ارزیابی بازده سیستم های انرژی ارزیابی بازده سیستم های انرژی

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"ارزیابی بازده سیستم های انرژی","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4de07c454c4779bc/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4de07c454c4779bc/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4de07c454c4779bc/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/4de07c454c4779bc/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4de07c454c4779bc/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/4de07c454c4779bc/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081271","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"4de07c454c4779bc","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 14:58:50","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":55,"title":"يونس اِی چنگل (سنجل)","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"يونس اِی چنگل (سنجل) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"يونس","lastname":"اِی چنگل (سنجل)","token":"113bb1f1b6365ac3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799234,"author_id":55,"created_at":"2022-11-24 14:58:50","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","role":"writer"}},{"id":5804,"title":"محمد خان اوغلو","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمد خان اوغلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمد","lastname":"خان اوغلو","token":"6cf3784cf2b62b6f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799234,"author_id":5804,"created_at":"2022-11-24 14:58:50","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","role":"writer"}},{"id":5808,"title":"ابراهیم دینسر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ابراهیم دینسر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ابراهیم","lastname":"دینسر","token":"b160183c0475d3e3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799234,"author_id":5808,"created_at":"2022-11-24 14:58:50","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/4de07c454c4779bc","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/4de07c454c4779bc","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":55,"title":"يونس اِی چنگل (سنجل)","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"يونس اِی چنگل (سنجل) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"يونس","lastname":"اِی چنگل (سنجل)","token":"113bb1f1b6365ac3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799234,"author_id":55,"created_at":"2022-11-24 14:58:50","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","role":"writer"}},{"id":5804,"title":"محمد خان اوغلو","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمد خان اوغلو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمد","lastname":"خان اوغلو","token":"6cf3784cf2b62b6f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799234,"author_id":5804,"created_at":"2022-11-24 14:58:50","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","role":"writer"}},{"id":5808,"title":"ابراهیم دینسر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ابراهیم دینسر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ابراهیم","lastname":"دینسر","token":"b160183c0475d3e3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799234,"author_id":5808,"created_at":"2022-11-24 14:58:50","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":200,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4de07c454c4779bc","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۰۰"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":3541,"title":"اقتصاد انرژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"اقتصاد انرژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"54f8ac4906a5e79c","type":"","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:24:29","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","study_fields":[{"id":1360,"title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c853325f131f6a88","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":3544,"title":"اقتصاد انرژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"اقتصاد انرژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a8e0305f3ab6d1dd","type":"","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:24:30","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","study_fields":[{"id":337,"title":"علوم اقتصاد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم اقتصاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"d4b9faa0b3e2aec1","books_count":46,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":1225,"title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"ef1345070c87cce9","books_count":39,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":1363,"title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]}]}],"study_fields":[{"id":1360,"title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c853325f131f6a88","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":337,"title":"علوم اقتصاد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم اقتصاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"d4b9faa0b3e2aec1","books_count":46,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":1225,"title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"ef1345070c87cce9","books_count":39,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":1363,"title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-11-24 14:58:50","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]}],"study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"},{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}],"views":1,"titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C","ebook_price_en":40000,"urlify":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"يونس اِی چنگل (سنجل), محمد خان اوغلو, ابراهیم دینسر","tocStr":"","url":"/preview/4de07c454c4779bc/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":200,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4de07c454c4779bc","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/AMXVJNNWoFTZAhJb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/wADogCvpuHxbRyFP.jpg","blurred":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/xjyUbnfBaJKhPZRT.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00047461339605956517,0.00022072273173882193,0.9987346232358147,0.999030248198016]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22948870062828064},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9816432595252991,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.48739495873451233,0.1938168853521347,0.6184874176979065,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.19262781739234924},{"x":0.4739495813846588,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22829964756965637},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9796393513679504,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.3815126121044159,0.19262781739234924,0.4739495813846588,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6554622054100037,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9819185733795166,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.4722689092159271,0.25208085775375366,0.6554622054100037,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4605042040348053,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4605042040348053,"y":0.28537455201148987},{"x":0.35630252957344055,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9818058609962463,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.35630252957344055,0.25208085775375366,0.4605042040348053,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6554622054100037,"y":0.28656360507011414},{"x":0.35630252957344055,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9813631176948547,"dir":"ltr","boundary":[0.35130252957344055,0.18562781739234924,0.6604622054100037,0.29356360507011414],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.435196191072464},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9952497482299805,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6000000238418579,0.435196191072464,0.6554622054100037,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.435196191072464},{"x":0.5915966629981995,"y":0.435196191072464},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9911370277404785,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5226891040802002,0.435196191072464,0.5915966629981995,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.435196191072464},{"x":0.5142857432365417,"y":0.435196191072464},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4302521049976349,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9801332354545593,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.4285714328289032,0.435196191072464,0.5142857432365417,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.43638524413108826},{"x":0.41848739981651306,"y":0.435196191072464},{"x":0.42016807198524475,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9850476384162903,"dir":"rtl","str":"بویاغچی","boundary":[0.3193277418613434,0.43638524413108826,0.42016807198524475,0.46016645431518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9872706532478333,"dir":"ltr","boundary":[0.3143277418613434,0.42938524413108825,0.6604622054100037,0.4659774012565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4887039363384247},{"x":0.605042040348053,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.987683892250061,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.605042040348053,0.4720570743083954,0.6403361558914185,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9902474880218506,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5579832196235657,0.4720570743083954,0.6000000238418579,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4887039363384247},{"x":0.507563054561615,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9763648509979248,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.507563054561615,0.4720570743083954,0.5512605309486389,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4887039363384247},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9903247952461243,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43865546584129333,0.4720570743083954,0.5008403658866882,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4720570743083954},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4720570743083954},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9859958291053772,"dir":"rtl","str":"الزهرا","boundary":[0.3831932842731476,0.4720570743083954,0.43361344933509827,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4887039363384247},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.956291675567627,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.36974790692329407,0.4720570743083954,0.3764705955982208,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9511678814888,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.3462184965610504,0.4720570743083954,0.3663865625858307,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4887039363384247},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9367088079452515,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.33781513571739197,0.4720570743083954,0.3445378243923187,0.4887039363384247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4887039363384247},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9822932481765747,"dir":"ltr","boundary":[0.33281513571739196,0.4650570743083954,0.6453361558914185,0.4957039363384247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.8880948424339294,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6991596817970276,0.7669441103935242,0.7478991746902466,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9856342673301697,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6285714507102966,0.7669441103935242,0.6957983374595642,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9733309149742126,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5815126299858093,0.7669441103935242,0.6252101063728333,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9839358925819397,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6857143044471741,0.7931034564971924,0.7462185025215149,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9751132130622864,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6302521228790283,0.7931034564971924,0.6823529601097107,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8097503185272217},{"x":0.583193302154541,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9743666648864746,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.583193302154541,0.7942925095558167,0.6285714507102966,0.8097503185272217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8085612654685974},{"x":0.583193302154541,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9660441279411316,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.7599441103935242,0.7528991746902466,0.8155612654685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7776456475257874},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8073721528053284},{"x":0.33781513571739197,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.7921069860458374,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3344537913799286,0.7776456475257874,0.4100840389728546,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7812128663063049},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3327731192111969,"y":0.810939371585846},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.6367337703704834,"dir":"rtl","str":"الزهرا","boundary":[0.2873949706554413,0.7812128663063049,0.3327731192111969,0.810939371585846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7812128663063049},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8073721528053284},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.7203962802886963,"dir":"ltr","boundary":[0.2823949706554413,0.7742128663063049,0.4150840389728546,0.8143721528053284],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/aZXwgWapcwnFlocb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/QhtszTmihQzbhhUT.jpg","blurred":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/LSQMMmGoWkjlPtKY.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003701009840524497,0.0002956576061021984,0.9986555327808155,0.9990104541404353]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.25326991081237793},{"x":0.756302535533905,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7579832077026367,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.44964998960494995,"dir":"rtl","str":"دیده","boundary":[0.7462185025215149,0.25326991081237793,0.7579832077026367,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7411764860153198,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.6573728919029236,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.7277311086654663,0.2544589638710022,0.7428571581840515,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7210084199905396,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.7750766277313232,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7176470756530762,0.25564804673194885,0.7260504364967346,0.2711058259010315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.25564804673194885},{"x":0.756302535533905,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7579832077026367,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7210084199905396,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.6095948219299316,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.24864804673194885,0.7629832077026367,0.27572771978378297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.890946626663208,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7596638798713684,0.3079667091369629,0.7899159789085388,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3079667091369629},{"x":0.756302535533905,"y":0.3079667091369629},{"x":0.756302535533905,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900181293487549,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7142857313156128,0.3079667091369629,0.756302535533905,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9774693846702576,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6873949766159058,0.3079667091369629,0.7126050591468811,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7899159789085388,"y":0.328180730342865},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9818039536476135,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7529411911964417,0.3174791932106018,0.7899159789085388,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3186682462692261},{"x":0.75126051902771,"y":0.3174791932106018},{"x":0.75126051902771,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.966961145401001,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7193277478218079,0.3186682462692261,0.75126051902771,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9316026568412781,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6873949766159058,0.3186682462692261,0.7176470756530762,0.32936978340148926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7915966510772705,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9611696600914001,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.3009667091369629,0.7965966510772705,0.33636978340148926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9799097180366516,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7445378303527832,0.3686088025569916,0.7949579954147339,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9802550077438354,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7109243869781494,0.3686088025569916,0.7411764860153198,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3686088025569916},{"x":0.702521026134491,"y":0.3686088025569916},{"x":0.702521026134491,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9869801998138428,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6369748115539551,0.3686088025569916,0.702521026134491,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9879936575889587,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5932773351669312,0.3686088025569916,0.6252101063728333,0.3840665817260742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9838581085205078,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.36160880255699157,0.7999579954147339,0.3910665817260742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7579832077026367,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8962404727935791,"dir":"ltr","str":"تأليف","boundary":[0.7579832077026367,0.4589774012565613,0.7848739624023438,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4589774012565613},{"x":0.75126051902771,"y":0.4589774012565613},{"x":0.75126051902771,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9876359701156616,"dir":"ltr","str":"محمد","boundary":[0.7193277478218079,0.4589774012565613,0.75126051902771,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9875935316085815,"dir":"ltr","str":"خان","boundary":[0.6974790096282959,0.4589774012565613,0.7092437148094177,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9830684661865234,"dir":"ltr","str":"اوغلو","boundary":[0.6638655662536621,0.4589774012565613,0.6890756487846375,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700444936752319,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.4589774012565613,0.6605042219161987,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9656931757926941,"dir":"ltr","str":"یونس","boundary":[0.6184874176979065,0.4589774012565613,0.6504201889038086,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9721040725708008,"dir":"ltr","str":"ای","boundary":[0.5983193516731262,0.4589774012565613,0.6117647290229797,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9805810451507568,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.4589774012565613,0.5966386795043945,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4744352102279663},{"x":0.556302547454834,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.991787314414978,"dir":"ltr","str":"سنجل","boundary":[0.556302547454834,0.4589774012565613,0.5882353186607361,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5529412031173706,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9889716506004333,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5478991866111755,0.46016645431518555,0.5529412031173706,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9923229813575745,"dir":"ltr","str":"ابراهیم","boundary":[0.5042017102241516,0.46016645431518555,0.5411764979362488,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.46016645431518555},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46016645431518555},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4744352102279663},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9814633131027222,"dir":"ltr","str":"دینسر","boundary":[0.46554622054100037,0.46016645431518555,0.49747899174690247,0.4744352102279663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.457788348197937},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47324612736701965},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.973266065120697,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.4519774012565613,0.7898739624023438,0.48024612736701966],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7529411911964417,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9950994849205017,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7529411911964417,0.48275861144065857,0.7848739624023438,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.48275861144065857},{"x":0.75126051902771,"y":0.48275861144065857},{"x":0.75126051902771,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9683910608291626,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.48275861144065857,0.75126051902771,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.992827296257019,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.7058823704719543,0.48275861144065857,0.7411764860153198,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6991596817970276,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9873497486114502,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.6605042219161987,0.48275861144065857,0.6991596817970276,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4815695583820343},{"x":0.653781533241272,"y":0.48275861144065857},{"x":0.653781533241272,"y":0.4958382844924927},{"x":0.605042040348053,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9841449856758118,"dir":"rtl","str":"بویاغچی","boundary":[0.605042040348053,0.4815695583820343,0.653781533241272,0.4958382844924927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49702733755111694},{"x":0.605042040348053,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9884255528450012,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.4745695583820343,0.7898739624023438,0.504027337551117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9284313917160034,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7445378303527832,0.5029726624488831,0.7848739624023438,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9940014481544495,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6907563209533691,0.5029726624488831,0.7378151416778564,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5160523056983948},{"x":0.653781533241272,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9924721717834473,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.653781533241272,0.5029726624488831,0.6840336322784424,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9953047633171082,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6067227125167847,0.5029726624488831,0.6470588445663452,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5160523056983948},{"x":0.561344563961029,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9921790361404419,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.561344563961029,0.5041617155075073,0.6000000238418579,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5546218752861023,"y":0.517241358757019},{"x":0.5210084319114685,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9861767292022705,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5210084319114685,0.5041617155075073,0.5546218752861023,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5243757367134094},{"x":0.778151273727417,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.989950954914093,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7630252242088318,0.5243757367134094,0.778151273727417,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5231866836547852},{"x":0.75126051902771,"y":0.5231866836547852},{"x":0.75126051902771,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9919772744178772,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7361344695091248,0.5231866836547852,0.75126051902771,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9744663238525391,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.5231866836547852,0.7310924530029297,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9041177034378052,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6890756487846375,0.5219976305961609,0.7210084199905396,0.5386444926261902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9766708016395569,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.49240547347068786,0.7898739624023438,0.5468335456848145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7798319458961487,"y":0.557669460773468},{"x":0.7361344695091248,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9888084530830383,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7361344695091248,0.5457788109779358,0.7798319458961487,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.951684832572937,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.5457788109779358,0.7344537973403931,0.5588585138320923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9841680526733398,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.5387788109779358,0.7848319458961487,0.5658585138320923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9672610759735107,"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6907563209533691,0.5469679236412048,0.7193277478218079,0.5552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9672610759735107,"dir":"ltr","boundary":[0.6857563209533691,0.5399679236412048,0.7243277478218079,0.5622912950515747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3888228237628937},{"x":0.32268908619880676,"y":0.39001187682151794},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4019024968147278},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9916754961013794,"dir":"ltr","str":"Efficiency","boundary":[0.24033613502979279,0.3888228237628937,0.32268908619880676,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4117647111415863,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4117647111415863,"y":0.40309154987335205},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9911815524101257,"dir":"ltr","str":"evaluation","boundary":[0.3294117748737335,0.39001187682151794,0.4117647111415863,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.39001187682151794},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39001187682151794},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4019024968147278},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9890447854995728,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.41848739981651306,0.39001187682151794,0.43697479367256165,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4019024968147278},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9930233359336853,"dir":"ltr","str":"energy","boundary":[0.43865546584129333,0.39001187682151794,0.4941176474094391,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40309154987335205},{"x":0.49915966391563416,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9925148487091064,"dir":"ltr","str":"systems","boundary":[0.49915966391563416,0.39001187682151794,0.5596638917922974,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.40903687477111816},{"x":0.2571428716182709,"y":0.40903687477111816},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4209274649620056},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.991876482963562,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.24033613502979279,0.40903687477111816,0.2571428716182709,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.40903687477111816},{"x":0.26050421595573425,"y":0.40903687477111816},{"x":0.26050421595573425,"y":0.41973841190338135},{"x":0.26050421595573425,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9915104508399963,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26050421595573425,0.40903687477111816,0.26050421595573425,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.40903687477111816},{"x":0.32268908619880676,"y":0.40903687477111816},{"x":0.32268908619880676,"y":0.41973841190338135},{"x":0.26386556029319763,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9901134967803955,"dir":"ltr","str":"Mehmet","boundary":[0.26386556029319763,0.40903687477111816,0.32268908619880676,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.40903687477111816},{"x":0.38991597294807434,"y":0.40903687477111816},{"x":0.38991597294807434,"y":0.41973841190338135},{"x":0.32773110270500183,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.98465895652771,"dir":"ltr","str":"Kanoglu","boundary":[0.32773110270500183,0.40903687477111816,0.38991597294807434,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3932773172855377,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3932773172855377,"y":0.41973841190338135},{"x":0.39159664511680603,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.958317220211029,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.39159664511680603,0.40903687477111816,0.3932773172855377,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4436974823474884,"y":0.41973841190338135},{"x":0.3983193337917328,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.985824465751648,"dir":"ltr","str":"Yunus","boundary":[0.3983193337917328,0.4078477919101715,0.4436974823474884,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4078477919101715},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4078477919101715},{"x":0.46554622054100037,"y":0.41973841190338135},{"x":0.45042017102241516,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9631065130233765,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.45042017102241516,0.4078477919101715,0.46554622054100037,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5210084319114685,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4722689092159271,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9873234033584595,"dir":"ltr","str":"Cengel","boundary":[0.4722689092159271,0.4078477919101715,0.5210084319114685,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5260504484176636,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9694042205810547,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5226891040802002,0.4078477919101715,0.5260504484176636,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5882353186607361,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9867624044418335,"dir":"ltr","str":"Ibrahim","boundary":[0.5327731370925903,0.4078477919101715,0.5882353186607361,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"jv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.987526535987854,"dir":"ltr","str":"Dincer","boundary":[0.5932773351669312,0.4078477919101715,0.6403361558914185,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3025210201740265,"y":0.43638524413108826},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9843946099281311,"dir":"ltr","str":"Springer","boundary":[0.24033613502979279,0.4256837069988251,0.3025210201740265,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4256837069988251},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4256837069988251},{"x":0.30588236451148987,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3025210201740265,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9715183973312378,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3025210201740265,0.4256837069988251,0.30588236451148987,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3462184965610504,"y":0.43638524413108826},{"x":0.31092438101768494,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9889270067214966,"dir":"ltr","str":"2012","boundary":[0.31092438101768494,0.4256837069988251,0.3462184965610504,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3512605130672455,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3478991687297821,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9567173719406128,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.4256837069988251,0.3512605130672455,0.43638524413108826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43638524413108826},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.987307071685791,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.38182282376289367,0.6453361558914185,0.44338524413108826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9746554493904114,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.7680672407150269,0.5648037791252136,0.7815126180648804,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.952625036239624,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.5648037791252136,0.7663865685462952,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.8000347018241882,"dir":"rtl","str":"۹۰۰۰۰","boundary":[0.7109243869781494,0.5648037791252136,0.7495798468589783,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.970538318157196,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6873949766159058,0.5648037791252136,0.7042016983032227,0.5802615880966187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9045321941375732,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.5578037791252136,0.7865126180648804,0.5872615880966187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.587395966053009},{"x":0.7798319458961487,"y":0.587395966053009},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9889732599258423,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7613445520401001,0.587395966053009,0.7798319458961487,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.587395966053009},{"x":0.7546218633651733,"y":0.587395966053009},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9885529279708862,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7310924530029297,0.587395966053009,0.7546218633651733,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.587395966053009},{"x":0.7243697643280029,"y":0.587395966053009},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9896593689918518,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6991596817970276,0.587395966053009,0.7243697643280029,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.587395966053009},{"x":0.6924369931221008,"y":0.587395966053009},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.90293288230896,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6504201889038086,0.587395966053009,0.6924369931221008,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.587395966053009},{"x":0.6453781723976135,"y":0.587395966053009},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9942247867584229,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5983193516731262,0.587395966053009,0.6453781723976135,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.587395966053009},{"x":0.5915966629981995,"y":0.587395966053009},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6004756093025208},{"x":0.561344563961029,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9926100373268127,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.561344563961029,0.587395966053009,0.5915966629981995,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.587395966053009},{"x":0.5546218752861023,"y":0.587395966053009},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9953477382659912,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5126050710678101,0.587395966053009,0.5546218752861023,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.587395966053009},{"x":0.5058823823928833,"y":0.587395966053009},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6004756093025208},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.990022599697113,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.46722689270973206,0.587395966053009,0.5058823823928833,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.587395966053009},{"x":0.4605042040348053,"y":0.587395966053009},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9871633052825928,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4268907606601715,0.587395966053009,0.4605042040348053,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.587395966053009},{"x":0.42016807198524475,"y":0.587395966053009},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6004756093025208},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9958610534667969,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3798319399356842,0.587395966053009,0.42016807198524475,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.587395966053009},{"x":0.37142857909202576,"y":0.587395966053009},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6004756093025208},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9965032339096069,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3512605130672455,0.587395966053009,0.37142857909202576,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.587395966053009},{"x":0.3478991687297821,"y":0.587395966053009},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6004756093025208},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9791759252548218,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.587395966053009,0.3478991687297821,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9786505103111267,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7546218633651733,0.6076099872589111,0.7815126180648804,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9627864956855774,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.6076099872589111,0.7462185025215149,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9594393968582153,"dir":"rtl","str":"۱-۱۲۷-۲۰۸-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5815126299858093,0.6076099872589111,0.7260504364967346,0.6218787431716919]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.587395966053009},{"x":0.7815126180648804,"y":0.587395966053009},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6218787431716919},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9773040413856506,"dir":"ltr","boundary":[0.33785715222358703,0.580395966053009,0.7865126180648804,0.6288787431716919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9336239695549011,"str":".۱۳۹۴","boundary":[0.7697479128837585,0.7598097324371338,0.7899159789085388,0.7645660042762756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9336239695549011,"dir":"ltr","boundary":[0.7647479128837585,0.7528097324371338,0.7949159789085388,0.7715660042762756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3043995201587677},{"x":0.3512605130672455,"y":0.328180730342865},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9149268865585327,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.29579833149909973,0.3079667091369629,0.3512605130672455,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.3115338981151581},{"x":0.29243698716163635,"y":0.30915576219558716},{"x":0.29579833149909973,"y":0.33293697237968445},{"x":0.26386556029319763,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.8637245893478394,"dir":"rtl","str":"الزهرا","boundary":[0.26050421595573425,0.3115338981151581,0.29579833149909973,0.33293697237968445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3043995201587677},{"x":0.3512605130672455,"y":0.328180730342865},{"x":0.26386556029319763,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.8912950754165649,"dir":"ltr","boundary":[0.25550421595573425,0.3033448152542114,0.3562605130672455,0.335180730342865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9733951687812805,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7546218633651733,0.7241379022598267,0.7882353067398071,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7336504459381104},{"x":0.75126051902771,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8319993019104004,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.7241379022598267,0.7529411911964417,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9413078427314758,"dir":"rtl","str":"خان","boundary":[0.7378151416778564,0.7241379022598267,0.7445378303527832,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9455680251121521,"dir":"rtl","str":"اوغلو","boundary":[0.7193277478218079,0.7241379022598267,0.7344537973403931,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9362580180168152,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.7241379022598267,0.7176470756530762,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9288521409034729,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6974790096282959,0.7241379022598267,0.7142857313156128,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.7684385776519775,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.7241379022598267,0.6957983374595642,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9732771515846252,"dir":"rtl","str":"Kanoglu","boundary":[0.6067227125167847,0.7229488492012024,0.6420168280601501,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9568056464195251,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6453781723976135,0.7229488492012024,0.6470588445663452,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9808297157287598,"dir":"rtl","str":"Mehmet","boundary":[0.6554622054100037,0.7229488492012024,0.6857143044471741,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.6929904818534851,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.7229488492012024,0.6000000238418579,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9924759268760681,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7697479128837585,0.7360285520553589,0.7915966510772705,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9829307198524475,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7630252242088318,0.7360285520553589,0.7663865685462952,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9924726486206055,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7478991746902466,0.7360285520553589,0.7596638798713684,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.978582501411438,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7193277478218079,0.7360285520553589,0.7462185025215149,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9449878334999084,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7360285520553589,0.7193277478218079,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9833576679229736,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6890756487846375,0.7360285520553589,0.7126050591468811,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9860554337501526,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.6689075827598572,0.7360285520553589,0.6840336322784424,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9859696626663208,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6268907785415649,0.7360285520553589,0.6655462384223938,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7443519830703735},{"x":0.605042040348053,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9907000064849854,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.605042040348053,0.7360285520553589,0.6218487620353699,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9219987392425537,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.7360285520553589,0.6033613681793213,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7899159789085388,"y":0.756242573261261},{"x":0.7529411911964417,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9932218194007874,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7529411911964417,0.7479191422462463,0.7899159789085388,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7478991746902466,"y":0.756242573261261},{"x":0.7327731251716614,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9910421967506409,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7327731251716614,0.7479191422462463,0.7478991746902466,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7327731251716614,"y":0.756242573261261},{"x":0.7310924530029297,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9534239768981934,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.7479191422462463,0.7327731251716614,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.756242573261261},{"x":0.707563042640686,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9902448654174805,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.707563042640686,0.7479191422462463,0.7260504364967346,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.756242573261261},{"x":0.7042016983032227,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9518226981163025,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.7479191422462463,0.7058823704719543,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6991596817970276,"y":0.756242573261261},{"x":0.6739495992660522,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9909955859184265,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6739495992660522,0.7479191422462463,0.6991596817970276,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.756242573261261},{"x":0.6436975002288818,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9886677861213684,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6436975002288818,0.7479191422462463,0.6672269105911255,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.756242573261261},{"x":0.6218487620353699,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9855226278305054,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6218487620353699,0.7479191422462463,0.6386554837226868,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6184874176979065,"y":0.756242573261261},{"x":0.6168067455291748,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9689769148826599,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6168067455291748,0.7479191422462463,0.6184874176979065,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.756242573261261},{"x":0.5848739743232727,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9145643711090088,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5848739743232727,0.7479191422462463,0.6084033846855164,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7479191422462463},{"x":0.578151285648346,"y":0.7479191422462463},{"x":0.578151285648346,"y":0.756242573261261},{"x":0.5495798587799072,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9889383316040039,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7479191422462463,0.578151285648346,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.756242573261261},{"x":0.529411792755127,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9834259152412415,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.529411792755127,0.7479191422462463,0.5445378422737122,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.756242573261261},{"x":0.5243697762489319,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.939653754234314,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.7479191422462463,0.5260504484176636,0.756242573261261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7915966510772705,"y":0.756242573261261},{"x":0.5243697762489319,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9709783792495728,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.7147597961425781,0.7965966510772705,0.763242573261261],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2615933418273926},{"x":0.2840336263179779,"y":0.25564804673194885},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.23123204708099365,"str":"ز","boundary":[0.22521008551120758,0.2615933418273926,0.29579833149909973,0.3186682462692261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2615933418273926},{"x":0.2840336263179779,"y":0.25564804673194885},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.23123204708099365,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.25459334182739257,0.30079833149909974,0.3256682462692261],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6087990403175354},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6087990403175354},{"x":0.33949580788612366,"y":0.61712247133255},{"x":0.29579833149909973,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9727095365524292,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.29579833149909973,0.6087990403175354,0.33949580788612366,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4924369752407074,"y":0.61712247133255},{"x":0.35630252957344055,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9883036613464355,"dir":"ltr","str":"978-964-208-127-1","boundary":[0.35630252957344055,0.6087990403175354,0.4924369752407074,0.61712247133255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4924369752407074,"y":0.61712247133255},{"x":0.29579833149909973,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9853333234786987,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.6017990403175354,0.4974369752407074,0.62412247133255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7815126180648804,"y":0.671819269657135},{"x":0.7596638798713684,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9927082657814026,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7596638798713684,0.6611177325248718,0.7815126180648804,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7546218633651733,"y":0.671819269657135},{"x":0.7226890921592712,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9923489093780518,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7226890921592712,0.6611177325248718,0.7546218633651733,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7193277478218079,"y":0.671819269657135},{"x":0.7159664034843445,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9163016080856323,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6611177325248718,0.7193277478218079,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7092437148094177,"y":0.671819269657135},{"x":0.6823529601097107,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9916276931762695,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6823529601097107,0.6611177325248718,0.7092437148094177,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6773109436035156,"y":0.671819269657135},{"x":0.653781533241272,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9838329553604126,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.653781533241272,0.6611177325248718,0.6773109436035156,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6487395167350769,"y":0.671819269657135},{"x":0.6436975002288818,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.41060197353363037,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6436975002288818,0.6611177325248718,0.6487395167350769,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6403361558914185,"y":0.671819269657135},{"x":0.6084033846855164,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9927605986595154,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6084033846855164,0.6611177325248718,0.6403361558914185,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6016806960105896,"y":0.671819269657135},{"x":0.5731092691421509,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9908804297447205,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5731092691421509,0.6611177325248718,0.6016806960105896,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5680672526359558,"y":0.671819269657135},{"x":0.5411764979362488,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9859935641288757,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5411764979362488,0.6611177325248718,0.5680672526359558,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6730083227157593},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9905007481575012,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.47058823704719543,0.6599286794662476,0.4924369752407074,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6599286794662476},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6599286794662476},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9612817764282227,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4638655483722687,0.6599286794662476,0.46554622054100037,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6587395668029785},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6599286794662476},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2873949706554413,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9713085889816284,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.2873949706554413,0.6587395668029785,0.46722689270973206,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9917171001434326,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7630252242088318,0.6777645945549011,0.7831932902336121,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6777645945549011},{"x":0.756302535533905,"y":0.6777645945549011},{"x":0.756302535533905,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9934428334236145,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7327731251716614,0.6777645945549011,0.756302535533905,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9289029836654663,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6777645945549011,0.7226890921592712,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9927288889884949,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6924369931221008,0.6777645945549011,0.7126050591468811,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9919315576553345,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6605042219161987,0.6777645945549011,0.6857143044471741,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.5717105865478516,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6487395167350769,0.6777645945549011,0.6521008610725403,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9912381768226624,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6218487620353699,0.6777645945549011,0.6403361558914185,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6777645945549011},{"x":0.610084056854248,"y":0.6777645945549011},{"x":0.610084056854248,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9885373115539551,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5915966629981995,0.6777645945549011,0.610084056854248,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6777645945549011},{"x":0.583193302154541,"y":0.6777645945549011},{"x":0.583193302154541,"y":0.6908442378044128},{"x":0.561344563961029,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9849675297737122,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.561344563961029,0.6777645945549011,0.583193302154541,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9911869764328003,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5310924649238586,0.6777645945549011,0.5478991866111755,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.988015353679657,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5226891040802002,0.6777645945549011,0.5243697762489319,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9871915578842163,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.4789915978908539,0.6777645945549011,0.5210084319114685,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.8366535305976868,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4722689092159271,0.6777645945549011,0.4756302535533905,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6777645945549011},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6777645945549011},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6908442378044128},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.6168540716171265,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.46722689270973206,0.6777645945549011,0.46890756487846375,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.990908682346344,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.4268907606601715,0.6777645945549011,0.4571428596973419,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6777645945549011},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6777645945549011},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.968953549861908,"dir":"rtl","str":"۲۵۳","boundary":[0.3983193337917328,0.6777645945549011,0.41680672764778137,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6777645945549011},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6777645945549011},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6908442378044128},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.5614883899688721,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.38823530077934265,0.6777645945549011,0.39159664511680603,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6777645945549011},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6777645945549011},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.8699939846992493,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.3630252182483673,0.6777645945549011,0.3798319399356842,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6777645945549011},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6777645945549011},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9758402109146118,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.3310924470424652,0.6777645945549011,0.3529411852359772,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6777645945549011},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6777645945549011},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6908442378044128},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.5631951093673706,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.32268908619880676,0.6777645945549011,0.32773110270500183,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6777645945549011},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6777645945549011},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9884128570556641,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.3008403480052948,0.6777645945549011,0.3193277418613434,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6777645945549011},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6777645945549011},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6908442378044128},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9477325081825256,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.27731093764305115,0.6777645945549011,0.29411765933036804,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.696789562702179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.696789562702179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9884604811668396,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7663865685462952,0.696789562702179,0.7848739624023438,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.696789562702179},{"x":0.7630252242088318,"y":0.696789562702179},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.956963062286377,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.696789562702179,0.7630252242088318,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.696789562702179},{"x":0.7630252242088318,"y":0.696789562702179},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9799394607543945,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6420168280601501,0.696789562702179,0.7630252242088318,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9826931953430176,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.5394958257675171,0.6944113969802856,0.5596638917922974,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6944113969802856},{"x":0.529411792755127,"y":0.6956004500389099},{"x":0.529411792755127,"y":0.7086801528930664},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9757465720176697,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.48067227005958557,0.6944113969802856,0.529411792755127,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9433164000511169,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4756302535533905,0.6944113969802856,0.4773109257221222,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6932223439216614},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6944113969802856},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9903979301452637,"dir":"rtl","str":"publishing@sharif.edu","boundary":[0.3210084140300751,0.6932223439216614,0.46890756487846375,0.7086801528930664]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7098692059516907},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9697681665420532,"dir":"ltr","boundary":[0.27231093764305114,0.6517395668029785,0.7898739624023438,0.7168692059516907],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9811356067657471,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.4739495813846588,0.7241379022598267,0.5025210380554199,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7324613332748413},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9347429275512695,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46890756487846375,0.7253270149230957,0.4722689092159271,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9923830032348633,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4453781545162201,0.7253270149230957,0.4638655483722687,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7253270149230957},{"x":0.440336138010025,"y":0.7253270149230957},{"x":0.440336138010025,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9841717481613159,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.4252100884914398,0.7253270149230957,0.440336138010025,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7253270149230957},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7253270149230957},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7336504459381104},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9161915183067322,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.7253270149230957,0.42352941632270813,0.7336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7324613332748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9787492156028748,"dir":"ltr","boundary":[0.41516807198524475,0.7171379022598267,0.5075210380554199,0.7394613332748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7526754140853882},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9727171063423157,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.47058823704719543,0.7431629300117493,0.5042017102241516,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7431629300117493},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7431629300117493},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7526754140853882},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.8509140610694885,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46554622054100037,0.7431629300117493,0.46722689270973206,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7526754140853882},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9829333424568176,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.44873949885368347,0.7431629300117493,0.4605042040348053,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7526754140853882},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9740920662879944,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.43529412150382996,0.7431629300117493,0.4470588266849518,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7443519830703735},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7443519830703735},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7538644671440125},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.6240832805633545,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.7443519830703735,0.43361344933509827,0.7538644671440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7526754140853882},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9477716684341431,"dir":"ltr","boundary":[0.42861344933509826,0.7361629300117493,0.5092017102241516,0.7596754140853882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9449382424354553,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4789915978908539,0.7550535202026367,0.5042017102241516,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7621878981590271},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9863887429237366,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.45210084319114685,0.7550535202026367,0.4756302535533905,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.756242573261261},{"x":0.45210084319114685,"y":0.756242573261261},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7633769512176514},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9692636132240295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45042017102241516,0.756242573261261,0.45210084319114685,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.756242573261261},{"x":0.4436974823474884,"y":0.756242573261261},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7633769512176514},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9784089922904968,"dir":"rtl","str":"سنجل","boundary":[0.4268907606601715,0.756242573261261,0.4436974823474884,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.756242573261261},{"x":0.4252100884914398,"y":0.756242573261261},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7633769512176514},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9571585059165955,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42184874415397644,0.756242573261261,0.4252100884914398,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.756242573261261},{"x":0.41848739981651306,"y":0.756242573261261},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7633769512176514},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9759976863861084,"dir":"rtl","str":"یونس","boundary":[0.40168067812919617,0.756242573261261,0.41848739981651306,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.756242573261261},{"x":0.3983193337917328,"y":0.756242573261261},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7633769512176514},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.965369462966919,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.38991597294807434,0.756242573261261,0.3983193337917328,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.756242573261261},{"x":0.38991597294807434,"y":0.756242573261261},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7633769512176514},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9259487390518188,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.756242573261261,0.38991597294807434,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7752675414085388},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9194571375846863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.48235294222831726,0.7657550573348999,0.5042017102241516,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7752675414085388},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9753061532974243,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.45378151535987854,0.7657550573348999,0.4756302535533905,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7657550573348999},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7657550573348999},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7752675414085388},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9381165504455566,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45042017102241516,0.7657550573348999,0.45210084319114685,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7657550573348999},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7657550573348999},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7752675414085388},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.8174661993980408,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.7657550573348999,0.44873949885368347,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7752675414085388},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.975155770778656,"dir":"rtl","str":"Cengel","boundary":[0.3663865625858307,0.7657550573348999,0.3949579894542694,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7657550573348999},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7752675414085388},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9638403058052063,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3966386616230011,0.7657550573348999,0.3983193337917328,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7657550573348999},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7752675414085388},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9829367995262146,"dir":"rtl","str":"Yunus","boundary":[0.40336135029792786,0.7657550573348999,0.4302521049976349,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7657550573348999},{"x":0.440336138010025,"y":0.7657550573348999},{"x":0.440336138010025,"y":0.7752675414085388},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9648007154464722,"dir":"rtl","str":"A","boundary":[0.43697479367256165,0.7657550573348999,0.440336138010025,0.7752675414085388]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7752675414085388},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9628545045852661,"dir":"ltr","boundary":[0.3613865625858307,0.7480535202026367,0.5092017102241516,0.7822675414085388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7776456475257874},{"x":0.756302535533905,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9899013042449951,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.756302535533905,0.7681331634521484,0.7899159789085388,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9815033078193665,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7243697643280029,0.7681331634521484,0.7462185025215149,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9253866672515869,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.7693222165107727,0.7210084199905396,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.8515688180923462,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.6991596817970276,0.7693222165107727,0.7126050591468811,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.905245840549469,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6890756487846375,0.7693222165107727,0.6941176652908325,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.7389010787010193,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.7693222165107727,0.6823529601097107,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7788347005844116},{"x":0.658823549747467,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9830203056335449,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.658823549747467,0.7693222165107727,0.6773109436035156,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9468613266944885,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6554622054100037,0.7693222165107727,0.6571428775787354,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9885297417640686,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6336134672164917,0.7693222165107727,0.6487395167350769,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.770511269569397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.770511269569397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8646885752677917,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.770511269569397,0.6302521228790283,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9507005214691162,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.7623222165107727,0.7949159789085388,0.7846456475257874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9740550518035889,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7731092572212219,0.7812128663063049,0.7899159789085388,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9534022808074951,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.7812128663063049,0.7680672407150269,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7812128663063049},{"x":0.756302535533905,"y":0.7812128663063049},{"x":0.756302535533905,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9886641502380371,"dir":"rtl","str":"1-127-208-964-978","boundary":[0.6689075827598572,0.7812128663063049,0.756302535533905,0.7907253503799438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9844051003456116,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.7742128663063049,0.7949159789085388,0.7977253503799439],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.919309675693512,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4789915978908539,0.7752675414085388,0.5042017102241516,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7752675414085388},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7847800254821777},{"x":0.45210084319114685,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9846093058586121,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.45210084319114685,0.7764565944671631,0.4756302535533905,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7764565944671631},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7764565944671631},{"x":0.45210084319114685,"y":0.785969078540802},{"x":0.45042017102241516,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9210293292999268,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45042017102241516,0.7764565944671631,0.45210084319114685,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4436974823474884,"y":0.785969078540802},{"x":0.4268907606601715,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9675094485282898,"dir":"rtl","str":"دینسر","boundary":[0.4268907606601715,0.7764565944671631,0.4436974823474884,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4268907606601715,"y":0.785969078540802},{"x":0.4252100884914398,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9590423107147217,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42352941632270813,0.7764565944671631,0.4268907606601715,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7776456475257874},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7764565944671631},{"x":0.42016807198524475,"y":0.785969078540802},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.98598712682724,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4000000059604645,0.7776456475257874,0.42016807198524475,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7871581315994263},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.8874214887619019,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.7776456475257874,0.3983193337917328,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7847800254821777},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9619674682617188,"dir":"ltr","boundary":[0.3933193337917328,0.7694565944671631,0.5092017102241516,0.7917800254821777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7978596687316895},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.945566713809967,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4789915978908539,0.7883471846580505,0.5042017102241516,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7978596687316895},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9692579507827759,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.45378151535987854,0.7871581315994263,0.4756302535533905,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7871581315994263},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7871581315994263},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7966706156730652},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.7075644731521606,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.44873949885368347,0.7871581315994263,0.45210084319114685,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7871581315994263},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7871581315994263},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7966706156730652},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9806894659996033,"dir":"rtl","str":"Dincer","boundary":[0.37478992342948914,0.7871581315994263,0.40168067812919617,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7871581315994263},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7871581315994263},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7966706156730652},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.953657329082489,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.40336135029792786,0.7871581315994263,0.40504202246665955,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7978596687316895},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9832068085670471,"dir":"rtl","str":"Ibrahim","boundary":[0.4084033668041229,0.7871581315994263,0.4436974823474884,0.7978596687316895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7978596687316895},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9510648846626282,"dir":"ltr","boundary":[0.36978992342948913,0.7801581315994263,0.5092017102241516,0.8048596687316895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7915966510772705,"y":0.801426887512207},{"x":0.7630252242088318,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9841201901435852,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7630252242088318,0.7942925095558167,0.7915966510772705,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7596638798713684,"y":0.801426887512207},{"x":0.729411780834198,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9930469989776611,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.729411780834198,0.7942925095558167,0.7596638798713684,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7260504364967346,"y":0.801426887512207},{"x":0.702521026134491,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9766127467155457,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.702521026134491,0.7942925095558167,0.7260504364967346,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7008403539657593,"y":0.801426887512207},{"x":0.6974790096282959,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9272161722183228,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.7942925095558167,0.7008403539657593,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6941176652908325,"y":0.801426887512207},{"x":0.6739495992660522,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9718196988105774,"dir":"rtl","str":"فیپای","boundary":[0.6739495992660522,0.7942925095558167,0.6941176652908325,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6705882549285889,"y":0.801426887512207},{"x":0.6453781723976135,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9872651696205139,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.6453781723976135,0.7942925095558167,0.6705882549285889,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6453781723976135,"y":0.801426887512207},{"x":0.6436975002288818,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.851252555847168,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.7942925095558167,0.6453781723976135,0.801426887512207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7915966510772705,"y":0.801426887512207},{"x":0.6436975002288818,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9756590127944946,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.7872925095558166,0.7965966510772705,0.808426887512207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8073721528053284},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.8986392021179199,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4789915978908539,0.8002378344535828,0.5042017102241516,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8073721528053284},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9903132915496826,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.45378151535987854,0.8002378344535828,0.4756302535533905,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8002378344535828},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8002378344535828},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8073721528053284},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9569623470306396,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.44873949885368347,0.8002378344535828,0.45210084319114685,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8073721528053284},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9816009998321533,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.42352941632270813,0.8002378344535828,0.4453781545162201,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.8002378344535828},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8002378344535828},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8073721528053284},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9765707850456238,"dir":"rtl","str":"بویاغچی","boundary":[0.3966386616230011,0.8002378344535828,0.42016807198524475,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.8002378344535828},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8002378344535828},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8073721528053284},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.967798113822937,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.8002378344535828,0.3949579894542694,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.8002378344535828},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8002378344535828},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8073721528053284},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.992549479007721,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.36974790692329407,0.8002378344535828,0.38823530077934265,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.8002378344535828},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8002378344535828},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8073721528053284},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9459941387176514,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.8002378344535828,0.36974790692329407,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9802674055099487,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7596638798713684,0.8038049936294556,0.7915966510772705,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8038049936294556},{"x":0.756302535533905,"y":0.8038049936294556},{"x":0.756302535533905,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9663910269737244,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.8038049936294556,0.756302535533905,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9912412166595459,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7277311086654663,0.8038049936294556,0.7495798468589783,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9774564504623413,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7042016983032227,0.8038049936294556,0.7243697643280029,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9895264506340027,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.6823529601097107,0.8038049936294556,0.6941176652908325,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9855345487594604,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6672269105911255,0.8038049936294556,0.6739495992660522,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8038049936294556},{"x":0.658823549747467,"y":0.8038049936294556},{"x":0.658823549747467,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9827123880386353,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6521008610725403,0.8038049936294556,0.658823549747467,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9804096817970276,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.8038049936294556,0.6470588445663452,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9747757315635681,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.6201680898666382,0.8038049936294556,0.6369748115539551,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8026159405708313},{"x":0.610084056854248,"y":0.8038049936294556},{"x":0.610084056854248,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9878326654434204,"dir":"rtl","str":"http://opac.nlai.ir","boundary":[0.5243697762489319,0.8026159405708313,0.610084056854248,0.8145065307617188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8192628026008606},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.8648983836174011,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.48403361439704895,0.8097503185272217,0.5042017102241516,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8097503185272217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8097503185272217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8192628026008606},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9833720922470093,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.43865546584129333,0.8097503185272217,0.4756302535533905,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.8097503185272217},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8097503185272217},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8192628026008606},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9846657514572144,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.42352941632270813,0.8097503185272217,0.4319327771663666,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8097503185272217},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8097503185272217},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8192628026008606},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9351319670677185,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41680672764778137,0.8097503185272217,0.41848739981651306,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.8097503185272217},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8097503185272217},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8192628026008606},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9749913811683655,"dir":"rtl","str":"۳۸۱۴۶۷۳","boundary":[0.3781512677669525,0.8097503185272217,0.4117647111415863,0.8192628026008606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7915966510772705,"y":0.801426887512207},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.972942054271698,"dir":"ltr","boundary":[0.3428991687297821,0.7932378344535828,0.7965966510772705,0.8274518556594849],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9892373085021973,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.7764706015586853,0.8168846368789673,0.7899159789085388,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9825584888458252,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.7428571581840515,0.8168846368789673,0.7731092572212219,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9948482513427734,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7243697643280029,0.8168846368789673,0.7378151416778564,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9540293216705322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.8168846368789673,0.7226890921592712,0.8240190148353577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9850624799728394,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.8098846368789673,0.7949159789085388,0.8322080678939819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7419738173484802},{"x":0.24033613502979279,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9943038821220398,"dir":"ltr","str":"Efficiency","boundary":[0.24033613502979279,0.7336504459381104,0.2873949706554413,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7348394989967346},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7348394989967346},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7419738173484802},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9942044615745544,"dir":"ltr","str":"evaluation","boundary":[0.29075631499290466,0.7348394989967346,0.33781513571739197,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7419738173484802},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9858558773994446,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.34117648005485535,0.7348394989967346,0.3512605130672455,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7419738173484802},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9903764128684998,"dir":"ltr","str":"energy","boundary":[0.35462185740470886,0.7348394989967346,0.3848739564418793,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7348394989967346},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7360285520553589},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7419738173484802},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9856548309326172,"dir":"ltr","str":"systems","boundary":[0.38823530077934265,0.7348394989967346,0.42352941632270813,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7336504459381104},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7348394989967346},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7419738173484802},{"x":0.24033613502979279,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9913896322250366,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.7266504459381103,0.42852941632270813,0.7489738173484802],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/qJxjCjyHSwJpMRhU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/SlfGJWpXXWzGdzpY.jpg","blurred":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/AFmENrPYlFxlFpGR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00040355505173110057,0.9986753053945654,0.9990283089046524]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4144892990589142},{"x":0.778151273727417,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9785784482955933,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7226890921592712,0.4144892990589142,0.7798319458961487,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9733705520629883,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6840336322784424,0.4144892990589142,0.7159664034843445,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4144892990589142},{"x":0.778151273727417,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7798319458961487,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9768425226211548,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.4074892990589142,0.7848319458961487,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7815126180648804,"y":0.450118750333786},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9930257797241211,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7226890921592712,0.43586698174476624,0.7815126180648804,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7159664034843445,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9930294156074524,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.6756302714347839,0.4370546340942383,0.7159664034843445,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7815126180648804,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9930272102355957,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.4300546340942383,0.7865126180648804,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.470308780670166},{"x":0.778151273727417,"y":0.470308780670166},{"x":0.778151273727417,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8923873901367188,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7731092572212219,0.470308780670166,0.778151273727417,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.470308780670166},{"x":0.7613445520401001,"y":0.470308780670166},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9867196083068848,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7327731251716614,0.470308780670166,0.7613445520401001,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.470308780670166},{"x":0.7310924530029297,"y":0.470308780670166},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9915483593940735,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7277311086654663,0.470308780670166,0.7310924530029297,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.470308780670166},{"x":0.7210084199905396,"y":0.470308780670166},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9912689328193665,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6890756487846375,0.470308780670166,0.7210084199905396,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.470308780670166},{"x":0.6823529601097107,"y":0.470308780670166},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9754050970077515,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6453781723976135,0.470308780670166,0.6823529601097107,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.470308780670166},{"x":0.63193279504776,"y":0.470308780670166},{"x":0.63193279504776,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.988693356513977,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.470308780670166,0.63193279504776,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.470308780670166},{"x":0.6201680898666382,"y":0.470308780670166},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9879048466682434,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5764706134796143,0.470308780670166,0.6201680898666382,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.470308780670166},{"x":0.778151273727417,"y":0.46912112832069397},{"x":0.778151273727417,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9820981025695801,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.463308780670166,0.783151273727417,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9431977272033691,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7378151416778564,0.49168646335601807,0.7546218633651733,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9875690340995789,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7008403539657593,0.49168646335601807,0.7310924530029297,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9709298014640808,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.48468646335601806,0.7596218633651733,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5848739743232727,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9718855023384094,"str":"بسم","boundary":[0.5546218752861023,0.35154393315315247,0.5848739743232727,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5848739743232727,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9718855023384094,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.34454393315315246,0.5898739743232727,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5118764638900757},{"x":0.756302535533905,"y":0.5118764638900757},{"x":0.756302535533905,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.947662889957428,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7411764860153198,0.5118764638900757,0.756302535533905,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.990420401096344,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7042016983032227,0.5118764638900757,0.7344537973403931,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9848009943962097,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.5118764638900757,0.6991596817970276,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9930921196937561,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.6453781723976135,0.5118764638900757,0.6890756487846375,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9918392896652222,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.5118764638900757,0.6403361558914185,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9856934547424316,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6000000238418579,0.5118764638900757,0.6302521228790283,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5273159146308899},{"x":0.561344563961029,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700571298599243,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.561344563961029,0.5118764638900757,0.5932773351669312,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5273159146308899},{"x":0.556302547454834,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9742850065231323,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.556302547454834,0.5118764638900757,0.5596638917922974,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9901292324066162,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.5118764638900757,0.5495798587799072,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9108835458755493,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5042017102241516,0.5118764638900757,0.5378151535987854,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5273159146308899},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9868323802947998,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.46890756487846375,0.5118764638900757,0.4941176474094391,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5118764638900757},{"x":0.756302535533905,"y":0.5118764638900757},{"x":0.756302535533905,"y":0.5273159146308899},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9727867841720581,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.5048764638900757,0.761302535533905,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5308788418769836},{"x":0.756302535533905,"y":0.5308788418769836},{"x":0.756302535533905,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9525667428970337,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7411764860153198,0.5308788418769836,0.756302535533905,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5463182926177979},{"x":0.707563042640686,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9893021583557129,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.707563042640686,0.5308788418769836,0.7327731251716614,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9939391016960144,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.5320665240287781,0.7008403539657593,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9945361614227295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6487395167350769,0.5320665240287781,0.6873949766159058,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5475059151649475},{"x":0.610084056854248,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9928886890411377,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.610084056854248,0.5320665240287781,0.6369748115539551,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5308788418769836},{"x":0.756302535533905,"y":0.5308788418769836},{"x":0.756302535533905,"y":0.5463182926177979},{"x":0.610084056854248,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9864905476570129,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.5238788418769836,0.761302535533905,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.7353318929672241,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7747899293899536,0.5724465847015381,0.7815126180648804,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9907231330871582,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.7277311086654663,0.5724465847015381,0.7613445520401001,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9918308854103088,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6991596817970276,0.5724465847015381,0.7159664034843445,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9726443886756897,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.5724465847015381,0.6890756487846375,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5878859758377075},{"x":0.653781533241272,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.995559573173523,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.653781533241272,0.5724465847015381,0.6739495992660522,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9898713231086731,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.5697479248046875,0.5724465847015381,0.6420168280601501,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9801228046417236,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.5654465847015381,0.7865126180648804,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5938242077827454},{"x":0.756302535533905,"y":0.5938242077827454},{"x":0.756302535533905,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9509487152099609,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7378151416778564,0.5938242077827454,0.756302535533905,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.985840916633606,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7008403539657593,0.5938242077827454,0.7310924530029297,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5938242077827454},{"x":0.756302535533905,"y":0.5938242077827454},{"x":0.756302535533905,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9727563858032227,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.5868242077827454,0.761302535533905,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9567624926567078,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7394958138465881,0.6128265857696533,0.7579832077026367,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6270784139633179},{"x":0.707563042640686,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9849207997322083,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.707563042640686,0.6128265857696533,0.7327731251716614,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9912177324295044,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6739495992660522,0.6128265857696533,0.7008403539657593,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9884899854660034,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.6128265857696533,0.6621848940849304,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9956032037734985,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6235294342041016,0.6128265857696533,0.6487395167350769,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6128265857696533},{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.610084056854248,"y":0.6270784139633179},{"x":0.583193302154541,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9891822934150696,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.583193302154541,0.6128265857696533,0.610084056854248,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6270784139633179},{"x":0.583193302154541,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9863600134849548,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.6058265857696533,0.7629832077026367,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8990383744239807,"str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.6199524998664856,0.6605042219161987,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8990383744239807,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.6129524998664856,0.6655042219161987,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.6318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.96038818359375,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7428571581840515,0.6318289637565613,0.756302535533905,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6472684144973755},{"x":0.707563042640686,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9943529367446899,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.707563042640686,0.6318289637565613,0.7327731251716614,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6472684144973755},{"x":0.680672287940979,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9907453656196594,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.680672287940979,0.6318289637565613,0.6941176652908325,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9907280206680298,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.6033613681793213,0.6318289637565613,0.6689075827598572,0.6484560370445251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.6318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9874169826507568,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.6248289637565613,0.761302535533905,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9482283592224121,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.7428571581840515,0.6532066464424133,0.7579832077026367,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9954729080200195,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.7058823704719543,0.6532066464424133,0.7310924530029297,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9969399571418762,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6773109436035156,0.6532066464424133,0.6941176652908325,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9915274977684021,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.6033613681793213,0.6532066464424133,0.6672269105911255,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9872577786445618,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.6462066464424133,0.7629832077026367,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6698337197303772},{"x":0.756302535533905,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9586877226829529,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.7378151416778564,0.6698337197303772,0.756302535533905,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9840179681777954,"dir":"rtl","str":"آنتروپی","boundary":[0.6957983374595642,0.6710214018821716,0.7344537973403931,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6935867071151733},{"x":0.756302535533905,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9716880321502686,"dir":"rtl","str":"۶.۲","boundary":[0.7411764860153198,0.6935867071151733,0.7579832077026367,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7310924530029297,"y":0.694774329662323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9746294617652893,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.6890756487846375,0.6959620118141174,0.7327731251716614,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6698337197303772},{"x":0.756302535533905,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9751068353652954,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.6652090244293213,0.761302535533905,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.7414945960044861,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7764706015586853,0.7339667677879333,0.7831932902336121,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9802114963531494,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.7092437148094177,0.7339667677879333,0.7630252242088318,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9917434453964233,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6655462384223938,0.7339667677879333,0.6974790096282959,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9850136041641235,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.7339667677879333,0.6521008610725403,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9907363653182983,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.5915966629981995,0.7339667677879333,0.6403361558914185,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9748255014419556,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.7269667677879333,0.7881932902336121,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7553443908691406},{"x":0.756302535533905,"y":0.7553443908691406},{"x":0.756302535533905,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9466245770454407,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7378151416778564,0.7553443908691406,0.756302535533905,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9873208999633789,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7008403539657593,0.7553443908691406,0.7310924530029297,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7553443908691406},{"x":0.756302535533905,"y":0.7553443908691406},{"x":0.756302535533905,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9720597863197327,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.7483443908691406,0.761302535533905,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9671431183815002,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5260504484176636,0.3456057012081146,0.5462185144424438,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36104512214660645},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9945163726806641,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.46722689270973206,0.3456057012081146,0.5193277597427368,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9830774664878845,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4151260554790497,0.34679335355758667,0.4605042040348053,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9833834767341614,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.33979335355758666,0.5512185144424439,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4073634147644043},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9887883067131042,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.39073634147644043,0.5579832196235657,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39073634147644043},{"x":0.489075630903244,"y":0.4073634147644043},{"x":0.440336138010025,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9861388802528381,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.440336138010025,0.39073634147644043,0.489075630903244,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40855106711387634},{"x":0.440336138010025,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9874635934829712,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.3825486891269684,0.5629832196235657,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7743467688560486},{"x":0.756302535533905,"y":0.7743467688560486},{"x":0.756302535533905,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9725250005722046,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7394958138465881,0.7743467688560486,0.756302535533905,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.972100555896759,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.6857143044471741,0.7743467688560486,0.7327731251716614,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9891798496246338,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.6420168280601501,0.7743467688560486,0.6739495992660522,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.982529878616333,"dir":"rtl","str":"چرخهای","boundary":[0.5882353186607361,0.7743467688560486,0.6285714507102966,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.794536828994751},{"x":0.756302535533905,"y":0.794536828994751},{"x":0.756302535533905,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9535269141197205,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7411764860153198,0.794536828994751,0.756302535533905,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.794536828994751},{"x":0.7310924530029297,"y":0.794536828994751},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9783545136451721,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.6857143044471741,0.794536828994751,0.7310924530029297,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.794536828994751},{"x":0.6739495992660522,"y":0.794536828994751},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9867966175079346,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.6420168280601501,0.794536828994751,0.6739495992660522,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.794536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.794536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9399459958076477,"dir":"rtl","str":"جریان_پایا","boundary":[0.5680672526359558,0.794536828994751,0.6268907785415649,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7743467688560486},{"x":0.756302535533905,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9699232578277588,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.7673467688560486,0.7629832077026367,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9846226572990417,"str":"پنج","boundary":[0.21680672466754913,0.4168646037578583,0.2386554628610611,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9846226572990417,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.40986460375785827,0.2436554628610611,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.979006290435791,"str":"هفت","boundary":[0.21680672466754913,0.4370546340942383,0.24705882370471954,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21680672466754913,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.979006290435791,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4300546340942383,0.25205882370471955,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166},{"x":0.2235294133424759,"y":0.470308780670166},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.25663238763809204,"str":"cr","boundary":[0.21512605249881744,0.470308780670166,0.2218487411737442,0.5225653052330017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2218487411737442,"y":0.54038006067276},{"x":0.21512605249881744,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.7143756151199341,"str":">","boundary":[0.21512605249881744,0.5320665240287781,0.2218487411737442,0.54038006067276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166},{"x":0.2235294133424759,"y":0.470308780670166},{"x":0.2218487411737442,"y":0.54038006067276},{"x":0.21344538033008575,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.40921345353126526,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.463308780670166,0.2268487411737442,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.510688841342926},{"x":0.2218487411737442,"y":0.510688841342926},{"x":0.2235294133424759,"y":0.521377682685852},{"x":0.21848739683628082,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.4510859251022339,"str":"۲","boundary":[0.21848739683628082,0.510688841342926,0.2235294133424759,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.510688841342926},{"x":0.2218487411737442,"y":0.510688841342926},{"x":0.2235294133424759,"y":0.521377682685852},{"x":0.21848739683628082,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.4510859251022339,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.503688841342926,0.2285294133424759,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.4990368187427521,"str":"۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5736342072486877,0.22521008551120758,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.4990368187427521,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5666342072486877,0.23021008551120759,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.42997533082962036,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5961995124816895,0.2235294133424759,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.42997533082962036,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5891995124816894,0.2285294133424759,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6140142679214478},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9313772916793823,"str":"۱۰","boundary":[0.21848739683628082,0.6152018904685974,0.22857142984867096,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6140142679214478},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9313772916793823,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6082018904685974,0.23357142984867096,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.7601790428161621,"str":"۱۲","boundary":[0.21680672466754913,0.6342042684555054,0.23025210201740265,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.7601790428161621,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6272042684555054,0.23525210201740265,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6555819511413574},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6555819511413574},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9575743675231934,"str":"۱۵","boundary":[0.21848739683628082,0.6555819511413574,0.23193277418613434,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6555819511413574},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6555819511413574},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9575743675231934,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6485819511413574,0.23693277418613434,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6971496343612671},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6971496343612671},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.7814192771911621,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21344538033008575,0.6971496343612671,0.23193277418613434,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.5996518135070801,"dir":"ltr","str":"دي","boundary":[0.21344538033008575,0.6579572558403015,0.23193277418613434,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.6905355453491211,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6509572558403015,0.23693277418613434,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.675771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.675771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.684085488319397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9360703229904175,"str":"۱۷","boundary":[0.21848739683628082,0.675771951675415,0.23193277418613434,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.675771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.675771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.684085488319397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9360703229904175,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.668771951675415,0.23693277418613434,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7957244515419006},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8457272052764893,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23361344635486603,0.7957244515419006,0.21512605249881744,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.775534451007843},{"x":0.23361344635486603,"y":0.783847987651825},{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.48166292905807495,"dir":"ltr","str":"صالح","boundary":[0.23361344635486603,0.775534451007843,0.21512605249881744,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7553443908691406},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9186760187149048,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23361344635486603,0.7553443908691406,0.21512605249881744,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.6386328935623169,"dir":"ltr","str":"مجھے","boundary":[0.23361344635486603,0.7327790856361389,0.21512605249881744,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.6674991250038147,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.7257790856361389,0.22012605249881745,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.745843231678009},{"x":0.2201680690050125,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.937897801399231,"str":"۳۱","boundary":[0.2201680690050125,0.7339667677879333,0.23193277418613434,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.745843231678009},{"x":0.2201680690050125,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.937897801399231,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7269667677879333,0.23693277418613434,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9245795011520386,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7767220735549927,0.23193277418613434,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9245795011520386,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7697220735549927,0.23693277418613434,0.7920356101989746],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/pNHGqJlVElplZeLj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/FfqKgbwCWdRmNinO.jpg","blurred":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/DrRZFLuBOpmCRxSg.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00016658956591137232,0.9986781300536725,0.9990297194535263]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7798319458961487,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7798319458961487,"y":0.16152018308639526},{"x":0.7747899293899536,"y":0.16152018308639526}]},"confidence":0.8658149838447571,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7747899293899536,0.1472684144973755,0.7798319458961487,0.16152018308639526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7613445520401001,"y":0.14608076214790344},{"x":0.7613445520401001,"y":0.16152018308639526},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9855172038078308,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7327731251716614,0.1472684144973755,0.7613445520401001,0.16152018308639526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1627078354358673},{"x":0.6924369931221008,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9931110143661499,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6924369931221008,0.1472684144973755,0.7210084199905396,0.1627078354358673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.1472684144973755},{"x":0.680672287940979,"y":0.1472684144973755},{"x":0.680672287940979,"y":0.1627078354358673},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9914590120315552,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6521008610725403,0.1472684144973755,0.680672287940979,0.1627078354358673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7798319458961487,"y":0.14608076214790344},{"x":0.7798319458961487,"y":0.16152018308639526},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9822657108306885,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.14026841449737548,0.7848319458961487,0.16852018308639527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7579832077026367,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7394958138465881,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9486872553825378,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.7394958138465881,0.1674584299325943,0.7579832077026367,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18289786577224731},{"x":0.707563042640686,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9895390868186951,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.707563042640686,0.1674584299325943,0.7327731251716614,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6974790096282959,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6722689270973206,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9900540113449097,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6722689270973206,0.1674584299325943,0.6974790096282959,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1674584299325943},{"x":0.6605042219161987,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9870439767837524,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.6302521228790283,0.1674584299325943,0.6605042219161987,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6168067455291748,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5865546464920044,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9924426674842834,"dir":"rtl","str":"متعارف","boundary":[0.5865546464920044,0.16864608228206635,0.6168067455291748,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.1876484602689743},{"x":0.756302535533905,"y":0.1876484602689743},{"x":0.756302535533905,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9662840366363525,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7394958138465881,0.1876484602689743,0.756302535533905,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.983928918838501,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.6857143044471741,0.1876484602689743,0.7327731251716614,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900220632553101,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.6420168280601501,0.1876484602689743,0.6739495992660522,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.992058277130127,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.5865546464920044,0.18883609771728516,0.6302521228790283,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9947346448898315,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.18883609771728516,0.5747899413108826,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9931780695915222,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.5159664154052734,0.18883609771728516,0.5630252361297607,0.20546318590641022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7579832077026367,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5176470875740051,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9864082932472229,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.1604584299325943,0.7646638798713684,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7579832077026367,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.947012186050415,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7394958138465881,0.2102137804031372,0.7579832077026367,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22565320134162903},{"x":0.707563042640686,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9925309419631958,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.707563042640686,0.2102137804031372,0.7327731251716614,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9913349747657776,"dir":"rtl","str":"توربین","boundary":[0.6689075827598572,0.2102137804031372,0.6991596817970276,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9932443499565125,"dir":"rtl","str":"سرمازا","boundary":[0.6201680898666382,0.21140141785144806,0.6521008610725403,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7579832077026367,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9855583310127258,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.20440141785144805,0.7629832077026367,0.23265320134162903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7798319458961487,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7747899293899536,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.7213429808616638,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7747899293899536,0.2529691159725189,0.7798319458961487,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7630252242088318,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9832755327224731,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7327731251716614,0.2529691159725189,0.7630252242088318,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26840853691101074},{"x":0.680672287940979,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9840525388717651,"dir":"rtl","str":"نیروگاه","boundary":[0.680672287940979,0.2529691159725189,0.7260504364967346,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.275534451007843},{"x":0.7546218633651733,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7546218633651733,"y":0.285035640001297},{"x":0.7378151416778564,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9390277862548828,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.275534451007843,0.7546218633651733,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.275534451007843},{"x":0.729411780834198,"y":0.275534451007843},{"x":0.729411780834198,"y":0.285035640001297},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9854134321212769,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6991596817970276,0.275534451007843,0.729411780834198,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7798319458961487,"y":0.285035640001297},{"x":0.680672287940979,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9652494788169861,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.24596911597251891,0.7848319458961487,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.294536828994751},{"x":0.7579832077026367,"y":0.294536828994751},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9604199528694153,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.294536828994751,0.7579832077026367,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.294536828994751},{"x":0.7327731251716614,"y":0.294536828994751},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3099762499332428},{"x":0.707563042640686,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.989099383354187,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.707563042640686,0.294536828994751,0.7327731251716614,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.294536828994751},{"x":0.6974790096282959,"y":0.294536828994751},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.989360511302948,"dir":"rtl","str":"چرخههای","boundary":[0.6470588445663452,0.294536828994751,0.6974790096282959,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.294536828994751},{"x":0.63193279504776,"y":0.294536828994751},{"x":0.63193279504776,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9945071339607239,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6168067455291748,0.294536828994751,0.63193279504776,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.294536828994751},{"x":0.6033613681793213,"y":0.294536828994751},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9916835427284241,"dir":"rtl","str":"بخار","boundary":[0.5798319578170776,0.294536828994751,0.6033613681793213,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9444990754127502,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.3171021342277527,0.7546218633651733,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9905479550361633,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7092437148094177,0.3171021342277527,0.7310924530029297,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9877142310142517,"dir":"rtl","str":"نیروگاههای","boundary":[0.6403361558914185,0.3171021342277527,0.7008403539657593,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9880766868591309,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.6033613681793213,0.3171021342277527,0.6235294342041016,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.33610451221466064},{"x":0.756302535533905,"y":0.33610451221466064},{"x":0.756302535533905,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9633351564407349,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.33610451221466064,0.756302535533905,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35154393315315247},{"x":0.707563042640686,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9928756952285767,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.707563042640686,0.33610451221466064,0.7310924530029297,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9872736930847168,"dir":"rtl","str":"نیروگاههای","boundary":[0.6403361558914185,0.33610451221466064,0.7008403539657593,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9942016005516052,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6033613681793213,0.3372921645641327,0.6268907785415649,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9931920766830444,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.5546218752861023,0.3372921645641327,0.5932773351669312,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.294536828994751},{"x":0.7579832077026367,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9860812425613403,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.28753682899475097,0.7629832077026367,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3574821949005127},{"x":0.756302535533905,"y":0.3574821949005127},{"x":0.756302535533905,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9539573788642883,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.3574821949005127,0.756302535533905,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3729216158390045},{"x":0.707563042640686,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9910213947296143,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.707563042640686,0.35866984724998474,0.7310924530029297,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9869222640991211,"dir":"rtl","str":"نیروگاههای","boundary":[0.6386554837226868,0.35866984724998474,0.6991596817970276,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9960763454437256,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6033613681793213,0.35866984724998474,0.6285714507102966,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5932773351669312,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.988335907459259,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.5630252361297607,0.35866984724998474,0.5932773351669312,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3776721954345703},{"x":0.756302535533905,"y":0.3776721954345703},{"x":0.756302535533905,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9728933572769165,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.3776721954345703,0.756302535533905,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7327731251716614,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9928383231163025,"dir":"rtl","str":"تحلیلهای","boundary":[0.6773109436035156,0.37885984778404236,0.7327731251716614,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6369748115539551,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9954544305801392,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6369748115539551,0.37885984778404236,0.6638655662536621,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6184874176979065,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9938609600067139,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.37885984778404236,0.6252101063728333,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9930973052978516,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.5697479248046875,0.37885984778404236,0.6117647290229797,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5579832196235657,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9908507466316223,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5445378422737122,0.37885984778404236,0.5579832196235657,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4924369752407074,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9933720827102661,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.4924369752407074,0.37885984778404236,0.5260504484176636,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.37885984778404236},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37885984778404236},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9847715497016907,"dir":"rtl","str":"فوتوولتایی","boundary":[0.4302521049976349,0.37885984778404236,0.48235294222831726,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.35866984724998474},{"x":0.756302535533905,"y":0.3574821949005127},{"x":0.756302535533905,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9880573749542236,"dir":"ltr","boundary":[0.4252521049976349,0.35166984724998473,0.761302535533905,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7815126180648804,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8665921092033386,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7747899293899536,0.42161521315574646,0.7815126180648804,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9827691316604614,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7327731251716614,0.42161521315574646,0.7613445520401001,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4370546340942383},{"x":0.653781533241272,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9902501106262207,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.653781533241272,0.42161521315574646,0.7243697643280029,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9907529354095459,"dir":"rtl","str":"تبرید","boundary":[0.6117647290229797,0.42161521315574646,0.6386554837226868,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.981905460357666,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.41461521315574645,0.7865126180648804,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.756302535533905,"y":0.4418052136898041},{"x":0.756302535533905,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.964502215385437,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7361344695091248,0.4418052136898041,0.756302535533905,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9798244833946228,"dir":"rtl","str":"یخچالها","boundary":[0.6756302714347839,0.4418052136898041,0.7310924530029297,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9858086705207825,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.4418052136898041,0.6705882549285889,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4418052136898041},{"x":0.658823549747467,"y":0.4418052136898041},{"x":0.658823549747467,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9877636432647705,"dir":"rtl","str":"پمپهای","boundary":[0.6117647290229797,0.4418052136898041,0.658823549747467,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9871776700019836,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.5647059082984924,0.4418052136898041,0.5949580073356628,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4418052136898041},{"x":0.756302535533905,"y":0.4406175911426544},{"x":0.756302535533905,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9820753931999207,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.43480521368980407,0.761302535533905,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.46318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.46318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7394958138465881,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9636148810386658,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.7394958138465881,0.46318289637565613,0.756302535533905,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9833140969276428,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7008403539657593,0.46318289637565613,0.7310924530029297,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6621848940849304,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9963309168815613,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6621848940849304,0.46318289637565613,0.6857143044471741,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9949964284896851,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6336134672164917,0.46318289637565613,0.6504201889038086,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8503352999687195,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.5949580073356628,0.46318289637565613,0.6201680898666382,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5848739743232727,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47980996966362},{"x":0.561344563961029,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.989395022392273,"dir":"rtl","str":"تبرید","boundary":[0.561344563961029,0.46318289637565613,0.5848739743232727,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47980996966362},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9275007247924805,"dir":"rtl","str":"تبخیر_تراکمی","boundary":[0.4756302535533905,0.46318289637565613,0.5495798587799072,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.46318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.4619952440261841},{"x":0.756302535533905,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9527671337127686,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.4561828963756561,0.761302535533905,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9468571543693542,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.7394958138465881,0.4845605790615082,0.7579832077026367,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9852287173271179,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.6857143044471741,0.4845605790615082,0.7310924530029297,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9891310334205627,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6453781723976135,0.4845605790615082,0.6739495992660522,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9924644231796265,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.4845605790615082,0.6336134672164917,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5011876225471497},{"x":0.578151285648346,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9874182939529419,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.578151285648346,0.4845605790615082,0.6235294342041016,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8538897037506104,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.5361344814300537,0.4845605790615082,0.5630252361297607,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5011876225471497},{"x":0.507563054561615,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9918171763420105,"dir":"rtl","str":"پمپ","boundary":[0.507563054561615,0.4845605790615082,0.5277311205863953,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4845605790615082},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4845605790615082},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5011876225471497},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9865971207618713,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.46554622054100037,0.4845605790615082,0.49747899174690247,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4845605790615082},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4845605790615082},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5011876225471497},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9303375482559204,"dir":"rtl","str":"تبخیر_تراکمی","boundary":[0.37310925126075745,0.4845605790615082,0.45210084319114685,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5011876225471497},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9595765471458435,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.4775605790615082,0.7629832077026367,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5047506093978882},{"x":0.756302535533905,"y":0.5047506093978882},{"x":0.756302535533905,"y":0.521377682685852},{"x":0.7394958138465881,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9779866337776184,"dir":"rtl","str":"۴.۶","boundary":[0.7394958138465881,0.5047506093978882,0.756302535533905,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7277311086654663,"y":0.521377682685852},{"x":0.7008403539657593,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8775431513786316,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.7008403539657593,0.5047506093978882,0.7277311086654663,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6907563209533691,"y":0.521377682685852},{"x":0.6655462384223938,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9908571839332581,"dir":"rtl","str":"تبرید","boundary":[0.6655462384223938,0.5047506093978882,0.6907563209533691,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5047506093978882},{"x":0.653781533241272,"y":0.5047506093978882},{"x":0.653781533241272,"y":0.521377682685852},{"x":0.63193279504776,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9854844808578491,"dir":"rtl","str":"جذبی","boundary":[0.63193279504776,0.5047506093978882,0.653781533241272,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5047506093978882},{"x":0.756302535533905,"y":0.5035629272460938},{"x":0.756302535533905,"y":0.521377682685852},{"x":0.63193279504776,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9587722420692444,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.4977506093978882,0.761302535533905,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5261282920837402},{"x":0.756302535533905,"y":0.5261282920837402},{"x":0.756302535533905,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8767528533935547,"dir":"rtl","str":"۵.۶","boundary":[0.7411764860153198,0.5261282920837402,0.756302535533905,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5415676832199097},{"x":0.707563042640686,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9790352582931519,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.707563042640686,0.5261282920837402,0.7260504364967346,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.984954297542572,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6756302714347839,0.5273159146308899,0.6991596817970276,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5273159146308899},{"x":0.658823549747467,"y":0.5273159146308899},{"x":0.658823549747467,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.986173689365387,"dir":"rtl","str":"گازها","boundary":[0.6336134672164917,0.5273159146308899,0.658823549747467,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5261282920837402},{"x":0.756302535533905,"y":0.5261282920837402},{"x":0.756302535533905,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9635677933692932,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.5191282920837402,0.761302535533905,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5463182926177979},{"x":0.756302535533905,"y":0.5463182926177979},{"x":0.756302535533905,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9581699967384338,"dir":"rtl","str":"۶.۶","boundary":[0.7378151416778564,0.5463182926177979,0.756302535533905,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9929136633872986,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6957983374595642,0.5463182926177979,0.7260504364967346,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5629453659057617},{"x":0.658823549747467,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9894565939903259,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.658823549747467,0.5475059151649475,0.6840336322784424,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9778482913970947,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.5983193516731262,0.5475059151649475,0.6504201889038086,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9917858242988586,"dir":"rtl","str":"رطوبت","boundary":[0.5512605309486389,0.5475059151649475,0.5865546464920044,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9759141206741333,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.5142857432365417,0.5475059151649475,0.5411764979362488,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5475059151649475},{"x":0.756302535533905,"y":0.5451306700706482},{"x":0.756302535533905,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9822445511817932,"dir":"ltr","boundary":[0.5092857432365417,0.5405059151649475,0.761302535533905,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9780625700950623,"dir":"rtl","str":"پیوستها","boundary":[0.7210084199905396,0.5926365852355957,0.7815126180648804,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9780625700950623,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.5856365852355957,0.7865126180648804,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9820338487625122,"dir":"ltr","str":"پیوست","boundary":[0.7344537973403931,0.6116389632225037,0.7798319458961487,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6116389632225037},{"x":0.729411780834198,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9885501265525818,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7260504364967346,0.6116389632225037,0.7277311086654663,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6270784139633179},{"x":0.707563042640686,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9802646040916443,"dir":"ltr","str":"الف","boundary":[0.7092437148094177,0.6104512810707092,0.7243697643280029,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6104512810707092},{"x":0.702521026134491,"y":0.6116389632225037},{"x":0.702521026134491,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9563928246498108,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6957983374595642,0.6104512810707092,0.702521026134491,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9795905947685242,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.6034512810707092,0.7848319458961487,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9846149682998657,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7344537973403931,0.6342042684555054,0.7815126180648804,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6342042684555054},{"x":0.729411780834198,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9789028167724609,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7243697643280029,0.6342042684555054,0.7277311086654663,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6484560370445251},{"x":0.707563042640686,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9726097583770752,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7092437148094177,0.6330166459083557,0.7210084199905396,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6330166459083557},{"x":0.707563042640686,"y":0.6330166459083557},{"x":0.707563042640686,"y":0.6472684144973755},{"x":0.702521026134491,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9351544976234436,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7042016983032227,0.6330166459083557,0.707563042640686,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6520190238952637},{"x":0.702521026134491,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9762177467346191,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.6248289637565613,0.7848319458961487,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9881609678268433,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7495798468589783,0.6567695736885071,0.7815126180648804,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9881609678268433,"dir":"ltr","boundary":[0.7445798468589783,0.6497695736885071,0.7865126180648804,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6912114024162292},{"x":0.756302535533905,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.976468563079834,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.756302535533905,0.6781472563743591,0.7815126180648804,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8666203618049622,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7310924530029297,0.6781472563743591,0.7546218633651733,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.658823549747467,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9746330976486206,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.658823549747467,0.6781472563743591,0.7243697643280029,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9797182679176331,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6117647290229797,0.6781472563743591,0.6554622054100037,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9825756549835205,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7596638798713684,0.6995249390602112,0.7798319458961487,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8922700881958008,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7327731251716614,0.6995249390602112,0.7546218633651733,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6705882549285889,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9813066124916077,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6705882549285889,0.6983373165130615,0.7243697643280029,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6117647290229797,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9830360412597656,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6117647290229797,0.6983373165130615,0.6655462384223938,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9595136642456055,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.6699596338272095,0.7865126180648804,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7339667677879333},{"x":0.729411780834198,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9899589419364929,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.729411780834198,0.7209026217460632,0.7815126180648804,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.986781120300293,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6857143044471741,0.7209026217460632,0.7226890921592712,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9882255792617798,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.7139026217460632,0.7865126180648804,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8099762201309204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9747792482376099,"str":"چهار","boundary":[0.48739495873451233,0.7957244515419006,0.5092437267303467,0.8099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8099762201309204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9747792482376099,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.7887244515419006,0.5142437267303467,0.8169762201309204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.21852731704711914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21852731704711914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.5665655136108398,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23529411852359772,0.21377672255039215,0.21344538033008575,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.1472684144973755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18171021342277527},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.3055621087551117,"dir":"ltr","str":"at","boundary":[0.2386554628610611,0.1472684144973755,0.21344538033008575,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.40346020460128784,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.2369747906923294,0.19121140241622925,0.21344538033008575,0.19952493906021118]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.1472684144973755},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.42519593238830566,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.14026841449737548,0.21676470816135407,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23193277418613434,"y":0.17933492362499237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.8938223719596863,"str":"۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.1674584299325943,0.23193277418613434,0.17933492362499237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23193277418613434,"y":0.17933492362499237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.8938223719596863,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1604584299325943,0.23693277418613434,0.18633492362499238],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21848739683628082,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9547590017318726,"str":"۶۸","boundary":[0.21848739683628082,0.1900237500667572,0.23193277418613434,0.20190024375915527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21848739683628082,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9547590017318726,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.1830237500667572,0.23693277418613434,0.20890024375915528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8905355930328369,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.21377672255039215,0.23025210201740265,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8905355930328369,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20677672255039214,0.23525210201740265,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.7278554439544678,"str":"۷۹","boundary":[0.21680672466754913,0.25415676832199097,0.23529411852359772,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.264845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.7278554439544678,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24715676832199096,0.24029411852359772,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8150069713592529,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.27672210335731506,0.23025210201740265,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23025210201740265,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8150069713592529,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26972210335731506,0.23525210201740265,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27672210335731506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.37001579999923706,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.28147268295288086,0.2386554628610611,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.5793400406837463,"dir":"rtl","str":"?","boundary":[0.21344538033008575,0.3052256405353546,0.2386554628610611,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"rtl","str":"<","boundary":[0.21344538033008575,0.3254156708717346,0.2386554628610611,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3396674692630768},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.5568042397499084,"dir":"rtl","str":"<","boundary":[0.21512605249881744,0.34916865825653076,0.24033613502979279,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.43846628069877625,"dir":"rtl","str":"?","boundary":[0.21512605249881744,0.3681710362434387,0.24033613502979279,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.44332265853881836,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3611710362434387,0.2436554628610611,0.28372210335731507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2969121038913727},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8902440667152405,"str":"۸۰","boundary":[0.21512605249881744,0.2969121038913727,0.22689075767993927,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2969121038913727},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8902440667152405,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2899121038913727,0.23189075767993927,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.8846882581710815,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.31828978657722473,0.23193277418613434,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.8846882581710815,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3112897865772247,0.23693277418613434,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3396674692630768},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.770508348941803,"str":"۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3396674692630768,0.23193277418613434,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3396674692630768},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.770508348941803,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3326674692630768,0.23693277418613434,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8113343119621277,"str":"۹۳","boundary":[0.21680672466754913,0.36104512214660645,0.23193277418613434,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8113343119621277,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.35404512214660644,0.23693277418613434,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9206247329711914,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21680672466754913,0.38123515248298645,0.24033613502979279,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9206247329711914,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.37423515248298644,0.2453361350297928,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.43349167704582214},{"x":0.21848739683628082,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9332980513572693,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21848739683628082,0.4228028357028961,0.24537815153598785,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.43349167704582214},{"x":0.21848739683628082,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9332980513572693,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.4158028357028961,0.25037815153598786,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44418051838874817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45368170738220215},{"x":0.21848739683628082,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9462227821350098,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21848739683628082,0.4453681707382202,0.24201680719852448,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44418051838874817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45368170738220215},{"x":0.21848739683628082,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9462227821350098,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.4383681707382202,0.24701680719852448,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9275113940238953,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21680672466754913,0.4643705487251282,0.24033613502979279,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4643705487251282},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9275113940238953,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.45737054872512817,0.2453361350297928,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49643704295158386},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9403749704360962,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.4845605790615082,0.2369747906923294,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49643704295158386},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9403749704360962,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4775605790615082,0.2419747906923294,0.5034370429515839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8958184719085693,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21848739683628082,0.5083135366439819,0.24033613502979279,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8958184719085693,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5013135366439819,0.2453361350297928,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9525787234306335,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21680672466754913,0.5273159146308899,0.24201680719852448,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5380047559738159},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9525787234306335,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5203159146308899,0.24701680719852448,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24201680719852448,"y":0.559382438659668},{"x":0.21680672466754913,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8610633015632629,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5486935973167419,0.24201680719852448,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24201680719852448,"y":0.559382438659668},{"x":0.21680672466754913,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8610633015632629,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5416935973167419,0.24701680719852448,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5926365852355957},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5926365852355957},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9585776329040527,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21848739683628082,0.5926365852355957,0.24705882370471954,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5926365852355957},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5926365852355957},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9585776329040527,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5856365852355957,0.25205882370471955,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9629524946212769,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21848739683628082,0.6140142679214478,0.24537815153598785,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6140142679214478},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9629524946212769,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6070142679214477,0.25037815153598786,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9679868221282959,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21848739683628082,0.6353919506072998,0.24705882370471954,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9679868221282959,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6283919506072998,0.25205882370471955,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9631431698799133,"str":"۱۷۷","boundary":[0.21848739683628082,0.6567695736885071,0.24705882370471954,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9631431698799133,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6497695736885071,0.25205882370471955,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9569013714790344,"str":"۱۸۱","boundary":[0.21848739683628082,0.6793349385261536,0.24369747936725616,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9569013714790344,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6723349385261536,0.24869747936725617,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9624825716018677,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21848739683628082,0.7007125616073608,0.24705882370471954,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9624825716018677,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6937125616073608,0.25205882370471955,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7209026217460632},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7209026217460632},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.8945118188858032,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21848739683628082,0.7209026217460632,0.24537815153598785,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7209026217460632},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7209026217460632},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.8945118188858032,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.7139026217460632,0.25037815153598786,0.7385914630889893],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/GhshNLfxmMdpwqqx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/FNMXGnTgpQmDhZGj.jpg","blurred":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/KGLYrEiNJLVvwwGJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00046138589200950855,0.9986724807354582,0.9990438245175287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9850233793258667,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.3954869210720062,0.7831932902336121,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7126050591468811,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9777618050575256,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6773109436035156,0.3954869210720062,0.7126050591468811,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9826028347015381,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.3884869210720062,0.7881932902336121,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9921085834503174,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7596638798713684,0.41923990845680237,0.7848739624023438,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7579832077026367,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7579832077026367,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9919489026069641,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7546218633651733,0.41923990845680237,0.7579832077026367,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9953044652938843,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7378151416778564,0.41923990845680237,0.7462185025215149,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6722689270973206,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9951125979423523,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.6722689270973206,0.41923990845680237,0.7310924530029297,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9838969111442566,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6403361558914185,0.41923990845680237,0.6638655662536621,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.41923990845680237},{"x":0.63193279504776,"y":0.41923990845680237},{"x":0.63193279504776,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6067227125167847,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.99323570728302,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6067227125167847,0.41923990845680237,0.63193279504776,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5966386795043945,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5966386795043945,"y":0.43111640214920044},{"x":0.561344563961029,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9970713257789612,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.561344563961029,0.41923990845680237,0.5966386795043945,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5529412031173706,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.998029351234436,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5428571701049805,0.41923990845680237,0.5529412031173706,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.41923990845680237},{"x":0.534453809261322,"y":0.41923990845680237},{"x":0.534453809261322,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9966636896133423,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5025210380554199,0.41923990845680237,0.534453809261322,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43111640214920044},{"x":0.46722689270973206,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9967837333679199,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.46722689270973206,0.41923990845680237,0.4941176474094391,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4588235318660736,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43111640214920044},{"x":0.45378151535987854,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9962273240089417,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45378151535987854,0.41923990845680237,0.4588235318660736,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4470588266849518,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4470588266849518,"y":0.43111640214920044},{"x":0.41848739981651306,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9944448471069336,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.41848739981651306,0.41923990845680237,0.4470588266849518,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4100840389728546,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4100840389728546,"y":0.43111640214920044},{"x":0.35630252957344055,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.993064284324646,"dir":"rtl","str":"رشتههای","boundary":[0.35630252957344055,0.41923990845680237,0.4100840389728546,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3478991687297821,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3478991687297821,"y":0.43111640214920044},{"x":0.30588236451148987,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.994569718837738,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.30588236451148987,0.41923990845680237,0.3478991687297821,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2974790036678314,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2974790036678314,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24873949587345123,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9884478449821472,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.24873949587345123,0.41923990845680237,0.2974790036678314,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.41923990845680237},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41923990845680237},{"x":0.24033613502979279,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9901168346405029,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23361344635486603,0.41923990845680237,0.24033613502979279,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237},{"x":0.22521008551120758,"y":0.41923990845680237},{"x":0.22521008551120758,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9860255718231201,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.41923990845680237,0.22521008551120758,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9930620193481445,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7630252242088318,0.4370546340942383,0.7831932902336121,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45368170738220215},{"x":0.729411780834198,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9909352660179138,"dir":"rtl","str":"جلب","boundary":[0.729411780834198,0.4370546340942383,0.7546218633651733,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9930397272109985,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.6941176652908325,0.4370546340942383,0.7210084199905396,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9948572516441345,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6638655662536621,0.4370546340942383,0.6873949766159058,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9907737374305725,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.4370546340942383,0.6638655662536621,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9935224652290344,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.5949580073356628,0.4370546340942383,0.6487395167350769,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5882353186607361,"y":0.45368170738220215},{"x":0.561344563961029,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9906680583953857,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.561344563961029,0.4370546340942383,0.5882353186607361,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5546218752861023,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9436288475990295,"dir":"rtl","str":"معمولاً","boundary":[0.5142857432365417,0.4370546340942383,0.5546218752861023,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4370546340942383},{"x":0.507563054561615,"y":0.4370546340942383},{"x":0.507563054561615,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9934419393539429,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.48235294222831726,0.4370546340942383,0.507563054561615,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4739495813846588,"y":0.45368170738220215},{"x":0.43529412150382996,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9888038039207458,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.43529412150382996,0.4370546340942383,0.4739495813846588,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4285714328289032,"y":0.45368170738220215},{"x":0.37310925126075745,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9886892437934875,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.37310925126075745,0.4370546340942383,0.4285714328289032,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4370546340942383},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4370546340942383},{"x":0.37478992342948914,"y":0.45368170738220215},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9748313426971436,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37142857909202576,0.4370546340942383,0.37478992342948914,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3630252182483673,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9931957721710205,"dir":"rtl","str":"فرآیندها","boundary":[0.3176470696926117,0.4370546340942383,0.3630252182483673,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.4370546340942383},{"x":0.31596639752388,"y":0.4370546340942383},{"x":0.31596639752388,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3126050531864166,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9826915264129639,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3126050531864166,0.4370546340942383,0.31596639752388,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.4370546340942383},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4370546340942383},{"x":0.30588236451148987,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3008403480052948,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9888695478439331,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3008403480052948,0.4370546340942383,0.30588236451148987,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4370546340942383},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4370546340942383},{"x":0.29243698716163635,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9892162680625916,"dir":"rtl","str":"سرویسها","boundary":[0.23361344635486603,0.4370546340942383,0.29243698716163635,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4370546340942383},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45368170738220215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9862990379333496,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.4370546340942383,0.22521008551120758,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.994294285774231,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.7613445520401001,0.46080759167671204,0.7848739624023438,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7529411911964417,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9918413162231445,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7210084199905396,0.46080759167671204,0.7529411911964417,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.981341540813446,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.46080759167671204,0.7176470756530762,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9895527958869934,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6504201889038086,0.46080759167671204,0.6857143044471741,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9717877507209778,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.46080759167671204,0.6487395167350769,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5899159908294678,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9848914742469788,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.5899159908294678,0.46080759167671204,0.6352941393852234,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5815126299858093,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9830421209335327,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.46080759167671204,0.5865546464920044,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9860066175460815,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.46080759167671204,0.5731092691421509,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.46080759167671204},{"x":0.561344563961029,"y":0.46080759167671204},{"x":0.561344563961029,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9913590550422668,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5226891040802002,0.46080759167671204,0.561344563961029,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9968597888946533,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.4756302535533905,0.46080759167671204,0.5142857432365417,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.46080759167671204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46080759167671204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.47624704241752625},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9933158159255981,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.45546218752861023,0.46080759167671204,0.46722689270973206,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4252100884914398,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9918386936187744,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.4252100884914398,0.46080759167671204,0.4453781545162201,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.46080759167671204},{"x":0.42352941632270813,"y":0.46080759167671204},{"x":0.42352941632270813,"y":0.47624704241752625},{"x":0.41848739981651306,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.988379180431366,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.46080759167671204,0.42352941632270813,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4117647111415863,"y":0.47624704241752625},{"x":0.37310925126075745,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9893921613693237,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.37310925126075745,0.46080759167671204,0.4117647111415863,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3663865625858307,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3663865625858307,"y":0.47624704241752625},{"x":0.34117648005485535,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9875079393386841,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.34117648005485535,0.46080759167671204,0.3663865625858307,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3327731192111969,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3327731192111969,"y":0.47624704241752625},{"x":0.31092438101768494,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.990005612373352,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.31092438101768494,0.46080759167671204,0.3327731192111969,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3025210201740265,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3025210201740265,"y":0.47624704241752625},{"x":0.26050421595573425,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9947932362556458,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.26050421595573425,0.46080759167671204,0.3025210201740265,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.985020637512207,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.21512605249881744,0.46080759167671204,0.2521008551120758,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.991428017616272,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7731092572212219,0.48337292671203613,0.7848739624023438,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7663865685462952,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9936358332633972,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7277311086654663,0.48337292671203613,0.7663865685462952,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7210084199905396,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9941704273223877,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6789916157722473,0.48337292671203613,0.7210084199905396,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6722689270973206,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4976246953010559},{"x":0.605042040348053,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9899567365646362,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.605042040348053,0.4821852743625641,0.6722689270973206,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5983193516731262,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5663865804672241,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9916145205497742,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5663865804672241,0.4821852743625641,0.5983193516731262,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9963310956954956,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5361344814300537,0.4821852743625641,0.5596638917922974,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4821852743625641},{"x":0.534453809261322,"y":0.4821852743625641},{"x":0.534453809261322,"y":0.49643704295158386},{"x":0.529411792755127,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9778104424476624,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.4821852743625641,0.534453809261322,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900683164596558,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4110522561073303,0.7898739624023438,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7613445520401001,"y":0.519002377986908},{"x":0.7260504364967346,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9866559505462646,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.7260504364967346,0.5035629272460938,0.7613445520401001,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7159664034843445,"y":0.519002377986908},{"x":0.6974790096282959,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9926570653915405,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6974790096282959,0.5035629272460938,0.7159664034843445,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.519002377986908},{"x":0.6840336322784424,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9558429718017578,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.5035629272460938,0.6890756487846375,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6756302714347839,"y":0.519002377986908},{"x":0.6554622054100037,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9929482340812683,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6554622054100037,0.5035629272460938,0.6756302714347839,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6470588445663452,"y":0.519002377986908},{"x":0.5731092691421509,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9861591458320618,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.5731092691421509,0.5035629272460938,0.6470588445663452,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5647059082984924,"y":0.519002377986908},{"x":0.5327731370925903,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9955040812492371,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.5327731370925903,0.5035629272460938,0.5647059082984924,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5243697762489319,"y":0.519002377986908},{"x":0.5126050710678101,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9906057715415955,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5126050710678101,0.5035629272460938,0.5243697762489319,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5042017102241516,"y":0.519002377986908},{"x":0.4773109257221222,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9957762956619263,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.4773109257221222,0.5035629272460938,0.5042017102241516,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5035629272460938},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.46890756487846375,"y":0.519002377986908},{"x":0.4453781545162201,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9901551008224487,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.4453781545162201,0.5035629272460938,0.46890756487846375,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43697479367256165,"y":0.519002377986908},{"x":0.3630252182483673,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9864903092384338,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.3630252182483673,0.5035629272460938,0.43697479367256165,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3613445460796356,"y":0.519002377986908},{"x":0.3478991687297821,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9838243722915649,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.3478991687297821,0.5035629272460938,0.3613445460796356,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5035629272460938},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5035629272460938},{"x":0.33949580788612366,"y":0.519002377986908},{"x":0.32436975836753845,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9848113059997559,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.32436975836753845,0.5035629272460938,0.33949580788612366,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3176470696926117,"y":0.519002377986908},{"x":0.30924370884895325,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9398016929626465,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.30924370884895325,0.5035629272460938,0.3176470696926117,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3025210201740265,"y":0.519002377986908},{"x":0.27731093764305115,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9803448915481567,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.27731093764305115,0.5035629272460938,0.3025210201740265,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5035629272460938},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5035629272460938},{"x":0.26218488812446594,"y":0.519002377986908},{"x":0.23361344635486603,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9844803214073181,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.23361344635486603,0.5035629272460938,0.26218488812446594,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5035629272460938},{"x":0.22521008551120758,"y":0.519002377986908},{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9706793427467346,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.5035629272460938,0.22521008551120758,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9854764342308044,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7478991746902466,0.5273159146308899,0.7848739624023438,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9857633113861084,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7142857313156128,0.5273159146308899,0.7394958138465881,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9950519800186157,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6739495992660522,0.5273159146308899,0.7058823704719543,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5391923785209656},{"x":0.658823549747467,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9879307150840759,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.5273159146308899,0.6638655662536621,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9813704490661621,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.6016806960105896,0.5273159146308899,0.6504201889038086,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9786769151687622,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5764706134796143,0.5273159146308899,0.5932773351669312,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9932161569595337,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.5495798587799072,0.5273159146308899,0.5747899413108826,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9790341854095459,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.5273159146308899,0.5462185144424438,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5273159146308899},{"x":0.534453809261322,"y":0.5273159146308899},{"x":0.534453809261322,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9931472539901733,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5226891040802002,0.5273159146308899,0.534453809261322,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9955723881721497,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.4941176474094391,0.5273159146308899,0.5142857432365417,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5273159146308899},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5273159146308899},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8407262563705444,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.4638655483722687,0.5273159146308899,0.48571428656578064,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5273159146308899},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5273159146308899},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5391923785209656},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9935057163238525,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.41848739981651306,0.5273159146308899,0.45546218752861023,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5391923785209656},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9886724948883057,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.37310925126075745,0.5273159146308899,0.4100840389728546,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5273159146308899},{"x":0.364705890417099,"y":0.5273159146308899},{"x":0.364705890417099,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9880127310752869,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیکی","boundary":[0.2857142984867096,0.5273159146308899,0.364705890417099,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5273159146308899},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5273159146308899},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9943028092384338,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.2554621994495392,0.5273159146308899,0.27731093764305115,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.988689661026001,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.21512605249881744,0.5273159146308899,0.24537815153598785,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9876351952552795,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7462185025215149,0.5463182926177979,0.7848739624023438,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9817426204681396,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.6857143044471741,0.5463182926177979,0.7361344695091248,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9923040866851807,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6436975002288818,0.5463182926177979,0.6756302714347839,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9926654100418091,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6067227125167847,0.5463182926177979,0.6352941393852234,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9942217469215393,"dir":"rtl","str":"درنظر","boundary":[0.5647059082984924,0.5463182926177979,0.5983193516731262,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5463182926177979},{"x":0.556302547454834,"y":0.5463182926177979},{"x":0.556302547454834,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9966651201248169,"dir":"rtl","str":"گرفتن","boundary":[0.5210084319114685,0.5463182926177979,0.556302547454834,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5605700612068176},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9919885993003845,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.48739495873451233,0.5463182926177979,0.5126050710678101,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5605700612068176},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9938637614250183,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.44873949885368347,0.5463182926177979,0.4789915978908539,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5463182926177979},{"x":0.440336138010025,"y":0.5463182926177979},{"x":0.440336138010025,"y":0.5605700612068176},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9965203404426575,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.42016807198524475,0.5463182926177979,0.440336138010025,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.988314151763916,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.3361344635486603,0.5463182926177979,0.4117647111415863,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5463182926177979},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5463182926177979},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5605700612068176},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9947832226753235,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.31092438101768494,0.5463182926177979,0.32773110270500183,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5463182926177979},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5463182926177979},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5605700612068176},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.991982102394104,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.5463182926177979,0.31092438101768494,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5605700612068176},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9952064752578735,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.25882354378700256,0.5463182926177979,0.2991596758365631,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9867040514945984,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.21512605249881744,0.5463182926177979,0.2504201829433441,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.917374849319458,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7529411911964417,0.570071280002594,0.7848739624023438,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.570071280002594},{"x":0.7411764860153198,"y":0.570071280002594},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9788698554039001,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.6823529601097107,0.570071280002594,0.7411764860153198,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.6705882549285889,"y":0.570071280002594},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9856362342834473,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6420168280601501,0.570071280002594,0.6705882549285889,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.570071280002594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.570071280002594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9834105372428894,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5983193516731262,0.570071280002594,0.6302521228790283,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.570071280002594},{"x":0.5848739743232727,"y":0.570071280002594},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9499794244766235,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.570071280002594,0.5848739743232727,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.570071280002594},{"x":0.5680672526359558,"y":0.570071280002594},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9841519594192505,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.5310924649238586,0.570071280002594,0.5680672526359558,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.570071280002594},{"x":0.5176470875740051,"y":0.570071280002594},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9802513122558594,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.4756302535533905,0.570071280002594,0.5176470875740051,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.570071280002594},{"x":0.462184876203537,"y":0.570071280002594},{"x":0.462184876203537,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9844704866409302,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.4117647111415863,0.570071280002594,0.462184876203537,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.570071280002594},{"x":0.4000000059604645,"y":0.570071280002594},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5819477438926697},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9825811386108398,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.37142857909202576,0.570071280002594,0.4000000059604645,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.570071280002594},{"x":0.35966387391090393,"y":0.570071280002594},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9743119478225708,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3495798408985138,0.570071280002594,0.35966387391090393,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.570071280002594},{"x":0.3361344635486603,"y":0.570071280002594},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5819477438926697},{"x":0.289075642824173,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.990251362323761,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.289075642824173,0.570071280002594,0.3361344635486603,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.570071280002594},{"x":0.27563026547431946,"y":0.570071280002594},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9795017838478088,"dir":"rtl","str":"عمیقی","boundary":[0.2386554628610611,0.570071280002594,0.27563026547431946,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9826440811157227,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.570071280002594,0.22521008551120758,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9796766042709351,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.7092437148094177,0.5902612805366516,0.7848739624023438,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5902612805366516},{"x":0.702521026134491,"y":0.5902612805366516},{"x":0.702521026134491,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9945213794708252,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6957983374595642,0.5902612805366516,0.702521026134491,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9957629442214966,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6487395167350769,0.5902612805366516,0.6890756487846375,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9954330325126648,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6336134672164917,0.5902612805366516,0.6403361558914185,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9887106418609619,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5882353186607361,0.5902612805366516,0.6268907785415649,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9915056228637695,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.5478991866111755,0.5902612805366516,0.5798319578170776,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9919137358665466,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5025210380554199,0.5902612805366516,0.5411764979362488,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6045130491256714},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9944183826446533,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.46722689270973206,0.5902612805366516,0.4957983195781708,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9846508502960205,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.4319327771663666,0.5902612805366516,0.4605042040348053,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6045130491256714},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.994011640548706,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41680672764778137,0.5902612805366516,0.4252100884914398,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6045130491256714},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9898900985717773,"dir":"rtl","str":"برگشت","boundary":[0.36974790692329407,0.5902612805366516,0.4100840389728546,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6045130491256714},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9805569052696228,"dir":"rtl","str":"ناپذیریها","boundary":[0.30924370884895325,0.5902612805366516,0.3663865625858307,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6045130491256714},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9949529767036438,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.27731093764305115,0.5902612805366516,0.3008403480052948,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9967032074928284,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24705882370471954,0.5902612805366516,0.2705882489681244,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.991266131401062,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.5902612805366516,0.24537815153598785,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9913893938064575,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.23361344635486603,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.984887957572937,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49656292724609374,0.7898739624023438,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9933469295501709,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.7697479128837585,0.6128265857696533,0.7848739624023438,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9778321981430054,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7546218633651733,0.6128265857696533,0.7630252242088318,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9968951940536499,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7092437148094177,0.6128265857696533,0.7478991746902466,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6128265857696533},{"x":0.707563042640686,"y":0.6128265857696533},{"x":0.707563042640686,"y":0.6247031092643738},{"x":0.702521026134491,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9889518022537231,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.702521026134491,0.6128265857696533,0.707563042640686,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9930298328399658,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.6705882549285889,0.6128265857696533,0.6957983374595642,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9863148331642151,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.6168067455291748,0.6128265857696533,0.6638655662536621,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9926636815071106,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6016806960105896,0.6128265857696533,0.6084033846855164,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9945142269134521,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5848739743232727,0.6128265857696533,0.5949580073356628,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6128265857696533},{"x":0.578151285648346,"y":0.6128265857696533},{"x":0.578151285648346,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9946616291999817,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5579832196235657,0.6128265857696533,0.578151285648346,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6247031092643738},{"x":0.529411792755127,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9937000274658203,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.529411792755127,0.6128265857696533,0.5512605309486389,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9952852129936218,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.4773109257221222,0.6128265857696533,0.5226891040802002,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6128265857696533},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6128265857696533},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9944614171981812,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4453781545162201,0.6128265857696533,0.47058823704719543,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6128265857696533},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6128265857696533},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9897055625915527,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.4000000059604645,0.6128265857696533,0.43697479367256165,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6128265857696533},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6128265857696533},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.991398811340332,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.3680672347545624,0.6128265857696533,0.39159664511680603,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6247031092643738},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9937574863433838,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.32773110270500183,0.6128265857696533,0.3613445460796356,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6247031092643738},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9962602257728577,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.29411765933036804,0.6128265857696533,0.3210084140300751,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9973042011260986,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.26386556029319763,0.6128265857696533,0.2873949706554413,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6128265857696533},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6128265857696533},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9805458784103394,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6128265857696533,0.26218488812446594,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9901537895202637,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7411764860153198,0.6306413412094116,0.7596638798713684,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9913097620010376,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.6306413412094116,0.7344537973403931,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9876816868782043,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.6739495992660522,0.6306413412094116,0.6957983374595642,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9813152551651001,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.6134454011917114,0.6306413412094116,0.6655462384223938,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6306413412094116},{"x":0.605042040348053,"y":0.6306413412094116},{"x":0.605042040348053,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9912514090538025,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5714285969734192,0.6306413412094116,0.605042040348053,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9869260787963867,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.6306413412094116,0.5630252361297607,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9892084002494812,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.5025210380554199,0.6306413412094116,0.5495798587799072,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6484560370445251},{"x":0.489075630903244,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9870802760124207,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.6318289637565613,0.4941176474094391,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9911508560180664,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.4420168101787567,0.6318289637565613,0.4789915978908539,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6318289637565613},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6318289637565613},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9962794780731201,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.3983193337917328,0.6318289637565613,0.43361344933509827,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6318289637565613},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6318289637565613},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9935309886932373,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3798319399356842,0.6318289637565613,0.38991597294807434,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6318289637565613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6318289637565613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6496437191963196},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9926799535751343,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.35462185740470886,0.6318289637565613,0.37142857909202576,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6496437191963196},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9949448108673096,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.33949580788612366,0.6318289637565613,0.3462184965610504,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9937480092048645,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.3042016923427582,0.6318289637565613,0.3294117748737335,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6330166459083557},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6330166459083557},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6496437191963196},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9884599447250366,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2857142984867096,0.6330166459083557,0.29579833149909973,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6330166459083557},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6330166459083557},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6496437191963196},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9851258397102356,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.2554621994495392,0.6330166459083557,0.27563026547431946,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9862887263298035,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.21512605249881744,0.6330166459083557,0.24705882370471954,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9884940981864929,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.7361344695091248,0.6543943285942078,0.7848739624023438,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6686460971832275},{"x":0.702521026134491,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9929888248443604,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.702521026134491,0.6543943285942078,0.7260504364967346,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9948426485061646,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6857143044471741,0.6543943285942078,0.6941176652908325,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9933027625083923,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6504201889038086,0.6543943285942078,0.6756302714347839,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6686460971832275},{"x":0.605042040348053,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9884349703788757,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.605042040348053,0.6543943285942078,0.6403361558914185,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9851817488670349,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.5428571701049805,0.6543943285942078,0.5966386795043945,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6686460971832275},{"x":0.529411792755127,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9816197752952576,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.6543943285942078,0.5327731370925903,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9915305376052856,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.4571428596973419,0.6543943285942078,0.5193277597427368,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6543943285942078},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6543943285942078},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9962607622146606,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4084033668041229,0.6543943285942078,0.44873949885368347,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9920797348022461,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3798319399356842,0.6543943285942078,0.3983193337917328,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6543943285942078},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6543943285942078},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6686460971832275},{"x":0.364705890417099,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9934493899345398,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.364705890417099,0.6543943285942078,0.36974790692329407,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6543943285942078},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6543943285942078},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6686460971832275},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.993806779384613,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.30588236451148987,0.6543943285942078,0.35462185740470886,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6543943285942078},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6543943285942078},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8990343809127808,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.2571428716182709,0.6543943285942078,0.29579833149909973,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9860714077949524,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.21512605249881744,0.6543943285942078,0.24705882370471954,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.675771951675415},{"x":0.778151273727417,"y":0.675771951675415},{"x":0.778151273727417,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9719770550727844,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7714285850524902,0.675771951675415,0.778151273727417,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.675771951675415},{"x":0.7613445520401001,"y":0.675771951675415},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9913654923439026,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7462185025215149,0.675771951675415,0.7613445520401001,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.675771951675415},{"x":0.7445378303527832,"y":0.675771951675415},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9809772968292236,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.675771951675415,0.7445378303527832,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.675771951675415},{"x":0.7344537973403931,"y":0.675771951675415},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9942643642425537,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6974790096282959,0.675771951675415,0.7344537973403931,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.675771951675415},{"x":0.6890756487846375,"y":0.675771951675415},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6923990249633789},{"x":0.680672287940979,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9878677129745483,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.680672287940979,0.675771951675415,0.6890756487846375,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.675771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.675771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9907511472702026,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.6571428775787354,0.675771951675415,0.6773109436035156,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.675771951675415},{"x":0.6487395167350769,"y":0.675771951675415},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9949312210083008,"dir":"rtl","str":"منسجم","boundary":[0.6067227125167847,0.675771951675415,0.6487395167350769,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.675771951675415},{"x":0.5983193516731262,"y":0.675771951675415},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9934003353118896,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5764706134796143,0.675771951675415,0.5983193516731262,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.675771951675415},{"x":0.5697479248046875,"y":0.675771951675415},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9898825883865356,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5462185144424438,0.675771951675415,0.5697479248046875,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.675771951675415},{"x":0.5394958257675171,"y":0.675771951675415},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9961050748825073,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5126050710678101,0.675771951675415,0.5394958257675171,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.675771951675415},{"x":0.5058823823928833,"y":0.675771951675415},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.991862416267395,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.675771951675415,0.5058823823928833,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.675771951675415},{"x":0.4924369752407074,"y":0.675771951675415},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9944746494293213,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.4436974823474884,0.675771951675415,0.4924369752407074,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.675771951675415},{"x":0.43697479367256165,"y":0.675771951675415},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.978969156742096,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.4151260554790497,0.675771951675415,0.43697479367256165,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.675771951675415},{"x":0.4084033668041229,"y":0.675771951675415},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6923990249633789},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9886354804039001,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.38823530077934265,0.675771951675415,0.4084033668041229,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.675771951675415},{"x":0.3815126121044159,"y":0.675771951675415},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6923990249633789},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9931846857070923,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.35462185740470886,0.675771951675415,0.3815126121044159,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.675771951675415},{"x":0.3478991687297821,"y":0.675771951675415},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9949043989181519,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.3008403480052948,0.675771951675415,0.3478991687297821,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.675771951675415},{"x":0.29243698716163635,"y":0.675771951675415},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9916118383407593,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.2504201829433441,0.675771951675415,0.29243698716163635,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415},{"x":0.24369747936725616,"y":0.675771951675415},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9890540838241577,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.21512605249881744,0.675771951675415,0.24369747936725616,0.6923990249633789]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9398226141929626,"str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.6828978657722473,0.5058823823928833,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9907954335212708,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7613445520401001,0.6959620118141174,0.7831932902336121,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9912723898887634,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.6959620118141174,0.7596638798713684,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9390143752098083,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7092437148094177,0.6959620118141174,0.7462185025215149,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6959620118141174},{"x":0.702521026134491,"y":0.6959620118141174},{"x":0.702521026134491,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9908003211021423,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6840336322784424,0.6959620118141174,0.702521026134491,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9947783946990967,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6621848940849304,0.6959620118141174,0.6756302714347839,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9950786828994751,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6285714507102966,0.6959620118141174,0.6554622054100037,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.937431812286377,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5815126299858093,0.6971496343612671,0.6218487620353699,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9915497899055481,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5159664154052734,0.6971496343612671,0.5731092691421509,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7114014029502869},{"x":0.507563054561615,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9820526838302612,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.6971496343612671,0.5126050710678101,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6971496343612671},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6971496343612671},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7114014029502869},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.99396812915802,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.43697479367256165,0.6971496343612671,0.49915966391563416,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6971496343612671},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6971496343612671},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9854931831359863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.6971496343612671,0.43361344933509827,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6971496343612671},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6971496343612671},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7125890851020813},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.993869423866272,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.37310925126075745,0.6971496343612671,0.42016807198524475,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6971496343612671},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6971496343612671},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9853346347808838,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.6971496343612671,0.36974790692329407,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6971496343612671},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6971496343612671},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9851594567298889,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.6971496343612671,0.35630252957344055,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6971496343612671},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6971496343612671},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7125890851020813},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9928489327430725,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.29411765933036804,0.6971496343612671,0.34285715222358704,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9889582991600037,"dir":"rtl","str":"پژوهشگرانی","boundary":[0.21512605249881744,0.6983373165130615,0.2873949706554413,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9835386872291565,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7697479128837585,0.7185273170471191,0.7831932902336121,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7339667677879333},{"x":0.729411780834198,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9854823350906372,"dir":"rtl","str":"تمایل","boundary":[0.729411780834198,0.7185273170471191,0.7613445520401001,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9973143935203552,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7109243869781494,0.7185273170471191,0.7193277478218079,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7185273170471191},{"x":0.702521026134491,"y":0.7185273170471191},{"x":0.702521026134491,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9893108606338501,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6638655662536621,0.7185273170471191,0.702521026134491,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7185273170471191},{"x":0.653781533241272,"y":0.7185273170471191},{"x":0.653781533241272,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9959067106246948,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.7185273170471191,0.653781533241272,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9945648312568665,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6117647290229797,0.7185273170471191,0.6403361558914185,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9881225824356079,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5361344814300537,0.7185273170471191,0.6016806960105896,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9922101497650146,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.4941176474094391,0.7185273170471191,0.5277311205863953,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7185273170471191},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7185273170471191},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9908201694488525,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.4605042040348053,0.7185273170471191,0.48571428656578064,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7339667677879333},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9819328188896179,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45546218752861023,0.7185273170471191,0.4605042040348053,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9878243803977966,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.4117647111415863,0.7185273170471191,0.4470588266849518,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7185273170471191},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7185273170471191},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7339667677879333},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9808456897735596,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.38991597294807434,0.7185273170471191,0.40168067812919617,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9913581609725952,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3613445460796356,0.7185273170471191,0.3815126121044159,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7185273170471191},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7185273170471191},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7339667677879333},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9846765398979187,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35798320174217224,0.7185273170471191,0.35966387391090393,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9947816729545593,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.2991596758365631,0.7185273170471191,0.3478991687297821,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7185273170471191},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7185273170471191},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9898821115493774,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2806722819805145,0.7185273170471191,0.29075631499290466,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9948840141296387,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2537815272808075,0.7185273170471191,0.2705882489681244,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9903246760368347,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.21512605249881744,0.7185273170471191,0.24369747936725616,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7553443908691406},{"x":0.75126051902771,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9948021173477173,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.75126051902771,0.7422803044319153,0.7831932902336121,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9940988421440125,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7394958138465881,0.7422803044319153,0.7445378303527832,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9944636821746826,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7042016983032227,0.7422803044319153,0.7310924530029297,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9940945506095886,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.6571428775787354,0.7422803044319153,0.6974790096282959,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9958241581916809,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6252101063728333,0.7422803044319153,0.6521008610725403,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9902199506759644,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5714285969734192,0.7422803044319153,0.6184874176979065,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9950738549232483,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.5327731370925903,0.7422803044319153,0.5647059082984924,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7553443908691406},{"x":0.489075630903244,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9887493848800659,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.489075630903244,0.7410926222801208,0.5260504484176636,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7410926222801208},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7410926222801208},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7553443908691406},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9918014407157898,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.45546218752861023,0.7410926222801208,0.48235294222831726,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7410926222801208},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7410926222801208},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9892130494117737,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.4285714328289032,0.7410926222801208,0.44873949885368347,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7410926222801208},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7410926222801208},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9961842894554138,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4000000059604645,0.7410926222801208,0.42352941632270813,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7553443908691406},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9970545172691345,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.36974790692329407,0.7410926222801208,0.3932773172855377,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7553443908691406},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9791006445884705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.7410926222801208,0.3680672347545624,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9883041977882385,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6058265857696533,0.7898739624023438,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9647266864776611,"str":"می","boundary":[0.7731092572212219,0.6817102432250977,0.7831932902336121,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9647266864776611,"dir":"ltr","boundary":[0.7681092572212219,0.6747102432250977,0.7881932902336121,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.775534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9923220872879028,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.7636579275131226,0.7647058963775635,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.775534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.992538571357727,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7092437148094177,0.7636579275131226,0.7277311086654663,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7636579275131226},{"x":0.702521026134491,"y":0.7636579275131226},{"x":0.702521026134491,"y":0.775534451007843},{"x":0.6705882549285889,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9919470548629761,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6705882549285889,0.7636579275131226,0.702521026134491,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.775534451007843},{"x":0.6117647290229797,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9891085624694824,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.6117647290229797,0.7636579275131226,0.6638655662536621,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.775534451007843},{"x":0.5630252361297607,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9928518533706665,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5630252361297607,0.7636579275131226,0.6033613681793213,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5579832196235657,"y":0.775534451007843},{"x":0.529411792755127,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9952054619789124,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.529411792755127,0.7636579275131226,0.5579832196235657,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.775534451007843},{"x":0.5210084319114685,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9879781007766724,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.7636579275131226,0.5260504484176636,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5126050710678101,"y":0.775534451007843},{"x":0.48739495873451233,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9931851625442505,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.48739495873451233,0.7636579275131226,0.5126050710678101,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7636579275131226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7636579275131226},{"x":0.48739495873451233,"y":0.775534451007843},{"x":0.48403361439704895,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9926630854606628,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.7636579275131226,0.48739495873451233,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.775534451007843},{"x":0.4436974823474884,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9919012188911438,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.4436974823474884,0.7636579275131226,0.4756302535533905,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7636579275131226},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7636579275131226},{"x":0.43529412150382996,"y":0.775534451007843},{"x":0.40168067812919617,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9927204251289368,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.40168067812919617,0.7636579275131226,0.43529412150382996,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4000000059604645,"y":0.775534451007843},{"x":0.3966386616230011,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9938076734542847,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.7636579275131226,0.4000000059604645,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7636579275131226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.775534451007843},{"x":0.3848739564418793,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9941798448562622,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3848739564418793,0.7636579275131226,0.38991597294807434,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3781512677669525,"y":0.775534451007843},{"x":0.34285715222358704,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9073942303657532,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.34285715222358704,0.7636579275131226,0.3781512677669525,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3361344635486603,"y":0.775534451007843},{"x":0.30756303668022156,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9893782138824463,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.30756303668022156,0.7636579275131226,0.3361344635486603,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3008403480052948,"y":0.775534451007843},{"x":0.27899160981178284,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9969534277915955,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.27899160981178284,0.7636579275131226,0.3008403480052948,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7636579275131226},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7636579275131226},{"x":0.27563026547431946,"y":0.775534451007843},{"x":0.2705882489681244,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9923715591430664,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.7636579275131226,0.27563026547431946,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7636579275131226},{"x":0.26386556029319763,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9942435026168823,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.21512605249881744,0.7636579275131226,0.26386556029319763,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.783847987651825},{"x":0.7848739624023438,"y":0.783847987651825},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.75126051902771,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9929931163787842,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.75126051902771,0.783847987651825,0.7848739624023438,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.783847987651825},{"x":0.7445378303527832,"y":0.783847987651825},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9878297448158264,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7243697643280029,0.783847987651825,0.7445378303527832,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.783847987651825},{"x":0.7176470756530762,"y":0.783847987651825},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9910271763801575,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6991596817970276,0.783847987651825,0.7176470756530762,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.783847987651825},{"x":0.6907563209533691,"y":0.783847987651825},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9944068789482117,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6857143044471741,0.783847987651825,0.6907563209533691,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.783847987651825},{"x":0.6773109436035156,"y":0.783847987651825},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9981938600540161,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6571428775787354,0.783847987651825,0.6773109436035156,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.783847987651825},{"x":0.6487395167350769,"y":0.783847987651825},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9949840903282166,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6252101063728333,0.783847987651825,0.6487395167350769,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.783847987651825},{"x":0.6168067455291748,"y":0.783847987651825},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9902756214141846,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5932773351669312,0.783847987651825,0.6168067455291748,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.783847987651825},{"x":0.5865546464920044,"y":0.783847987651825},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9925280809402466,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5647059082984924,0.783847987651825,0.5865546464920044,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.783847987651825},{"x":0.556302547454834,"y":0.783847987651825},{"x":0.556302547454834,"y":0.7980997562408447},{"x":0.534453809261322,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9966539740562439,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.534453809261322,0.783847987651825,0.556302547454834,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.783847987651825},{"x":0.5327731370925903,"y":0.783847987651825},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900604486465454,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.783847987651825,0.5327731370925903,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.783847987651825},{"x":0.5193277597427368,"y":0.783847987651825},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.995202898979187,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.4907563030719757,0.783847987651825,0.5193277597427368,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.783847987651825},{"x":0.48403361439704895,"y":0.783847987651825},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9943392276763916,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4638655483722687,0.783847987651825,0.48403361439704895,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.783847987651825},{"x":0.45546218752861023,"y":0.783847987651825},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7980997562408447},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.992871880531311,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.42016807198524475,0.783847987651825,0.45546218752861023,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.783847987651825},{"x":0.413445383310318,"y":0.783847987651825},{"x":0.413445383310318,"y":0.7980997562408447},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9962257146835327,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.3949579894542694,0.783847987651825,0.413445383310318,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.783847987651825},{"x":0.38655462861061096,"y":0.783847987651825},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7980997562408447},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.985507071018219,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3815126121044159,0.783847987651825,0.38655462861061096,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.783847987651825},{"x":0.37478992342948914,"y":0.783847987651825},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7980997562408447},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9957211017608643,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.35462185740470886,0.783847987651825,0.37478992342948914,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.783847987651825},{"x":0.3478991687297821,"y":0.783847987651825},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7980997562408447},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9916110038757324,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.2722689211368561,0.783847987651825,0.3478991687297821,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.783847987651825},{"x":0.2655462324619293,"y":0.783847987651825},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7980997562408447},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9946903586387634,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.25882354378700256,0.783847987651825,0.2655462324619293,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.2504201829433441,"y":0.783847987651825},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9919739365577698,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.21512605249881744,0.783847987651825,0.2504201829433441,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9895790219306946,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7566579275131226,0.7898739624023438,0.8050997562408447],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/RjIPhFPVgePBaOLM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/qnakRPJTAtqJtmfi.jpg","blurred":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/ZfAjDiXzIfAuUqzh.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00014402142103380942,0.9986724807354582,0.9990353614366536]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7848739624023438,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9943867921829224,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7714285850524902,0.12826603651046753,0.7848739624023438,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7630252242088318,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9895967245101929,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7478991746902466,0.12826603651046753,0.7630252242088318,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7378151416778564,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9891859292984009,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.12826603651046753,0.7378151416778564,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7260504364967346,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7260504364967346,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.996039867401123,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7159664034843445,0.12826603651046753,0.7260504364967346,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.12826603651046753},{"x":0.707563042640686,"y":0.12826603651046753},{"x":0.707563042640686,"y":0.1448931097984314},{"x":0.680672287940979,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9921350479125977,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.680672287940979,0.12826603651046753,0.707563042640686,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6722689270973206,"y":0.12826603651046753},{"x":0.6722689270973206,"y":0.1448931097984314},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.8978687524795532,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6403361558914185,0.12826603651046753,0.6722689270973206,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.12826603651046753},{"x":0.63193279504776,"y":0.12826603651046753},{"x":0.63193279504776,"y":0.1448931097984314},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.995035707950592,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6067227125167847,0.12826603651046753,0.63193279504776,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5983193516731262,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9930967092514038,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.12826603651046753,0.5983193516731262,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5865546464920044,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9937028884887695,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.5243697762489319,0.12826603651046753,0.5865546464920044,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5159664154052734,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1448931097984314},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9839553833007812,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.48571428656578064,0.12826603651046753,0.5159664154052734,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.12826603651046753},{"x":0.4773109257221222,"y":0.12826603651046753},{"x":0.4773109257221222,"y":0.1448931097984314},{"x":0.4588235318660736,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9918100237846375,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4588235318660736,0.12826603651046753,0.4773109257221222,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.12826603651046753},{"x":0.44873949885368347,"y":0.12826603651046753},{"x":0.44873949885368347,"y":0.1448931097984314},{"x":0.440336138010025,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.980789065361023,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.440336138010025,0.12826603651046753,0.44873949885368347,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.12826603651046753},{"x":0.4319327771663666,"y":0.12826603651046753},{"x":0.4319327771663666,"y":0.1448931097984314},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9933251738548279,"dir":"rtl","str":"پردازد","boundary":[0.4000000059604645,0.12826603651046753,0.4319327771663666,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.12826603651046753},{"x":0.3983193337917328,"y":0.12826603651046753},{"x":0.3983193337917328,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3949579894542694,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.98987877368927,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.12826603651046753,0.3983193337917328,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.12826603651046753},{"x":0.38823530077934265,"y":0.12826603651046753},{"x":0.38823530077934265,"y":0.1448931097984314},{"x":0.35966387391090393,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9928686618804932,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.35966387391090393,0.12826603651046753,0.38823530077934265,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.12826603651046753},{"x":0.3512605130672455,"y":0.12826603651046753},{"x":0.3512605130672455,"y":0.1448931097984314},{"x":0.32773110270500183,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9934550523757935,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.32773110270500183,0.12826603651046753,0.3512605130672455,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.12826603651046753},{"x":0.3193277418613434,"y":0.12826603651046753},{"x":0.3193277418613434,"y":0.1448931097984314},{"x":0.267226904630661,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9840355515480042,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.267226904630661,0.12826603651046753,0.3193277418613434,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.12826603651046753},{"x":0.26050421595573425,"y":0.12826603651046753},{"x":0.26050421595573425,"y":0.1448931097984314},{"x":0.22689075767993927,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9890286922454834,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.22689075767993927,0.12826603651046753,0.26050421595573425,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.12826603651046753},{"x":0.2201680690050125,"y":0.12826603651046753},{"x":0.2201680690050125,"y":0.1448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9685549139976501,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.12826603651046753,0.2201680690050125,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7361344695091248,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9830455780029297,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.7361344695091248,0.1496437042951584,0.7848739624023438,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7277311086654663,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7210084199905396,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9962521195411682,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7210084199905396,0.1496437042951584,0.7277311086654663,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7126050591468811,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6655462384223938,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9944767951965332,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6655462384223938,0.1496437042951584,0.7126050591468811,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6571428775787354,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6504201889038086,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9941562414169312,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6504201889038086,0.1496437042951584,0.6571428775787354,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6420168280601501,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6067227125167847,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9935367107391357,"dir":"rtl","str":"ارزشی","boundary":[0.6067227125167847,0.1496437042951584,0.6420168280601501,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6000000238418579,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5731092691421509,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9933094382286072,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5731092691421509,0.1496437042951584,0.6000000238418579,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5647059082984924,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5260504484176636,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9923952221870422,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5260504484176636,0.1496437042951584,0.5647059082984924,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5193277597427368,"y":0.16627077758312225},{"x":0.4773109257221222,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9865458607673645,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.4773109257221222,0.1496437042951584,0.5193277597427368,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.1496437042951584},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1496437042951584},{"x":0.46890756487846375,"y":0.16627077758312225},{"x":0.41680672764778137,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9871578216552734,"dir":"rtl","str":"سیستمها","boundary":[0.41680672764778137,0.1496437042951584,0.46890756487846375,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.1496437042951584},{"x":0.4084033668041229,"y":0.1496437042951584},{"x":0.4084033668041229,"y":0.16627077758312225},{"x":0.37142857909202576,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9885185360908508,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.37142857909202576,0.1496437042951584,0.4084033668041229,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.1496437042951584},{"x":0.3613445460796356,"y":0.1496437042951584},{"x":0.3613445460796356,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3512605130672455,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9878131151199341,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3512605130672455,0.1496437042951584,0.3613445460796356,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.1496437042951584},{"x":0.34285715222358704,"y":0.1496437042951584},{"x":0.34285715222358704,"y":0.16627077758312225},{"x":0.32773110270500183,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9923527836799622,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.32773110270500183,0.1496437042951584,0.34285715222358704,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.1496437042951584},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1496437042951584},{"x":0.3176470696926117,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3126050531864166,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9914057850837708,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3126050531864166,0.1496437042951584,0.3176470696926117,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.1496437042951584},{"x":0.30588236451148987,"y":0.1496437042951584},{"x":0.30588236451148987,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2705882489681244,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9938928484916687,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.2705882489681244,0.1496437042951584,0.30588236451148987,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.1496437042951584},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1496437042951584},{"x":0.26218488812446594,"y":0.16627077758312225},{"x":0.24369747936725616,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9928551912307739,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.24369747936725616,0.1496437042951584,0.26218488812446594,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.1496437042951584},{"x":0.23529411852359772,"y":0.1496437042951584},{"x":0.23529411852359772,"y":0.16627077758312225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9871004223823547,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.22857142984867096,0.1496437042951584,0.23529411852359772,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1496437042951584},{"x":0.2218487411737442,"y":0.1496437042951584},{"x":0.2218487411737442,"y":0.16627077758312225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.985602617263794,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21512605249881744,0.1496437042951584,0.2218487411737442,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9888779520988464,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7647058963775635,0.1722090244293213,0.7831932902336121,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.1722090244293213},{"x":0.756302535533905,"y":0.1722090244293213},{"x":0.756302535533905,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7310924530029297,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9918743371963501,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7310924530029297,0.1722090244293213,0.756302535533905,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7226890921592712,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6941176652908325,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9915480613708496,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6941176652908325,0.1722090244293213,0.7226890921592712,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9880502223968506,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6739495992660522,0.1722090244293213,0.6840336322784424,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6655462384223938,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6436975002288818,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9862026572227478,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.6436975002288818,0.1722090244293213,0.6655462384223938,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6420168280601501,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9682589769363403,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.1722090244293213,0.6420168280601501,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.1722090244293213},{"x":0.63193279504776,"y":0.1722090244293213},{"x":0.63193279504776,"y":0.18883609771728516},{"x":0.583193302154541,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9941627979278564,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.583193302154541,0.1722090244293213,0.63193279504776,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5747899413108826,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5327731370925903,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.996101438999176,"dir":"rtl","str":"اختلاف","boundary":[0.5327731370925903,0.1722090244293213,0.5747899413108826,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5058823823928833,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.986423909664154,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5058823823928833,0.1722090244293213,0.5243697762489319,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.1722090244293213},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1722090244293213},{"x":0.49747899174690247,"y":0.18883609771728516},{"x":0.48571428656578064,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9794464111328125,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.48571428656578064,0.1722090244293213,0.49747899174690247,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4773109257221222,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4773109257221222,"y":0.18883609771728516},{"x":0.45210084319114685,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9852566719055176,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.45210084319114685,0.1722090244293213,0.4773109257221222,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4436974823474884,"y":0.18883609771728516},{"x":0.43529412150382996,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9940242171287537,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.43529412150382996,0.1722090244293213,0.4436974823474884,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4268907606601715,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18883609771728516},{"x":0.40504202246665955,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9907277226448059,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.40504202246665955,0.1722090244293213,0.4268907606601715,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3966386616230011,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3966386616230011,"y":0.18883609771728516},{"x":0.38655462861061096,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9924078583717346,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.38655462861061096,0.1722090244293213,0.3966386616230011,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.1722090244293213},{"x":0.37478992342948914,"y":0.1722090244293213},{"x":0.37478992342948914,"y":0.18883609771728516},{"x":0.35966387391090393,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9905577898025513,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.35966387391090393,0.1722090244293213,0.37478992342948914,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.1722090244293213},{"x":0.35798320174217224,"y":0.1722090244293213},{"x":0.35798320174217224,"y":0.18883609771728516},{"x":0.35630252957344055,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9671051502227783,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.1722090244293213,0.35798320174217224,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3462184965610504,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3462184965610504,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3176470696926117,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9928812384605408,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3176470696926117,0.1722090244293213,0.3462184965610504,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.1722090244293213},{"x":0.30924370884895325,"y":0.1722090244293213},{"x":0.30924370884895325,"y":0.18883609771728516},{"x":0.27563026547431946,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9866454005241394,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.27563026547431946,0.1722090244293213,0.30924370884895325,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1722090244293213},{"x":0.267226904630661,"y":0.1722090244293213},{"x":0.267226904630661,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9796509742736816,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.21512605249881744,0.1722090244293213,0.267226904630661,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2102137804031372},{"x":0.75126051902771,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9932151436805725,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.75126051902771,0.1923990547657013,0.7848739624023438,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9955954551696777,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7126050591468811,0.1923990547657013,0.7445378303527832,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9978869557380676,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6974790096282959,0.1923990547657013,0.7042016983032227,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6907563209533691,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9955670237541199,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6554622054100037,0.1923990547657013,0.6907563209533691,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.996458888053894,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6352941393852234,0.1923990547657013,0.6470588445663452,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9934161305427551,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6117647290229797,0.1923990547657013,0.6268907785415649,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9871104955673218,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.1923990547657013,0.6016806960105896,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9950046539306641,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5596638917922974,0.1923990547657013,0.5899159908294678,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5529412031173706,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9937180876731873,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5226891040802002,0.1923990547657013,0.5529412031173706,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9950838088989258,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4957983195781708,0.1923990547657013,0.5142857432365417,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1923990547657013},{"x":0.489075630903244,"y":0.1923990547657013},{"x":0.489075630903244,"y":0.2102137804031372},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9975707530975342,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.48235294222831726,0.1923990547657013,0.489075630903244,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4739495813846588,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9982248544692993,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4638655483722687,0.1923990547657013,0.4739495813846588,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9945712685585022,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.4252100884914398,0.1923990547657013,0.4571428596973419,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.1923990547657013},{"x":0.41848739981651306,"y":0.1923990547657013},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2102137804031372},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9927235841751099,"dir":"rtl","str":"کاربردشان","boundary":[0.35798320174217224,0.1923990547657013,0.41848739981651306,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.1923990547657013},{"x":0.3512605130672455,"y":0.1923990547657013},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2102137804031372},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9899407029151917,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.3294117748737335,0.1923990547657013,0.3512605130672455,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.1923990547657013},{"x":0.3210084140300751,"y":0.1923990547657013},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9908389449119568,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.2823529541492462,0.1923990547657013,0.3210084140300751,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2806722819805145,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2102137804031372},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9906989336013794,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27731093764305115,0.1923990547657013,0.2806722819805145,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2705882489681244,"y":0.1923990547657013},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9947640299797058,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.24033613502979279,0.1923990547657013,0.2705882489681244,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1923990547657013},{"x":0.23361344635486603,"y":0.1923990547657013},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9938176274299622,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.21512605249881744,0.1923990547657013,0.23361344635486603,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9827181696891785,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.7344537973403931,0.21377672255039215,0.7848739624023438,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9907113909721375,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7058823704719543,0.21377672255039215,0.7260504364967346,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9812363386154175,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6739495992660522,0.21377672255039215,0.6957983374595642,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9854364395141602,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیکی","boundary":[0.5798319578170776,0.21377672255039215,0.6571428775787354,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.978898823261261,"dir":"rtl","str":"نیروگاهها","boundary":[0.5176470875740051,0.21377672255039215,0.5697479248046875,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.21377672255039215},{"x":0.507563054561615,"y":0.21377672255039215},{"x":0.507563054561615,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9830995202064514,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.21377672255039215,0.507563054561615,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4941176474094391,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2327791005373001},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9917892813682556,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.45546218752861023,0.21377672255039215,0.4941176474094391,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2327791005373001},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9887359738349915,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.40336135029792786,0.21377672255039215,0.4453781545162201,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3932773172855377,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2327791005373001},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9913696646690369,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.37478992342948914,0.21377672255039215,0.3932773172855377,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3663865625858307,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2327791005373001},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9899604320526123,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.35798320174217224,0.21377672255039215,0.3663865625858307,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3495798408985138,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2327791005373001},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9702177047729492,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.34285715222358704,0.21377672255039215,0.3495798408985138,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3327731192111969,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2327791005373001},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9938095808029175,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.29411765933036804,0.21377672255039215,0.3327731192111969,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2840336263179779,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2327791005373001},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9957480430603027,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.27563026547431946,0.21377672255039215,0.2840336263179779,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.267226904630661,"y":0.21377672255039215},{"x":0.267226904630661,"y":0.2327791005373001},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9833386540412903,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.21512605249881744,0.21377672255039215,0.267226904630661,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.23990498483181},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23990498483181},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2529691159725189},{"x":0.75126051902771,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9947757124900818,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.75126051902771,0.23990498483181,0.7831932902336121,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.23990498483181},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23990498483181},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9898183941841125,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.23990498483181,0.7411764860153198,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.23990498483181},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23990498483181},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9870848655700684,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.6773109436035156,0.23990498483181,0.7260504364967346,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9939913749694824,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6386554837226868,0.23871733248233795,0.6672269105911255,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9787729978561401,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.5882353186607361,0.23871733248233795,0.6285714507102966,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2517814636230469},{"x":0.583193302154541,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9607698917388916,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.23871733248233795,0.5882353186607361,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2517814636230469},{"x":0.561344563961029,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.986041784286499,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.561344563961029,0.23871733248233795,0.5731092691421509,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9860604405403137,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.5243697762489319,0.23871733248233795,0.5512605309486389,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9930777549743652,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.4773109257221222,0.23871733248233795,0.5142857432365417,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.23871733248233795},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23871733248233795},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9905171990394592,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.23871733248233795,0.46890756487846375,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.23871733248233795},{"x":0.45210084319114685,"y":0.23871733248233795},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2517814636230469},{"x":0.413445383310318,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.992197573184967,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.413445383310318,0.23871733248233795,0.45210084319114685,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.23871733248233795},{"x":0.40336135029792786,"y":0.23871733248233795},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2517814636230469},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9809907078742981,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.33781513571739197,0.23871733248233795,0.40336135029792786,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.23871733248233795},{"x":0.32773110270500183,"y":0.23871733248233795},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9886066913604736,"dir":"rtl","str":"تبرید","boundary":[0.2991596758365631,0.23871733248233795,0.32773110270500183,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.23871733248233795},{"x":0.289075642824173,"y":0.23871733248233795},{"x":0.289075642824173,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9899176359176636,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2823529541492462,0.23871733248233795,0.289075642824173,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2722689211368561,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2517814636230469},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9944809675216675,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.23193277418613434,0.23871733248233795,0.2722689211368561,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2218487411737442,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9922558069229126,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.23871733248233795,0.2218487411737442,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9854705333709717,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.7310924530029297,0.2577197253704071,0.7831932902336121,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9939515590667725,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6924369931221008,0.2577197253704071,0.7243697643280029,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9947923421859741,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.25890737771987915,0.6857143044471741,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.992963433265686,"dir":"rtl","str":"اکسرژی","boundary":[0.6252101063728333,0.25890737771987915,0.6739495992660522,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9956599473953247,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6067227125167847,0.25890737771987915,0.6184874176979065,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9969157576560974,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5714285969734192,0.25890737771987915,0.6000000238418579,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27434679865837097},{"x":0.534453809261322,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9878238439559937,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.534453809261322,0.25890737771987915,0.5647059082984924,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.25890737771987915},{"x":0.529411792755127,"y":0.25890737771987915},{"x":0.529411792755127,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4907563030719757,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9849597215652466,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4907563030719757,0.25890737771987915,0.529411792755127,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.25890737771987915},{"x":0.48403361439704895,"y":0.25890737771987915},{"x":0.48403361439704895,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9877859354019165,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4722689092159271,0.25890737771987915,0.48403361439704895,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4638655483722687,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4453781545162201,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9934335350990295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4453781545162201,0.25890737771987915,0.4638655483722687,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4420168101787567,"y":0.27434679865837097},{"x":0.43865546584129333,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9573460817337036,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.2600950002670288,0.4420168101787567,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7848739624023438,"y":0.12826603651046753},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9883449077606201,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.12126603651046752,0.7898739624023438,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.794536828994751},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5159664154052734,"y":0.805225670337677},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.973420262336731,"str":"شش","boundary":[0.48235294222831726,0.794536828994751,0.5159664154052734,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.794536828994751},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5159664154052734,"y":0.805225670337677},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.973420262336731,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.787536828994751,0.5209664154052734,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3372921645641327},{"x":0.267226904630661,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9838992357254028,"dir":"ltr","str":"محمد","boundary":[0.267226904630661,0.3242280185222626,0.3008403480052948,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3242280185222626},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3242280185222626},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9861368536949158,"dir":"ltr","str":"خان","boundary":[0.2369747906923294,0.3242280185222626,0.26050421595573425,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9677626490592957,"dir":"ltr","str":"اغلو","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.23529411852359772,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3008403480052948,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2991596758365631,"y":0.36104512214660645},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9635949730873108,"dir":"ltr","str":"یونس","boundary":[0.2806722819805145,0.3456057012081146,0.2991596758365631,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3444180488586426},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3598574697971344},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9841792583465576,"dir":"ltr","str":"سنجل","boundary":[0.23193277418613434,0.34323039650917053,0.25882354378700256,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2991596758365631,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3800475001335144},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.982029139995575,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.26050421595573425,0.3669833838939667,0.2991596758365631,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2537815272808075,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9804398417472839,"dir":"rtl","str":"دینسر","boundary":[0.2201680690050125,0.3681710362434387,0.2537815272808075,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9784696102142334,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.3041596758365631,0.3894228048324585],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/SCETEZvDDKgkgqyK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/zmcWZKhGmUAFBpEv.jpg","blurred":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/YRrAOhuPtOJUFWqZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0004924171177621691,0.9986724807354582,0.9990635716354479]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9896880388259888,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7176470756530762,0.42161521315574646,0.7831932902336121,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.988565981388092,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.6672269105911255,0.42161521315574646,0.7142857313156128,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9892564415931702,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.41461521315574645,0.7881932902336121,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7731092572212219,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9869077801704407,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7731092572212219,0.44418051838874817,0.7848739624023438,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7647058963775635,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9931646585464478,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.7378151416778564,0.44418051838874817,0.7647058963775635,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9960247278213501,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6991596817970276,0.44418051838874817,0.7310924530029297,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46080759167671204},{"x":0.658823549747467,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9945003390312195,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.658823549747467,0.44418051838874817,0.6924369931221008,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9904672503471375,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6268907785415649,0.44418051838874817,0.6521008610725403,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9970048666000366,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.44418051838874817,0.6184874176979065,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46080759167671204},{"x":0.534453809261322,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9913267493247986,"dir":"rtl","str":"شاخصهای","boundary":[0.534453809261322,0.44418051838874817,0.6033613681793213,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46080759167671204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9955382943153381,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.49747899174690247,0.44418051838874817,0.5260504484176636,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.44418051838874817},{"x":0.489075630903244,"y":0.44418051838874817},{"x":0.489075630903244,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9955559968948364,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4773109257221222,0.44418051838874817,0.489075630903244,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.44418051838874817},{"x":0.47058823704719543,"y":0.44418051838874817},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4151260554790497,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9920539259910583,"dir":"rtl","str":"تصمیمات","boundary":[0.4151260554790497,0.44418051838874817,0.47058823704719543,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.44418051838874817},{"x":0.40672269463539124,"y":0.44418051838874817},{"x":0.40672269463539124,"y":0.46080759167671204},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9942246079444885,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40168067812919617,0.44418051838874817,0.40672269463539124,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3932773172855377,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3630252182483673,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9882396459579468,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.3630252182483673,0.44418051838874817,0.3932773172855377,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.44418051838874817},{"x":0.35966387391090393,"y":0.44418051838874817},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3361344635486603,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9772520661354065,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.3361344635486603,0.44418051838874817,0.35966387391090393,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.44418051838874817},{"x":0.32773110270500183,"y":0.44418051838874817},{"x":0.32773110270500183,"y":0.46080759167671204},{"x":0.30924370884895325,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9706782698631287,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.30924370884895325,0.44418051838874817,0.32773110270500183,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.44418051838874817},{"x":0.29579833149909973,"y":0.44418051838874817},{"x":0.29579833149909973,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2655462324619293,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9828301668167114,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.2655462324619293,0.44418051838874817,0.29579833149909973,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2571428716182709,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2571428716182709,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9821465015411377,"dir":"rtl","str":"دولتها","boundary":[0.21512605249881744,0.44418051838874817,0.2571428716182709,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9870867729187012,"dir":"rtl","str":"محسوب","boundary":[0.7361344695091248,0.4655582010746002,0.7848739624023438,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7243697643280029,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9778948426246643,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.6840336322784424,0.4655582010746002,0.7243697643280029,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4655582010746002},{"x":0.680672287940979,"y":0.4655582010746002},{"x":0.680672287940979,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9701523184776306,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.4655582010746002,0.680672287940979,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48337292671203613},{"x":0.653781533241272,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9741377830505371,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.653781533241272,0.4655582010746002,0.6672269105911255,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9594955444335938,"dir":"rtl","str":"شک","boundary":[0.6252101063728333,0.4655582010746002,0.6504201889038086,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5680672526359558,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9887427091598511,"dir":"rtl","str":"پرداختن","boundary":[0.5680672526359558,0.4655582010746002,0.6134454011917114,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4655582010746002},{"x":0.556302547454834,"y":0.4655582010746002},{"x":0.556302547454834,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9794557094573975,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5462185144424438,0.4655582010746002,0.556302547454834,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4655582010746002},{"x":0.534453809261322,"y":0.4655582010746002},{"x":0.534453809261322,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9857484698295593,"dir":"rtl","str":"مباحثی","boundary":[0.4941176474094391,0.4655582010746002,0.534453809261322,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4655582010746002},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4655582010746002},{"x":0.48235294222831726,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4722689092159271,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9767892360687256,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.4655582010746002,0.48235294222831726,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4605042040348053,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4420168101787567,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9892949461936951,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4420168101787567,0.4655582010746002,0.4605042040348053,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4302521049976349,"y":0.48337292671203613},{"x":0.40168067812919617,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.987838864326477,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.40168067812919617,0.4655582010746002,0.4302521049976349,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4655582010746002},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4655582010746002},{"x":0.38823530077934265,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3781512677669525,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9713326096534729,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3781512677669525,0.4655582010746002,0.38823530077934265,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4655582010746002},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4655582010746002},{"x":0.36974790692329407,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3478991687297821,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9824703931808472,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.3478991687297821,0.4655582010746002,0.36974790692329407,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3344537913799286,"y":0.48337292671203613},{"x":0.32436975836753845,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700959324836731,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32436975836753845,0.4655582010746002,0.3344537913799286,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4655582010746002},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4655582010746002},{"x":0.30924370884895325,"y":0.48337292671203613},{"x":0.27563026547431946,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9816495776176453,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.27563026547431946,0.4655582010746002,0.30924370884895325,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2655462324619293,"y":0.48337292671203613},{"x":0.23529411852359772,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800881147384644,"dir":"rtl","str":"گذاران","boundary":[0.23529411852359772,0.4655582010746002,0.2655462324619293,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2201680690050125,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.7789027094841003,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.4655582010746002,0.2201680690050125,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9856775403022766,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.7495798468589783,0.4869358539581299,0.7831932902336121,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9822041988372803,"dir":"rtl","str":"گیرندگان","boundary":[0.6957983374595642,0.4869358539581299,0.7411764860153198,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9874062538146973,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6605042219161987,0.4869358539581299,0.6789916157722473,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9930502772331238,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6084033846855164,0.4869358539581299,0.6504201889038086,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9830353856086731,"dir":"rtl","str":"کمکهای","boundary":[0.5378151535987854,0.4869358539581299,0.5983193516731262,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5023753046989441},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9855492115020752,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.48739495873451233,0.4869358539581299,0.5277311205863953,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5023753046989441},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9818457365036011,"dir":"rtl","str":"بکند","boundary":[0.45378151535987854,0.4869358539581299,0.4756302535533905,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4869358539581299},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4869358539581299},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9708479046821594,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.4869358539581299,0.45210084319114685,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4869358539581299},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4869358539581299},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9845302104949951,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4252100884914398,0.4869358539581299,0.43697479367256165,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.988802433013916,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3831932842731476,0.4869358539581299,0.4151260554790497,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.489311158657074},{"x":0.3529411852359772,"y":0.489311158657074},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5011876225471497},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9902754426002502,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.33781513571739197,0.489311158657074,0.3529411852359772,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.489311158657074},{"x":0.32773110270500183,"y":0.489311158657074},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9868954420089722,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3210084140300751,0.489311158657074,0.32773110270500183,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.489311158657074},{"x":0.31092438101768494,"y":0.489311158657074},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9947412610054016,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.2823529541492462,0.489311158657074,0.31092438101768494,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.489311158657074},{"x":0.2722689211368561,"y":0.489311158657074},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5011876225471497},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9899735450744629,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26218488812446594,0.489311158657074,0.2722689211368561,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.2504201829433441,"y":0.489311158657074},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9871099591255188,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.21512605249881744,0.489311158657074,0.2504201829433441,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9844657182693481,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7378151416778564,0.5083135366439819,0.7848739624023438,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9673510193824768,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7310924530029297,0.5083135366439819,0.7361344695091248,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9788615703582764,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6907563209533691,0.5083135366439819,0.7176470756530762,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9878152012825012,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6554622054100037,0.5083135366439819,0.6873949766159058,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.982061505317688,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.5083135366439819,0.6436975002288818,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5249406099319458},{"x":0.583193302154541,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.990128755569458,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.583193302154541,0.5083135366439819,0.6285714507102966,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9938172698020935,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5327731370925903,0.5083135366439819,0.5714285969734192,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5249406099319458},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9915550947189331,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.48739495873451233,0.5083135366439819,0.5210084319114685,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5249406099319458},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9788016080856323,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46554622054100037,0.5083135366439819,0.4756302535533905,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5083135366439819},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5083135366439819},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9892638921737671,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.4268907606601715,0.5083135366439819,0.45378151535987854,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5083135366439819},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5083135366439819},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5249406099319458},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.980614185333252,"dir":"rtl","str":"برنامهها","boundary":[0.37142857909202576,0.5083135366439819,0.41680672764778137,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5083135366439819},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5083135366439819},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5249406099319458},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9476083517074585,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35462185740470886,0.5083135366439819,0.35966387391090393,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5083135366439819},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5083135366439819},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9847186207771301,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.3126050531864166,0.5083135366439819,0.34285715222358704,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5083135366439819},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5083135366439819},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9603463411331177,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3042016923427582,0.5083135366439819,0.30924370884895325,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5083135366439819},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5083135366439819},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9537112712860107,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2840336263179779,0.5083135366439819,0.29243698716163635,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9814519882202148,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.2571428716182709,0.5083135366439819,0.2806722819805145,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9833331108093262,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.21512605249881744,0.5083135366439819,0.24537815153598785,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.529691219329834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.529691219329834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9842788577079773,"dir":"rtl","str":"هدفمندسازی","boundary":[0.707563042640686,0.529691219329834,0.7848739624023438,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.529691219329834},{"x":0.6957983374595642,"y":0.529691219329834},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5439429879188538},{"x":0.653781533241272,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9681460857391357,"dir":"rtl","str":"یارانهها","boundary":[0.653781533241272,0.529691219329834,0.6957983374595642,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.529691219329834},{"x":0.653781533241272,"y":0.529691219329834},{"x":0.653781533241272,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9686866998672485,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.529691219329834,0.653781533241272,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.529691219329834},{"x":0.6369748115539551,"y":0.529691219329834},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9757857322692871,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6000000238418579,0.529691219329834,0.6369748115539551,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.529691219329834},{"x":0.5865546464920044,"y":0.529691219329834},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.985222339630127,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.5529412031173706,0.529691219329834,0.5865546464920044,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.529691219329834},{"x":0.5394958257675171,"y":0.529691219329834},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9915526509284973,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5193277597427368,0.529691219329834,0.5394958257675171,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.529691219329834},{"x":0.5176470875740051,"y":0.529691219329834},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9580414295196533,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.529691219329834,0.5176470875740051,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.529691219329834},{"x":0.5025210380554199,"y":0.529691219329834},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9933145642280579,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4957983195781708,0.529691219329834,0.5025210380554199,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.529691219329834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.529691219329834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9886759519577026,"dir":"rtl","str":"آنجایی","boundary":[0.4436974823474884,0.529691219329834,0.48235294222831726,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.529691219329834},{"x":0.4319327771663666,"y":0.529691219329834},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5439429879188538},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.990466833114624,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.41680672764778137,0.529691219329834,0.4319327771663666,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.529691219329834},{"x":0.40504202246665955,"y":0.529691219329834},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9926339387893677,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.3630252182483673,0.529691219329834,0.40504202246665955,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.529691219329834},{"x":0.3512605130672455,"y":0.529691219329834},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9715818166732788,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.529691219329834,0.3512605130672455,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.529691219329834},{"x":0.3327731192111969,"y":0.529691219329834},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5439429879188538},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.980533242225647,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.29579833149909973,0.529691219329834,0.3327731192111969,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.529691219329834},{"x":0.2823529541492462,"y":0.529691219329834},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9536105990409851,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2537815272808075,0.529691219329834,0.2823529541492462,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.24033613502979279,"y":0.529691219329834},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9718373417854309,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.21512605249881744,0.529691219329834,0.24033613502979279,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.983289361000061,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43718051838874816,0.7898739624023438,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9883174896240234,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.7176470756530762,0.5534442067146301,0.7848739624023438,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.995209276676178,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6789916157722473,0.5534442067146301,0.7109243869781494,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9976319670677185,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6453781723976135,0.5534442067146301,0.6722689270973206,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5653206706047058},{"x":0.63193279504776,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9963905215263367,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.63193279504776,0.5534442067146301,0.6386554837226868,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5653206706047058},{"x":0.583193302154541,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.990359902381897,"dir":"rtl","str":"حدودی","boundary":[0.583193302154541,0.5534442067146301,0.6252101063728333,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9930568933486938,"dir":"rtl","str":"زمینههای","boundary":[0.5193277597427368,0.5534442067146301,0.5747899413108826,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9933619499206543,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4638655483722687,0.5534442067146301,0.5126050710678101,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9935859441757202,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4453781545162201,0.5534442067146301,0.4571428596973419,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5534442067146301},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5534442067146301},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5653206706047058},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9929438233375549,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.42184874415397644,0.5534442067146301,0.43865546584129333,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9926027059555054,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.3848739564418793,0.5534442067146301,0.4151260554790497,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5534442067146301},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5653206706047058},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9964867830276489,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.37142857909202576,0.5534442067146301,0.3781512677669525,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5534442067146301},{"x":0.364705890417099,"y":0.5534442067146301},{"x":0.364705890417099,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9968303442001343,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.3310924470424652,0.5534442067146301,0.364705890417099,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5534442067146301},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5534442067146301},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5653206706047058},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9960152506828308,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.29075631499290466,0.5534442067146301,0.32436975836753845,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9957310557365417,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.2655462324619293,0.5534442067146301,0.2840336263179779,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5534442067146301},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5534442067146301},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5653206706047058},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9825867414474487,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.5534442067146301,0.26386556029319763,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9934976100921631,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7529411911964417,0.5748218297958374,0.7596638798713684,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9964262247085571,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7193277478218079,0.5748218297958374,0.7462185025215149,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5902612805366516},{"x":0.702521026134491,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.996869683265686,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.702521026134491,0.5748218297958374,0.7126050591468811,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5902612805366516},{"x":0.680672287940979,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9879618883132935,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.680672287940979,0.5748218297958374,0.6957983374595642,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9864774942398071,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.6504201889038086,0.5748218297958374,0.6789916157722473,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9502461552619934,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6084033846855164,0.5748218297958374,0.6352941393852234,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9875815510749817,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5512605309486389,0.5748218297958374,0.6000000238418579,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9874088764190674,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.4773109257221222,0.5748218297958374,0.5428571701049805,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5748218297958374},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5748218297958374},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5902612805366516},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9927104711532593,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.43697479367256165,0.5748218297958374,0.46890756487846375,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5902612805366516},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9913676977157593,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41848739981651306,0.5748218297958374,0.4285714328289032,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9478209614753723,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.3630252182483673,0.5736342072486877,0.4100840389728546,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5736342072486877},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5736342072486877},{"x":0.35630252957344055,"y":0.589073657989502},{"x":0.3344537913799286,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9789604544639587,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3344537913799286,0.5736342072486877,0.35630252957344055,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5736342072486877},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5736342072486877},{"x":0.32773110270500183,"y":0.589073657989502},{"x":0.32268908619880676,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9851832389831543,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.5736342072486877,0.32773110270500183,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3142857253551483,"y":0.589073657989502},{"x":0.2655462324619293,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9821523427963257,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2655462324619293,0.5736342072486877,0.3142857253551483,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2571428716182709,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9934532046318054,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.21512605249881744,0.5736342072486877,0.2571428716182709,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.988266110420227,"dir":"rtl","str":"الزهرا","boundary":[0.7529411911964417,0.5961995124816895,0.7848739624023438,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9839113354682922,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7428571581840515,0.5961995124816895,0.7462185025215149,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9772230982780457,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.7243697643280029,0.5961995124816895,0.7411764860153198,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9403786659240723,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7193277478218079,0.5961995124816895,0.7226890921592712,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9918959140777588,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.5961995124816895,0.7109243869781494,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9894430637359619,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6605042219161987,0.5961995124816895,0.6991596817970276,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9927581548690796,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6151260733604431,0.5961995124816895,0.6521008610725403,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6092636585235596},{"x":0.578151285648346,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.986926794052124,"dir":"rtl","str":"ذیربط","boundary":[0.578151285648346,0.5961995124816895,0.6067227125167847,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9788917899131775,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.5961995124816895,0.5747899413108826,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5961995124816895},{"x":0.561344563961029,"y":0.5961995124816895},{"x":0.561344563961029,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9916160106658936,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5428571701049805,0.5961995124816895,0.561344563961029,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9925901889801025,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5226891040802002,0.5961995124816895,0.5361344814300537,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6092636585235596},{"x":0.507563054561615,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9919694662094116,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.507563054561615,0.5961995124816895,0.5142857432365417,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5961995124816895},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5961995124816895},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9934269189834595,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4924369752407074,0.5961995124816895,0.49915966391563416,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9888390302658081,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.4588235318660736,0.5961995124816895,0.48403361439704895,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5961995124816895},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5961995124816895},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6092636585235596},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.994619607925415,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.41680672764778137,0.5961995124816895,0.45042017102241516,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9924325942993164,"dir":"rtl","str":"معتبر","boundary":[0.3798319399356842,0.5961995124816895,0.4084033668041229,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5961995124816895},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5961995124816895},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9876731038093567,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3680672347545624,0.5961995124816895,0.37310925126075745,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5961995124816895},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5961995124816895},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6092636585235596},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.997367262840271,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.34285715222358704,0.5961995124816895,0.35966387391090393,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9923976063728333,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.3176470696926117,0.5961995124816895,0.3344537913799286,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5961995124816895},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5961995124816895},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6092636585235596},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.99407559633255,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.27394959330558777,0.5961995124816895,0.30924370884895325,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9951862692832947,"dir":"rtl","str":"کردم","boundary":[0.2369747906923294,0.5961995124816895,0.2655462324619293,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5961995124816895},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9888049960136414,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.5961995124816895,0.22857142984867096,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9829119443893433,"dir":"rtl","str":"انشاءا","boundary":[0.7546218633651733,0.6175771951675415,0.7848739624023438,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9210048317909241,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7445378303527832,0.6175771951675415,0.7546218633651733,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9866529703140259,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7109243869781494,0.6175771951675415,0.7361344695091248,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9928299784660339,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6420168280601501,0.6175771951675415,0.7042016983032227,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9921977519989014,"dir":"rtl","str":"عزیز","boundary":[0.6084033846855164,0.6175771951675415,0.6352941393852234,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.992305338382721,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.6175771951675415,0.6016806960105896,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9962390661239624,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.5226891040802002,0.6175771951675415,0.5915966629981995,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9924963116645813,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.4924369752407074,0.6175771951675415,0.5159664154052734,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6175771951675415},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6175771951675415},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9906162023544312,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.6175771951675415,0.48571428656578064,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.993142306804657,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.4252100884914398,0.6175771951675415,0.4739495813846588,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6175771951675415},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6175771951675415},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9948030710220337,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3966386616230011,0.6175771951675415,0.41848739981651306,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6306413412094116},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9804567098617554,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.6175771951675415,0.3949579894542694,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9883966445922852,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5452565245628357,0.7898739624023438,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9838241934776306,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7495798468589783,0.6401425004005432,0.7613445520401001,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9845942258834839,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7126050591468811,0.6401425004005432,0.7394958138465881,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6401425004005432},{"x":0.702521026134491,"y":0.6401425004005432},{"x":0.702521026134491,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.994152307510376,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6957983374595642,0.6401425004005432,0.702521026134491,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6532066464424133},{"x":0.653781533241272,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9894897937774658,"dir":"rtl","str":"همسر","boundary":[0.653781533241272,0.6401425004005432,0.6873949766159058,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9927957653999329,"dir":"rtl","str":"مهربانم","boundary":[0.6016806960105896,0.6401425004005432,0.6436975002288818,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6532066464424133},{"x":0.578151285648346,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9955323934555054,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.578151285648346,0.6401425004005432,0.5915966629981995,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9922356605529785,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5579832196235657,0.6401425004005432,0.5697479248046875,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9929344654083252,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.5243697762489319,0.6401425004005432,0.5495798587799072,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9889621138572693,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.4789915978908539,0.6401425004005432,0.5159664154052734,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6401425004005432},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6401425004005432},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6532066464424133},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9869425296783447,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.43361344933509827,0.6401425004005432,0.47058823704719543,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9824703931808472,"dir":"rtl","str":"مرا","boundary":[0.4100840389728546,0.6401425004005432,0.4252100884914398,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9824839234352112,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.3529411852359772,0.6389548778533936,0.4000000059604645,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6389548778533936},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6389548778533936},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6520190238952637},{"x":0.31596639752388,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.974856436252594,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.31596639752388,0.6389548778533936,0.34285715222358704,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6389548778533936},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6389548778533936},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9939996004104614,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.2806722819805145,0.6389548778533936,0.30588236451148987,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9904735684394836,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24537815153598785,0.6389548778533936,0.2722689211368561,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6520190238952637},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.975583553314209,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.6389548778533936,0.23529411852359772,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9902061223983765,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.6389548778533936,0.2218487411737442,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7848739624023438,"y":0.673396646976471},{"x":0.7109243869781494,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800189733505249,"dir":"rtl","str":"فداکاریهای","boundary":[0.7109243869781494,0.6603325605392456,0.7848739624023438,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6603325605392456},{"x":0.702521026134491,"y":0.6603325605392456},{"x":0.702521026134491,"y":0.673396646976471},{"x":0.6840336322784424,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9832403063774109,"dir":"rtl","str":"پدر","boundary":[0.6840336322784424,0.6603325605392456,0.702521026134491,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6756302714347839,"y":0.673396646976471},{"x":0.6705882549285889,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9771184325218201,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.6603325605392456,0.6756302714347839,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6621848940849304,"y":0.673396646976471},{"x":0.6403361558914185,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9882750511169434,"dir":"rtl","str":"مادر","boundary":[0.6403361558914185,0.6603325605392456,0.6621848940849304,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6302521228790283,"y":0.673396646976471},{"x":0.583193302154541,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9948335886001587,"dir":"rtl","str":"بزرگوارم","boundary":[0.583193302154541,0.6603325605392456,0.6302521228790283,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5747899413108826,"y":0.673396646976471},{"x":0.5445378422737122,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9853785634040833,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.5445378422737122,0.6603325605392456,0.5747899413108826,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5361344814300537,"y":0.673396646976471},{"x":0.5058823823928833,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9875066876411438,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.5058823823928833,0.6603325605392456,0.5361344814300537,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4957983195781708,"y":0.673396646976471},{"x":0.489075630903244,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9928383827209473,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.489075630903244,0.6603325605392456,0.4957983195781708,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6603325605392456},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6603325605392456},{"x":0.48067227005958557,"y":0.673396646976471},{"x":0.4588235318660736,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9919840693473816,"dir":"rtl","str":"دارم","boundary":[0.4588235318660736,0.6603325605392456,0.48067227005958557,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6603325605392456},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6603325605392456},{"x":0.45546218752861023,"y":0.673396646976471},{"x":0.45546218752861023,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9802374839782715,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.6603325605392456,0.45546218752861023,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4453781545162201,"y":0.673396646976471},{"x":0.4252100884914398,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9883869886398315,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.4252100884914398,0.6603325605392456,0.4453781545162201,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4151260554790497,"y":0.673396646976471},{"x":0.38991597294807434,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9927996397018433,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38991597294807434,0.6603325605392456,0.4151260554790497,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3798319399356842,"y":0.673396646976471},{"x":0.34285715222358704,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9368635416030884,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.34285715222358704,0.6603325605392456,0.3798319399356842,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3344537913799286,"y":0.673396646976471},{"x":0.3176470696926117,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9844809174537659,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3176470696926117,0.6603325605392456,0.3344537913799286,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6603325605392456},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6603325605392456},{"x":0.30756303668022156,"y":0.673396646976471},{"x":0.27899160981178284,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9935330152511597,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.27899160981178284,0.6603325605392456,0.30756303668022156,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2689075767993927,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9815835356712341,"dir":"rtl","str":"راهگشای","boundary":[0.21512605249881744,0.6603325605392456,0.2689075767993927,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.694774329662323},{"x":0.7210084199905396,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9945635795593262,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.7210084199905396,0.6805225610733032,0.7831932902336121,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7142857313156128,"y":0.694774329662323},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9947590231895447,"dir":"rtl","str":"گرامی","boundary":[0.6789916157722473,0.6817102432250977,0.7142857313156128,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9943375587463379,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6504201889038086,0.6817102432250977,0.6722689270973206,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9826497435569763,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.6828978657722473,0.6487395167350769,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.986186146736145,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6319548778533935,0.7898739624023438,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.745843231678009},{"x":0.5126050710678101,"y":0.745843231678009},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7589073777198792},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9948571920394897,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.48571428656578064,0.745843231678009,0.5126050710678101,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.745843231678009},{"x":0.48067227005958557,"y":0.745843231678009},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9913098216056824,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.4453781545162201,0.745843231678009,0.48067227005958557,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.745843231678009},{"x":0.43865546584129333,"y":0.745843231678009},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9857587218284607,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.3983193337917328,0.745843231678009,0.43865546584129333,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7470308542251587},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7470308542251587},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7600950002670288},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9822871685028076,"dir":"rtl","str":"بویاغچی","boundary":[0.34117648005485535,0.7470308542251587,0.39159664511680603,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7589073777198792},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9876562356948853,"dir":"ltr","boundary":[0.33617648005485534,0.7400308542251587,0.5176050710678101,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.992731511592865,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5764706134796143,0.7684085369110107,0.6016806960105896,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.993247389793396,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5378151535987854,0.7684085369110107,0.5697479248046875,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9935222864151001,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5008403658866882,0.7684085369110107,0.5310924649238586,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9193281531333923,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.4453781545162201,0.7684085369110107,0.4924369752407074,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7814726829528809},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9896082878112793,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.41848739981651306,0.7684085369110107,0.43865546584129333,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7814726829528809},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9876145720481873,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40672269463539124,0.7684085369110107,0.4117647111415863,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.984225332736969,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.3512605130672455,0.7684085369110107,0.4000000059604645,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7684085369110107},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7684085369110107},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9935276508331299,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3008403480052948,0.7684085369110107,0.34285715222358704,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7684085369110107},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7684085369110107},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7814726829528809},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9902803897857666,"dir":"rtl","str":"الزهرا","boundary":[0.26386556029319763,0.7684085369110107,0.29411765933036804,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9721308350563049,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2537815272808075,0.7684085369110107,0.2554621994495392,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7814726829528809},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9632903337478638,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.23529411852359772,0.7684085369110107,0.2521008551120758,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7814726829528809},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.957196056842804,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23025210201740265,0.7684085369110107,0.23361344635486603,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7814726829528809},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9775307774543762,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7614085369110107,0.6066806960105896,0.7884726829528809],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/oZMUJhDvloOpKIPX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/CDDcBUQqZwZjcstV.jpg","blurred":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/GdFYqtsKQxwyFBUl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/RKMOSNFZzpyJhKrX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/lPuwgJhwCREmTRrJ.jpg","blurred":"/storage/books/4de07c454c4779bc/pages/GLgIBPjcTBCeEUMO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0005262692996838314,0.9986724807354582,0.9990353614366536]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9899048805236816,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.6252101063728333,0.450118750333786,0.6756302714347839,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.450118750333786},{"x":0.6218487620353699,"y":0.450118750333786},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9918167591094971,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6117647290229797,0.450118750333786,0.6218487620353699,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.450118750333786},{"x":0.6000000238418579,"y":0.450118750333786},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9882848262786865,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5327731370925903,0.450118750333786,0.6000000238418579,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.450118750333786},{"x":0.5277311205863953,"y":0.450118750333786},{"x":0.5277311205863953,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45042017102241516,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9768264293670654,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.45042017102241516,0.450118750333786,0.5277311205863953,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.450118750333786},{"x":0.43865546584129333,"y":0.450118750333786},{"x":0.43865546584129333,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4268907606601715,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.990973174571991,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.450118750333786,0.43865546584129333,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.450118750333786},{"x":0.41680672764778137,"y":0.450118750333786},{"x":0.41680672764778137,"y":0.47387173771858215},{"x":0.32268908619880676,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9883840680122375,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.32268908619880676,0.450118750333786,0.41680672764778137,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47387173771858215},{"x":0.32268908619880676,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9868839979171753,"dir":"ltr","boundary":[0.31768908619880676,0.443118750333786,0.6806302714347839,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.529691219329834},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5308788418769836},{"x":0.778151273727417,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9416005611419678,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7546218633651733,0.529691219329834,0.778151273727417,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.529691219329834},{"x":0.7411764860153198,"y":0.529691219329834},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5451306700706482},{"x":0.702521026134491,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9880717992782593,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.702521026134491,0.529691219329834,0.7411764860153198,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.529691219329834},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5308788418769836},{"x":0.778151273727417,"y":0.5463182926177979},{"x":0.702521026134491,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9706450700759888,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.522691219329834,0.783151273727417,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9880024790763855,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7731092572212219,0.5522565245628357,0.7848739624023438,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.987566351890564,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.6974790096282959,0.5522565245628357,0.7630252242088318,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9537661671638489,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.5522565245628357,0.6924369931221008,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9886034727096558,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6352941393852234,0.5522565245628357,0.6756302714347839,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9908244013786316,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5932773351669312,0.5522565245628357,0.6252101063728333,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5522565245628357},{"x":0.583193302154541,"y":0.5522565245628357},{"x":0.583193302154541,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9889709949493408,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5495798587799072,0.5522565245628357,0.583193302154541,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9195739030838013,"dir":"rtl","str":"معمولاً","boundary":[0.5008403658866882,0.5522565245628357,0.5411764979362488,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5688835978507996},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9760081171989441,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48571428656578064,0.5522565245628357,0.4924369752407074,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5688835978507996},{"x":0.440336138010025,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9879405498504639,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.440336138010025,0.5522565245628357,0.4773109257221222,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5688835978507996},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9863119125366211,"dir":"rtl","str":"مناسبی","boundary":[0.38991597294807434,0.5522565245628357,0.4302521049976349,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5688835978507996},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9943464398384094,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37142857909202576,0.5522565245628357,0.3798319399356842,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5688835978507996},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9816802144050598,"dir":"rtl","str":"بازدهی","boundary":[0.32268908619880676,0.5522565245628357,0.3613445460796356,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9869630932807922,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.2705882489681244,0.5522565245628357,0.3126050531864166,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5522565245628357},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5522565245628357},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5688835978507996},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9823532104492188,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24369747936725616,0.5522565245628357,0.26050421595573425,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9904577136039734,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.21848739683628082,0.5522565245628357,0.24033613502979279,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.945884644985199,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.5522565245628357,0.21680672466754913,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.993908703327179,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.7378151416778564,0.5760095119476318,0.7848739624023438,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9887949824333191,"dir":"rtl","str":"متمرکز","boundary":[0.6890756487846375,0.5760095119476318,0.7310924530029297,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.994920551776886,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6453781723976135,0.5760095119476318,0.6823529601097107,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9918293356895447,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.5630252361297607,0.5760095119476318,0.6386554837226868,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5760095119476318},{"x":0.556302547454834,"y":0.5760095119476318},{"x":0.556302547454834,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9929222464561462,"dir":"rtl","str":"درواقع","boundary":[0.5210084319114685,0.5760095119476318,0.556302547454834,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.8857321739196777,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4773109257221222,0.5760095119476318,0.5142857432365417,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5760095119476318},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5760095119476318},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9927719831466675,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.4453781545162201,0.5760095119476318,0.47058823704719543,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5760095119476318},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5760095119476318},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9850046634674072,"dir":"rtl","str":"بازدهی","boundary":[0.3932773172855377,0.5760095119476318,0.43865546584129333,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5760095119476318},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5760095119476318},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9738525152206421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3815126121044159,0.5760095119476318,0.38655462861061096,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5760095119476318},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5760095119476318},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9930801391601562,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.3193277418613434,0.5760095119476318,0.37478992342948914,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5760095119476318},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5760095119476318},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9957394003868103,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.2823529541492462,0.5760095119476318,0.31092438101768494,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5760095119476318},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5914489030838013},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9959204196929932,"dir":"rtl","str":"آنهاست","boundary":[0.23529411852359772,0.5760095119476318,0.27563026547431946,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5914489030838013},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9766809940338135,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.5760095119476318,0.23361344635486603,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.599762499332428},{"x":0.7613445520401001,"y":0.599762499332428},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9904112815856934,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7344537973403931,0.599762499332428,0.7613445520401001,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.599762499332428},{"x":0.7260504364967346,"y":0.599762499332428},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9876086115837097,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6857143044471741,0.599762499332428,0.7260504364967346,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.599762499332428},{"x":0.6773109436035156,"y":0.599762499332428},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6128265857696533},{"x":0.63193279504776,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9838221073150635,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.63193279504776,0.599762499332428,0.6773109436035156,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9515265822410583,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.599762499332428,0.6302521228790283,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.599762499332428},{"x":0.6151260733604431,"y":0.599762499332428},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9865362048149109,"dir":"rtl","str":"بازدهی","boundary":[0.5798319578170776,0.599762499332428,0.6151260733604431,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.599762499332428},{"x":0.5764706134796143,"y":0.599762499332428},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9731164574623108,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.599762499332428,0.5764706134796143,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.599762499332428},{"x":0.561344563961029,"y":0.599762499332428},{"x":0.561344563961029,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9914723634719849,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5512605309486389,0.599762499332428,0.561344563961029,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.599762499332428},{"x":0.5411764979362488,"y":0.599762499332428},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9940921068191528,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5126050710678101,0.599762499332428,0.5411764979362488,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.599762499332428},{"x":0.5042017102241516,"y":0.599762499332428},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6128265857696533},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9807726144790649,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.48067227005958557,0.599762499332428,0.5042017102241516,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.599762499332428},{"x":0.4722689092159271,"y":0.599762499332428},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6128265857696533},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9965717792510986,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.43865546584129333,0.599762499332428,0.4722689092159271,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.599762499332428},{"x":0.4302521049976349,"y":0.599762499332428},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6128265857696533},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9919336438179016,"dir":"rtl","str":"خروجی","boundary":[0.38823530077934265,0.599762499332428,0.4302521049976349,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.599762499332428},{"x":0.3781512677669525,"y":0.599762499332428},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9943755865097046,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3529411852359772,0.599762499332428,0.3781512677669525,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.599762499332428},{"x":0.3445378243923187,"y":0.599762499332428},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.994462251663208,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.3126050531864166,0.599762499332428,0.3445378243923187,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.599762499332428},{"x":0.3042016923427582,"y":0.599762499332428},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6128265857696533},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9840623140335083,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29411765933036804,0.599762499332428,0.3042016923427582,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.599762499332428},{"x":0.2857142984867096,"y":0.599762499332428},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9858617186546326,"dir":"rtl","str":"ورودی","boundary":[0.24705882370471954,0.599762499332428,0.2857142984867096,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428},{"x":0.2386554628610611,"y":0.599762499332428},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9907258749008179,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.21512605249881744,0.599762499332428,0.2386554628610611,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9894307255744934,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7613445520401001,0.6199524998664856,0.7848739624023438,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9925161600112915,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.6199524998664856,0.7596638798713684,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9980037808418274,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.7109243869781494,0.6199524998664856,0.7478991746902466,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9931619763374329,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6857143044471741,0.6199524998664856,0.7042016983032227,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9938435554504395,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6487395167350769,0.6199524998664856,0.6789916157722473,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9803832769393921,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.6199524998664856,0.6453781723976135,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6199524998664856},{"x":0.63193279504776,"y":0.6199524998664856},{"x":0.63193279504776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.605042040348053,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9933530688285828,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.605042040348053,0.6199524998664856,0.63193279504776,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9938266277313232,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5579832196235657,0.6199524998664856,0.5983193516731262,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9917207956314087,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.5260504484176636,0.6199524998664856,0.5478991866111755,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9784992933273315,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5142857432365417,0.6199524998664856,0.5210084319114685,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9959275722503662,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4924369752407074,0.6199524998664856,0.5008403658866882,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9944937229156494,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4773109257221222,0.6199524998664856,0.48571428656578064,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9910142421722412,"dir":"rtl","str":"بازدهی","boundary":[0.4319327771663666,0.6199524998664856,0.4722689092159271,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6365795731544495},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9958443641662598,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.39159664511680603,0.6199524998664856,0.4252100884914398,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6365795731544495},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9964149594306946,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.37310925126075745,0.6199524998664856,0.3831932842731476,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{&q