary":[0.14014467097055588,0.40896564365389104,0.17575507210692504,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.17961569668805782,0.40896564365389104,0.19939593642149167,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"book","boundary":[0.2034426303113104,0.40896564365389104,0.23461535994560812,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"was","boundary":[0.2385119511498953,0.40896564365389104,0.26319136154384876,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"organized","boundary":[0.26715911241104384,0.40896564365389104,0.32619508921842305,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.3299952535349939,0.40896564365389104,0.34317827120332184,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"facilitate","boundary":[0.3474144594000853,0.40896564365389104,0.40030895560516355,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"how","boundary":[0.4040882136935516,0.40896564365389104,0.4312082074501065,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"we","boundary":[0.4351454887736482,0.40896564365389104,0.454112079193562,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"teach","boundary":[0.4581786723367681,0.40896564365389104,0.48862981100730896,0.41991392276688577],"dir":"ltr"},{"str":"students","boundary":[0.12272546510546455,0.4260011659537109,0.1702743335035699,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.17390069625510327,0.4260011659537109,0.18532525009194747,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.18899637921689744,0.4260011659537109,0.2068477161053386,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"classroom.","boundary":[0.21049978993685278,0.4260011659537109,0.27280460865777245,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.27642277466944026,0.4260011659537109,0.29892776726201403,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"second","boundary":[0.30254593327368184,0.4260011659537109,0.34286141351051397,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"purpose","boundary":[0.34649082296647654,0.4260011659537109,0.39242272406698786,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.39604969035729987,0.4260011659537109,0.40827120255237365,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4119391233792266,0.4260011659537109,0.4297904602676678,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"book","boundary":[0.43344253409918193,0.4260011659537109,0.4625370817578598,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"was","boundary":[0.46617390021519456,0.4260011659537109,0.4886153791880339,0.43694944506670563],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.12272546510546455,0.44303668825353076,0.13395219727945007,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"serve","boundary":[0.1376896312551085,0.44303668825353076,0.16813745244676592,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"as","boundary":[0.17187488642242435,0.44303668825353076,0.18389528218197443,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.18763271615763286,0.44303668825353076,0.19403974583019015,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"reference","boundary":[0.19777717980584858,0.44303668825353076,0.2514432684370211,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"resource","boundary":[0.2551807024126795,0.44303668825353076,0.30405603466075226,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.3077934751840032,0.44303668825353076,0.3246191726747775,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"practicing","boundary":[0.3283566131980285,0.44303668825353076,0.38606327208791424,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"clinicians","boundary":[0.38980071261116517,0.44303668825353076,0.44510435752442007,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.44884128526575406,0.44303668825353076,0.4600692406618113,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"help","boundary":[0.463807081854072,0.44303668825353076,0.48865867464585927,0.4539849673665255],"dir":"ltr"},{"str":"them","boundary":[0.12272546510546455,0.4600722105533506,0.1515765705951452,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.15594751307683183,0.4600722105533506,0.18160017189259947,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.18597180047593895,0.4600722105533506,0.2036025929803642,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"diagnosis","boundary":[0.20797422156370365,0.4600722105533506,0.2624882793608055,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.26686037028524223,0.4600722105533506,0.28769634155549506,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"management","boundary":[0.29206843247993175,0.4600722105533506,0.36578775719799844,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.37015900657770257,0.4600722105533506,0.3821770379185329,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"their","boundary":[0.38654854271597777,0.4600722105533506,0.4129939826292334,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"patients","boundary":[0.4173654874266784,0.4600722105533506,0.462249726228022,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.46662128661272373,0.4600722105533506,0.4778388553710418,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.48220765142987254,0.4600722105533506,0.4886153791880337,0.47102048966634535],"dir":"ltr"},{"str":"clinical","boundary":[0.12272546510546455,0.4771077328531705,0.1652127410514703,0.4880560119661652],"dir":"ltr"},{"str":"setting.","boundary":[0.16882069587025475,0.4771077328531705,0.21091831269583178,0.4880560119661652],"dir":"ltr"},{"str":"Now","boundary":[0.13636353432046977,0.49414325515299035,0.1637412611811481,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.16726205938853986,0.49414325515299035,0.1779111415978354,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"its","boundary":[0.18133308318179922,0.49414325515299035,0.1943662840550511,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"fourth","boundary":[0.19781422079400665,0.49414325515299035,0.232391681232233,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"edition,","boundary":[0.23592865549964565,0.49414325515299035,0.27890832152122536,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.28245684084268996,0.49414325515299035,0.29944556279424006,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"success","boundary":[0.3029211605748354,0.49414325515299035,0.345496155685829,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.34904525497817585,0.49414325515299035,0.360478640592096,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"our","boundary":[0.36391002883156787,0.49414325515299035,0.3825035544749354,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"textbook","boundary":[0.3859907123225287,0.49414325515299035,0.43577471609404417,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"has","boundary":[0.4393307163634381,0.49414325515299035,0.45792424200680565,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"been","boundary":[0.46141139985439894,0.49414325515299035,0.4886586746458592,0.5050915342659851],"dir":"ltr"},{"str":"extremely","boundary":[0.12272546510546455,0.5111787774528103,0.18042487629798806,0.5221270565658049],"dir":"ltr"},{"str":"gratifying","boundary":[0.1847101288921815,0.5111787774528103,0.24161295431400984,0.5221270565658049],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.2458986587586538,0.5111787774528103,0.2531136494062026,0.5221270565658049],"dir":"ltr"},{"str":"far","boundary":[0.25739935385084667,0.5111787774528103,0.27341663308840514,0.5221270565658049],"dir":"ltr"},{"str":"exceeding","boundary":[0.2777023375330491,0.5111787774528103,0.33620148170337516,0.5221270565658049],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.3404871861480192,0.5111787774528103,0.3581112592409116,0.5221270565658049],"dir":"ltr"},{"str":"authors’","boundary":[0.36239468780767836,0.5111787774528103,0.40861980494594485,0.5221270565658049],"dir":"ltr"},{"str":"expectations.","boundary":[0.41290605527066077,0.5111787774528103,0.4886586746458592,0.5221270565658049],"dir":"ltr"},{"str":"It","boundary":[0.12272546510546455,0.5282142997526301,0.13253672205188802,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"has","boundary":[0.1365511479710466,0.5282142997526301,0.1569675682853325,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"been","boundary":[0.1607966043532781,0.5282142997526301,0.189280074493088,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"especially","boundary":[0.19305172043321117,0.5282142997526301,0.25206850385216734,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"pleasing","boundary":[0.25575797518368504,0.5282142997526301,0.3051614397134217,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.3088670701161922,0.5282142997526301,0.32115447266537933,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"see","boundary":[0.32510286680072226,0.5282142997526301,0.3447029974753169,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"our","boundary":[0.34854014130354605,0.5282142997526301,0.36895656161783197,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"book","boundary":[0.3727855976857776,0.5282142997526301,0.40289357976466517,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"translated","boundary":[0.4066570775245261,0.5282142997526301,0.46408330227132444,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.4677758321547347,0.5282142997526301,0.4886153791880337,0.5391625788656248],"dir":"ltr"},{"str":"published","boundary":[0.12272546510546455,0.54524982205245,0.17883813802778487,0.5561981011654447],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.18662956085577484,0.54524982205245,0.19784899731754066,0.5561981011654447],"dir":"ltr"},{"str":"other","boundary":[0.20563626684113137,0.54524982205245,0.2352822267854084,0.5561981011654447],"dir":"ltr"},{"str":"countries","boundary":[0.24307240604083888,0.54524982205245,0.29596687655687914,0.5561981011654447],"dir":"ltr"},{"str":"around","boundary":[0.3037582060927934,0.54524982205245,0.34382328586768746,0.5561981011654447],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.3516141188091505,0.54524982205245,0.36923979306260035,0.5561981011654447],"dir":"ltr"},{"str":"world,","boundary":[0.3770285525526682,0.54524982205245,0.41430594174034924,0.5561981011654447],"dir":"ltr"},{"str":"particularly","boundary":[0.42209912414892364,0.54524982205245,0.48862981100730907,0.5561981011654447],"dir":"ltr"},{"str":"this","boundary":[0.12272546510546455,0.5622853443522698,0.1434843860401793,0.5732336234652645],"dir":"ltr"},{"str":"version","boundary":[0.14871362287079257,0.5622853443522698,0.1910072306436647,0.5732336234652645],"dir":"ltr"},{"str":"completed","boundary":[0.19623646747427798,0.5622853443522698,0.2560853703213518,0.5732336234652645],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.2613146071519651,0.5622853443522698,0.2756806424009026,0.5732336234652645],"dir":"ltr"},{"str":"Dr.","boundary":[0.2809098792315159,0.5622853443522698,0.29967430879524076,0.5732336234652645],"dir":"ltr"},{"str":"Maryam","boundary":[0.30492793881483615,0.5622853443522698,0.3538271105356858,0.5732336234652645],"dir":"ltr"},{"str":"Ghanbariha,","boundary":[0.3590807405552812,0.5622853443522698,0.43001917886932367,0.5732336234652645],"dir":"ltr"},{"str":"who","boundary":[0.43527280888891906,0.5622853443522698,0.46012652013546657,0.5732336234652645],"dir":"ltr"},{"str":"also","boundary":[0.46538015015506196,0.5622853443522698,0.48862981100730907,0.5732336234652645],"dir":"ltr"},{"str":"translated","boundary":[0.12272546510546455,0.5793208666520897,0.1788239617812695,0.5902691457650844],"dir":"ltr"},{"str":"our","boundary":[0.18792842459053724,0.5793208666520897,0.20716367721160855,0.5902691457650844],"dir":"ltr"},{"str":"third","boundary":[0.2162690368544412,0.5793208666520897,0.24352739559502912,0.5902691457650844],"dir":"ltr"},{"str":"edition.","boundary":[0.2526327552378618,0.5793208666520897,0.2963269374858767,0.5902691457650844],"dir":"ltr"},{"str":"From","boundary":[0.30543229712870945,0.5793208666520897,0.3367060494979331,0.5902691457650844],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.3458125274605451,0.5793208666520897,0.35222025521870626,0.5902691457650844],"dir":"ltr"},{"str":"personal","boundary":[0.36132673318131825,0.5793208666520897,0.4102217368854852,0.5902691457650844],"dir":"ltr"},{"str":"perspective,","boundary":[0.4193282148480971,0.5793208666520897,0.4886586746458592,0.5902691457650844],"dir":"ltr"},{"str":"translations","boundary":[0.12272546510546455,0.5963563889519096,0.18925720787987327,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"such","boundary":[0.19450933418000008,0.5963563889519096,0.2209600030844108,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"as","boundary":[0.2262126181859959,0.5963563889519096,0.23823302582231567,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"this","boundary":[0.2434856409239008,0.5963563889519096,0.26433736845629224,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"one","boundary":[0.26958998355787733,0.5963563889519096,0.29042728082900066,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"have","boundary":[0.29567989593058575,0.5963563889519096,0.3229242292047415,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"helped","boundary":[0.32817684430632665,0.5963563889519096,0.36663937639807265,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.37189082489071906,0.5963563889519096,0.3831164050053301,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"broaden","boundary":[0.38836847590728185,0.5963563889519096,0.4348435318830688,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"my","boundary":[0.44009560278502047,0.5963563889519096,0.45853946781864663,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"own","boundary":[0.4637926500347968,0.5963563889519096,0.48864424282658414,0.6073046680649042],"dir":"ltr"},{"str":"knowledge","boundary":[0.12272546510546455,0.6133919112517294,0.1874313327421453,0.6243401903647241],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.1911178566503427,0.6133919112517294,0.213199903241117,0.6243401903647241],"dir":"ltr"},{"str":"experience","boundary":[0.2170229722492151,0.6133919112517294,0.280891604347576,0.6243401903647241],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.2845783182761352,0.6133919112517294,0.30017622854870424,0.6243401903647241],"dir":"ltr"},{"str":"allowing","boundary":[0.3040757061168465,0.6133919112517294,0.35594751307683187,0.6243401903647241],"dir":"ltr"},{"str":"me","boundary":[0.3596526421454022,0.6133919112517294,0.3784983823638707,0.6243401903647241],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.38235389386519403,0.6133919112517294,0.3946849849567783,0.6243401903647241],"dir":"ltr"},{"str":"become","boundary":[0.3986474178268246,0.6133919112517294,0.4448661780923151,0.6243401903647241],"dir":"ltr"},{"str":"friends","boundary":[0.4485815125188016,0.6133919112517294,0.48865867464585927,0.6243401903647241],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.12272546510546455,0.6304274335515493,0.14838127136115212,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.15543733956083225,0.6304274335515493,0.16184407633109393,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"variety","boundary":[0.16890014453077404,0.6304274335515493,0.20897110851955047,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.21602717671923058,0.6304274335515493,0.22804688918711533,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"colleagues","boundary":[0.23510287885913891,0.6304274335515493,0.29600948909556324,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.30306547876758677,0.6304274335515493,0.314293434163644,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"Iran","boundary":[0.3213505937891864,0.6304274335515493,0.3445858228221583,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.35164298244770076,0.6304274335515493,0.37248252948099975,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"around","boundary":[0.3795396891065422,0.6304274335515493,0.41961685123359993,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4266740108591423,0.6304274335515493,0.4443096940133607,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"world.","boundary":[0.4513668536389031,0.6304274335515493,0.48864424282658414,0.641375712664544],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.12272546510546455,0.6474629558513691,0.1275302755240816,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"continue","boundary":[0.13546614858786357,0.6474629558513691,0.18515914282725462,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.19309501589103656,0.6474629558513691,0.2043200752449488,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"learn","boundary":[0.21225552851570945,0.6474629558513691,0.24109729413071018,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"from","boundary":[0.24903274740147077,0.6474629558513691,0.27708126652123316,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"all","boundary":[0.28501680433803833,0.6474629558513691,0.29944505491404777,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.307380592730853,0.6474629558513691,0.31940229818704285,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"you.","boundary":[0.3273397987883686,0.6474629558513691,0.35259548251985984,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"Sharing","boundary":[0.36053298312118565,0.6474629558513691,0.4054303728861394,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"our","boundary":[0.4133678734874652,0.6474629558513691,0.43260548858122394,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"interests","boundary":[0.44054298918254975,0.6474629558513691,0.48864424282658414,0.6584112349643638],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.12272546510546455,0.664498478151189,0.14571785790666633,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"experience","boundary":[0.14969853533069713,0.664498478151189,0.21457684031418484,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"allows","boundary":[0.2183218359839775,0.664498478151189,0.25830819518241876,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"each","boundary":[0.2621368393032959,0.664498478151189,0.2907855394039638,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"one","boundary":[0.29469502358800687,0.664498478151189,0.31768741638920867,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.32166809381323946,0.664498478151189,0.33563236478635744,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"us","boundary":[0.3398233224613628,0.664498478151189,0.35462443919444026,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.35878673298889396,0.664498478151189,0.37192606211482476,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"fulfill","boundary":[0.3761482115768848,0.664498478151189,0.4105003999676554,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4143636690174497,0.664498478151189,0.43409598569883406,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"common","boundary":[0.43813287536360185,0.664498478151189,0.4886442428265842,0.6754467572641837],"dir":"ltr"},{"str":"professional","boundary":[0.12272546510546455,0.6815340004510089,0.19326475291656534,0.6924822795640035],"dir":"ltr"},{"str":"goal","boundary":[0.19792600290899284,0.6815340004510089,0.2227763821255877,0.6924822795640035],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.2274376321180152,0.6815340004510089,0.23945875051953874,0.6924822795640035],"dir":"ltr"},{"str":"becoming","boundary":[0.2441200005119662,0.6815340004510089,0.30103631620897553,0.6924822795640035],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.30569756620140304,0.6815340004510089,0.3121049810516749,0.6924822795640035],"dir":"ltr"},{"str":"better","boundary":[0.3167662310441024,0.6815340004510089,0.3496258788235371,0.6924822795640035],"dir":"ltr"},{"str":"healthcare","boundary":[0.3542871288159646,0.6815340004510089,0.41358457841003443,0.6924822795640035],"dir":"ltr"},{"str":"provider","boundary":[0.4182458284024617,0.6815340004510089,0.4671408321066287,0.6924822795640035],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.47180230973249815,0.6815340004510089,0.48862981100730885,0.6924822795640035],"dir":"ltr"},{"str":"our","boundary":[0.12272546510546455,0.6985695227508287,0.14196308019922327,0.7095178018638234],"dir":"ltr"},{"str":"patients.","boundary":[0.14557103501800772,0.6985695227508287,0.19407637960174592,0.7095178018638234],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12273,0.25565,0.48866,0.70952],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Brad","boundary":[0.12272546510546455,0.7326296190713553,0.1499536454898838,0.74357789818435],"dir":"ltr"},{"str":"W.","boundary":[0.15320309911600793,0.7326296190713553,0.17016770559131264,0.74357789818435],"dir":"ltr"},{"str":"Neville","boundary":[0.17364092350815077,0.7326296190713553,0.21612819945415654,0.74357789818435],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12273,0.73263,0.21613,0.74358],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پاتولوژی","boundary":[0.8312844200504012,0.2565161268151334,0.8727198527313023,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.8011680664372183,0.2565161268151334,0.8263119325488839,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7910032758288791,0.2565161268151334,0.7960612358127199,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.7666518509040006,0.2565161268151334,0.785601373909195,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.756448689877774,0.2565161268151334,0.7615066498616149,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"صورت،","boundary":[0.7155513852442981,0.2565161268151334,0.7510467879580901,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.6664270312216635,0.2565161268151334,0.7104597015499775,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6511793710089079,0.2565161268151334,0.6613706700533337,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6209927121269617,0.2565161268151334,0.645901363325861,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"دندانپزشکی","boundary":[0.5596410456620032,0.2565161268151334,0.6158799721626242,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5495445075365482,0.2565161268151334,0.554602467520389,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.5205963948804772,0.2565161268151334,0.5441426056168641,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"پاتولوژی","boundary":[0.8449369210846813,0.27355043263949635,0.8863723537655824,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8180488714566577,0.27355043263949635,0.8404054058387935,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8006669010305738,0.27355043263949635,0.8134355426845108,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7866042445963534,0.27355043263949635,0.7960083191420443,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"اتیولوژی،","boundary":[0.7377012951271515,0.27355043263949635,0.7819324847423601,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژنز،","boundary":[0.6946179362980561,0.27355043263949635,0.7285924807014507,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.647128242457789,0.27355043263949635,0.6900867833399078,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.632782594744595,0.27355043263949635,0.6380344182854357,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.599470178877416,0.27355043263949635,0.6280331675277653,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.5473940068293659,0.27355043263949635,0.5948720539044485,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"متاثر","boundary":[0.5205339244340504,0.27355043263949635,0.5428196888499766,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.8600727684398564,0.29058473846385907,0.8863370759851322,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"حفره","boundary":[0.8311776266483183,0.29058473846385907,0.8543930457873519,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.8002062156280723,0.29058473846385907,0.8252535991353738,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7895376384325159,0.29058473846385907,0.794297346790203,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"کمپلکس","boundary":[0.7396340930499851,0.29058473846385907,0.7831495681678966,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"کرانیوفاسیال","boundary":[0.673384108381246,0.29058473846385907,0.7337959533178754,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازد.","boundary":[0.6215773337053536,0.29058473846385907,0.667685392753944,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.5951431305587411,0.29058473846385924,0.6158799721626242,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهایی","boundary":[0.5391715604499612,0.29058473846385924,0.5891570534714939,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5208548147665786,0.29058473846385924,0.5333476047990611,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.8567037404068489,0.30761904428822195,0.8863547148753571,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8298738822665085,0.30761904428822195,0.8522411011798815,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8093642450220467,0.30761904428822195,0.8253417935864995,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"ناحیه","boundary":[0.7804094856940335,0.30761904428822195,0.8048101253644034,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7686706919633463,0.30761904428822195,0.7758823453951272,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.7393429843923806,0.30761904428822195,0.7640642889442645,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.7143769427405795,0.30761904428822195,0.7348366478411603,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6921289272828215,0.30761904428822195,0.7098423403920966,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.6644517943596261,0.30761904428822195,0.6875996998181592,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6354175691502898,0.30761904428822195,0.6599242810548698,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"شگفت","boundary":[0.5982185824024926,0.30761904428822195,0.6309083066344676,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"انگیز","boundary":[0.57068635636184,0.30761904428822195,0.5937078871495874,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5437887217045013,0.30761904428822195,0.5661559406178743,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5339926232112614,0.30761904428822195,0.5392742719147176,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5205959901759388,0.30761904428822195,0.5293435767179477,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.8464555451860262,0.3246533501125849,0.8863723537655824,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.829557488350315,0.3246533501125849,0.8424515171049132,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"ساله","boundary":[0.8047748475839531,0.3246533501125849,0.8255534602692016,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.790310957599315,0.3246533501125849,0.8007708195028399,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7645581778705691,0.3246533501125849,0.7863069295182018,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7444851207943274,0.3246533501125849,0.7605541497894558,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.6956959504315114,0.3246533501125849,0.740481092713214,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.6568727530459157,0.3246533501125849,0.6916919223503982,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"آموخت.","boundary":[0.6160034443942004,0.3246533501125849,0.6528687249648024,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.862259990827777,0.3416876559369476,0.872719852731302,0.3550688859639412],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.8225102261518337,0.3416876559369476,0.8561745737000941,0.3550688859639412],"dir":"rtl"},{"str":"نخستین","boundary":[0.7770269867090803,0.3416876559369476,0.8162048484498623,0.3550688859639412],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7341235185574736,0.3416876559369476,0.7707494283396031,0.3550688859639412],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7121801598427835,0.3416876559369476,0.7278340084217684,0.3550688859639412],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.694370008732447,0.3416876559369476,0.7056795622989568,0.3550688859639412],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6773382027989429,0.3416876559369476,0.6877760887204107,0.3550688859639412],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6458140108519723,0.3416876559369476,0.6707192818726728,0.3550688859639412],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6328049932553309,0.3416876559369476,0.6394455295034492,0.3550688859639412],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.6011350443970663,0.3416876559369476,0.6260046951518708,0.3550688859639412],"dir":"rtl"},{"str":"میکردیم:","boundary":[0.5467884391506393,0.3416876559369476,0.5947662205630975,0.35506888596394137],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.5207940348275226,0.3416876559369478,0.5407206609131814,0.35506888596394137],"dir":"rtl"},{"str":"خواستار","boundary":[0.8500560165538832,0.3587219617613105,0.8863547148753571,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.810903557183362,0.3587219617613105,0.8446387394928337,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"متنی","boundary":[0.7820648273331001,0.3587219617613105,0.8053569309613837,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"بودیم","boundary":[0.7503312174818002,0.3587219617613105,0.7764644287725578,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7321724021046448,0.3587219617613105,0.7447320652574798,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.7016031247517127,0.3587219617613105,0.7264405360939801,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6868520769468988,0.3587219617613105,0.6959958115653392,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.652955761501909,0.3587219617613105,0.6810203937641712,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6223883600666741,0.3587219617613105,0.6473653912145498,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"راهنما","boundary":[0.5882870649484292,0.3587219617613105,0.616797194454333,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5604220925084716,0.3587219617613105,0.5827188585393075,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.5206009183841542,0.3587219617613105,0.5547964953128659,0.3721031917883041],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.876794436373316,0.3757562675856733,0.8863547148753573,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.8204270135933147,0.3757562675856733,0.8722083249147722,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8055259416449192,0.3757562675856733,0.8158344317551337,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7758366684875314,0.3757562675856733,0.8008060972832903,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.7161217853122565,0.3757562675856733,0.7711904005952325,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.6863691959598789,0.3757562675856733,0.711570951634163,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"بکار","boundary":[0.6627208395788593,0.3757562675856733,0.681725949373178,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6309985398015175,0.3757562675856733,0.6580545586910019,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.6039681665368829,0.3757562675856733,0.6263751118465994,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5930412853250444,0.3757562675856733,0.599317054241191,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.5630379855247328,0.3757562675856733,0.5882751089602355,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنیتی،","boundary":[0.5205040469866618,0.3757562675856733,0.5584301066992505,0.3891374976126669],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.8611840185240419,0.39279057341003615,0.8863547148753573,0.40617180343702974],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.8278652108085812,0.39279057341003615,0.8544459624580277,0.40617180343702974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8110575621520574,0.39279057341003615,0.8207556821279558,0.40617180343702974],"dir":"rtl"},{"str":"راستای","boundary":[0.7696089239077161,0.39279057341003615,0.8035401252681914,0.40617180343702974],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.729573836830432,0.39279057341003615,0.7625826221653502,0.40617180343702974],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.688469100757988,0.39279057341003615,0.7225247024639927,0.40617180343702974],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.6297840099019355,0.39279057341003615,0.681408449349125,0.40617180343702974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6131315749354421,0.39279057341003615,0.6228296949113405,0.40617180343702974],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسهای","boundary":[0.5524328840226933,0.39279057341003615,0.6056317769418013,0.40617180343702974],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.5208278971256285,0.39279057341003615,0.5456948279566789,0.40617180343702974],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.8343729053817859,0.409824879234399,0.8863723537655824,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"گردید.","boundary":[0.7987159912914751,0.409824879234399,0.8295222105698644,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"دومین","boundary":[0.7635810704577255,0.409824879234399,0.7937681800834481,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7335593044244858,0.409824879234399,0.7586315107549124,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7215059676753602,0.409824879234399,0.7285748418112256,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6825404834329195,0.409824879234399,0.7163334519949586,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6616841866021776,0.409824879234399,0.6775808101702635,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.628296313709207,0.409824879234399,0.6566610863632137,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.602613661422564,0.409824879234399,0.6233235838376453,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"برداری","boundary":[0.5647483302483024,0.409824879234399,0.5976237207795748,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5527194271107233,0.409824879234399,0.5597883012465886,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5350898045195233,0.409824879234399,0.5475469114303216,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5207087091731684,0.409824879234399,0.5300138545465042,0.42320610926139257],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8581148516248627,0.4268591850587618,0.8863547148753573,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8358696852617662,0.4268591850587618,0.8541108235437492,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.8110380945373149,0.4268591850587618,0.8319034607502623,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع","boundary":[0.7811106197981003,0.4268591850587618,0.8070679033132251,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7548071810684285,0.4268591850587618,0.7771347066011142,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"کلینیسینهای","boundary":[0.6903911733129451,0.4268591850587618,0.7508351212753881,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.6593702164911943,0.4268591850587618,0.6864002552828476,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6500452214920552,0.4268591850587618,0.6553910862670015,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.6186225398439615,0.4268591850587618,0.6461306688987881,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6052217243533028,0.4268591850587618,0.6146452498468623,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5847626671175393,0.4268591850587618,0.6012749710561848,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5704894287510469,0.4268591850587618,0.5807962195047641,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص،","boundary":[0.5204367288014848,0.4268591850587618,0.566543996202828,0.4402404150857554],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.8488897120370995,0.4438934908831247,0.886337075985132,0.4572747209101183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8394176279861839,0.4438934908831247,0.8448856839559861,0.4572747209101183],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.8067856810696223,0.4438934908831247,0.8354135999050708,0.4572747209101183],"dir":"rtl"},{"str":"بیمارانشان","boundary":[0.7532516492362361,0.4438934908831247,0.8027816529885091,0.4572747209101183],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7387877592515979,0.4438934908831247,0.7492476211551229,0.4572747209101183],"dir":"rtl"},{"str":"کلینیکها","boundary":[0.6877408109399605,0.44389349088312463,0.7347837311704848,0.4572747209101183],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.6663624759870563,0.44389349088312463,0.6837367828588472,0.4572747209101182],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.8527879067768618,0.4609277967074875,0.8726845749508518,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8371122035229129,0.4609277967074875,0.8471081841243576,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"چهارمین","boundary":[0.7892578140900443,0.4609277967074875,0.8309685995683282,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7467501905003608,0.4609277967074875,0.7834141515212741,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.725155532091144,0.4609277967074875,0.7408867871883931,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"اثر،","boundary":[0.7043544508314421,0.4609277967074875,0.7191380355407603,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.6616584544523854,0.4609277967074875,0.6983241450750616,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6400655256449315,0.4609277967074875,0.6557967807421805,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6090920920971347,0.4609277967074875,0.6340303902043226,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.5748641669795649,0.4609277967074875,0.6031799712005029,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"-که","boundary":[0.5488657439389806,0.4609277967074875,0.5689605241636762,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.5204359371542377,0.4609277967074875,0.5429078833011024,0.4743090267344811],"dir":"rtl"},{"str":"ازحد","boundary":[0.8649940188126782,0.47796210253185034,0.886337075985132,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"انتظارات","boundary":[0.820155818861977,0.47796210253185034,0.8602138795616576,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"مولفین","boundary":[0.782544030974229,0.47796210253185034,0.815322903938604,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"است-","boundary":[0.7478731269156735,0.47796210253185034,0.7776991510883197,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.730253307946013,0.47796210253185034,0.7430210929056384,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.6964230217135683,0.47796210253185034,0.7253116471195693,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.666731979028117,0.47796210253185034,0.6915684501188222,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"سرافرازی","boundary":[0.6164896532897861,0.47796210253185034,0.6618469200894133,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5922316203003906,0.47796210253185034,0.611664277398809,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5620435291218983,0.47796210253185034,0.5873402477783016,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5205122373861861,0.47796210253185034,0.5571601066030385,0.49134333255884394],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.8562274903707694,0.4949964083562132,0.8863547148753571,0.5083776383832068],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8459713461528618,0.4949964083562132,0.8508652677423181,0.5083776383832068],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8181268439032758,0.4949964083562132,0.8400173502538397,0.5083776383832068],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7875540865050654,0.4949964083562132,0.8125359592830272,0.5083776383832068],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7735226431339786,0.4949964083562132,0.7819854014130355,0.5083776383832068],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7576493042103132,0.4949964083562132,0.7677331781110994,0.5083776383832068],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.7307855253971477,0.4949964083562132,0.7518934546888981,0.5083776383832068],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهای","boundary":[0.6774224200131888,0.4949964083562132,0.725188174887993,0.5083776383832068],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا،","boundary":[0.6528013752655489,0.4949964083562132,0.6719540041884347,0.5083776383832068],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.6172734444904125,0.49499640835621317,0.6471890023122981,0.5083776383832068],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5960989952686349,0.49499640835621317,0.6118935829717362,0.5083776383832067],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.5537495986052858,0.49499640835621317,0.5904446924579313,0.5083776383832067],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5206068407918462,0.49499640835621317,0.5482524670393284,0.5083776383832067],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.8644824909961483,0.5120307141805761,0.8863194370949069,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"مریم","boundary":[0.8364081795332369,0.5120307141805761,0.8594730461722005,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"قنبریها،","boundary":[0.7954017156833212,0.5120307141805761,0.8312684607021561,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7776375254457479,0.5120307141805761,0.7902933187090898,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7423961383650404,0.5120307141805761,0.772407484020769,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7322379498892716,0.5120307141805761,0.7372884535824586,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.6899829470200437,0.5120307141805761,0.7268285916789338,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.664453202600389,0.5120307141805761,0.6849891440648342,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6435795552755277,0.5120307141805761,0.6594480310187902,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6268011951503459,0.5120307141805761,0.6383871960899391,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6145228441528348,0.5120307141805761,0.6215420559249033,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5964278113489502,0.5120307141805761,0.6091771938770602,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.582601844262076,0.5120307141805761,0.5912031647376135,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"عهده","boundary":[0.5522888152903639,0.5120307141805761,0.5772860803499557,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5205670282516665,0.5120307141805761,0.5471412169551427,0.5254119442075696],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.8605993485651636,0.5290650200049388,0.8863194370949069,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.8263165202827236,0.5290650200049388,0.8565979070654979,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"خشنودی","boundary":[0.779544861289782,0.5290650200049388,0.822343182248221,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7668572660520384,0.5290650200049388,0.7755648453710743,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7432589901151329,0.5290650200049388,0.7629353999698537,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7141278394503421,0.5290650200049388,0.7392992870681278,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7029582507232878,0.5290650200049388,0.7101598404161495,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6686073432730935,0.5290650200049388,0.6990473395742933,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"اینجانب،","boundary":[0.6235471584870946,0.5290650200049388,0.6646338647449898,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمههایی","boundary":[0.5654680238990927,0.5290650200049388,0.6198310835730619,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.5402204566778417,0.5290650200049388,0.5614639958179795,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5203866784607969,0.5290650200049388,0.5362580216862138,0.5424462500319325],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8646059632277244,0.5460993258293017,0.8863547148753571,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8507681506276065,0.5460993258293017,0.8602138795616576,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.8172219429654365,0.5460993258293017,0.8462615173935494,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7864968986235611,0.5460993258293017,0.8128005426364048,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7767621219980898,0.5460993258293017,0.7820735958641613,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.7438981254425616,0.5460993258293017,0.7722134562282922,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"بنده،","boundary":[0.7173629898904409,0.5460993258293017,0.7394580370801543,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"بهواسطه","boundary":[0.6722715042124877,0.5460993258293017,0.7129115072912758,0.5594805558562954],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.6396524153721885,0.5460993258293017,0.6678794205464208,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"برقراری","boundary":[0.5973786041036994,0.5460993258293017,0.6352121958494088,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"دوستی","boundary":[0.5598968998296375,0.5460993258293017,0.5929846926503555,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.549123709635677,0.5460993258293017,0.5554667731414222,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"طیف","boundary":[0.5204885887445341,0.5460993258293017,0.5446012167627184,0.5594805558562953],"dir":"rtl"},{"str":"وسیعی","boundary":[0.853775684629471,0.5631336316536645,0.886337075985132,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8424214626237385,0.5631336316536645,0.8497716565483578,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.7969048022507822,0.5631336316536645,0.8384298501335745,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7824822803463418,0.5631336316536645,0.7929038744624147,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.7546576920642735,0.5631336316536645,0.778492901148452,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7452212242020481,0.5631336316536645,0.7506587323731363,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.7199438478503366,0.5631336316536645,0.7412395649928964,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.6946997959511172,0.5631336316536645,0.7159453964100049,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا،","boundary":[0.6713628619239428,0.5631336316536645,0.6907041444977887,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.6397210672260484,0.5631336316536645,0.6673678927298908,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.612855850319282,0.5631336316536645,0.6357237236659387,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5835054027900559,0.5631336316536645,0.6088596938530071,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.564314149193941,0.5631336316536645,0.5795085805183269,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.5204327210674256,0.5631336316536645,0.5603174679533435,0.5765148616806581],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8789463809807866,0.5801679374780273,0.8863194370949069,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.8462040127349377,0.5801679374780273,0.8749423528996734,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.8242863953510948,0.5801679374780273,0.8422574893124362,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"عزیزان","boundary":[0.7868758473395965,0.5801679374780273,0.8203676265430021,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"خواهم","boundary":[0.7526126558150131,0.5801679374780273,0.7829202625949696,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"آموخت.","boundary":[0.7122298483056687,0.5801679374780273,0.7486655377776923,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"تبادل","boundary":[0.682967067749431,0.5801679374780273,0.7082724791620566,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"علائق","boundary":[0.6490033694492382,0.5801679374780273,0.6790271991687272,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6398615708136763,0.5801679374780273,0.6450546965950528,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"تجربیات","boundary":[0.595852395685991,0.5801679374780273,0.6360588625802168,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5761891831764453,0.5801679374780273,0.591891081456395,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.5444032178102565,0.5801679374780273,0.5722766355260077,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5333802299091984,0.5801679374780273,0.5404560775598038,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5203005603920673,0.5801679374780273,0.5295376045104245,0.593549167505021],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.8734430472305338,0.5972022433023902,0.886337075985132,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8506618029354014,0.5972022433023902,0.8689980468937912,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8389201839347175,0.5972022433023902,0.846138045161973,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.825566924702506,0.5972022433023902,0.8343199887111101,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.7865009573106787,0.5972022433023902,0.820984987700883,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.769266417469889,0.5972022433023902,0.7820559569739362,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7552868193441795,0.5972022433023902,0.7647169278825956,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"تحقق","boundary":[0.7223829864156348,0.5972022433023902,0.7507292879340369,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6927730424390149,0.5972022433023902,0.7179033132249985,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.650311085882153,0.5972022433023901,0.6882699776467155,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"مشترکمان","boundary":[0.5955924814066104,0.5972022433023901,0.6458660855454106,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5783254307824405,0.5972022433023901,0.5911149702864876,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"همانا","boundary":[0.5501153111336619,0.5972022433023901,0.5737759411951471,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"مبدل","boundary":[0.5204964575303125,0.5972022433023901,0.545606633505553,0.6105834733293838],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.8623129074984526,0.6142365491267531,0.886337075985132,0.6276177791537466],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.84810213214793,0.6142365491267531,0.8573916571256307,0.6276177791537466],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8246734309167559,0.6142365491267531,0.8429277671409924,0.6276177791537466],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.800366536138879,0.6142365491267531,0.8195738764828694,0.6276177791537466],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.7670507116652102,0.6142365491267531,0.7953027635330377,0.6276177791537466],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبتهای","boundary":[0.7061381734448112,0.6142365491267531,0.7620181776781448,0.6276177791537468],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشتی","boundary":[0.6603218302487138,0.6142365491267531,0.7012345619622143,0.6276177791537466],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.6357164613632125,0.6142365491267531,0.6553381695963261,0.6276177791537466],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6082900034683096,0.6142365491267531,0.6306613621713154,0.6276177791537466],"dir":"rtl"},{"str":"بیمارانمان","boundary":[0.5510746894753551,0.6142365491267531,0.6032328878711785,0.6276177791537468],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5205570554413887,0.6142365491267531,0.5461710779927583,0.6276177791537466],"dir":"rtl"},{"str":"جامه","boundary":[0.8635652687044397,0.6312708549511159,0.8863547148753573,0.6446520849781096],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.8364366555381306,0.6312708549511159,0.8595612406233265,0.6446520849781096],"dir":"rtl"},{"str":"بپوشانیم.","boundary":[0.7897288742218844,0.6312708549511159,0.8324326274570173,0.6446520849781096],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.5758396913514918,0.6653260853698145,0.5902683035556796,0.6787073153968081],"dir":"rtl"},{"str":"دبلیو.","boundary":[0.5469648280528911,0.6653260853698145,0.5718356632703786,0.6787073153968081],"dir":"rtl"},{"str":"نویل","boundary":[0.5204535760444629,0.6653260853698145,0.5429607999717778,0.6787073153968081],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5203,0.25652,0.88637,0.67871],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/c2a5580c75f58d86071343bd9af5c3e7.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/084f0f370f7f6f8ca9fde008e6706a9e.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.0999,0.10017,0.13632,0.33834]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7831035466997638,0.10017219970390988,0.8635753709779322,0.1293676106718959],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.6865835393876419,0.10017219970390988,0.7743674854318803,0.1293676106718959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.68658,0.10017,0.86358,0.12937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پاتولوژی","boundary":[0.42448238291893353,0.2565161268151334,0.46591781559983453,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.3951273705615539,0.2565161268151334,0.42039183992867474,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3855923131872363,0.2565161268151334,0.39102308770376926,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.36234293837872966,0.2565161268151334,0.3814451703115028,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35280161625864814,0.2565161268151334,0.35823239077518115,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.3163693389318881,0.2565161268151334,0.34865447338291466,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3018299957502399,0.2565161268151334,0.31226544284839214,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.2717277660845456,0.2565161268151334,0.297695719522403,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.24092993888096886,0.2565161268151334,0.2676037727982656,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.22075481841503747,0.2565161268151334,0.2368239093553467,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.18870064362301364,0.2565161268151334,0.21662738004752877,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.16215687493883912,0.2565161268151334,0.1845775165083977,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15261785109321135,0.2565161268151334,0.1580486256097444,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1324227900909669,0.2565161268151334,0.1484707082174779,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.10001435383312364,0.2565161268151334,0.12827417890966003,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4585447594857142,0.27355043263949635,0.46591781559983464,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4319885828786287,0.27355043263949635,0.4544878147339254,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"دندانپزشکان","boundary":[0.3687849221542311,0.27355043263949635,0.42790600716459665,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35927781528020253,0.27355043263949635,0.36472350237804324,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.3033464898732581,0.27355043263949635,0.3551632238760019,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"دندانپزشکی","boundary":[0.24298339537655506,0.27355043263949635,0.29928321964266824,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.21097414008001752,0.27355043263949635,0.23890529840191657,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.19154487814733925,0.27355043263949635,0.20689071264323583,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"سازد","boundary":[0.1687377930861965,0.27355043263949635,0.1908040447578822,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.15763319739291018,0.27355043263949635,0.16466320944418258,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.099999037878715,0.27355043263949635,0.15353306971210126,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.4248740256342816,0.29058473846385907,0.4659354544900597,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41468725202495926,0.29058473846385907,0.41963336764899256,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.36602811838265215,0.29058473846385907,0.4089265612823153,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.3239752658497308,0.29058473846385907,0.36068419651647954,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"آمیز","boundary":[0.30005023127664227,0.29058473846385907,0.31859780443922764,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.276072942367518,0.29058473846385907,0.2946089137329985,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.26367008150112003,0.29058473846385907,0.2706023841365443,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24787252299724094,0.29058473846385907,0.2579905776255489,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.22073518762661065,0.29058473846385907,0.24229196532514888,0.30396596849085267],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.1602358479976653,0.29058473846385907,0.21530446328064115,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"ناحیه","boundary":[0.13070561359062408,0.29058473846385924,0.15499709760079028,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.1001855213265775,0.29058473846385924,0.1252932064616066,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.4406589247973933,0.30761904428822195,0.4659354544900597,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"ببخشند.","boundary":[0.3975141993066313,0.30761904428822195,0.43665489671628005,0.32100027431521555],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44272732520661556,0.32463875240710083,0.45228760370865684,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.4144116207074375,0.32463875240710083,0.4360069080308264,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.3924935844535433,0.32463875240710083,0.4072555169638018,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.36189553785511136,0.32463875240710083,0.3851892652921161,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.3374847081468704,0.32463875240710083,0.35476217965370055,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"کپی","boundary":[0.31033824505886803,0.32463875240710083,0.33024412224071636,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"رایت","boundary":[0.28046840357659664,0.32463875240710083,0.3031331479646325,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2577856381827983,0.32463875240710083,0.2733057845938726,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.22069221112766277,0.32463875240710083,0.2504986995327298,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.18717755730960983,0.32463875240710083,0.21363341896212773,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"DVD","boundary":[0.1488170718800812,0.32376856854747965,0.18007639243002974,0.3347168476604744],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.1200627871749913,0.3246533501125849,0.1420854299559669,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.10066451012235618,0.3246533501125849,0.11291070552353828,0.33803458013957843],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.42371260154388396,0.3416730582314637,0.4658871880722617,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.38996526443056057,0.3416730582314637,0.4197085734627708,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37577039906366044,0.3416730582314637,0.3860006542424738,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3469574932838525,0.3416730582314637,0.3718542642818887,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33771227069599474,0.3416730582314637,0.3429970398735131,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.3173593629029202,0.3416730582314637,0.3338424558466507,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.2863885146929698,0.3416730582314637,0.31341662096590567,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.27524636333692404,0.3416730582314637,0.2824250908402847,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2611176126000655,0.3416730582314637,0.2713478677788789,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.23112459757432402,0.3416730582314637,0.25720147781829383,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"علاقمندان","boundary":[0.17674618789898167,0.3416730582314637,0.2271624477648319,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.1552112596234054,0.3416730582314637,0.1727641103104124,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.11415007809217766,0.3416730582314637,0.15157980314998512,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.09991579483225103,0.3416730582314637,0.11014605001106442,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.43579524134812436,0.3587073640558266,0.46592246585271213,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.39473848043838766,0.3587073640558266,0.43154426880385877,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.3614044951690414,0.3587073640558266,0.3904809323596666,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.34420177790755263,0.3587073640558266,0.3571257909438731,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.30167488677784177,0.3587073640558266,0.33989259519388354,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.26597825612278114,0.3587073640558266,0.29740050864145273,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.23871723341681184,0.3587073640558266,0.26169939482571175,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2255986107459344,0.3587073640558266,0.23442967053760133,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.20865225235901708,0.3587073640558266,0.22125341953940053,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.18999424797694345,0.3587073640558266,0.20435536270368912,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1728579020711713,0.3587073640558266,0.1856934168454609,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.1615822635923122,0.3587073640558266,0.16854841554659716,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.14334060655480801,0.3587073640558266,0.15725952580248934,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.11077859218102434,0.3587073640558266,0.13902091330966518,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.10009790055703051,0.3587073640558266,0.10649479973445453,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"رعایت","boundary":[0.4351955190804686,0.37574166988018937,0.4658871880722617,0.3891228999071829],"dir":"rtl"},{"str":"امانت","boundary":[0.40538579459993396,0.37574166988018937,0.4315971854745343,0.3891228999071829],"dir":"rtl"},{"str":"داری","boundary":[0.38058551494334714,0.37574166988018937,0.4046449612104769,0.3891228999071829],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.35026195134342547,0.37574166988018937,0.3765814868622339,0.3891228999071829],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.3166092600966611,0.37574166988018937,0.3467364846012489,0.3891228999071829],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.30226884234359924,0.3757416698801894,0.3158684267072041,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"شیوا","boundary":[0.2780902257037324,0.3757416698801894,0.298264814262486,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2689287777445903,0.3757416698801894,0.2741524513246807,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.2433280440266354,0.3757416698801894,0.2651037006391693,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23227605775601645,0.3757416698801894,0.23938619869087363,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیم","boundary":[0.20161986730686776,0.3757416698801894,0.22841480897081892,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"نمایم،","boundary":[0.16957433749931852,0.3757416698801894,0.19767022330835027,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"هرچند","boundary":[0.1350565705055502,0.3757416698801894,0.1656203597692192,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.11535679208224797,0.3757416698801894,0.13110105159856453,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.09990113507383575,0.3757416698801894,0.11143368899750171,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4563092706799954,0.39277597570455214,0.46586954918203666,0.40615720573154573],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.4254588516761757,0.39277597570455214,0.4523052425988821,0.40615720573154573],"dir":"rtl"},{"str":"محک","boundary":[0.3921213491506073,0.39277597570455214,0.4214548235950625,0.40615720573154573],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.36176481907309244,0.39277597570455214,0.3881173210694941,0.40615720573154573],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.3393987062675788,0.39277597570455214,0.3577607909919791,0.40615720573154573],"dir":"rtl"},{"str":"عزیزان","boundary":[0.30149273117369174,0.39277597570455214,0.3353946781864655,0.40615720573154573],"dir":"rtl"},{"str":"آزموده","boundary":[0.2672027285759643,0.39277597570455214,0.2974887030925785,0.40615720573154573],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2478528659989545,0.39277597570455214,0.26319870049485106,0.40615720573154573],"dir":"rtl"},{"str":"گردد.","boundary":[0.22114758619804942,0.39277597570455214,0.24712967149972256,0.40615720573154573],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44489690870431126,0.40981028152891497,0.45226996481843174,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.4085423469083992,0.40981028152891497,0.43935829717360847,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39799861423479527,0.40981028152891497,0.4028105166270594,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.36212482156113773,0.40981028152891497,0.39178621023632915,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"فرهیخته","boundary":[0.3150542108799884,0.40981028152891497,0.3563673186641909,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30454777382185283,0.40981028152891497,0.3093596762141169,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندم","boundary":[0.25445426762935003,0.40981028152891497,0.2983530087136118,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"سرکار","boundary":[0.2201729592340103,0.40981028152891497,0.2487700882906633,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.1927417253915174,0.40981028152891497,0.21442716902226028,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.16536425271530825,0.40981028152891497,0.18696341694167304,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"فهیمه","boundary":[0.1310617969809437,0.40981028152891497,0.1595702204219864,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"بقایی","boundary":[0.10000368813159254,0.40981028152891497,0.12531549560470925,0.42319151155590856],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45301079820788887,0.4268445873532778,0.465904826962487,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4384193489317443,0.4268445873532778,0.4488303812245239,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.40408357048462834,0.4268445873532778,0.4341901023376341,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.37494781624855344,0.4268445873532778,0.3998824608496813,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"۱۸","boundary":[0.35667088963276905,0.4268445873532778,0.3707430141977031,0.4402258173802714],"dir":"ltr"},{"str":"مرا","boundary":[0.3387369322777492,0.4268445873532778,0.35243384614397827,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"یاری","boundary":[0.3111166299972981,0.4268445873532778,0.3344950947849819,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"نمودند،","boundary":[0.27282752752617345,0.4268445873532778,0.3069078704728185,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2613267083203031,0.4268445873532778,0.26863147868420295,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"صمیم","boundary":[0.22797751852827183,0.4268445873532778,0.2570780055867176,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"قلبم","boundary":[0.20369673660730048,0.4268445873532778,0.22377578084159958,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزارم.","boundary":[0.1452419250669902,0.4268445873532778,0.19948702900154264,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.10001936561037529,0.4268445873532778,0.14104938568555953,0.4402258173802714],"dir":"rtl"},{"str":"شایسته","boundary":[0.4307880676688624,0.4438788931776406,0.4659224658527122,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4014114196231352,0.4438788931776406,0.4233245459589303,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3872588677314192,0.4438788931776406,0.39340898813704456,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.3528572413640529,0.4438788931776406,0.3785746814576779,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"آقای","boundary":[0.3228833055955769,0.4438788931776406,0.34491967890805647,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.2936119399054448,0.4438788931776406,0.3149159266350449,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"باقر","boundary":[0.26934948264997066,0.4438788931776406,0.285600091080815,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"شهنی","boundary":[0.2327157127067503,0.4438788931776406,0.26122314478963227,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"زاده","boundary":[0.20740292549012065,0.4438788931776406,0.22481647536488453,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.17808451910388465,0.4438788931776406,0.19929300120906576,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.13921947656466116,0.4438788931776406,0.1700829989961868,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"انجمن","boundary":[0.10039729767848841,0.4438788931776406,0.13134799606171688,0.4572601232046342],"dir":"rtl"},{"str":"دندانپزشکان","boundary":[0.40676285401057766,0.46091319900200345,0.4659048269624869,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.3687246523110367,0.46091319900200345,0.40275759995638394,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.3413990010745312,0.46091319900200345,0.3647810693015962,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32501273672493747,0.46091319900200345,0.3374760672330354,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31413519380242744,0.46091319900200345,0.32114245488452947,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.2922349182978632,0.46091319900200345,0.3103298151765012,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2822030186946095,0.46091319900200345,0.2883341190657161,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"همراهی","boundary":[0.23994774313913675,0.46091319900200345,0.27842106275917144,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23086750158369293,0.46091319900200345,0.23599953176764135,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"همدلی","boundary":[0.19471243243904549,0.46091319900200345,0.22710953109415644,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"صمیمانه","boundary":[0.15046948982826228,0.46091319900200345,0.1907734172303094,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.12826149109059531,0.46091319900200345,0.14651744165536176,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.09992316837127767,0.46091319900200345,0.12436299553255019,0.47429442902899704],"dir":"rtl"},{"str":"دلگرمی","boundary":[0.42889843527008353,0.47794750482636644,0.46595774363316245,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"اینجانب","boundary":[0.3858914826134638,0.47794750482636644,0.423818434885235,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3705597418260953,0.47794750482636644,0.3807266260651485,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"پیمودن","boundary":[0.3302998139266714,0.47794750482636644,0.36520440266700027,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.30925680335434147,0.47794750482636644,0.3251112051851923,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.29169923152864125,0.47794750482636644,0.30396217580521534,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"طولانی","boundary":[0.25044578286205427,0.47794750482636644,0.2863762022507224,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2402569094955082,0.47794750482636644,0.2452775880260799,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.2055408081197742,0.47794750482636644,0.23474717056165434,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"گردیدند","boundary":[0.16288242533514644,0.47794750482636644,0.20035133462257587,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15269745841777202,0.47794750482636644,0.15771813694834372,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.11954757850107918,0.47794750482636644,0.14718771948391815,0.49132873485336],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.10000368813159255,0.4779475048263663,0.11880674511162212,0.49132873485335987],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.4396934360878867,0.4949818106507292,0.46586954918203666,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"آقای","boundary":[0.41291954498622524,0.4949818106507292,0.43544246354362104,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"دانا","boundary":[0.3942525014524874,0.4949818106507292,0.4086489892915901,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"خواجوی","boundary":[0.34994835845457173,0.4949818106507292,0.3899870434333619,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.32396779432992495,0.4949818106507292,0.34567815118773876,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.28843652723334506,0.4949818106507292,0.3196784269958404,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.2435005341987086,0.4949818106507292,0.2841889798628015,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.21204003257188903,0.4949818106507292,0.2392450875690723,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.1897390202980234,0.4949818106507292,0.2077773074073718,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.17261095760801892,0.4949818106507292,0.18544647238230852,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"اخذ","boundary":[0.15195993114382636,0.4949818106507292,0.16831910997366997,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"کپی","boundary":[0.12736402088259752,0.4949818106507292,0.14768160841022288,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"رایت","boundary":[0.10004020695448218,0.4949818106507292,0.12307535654611287,0.5083630406777229],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4604191321024596,0.512016116475092,0.46588718807226187,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.4283226327677534,0.512016116475092,0.4502591313327626,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"رنگی","boundary":[0.397649331039826,0.512016116475092,0.42305996260555273,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.36738296557556027,0.512016116475092,0.39240357139421,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3560613506204699,0.512016116475092,0.3621352357678209,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیتی","boundary":[0.31711198503041665,0.512016116475092,0.35056412378011037,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"مطابق","boundary":[0.28122590543760567,0.512016116475092,0.3119173152967663,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.21380424584071875,0.512016116475092,0.2760221736885486,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.19196730960861327,0.512016116475092,0.20865925191863022,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.15822072123665878,0.512016116475092,0.18668119469807032,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.146002741573303,0.512016116475092,0.15299091436799858,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13095994047676318,0.512016116475092,0.14052021897880448,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"عهده","boundary":[0.10000368813159254,0.512016116475092,0.1251391067024576,0.5253973465020857],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتند","boundary":[0.43463107459326333,0.5290504222994549,0.465904826962487,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42524045133891847,0.5290504222994549,0.4306270465121501,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.3922630607452674,0.5290504222994549,0.42129607358303595,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.35656322145680974,0.5290504222994549,0.38827607108152057,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3397751437526034,0.5290504222994549,0.35257495726577964,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32544255819132467,0.5290504222994549,0.3358003726616445,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.3036718223596022,0.5290504222994549,0.32147759379880764,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.28372337826045196,0.5290504222994549,0.2996935643707246,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.25878409065111263,0.5290504222994549,0.2797439795260591,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24444477427735112,0.5290504222994549,0.2548025887476709,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"آماده","boundary":[0.2176550859334661,0.5290504222994549,0.24060328211641027,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.18920355600026945,0.5290504222994549,0.21691425254400906,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17981293274592458,0.5290504222994549,0.1851995279191562,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.14897094305789343,0.5290504222994549,0.17586855499004206,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.12901267209549946,0.5290504222994549,0.1449828582057721,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.0999843216112486,0.5290504222994549,0.1250332733611066,0.5424316523264485],"dir":"rtl"},{"str":"سهمی","boundary":[0.43431357456921016,0.5460847281238178,0.465922465852712,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.4036042666871919,0.5460847281238178,0.430309546488097,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"اند،","boundary":[0.3875175988018383,0.5460847281238178,0.40288107218796,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.3578666243333301,0.5460847281238178,0.38351357072072506,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.3276512053776166,0.5460847281238178,0.35386259625221694,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3181791213267011,0.5460847281238178,0.32364717729650333,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.2771863404434096,0.5460847281238178,0.3141750932455879,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.25443217205294233,0.5460847281238178,0.27318231236229645,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24305508785770868,0.5460847281238178,0.2504281439718291,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"ابراز","boundary":[0.21633216916657846,0.5460847281238178,0.23504703169548216,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"دارم.","boundary":[0.18918591711004426,0.5460847281238177,0.21158730769600817,0.5594659581508113],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4418101029149068,0.5631190339481806,0.45226996481843174,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.41470790858546086,0.5631190339481806,0.4378060748337935,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40376460283198284,0.5631190339481806,0.4107832950088355,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.36763012177371274,0.5631190339481806,0.39995301641058206,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3585452453241159,0.5631190339481806,0.3636874581076357,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.347761126367073,0.5631190339481806,0.35477981854392565,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.3152887452212084,0.5631190339481806,0.34394953994567223,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.2800160628800048,0.5631190339481806,0.311352870809561,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2635983005309229,0.5631190339481806,0.276075090359224,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"همراهی","boundary":[0.22128629249818046,0.5631190339481806,0.25972383912049285,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21214245645521781,0.5631190339481806,0.2172846692387376,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"حضورشان","boundary":[0.15919430461200698,0.5631190339481806,0.2083770296750275,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"گرمی","boundary":[0.12847285695501443,0.5631190339481806,0.15579549791380035,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.10000368813159251,0.5631190339481806,0.12773202356555732,0.5765002639751742],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.43674774142028344,0.5801533397725434,0.4659048269624869,0.5935345697995369],"dir":"rtl"},{"str":"لحظاتم","boundary":[0.3965160346315872,0.5801533397725434,0.43202051883993836,0.5935345697995369],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.3722770035229963,0.5801533397725434,0.39171565467542846,0.5935345697995369],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.34180439562209636,0.5801533397725434,0.36744454172559665,0.5935345697995369],"dir":"rtl"},{"str":"صمیمانه","boundary":[0.2962287922750397,0.5801533397725434,0.3369998171969559,0.5935345697995369],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.26532300775184625,0.5801533397725434,0.2914385637453458,0.5935345697995369],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.24515411579450375,0.5801533397725435,0.2604999502904003,0.593534569799537],"dir":"rtl"},{"str":"کنم","boundary":[0.22591008655884495,0.5801533397725435,0.24441328240504664,0.593534569799537],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21603069852507648,0.5801533397725435,0.221200502868725,0.593534569799537],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20165842455688177,0.5801533397725435,0.21100522431857763,0.593534569799537],"dir":"rtl"},{"str":"پاس","boundary":[0.17506369762052745,0.5801533397725435,0.1967177232361912,0.593534569799537],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.15004088037979577,0.5801533397725435,0.17022411011798813,0.593534569799537],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.132690119620183,0.5801533397725435,0.14517688599824893,0.593534569799537],"dir":"rtl"},{"str":"چیزها","boundary":[0.10009251848280969,0.5801533397725435,0.127802579126458,0.593534569799537],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45299315931766365,0.5971876455969063,0.4658871880722618,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4394288527345091,0.5971876455969063,0.4489891312365504,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.4202024623890755,0.5971876455969063,0.4354248246533958,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"بخشیده","boundary":[0.37894509815240646,0.5971876455969063,0.4161984343079622,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"اند،","boundary":[0.36282315248660246,0.5971876455969063,0.37818662587272417,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3427500954103608,0.5971876455969063,0.35881912440548924,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.3269103719881595,0.5971876455969063,0.3387460673292475,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3155332877929259,0.5971876455969063,0.3229063439070463,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.30196898120977134,0.5971876455969063,0.3115292597118126,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"دستان","boundary":[0.267484950819567,0.5971876455969063,0.2979649531286581,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"سخاوتمندشان","boundary":[0.19516550089637635,0.5971876455969063,0.26348092273845375,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیم","boundary":[0.1639975818685037,0.5971876455969063,0.1911614728152631,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.1446477192914939,0.5971876455969063,0.15999355378739044,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"نمایم.","boundary":[0.11579049488311834,0.5971876455969062,0.14390688590203682,0.6105688756238998],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.1914966117295413,0.6312428760156049,0.213351196718525,0.6446241060425986],"dir":"rtl"},{"str":"مریم","boundary":[0.16427980411210638,0.6312428760156049,0.18749258364842805,0.6446241060425986],"dir":"rtl"},{"str":"قنبریها","boundary":[0.12760855133398116,0.6312428760156049,0.16027577603099313,0.6446241060425986],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.19108701392452676,0.6482771818399679,0.22236466962358611,0.6616584118669614],"dir":"rtl"},{"str":"زمستان","boundary":[0.15082257358541185,0.6482771818399679,0.18708174312830456,0.6616584118669614],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.11859507842892009,0.6482771818399679,0.14681730278918964,0.6616584118669614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0999,0.25652,0.46596,0.66166],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بیا","boundary":[0.7612151271122571,0.2565684352597844,0.771780822357133,0.269949665286778],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7501555429410764,0.2565684352597844,0.7572110990311438,0.269949665286778],"dir":"rtl"},{"str":"گل","boundary":[0.7302765136573117,0.2565684352597844,0.7461515148599632,0.269949665286778],"dir":"rtl"},{"str":"برافشانیم","boundary":[0.6826867878298072,0.2565684352597844,0.7262724855761984,0.269949665286778],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6732147037788918,0.2565684352597844,0.678682759748694,0.269949665286778],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6538648412018819,0.2565684352597844,0.6692106756977785,0.269949665286778],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6394009512172437,0.2565684352597844,0.6498608131207687,0.269949665286778],"dir":"rtl"},{"str":"ساغر","boundary":[0.6113198379787755,0.2565684352597844,0.6353969231361305,0.269949665286778],"dir":"rtl"},{"str":"اندازیم","boundary":[0.575971501967538,0.2565684352597844,0.6073158098976624,0.269949665286778],"dir":"rtl"},{"str":"فلک","boundary":[0.7565760989830378,0.2736027410841473,0.7791186006908031,0.2869839711111409],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7451990147878041,0.2736027410841473,0.7525720709019246,0.2869839711111409],"dir":"rtl"},{"str":"سقف","boundary":[0.7159008181237994,0.2736027410841473,0.7411949867066909,0.2869839711111409],"dir":"rtl"},{"str":"بشکافیم","boundary":[0.6719799814631299,0.2736027410841473,0.711896790042686,0.2869839711111409],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6625078974122145,0.2736027410841473,0.6679759533820168,0.2869839711111409],"dir":"rtl"},{"str":"طرحی","boundary":[0.6273359503032285,0.2736027410841473,0.6585038693311012,0.2869839711111409],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.6144419215486304,0.2736027410841473,0.6233319222221153,0.2869839711111409],"dir":"rtl"},{"str":"دراندازیم","boundary":[0.5686337236338679,0.2736027410841473,0.6104378934675171,0.2869839711111409],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.8198997148913926,0.307657971502846,0.8500269393959803,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7956071049381056,0.307657971502846,0.8158956868102794,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7638414487702004,0.307657971502846,0.7916774905311231,0.3210392015298396],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7315717670135318,0.307657971502846,0.7563467934101106,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"پاتولوژی","boundary":[0.6866135867303187,0.307657971502846,0.7276306801235365,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.6577861046348242,0.307657971502846,0.6826515100493569,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6486540765302804,0.307657971502846,0.6538472023116567,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.6261100137962518,0.307657971502846,0.6448513682968209,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.616992268576103,0.307657971502846,0.6221853943574793,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5813164713957836,0.307657971502846,0.6131895603426434,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5658719605565415,0.307657971502846,0.5773649742953264,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"نویل","boundary":[0.5398659846133613,0.307657971502846,0.5619838620189795,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5231487601027895,0.307657971502846,0.5323858042211468,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.4977430238189159,0.307657971502846,0.5197563588199261,0.3210392015298396],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.8197762426598165,0.3246922773272089,0.8636265237595854,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.7858973517947335,0.3246922773272089,0.8149961034087959,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7748285854264929,0.3246922773272089,0.7810236008351213,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7493650668620073,0.3246922773272089,0.7697523499812388,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7393182022173139,0.3246922773272089,0.7444581813983471,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.716377351288133,0.3246922773272089,0.7342099861775243,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6871883663594969,0.3246922773272089,0.711455817787057,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"کپی","boundary":[0.6620710251448273,0.3246922773272089,0.6822987322448535,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"رایت","boundary":[0.6341913882999596,0.3246922773272089,0.6571456747837633,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6190488555019766,0.3246922773272089,0.6292938671182222,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.5916638590926285,0.3246922773272089,0.6140538659636766,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.5695197979430027,0.3246922773272089,0.5867665027853411,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5477739779876091,0.3246922773272089,0.5645944177723045,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"نیمه","boundary":[0.5225824967579771,0.3246922773272089,0.5428456661246717,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"کاره","boundary":[0.49787590085700606,0.3246922773272089,0.5176573308831312,0.3380735073542025],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.854083884147769,0.3417265831515717,0.8636441626498104,0.3551078131785652],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8312415213061759,0.3417265831515718,0.853343050758312,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"رسید","boundary":[0.80233068542967,0.3417265831515718,0.8258969375679499,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7858187808429393,0.3417265831515718,0.796792768696422,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"خوشبختانه","boundary":[0.7282503530759215,0.3417265831515718,0.7801416563238629,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.6929490668156937,0.3417265831515718,0.7229210964334165,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6825580929100639,0.3417265831515718,0.6874669270808279,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6547583701734775,0.3417265831515718,0.6766542873727996,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6287529117321531,0.3417265831515718,0.6492081741824375,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۹","boundary":[0.5951351472951428,0.3417265831515718,0.623190811100314,0.3551078131785654],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.5772812968933376,0.3417265831515718,0.5896240030018185,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5439822696691421,0.3417265831515718,0.5716323349721466,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.49786464518469337,0.3417265831515718,0.5384535824586048,0.3551078131785654],"dir":"rtl"},{"str":"غزال","boundary":[0.8396729108338067,0.3587608889759344,0.8636441626498105,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.8109858732316071,0.3587608889759344,0.8356688827526934,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.800717673755668,0.3587608889759344,0.8070233250270198,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"اخذ","boundary":[0.7806649078280188,0.3587608889759344,0.7968280464768723,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"کپی","boundary":[0.7566150041674158,0.3587608889759344,0.7767197116201803,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"رایت","boundary":[0.7298290833845448,0.3587608889759344,0.7526602653530505,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.719561139829668,0.3587608889759344,0.7258667911010196,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.679111967664579,0.3587608889759344,0.7156715125508721,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6657759777782764,0.3587608889759344,0.6751373428134352,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"ثمر","boundary":[0.6459383436878094,0.3587608889759344,0.6618552584738833,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"رسید.","boundary":[0.6155317356221349,0.3587608889759344,0.6419938680803436,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6013237713339641,0.3587608889759344,0.611566782441928,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5815596511899455,0.3587608889759344,0.5974027535911178,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.5547983484730289,0.3587608889759344,0.5776119187584787,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.5231606646333837,0.35876088897593456,0.5511183056402758,0.37214211900292815],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.508837885770547,0.3587608889759344,0.5224374701341519,0.372142119002928],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.497743023818916,0.35876088897593456,0.5051160799330364,0.37214211900292815],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.8335345770354481,0.3757951948002972,0.8636618015400358,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8140263364440966,0.3757951948002972,0.8295305489543348,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7856010741430715,0.3757951948002972,0.8101630474870999,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7692508962972363,0.3757951948002972,0.7816938786636779,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7435049537072967,0.3757951948002972,0.7654131829858475,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندۀ","boundary":[0.7026214244624176,0.3757951948002972,0.7396074865864259,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی،","boundary":[0.6700233072182634,0.3757951948002972,0.6986852612640351,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"پروفسور","boundary":[0.6274647127643102,0.3757951948002972,0.6661062310181489,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"نویل،","boundary":[0.5983463089716066,0.3757951948002972,0.6235259500145923,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"فرستاده","boundary":[0.5582986156805863,0.3757951948002972,0.5944394200332895,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.5372298647469803,0.3757951948002972,0.5543638614417068,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.49767296208521333,0.3757951948002972,0.5333559431835312,0.3891764248272908],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.8355454105211173,0.39282950062466004,0.8636265237595854,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8244198104103961,0.39282950062466004,0.831541382440004,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8047939739012852,0.39282950062466004,0.820552353829724,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7710982292103886,0.39282950062466004,0.8008673523384361,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.7427788355333409,0.39282950062466004,0.767141794227914,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7295446029314407,0.39282950062466004,0.7388313754165186,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7132852413530454,0.39282950062466004,0.7256551244183176,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6949473763252751,0.39282950062466004,0.7093744287404872,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6784320591961828,0.39282950062466004,0.691029982906312,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6643535061224941,0.39282950062466004,0.6745199816555543,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"اوایل","boundary":[0.636855765079807,0.39282950062466004,0.660461786146095,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.612562150438866,0.39282950062466004,0.632909839614382,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۱۵","boundary":[0.5807541514054545,0.39282950062466004,0.6086210877743249,0.40621073065165364],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5705603351243613,0.39282950062466004,0.5768005298081211,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.5384743043366779,0.39282950062466004,0.5667110845993247,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.506763187671891,0.39282950062466004,0.5345201099383923,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4975715291338777,0.39282950062466004,0.5028053853135394,0.40621073065165364],"dir":"rtl"},{"str":"درخواست","boundary":[0.8175008258207698,0.40986380644902287,0.8636265237595853,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7838522316121448,0.40986380644902287,0.8134967977396564,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7435596266146521,0.40986380644902287,0.7799123507509358,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7109839939189563,0.40986380644902287,0.7396074865864259,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.6960079801088297,0.40986380644902287,0.7070460952307649,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6696937801649876,0.40986380644902287,0.6921412329904975,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"مفتخر","boundary":[0.636478633836007,0.40986380644902287,0.6657710921038706,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6233521071680168,0.40986380644902287,0.6325394229196534,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5951596117085884,0.40986380644902287,0.6195042830432539,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5755837253808481,0.40986380644902287,0.5912291420123089,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5573377717025084,0.40986380644902287,0.5716852516428221,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"خطیر","boundary":[0.5281143016786133,0.40986380644902287,0.553446639149998,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"گردم.","boundary":[0.4976701404863816,0.40986380644902287,0.5241837202664436,0.42324503647601647],"dir":"rtl"},{"str":"ذره","boundary":[0.7314583193023981,0.44391903686772155,0.7470687371516722,0.45730026689471515],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7200812351071644,0.44391903686772155,0.7274542912212848,0.45730026689471515],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7090216509359838,0.44391903686772155,0.7160772070260512,0.45730026689471515],"dir":"rtl"},{"str":"نبود","boundary":[0.686532065898894,0.44391903686772155,0.7050176228548706,0.45730026689471515],"dir":"rtl"},{"str":"همت","boundary":[0.656898730320611,0.44391903686772155,0.6825280378177808,0.45730026689471515],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.6302816449708318,0.44391903686772155,0.6528947022394977,0.45730026689471515],"dir":"rtl"},{"str":"حافظ","boundary":[0.6006835871729991,0.44391903686772155,0.6262776168897186,0.45730026689471515],"dir":"rtl"},{"str":"طالب","boundary":[0.7338219305925706,0.4609533426920844,0.7597863770040186,0.474334572719078],"dir":"rtl"},{"str":"چشمه","boundary":[0.7000963724820485,0.4609533426920844,0.7298179025114574,0.474334572719078],"dir":"rtl"},{"str":"خورشید","boundary":[0.6591035915987571,0.4609533426920844,0.6960923444009354,0.474334572719078],"dir":"rtl"},{"str":"درخشان","boundary":[0.6154649771816902,0.4609533426920844,0.6550995635176438,0.474334572719078],"dir":"rtl"},{"str":"نشود","boundary":[0.5879835862108778,0.4609533426920844,0.611460949100577,0.474334572719078],"dir":"rtl"},{"str":"بدیهی","boundary":[0.8198291593304919,0.4950085731107832,0.8500093005057552,0.5083898031377768],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7917420095672169,0.4950085731107832,0.8138848533246101,0.5083898031377768],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7730561435799371,0.4950085731107832,0.7854862400620889,0.5083898031377768],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7489198344253821,0.4950085731107832,0.7666479053016091,0.5083898031377768],"dir":"rtl"},{"str":"پاتولوژی","boundary":[0.7013432578975115,0.4950085731107832,0.7426237368149295,0.5083898031377768],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6885264090732364,0.4950085731107832,0.6952103998896768,0.5083898031377768],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.6499699349228645,0.4950085731107832,0.6818930377696746,0.5083898031377768],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.6234553944536916,0.4950085731107832,0.6437930348833107,0.5083898031377768],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6090973378104045,0.49500857311078306,0.6226969221740094,0.5083898031377767],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5932302956191959,0.49500857311078306,0.6031530318045227,0.5083898031377767],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.5439105189779087,0.49500857311078306,0.5867488638951162,0.5083898031377767],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5331530795223941,0.49500857311078306,0.5378009435202736,0.5083898031377767],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.49798326550378286,0.49500857311078306,0.5263709426543645,0.5083898031377767],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.8302361045633414,0.512042878935146,0.8636618015400356,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8190177703801341,0.512042878935146,0.8294952711738843,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.7736812305881917,0.512042878935146,0.8135144366298817,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7458317555517721,0.512042878935146,0.7680413776293974,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7352671042485048,0.512042878935146,0.7401013755127305,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.6999965371107846,0.512042878935146,0.7291123469024505,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.67852673771969,0.512042878935146,0.694293177597968,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.6490317852801858,0.512042878935146,0.6727208148525871,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6371255343781972,0.512042878935146,0.6482909518907288,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"پویا","boundary":[0.6152259574373347,0.512042878935146,0.6316222006279446,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.5883084582606786,0.512042878935146,0.6094324767246826,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5734383141943555,0.512042878935146,0.5825508080215259,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"مرزهای","boundary":[0.52974216162321,0.512042878935146,0.567487195769232,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.49794078232379374,0.512042878935146,0.5240955258153176,0.5254241089621396],"dir":"rtl"},{"str":"بیولوژی","boundary":[0.8256852708852479,0.5290771847595088,0.8636618015400356,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.780969108253981,0.5290771847595088,0.8209227705244524,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.7433116535337112,0.5290771847595089,0.7761552671329749,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7226917908604893,0.5290771847595088,0.7425884590344793,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7111483328266724,0.5290771847595088,0.7179292904996938,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6881688901043654,0.5290771847595088,0.7061112340488309,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"محض","boundary":[0.6516568512865862,0.5290771847595088,0.6832688712072378,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6396917331083511,0.5290771847595088,0.6467916462215894,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6253072714903875,0.5290771847595088,0.6346384508564483,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.5973030330771335,0.5290771847595088,0.6203156719936116,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.570035915652566,0.5290771847595088,0.5924285865476202,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5366085354719816,0.5290771847595088,0.5651412233692845,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.4977606627091412,0.5290771847595088,0.5317331652828156,0.5424584147865025],"dir":"rtl"},{"str":"پیوند","boundary":[0.8405901331255152,0.5461114905838717,0.8636794404302608,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.8121549549202839,0.5461114905838717,0.8338344381692756,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7896137403747784,0.5461114905838718,0.8049595748706749,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7677238776053443,0.5461114905838717,0.7888905458755464,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"اذعان","boundary":[0.7340175393227846,0.5461114905838717,0.7609505437588796,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.6992945622667799,0.5461114905838717,0.7269074856243045,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6799386745098098,0.5461114905838717,0.6921765107709478,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6569925202369137,0.5461114905838717,0.672509148169885,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6248761569387267,0.5461114905838717,0.6496667853282919,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6122881685843469,0.5461114905838717,0.6177227551305118,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.5768654265091537,0.5461114905838717,0.6044583096811852,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.5414925017154013,0.5461114905838717,0.5697449737180537,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.5123258617361718,0.5461114905838717,0.5343789988165908,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4987352865986525,0.5461114905838717,0.5051337188232616,0.5594927206108653],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۰۰","boundary":[0.8354572160699911,0.5631457964082346,0.8636794404302608,0.5765270264352281],"dir":"ltr"},{"str":"تصویر","boundary":[0.800912604327026,0.5631457964082346,0.830624160148295,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"کلینیکی","boundary":[0.7564581995561809,0.5631457964082346,0.7959813797460642,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.7313447457963284,0.5631457964082346,0.7515666541590901,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"رنگی","boundary":[0.7009318517783045,0.5631457964082346,0.7263783189175494,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6908689007505125,0.5631457964082346,0.6959865110595842,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"رادیوگرافی","boundary":[0.6342749551126062,0.5631457964082346,0.6856853991680858,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6223007718425336,0.5631457964082346,0.6293820615693481,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.5621073342505556,0.5631457964082345,0.6171759495335316,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.5321263425214371,0.5631457964082345,0.5572919172190847,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5220647212956504,0.5631457964082345,0.527182331604722,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.49790420910106503,0.5631457964082345,0.5168812197132236,0.5765270264352281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8582113844604585,0.5801801022325974,0.8636794404302608,0.593561332259591],"dir":"rtl"},{"str":"صورت،","boundary":[0.8166143006979295,0.5801801022325974,0.8519848562109741,0.593561332259591],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.7551297099845741,0.5801801022325974,0.8101630474870997,0.593561332259591],"dir":"rtl"},{"str":"پوستی","boundary":[0.717632985169953,0.5801801022325974,0.7489031817350895,0.593561332259591],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطی","boundary":[0.6752196550511687,0.5801801022325974,0.7111383177630038,0.593561332259591],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6642411400947312,0.5801801022325974,0.6687697034421494,0.593561332259591],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6162269579015582,0.5801801022325974,0.6570751192228627,0.593561332259591],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.5547342781364353,0.5801801022325974,0.6098028934194112,0.593561332259591],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمیک","boundary":[0.49792185546602985,0.5801801022325974,0.548525388777176,0.593561332259591],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.854083884147769,0.5972144080569602,0.8636441626498104,0.6105956380839538],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.8221226433332137,0.5972144080569602,0.8492508282260729,0.6105956380839538],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7750645126576758,0.5972144080569602,0.8171656869064916,0.6105956380839538],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.745862635605028,0.5972144080569602,0.7701580444564176,0.6105956380839538],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7306824017300663,0.5972144080569602,0.7409127644630883,0.6105956380839538],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7039999917846266,0.5972144080569602,0.7256198466378673,0.6105956380839538],"dir":"rtl"},{"str":"اتیولوژی،","boundary":[0.6548493580831892,0.5972144080569602,0.6990556779587636,0.6105956380839538],"dir":"rtl"},{"str":"علائم","boundary":[0.6219536561683728,0.5972144080569602,0.6499490075718947,0.6105956380839538],"dir":"rtl"},{"str":"کلینیکی،","boundary":[0.5741901929654307,0.5972144080569602,0.6170171995215051,0.6105956380839538],"dir":"rtl"},{"str":"هیستوپاتولوژی","boundary":[0.4978036665129542,0.5972144080569602,0.5693040014624244,0.6105956380839538],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8581937455702333,0.6142487138813231,0.8636618015400355,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.8240143435814853,0.6142487138813231,0.8524258284666032,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8133177482226781,0.6142487138813231,0.8180476314177498,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.7841227157781361,0.6142487138813231,0.8068292972345427,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"آگهی","boundary":[0.752135673218293,0.6142487138813231,0.7780955450577433,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7304166947849008,0.6142487138813231,0.746133875969738,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریها","boundary":[0.6803937321005353,0.6142487138813231,0.7242969298709796,0.6276299439083167],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6655862163493651,0.6142487138813231,0.6746258149969053,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6312767948760298,0.6142487138813231,0.6592976193912339,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.607189867388777,0.6142487138813231,0.6252898390371091,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع","boundary":[0.5752156719089779,0.6142487138813231,0.6011245594286283,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.5450521259614601,0.6142487138813231,0.5692158070112986,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5290768559691139,0.6142487138813231,0.5390533047262606,0.6276299439083166],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.49800620420045416,0.6142487138813231,0.5228078868288805,0.6276299439083166],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49757,0.25657,0.86368,0.62763],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/9913d00fd55ff372477ec9f6f7977e70.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/d4344188c14dd5095a4b4d326984c810.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.12263,0.10017,0.11363,0.38948]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.12272722899448704,0.10017219970390988,0.20319905327265558,0.1293676106718959],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12273,0.10017,0.2032,0.12937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تصویر","boundary":[0.45881768122356187,0.2565161268151334,0.4886274057040966,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.429689216450476,0.2565161268151334,0.45398462530186556,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.39763118288493604,0.2565161268151334,0.4247217064183112,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.37293169870228776,0.2565161268151334,0.3926894817694052,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.34564863254934103,0.2565161268151334,0.3679597576737191,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3355826056761083,0.2565161268151334,0.3407076722758338,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.32177400064082634,0.2565161268151334,0.3304065603843354,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.29222869595229245,0.2565161268151334,0.3166835037891544,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"مدیون","boundary":[0.2562550435666115,0.2565161268151334,0.2872794737837986,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.2284501369334789,0.2565161268151334,0.25143724884625623,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.19467026446776486,0.2565161268151334,0.22349724672958943,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18265512111180252,0.2565161268151334,0.189736410838617,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"همکارانمان","boundary":[0.12278271238004437,0.2565161268151334,0.17753029880280044,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.45633059770181295,0.27355043263949635,0.4886274057040964,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4390153019398046,0.27355043263949635,0.45177976402371955,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"عکسهای","boundary":[0.38304100881623804,0.27355043263949635,0.4343349015910279,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.3559593742449024,0.27355043263949635,0.3784901751381446,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3296625495783515,0.27355043263949635,0.35132628419138523,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.29123550863097664,0.27355043263949635,0.32502669886565905,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2763311006644034,0.27355043263949635,0.28664447373569246,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"تدریسشان","boundary":[0.21638877396884657,0.27355043263949635,0.27163377815407413,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2046458947415945,0.27355043263949635,0.2118203014005279,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1895879214980995,0.27355043263949635,0.199896411608314,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.15860533772030827,0.27355043263949635,0.1848857160266957,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.1452621811431678,0.27355043263949635,0.15398238035220055,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.12282993103064188,0.27355043263949635,0.14052390711039703,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"دادند","boundary":[0.4655498042083185,0.2905774396111171,0.4886567504032892,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45561950317669336,0.2905774396111171,0.46075202606707266,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.4218119318941858,0.2905774396111171,0.45050383084624973,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.39400646545503526,0.2905774396111171,0.4169193838575291,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"ایم","boundary":[0.37905461962535003,0.29058473846385924,0.393395037378412,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.36748865583048035,0.29058473846385924,0.3742568414841042,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.3486240373668898,0.29058473846385924,0.3624211461430161,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.3154612347226663,0.29058473846385924,0.3436357280532118,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.29228957087197976,0.29058473846385924,0.31056280888102095,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.2502090703549811,0.29058473846385924,0.2873500293446992,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"اعتباری","boundary":[0.20867038503635676,0.29058473846385924,0.245334192828348,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.18140726350103414,0.29058473846385924,0.20379460634807625,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1605647863868958,0.29058473846385924,0.17647196538929033,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"تصاویر","boundary":[0.12281243677451725,0.29058473846385924,0.15560515825291604,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.46766390537857866,0.30760809600910893,0.4886541847465291,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"نماییم.","boundary":[0.43222190789175946,0.30760809600910893,0.46365987729746544,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.422344082384101,0.30760809600910893,0.42831154128622784,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.40325769870767836,0.30760809600910893,0.4186630683330607,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"وجود،","boundary":[0.3726722827342551,0.30760809600910893,0.399419039097402,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.3550318869480212,0.30760809600910893,0.3687802867762844,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.33882452104935123,0.30760809600910893,0.35121195211201656,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"کسی","boundary":[0.3104035315525208,0.30760809600910893,0.33501945088531193,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"سهوا","boundary":[0.28413125258570093,0.30760809600910893,0.30651500428143974,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.25531564542757607,0.30760809600910893,0.28010958561436256,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.23223690855591028,0.30760809600910893,0.2514287501082386,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.20456690649492085,0.30760809600910893,0.22837472058394348,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"پوزش","boundary":[0.1723217668909913,0.30760809600910893,0.20068166293042902,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.15392096494350746,0.30760809600910893,0.16842013270859593,0.32098932603610253],"dir":"rtl"},{"str":"طلبیم.","boundary":[0.12272033379194446,0.30761174543548003,0.15332380833261172,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4685097703416493,0.32463875240710083,0.4750008819445113,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"بازنشسته","boundary":[0.4202911152500064,0.32463875240710083,0.4633944921763505,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.3912312724237256,0.32463875240710083,0.41509921073983924,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":"،Dr","boundary":[0.27815166879936887,0.32376856854747965,0.2966633633835881,0.33802363186046547],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2966633633835881,0.32625438387342814,0.2990879090218113,0.33720266298642293],"dir":"ltr"},{"str":"Jerry","boundary":[0.30325870479232614,0.32376856854747965,0.33210791152332664,0.3347168476604744],"dir":"ltr"},{"str":"Bouquot","boundary":[0.3362787072938415,0.32376856854747965,0.3859963246966913,0.3347168476604744],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.26041913411106343,0.32464240183347187,0.2730540295242952,0.33802363186046547],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.23325000692870923,0.32464240183347187,0.2550800003848485,0.33802363186046547],"dir":"rtl"},{"str":"خالی","boundary":[0.2047724089296808,0.32464240183347187,0.22800430388921492,0.33802363186046547],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.16583722466048156,0.32464240183347187,0.19951749617556785,0.33802363186046547],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.12283993323215867,0.32464240183347187,0.16062374322907144,0.33802363186046547],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.48075116015791625,0.3416730582314637,0.4886533829787917,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.45176664175841563,0.3416730582314637,0.4762708820407234,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.4101697046702194,0.3416730582314637,0.4472372687300961,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.37645253312266536,0.3416730582314637,0.4056800433595993,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.35397554544259185,0.3416730582314637,0.37193684635885205,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3310965287706146,0.3416730582314637,0.349429622431537,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.30404328309772716,0.3416730582314637,0.3265519818094936,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.27877166319727464,0.3416730582314637,0.2995115630943103,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.2509482637816312,0.3416730582314637,0.274235033401644,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23608559860096615,0.3416730582314637,0.2464185035165533,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.19764438533520048,0.3416730582314637,0.23147836349583567,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.1563463830020031,0.3416730582314637,0.19313141614631943,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.12279006861947764,0.3416730582314637,0.15183877412920008,0.3550542882584573],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.472566715093438,0.3587073640558266,0.48863574408856647,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.44168756624060596,0.3587073640558266,0.46658713130710594,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.41151675103198737,0.3587073640558266,0.43543685116945846,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"افتاد.","boundary":[0.38254851101718224,0.3587073640558266,0.4052567099941953,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3705386011548852,0.3587073640558266,0.3762760133542435,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.34811623810532477,0.3587073640558266,0.3637876790748243,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"وجود،","boundary":[0.3142521677185882,0.3587073640558266,0.3417567051835888,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.29998940569777005,0.3587073640558266,0.30826045264599394,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"خرسند","boundary":[0.2615426572703095,0.3587073640558266,0.29339086818617693,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2507108305539167,0.3587073640558266,0.25534378197048857,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.21613266505749454,0.3587073640558266,0.2438961422143542,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"شانس","boundary":[0.18013484761908452,0.3587073640558266,0.20990600075045465,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.14184376297895615,0.3587073640558266,0.17392266469111098,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.12320689667016252,0.3587073640558266,0.13562863401227027,0.3720885940828202],"dir":"rtl"},{"str":"توانستیم","boundary":[0.44843975998281016,0.37573072160107635,0.48863879080596906,0.38911195162806994],"dir":"rtl"},{"str":"Dr","boundary":[0.3533885911658024,0.37486053774145517,0.3686141605010728,0.3858088168544499],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3686141605010728,0.37734635306740366,0.37103870613929596,0.38829463218039845],"dir":"ltr"},{"str":"Angela","boundary":[0.37565688830734006,0.37486053774145517,0.4173359823739381,0.3858088168544499],"dir":"ltr"},{"str":"Chi","boundary":[0.4219541645419822,0.37486053774145517,0.4428081433945564,0.3858088168544499],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.34094055783493776,0.3757416698801894,0.34773628896992087,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32564274174639124,0.3757416698801894,0.3347187879837466,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.291477907382977,0.3757416698801894,0.3195140646096514,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.26750773275649864,0.3757416698801894,0.28562975648710276,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"ویراستار/مولف","boundary":[0.1929218495351743,0.3757416698801894,0.261570310219973,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.16711621162498383,0.3757416698801894,0.18720474903066284,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"عیار،","boundary":[0.13908799204097236,0.3757416698801894,0.16120502483876456,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12318872063760326,0.3757416698801894,0.133194467161197,0.389122899907183],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.4751803175641655,0.3927650274254392,0.48862115191574385,0.40614625745243277],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکتهای","boundary":[0.4062475345642072,0.3927650274254392,0.4690243448755817,0.4061462574524328],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.36240890627233874,0.3927650274254392,0.4000915618756234,0.40614625745243277],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.3282192515165739,0.3927650274254392,0.35602961409315265,0.40614625745243277],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3119283875136682,0.3927650274254392,0.32179252816610066,0.40614625745243277],"dir":"rtl"},{"str":"سومین","boundary":[0.27210543404206344,0.3927650274254392,0.30517669357399196,0.40614625745243277],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.2290995047652122,0.3927650274254392,0.26571849614029014,0.40614625745243277],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.20707862558285908,0.3927650274254392,0.22271488177132945,0.40614625745243277],"dir":"rtl"},{"str":"اثر،","boundary":[0.18581988332853236,0.3927650274254392,0.20050751897784239,0.40614625745243277],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17029232939651404,0.3927650274254392,0.17921737847606403,0.40614625745243277],"dir":"rtl"},{"str":"گروهمان","boundary":[0.12272001308484946,0.3927650274254392,0.16350112728543892,0.4061462574524328],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.46141236197568397,0.40979203439706,0.4886115307028937,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم.","boundary":[0.4290310136684885,0.40979203439706,0.4541275003126894,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"مجددا","boundary":[0.3919856900494209,0.40979203439706,0.4213015256036509,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37847099113582994,0.40979203439706,0.3846831894962012,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.34869668686475574,0.40979203439706,0.3700252717190863,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"،Dr","boundary":[0.20703390836115468,0.40892185053743885,0.22556308148205165,0.42318056327679554],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22556308148205165,0.41140766586338734,0.2279876271202748,0.4223559449763821],"dir":"ltr"},{"str":"Edward","boundary":[0.23396240030018187,0.40892185053743885,0.2788453582458605,0.4198701296504336],"dir":"ltr"},{"str":"Herschaft","boundary":[0.2848056996064924,0.40892185053743885,0.34090218112895315,0.4198701296504336],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.18761895864745806,0.409799333249802,0.1997314078079349,0.42318056327679554],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.1550470499769585,0.409799333249802,0.17955251739034223,0.42318056327679554],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.12318220644976809,0.409799333249802,0.1472909871685091,0.42318056327679554],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.4659984734342278,0.42682634022142285,0.4886115307028937,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"دندانپزشکی","boundary":[0.40488418656621133,0.42682634022142285,0.4611301397320814,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.370200153181006,0.42682634022142285,0.399940829540972,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.358135757252474,0.42682634022142285,0.3651922157973901,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"بروزرسانی","boundary":[0.30419324537428166,0.42682634022142285,0.35293318709089805,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"کردند،","boundary":[0.2686661196156888,0.42682634022142285,0.29925804413571044,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.22677779493183542,0.42682634022142285,0.2636804025515456,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم.","boundary":[0.1809363685052804,0.42682634022142285,0.22180567715699576,0.4402075702484165],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.13508308575285546,0.42682634022142285,0.17605039591290872,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12304462833142879,0.42682634022142285,0.1301010868763449,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"،Dr","boundary":[0.3596712431569124,0.4429831633334225,0.3782068304197094,0.4572418760727793],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3782068304197094,0.4454689786593711,0.38063137605793257,0.4564172577723658],"dir":"ltr"},{"str":"Theresa","boundary":[0.3849464900211988,0.4429831633334225,0.43062319802701005,0.4539314424464173],"dir":"ltr"},{"str":"Gonzales","boundary":[0.43493831199027616,0.4429831633334225,0.488639111513064,0.4539314424464173],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3451993938811063,0.4438606460457857,0.3543795760893619,0.4572418760727793],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.315649270949776,0.4438606460457857,0.3395452694099952,0.4572418760727793],"dir":"rtl"},{"str":"مساعدت","boundary":[0.26786604016389437,0.4438606460457857,0.3101765171850897,0.4572418760727793],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.23454289530475977,0.4438606460457857,0.262463319126009,0.4572418760727793],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2189998890040566,0.4438606460457857,0.22910817771021547,0.4572418760727793],"dir":"rtl"},{"str":"بازنگری","boundary":[0.17431607797106355,0.4438606460457857,0.21337428762936522,0.4572418760727793],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.1441408270792227,0.4438606460457857,0.1689242842619407,0.4572418760727793],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.12297894514330047,0.4438606460457857,0.13870886530622714,0.4572418760727793],"dir":"rtl"},{"str":"فاسیال","boundary":[0.455854508019281,0.46088400359103554,0.48860992716741886,0.47426523361802914],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44561872900051613,0.46088400359103554,0.45052756317128023,0.47426523361802914],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.3846639470705011,0.46088400359103554,0.43971492346325186,0.47426523361802914],"dir":"rtl"},{"str":"عصبی","boundary":[0.3482509092732685,0.46088400359103554,0.37931936333227506,0.47426523361802914],"dir":"rtl"},{"str":"عضلانی،","boundary":[0.2988837293335406,0.46088400359103554,0.3427539438955008,0.47426523361802914],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.26750769443813566,0.46088400359103554,0.29354144016728084,0.47426523361802914],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم.","boundary":[0.221098518012514,0.46088400359103554,0.26198546555445446,0.47426523361802914],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2061936557722467,0.46088400359103554,0.21575393427428796,0.47426523361802914],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه،","boundary":[0.17469043747654833,0.46088400359103554,0.20561141204126862,0.47426523361802914],"dir":"rtl"},{"str":"میبایست","boundary":[0.12272626687320205,0.46088400359103554,0.16934585373832226,0.47426523361802914],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48120159327284817,0.47791830941539837,0.4885746493869686,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.4334367044895071,0.47791830941539837,0.475751176193271,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.403493288174607,0.47791830941539837,0.42786158923193873,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.3754447221801893,0.47791830941539837,0.397840198068702,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"کارکنان","boundary":[0.33195758566940886,0.47791830941539837,0.36975908483023384,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"الزیویر","boundary":[0.29616170681296683,0.47791830941539837,0.3263674148763194,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28140950780765184,0.47791830941539837,0.29054282882900223,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.25167640951453196,0.47791830941539837,0.2755497721376092,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.2174277027054339,0.47791830941539837,0.24603990879090226,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.18193391213818702,0.47791830941539837,0.21180282286385027,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17146691819419554,0.47791830941539837,0.17633101462103656,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.13791760487546323,0.47791830941539837,0.16543018046188243,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12315338470744049,0.47791830941539837,0.13228670572879092,0.49129953944239196],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.45181696604673993,0.4949453163870192,0.4886469688368917,0.5083265464140128],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4317422637335785,0.4949453163870192,0.44779529907540155,0.5083265464140128],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.39926574204181037,0.4949453163870192,0.42773782569771135,0.5083265464140128],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیر","boundary":[0.3702820781963052,0.4949453163870192,0.3952613040059433,0.5083265464140128],"dir":"rtl"},{"str":"نماییم.","boundary":[0.3340833696077619,0.4949453163870192,0.36627764016043807,0.5083265464140128],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.30386485702872945,0.4949453163870192,0.33007893157189483,0.5083265464140128],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.2795206962820483,0.4949453163870192,0.29986041899286237,0.5083265464140128],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.256780652929315,0.4949453163870192,0.2755162582461812,0.5083265464140128],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24540263923131864,0.4949453163870192,0.2527620898557139,0.5083265464140128],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23183091234915795,0.4949453163870192,0.24139642076285245,0.5083265464140128],"dir":"rtl"},{"str":"Courtney","boundary":[0.12272722899448704,0.49407513252739804,0.17644246033655003,0.5050234116403928],"dir":"ltr"},{"str":"Sprehe،","boundary":[0.18044312099316576,0.49407513252739804,0.2238184754122257,0.5083265464140128],"dir":"ltr"},{"str":"،Marquita","boundary":[0.3878617175147766,0.5111057889253899,0.4440579389437833,0.5253572028120046],"dir":"ltr"},{"str":"Parker","boundary":[0.4509712614372168,0.5111057889253899,0.4886383097453265,0.5220540680383846],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.37670950453459234,0.5119759727850111,0.38094727254651056,0.5253572028120046],"dir":"rtl"},{"str":"،Kathy","boundary":[0.29742375990584047,0.5111057889253899,0.3359844585341762,0.5253608522383756],"dir":"ltr"},{"str":"Falk","boundary":[0.34290243128048725,0.5111057889253899,0.3685622059516823,0.5220540680383846],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2817957261037797,0.511979622211382,0.2904916760473492,0.5253608522383756],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.24840304542703703,0.511979622211382,0.2740345914672671,0.5253608522383756],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.21229711523285696,0.511979622211382,0.2411027834168776,0.5253608522383756],"dir":"rtl"},{"str":"تلاشهایشان","boundary":[0.14010249798756302,0.511979622211382,0.20503125290640806,0.5253608522383757],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12353387969306927,0.511979622211382,0.133188053019297,0.5253608522383756],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.4577280788682888,0.5290066291830029,0.4886137756525588,0.5423878592099965],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.4168940479970238,0.5290066291830029,0.45372405078717554,0.5423878592099965],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.39682099092078216,0.5290066291830029,0.4128900199159106,0.5423878592099965],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.3809812674985809,0.5290066291830029,0.39281696283966894,0.5423878592099965],"dir":"rtl"},{"str":"ابراز","boundary":[0.35826237688856394,0.5290066291830029,0.37697723941746764,0.5423878592099965],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3389125143115541,0.5290066291830029,0.35425834880745066,0.5423878592099965],"dir":"rtl"},{"str":"نماییم.","boundary":[0.306116686069446,0.5290066291830029,0.33830766073037843,0.5423878592099965],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46453749226294133,0.5460372855809947,0.4749973541664662,0.5594185156079884],"dir":"rtl"},{"str":"پایان،","boundary":[0.4336233817463601,0.5460372855809947,0.4604805475111526,0.5594185156079884],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.4005852998809422,0.5460372855809947,0.42955957294643227,0.5594185156079884],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.3703175529884647,0.5460372855809947,0.3965219315546918,0.5594185156079884],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3608079088304621,0.5460372855809947,0.36625359592830276,0.5594185156079884],"dir":"rtl"},{"str":"قدرانی","boundary":[0.3252511404075581,0.5460372855809947,0.35671095631648664,0.5594185156079884],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3024599377793431,0.5460372855809947,0.32120387029322256,0.5594185156079884],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29104235250438304,0.5460372855809947,0.2983967852320797,0.5594185156079884],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27742212625976426,0.5460372855809947,0.28696678436617057,0.5594185156079884],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.24052358640330201,0.5460372855809947,0.27334956111234054,0.5594185156079884],"dir":"rtl"},{"str":"هایمان","boundary":[0.20609167091603564,0.5460409350073657,0.2399054234776836,0.5594221650343593],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.18915323611971485,0.5460409350073657,0.2020347261642469,0.5594221650343593],"dir":"rtl"},{"str":"عشق","boundary":[0.15902051811576096,0.5460409350073657,0.18508375265786003,0.5594221650343593],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.14202208229536945,0.5460409350073657,0.1549565281532723,0.5594221650343593],"dir":"rtl"},{"str":"قید","boundary":[0.12274129597266324,0.5460409350073657,0.1379526379762099,0.5594221650343593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48314652145049414,0.5630715914053576,0.4886145774202964,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"شرط","boundary":[0.45426587564404314,0.5630715914053576,0.4778372154927184,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4438520339402229,0.5630715914053576,0.4487683244016408,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.4048465365425391,0.5630715914053576,0.4379909624740628,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3808766187846001,0.5630715914053576,0.39939707066139424,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36841251405051345,0.5630715914053576,0.37531998550403933,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35253910064813343,0.5630715914053576,0.36263762343214323,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.32918571645525113,0.5630715914053576,0.34686845557084256,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.29462304787467747,0.5630715914053576,0.3236203982540706,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"ساعات","boundary":[0.25634797056136766,0.5630715914053576,0.28913636786386626,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"طولانی","boundary":[0.2149895289133482,0.5630715914053576,0.2508952538557011,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19695149527473582,0.5630715914053576,0.20953205627768104,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.16381827946014843,0.5630715914053576,0.1913287215653072,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"آخرین","boundary":[0.12288563337570713,0.5630715914053576,0.15299941310601617,0.5764528214323511],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.45178657165163144,0.5801058972297204,0.48863221631052145,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.43217749115393733,0.5801058972297204,0.44778054654903127,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.4169019996044518,0.5801058972297204,0.4282895728502202,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.393637471824077,0.5801058972297204,0.41304957169567463,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.3645147947223695,0.5801058972297204,0.3897309588180019,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"نثار","boundary":[0.3455495418432375,0.5801058972297204,0.36059151216602364,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.33317630926072095,0.5801058972297204,0.3416649829544179,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند،","boundary":[0.2916940069465157,0.5801058972297204,0.3299527598449061,0.593487127256714],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیم","boundary":[0.2610487660692881,0.5801058972297204,0.28768997886540243,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم.","boundary":[0.21681691794067565,0.5801058972297204,0.2577038654826161,0.593487127256714],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.20432421616586544,0.5801058972297204,0.21281288985956237,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.1766391107915229,0.5801058972297204,0.2005009444823948,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.14444191499655,0.5801058972297204,0.1727196923777545,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.12262687170149086,0.5801058972297204,0.14051107882659689,0.5934871272567139],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.47014665935454497,0.5971402030540832,0.4886145774202963,0.6105214330810768],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4565823527713904,0.5971402030540832,0.4661426312734317,0.6105214330810768],"dir":"rtl"},{"str":"تحقق","boundary":[0.42417971142775596,0.5971402030540832,0.45257832469027715,0.6105214330810768],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4041066543515142,0.5971402030540832,0.4201756833466427,0.6105214330810768],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.38636193078499476,0.5971402030540832,0.40010262627040094,0.6105214330810768],"dir":"rtl"},{"str":"نبودیم.","boundary":[0.349002761288088,0.5971402030540832,0.38235790270388154,0.6105214330810768],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12263,0.25652,0.48866,0.61052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8622591890600396,0.2565161268151334,0.8727190509635645,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.8388871127711827,0.2565161268151334,0.8582551609789264,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر،","boundary":[0.8053327197236719,0.2565161268151334,0.8349894647719293,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"تقریبا","boundary":[0.7761461269807672,0.2565161268151334,0.8014050177832085,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7597637038827969,0.2565161268151334,0.7721597377898792,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"هفت","boundary":[0.7325374563615639,0.2565161268151334,0.7559143198924991,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7084861431003449,0.2565161268151334,0.7286269567141634,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"یکبار","boundary":[0.6811253141916587,0.2565161268151334,0.7045851493372589,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"تماسی","boundary":[0.6425468916738816,0.2565161268151334,0.6738405636747903,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"تلفنی","boundary":[0.6131111681486956,0.2565161268151334,0.6386156998951288,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"(مشوش","boundary":[0.5707412503086806,0.2565161268151334,0.6091940309995479,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.5438709667073964,0.2565161268151334,0.5701352742526723,0.269897356842127],"dir":"rtl"},{"str":"ای؟)","boundary":[0.5204527742767254,0.2565209927169613,0.5432774982280933,0.2699022227439549],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8789632181032742,0.27355043263949635,0.8863362742173945,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"سوی","boundary":[0.8489210633854617,0.27355043263949635,0.8739537732793264,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.823409038434992,0.27355043263949635,0.8437559932138381,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"دلسوزمان","boundary":[0.7721002266781638,0.27355043263949635,0.818214880167794,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"دریافت","boundary":[0.7329323294217205,0.27355043263949635,0.7669915429539048,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.6898743148894684,0.27355043263949635,0.7277979288735805,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6721956174819754,0.27355043263949635,0.6848472311752953,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6576678345200935,0.27355043263949635,0.6669261187065241,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6437664488793483,0.27355043263949635,0.6523387564903099,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6154507875098345,0.27355043263949635,0.6384040332124268,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"فرا","boundary":[0.5976541745348932,0.27355043263949635,0.6102700033032831,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.5594571146654621,0.27355043263949635,0.5923841686149622,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.5205432516009808,0.27355043263949635,0.5543194435090487,0.2869316626664899],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.8583893768981853,0.2905774396111171,0.8863646567953024,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8466226335825228,0.2905774396111171,0.8577880510950543,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8325291602926131,0.2905774396111171,0.8420894387946545,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"روزرسانی","boundary":[0.7870646000301466,0.2905774396111171,0.8319026589825248,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7627233871365048,0.2905774396111171,0.7825314052422783,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7509147200305374,0.2905774396111171,0.7581015422804199,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7302318167263901,0.2905774396111171,0.7461952913784313,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.700494995695409,0.2905774396111171,0.7255930675954345,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6887023542063682,0.2905774396111171,0.6958891764562507,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"اعلام","boundary":[0.6580867831512567,0.2905774396111171,0.6840005644444872,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6381394498590494,0.2905774396111171,0.6534852843549459,0.3039586696381107],"dir":"rtl"},{"str":"نماید.","boundary":[0.6108520866807138,0.29058473846385924,0.6375044498109433,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5903554172408044,0.29058473846385924,0.6063188918928455,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.5572597240704332,0.29058473846385924,0.5857166681098488,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.5204351353865003,0.29058473846385924,0.552661387827883,0.30396596849085283],"dir":"rtl"},{"str":"شکوه","boundary":[0.8595182658725959,0.30761174543548003,0.8863470179050772,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8498527124298254,0.30761174543548003,0.8551790988772047,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"عصبانیت","boundary":[0.8016731810621263,0.30761174543548003,0.845371875912011,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"مولفین","boundary":[0.7644810478142211,0.30761174543548003,0.797305900048427,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.752838941468693,0.30761174543548003,0.7600878416733216,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7389018371424435,0.30761174543548003,0.7483579796735845,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.7093515000263387,0.30761174543548003,0.7344585341761518,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6866111639764756,0.30761174543548003,0.7049663097196701,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"-شاید","boundary":[0.6527091256947454,0.30761174543548003,0.6821945024389776,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.6291061599280763,0.30761174543548003,0.6483278332066542,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"صدای","boundary":[0.5943212471907243,0.30761174543548003,0.6247093591951537,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"کودکانی","boundary":[0.5494567169714806,0.30761174543548003,0.5899431065613466,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5322593324743607,0.30761174543548003,0.5450697698285181,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5205700349836747,0.30761174543548003,0.5278189351883033,0.32099297546247363],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.869678266642293,0.32464605125984275,0.8863470179050772,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"درخواست","boundary":[0.8185422797947054,0.32464605125984275,0.8645806273672194,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.778467565287947,0.32464605125984275,0.8133396512631049,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7667103025241282,0.32464605125984275,0.7733699260128734,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"تختخواب","boundary":[0.7153918665068928,0.32464605125984275,0.7611990917575071,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6916473614669034,0.32464605125984275,0.710205060116545,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6793576766426711,0.32464605125984275,0.6863396416418921,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"تمیز","boundary":[0.6537467358103717,0.32464605125984275,0.673868946252698,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.6245477949380785,0.32464605125984275,0.6484689443284555,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقا","boundary":[0.5966282459566854,0.32464605125984275,0.6192942198960268,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"شبیه","boundary":[0.5688540911569877,0.32464605125984275,0.5915129677913865,0.33802728128683635],"dir":"rtl"},{"str":"بچههایی","boundary":[0.5204458790741829,0.32464605125984275,0.5635729656747197,0.3380272812868365],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8734177113700287,0.34168035708420563,0.8863117401246269,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.8388147478966238,0.34168035708420563,0.8683377109851802,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8113330068667755,0.34168035708420563,0.8336067361318236,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7684106652835297,0.34168035708420563,0.8060900673805608,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"تعویض","boundary":[0.7281478996971732,0.34168035708420563,0.7632275641334014,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"ملافه","boundary":[0.6961650066031361,0.34168035708420563,0.7229403388591167,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"رختخوابهایشان","boundary":[0.6095222747112835,0.34168035708420563,0.6909433919906611,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5974364626415143,0.34168035708420563,0.6044246354362098,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.5683671689709962,0.34168035708420563,0.591971578937241,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"نکنند،","boundary":[0.5345276121011315,0.34168035708420563,0.5631496323093157,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5207623656462667,0.34168035708420563,0.5293182408574426,0.35506158711119923],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.8733647946993534,0.3587146629085684,0.8863470179050773,0.372095892935562],"dir":"rtl"},{"str":"غالبا","boundary":[0.8492524317615481,0.3587146629085684,0.86936076661824,0.372095892935562],"dir":"rtl"},{"str":"بلافاصله","boundary":[0.8037332607337762,0.3587146629085684,0.8452484036804346,0.372095892935562],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.79026681303922,0.3587146629085684,0.7997400668995002,0.372095892935562],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7542866525781247,0.3587146629085684,0.7862992325479218,0.372095892935562],"dir":"rtl"},{"str":"بازنگری","boundary":[0.7112343052131275,0.3587146629085684,0.750298257598353,0.372095892935562],"dir":"rtl"},{"str":"کتابمان","boundary":[0.6639911677266037,0.3587146629085684,0.7073651987902929,0.3720958929355621],"dir":"rtl"},{"str":"تن","boundary":[0.6467078460431345,0.3587146629085684,0.6599871396454905,0.372095892935562],"dir":"rtl"},{"str":"نمیدهیم.","boundary":[0.5955522736529502,0.35871466290856857,0.6428774161270769,0.3720958929355621],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5851334999878322,0.35871466290856857,0.5915482455718368,0.3720958929355621],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5652063920091651,0.35871466290856857,0.5811765781194378,0.3720958929355621],"dir":"rtl"},{"str":"وجود،","boundary":[0.5338489087533703,0.35871466290856857,0.5612269932747723,0.3720958929355621],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5203917925941426,0.35871466290856857,0.5298650464544228,0.3720958929355621],"dir":"rtl"},{"str":"مجرد","boundary":[0.8601709048109271,0.3757489687329314,0.8863293790148519,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرش","boundary":[0.8215417352178083,0.3757489687329314,0.856166876729814,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8014686781415665,0.3757489687329314,0.817537707136695,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیت،","boundary":[0.7511625632193862,0.3757489687329314,0.7974646500604534,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7093760322759621,0.3757489687329314,0.7471585351382729,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.6800601967217321,0.3757489687329314,0.7053720041948489,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.6501270000096212,0.3757489687329314,0.6760561686406189,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6365626934264667,0.3757489687329314,0.646122971928508,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"سادگی","boundary":[0.5994151906122619,0.3757489687329314,0.6325586653453534,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"آشکار","boundary":[0.56780629932876,0.3757489687329314,0.5954111625311487,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.5259844906048858,0.37574896873293123,0.5638022712476468,0.38913019875992494],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.8529012825438774,0.3927613779990682,0.8727592997039874,0.4061426080260618],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.833262585009996,0.3927613779990682,0.8488938812293345,0.4061426080260618],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.8013250370164512,0.3927613779990682,0.829367629750073,0.4061426080260618],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7849115319435415,0.3927613779990682,0.7973883217718426,0.4061426080260618],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.7542771221175808,0.3927613779990682,0.7810370705331116,0.4061426080260618],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.7157154349701118,0.3927613779990682,0.7503454015413183,0.4061426080260618],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7066269358353552,0.3927613779990682,0.7117691486188749,0.4061426080260618],"dir":"rtl"},{"str":"دندانپزشکی","boundary":[0.6470851403956374,0.3927613779990682,0.7028615090551649,0.4061426080260618],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.629783586852292,0.3927613779990682,0.6431185878625193,0.4061426080260618],"dir":"rtl"},{"str":"قدر","boundary":[0.6124503304886615,0.39278327455729417,0.6285369983740151,0.40616450458428777],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.5836042536892015,0.39278327455729417,0.6084463024075484,0.40616450458428777],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5696256002795942,0.39278327455729417,0.5796772724502985,0.40616450458428777],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.546351043193317,0.39278327455729417,0.5657778269528658,0.40616450458428777],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.5204282401839576,0.39278327455729417,0.5430060196721732,0.40616450458428777],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8808890642087676,0.40979203439706,0.8863571201785698,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.848400933825188,0.40979203439706,0.8761618416284224,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.8128331528645497,0.40979203439706,0.8435828113825363,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8012290789961779,0.40979203439706,0.8080228086885967,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهای","boundary":[0.7580518326806945,0.40979203439706,0.796222391127959,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7439653782469733,0.40979203439706,0.7533069712101242,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7207336309288268,0.40979203439706,0.7390194701277377,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"کلیشه","boundary":[0.6864913106542768,0.40979203439706,0.7158596072620915,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.6538791518690853,0.40979203439706,0.6816754380057152,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6292709330106666,0.40979203439706,0.6490434910891535,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6020924484135846,0.40979203439706,0.6244196003348184,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5869960488885897,0.40979203439706,0.5972557093880589,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"حالی","boundary":[0.5586794564656155,0.40979203439706,0.5820686249041889,0.4231732644240536],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.545187469332384,0.409795683823431,0.5580814980869822,0.4231769138504246],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.5205783662148945,0.409795683823431,0.5404602467520389,0.4231769138504246],"dir":"rtl"},{"str":"چیزی","boundary":[0.8578839425164603,0.42682269079505186,0.8863707502301073,0.44020392082204546],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتواند","boundary":[0.8129753280031815,0.42682269079505186,0.8541974144594002,0.44020392082204546],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7996223669785896,0.42682269079505186,0.8089712999220682,0.44020392082204546],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیت","boundary":[0.7626528073300075,0.42682269079505186,0.7957068544727416,0.44020392082204546],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیکتر","boundary":[0.7167022651542122,0.42682269079505186,0.7590003239141659,0.44020392082204546],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.688770106221379,0.42682269079505186,0.7126982370730989,0.44020392082204546],"dir":"rtl"},{"str":"مسلما","boundary":[0.6569769828517917,0.42682269079505186,0.6848111516271075,0.44020392082204546],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6536961492699104,0.42682269079505186,0.656994621742017,0.44020392082204546],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6403431882453186,0.42682269079505186,0.6496921211887972,0.44020392082204546],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.618739877682314,0.42682634022142285,0.6361318234443302,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد","boundary":[0.5800225136380693,0.42682634022142285,0.6150533496252537,0.4402075702484165],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5633532652458111,0.42682634022142285,0.576018485556956,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.5204266119485474,0.42682634022142285,0.5594202898550725,0.44020757024841645],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8759009464066374,0.4438533471930437,0.8863608083101623,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.8457643666962527,0.4438533471930437,0.8718969183255242,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهها","boundary":[0.8080264968201892,0.4438533471930437,0.841822610491612,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.779496996459275,0.4438533471930437,0.804022468739076,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"ناچیز","boundary":[0.7517482809382845,0.4438533471930437,0.7755003832449786,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.725362643826622,0.4438533471930437,0.7477544089207886,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"(گرانول","boundary":[0.6851010708409903,0.4438533471930437,0.7213666291439366,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.662864844408953,0.4438533471930437,0.6845077627152347,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"فوردایس","boundary":[0.6163994523475758,0.4438533471930437,0.6588608163278397,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"همیشه","boundary":[0.5790039022077328,0.4438533471930437,0.612399979474746,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"گرانول","boundary":[0.5426910853048802,0.4438533471930437,0.5750055321973888,0.4572345772200373],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5204519725089879,0.4438569966194147,0.5420948908152696,0.4572382266464083],"dir":"rtl"},{"str":"فوردایس","boundary":[0.8438158050870561,0.46088765301740653,0.8863255305297121,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.8106708721309253,0.46088765301740653,0.8398117770059429,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"بود).","boundary":[0.7855294207899703,0.46088765301740653,0.8066859411630765,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7751466864394719,0.46088765301740653,0.7815505225922114,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7552263079197649,0.46088765301740653,0.7711964940300375,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"وجود،","boundary":[0.7238842229117324,0.46088765301740653,0.751246909185372,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6909246031022334,0.46088765301740653,0.7199026012552476,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6607055119846424,0.46088765301740653,0.6869355154244078,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6479273871842488,0.46088765301740653,0.6567200964686942,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6336093643655777,0.46088765301740653,0.6439671788358975,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.5940190402193786,0.46088765301740653,0.6296443999730607,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.582734414076466,0.46088765301740653,0.5900274525273324,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهها","boundary":[0.5451188380140535,0.46088765301740653,0.5789149516854761,0.4742688830444002],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.5204192642602233,0.46088765301740653,0.5411148099329401,0.4742688830444001],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.8629982585604742,0.4779146599890274,0.8863521492185972,0.491295890016021],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8533632529164176,0.4779146599890274,0.8587120082357583,0.491295890016021],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8385759674149077,0.4779146599890274,0.84895770194124,0.491295890016021],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.808070558640588,0.4779146599890274,0.8342292286032245,0.491295890016021],"dir":"rtl"},{"str":"مواقع","boundary":[0.7780520833496207,0.4779146599890274,0.8037492262941334,0.491295890016021],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.7524265445935031,0.4779146599890274,0.7737454740211218,0.491295890016021],"dir":"rtl"},{"str":"دگرگون","boundary":[0.7093811635894821,0.4779146599890274,0.7481161665239521,0.491295890016021],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.6824905150876653,0.47792195884176936,0.7087548226329412,0.49130318886876295],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6583548766253415,0.47792195884176936,0.6782042647629494,0.49130318886876295],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6316274160227776,0.47792195884176936,0.6540213462642435,0.49130318886876295],"dir":"rtl"},{"str":"(برای","boundary":[0.6008771880369227,0.47792195884176936,0.6272984275731132,0.49130318886876295],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.5713865540405321,0.47792195884176936,0.5965538419106446,0.49130318886876295],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5416671461891457,0.47792195884176936,0.5670439785639377,0.49130318886876295],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5204960934154543,0.47792195884176936,0.537340087424754,0.49130318886876295],"dir":"rtl"},{"str":"سویههای","boundary":[0.8403499235113578,0.4949489658133902,0.8863521492185972,0.5083301958403839],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8269443669402299,0.4949489658133902,0.8363458954302447,0.5083301958403837],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.8012092261017091,0.4949489658133902,0.8229403388591167,0.5083301958403837],"dir":"rtl"},{"str":"پاپیلوماویروس","boundary":[0.7290132484100946,0.4949489658133902,0.7972051980205959,0.5083301958403837],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.6940706068740359,0.4949489658133902,0.7250092203289813,0.5083301958403837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6845985228231205,0.4949489658133902,0.6900665787929228,0.5083301958403837],"dir":"rtl"},{"str":"اوروفاسیال","boundary":[0.6295299075401445,0.4949489658133902,0.6805944947420071,0.5083301958403837],"dir":"rtl"},{"str":"کارسینوما).","boundary":[0.572838514356453,0.4949489658133902,0.6255258794590313,0.5083301958403837],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.8450987938206157,0.5119759727850111,0.8727212959132296,0.5253572028120046],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8307025195818407,0.5119759727850111,0.8389428211320319,0.5253572028120046],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8143012914874717,0.5119759727850111,0.8238615699895129,0.5253572028120046],"dir":"rtl"},{"str":"روزرسانی","boundary":[0.7688242236482998,0.511983271637753,0.813662282600678,0.5253645016647466],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.7379354405940511,0.511983271637753,0.762668250959716,0.5253645016647466],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6894946960571273,0.511983271637753,0.7314826930416182,0.5253645016647466],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6732879931722242,0.511983271637753,0.6831521338246566,0.5253645016647466],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.645122130753337,0.511983271637753,0.666536299232548,0.5253645016647466],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5900777845435383,0.511983271637753,0.6386139360061063,0.5253645016647466],"dir":"rtl"},{"str":"قبلی،","boundary":[0.5587925459258117,0.511983271637753,0.5837569874058324,0.5253645016647466],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.5204510103877029,0.5119832716377531,0.5523244850245823,0.5253645016647467],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدی","boundary":[0.8507908636962777,0.5290066291830029,0.8863685052804424,0.5423878592099965],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.8163858296378504,0.5290066291830029,0.8361858625898383,0.5423878592099965],"dir":"rtl"},{"str":"globodontia،","boundary":[0.5204545381657478,0.5281364453233818,0.5926987822751604,0.5423878592099965],"dir":"ltr"},{"str":"lobodontia،","boundary":[0.6073002556035547,0.5281364453233818,0.6723285900753984,0.5423878592099965],"dir":"ltr"},{"str":"localized","boundary":[0.6869300634037927,0.5281364453233818,0.7390144991677652,0.5390847244363765],"dir":"ltr"},{"str":"juvenile","boundary":[0.7536227073451547,0.5281364453233818,0.8001220290496487,0.5390847244363765],"dir":"ltr"},{"str":"spongiotic","boundary":[0.5204545381657478,0.5451671017213736,0.5805919290852471,0.5561153808343683],"dir":"ltr"},{"str":"gingival","boundary":[0.593133500742437,0.5451671017213736,0.6404410043263388,0.5561153808343683],"dir":"ltr"},{"str":"hyperplasia،","boundary":[0.6529803310338634,0.5451671017213736,0.7228005105656953,0.5594185156079884],"dir":"ltr"},{"str":"oral","boundary":[0.735340799394505,0.5451671017213736,0.7577822783673444,0.5561153808343683],"dir":"ltr"},{"str":"leishmaniasis،","boundary":[0.7703265760348417,0.5451671017213736,0.8513862564181509,0.5594185156079884],"dir":"ltr"},{"str":"oral","boundary":[0.863926705600508,0.5451671017213736,0.8863681845733473,0.5561153808343683],"dir":"ltr"},{"str":"lesions","boundary":[0.5204545381657478,0.5621977581193655,0.5605461321120807,0.5731460372323601],"dir":"ltr"},{"str":"associated","boundary":[0.5664309469518395,0.5621977581193655,0.6257312923533808,0.5731460372323601],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.6316238041634196,0.5621977581193655,0.6572835788346146,0.5731460372323601],"dir":"ltr"},{"str":"cosmetic","boundary":[0.6631683936743733,0.5621977581193655,0.7144735111974883,0.5731460372323601],"dir":"ltr"},{"str":"fillers،","boundary":[0.7203491858850394,0.5621977581193655,0.7565209373626973,0.5764491720059802],"dir":"ltr"},{"str":"IgG4","boundary":[0.762399658767651,0.5621977581193655,0.7920570473780593,0.5731460372323601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7920596130348193,0.5630679419789866,0.7995385024902907,0.5764491720059802],"dir":"ltr"},{"str":"related","boundary":[0.7995441148644532,0.5621977581193655,0.8388130951121032,0.5731460372323601],"dir":"ltr"},{"str":"disease","boundary":[0.8446889301532019,0.5621977581193655,0.8863680242197999,0.5731460372323601],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8809023735532102,0.5800985983769784,0.8863704295230124,0.5934798284039721],"dir":"rtl"},{"str":"mammary","boundary":[0.5204545381657478,0.5792284145173573,0.5789755653264317,0.590176693630352],"dir":"ltr"},{"str":"analogue","boundary":[0.5856924547241759,0.5792284145173573,0.6377768904881483,0.590176693630352],"dir":"ltr"},{"str":"secretory","boundary":[0.6445107773619276,0.5792284145173573,0.6974033950053078,0.590176693630352],"dir":"ltr"},{"str":"carcinoma","boundary":[0.704125415716572,0.5792284145173573,0.764233942997521,0.590176693630352],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.7709487477991476,0.5792284145173573,0.7829704532553374,0.590176693630352],"dir":"ltr"},{"str":"salivary","boundary":[0.7896990484620492,0.5792284145173573,0.8353901882871356,0.590176693630352],"dir":"ltr"},{"str":"gland","boundary":[0.8421118882913047,0.5792284145173573,0.874179390720661,0.590176693630352],"dir":"ltr"},{"str":"origin","boundary":[0.851890889032138,0.5962590709153491,0.8863685052804423,0.6072073500283438],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.8393520259825454,0.5971292547749703,0.8461167181401555,0.6105104848019639],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.8204497517039381,0.5971292547749703,0.8330286615930805,0.6105104848019639],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8043452232751064,0.5971292547749703,0.814331437954402,0.6105104848019639],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7614784349103099,0.5971292547749703,0.7981389367276973,0.6105104848019639],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7266966856367221,0.5971292547749703,0.7555939335045909,0.6105104848019639],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7050329071688402,0.5971292547749703,0.7207571253098833,0.6105104848019639],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.687556726853103,0.5971292547749703,0.6989554569915751,0.6105104848019639],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.650859461868903,0.5971292547749703,0.6813871223273074,0.6105104848019639],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.6220322567196155,0.5971292547749703,0.6449451751221092,0.6105104848019639],"dir":"rtl"},{"str":"ایم.","boundary":[0.6040952692496417,0.5971329042013412,0.621399020560532,0.6105141342283349],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5883940541373915,0.5971329042013412,0.5983802688166872,0.6105141342283349],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.5473333205050497,0.5971329042013414,0.5821877675899825,0.6105141342283349],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۴","boundary":[0.5204516518018929,0.5971329042013412,0.541618320072095,0.6105141342283349],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52039,0.25652,0.88637,0.61051],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/9dfbae53becb10c02f2d23b6e3e3f81d.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/9ccb43087e744d81ba01240dab4de657.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.1,0.10017,0.13636,0.0918]},"elements":[{"words":[{"str":"33","boundary":[0.1,0.16493246432381606,0.11154545542011027,0.17588074343681082],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.11282539743626749,0.16353066643391437,0.2411082354374926,0.17326247008990972],"dir":"ltr"},{"str":"ORAL","boundary":[0.24373803361651775,0.16353066643391437,0.27818197561984664,0.17326247008990972],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHOEPITHELIAL","boundary":[0.2810165644618598,0.16353066643391437,0.40718319751387866,0.17326247008990972],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.41039026846390925,0.16353066643391437,0.4431793618570224,0.17326247008990972],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.1,0.1819631207218079,0.11154545542011027,0.19291139983480265],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.112825557789815,0.18056132283190623,0.18658818964051943,0.19029312648790156],"dir":"ltr"},{"str":"HEMIHYPERPLASIA","boundary":[0.1870115230059235,0.18056132283190623,0.3060451683872602,0.19029312648790156],"dir":"ltr"},{"str":"(HEMIHYPERTROPHY)","boundary":[0.30922224802541404,0.18056132283190623,0.4431666939267698,0.19029312648790156],"dir":"ltr"},{"str":"PROGRESSIVE","boundary":[0.12112545740849429,0.19759197922989807,0.2067456686296473,0.2073237828858934],"dir":"ltr"},{"str":"HEMIFACIAL","boundary":[0.20992952298117015,0.19759197922989807,0.2882651670402905,0.2073237828858934],"dir":"ltr"},{"str":"ATROPHY","boundary":[0.29076668238131437,0.19759197922989807,0.34944325248307473,0.2073237828858934],"dir":"ltr"},{"str":"(PROGRESSIVE","boundary":[0.3526503234331053,0.19759197922989807,0.4431666939267698,0.2073237828858934],"dir":"ltr"},{"str":"FACIAL","boundary":[0.14624323708913417,0.2146226356278899,0.19114223038956296,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"HEMIATROPHY;","boundary":[0.1942483699884585,0.2146226356278899,0.2886756721218944,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"ROMBERG","boundary":[0.2918827430719251,0.2146226356278899,0.3553186064635309,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME;","boundary":[0.3585256774135615,0.2146226356278899,0.43407144071248305,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"36","boundary":[0.1,0.23305508991578341,0.11154545542011027,0.24400336902877817],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.112825557789815,0.23165329202588175,0.24752253769110136,0.24138509568187708],"dir":"ltr"},{"str":"PARRY-ROMBERG","boundary":[0.2474455679883006,0.23165329202588175,0.35461305085452405,0.24138509568187708],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.3578201218045547,0.23165329202588175,0.43407144071248294,0.24138509568187708],"dir":"ltr"},{"str":"SEGMENTAL","boundary":[0.16389495559810272,0.2486839484238736,0.2400693048032302,0.25841575207986894],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOMAXILIARY","boundary":[0.2432609777065549,0.2486839484238736,0.3694040620760653,0.25841575207986894],"dir":"ltr"},{"str":"DYSPLASIA","boundary":[0.37261113302609605,0.2486839484238736,0.44316669392676983,0.25841575207986894],"dir":"ltr"},{"str":"36","boundary":[0.1,0.2671164027117671,0.11154545542011027,0.27806468182476185],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.112825557789815,0.26571460482186543,0.21224475724076444,0.2754464084778608],"dir":"ltr"},{"str":"(HEMIMAXILLOFACIAL","boundary":[0.21495152512259028,0.26571460482186543,0.3560369903563376,0.2754464084778608],"dir":"ltr"},{"str":"DYSPLASIA)","boundary":[0.35924406130636827,0.26571460482186543,0.4340714407124828,0.2754464084778608],"dir":"ltr"},{"str":"37","boundary":[0.1,0.28414705910975896,0.11154545542011027,0.2950953382227537],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.112825557789815,0.28274526121985727,0.11769648318851628,0.2924770648758526],"dir":"ltr"},{"str":"CROUZON","boundary":[0.1207534371782907,0.28274526121985727,0.18246758864515147,0.2924770648758526],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.18565992008870935,0.28274526121985727,0.25730860700792224,0.2924770648758526],"dir":"ltr"},{"str":"(CRANIOFACIAL","boundary":[0.26050093845148004,0.28274526121985727,0.35951345526617084,0.2924770648758526],"dir":"ltr"},{"str":"DYSOSTOSIS)","boundary":[0.36270735390256276,0.28274526121985727,0.4444623505905821,0.2924770648758526],"dir":"ltr"},{"str":"38","boundary":[0.1,0.3011777155077508,0.11154545542011027,0.31212599462074553],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.112825557789815,0.2997759176178491,0.13527505444002938,0.30950772127384446],"dir":"ltr"},{"str":"APERT","boundary":[0.1361473777384377,0.2997759176178491,0.17577394639701616,0.30950772127384446],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.17896521420177813,0.2997759176178491,0.2505900288118559,0.30950772127384446],"dir":"ltr"},{"str":"(ACROCEPHALOSYNDACTYLY)","boundary":[0.25378129661661786,0.2997759176178491,0.44317952221056983,0.30950772127384446],"dir":"ltr"},{"str":"MANDIBULOFACIAL","boundary":[0.10665515328195607,0.31680657401584095,0.22994778888493356,0.3265383776718363],"dir":"ltr"},{"str":"DYSOSTOSIS","boundary":[0.23314168752132547,0.31680657401584095,0.310624865703904,0.3265383776718363],"dir":"ltr"},{"str":"(TREACHER","boundary":[0.3138319366539346,0.31680657401584095,0.385811437056422,0.3265383776718363],"dir":"ltr"},{"str":"COLLINS","boundary":[0.38901850800645266,0.31680657401584095,0.44317952221056994,0.3265383776718363],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME;","boundary":[0.1429720247201029,0.3338372304138328,0.21800109126077769,0.34356903406982814],"dir":"ltr"},{"str":"FRANCESCHETTI-ZWAHLEN-KLEIN","boundary":[0.22118622738493607,0.3338372304138328,0.43408426899628305,0.34356903406982814],"dir":"ltr"},{"str":"40","boundary":[0.1,0.3522696847017263,0.11154545542011027,0.36321796381472105],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.112825557789815,0.3508678868118246,0.3565629499921427,0.36059969046782],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.35783295008835486,0.3508678868118246,0.4340842689962831,0.36059969046782],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4564006722020712,0.38426453357441853,0.46590803403343695,0.39764576360141207],"dir":"ltr"},{"str":"ابنورمالیتیهای","boundary":[0.3826425302506968,0.386181313994212,0.44318401210989994,0.3971295931072068],"dir":"rtl"},{"str":"دندان","boundary":[0.3513254824236477,0.386181313994212,0.37936650727524046,0.3971295931072068],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.33094775360715306,0.386181313994212,0.34113661801540035,0.3971295931072068],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.10001010227349266,0.3868109350803543,0.11594283075324484,0.39654273873634965],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.11604545702364581,0.3849291996078083,0.33091921067569785,0.39466100326380366],"dir":"ltr"},{"str":"ENVIRONMENTAL","boundary":[0.12444156877082593,0.40195985600580014,0.23409773869427314,0.4116916596617955],"dir":"ltr"},{"str":"EFFECTS","boundary":[0.23729573588179192,0.40195985600580014,0.29061274499210454,0.4116916596617955],"dir":"ltr"},{"str":"ON","boundary":[0.2938107421796233,0.40195985600580014,0.31228237393473157,0.4116916596617955],"dir":"ltr"},{"str":"TOOTH","boundary":[0.31548037112225036,0.40195985600580014,0.3587116875286632,0.4116916596617955],"dir":"ltr"},{"str":"STRUCTURE","boundary":[0.36833290037875505,0.40195985600580014,0.4431731080686697,0.4116916596617955],"dir":"ltr"},{"str":"47","boundary":[0.1,0.42039231029369367,0.11154545542011027,0.43134058940668846],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.112825557789815,0.418990512403792,0.3373205242919589,0.42872231605978733],"dir":"ltr"},{"str":"DEVELOPMENT","boundary":[0.33930890828097793,0.418990512403792,0.43408426899628305,0.42872231605978733],"dir":"ltr"},{"str":"52","boundary":[0.1,0.4374229666916855,0.11154545542011027,0.4483712458046803],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.112825557789815,0.4360211688017839,0.12053404912899954,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"POSTDEVELOPMENTAL","boundary":[0.1242812152233244,0.4360211688017839,0.26602092293087803,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"LOSS","boundary":[0.2692158051471393,0.4360211688017839,0.30046175322217406,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.3036566354384353,0.4360211688017839,0.31998887332796266,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"TOOTH","boundary":[0.32318375554422396,0.4360211688017839,0.36641507195063683,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"STRUCTURE","boundary":[0.3696221429006674,0.4360211688017839,0.4444623505905821,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"61","boundary":[0.1,0.45445362308967735,0.11154545542011027,0.46540190220267214],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.112825557789815,0.4530518251997757,0.16413869299030504,0.462783628855771],"dir":"ltr"},{"str":"ENVIRONMENTAL","boundary":[0.16449788493670847,0.4530518251997757,0.2741540548601557,0.462783628855771],"dir":"ltr"},{"str":"DISCOLORATION","boundary":[0.2773020538402427,0.4530518251997757,0.37985503640539003,0.462783628855771],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.3830482505918343,0.4530518251997757,0.3993719615129377,0.462783628855771],"dir":"ltr"},{"str":"TEETH","boundary":[0.402565175699382,0.4530518251997757,0.44317952221056983,0.462783628855771],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.1,0.4714842794876692,0.11154545542011027,0.482432558600664],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.112825557789815,0.47008248159776755,0.18658818964051943,0.47981428525376285],"dir":"ltr"},{"str":"LOCALIZED","boundary":[0.18769142204732997,0.47008248159776755,0.2596580941660172,0.47981428525376285],"dir":"ltr"},{"str":"DISTURBANCES","boundary":[0.26286516511604785,0.47008248159776755,0.35979567750977354,0.47981428525376285],"dir":"ltr"},{"str":"IN","boundary":[0.3630027484598041,0.47008248159776755,0.3765365878689334,0.47981428525376285],"dir":"ltr"},{"str":"ERUPTION","boundary":[0.379743658818964,0.47008248159776755,0.44316669392676966,0.47981428525376285],"dir":"ltr"},{"str":"DEVELOPMENTAL","boundary":[0.12219020496390444,0.4871131379957594,0.2325647587801585,0.4968449416517547],"dir":"ltr"},{"str":"ALTERATIONS","boundary":[0.23506627412118236,0.4871131379957594,0.3206722518773161,0.4968449416517547],"dir":"ltr"},{"str":"IN","boundary":[0.3238664916921832,0.4871131379957594,0.3373461837109225,0.4968449416517547],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.3405404235257896,0.4871131379957594,0.3654786072332278,0.4968449416517547],"dir":"ltr"},{"str":"NUMBER","boundary":[0.36868567818325837,0.4871131379957594,0.4235650762801825,0.4968449416517547],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.4267721472302132,0.4871131379957594,0.4431666939267698,0.4968449416517547],"dir":"ltr"},{"str":"68","boundary":[0.1,0.5055455922836529,0.11154545542011027,0.5164938713966476],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.112825557789815,0.5041437943937512,0.388633659492449,0.5138755980497466],"dir":"ltr"},{"str":"TEETH)","boundary":[0.3892109322634545,0.5041437943937512,0.4340970972800832,0.5138755980497466],"dir":"ltr"},{"str":"DEVELOPMENTAL","boundary":[0.12208757869350347,0.5211744507917431,0.23246213250975753,0.5309062544477384],"dir":"ltr"},{"str":"ALTERATIONS","boundary":[0.23496364785078144,0.5211744507917431,0.32056962560691515,0.5309062544477384],"dir":"ltr"},{"str":"IN","boundary":[0.3237638654217822,0.5211744507917431,0.33724355744052154,0.5309062544477384],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.34043779725538864,0.5211744507917431,0.36530218722507674,0.5309062544477384],"dir":"ltr"},{"str":"SIZE","boundary":[0.36849976823969705,0.5211744507917431,0.3955001423271515,0.5309062544477384],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.3986977233417719,0.5211744507917431,0.4150437574885113,0.5309062544477384],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.41824133850313167,0.5211744507917431,0.44317952221056983,0.5309062544477384],"dir":"ltr"},{"str":"73","boundary":[0.1,0.5396069050796366,0.11154545542011027,0.5505551841926313],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.112825557789815,0.5382051071897349,0.39184073044247963,0.5479369108457303],"dir":"ltr"},{"str":"TEETH","boundary":[0.3934827507688953,0.5382051071897349,0.4340970972800831,0.5479369108457303],"dir":"ltr"},{"str":"DEVELOPMENTAL","boundary":[0.13644242826584055,0.5552357635877267,0.24681698208209463,0.5649675672437221],"dir":"ltr"},{"str":"ALTERATIONS","boundary":[0.2493184974231185,0.5552357635877267,0.3349244751792522,0.5649675672437221],"dir":"ltr"},{"str":"IN","boundary":[0.3381187149941193,0.5552357635877267,0.3515984070128586,0.5649675672437221],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.3547926468277257,0.5552357635877267,0.3797308305351639,0.5649675672437221],"dir":"ltr"},{"str":"SHAPE","boundary":[0.3829379014851945,0.5552357635877267,0.4235650762801825,0.5649675672437221],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.4267721472302132,0.5552357635877267,0.4431666939267698,0.5649675672437221],"dir":"ltr"},{"str":"74","boundary":[0.1,0.5736682178756203,0.11154545542011027,0.5846164969886151],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.112825557789815,0.5722664199857186,0.39184073044247963,0.5819982236417139],"dir":"ltr"},{"str":"TEETH","boundary":[0.3934827507688953,0.5722664199857186,0.4340970972800831,0.5819982236417139],"dir":"ltr"},{"str":"DEVELOPMENTAL","boundary":[0.11471131550843298,0.5892970763837104,0.22508586932468705,0.5990288800397058],"dir":"ltr"},{"str":"ALTERATIONS","boundary":[0.22758738466571096,0.5892970763837104,0.31319336242184465,0.5990288800397058],"dir":"ltr"},{"str":"IN","boundary":[0.31638760223671175,0.5892970763837104,0.329867294255451,0.5990288800397058],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.3330615340703182,0.5892970763837104,0.3579997177777563,0.5990288800397058],"dir":"ltr"},{"str":"STRUCTURES","boundary":[0.36120678872778694,0.5892970763837104,0.4431795222105697,0.5990288800397058],"dir":"ltr"},{"str":"89","boundary":[0.1,0.607729530671604,0.11154545542011027,0.6186778097845987],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.112825557789815,0.6063277327817023,0.3437346661920202,0.6160595364376976],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.34619769668164374,0.6063277327817023,0.3625922433782003,0.6160595364376976],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.36556840521982875,0.6063277327817023,0.39050658892726686,0.6160595364376976],"dir":"ltr"},{"str":"TEETH","boundary":[0.3934827507688953,0.6063277327817023,0.4340970972800831,0.6160595364376976],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.45438534881707193,0.6397243795442962,0.46590354413410695,0.6531056095712897],"dir":"ltr"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.38986533509080823,0.6416411599640897,0.4431909073124425,0.6525894390770844],"dir":"rtl"},{"str":"پالپ","boundary":[0.3639457876726607,0.6416411599640897,0.386589312115352,0.6525894390770844],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35527226428830294,0.6416411599640897,0.36066976469720446,0.6525894390770844],"dir":"rtl"},{"str":"پریاپیکال","boundary":[0.30119623746436147,0.6416411599640897,0.3519962413128466,0.6525894390770844],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.09999727398969248,0.6422707810502319,0.11737959853885849,0.6520025847062273],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.11923969968987623,0.640389045577686,0.2988356728915914,0.6501208492336813],"dir":"ltr"},{"str":"109","boundary":[0.1,0.6588214998655795,0.1173181831301654,0.6697697789785743],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6574197019756778,0.38542514536049083,0.6671515056316731],"dir":"ltr"},{"str":"PULPITIS","boundary":[0.3882986809317182,0.6574197019756778,0.4431780790286423,0.6671515056316731],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.1,0.6758521562635713,0.1173181831301654,0.6868004353765661],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.11923825650794874,0.6744503583736696,0.21865745595889818,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"SECONDARY","boundary":[0.22028664800151374,0.6744503583736696,0.2975000881944511,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.30003781482953523,0.6744503583736696,0.32822610145308473,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"TERTIARY","boundary":[0.3307638280881688,0.6744503583736696,0.3922369640583559,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"DENTIN","boundary":[0.3954440350083865,0.6744503583736696,0.4431780790286423,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"113","boundary":[0.1,0.6928828126615632,0.1173181831301654,0.7038310917745579],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6914810147716615,0.289213016859572,0.7012128184276568],"dir":"ltr"},{"str":"PULPAL","boundary":[0.2890975623053709,0.6914810147716615,0.33590796989201793,0.7012128184276568],"dir":"ltr"},{"str":"CALCIFICATIONS","boundary":[0.33905064415690866,0.6914810147716615,0.4431652507448423,0.7012128184276568],"dir":"ltr"},{"str":"PERIAPICAL","boundary":[0.16961492699102984,0.7085116711696533,0.24326210428753317,0.7182434748256487],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMA","boundary":[0.24644351486842736,0.7085116711696533,0.3291474643293534,0.7182434748256487],"dir":"ltr"},{"str":"(CHRONIC","boundary":[0.3323214602930252,0.7085116711696533,0.3936811502627282,0.7182434748256487],"dir":"ltr"},{"str":"APICAL","boundary":[0.39685514622639995,0.7085116711696533,0.4431780790286423,0.7182434748256487],"dir":"ltr"},{"str":"114","boundary":[0.1,0.7269441254575468,0.1173181831301654,0.7378924045705416],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.7255423275676451,0.33090493920997016,0.7352741312236405],"dir":"ltr"},{"str":"PERIODONTITIS)","boundary":[0.333611707091796,0.7255423275676451,0.43408282581435553,0.7352741312236405],"dir":"ltr"},{"str":"PERIAPICAL","boundary":[0.16376522957817394,0.742572983965637,0.23741240687467727,0.7523047876216323],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.2405989050246008,0.742572983965637,0.2731776621094188,0.7523047876216323],"dir":"ltr"},{"str":"(RADICULAR","boundary":[0.27636560609108557,0.742572983965637,0.3549930564549143,0.7523047876216323],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.3581810004365811,0.742572983965637,0.3939693168831974,0.7523047876216323],"dir":"ltr"},{"str":"APICAL","boundary":[0.3968423179425999,0.742572983965637,0.44316525074484225,0.7523047876216323],"dir":"ltr"},{"str":"117","boundary":[0.1,0.7610054382535305,0.1173181831301654,0.7719537173665253],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.7596036403636288,0.3052483716097251,0.7693354440196242],"dir":"ltr"},{"str":"PERIODONTAL","boundary":[0.3055305938533278,0.7596036403636288,0.3938148429657709,0.7693354440196242],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.39702191391580155,0.7596036403636288,0.43408282581435553,0.7693354440196242],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.1,0.7780360946515223,0.1173181831301654,0.7889843737645171],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.7766342967616207,0.30845544255975577,0.786366100417616],"dir":"ltr"},{"str":"PERIAPICAL","boundary":[0.3114187761175841,0.7766342967616207,0.38506595341408745,0.786366100417616],"dir":"ltr"},{"str":"ABSCESS","boundary":[0.38756746875511133,0.7766342967616207,0.4431780790286424,0.786366100417616],"dir":"ltr"},{"str":"123","boundary":[0.1,0.7950667510495142,0.1173181831301654,0.806015030162509],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.7936649531596125,0.3693897906103377,0.8033967568156078],"dir":"ltr"},{"str":"CELLULITIS","boundary":[0.3705058513009483,0.7936649531596125,0.4431909073124425,0.8033967568156078],"dir":"ltr"},{"str":"125","boundary":[0.1,0.812097407447506,0.1173181831301654,0.8230456865605008],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.8106956095576043,0.34052615206006204,0.8204274132135997],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOMYELITIS","boundary":[0.34198857641327596,0.8106956095576043,0.4431780790286423,0.8204274132135997],"dir":"ltr"},{"str":"128","boundary":[0.1,0.8291280638454979,0.1173181831301654,0.8400763429584927],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.11923825650794874,0.8277262659555962,0.20262210120874505,0.8374580696115915],"dir":"ltr"},{"str":"DIFFUSE","boundary":[0.2044180609407622,0.8277262659555962,0.25644958003405915,0.8374580696115915],"dir":"ltr"},{"str":"SCLEROSING","boundary":[0.25965665098408974,0.8277262659555962,0.33876867717944525,0.8374580696115915],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOMYELITIS","boundary":[0.3419757481294759,0.8277262659555962,0.44316525074484225,0.8374580696115915],"dir":"ltr"},{"str":"CONDENSING","boundary":[0.16962775527482996,0.844756922353588,0.2527979180084285,0.8544887260095834],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEITIS","boundary":[0.2559972626281237,0.844756922353588,0.31144830357668235,0.8544887260095834],"dir":"ltr"},{"str":"(FOCAL","boundary":[0.3146476481963777,0.844756922353588,0.36085898188325627,0.8544887260095834],"dir":"ltr"},{"str":"SCLEROSING","boundary":[0.3640660528332869,0.844756922353588,0.4431780790286424,0.8544887260095834],"dir":"ltr"},{"str":"131","boundary":[0.1,0.8631893766414815,0.1173181831301654,0.8741376557544763],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.8617875787515799,0.3276978682599395,0.8715193824075752],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOMYELITIS)","boundary":[0.3286215046935484,0.8617875787515799,0.4340828258143556,0.8715193824075752],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOMYELITIS","boundary":[0.12592179236781262,0.8788182351495717,0.22688747942074636,0.888550038805567],"dir":"ltr"},{"str":"WITH","boundary":[0.2300874568248074,0.8788182351495717,0.26312177819337,0.888550038805567],"dir":"ltr"},{"str":"PROLIFERATIVE","boundary":[0.26628598522101005,0.8788182351495717,0.36441241649589023,0.888550038805567],"dir":"ltr"},{"str":"PERIOSTITIS","boundary":[0.3676194874459208,0.8788182351495717,0.4431652507448423,0.888550038805567],"dir":"ltr"},{"str":"132","boundary":[0.1,0.8972506894374652,0.1173181831301654,0.90819896855046],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.8958488915475635,0.27317766210941885,0.9055806952035589],"dir":"ltr"},{"str":"(PERIOSTITIS","boundary":[0.27335725808262057,0.8958488915475635,0.35317483988698284,0.9055806952035589],"dir":"ltr"},{"str":"OSSIFICANS)","boundary":[0.3563819108370135,0.8958488915475635,0.4340699975305554,0.9055806952035589],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1,0.16353,0.46591,0.9082],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7635235767820892,0.10017219970390988,0.863622675274445,0.1293676106718959],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6637708419523365,0.10017219970390988,0.7547875155142058,0.1293676106718959],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8562638906260523,0.16286600040052457,0.8636369467401728,0.17624723042751816],"dir":"ltr"},{"str":"نقایص","boundary":[0.8076689084092608,0.16478278082031808,0.8409198200191784,0.17573105993331284],"dir":"rtl"},{"str":"رشدینموی","boundary":[0.7466223128754278,0.16478278082031808,0.8043928854338045,0.17573105993331284],"dir":"rtl"},{"str":"ناحیه","boundary":[0.7183359470961577,0.16478278082031808,0.7433462898999714,0.17573105993331284],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.690081574152914,0.16478278082031808,0.7150599241207014,0.17573105993331284],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6814110170898231,0.16478278082031808,0.6868066715683522,0.17573105993331284],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.6603189132192091,0.16478278082031808,0.6781361145052612,0.17573105993331284],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6516503193297746,0.16478278082031808,0.6570440106346473,0.17573105993331284],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6161730984474569,0.16478278082031808,0.648376608297138,0.17573105993331284],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.49772730917126085,0.16541240190646037,0.503089531799712,0.1751442055624557],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.5041414510713221,0.16353066643391437,0.6131818633723635,0.17326247008990972],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.49772730917126085,0.1819631207218079,0.5035000368813161,0.19291139983480265],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.5041400078893945,0.18056132283190623,0.7190137615414466,0.19029312648790156],"dir":"ltr"},{"str":"OROFACIAL","boundary":[0.7193857817716501,0.18056132283190623,0.7913652821741376,0.19029312648790156],"dir":"ltr"},{"str":"CLEFTS","boundary":[0.7945723531241682,0.18056132283190623,0.8409081142102106,0.19029312648790156],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.49772730917126085,0.19899377711979974,0.5035000368813161,0.2099420562327945],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.5041400078893945,0.19759197922989807,0.6933571939412015,0.2073237828858934],"dir":"ltr"},{"str":"COMMISSURAL","boundary":[0.6957304264442242,0.19759197922989807,0.7893512416175184,0.2073237828858934],"dir":"ltr"},{"str":"LIP","boundary":[0.7924905059246055,0.19759197922989807,0.8113260917671281,0.2073237828858934],"dir":"ltr"},{"str":"PITS","boundary":[0.8145331627171588,0.19759197922989807,0.8409081142102106,0.2073237828858934],"dir":"ltr"},{"str":"PARAMEDIAN","boundary":[0.5057691999320101,0.2146226356278899,0.5897433415392731,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"LIP","boundary":[0.5929357236147235,0.2146226356278899,0.6120900160674255,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"PITS","boundary":[0.615265012298616,0.2146226356278899,0.6413761813039264,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"(CONGENITAL","boundary":[0.6445511775351168,0.2146226356278899,0.7303026512855544,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"FISTULAS","boundary":[0.7335015788142033,0.2146226356278899,0.7932191579190214,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.7964180854476705,0.2146226356278899,0.8127710029741236,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.8159699305027726,0.2146226356278899,0.8409081142102108,0.22435443928388524],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.49772730917126085,0.23305508991578341,0.5035000368813161,0.24400336902877817],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.5041400078893945,0.23165329202588175,0.6195945620904971,0.24138509568187708],"dir":"ltr"},{"str":"LOWER","boundary":[0.6214418349577149,0.23165329202588175,0.6667053601908519,0.24138509568187708],"dir":"ltr"},{"str":"Lip;","boundary":[0.6698884491664594,0.23165329202588175,0.6911132864558094,0.24138509568187708],"dir":"ltr"},{"str":"CONGENITAL","boundary":[0.6942963754314168,0.23165329202588175,0.7759841698977907,0.24138509568187708],"dir":"ltr"},{"str":"LIP","boundary":[0.7791234342048778,0.23165329202588175,0.7979590200474006,0.24138509568187708],"dir":"ltr"},{"str":"PITS)","boundary":[0.8011660909974312,0.23165329202588175,0.8318128609959239,0.24138509568187708],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.49772730917126085,0.2500857463137753,0.5035000368813161,0.26103402542677],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.5041400078893945,0.2486839484238736,0.7639127548418754,0.25841575207986894],"dir":"ltr"},{"str":"DOUBLE","boundary":[0.7664399267504995,0.2486839484238736,0.8184586175599963,0.25841575207986894],"dir":"ltr"},{"str":"LIP","boundary":[0.8216656885100269,0.2486839484238736,0.8409081142102106,0.25841575207986894],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.49772730917126085,0.2671164027117671,0.5035000368813161,0.27806468182476185],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.5041400078893945,0.26571460482186543,0.7093925486913547,0.2754464084778608],"dir":"ltr"},{"str":"FORDYCE","boundary":[0.7094053769751548,0.26571460482186543,0.7692749774703267,0.2754464084778608],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULES","boundary":[0.7724820484203573,0.26571460482186543,0.8408952859264106,0.2754464084778608],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.49772730917126085,0.28414705910975896,0.5035000368813161,0.2950953382227537],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.5041400078893945,0.28274526121985727,0.7510844710417528,0.2924770648758526],"dir":"ltr"},{"str":"LEUKOEDEMA","boundary":[0.7518413397859601,0.28274526121985727,0.8409081142102108,0.2924770648758526],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.49772730917126085,0.3011777155077508,0.5035000368813161,0.31212599462074553],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.5041400078893945,0.2997759176178491,0.6420440587407115,0.30950772127384446],"dir":"ltr"},{"str":"MICROGLOSSIA","boundary":[0.6445455740817354,0.2997759176178491,0.7400649752574476,0.30950772127384446],"dir":"ltr"},{"str":"(HYPOGLOSSIA)","boundary":[0.7432720462074782,0.2997759176178491,0.8408952859264104,0.30950772127384446],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.49772730917126085,0.31820837190574264,0.5035000368813161,0.32915665101873737],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5041400078893945,0.31680657401584095,0.7382561872416303,0.3265383776718363],"dir":"ltr"},{"str":"MACROGLOSSIA","boundary":[0.7396929550272441,0.31680657401584095,0.8408952859264106,0.3265383776718363],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.49772730917126085,0.3352390283037345,0.5035000368813161,0.3461873074167292],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.5041400078893945,0.3338372304138328,0.6420440587407115,0.34356903406982814],"dir":"ltr"},{"str":"ANKYLOGLOSSIA","boundary":[0.644827796325338,0.3338372304138328,0.7524442691245657,0.34356903406982814],"dir":"ltr"},{"str":"(TONGUE-TIE)","boundary":[0.7556029922713297,0.3338372304138328,0.8409081142102106,0.34356903406982814],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.49772730917126085,0.3522696847017263,0.5092727645913712,0.36321796381472105],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.3508678868118246,0.7222193893095498,0.36059969046782],"dir":"ltr"},{"str":"LINGUAL","boundary":[0.7236818136627637,0.3508678868118246,0.7802032320861034,0.36059969046782],"dir":"ltr"},{"str":"THYROID","boundary":[0.7831793939277318,0.3508678868118246,0.8408938427444831,0.36059969046782],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.49772730917126085,0.36930034109971815,0.5092727645913712,0.3802486202127129],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.5105527066075284,0.36789854320981646,0.600350693208386,0.3776303468658118],"dir":"ltr"},{"str":"FISSURED","boundary":[0.600671400303389,0.36789854320981646,0.6612716123370563,0.3776303468658118],"dir":"ltr"},{"str":"TONGUE","boundary":[0.6642483748167962,0.36789854320981646,0.7169702935086493,0.3776303468658118],"dir":"ltr"},{"str":"(SCROTAL","boundary":[0.7199616113607282,0.36789854320981646,0.7811781816549128,0.3776303468658118],"dir":"ltr"},{"str":"TONGUE)","boundary":[0.7840907955568623,0.36789854320981646,0.8409194993120833,0.3776303468658118],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.49772730917126085,0.38633099749771,0.5092727645913712,0.3972792766107048],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.5105527066075284,0.3849291996078083,0.5907294803582941,0.39466100326380366],"dir":"ltr"},{"str":"HAIRY","boundary":[0.5926537229283124,0.3849291996078083,0.632087867329889,0.39466100326380366],"dir":"ltr"},{"str":"TONGUE","boundary":[0.6350004812318386,0.3849291996078083,0.687773917264331,0.39466100326380366],"dir":"ltr"},{"str":"(BLACK","boundary":[0.6907644374316493,0.3849291996078083,0.7387286703076509,0.39466100326380366],"dir":"ltr"},{"str":"HAIRY","boundary":[0.741718380685736,0.3849291996078083,0.7811525250873126,0.39466100326380366],"dir":"ltr"},{"str":"TONGUE)","boundary":[0.784065138989262,0.3849291996078083,0.8408938427444831,0.39466100326380366],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.49772730917126085,0.40336165389570183,0.5092727645913712,0.4143099330086966],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.40195985600580014,0.6869416088592128,0.4116916596617955],"dir":"ltr"},{"str":"VARICOSITIES","boundary":[0.6899177707008413,0.40195985600580014,0.7745655127220613,0.4116916596617955],"dir":"ltr"},{"str":"(VARICES)","boundary":[0.7777172296966869,0.40195985600580014,0.8409066710282833,0.4116916596617955],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.49772730917126085,0.42039231029369367,0.5092727645913712,0.43134058940668846],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.5105527066075284,0.418990512403792,0.6548708993589066,0.42872231605978733],"dir":"ltr"},{"str":"CALIBER-PERSISTENT","boundary":[0.6548195862237062,0.418990512403792,0.7885801014075835,0.42872231605978733],"dir":"ltr"},{"str":"ARTERY","boundary":[0.7909868623796292,0.418990512403792,0.8409066710282833,0.42872231605978733],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.49772730917126085,0.4374229666916855,0.5092727645913712,0.4483712458046803],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.5105527066075284,0.4360211688017839,0.6356284736587229,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"LATERAL","boundary":[0.6371678677147375,0.4360211688017839,0.6936892861380772,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"SOFT","boundary":[0.6968749369481819,0.4360211688017839,0.7280306018710052,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"PALATE","boundary":[0.7308716051691714,0.4360211688017839,0.7778043430154806,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"FISTULAS","boundary":[0.7810114139655112,0.4360211688017839,0.8408810144606829,0.4457529724577792],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.49772730917126085,0.45445362308967735,0.5092727645913712,0.46540190220267214],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.4530518251997757,0.6805274669591517,0.462783628855771],"dir":"ltr"},{"str":"CORONOID","boundary":[0.6830418105839756,0.4530518251997757,0.7507366641972221,0.462783628855771],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA","boundary":[0.7539437351472528,0.4530518251997757,0.8408938427444831,0.462783628855771],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.49772730917126085,0.4714842794876692,0.5092727645913712,0.482432558600664],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.47008248159776755,0.677320396009121,0.47981428525376285],"dir":"ltr"},{"str":"CONDYLAR","boundary":[0.6794755476875416,0.47008248159776755,0.7507366641972221,0.47981428525376285],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA","boundary":[0.7539437351472528,0.47008248159776755,0.8408938427444831,0.47981428525376285],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.49772730917126085,0.48851493588566103,0.5092727645913712,0.4994632149986558],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.4871131379957594,0.6837345379091823,0.4968449416517547],"dir":"ltr"},{"str":"CONDYLAR","boundary":[0.6865952451966095,0.4871131379957594,0.7578563617062901,0.4968449416517547],"dir":"ltr"},{"str":"HYPOPLASIA","boundary":[0.7610634326563207,0.4871131379957594,0.8408810144606831,0.4968449416517547],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.49772730917126085,0.5055455922836529,0.5092727645913712,0.5164938713966476],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.5041437943937512,0.7414618150097335,0.5138755980497466],"dir":"ltr"},{"str":"BIFID","boundary":[0.7429242393629475,0.5041437943937512,0.7764188883650673,0.5138755980497466],"dir":"ltr"},{"str":"CONDYLE","boundary":[0.7796259593150979,0.5041437943937512,0.8409066710282831,0.5138755980497466],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.49772730917126085,0.5225762486816448,0.5092727645913712,0.5335245277946394],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.5211744507917431,0.7671183826099786,0.5309062544477384],"dir":"ltr"},{"str":"EXOSTOSES","boundary":[0.7684396958413912,0.5211744507917431,0.8409066710282833,0.5309062544477384],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.49772730917126085,0.5396069050796366,0.5092727645913712,0.5505551841926313],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.5382051071897349,0.7254264602595804,0.5479369108457303],"dir":"ltr"},{"str":"TORUS","boundary":[0.7272095917077974,0.5382051071897349,0.7681333425358633,0.5479369108457303],"dir":"ltr"},{"str":"PALATINUS","boundary":[0.7712563813936243,0.5382051071897349,0.8409066710282833,0.5479369108457303],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.49772730917126085,0.5566375614776284,0.5092727645913712,0.5675858405906232],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.5552357635877267,0.6965628217093047,0.5649675672437221],"dir":"ltr"},{"str":"TORUS","boundary":[0.6975249429943139,0.5552357635877267,0.7393451481827132,0.5649675672437221],"dir":"ltr"},{"str":"MANDIBULARIS","boundary":[0.7425522191327438,0.5552357635877267,0.8408938427444831,0.5649675672437221],"dir":"ltr"},{"str":"EAGLE","boundary":[0.5547718008665505,0.5722664199857186,0.5968100868795521,0.5819982236417139],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.6000171578295826,0.5722664199857186,0.6719966582320701,0.5819982236417139],"dir":"ltr"},{"str":"(STYLOHYOID","boundary":[0.6752037291821007,0.5722664199857186,0.7621281802117309,0.5819982236417139],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME;","boundary":[0.7653352511617615,0.5722664199857186,0.8408810144606829,0.5819982236417139],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.49772730917126085,0.5906988742736121,0.5092727645913712,0.6016471533866069],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.5105527066075284,0.5892970763837104,0.565072912758049,0.5990288800397058],"dir":"ltr"},{"str":"CAROTID","boundary":[0.5674718018286719,0.5892970763837104,0.623913254161754,0.5990288800397058],"dir":"ltr"},{"str":"ARTERYSYNDROME;","boundary":[0.6263898705445062,0.5892970763837104,0.7530508292953478,0.5990288800397058],"dir":"ltr"},{"str":"STYLALGIA)","boundary":[0.7555729271898683,0.5892970763837104,0.8318114178139964,0.5990288800397058],"dir":"ltr"},{"str":"STAFNE","boundary":[0.5524242249311282,0.6063277327817023,0.5993875003018563,0.6160595364376976],"dir":"ltr"},{"str":"DEFECT","boundary":[0.6025218373766957,0.6063277327817023,0.6504707980154645,0.6160595364376976],"dir":"ltr"},{"str":"(STAFNE","boundary":[0.6534683897647128,0.6063277327817023,0.7046558002930035,0.6160595364376976],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.7077779507491198,0.6063277327817023,0.742210810065146,0.6160595364376976],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.7453329605212623,0.6063277327817023,0.7811525250873125,0.6160595364376976],"dir":"ltr"},{"str":"LINGUAL","boundary":[0.7842954546183425,0.6063277327817023,0.8408425296092825,0.6160595364376976],"dir":"ltr"},{"str":"MANDIBULAR","boundary":[0.49818624102421016,0.6233583891796941,0.5833566217071408,0.6330901928356895],"dir":"ltr"},{"str":"SALIVARY","boundary":[0.5864585606498073,0.6233583891796941,0.6491238282164516,0.6330901928356895],"dir":"ltr"},{"str":"GLAND","boundary":[0.6522372204366744,0.6233583891796941,0.6963838513470985,0.6330901928356895],"dir":"ltr"},{"str":"DEPRESSION;","boundary":[0.6994972435673213,0.6233583891796941,0.7792890384684593,0.6330901928356895],"dir":"ltr"},{"str":"LATENT","boundary":[0.7824024306886821,0.6233583891796941,0.8317344481111957,0.6330901928356895],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.5001104835942285,0.640389045577686,0.5344248115004859,0.6501208492336813],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.5375362142899135,0.640389045577686,0.5730772640353272,0.6501208492336813],"dir":"ltr"},{"str":"STATIC","boundary":[0.5760700834992035,0.640389045577686,0.6182976514111486,0.6501208492336813],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.6214169789317735,0.640389045577686,0.6558187053020944,0.6501208492336813],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.6589380328227195,0.640389045577686,0.6945611116224872,0.6501208492336813],"dir":"ltr"},{"str":"STATIC","boundary":[0.6975539310863637,0.640389045577686,0.7398033295149351,0.6501208492336813],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.742926008211358,0.640389045577686,0.7773646932633359,0.6501208492336813],"dir":"ltr"},{"str":"DEFECT;","boundary":[0.7804873719597587,0.640389045577686,0.8317601046787958,0.6501208492336813],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.49772730917126085,0.6588214998655795,0.5091284463986198,0.6697697789785743],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.5102929338605758,0.6574197019756778,0.5637227358880861,0.6671515056316731],"dir":"ltr"},{"str":"LINGUAL","boundary":[0.5652749582279009,0.6574197019756778,0.6213473867182364,0.6671515056316731],"dir":"ltr"},{"str":"CORTICAL","boundary":[0.6244078246605255,0.6574197019756778,0.6868742603692621,0.6671515056316731],"dir":"ltr"},{"str":"MANDIBULAR","boundary":[0.6900171899002921,0.6574197019756778,0.7763130550237163,0.6671515056316731],"dir":"ltr"},{"str":"DEFECT)","boundary":[0.7794559845547463,0.6574197019756778,0.8317440693240457,0.6671515056316731],"dir":"ltr"},{"str":"PALATAL","boundary":[0.5031347515001074,0.6744503583736696,0.5574625333936263,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"CYSTS","boundary":[0.5606583733558941,0.6744503583736696,0.6004401892062047,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.6036360291684726,0.6744503583736696,0.6199731630555859,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.6231690030178538,0.6744503583736696,0.648107186725292,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"NEWBORN","boundary":[0.6513142576753226,0.6744503583736696,0.7161612322849419,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"(EPSTEIN’S","boundary":[0.7193683032349725,0.6744503583736696,0.7863576012392122,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"PEARLS;","boundary":[0.7895646721892429,0.6744503583736696,0.8408906356735332,0.684182162029665],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.49772730917126085,0.6928828126615632,0.5092727645913712,0.7038310917745579],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.6914810147716615,0.7158052474094885,0.7012128184276568],"dir":"ltr"},{"str":"BOHN’S","boundary":[0.7167160555592972,0.6914810147716615,0.7644629278633532,0.7012128184276568],"dir":"ltr"},{"str":"NODULES)","boundary":[0.7676699988133838,0.6914810147716615,0.8317985895301961,0.7012128184276568],"dir":"ltr"},{"str":"NASOLABIAL","boundary":[0.5059986658584849,0.7085116711696533,0.587483924556863,0.7182434748256487],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.5906704227067866,0.7085116711696533,0.6232491797916047,0.7182434748256487],"dir":"ltr"},{"str":"(NASOALVEOLAR","boundary":[0.6263933263223915,0.7085116711696533,0.733181078352819,0.7182434748256487],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.736362440382539,0.7085116711696533,0.7723765477277916,0.7182434748256487],"dir":"ltr"},{"str":"KLESTADT","boundary":[0.7755131142326444,0.7085116711696533,0.8409066710282833,0.7182434748256487],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.49772730917126085,0.7269441254575468,0.5092727645913712,0.7378924045705416],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.7255423275676451,0.7927749502102236,0.7352741312236405],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.7947505059154425,0.7255423275676451,0.8318114178139964,0.7352741312236405],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.49772730917126085,0.7439747818555387,0.5092727645913712,0.7549230609685335],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.5105527066075284,0.742572983965637,0.6548708993589066,0.7523047876216323],"dir":"ltr"},{"str":"“GLOBULOMAXILLARY","boundary":[0.6564616065501219,0.742572983965637,0.7992147486778851,0.7523047876216323],"dir":"ltr"},{"str":"CYST”","boundary":[0.8024218196279157,0.742572983965637,0.8409066710282833,0.7523047876216323],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.49772730917126085,0.7610054382535305,0.5092727645913712,0.7719537173665253],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.5105527066075284,0.7596036403636288,0.5297951323077121,0.7693354440196242],"dir":"ltr"},{"str":"NASOPALATIN","boundary":[0.5305135162005189,0.7596036403636288,0.6176244171247084,0.7693354440196242],"dir":"ltr"},{"str":"DUCT","boundary":[0.6208190414863172,0.7596036403636288,0.6556021115355135,0.7693354440196242],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.658788609685437,0.7596036403636288,0.691367366770255,0.7693354440196242],"dir":"ltr"},{"str":"(INCISIVE","boundary":[0.6945605656574904,0.7596036403636288,0.7534431531381095,0.7693354440196242],"dir":"ltr"},{"str":"CANAL","boundary":[0.7566363520253448,0.7596036403636288,0.8006258598958985,0.7693354440196242],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.8038329308459291,0.7596036403636288,0.8408938427444831,0.7693354440196242],"dir":"ltr"},{"str":"27","boundary":[0.49772730917126085,0.7780360946515223,0.5092727645913712,0.7889843737645171],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.5105527066075284,0.7766342967616207,0.6228001898586003,0.786366100417616],"dir":"ltr"},{"str":"MEDIAN","boundary":[0.6242113010766138,0.7766342967616207,0.6745400517124673,0.786366100417616],"dir":"ltr"},{"str":"PALATAL","boundary":[0.6776863852105828,0.7766342967616207,0.7330592891206533,0.786366100417616],"dir":"ltr"},{"str":"(PALATINE)","boundary":[0.7360073165874506,0.7766342967616207,0.8049105066851394,0.786366100417616],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.8081175776351701,0.7766342967616207,0.8409066710282833,0.786366100417616],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.49772730917126085,0.7950667510495142,0.5092727645913712,0.806015030162509],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.5105527066075284,0.7936649531596125,0.6516638284088759,0.8033967568156078],"dir":"ltr"},{"str":"“MEDIAN","boundary":[0.6520615052066797,0.7936649531596125,0.7090575701306241,0.8033967568156078],"dir":"ltr"},{"str":"MANDIBULAR","boundary":[0.7122646410806547,0.7936649531596125,0.7992019203940849,0.8033967568156078],"dir":"ltr"},{"str":"CYST”","boundary":[0.8024089913441156,0.7936649531596125,0.8408938427444831,0.8033967568156078],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.49772730917126085,0.812097407447506,0.5092727645913712,0.8230456865605008],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.5105527066075284,0.8106956095576043,0.6420426155587841,0.8204274132135997],"dir":"ltr"},{"str":"FOLLICULAR","boundary":[0.644659585454009,0.8106956095576043,0.7243180271971752,0.8204274132135997],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.7275187038985239,0.8106956095576043,0.7602424224931129,0.8204274132135997],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.7634170259082164,0.8106956095576043,0.7796455985662251,0.8204274132135997],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.7828202019813285,0.8106956095576043,0.8077583856887667,0.8204274132135997],"dir":"ltr"},{"str":"SKIN","boundary":[0.8109654566387973,0.8106956095576043,0.8408938427444831,0.8204274132135997],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.49772730917126085,0.8291280638454979,0.5092727645913712,0.8400763429584927],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.5105527066075284,0.8277262659555962,0.5971436222583553,0.8374580696115915],"dir":"ltr"},{"str":"DERMOID","boundary":[0.5972719050963565,0.8277262659555962,0.6569924935379753,0.8374580696115915],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.6601922678865404,0.8277262659555962,0.6929067608262699,0.8374580696115915],"dir":"ltr"},{"str":"(DYSONTOGENIC","boundary":[0.6961020766650131,0.8277262659555962,0.8006386881796986,0.8374580696115915],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.8038457591297293,0.8277262659555962,0.8409066710282833,0.8374580696115915],"dir":"ltr"},{"str":"THYROGLOSSAL","boundary":[0.5118483632713408,0.844756922353588,0.6132944315627096,0.8544887260095834],"dir":"ltr"},{"str":"DUCT","boundary":[0.6164820787990455,0.844756922353588,0.6511891819082715,0.8544887260095834],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.6543756800581949,0.844756922353588,0.686954437143013,0.8544887260095834],"dir":"ltr"},{"str":"(THYROGLOSSAL","boundary":[0.6901479682133437,0.844756922353588,0.7958793948898532,0.8544887260095834],"dir":"ltr"},{"str":"TRACT","boundary":[0.7988555567314816,0.844756922353588,0.8409066710282833,0.8544887260095834],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.49772730917126085,0.8631893766414815,0.5092727645913712,0.8741376557544763],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.8617875787515799,0.7927749502102236,0.8715193824075752],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.7947505059154425,0.8617875787515799,0.8318114178139964,0.8715193824075752],"dir":"ltr"},{"str":"BRANCHIAL","boundary":[0.6057129158368372,0.8788182351495717,0.6800656487423472,0.888550038805567],"dir":"ltr"},{"str":"CLEFT","boundary":[0.6832552583260437,0.8788182351495717,0.7222450458771501,0.888550038805567],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.7254315440270735,0.8788182351495717,0.7580103011118916,0.888550038805567],"dir":"ltr"},{"str":"(CERVICAL","boundary":[0.7642397305022318,0.8788182351495717,0.8318114178139964,0.888550038805567],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.49772730917126085,0.8972506894374652,0.5092727645913712,0.90819896855046],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5105527066075284,0.8958488915475635,0.6644921122089985,0.9055806952035589],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHOEPITHELIAL","boundary":[0.6657492840214104,0.8958488915475635,0.7915434349654118,0.9055806952035589],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.7947505059154424,0.8958488915475635,0.8318114178139964,0.9055806952035589],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49773,0.10017,0.86364,0.9082],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/034fb7861dd396dd600251907c458655.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/1b201d8551dc659eeb70b98f387bfd25.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.09091,0.04201,0.1,0.08575]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.1888363463764909,0.045248779494968146,0.23054430408163923,0.057413534064962315],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.14727270686409397,0.045248779494968146,0.18519632084820614,0.057413534064962315],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14727,0.04525,0.23054,0.05741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vii","boundary":[0.0909090763314957,0.04201000672710936,0.1095181055190484,0.05539123675410295],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09091,0.04201,0.10952,0.05539],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"206","boundary":[0.13636353432046977,0.1028635071960606,0.15368171745063516,0.11381178630905536],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.1556017908284185,0.10146170930615893,0.15833421527784458,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"MUCORMYCOSIS","boundary":[0.16569765017911492,0.10146170930615893,0.2697606883657087,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"(ZYGOMYCOSIS;","boundary":[0.27296775931573936,0.10146170930615893,0.37345170632209895,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"PHYCOMYCOSIS)","boundary":[0.3766587772721296,0.10146170930615893,0.48142737106773015,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"207","boundary":[0.13636353432046977,0.11989416359405244,0.15368171745063516,0.1308424427070472],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.11849236570415077,0.3800967573305624,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"ASPERGILLOSIS","boundary":[0.3826111009553864,0.11849236570415077,0.4795416133491121,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"209","boundary":[0.13636353432046977,0.13692481999204428,0.15368171745063516,0.14787309910503904],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.13552302210214262,0.3736826154305012,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"TOXOPLASMOSIS","boundary":[0.3735671608763001,0.13552302210214262,0.479528785065312,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"210","boundary":[0.13636353432046977,0.15395547639003612,0.15368171745063516,0.16490375550303088],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.15255367850013446,0.3800967573305624,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"LEISHMANIASIS","boundary":[0.38118716145357284,0.15255367850013446,0.479528785065312,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.4912913591887394,0.1859503252627283,0.5022803877990194,0.1993315552897219],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهای","boundary":[0.4262872381025686,0.18786710568252182,0.4795550830471023,0.19881538479551658],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.38263098479527663,0.18786710568252182,0.4230112151271123,0.19881538479551658],"dir":"rtl"},{"str":"215","boundary":[0.13635936512823474,0.1884967267686641,0.15620472016702427,0.19822853042465946],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1588088617784491,0.18661499129611814,0.3800967573305624,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"215","boundary":[0.13636353432046977,0.20504744558401164,0.15368171745063516,0.2159957246970064],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.20364564769410998,0.32557655118004175,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"HUMAN","boundary":[0.32665412701925206,0.20364564769410998,0.3751065549323148,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"HERPESVIRUSES","boundary":[0.3783136258823454,0.20364564769410998,0.479528785065312,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"215","boundary":[0.13636353432046977,0.2220781019820035,0.15368171745063516,0.23302638109499824],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.22067630409210182,0.33199069308010304,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"HERPES","boundary":[0.3322216021885052,0.22067630409210182,0.38019866677397995,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"SIMPLEX","boundary":[0.383188373726392,0.22067630409210182,0.4380677718233161,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"VIRUS","boundary":[0.44104393366494454,0.22067630409210182,0.4795287850653121,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"221","boundary":[0.13636353432046977,0.23910875837999535,0.15368171745063516,0.2500570374929901],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.23770696049009366,0.3127482673799193,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"VARICELLA","boundary":[0.3148007927879389,0.23770696049009366,0.3851254445802105,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"(CHICKENPOX)","boundary":[0.38833251553024106,0.23770696049009366,0.47954161334911216,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"224","boundary":[0.13636353432046977,0.2561394147779872,0.15368171745063516,0.2670876938909819],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1556017908284185,0.2547376168880855,0.306334125479858,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"HERPES","boundary":[0.30635978204745823,0.2547376168880855,0.35411948263531434,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"ZOSTER","boundary":[0.357326553585345,0.2547376168880855,0.4057918097822078,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"(SHINGLES)","boundary":[0.4089988807322384,0.2547376168880855,0.4795416133491121,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"INFECTIOUS","boundary":[0.15848815468344607,0.27176827328607733,0.23331553408956068,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"MONONUCLEOSIS","boundary":[0.2365226050395913,0.27176827328607733,0.34626857294963936,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"(MONO;","boundary":[0.34947564389967,0.27176827328607733,0.39650413231091913,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"GLANDULAR","boundary":[0.39971120326094983,0.27176827328607733,0.47951595678151193,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"226","boundary":[0.13636353432046977,0.29020072757397086,0.15368171745063516,0.3011490066869656],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.1556017908284185,0.28879892968406917,0.29991998357979677,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"FEVER;","boundary":[0.3008436200134056,0.28879892968406917,0.3450370577048276,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"“KISSING","boundary":[0.34824412865485826,0.28879892968406917,0.40453463796979583,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE”)","boundary":[0.4077417089198265,0.28879892968406917,0.47044636013482527,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"228","boundary":[0.13636353432046977,0.3072313839719627,0.15368171745063516,0.31817966308495743],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.305829586082061,0.3512331187802868,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"CYTOMEGALOVIRUS","boundary":[0.35148968445628925,0.305829586082061,0.479528785065312,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"230","boundary":[0.13636353432046977,0.32426204036995454,0.15368171745063516,0.3352103194829493],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.32286024248005285,0.3736826154305012,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"ENETROVIRUSES","boundary":[0.37549140344631843,0.32286024248005285,0.4795416133491121,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"232","boundary":[0.13636353432046977,0.3412926967679464,0.15368171745063516,0.35224097588094117],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.3398908988780447,0.34802604783025615,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"MEASLES","boundary":[0.34877008829066325,0.3398908988780447,0.40721574928402143,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"(RUBEOLA)","boundary":[0.4104228202340521,0.3398908988780447,0.47954161334911216,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"234","boundary":[0.13636353432046977,0.3583233531659382,0.15368171745063516,0.369271632278933],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1556017908284185,0.35692155527603653,0.2902987707297049,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"RUBELLA","boundary":[0.29210755874552213,0.35692155527603653,0.35055321973888026,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"(GERMAN","boundary":[0.35376029068891085,0.35692155527603653,0.41361706290028255,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"MEASLES)","boundary":[0.4168241338503132,0.35692155527603653,0.47954161334911216,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"235","boundary":[0.13636353432046977,0.37535400956393006,0.15368171745063516,0.38630228867692484],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1556017908284185,0.3739522116740284,0.2902987707297049,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"MUMPS","boundary":[0.2932749325713333,0.3739522116740284,0.3391770256270529,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"(EPIDEMIC","boundary":[0.34235408079425383,0.3739522116740284,0.4065941362750574,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"PAROTITIS)","boundary":[0.4097711914422584,0.3739522116740284,0.47954161334911216,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"HUMAN","boundary":[0.15669219495142891,0.39098286807202026,0.20582773866588425,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"IMMUNODEFICIENCY","boundary":[0.20836452209832237,0.39098286807202026,0.3390205926025701,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"VIRUS","boundary":[0.3419967544441986,0.39098286807202026,0.38048160584456614,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.38298312118559,0.39098286807202026,0.41076918389665534,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"ACQUIRED","boundary":[0.41327069923767923,0.39098286807202026,0.4795416133491121,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"236","boundary":[0.13636353432046977,0.40941532235991374,0.15368171745063516,0.4203636014729085],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.1556017908284185,0.4080135244700121,0.26464220312945985,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"IMMUNODEFICIENCY","boundary":[0.26460371827805945,0.4080135244700121,0.3952597887823072,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.39846685973233786,0.4080135244700121,0.47044636013482527,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.49133449429301723,0.44141017123260595,0.5022706062326217,0.45479140125959955],"dir":"ltr"},{"str":"آسیبهای","boundary":[0.4305840717614196,0.44332695165239944,0.47953680274268706,0.4542752307653942],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.3913872506101453,0.44332695165239944,0.42730804878596335,0.4542752307653942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38271372722578745,0.44332695165239944,0.388111227634689,0.4542752307653942],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.3382925874969132,0.44332695165239944,0.37943770425033113,0.4542752307653942],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.13637219341203485,0.4439565727385417,0.1588473466298495,0.4536883763945371],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1620201019207148,0.4420748372659958,0.33840900417239933,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"257","boundary":[0.13636353432046977,0.46050729155388925,0.15368171745063516,0.47145557066688404],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.4591054936639876,0.4025462539807768,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"LINEA","boundary":[0.4043550419965941,0.4591054936639876,0.4421215095041548,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"ALBA","boundary":[0.4446230248451787,0.4591054936639876,0.47954161334911216,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"MORSICATIO","boundary":[0.1801679543056531,0.47613615006197946,0.25838810204347196,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOSA","boundary":[0.2615672133823787,0.47613615006197946,0.31596816661375005,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"ORIS","boundary":[0.31917523756378063,0.47613615006197946,0.3483980680604597,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"(CHRONIC","boundary":[0.35160513901049034,0.47613615006197946,0.4136042346164825,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOSAL","boundary":[0.416811305566513,0.47613615006197946,0.479528785065312,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"257","boundary":[0.13636353432046977,0.494568604349873,0.15368171745063516,0.5055168834628677],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.4931668064599713,0.40575332493080746,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"CHEWING)","boundary":[0.4056122138090061,0.4931668064599713,0.47044636013482527,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"258","boundary":[0.13636353432046977,0.5115992607478648,0.15368171745063516,0.5225475398608596],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.5101974628579631,0.3127482673799193,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"TRAUMATIC","boundary":[0.3138386715029297,0.5101974628579631,0.3882874841173587,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"ULCERATIONS","boundary":[0.3914338171599583,0.5101974628579631,0.47954161334911216,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"261","boundary":[0.13636353432046977,0.5286299171458566,0.15368171745063516,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1556017908284185,0.5272281192559549,0.25181391932933733,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"(ELECTRICAL","boundary":[0.25231422239754214,0.5272281192559549,0.3344922084211269,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.33702993505621104,0.5272281192559549,0.36521822167976054,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"THERMAL","boundary":[0.36775594831484465,0.5272281192559549,0.4292803974202322,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"BURNS)","boundary":[0.4324874683702628,0.5272281192559549,0.4795287850653121,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"262","boundary":[0.13636353432046977,0.5456605735438484,0.15368171745063516,0.5566088526568432],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.1556017908284185,0.5442587756539469,0.20370785507887793,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"(CHEMICAL","boundary":[0.20540118854049405,0.5442587756539469,0.2761876585495701,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"INJURIES","boundary":[0.27938425933054284,0.5442587756539469,0.33478774406636275,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"OFTHE","boundary":[0.3379843448473355,0.5442587756539469,0.3791821357125124,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"ORAL","boundary":[0.3823787364934852,0.5442587756539469,0.4171833257967166,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOSA)","boundary":[0.4203903967467472,0.5442587756539469,0.4795416133491121,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض‌دهانی‌غیرعفونی‌ناشی‌از‌‌درمان‌آنتی‌نئوپلاستیک","boundary":[0.2258453037256543,0.5618834142086766,0.47954065122782713,0.5740481687786708],"dir":"rtl"},{"str":"264","boundary":[0.13636353432046977,0.5626912299418403,0.15368171745063516,0.5736395090548351],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1556017908284185,0.5612894320519387,0.22295028077906168,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"MEDICATION-RELATED","boundary":[0.18116872079561017,0.5783200884499305,0.3222196568614942,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEONECROSIS","boundary":[0.32862491780274283,0.5783200884499305,0.4318264820881413,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.4350291125587656,0.5783200884499305,0.45140095952459713,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.45460358999522144,0.5783200884499305,0.47954177370265966,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"JAW","boundary":[0.15526841580316283,0.5953507448479224,0.18037336720000258,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"(BISPHOSPHONATE-RELATED","boundary":[0.18353748806604828,0.5953507448479224,0.3603413606319213,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEONECROSIS;","boundary":[0.36354843158195194,0.5953507448479224,0.47045934877217294,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"269","boundary":[0.13636353432046977,0.6137831991358158,0.15368171745063516,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1556017908284185,0.6123814012459142,0.1876725003287248,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"ANTIRESORPTIVE-RELATED","boundary":[0.1900200762641472,0.6123814012459142,0.3596228163855669,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEONECROSIS)","boundary":[0.36282988733559757,0.6123814012459142,0.47044636013482527,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"273","boundary":[0.13636353432046977,0.6308138555338076,0.15368171745063516,0.6417621346468024],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1556017908284185,0.6294120576439061,0.17805128747863289,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"(OROFACIAL","boundary":[0.17983441892684993,0.6294120576439061,0.2560857378347781,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"COMPLICATIONS","boundary":[0.26237537724516113,0.6294120576439061,0.36489341680066617,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.37126585326272576,0.6294120576439061,0.3875538008597502,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"DRUG","boundary":[0.3939262373218099,0.6294120576439061,0.43003246231583997,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"ABUSE)","boundary":[0.43321868054686985,0.6294120576439061,0.47954161334911216,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"276","boundary":[0.13636353432046977,0.6478445119317996,0.15368171745063516,0.6587927910447943],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.6464427140418979,0.33199069308010304,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"EXFOLIATIVE","boundary":[0.33240119816170693,0.6464427140418979,0.4150538306858963,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"CHEILITIS","boundary":[0.41826090163592694,0.6464427140418979,0.47954161334911216,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"277","boundary":[0.13636353432046977,0.6648751683297914,0.15368171745063516,0.6758234474427861],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.1556017908284185,0.6634733704398897,0.28709169977967425,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"(SUBMUCOSAL","boundary":[0.2900806899051028,0.6634733704398897,0.3815591816837764,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"HEMORRHAGE)","boundary":[0.384766252633807,0.6634733704398897,0.4795416133491121,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"278","boundary":[0.13636353432046977,0.6819058247277833,0.15368171745063516,0.692854103840778],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.1556017908284185,0.6805040268378816,0.2133290679289698,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"(ORAL","boundary":[0.21344452248317092,0.6805040268378816,0.25216028299194065,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"TRAUMA","boundary":[0.25513644483356906,0.6805040268378816,0.31001584293049317,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"FROM","boundary":[0.3132070503803588,0.6805040268378816,0.34938257803203515,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"SEXUAL","boundary":[0.35257378548190077,0.6805040268378816,0.4029182742109804,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"PRACTICES)","boundary":[0.40612534516101106,0.6805040268378816,0.47954161334911216,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"(AMALGAM","boundary":[0.2045416935258859,0.6975346832358734,0.27629958860941656,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"TATTOO","boundary":[0.27949735577000173,0.6975346832358734,0.32751512144365513,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.3306180667134899,0.6975346832358734,0.3584041294245553,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"OTHER","boundary":[0.36161120037458594,0.6975346832358734,0.4043678702803942,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"LOCALIZED","boundary":[0.40757494123042487,0.6975346832358734,0.4795416133491121,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"279","boundary":[0.13636353432046977,0.715967137523767,0.15368171745063516,0.7269154166367616],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7145653396338653,0.28067755787961296,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"EXOGENOUS","boundary":[0.282986648963635,0.7145653396338653,0.3607943341127537,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"PIGMENTATIONS)","boundary":[0.3639779546180368,0.7145653396338653,0.47044636013482527,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"(ORAL","boundary":[0.25552129334757273,0.7315959960318571,0.2942370538563425,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"PIERCINGS","boundary":[0.2974129991839536,0.7315959960318571,0.363053437215019,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.36622938254263,0.7315959960318571,0.39401544525369536,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"OTHER","boundary":[0.397222516203726,0.7315959960318571,0.4399791861095343,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"BODY","boundary":[0.44318625705956494,0.7315959960318571,0.479528785065312,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"281","boundary":[0.13636353432046977,0.7500284503197506,0.15368171745063516,0.7609767294327453],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7486266524298489,0.3640614025804093,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"MODIFICATIONS)","boundary":[0.36639615023203165,0.7486266524298489,0.47044636013482527,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"(ORAL","boundary":[0.19944886485723728,0.7656573088278408,0.23816462536600702,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"LESIONS","boundary":[0.2413334423793099,0.7656573088278408,0.2934414693460623,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"ASSOCIATED","boundary":[0.2966102863593652,0.7656573088278408,0.3748121592671662,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"WITH","boundary":[0.37799291878734237,0.7656573088278408,0.41147473950566216,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"COSMETIC","boundary":[0.4146818104556927,0.7656573088278408,0.4795416133491121,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"283","boundary":[0.13636353432046977,0.7840897631157343,0.15368171745063516,0.795038042228729],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7826879652258326,0.41537453778089933,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"FILLERS)","boundary":[0.4155797903217013,0.7826879652258326,0.4704591884186254,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"284","boundary":[0.13636353432046977,0.8011204195137261,0.15368171745063516,0.8120686986267208],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1556017908284185,0.7997186216238245,0.24539977742927607,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"(SESTEMIC","boundary":[0.24778583821609887,0.7997186216238245,0.3133651837739755,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"METALLIC","boundary":[0.31653817320487726,0.7997186216238245,0.3809574876613884,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"INTOXICATION)","boundary":[0.38415268057086344,0.7997186216238245,0.4795544416329123,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"287","boundary":[0.13636353432046977,0.818151075911718,0.15368171745063516,0.8290993550247127],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.8167492780218163,0.3287836221300724,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"(SMOKER’S","boundary":[0.32951483430667944,0.8167492780218163,0.39864645570553964,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"MELANOSIS)","boundary":[0.4018535266555702,0.8167492780218163,0.4795287850653121,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"(DRUG-RELATED","boundary":[0.17903906533124236,0.8337799344198081,0.2805875848734757,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"DISCOLORATIONS","boundary":[0.28375009066376616,0.8337799344198081,0.39376402501808205,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.3969595499693514,0.8337799344198081,0.4132950735202406,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.41649059847151004,0.8337799344198081,0.44142878217894826,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"ORAL","boundary":[0.44463585312897885,0.8337799344198081,0.4795544416329124,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"288","boundary":[0.13636353432046977,0.8522123887077017,0.15368171745063516,0.8631606678206964],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.8508105908178,0.4089603958808381,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOSA)","boundary":[0.41129514353246044,0.8508105908178,0.4704463601348254,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"(REACTIVE","boundary":[0.20216846102286326,0.8678412472157918,0.2694990789729589,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"OSSEOUS","boundary":[0.2726888941117733,0.8678412472157918,0.3294038072798944,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.3325936224187088,0.8678412472157918,0.36004207718913145,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"CHONDROMATOUS","boundary":[0.3632101813870103,0.8678412472157918,0.47954161334911216,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"289","boundary":[0.13636353432046977,0.8862737015036853,0.15368171745063516,0.8972219806166801],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1556017908284185,0.8848719036137837,0.2614351321794292,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"METAPLASIA","boundary":[0.26148644531462967,0.8848719036137837,0.340996148307789,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"[CUTRIGHT","boundary":[0.3441929802941622,0.8848719036137837,0.4130911032644775,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"LESION])","boundary":[0.4162981742145081,0.8848719036137837,0.4704463601348252,0.894603707269779],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13636,0.10146,0.50228,0.89722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ALVEOLAR","boundary":[0.5701957275400804,0.10146170930615893,0.6378646646346411,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEITIS","boundary":[0.6410551108059487,0.10146170930615893,0.6963519238470515,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"(DRY","boundary":[0.6995423700183591,0.10146170930615893,0.7303055376494094,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"SOCKET;","boundary":[0.7334699922906089,0.10146170930615893,0.786193115537744,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"FIBRINOLYTIC","boundary":[0.789337779969969,0.10146170930615893,0.8772663568636129,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"133","boundary":[0.5340908434917306,0.11989416359405244,0.5514090266218961,0.1308424427070472],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.11849236570415077,0.7874452793519151,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"ALVEOLITIS)","boundary":[0.7902675017879421,0.11849236570415077,0.8681736693060861,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.8239839197462566,0.15380579288653815,0.8772806283293406,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"پریودنتال","boundary":[0.7753198251504919,0.15380579288653815,0.8207078967708004,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.5340866742994956,0.15443541397268043,0.5558177870569032,0.16416721762867575],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.55653617094971,0.15255367850013446,0.7746169955517926,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"137","boundary":[0.5340910038452781,0.17098613278802796,0.5514091869754435,0.18193441190102272],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.1695843348981263,0.8066877050520989,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVITIS","boundary":[0.8081629576891131,0.1695843348981263,0.877268922520373,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"LOCALIZED","boundary":[0.5978175882185043,0.18661499129611814,0.6693401295553716,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"JUVENILE","boundary":[0.6725274085810786,0.18661499129611814,0.7327159857025315,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"SPONGIOTIC","boundary":[0.7359032647282385,0.18661499129611814,0.8116840108434505,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVAL","boundary":[0.8148712898691577,0.18661499129611814,0.8772817508041731,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA","boundary":[0.5560358678815053,0.20364564769410998,0.6422932481535291,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"(LOCALIZED","boundary":[0.6455003191035596,0.20364564769410998,0.7217388097276878,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"JUVENILE","boundary":[0.728152951627749,0.20364564769410998,0.7887152794481274,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"SPONGIOTIC","boundary":[0.7919223503981581,0.20364564769410998,0.8681736693060863,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"140","boundary":[0.5340910038452781,0.2220781019820035,0.5514091869754435,0.23302638109499824],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.22067630409210182,0.7938594212519764,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVITIS)","boundary":[0.7947958859693853,0.22067630409210182,0.8681736693060861,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"NECROTIZING","boundary":[0.5726484954026638,0.23770696049009366,0.657995064017008,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"ULCERATIVE","boundary":[0.661169687161419,0.23770696049009366,0.7411736596848733,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVITIS","boundary":[0.7443807306349038,0.23770696049009366,0.8134866954661638,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"(VINCENT","boundary":[0.8166937664161945,0.23770696049009366,0.8772560942365728,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"140","boundary":[0.5340910038452781,0.2561394147779872,0.5514091869754435,0.2670876938909819],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5533290999996793,0.2547376168880855,0.6880260799009656,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"INFECTION;","boundary":[0.6881158778875666,0.2547376168880855,0.7595050211561226,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"TRENCH","boundary":[0.762486529929895,0.2547376168880855,0.8138918536156239,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"MOUTH)","boundary":[0.8168733623893961,0.2547376168880855,0.8681736693060861,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"PLASMA","boundary":[0.6461289050097655,0.27176827328607733,0.6974548684940556,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.7006176235545949,0.27176827328607733,0.7322451741599879,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVITIS","boundary":[0.7354031936911499,0.27176827328607733,0.803452198548628,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"(ATYPICAL","boundary":[0.809768237610952,0.27176827328607733,0.8772560942365728,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"142","boundary":[0.5340910038452781,0.29020072757397086,0.5514091869754435,0.3011490066869656],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.28879892968406917,0.7329250732013944,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVOSTOMATITIS)","boundary":[0.734438810689809,0.28879892968406917,0.8681864975898863,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"143","boundary":[0.5340910038452781,0.3072313839719627,0.5514091869754435,0.31817966308495743],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5533290999996793,0.305829586082061,0.6880260799009656,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMATOUS","boundary":[0.6897194133625818,0.305829586082061,0.8049430584552822,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVITIS","boundary":[0.8081501294053128,0.305829586082061,0.8772560942365728,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"145","boundary":[0.5340910038452781,0.32426204036995454,0.5514091869754435,0.3352103194829493],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.5533290999996793,0.32286024248005285,0.7040614346511188,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"DESQUAMATIVE","boundary":[0.7044719397327228,0.32286024248005285,0.8049558867390824,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVITIS","boundary":[0.8081629576891131,0.32286024248005285,0.877268922520373,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"DRUG-RELATED","boundary":[0.578318596842318,0.3398908988780447,0.6753864977452182,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVAL","boundary":[0.6785221516664381,0.3398908988780447,0.7397240636154594,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA","boundary":[0.7429064928706548,0.3398908988780447,0.8291885148375138,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"(DRUG-","boundary":[0.8323955857875444,0.3398908988780447,0.877281750804173,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"145","boundary":[0.5340910038452781,0.3583233531659382,0.5514091869754435,0.369271632278933],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.5533290999996793,0.35692155527603653,0.6463341575505676,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"RELATED","boundary":[0.6487073900535902,0.35692155527603653,0.7051609444453026,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVAL","boundary":[0.7082965983665225,0.35692155527603653,0.7694985103155437,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"OVERGROWTH)","boundary":[0.7727055812655743,0.35692155527603653,0.8681864975898863,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVAL","boundary":[0.5533162717158793,0.3739522116740284,0.6138914278200578,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMATOSIS","boundary":[0.617025095148677,0.3739522116740284,0.7091205684434844,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"(FIBROMATOSIS","boundary":[0.7122793533540265,0.3739522116740284,0.8088626910490663,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVAE;","boundary":[0.8120010121947754,0.3739522116740284,0.8772817508041731,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"148","boundary":[0.5340910038452781,0.3923846659619219,0.5514091869754435,0.4033329450749167],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.5533290999996793,0.39098286807202026,0.7008543637010882,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"ELEPHANTIASIS","boundary":[0.7013033536340926,0.39098286807202026,0.798547529310147,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVAE)","boundary":[0.8017188108023221,0.39098286807202026,0.8681736693060861,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"150","boundary":[0.5340910038452781,0.40941532235991374,0.5514091869754435,0.4203636014729085],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.4080135244700121,0.7810311374518539,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"PERIODONTITIS","boundary":[0.7810696223032543,0.4080135244700121,0.877268922520373,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"154","boundary":[0.5340910038452781,0.4264459787579056,0.5514091869754435,0.43739425787090036],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.5533290999996793,0.42504418086800394,0.7040614346511188,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"AGGRESSIVE","boundary":[0.7058702226669361,0.42504418086800394,0.7856878044712984,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"PERIODONITIS","boundary":[0.788894875421329,0.42504418086800394,0.8772560942365728,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"156","boundary":[0.5340910038452781,0.4434766351558974,0.5514091869754435,0.4544249142688922],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.5533290999996793,0.4420748372659958,0.6784048670508738,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"PAPILLON-LEFÈVRE","boundary":[0.6806754732834954,0.4420748372659958,0.8020695228840549,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.8052765938340855,0.4420748372659958,0.8772560942365728,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهای","boundary":[0.8240002758081018,0.47738826444838317,0.8772825525719105,0.4883365435613779],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریال","boundary":[0.7815562953199213,0.47738826444838317,0.8207242528326454,0.4883365435613779],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.5340866742994955,0.4780178855345254,0.5524054635660705,0.48774968919052075],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.47613615006197946,0.7810311374518539,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"161","boundary":[0.5340910038452781,0.494568604349873,0.5514091869754435,0.5055168834628677],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.4931668064599713,0.8131018469521601,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"IMPETIGO","boundary":[0.8159882108071878,0.4931668064599713,0.877268922520373,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"162","boundary":[0.5340910038452781,0.5115992607478648,0.5514091869754435,0.5225475398608596],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5101974628579631,0.8066877050520989,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"RYSIPELAS","boundary":[0.8095484123395263,0.5101974628579631,0.877268922520373,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"163","boundary":[0.5340910038452781,0.5286299171458566,0.5514091869754435,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.5533290999996793,0.5272281192559549,0.5661573837998018,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"STREPTOCOCCAL","boundary":[0.5691207173576301,0.5272281192559549,0.6760444628316513,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"TONSILLITIS","boundary":[0.6790206246732797,0.5272281192559549,0.755100949181451,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.7614551763728669,0.5272281192559549,0.7889460497496026,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"PHARYNGITIS","boundary":[0.7921190499085057,0.5272281192559549,0.877268922520373,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"164","boundary":[0.5340910038452781,0.5456605735438484,0.5514091869754435,0.5566088526568432],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5442587756539469,0.6848190089509351,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"SCARLET","boundary":[0.6850755746269376,0.5442587756539469,0.7418663870100799,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"FEVER","boundary":[0.7450286518083857,0.5442587756539469,0.7850882222733242,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"(SCARLATINA)","boundary":[0.78825048707163,0.5442587756539469,0.877268922520373,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"165","boundary":[0.5340910038452781,0.5626912299418403,0.5514091869754435,0.5736395090548351],"dir":"ltr"},{"str":"TONSILLAR","boundary":[0.5529955646208762,0.5612894320519387,0.6237559718097848,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"CONCRETIONS","boundary":[0.6269493999497239,0.5612894320519387,0.7163653878680192,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.7227522441478973,0.5612894320519387,0.7503312914910822,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"TONSILLOLITHIASIS","boundary":[0.753514468700591,0.5612894320519387,0.877268922520373,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"166","boundary":[0.5340910038452781,0.5797218863398321,0.5514091869754435,0.5906701654528269],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5783200884499305,0.8002735631520377,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"DIPHTHERIA","boundary":[0.800312048003438,0.5783200884499305,0.877268922520373,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"167","boundary":[0.5340910038452781,0.596752542737824,0.5514091869754435,0.6077008218508188],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5953507448479224,0.7746169955517926,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"SYPHILIS","boundary":[0.7771441674604168,0.5953507448479224,0.8334475050591545,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"(LUES)","boundary":[0.8366545760091851,0.5953507448479224,0.877268922520373,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"172","boundary":[0.5340910038452781,0.6137831991358158,0.5514091869754435,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6123814012459142,0.7938594212519764,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"GONORRHEA","boundary":[0.7967329568232038,0.6123814012459142,0.8772560942365728,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"173","boundary":[0.5340910038452781,0.6308138555338076,0.5514091869754435,0.6417621346468024],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6294120576439061,0.7874452793519151,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"UBERCULOSIS","boundary":[0.7896004310303357,0.6294120576439061,0.877268922520373,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"176","boundary":[0.5340910038452781,0.6478445119317996,0.5514091869754435,0.6587927910447943],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6464427140418979,0.7008543637010882,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"LEPROSY","boundary":[0.7009954748228896,0.6464427140418979,0.7575425498138296,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"(HANSEN","boundary":[0.7607496207638602,0.6464427140418979,0.8170401300787978,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE)","boundary":[0.8202472010288284,0.6464427140418979,0.8772560942365728,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"NOMA","boundary":[0.5617444541725597,0.6634733704398897,0.6002293055729272,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"(CANCRUM","boundary":[0.6034333581032402,0.6634733704398897,0.6724999144466661,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"ORIS;","boundary":[0.6757039669769791,0.6634733704398897,0.7084622000468987,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"GANGERNOUS","boundary":[0.7116662525772117,0.6634733704398897,0.7999443078923942,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"STOMATITS;","boundary":[0.8031483604227071,0.6634733704398897,0.877268922520373,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"178","boundary":[0.5340910038452781,0.6819058247277833,0.5514091869754435,0.692854103840778],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6805040268378816,0.6976472927510575,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"NECROTIZING","boundary":[0.6998794141322788,0.6805040268378816,0.7859076066630557,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"STOMATITIS)","boundary":[0.7891075840671168,0.6805040268378816,0.8681864975898863,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"179","boundary":[0.5340910038452781,0.6989364811257751,0.5514091869754435,0.7098847602387698],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6975346832358734,0.771409924601762,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"ACTINOMYCOSIS","boundary":[0.7717819448319656,0.6975346832358734,0.8772560942365728,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"181","boundary":[0.5340910038452781,0.715967137523767,0.5514091869754435,0.7269154166367616],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.7145653396338653,0.7361321441514251,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"CAT-SCRATCH","boundary":[0.7362475987056262,0.7145653396338653,0.8213119485842385,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE","boundary":[0.8245190195342693,0.7145653396338653,0.877256094236573,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"183","boundary":[0.5340910038452781,0.7329977939217588,0.5514091869754435,0.7439460730347535],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.7315959960318571,0.8163089179021908,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"SINUSITIS","boundary":[0.8166937664161945,0.7315959960318571,0.877268922520373,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.8239512076225664,0.7669094232142445,0.8772767798442006,0.7778577023272392],"dir":"rtl"},{"str":"قارچی","boundary":[0.789791091398315,0.7669094232142445,0.82067518464711,0.7778577023272392],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7811194721903314,0.7669094232142445,0.7865157876375625,0.7778577023272392],"dir":"rtl"},{"str":"پروتوزوآیی","boundary":[0.7240685864193374,0.7669094232142445,0.7778441684295788,0.7778577023272392],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.5340995025832956,0.7675390443003868,0.5537011202298828,0.777270847956382],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5565489992335101,0.7656573088278408,0.7233166886351027,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"189","boundary":[0.5340910038452781,0.7840897631157343,0.5514091869754435,0.795038042228729],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.7826879652258326,0.7938594212519764,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"CANDIDIASIS","boundary":[0.7953090173213904,0.7826879652258326,0.877256094236573,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"197","boundary":[0.5340910038452781,0.8011204195137261,0.5514091869754435,0.8120686986267208],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.7997186216238245,0.7682028536517314,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"HISTOPLASMOSIS","boundary":[0.7691521466529405,0.7997186216238245,0.8772560942365728,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"201","boundary":[0.5340910038452781,0.818151075911718,0.5514091869754435,0.8290993550247127],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.8167492780218163,0.7682028536517314,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"BLASTOMYCOSIS","boundary":[0.770576086154754,0.8167492780218163,0.8772560942365728,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"PARACOCCIDIOIDOMYCOSIS","boundary":[0.5780235463149151,0.8337799344198081,0.7523639229681462,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"(SOUTH","boundary":[0.7587587297800092,0.8337799344198081,0.8056454533245881,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"AMERICAN","boundary":[0.8088428567305195,0.8337799344198081,0.8772560942365728,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"203","boundary":[0.5340910038452781,0.8522123887077017,0.5514091869754435,0.8631606678206964],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.8508105908178,0.745753357001517,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"BLASOTOMYCOSIS)","boundary":[0.7479598218151381,0.8508105908178,0.8681736693060861,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"COCCIDIOIDOMYCOSIS","boundary":[0.5348691996113031,0.8678412472157918,0.676570703759007,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"(SAN","boundary":[0.6797751701576433,0.8678412472157918,0.7096792505897187,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"JOAQUIN","boundary":[0.7128837169883552,0.8678412472157918,0.7684107107439275,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"VALLEY","boundary":[0.771615177142564,0.8678412472157918,0.8207859889484336,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"FEVER;","boundary":[0.8239930598984643,0.8678412472157918,0.8681864975898863,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"204","boundary":[0.5340910038452781,0.8862737015036853,0.5514091869754435,0.8972219806166801],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.8848719036137837,0.7233038603513026,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"VALLEY","boundary":[0.7249330523939181,0.8848719036137837,0.7741038641997877,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"FEVER;","boundary":[0.7773109351498184,0.8848719036137837,0.8215043728412403,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"COCCI)","boundary":[0.8247114437912711,0.8848719036137837,0.8681864975898863,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"205","boundary":[0.5340910038452781,0.9033043579016772,0.5514091869754435,0.914252637014672],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.9019025600117755,0.7649957827017008,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"CRYPTOCOCCOSIS","boundary":[0.7648674998636995,0.9019025600117755,0.877268922520373,0.9116343636677708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53409,0.10146,0.87728,0.91425],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"4","boundary":[0.8890791216474082,0.15188901246674463,0.8999975946967875,0.16527024249373823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88908,0.15189,0.9,0.16527],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5","boundary":[0.8895872820394407,0.47547148402858963,0.8999942272722901,0.4888527140555832],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88959,0.47547,0.89999,0.48885],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8895528060267277,0.7649926427944509,0.8999950290400274,0.7783738728214445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88955,0.76499,0.9,0.77837],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/978ba552797484762df4504d1b110f29.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/adbf3f99ae1b73e68ae5e1ebf476f32c.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.1,0.04149,0.12619,0.08575]},"elements":[{"words":[{"str":"viii","boundary":[0.8500000000000001,0.04149276136279319,0.8738125018039775,0.054873991389786776],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85,0.04149,0.87381,0.05487],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.6858810304960378,0.04558209377018599,0.727588988201186,0.05774684834018016],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6443173909836407,0.04558209377018599,0.6822410049677529,0.05774684834018016],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64432,0.04558,0.72759,0.05775],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ACQUIRED","boundary":[0.1242789702736593,0.10146170930615893,0.1905498843850922,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"MELANOCYTIC","boundary":[0.19375695533512283,0.10146170930615893,0.2871083765486143,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"NEVUS","boundary":[0.29031544749864496,0.10146170930615893,0.33307211740445325,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"(NEVOCELLULAR","boundary":[0.33627918835448395,0.10146170930615893,0.44316444897710466,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"347","boundary":[0.1,0.11989416359405244,0.1173181831301654,0.1308424427070472],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.11849236570415077,0.3437332230100927,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"NEVUS;","boundary":[0.34393847555089463,0.11849236570415077,0.390261408353137,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"MOLE)","boundary":[0.39346847930316764,0.11849236570415077,0.43408282581435553,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"واریانت‌های‌نووس‌ملانوسیتیک","boundary":[0.3036632767926725,0.1361170042588806,0.44317086311900494,0.1482817588288748],"dir":"rtl"},{"str":"349","boundary":[0.1,0.13692481999204428,0.1173181831301654,0.14787309910503904],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.13552302210214262,0.30204130065969453,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"LEUKOPLAKIA","boundary":[0.22997424722027127,0.15255367850013446,0.31975940553732873,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"(LEUKOKERATOSIS;","boundary":[0.32291328884721987,0.15255367850013446,0.44316749569450725,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"352","boundary":[0.1,0.17098613278802796,0.1173181831301654,0.18193441190102272],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.1695843348981263,0.27959180400948014,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"ERYTHROLEUKOPLAKIA)","boundary":[0.27945069288767876,0.1695843348981263,0.4340828258143554,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"ERYTHROPLAKIA","boundary":[0.11318330655429087,0.18661499129611814,0.21938866813550512,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"(ERYTHROPLASIA;","boundary":[0.22250095730033873,0.18661499129611814,0.3346200688420687,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"ERYTHROPLASIA","boundary":[0.33780698106041346,0.18661499129611814,0.4431780790286424,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"360","boundary":[0.1,0.20504744558401164,0.1173181831301654,0.2159957246970064],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.20364564769410998,0.3501473649101539,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.35035261745095586,0.20364564769410998,0.3664304447698129,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"QUEYRAT)","boundary":[0.36957555966004313,0.20364564769410998,0.4340956540981556,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"SMOKELESS","boundary":[0.10447290185400768,0.22067630409210182,0.17911135370471043,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"TOBACCO","boundary":[0.182079492345328,0.22067630409210182,0.24357063340728058,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"USE","boundary":[0.24655897322416462,0.22067630409210182,0.2703688727796248,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.27329311666361994,0.22067630409210182,0.30128774865275,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"SMOKELESS","boundary":[0.3042862503247159,0.22067630409210182,0.3789247021754187,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"TOBACCO","boundary":[0.3818928408160362,0.22067630409210182,0.44316525074484214,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"KERATOSIS","boundary":[0.11515886225950973,0.23770696049009366,0.18405957454996774,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"(SNUFF","boundary":[0.18726664549999839,0.23770696049009366,0.23146008319142042,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"POUCH;","boundary":[0.23466715414145106,0.23770696049009366,0.2817084708365003,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"SNUFF","boundary":[0.28491554178653095,0.23770696049009366,0.32483716097251225,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"DIPPER'S","boundary":[0.32804423192254284,0.23770696049009366,0.38167928649085503,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"LESION;","boundary":[0.3848863574408858,0.23770696049009366,0.4340571692467553,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"TOBACCO","boundary":[0.15727411797531193,0.2547376168880855,0.21779118378266832,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"POUCH","boundary":[0.22096552344632822,0.2547376168880855,0.26399687192690224,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"KERATOSIS;","boundary":[0.2671712115905622,0.2547376168880855,0.34058691562534044,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"SPIT","boundary":[0.3437818360224137,0.2547376168880855,0.370056861367944,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"TOBACCO","boundary":[0.3730330232095724,0.2547376168880855,0.43409565409815554,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"361","boundary":[0.1,0.273170071175979,0.1173181831301654,0.28411835028897375],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.27176827328607733,0.3597685777602458,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"KERATOSIS)","boundary":[0.36091029501845673,0.27176827328607733,0.43408282581435553,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"364","boundary":[0.1,0.29020072757397086,0.1173181831301654,0.3011490066869656],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.11923825650794874,0.28879892968406917,0.263556449259327,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"ORAL","boundary":[0.2661477625869517,0.28879892968406917,0.3005917045902806,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"SUBMUCOUS","boundary":[0.30379877554031126,0.28879892968406917,0.38362918562847365,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROSIS","boundary":[0.3868362565785043,0.28879892968406917,0.44315242246104214,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"NICOTINE","boundary":[0.15810795642231992,0.305829586082061,0.21849268210832767,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"STOMATITIS","boundary":[0.2216903481582116,0.305829586082061,0.2961590283817051,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"(NICOTINE","boundary":[0.30250614381029817,0.305829586082061,0.3666627865625172,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"PALATINUS;","boundary":[0.3698363442768138,0.305829586082061,0.44316525074484225,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"365","boundary":[0.1,0.32426204036995454,0.1173181831301654,0.3352103194829493],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.32286024248005285,0.31486958445981705,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"SMOKER’S","boundary":[0.31517746327102,0.32286024248005285,0.3790304012611127,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"PALATE)","boundary":[0.3821876865652114,0.32286024248005285,0.4340956540981556,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"366","boundary":[0.1,0.3412926967679464,0.1173181831301654,0.35224097588094117],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.11923825650794874,0.3398908988780447,0.19300088835865317,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"ACTINIC","boundary":[0.1931291711966544,0.3398908988780447,0.2443261636028704,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"KERATOSIS","boundary":[0.24748257497193427,0.3398908988780447,0.31691588102336926,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"(SOLAR","boundary":[0.3200837544395662,0.3398908988780447,0.3658405180631145,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"KERATOSIS)","boundary":[0.36900839147931136,0.3398908988780447,0.4431780790286424,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"ACTINIC","boundary":[0.14957714769523847,0.35692155527603653,0.20159583850473528,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"CHEILOSIS","boundary":[0.2048029094547659,0.35692155527603653,0.27036826795719204,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"(ACTINIC","boundary":[0.27357533890722263,0.35692155527603653,0.32986584822216025,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"CHEILITIS;","boundary":[0.3330729191721909,0.35692155527603653,0.39791989378181014,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"SOLAR","boundary":[0.40112696473184073,0.35692155527603653,0.4431780790286423,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"368","boundary":[0.1,0.37535400956393006,0.1173181831301654,0.38630228867692484],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.3739522116740284,0.36297564871027643,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"CHEILOSIS)","boundary":[0.3642456488064885,0.3739522116740284,0.43408282581435553,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"KERATOACANTHOMA","boundary":[0.11578744816571575,0.39098286807202026,0.2488295794567863,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"(\"SELF-HEALING\"","boundary":[0.25203665040681694,0.39098286807202026,0.3579854463120288,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA;","boundary":[0.3611925172620594,0.39098286807202026,0.44315242246104214,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"PSEUDOCARCINOMA","boundary":[0.17094906850624256,0.4080135244700121,0.298539179182261,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"KERATOCARCINOMA;","boundary":[0.30162647056450786,0.4080135244700121,0.4340699975305553,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"SQUAMOUS","boundary":[0.10551199284181764,0.42504418086800394,0.1771815707452631,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.18037483299367896,0.42504418086800394,0.21230745547783753,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA,","boundary":[0.2154777135504286,0.42504418086800394,0.29614175994943553,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"KERATOACANTHOMA","boundary":[0.2993120180220266,0.42504418086800394,0.4340699975305553,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"369","boundary":[0.1,0.4434766351558974,0.1173181831301654,0.4544249142688922],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.4420748372659958,0.3950463582105827,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"TYPE)","boundary":[0.39775312609240854,0.4420748372659958,0.4340956540981556,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"371","boundary":[0.1,0.46050729155388925,0.1173181831301654,0.47145557066688404],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.11923825650794874,0.4591054936639876,0.2539352364092351,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"SQUAMOUS","boundary":[0.2547819031400432,0.4591054936639876,0.32645148104348864,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.3296447432919045,0.4591054936639876,0.3615773657760631,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.3647844367260937,0.4591054936639876,0.4431780790286423,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"VERRUCOUS","boundary":[0.11955896360295178,0.47613615006197946,0.19690919439881704,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.20010231819323024,0.47613615006197946,0.2781550362238664,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"(SNUFF","boundary":[0.281362107173897,0.47613615006197946,0.32555554486531907,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"DIPPER’S","boundary":[0.3287626158153497,0.47613615006197946,0.38436039780508063,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"CANCER;","boundary":[0.3875674687551112,0.47613615006197946,0.44316525074484214,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"387","boundary":[0.1,0.494568604349873,0.1173181831301654,0.5055168834628677],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.4931668064599713,0.29562715875963325,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"ACKERMAN’S","boundary":[0.295704128462434,0.4931668064599713,0.38052430602821835,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR)","boundary":[0.3835009027904725,0.4931668064599713,0.4340956540981557,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"SPINDLE","boundary":[0.10000865909156509,0.5101974628579631,0.15245334849496478,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.1555533386494348,0.5101974628579631,0.18744624147320013,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.19053702203184153,0.5101974628579631,0.26826442941397194,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"(SARCOMATOID","boundary":[0.2713195940589852,0.5101974628579631,0.3680813056627252,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"SQUAMOUS","boundary":[0.37119857862615496,0.5101974628579631,0.4431780790286423,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.1415081571849614,0.5272281192559549,0.173091391900863,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA;","boundary":[0.176262292877773,0.5272281192559549,0.2572978382436845,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"POLYPOID","boundary":[0.2604687392205945,0.5272281192559549,0.32361847401150057,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"SQUAMOUS","boundary":[0.3268255449615312,0.5272281192559549,0.3988050453640187,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.40201211631404926,0.5272281192559549,0.43408282581435553,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA;","boundary":[0.22418644627675097,0.5442587756539469,0.3061463514757337,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOSARCOMA;","boundary":[0.30935342242576436,0.5442587756539469,0.43408282581435553,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"389","boundary":[0.1,0.5626912299418403,0.1173181831301654,0.5736395090548351],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.5612894320519387,0.31486958445981705,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"PSEUDOSARCOMA)","boundary":[0.31647311993483235,0.5612894320519387,0.4340699975305554,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"390","boundary":[0.1,0.5797218863398321,0.1173181831301654,0.5906701654528269],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.11923825650794874,0.5783200884499305,0.24431402355914322,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOSQUAMOUS","boundary":[0.24468604378934677,0.5783200884499305,0.36155170920846286,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.36475878015849345,0.5783200884499305,0.44315242246104214,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"BASALOID","boundary":[0.1498850265064414,0.5953507448479224,0.2145368258726909,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"SQUAMOUS","boundary":[0.21773424423897425,0.5953507448479224,0.28949710205183793,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.2926945204181212,0.5953507448479224,0.37085221496355164,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"(BASALOID","boundary":[0.37405928591358223,0.5953507448479224,0.4431780790286423,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"390","boundary":[0.1,0.6137831991358158,0.1173181831301654,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6123814012459142,0.24110695260911258,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"SQUAMOUS","boundary":[0.24141483142031553,0.6123814012459142,0.313084409323761,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.3162776715721769,0.6123814012459142,0.3482102940563354,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA)","boundary":[0.35141736500636606,0.6123814012459142,0.43408282581435553,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"391","boundary":[0.1,0.6308138555338076,0.1173181831301654,0.6417621346468024],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.11923825650794874,0.6294120576439061,0.1962079593086838,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.1987094746497077,0.6294120576439061,0.2764103896270498,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.2795849930421532,0.6294120576439061,0.29581356570016193,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.2989881691152654,0.6294120576439061,0.3237427629279225,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"MAXILLARY","boundary":[0.3269262240663815,0.6294120576439061,0.40291009618005785,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"SINUS","boundary":[0.40611716713008844,0.6294120576439061,0.4431780790286424,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"392","boundary":[0.1,0.6478445119317996,0.1173181831301654,0.6587927910447943],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.11923825650794874,0.6464427140418979,0.1609301788583469,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"SINONASAL","boundary":[0.16143048192655166,0.6464427140418979,0.2336537197212414,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"UNDIFFERENTIATED","boundary":[0.2368174412236801,0.6464427140418979,0.3615773657760631,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.3647844367260937,0.6464427140418979,0.4431780790286423,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"393","boundary":[0.1,0.6648751683297914,0.1173181831301654,0.6758234474427861],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6634733704398897,0.23789988165908196,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"NASOPHARYNGEAL","boundary":[0.24087604350071037,0.6634733704398897,0.3615645374922629,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.3647716084422936,0.6634733704398897,0.4431652507448423,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"BASAL","boundary":[0.10905259917065145,0.6805040268378816,0.1506290669668485,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.1537918220273878,0.6805040268378816,0.18541937263278074,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.18859921801587196,0.6805040268378816,0.26632735856015344,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"(BASAL","boundary":[0.26950369611853653,0.6805040268378816,0.31538271581182187,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.31854547087236124,0.6805040268378816,0.35017302147775414,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"EPITHELIOMA;","boundary":[0.3533800924277848,0.6805040268378816,0.44316525074484225,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"395","boundary":[0.1,0.6989364811257751,0.1173181831301654,0.7098847602387698],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6975346832358734,0.33090493920997016,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"RODENT","boundary":[0.3327778686447881,0.6975346832358734,0.38456565034588264,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"ULCER)","boundary":[0.3877727212959133,0.6975346832358734,0.4340956540981556,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"MERKEL","boundary":[0.12783320665403083,0.7145653396338653,0.18009563485572994,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.18325838991626925,0.7145653396338653,0.2148859405216622,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.2180657859047534,0.7145653396338653,0.29579392644903485,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"(MERKEL","boundary":[0.2989757179731705,0.7145653396338653,0.3555352441062054,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.3586979991667447,0.7145653396338653,0.3903255497721377,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR;","boundary":[0.3933017116137661,0.7145653396338653,0.4431909073124425,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROENDOCRINE","boundary":[0.13189977261866967,0.7315959960318571,0.24977944051831,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.2529753972447941,0.7315959960318571,0.331097363466972,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.3343044344170026,0.7315959960318571,0.3506989811135591,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"SKIN;","boundary":[0.35390605206358977,0.7315959960318571,0.3874007010657097,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"SMALL","boundary":[0.39060777201574026,0.7315959960318571,0.4340828258143554,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.17679876591909846,0.7486266524298489,0.2083820006350001,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.21156184601809128,0.7486266524298489,0.28928998656237276,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.2924853049350914,0.7486266524298489,0.30881977245642883,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"SKIN;","boundary":[0.31201509082914747,0.7486266524298489,0.34538699591382044,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"TRABECULAR","boundary":[0.348582314286539,0.7486266524298489,0.43410848238195576,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"397","boundary":[0.1,0.7670591067177425,0.1173181831301654,0.7780073858307371],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.7656573088278408,0.2988342297096639,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.29937301762926904,0.7656573088278408,0.37707393260661115,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.38028100355664174,0.7656573088278408,0.3966755502531983,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"SKIN)","boundary":[0.3998826212032289,0.7656573088278408,0.4340828258143556,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"MELANOMA","boundary":[0.2011083637203306,0.7826879652258326,0.27593574312644525,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"(MALIGNANT","boundary":[0.27913459949064634,0.7826879652258326,0.3608589818832562,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"MELANOMA;","boundary":[0.36406605283328686,0.7826879652258326,0.4431652507448423,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"399","boundary":[0.1,0.8011204195137261,0.1173181831301654,0.8120686986267208],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.7997186216238245,0.29562715875963325,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"MELANOCARCINOMA)","boundary":[0.29653796690944195,0.7997186216238245,0.4340699975305553,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.45116400640131366,0.8331152683864184,0.4659101186295545,0.8464964984134119],"dir":"ltr"},{"str":"پاتولوژی","boundary":[0.4005222715042125,0.8350320488062118,0.4431682974622448,0.8459803279192066],"dir":"rtl"},{"str":"غده","boundary":[0.3782828380012251,0.8350320488062118,0.3972462485287562,0.8459803279192066],"dir":"rtl"},{"str":"بزاقی","boundary":[0.3481347675354622,0.8350320488062118,0.3750068150257689,0.8459803279192066],"dir":"rtl"},{"str":"419","boundary":[0.09999583080776495,0.8356616698923541,0.119584620170552,0.8453934735483495],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.12244532745797934,0.8337799344198081,0.3469402939601233,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"419","boundary":[0.1,0.8522123887077017,0.1173181831301654,0.8631606678206964],"dir":"ltr"},{"str":".................................................SALIVARY","boundary":[0.11923809615440123,0.8508105908178,0.33839649659569426,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"GLAND","boundary":[0.3416035675457249,0.8508105908178,0.3864897325623536,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"APLASIA","boundary":[0.3889912479033774,0.8508105908178,0.4431522621074947,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOCELE","boundary":[0.11615930804237182,0.8678412472157918,0.18603183220160813,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"(MUCUS","boundary":[0.18920785602702797,0.8678412472157918,0.2386140826552589,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"EXTRAVASATION","boundary":[0.24179010648067872,0.8678412472157918,0.3466194265115727,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"PHENOMENON;","boundary":[0.3498264974616033,0.8678412472157918,0.4431779186750949,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"419","boundary":[0.1,0.8862737015036853,0.1173181831301654,0.8972219806166801],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.11923809615440123,0.8848719036137837,0.2635562889057795,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"MUCUS","boundary":[0.26517265266459494,0.8848719036137837,0.3107900298578306,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"ESCAPE","boundary":[0.3139971008078612,0.8848719036137837,0.3617568013957173,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"REACTION)","boundary":[0.36496387234574795,0.8848719036137837,0.43408266546080804,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"421","boundary":[0.1,0.9033043579016772,0.1173181831301654,0.914252637014672],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.11923809615440123,0.9019025600117755,0.388632055956974,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"RANULA","boundary":[0.3897352883637845,0.9019025600117755,0.4431779186750949,0.9116343636677708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1,0.10146,0.46591,0.91425],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ORAL","boundary":[0.5415992379999423,0.10146170930615893,0.5760431800032713,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"ULCERATION","boundary":[0.5791664898061364,0.10146170930615893,0.659564362229118,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"WITH","boundary":[0.6627495502082993,0.10146170930615893,0.6959112604959788,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.6990876695273657,0.10146170930615893,0.7336724110611066,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"SEQUESTRATION","boundary":[0.7368488200924934,0.10146170930615893,0.8408959273406006,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"(SPONTANEOUS","boundary":[0.5479877233324033,0.11849236570415077,0.6441096917701316,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"SEQUESTRATION;","boundary":[0.6470990439721498,0.11849236570415077,0.7534768697742663,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"TRAUMATIC","boundary":[0.7564077574072682,0.11849236570415077,0.8318135024101138,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"290","boundary":[0.49772730917126085,0.13692481999204428,0.5150454923014263,0.14787309910503904],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.13552302210214262,0.7222181064811697,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"SEQUESTRATION)","boundary":[0.7242064904701887,0.13552302210214262,0.8318101349856163,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"291","boundary":[0.49772730917126085,0.15395547639003612,0.5150454923014263,0.16490375550303088],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.15255367850013446,0.6933544679308941,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"ANTRAL","boundary":[0.6963306297725225,0.15255367850013446,0.7478746740814147,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"PSEUDOCYSTS","boundary":[0.7510817450314454,0.15255367850013446,0.840892559916103,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"SINUS","boundary":[0.559850518423019,0.1695843348981263,0.5968172542201862,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOCELE;","boundary":[0.600016175628733,0.1695843348981263,0.673949647223067,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"SURGICAL","boundary":[0.6771485686316139,0.1695843348981263,0.7411269968025502,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"CILIATED","boundary":[0.7442119878913143,0.1695843348981263,0.8017597586527195,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.804929695097013,0.1695843348981263,0.840905388199903,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"TRAUMATIC","boundary":[0.5530130431575537,0.18661499129611814,0.6273465208855904,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"CILIATED","boundary":[0.6304749559011273,0.18661499129611814,0.6884860126976379,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.6916559491419312,0.18661499129611814,0.727610050340302,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"POSTOPERATIVE","boundary":[0.7307977041100095,0.18661499129611814,0.8318101349856162,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"292","boundary":[0.49772730917126085,0.20504744558401164,0.5150454923014263,0.2159957246970064],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.5169655656792096,0.20364564769410998,0.6003494103800059,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"MAXILLARY","boundary":[0.6017476933142193,0.20364564769410998,0.6775243657215428,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.6806685753379129,0.20364564769410998,0.716381237352114,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"RETENTION","boundary":[0.7195883083021446,0.20364564769410998,0.7915549804208319,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.7947620513708625,0.20364564769410998,0.8318229632694165,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"293","boundary":[0.49772730917126085,0.2220781019820035,0.5150454923014263,0.23302638109499824],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.5169655656792096,0.22067630409210182,0.6548696165305266,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"CERVICOFACIAL","boundary":[0.6569734550737466,0.22067630409210182,0.7571495232689033,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"EMPHYSEMA","boundary":[0.760356594218934,0.22067630409210182,0.8408925599161032,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"294","boundary":[0.49772730917126085,0.23910875837999535,0.5150454923014263,0.2500570374929901],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.23770696049009366,0.754288815981476,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"SPHERULOSIS","boundary":[0.7560847757134932,0.23770696049009366,0.8409053881999032,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8549892402769628,0.2711036072526875,0.8636322964872952,0.2844848372796811],"dir":"ltr"},{"str":"آلرژیها","boundary":[0.802458380236746,0.27302038767248105,0.8409047467857133,0.2839686667854758],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7937848568523882,0.27302038767248105,0.7991823572612897,0.2839686667854758],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.737226557113123,0.27302038767248105,0.7905088338769319,0.2839686667854758],"dir":"rtl"},{"str":"ایمونولوژیک","boundary":[0.6739285977723686,0.27302038767248105,0.7339505341376668,0.2839686667854758],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.4977359682628259,0.27365000875862333,0.517222131355212,0.2833818124146187],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.5201854649130403,0.27176827328607733,0.6709177995644797,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"299","boundary":[0.49772730917126085,0.29020072757397086,0.5150454923014263,0.3011490066869656],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.5169655656792096,0.28879892968406917,0.6388342617803734,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"TRANSIENT","boundary":[0.6411305245805954,0.28879892968406917,0.7121607319818737,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"LINGUAL","boundary":[0.7153425181193854,0.28879892968406917,0.7718892213552441,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"PAPILLITIS","boundary":[0.7747302246534102,0.28879892968406917,0.8409053881999032,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"RECURRENT","boundary":[0.532410819374557,0.305829586082061,0.6084440574578832,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"APHTHOUS","boundary":[0.610945572798907,0.305829586082061,0.6791865102993896,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"STOMATITIS","boundary":[0.6823855041818423,0.305829586082061,0.7571880081203036,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"(RECURRENT","boundary":[0.7603950790703344,0.305829586082061,0.8409310447675036,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"299","boundary":[0.49772730917126085,0.32426204036995454,0.5150454923014263,0.3352103194829493],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.5169655656792096,0.32286024248005285,0.565071629929669,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"APHTHOUS","boundary":[0.5656104178492741,0.32286024248005285,0.6332383630537867,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"ULCERATIONS;","boundary":[0.6364086211263777,0.32286024248005285,0.7284654806918294,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"CANKER","boundary":[0.7316725516418601,0.32286024248005285,0.7844096263441637,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"SORES)","boundary":[0.7876166972941943,0.32286024248005285,0.8318101349856163,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"BEHÇET","boundary":[0.599412945662597,0.3398908988780447,0.6490712322528712,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.6522727165119988,0.3398908988780447,0.7241268292238596,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"(BEHÇET","boundary":[0.7273283134829872,0.3398908988780447,0.7813949796511348,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE;","boundary":[0.7846020506011655,0.3398908988780447,0.8409053881999032,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"304","boundary":[0.49772730917126085,0.3583233531659382,0.5150454923014263,0.369271632278933],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.5169655656792096,0.35692155527603653,0.6484554746304653,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"ADAMANTIADES","boundary":[0.6490199191176708,0.35692155527603653,0.7523389168438575,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.755545987793888,0.35692155527603653,0.8317973067018163,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"306","boundary":[0.49772730917126085,0.37535400956393006,0.5150454923014263,0.38630228867692484],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.3739522116740284,0.754288815981476,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"SARCOIDOSIS","boundary":[0.7567903313224998,0.3739522116740284,0.840892559916103,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"308","boundary":[0.49772730917126085,0.3923846659619219,0.5150454923014263,0.4033329450749167],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.5169655656792096,0.39098286807202026,0.6484554746304653,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"OROFACIAL","boundary":[0.6483528483600642,0.39098286807202026,0.7203323487625517,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMATOSIS","boundary":[0.7234871485902674,0.39098286807202026,0.840905388199903,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"311","boundary":[0.49772730917126085,0.40941532235991374,0.5150454923014263,0.4203636014729085],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.5169655656792096,0.4080135244700121,0.6548696165305266,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"WEGENER","boundary":[0.6576276975475529,0.4080135244700121,0.7197396262710462,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMATOSIS","boundary":[0.722916382036364,0.4080135244700121,0.8409053881999032,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"(MUCOSAL","boundary":[0.5731534487237462,0.42504418086800394,0.6396681002273814,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"REACTIONS","boundary":[0.6428657247239509,0.42504418086800394,0.7146332089249583,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"TO","boundary":[0.7178308334215279,0.42504418086800394,0.7347000266186889,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"SYSTEMIC","boundary":[0.7379070975687195,0.42504418086800394,0.8013429609603253,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"DRUG","boundary":[0.804550031910356,0.42504418086800394,0.840892559916103,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"313","boundary":[0.49772730917126085,0.4434766351558974,0.5150454923014263,0.4544249142688922],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.4420748372659958,0.7158039645811085,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"ADMINISTRATION)","boundary":[0.7177923485701275,0.4420748372659958,0.8318101349856163,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"ALLERGIC","boundary":[0.5550655685655734,0.4591054936639876,0.6178476432377267,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"CONTACT","boundary":[0.6210223031624917,0.4591054936639876,0.6810136589151762,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"STOMATITIS","boundary":[0.6841799907846842,0.4591054936639876,0.758695469109348,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"(STOMATITIS","boundary":[0.7618887758063743,0.4591054936639876,0.8409182164837032,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"316","boundary":[0.49772730917126085,0.47753794795188115,0.5150454923014263,0.4884862270648759],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.47613615006197946,0.7574958869315066,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"VENENATA)","boundary":[0.7601641699619321,0.47613615006197946,0.8318101349856163,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"PERIORAL","boundary":[0.6004905215018073,0.4931668064599713,0.6627333545000017,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"DERMATITIS","boundary":[0.6658482252750897,0.4931668064599713,0.7421917443579605,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"(PERIORIFICIAL","boundary":[0.7453988153079911,0.4931668064599713,0.840892559916103,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"318","boundary":[0.49772730917126085,0.5115992607478648,0.5150454923014263,0.5225475398608596],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.5101974628579631,0.7510817450314454,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"DERMATITIS)","boundary":[0.7512869975722473,0.5101974628579631,0.8318101349856163,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"(CONTACT","boundary":[0.5136558684587779,0.5272281192559549,0.5772456712559852,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"STOMATITIS","boundary":[0.5804120031254931,0.5272281192559549,0.654763602243324,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"FROM","boundary":[0.6579401455190294,0.5272281192559549,0.6939494400924248,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"ARTIFICIAL","boundary":[0.69712598336813,0.5272281192559549,0.7671427563491987,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"CINNAMON","boundary":[0.7703498272992293,0.5272281192559549,0.840892559916103,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"319","boundary":[0.49772730917126085,0.5456605735438484,0.5150454923014263,0.5566088526568432],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.5442587756539469,0.754288815981476,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"FLAVORING)","boundary":[0.7550841695770837,0.5442587756539469,0.8318101349856163,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"LICHENOID","boundary":[0.5403130421954325,0.5612894320519387,0.609473582494315,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"CONTACT","boundary":[0.6126501643562885,0.5612894320519387,0.6726624461612964,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"REACTIONS","boundary":[0.6758481564667733,0.5612894320519387,0.7473482385628957,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"FROM","boundary":[0.7505339488683724,0.5612894320519387,0.786647160891258,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"DENTAL","boundary":[0.7898328711967348,0.5612894320519387,0.8409053881999032,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"320","boundary":[0.49772730917126085,0.5797218863398321,0.5150454923014263,0.5906701654528269],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.5169655656792096,0.5783200884499305,0.667697900330649,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"RESTORATIVE","boundary":[0.670622749037077,0.5783200884499305,0.7558400183828253,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"MATERIALS","boundary":[0.7589610610884254,0.5783200884499305,0.8318101349856163,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"ANGIOEDEMA","boundary":[0.5245085965536816,0.5953507448479224,0.6107403202581051,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"(ANGIONEUROTIC","boundary":[0.6139473912081358,0.5953507448479224,0.7243860864433905,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"EDEMA;","boundary":[0.7308002283434516,0.5953507448479224,0.7799710401493212,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"QUINCKE","boundary":[0.783178111099352,0.5953507448479224,0.840892559916103,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"322","boundary":[0.49772730917126085,0.6137831991358158,0.5150454923014263,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.6123814012459142,0.7735312416816598,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE)","boundary":[0.7748012417778719,0.6123814012459142,0.8318101349856163,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8483833155340896,0.645778048008508,0.8636409555788603,0.6591592780355017],"dir":"ltr"},{"str":"پاتولوژی","boundary":[0.7982596829489659,0.6476948284283016,0.8409057089069981,0.6586431075412963],"dir":"rtl"},{"str":"اپیتلیوم","boundary":[0.7532612704490862,0.6476948284283016,0.7949836599735096,0.6586431075412963],"dir":"rtl"},{"str":"327","boundary":[0.4977231399790257,0.6483244495144438,0.521006475076248,0.6580562531704391],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.5233797075792707,0.6464427140418979,0.7510817450314453,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"ضایعات‌اپی‌تلیالی‌خوش‌خیم‌مرتبط‌با‌پاپیلوماویروس‌انسانی","boundary":[0.5804129745262355,0.6640673525966277,0.8408912770877232,0.6762321071666219],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8317190541706355,0.6640673525966277,0.8353590796989203,0.6762321071666219],"dir":"ltr"},{"str":"(BENIGN","boundary":[0.5296531185433591,0.6805040268378816,0.5821885355051318,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"EPITHELIAL","boundary":[0.5853841204784758,0.6805040268378816,0.6585118870084763,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"LESIONS","boundary":[0.6616807040217791,0.6805040268378816,0.7137887309885316,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"ASSOCIATED","boundary":[0.7169575480018345,0.6805040268378816,0.7951594209096355,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"WITH","boundary":[0.7983401804298116,0.6805040268378816,0.8318220011481314,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"327","boundary":[0.49772730917126085,0.6989364811257751,0.5150454923014263,0.7098847602387698],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.5169655656792096,0.6975346832358734,0.6644908293806184,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"HUMAN","boundary":[0.6667999204646404,0.6975346832358734,0.7142902774765274,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"PAPILLOMAVIRUS)","boundary":[0.7174336688593634,0.6975346832358734,0.8318101349856163,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"336","boundary":[0.49772730917126085,0.715967137523767,0.5150454923014263,0.7269154166367616],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.5169655656792096,0.7145653396338653,0.6612837584305878,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"MOLLUSCUM","boundary":[0.6619764857557945,0.7145653396338653,0.7432447092422764,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"CONTAGIOSUM","boundary":[0.7464247148568671,0.7145653396338653,0.8409053881999032,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"338","boundary":[0.49772730917126085,0.7329977939217588,0.5150454923014263,0.7439460730347535],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.5169655656792096,0.7315959960318571,0.667697900330649,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"VERRUCIFORM","boundary":[0.6702122439554731,0.7315959960318571,0.762870937843758,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"XANTHOMA","boundary":[0.7660780087937886,0.7315959960318571,0.8408925599161032,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"339","boundary":[0.49772730917126085,0.7500284503197506,0.5150454923014263,0.7609767294327453],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.7486266524298489,0.6869403260308328,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"SEBORRHEIC","boundary":[0.6889671948712522,0.7486266524298489,0.7678339099599816,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"KERATOSIS","boundary":[0.7710022658610233,0.7486266524298489,0.8409053881999032,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"341","boundary":[0.49772730917126085,0.7670591067177425,0.5150454923014263,0.7780073858307371],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.7656573088278408,0.6741120422307103,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"SEBACEOUS","boundary":[0.6758951736789274,0.7656573088278408,0.7507353813688421,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA","boundary":[0.7539424523188727,0.7656573088278408,0.840892559916103,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"341","boundary":[0.49772730917126085,0.7840897631157343,0.5150454923014263,0.795038042228729],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.7826879652258326,0.7190110355311391,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"EPHELIS","boundary":[0.7208198235469564,0.7826879652258326,0.7721329587474464,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"(FRECKLE)","boundary":[0.7753400296974771,0.7826879652258326,0.8409053881999032,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"ACTINIC","boundary":[0.49921122089984,0.7997186216238245,0.5512299117093368,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"LENTIGO","boundary":[0.5544369826593674,0.7997186216238245,0.6100091080814981,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"(LENTIGO","boundary":[0.6132161790315287,0.7997186216238245,0.6730601229591002,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"SOLARIS;","boundary":[0.6762671939091309,0.7997186216238245,0.7332889154006754,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"SOLAR","boundary":[0.7364959863507061,0.7997186216238245,0.7785471006475077,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"LENTIGO;","boundary":[0.7817541715975383,0.7997186216238245,0.8408925599161032,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"342","boundary":[0.49772730917126085,0.818151075911718,0.5150454923014263,0.8290993550247127],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.5169655656792096,0.8167492780218163,0.5778999137297914,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"AGE","boundary":[0.5791827421098037,0.8167492780218163,0.6052396196818958,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"SPOT;","boundary":[0.6084095561261892,0.8167492780218163,0.6429459919574119,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"LIVER","boundary":[0.6461244608477292,0.8167492780218163,0.6835541105001066,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"SPOT;","boundary":[0.6867325793904239,0.8167492780218163,0.7213842680341618,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"SENILE","boundary":[0.7245913389841924,0.8167492780218163,0.7687719483918144,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"LENTIGO)","boundary":[0.7719790193418449,0.8167492780218163,0.8318229632694165,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"343","boundary":[0.49772730917126085,0.8351817323097098,0.5150454923014263,0.8461300114227046],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.8337799344198081,0.7254251774312004,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"LENTIGO","boundary":[0.7272467937308178,0.8337799344198081,0.7828189191529485,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"SIMPLEX","boundary":[0.7860259901029791,0.8337799344198081,0.8409053881999032,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"344","boundary":[0.49772730917126085,0.8522123887077017,0.5150454923014263,0.8631606678206964],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.5169655656792096,0.8508105908178,0.5490362751795158,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"MELASMA","boundary":[0.5498444570589236,0.8508105908178,0.6132803204505294,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"(MASK","boundary":[0.616461985504468,0.8508105908178,0.6574672847196271,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.6606489497735657,0.8508105908178,0.6769136215292992,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"PREGNANCY;","boundary":[0.6800952865832377,0.8508105908178,0.7614341700581443,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"CHLOASMA)","boundary":[0.7646412410081748,0.8508105908178,0.840892559916103,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"344","boundary":[0.49772730917126085,0.8692430451056935,0.5150454923014263,0.8801913242186883],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.5169655656792096,0.8678412472157918,0.5362079913793933,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"ORAL","boundary":[0.5371957692320027,0.8678412472157918,0.5716397112353317,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"MELANOTIC","boundary":[0.5748389393381236,0.8678412472157918,0.6501871596150788,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"MACULE","boundary":[0.6533863877178706,0.8678412472157918,0.7074149519178206,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"(FOCAL","boundary":[0.7138134081234043,0.8678412472157918,0.7600230588401307,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"MELANOSIS)","boundary":[0.7632301297901614,0.8678412472157918,0.840905388199903,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"ORAL","boundary":[0.6650039607326234,0.8848719036137837,0.6994479027359523,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"MELANOACANTHOMA","boundary":[0.702654973685983,0.8848719036137837,0.840892559916103,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"346","boundary":[0.49772730917126085,0.9033043579016772,0.5150454923014263,0.914252637014672],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.9019025600117755,0.6869403260308328,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"(MELANOACANTHOSIS)","boundary":[0.6871455785716347,0.9019025600117755,0.8317973067018162,0.9116343636677708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49772,0.10146,0.86364,0.91425],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/13315bc4d39496b7ba7a3d516ef79d3c.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/6415ba12709749ca8d473650a739f459.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.09091,0.04201,0.1,0.10278]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.1888363463764909,0.045248779494968146,0.23054430408163923,0.057413534064962315],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.14727270686409397,0.045248779494968146,0.18519632084820614,0.057413534064962315],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14727,0.04525,0.23054,0.05741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ix","boundary":[0.0909090763314957,0.04201000672710936,0.10461449403645158,0.05539123675410295],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09091,0.04201,0.10461,0.05539],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"EPULIS","boundary":[0.18622210249157337,0.10146170930615893,0.2290801706215203,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"FISSURATUM","boundary":[0.23224172772759485,0.10146170930615893,0.3123673602507529,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"(INFLAMMATORY","boundary":[0.3155316650710099,0.10146170930615893,0.42215989814342664,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROUS","boundary":[0.4253669690934572,0.10146170930615893,0.4795408115813746,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA;","boundary":[0.15330472626045902,0.11849236570415077,0.2434964282714494,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"DENTURE","boundary":[0.2466919959447413,0.11849236570415077,0.3063340709990612,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"INJURY","boundary":[0.3095296386723531,0.11849236570415077,0.35452918594918076,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR;","boundary":[0.3575053477908091,0.11849236570415077,0.40739454348948556,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"DENTURE","boundary":[0.4106016144395162,0.11849236570415077,0.4704583866508878,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"472","boundary":[0.13636353432046977,0.13692481999204428,0.15368171745063516,0.14787309910503904],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.13552302210214262,0.4217886796809606,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"EPULIS)","boundary":[0.42269948783076927,0.13552302210214262,0.47044636013482527,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"INFLAMMATORY","boundary":[0.14940572975295932,0.15255367850013446,0.2513392728287328,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"PAPILLARY","boundary":[0.25418027612689886,0.15255367850013446,0.3227415004602147,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA","boundary":[0.3259239297154101,0.15255367850013446,0.4122059516822691,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"(DENTURE","boundary":[0.41541302263229973,0.15255367850013446,0.47954161334911216,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"473","boundary":[0.13636353432046977,0.17098613278802796,0.15368171745063516,0.18193441190102272],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.1695843348981263,0.357647260680348,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"PAPILLOMATOSIS)","boundary":[0.3599563517643701,0.1695843348981263,0.47044636013482527,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"475","boundary":[0.13636353432046977,0.1880167891860198,0.15368171745063516,0.19896506829901456],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.18661499129611814,0.32236948023001116,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROUS","boundary":[0.3247555410168339,0.18661499129611814,0.3788349265486185,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"HISTIOCYTOMA","boundary":[0.3820364056826337,0.18661499129611814,0.4795416133491121,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"475","boundary":[0.13636353432046977,0.20504744558401164,0.15368171745063516,0.2159957246970064],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.1556017908284185,0.20364564769410998,0.22936442267912294,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"SOLITARY","boundary":[0.2299160388825282,0.20364564769410998,0.29113260917671285,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROUS","boundary":[0.2943274575400188,0.20364564769410998,0.3482948360929833,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.35148968445628925,0.20364564769410998,0.3976989103458846,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"ERICITOMA)","boundary":[0.4040973077274404,0.20364564769410998,0.4795287850653121,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"477","boundary":[0.13636353432046977,0.2220781019820035,0.15368171745063516,0.23302638109499824],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.1556017908284185,0.22067630409210182,0.255020990279368,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"MYOFIBROMA","boundary":[0.2577405864449939,0.22067630409210182,0.3454219062188313,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"(MYOFIBROMATOSIS)","boundary":[0.3485817638652614,0.22067630409210182,0.47954161334911216,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"478","boundary":[0.13636353432046977,0.23910875837999535,0.15368171745063516,0.2500570374929901],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.23770696049009366,0.32557655118004175,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"ORAL","boundary":[0.32653867246505097,0.23770696049009366,0.36098261446837987,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"FOCAL","boundary":[0.3641560511709187,0.23770696049009366,0.40576615321460757,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"MUCINOSIS","boundary":[0.40897322416463816,0.23770696049009366,0.479528785065312,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"479","boundary":[0.13636353432046977,0.2561394147779872,0.15368171745063516,0.2670876938909819],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.2547376168880855,0.32557655118004175,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"PYOGENIC","boundary":[0.3281037230886659,0.2547376168880855,0.39295069769828517,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMA","boundary":[0.3961577686483158,0.2547376168880855,0.479528785065312,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"PERIPHERAL","boundary":[0.1563586595726257,0.27176827328607733,0.23357209976556312,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"GIANT","boundary":[0.23676198997836145,0.27176827328607733,0.2764442242255726,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.2796069792861119,0.27176827328607733,0.3112345298915048,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMA","boundary":[0.31441594047239896,0.27176827328607733,0.397119889933325,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"(GIANT","boundary":[0.40031132934338803,0.27176827328607733,0.4442638328987753,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.4474709038488059,0.27176827328607733,0.47954161334911216,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"481","boundary":[0.13636353432046977,0.29020072757397086,0.15368171745063516,0.3011490066869656],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.28879892968406917,0.4217886796809606,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"EPULIS)","boundary":[0.42269948783076927,0.28879892968406917,0.47044636013482527,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"PERIPHERAL","boundary":[0.1421577494058901,0.305829586082061,0.21937118959882745,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"OSSIFYING","boundary":[0.2225617228216396,0.305829586082061,0.28920558077973957,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.2923961140025517,0.305829586082061,0.3505403914550801,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"(OSSIFYING","boundary":[0.35374746240511074,0.305829586082061,0.4250085789147912,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROID","boundary":[0.42821564986482186,0.305829586082061,0.4795287850653119,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"EPULIS;","boundary":[0.1418883554460875,0.32286024248005285,0.18875514805433072,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"PERIPHERAL","boundary":[0.1919503207164689,0.32286024248005285,0.26935018328410476,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.2725205524234297,0.32286024248005285,0.3302973596184868,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"WITH","boundary":[0.3332735214601152,0.32286024248005285,0.3662986596889125,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"CALCIFICATION;","boundary":[0.369461987105464,0.32286024248005285,0.47044636013482527,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"482","boundary":[0.13636353432046977,0.3412926967679464,0.15368171745063516,0.35224097588094117],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1556017908284185,0.3398908988780447,0.20691492602890854,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"CALCIFYING","boundary":[0.2074665422323138,0.3398908988780447,0.28514180064205563,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROBLASTIC","boundary":[0.2883488715920862,0.3398908988780447,0.37958362597855755,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMA)","boundary":[0.3827906969285882,0.3398908988780447,0.4704335318510252,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"484","boundary":[0.13636353432046977,0.3583233531659382,0.15368171745063516,0.369271632278933],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.35692155527603653,0.42820282158102185,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"LIPOMA","boundary":[0.43037080154324253,0.35692155527603653,0.4795416133491121,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"485","boundary":[0.13636353432046977,0.37535400956393006,0.15368171745063516,0.38630228867692484],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1556017908284185,0.3739522116740284,0.17484421652860227,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"TRAUMATIC","boundary":[0.17519058019120556,0.3739522116740284,0.24986643708787132,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROMA","boundary":[0.25304800356967583,0.3739522116740284,0.31737927783176345,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"(AMPUTATION","boundary":[0.3205235112417494,0.3739522116740284,0.40720292100022126,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROMA)","boundary":[0.4104099919502519,0.3739522116740284,0.479528785065312,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"PALISADED","boundary":[0.1706493677259622,0.39098286807202026,0.24009694176161692,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"ENCAPSULATED","boundary":[0.24327233935875625,0.39098286807202026,0.34282097654492844,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROMA","boundary":[0.3460037146349437,0.39098286807202026,0.4103586788150515,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"(SOLITARY","boundary":[0.41349064271707203,0.39098286807202026,0.4795287850653121,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"486","boundary":[0.13636353432046977,0.40941532235991374,0.15368171745063516,0.4203636014729085],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1556017908284185,0.4080135244700121,0.2902987707297049,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"CIRCUMSCRIBED","boundary":[0.29333907399033393,0.4080135244700121,0.3981204960697346,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROMA)","boundary":[0.40132756701976524,0.4080135244700121,0.47044636013482527,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"487","boundary":[0.13636353432046977,0.4264459787579056,0.15368171745063516,0.43739425787090036],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.1556017908284185,0.42504418086800394,0.27747048692958237,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"(SCHWANNOMA)","boundary":[0.2782145273899895,0.42504418086800394,0.38010958561436253,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"NEURILEMOMA","boundary":[0.38331665656439323,0.42504418086800394,0.47951595678151193,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"489","boundary":[0.13636353432046977,0.4434766351558974,0.15368171745063516,0.4544249142688922],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.4420748372659958,0.37688968638053183,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROFIBROMA","boundary":[0.3769025146643319,0.4420748372659958,0.479528785065312,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROFIBROMATOSIS","boundary":[0.14503128497711754,0.4591054936639876,0.28144548219484034,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"TYPE","boundary":[0.2846286692900507,0.4591054936639876,0.316699378790357,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.3199064497403876,0.4591054936639876,0.3241782682458284,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"(VON","boundary":[0.32738533919585905,0.4591054936639876,0.35944322041236515,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"RECKLINGHAUSEN","boundary":[0.3626502913623958,0.4591054936639876,0.4795159567815118,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"490","boundary":[0.13636353432046977,0.47753794795188115,0.15368171745063516,0.4884862270648759],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.47613615006197946,0.33199069308010304,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE","boundary":[0.3327860466757106,0.47613615006197946,0.3853708832611966,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.38856869623769175,0.47613615006197946,0.4049159161735349,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.40811372915002997,0.47613615006197946,0.4330519128574682,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"SKIN)","boundary":[0.4362589838074988,0.47613615006197946,0.4704591884186254,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"493","boundary":[0.13636353432046977,0.494568604349873,0.15368171745063516,0.5055168834628677],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1556017908284185,0.4931668064599713,0.21012199697893919,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"MULTIPLE","boundary":[0.21298270426636648,0.4931668064599713,0.2750935788773329,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"ENDOCRINE","boundary":[0.27828853021060856,0.4931668064599713,0.3521174656199427,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"NEOPLASIA","boundary":[0.35531241695321836,0.4931668064599713,0.4263042355786037,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"TYPE","boundary":[0.4292803974202321,0.4931668064599713,0.4613511069205384,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"2B","boundary":[0.464558177870569,0.4931668064599713,0.479528785065312,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"MELANOTIC","boundary":[0.20075734980484974,0.5101974628579631,0.27617176046897535,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROECTODERMAL","boundary":[0.2793737989652443,0.5101974628579631,0.41062807277485397,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.4136042346164824,0.5101974628579631,0.45992716741872475,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.46313423836875545,0.5101974628579631,0.479528785065312,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"494","boundary":[0.13636353432046977,0.5286299171458566,0.15368171745063516,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.5272281192559549,0.41216746683086875,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"INFANCY","boundary":[0.41438675992828994,0.5272281192559549,0.47044636013482527,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"PARAGANGLIOMA","boundary":[0.20526007741869276,0.5442587756539469,0.3166865505065569,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"(CAROTID","boundary":[0.3230730716998715,0.5442587756539469,0.384089895180799,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"BODY","boundary":[0.38728315577745626,0.5442587756539469,0.42346918485877666,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.42644534670040507,0.5442587756539469,0.47276827950264744,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":";","boundary":[0.47597535045267814,0.5442587756539469,0.47954161334911216,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"CHEMODECTOMA","boundary":[0.1719321961059745,0.5612894320519387,0.28074169929861365,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":";","boundary":[0.28394365865984333,0.5612894320519387,0.28750423746953074,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"GLOMUS","boundary":[0.2907061968307605,0.5612894320519387,0.34478088652320793,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"JUGULARE","boundary":[0.3479828458844377,0.5612894320519387,0.41414813412488855,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.4173500934861182,0.5612894320519387,0.46367302628836055,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":";","boundary":[0.46688009723839125,0.5612894320519387,0.47044636013482527,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"496","boundary":[0.13636353432046977,0.5797218863398321,0.15368171745063516,0.5906701654528269],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.1556017908284185,0.5783200884499305,0.2710563450295211,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"GLOMUS","boundary":[0.27324998155934205,0.5783200884499305,0.32742315584747456,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"TYMPANICUM","boundary":[0.3303999858888878,0.5783200884499305,0.41688758103981954,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR)","boundary":[0.41986443711094223,0.5783200884499305,0.47045918841862544,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"497","boundary":[0.13636353432046977,0.596752542737824,0.15368171745063516,0.6077008218508188],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.5953507448479224,0.32236948023001116,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULAR","boundary":[0.3241782682458284,0.5953507448479224,0.3956733507506159,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.3986592839893397,0.5953507448479224,0.43024251870524133,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.43321868054686974,0.5953507448479224,0.4795416133491121,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"CONGENITAL","boundary":[0.16887906456154528,0.6123814012459142,0.25003078788112026,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"EPULIS","boundary":[0.25321036572399247,0.6123814012459142,0.29631272296196803,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"(CONGENITAL","boundary":[0.2994923008048402,0.6123814012459142,0.38534352540481254,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"EPULIS","boundary":[0.3885399396671746,0.6123814012459142,0.4318705314077549,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.43506694567011694,0.6123814012459142,0.4514070153793119,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.454603429641674,0.6123814012459142,0.47954161334911216,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"NEWBORN;","boundary":[0.20794118873291834,0.6294120576439061,0.2758425905520284,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"CONGENITAL","boundary":[0.2790256677046212,0.6294120576439061,0.3607132205085773,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULAR","boundary":[0.36392029145860794,0.6294120576439061,0.43518140796828847,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.4383884789183191,0.6294120576439061,0.4704591884186254,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"498","boundary":[0.13636353432046977,0.6478445119317996,0.15368171745063516,0.6587927910447943],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.15560163047487102,0.6464427140418979,0.41858144837738254,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"LESION)","boundary":[0.4205698323664015,0.6464427140418979,0.47044619978127783,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"STURGE-WEBER","boundary":[0.14174708397073876,0.6634733704398897,0.24080709147528478,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.24401416242531543,0.6634733704398897,0.31599366282780283,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"(ENCEPHALOTRIGEMINAL","boundary":[0.3192007337778334,0.6634733704398897,0.47952862471176455,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"504","boundary":[0.13636353432046977,0.6819058247277833,0.15368171745063516,0.692854103840778],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.1556017908284185,0.6805040268378816,0.16242549267990306,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"ANGIOMATOSIS;","boundary":[0.16780148872233502,0.6805040268378816,0.26800241171735445,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"STURGE-WEBER","boundary":[0.27055604196131633,0.6805040268378816,0.36960353714964345,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"ANGIOMATOSIS)","boundary":[0.37210473652308607,0.6805040268378816,0.47235777442104343,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"505","boundary":[0.13636353432046977,0.6989364811257751,0.15368171745063516,0.7098847602387698],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.1556017908284185,0.6975346832358734,0.255020990279368,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"NASOPHARYNGEAL","boundary":[0.2565732126191828,0.6975346832358734,0.3772617066107354,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"ANGIOFIBROMA","boundary":[0.3797632219517593,0.6975346832358734,0.4795287850653121,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHATIC","boundary":[0.18419603541889162,0.7145653396338653,0.25603188389667286,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"MALFORMATION","boundary":[0.2591927736967489,0.7145653396338653,0.3620259815507899,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"(LYMPHANGIOMA;","boundary":[0.36514351953180796,0.7145653396338653,0.4795287850653121,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"506","boundary":[0.13636353432046977,0.7329977939217588,0.15368171745063516,0.7439460730347535],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7315959960318571,0.34802604783025615,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"CYSTIC","boundary":[0.35106635109088524,0.7315959960318571,0.3966837282841209,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"HYGROMA)","boundary":[0.3998907992341515,0.7315959960318571,0.4704335318510252,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"508","boundary":[0.13636353432046977,0.7500284503197506,0.15368171745063516,0.7609767294327453],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7486266524298489,0.3993391830307462,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"LEIOMYOMA","boundary":[0.39973685982855,0.7486266524298489,0.4795416133491121,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"509","boundary":[0.13636353432046977,0.7670591067177425,0.15368171745063516,0.7780073858307371],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7656573088278408,0.36726847353043995,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"RHABDOMYOMAS","boundary":[0.36764049376064345,0.7656573088278408,0.479528785065312,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"511","boundary":[0.13636353432046977,0.7840897631157343,0.15368171745063516,0.795038042228729],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1556017908284185,0.7826879652258326,0.1876725003287248,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"OSSEOUS","boundary":[0.18759553062592405,0.7826879652258326,0.24396141123130388,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.2471315957422926,0.7826879652258326,0.2745704797790774,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"CARTILAGINOUS","boundary":[0.2809044788642078,0.7826879652258326,0.38448754840944344,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"CHORISTOMAS","boundary":[0.38768946719484065,0.7826879652258326,0.47954161334911216,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"511","boundary":[0.13636353432046977,0.8011204195137261,0.15368171745063516,0.8120686986267208],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7997186216238245,0.37688968638053183,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROSARCOMA","boundary":[0.37831362588234535,0.7997186216238245,0.479528785065312,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"UNDIFFERENTIATED","boundary":[0.19444583417518943,0.8167492780218163,0.31916240927998046,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"PLEOMORPHIC","boundary":[0.32236948023001116,0.8167492780218163,0.41288585072367556,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"SARCOMA","boundary":[0.41609292167370615,0.8167492780218163,0.479528785065312,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"512","boundary":[0.13636353432046977,0.8351817323097098,0.15368171745063516,0.8461300114227046],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.1556017908284185,0.8337799344198081,0.2357785645791842,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"(MALIGNAT","boundary":[0.23716401922959743,0.8337799344198081,0.30819422663087576,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROUS","boundary":[0.3113958455602913,0.8337799344198081,0.3654775925159793,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"HISTIOCYTOMA)","boundary":[0.36867921144539484,0.8337799344198081,0.47045918841862544,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"MALIGNANT","boundary":[0.17506229735320433,0.8508105908178,0.2525066466545439,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"PERIPHERAL","boundary":[0.2556949003471767,0.8508105908178,0.332927157797512,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"NERVE","boundary":[0.33602019955820817,0.8508105908178,0.377412058134387,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"SHEATH","boundary":[0.38053424952422366,0.8508105908178,0.43004807660701,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.43321868054686974,0.8508105908178,0.4795416133491121,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"(MALIGNANT","boundary":[0.14104168871527945,0.8678412472157918,0.22275785652205984,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"SCHWANNOMA","boundary":[0.22585152037573702,0.8678412472157918,0.31862362136037536,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROFIBROSARCOMA,","boundary":[0.32183069231040595,0.8678412472157918,0.4704335318510251,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"513","boundary":[0.13636353432046977,0.8862737015036853,0.15368171745063516,0.8972219806166801],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.8848719036137837,0.3159553383299499,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROGENIC","boundary":[0.3161477625869517,0.8848719036137837,0.39951877900394794,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"SARCOMA)","boundary":[0.40272584995397853,0.8848719036137837,0.4704335318510252,0.894603707269779],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13636,0.10146,0.47954,0.89722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"SALIVARY","boundary":[0.571254221307138,0.10146170930615893,0.6332661451969303,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"DUCT","boundary":[0.6364537924332662,0.10146170930615893,0.6711608955424921,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.6743473936924156,0.10146170930615893,0.7069261507772336,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"(MUCUS","boundary":[0.7101197105129976,0.10146170930615893,0.7597987257625414,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"RETENTION","boundary":[0.7629922854983052,0.10146170930615893,0.8346557659688479,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.8410428854403759,0.10146170930615893,0.8772601030752605,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"422","boundary":[0.5340908434917306,0.11989416359405244,0.5514090266218961,0.1308424427070472],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.5533290999996793,0.11849236570415077,0.6655765832507513,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"MUCUS","boundary":[0.6677702197805723,0.11849236570415077,0.7132688017207005,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"DUCT","boundary":[0.7164675209234654,0.11849236570415077,0.7512951756031699,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.7544393852195399,0.11849236570415077,0.790152047233741,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"SIALOCYST)","boundary":[0.7933591181837716,0.11849236570415077,0.8681864975898863,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"SIALOLITHIASIS","boundary":[0.5774591018277098,0.13552302210214262,0.6753791438738241,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"(SALIVARY","boundary":[0.6785497189951204,0.13552302210214262,0.7460099226775194,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"CALCULI;","boundary":[0.7491671787988259,0.13552302210214262,0.8073996107002028,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"SALIVARY","boundary":[0.8137141229428158,0.13552302210214262,0.877268922520373,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"424","boundary":[0.5340910038452781,0.15395547639003612,0.5514091869754435,0.16490375550303088],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.15255367850013446,0.8131018469521601,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"STONES)","boundary":[0.8156675037121847,0.15255367850013446,0.8681736693060861,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"425","boundary":[0.5340910038452781,0.17098613278802796,0.5514091869754435,0.18193441190102272],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.1695843348981263,0.8098947760021296,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"LADENITIS","boundary":[0.8102924527999333,0.1695843348981263,0.877268922520373,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"427","boundary":[0.5340910038452781,0.1880167891860198,0.5514091869754435,0.19896506829901456],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.18661499129611814,0.720096789401272,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"CHEILITIS","boundary":[0.7215720420382861,0.18661499129611814,0.7828527537514713,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"GLANDULARIS","boundary":[0.7860598247015019,0.18661499129611814,0.877268922520373,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"428","boundary":[0.5340910038452781,0.20504744558401164,0.5514091869754435,0.2159957246970064],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.20364564769410998,0.7938594212519764,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"SIALORRHEA","boundary":[0.7960274012141971,0.20364564769410998,0.877268922520373,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"429","boundary":[0.5340910038452781,0.2220781019820035,0.5514091869754435,0.23302638109499824],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.22067630409210182,0.7906523503019458,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"XEROSTOMIA","boundary":[0.793410431318972,0.22067630409210182,0.877268922520373,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"430","boundary":[0.5340910038452781,0.23910875837999535,0.5514091869754435,0.2500570374929901],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.23770696049009366,0.7329250732013944,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"IgG4-RELATED","boundary":[0.7336819419456018,0.23770696049009366,0.8213247768680386,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE","boundary":[0.8245318478180693,0.23770696049009366,0.877268922520373,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"431","boundary":[0.5340910038452781,0.2561394147779872,0.5514091869754435,0.2670876938909819],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................SJÖGREN","boundary":[0.5533290999996793,0.2547376168880855,0.8020566946002547,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.8052637655502853,0.2547376168880855,0.8772432659527728,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"434","boundary":[0.5340910038452781,0.273170071175979,0.5514091869754435,0.28411835028897375],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.27176827328607733,0.7136826475012107,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"SIALADENOSIS","boundary":[0.717274566965245,0.27176827328607733,0.809202048676923,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"(SIALOSIS)","boundary":[0.8124091196269536,0.27176827328607733,0.8772560942365728,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"هیپرپلازی‌آدنوماتوئید‌غدد‌بزاقی‌فرعی‌","boundary":[0.7023714686140001,0.2893929118408072,0.8772851182286706,0.30155766641080134],"dir":"rtl"},{"str":"(ADENOMATOID","boundary":[0.6035518310771589,0.28879892968406917,0.7023681011895027,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"435","boundary":[0.5340910038452781,0.3072313839719627,0.5514091869754435,0.31817966308495743],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.5533290999996793,0.305829586082061,0.5601925497955184,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA","boundary":[0.5656314241639968,0.305829586082061,0.6518888044360206,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.655063407851124,0.305829586082061,0.6712919805091327,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.6744665839242362,0.305829586082061,0.6990387445248573,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"MINOR","boundary":[0.7021987446020975,0.305829586082061,0.744327865631866,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"SALIVARY","boundary":[0.7474878657091064,0.305829586082061,0.8106003316111363,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"GLANDS)","boundary":[0.8138074025611669,0.305829586082061,0.8700979118761045,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"435","boundary":[0.5340910038452781,0.32426204036995454,0.5514091869754435,0.3352103194829493],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.5533290999996793,0.32286024248005285,0.6687836542007819,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"NECROTIZING","boundary":[0.6698484017561922,0.32286024248005285,0.7554937472322246,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"SIALOMETAPLASIA","boundary":[0.7586794839334609,0.32286024248005285,0.8772560942365728,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"441","boundary":[0.5340910038452781,0.3412926967679464,0.5514091869754435,0.35224097588094117],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.5533290999996793,0.3398908988780447,0.5629503128497712,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"PLEOMORPHIC","boundary":[0.5646308180275873,0.3398908988780447,0.6544657759319893,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOMA","boundary":[0.6576487038622756,0.3398908988780447,0.7225085067556949,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"(BENIGN","boundary":[0.7257088774223103,0.3398908988780447,0.7783229711814659,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"MIXED","boundary":[0.7815233418480811,0.3398908988780447,0.8234738005460744,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR)","boundary":[0.8266741712126898,0.3398908988780447,0.877268922520373,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"444","boundary":[0.5340910038452781,0.3583233531659382,0.5514091869754435,0.369271632278933],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.5533290999996793,0.35692155527603653,0.6367129447004757,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"ONCOCYTOMA","boundary":[0.6373287023228815,0.35692155527603653,0.7283197193171504,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"(OXYPHILIC","boundary":[0.731526790267181,0.35692155527603653,0.8049174018876819,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOMA)","boundary":[0.807418917228706,0.35692155527603653,0.8772432659527728,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"ONCOCYTOSIS","boundary":[0.6000240530321252,0.3739522116740284,0.6890823414898798,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"(MULTINODULAR","boundary":[0.6922307150431982,0.3739522116740284,0.7992216438804276,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"ONCOCYTIC","boundary":[0.8024287148304582,0.3739522116740284,0.8772560942365728,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"445","boundary":[0.5340910038452781,0.3923846659619219,0.5514091869754435,0.4033329450749167],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.39098286807202026,0.7746169955517926,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA)","boundary":[0.776951743203415,0.39098286807202026,0.8681736693060861,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"WARTHIN","boundary":[0.593391830307462,0.4080135244700121,0.6515514954604665,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.6547366834396479,0.4080135244700121,0.700172166371363,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"(PAPILLARY","boundary":[0.7033177965937194,0.4080135244700121,0.776746490662613,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"CYSTADENOMA","boundary":[0.7798621269455009,0.4080135244700121,0.877268922520373,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"445","boundary":[0.5340910038452781,0.4264459787579056,0.5514091869754435,0.43739425787090036],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.42504418086800394,0.745753357001517,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHOMATOSUM)","boundary":[0.7471003268005298,0.42504418086800394,0.8681736693060861,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"447","boundary":[0.5340910038452781,0.4434766351558974,0.5514091869754435,0.4544249142688922],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.4420748372659958,0.7104755765511801,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"MONOMORPHIC","boundary":[0.7115531523903904,0.4420748372659958,0.8092017282163362,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOMA","boundary":[0.8117035640179469,0.4420748372659958,0.8772560942365728,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"447","boundary":[0.5340910038452781,0.46050729155388925,0.5514091869754435,0.47145557066688404],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.4591054936639876,0.7168897184512413,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"CANALICULAR","boundary":[0.717274566965245,0.4591054936639876,0.809202048676923,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOMA","boundary":[0.8117035640179467,0.4591054936639876,0.8772560942365728,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"448","boundary":[0.5340910038452781,0.47753794795188115,0.5514091869754435,0.4884862270648759],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.47613615006197946,0.7329250732013944,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"BASAL","boundary":[0.7328352752147936,0.47613615006197946,0.7744117430109907,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.7776188139610213,0.47613615006197946,0.809202048676923,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOMA","boundary":[0.8117035640179467,0.47613615006197946,0.8772560942365728,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"DUCTAL","boundary":[0.549005968359038,0.4931668064599713,0.5995237499639205,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"PAPILLOMAS(SIALADENOMA","boundary":[0.6023647532620866,0.4931668064599713,0.7797226525042414,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"PAPILLIFERUM;","boundary":[0.7825636558024075,0.4931668064599713,0.8772560942365728,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"INTRADUCTAL","boundary":[0.5787034453563217,0.5101974628579631,0.6684116339705785,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"PAPILLOMA;","boundary":[0.6712526372687444,0.5101974628579631,0.7469292673764519,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"INVERTED","boundary":[0.7501143444692415,0.5101974628579631,0.8135683413863303,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"DUCTAL","boundary":[0.8167232224104043,0.5101974628579631,0.8681736693060861,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"448","boundary":[0.5340910038452781,0.5286299171458566,0.5514091869754435,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5272281192559549,0.7906523503019458,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"PAPILLOMA)","boundary":[0.7916786130059557,0.5272281192559549,0.8681736693060861,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"450","boundary":[0.5340910038452781,0.5456605735438484,0.5514091869754435,0.5566088526568432],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5442587756539469,0.6751977961008432,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOEPIDERMOID","boundary":[0.6780585033882705,0.5442587756539469,0.7956425527001934,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.798849623650224,0.5442587756539469,0.8772432659527726,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"INTRAOSSEOUS","boundary":[0.5786264756535209,0.5612894320519387,0.6748386041544397,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOEPIDERMOID","boundary":[0.6780456751044703,0.5612894320519387,0.7956297244163932,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.7988367953664239,0.5612894320519387,0.8772304376689726,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"453","boundary":[0.5340910038452781,0.5797218863398321,0.5514091869754435,0.5906701654528269],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.5533290999996793,0.5783200884499305,0.5982280933001081,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"(CENTRAL","boundary":[0.5985488003951112,0.5783200884499305,0.6614971890023122,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOEPIDERMOID","boundary":[0.664704259952343,0.5783200884499305,0.7822883092642657,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA)","boundary":[0.7854953802142965,0.5783200884499305,0.8681608410222859,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"453","boundary":[0.5340910038452781,0.596752542737824,0.5514091869754435,0.6077008218508188],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5953507448479224,0.7136826475012107,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"ACINIC","boundary":[0.7166844659104394,0.5953507448479224,0.760601161442039,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.763789074880744,0.5953507448479224,0.7956682092677937,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.7988752802178243,0.5953507448479224,0.877268922520373,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"455","boundary":[0.5340910038452781,0.6137831991358158,0.5514091869754435,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.5533290999996793,0.6123814012459142,0.5757785966498937,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"MAMMARY","boundary":[0.5758940512040949,0.6123814012459142,0.6452822382789575,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"ANALOGUE","boundary":[0.6477837536199813,0.6123814012459142,0.7188974276768614,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"SECRETORY","boundary":[0.7220984392926736,0.6123814012459142,0.7956682092677937,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.7988752802178243,0.6123814012459142,0.877268922520373,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"MALIGNANT","boundary":[0.5965989012574925,0.6294120576439061,0.6740432505588321,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"MIXED","boundary":[0.6772350376123575,0.6294120576439061,0.7190729823099673,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.7222647693634926,0.6294120576439061,0.7683507113205127,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"(CARCINOMA","boundary":[0.7747320380938469,0.6294120576439061,0.8569745775485791,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"EX","boundary":[0.8601816484986097,0.6294120576439061,0.877281750804173,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"PLEOMORPHIC","boundary":[0.5563694032603083,0.6464427140418979,0.6462269065785953,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOMA;","boundary":[0.6525943600450272,0.6464427140418979,0.7213954737977405,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.7245878046140319,0.6464427140418979,0.80262113908746,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"EX","boundary":[0.8058282100374907,0.6464427140418979,0.822928312343054,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"MIXED","boundary":[0.8261353832930846,0.6464427140418979,0.8681736693060861,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR;","boundary":[0.5466712207074157,0.6634733704398897,0.5963110651179613,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"CACINOSARCOMA;","boundary":[0.5995021068003055,0.6634733704398897,0.7150944007015401,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"METASTASIZING","boundary":[0.7214764840662283,0.6634733704398897,0.8229283123430537,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"MIXED","boundary":[0.8261353832930844,0.6634733704398897,0.8681736693060859,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"456","boundary":[0.5340910038452781,0.6819058247277833,0.5514091869754435,0.692854103840778],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6805040268378816,0.8163089179021908,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR)","boundary":[0.8175789179984029,0.6805040268378816,0.8681736693060861,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"458","boundary":[0.5340910038452781,0.6989364811257751,0.5514091869754435,0.7098847602387698],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6975346832358734,0.6880260799009656,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOID","boundary":[0.6884109284149694,0.6975346832358734,0.7468309328407273,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"CYSTIC","boundary":[0.7500380037907579,0.6975346832358734,0.7956553809839936,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.7988624519340242,0.6975346832358734,0.8772560942365728,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"POLYMORPHOUS","boundary":[0.5678122324100175,0.7145653396338653,0.6719947403065331,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"LOW-GRADE","boundary":[0.6745178970594367,0.7145653396338653,0.7514747715763715,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOCARCINOMA","boundary":[0.7539762869173955,0.7145653396338653,0.8772560942365728,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"(LOBULAR","boundary":[0.6112616296410326,0.7315959960318571,0.6760163069827044,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA;","boundary":[0.6792188132805123,0.7315959960318571,0.7610620642272861,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"TERMINAL","boundary":[0.7642645705250938,0.7315959960318571,0.830060838135922,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"DUCT","boundary":[0.8332679090859527,0.7315959960318571,0.8681864975898861,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"460","boundary":[0.5340995025832956,0.7486266524298489,0.554342534419889,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.5565489992335101,0.7486266524298489,0.7938722495357766,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"ARCINOMA)","boundary":[0.7940646737927783,0.7486266524298489,0.8681736693060861,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"آدنوکارسینومای‌بزاقی،‌طبقه‌بندی‌نشده‌","boundary":[0.702465435792836,0.7662512909845788,0.8772668379242554,0.7784160455545729],"dir":"rtl"},{"str":"(SALIVARY","boundary":[0.635699510280266,0.7656573088278408,0.7024578991761035,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"461","boundary":[0.5340910038452781,0.7840897631157343,0.5514091869754435,0.795038042228729],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.5533290999996793,0.7826879652258326,0.5629503128497712,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOCARCINOMA,","boundary":[0.564810414000789,0.7826879652258326,0.6911205329662093,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"NOT","boundary":[0.6943231221894705,0.7826879652258326,0.7206484056046772,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"OTHERWISE","boundary":[0.7238062471652991,0.7826879652258326,0.7972589164590088,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"SPECIFIED)","boundary":[0.8004659874090395,0.7826879652258326,0.8681736693060861,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8831191009938713,0.8160846119884264,0.8999995189393576,0.8294658420154201],"dir":"ltr"},{"str":"تومورهای","boundary":[0.8304312548306507,0.81800139240822,0.8772913720170232,0.8289496715212147],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.8034004573283176,0.81800139240822,0.8271552318551945,0.8289496715212147],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.7826907966684947,0.81800139240822,0.8001244343528613,0.8289496715212147],"dir":"rtl"},{"str":"469","boundary":[0.5340866742994955,0.8186310134943623,0.5559075850435039,0.8283628171503576],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.55653617094971,0.8167492780218163,0.7810311374518539,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.5980696639951766,0.8337799344198081,0.6558097693795281,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"(IRRITATION","boundary":[0.6589365129419561,0.8337799344198081,0.7341576604601322,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA;","boundary":[0.7373572557203026,0.8337799344198081,0.7992246296709578,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"TRAUMATIC","boundary":[0.8024242249311282,0.8337799344198081,0.877264432621043,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA;","boundary":[0.5528627918835449,0.8508105908178,0.6146077426496785,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"FOCAL","boundary":[0.6178010065494579,0.8508105908178,0.659671082803365,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROUS","boundary":[0.6628781537533955,0.8508105908178,0.7170519962413129,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA;","boundary":[0.7202590671913435,0.8508105908178,0.8107754376850079,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROUS","boundary":[0.8139825086350385,0.8508105908178,0.8681563511229559,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"469","boundary":[0.5340910038452781,0.8692430451056935,0.5514091869754435,0.8801913242186883],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.8678412472157918,0.8098947760021296,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"NODULE)","boundary":[0.8111776043821418,0.8678412472157918,0.8681736693060861,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"469","boundary":[0.5340910038452781,0.8862737015036853,0.5514091869754435,0.8972219806166801],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.8848719036137837,0.7393392151014557,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"GIANT","boundary":[0.741148003117273,0.8848719036137837,0.7808130566272518,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.7839758116877911,0.8848719036137837,0.8156033622931841,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.8188104332432147,0.8848719036137837,0.8772560942365728,0.894603707269779],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53409,0.10146,0.9,0.89722],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/074fee73ee6a55095e657809616b1387.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/5f8b6c74d279f7c8a9657a349b779a19.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.1,0.04149,0.13637,0.08575]},"elements":[{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8500000000000001,0.04149276136279319,0.8585019450885313,0.054873991389786776],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85,0.04149,0.8585,0.05487],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.6858810304960378,0.04558209377018599,0.727588988201186,0.05774684834018016],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6443173909836407,0.04558209377018599,0.6822410049677529,0.05774684834018016],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64432,0.04558,0.72759,0.05775],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OSTEOPETROSIS","boundary":[0.14453483039405285,0.10146170930615893,0.2450316056842126,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"(ALBERS-SCHÖNBERG","boundary":[0.24823867663424323,0.10146170930615893,0.38365404042833645,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE;","boundary":[0.38686111137836715,0.10146170930615893,0.44316444897710483,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"569","boundary":[0.1,0.11989416359405244,0.1173181831301654,0.1308424427070472],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.11849236570415077,0.27959180400948014,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"MARBLE","boundary":[0.28228574360750586,0.11849236570415077,0.3357412022026164,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.33894827315264703,0.11849236570415077,0.3738668616565805,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE)","boundary":[0.3770739326066111,0.11849236570415077,0.43408282581435553,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"CLEIDOCRANIAL","boundary":[0.15502916831029054,0.13552302210214262,0.25859190342867955,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"DYSPLASIA","boundary":[0.2617688557993534,0.13552302210214262,0.3316618079541774,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"(CLEIDOCRANIAL","boundary":[0.33486887890420797,0.13552302210214262,0.4431780790286423,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"572","boundary":[0.1,0.15395547639003612,0.1173181831301654,0.16490375550303088],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.15255367850013446,0.3501473649101539,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"DYSOSTOSIS)","boundary":[0.352353829723775,0.15255367850013446,0.4340956540981556,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"574","boundary":[0.1,0.17098613278802796,0.1173181831301654,0.18193441190102272],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.11923825650794874,0.1695843348981263,0.1865867464585919,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"FOCAL","boundary":[0.18838270619060907,0.1695843348981263,0.22995917398680613,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOPOROTIC","boundary":[0.23316192171059374,0.1695843348981263,0.3292443534242225,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"MARROW","boundary":[0.33244710114801007,0.1695843348981263,0.391518580165549,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"DEFECT","boundary":[0.39472565111557967,0.1695843348981263,0.4431909073124425,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"575","boundary":[0.1,0.1880167891860198,0.1173181831301654,0.19896506829901456],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.11923825650794874,0.18661499129611814,0.25714230735926574,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"IDIOPATHIC","boundary":[0.26011846920089415,0.18661499129611814,0.3309177674937703,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOSCLEROSIS","boundary":[0.33412483844380086,0.18661499129611814,0.4431780790286423,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"MASSIVE","boundary":[0.11946916561635093,0.20364564769410998,0.17511456761283709,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOLYSIS","boundary":[0.17828416216720516,0.20364564769410998,0.2546792768696422,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"(GORHAM","boundary":[0.25788634781967285,0.20364564769410998,0.31916705953285807,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE;","boundary":[0.3223741304828887,0.20364564769410998,0.3786774680816264,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"GORHAM-","boundary":[0.3818845390316571,0.20364564769410998,0.4431652507448423,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"STOUT","boundary":[0.1442405816343875,0.22067630409210182,0.1851114938215778,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME;","boundary":[0.18831003132253182,0.22067630409210182,0.2636547806950044,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"VANISHING","boundary":[0.2668533181959584,0.22067630409210182,0.3364467578116231,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.33965382876165373,0.22067630409210182,0.3745724172655872,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE:","boundary":[0.3777794882156178,0.22067630409210182,0.4340828258143554,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"PHANTOM","boundary":[0.1992482625693128,0.23770696049009366,0.26228545042129653,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.2654684775868113,0.23770696049009366,0.3001252773649367,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE;","boundary":[0.30330830453045154,0.23770696049009366,0.35918952944822985,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"IDIOPATHIC","boundary":[0.3623725566137447,0.23770696049009366,0.4340828258143554,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"576","boundary":[0.1,0.2561394147779872,0.1173181831301654,0.2670876938909819],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.2547376168880855,0.35335443586018456,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOLYSIS)","boundary":[0.35412413288819194,0.2547376168880855,0.4340828258143556,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"577","boundary":[0.1,0.273170071175979,0.1173181831301654,0.28411835028897375],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.11923825650794874,0.27176827328607733,0.1384806822081325,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"PAGET","boundary":[0.13990462170994608,0.27176827328607733,0.17982624089592733,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE","boundary":[0.18303331184595797,0.27176827328607733,0.23577038654826163,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.2389774574982922,0.27176827328607733,0.25537200419484873,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.25857907514487943,0.27176827328607733,0.29349766364881286,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"(OSTEITIS","boundary":[0.29670473459884356,0.27176827328607733,0.3565615068102152,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"DEFORMANS)","boundary":[0.3597685777602458,0.27176827328607733,0.44315242246104214,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"CENTRAL","boundary":[0.138531995343333,0.28879892968406917,0.19720856544509335,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"GIANT","boundary":[0.20039845565789166,0.28879892968406917,0.24008068990510276,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.2432434449656421,0.28879892968406917,0.27487099557103506,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMA","boundary":[0.2780524061519292,0.28879892968406917,0.36075635561285524,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"(GIANT","boundary":[0.3639477950229183,0.28879892968406917,0.40790029857830556,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.41110736952833615,0.28879892968406917,0.4431780790286424,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"580","boundary":[0.1,0.3072313839719627,0.1173181831301654,0.31817966308495743],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.11923825650794874,0.305829586082061,0.25072816545920446,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"LESION;","boundary":[0.25367867073323264,0.305829586082061,0.3027264358808921,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"GIANT","boundary":[0.30592548135099773,0.305829586082061,0.3457216069991117,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.34888436205965095,0.305829586082061,0.3805119126650439,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR)","boundary":[0.38348807450667227,0.305829586082061,0.43408282581435553,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"582","boundary":[0.1,0.32426204036995454,0.1173181831301654,0.3352103194829493],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.11923825650794874,0.32286024248005285,0.1384806822081325,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"GIANT","boundary":[0.1386602781813342,0.32286024248005285,0.17832533169131298,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.1814880867518523,0.32286024248005285,0.21311563735724523,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.21609179919887367,0.32286024248005285,0.2623353061304321,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.26553687819714206,0.32286024248005285,0.26980137218999967,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"TRUE","boundary":[0.27406586618285733,0.32286024248005285,0.30750308484757594,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"GIANT","boundary":[0.3107046569142859,0.32286024248005285,0.3505322134241576,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.3536949684846969,0.32286024248005285,0.3853225190900898,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.3882986809317182,0.32286024248005285,0.4346216137339606,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.43889343223940136,0.32286024248005285,0.44316525074484214,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"582","boundary":[0.1,0.3412926967679464,0.1173181831301654,0.35224097588094117],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.3398908988780447,0.3661827196603071,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"CHERUBISM","boundary":[0.36833787133872764,0.3398908988780447,0.4431780790286424,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"SIMPLE","boundary":[0.16438098720057984,0.35692155527603653,0.20991039430709188,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.21311128063347767,0.35692155527603653,0.24796253095516657,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.2511634172815524,0.35692155527603653,0.28388927908252115,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"(TRAUMATIC","boundary":[0.28702458888436144,0.35692155527603653,0.3660545461986598,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.36923774532540554,0.35692155527603653,0.40389641741741367,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.4070796165441595,0.35692155527603653,0.4431909073124425,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"HEMORRHAGIC","boundary":[0.12020037779295792,0.3739522116740284,0.2153041161834902,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.21849808912782567,0.3739522116740284,0.25327406654575,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.2564680394900855,0.3739522116740284,0.2926045960116799,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"SOLITARY","boundary":[0.29573533084864817,0.3739522116740284,0.35711312301362047,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.36028966628932574,0.3739522116740284,0.39487586947520514,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.39805241275091047,0.3739522116740284,0.4340956540981556,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"IDIOPATHIC","boundary":[0.14639573331280809,0.39098286807202026,0.21663904632232686,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.21978653890937447,0.39098286807202026,0.25405643819714907,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"CAVITY;","boundary":[0.2572039307841967,0.39098286807202026,0.30769306018564724,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"UNICAMERAL","boundary":[0.31088363660896795,0.39098286807202026,0.3959571663603914,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.399164237310422,0.39098286807202026,0.43408282581435553,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"584","boundary":[0.1,0.40941532235991374,0.1173181831301654,0.4203636014729085],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.4080135244700121,0.3950463582105827,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.39702191391580155,0.4080135244700121,0.43408282581435553,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"586","boundary":[0.1,0.4264459787579056,0.1173181831301654,0.43739425787090036],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.42504418086800394,0.27959180400948014,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"ANEURYSMAL","boundary":[0.281144026349295,0.42504418086800394,0.3690434269477344,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.37225049789776504,0.42504418086800394,0.4071690864016985,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.4103761573517291,0.42504418086800394,0.44316525074484225,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"588","boundary":[0.1,0.4434766351558974,0.1173181831301654,0.4544249142688922],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.4420748372659958,0.31486958445981705,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROUS","boundary":[0.31522877640622043,0.4420748372659958,0.3694026188941378,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"DYSPLASIA","boundary":[0.3726096898441684,0.4420748372659958,0.44316525074484225,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"CEMENTO-OSSEOUS","boundary":[0.1825330087777532,0.4591054936639876,0.3052623401854186,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"DYSPLASIA","boundary":[0.3084543022678624,0.4591054936639876,0.3786774680816264,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"(OSSEOUS","boundary":[0.381884539031657,0.4591054936639876,0.4431780790286423,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"592","boundary":[0.1,0.47753794795188115,0.1173181831301654,0.4884862270648759],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.47613615006197946,0.3565615068102152,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"DYSPLASIA)","boundary":[0.3592554464082409,0.47613615006197946,0.43408282581435553,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"596","boundary":[0.1,0.494568604349873,0.1173181831301654,0.5055168834628677],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.11923825650794874,0.4931668064599713,0.20262210120874505,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"FAMILIAL","boundary":[0.20467462661676467,0.4931668064599713,0.2645313988281363,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"GIGANTIFORM","boundary":[0.26773377380864494,0.4931668064599713,0.35738746376296426,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"CEMENTOMA","boundary":[0.36058983874347283,0.4931668064599713,0.4431780790286423,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"OSSIFYING","boundary":[0.14631876361000737,0.5101974628579631,0.21295400968023984,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.21614413061428012,0.5101974628579631,0.2742808945162294,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"(CEMENTIFYING","boundary":[0.27748796546626003,0.5101974628579631,0.3779590841888195,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA;","boundary":[0.3811661551388501,0.5101974628579631,0.4431780790286423,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"598","boundary":[0.1,0.5286299171458566,0.1173181831301654,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.11923825650794874,0.5272281192559549,0.21545038500886757,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"CEMENTO","boundary":[0.21645532069105966,0.525072410701578,0.2857136213924461,0.5360206898145726],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.28571362139244616,0.5286299171458566,0.2918327127651046,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":"OSSIFYING","boundary":[0.2918327127651046,0.525072410701578,0.36396294550224345,0.5360206898145726],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.3672389684776997,0.525072410701578,0.43085442784250727,0.5360206898145726],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.43085442784250716,0.5286299171458566,0.43408715536013803,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":"JUVENILE","boundary":[0.1338811010515986,0.5442587756539469,0.19422942771360108,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"OSSIFYING","boundary":[0.19742516625744783,0.5442587756539469,0.26417775296131923,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.267373491505166,0.5442587756539469,0.3256126307282296,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"(JUVENILE","boundary":[0.3287879427833644,0.5442587756539469,0.39298005128996855,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"ACTIVE","boundary":[0.3961553633451033,0.5442587756539469,0.4431838517563524,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"OSSIFYING","boundary":[0.15255908226457696,0.5612894320519387,0.21932334174474846,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA;","boundary":[0.22251963911549583,0.5612894320519387,0.2843232450762674,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"JUVENILE","boundary":[0.29071583981776217,0.5612894320519387,0.3510747193669559,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"AGGRESSIVE","boundary":[0.3542710167377033,0.5612894320519387,0.43408859854206555,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.1,0.5797218863398321,0.1173181831301654,0.5906701654528269],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.5783200884499305,0.2988342297096639,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"OSSIFYING","boundary":[0.301156149077486,0.5783200884499305,0.3681454470817258,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA)","boundary":[0.37135251803175645,0.5783200884499305,0.4340699975305554,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"601","boundary":[0.1,0.596752542737824,0.1173181831301654,0.6077008218508188],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.5953507448479224,0.3790110034604296,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOMA","boundary":[0.3811789834226502,0.5953507448479224,0.4431780790286423,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"602","boundary":[0.1,0.6137831991358158,0.1173181831301654,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6123814012459142,0.3052483716097251,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"GARDNER","boundary":[0.30597958378633217,0.6123814012459142,0.3679786793923242,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.37118575034235485,0.6123814012459142,0.4431652507448423,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOBLASTOMA","boundary":[0.12721744903162496,0.6294120576439061,0.23816927561888454,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"(GIANT","boundary":[0.24136071502894751,0.6294120576439061,0.2853132185843348,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOID","boundary":[0.28850329926346363,0.6294120576439061,0.3430791995220003,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOMA)","boundary":[0.3462692802011291,0.6294120576439061,0.41218910735464803,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.41537918803377694,0.6294120576439061,0.44316525074484225,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"604","boundary":[0.1,0.6478445119317996,0.1173181831301654,0.6587927910447943],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6464427140418979,0.3116625135097864,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOID","boundary":[0.3140100894452088,0.6464427140418979,0.3688766592583328,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOMA","boundary":[0.37208373020836344,0.6464427140418979,0.43408282581435553,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"606","boundary":[0.1,0.6648751683297914,0.1173181831301654,0.6758234474427861],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.11923825650794874,0.6634733704398897,0.18017260455853065,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"CEMENTOBLASTOMA","boundary":[0.18090381673513764,0.6634733704398897,0.31229109941599237,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"(TRUE","boundary":[0.3154905294292791,0.6634733704398897,0.35316701726574296,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"CEMENTOMA)","boundary":[0.35636644727902966,0.6634733704398897,0.4431780790286423,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"607","boundary":[0.1,0.6819058247277833,0.1173181831301654,0.692854103840778],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6805040268378816,0.3565615068102152,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"CHONDROMA","boundary":[0.35907585043503915,0.6805040268378816,0.44316525074484225,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"607","boundary":[0.1,0.6989364811257751,0.1173181831301654,0.7098847602387698],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6975346832358734,0.263556449259327,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"CHONDROMYXOID","boundary":[0.26535240899134416,0.6975346832358734,0.3814996905176533,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.38470676146768396,0.6975346832358734,0.44315242246104214,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"SYNOVIAL","boundary":[0.2567959436966624,0.7145653396338653,0.32188665569848407,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"CHONDROMATOSIS","boundary":[0.3250418856779778,0.7145653396338653,0.4431780790286423,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"608","boundary":[0.1,0.7329977939217588,0.1173181831301654,0.7439460730347535],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.7315959960318571,0.27959180400948014,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"(CHONDROMETAPLASIA)","boundary":[0.2818880668097021,0.7315959960318571,0.43408282581435553,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"609","boundary":[0.1,0.7500284503197506,0.1173181831301654,0.7609767294327453],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.7486266524298489,0.2827988749595107,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"DESMOPLASTIC","boundary":[0.2845820064077278,0.7486266524298489,0.3815125188014535,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.3847195897514841,0.7486266524298489,0.44316525074484225,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"610","boundary":[0.1,0.7670591067177425,0.1173181831301654,0.7780073858307371],"dir":"ltr"},{"str":"...................OSTEOSARCOMA","boundary":[0.11923825650794874,0.7656573088278408,0.28424847102892453,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"(OSTEOGENIC","boundary":[0.28745554197895523,0.7656573088278408,0.372250497897765,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"SARCOMA)","boundary":[0.37545756884779563,0.7656573088278408,0.44316525074484225,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"615","boundary":[0.1,0.7840897631157343,0.1173181831301654,0.795038042228729],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.7826879652258326,0.31486958445981705,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"CHONDROSARCOMA","boundary":[0.3163063522454308,0.7826879652258326,0.44316525074484225,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"616","boundary":[0.1,0.8011204195137261,0.1173181831301654,0.8120686986267208],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.11923825650794874,0.7997186216238245,0.21224331405883695,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"MESENCHYMAL","boundary":[0.2145010920076585,0.7997186216238245,0.3130864530116,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"CHONDROSARCOMA","boundary":[0.3162935239616306,0.7997186216238245,0.44315242246104203,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"617","boundary":[0.1,0.818151075911718,0.1173181831301654,0.8290993550247127],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.8167492780218163,0.33090493920997016,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"EWING","boundary":[0.33377847478119754,0.8167492780218163,0.37652231640320577,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"SARCOMA","boundary":[0.3797293873532364,0.8167492780218163,0.44316525074484225,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"تومورهای‌متاستاتیک‌به‌فکین","boundary":[0.3105613656990934,0.8343739165765461,0.44317374948285987,0.8465386711465402],"dir":"rtl"},{"str":"(METASTATIC","boundary":[0.12031583234715898,0.8337799344198081,0.20229842524490974,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"TUMORS","boundary":[0.20526676993884382,0.8337799344198081,0.2585818231268754,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"TO","boundary":[0.26155016782080953,0.8337799344198081,0.2786296827244709,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.28160584456609933,0.8337799344198081,0.30654402827353744,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.3065563754966951,0.8335661008433825,0.3105604035778084,0.846947330870376],"dir":"ltr"},{"str":"618","boundary":[0.1,0.8522123887077017,0.1173181831301654,0.8631606678206964],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.8508105908178,0.3950463582105827,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"JAWS)","boundary":[0.3973426210108047,0.8508105908178,0.43408282581435553,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.44812370314068456,0.8842072375803939,0.4659037044876544,0.8975884676073874],"dir":"ltr"},{"str":"کیستها","boundary":[0.4013792008620607,0.8861240180001874,0.44317374948285987,0.8970722971131821],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39270567747770285,0.8861240180001874,0.39810317788660443,0.8970722971131821],"dir":"rtl"},{"str":"تومورهای","boundary":[0.34257785187192413,0.8861240180001874,0.3894296545022466,0.8970722971131821],"dir":"rtl"},{"str":"ادنتوژنیک","boundary":[0.291986010756516,0.8861240180001874,0.339303158991058,0.8970722971131821],"dir":"rtl"},{"str":"627","boundary":[0.09999583080776502,0.8867536390863296,0.1224966405931799,0.896485442742325],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.12244532745797941,0.8848719036137837,0.28921301685957207,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"627","boundary":[0.1,0.9033043579016772,0.1173181831301654,0.914252637014672],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.11923809615440123,0.9019025600117755,0.18979365705507503,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"DENTIGEROUS","boundary":[0.1900502227310775,0.9019025600117755,0.27967971070735065,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.28288122120800335,0.9019025600117755,0.3156134645666766,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"(FOLLICULAR","boundary":[0.31882053551670725,0.9019025600117755,0.4029099358265103,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.40611700677654095,0.9019025600117755,0.4431779186750949,0.9116343636677708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1,0.10146,0.4659,0.91425],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OLFACTORY","boundary":[0.648578786508494,0.10146170930615893,0.7231880850900065,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"NEUROBLASTOMA","boundary":[0.7263867422115718,0.10146170930615893,0.8409004172399307,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"514","boundary":[0.49772730917126085,0.11989416359405244,0.5150454923014263,0.1308424427070472],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.5169655656792096,0.11849236570415077,0.6452484036804347,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"(ESTHESIONEUROBLASTOMA)","boundary":[0.6481860806706627,0.11849236570415077,0.8318101349856163,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"515","boundary":[0.49772730917126085,0.13692481999204428,0.5150454923014263,0.14787309910503904],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.13552302210214262,0.7350463902812923,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"ANGIOSARCOMA","boundary":[0.7361367944043027,0.13552302210214262,0.840892559916103,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"515","boundary":[0.49772730917126085,0.15395547639003612,0.5150454923014263,0.16490375550303088],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.15255367850013446,0.7254251774312004,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"KAPOSI","boundary":[0.7279266927722242,0.15255367850013446,0.7742496255744666,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"SARCOMA","boundary":[0.7774566965244972,0.15255367850013446,0.840892559916103,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"517","boundary":[0.49772730917126085,0.17098613278802796,0.5150454923014263,0.18193441190102272],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.1695843348981263,0.7158039645811085,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"LEIOMYOSARCOMA","boundary":[0.7183183082059326,0.1695843348981263,0.840892559916103,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"518","boundary":[0.49772730917126085,0.1880167891860198,0.5150454923014263,0.19896506829901456],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................RHABDOMYOSARCOMA","boundary":[0.5169655656792096,0.18661499129611814,0.840879731632303,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"520","boundary":[0.49772730917126085,0.20504744558401164,0.5150454923014263,0.2159957246970064],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.20364564769410998,0.7061827517310166,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"SYNOVIAL","boundary":[0.709171741856445,0.20364564769410998,0.7742624538582666,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"SARCOMA","boundary":[0.7774695248082973,0.20364564769410998,0.840905388199903,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"521","boundary":[0.49772730917126085,0.2220781019820035,0.5150454923014263,0.23302638109499824],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.5169655656792096,0.22067630409210182,0.6356271908303428,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"ALVEOLAR","boundary":[0.6380260799009657,0.22067630409210182,0.7052633818895754,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"SOFT-PART","boundary":[0.7084272167719834,0.22067630409210182,0.7742496255744666,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"SARCOMA","boundary":[0.7774566965244973,0.22067630409210182,0.8408925599161032,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"متاستاز‌به‌بافت‌هاي‌نرم‌دهان","boundary":[0.7096040550205093,0.23830094264683166,0.8408855043600131,0.2504656972168258],"dir":"rtl"},{"str":"521","boundary":[0.49772730917126085,0.23910875837999535,0.5150454923014263,0.2500570374929901],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.23770696049009366,0.7093898226810472,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8447400829348548,0.2711036072526875,0.8636313343660101,0.2844848372796811],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.7987792284428709,0.27302038767248105,0.8409345725455485,0.2839686667854758],"dir":"rtl"},{"str":"هماتولوژیک","boundary":[0.7373285419693341,0.27302038767248105,0.7955032054674146,0.2839686667854758],"dir":"rtl"},{"str":"529","boundary":[0.49772730917126085,0.27365000875862333,0.5184963006436593,0.2833818124146187],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.5201768058214753,0.27176827328607733,0.7350505594735274,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"529","boundary":[0.49772730917126085,0.29020072757397086,0.5150454923014263,0.3011490066869656],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.28879892968406917,0.6837332550808022,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHOID","boundary":[0.6843233561356078,0.28879892968406917,0.7507353813688421,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPLASIA","boundary":[0.7539424523188727,0.28879892968406917,0.840892559916103,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"530","boundary":[0.49772730917126085,0.3072313839719627,0.5150454923014263,0.31817966308495743],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.305829586082061,0.7607029578815373,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"HEMOPHILIA","boundary":[0.7611006346793411,0.305829586082061,0.8409053881999032,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"PLASMINOGEN","boundary":[0.598373854674787,0.32286024248005285,0.6900536276034095,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"DEFICIENCY","boundary":[0.6932520567454908,0.32286024248005285,0.7692979080276192,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"(LIGNEOUS","boundary":[0.7725049789776499,0.32286024248005285,0.840905388199903,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"532","boundary":[0.49772730917126085,0.3412926967679464,0.5150454923014263,0.35224097588094117],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.5169655656792096,0.3398908988780447,0.5554504170795771,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"CONJUNCTIVITIS;","boundary":[0.5570796091221927,0.3398908988780447,0.6646832536376203,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"HYPOPLASMINOGENEMIA)","boundary":[0.6678903245876509,0.3398908988780447,0.8317844784180162,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"533","boundary":[0.49772730917126085,0.3583233531659382,0.5150454923014263,0.369271632278933],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.35692155527603653,0.7895665964318129,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"ANEMIA","boundary":[0.7896050812832133,0.35692155527603653,0.8409053881999032,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"534","boundary":[0.49772730917126085,0.37535400956393006,0.5150454923014263,0.38630228867692484],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.3739522116740284,0.7061827517310166,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"SICKLE","boundary":[0.7074142669758284,0.3739522116740284,0.7529815808801877,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.7555203312262878,0.3739522116740284,0.7871035659421894,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"ANEMIA","boundary":[0.7896050812832134,0.3739522116740284,0.8409053881999032,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"536","boundary":[0.49772730917126085,0.3923846659619219,0.5150454923014263,0.4033329450749167],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.39098286807202026,0.7478746740814147,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"THALASSEMIA","boundary":[0.7504018459900389,0.39098286807202026,0.8409053881999032,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"537","boundary":[0.49772730917126085,0.40941532235991374,0.5150454923014263,0.4203636014729085],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.4080135244700121,0.7254251774312004,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"APLASTIC","boundary":[0.725810025945204,0.4080135244700121,0.7871035659421893,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"ANEMIA","boundary":[0.7896050812832133,0.4080135244700121,0.8409053881999032,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"538","boundary":[0.49772730917126085,0.4264459787579056,0.5150454923014263,0.43739425787090036],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.42504418086800394,0.7510817450314454,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"NEUTROPENIA","boundary":[0.7511202298828458,0.42504418086800394,0.8409053881999032,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"539","boundary":[0.49772730917126085,0.4434766351558974,0.5150454923014263,0.4544249142688922],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.4420748372659958,0.7158039645811085,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"AGRANULOCYTOSIS","boundary":[0.7157013383107075,0.4420748372659958,0.840905388199903,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"540","boundary":[0.49772730917126085,0.46050729155388925,0.5150454923014263,0.47145557066688404],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.5169655656792096,0.4591054936639876,0.5394150623294239,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"CYCLIC","boundary":[0.539312436059023,0.4591054936639876,0.5861167362262024,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"NEUTROPENIA","boundary":[0.5893076484274009,0.4591054936639876,0.6786404264121536,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"(CYCLIC","boundary":[0.6817996756432894,0.4591054936639876,0.7323476633414615,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"HEMATOPOIESIS)","boundary":[0.7355069125725973,0.4591054936639876,0.8408925599161032,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"541","boundary":[0.49772730917126085,0.47753794795188115,0.5150454923014263,0.4884862270648759],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.47613615006197946,0.7029756807809859,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"THROMBOCYTOPENIA","boundary":[0.7042969940123986,0.47613615006197946,0.840892559916103,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"POLYCYTHEMIA","boundary":[0.5391328400858213,0.4931668064599713,0.6383339587121687,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"VERA","boundary":[0.6413101205537971,0.4931668064599713,0.6755231534487238,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"(PRIMARY","boundary":[0.6818617055042375,0.4931668064599713,0.7434745727379728,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"POLYCYTEMIA;","boundary":[0.7465317104972586,0.4931668064599713,0.8408925599161032,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"POLYCYTHEMIA","boundary":[0.5151952625147926,0.5101974628579631,0.6143963811411401,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"RUBRA","boundary":[0.6175557149051756,0.5101974628579631,0.6610913341735859,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"VERA;","boundary":[0.6640674960152144,0.5101974628579631,0.7022535519854549,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"PRIMARY","boundary":[0.7054357233163082,0.5101974628579631,0.7630248772493595,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"ACQUIRED","boundary":[0.7655263925903834,0.5101974628579631,0.8317973067018163,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"542","boundary":[0.49772730917126085,0.5286299171458566,0.5150454923014263,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.5272281192559549,0.7125968936310778,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"ERYTHROCYTOSIS)","boundary":[0.7144441664982955,0.5272281192559549,0.8318101349856163,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"543","boundary":[0.49772730917126085,0.5456605735438484,0.5150454923014263,0.5566088526568432],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.5442587756539469,0.7735312416816598,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"LEUKEMIA","boundary":[0.7739289184794635,0.5442587756539469,0.8409053881999032,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"LANGERHANS","boundary":[0.5179276869642186,0.5612894320519387,0.6045273280563204,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.607721943708235,0.5612894320519387,0.6396681002273813,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"HISTIOCYTOSIS","boundary":[0.642864726582315,0.5612894320519387,0.7380791327333179,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"(HISTIOCYTOSIS","boundary":[0.7412794115809255,0.5612894320519387,0.840892559916103,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"X;","boundary":[0.5605175891806254,0.5783200884499305,0.5733018304363845,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"LANGERHANS","boundary":[0.5764978907503242,0.5783200884499305,0.6631366937406037,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.6663327540545434,0.5783200884499305,0.6982933571939411,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE;","boundary":[0.7014617989637663,0.5783200884499305,0.7570869626748156,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"IDIOPATHIC","boundary":[0.7602554044446408,0.5783200884499305,0.8318101349856163,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"HISTIOCYTOSIS;","boundary":[0.5512427399931369,0.5953507448479224,0.6500718383892807,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"EOSINOPHILIC","boundary":[0.6532789093393113,0.5953507448479224,0.7416401281545552,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMA;","boundary":[0.7448471991045859,0.5953507448479224,0.8317844784180162,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"546","boundary":[0.49772730917126085,0.6137831991358158,0.5150454923014263,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.5169655656792096,0.6123814012459142,0.5843140556298527,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"LANGERHANS","boundary":[0.5852248637796615,0.6123814012459142,0.6718245048717633,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.6750191205236777,0.6123814012459142,0.7069652770428241,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMATOSIS)","boundary":[0.7101200768705398,0.6123814012459142,0.8318101349856163,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"549","boundary":[0.49772730917126085,0.6308138555338076,0.5150454923014263,0.6417621346468024],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.5169655656792096,0.6294120576439061,0.5714857718297303,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"HODGKIN","boundary":[0.5742310245629564,0.6294120576439061,0.6330028457165812,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHOMA","boundary":[0.636152460998126,0.6294120576439061,0.7101466914252546,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"(HODGKIN","boundary":[0.7165608333253156,0.6294120576439061,0.7806765957583279,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE)","boundary":[0.7838836667083585,0.6294120576439061,0.840892559916103,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"551","boundary":[0.49772730917126085,0.6478445119317996,0.5150454923014263,0.6587927910447943],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.6464427140418979,0.6709049712806797,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"NON-HODGKIN","boundary":[0.6722262845120923,0.6464427140418979,0.7629943675142057,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHOMA","boundary":[0.7661618745983106,0.6464427140418979,0.840892559916103,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"MYCOSIS","boundary":[0.5746671862121606,0.6634733704398897,0.6313518079404536,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"FUNGOIDES","boundary":[0.6345399193987378,0.6634733704398897,0.7067952774892909,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"(CUTANEOUS","boundary":[0.7131715004058593,0.6634733704398897,0.7947362309111348,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"T-CELL","boundary":[0.7979306374694927,0.6634733704398897,0.8409310447675035,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"554","boundary":[0.49772730917126085,0.6819058247277833,0.5150454923014263,0.692854103840778],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.6805040268378816,0.7510817450314454,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHOMA)","boundary":[0.7539937654540732,0.6805040268378816,0.8318101349856163,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"556","boundary":[0.49772730917126085,0.6989364811257751,0.5150454923014263,0.7098847602387698],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.6975346832358734,0.7061827517310166,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"BURKITT","boundary":[0.7087868933424415,0.6975346832358734,0.7641409379399701,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHOMA","boundary":[0.7669755267819832,0.6975346832358734,0.840892559916103,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"EXTRANODAL","boundary":[0.5236234449714732,0.7145653396338653,0.6107916333933056,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"NK/T-CELL","boundary":[0.6138844764968775,0.7145653396338653,0.6786019415607532,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHOMA,","boundary":[0.6814365304027663,0.7145653396338653,0.7585606344869169,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"NASAL-TYPE","boundary":[0.7617677054369475,0.7145653396338653,0.8408669033485029,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"(ANGIOCENTRIC","boundary":[0.5481511235973074,0.7315959960318571,0.6483984759084581,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"T-CELL","boundary":[0.6515984041614954,0.7315959960318571,0.6941113366751014,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"LYMPHOMA;","boundary":[0.6969459255171145,0.7315959960318571,0.7744292215476685,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"MIDLINE","boundary":[0.777636292497699,0.7315959960318571,0.8317844784180162,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"LETHAL","boundary":[0.5608896094108291,0.7486266524298489,0.6102913303251009,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMA;","boundary":[0.613469049625081,0.7486266524298489,0.6996106644089405,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"IDIOPATHIC","boundary":[0.7027883837089205,0.7486266524298489,0.7744420498314686,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"MIDLINE","boundary":[0.7776491207814992,0.7486266524298489,0.8317973067018163,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"DESTRUCTIVE","boundary":[0.502033443335867,0.7656573088278408,0.5890451004940089,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE;","boundary":[0.5922286090977753,0.7656573088278408,0.6481182861454974,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"POLYMORPHIC","boundary":[0.6513017947492636,0.7656573088278408,0.7430640676563689,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"RETICULOSIS;","boundary":[0.7462711386063995,0.7656573088278408,0.8317973067018163,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"MIDLINE","boundary":[0.509576474210339,0.7826879652258326,0.5636371998778632,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"MALIGNANT","boundary":[0.5668390907608012,0.7826879652258326,0.6443760803820264,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"RETICULOSIS;","boundary":[0.6475585400718015,0.7826879652258326,0.7324283750787227,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"ANGIOCENTRIC","boundary":[0.7356108347684978,0.7826879652258326,0.8318101349856165,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"558","boundary":[0.49772730917126085,0.8011204195137261,0.5150454923014263,0.8120686986267208],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.5169655656792096,0.7997186216238245,0.6260059779802509,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"IMMUNOPROLIFERATIVE","boundary":[0.6262112305210529,0.7997186216238245,0.7787266966207094,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"LESION)","boundary":[0.78193376757074,0.7997186216238245,0.8318101349856163,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"559","boundary":[0.49772730917126085,0.818151075911718,0.5150454923014263,0.8290993550247127],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.8167492780218163,0.7061827517310166,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"MULTIPLE","boundary":[0.7091845701402453,0.8167492780218163,0.7714274031384396,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"MYELOMA","boundary":[0.7746344740884703,0.8167492780218163,0.8409053881999032,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"561","boundary":[0.49772730917126085,0.8351817323097098,0.5150454923014263,0.8461300114227046],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.8337799344198081,0.7318393193312616,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"PLASMACYTOMA","boundary":[0.7335069962252776,0.8337799344198081,0.8409053881999032,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8453430122734605,0.867176581182402,0.8636345414369603,0.8805578112093956],"dir":"ltr"},{"str":"پاتولوژی","boundary":[0.7982925554262038,0.8690933616021955,0.840938581384236,0.8800416407151903],"dir":"rtl"},{"str":"استخوان","boundary":[0.7515911882518578,0.8690933616021955,0.7950165324507474,0.8800416407151903],"dir":"rtl"},{"str":"567","boundary":[0.4977231399790259,0.8697229826883378,0.520878192238247,0.8794547863443332],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.5233797075792709,0.8678412472157918,0.7510817450314454,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOGENSIS","boundary":[0.5697927590752091,0.8848719036137837,0.6554714051001366,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"IMPERFECTA","boundary":[0.6586579063655683,0.8848719036137837,0.737330145504809,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"(\"BRITTLE","boundary":[0.7405372164548397,0.8848719036137837,0.8027800494530342,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"BONE","boundary":[0.8059871204030647,0.8848719036137837,0.8409057089069981,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"567","boundary":[0.49772730917126085,0.9033043579016772,0.5150454923014263,0.914252637014672],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.9019025600117755,0.7671170997815985,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE\")","boundary":[0.769567301987422,0.9019025600117755,0.8318101349856163,0.9116343636677708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49772,0.10146,0.86363,0.91425],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/0c443d667304be4fb3ddd1744c87a01a.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/78e4f57729598fbce42200e30961e30e.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.09091,0.04201,0.1,0.08575]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.1888363463764909,0.045248779494968146,0.23054430408163923,0.057413534064962315],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.14727270686409397,0.045248779494968146,0.18519632084820614,0.057413534064962315],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14727,0.04525,0.23054,0.05741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xi","boundary":[0.0909090763314957,0.04201000672710936,0.10461449403645158,0.05539123675410295],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09091,0.04201,0.10461,0.05539],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DYSKERATOSIS","boundary":[0.2071450333695732,0.10146170930615893,0.3014233769116073,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"CONGENITA","boundary":[0.30459678789019484,0.10146170930615893,0.37801777358720506,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"(COLE-ENGMAN","boundary":[0.38122484453723565,0.10146170930615893,0.4795536398651747,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"688","boundary":[0.13636353432046977,0.11989416359405244,0.15368171745063516,0.1308424427070472],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME;","boundary":[0.16377340760909656,0.11849236570415077,0.23931917090801805,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"ZINSSER-COLE-ENGMAN","boundary":[0.24252624185804864,0.11849236570415077,0.3928865562792846,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.3960936272293153,0.11849236570415077,0.47234494613724354,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"689","boundary":[0.13636353432046977,0.13692481999204428,0.15368171745063516,0.14787309910503904],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.1556017908284185,0.13552302210214262,0.29991998357979677,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"XERODERMA","boundary":[0.3019468524202161,0.13552302210214262,0.3824828181173852,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"PIGMENTOSUM","boundary":[0.3856775909683319,0.13552302210214262,0.4795287850653121,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"690","boundary":[0.13636353432046977,0.15395547639003612,0.15368171745063516,0.16490375550303088],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1556017908284185,0.15255367850013446,0.21012199697893919,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"HEREDITARY","boundary":[0.21141765364275153,0.15255367850013446,0.2911582657443131,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOEPITHELIAL","boundary":[0.29435210944820045,0.15255367850013446,0.40576615321460757,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"DYSPLASIA","boundary":[0.40897322416463816,0.15255367850013446,0.479528785065312,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"INCONTINENTIA","boundary":[0.1773842167210265,0.1695843348981263,0.27713695155077916,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"PIGMENTI","boundary":[0.2803440225008098,0.1695843348981263,0.34162473421399503,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"(BLOCH-SULZBERGER","boundary":[0.3448318051640256,0.1695843348981263,0.479528785065312,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"690","boundary":[0.13636353432046977,0.1880167891860198,0.15368171745063516,0.19896506829901456],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.18661499129611814,0.39292504113068494,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.394195041226897,0.18661499129611814,0.47044636013482527,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"DARIER","boundary":[0.20146290541385645,0.20364564769410998,0.24874857680875836,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE","boundary":[0.25192466972888883,0.20364564769410998,0.3041523417075137,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"(KERATOSIS","boundary":[0.30732843462764414,0.20364564769410998,0.3815463533999762,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"FOLLICULARIS;","boundary":[0.38475342435000687,0.20364564769410998,0.4795416133491121,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"DYSKERATOSIS","boundary":[0.18133532813146422,0.22067630409210182,0.27590543630596737,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"FOLLICULARIS;","boundary":[0.279112507255998,0.22067630409210182,0.3739006962551032,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"DARIER-WHITE","boundary":[0.37710776720513384,0.22067630409210182,0.4704463601348252,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"692","boundary":[0.13636353432046977,0.23910875837999535,0.15368171745063516,0.2500570374929901],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.23770696049009366,0.4089603958808381,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE)","boundary":[0.4102303959770502,0.23770696049009366,0.4672392891847946,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"WARTY","boundary":[0.14961098229376127,0.2547376168880855,0.1939711876745849,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"DYSKERATOMA","boundary":[0.19710730572749097,0.2547376168880855,0.2931723063009323,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"(ISOLATED","boundary":[0.2962784458998278,0.2547376168880855,0.3619319074695889,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"DARIER","boundary":[0.36513897841961956,0.2547376168880855,0.41288585072367556,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASSE;","boundary":[0.41609292167370615,0.2547376168880855,0.479528785065312,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"ISOLATED","boundary":[0.16812219581733803,0.27176827328607733,0.229006262040671,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"DYSKERATOSIS","boundary":[0.23216232405424947,0.27176827328607733,0.3271800866550571,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"FOLLICULARIS;","boundary":[0.3303871576050877,0.27176827328607733,0.42517534660419287,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"FOCAL","boundary":[0.4283824175542235,0.27176827328607733,0.4704335318510251,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"ACANTHOLYTIC","boundary":[0.18687714673311714,0.28879892968406917,0.28561477007065067,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"DYSKERATOSIS;","boundary":[0.2887735483711942,0.28879892968406917,0.3874088790966323,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"FOLLICULAR","boundary":[0.3906159500466629,0.28879892968406917,0.4704335318510252,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"693","boundary":[0.13636353432046977,0.3072313839719627,0.15368171745063516,0.31817966308495743],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.305829586082061,0.36726847353043995,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"DYSKERATOMA)","boundary":[0.36948776662786115,0.305829586082061,0.47045918841862544,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"693","boundary":[0.13636353432046977,0.32426204036995454,0.15368171745063516,0.3352103194829493],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.1556017908284185,0.32286024248005285,0.30312705452982736,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"PEUTZ-JEGHERS","boundary":[0.305282206208248,0.32286024248005285,0.404342213712794,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.40754928466282464,0.32286024248005285,0.4795287850653121,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"HEREDITARY","boundary":[0.13773199149484783,0.3398908988780447,0.21747260359640938,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"HEMORRHAGIC","boundary":[0.22067281147920054,0.3398908988780447,0.3159622013971894,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"TELANGIECTASIA","boundary":[0.3191624092799805,0.3398908988780447,0.4271637305932119,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"(OSLER-","boundary":[0.43037080154324264,0.3398908988780447,0.47954161334911216,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"694","boundary":[0.13636353432046977,0.3583233531659382,0.15368171745063516,0.369271632278933],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.1556017908284185,0.35692155527603653,0.2967129126297661,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"WEBER-RENDU","boundary":[0.29763654906337494,0.35692155527603653,0.39098797027686644,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.394195041226897,0.35692155527603653,0.47044636013482527,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"696","boundary":[0.13636353432046977,0.37535400956393006,0.15368171745063516,0.38630228867692484],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1556017908284185,0.3739522116740284,0.2902987707297049,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"EHLERS-DANLOS","boundary":[0.29245392240812546,0.3739522116740284,0.3972096879199259,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROMES","boundary":[0.4004167588699565,0.3739522116740284,0.479528785065312,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"TUBEROUS","boundary":[0.18272078278187748,0.39098286807202026,0.2504284646789241,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"SCLEROSIS","boundary":[0.25363553562895474,0.39098286807202026,0.3213560458098015,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"(EPILOIA;","boundary":[0.32456311675983207,0.39098286807202026,0.38227756557658327,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"BOURNEVILLE-","boundary":[0.38548463652661386,0.39098286807202026,0.4795416133491121,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"698","boundary":[0.13636353432046977,0.40941532235991374,0.15368171745063516,0.4203636014729085],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.4080135244700121,0.3351977640301337,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"PRINGLE","boundary":[0.3368269560727492,0.4080135244700121,0.39098797027686644,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.394195041226897,0.4080135244700121,0.47044636013482527,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"MULTIPLE","boundary":[0.19131573292795956,0.42504418086800394,0.2532455818642723,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"HAMARTOMA","boundary":[0.25642390703345413,0.42504418086800394,0.34057281494238495,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.3437798858924156,0.42504418086800394,0.41575938629490305,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"(COWDEN","boundary":[0.41896645724493364,0.42504418086800394,0.4795287850653121,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME;","boundary":[0.22129543216884587,0.4420748372659958,0.29648775798980076,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"PTEN","boundary":[0.2996798248016939,0.4420748372659958,0.3316004929206254,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"HAMARTOMA-TUMOR","boundary":[0.3347925597325185,0.4420748372659958,0.47044636013482527,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"700","boundary":[0.13636353432046977,0.46050729155388925,0.15368171745063516,0.47145557066688404],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.4591054936639876,0.39292504113068494,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.394195041226897,0.4591054936639876,0.47044636013482527,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"701","boundary":[0.13636353432046977,0.47753794795188115,0.15368171745063516,0.4884862270648759],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.47613615006197946,0.3159553383299499,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"EPIDERMOLYSIS","boundary":[0.31725099499376225,0.47613615006197946,0.4171704975129165,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"BULLOSA","boundary":[0.42037756846294716,0.47613615006197946,0.479528785065312,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"705","boundary":[0.13636353432046977,0.494568604349873,0.15368171745063516,0.5055168834628677],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.4931668064599713,0.40575332493080746,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"PEMPHIGUS","boundary":[0.4068309007700178,0.4931668064599713,0.4795287850653121,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"PARANEOPLASTIC","boundary":[0.15144542687717882,0.5101974628579631,0.26287189996504295,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"PEMPHIGUS","boundary":[0.2660789709150736,0.5101974628579631,0.3387768552103679,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"(NEOPLASIA-INDUCED","boundary":[0.3451909971104291,0.5101974628579631,0.48271019944774246,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"PEMPHIGUS;","boundary":[0.18818563168072971,0.5272281192559549,0.26514534764163344,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"PARANEOPLASTIC","boundary":[0.26766967810628883,0.5272281192559549,0.378914854909844,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"AUTOIMMUNE","boundary":[0.38141207047277986,0.5272281192559549,0.4704335318510252,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"709","boundary":[0.13636353432046977,0.5456605735438484,0.15368171745063516,0.5566088526568432],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.1556017908284185,0.5442587756539469,0.29991998357979677,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"MULTIORGAN","boundary":[0.3027293777320236,0.5442587756539469,0.3877680710430357,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.3909751419930664,0.5442587756539469,0.46722646090099457,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOUS","boundary":[0.1777049238160296,0.5612894320519387,0.23228058197223245,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"MEMBRANE","boundary":[0.2354699028088502,0.5612894320519387,0.3091814859847595,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"PEMPHIGOID","boundary":[0.3123708068213772,0.5612894320519387,0.39103221593571724,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"(CICATRICIAL","boundary":[0.394221536772335,0.5612894320519387,0.47954161334911216,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"PEMPHIGOID;","boundary":[0.20068038010204903,0.5783200884499305,0.2833458409100385,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"BENIGN","boundary":[0.2865529118600691,0.5783200884499305,0.33500533977313185,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOUS","boundary":[0.33821241072316244,0.5783200884499305,0.39309180882008654,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"MEMBRANE","boundary":[0.39629887977011713,0.5783200884499305,0.470420703567225,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"711","boundary":[0.13636353432046977,0.596752542737824,0.15368171745063516,0.6077008218508188],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.5953507448479224,0.3865108992306237,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"PEMPHIGOID)","boundary":[0.38707534371782903,0.5953507448479224,0.47044636013482527,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"715","boundary":[0.13636353432046977,0.6137831991358158,0.15368171745063516,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.6123814012459142,0.3351977640301337,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"BULLOUS","boundary":[0.3380712996013611,0.6123814012459142,0.397222516203726,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"PEMPHIGOID","boundary":[0.40042958715375665,0.6123814012459142,0.4795287850653121,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"716","boundary":[0.13636353432046977,0.6308138555338076,0.15368171745063516,0.6417621346468024],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.6294120576439061,0.32236948023001116,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"ERYTHEMA","boundary":[0.3228569550144158,0.6294120576439061,0.3927069603060829,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"MULTIFORME","boundary":[0.3957946742466463,0.6294120576439061,0.4795416133491121,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"STEVENS-","boundary":[0.20275856207766885,0.6464427140418979,0.26313546677555355,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"JOHNSSON","boundary":[0.2663320415689613,0.6464427140418979,0.33168281664538835,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.3348793914387961,0.6464427140418979,0.4066233161020386,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.40981989089544624,0.6464427140418979,0.43739893823863113,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"TOXIC","boundary":[0.44058211544814,0.6464427140418979,0.4795416133491121,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"718","boundary":[0.13636353432046977,0.6648751683297914,0.15368171745063516,0.6758234474427861],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.6634733704398897,0.3159553383299499,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"EPIDERMAL","boundary":[0.3164812979657549,0.6634733704398897,0.38941009136945137,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"NECROLYSIS","boundary":[0.39254170182654013,0.6634733704398897,0.47044636013482527,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"ERYTHEMA","boundary":[0.14646805276273128,0.6805040268378816,0.21631805805439835,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"MIGRANS","boundary":[0.21952090152583278,0.6805040268378816,0.27859414651296965,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"(GEOGRAPHIC","boundary":[0.2817969899844041,0.6805040268378816,0.368619670808049,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"TONGUE;","boundary":[0.37182251427948343,0.6805040268378816,0.4278821144860188,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"BENIGN","boundary":[0.43108918543604935,0.6805040268378816,0.4795416133491121,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"MIGRATORY","boundary":[0.15909108402205183,0.6975346832358734,0.23394411999576667,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"GLOSSITIS;","boundary":[0.23714120007056358,0.6975346832358734,0.30463795460967547,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"WANDERING","boundary":[0.3078350346844723,0.6975346832358734,0.3853826402858832,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"RASH","boundary":[0.38858421303037227,0.6975346832358734,0.4227385910685812,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.4259401638130702,0.6975346832358734,0.44230660368289815,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.44550817642738716,0.6975346832358734,0.4704463601348254,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"TONGUE;","boundary":[0.14622431537052893,0.7145653396338653,0.20178158126316828,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"ERYTHEMA","boundary":[0.20495540265575277,0.7145653396338653,0.27534099181876204,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"AREATA","boundary":[0.27784250715978587,0.7145653396338653,0.32670544015445246,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"MIGRANS;","boundary":[0.32990419502666884,0.7145653396338653,0.39245904530773146,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"STOMATITIS","boundary":[0.3956578001799478,0.7145653396338653,0.4704591884186254,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"719","boundary":[0.13636353432046977,0.7329977939217588,0.15368171745063516,0.7439460730347535],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7315959960318571,0.35444018973031743,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"AREATA","boundary":[0.3549533210823223,0.7315959960318571,0.4038162540769889,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"MIGRANS)","boundary":[0.40702332502701954,0.7315959960318571,0.47044636013482527,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"721","boundary":[0.13636353432046977,0.7500284503197506,0.15368171745063516,0.7609767294327453],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.1556017908284185,0.7486266524298489,0.2133290679289698,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"REACTIVE","boundary":[0.2155611893101911,0.7486266524298489,0.2783126289364933,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"ARTHRITIS","boundary":[0.2814857397590207,0.7486266524298489,0.34770534073525305,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"(REITER","boundary":[0.35091241168528375,0.7486266524298489,0.40008322349115333,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.4032902944411839,0.7486266524298489,0.47954161334911216,0.7583584560858443],"dir":"ltr"},{"str":"722","boundary":[0.13636353432046977,0.7670591067177425,0.15368171745063516,0.7780073858307371],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7656573088278408,0.37688968638053183,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"LICHEN","boundary":[0.379416858289156,0.7656573088278408,0.42644534670040507,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"PLANUS","boundary":[0.4296524176504357,0.7656573088278408,0.47954161334911216,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"727","boundary":[0.13636353432046977,0.7840897631157343,0.15368171745063516,0.795038042228729],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7826879652258326,0.2614351321794292,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"CHRONIC","boundary":[0.26169169785543167,0.7826879652258326,0.31869326061529035,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"ULCERATIVE","boundary":[0.32186001410194914,0.7826879652258326,0.4015957385767801,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"STOMATITIS","boundary":[0.4047871822184456,0.7826879652258326,0.4795544416329123,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"729","boundary":[0.13636353432046977,0.8011204195137261,0.15368171745063516,0.8120686986267208],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1556017908284185,0.7997186216238245,0.2902987707297049,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"GRAFT-VERSUS-HOST","boundary":[0.2917227102315184,0.7997186216238245,0.42359746769677786,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE","boundary":[0.4268045386468085,0.7997186216238245,0.4795416133491121,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"731","boundary":[0.13636353432046977,0.818151075911718,0.15368171745063516,0.8290993550247127],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................PSORIASIS","boundary":[0.1556017908284185,0.8167492780218163,0.4795287850653121,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"732","boundary":[0.13636353432046977,0.8351817323097098,0.15368171745063516,0.8461300114227046],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.8337799344198081,0.32557655118004175,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"LUPUS","boundary":[0.3261666522348474,0.8337799344198081,0.3663178963346864,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"ERYTHEMATOSUS","boundary":[0.3694873977634707,0.8337799344198081,0.4795287850653121,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"SYSTEMIC","boundary":[0.18478613647369718,0.8508105908178,0.24822199986530302,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"SCLEROSIS","boundary":[0.25142907081533367,0.8508105908178,0.3191495809961804,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"(PROGRESSIVE","boundary":[0.322356651946211,0.8508105908178,0.41287302243987545,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"SYSTEMIC","boundary":[0.4160800933899061,0.8508105908178,0.47951595678151193,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"SCLEROSIS;","boundary":[0.21314947195576806,0.8678412472157918,0.2844362450330489,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"SCLERODERMA;","boundary":[0.2876433159830795,0.8678412472157918,0.38671615177142565,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"HIDE-BOUND","boundary":[0.38992322272145624,0.8678412472157918,0.4704335318510251,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"736","boundary":[0.13636353432046977,0.8862737015036853,0.15368171745063516,0.8972219806166801],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.1556017908284185,0.8848719036137837,0.41216746683086875,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE)","boundary":[0.41343746692708083,0.8848719036137837,0.47044636013482527,0.894603707269779],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13636,0.10146,0.48271,0.89722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"630","boundary":[0.5340908434917306,0.1028635071960606,0.5514090266218961,0.11381178630905536],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.5533290999996793,0.10146170930615893,0.6238846609003531,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"ERUPTION","boundary":[0.6258089034703714,0.10146170930615893,0.6890846334643784,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.6922842557334927,0.10146170930615893,0.7249971938129187,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"(ERUPTION","boundary":[0.7281638132316453,0.10146170930615893,0.795004815922124,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"HEMATOMA)","boundary":[0.7981714353408504,0.10146170930615893,0.877268922520373,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"631","boundary":[0.5340908434917306,0.11989416359405244,0.5514090266218961,0.1308424427070472],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.11849236570415077,0.7521674989015782,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"PERIMORDIAL","boundary":[0.7540917414715966,0.11849236570415077,0.8412727581772291,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.8444798291272597,0.11849236570415077,0.8772689225203728,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"631","boundary":[0.5340908434917306,0.13692481999204428,0.5514090266218961,0.14787309910503904],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.5533290999996793,0.13552302210214262,0.6976472927510575,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.6977884038728589,0.13552302210214262,0.7901063755782144,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"KERATOCYST","boundary":[0.7932611754059301,0.13552302210214262,0.877268922520373,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"634","boundary":[0.5340908434917306,0.15395547639003612,0.5514090266218961,0.16490375550303088],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.5533290999996793,0.15255367850013446,0.6174705190002918,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"ORTHOKERATINIZED","boundary":[0.6174576907164918,0.15255367850013446,0.744826808687576,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.7480263747913897,0.15255367850013446,0.8412599298934291,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.8444670008434597,0.15255367850013446,0.8772560942365728,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"NEVOID","boundary":[0.5364855633701185,0.1695843348981263,0.585403100233656,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"BASAL","boundary":[0.5885944844236051,0.1695843348981263,0.6304399139222158,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.6336026689827551,0.1695843348981263,0.6652302195881481,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.6684100649712392,0.1695843348981263,0.7461382055155208,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.7493452764655514,0.1695843348981263,0.8213247768680388,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"(GORLIN","boundary":[0.8245318478180694,0.1695843348981263,0.877256094236573,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"635","boundary":[0.5340908434917306,0.1880167891860198,0.5514090266218961,0.19896506829901456],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.18661499129611814,0.7906523503019458,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.7919223503981578,0.18661499129611814,0.8681736693060861,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"637","boundary":[0.5340910038452781,0.20504744558401164,0.5514091869754435,0.2159957246970064],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.5533290999996793,0.20364564769410998,0.5853998094999856,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVAL","boundary":[0.5856692034597881,0.20364564769410998,0.6462443595639666,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"(ALVEOLAR)","boundary":[0.6492974375456242,0.20364564769410998,0.7257928148873378,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.7289918614730232,0.20364564769410998,0.7616989137650693,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.7648735171801727,0.20364564769410998,0.7811020898381814,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.7842766932532849,0.20364564769410998,0.809214876960723,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"NEWBORN","boundary":[0.8124219479107536,0.20364564769410998,0.877268922520373,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"639","boundary":[0.5340910038452781,0.2220781019820035,0.5514091869754435,0.23302638109499824],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5533290999996793,0.22067630409210182,0.6880260799009656,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"GINGIVAL","boundary":[0.6886290092395715,0.22067630409210182,0.74920416534375,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.7523906634936735,0.22067630409210182,0.7849694205784915,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.788144023993595,0.22067630409210182,0.8043725966516037,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"THE","boundary":[0.8075472000667071,0.22067630409210182,0.8318602242008047,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"ADULT","boundary":[0.8349868991151693,0.22067630409210182,0.8772689225203731,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"LATERAL","boundary":[0.6204338525581202,0.23770696049009366,0.6769552709814599,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"PERIODONTAL","boundary":[0.6801189738320987,0.23770696049009366,0.7684465910439336,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.7716330891938573,0.23770696049009366,0.8042118462786753,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"(BOTRYOID","boundary":[0.8073646437203207,0.23770696049009366,0.8772560942365728,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"640","boundary":[0.5340910038452781,0.2561394147779872,0.5514091869754435,0.2670876938909819],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.2547376168880855,0.7329250732013944,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.7347980026362123,0.2547376168880855,0.8279056864575016,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.8311127574075322,0.2547376168880855,0.8681736693060861,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"CALCIFYING","boundary":[0.5823338496717564,0.27176827328607733,0.6598744202609182,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.6630759301944096,0.27176827328607733,0.7562042069041351,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.7594025087098394,0.27176827328607733,0.7921019463713596,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"(CALCIFYING","boundary":[0.7953090173213903,0.27176827328607733,0.8772560942365728,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"CYSTIC","boundary":[0.5828469810237612,0.28879892968406917,0.6283581986807498,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.6315578062213142,0.28879892968406917,0.7245753672213506,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR;","boundary":[0.7277681031137452,0.28879892968406917,0.7774013851989701,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"GORLIN","boundary":[0.7805920050295966,0.28879892968406917,0.8287958894307008,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"CYST;","boundary":[0.8319865092613272,0.28879892968406917,0.8681736693060861,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"DENTINOGENIC","boundary":[0.5543681909874892,0.305829586082061,0.6504070977170477,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"GHOST","boundary":[0.6536092485149124,0.305829586082061,0.6963003229520447,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.699463078012584,0.305829586082061,0.731090628617977,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR;","boundary":[0.737273861409636,0.305829586082061,0.7870495511759146,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"GHOST","boundary":[0.7902493255244796,0.305829586082061,0.8329087171395494,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.83611578808958,0.305829586082061,0.8681864975898863,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"642","boundary":[0.5340910038452781,0.32426204036995454,0.5514091869754435,0.3352103194829493],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5533290999996793,0.32286024248005285,0.6880260799009656,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.6891806254429768,0.32286024248005285,0.782288309264266,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA)","boundary":[0.7854953802142965,0.32286024248005285,0.8681608410222861,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"GLANDULAR","boundary":[0.6158413269576763,0.3398908988780447,0.6955100041683239,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.6987116066924617,0.3398908988780447,0.7918411793008755,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.7950394811065797,0.3398908988780447,0.8277389187681001,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"(SIALO-","boundary":[0.8309459897181307,0.3398908988780447,0.877256094236573,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"644","boundary":[0.5340910038452781,0.3583233531659382,0.5514091869754435,0.369271632278933],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.35692155527603653,0.7329250732013944,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.7347980026362123,0.35692155527603653,0.8279056864575016,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"CYST)","boundary":[0.8311127574075322,0.35692155527603653,0.8681736693060861,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"645","boundary":[0.5340910038452781,0.37535400956393006,0.5514091869754435,0.38630228867692484],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.5533290999996793,0.3739522116740284,0.7008543637010882,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"BUCCAL","boundary":[0.7016882021480962,0.3739522116740284,0.7532450747407886,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"BIFURCATION","boundary":[0.7563751871819834,0.3739522116740284,0.8412727581772292,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"CYST","boundary":[0.8444798291272599,0.3739522116740284,0.877268922520373,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"646","boundary":[0.5340910038452781,0.3923846659619219,0.5514091869754435,0.4033329450749167],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.5533290999996793,0.39098286807202026,0.5789856675999243,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"(CARCINOMA","boundary":[0.580306980831337,0.39098286807202026,0.6622797143141198,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"ARISING","boundary":[0.6647812296551437,0.39098286807202026,0.7167028387055274,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"IN","boundary":[0.7199039243436521,0.39098286807202026,0.7334125057365387,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.7366135913746634,0.39098286807202026,0.8298684138789204,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"CYSTS)","boundary":[0.833075484828951,0.39098286807202026,0.877268922520373,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"648","boundary":[0.5340910038452781,0.40941532235991374,0.5514091869754435,0.4203636014729085],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.4080135244700121,0.7585816408016395,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"AMELOBLASTOMA","boundary":[0.7613397218186658,0.4080135244700121,0.877268922520373,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"MALIGNANT","boundary":[0.5502503118876498,0.42504418086800394,0.6276946611889894,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"AMELOBLASTOMA","boundary":[0.6301896668760971,0.42504418086800394,0.7454198216227137,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.7479213369637376,0.42504418086800394,0.775707399674803,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"AMELOBLASTIC","boundary":[0.7782089150158269,0.42504418086800394,0.8772689225203728,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"656","boundary":[0.5340910038452781,0.4434766351558974,0.5514091869754435,0.4544249142688922],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.4420748372659958,0.7874452793519151,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.7897800270035374,0.4420748372659958,0.8681736693060861,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"CLEAR","boundary":[0.5383969776563368,0.4591054936639876,0.5801830053003052,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.5833698591474656,0.4591054936639876,0.6152383976190705,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.6184300705223953,0.4591054936639876,0.7112950708055309,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"CARCINOMA","boundary":[0.7144850593101777,0.4591054936639876,0.792461138317763,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"(CLEAR","boundary":[0.7956682092677937,0.4591054936639876,0.8419911420700361,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.8451982130200667,0.4591054936639876,0.877268922520373,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"657","boundary":[0.5340910038452781,0.47753794795188115,0.5514091869754435,0.4884862270648759],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.47613615006197946,0.720096789401272,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.7214950723354854,0.47613615006197946,0.8146027561567745,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR)","boundary":[0.817578917998403,0.47613615006197946,0.8681736693060861,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"658","boundary":[0.5340910038452781,0.494568604349873,0.5514091869754435,0.5055168834628677],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.5533290999996793,0.4931668064599713,0.6270917318503838,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"ADENOMOATOID","boundary":[0.6278357723107909,0.4931668064599713,0.7318464884677888,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.7348493157714129,0.4931668064599713,0.827956999592702,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.8309331614343304,0.4931668064599713,0.8772560942365728,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"CALCIFYING","boundary":[0.5778439503417134,0.5101974628579631,0.6552802278300216,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"EPITHELIAL","boundary":[0.6584774316899847,0.5101974628579631,0.7316422448213822,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.734833917724707,0.5101974628579631,0.827740425541936,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.8309331614343306,0.5101974628579631,0.877256094236573,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"660","boundary":[0.5340910038452781,0.5286299171458566,0.5514091869754435,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5272281192559549,0.7425462860514863,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"(PINDBORG","boundary":[0.7447655791489076,0.5272281192559549,0.8146150600991648,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR)","boundary":[0.8175917462822031,0.5272281192559549,0.8681864975898863,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"662","boundary":[0.5340910038452781,0.5456605735438484,0.5514091869754435,0.5566088526568432],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5442587756539469,0.65916244135069,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"SQUAMOUS","boundary":[0.6596499161350947,0.5442587756539469,0.7318634761829095,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.7348493157714129,0.5442587756539469,0.8279569995927022,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.8309331614343306,0.5442587756539469,0.877256094236573,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"664","boundary":[0.5340910038452781,0.5626912299418403,0.5514091869754435,0.5736395090548351],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5612894320519387,0.7136826475012107,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"AMELOBLASTIC","boundary":[0.716543354788638,0.5612894320519387,0.8156033622931841,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.8188104332432147,0.5612894320519387,0.8772560942365728,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"665","boundary":[0.5340910038452781,0.5797218863398321,0.5514091869754435,0.5906701654528269],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5533290999996793,0.5783200884499305,0.6559553704006594,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"AMELOBLASTIC","boundary":[0.6583542594712823,0.5783200884499305,0.7573000883787996,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"FIBRO-ODONTOMA","boundary":[0.7605034627930549,0.5783200884499305,0.877268922520373,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"AMELOBLASTIC","boundary":[0.5679405152480189,0.5953507448479224,0.6666632865651204,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROSARCOMA","boundary":[0.6698594394826644,0.5953507448479224,0.7707300255603554,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"(AMELOBLASTIC","boundary":[0.7739370965103861,0.5953507448479224,0.877268922520373,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"666","boundary":[0.5340910038452781,0.6137831991358158,0.5514091869754435,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6123814012459142,0.8002735631520377,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"SARCOMA)","boundary":[0.8004659874090395,0.6123814012459142,0.8681736693060861,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"668","boundary":[0.5340910038452781,0.6308138555338076,0.5514091869754435,0.6417621346468024],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6294120576439061,0.7072685056011494,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOAMELOBLASTOMA","boundary":[0.7074096167229509,0.6294120576439061,0.8772560942365728,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"668","boundary":[0.5340910038452781,0.6478445119317996,0.5514091869754435,0.6587927910447943],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6464427140418979,0.8002735631520377,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOMA","boundary":[0.8026724522226606,0.6464427140418979,0.8772560942365728,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"671","boundary":[0.5340910038452781,0.6648751683297914,0.5514091869754435,0.6758234474427861],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.5533290999996793,0.6634733704398897,0.6399200156505063,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"PERIPHERAL","boundary":[0.6420751673289269,0.6634733704398897,0.7192886075218642,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.722480280425189,0.6634733704398897,0.8156033622931841,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA","boundary":[0.8188104332432147,0.6634733704398897,0.8772560942365728,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULAR","boundary":[0.5468379883968173,0.6805040268378816,0.6177816261213253,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.6209744090972258,0.6805040268378816,0.6529022388562302,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.6560939117595549,0.6805040268378816,0.7490004195767839,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"TUMOR","boundary":[0.7521931554691785,0.6805040268378816,0.7985160882714208,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"(GRANULAR","boundary":[0.8017231592214515,0.6805040268378816,0.8772560942365728,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"672","boundary":[0.5340910038452781,0.6989364811257751,0.5514091869754435,0.7098847602387698],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.5533290999996793,0.6975346832358734,0.6719907251508126,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.6743383010862349,0.6975346832358734,0.7059215358021366,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.7091132087054612,0.6975346832358734,0.8022362905734564,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"FIBROMA)","boundary":[0.8054433615234871,0.6975346832358734,0.8681608410222859,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"673","boundary":[0.5340910038452781,0.715967137523767,0.5514091869754435,0.7269154166367616],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.7145653396338653,0.720096789401272,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"ODONTOGENIC","boundary":[0.7210845672538815,0.7145653396338653,0.8141922510751706,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"MYXOMA","boundary":[0.8173993220252013,0.7145653396338653,0.877256094236573,0.7242971432898606],"dir":"ltr"},{"str":"675","boundary":[0.5340910038452781,0.7329977939217588,0.5514091869754435,0.7439460730347535],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.5533290999996793,0.7315959960318571,0.6142634480502612,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"CEMENTOBLASTOMA","boundary":[0.6149946602268682,0.7315959960318571,0.746381942907723,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"(TRUE","boundary":[0.7495813729210097,0.7315959960318571,0.7872578607574736,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"CEMENTOMA)","boundary":[0.7904572907707603,0.7315959960318571,0.877268922520373,0.7413277996878525],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8821802309732499,0.7649926427944509,0.8999955101006701,0.7783738728214445],"dir":"ltr"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.8239733364121214,0.7669094232142445,0.8772700449952056,0.7778577023272392],"dir":"rtl"},{"str":"پوستی","boundary":[0.787792765489351,0.7669094232142445,0.8206973134366652,0.7778577023272392],"dir":"rtl"},{"str":"683","boundary":[0.5340866742994955,0.7675390443003868,0.5580114235867241,0.777270847956382],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.5597432418997406,0.7656573088278408,0.7874452793519151,0.7753891124838361],"dir":"ltr"},{"str":"683","boundary":[0.5340910038452781,0.7840897631157343,0.5514091869754435,0.795038042228729],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.7826879652258326,0.7136826475012107,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"ECTODERMAL","boundary":[0.716543354788638,0.7826879652258326,0.8034934623858684,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"DYSPLASIA","boundary":[0.806700533335899,0.7826879652258326,0.8772560942365728,0.792419768881828],"dir":"ltr"},{"str":"WHITE","boundary":[0.5514689988486615,0.7997186216238245,0.5926488862402861,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"SPONGE","boundary":[0.5958450898565253,0.7997186216238245,0.6455652333107409,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"NEVUS","boundary":[0.64876143692698,0.7997186216238245,0.6913732235386797,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"(CANNON","boundary":[0.6945694271549188,0.7997186216238245,0.7535074218383679,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE;","boundary":[0.756703625454607,0.7997186216238245,0.8128161761413008,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"FAMILIAL","boundary":[0.81601237975754,0.7997186216238245,0.877268922520373,0.8094504252798198],"dir":"ltr"},{"str":"684","boundary":[0.5340910038452781,0.818151075911718,0.5514091869754435,0.8290993550247127],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.5533290999996793,0.8167492780218163,0.6944402218010269,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"WHITE","boundary":[0.6950174945720324,0.8167492780218163,0.7363373966922271,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"FOLDED","boundary":[0.7395444676422577,0.8167492780218163,0.7901392189499409,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"DYSPLASIA)","boundary":[0.7933462898999715,0.8167492780218163,0.8681736693060861,0.8264810816778116],"dir":"ltr"},{"str":"HEREDITARY","boundary":[0.6300935502596124,0.8337799344198081,0.709834162361174,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"BENIGN","boundary":[0.7130412333112046,0.8337799344198081,0.7614936612242673,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"INTRAEPITHELIAL","boundary":[0.764700732174298,0.8337799344198081,0.8772817508041731,0.8435117380758035],"dir":"ltr"},{"str":"DYSKERATOSIS","boundary":[0.6054504170795771,0.8508105908178,0.7000205252540802,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"(WITKOP-VON","boundary":[0.7032275962041109,0.8508105908178,0.7894336633409341,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"SALLMANN-","boundary":[0.7926407342909648,0.8508105908178,0.8681736693060861,0.8605423944737953],"dir":"ltr"},{"str":"685","boundary":[0.5340910038452781,0.8692430451056935,0.5514091869754435,0.8801913242186883],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.5533290999996793,0.8678412472157918,0.7906523503019458,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.7919223503981578,0.8678412472157918,0.8681736693060861,0.8775730508717872],"dir":"ltr"},{"str":"PACHYONYCHIA","boundary":[0.6136348621440553,0.8848719036137837,0.7143753748264172,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"CONGENITA","boundary":[0.7175345790458505,0.8848719036137837,0.7906651785857458,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"(JADASSOHN-","boundary":[0.7938722495357765,0.8848719036137837,0.8772432659527726,0.894603707269779],"dir":"ltr"},{"str":"686","boundary":[0.5340910038452781,0.9033043579016772,0.5514091869754435,0.914252637014672],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.5533290999996793,0.9019025600117755,0.5693644547498324,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"LEWANDOWSKY","boundary":[0.5719172832260568,0.9019025600117755,0.6726321393408187,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"TYPE;","boundary":[0.6756248252148804,0.9019025600117755,0.711459658655156,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"JACKSON-LAWLER","boundary":[0.714452344529218,0.9019025600117755,0.8288687787577934,0.9116343636677708],"dir":"ltr"},{"str":"TYPE)","boundary":[0.8318439695841392,0.9019025600117755,0.8681864975898863,0.9116343636677708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53409,0.10146,0.9,0.91425],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/59493c5e48b3a31664d6a257abd6018f.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/cd6bf90c9f381702f1d906b1464f4e48.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.1,0.04149,0.13109,0.28975]},"elements":[{"words":[{"str":"xii","boundary":[0.8500000000000001,0.04149276136279319,0.8689088903213807,0.054873991389786776],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85,0.04149,0.86891,0.05487],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.6858810304960378,0.04558209377018599,0.727588988201186,0.05774684834018016],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6443173909836407,0.04558209377018599,0.6822410049677529,0.05774684834018016],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64432,0.04558,0.72759,0.05775],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"784","boundary":[0.1,0.1028635071960606,0.1173181831301654,0.11381178630905536],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.10146170930615893,0.27317766210941885,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"PYOSTOMATITIS","boundary":[0.2732674600960197,0.10146170930615893,0.37311199484008195,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"VEGETANS","boundary":[0.3760481612260863,0.10146170930615893,0.4431780790286423,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"785","boundary":[0.1,0.11989416359405244,0.1173181831301654,0.1308424427070472],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.11849236570415077,0.31486958445981705,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"UREMIC","boundary":[0.31548534208222295,0.11849236570415077,0.36520529437295063,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"STOMATITIS","boundary":[0.36840148570045944,0.11849236570415077,0.4431909073124425,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.44759854527261705,0.15188901246674463,0.46590771332634195,0.16527024249373823],"dir":"ltr"},{"str":"درد","boundary":[0.42669020656743994,0.15380579288653815,0.44320020781819763,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"فاسیال","boundary":[0.3895138401146849,0.15380579288653815,0.4234141835919837,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3808403167303271,0.15380579288653815,0.38623781713922867,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.32424762281969255,0.15380579288653815,0.3775642937548708,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"نوروماسکولار","boundary":[0.25661121640994067,0.15380579288653815,0.3209744337741458,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"793","boundary":[0.1000086590915651,0.15443541397268043,0.12266340828258146,0.16416721762867575],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.12566522669181013,0.15255367850013446,0.2539480646930352,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"BELL","boundary":[0.11037936442267912,0.1695843348981263,0.14196259913858075,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"PALSY","boundary":[0.14480360243674684,0.1695843348981263,0.18414199627338357,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"(IDIOPATHIC","boundary":[0.1872592415981594,0.1695843348981263,0.2621651487758369,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"SEVENTH","boundary":[0.26534489061679184,0.1695843348981263,0.32327978695899107,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"NERVE","boundary":[0.326459528799946,0.1695843348981263,0.3682620775619419,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"PARALYSIS;","boundary":[0.37133120997648733,0.1695843348981263,0.44315787448165717,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"793","boundary":[0.1,0.1880167891860198,0.1173181831301654,0.19896506829901456],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.11923825650794874,0.18661499129611814,0.23789988165908196,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"IDIOPATHIC","boundary":[0.240311599013505,0.18661499129611814,0.31040535395760105,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"FACIAL","boundary":[0.3135368201767294,0.18661499129611814,0.3592169615568406,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"PARALYSIS)","boundary":[0.3620579648550066,0.18661499129611814,0.43408282581435553,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"FREY","boundary":[0.1145046197857035,0.20364564769410998,0.14681906667821212,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.15001934578435774,0.20364564769410998,0.22184641004269023,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"(AURICULOTEMPORAL","boundary":[0.22504668914883585,0.20364564769410998,0.3644252447796903,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME;","boundary":[0.3676323157297209,0.20364564769410998,0.4431780790286424,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"794","boundary":[0.1,0.2220781019820035,0.1173181831301654,0.23302638109499824],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.11923825650794874,0.22067630409210182,0.18979381740862256,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"GUSTATORY","boundary":[0.19030694876062743,0.22067630409210182,0.26412089374653236,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"SWEATING","boundary":[0.267212497659439,0.22067630409210182,0.3322418039393331,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.3353820102562129,0.22067630409210182,0.36316807296727827,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"FLUSHING)","boundary":[0.3663751439173089,0.22067630409210182,0.4340699975305554,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"795","boundary":[0.1,0.23910875837999535,0.1173181831301654,0.2500570374929901],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.11923825650794874,0.23770696049009366,0.13206654030807125,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"TRIGEMINAL","boundary":[0.13463219706809573,0.23770696049009366,0.21396230408805336,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"NEURALGIA","boundary":[0.21714037324554009,0.23770696049009366,0.29127837055139166,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"(TIC","boundary":[0.2944796192848716,0.23770696049009366,0.3193725294364112,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"DOULOUREUX;","boundary":[0.32257377816989113,0.23770696049009366,0.41503864658772427,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"TIC)","boundary":[0.41823989532120415,0.23770696049009366,0.4431780790286423,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"GLOSSOPHARYNGEAL","boundary":[0.22949735577000172,0.2547376168880855,0.3651564569562972,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"NEURALGIA","boundary":[0.3683635279063278,0.2547376168880855,0.4431780790286423,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"798","boundary":[0.1,0.273170071175979,0.1173181831301654,0.28411835028897375],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.11923825650794874,0.27176827328607733,0.1737584626584694,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"(VAGOGLOSSOPHARYNGEAL","boundary":[0.17645240225649514,0.27176827328607733,0.3517765569527695,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"NEURALGIA)","boundary":[0.35498362790280014,0.27176827328607733,0.4340699975305554,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"GIANT","boundary":[0.15442623897168478,0.28879892968406917,0.1940912924816636,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"CELL","boundary":[0.1972983634316942,0.28879892968406917,0.22888159814759584,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"ARTERITIS","boundary":[0.23128835911964155,0.28879892968406917,0.2968492058991435,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"(TEMPORAL","boundary":[0.29938584591306916,0.28879892968406917,0.37231463931676567,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"ARTERITIS;","boundary":[0.37472140028881135,0.28879892968406917,0.4431780790286424,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"799","boundary":[0.1,0.3072313839719627,0.1173181831301654,0.31817966308495743],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.11923825650794874,0.305829586082061,0.24431402355914322,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"GRANULOMATOUS","boundary":[0.24730301368457172,0.305829586082061,0.36209714034646445,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"ARTERITIS)","boundary":[0.3645567776404846,0.305829586082061,0.4340956540981556,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"BURNING","boundary":[0.14322714721417779,0.32286024248005285,0.20159954909681108,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"MOUTH","boundary":[0.20480330331649457,0.32286024248005285,0.25178315519393335,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"DISORDER","boundary":[0.25498690941361685,0.32286024248005285,0.3190619938072867,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"(STOMATOPYROSIS;","boundary":[0.3222657480269702,0.32286024248005285,0.4431909073124425,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"STOMATODYNIA;","boundary":[0.12166280214617184,0.3398908988780447,0.22667513333397468,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"GLOSSOPYROSIS;","boundary":[0.22988220428400535,0.3398908988780447,0.3360875658652196,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"GLOSSODYNIA;","boundary":[0.33929463681525024,0.3398908988780447,0.4340699975305553,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"BURNING","boundary":[0.12953936839944707,0.35692155527603653,0.18776546684135423,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"TONGUE","boundary":[0.19096119123443367,0.35692155527603653,0.24345452854453495,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME;","boundary":[0.2466615994945656,0.35692155527603653,0.32220736279348705,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"BURNING","boundary":[0.3254144337435177,0.35692155527603653,0.3838472664530757,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"MOUTH","boundary":[0.3870543374031063,0.35692155527603653,0.4340828258143554,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"799","boundary":[0.1,0.37535400956393006,0.1173181831301654,0.38630228867692484],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.3739522116740284,0.3565615068102152,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.3578315069064273,0.3739522116740284,0.43408282581435553,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"DYSGEUSIA","boundary":[0.13297734845787992,0.39098286807202026,0.20496967714416744,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"AND","boundary":[0.20747119248519136,0.39098286807202026,0.23508682727867408,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"HYPOGEUSIA","boundary":[0.238274227416426,0.39098286807202026,0.31971867573626334,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"(PHANTPOM","boundary":[0.32291713777959086,0.39098286807202026,0.39754365417450954,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"TASTE;","boundary":[0.4007421162178371,0.39098286807202026,0.4431909073124425,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"801","boundary":[0.1,0.40941532235991374,0.1173181831301654,0.4203636014729085],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.4080135244700121,0.31486958445981705,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"DISTORTED","boundary":[0.3177046351796441,0.4080135244700121,0.38724930246120537,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"TASTE)","boundary":[0.3901400344688437,0.4080135244700121,0.4340956540981556,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEOARTHRITIS","boundary":[0.15895462315312803,0.42504418086800394,0.2671783534035942,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"(DEGENERATIVE","boundary":[0.2697140254833858,0.42504418086800394,0.37043677592664,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"ARTHRITIS;","boundary":[0.3728994176803908,0.42504418086800394,0.4431780790286424,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"803","boundary":[0.1,0.4434766351558974,0.1173181831301654,0.4544249142688922],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.11923825650794874,0.4420748372659958,0.23789988165908196,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"DEGENERATIVE","boundary":[0.2383616998758864,0.4420748372659958,0.33516742673522604,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"JOINT","boundary":[0.33836361396031317,0.4420748372659958,0.3738668616565805,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE)","boundary":[0.3770739326066111,0.4420748372659958,0.43408282581435553,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"804","boundary":[0.1,0.46050729155388925,0.1173181831301654,0.47145557066688404],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.4591054936639876,0.289213016859572,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"RHEUMATOID","boundary":[0.2898929159009785,0.4591054936639876,0.374062843176451,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"ARTHRITIS","boundary":[0.3765197018913334,0.4591054936639876,0.4431909073124425,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"806","boundary":[0.1,0.47753794795188115,0.1173181831301654,0.4884862270648759],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.11923825650794874,0.47613615006197946,0.21865745595889818,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"TEMPOROMANDIBULAR","boundary":[0.22045341569091537,0.47613615006197946,0.36868423500133096,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"DISORDERS","boundary":[0.3718913059513616,0.47613615006197946,0.44316525074484225,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.44988951640577146,0.5095327968245733,0.4659056287302244,0.5229140268515668],"dir":"ltr"},{"str":"دندانپزشکی","boundary":[0.3846501566654159,0.5114495772443668,0.4431856156453749,0.5223978563573616],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.3507209495495669,0.5114495772443668,0.38137413368995965,0.5223978563573616],"dir":"rtl"},{"str":"811","boundary":[0.1000086590915651,0.5120791983305091,0.11868664030454347,0.5218110019865044],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.11925108479174885,0.5101974628579631,0.35016019319395403,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت‌سوابق","boundary":[0.3783278973480731,0.5278221014126929,0.44317487195769234,0.5399868559826871],"dir":"rtl"},{"str":"811","boundary":[0.1,0.5286299171458566,0.1173181831301654,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.11923825650794874,0.5272281192559549,0.21545038500886757,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"(RECORD","boundary":[0.21790058721469097,0.5272281192559549,0.27420392481342865,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"MANAGEMENT)","boundary":[0.2774109957634593,0.5272281192559549,0.3743158515895847,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.37432306749922234,0.5270142856795293,0.3783270955803356,0.5403955157065229],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص‌هویت","boundary":[0.37447572407644375,0.5448527578106848,0.44318721918084997,0.557017512380679],"dir":"rtl"},{"str":"813","boundary":[0.1,0.5456605735438484,0.1173181831301654,0.5566088526568432],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.11923825650794874,0.5442587756539469,0.26034937830929633,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"(IDENTIFICATION)","boundary":[0.2607470551071001,0.5442587756539469,0.3704673664495479,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.37047073387404555,0.5440449420775212,0.3744747619551588,0.5574261721045147],"dir":"ltr"},{"str":"شواهد‌الگوی‌گاز‌گرفتگی","boundary":[0.32997136085641626,0.5618834142086766,0.44318096539249746,0.5740481687786708],"dir":"rtl"},{"str":"827","boundary":[0.1,0.5626912299418403,0.1173181831301654,0.5736395090548351],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.11923825650794874,0.5612894320519387,0.1609301788583469,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"(BITE","boundary":[0.16325209822616907,0.5612894320519387,0.19513118499866064,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"PATTERN","boundary":[0.19825046941866958,0.5612894320519387,0.2543585697746391,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"EVIDENCE)","boundary":[0.25756564072466975,0.5612894320519387,0.32596604994692296,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.325966370654018,0.561075598475513,0.32997039873513123,0.5744568285025066],"dir":"ltr"},{"str":"سوء‌استفاده‌انسانی","boundary":[0.3597557494764457,0.5789140706066684,0.4431716648867423,0.5910788251766627],"dir":"rtl"},{"str":"836","boundary":[0.1,0.5797218863398321,0.1173181831301654,0.5906701654528269],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.11923825650794874,0.5783200884499305,0.2539352364092351,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"(HUMAN","boundary":[0.25419180208523756,0.5783200884499305,0.30692829571545266,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"ABUSE)","boundary":[0.3094303921285651,0.5783200884499305,0.35575332493080747,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.3557507592740475,0.5781062548735049,0.3597547873551607,0.5914874849004984],"dir":"ltr"},{"str":"دندانپزشکان‌به‌عنوان‌گواهان‌خبره","boundary":[0.2890138577535751,0.5959447270046604,0.44316172296679723,0.6081094815746545],"dir":"rtl"},{"str":"(DENTIST","boundary":[0.1577282392218363,0.5953507448479224,0.2152117789301853,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"AS","boundary":[0.2177957782902477,0.5953507448479224,0.2347309125577339,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"EXPERT","boundary":[0.23731491191779638,0.5953507448479224,0.28501047108665184,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.2850088675511768,0.5951369112714967,0.2890128956322901,0.6085181412984902],"dir":"ltr"},{"str":"838","boundary":[0.1,0.6137831991358158,0.1173181831301654,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6123814012459142,0.3565615068102152,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"WITNESSES)","boundary":[0.35926827469204103,0.6123814012459142,0.4340956540981556,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.4117923998832626,0.6300060398006441,0.44318962448406246,0.6421707943706382],"dir":"rtl"},{"str":"839","boundary":[0.1,0.6308138555338076,0.1173181831301654,0.6417621346468024],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.11923825650794874,0.6294120576439061,0.33090493920997016,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"(SUMMARY)","boundary":[0.33365019194319634,0.6294120576439061,0.40778484402410436,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.4077874096808644,0.6291982240674804,0.4117914377619777,0.6425794540944739],"dir":"ltr"},{"str":"ضمیمه","boundary":[0.4262647886059184,0.6628087044064999,0.46591701383209705,0.6761899344334935],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیصهای","boundary":[0.35816969253810804,0.6647254848262935,0.4230695838184029,0.6756737639392881],"dir":"rtl"},{"str":"افتراقی","boundary":[0.3197521896276912,0.6647254848262935,0.3548936695626518,0.6756737639392881],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.26319388988842607,0.6647254848262935,0.3164761666522349,0.6756737639392881],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.23493638774770617,0.6647254848262935,0.25991786691296975,0.6756737639392881],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22626286436334836,0.6647254848262935,0.23166036477224994,0.6756737639392881],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.20516354458309682,0.6647254848262935,0.22298684138789207,0.6756737639392881],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19649002119873898,0.6647254848262935,0.20188752160764054,0.6756737639392881],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.16098774578189995,0.6647254848262935,0.19321399822328272,0.6756737639392881],"dir":"rtl"},{"str":"843","boundary":[0.1,0.6653551059124356,0.1242711129498318,0.675086909568431],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.12565656760024504,0.6634733704398897,0.16093434805058193,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"واژه‌نامه","boundary":[0.41418102632684545,0.6968700172024835,0.46589825246703936,0.7102512472294772],"dir":"rtl"},{"str":"871","boundary":[0.1,0.6994164187084194,0.12130777939200349,0.7091482223644147],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.12244949665021439,0.6975346832358734,0.41429295310300146,0.7072664868918688],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1,0.10146,0.46592,0.71025],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CREST","boundary":[0.5556866178550469,0.10146170930615893,0.595377327932626,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.5985843988826566,0.10146170930615893,0.6705638992851439,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"(ACROSCLEROSIS;","boundary":[0.6737709702351746,0.10146170930615893,0.7849665342146365,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"LIMITED","boundary":[0.7881736051646672,0.10146170930615893,0.8408978515831705,0.11119351296215427],"dir":"ltr"},{"str":"739","boundary":[0.49772730917126085,0.11989416359405244,0.5150454923014263,0.1308424427070472],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.11849236570415077,0.7318393193312616,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"SCLERODERMA)","boundary":[0.7320317435882635,0.11849236570415077,0.8318101349856163,0.1282241693601461],"dir":"ltr"},{"str":"741","boundary":[0.49772730917126085,0.13692481999204428,0.5150454923014263,0.14787309910503904],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.13552302210214262,0.6837332550808022,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"ACANTHOSIS","boundary":[0.6865939623682294,0.13552302210214262,0.7678354836744054,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"NIGRICANS","boundary":[0.7710425546244359,0.13552302210214262,0.8408797316323029,0.14525482575813795],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.8452827193396,0.15188901246674463,0.8636448040640003,0.16527024249373823],"dir":"ltr"},{"str":"تظاهرات","boundary":[0.7979955806562309,0.15380579288653815,0.8409158111804907,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"دهانی","boundary":[0.7660291009618008,0.15380579288653815,0.7947195576807747,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.7094419375839852,0.15380579288653815,0.7627530779863444,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمیک","boundary":[0.6554236380371443,0.15380579288653815,0.706165914608529,0.1647540719995329],"dir":"rtl"},{"str":"753","boundary":[0.4977231399790258,0.15443541397268043,0.5216607175500544,0.16416721762867575],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.5233797075792708,0.15255367850013446,0.6548696165305266,0.16228548215612978],"dir":"ltr"},{"str":"753","boundary":[0.49772730917126085,0.17098613278802796,0.5150454923014263,0.18193441190102272],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.5169655656792096,0.1695843348981263,0.667697900330649,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOPOLYSACCHARIDOSIS","boundary":[0.6682623448178545,0.1695843348981263,0.840879731632303,0.17931613855412162],"dir":"ltr"},{"str":"755","boundary":[0.49772730917126085,0.1880167891860198,0.5150454923014263,0.19896506829901456],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.5169655656792096,0.18661499129611814,0.6356271908303428,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"LIPID","boundary":[0.6374616354137603,0.18661499129611814,0.6702379005230733,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"RETICULOENDOTHELIOSES","boundary":[0.6734449714731039,0.18661499129611814,0.8409053881999032,0.19634679495211346],"dir":"ltr"},{"str":"LIPOID","boundary":[0.502251524160469,0.20364564769410998,0.5439026200653377,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"PROTEINOSIS","boundary":[0.5470801525573173,0.20364564769410998,0.6282851729223481,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"(HYALINOSIS","boundary":[0.6314627054143276,0.20364564769410998,0.712366689896343,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"CUTIS","boundary":[0.7155674628672005,0.20364564769410998,0.7525555953184302,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"ET","boundary":[0.7557563682892877,0.20364564769410998,0.7714017465708393,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"MUCOSAE;","boundary":[0.77460881752087,0.20364564769410998,0.840892559916103,0.21337745135010533],"dir":"ltr"},{"str":"756","boundary":[0.49772730917126085,0.2220781019820035,0.5150454923014263,0.23302638109499824],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.5169655656792096,0.22067630409210182,0.6452484036804347,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"URBACH-WIETHE","boundary":[0.6454664845050367,0.22067630409210182,0.7523517451276576,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.7555588160776882,0.22067630409210182,0.8318101349856163,0.23040810774809717],"dir":"ltr"},{"str":"757","boundary":[0.49772730917126085,0.23910875837999535,0.5150454923014263,0.2500570374929901],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.23770696049009366,0.7125968936310778,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"JAUNDICE","boundary":[0.7129945704288816,0.23770696049009366,0.7756992216438804,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"(ICTERUS)","boundary":[0.7789062925939111,0.23770696049009366,0.8409053881999032,0.247438764146089],"dir":"ltr"},{"str":"758","boundary":[0.49772730917126085,0.2561394147779872,0.5150454923014263,0.2670876938909819],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.2547376168880855,0.7510817450314454,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"AMYLOIDOSIS","boundary":[0.7525313411008593,0.2547376168880855,0.8408925599161032,0.26446942054408085],"dir":"ltr"},{"str":"761","boundary":[0.49772730917126085,0.273170071175979,0.5150454923014263,0.28411835028897375],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.5169655656792096,0.27176827328607733,0.5362079913793933,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"XANTHELASMA","boundary":[0.5384657693282149,0.27176827328607733,0.6353962817219405,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"(XANTHELASMA","boundary":[0.6385822148920003,0.27176827328607733,0.7398056835711377,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"PALPEBRARUM)","boundary":[0.7426466868693038,0.27176827328607733,0.8409053881999032,0.2815000769420727],"dir":"ltr"},{"str":"761","boundary":[0.49772730917126085,0.29020072757397086,0.5150454923014263,0.3011490066869656],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.28879892968406917,0.7061827517310166,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"VITAMIN","boundary":[0.7069011356238235,0.28879892968406917,0.7614469983419444,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"DEFICIENCY","boundary":[0.7646540692919751,0.28879892968406917,0.8409053881999032,0.2985307333400645],"dir":"ltr"},{"str":"763","boundary":[0.49772730917126085,0.3072313839719627,0.5150454923014263,0.31817966308495743],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.305829586082061,0.6741120422307103,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"IRON-DEFICIENCY","boundary":[0.6756899211381253,0.305829586082061,0.7871035659421893,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"ANEMIA","boundary":[0.7896050812832133,0.305829586082061,0.8409053881999032,0.31556138973805636],"dir":"ltr"},{"str":"PLUMMER-VINSON","boundary":[0.5333344558081659,0.32286024248005285,0.6488434033708189,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME","boundary":[0.652032496346044,0.32286024248005285,0.7236084990819961,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"(PATERSON-KELLY","boundary":[0.7267975920572213,0.32286024248005285,0.840892559916103,0.3325920461360482],"dir":"ltr"},{"str":"764","boundary":[0.49772730917126085,0.3412926967679464,0.5150454923014263,0.35224097588094117],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.5169655656792096,0.3398908988780447,0.5875211265798833,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME;","boundary":[0.5880599144994886,0.3398908988780447,0.6636056777984101,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"SIDEROPENIC","boundary":[0.6668127487484407,0.3398908988780447,0.750196593449237,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"DYSPHAGIA)","boundary":[0.7534036643992676,0.3398908988780447,0.8317844784180162,0.34962270253404004],"dir":"ltr"},{"str":"765","boundary":[0.49772730917126085,0.3583233531659382,0.5150454923014263,0.369271632278933],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.35692155527603653,0.7093898226810472,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"PERNICIOUS","boundary":[0.7115449743594677,0.35692155527603653,0.7870907376583893,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"ANEMIA","boundary":[0.7895922529994132,0.35692155527603653,0.840892559916103,0.3666533589320319],"dir":"ltr"},{"str":"766","boundary":[0.49772730917126085,0.37535400956393006,0.5150454923014263,0.38630228867692484],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.3739522116740284,0.7029756807809859,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"PITUITARY","boundary":[0.7045022465532005,0.3739522116740284,0.769990635352826,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"DWARFISM","boundary":[0.7730119104388412,0.3739522116740284,0.8409053881999032,0.3836840153300237],"dir":"ltr"},{"str":"767","boundary":[0.49772730917126085,0.3923846659619219,0.5150454923014263,0.4033329450749167],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.39098286807202026,0.7671170997815985,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"GIGANTISM","boundary":[0.7689258877974158,0.39098286807202026,0.840892559916103,0.40071467172801556],"dir":"ltr"},{"str":"768","boundary":[0.49772730917126085,0.40941532235991374,0.5150454923014263,0.4203636014729085],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.4080135244700121,0.7510817450314454,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"ACROMEGALY","boundary":[0.7516846743700512,0.4080135244700121,0.8409053881999032,0.4177453281260074],"dir":"ltr"},{"str":"769","boundary":[0.49772730917126085,0.4264459787579056,0.5150454923014263,0.43739425787090036],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.5169655656792096,0.42504418086800394,0.5618645589796384,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"HYPOTHYROIDISM","boundary":[0.562249407493642,0.42504418086800394,0.6776911334109446,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"(CRETINISM;","boundary":[0.6808982043609751,0.42504418086800394,0.7578679071617103,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"MYXEDEMA)","boundary":[0.7610749781117409,0.42504418086800394,0.840879731632303,0.43477598452399924],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERTHYROIDISM","boundary":[0.5442256687544699,0.4420748372659958,0.6659048094800571,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"(THYROTOXICOSIS;","boundary":[0.6691068854501381,0.4420748372659958,0.7869199144618884,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"GRAVES","boundary":[0.7900703640213529,0.4420748372659958,0.8409053881999032,0.4518066409219911],"dir":"ltr"},{"str":"771","boundary":[0.49772730917126085,0.46050729155388925,0.5150454923014263,0.47145557066688404],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.4591054936639876,0.7735312416816598,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE)","boundary":[0.7748012417778719,0.4591054936639876,0.8318101349856163,0.46883729731998297],"dir":"ltr"},{"str":"772","boundary":[0.49772730917126085,0.47753794795188115,0.5150454923014263,0.4884862270648759],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.47613615006197946,0.6933544679308941,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"HYPOPARATHYROIDISM","boundary":[0.6938291144314986,0.47613615006197946,0.840892559916103,0.4858679537179748],"dir":"ltr"},{"str":"PSEUDOHYPOPARATHYROIDISM","boundary":[0.5716012263839313,0.4931668064599713,0.7685666958510123,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"(ALBRIGHT","boundary":[0.7717737668010429,0.4931668064599713,0.840892559916103,0.5028986101159666],"dir":"ltr"},{"str":"HEREDITARY","boundary":[0.6249668869924411,0.5101974628579631,0.7047074990940025,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"OSTEODYSTROPHY;","boundary":[0.711061603253588,0.5101974628579631,0.8318229632694165,0.5199292665139584],"dir":"ltr"},{"str":"772","boundary":[0.49772730917126085,0.5286299171458566,0.5150454923014263,0.5395781962588514],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.5272281192559549,0.7125968936310778,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"ACRODYSOSTOSIS)","boundary":[0.7144313382144953,0.5272281192559549,0.8318101349856163,0.5369599229119503],"dir":"ltr"},{"str":"773","boundary":[0.49772730917126085,0.5456605735438484,0.5150454923014263,0.5566088526568432],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.5442587756539469,0.6837332550808022,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERPARATHYROIDISM","boundary":[0.6866965886386305,0.5442587756539469,0.840892559916103,0.5539905793099421],"dir":"ltr"},{"str":"775","boundary":[0.49772730917126085,0.5626912299418403,0.5150454923014263,0.5736395090548351],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.5169655656792096,0.5612894320519387,0.5682787008796996,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"HYPERCORTISOLISM","boundary":[0.5701259737469172,0.5612894320519387,0.6969335591111283,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"(CUSHING","boundary":[0.7001406300611589,0.5612894320519387,0.7614213417743442,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"SYNDROME)","boundary":[0.7646284127243748,0.5612894320519387,0.8408797316323029,0.571021235707934],"dir":"ltr"},{"str":"776","boundary":[0.49772730917126085,0.5797218863398321,0.5150454923014263,0.5906701654528269],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.5169655656792096,0.5783200884499305,0.5554504170795771,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"ADDISON","boundary":[0.5580289021234017,0.5783200884499305,0.6155644352071592,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE","boundary":[0.6187615641849186,0.5783200884499305,0.6713351530951935,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"(HYPOADRENOCORTICISM)","boundary":[0.6745322820729529,0.5783200884499305,0.8409182164837032,0.5880518921059258],"dir":"ltr"},{"str":"777","boundary":[0.49772730917126085,0.596752542737824,0.5150454923014263,0.6077008218508188],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.5953507448479224,0.7093898226810472,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"DIABETES","boundary":[0.7122761865360748,0.5953507448479224,0.7742752821420669,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"MELLITUS","boundary":[0.7774823530920975,0.5953507448479224,0.8409053881999032,0.6050825485039176],"dir":"ltr"},{"str":"780","boundary":[0.49772730917126085,0.6137831991358158,0.5150454923014263,0.6247314782488106],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.6123814012459142,0.7093898226810472,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"HYPOPHOSPHATASIA","boundary":[0.712199216833274,0.6123814012459142,0.8409053881999032,0.6221132049019095],"dir":"ltr"},{"str":"VITAMIN","boundary":[0.5588755688542099,0.6294120576439061,0.6130515730967279,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"D-RESISTANT","boundary":[0.6162239611439451,0.6294120576439061,0.698049619801739,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"RICKETS","boundary":[0.7012290346478564,0.6294120576439061,0.7542235213029421,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"(HEREDITART","boundary":[0.7574029361490597,0.6294120576439061,0.8409182164837035,0.6391438612999014],"dir":"ltr"},{"str":"HYPOPHOSPHATEMIA;","boundary":[0.4977231399790258,0.6464427140418979,0.6330940658675993,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"FAMILIAL","boundary":[0.6358037250589411,0.6464427140418979,0.696484569178124,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"HYPOPHOSPHATEMIA","boundary":[0.6992025286375824,0.6464427140418979,0.8318229632694163,0.6561745176978933],"dir":"ltr"},{"str":"781","boundary":[0.49772730917126085,0.6648751683297914,0.5150454923014263,0.6758234474427861],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.6634733704398897,0.7735312416816598,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"RICKETS)","boundary":[0.7740956861688653,0.6634733704398897,0.8318229632694165,0.6732051740958851],"dir":"ltr"},{"str":"CROHN","boundary":[0.5485103155437109,0.6805040268378816,0.5932900552098755,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"DISEASE","boundary":[0.596488608043173,0.6805040268378816,0.6490856108339168,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"(REGIONAL","boundary":[0.6522841636672142,0.6805040268378816,0.7219230559537669,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"ILEITIS;","boundary":[0.7251301269037976,0.6805040268378816,0.7721586153150467,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"REGIONAL","boundary":[0.7753656862650773,0.6805040268378816,0.8409182164837035,0.6902358304938769],"dir":"ltr"},{"str":"783","boundary":[0.49772730917126085,0.6989364811257751,0.5150454923014263,0.7098847602387698],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.5169655656792096,0.6975346832358734,0.7607029578815373,0.7072664868918688],"dir":"ltr"},{"str":"ENTERITIS)","boundary":[0.7627041701543563,0.6975346832358734,0.8318229632694165,0.7072664868918688],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49772,0.10146,0.86364,0.70988],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/82b70e67e59d3d34021949db47ea5e3d.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/a3b2d42d56fb6c717971786612423dba.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.12261,0.10267,0.08978,0.08253]},"elements":[{"words":[{"str":"1","boundary":[0.8401202972313357,0.102666837328036,0.8803369669447199,0.17565536474800103],"dir":"ltr"},{"str":"نقایص","boundary":[0.7989397423439201,0.17910168913699578,0.8841067184929334,0.20829710010498179],"dir":"rtl"},{"str":"رشدینموی","boundary":[0.6326082145915315,0.17910168913699578,0.7914351963208484,0.20829710010498179],"dir":"rtl"},{"str":"ناحیه","boundary":[0.5532524510039736,0.17910168913699578,0.6251036685684598,0.20829710010498179],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.47316547523980884,0.17910168913699578,0.545747904980902,0.20829710010498179],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44907395826317875,0.17910168913699578,0.46566092921673713,0.20829710010498179],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.39307849947564394,0.17910168913699578,0.44156941224010704,0.20829710010498179],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3689869824990139,0.17910168913699578,0.3855739534525723,0.20829710010498179],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.27489152082511525,0.17910168913699578,0.3614824364759422,0.20829710010498179],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.27159080340334374,0.2122724126479387,0.2806988849014307,0.23660192178792705],"dir":"ltr"},{"str":"Developmental","boundary":[0.28005747071142456,0.21103160768179932,0.47798577765669903,0.23536111682178767],"dir":"ltr"},{"str":"Defects","boundary":[0.4841855882141228,0.21103160768179932,0.5802461734451341,0.23536111682178767],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.5864287384027967,0.21103160768179932,0.6120879846778627,0.23536111682178767],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.6182705496355253,0.21103160768179932,0.6607796879713712,0.23536111682178767],"dir":"ltr"},{"str":"Oral","boundary":[0.6669622529290339,0.21103160768179932,0.7201194289810574,0.23536111682178767],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.7263604209742064,0.21103160768179932,0.7755499324911567,0.23536111682178767],"dir":"ltr"},{"str":"Maxillofacial","boundary":[0.27159080340334374,0.23901054319278592,0.42948813991184426,0.26334005233277424],"dir":"ltr"},{"str":"Region","boundary":[0.43568290014315925,0.23901054319278592,0.5258473883217719,0.26334005233277424],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5258473883217719,0.2402513481589253,0.5349554698198589,0.2645808572989136],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5204623954895754,0.3292984435880795,0.5561715269826915,0.34511262452907193],"dir":"ltr"},{"str":"OROFACIAL","boundary":[0.5386400736343491,0.32868582939904895,0.639203707234184,0.34450001034004135],"dir":"ltr"},{"str":"CLEFTS","boundary":[0.6436372012884755,0.32868582939904895,0.7064917530170521,0.34450001034004135],"dir":"ltr"},{"str":"فیوژن","boundary":[0.44641930888774134,0.34166940880509267,0.47468771146624084,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.43930409767455286,0.34166940880509267,0.4419499312083281,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"اقص","boundary":[0.41455200673868425,0.34166940880509267,0.43903951432117533,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.38875988825144375,0.34166940880509267,0.4100588176812236,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.38158964885780167,0.34166940880509267,0.38423548239157695,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.37751506521578776,0.34166940880509267,0.3813250655044242,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"نی","boundary":[0.3634771797600865,0.34166940880509267,0.3772504818624102,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3498396464524985,0.34166940880509267,0.35895895269891054,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"انی","boundary":[0.33364981638932667,0.34166940880509267,0.34957506309912095,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3265033946846006,0.34166940880509267,0.3291492282183759,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.32306292914618157,0.34166940880509267,0.3262388113312231,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.2971787702023692,0.34166940880509267,0.31847769963214906,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"ماگزیلاری","boundary":[0.24276975263253625,0.34166940880509267,0.2926367254522772,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.229110969091133,0.34166940880509267,0.23830894355875842,0.3550506388320862],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.19070478591197876,0.34231090953436966,0.22482802082030465,0.3544756641043639],"dir":"rtl"},{"str":"لب","boundary":[0.17062852176478702,0.34231090953436966,0.18692044219094262,0.3544756641043639],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.12272722899448704,0.34395980400147436,0.12643460301272244,0.3536916076574697],"dir":"ltr"},{"str":"cleft","boundary":[0.1262421787557206,0.34188324238151835,0.14878147339253586,0.35161504603751365],"dir":"ltr"},{"str":"lip","boundary":[0.15234773628896991,0.34188324238151835,0.16603551510370063,0.35161504603751365],"dir":"ltr"},{"str":"شکلگیری","boundary":[0.8335438775412028,0.3587000652030845,0.8863723537655824,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.7958777245014415,0.3587000652030845,0.8280052660105001,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7853504877945958,0.3587000652030845,0.7901698464775138,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"حفرة","boundary":[0.7559271867970958,0.3587000652030845,0.7791631789770086,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.7250981634186573,0.3587000652030845,0.7501648434468317,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیتی","boundary":[0.6855389973474455,0.3587000652030845,0.7193497022234624,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.6472346061225348,0.3587000652030845,0.6798209492288597,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6233859930346104,0.3587000652030845,0.6415269185500192,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6127539469413223,0.3587000652030845,0.6175733056242404,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5965315938336944,0.3587000652030845,0.6065666381237352,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5711278880244038,0.3587000652030845,0.5905505257992824,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5605075540943735,0.3587000652030845,0.5653269127772914,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"نمو","boundary":[0.5389872520196443,0.3587000652030845,0.5543202452767862,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.520826437918683,0.3587000652030845,0.5331182992261337,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"[CL]","boundary":[0.4593335385858741,0.3589138987795102,0.4849259647671185,0.3686457024355055],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4849259647671185,0.3609904603994662,0.4886333387853539,0.37072226405546155],"dir":"ltr"},{"str":"منجر","boundary":[0.4318263306939141,0.3587000652030845,0.45532133247383844,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.392244661028636,0.3587000652030845,0.4280868859661783,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.34867660217246993,0.3587000652030845,0.3885052163009003,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"نقص","boundary":[0.321142294530982,0.3587000652030845,0.34493715744473424,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30844229356886066,0.3587000652030845,0.31740284980324623,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"فیوژن","boundary":[0.2773449301018887,0.3587000652030845,0.304702848841125,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.2357347880607163,0.3587000652030845,0.2736054853741529,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"کامی","boundary":[0.20830631376057934,0.3587000652030845,0.23199534333298058,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.18110714503336958,0.3587000652030845,0.2045668690328436,0.3720812952300781],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.14445369149901705,0.3593415659323615,0.17857692640734293,0.3715063205023557],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.12272722899448704,0.3593415659323615,0.1413923819236653,0.3715063205023557],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.8639013697400028,0.37573059995353064,0.8863733158868674,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"بافتی","boundary":[0.8352022952356023,0.37573059995353064,0.8598973416588895,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"متعددی","boundary":[0.7938713464208033,0.37573059995353064,0.8312517839332162,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"دخالت","boundary":[0.7594148951267675,0.37573059995353064,0.7899062252454212,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.7193859421251977,0.37573059995353064,0.7554574726356671,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7027839903339551,0.37573059995353064,0.7153819140440844,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6822524226266642,0.37573059995353064,0.6988719127933267,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.656177401772979,0.37573059995353064,0.6783226056810054,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"الگوی","boundary":[0.6228022966446343,0.37573059995353064,0.6522346870379813,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5924202481631502,0.37492278422036696,0.6192249471635062,0.38952048970436],"dir":"rtl"},{"str":"منسجم","boundary":[0.5492402448919378,0.37492278422036696,0.5880522175292084,0.38952048970436],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5389851126957995,0.37573437102744733,0.5452362168108246,0.3891156010544409],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5203684626933855,0.37573437102744733,0.5351291327118031,0.3891156010544409],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.402772673189849,0.3780209951499124,0.4064800472080844,0.38775279880590774],"dir":"ltr"},{"str":"cleft","boundary":[0.40628762295108256,0.3759444335299563,0.42882691758789787,0.3856762371859517],"dir":"ltr"},{"str":"palat","boundary":[0.4313797460641222,0.3759444335299563,0.4582165157739785,0.3856762371859517],"dir":"ltr"},{"str":"[PT]","boundary":[0.46076934425020294,0.3759444335299563,0.4849378309296337,0.3856762371859517],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4849378309296334,0.3780209951499124,0.4886452049478688,0.38775279880590774],"dir":"ltr"},{"str":"میگردد.","boundary":[0.3593486118193393,0.37573059995353064,0.39875389258236565,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"غالبا","boundary":[0.336488610087521,0.37573059995353064,0.3556091670916036,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"CL","boundary":[0.31558363880684137,0.3748604160939095,0.3335945492622134,0.38580869520690425],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.30696030608285146,0.37573059995353064,0.31158169532184565,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"CP","boundary":[0.2868444346094269,0.3748604160939095,0.3040615950046663,0.38580869520690425],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.2771735121596095,0.37573059995353064,0.2828179570316634,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2591994830201628,0.37573059995353064,0.2734340674318738,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.23224725875610547,0.37573059995353064,0.25546003829242714,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.1881853109736347,0.37573059995353064,0.22850781402836975,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"تقریبا","boundary":[0.1596632254795373,0.37573059995353064,0.18444586624589898,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1465751689324623,0.37573059995353064,0.15592378075180158,0.38911182998052424],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.12272626687320205,0.37573059995353064,0.13630821234658175,0.38911182998052424],"dir":"ltr"},{"str":"%","boundary":[0.13608916940069465,0.3748604160939095,0.14368030633941714,0.38580869520690425],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.8649403003742653,0.3927612563515225,0.8863715519978449,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8554274859250645,0.3927612563515225,0.8608657167322514,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.8214158480101067,0.3927612563515225,0.8513230771204353,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"گردند.","boundary":[0.7872648420410627,0.3927612563515225,0.8173505745467607,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.7498364646686518,0.3927612563515225,0.7831840441806095,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7353139890635751,0.3927612563515225,0.7457543191228019,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7115467977094483,0.3927612563515225,0.7312198735772631,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6913912129491222,0.3927612563515225,0.7074426495537361,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.6648270907697291,0.3927612563515225,0.6872990369165938,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"بافتی","boundary":[0.6348956579466407,0.39276490577789347,0.6599252431761548,0.40614613580488707],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6235321675295213,0.39276490577789347,0.6308034354144018,0.40614613580488707],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6089860211599412,0.39276490577789347,0.6194263512191679,0.40614613580488707],"dir":"rtl"},{"str":"فیوژن","boundary":[0.5757962696269944,0.39276490577789347,0.6048919056736292,0.40614613580488707],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5550580675221534,0.39276490577789347,0.5717131531600874,0.40614613580488707],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.5204627221781772,0.39276490577789347,0.5509698182552892,0.40614613580488707],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.4652371588093115,0.3927612563515225,0.4883514372488464,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"CL","boundary":[0.4412589677721441,0.3908070550558545,0.4612710905003352,0.40297180962584866],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.43176249227037394,0.3927612563515225,0.43675944722925103,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"CP","boundary":[0.4084474248823807,0.3908070550558545,0.42757760309931336,0.40297180962584866],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.3775007937500602,0.3927612563515225,0.4042060735509652,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.35845079230687826,0.3927612563515225,0.3735320434493973,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3236492618926209,0.3927612563515225,0.35448204200621536,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"(CL+CP)","boundary":[0.26734400005131315,0.39189107249190136,0.3196737767429629,0.4028393516048961],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.25784335535730796,0.3927612563515225,0.2628403103161851,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24360791136814575,0.3927612563515225,0.25340350404572,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.21854071857631707,0.3927612563515225,0.23212266404969678,0.4061424863785161],"dir":"ltr"},{"str":"%","boundary":[0.23190730923540223,0.39189107249190136,0.23949844617412475,0.4028393516048961],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.19087560645868878,0.3927612563515225,0.21398988489822357,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.15638223524102024,0.3927612563515225,0.18664960504921252,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.13632949100780578,0.3927612563515225,0.15209501909810752,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12272626687320205,0.3927612563515225,0.13202196202186584,0.4061424863785161],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.8521873827414683,0.4097919127495143,0.8863715519978448,0.4231731427765079],"dir":"rtl"},{"str":"شکافهای","boundary":[0.7910662228080473,0.41043341347879136,0.8481841564280929,0.4225981680487855],"dir":"rtl"},{"str":"دهانی","boundary":[0.7555479120364581,0.41043341347879136,0.7874261972797625,0.4225981680487855],"dir":"rtl"},{"str":"صورتی","boundary":[0.7131825047865534,0.41043341347879136,0.7519078865081733,0.4225981680487855],"dir":"rtl"},{"str":"orofacial","boundary":[0.6251971546866532,0.41000574632594,0.6734186734913137,0.41973754998193535],"dir":"ltr"},{"str":"clefts","boundary":[0.6766257444413444,0.41000574632594,0.7051173627614165,0.41973754998193535],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7051045344776163,0.41208230794589606,0.7088119084958517,0.4218141116018914],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.6246280599465702,0.4097955621758853,0.6399738944424668,0.4231767922028789],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6214897806684178,0.41208230794589606,0.6251971546866532,0.4218141116018914],"dir":"ltr"},{"str":"شود.","boundary":[0.5796665287626158,0.4097955621758853,0.6021561137997056,0.4231767922028789],"dir":"rtl"},{"str":"تنهایی","boundary":[0.457222323779469,0.4097919127495143,0.488637187270494,0.4231731427765079],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.41505094432204126,0.4097919127495143,0.4187021945986511,0.4231731427765079],"dir":"ltr"},{"str":"CPO","boundary":[0.41896790042686116,0.4089217288898932,0.4463883570496231,0.41987000800288793],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.44612826359557556,0.4097919127495143,0.45007937500601325,0.4231731427765079],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4500814596021308,0.40904153556609296,0.4541948488026401,0.4168427926718302],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.40628250239105484,0.4097919127495143,0.4113114995943056,0.4231731427765079],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39295558279151943,0.4097919127495143,0.40266844338397306,0.4231731427765079],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.3689098524426656,0.4097919127495143,0.3824917979160453,0.4231731427765079],"dir":"ltr"},{"str":"%","boundary":[0.38226553906052063,0.4089217288898932,0.3898566759992432,0.41987000800288793],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.342056129275395,0.4097919127495143,0.36488818547132723,0.4231731427765079],"dir":"rtl"},{"str":"CL","boundary":[0.32087225915698936,0.4089217288898932,0.33888316961236137,0.41987000800288793],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.30795039425573595,0.4097955621758853,0.3168485075895334,0.4231767922028789],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.2729493946147203,0.4097955621758853,0.30411322884696185,0.4231767922028789],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.24402783649547388,0.4097955621758853,0.26917058731090315,0.4231767922028789],"dir":"rtl"},{"str":"رخ","boundary":[0.22795430412592738,0.4097955621758853,0.2402957240123024,0.4231767922028789],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.18826717507910556,0.4097955621758853,0.22427961168784943,0.4231767922028789],"dir":"rtl"},{"str":"تصور","boundary":[0.16032046722531443,0.4097955621758853,0.18445099755941904,0.4231767922028789],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.1417119665438359,0.4097955621758853,0.1565109954427522,0.4231767922028789],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.12273252066155464,0.4097955621758853,0.13368627149138426,0.4231767922028789],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8622591890600396,0.42682621857387715,0.8727190509635645,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.8336153393633222,0.42682621857387715,0.8582551609789264,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"انتهای","boundary":[0.7990186414672056,0.42682621857387715,0.8296625199239285,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"هفته","boundary":[0.7726712539481869,0.42682621857387715,0.7950550173021479,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.739926099004481,0.42682621857387715,0.7687201541959714,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7165728832436832,0.42682621857387715,0.7359647350478336,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.70736407930156,0.42682621857387715,0.7126284832799358,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"نمو","boundary":[0.68814437360541,0.42682621857387715,0.7035091770335237,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"انسان،","boundary":[0.6539403587233215,0.42682621857387715,0.6842122311271893,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.630583293395987,0.42682621857387715,0.6499751452001374,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.5947264311801593,0.42682621857387715,0.6266388934322396,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.5563643493840368,0.42682621857387715,0.5907613907142468,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5204138624392024,0.42682621857387715,0.5523968044745055,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4758278905595867,0.42682256914750616,0.4883596152797689,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4648160477554245,0.42682256914750616,0.4714791973342826,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.4433614267373577,0.42682256914750616,0.46038433538265167,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.4336261389110712,0.42682256914750616,0.43900600042974763,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4295515552690572,0.42682256914750616,0.43336155555769357,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"ولوژیک،","boundary":[0.38913149535723657,0.42682256914750616,0.42928697191567977,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"CL","boundary":[0.36709416922430577,0.42595238528788504,0.3851050796796778,0.43690066440087977],"dir":"ltr"},{"str":"منفرد","boundary":[0.33715716804567575,0.42682256914750616,0.36258214110470766,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3279239484177239,0.42682256914750616,0.3329135277459743,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"CL","boundary":[0.3057162832613346,0.42595238528788504,0.3237271937167066,0.43690066440087977],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.2748173283020038,0.42682256914750616,0.3011981617069315,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2678606591813631,0.42682256914750616,0.2705064927151384,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.264420193642944,0.42682256914750616,0.26759607582798556,0.44020379917449975],"dir":"rtl"},{"str":"CP","boundary":[0.24307545275824138,0.42595238528788504,0.2602926131534808,0.43690066440087977],"dir":"ltr"},{"str":"وابسته","boundary":[0.20872563828729584,0.42682621857387715,0.2388175850114332,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19517897059436645,0.42682621857387715,0.20473924909640775,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.161206468020692,0.42682621857387715,0.19119258140347836,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.13217285471006474,0.42682621857387715,0.15722007882980393,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12282279761852824,0.42682621857387715,0.12818646551917667,0.44020744860087074],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8798624807976627,0.44385322554549805,0.8863535924005247,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهر","boundary":[0.850029709483569,0.44385322554549805,0.8741474803647082,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.8202783096170437,0.44385322554549805,0.8440555336405708,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.7751220115007862,0.44385322554549805,0.8143163647209369,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.7484258254511001,0.44385322554549805,0.7692490001956314,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"(بویایی)","boundary":[0.704767965096074,0.44385322554549805,0.7424202481631501,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5366276366132049,0.44386052439824,0.5405434702431923,0.45724175442523357],"dir":"ltr"},{"str":"nasal","boundary":[0.5405452341322147,0.4429830416858769,0.5702026227426229,0.4539313207988716],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.5759227544890976,0.44189902424983,0.5812625276208986,0.4540637788198242],"dir":"ltr"},{"str":"olfactory","boundary":[0.5812684607021562,0.4429830416858769,0.6333673282854038,0.4539313207988716],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.6333583484867437,0.44189902424983,0.6386981216185446,0.4540637788198242],"dir":"ltr"},{"str":"placodes","boundary":[0.6444285159920593,0.4429830416858769,0.6949254516357666,0.4539313207988716],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6949187167867715,0.44385322554549805,0.6988698281972092,0.4572344555724916],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5209264215009546,0.44386052439824,0.5309126361802502,0.45724175442523357],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.45293125873669854,0.44385322554549805,0.488372764270664,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"آنه","boundary":[0.4369024825936224,0.44385322554549805,0.44914387240988934,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4334620170552034,0.44385322554549805,0.436637899240245,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42294377042503317,0.44385322554549805,0.4295823431501775,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41043603459555716,0.44385322554549805,0.4193165090391295,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.37545267384476666,0.44385322554549805,0.40659886918678306,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3538954064562324,0.44385322554549805,0.37167386654094947,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"گروه،","boundary":[0.32559717371974706,0.44385322554549805,0.35010150379556854,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"CL","boundary":[0.3044360205380824,0.4429830416858769,0.3224469309934544,0.4539313207988716],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.2980925945524693,0.44385322554549805,0.3004209280621915,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2946521290140502,0.44385322554549805,0.2978280111990918,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2876327326489444,0.44385322554549805,0.2907724551090244,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.28419226711052525,0.44385322554549805,0.28736814929556687,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.25708742566245896,0.44385322554549805,0.2803125932054995,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"CP","boundary":[0.23667109242457773,0.4429830416858769,0.25388825281981714,0.4539313207988716],"dir":"ltr"},{"str":"(مثلا","boundary":[0.20964670906414462,0.44385322554549805,0.23266546080798944,0.4572344555724916],"dir":"rtl"},{"str":"،)CL±CP","boundary":[0.15659762978748878,0.4429830416858769,0.206493035845432,0.4572381049988626],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1431806902051191,0.443856874971869,0.1528679231970649,0.4572381049988626],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.12272305980225201,0.443856874971869,0.13953292218683752,0.4572381049988626],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.8753793163166149,0.4608838819434899,0.8863683449268948,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.8442915538982746,0.4608838819434899,0.8694879269814088,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.8061259503512255,0.4608838819434899,0.8381436190512843,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"تحتانی","boundary":[0.7668199140041995,0.4608838819434899,0.8000259772746953,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"زائده","boundary":[0.7388460396024649,0.4608838819434899,0.7607088909627949,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.7118680186947581,0.4608838819434899,0.7326630555047771,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"پیشانی","boundary":[0.6728064549373073,0.4608838819434899,0.7056755534602692,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5447412054096873,0.4608875313698608,0.5486570390396748,0.4742687613968544],"dir":"ltr"},{"str":"frontonasal","boundary":[0.5486562372719372,0.4600136980838687,0.6135849921907823,0.47096197719686345],"dir":"ltr"},{"str":"process","boundary":[0.6194787868292011,0.4600136980838687,0.6627598128353394,0.47096197719686345],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6627601335424345,0.4608838819434899,0.6667112449528722,0.47426511197048343],"dir":"ltr"},{"str":"آغاز","boundary":[0.5207932219169592,0.4608875313698608,0.5388321771842559,0.4742687613968544],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت.","boundary":[0.4809685995683283,0.4608838819434899,0.5123129074984527,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4674042929851738,0.4608838819434899,0.47696457148721505,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.4460083191420444,0.4608838819434899,0.4634002649040605,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4266584565650346,0.4608838819434899,0.44200429106093114,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"رسد","boundary":[0.38328442550134545,0.4608838819434899,0.40296942699263344,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"CPO","boundary":[0.35120601903075904,0.4600136980838687,0.3792759075209021,0.47096197719686345],"dir":"ltr"},{"str":"ماهیتی","boundary":[0.31321217019284114,0.4608838819434899,0.3471846727665156,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"مجزا","boundary":[0.28613647369720757,0.4608838819434899,0.3092081421117279,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.2541042490483017,0.4608838819434899,0.2821324456160943,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24053994246514712,0.4608838819434899,0.2501002209671884,0.47426511197048343],"dir":"rtl"},{"str":"CL±CP","boundary":[0.1925217519587186,0.4600136980838687,0.23653880074788894,0.47096197719686345],"dir":"ltr"},{"str":"داشته","boundary":[0.16180635064189522,0.4608875313698608,0.18851163044280025,0.4742687613968544],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.13360176517185088,0.4608875313698608,0.157802322560782,0.4742687613968544],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.848530520090696,0.47791453834148173,0.8863659396236825,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":"پرولیفراسیون","boundary":[0.7822580148114819,0.47791453834148173,0.8445264920095827,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":"اکتومزانشیم","boundary":[0.7215811005695131,0.47791453834148173,0.7782571814336249,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7071578049429724,0.47791453834148173,0.7175793990590454,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.692231110210616,0.47791453834148173,0.7031684257450829,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.6628387298255313,0.47791453834148173,0.6882459246145902,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6459882438152457,0.47791453834148173,0.6588418946092345,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.610893363840125,0.47791453834148173,0.6419967544441986,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5549193261302521,0.47872235407464536,0.5584791748847862,0.4908871086446396],"dir":"ltr"},{"str":"placode","boundary":[0.558474043571266,0.47704435448186056,0.6033570015169446,0.4879926335948553],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6033478613647371,0.47872235407464536,0.6069397808287714,0.4908871086446396],"dir":"ltr"},{"str":"موجب","boundary":[0.5204434291964533,0.47791818776785266,0.5509119306246412,0.49129941779484626],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.4531131037711948,0.47791453834148173,0.47500296654062885,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.4250302470841358,0.47791453834148173,0.4464985199367566,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":"CL±CP","boundary":[0.37399273919136916,0.47704435448186056,0.4180097879805395,0.4879926335948553],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3630147528787299,0.47791453834148173,0.3673792778317635,0.49129576836847527],"dir":"rtl"},{"str":"CP","boundary":[0.3376397882050345,0.47704435448186056,0.35528990317852804,0.4879926335948553],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3222359282453366,0.47791818776785266,0.33102039376417125,0.49129941779484626],"dir":"rtl"},{"str":"درستی","boundary":[0.28253445080049844,0.47791818776785266,0.31484553142769184,0.49129941779484626],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.23508823131096027,0.47791818776785266,0.2756166395669172,0.49129941779484626],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.2043731619474618,0.47791818776785266,0.22822094153188957,0.49129941779484626],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.1726964238948395,0.47791818776785266,0.19774093922279848,0.49129941779484626],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.12294510163024326,0.47791818776785266,0.1657263534641177,0.49129941779484626],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.8521825721350433,0.49494519473947357,0.8863667413914198,0.5083264247664672],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.8257215692236191,0.49494519473947357,0.8481785440539302,0.5083264247664672],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.8006308597493285,0.49494519473947357,0.8217202087161776,0.5083264247664672],"dir":"rtl"},{"str":"میانی","boundary":[0.7707248933214222,0.49494519473947357,0.7966281154220085,0.5083264247664672],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7612642756238713,0.49494519473947357,0.7667221489941022,0.5083264247664672],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.7294296162701693,0.49494519473947357,0.757267703833412,0.5083264247664672],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5204648007927881,0.49494884416584456,0.5243806344227755,0.5083300741928382],"dir":"ltr"},{"str":"lateral","boundary":[0.5243647594215727,0.4940750108798524,0.5604298757901421,0.5050232899928472],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5644153028597453,0.4940750108798524,0.5852548498930442,0.5050232899928472],"dir":"ltr"},{"str":"medial","boundary":[0.589251982771615,0.4940750108798524,0.62853539483854,0.5050232899928472],"dir":"ltr"},{"str":"nasal","boundary":[0.6325230668578081,0.4940750108798524,0.6621804554682165,0.5050232899928472],"dir":"ltr"},{"str":"processes","boundary":[0.6661751830435746,0.4940750108798524,0.7214779145059027,0.5050232899928472],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7214783955665451,0.49494519473947357,0.7254275606166822,0.5083264247664672],"dir":"ltr"},{"str":"شکافهای","boundary":[0.4361385582933252,0.49494519473947357,0.4886318956034264,0.5083264247664672],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.4067202427594527,0.49494519473947357,0.43213453021221193,0.5083264247664672],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3160060100509604,0.49494884416584456,0.31992184368094784,0.5083300741928382],"dir":"ltr"},{"str":"isolated","boundary":[0.31993354948991537,0.4940750108798524,0.36483093925486915,0.5050232899928472],"dir":"ltr"},{"str":"clefts","boundary":[0.36821471981424647,0.4940750108798524,0.399474040364195,0.5050232899928472],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.39946730551519993,0.49494519473947357,0.4028010557677568,0.5083264247664672],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.30501758307724625,0.49494884416584456,0.31200198196984713,0.5083300741928382],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.2775713649649993,0.49494884416584456,0.30122462004226924,0.5083300741928382],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.24500556859645126,0.49494884416584456,0.2736550346203309,0.5083300741928382],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.23496672286586878,0.49494884416584456,0.24107600437444476,0.5083300741928382],"dir":"rtl"},{"str":"سندرمهای","boundary":[0.17988669418333542,0.49494884416584456,0.23119822584835045,0.5083300741928382],"dir":"rtl"},{"str":"خاص،","boundary":[0.1457703171215375,0.49494884416584456,0.1758826661022222,0.5083300741928382],"dir":"rtl"},{"str":"حائز","boundary":[0.1226149343344122,0.49494884416584456,0.14183960796764708,0.5083300741928382],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد.","boundary":[0.8450155703294624,0.5119758511374654,0.8863611290172574,0.525357081164459],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.8245555442834455,0.5119758511374654,0.8410115422483492,0.525357081164459],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.8081794731002038,0.5119758511374654,0.8206562629285049,0.525357081164459],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.7805008234774485,0.5119758511374654,0.8043050116897736,0.525357081164459],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7695465529842057,0.5119758511374654,0.7765766762558088,0.525357081164459],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.7437209234336254,0.5119758511374654,0.7657287587673303,0.525357081164459],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7218337351167464,0.5119758511374654,0.7397995901363327,0.525357081164459],"dir":"rtl"},{"str":"فرو","boundary":[0.7024714919824023,0.5119758511374654,0.7179273662571237,0.525357081164459],"dir":"rtl"},{"str":"رفتگی،","boundary":[0.6646714833936056,0.5119758511374654,0.6985775036801138,0.525357081164459],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6537107987297257,0.5119758511374654,0.6606715285862269,0.525357081164459],"dir":"rtl"},{"str":"،nasal","boundary":[0.5970900641734898,0.5100216498417974,0.6300427181850544,0.52536073059083],"dir":"ltr"},{"str":"pit","boundary":[0.6335063548110875,0.5100216498417974,0.6504396894272492,0.5221864044117915],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5984320434114462,0.5119795005638363,0.6076193591630827,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5708503869331101,0.5119795005638363,0.5945842192866833,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5521274105147028,0.5119795005638363,0.5669264394136191,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.5204479636703003,0.5119795005638363,0.5342768536068324,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.45650938125060503,0.5119795005638363,0.4886318956034265,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.42774739855611815,0.5119795005638363,0.4525074484222814,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.4115289738205192,0.5119795005638363,0.42384425180638274,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.39028081626369826,0.5119795005638363,0.4077046672503536,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.3513443262074395,0.5119795005638363,0.3864145267485753,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3405219903261315,0.5119795005638363,0.34741494046072785,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"شکافهای","boundary":[0.285026185734307,0.5119795005638363,0.3367786896549513,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"صورتی","boundary":[0.24716488506536557,0.5119795005638363,0.28102215765319377,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"آنومالیهایی","boundary":[0.18601909490043647,0.5119795005638363,0.24323965479088294,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.15670775471964235,0.5119795005638363,0.18201506681932325,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.12264358046494325,0.5119795005638363,0.15280506460644427,0.52536073059083],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8734377555634665,0.5290065075354572,0.8863317843180647,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.844598170045316,0.5290065075354572,0.8694337274823533,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"دهندة","boundary":[0.8122308064821319,0.5290065075354572,0.8405941419642029,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"سوراخ","boundary":[0.7786992761640866,0.5290065075354572,0.8082267784010186,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.753599135373672,0.5290065075354572,0.7746952480829734,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.7284460779125818,0.5290065075354572,0.7495951072925587,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6227831923825652,0.5290101569618282,0.6266990260125526,0.5423913869888218],"dir":"ltr"},{"str":"primitive","boundary":[0.626691810102915,0.5281363236758361,0.6796132913848454,0.5390846027888309],"dir":"ltr"},{"str":"nostril","boundary":[0.6836080189602035,0.5281363236758361,0.7204957490274558,0.5390846027888309],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7204909384210307,0.5290065075354572,0.7244420498314685,0.5423877375624508],"dir":"ltr"},{"str":"است.","boundary":[0.5933791623772093,0.5290101569618282,0.6187791643014519,0.5423913869888218],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.4772891270673582,0.5290065075354572,0.4886132945919163,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.4509179520552551,0.5290065075354572,0.47328509898624493,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4396395585389769,0.5290065075354572,0.4469325969898433,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"400","boundary":[0.414653427877785,0.5290065075354572,0.43582009614798706,0.5423877375624508],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.38045484823756903,0.5290065075354572,0.41064939979667175,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"رشدینموی","boundary":[0.3189271706257958,0.5290065075354572,0.3764652305402953,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.2813784842657157,0.5290065075354572,0.31492314254468257,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2575937031871931,0.5290065075354572,0.2773875841455241,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24081054660882076,0.5290065075354572,0.25361036012199695,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.20729358345044355,0.5290065075354572,0.2368357755178618,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.18097235113531351,0.5290065075354572,0.20330424519981657,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.17057227539986045,0.5290065075354572,0.17698702098386523,0.5423877375624508],"dir":"rtl"},{"str":"CL±CP","boundary":[0.12272722899448704,0.5281363236758361,0.1667442777836574,0.5390846027888309],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.862095949148683,0.54604081335982,0.8727321999544596,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.834861502641023,0.54604081335982,0.8579155321653184,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"هفتههای","boundary":[0.7860370544977568,0.54604081335982,0.8306810856576582,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.756633024492401,0.54604081335982,0.7818566375143919,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7470551071001346,0.54604081335982,0.7524526075090361,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.718727049398514,0.54604081335982,0.7428746901167697,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6947381586922848,0.54604081335982,0.7145466324151492,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6851426024097932,0.54604081335982,0.6905577417089199,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"نمو","boundary":[0.6653694064673794,0.54604081335982,0.6809621854264283,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6618945450930213,0.54604081335982,0.6651930175651277,0.5594220433868137],"dir":"ltr"},{"str":"هنگامی","boundary":[0.6200198196984713,0.54604081335982,0.6577141281096562,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6029982906311837,0.54604081335982,0.6158394027151063,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.5758873163550998,0.54604081335982,0.5988178736478188,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.550663703333109,0.54604081335982,0.5717068993717349,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"میانی","boundary":[0.5204899496019647,0.54604081335982,0.546483286349744,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.48132314126185416,0.546037163933449,0.4886256418150739,0.5594183939604427],"dir":"rtl"},{"str":"CPO","boundary":[0.44954635981411817,0.5451669800738279,0.47761624830426125,0.5561152591868227],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.4185723580244132,0.546037163933449,0.4455453784504075,0.5594183939604427],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.38659428920906674,0.546037163933449,0.41460676499546206,0.5594183939604427],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.3431786840753208,0.546037163933449,0.3826274570172316,0.5594183939604427],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.31969427997372735,0.546037163933449,0.3392005092828669,0.5594183939604427],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.2795144057431495,0.546037163933449,0.31574078528339283,0.5594183939604427],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.24086369627755275,0.546037163933449,0.27554175446023393,0.5594183939604427],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22419444788529458,0.546037163933449,0.23685966819643955,0.5594183939604427],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.21339721537343784,0.546037163933449,0.22026147249455602,0.5594183939604427],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.1880995218257214,0.54604081335982,0.20221063400585615,0.5594220433868137],"dir":"ltr"},{"str":"%","boundary":[0.20221384107680615,0.5451669800738279,0.20980497801552864,0.5561152591868227],"dir":"ltr"},{"str":"بیماران","boundary":[0.15037545751611664,0.54604081335982,0.18409549374460818,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.12266926447092812,0.54604081335982,0.1464011853334232,0.5594220433868137],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8797660548644319,0.5630678203314409,0.8865264535247314,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.8383716221272534,0.5630678203314409,0.8743027025986897,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8278376856136216,0.5630678203314409,0.8329042272402194,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8149431332869378,0.5630678203314409,0.8217035319472373,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.7862533510061328,0.5630678203314409,0.8094797810211956,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"ماگزیلاری","boundary":[0.7286348608716945,0.5630678203314409,0.7807636677346214,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5961367623335931,0.5630751191841828,0.6000525959635806,0.5764563492111765],"dir":"ltr"},{"str":"maxillary","boundary":[0.600055001266793,0.5621976364718198,0.6566710282831587,0.5731459155848145],"dir":"ltr"},{"str":"processes","boundary":[0.6621961701158715,0.5621976364718198,0.7187977653129621,0.5731459155848145],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7189746352758563,0.5630678203314409,0.7231021355885457,0.5764490503584345],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.5689728713868337,0.5630751191841828,0.5904041230104135,0.5764563492111765],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.5239231457517536,0.5630751191841828,0.563240232063654,0.5764563492111765],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5205450000315285,0.5630751191841828,0.5237467568495018,0.5764563492111765],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.47906664614141264,0.5630678203314409,0.4886269246434539,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"CL±CP","boundary":[0.43080103011118914,0.5621976364718198,0.4748180789003595,0.5731459155848145],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4211920020404377,0.5630678203314409,0.4265556699410861,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.3951513897841962,0.5630678203314409,0.409262501964331,0.5764490503584345],"dir":"ltr"},{"str":"%","boundary":[0.4092469476702233,0.5621976364718198,0.4168380846089458,0.5731459155848145],"dir":"ltr"},{"str":"افراد","boundary":[0.37012636784966585,0.5630678203314409,0.39090041723993063,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.34188198576263795,0.5630678203314409,0.3658355542299663,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3280958755653803,0.5630678203314409,0.3375780520892464,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.29294475065912773,0.5630678203314409,0.3237668010429395,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.2723450530396084,0.5630678203314409,0.28866540949485425,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.258545731407541,0.5630678203314409,0.2680279079314072,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":"تنهایی","boundary":[0.22256491957759122,0.5630678203314409,0.2542166568851003,0.5764490503584345],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20800853722286902,0.5630714697578119,0.21192437085285643,0.5764526997848055],"dir":"ltr"},{"str":"CPO","boundary":[0.18626074769652132,0.5621976364718198,0.2143306361866644,0.5731459155848145],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2143351260859944,0.5630678203314409,0.21828623749643214,0.5764490503584345],"dir":"ltr"},{"str":"آنومالی","boundary":[0.17001436767785613,0.5630714697578119,0.2037399257883782,0.5764526997848055],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.12272450298417951,0.5630714697578119,0.1443674212904612,0.5764526997848055],"dir":"rtl"},{"str":"لب","boundary":[0.8718508968573914,0.5801021261558037,0.8863500646224799,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.8515132564277721,0.5801021261558037,0.8674058965206488,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.8129017257248783,0.5801021261558037,0.8470858949812548,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.7695453335514142,0.5801021261558037,0.8084567253881358,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7664056110913342,0.5801021261558037,0.7693689446491626,0.5934833561827974],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.7258890802441224,0.5801021261558037,0.7619606107545918,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.6892178274659971,0.5801021261558037,0.7214440799073799,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"میانی","boundary":[0.6586849084862305,0.5801021261558037,0.6847728271292546,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"لب","boundary":[0.6397407403843997,0.5801021261558037,0.6542399081494882,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.6194030999547804,0.5801021261558037,0.6352957400476572,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6159458774706473,0.5801021261558037,0.6192443499427539,0.5934833561827974],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6039514321175328,0.5801021261558037,0.6115008771339049,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.5765229578173959,0.5801021261558037,0.5995064317807903,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.550981844771352,0.5801021261558037,0.5720779574806535,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"میانی","boundary":[0.5204905910161547,0.5801021261558037,0.5465368444346095,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.45943202872871847,0.5801021261558037,0.4886092857532288,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.421383765954504,0.5801021261558037,0.4554305332396869,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4044147048392566,0.5801021261558037,0.4173834470239985,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"داشتهاند.","boundary":[0.3586812203546379,0.5801021261558037,0.4004148346273865,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.3261529365745053,0.5801021261558037,0.3546771922735247,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3147894536789442,0.5801021261558037,0.322151078698314,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.29473672481029933,0.5801021261558037,0.31079163339330557,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"سندرمها","boundary":[0.24999037878714991,0.5801021261558037,0.29073621520728904,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.22397030294887396,0.5801021261558037,0.2459863507060367,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"وراثتی","boundary":[0.18964362441506105,0.5801021261558037,0.21996898762391323,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"تکژنی","boundary":[0.1492370378209877,0.5801021261558037,0.18564370724573542,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.12272312355984603,0.5801021261558037,0.1452330097398745,0.5934833561827974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8808996475429026,0.5971364319801665,0.8865440924149565,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتهای","boundary":[0.8194957012676262,0.5971364319801665,0.8739675636844114,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"طرفی","boundary":[0.7838697984846402,0.5971364319801665,0.8126195034812755,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7646536622406622,0.5971364319801665,0.7770065841166606,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7503087518471839,0.5971364319801665,0.7570746381622202,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.7191902903700425,0.5971364319801665,0.7424343592753304,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"ماگزیلاری","boundary":[0.6602136056882661,0.5971364319801665,0.712342412551193,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"مشتق","boundary":[0.6241160693086639,0.5971364319801665,0.6533226858577793,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.5787221545738843,0.5971364319801665,0.6172511553473099,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.5485693052219879,0.5971364319801665,0.571813374127276,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.5204489257915854,0.5971364319801665,0.5417214274031386,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4756976181084054,0.5971364319801665,0.4885916468630035,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.4414054614952573,0.5971364319801665,0.4709703955280602,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41426504655797325,0.5971364319801665,0.436592198479207,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4000690756790715,0.5971364319801665,0.40941066864222236,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.36290612882447454,0.5971364319801665,0.3951231675598359,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"الگوی","boundary":[0.3284104162047082,0.5971364319801665,0.3580991369772073,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"اتوزومال","boundary":[0.2834109507136352,0.5971364319801665,0.32359746769677783,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"غالب،","boundary":[0.25085738981936384,0.5971364319801665,0.27861829762259827,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"اتوزومال","boundary":[0.20585275039356948,0.5971364319801665,0.24603926737671214,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"مغلوب","boundary":[0.1701887360120852,0.5971364319801665,0.2010424584123074,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.158318837347623,0.5971364319801665,0.16535898348679165,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.12279386006168537,0.5971364319801665,0.1533116214630016,0.6105176620071602],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.8583269993682071,0.6141597895254164,0.8863551959359999,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8417817203369992,0.6141597895254164,0.8524179711427756,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.8016885228551912,0.6141597895254164,0.8358726921115677,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":"لب","boundary":[0.7812803268646713,0.6141597895254164,0.7957794946297598,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.7594610196561379,0.6141597895254164,0.7753536597490147,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7211317111968468,0.6141597895254164,0.7535519914307065,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکنند","boundary":[0.674229902088124,0.6141597895254164,0.7152226829714154,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6568026785456575,0.6141597895254164,0.6683032349724674,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":"پرههای","boundary":[0.6141694808714254,0.6141597895254164,0.6508936503202261,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.5871643399366925,0.6141597895254164,0.6082604526459939,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5493767057608615,0.6141707378045295,0.5534689282931007,0.627551967831523],"dir":"ltr"},{"str":"alae","boundary":[0.5533242893932543,0.6132896056657953,0.5771367911972317,0.62423788477879],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5773042003008233,0.6141597895254164,0.5812553117112611,0.62754101955241],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.5364517893496025,0.6141707378045295,0.5436264275474567,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5204312869013601,0.6141707378045295,0.5301679543056531,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47906664614141264,0.6141597895254164,0.4886269246434539,0.62754101955241],"dir":"rtl"},{"str":"X","boundary":[0.4645358887274663,0.6132896056657953,0.47495566224411584,0.62423788477879],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4508756625724131,0.6141707378045295,0.46040470028318436,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"ارث","boundary":[0.4280944433139769,0.6141707378045295,0.44671692146845365,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"رسند.","boundary":[0.3972536255283525,0.6141707378045295,0.42396275307798637,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.3646032698096014,0.6141707378045295,0.3931299729643919,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.337583211984788,0.6141707378045295,0.3604803871576051,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32612179799137414,0.6141707378045295,0.333457607332647,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"سندرمها","boundary":[0.2811759367052477,0.6141707378045295,0.32197468979606236,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.2525275789827935,0.6141707378045295,0.27706607528278343,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2410670693256119,0.6141707378045295,0.24840287866688474,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"آنومالیهای","boundary":[0.1815514847134963,0.6141707378045295,0.23691996113030006,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"کروموزومی","boundary":[0.12271415717163049,0.6141707378045295,0.17745926218125718,0.627551967831523],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.8854834252846391,0.6311940953497792,0.9102206144106527,0.6445753253767728],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8652590832266983,0.6311940953497792,0.8807813066248464,0.6445753253767728],"dir":"rtl"},{"str":"آورند.","boundary":[0.8143003293661867,0.6311940953497792,0.8179605971065386,0.6445753253767728],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.4690650746766471,0.6311904459234083,0.4886266039363589,0.6445716759504019],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.45775854604231414,0.6311904459234083,0.4650610465955338,0.6445716759504019],"dir":"rtl"},{"str":"ایدیوپاتیک","boundary":[0.40194909736988116,0.6311904459234083,0.45375451796120087,0.6445716759504019],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.3978366702906569,0.6304400687399869,0.4019500594911662,0.6382413258457241],"dir":"ltr"},{"str":"هستند.","boundary":[0.36003941490197594,0.6311940953497792,0.39383552857339865,0.6445753253767728],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.8535587262797015,0.6488626030506771,0.8727209752061347,0.6610273576206713],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.8243102392154222,0.6488626030506771,0.8482189531479005,0.6610273576206713],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7266935739919375,0.6505114975177818,0.7304009480101729,0.6602433011737772],"dir":"ltr"},{"str":"primary","boundary":[0.7304009480101729,0.6484349358978259,0.7759938690387034,0.6581667395538211],"dir":"ltr"},{"str":"palate","boundary":[0.7807006487904532,0.6484349358978259,0.814195297792573,0.6581667395538211],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.814195297792573,0.6505114975177818,0.8179026718108086,0.6602433011737772],"dir":"ltr"},{"str":"نیز","boundary":[0.7082550832166141,0.648228401174142,0.7207965722825688,0.6616096312011357],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6929322407755933,0.648228401174142,0.7019405986318635,0.6616096312011357],"dir":"rtl"},{"str":"واسطهی","boundary":[0.6442790664857878,0.648228401174142,0.6865065696848411,0.6616096312011357],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6172683965785295,0.648228401174142,0.6384053160408069,0.6616096312011357],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5873432486804049,0.648228401174142,0.6111003139722461,0.6616096312011357],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.5590132117029134,0.648228401174142,0.5812023950405855,0.6616096312011357],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.5320588478452697,0.648228401174142,0.5528566984487397,0.6616096312011357],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5212193287335335,0.648228401174142,0.5259044741846823,0.6616096312011357],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.45311951791309485,0.648224751747771,0.47499174179230375,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4385482119038475,0.648224751747771,0.44768673972374295,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4087084634201488,0.648224751747771,0.4327289608128001,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"آمدن","boundary":[0.37856770218532837,0.648224751747771,0.40306034745406677,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"شکافهای","boundary":[0.32043978563937775,0.648224751747771,0.37293312294947906,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"غیرسندرمی","boundary":[0.25945220656447754,0.648224751747771,0.3150070074500259,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24705330591958924,0.648224751747771,0.2539235306002675,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.22136819167791674,0.648224751747771,0.24113533518702038,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"الگولی","boundary":[0.1846947875450116,0.648224751747771,0.21570005548232749,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"مندلی","boundary":[0.1506112838276978,0.648224751747771,0.17909935826510295,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.1229431337461157,0.648224751747771,0.14500338345985234,0.6616059817747646],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.86177588346787,0.665251758719392,0.8863644964417549,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.8241021680745817,0.665251758719392,0.8561490774860412,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.8017088234789854,0.665251758719392,0.8182960190628298,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"فکی","boundary":[0.773882912159439,0.665251758719392,0.7957711562452897,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6253971155603876,0.6660595744525556,0.6289569643149215,0.6782243290225498],"dir":"ltr"},{"str":"intermaxillary","boundary":[0.628951672647854,0.6643815748597708,0.7107223606607849,0.6753298539727656],"dir":"ltr"},{"str":"segment","boundary":[0.7163270378530585,0.6643815748597708,0.7644282914970929,0.6753298539727656],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7644213962945502,0.6660595744525556,0.7680133157585846,0.6782243290225498],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5857799351761341,0.665251758719392,0.6197958057926116,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.54214941102142,0.665251758719392,0.5799848305544064,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5207772760299307,0.665251758719392,0.5365226050395913,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"پیروی","boundary":[0.4585485530767046,0.665251758719392,0.4886427996446565,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکند","boundary":[0.4180872387439828,0.665251758719392,0.45454682483940595,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.4029414808199498,0.665251758719392,0.4140832106628695,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38961573030183144,0.665251758719392,0.3990019595203505,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.36850772104181967,0.665251758719392,0.3856845974003484,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد","boundary":[0.3297693153865643,0.665251758719392,0.3645532069105965,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":"هتروژن","boundary":[0.28896068209263387,0.665251758719392,0.32576528730545107,0.6786329887463856],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.19403949828582065,0.6652590575721339,0.19795533191580802,0.6786402875991275],"dir":"ltr"},{"str":"heterogeneous","boundary":[0.19794827635971793,0.6643815748597708,0.281306464492914,0.6753298539727656],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2812976450478014,0.665251758719392,0.2849841731048616,0.6786329887463856],"dir":"ltr"},{"str":"باشند.","boundary":[0.16199209262483566,0.6652590575721339,0.19003547020470737,0.6786402875991275],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.12270046225393219,0.6652590575721339,0.15802088444602666,0.6786402875991275],"dir":"rtl"},{"str":"قطعه،","boundary":[0.8585359400406015,0.6822824151173839,0.8863524699256922,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":"پرهماگزیلا","boundary":[0.805601309767776,0.6822824151173839,0.8552724246418505,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.732782679251213,0.6822860645437547,0.7366985128812005,0.6956672945707483],"dir":"ltr"},{"str":"premaxilla","boundary":[0.7366959472244405,0.6814122312577626,0.798420838264205,0.6923605103707574],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7984046425559073,0.6822824151173839,0.8015972816866628,0.6956636451443774],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.7218857010355035,0.6822860645437547,0.7287786511700999,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7091042697128486,0.6822860645437547,0.7181424003643233,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6817667312891463,0.6822860645437547,0.7053189271706257,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"میآورد","boundary":[0.643988505857715,0.6822860645437547,0.6778728139802637,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6276557404705351,0.6822860645437547,0.6399844777766018,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"استخوان","boundary":[0.5829457562016473,0.6822860645437547,0.6238272543303476,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"مثلثی","boundary":[0.5527501437451094,0.6822860645437547,0.5790068342681945,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"شکلی","boundary":[0.5203541372272906,0.6822860645437547,0.5488443319831564,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"تمایل","boundary":[0.4612306814063648,0.6822824151173839,0.48865915570650176,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4463485731051135,0.6822824151173839,0.4553569309613837,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.4155961193776745,0.6822824151173839,0.4399229020143613,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.37862775848190094,0.6822824151173839,0.4094781774857206,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.34332338102570564,0.6822824151173839,0.3727540080369198,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31509072259221604,0.6822824151173839,0.3372469220136557,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2999281453459902,0.6822824151173839,0.3089365032022604,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهای","boundary":[0.2572545548425168,0.6822824151173839,0.29352011314546317,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.22564588132309177,0.6822824151173839,0.25139844328776084,0.6956636451443774],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20366888916683498,0.6822860645437547,0.20758472279682239,0.6956672945707483],"dir":"ltr"},{"str":"major","boundary":[0.18192911731786243,0.6814122312577626,0.21559855168675898,0.6923605103707574],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2155914961306689,0.6822824151173839,0.21954260754110663,0.6956636451443774],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.19115477073742979,0.6822860645437547,0.1977951387218539,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.1700138866172136,0.6822860645437547,0.18463652661387822,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.12272402192353696,0.6822860645437547,0.14436694022981864,0.6956672945707483],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.863914839437993,0.6993130715153757,0.8863515078044072,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8468014334790315,0.6993130715153757,0.859628589113277,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.8199456890839777,0.6993130715153757,0.8424659489241881,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":"دندان","boundary":[0.7888074873194706,0.6993130715153757,0.8156371968917069,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":"قدامی","boundary":[0.7555934508979582,0.6993130715153757,0.7844869167540593,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7439991550735403,0.6993130715153757,0.7512728864600673,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.729244601424049,0.6993130715153757,0.739631218911456,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7160771557654908,0.6993130715153757,0.7249027455734404,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.6824777653235673,0.6993130715153757,0.7117264945752395,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت.","boundary":[0.6468629877069131,0.6993130715153757,0.6781773253669692,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.6233845181856958,0.6999545722446527,0.6425467671121289,0.7121193268146468],"dir":"rtl"},{"str":"ثانویه","boundary":[0.588427444830362,0.6999545722446527,0.6195039623361588,0.7121193268146468],"dir":"rtl"},{"str":"(secondary","boundary":[0.5204545381657478,0.6984428876557545,0.5837669293257775,0.7093911667687492],"dir":"ltr"},{"str":"فرعی","boundary":[0.4616992344721642,0.6993130715153757,0.4886338198459965,0.7126943015423692],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4130412333112046,0.6993167209417466,0.41695706694119206,0.7126979509687401],"dir":"ltr"},{"str":"minor","boundary":[0.41692515658523915,0.6984428876557545,0.45140277283354335,0.7093911667687492],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.45139812258066586,0.6993130715153757,0.4553492339911036,0.7126943015423692],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4022250461168741,0.6993167209417466,0.4067088717203691,0.7126979509687401],"dir":"rtl"},{"str":"فاکتورهای","boundary":[0.34417374027798914,0.6993167209417466,0.3948908152695063,0.7126979509687401],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.3006446932760224,0.6993167209417466,0.3376526164888346,0.7126979509687401],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.2661183770098853,0.6993167209417466,0.2940669187424434,0.7126979509687401],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.23307765443731673,0.6993167209417466,0.259477055010888,0.7126979509687401],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.20555669327013826,0.6993167209417466,0.22642177472892236,0.7126979509687401],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.18649640447509194,0.6993167209417466,0.1988345504167589,0.7126979509687401],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.13865065696848414,0.6993167209417466,0.1795905211811001,0.7126979509687401],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12343288219186863,0.6993167209417466,0.1323006564874235,0.7126979509687401],"dir":"rtl"},{"str":"palate)","boundary":[0.8471059391746925,0.7154735440537463,0.8863749194223426,0.7264218231667411],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.8291205637663825,0.7163437279133675,0.8416760473491955,0.7297249579403611],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.8016495569431482,0.7163473773397384,0.815760669123283,0.729728607366732],"dir":"ltr"},{"str":"%","boundary":[0.8157722145787032,0.7154735440537463,0.8233633515174257,0.7264218231667411],"dir":"ltr"},{"str":"کام","boundary":[0.7801428627934107,0.7163473773397384,0.7962344176440216,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.7452863964415833,0.7163473773397384,0.7744503882159385,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7348302217548619,0.7163473773397384,0.7397017744723567,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.7136573213811295,0.7163473773397384,0.7288185792034277,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.70106390849615,0.7163473773397384,0.7079341331768283,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.6611097233554676,0.7163473773397384,0.6951459377635812,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد،","boundary":[0.6177994041262176,0.7163473773397384,0.6555466292080779,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6054964012561874,0.7163473773397384,0.6123666259368656,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"زوائد","boundary":[0.577319890270484,0.7163473773397384,0.5995784305236185,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"ماگزیلاری","boundary":[0.5205539544971699,0.7163473773397384,0.571673706187402,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.4614170122285616,0.7163473773397384,0.4886514587362216,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.4215254650596493,0.7163473773397384,0.45698965078204423,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.39015542360735445,0.7163473773397384,0.4170728422024881,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"نقص","boundary":[0.3607196206219775,0.7163473773397384,0.3856932564919134,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"رشدینموی","boundary":[0.3048542225899664,0.7163473773397384,0.3562363098158821,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.293202792120719,0.7163473773397384,0.3004268611434491,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"تسریع","boundary":[0.25884707012652036,0.7163473773397384,0.2886440824730366,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند.ها","boundary":[0.2198171328144293,0.7163473773397384,0.2543893576557595,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"ژنولوکوس","boundary":[0.17002254570877876,0.7163473773397384,0.21925268832722392,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.12273268101510214,0.7163473773397384,0.14437559932138383,0.729728607366732],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.8619436132785567,0.7333743843113594,0.8863558373501899,0.7467556143383529],"dir":"rtl"},{"str":"کمانهای","boundary":[0.8104380538210647,0.7333743843113594,0.8579395851974433,0.7467556143383529],"dir":"rtl"},{"str":"برانشیال","boundary":[0.7663937449288191,0.7333743843113594,0.8064340257399515,0.7467556143383529],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6824444936195324,0.7333743843113594,0.6863603272495198,0.7467556143383529],"dir":"ltr"},{"str":"branchial","boundary":[0.6638856550923476,0.7325042004517381,0.7175864546151355,0.7434524795647329],"dir":"ltr"},{"str":"arches","boundary":[0.7215839082008012,0.7325042004517381,0.7584427746295032,0.7434524795647329],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7584386054372682,0.7333743843113594,0.7623897168477058,0.7467556143383529],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6538518525645343,0.7333743843113594,0.6784404655384191,0.7467556143383529],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6345019899875245,0.7333743843113594,0.649847824483421,0.7467556143383529],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.5895404588035701,0.7333743843113594,0.6120300438406598,0.7467556143383529],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.45287978935958,0.7333816831641014,0.4886161809557713,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4340974276954305,0.7333816831641014,0.4464063166469432,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4172625678266173,0.7333816831641014,0.4270388151797082,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.38586268124256473,0.7333816831641014,0.4101054805635465,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.34847666207328415,0.7333816831641014,0.37904339487702493,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"دخالت","boundary":[0.31116838291705234,0.7333816831641014,0.34173714205079364,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.26797130312913914,0.7333816831641014,0.30441325033433714,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2517215830634114,0.7333816831641014,0.2614978304165023,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"نواحی","boundary":[0.21625738726201613,0.7333816831641014,0.2445644958003406,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.17539567296853747,0.7333816831641014,0.20948074314248055,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"کروموزوم","boundary":[0.1229292064046765,0.7333816831641014,0.1686819900516659,0.7467629131910949],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8887223350042174,0.7504050407093512,0.8991821969077424,0.7637862707363448],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.8607515947821877,0.7504050407093512,0.8835012234975675,0.7637862707363448],"dir":"rtl"},{"str":"هفتة","boundary":[0.8328485446033291,0.7504050407093512,0.8553495546981986,0.7637862707363448],"dir":"rtl"},{"str":"ششم،","boundary":[0.7990194101883283,0.7504050407093512,0.8274448303619822,0.7637862707363448],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.7659203812565947,0.7504050407093512,0.7936487166905595,0.7637862707363448],"dir":"rtl"},{"str":"زدگیهای","boundary":[0.6913431533845824,0.7504050407093512,0.739462045918842,0.7637862707363448],"dir":"rtl"},{"str":"دوطرفه","boundary":[0.650177334250153,0.7504050407093512,0.6861396807681577,0.7637862707363448],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5204546985192955,0.7504086901357221,0.5243705321492829,0.7637899201627156],"dir":"ltr"},{"str":"bilateral","boundary":[0.5243647594215727,0.74953485684973,0.5716578311861994,0.7604831359627248],"dir":"ltr"},{"str":"projections","boundary":[0.5768760563289942,0.74953485684973,0.6410110611877067,0.7604831359627248],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6410017606819516,0.7504050407093512,0.6449528720923893,0.7637862707363448],"dir":"ltr"},{"str":"شناختهاند.شدهمصرف","boundary":[0.40364448858893925,0.7504159889884642,0.4886338198459965,0.7637972190154578],"dir":"rtl"},{"str":"الکل","boundary":[0.3768458518618446,0.7504159889884642,0.3993281186359686,0.7637972190154578],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.3447359880528003,0.7504159889884642,0.3725170054937126,0.7637972190154578],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.32111274975319365,0.7504159889884642,0.34041422528390597,0.7637972190154578],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31039467212267596,0.7504159889884642,0.3167781123821803,0.7637972190154578],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.2715126234462834,0.7504159889884642,0.3059831115643772,0.7637972190154578],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.23406448386477022,0.7504159889884642,0.26719519195923175,0.7637972190154578],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.20519873659764606,0.7504159889884642,0.2297478280111991,0.7637972190154578],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.17002254570877873,0.7504159889884642,0.20087296471259836,0.7637972190154578],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.1227326810151021,0.7504159889884642,0.1443755993213838,0.7637972190154578],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8789765274477167,0.767435697107343,0.8863495835618371,0.7808169271343366],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.8473397517488761,0.767435697107343,0.8739670826237689,0.7808169271343366],"dir":"rtl"},{"str":"میانی","boundary":[0.8164224809274584,0.767435697107343,0.8421994413282406,0.7808169271343366],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7641035755634022,0.7674393465337139,0.7680194091933896,0.7808205765607075],"dir":"ltr"},{"str":"medial","boundary":[0.768055649095125,0.7665655132477218,0.8073390611620501,0.7775137923607166],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8073273553530825,0.767435697107343,0.8112784667635203,0.7808169271343366],"dir":"ltr"},{"str":"زوائد","boundary":[0.7367742362918726,0.7674393465337139,0.7590941307394543,0.7808205765607075],"dir":"rtl"},{"str":"ماگزیلاری","boundary":[0.6804622960714003,0.7674393465337139,0.7316127397686419,0.7808205765607075],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهر","boundary":[0.6511777329840913,0.7674393465337139,0.6753975966210302,0.7808205765607075],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.6070468969985023,0.7674393465337139,0.6460288443961246,0.7808205765607075],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5953458986373155,0.7674393465337139,0.6020374521745544,0.7808205765607075],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.5507129389178318,0.7674393465337139,0.5899724512605392,0.7808205765607075],"dir":"rtl"},{"str":"کامی","boundary":[0.5205779324503759,0.7674393465337139,0.5456106423442405,0.7808205765607075],"dir":"rtl"},{"str":"سندرمی","boundary":[0.449528400216798,0.7674502948128269,0.4886338198459965,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43883440421732334,0.7674502948128269,0.44340770530866447,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":"غیرسندرمی","boundary":[0.37631032654789004,0.7674502948128269,0.43181895443072893,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.3420705440940431,0.7674502948128269,0.37004756086218904,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.31743483452425036,0.7674502948128269,0.3356870027035609,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2913828879285743,0.7674502948128269,0.3109220008274243,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.2597928681964234,0.7674502948128269,0.2849046377453009,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.2200959466970153,0.7674502948128269,0.2533839409129249,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":"سیگار","boundary":[0.18570353838590076,0.7674502948128269,0.21373171568674615,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.15176805430368975,0.7674502948128269,0.17931824085744252,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":"مادر،","boundary":[0.1230506713325962,0.7674502948128269,0.1453810160642184,0.7808315248398205],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7939217987819545,0.7844700029317058,0.7978376324119419,0.7978512329586994],"dir":"ltr"},{"str":"palatal","boundary":[0.797837311704847,0.7835961696457137,0.8363125418923644,0.7945444487587084],"dir":"ltr"},{"str":"shelves","boundary":[0.8399253073175738,0.7835961696457137,0.8824125832635795,0.7945444487587084],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8824103383139145,0.7844663535053349,0.8863614497243524,0.7978475835323284],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.782784767576483,0.7844700029317058,0.7899177707008413,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7696118986235783,0.7844700029317058,0.7789111032003362,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7418471536042668,0.7844700029317058,0.7657172133119102,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"آورند.","boundary":[0.711883320344696,0.7844700029317058,0.7382711001215481,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.697700060801372,0.7844700029317058,0.7078792922635828,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا،","boundary":[0.6722592427954206,0.7844700029317058,0.6938034578638984,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6525427611479688,0.7844700029317058,0.6683152614885299,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.6096124750822135,0.7844700029317058,0.6486126211070168,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5963450799417485,0.7844700029317058,0.6056442845185064,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5739672659203994,0.7844700029317058,0.5924503946300804,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.5344853363287774,0.7844700029317058,0.5700313651538914,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5203410195873032,0.7844700029317058,0.530520251049514,0.7978512329586994],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.48847506983396993,0.7844846006371897,0.5126579883326758,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.4601554670476517,0.7844846006371897,0.4844710417528567,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.42562650780213496,0.7844846006371897,0.45619590072191163,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41449165725242176,0.7844846006371897,0.4216589536610318,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4003818702401885,0.7844846006371897,0.41059936948985126,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.36334795258472674,0.7844846006371897,0.39647061841949127,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3530812904358757,0.7844846006371897,0.35937603227596204,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"مادران","boundary":[0.31841755317818893,0.7844846006371897,0.34919839261603985,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"غیرسیگاری","boundary":[0.25874261709783875,0.7844846006371897,0.314449778872458,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.22432932935004374,0.7844846006371897,0.254759774350488,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.20962054691124168,0.7844846006371897,0.2203639384114095,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.18572165831224685,0.7844846006371897,0.20570602063429452,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.1667417121268974,0.7844846006371897,0.1817700465987409,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.1227326810151021,0.7844846006371897,0.14273518253044312,0.7978658306641833],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.8753724211140723,0.8015006593296976,0.8863614497243522,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.8447329405818904,0.8015006593296976,0.8713683930329591,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.8201279079472021,0.8015006593296976,0.8407472796020666,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8057832132676369,0.8015006593296976,0.8161410277379566,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7820243679167889,0.8015006593296976,0.8018182488751199,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.7439831712321914,0.8015006593296976,0.7780410248515928,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7222970940958457,0.8015006593296976,0.7399939386359045,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.679210322919974,0.8015006593296976,0.7183157425491724,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6639733461551218,0.8015006593296976,0.6752062948388607,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6535868258807607,0.8015006593296976,0.6600015714647655,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6300475049115767,0.8015006593296976,0.6496299040123664,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"مندیبل،","boundary":[0.5890971239139127,0.8015006593296976,0.6260643466715414,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.5645022528254163,0.8015006593296976,0.5851068435687002,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5510449767345352,0.8015006593296976,0.5605182305948154,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.5204419437921683,0.8015006593296976,0.547077396243237,0.8148818893566913],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.45160978926336803,0.8015189064615525,0.49265548681733495,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.4189159441439188,0.8015189064615525,0.447535205621354,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4083685093768691,0.8015189064615525,0.4148327031438917,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.3642844582211815,0.8015189064615525,0.404284646789241,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.3434053688447819,0.8015189064615525,0.3602226990067701,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"تشنج،","boundary":[0.31040701231246653,0.8015189064615525,0.33933825298017073,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"فراوانی","boundary":[0.27263546131431066,0.8015189064615525,0.3063358893688805,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.23439240444722825,0.8015189064615525,0.26857102539679484,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.1994699588145871,0.8015189064615525,0.23031227249840447,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.18803904492034892,0.8015189064615525,0.19538726985257096,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.14942949285588072,0.8015189064615525,0.18392199120621147,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.12673670909621534,0.8015189064615525,0.14536337717399322,0.8149001364885462],"dir":"rtl"},{"str":"پایین","boundary":[0.8616493645188912,0.8185349651540605,0.886343810834127,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.8252230388271149,0.8185349651540605,0.8565693641340427,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.7972537063347676,0.8185349651540605,0.8200039446972686,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7869876210704371,0.8185349651540605,0.7919933870197011,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7721778026908944,0.8185349651540605,0.7814100528846001,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.7275007676550972,0.8185349651540605,0.7667521351074851,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"کامی","boundary":[0.6972815259214108,0.8185349651540605,0.7223021317400605,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.6686672778645487,0.8185349651540605,0.6920337961136714,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.6290982357902704,0.8185349651540605,0.6635646272902496,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6113522417817618,0.8185349651540605,0.6239829576249716,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5958341712783956,0.8185349651540605,0.6059912895952997,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5645775693440437,0.8185349651540605,0.5904514273069263,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیتی","boundary":[0.5205641190288942,0.8185349651540605,0.559318786059504,0.8319161951810541],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.4629137313162531,0.8185532122859155,0.4886338198459965,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44911580157262326,0.8185532122859155,0.4585771509023094,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.40431326970642123,0.8185532122859155,0.4446953442951019,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"فنیتوئین،","boundary":[0.3517383928084641,0.8185532122859155,0.3999454797938495,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3345846088888933,0.8185532122859155,0.3473992258130727,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.31416385215190995,0.8185532122859155,0.3301660300630831,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.276632827014762,0.8185532122859155,0.3097578340725632,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2650024454537519,0.8185532122859155,0.27225755345385505,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"تقریبا","boundary":[0.23465143949379588,0.8185532122859155,0.26056296923456834,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.21974982094367815,0.8185532122859155,0.23032991138862963,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.19512509821654783,0.8185532122859155,0.2153192158070113,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.1553822668218889,0.8185532122859155,0.19073060283312646,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.1227742075072097,0.8185532122859155,0.15104309982649744,0.831934442312909],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.8644186702842428,0.8355692709784234,0.8863790886145776,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"بچرخند","boundary":[0.8233848117927605,0.8355692709784234,0.8595856143625464,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8133517509386072,0.8355692709784234,0.8184693612476789,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7988402582940747,0.8355692709784234,0.8081506104659554,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.7671069862907133,0.8355692709784234,0.7937572760422179,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.7267270993371902,0.8355692709784234,0.762148384758716,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7022633673982774,0.8355692709784234,0.7218082428137558,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند.","boundary":[0.6666432093614079,0.8355692709784234,0.6972725465105464,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6514821810835848,0.8355692709784234,0.6617125438166068,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.6286499128144991,0.8355692709784234,0.6464196259913858,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"هفتة","boundary":[0.6011062263442615,0.8355692709784234,0.6236654576009185,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم،","boundary":[0.5647371833860209,0.8355692709784234,0.5961664277398809,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.5205368728624621,0.8355692709784234,0.5598126749858087,0.848950501005417],"dir":"rtl"},{"str":"شواهد","boundary":[0.4585947897925346,0.8355875181102782,0.4886514587362217,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.4250653523790808,0.8355875181102782,0.4545907617114214,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"گیجکننده","boundary":[0.37634464467257406,0.8355875181102782,0.4211297869542768,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"بودهاند،","boundary":[0.3379976973230579,0.8355875181102782,0.37234061659146084,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.3230865021325601,0.8355875181102782,0.3339936692419447,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.2935410690687089,0.8355875181102782,0.31922991812347873,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.2504057943887694,0.8355875181102782,0.28961422143542087,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.21046391353573646,0.8355875181102782,0.24645185705443365,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.17212157364557376,0.8355875181102782,0.20651740958465223,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.15565421505636254,0.8355875181102782,0.1681175455644605,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"مکمل","boundary":[0.1226633926424347,0.8355875181102782,0.15178393321595454,0.8489687481372719],"dir":"rtl"},{"str":"کامی","boundary":[0.8611907533730367,0.8526035768027862,0.8863614497243522,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8464081018052269,0.8526035768027862,0.8554581140498572,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"اندازة","boundary":[0.8158186528077833,0.8526035768027862,0.840165196224636,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.7857998272196524,0.8526035768027862,0.8098439439275714,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.7531092726462678,0.8526035768027862,0.77984019165456,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند،","boundary":[0.704874908197594,0.8526035768027862,0.7471553280673228,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.690092256629784,0.8526035768027862,0.6991422688744142,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"طوری","boundary":[0.654100172105148,0.8526035768027862,0.6838669899394184,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6356814452312392,0.8526035768027862,0.6481658761236775,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"فیوژن","boundary":[0.600644093384254,0.8526035768027862,0.6295392080458996,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5789781817101487,0.8526035768027862,0.5947023998511919,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.5337240172029581,0.8526035768027862,0.5729183704231089,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5210686748499681,0.8526035768027862,0.5278333670075783,0.8659848068297797],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدفولیک","boundary":[0.43569951028026604,0.8526218239346411,0.4886514587362217,0.8660030539616347],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42123562029562783,0.8526218239346411,0.43169548219915277,0.8660030539616347],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.3733636722245206,0.8526218239346411,0.41723159221451456,0.8660030539616347],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36198658802928696,0.8526218239346411,0.36935964414340744,0.8660030539616347],"dir":"rtl"},{"str":"شکافهای","boundary":[0.30554213930874796,0.8526218239346411,0.35798255994817374,0.8660030539616347],"dir":"rtl"},{"str":"دهانی","boundary":[0.27259269236813327,0.8526218239346411,0.3015381112276347,0.8660030539616347],"dir":"rtl"},{"str":"صورتی","boundary":[0.23405171722614015,0.8526218239346411,0.26858866428702,0.8660030539616347],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.20658796514555292,0.8526218239346411,0.23004768914502696,0.8660030539616347],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.1812056021115355,0.8526218239346411,0.20258393706443967,0.8660030539616347],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.8541351972829696,0.869637882627149,0.8863614497243524,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"قدامی","boundary":[0.8214203088467043,0.869637882627149,0.8501311692018564,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8009766691280116,0.869637882627149,0.8174463056146192,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.7788290342799973,0.869637882627149,0.797020470733874,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.7372775495412285,0.869637882627149,0.7748660246110626,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6924688910413517,0.869637882627149,0.7332735214601153,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.6493601538563192,0.869637882627149,0.6884883791784125,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"کامی","boundary":[0.620421288169336,0.869637882627149,0.645378931468101,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6070649222803055,0.869637882627149,0.6164511514988247,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.586963310039308,0.869637882627149,0.6031337893788224,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.5620664204814652,0.869637882627149,0.5830078156319052,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.552786385657735,0.869637882627149,0.5581017026339674,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"سپتوم","boundary":[0.520427915844258,0.869637882627149,0.5488942019364293,0.8830191126541427],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.8652653370150507,0.886672188451512,0.8863614497243522,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.8308012661802963,0.886672188451512,0.8606439477760567,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.7841440808695012,0.886672188451512,0.8261070007151768,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"فیوژن","boundary":[0.7504776792927922,0.886672188451512,0.7795050527402818,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.706484144769646,0.886672188451512,0.7457794946297597,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"کامی","boundary":[0.6767197734736041,0.886672188451512,0.7018057412984147,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6617246974421889,0.886672188451512,0.6720136557081052,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"قدام","boundary":[0.6369088730575864,0.886672188451512,0.6569324045655862,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.6159374856349947,0.886672188451512,0.6321850415796749,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.5843047059952773,0.886672188451512,0.6111947622117244,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5447490627335149,0.886672188451512,0.5796035098184477,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.534920587697603,0.886672188451512,0.5401276734945207,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5206477556410782,0.886672188451512,0.5300205893954992,0.9000534184785055],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12272706864093956,0.8917396374538195,0.1291412105410008,0.9014714411098148],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13074474601601613,0.8917396374538195,0.13395181696604677,0.9014714411098148],"dir":"ltr"},{"str":"CP","boundary":[0.14196949434112333,0.8917396374538195,0.15718383892806861,0.9014714411098148],"dir":"ltr"},{"str":"only","boundary":[0.16039090987809926,0.8917396374538195,0.1831995984747171,0.9014714411098148],"dir":"ltr"},{"str":"سمت","boundary":[0.8596208921429969,0.9037064942758747,0.8863790886145775,0.9170877243028683],"dir":"rtl"},{"str":"خلف","boundary":[0.8327392234398402,0.9037064942758747,0.8556168640618838,0.9170877243028683],"dir":"rtl"},{"str":"گسترشیابد،میاین","boundary":[0.7551810231197745,0.9037064942758747,0.8287351953587268,0.9170877243028683],"dir":"rtl"},{"str":"فیوژن","boundary":[0.7220728261671333,0.9037064942758747,0.7511769950386612,0.9170877243028683],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7110132419959526,0.9037064942758747,0.71806879808602,0.9170877243028683],"dir":"rtl"},{"str":"هفته","boundary":[0.6843256010852728,0.9037064942758747,0.7070092139148395,0.9170877243028683],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.6413572644967624,0.9037064942758747,0.6803215730041595,0.9170877243028683],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.6123236511861351,0.9037064942758747,0.6373532364156491,0.9170877243028683],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5929737886091253,0.9037064942758747,0.6083196231050219,0.9170877243028683],"dir":"rtl"},{"str":"گردد.","boundary":[0.5410272568960043,0.9037064942758747,0.5670093421976774,0.9170877243028683],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43402846596175254,0.9065226653707148,0.43645301159997574,0.9174709444837095],"dir":"ltr"},{"str":"idiopathic","boundary":[0.42018338031692276,0.9062048849168599,0.46508237361735155,0.9147202131158558],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4873397667176591,0.9065226653707148,0.49311249442771427,0.9174709444837095],"dir":"ltr"},{"str":"وقوع","boundary":[0.4116447142660137,0.9065226653707148,0.43075244298629617,0.9174709444837095],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3933018719673136,0.9065226653707148,0.4083686912905575,0.9174709444837095],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.3626775514654711,0.9065226653707148,0.39002584899185727,0.9174709444837095],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.33945675425177435,0.9065226653707148,0.3594015284900148,0.9174709444837095],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.31828527537514717,0.9065226653707148,0.33618073127631803,0.9174709444837095],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.2874733412227279,0.9065226653707148,0.31500925239969085,0.9174709444837095],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.254915156938017,0.9065226653707148,0.27119424908037243,0.9174709444837095],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12261,0.10267,0.91022,0.91747],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/b32368e4c2af75ff05529825c9897a07.jpg","blurred":"/storage/books/4cbc45542cfa789b/pages/7c82c4dfce892db0bffae3c5c63bfaab.jpg"},"info":{"width":623.622,"height":822.047,"margin":[0.09987,0.04397,0.10988,0.08253]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8500000000000001,0.04585833538867005,0.8595073618313659,0.059239565415663636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85,0.04586,0.85951,0.05924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7744462190237035,0.043970026196799065,0.807177585139716,0.05856773168079207],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7608610664793737,0.043970026196799065,0.7700781883897617,0.05856773168079207],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76086,0.04397,0.80718,0.05857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نقایص","boundary":[0.7080345144975644,0.04558209377018599,0.7433924717216521,0.05774684834018016],"dir":"rtl"},{"str":"رشدینموی","boundary":[0.6349453675463663,0.04558209377018599,0.7043944889692796,0.05774684834018016],"dir":"rtl"},{"str":"ناحیه","boundary":[0.6024096327583056,0.04558209377018599,0.6313053420180815,0.05774684834018016],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.5677411957884745,0.04558209377018599,0.5987696072300208,0.05774684834018016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.557222003072374,0.04558209377018599,0.5641011702601898,0.05774684834018016],"dir":"rtl"},{"str":"فک","boundary":[0.5312286930223759,0.04558209377018599,0.5535819775440893,0.05774684834018016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5207095003062754,0.04558209377018599,0.5275886674940911,0.05774684834018016],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.47832805770162057,0.04558209377018599,0.5170694747779906,0.05774684834018016],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47833,0.04558,0.74339,0.05775],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تصویر","boundary":[0.8197613297798988,0.2826946520393604,0.850876332137096,0.2936429311523551],"dir":"rtl"},{"str":".Cleft","boundary":[0.7163610328051288,0.28246791241863306,0.7432667545404107,0.290983240617629],"dir":"ltr"},{"str":"Lip","boundary":[0.747635266234995,0.28246791241863306,0.7631590931686182,0.290983240617629],"dir":"ltr"},{"str":"(CL)","boundary":[0.7675276048632025,0.28246791241863306,0.7888546266809062,0.290983240617629],"dir":"ltr"},{"str":"1-1","boundary":[0.7932231383754903,0.2826946520393604,0.8153904127821021,0.2936429311523551],"dir":"ltr"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.6952644390351849,0.28284433554285837,0.7130877358399802,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6866775065664779,0.28284433554285837,0.6919884160597286,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.6581602316788056,0.28284433554285837,0.6834014835910216,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"دوطرفة","boundary":[0.6254721610206183,0.28284433554285837,0.6548842087033492,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"لب","boundary":[0.6103331826009988,0.28284433554285837,0.622196138045162,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"بالا.","boundary":[0.5917738630131715,0.28284433554285837,0.6070571596255425,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.42279409642379523,0.2826946520393604,0.45375034876896586,0.2936429311523551],"dir":"rtl"},{"str":".Cleft","boundary":[0.3090250183604812,0.28246791241863306,0.3353695026795078,0.290983240617629],"dir":"ltr"},{"str":"Palate","boundary":[0.3387898438477155,0.28246791241863306,0.36927626029870664,0.290983240617629],"dir":"ltr"},{"str":"(CP)","boundary":[0.3726970825275568,0.28246791241863306,0.39436084679501365,0.290983240617629],"dir":"ltr"},{"str":"2-1","boundary":[0.3977811879632213,0.2826946520393604,0.41965982598433027,0.2936429311523551],"dir":"ltr"},{"str":"شکاف","boundary":[0.28152116878202155,0.28284433554285837,0.3058812870617137,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.2658591754930064,0.28284433554285837,0.2783598077040259,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.23860662851758047,0.28284433554285837,0.2626868519712262,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.21350724430164805,0.28284433554285837,0.23543957717976596,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.19070589349436515,0.28284433554285837,0.21034264346030127,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.18301300170029516,0.28284433554285837,0.18754036900558352,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"حفرة","boundary":[0.16151428029194284,0.28284433554285837,0.17980491387410963,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.1418318589237923,0.28284433554285837,0.1583447986119797,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.12326817892226714,0.28284433554285837,0.1386597971206917,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.10031445330665051,0.28284433554285837,0.12010047753286447,0.2937926146558531],"dir":"rtl"},{"str":"(Courtesy","boundary":[0.49805651500428144,0.29720186315381003,0.5436851169458422,0.30571719135280595],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.546960979567751,0.29720186315381003,0.5564009929091662,0.30571719135280595],"dir":"ltr"},{"str":"Dr","boundary":[0.5596776572988125,0.29720186315381003,0.5708238323856439,0.30571719135280595],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5708236720320964,0.29744204102685134,0.5732482176703196,0.30839032013984613],"dir":"ltr"},{"str":"William","boundary":[0.5765245613528708,0.29720186315381003,0.6111416851875014,0.30571719135280595],"dir":"ltr"},{"str":"Bruce.)","boundary":[0.6144178685165052,0.29720186315381003,0.64737372959902,0.30571719135280595],"dir":"ltr"},{"str":"اکثریت","boundary":[0.8155286375400483,0.32463875240710083,0.8499773901498022,0.33801998243409437],"dir":"rtl"},{"str":&quo