مقدمه ای بر آنالیز موجک مقدمه ای بر آنالیز موجک

توضیحات

شاید نخستین سالی که ذهن خواننده با بیننده این کتاب را به خود مشغول کند این باشد: چرا ترجمه ؟! در پاسخ به این سوال، متخصصان ارشد، پاسخ هایی گویا و فنی و مفید ارایه کرده اند و مترجمان این اثر، مطلب قابل عرضی که بر غنای گفتار آنان بیفزاید ندارند. تنها به این نکته بسنده می کنند که در دنیای پر هیاهوی امروز که عصر انفجار اطلاعات است علاوه بر دقت و محتوا، سرعت دسترسی به منابع دقیق و تخصصی هم دارای ارزش و جایگاهی خاص است که در روند رشد آگاهی ها و دانش بشری قابل اغماض نیست. از آنجا که موضوع این کتاب، آنالیز موجک ها، یکی از جدیدترین و در عین حال جذاب ترین موضوعات حال حاضر در عرصه ی ریاضیات محض و کاربردی، علوم پایه و مهندسی، علوم زیستی، اقتصاد و ... است، جای خالی کتابی جامع به زبان فارسی که در عین دقت و پوشش کامل محتوا، دسترسی به مفاهیم این موضوع را برای بخش مهمی از جامعه علمی اعم از دانشجویان، علاقه مندان و اساتید تسریع بخشد، احساس می شد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798406","title":"مقدمه ای بر آنالیز موجک","price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4e448ba2a1ecf986/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4e448ba2a1ecf986/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4e448ba2a1ecf986/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4e448ba2a1ecf986/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4e448ba2a1ecf986/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4e448ba2a1ecf986/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4e448ba2a1ecf986/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4e448ba2a1ecf986/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4e448ba2a1ecf986/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4e448ba2a1ecf986/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009746217","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["شاید نخستین سالی که ذهن خواننده با بیننده این کتاب را به خود مشغول کند این باشد: چرا ترجمه ؟! در پاسخ به این سوال، متخصصان ارشد، پاسخ هایی گویا و فنی و مفید ارایه کرده اند و مترجمان این اثر، مطلب قابل عرضی که بر غنای گفتار آنان بیفزاید ندارند. تنها به این نکته بسنده می کنند که در دنیای پر هیاهوی امروز که عصر انفجار اطلاعات است علاوه بر دقت و محتوا، سرعت دسترسی به منابع دقیق و تخصصی هم دارای ارزش و جایگاهی خاص است که در روند رشد آگاهی ها و دانش بشری قابل اغماض نیست. از آنجا که موضوع این کتاب، آنالیز موجک ها، یکی از جدیدترین و در عین حال جذاب ترین موضوعات حال حاضر در عرصه ی ریاضیات محض و کاربردی، علوم پایه و مهندسی، علوم زیستی، اقتصاد و ... است، جای خالی کتابی جامع به زبان فارسی که در عین دقت و پوشش کامل محتوا، دسترسی به مفاهیم این موضوع را برای بخش مهمی از جامعه علمی اعم از دانشجویان، علاقه مندان و اساتید تسریع بخشد، احساس می شد."],"pages_count":"485","keywords":"null","token":"4e448ba2a1ecf986","created_at":"2022-03-03 14:57:22","updated_at":"2022-03-03 15:20:37","publisher_id":"182","deleted_at":null,"published_at":"2022-03-03 15:18:19","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه ولیعصر رفسنجان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1921381","title":"د. اف. والنات","firstname":"د. اف.","lastname":"والنات","token":"40b55ef71e27fcfa","created_at":"2022-03-03 15:09:46","updated_at":"2022-03-03 15:09:46","role":"writer"},{"id":"1921382","title":"دکتر حسن جمالی","firstname":"دکتر حسن","lastname":"جمالی","token":"f0156b0bbd3a70cd","created_at":"2022-03-03 15:10:09","updated_at":"2022-03-03 15:10:09","role":"translator"},{"id":"1921383","title":"دکتر زهره رهبانی","firstname":"دکتر زهره","lastname":"رهبانی","token":"45c893ec9a2d6440","created_at":"2022-03-03 15:10:24","updated_at":"2022-03-03 15:10:24","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1921381","title":"د. اف. والنات","firstname":"د. اف.","lastname":"والنات","token":"40b55ef71e27fcfa","created_at":"2022-03-03 15:09:46","updated_at":"2022-03-03 15:09:46","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1921382","title":"دکتر حسن جمالی","firstname":"دکتر حسن","lastname":"جمالی","token":"f0156b0bbd3a70cd","created_at":"2022-03-03 15:10:09","updated_at":"2022-03-03 15:10:09","role":"translator"},{"id":"1921383","title":"دکتر زهره رهبانی","firstname":"دکتر زهره","lastname":"رهبانی","token":"45c893ec9a2d6440","created_at":"2022-03-03 15:10:24","updated_at":"2022-03-03 15:10:24","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786981","file":"6220a61a6feb98.24325325.pdf","book_id":"3798406","toc":null,"created_at":"2022-03-03 14:57:23","updated_at":"2022-03-03 15:20:40","process_started_at":"2022-03-03 14:57:26","process_done_at":"2022-03-03 14:57:33","process_failed_at":null,"pages_count":"485","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a296c618db1cff05ab176ecfdeeaf648eb9cae6496122e4e6b6bdd8db58779cd7d15240186468f1ca60d8564b01a9e9252a1c32e8919755a13d68b1075b7ea7f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸۵"},"publisher":{"id":182,"title":"دانشگاه ولیعصر رفسنجان","manager":"دکتر سید حسین میردهقان","shaba":"IR060180000000002272115276","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"3f0bf28e993c12da","slug":"vru","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه ولیعصر رفسنجان","email":"press@vru.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"8df86dc9ddf73e3b","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"7nibaw","inviter_id":null,"change_password_at":"2021-03-06 18:11:11","created_at":"2021-02-01 12:45:42","updated_at":"2021-03-06 18:11:11","bazaar_credit":0,"description":"press@vru.ac.ir"},"city":{"title":"رفسنجان","token":"72de3682f3d440c8"}},"study_subjects":[{"id":"7936","title":"آنالیز ریاضی","token":"185c98d6199efdfc","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:42","updated_at":"2022-03-03 15:18:19","study_fields":[{"id":"940","title":"آمار گرایش آمار ریاضی","degree_id":"10","token":"5899fd0cbcfcf325","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7939","title":"آنالیز ریاضی ۱","token":"fb0642e44b56342c","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:42","updated_at":"2022-03-03 15:18:19","study_fields":[{"id":"1138","title":"دبیری ریاضی","degree_id":"7","token":"2ab6c2d4876b2f63","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-13 11:57:11","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7942","title":"آنالیز ریاضی ۱","token":"5dd6bbc9122b2e34","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:42","updated_at":"2022-03-03 15:18:19","study_fields":[{"id":"364","title":"آمار","degree_id":"7","token":"2dec0397f40af88c","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-13 11:57:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"7945","title":"آنالیز ریاضی ۲","token":"e4d77e4a878d5ac5","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:42","updated_at":"2022-03-03 15:18:19","study_fields":[{"id":"1138","title":"دبیری ریاضی","degree_id":"7","token":"2ab6c2d4876b2f63","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-13 11:57:11","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"32566","title":"مبانی آنالیز ریاضی","token":"6d7f0be65f539f12","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:47:01","updated_at":"2022-03-03 15:18:19","study_fields":[{"id":"1483","title":"آمار و کاربردها","degree_id":"7","token":"110ec97f4937fcd2","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-03-13 11:57:11","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]},{"id":"1666","title":"ریاضیات و کاربردها","degree_id":"7","token":"c5422250d129a57d","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2022-03-13 11:57:12","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"مقدمه-ای-بر-آنالیز-موجک","urlify":"مقدمه-ای-بر-آنالیز-موجک","pages_count_fa":"۴۸۵","authorTitle":"د. اف. والنات, دکتر حسن جمالی, دکتر زهره رهبانی","tocStr":"","url":"/preview/4e448ba2a1ecf986/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9"}
{"toc":null,"pages_count":485,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4e448ba2a1ecf986","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/ucTPLunQImjBNDEn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/YqkNzDzwtsrWMHBY.jpg","blurred":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/jsfyIKXlhpFXgFFx.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0005044534334949419,0.0004821829488783172,0.998993282509006,0.9993008621630043]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5252525210380554},{"x":0.4346405267715454,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":1,"str":":ﻪﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.4346405267715454,0.5113636255264282,0.4803921580314636,0.5252525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.5328282713890076},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5328282713890076},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﺒﻫر","boundary":[0.3137255012989044,0.5328282713890076,0.34477123618125916,0.5467171669006348]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.5328282713890076},{"x":0.379084974527359,"y":0.5328282713890076},{"x":0.379084974527359,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":1,"str":"هﺮﻫز","boundary":[0.3513071835041046,0.5328282713890076,0.379084974527359,0.5467171669006348]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.5328282713890076},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5328282713890076},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5467171669006348},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.38562092185020447,0.5328282713890076,0.4117647111415863,0.5467171669006348]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5467171669006348},{"x":0.508169949054718,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﻤﺟ","boundary":[0.508169949054718,0.5328282713890076,0.5375816822052002,0.5467171669006348]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5328282713890076},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺴﺣ","boundary":[0.5441176295280457,0.5328282713890076,0.5784313678741455,0.5467171669006348]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5328282713890076},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5467171669006348},{"x":0.584967315196991,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.584967315196991,0.5328282713890076,0.6111111044883728,0.5467171669006348]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3087255012989044,0.5043636255264282,0.6161111044883728,0.5537171669006348],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3888888955116272},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3888888955116272},{"x":0.40522876381874084,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3660130798816681,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.3660130798816681,0.3888888955116272,0.40522876381874084,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4575163424015045,"y":0.40909090638160706},{"x":0.41503268480300903,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.41503268480300903,0.3888888955116272,0.4575163424015045,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4820261299610138,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4673202633857727,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.4673202633857727,0.3888888955116272,0.4820261299610138,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.3888888955116272},{"x":0.516339898109436,"y":0.3888888955116272},{"x":0.516339898109436,"y":0.40909090638160706},{"x":0.491830050945282,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.491830050945282,0.3888888955116272,0.516339898109436,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5784313678741455,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5245097875595093,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.5245097875595093,0.3888888955116272,0.5784313678741455,0.40909090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5784313678741455,"y":0.40909090638160706},{"x":0.3660130798816681,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3610130798816681,0.3818888955116272,0.5834313678741455,0.41609090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4264705777168274,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4264705777168274,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3839869201183319,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻨﻟاو","boundary":[0.3839869201183319,0.46843433380126953,0.4264705777168274,0.48232322931289673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4575163424015045,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4575163424015045,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4346405267715454,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":1,"str":".ف","boundary":[0.4346405267715454,0.46843433380126953,0.4575163424015045,0.48232322931289673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.46843433380126953},{"x":0.47875815629959106,"y":0.46843433380126953},{"x":0.47875815629959106,"y":0.48232322931289673},{"x":0.46568626165390015,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":1,"str":".د","boundary":[0.46568626165390015,0.46843433380126953,0.47875815629959106,0.48232322931289673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.46843433380126953},{"x":0.529411792755127,"y":0.46843433380126953},{"x":0.529411792755127,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4869281053543091,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":1,"str":":ﻒﻟﻮﻣ","boundary":[0.4869281053543091,0.46843433380126953,0.529411792755127,0.48232322931289673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.46843433380126953},{"x":0.529411792755127,"y":0.46843433380126953},{"x":0.529411792755127,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3839869201183319,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3789869201183319,0.4614343338012695,0.534411792755127,0.48932322931289673],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/gWUiMmCOfhjkaMrN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/DHdfASufAeWCmeMF.jpg","blurred":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/EHHrkQuPzuofMQQn.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00041367638734431046,0.00023986073590890326,0.9985927954919978,0.9989756402559955]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8120915293693542,"y":0.19823232293128967},{"x":0.8529411554336548,"y":0.19823232293128967},{"x":0.8529411554336548,"y":0.21085858345031738},{"x":0.8120915293693542,"y":0.2095959633588791}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8120915293693542,0.19823232293128967,0.8529411554336548,0.21085858345031738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8120915293693542,"y":0.19823232293128967},{"x":0.8529411554336548,"y":0.19823232293128967},{"x":0.8529411554336548,"y":0.21085858345031738},{"x":0.8120915293693542,"y":0.2095959633588791}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8070915293693542,0.19123232293128967,0.8579411554336548,0.2178585834503174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6944444179534912,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6944444179534912,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6895424723625183,"y":0.21085858345031738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6895424723625183,0.19696970283985138,0.6944444179534912,0.21085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.19696970283985138},{"x":0.686274528503418,"y":0.19696970283985138},{"x":0.686274528503418,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6601307392120361,"y":0.21085858345031738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ولنات","boundary":[0.6601307392120361,0.19696970283985138,0.686274528503418,0.21085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.19696970283985138},{"x":0.656862735748291,"y":0.19696970283985138},{"x":0.656862735748291,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6519607901573181,"y":0.21085858345031738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6519607901573181,0.19696970283985138,0.656862735748291,0.21085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6209150552749634,"y":0.21085858345031738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیوید","boundary":[0.6209150552749634,0.19696970283985138,0.6470588445663452,0.21085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6160130500793457,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6160130500793457,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6062091588973999,"y":0.21085858345031738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.6062091588973999,0.19696970283985138,0.6160130500793457,0.21085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5996732115745544,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5996732115745544,"y":0.21212121844291687},{"x":0.5947712659835815,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5947712659835815,0.19823232293128967,0.5996732115745544,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5964052081108093,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5964052081108093,"y":0.21212121844291687},{"x":0.5915032625198364,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5915032625198364,0.19823232293128967,0.5964052081108093,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.19823232293128967},{"x":0.584967315196991,"y":0.19823232293128967},{"x":0.584967315196991,"y":0.21212121844291687},{"x":0.5522875785827637,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۱","boundary":[0.5522875785827637,0.19823232293128967,0.584967315196991,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5441176295280457,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5441176295280457,"y":0.21212121844291687},{"x":0.5408496856689453,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5408496856689453,0.19823232293128967,0.5441176295280457,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5326797366142273,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5326797366142273,"y":0.21212121844291687},{"x":0.529411792755127,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.529411792755127,0.19823232293128967,0.5326797366142273,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.19823232293128967},{"x":0.529411792755127,"y":0.19823232293128967},{"x":0.529411792755127,"y":0.21212121844291687},{"x":0.5245097875595093,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5245097875595093,0.19823232293128967,0.529411792755127,0.21212121844291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6944444179534912,"y":0.1957070678472519},{"x":0.6944444179534912,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5245097875595093,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5195097875595093,0.18996970283985137,0.6994444179534912,0.2178585834503174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.21464645862579346},{"x":0.6290849447250366,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6290849447250366,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5833333134651184,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Walnut","boundary":[0.5833333134651184,0.21464645862579346,0.6290849447250366,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6323529481887817,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6323529481887817,"y":0.22474747896194458},{"x":0.6290849447250366,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6290849447250366,0.21338383853435516,0.6323529481887817,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6748365759849548,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6748365759849548,"y":0.22474747896194458},{"x":0.6388888955116272,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"David","boundary":[0.6388888955116272,0.21338383853435516,0.6748365759849548,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6928104758262634,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6928104758262634,"y":0.22474747896194458},{"x":0.6813725233078003,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"F.","boundary":[0.6813725233078003,0.21338383853435516,0.6928104758262634,0.22474747896194458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.21464645862579346},{"x":0.6928104758262634,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6928104758262634,"y":0.22474747896194458},{"x":0.5833333134651184,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5783333134651184,0.20764645862579345,0.6978104758262634,0.2317474789619446],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6928104758262634,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6928104758262634,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6928104758262634,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.22853535413742065,0.6928104758262634,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6830065250396729,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6830065250396729,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6584967374801636,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6584967374801636,0.22853535413742065,0.6830065250396729,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.22853535413742065},{"x":0.656862735748291,"y":0.22853535413742065},{"x":0.656862735748291,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6470588445663452,0.22853535413742065,0.656862735748291,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6388888955116272,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6388888955116272,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6323529481887817,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6323529481887817,0.22853535413742065,0.6388888955116272,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6274510025978088,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6274510025978088,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6045751571655273,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.6045751571655273,0.22853535413742065,0.6274510025978088,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5980392098426819,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5980392098426819,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5686274766921997,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.5686274766921997,0.22853535413742065,0.5980392098426819,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5620915293693542,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5620915293693542,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5571895241737366,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5571895241737366,0.22853535413742065,0.5620915293693542,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5522875785827637,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5522875785827637,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5261437892913818,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مولف","boundary":[0.5261437892913818,0.22853535413742065,0.5522875785827637,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5196078419685364,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5196078419685364,"y":0.24494948983192444},{"x":0.516339898109436,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.516339898109436,0.22853535413742065,0.5196078419685364,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5130718946456909,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5130718946456909,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5130718946456909,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.22853535413742065,0.5130718946456909,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5049019455909729,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5049019455909729,"y":0.24494948983192444},{"x":0.491830050945282,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ف","boundary":[0.491830050945282,0.22853535413742065,0.5049019455909729,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4901960790157318,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4901960790157318,"y":0.24494948983192444},{"x":0.48856207728385925,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48856207728385925,0.22853535413742065,0.4901960790157318,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4803921580314636,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4803921580314636,"y":0.24494948983192444},{"x":0.45261436700820923,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"والنات","boundary":[0.45261436700820923,0.22853535413742065,0.4803921580314636,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4493463933467865,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4493463933467865,"y":0.24494948983192444},{"x":0.44607841968536377,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44607841968536377,0.22853535413742065,0.4493463933467865,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4395424723625183,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4395424723625183,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3986928164958954,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.3986928164958954,0.22853535413742065,0.4395424723625183,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3937908411026001,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3937908411026001,"y":0.24494948983192444},{"x":0.36764705181121826,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.36764705181121826,0.22853535413742065,0.3937908411026001,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.22853535413742065},{"x":0.36274510622024536,"y":0.22853535413742065},{"x":0.36274510622024536,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3333333432674408,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمالی","boundary":[0.3333333432674408,0.22853535413742065,0.36274510622024536,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.22853535413742065},{"x":0.32679739594459534,"y":0.22853535413742065},{"x":0.32679739594459534,"y":0.24494948983192444},{"x":0.32189542055130005,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32189542055130005,0.22853535413742065,0.32679739594459534,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.22853535413742065},{"x":0.31699347496032715,"y":0.22853535413742065},{"x":0.31699347496032715,"y":0.24494948983192444},{"x":0.29738563299179077,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهره","boundary":[0.29738563299179077,0.22853535413742065,0.31699347496032715,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.22853535413742065},{"x":0.2908496856689453,"y":0.22853535413742065},{"x":0.2908496856689453,"y":0.24494948983192444},{"x":0.2630718946456909,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رهبانی","boundary":[0.2630718946456909,0.22853535413742065,0.2908496856689453,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.22853535413742065},{"x":0.26143792271614075,"y":0.22853535413742065},{"x":0.26143792271614075,"y":0.24494948983192444},{"x":0.258169949054718,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.258169949054718,0.22853535413742065,0.26143792271614075,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6960784196853638,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6911764740943909,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6911764740943909,0.24747474491596222,0.6960784196853638,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6846405267715454,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6846405267715454,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6797385811805725,0.24747474491596222,0.6846405267715454,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6781045794487,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6781045794487,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6454248428344727,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.6454248428344727,0.24747474491596222,0.6781045794487,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6388888955116272,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6339869499206543,0.24747474491596222,0.6388888955116272,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6307189464569092,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6307189464569092,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6258170008659363,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6258170008659363,0.24747474491596222,0.6307189464569092,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6960784196853638,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6895424723625183,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6895424723625183,0.2626262605190277,0.6960784196853638,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6846405267715454,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6846405267715454,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6421568393707275,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.6421568393707275,0.2626262605190277,0.6846405267715454,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6388888955116272,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6323529481887817,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6323529481887817,0.2626262605190277,0.6388888955116272,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6258170008659363,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6258170008659363,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5915032625198364,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5915032625198364,0.2626262605190277,0.6258170008659363,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5833333134651184,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5490196347236633,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ولیعصر","boundary":[0.5490196347236633,0.2626262605190277,0.5833333134651184,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5473856329917908,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5408496856689453,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5408496856689453,0.2626262605190277,0.5473856329917908,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5408496856689453,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5277777910232544,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.5277777910232544,0.2626262605190277,0.5408496856689453,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5261437892913818,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5196078419685364,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5196078419685364,0.2626262605190277,0.5261437892913818,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5147058963775635,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4722222089767456,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.4722222089767456,0.2626262605190277,0.5147058963775635,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.2626262605190277},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2626262605190277},{"x":0.47058823704719543,"y":0.28156566619873047},{"x":0.46405228972435,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46405228972435,0.2626262605190277,0.47058823704719543,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4591503143310547,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4591503143310547,"y":0.28156566619873047},{"x":0.42810457944869995,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.42810457944869995,0.2626262605190277,0.4591503143310547,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.2626262605190277},{"x":0.42810457944869995,"y":0.2626262605190277},{"x":0.42810457944869995,"y":0.28156566619873047},{"x":0.4215686321258545,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4215686321258545,0.2626262605190277,0.42810457944869995,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.280303031206131},{"x":0.6944444179534912,"y":0.280303031206131},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6895424723625183,0.280303031206131,0.6944444179534912,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.280303031206131},{"x":0.6846405267715454,"y":0.280303031206131},{"x":0.6846405267715454,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۲۶","boundary":[0.6601307392120361,0.280303031206131,0.6846405267715454,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.280303031206131},{"x":0.6535947918891907,"y":0.280303031206131},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2941919267177582},{"x":0.648692786693573,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.648692786693573,0.280303031206131,0.6535947918891907,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.280303031206131},{"x":0.6388888955116272,"y":0.280303031206131},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6339869499206543,0.280303031206131,0.6388888955116272,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6290849447250366,"y":0.280303031206131},{"x":0.6290849447250366,"y":0.2941919267177582},{"x":0.601307213306427,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.601307213306427,0.28156566619873047,0.6290849447250366,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.28156566619873047},{"x":0.601307213306427,"y":0.28156566619873047},{"x":0.601307213306427,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5964052081108093,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5964052081108093,0.28156566619873047,0.601307213306427,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5947712659835815,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2941919267177582},{"x":0.563725471496582,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.563725471496582,0.28156566619873047,0.5947712659835815,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5604575276374817,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5604575276374817,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5571895241737366,0.28156566619873047,0.5604575276374817,0.2941919267177582]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6960784196853638,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2941919267177582},{"x":0.258169949054718,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.253169949054718,0.22153535413742065,0.7010784196853638,0.3011919267177582],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6846405267715454,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷۸-۶۰۰-۹۷۴۶۲-۱-۷","boundary":[0.5424836874008179,0.29797980189323425,0.6846405267715454,0.3080808222293854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6928104758262634,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.29797980189323425,0.6928104758262634,0.3080808222293854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6928104758262634,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3080808222293854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5374836874008179,0.29097980189323425,0.6978104758262634,0.3150808222293854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.23106060922145844},{"x":0.8529411554336548,"y":0.23106060922145844},{"x":0.851307213306427,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8251634240150452,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8251634240150452,0.23106060922145844,0.851307213306427,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.23106060922145844},{"x":0.8202614188194275,"y":0.23106060922145844},{"x":0.8202614188194275,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8153594732284546,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8153594732284546,0.23106060922145844,0.8202614188194275,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990196347236633,"y":0.22979797422885895},{"x":0.8104575276374817,"y":0.22979797422885895},{"x":0.8104575276374817,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7990196347236633,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7990196347236633,0.22979797422885895,0.8104575276374817,0.24494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7924836874008179,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7924836874008179,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7565359473228455,"y":0.24494948983192444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.758169949054718,0.22979797422885895,0.7924836874008179,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.24747474491596222},{"x":0.8529411554336548,"y":0.24747474491596222},{"x":0.8529411554336548,"y":0.2613636255264282},{"x":0.8153594732284546,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8153594732284546,0.24747474491596222,0.8529411554336548,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.24747474491596222},{"x":0.8088235259056091,"y":0.24747474491596222},{"x":0.8088235259056091,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7712418437004089,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.7712418437004089,0.24747474491596222,0.8088235259056091,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.2651515007019043},{"x":0.8529411554336548,"y":0.2638888955116272},{"x":0.8529411554336548,"y":0.2752525210380554},{"x":0.8039215803146362,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8039215803146362,0.2651515007019043,0.8529411554336548,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7973856329917908,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7990196347236633,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7810457348823547,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7810457348823547,0.2651515007019043,0.7990196347236633,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.280303031206131},{"x":0.8529411554336548,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8545751571655273,"y":0.2929292917251587},{"x":0.8055555820465088,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8055555820465088,0.280303031206131,0.8545751571655273,0.2929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7924836874008179,"y":0.280303031206131},{"x":0.7941176295280457,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7712418437004089,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7696078419685364,0.28156566619873047,0.7941176295280457,0.2941919267177582]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218954205513,"y":0.2954545319080353},{"x":0.8529411554336548,"y":0.29671716690063477},{"x":0.8529411554336548,"y":0.31060606241226196},{"x":0.8218954205513,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8218954205513,0.2954545319080353,0.8529411554336548,0.31060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.31439393758773804},{"x":0.8529411554336548,"y":0.31439393758773804},{"x":0.8529411554336548,"y":0.3295454680919647},{"x":0.8153594732284546,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8153594732284546,0.31439393758773804,0.8529411554336548,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.31439393758773804},{"x":0.8088235259056091,"y":0.31439393758773804},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7745097875595093,0.31439393758773804,0.8088235259056091,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.31439393758773804},{"x":0.7696078419685364,"y":0.31439393758773804},{"x":0.7696078419685364,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7401960492134094,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7401960492134094,0.31439393758773804,0.7696078419685364,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.3320707082748413},{"x":0.8529411554336548,"y":0.3320707082748413},{"x":0.8529411554336548,"y":0.344696968793869},{"x":0.8104575276374817,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8104575276374817,0.3320707082748413,0.8529411554336548,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.3484848439693451},{"x":0.851307213306427,"y":0.3484848439693451},{"x":0.851307213306427,"y":0.3598484992980957},{"x":0.8104575276374817,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8104575276374817,0.3484848439693451,0.851307213306427,0.3598484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.3636363744735718},{"x":0.8529411554336548,"y":0.3636363744735718},{"x":0.851307213306427,"y":0.38005051016807556},{"x":0.8251634240150452,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.826797366142273,0.3636363744735718,0.851307213306427,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.3636363744735718},{"x":0.8202614188194275,"y":0.3636363744735718},{"x":0.8202614188194275,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7973856329917908,0.3636363744735718,0.8202614188194275,0.38005051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.38257575035095215},{"x":0.8496732115745544,"y":0.38131314516067505},{"x":0.851307213306427,"y":0.39646464586257935},{"x":0.8153594732284546,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8153594732284546,0.38257575035095215,0.851307213306427,0.39646464586257935]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.22979797422885895},{"x":0.8545751571655273,"y":0.22979797422885895},{"x":0.8545751571655273,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7401960492134094,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7351960492134094,0.22279797422885894,0.8595751571655273,0.40472728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6944444179534912,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6928104758262634,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6928104758262634,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.31439393758773804,0.6928104758262634,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6846405267715454,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6846405267715454,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6699346303939819,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6699346303939819,0.31439393758773804,0.6846405267715454,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6830065250396729,"y":0.344696968793869},{"x":0.6584967374801636,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6584967374801636,0.3308080732822418,0.6830065250396729,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6552287340164185,"y":0.344696968793869},{"x":0.6323529481887817,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6323529481887817,0.3308080732822418,0.6552287340164185,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6274510025978088,"y":0.344696968793869},{"x":0.6225489974021912,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.3308080732822418,0.6274510025978088,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3320707082748413},{"x":0.6895424723625183,"y":0.344696968793869},{"x":0.3333333432674408,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".An","boundary":[0.3333333432674408,0.3295454680919647,0.6895424723625183,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4362744987010956,"y":0.34343433380126953},{"x":0.35947713255882263,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"introduction","boundary":[0.35947713255882263,0.3295454680919647,0.4362744987010956,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.3308080732822418},{"x":0.45588234066963196,"y":0.3308080732822418},{"x":0.45588234066963196,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4444444477558136,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"to","boundary":[0.4444444477558136,0.3308080732822418,0.45588234066963196,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.3308080732822418},{"x":0.508169949054718,"y":0.3308080732822418},{"x":0.508169949054718,"y":0.344696968793869},{"x":0.46405228972435,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"wavelet","boundary":[0.46405228972435,0.3308080732822418,0.508169949054718,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5653594732284546,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5653594732284546,"y":0.344696968793869},{"x":0.5147058963775635,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"analysis","boundary":[0.5147058963775635,0.3308080732822418,0.5653594732284546,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5702614188194275,"y":0.344696968793869},{"x":0.5669934749603271,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5669934749603271,0.3308080732822418,0.5702614188194275,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6094771027565002,"y":0.344696968793869},{"x":0.5751634240150452,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"c2002","boundary":[0.5751634240150452,0.3308080732822418,0.6094771027565002,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6895424723625183,0.3484848439693451,0.6944444179534912,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3611111044883728},{"x":0.648692786693573,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.648692786693573,0.3484848439693451,0.6830065250396729,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6421568393707275,0.3484848439693451,0.6470588445663452,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6323529481887817,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6323529481887817,0.3484848439693451,0.6356208920478821,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6225489974021912,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6225489974021912,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6176470518112183,0.3484848439693451,0.6225489974021912,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵۰۹-","boundary":[0.5784313678741455,0.3484848439693451,0.6209150552749634,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۱۳","boundary":[0.5588235259056091,0.3484848439693451,0.5800653696060181,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5522875785827637,0.3484848439693451,0.5571895241737366,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6911764740943909,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.3636363744735718,0.6928104758262634,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.3636363744735718},{"x":0.686274528503418,"y":0.3636363744735718},{"x":0.686274528503418,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.6617646813392639,0.3636363744735718,0.686274528503418,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.3623737394809723},{"x":0.656862735748291,"y":0.3636363744735718},{"x":0.656862735748291,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.6274510025978088,0.3623737394809723,0.656862735748291,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6225489974021912,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3775252401828766},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6176470518112183,0.3623737394809723,0.6209150552749634,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6928104758262634,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6928104758262634,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6928104758262634,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.38131314516067505,0.6928104758262634,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6846405267715454,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6846405267715454,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6437908411026001,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موجهای","boundary":[0.6437908411026001,0.38131314516067505,0.6846405267715454,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6388888955116272,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6388888955116272,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5996732115745544,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5996732115745544,0.38005051016807556,0.6388888955116272,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5947712659835815,"y":0.38005051016807556},{"x":0.593137264251709,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5898692607879639,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5915032625198364,0.38005051016807556,0.593137264251709,0.39520201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5866013169288635,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5866013169288635,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5473856329917908,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.5473856329917908,0.38005051016807556,0.5866013169288635,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5424836874008179,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5408496856689453,"y":0.39520201086997986},{"x":0.5375816822052002,"y":0.39520201086997986}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5375816822052002,0.38005051016807556,0.5408496856689453,0.39520201086997986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6960784196853638,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6944444179534912,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3333333432674408,"y":0.39393940567970276}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3283333432674408,0.30360606241226196,0.6994444179534912,0.40472728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5866013169288635,"y":0.39772728085517883},{"x":0.584967315196991,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5310457348823547,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Wavelets","boundary":[0.5310457348823547,0.39646464586257935,0.584967315196991,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5964052081108093,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5964052081108093,"y":0.41035354137420654},{"x":0.593137264251709,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.593137264251709,0.39772728085517883,0.5964052081108093,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6797385811805725,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6781045794487,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5964052081108093,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mathematics","boundary":[0.5964052081108093,0.39772728085517883,0.6781045794487,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6846405267715454,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6846405267715454,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6797385811805725,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6797385811805725,0.39898988604545593,0.6846405267715454,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6928104758262634,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6928104758262634,"y":0.41161617636680603},{"x":0.6928104758262634,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.39898988604545593,0.6928104758262634,0.41161617636680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6928104758262634,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6928104758262634,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5310457348823547,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5260457348823547,0.38946464586257934,0.6978104758262634,0.41987878155708314],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.4002525210380554},{"x":0.8529411554336548,"y":0.39898988604545593},{"x":0.8529411554336548,"y":0.41287878155708313},{"x":0.8169934749603271,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8153594732284546,0.4002525210380554,0.8529411554336548,0.41287878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.4141414165496826},{"x":0.851307213306427,"y":0.41287878155708313},{"x":0.8529411554336548,"y":0.42550504207611084},{"x":0.8251634240150452,"y":0.4267676770687103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8251634240150452,0.4141414165496826,0.8529411554336548,0.42550504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.4166666567325592},{"x":0.8186274766921997,"y":0.4154040515422821},{"x":0.8202614188194275,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7924836874008179,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7908496856689453,0.4166666567325592,0.8202614188194275,0.4280303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.4318181872367859},{"x":0.851307213306427,"y":0.4305555522441864},{"x":0.8529411554336548,"y":0.4431818127632141},{"x":0.8251634240150452,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8251634240150452,0.4318181872367859,0.8529411554336548,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8186274766921997,"y":0.4305555522441864},{"x":0.8202614188194275,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7924836874008179,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7908496856689453,0.4318181872367859,0.8202614188194275,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.4482323229312897},{"x":0.851307213306427,"y":0.4469696879386902},{"x":0.8529411554336548,"y":0.4608585834503174},{"x":0.8251634240150452,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8251634240150452,0.4482323229312897,0.8529411554336548,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.44949495792388916},{"x":0.8186274766921997,"y":0.4482323229312897},{"x":0.8202614188194275,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7924836874008179,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7908496856689453,0.44949495792388916,0.8202614188194275,0.46212121844291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.4015151560306549},{"x":0.8529411554336548,"y":0.39898988604545593},{"x":0.8562091588973999,"y":0.4608585834503174},{"x":0.7924836874008179,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7825816822052002,0.3945151560306549,0.8612091588973999,0.4678585834503174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4292929172515869},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6911764740943909,0.4154040515422821,0.6960784196853638,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6830065250396729,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6830065250396729,"y":0.4292929172515869},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمالی","boundary":[0.6584967374801636,0.4154040515422821,0.6830065250396729,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4292929172515869},{"x":0.648692786693573,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.648692786693573,0.4154040515422821,0.6535947918891907,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4292929172515869},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6192810535430908,0.4154040515422821,0.6437908411026001,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4292929172515869},{"x":0.6127451062202454,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6127451062202454,0.4154040515422821,0.6176470518112183,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.4166666567325592},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4292929172515869},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۵","boundary":[0.5751634240150452,0.4166666567325592,0.6078431606292725,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4292929172515869},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5653594732284546,0.4166666567325592,0.5686274766921997,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5539215803146362,0.4166666567325592,0.5588235259056091,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4292929172515869},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5179738402366638,0.4166666567325592,0.5490196347236633,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6911764740943909,0.4318181872367859,0.6960784196853638,0.4457070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهبانی","boundary":[0.6633986830711365,0.4318181872367859,0.6895424723625183,0.4457070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6535947918891907,0.4318181872367859,0.6584967374801636,0.4457070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهره","boundary":[0.6274510025978088,0.4318181872367859,0.6503267884254456,0.4457070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6209150552749634,0.4318181872367859,0.6258170008659363,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6127451062202454,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6127451062202454,"y":0.4457070827484131},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۵","boundary":[0.5816993713378906,0.4305555522441864,0.6127451062202454,0.4457070827484131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4457070827484131},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5129738402366638,0.4084040515422821,0.7010784196853638,0.4527070827484131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.4343434274196625},{"x":0.563725471496582,"y":0.4343434274196625},{"x":0.563725471496582,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5604575276374817,0.4343434274196625,0.563725471496582,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5261437892913818,0.4343434274196625,0.5539215803146362,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6928104758262634,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6911764740943909,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6911764740943909,0.4482323229312897,0.6928104758262634,0.46212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6830065250396729,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6830065250396729,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6470588445663452,0.4482323229312897,0.6830065250396729,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6421568393707275,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6290849447250366,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.6290849447250366,0.4482323229312897,0.6421568393707275,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6225489974021912,"y":0.46338382363319397},{"x":0.601307213306427,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.601307213306427,0.4482323229312897,0.6225489974021912,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5947712659835815,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5898692607879639,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5898692607879639,0.4482323229312897,0.5947712659835815,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5735294222831726,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.5735294222831726,0.4482323229312897,0.5882353186607361,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5718954205513,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5718954205513,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5669934749603271,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5669934749603271,0.4482323229312897,0.5718954205513,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5604575276374817,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5196078419685364,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.5196078419685364,0.4482323229312897,0.5604575276374817,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5179738402366638,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5147058963775635,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5147058963775635,0.4482323229312897,0.5179738402366638,0.46338382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5065359473228455,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5065359473228455,"y":0.46338382363319397},{"x":0.46405228972435,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.46405228972435,0.4482323229312897,0.5065359473228455,0.46338382363319397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579},{"languageCode":"ar","confidence":0.15000000596046448}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6928104758262634,"y":0.46212121844291687},{"x":0.46405228972435,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.45905228972434997,0.42734342741966247,0.6978104758262634,0.4691212184429169],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8382353186607361,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8529411554336548,"y":0.46590909361839294},{"x":0.851307213306427,"y":0.48106059432029724},{"x":0.8366013169288635,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8382353186607361,0.46590909361839294,0.851307213306427,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.46464645862579346},{"x":0.8333333134651184,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8316993713378906,"y":0.48106059432029724},{"x":0.8088235259056091,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8104575276374817,0.46464645862579346,0.8316993713378906,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.46338382363319397},{"x":0.8055555820465088,"y":0.46464645862579346},{"x":0.8039215803146362,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7745097875595093,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7761437892913818,0.46338382363319397,0.8039215803146362,0.47979798913002014]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.46338382363319397},{"x":0.8529411554336548,"y":0.46590909361839294},{"x":0.851307213306427,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7745097875595093,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7711437892913818,0.45638382363319396,0.856307213306427,0.48806059432029725],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366013169288635,"y":0.4848484992980957},{"x":0.851307213306427,"y":0.4848484992980957},{"x":0.851307213306427,"y":0.49494948983192444},{"x":0.8366013169288635,"y":0.49494948983192444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8366013169288635,0.4848484992980957,0.851307213306427,0.49494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.4861111044883728},{"x":0.8316993713378906,"y":0.4848484992980957},{"x":0.8316993713378906,"y":0.49494948983192444},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4962121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8088235259056091,0.4861111044883728,0.8316993713378906,0.49494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.4861111044883728},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4861111044883728},{"x":0.8039215803146362,"y":0.49494948983192444},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4962121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7745097875595093,0.4861111044883728,0.8039215803146362,0.49494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8529411554336548,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8529411554336548,"y":0.5113636255264282},{"x":0.8251634240150452,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8251634240150452,0.4987373650074005,0.8529411554336548,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8202614188194275,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8202614188194275,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7679738402366638,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7679738402366638,0.4987373650074005,0.8202614188194275,0.5113636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.5},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5126262903213501},{"x":0.7467319965362549,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7467319965362549,0.5,0.7630718946456909,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.5138888955116272},{"x":0.851307213306427,"y":0.5126262903213501},{"x":0.8529411554336548,"y":0.5277777910232544},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.8088235259056091,0.5138888955116272,0.8529411554336548,0.5277777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.5151515007019043},{"x":0.8022875785827637,"y":0.5138888955116272},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5290403962135315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7761437892913818,0.5151515007019043,0.8039215803146362,0.5290403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5290403962135315},{"x":0.720588207244873,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.720588207244873,0.5151515007019043,0.7712418437004089,0.5290403962135315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.4873737394809723},{"x":0.8529411554336548,"y":0.4848484992980957},{"x":0.8529411554336548,"y":0.5290403962135315},{"x":0.720588207244873,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7139542651176453,0.4803737394809723,0.8579411554336548,0.5360403962135315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6372548937797546,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6176470518112183,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"QA","boundary":[0.6176470518112183,0.46717172861099243,0.6372548937797546,0.47727271914482117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6846405267715454,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6846405267715454,"y":0.47727271914482117},{"x":0.648692786693573,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۰۳/۳","boundary":[0.648692786693573,0.46590909361839294,0.6846405267715454,0.47727271914482117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6928104758262634,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6928104758262634,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6911764740943909,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6911764740943909,0.46590909361839294,0.6928104758262634,0.47727271914482117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6846405267715454,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6846405267715454,"y":0.49368685483932495},{"x":0.6225489974021912,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵۱۵/۲۴۳۳","boundary":[0.6225489974021912,0.48232322931289673,0.6846405267715454,0.49368685483932495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6928104758262634,"y":0.49368685483932495},{"x":0.6928104758262634,"y":0.49368685483932495}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.4835858643054962,0.6928104758262634,0.49368685483932495]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.5},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴۳۴۰۰۵","boundary":[0.6225489974021912,0.5,0.6797385811805725,0.5101010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.5012626051902771,0.6928104758262634,0.5101010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6928104758262634,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6126470518112183,0.45890909361839294,0.6978104758262634,0.5171010203361511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5252525210380554},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"فيا","boundary":[0.6699346303939819,0.5164141654968262,0.6830065250396729,0.5252525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5252525210380554},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6649346303939819,0.5094141654968262,0.6880065250396729,0.5322525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.5404040217399597},{"x":0.851307213306427,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"-","boundary":[0.851307213306427,0.5404040217399597,0.7189542651176453,0.6553030014038086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851307213306427,"y":0.5404040217399597},{"x":0.851307213306427,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6553030014038086},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.846307213306427,0.5334040217399597,0.7239542651176453,0.6623030014038086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.6540403962135315},{"x":0.8464052081108093,"y":0.6553030014038086},{"x":0.8464052081108093,"y":0.6704545617103577},{"x":0.7826797366142273,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7826797366142273,0.6540403962135315,0.8464052081108093,0.6704545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6527777910232544},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6540403962135315},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6691918969154358},{"x":0.720588207244873,"y":0.6679292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7222222089767456,0.6527777910232544,0.7777777910232544,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6691918969154358},{"x":0.8464052081108093,"y":0.6691918969154358},{"x":0.8464052081108093,"y":0.6843434572219849},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.8235294222831726,0.6691918969154358,0.8464052081108093,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.6691918969154358},{"x":0.8202614188194275,"y":0.6691918969154358},{"x":0.8202614188194275,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7859477400779724,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.7859477400779724,0.6691918969154358,0.8202614188194275,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7859477400779724,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7859477400779724,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.7222222089767456,0.6691918969154358,0.7859477400779724,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.6906565427780151},{"x":0.8529411554336548,"y":0.691919207572937},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7058081030845642},{"x":0.8251634240150452,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.826797366142273,0.6906565427780151,0.8529411554336548,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.6906565427780151},{"x":0.8218954205513,"y":0.6906565427780151},{"x":0.8202614188194275,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7924836874008179,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7924836874008179,0.6906565427780151,0.8202614188194275,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218954205513,"y":0.7121211886405945},{"x":0.851307213306427,"y":0.7108585834503174},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.8218954205513,0.7121211886405945,0.8529411554336548,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.7260100841522217},{"x":0.851307213306427,"y":0.7260100841522217},{"x":0.851307213306427,"y":0.7373737096786499},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ناشر","boundary":[0.8333333134651184,0.7260100841522217,0.851307213306427,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.7411616444587708},{"x":0.851307213306427,"y":0.7411616444587708},{"x":0.851307213306427,"y":0.7550504803657532},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8333333134651184,0.7411616444587708,0.851307213306427,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.7411616444587708},{"x":0.8251634240150452,"y":0.7411616444587708},{"x":0.8251634240150452,"y":0.7550504803657532},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7550504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8104575276374817,0.7411616444587708,0.8251634240150452,0.7550504803657532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.7588383555412292},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7588383555412292},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7714646458625793},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7714646458625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8300653696060181,0.7588383555412292,0.8529411554336548,0.7714646458625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218954205513,"y":0.7739899158477783},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7739899158477783},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7878788113594055},{"x":0.8218954205513,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8218954205513,0.7739899158477783,0.8529411554336548,0.7878788113594055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721},{"languageCode":"ar","confidence":0.07999999821186066}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6527777910232544},{"x":0.8545751571655273,"y":0.6540403962135315},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7878788113594055},{"x":0.720588207244873,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7172222089767456,0.6457777910232544,0.8579411554336548,0.7948788113594055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.6906565427780151,0.6928104758262634,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7058081030845642},{"x":0.656862735748291,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.656862735748291,0.6906565427780151,0.6846405267715454,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6388888955116272,0.6906565427780151,0.6519607901573181,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6274510025978088,0.6906565427780151,0.6356208920478821,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7058081030845642},{"x":0.601307213306427,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.601307213306427,0.6906565427780151,0.6241829991340637,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6906565427780151},{"x":0.593137264251709,"y":0.6906565427780151},{"x":0.593137264251709,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.5588235259056091,0.6906565427780151,0.593137264251709,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.7083333134651184,0.6928104758262634,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6601307392120361,0.7083333134651184,0.6846405267715454,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمالی","boundary":[0.6290849447250366,0.7083333134651184,0.6552287340164185,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6209150552749634,0.7083333134651184,0.6241829991340637,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7209596037864685},{"x":0.593137264251709,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهره","boundary":[0.593137264251709,0.7083333134651184,0.6143791079521179,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهبانی","boundary":[0.5571895241737366,0.7083333134651184,0.5882353186607361,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6911764740943909,0.7222222089767456,0.6928104758262634,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6454248428344727,0.7234848737716675,0.6830065250396729,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.6241829991340637,0.7247474789619446,0.6405228972434998,0.7373737096786499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5521895241737366,0.6836565427780151,0.6978104758262634,0.7443737096786499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7398989796638489},{"x":0.593137264251709,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.593137264251709,0.7247474789619446,0.5980392098426819,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5866013169288635,0.7247474789619446,0.5915032625198364,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5718954205513,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.5735294222831726,0.7247474789619446,0.5833333134651184,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7398989796638489},{"x":0.563725471496582,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.563725471496582,0.7247474789619446,0.5686274766921997,0.7398989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.516339898109436,0.7234848737716675,0.5571895241737366,0.7398989796638489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.511339898109436,0.7164848737716675,0.6030392098426819,0.7481616444587708],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7348484992980957},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"عصر","boundary":[0.5947712659835815,0.7310606241226196,0.6209150552749634,0.7348484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7348484992980957},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.5897712659835815,0.7240606241226196,0.6259150552749634,0.7418484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6879084706306458,"y":0.743686854839325},{"x":0.6879084706306458,"y":0.752525269985199},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6601307392120361,0.7424242496490479,0.6879084706306458,0.752525269985199]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.743686854839325},{"x":0.6928104758262634,"y":0.743686854839325},{"x":0.6928104758262634,"y":0.752525269985199},{"x":0.6928104758262634,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.743686854839325,0.6928104758262634,0.752525269985199]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6928104758262634,"y":0.743686854839325},{"x":0.6928104758262634,"y":0.752525269985199},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.6551307392120361,0.7354242496490478,0.6978104758262634,0.759525269985199],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.7626262903213501,0.6928104758262634,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.6878104758262634,0.7556262903213501,0.6978104758262634,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷۸-۶۰۰-۹۷۴۶۲-۱-۷","boundary":[0.5424836874008179,0.7765151262283325,0.6846405267715454,0.7853535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7853535413742065},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":":","boundary":[0.6928104758262634,0.7765151262283325,0.6928104758262634,0.7853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5374836874008179,0.7695151262283325,0.6978104758262634,0.7923535413742065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.7904040217399597},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7916666865348816},{"x":0.851307213306427,"y":0.8042929172515869},{"x":0.8251634240150452,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"قیمت","boundary":[0.826797366142273,0.7904040217399597,0.851307213306427,0.8042929172515869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.7904040217399597},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7916666865348816},{"x":0.851307213306427,"y":0.8042929172515869},{"x":0.8251634240150452,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.821797366142273,0.7834040217399597,0.856307213306427,0.8112929172515869],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/eDbRewjcoHwUNEdc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/erJrJtRKvZHrhPqC.jpg","blurred":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/ZArHwUyCJPOIZlRT.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/LHRVsVNaGjAJlPNO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/TRdmdcclbZxbIzTc.jpg","blurred":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/bngLOVpYaFgJmInL.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00026149131503759647,0.0003163835231703941,0.9987663398692811,0.9988847694378912]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.35101011395454407},{"x":0.1846405267715454,"y":0.35101011395454407},{"x":0.1846405267715454,"y":0.3636363744735718},{"x":0.16503268480300903,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"اﺮﭼ","boundary":[0.16503268480300903,0.35101011395454407,0.1846405267715454,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.35101011395454407},{"x":0.2271241843700409,"y":0.35101011395454407},{"x":0.2271241843700409,"y":0.3636363744735718},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":":ﺪﺷﺎﺑ","boundary":[0.19607843458652496,0.35101011395454407,0.2271241843700409,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.35101011395454407},{"x":0.25163400173187256,"y":0.35101011395454407},{"x":0.25163400173187256,"y":0.3636363744735718},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.23366013169288635,0.35101011395454407,0.25163400173187256,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.35101011395454407},{"x":0.2810457646846771,"y":0.35101011395454407},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﮐ","boundary":[0.2598039209842682,0.35101011395454407,0.2810457646846771,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.35101011395454407},{"x":0.32679739594459534,"y":0.35101011395454407},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3636363744735718},{"x":0.28921568393707275,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻐﺸﻣ","boundary":[0.28921568393707275,0.35101011395454407,0.32679739594459534,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.35101011395454407},{"x":0.35947713255882263,"y":0.35101011395454407},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺧ","boundary":[0.3366013169288635,0.35101011395454407,0.35947713255882263,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3758170008659363,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3758170008659363,"y":0.3636363744735718},{"x":0.36764705181121826,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.36764705181121826,0.35101011395454407,0.3758170008659363,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3937908411026001,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3839869201183319,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.3839869201183319,0.35101011395454407,0.3937908411026001,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4346405267715454,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4346405267715454,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.4019607901573181,0.35101011395454407,0.4346405267715454,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4591503143310547,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3636363744735718},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.44281044602394104,0.35101011395454407,0.4591503143310547,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.35101011395454407},{"x":0.49836599826812744,"y":0.35101011395454407},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4689542353153229,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻨﻨﯿﺑ","boundary":[0.4689542353153229,0.35101011395454407,0.49836599826812744,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5147058963775635,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.5065359473228455,0.35101011395454407,0.5147058963775635,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5669934749603271,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻨﻧاﻮﺧ","boundary":[0.5228758454322815,0.35101011395454407,0.5669934749603271,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5980392098426819,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻫذ","boundary":[0.5735294222831726,0.35101011395454407,0.5980392098426819,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6209150552749634,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6062091588973999,0.35101011395454407,0.6209150552749634,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6617646813392639,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻟاﺆﺳ","boundary":[0.6372548937797546,0.35101011395454407,0.6617646813392639,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7156862616539001,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ","boundary":[0.6699346303939819,0.35101011395454407,0.7156862616539001,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7483659982681274,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾﺎﺷ","boundary":[0.7222222089767456,0.35101011395454407,0.7483659982681274,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.3724747598171234},{"x":0.16993464529514313,"y":0.3724747598171234},{"x":0.16993464529514313,"y":0.3851010203361511},{"x":0.16503268480300903,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.16503268480300903,0.3724747598171234,0.16993464529514313,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.3724747598171234},{"x":0.19117647409439087,"y":0.3724747598171234},{"x":0.19117647409439087,"y":0.3851010203361511},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧا","boundary":[0.1764705926179886,0.3724747598171234,0.19117647409439087,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1993464082479477,"y":0.3724747598171234},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3724747598171234},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3851010203361511},{"x":0.1993464082479477,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"هدﺮﮐ","boundary":[0.1993464082479477,0.3724747598171234,0.22549019753932953,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.3724747598171234},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3724747598171234},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3851010203361511},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺋارا","boundary":[0.23366013169288635,0.3724747598171234,0.25653594732284546,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.3724747598171234},{"x":0.28921568393707275,"y":0.3724747598171234},{"x":0.28921568393707275,"y":0.3851010203361511},{"x":0.2647058963775635,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻔﻣ","boundary":[0.2647058963775635,0.3724747598171234,0.28921568393707275,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3851010203361511},{"x":0.2957516312599182,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2957516312599182,0.3724747598171234,0.3006536066532135,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.3724747598171234},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3724747598171234},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3186274468898773,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻨﻓ","boundary":[0.3186274468898773,0.3724747598171234,0.32679739594459534,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.3724747598171234},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3724747598171234},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3851010203361511},{"x":0.33496731519699097,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.33496731519699097,0.3724747598171234,0.33986929059028625,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.3724747598171234},{"x":0.370915025472641,"y":0.3724747598171234},{"x":0.370915025472641,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾﻮﮔ","boundary":[0.3464052379131317,0.3724747598171234,0.370915025472641,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.3724747598171234},{"x":0.406862735748291,"y":0.3724747598171234},{"x":0.406862735748291,"y":0.3851010203361511},{"x":0.379084974527359,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.379084974527359,0.3724747598171234,0.406862735748291,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.3724747598171234},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3724747598171234},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺎﭘ","boundary":[0.4248366057872772,0.3724747598171234,0.44117647409439087,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﺷرا","boundary":[0.4493463933467865,0.3724747598171234,0.4820261299610138,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3851010203361511},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺼﺼﺨﺘﻣ","boundary":[0.48856207728385925,0.3724747598171234,0.5522875785827637,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"،لاﺆﺳ","boundary":[0.5604575276374817,0.3724747598171234,0.5947712659835815,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3851010203361511},{"x":0.601307213306427,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.601307213306427,0.3724747598171234,0.6192810535430908,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6274510025978088,0.3724747598171234,0.6356208920478821,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺎﭘ","boundary":[0.6535947918891907,0.3724747598171234,0.6699346303939819,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6781045794487,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6781045794487,0.3724747598171234,0.6895424723625183,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"!؟ﻪﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.6993464231491089,0.3724747598171234,0.7483659982681274,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.39267677068710327},{"x":0.19607843458652496,"y":0.39267677068710327},{"x":0.19607843458652496,"y":0.405303031206131},{"x":0.16503268480300903,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻨﺴﺑ","boundary":[0.16503268480300903,0.39267677068710327,0.19607843458652496,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2271241843700409,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2271241843700409,"y":0.405303031206131},{"x":0.20261438190937042,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﮑﻧ","boundary":[0.20261438190937042,0.39267677068710327,0.2271241843700409,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.39267677068710327},{"x":0.25163400173187256,"y":0.39267677068710327},{"x":0.25163400173187256,"y":0.405303031206131},{"x":0.23366013169288635,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.23366013169288635,0.39267677068710327,0.25163400173187256,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2679738700389862,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2679738700389862,"y":0.405303031206131},{"x":0.258169949054718,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.258169949054718,0.39267677068710327,0.2679738700389862,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2924836575984955,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2924836575984955,"y":0.405303031206131},{"x":0.27450981736183167,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻨﺗ","boundary":[0.27450981736183167,0.39267677068710327,0.2924836575984955,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.39267677068710327},{"x":0.343137264251709,"y":0.39267677068710327},{"x":0.343137264251709,"y":0.405303031206131},{"x":0.30228757858276367,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧراﺪﻧ","boundary":[0.30228757858276367,0.39267677068710327,0.343137264251709,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.39267677068710327},{"x":0.38725489377975464,"y":0.39267677068710327},{"x":0.38725489377975464,"y":0.405303031206131},{"x":0.34967321157455444,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾاﺰﻔﯿﺑ","boundary":[0.34967321157455444,0.39267677068710327,0.38725489377975464,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.39267677068710327},{"x":0.41503268480300903,"y":0.39267677068710327},{"x":0.41503268480300903,"y":0.405303031206131},{"x":0.3937908411026001,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻧآ","boundary":[0.3937908411026001,0.39267677068710327,0.41503268480300903,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.39267677068710327},{"x":0.45261436700820923,"y":0.39267677068710327},{"x":0.45261436700820923,"y":0.405303031206131},{"x":0.4215686321258545,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮔ","boundary":[0.4215686321258545,0.39267677068710327,0.45261436700820923,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4901960790157318,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4901960790157318,"y":0.405303031206131},{"x":0.46078431606292725,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻨﻏ","boundary":[0.46078431606292725,0.39267677068710327,0.4901960790157318,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5049019455909729,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5049019455909729,"y":0.405303031206131},{"x":0.49673202633857727,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.49673202633857727,0.39267677068710327,0.5049019455909729,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5261437892913818,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5261437892913818,"y":0.405303031206131},{"x":0.5114378929138184,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.5114378929138184,0.39267677068710327,0.5261437892913818,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5702614188194275,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5702614188194275,"y":0.405303031206131},{"x":0.5424836874008179,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﺿﺮﻋ","boundary":[0.5424836874008179,0.39267677068710327,0.5702614188194275,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5996732115745544,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5996732115745544,"y":0.405303031206131},{"x":0.576797366142273,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺑﺎﻗ","boundary":[0.576797366142273,0.39267677068710327,0.5996732115745544,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6405228972434998,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6405228972434998,"y":0.405303031206131},{"x":0.6062091588973999,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻠﻄﻣ","boundary":[0.6062091588973999,0.39267677068710327,0.6405228972434998,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6666666865348816,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6666666865348816,"y":0.405303031206131},{"x":0.648692786693573,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"،ﺮﺛا","boundary":[0.648692786693573,0.39267677068710327,0.6666666865348816,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6911764740943909,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6911764740943909,"y":0.405303031206131},{"x":0.6748365759849548,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6748365759849548,0.39267677068710327,0.6911764740943909,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7483659982681274,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7483659982681274,"y":0.405303031206131},{"x":0.6993464231491089,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﺟﺮﺘﻣ","boundary":[0.6993464231491089,0.39267677068710327,0.7483659982681274,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.41287878155708313},{"x":0.20261438190937042,"y":0.41287878155708313},{"x":0.20261438190937042,"y":0.42550504207611084},{"x":0.16503268480300903,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"،اﻮﺘﺤﻣ","boundary":[0.16503268480300903,0.41287878155708313,0.20261438190937042,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2124183028936386,"y":0.41287878155708313},{"x":0.2173202633857727,"y":0.41287878155708313},{"x":0.2173202633857727,"y":0.42550504207611084},{"x":0.2124183028936386,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2124183028936386,0.41287878155708313,0.2173202633857727,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.41287878155708313},{"x":0.25,"y":0.41287878155708313},{"x":0.25,"y":0.42550504207611084},{"x":0.22549019753932953,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻗد","boundary":[0.22549019753932953,0.41287878155708313,0.25,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.41287878155708313},{"x":0.2679738700389862,"y":0.41287878155708313},{"x":0.2679738700389862,"y":0.42550504207611084},{"x":0.258169949054718,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.258169949054718,0.41287878155708313,0.2679738700389862,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.41287878155708313},{"x":0.30718955397605896,"y":0.41287878155708313},{"x":0.30718955397605896,"y":0.42550504207611084},{"x":0.27614378929138184,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"هوﻼﻋ","boundary":[0.27614378929138184,0.41287878155708313,0.30718955397605896,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.41287878155708313},{"x":0.3415032625198364,"y":0.41287878155708313},{"x":0.3415032625198364,"y":0.42550504207611084},{"x":0.3153594732284546,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.3153594732284546,0.41287878155708313,0.3415032625198364,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4019607901573181,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4019607901573181,"y":0.42550504207611084},{"x":0.34967321157455444,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻋﻼﻃا","boundary":[0.34967321157455444,0.41287878155708313,0.4019607901573181,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.41287878155708313},{"x":0.44771242141723633,"y":0.41287878155708313},{"x":0.44771242141723633,"y":0.42550504207611084},{"x":0.41013070940971375,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺠﻔﻧا","boundary":[0.41013070940971375,0.41287878155708313,0.44771242141723633,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.41287878155708313},{"x":0.48366013169288635,"y":0.41287878155708313},{"x":0.48366013169288635,"y":0.42550504207611084},{"x":0.45588234066963196,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺼﻋ","boundary":[0.45588234066963196,0.41287878155708313,0.48366013169288635,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5049019455909729,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5049019455909729,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4901960790157318,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.4901960790157318,0.41287878155708313,0.5049019455909729,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5408496856689453,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5408496856689453,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5130718946456909,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"زوﺮﻣا","boundary":[0.5130718946456909,0.41287878155708313,0.5408496856689453,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5947712659835815,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5947712659835815,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5490196347236633,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"یﻮﻫﺎﯿﻫ","boundary":[0.5490196347236633,0.41287878155708313,0.5947712659835815,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6111111044883728,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6111111044883728,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6029411554336548,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺮﭘ","boundary":[0.6029411554336548,0.41287878155708313,0.6111111044883728,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6519607901573181,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6519607901573181,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6192810535430908,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"یﺎﯿﻧد","boundary":[0.6192810535430908,0.41287878155708313,0.6519607901573181,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6715686321258545,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6715686321258545,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6601307392120361,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6601307392120361,0.41287878155708313,0.6715686321258545,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6928104758262634,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6928104758262634,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6797385811805725,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6797385811805725,0.41287878155708313,0.6928104758262634,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7254902124404907,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7254902124404907,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7009803652763367,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻨﮐ","boundary":[0.7009803652763367,0.41287878155708313,0.7254902124404907,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7483659982681274,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7483659982681274,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7434640526771545,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.7434640526771545,0.41287878155708313,0.7483659982681274,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.4343434274196625},{"x":0.18790850043296814,"y":0.4343434274196625},{"x":0.18790850043296814,"y":0.4469696879386902},{"x":0.16503268480300903,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺷر","boundary":[0.16503268480300903,0.4343434274196625,0.18790850043296814,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1944444477558136,"y":0.4343434274196625},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4343434274196625},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4469696879386902},{"x":0.1944444477558136,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧور","boundary":[0.1944444477558136,0.4343434274196625,0.21895425021648407,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.4343434274196625},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4343434274196625},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4469696879386902},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.22549019753932953,0.4343434274196625,0.23692810535430908,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.4343434274196625},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4343434274196625},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4469696879386902},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.24346405267715454,0.4343434274196625,0.25653594732284546,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.4343434274196625},{"x":0.2908496856689453,"y":0.4343434274196625},{"x":0.2908496856689453,"y":0.4469696879386902},{"x":0.2630718946456909,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.2630718946456909,0.4343434274196625,0.2908496856689453,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.4343434274196625},{"x":0.33006536960601807,"y":0.4343434274196625},{"x":0.33006536960601807,"y":0.4469696879386902},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"صﺎﺧ","boundary":[0.29738563299179077,0.4343434274196625,0.33006536960601807,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3578431308269501,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3578431308269501,"y":0.4469696879386902},{"x":0.3464052379131317,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎ","boundary":[0.3464052379131317,0.4343434274196625,0.3578431308269501,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.4343434274196625},{"x":0.39052286744117737,"y":0.4343434274196625},{"x":0.39052286744117737,"y":0.4469696879386902},{"x":0.370915025472641,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺎﺟ","boundary":[0.370915025472641,0.4343434274196625,0.39052286744117737,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4469696879386902},{"x":0.3970588147640228,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3970588147640228,0.4343434274196625,0.4019607901573181,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4395424723625183,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4395424723625183,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"شزرا","boundary":[0.4084967374801636,0.4343434274196625,0.4395424723625183,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4343434274196625},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4343434274196625},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4469696879386902},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"یاراد","boundary":[0.44607841968536377,0.4343434274196625,0.47875815629959106,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5016340017318726,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5016340017318726,"y":0.4469696879386902},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.4852941036224365,0.4343434274196625,0.5016340017318726,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4469696879386902},{"x":0.516339898109436,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﺼﺼﺨﺗ","boundary":[0.516339898109436,0.4343434274196625,0.5588235259056091,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5718954205513,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5718954205513,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5669934749603271,0.4343434274196625,0.5718954205513,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4469696879386902},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﻗد","boundary":[0.5784313678741455,0.4343434274196625,0.6045751571655273,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.6111111044883728,0.4343434274196625,0.6372548937797546,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6437908411026001,0.4343434274196625,0.6519607901573181,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7042483687400818,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7042483687400818,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6683006286621094,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺮﺘﺳد","boundary":[0.6683006286621094,0.4343434274196625,0.7042483687400818,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻋﺮﺳ","boundary":[0.7107843160629272,0.4343434274196625,0.7483659982681274,0.4469696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.4545454680919647},{"x":0.18300653994083405,"y":0.4545454680919647},{"x":0.18300653994083405,"y":0.46717172861099243},{"x":0.16503268480300903,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻫ","boundary":[0.16503268480300903,0.4545454680919647,0.18300653994083405,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4545454680919647},{"x":0.232026144862175,"y":0.4545454680919647},{"x":0.232026144862175,"y":0.46717172861099243},{"x":0.20915032923221588,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.20915032923221588,0.4545454680919647,0.232026144862175,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.4545454680919647},{"x":0.26633986830711365,"y":0.4545454680919647},{"x":0.26633986830711365,"y":0.46717172861099243},{"x":0.2401960790157318,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.2401960790157318,0.4545454680919647,0.26633986830711365,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3137255012989044,"y":0.46717172861099243},{"x":0.27614378929138184,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"،بﺎﺘﮐ","boundary":[0.27614378929138184,0.4545454680919647,0.3137255012989044,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.4545454680919647},{"x":0.33986929059028625,"y":0.4545454680919647},{"x":0.33986929059028625,"y":0.46717172861099243},{"x":0.32189542055130005,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.32189542055130005,0.4545454680919647,0.33986929059028625,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.4545454680919647},{"x":0.39052286744117737,"y":0.4545454680919647},{"x":0.39052286744117737,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3480392098426819,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"عﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.3480392098426819,0.4545454680919647,0.39052286744117737,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3986928164958954,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.3986928164958954,0.4545454680919647,0.4117647111415863,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.4545454680919647},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4545454680919647},{"x":0.44281044602394104,"y":0.46717172861099243},{"x":0.41993463039398193,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺠﻧآ","boundary":[0.41993463039398193,0.4545454680919647,0.44281044602394104,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4591503143310547,"y":0.46717172861099243},{"x":0.45098039507865906,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.45098039507865906,0.4545454680919647,0.4591503143310547,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5098039507865906,"y":0.46717172861099243},{"x":0.4722222089767456,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺴﯿﻧ","boundary":[0.4722222089767456,0.4545454680919647,0.5098039507865906,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5604575276374817,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5179738402366638,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ضﺎﻤﻏا","boundary":[0.5179738402366638,0.4545454680919647,0.5604575276374817,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4545454680919647},{"x":0.593137264251709,"y":0.4545454680919647},{"x":0.593137264251709,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5686274766921997,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺑﺎﻗ","boundary":[0.5686274766921997,0.4545454680919647,0.593137264251709,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6323529481887817,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5996732115745544,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺸﺑ","boundary":[0.5996732115745544,0.4545454680919647,0.6323529481887817,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6715686321258545,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6715686321258545,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6388888955116272,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﺶﻧاد","boundary":[0.6388888955116272,0.4545454680919647,0.6715686321258545,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6846405267715454,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6846405267715454,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6797385811805725,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6797385811805725,0.4545454680919647,0.6846405267715454,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7042483687400818,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7042483687400818,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6928104758262634,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6928104758262634,0.4545454680919647,0.7042483687400818,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.4545454680919647},{"x":0.741830050945282,"y":0.4545454680919647},{"x":0.741830050945282,"y":0.46717172861099243},{"x":0.720588207244873,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮔ","boundary":[0.720588207244873,0.4545454680919647,0.741830050945282,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7483659982681274,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7467319965362549,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"آ","boundary":[0.7467319965362549,0.4545454680919647,0.7483659982681274,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.47601011395454407},{"x":0.20098039507865906,"y":0.47601011395454407},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4886363744735718},{"x":0.16503268480300903,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﺾﺤﻣ","boundary":[0.16503268480300903,0.47601011395454407,0.20098039507865906,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.47601011395454407},{"x":0.26143792271614075,"y":0.47601011395454407},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4886363744735718},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺿﺎﯾر","boundary":[0.20915032923221588,0.47601011395454407,0.26143792271614075,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.47601011395454407},{"x":0.27941176295280457,"y":0.47601011395454407},{"x":0.27941176295280457,"y":0.4886363744735718},{"x":0.2679738700389862,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.2679738700389862,0.47601011395454407,0.27941176295280457,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3186274468898773,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3186274468898773,"y":0.4886363744735718},{"x":0.28594771027565,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺻﺮﻋ","boundary":[0.28594771027565,0.47601011395454407,0.3186274468898773,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3366013169288635,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3366013169288635,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3251633942127228,0.47601011395454407,0.3366013169288635,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3758170008659363,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3758170008659363,"y":0.4886363744735718},{"x":0.343137264251709,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺿﺎﺣ","boundary":[0.343137264251709,0.47601011395454407,0.3758170008659363,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.47601011395454407},{"x":0.406862735748291,"y":0.47601011395454407},{"x":0.406862735748291,"y":0.4886363744735718},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺣ","boundary":[0.38235294818878174,0.47601011395454407,0.406862735748291,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.47601011395454407},{"x":0.47385621070861816,"y":0.47601011395454407},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4886363744735718},{"x":0.4133986830711365,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.4133986830711365,0.47601011395454407,0.47385621070861816,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5049019455909729,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4886363744735718},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﺗ","boundary":[0.4803921580314636,0.47601011395454407,0.5049019455909729,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5490196347236633,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"باﺬﺟ","boundary":[0.5130718946456909,0.47601011395454407,0.5490196347236633,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5800653696060181,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5800653696060181,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺣ","boundary":[0.5555555820465088,0.47601011395454407,0.5800653696060181,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6094771027565002,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4886363744735718},{"x":0.584967315196991,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻋ","boundary":[0.584967315196991,0.47601011395454407,0.6094771027565002,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6258170008659363,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6143791079521179,0.47601011395454407,0.6258170008659363,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6388888955116272,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6339869499206543,0.47601011395454407,0.6388888955116272,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7026143670082092,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﺗﺪﯾﺪﺟ","boundary":[0.6454248428344727,0.47601011395454407,0.7026143670082092,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7173202633857727,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7091503143310547,0.47601011395454407,0.7173202633857727,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7483659982681274,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7450980544090271,0.47601011395454407,0.7483659982681274,0.4886363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.4962121248245239},{"x":0.18790850043296814,"y":0.4962121248245239},{"x":0.18790850043296814,"y":0.5088383555412292},{"x":0.16503268480300903,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.16503268480300903,0.4962121248245239,0.18790850043296814,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.4962121248245239},{"x":0.2042483687400818,"y":0.4962121248245239},{"x":0.2042483687400818,"y":0.5088383555412292},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.19607843458652496,0.4962121248245239,0.2042483687400818,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2173202633857727,"y":0.4962121248245239},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4962121248245239},{"x":0.23856209218502045,"y":0.5088383555412292},{"x":0.2173202633857727,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺎﺟ","boundary":[0.2173202633857727,0.4962121248245239,0.23856209218502045,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.4962121248245239},{"x":0.27941176295280457,"y":0.4962121248245239},{"x":0.27941176295280457,"y":0.5088383555412292},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﺎﺘﮐ","boundary":[0.24673202633857727,0.4962121248245239,0.27941176295280457,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3153594732284546,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3153594732284546,"y":0.5088383555412292},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﺧ","boundary":[0.2957516312599182,0.4962121248245239,0.3153594732284546,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5088383555412292},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"یﺎﺟ","boundary":[0.32189542055130005,0.4962121248245239,0.3480392098426819,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.4962121248245239},{"x":0.38725489377975464,"y":0.4962121248245239},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5088383555412292},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"،ﺖﺳا","boundary":[0.35457515716552734,0.4962121248245239,0.38725489377975464,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.4962121248245239},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4962121248245239},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5088383555412292},{"x":0.3970588147640228,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"...و","boundary":[0.3970588147640228,0.4962121248245239,0.41830065846443176,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.4962121248245239},{"x":0.46405228972435,"y":0.4962121248245239},{"x":0.46405228972435,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"دﺎﺼﺘﻗا","boundary":[0.4248366057872772,0.4962121248245239,0.46405228972435,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4962121248245239},{"x":0.47549018263816833,"y":0.4962121248245239},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5088383555412292},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.47058823704719543,0.4962121248245239,0.47549018263816833,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴﯾز","boundary":[0.4869281053543091,0.4962121248245239,0.5130718946456909,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"مﻮﻠﻋ","boundary":[0.5196078419685364,0.4962121248245239,0.5457516312599182,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5522875785827637,0.4962121248245239,0.5571895241737366,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.4962121248245239},{"x":0.601307213306427,"y":0.4962121248245239},{"x":0.601307213306427,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.5669934749603271,0.4962121248245239,0.601307213306427,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6094771027565002,0.4962121248245239,0.6143791079521179,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6405228972434998,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﭘ","boundary":[0.6209150552749634,0.4962121248245239,0.6405228972434998,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"مﻮﻠﻋ","boundary":[0.6470588445663452,0.4962121248245239,0.6748365759849548,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"،یدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.6813725233078003,0.4962121248245239,0.7369281053543091,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7434640526771545,0.4962121248245239,0.7483659982681274,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17483660578727722,"y":0.5176767706871033},{"x":0.1944444477558136,"y":0.5176767706871033},{"x":0.1944444477558136,"y":0.5303030014038086},{"x":0.17483660578727722,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻬﻣ","boundary":[0.17483660578727722,0.5176767706871033,0.1944444477558136,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.5176767706871033},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5176767706871033},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5303030014038086},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.20098039507865906,0.5176767706871033,0.23366013169288635,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.5176767706871033},{"x":0.26633986830711365,"y":0.5176767706871033},{"x":0.26633986830711365,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2401960790157318,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.2401960790157318,0.5176767706871033,0.26633986830711365,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.5176767706871033},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5176767706871033},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2728758156299591,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.2728758156299591,0.5176767706871033,0.2810457646846771,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.5176767706871033},{"x":0.33006536960601807,"y":0.5176767706871033},{"x":0.33006536960601807,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"عﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.2875817120075226,0.5176767706871033,0.33006536960601807,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.5176767706871033},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5176767706871033},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.3366013169288635,0.5176767706871033,0.35457515716552734,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.5176767706871033},{"x":0.40032678842544556,"y":0.5176767706871033},{"x":0.40032678842544556,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ","boundary":[0.3611111044883728,0.5176767706871033,0.40032678842544556,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.5176767706871033},{"x":0.41503268480300903,"y":0.5176767706871033},{"x":0.41503268480300903,"y":0.5303030014038086},{"x":0.406862735748291,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.406862735748291,0.5176767706871033,0.41503268480300903,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5176767706871033},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5176767706871033},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺮﺘﺳد","boundary":[0.4313725531101227,0.5176767706871033,0.4673202633857727,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5303030014038086},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"،اﻮﺘﺤﻣ","boundary":[0.47385621070861816,0.5176767706871033,0.5130718946456909,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﮐ","boundary":[0.5196078419685364,0.5176767706871033,0.5490196347236633,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5176767706871033},{"x":0.593137264251709,"y":0.5176767706871033},{"x":0.593137264251709,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺷﻮﭘ","boundary":[0.5555555820465088,0.5176767706871033,0.593137264251709,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5303030014038086},{"x":0.601307213306427,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.601307213306427,0.5176767706871033,0.6062091588973999,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻗد","boundary":[0.6127451062202454,0.5176767706871033,0.6388888955116272,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻋ","boundary":[0.6454248428344727,0.5176767706871033,0.6683006286621094,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.5176767706871033},{"x":0.686274528503418,"y":0.5176767706871033},{"x":0.686274528503418,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6748365759849548,0.5176767706871033,0.686274528503418,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.5176767706871033},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5176767706871033},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6928104758262634,0.5176767706871033,0.7075163125991821,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.5176767706871033},{"x":0.75,"y":0.5176767706871033},{"x":0.75,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺎﻓ","boundary":[0.7238562107086182,0.5176767706871033,0.75,0.5303030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.5378788113594055},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5378788113594055},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5505050420761108},{"x":0.232026144862175,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":".ﺪﺷ","boundary":[0.232026144862175,0.5378788113594055,0.25326797366142273,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.5378788113594055},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5378788113594055},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.2696078419685364,0.5378788113594055,0.27450981736183167,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.5378788113594055},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5378788113594055},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"سﺎﺴﺣا","boundary":[0.2810457646846771,0.5378788113594055,0.3251633942127228,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5378788113594055},{"x":0.370915025472641,"y":0.5378788113594055},{"x":0.370915025472641,"y":0.5505050420761108},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﺸﺨﺑ","boundary":[0.3333333432674408,0.5378788113594055,0.370915025472641,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.5378788113594055},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5378788113594055},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5505050420761108},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﻊﯾﺮﺴﺗ","boundary":[0.37745097279548645,0.5378788113594055,0.41013070940971375,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.5378788113594055},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5378788113594055},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺗﺎﺳا","boundary":[0.4166666567325592,0.5378788113594055,0.45098039507865906,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.5378788113594055},{"x":0.46405228972435,"y":0.5378788113594055},{"x":0.46405228972435,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4591503143310547,0.5378788113594055,0.46405228972435,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5505050420761108},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"ناﺪﻨﻣ","boundary":[0.47058823704719543,0.5378788113594055,0.5016340017318726,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5505050420761108},{"x":0.508169949054718,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻗﻼﻋ","boundary":[0.508169949054718,0.5378788113594055,0.5408496856689453,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"،نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد","boundary":[0.5457516312599182,0.5378788113594055,0.6143791079521179,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6209150552749634,0.5378788113594055,0.6290849447250366,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻋا","boundary":[0.6372548937797546,0.5378788113594055,0.6552287340164185,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6715686321258545,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻠﻋ","boundary":[0.6715686321258545,0.5378788113594055,0.6928104758262634,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5378788113594055},{"x":0.733660101890564,"y":0.5378788113594055},{"x":0.733660101890564,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﻣﺎﺟ","boundary":[0.6993464231491089,0.5378788113594055,0.733660101890564,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7401960492134094,0.5378788113594055,0.7483659982681274,0.5505050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.558080792427063},{"x":0.18137255311012268,"y":0.558080792427063},{"x":0.18137255311012268,"y":0.5707070827484131},{"x":0.16503268480300903,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"D.","boundary":[0.16503268480300903,0.558080792427063,0.18137255311012268,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.558080792427063},{"x":0.22385621070861816,"y":0.558080792427063},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5707070827484131},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺎﺗ","boundary":[0.1895424872636795,0.558080792427063,0.22385621070861816,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.558080792427063},{"x":0.25326797366142273,"y":0.558080792427063},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5707070827484131},{"x":0.232026144862175,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"An","boundary":[0.232026144862175,0.558080792427063,0.25326797366142273,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.558080792427063},{"x":0.3578431308269501,"y":0.558080792427063},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5707070827484131},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"Introduction","boundary":[0.26143792271614075,0.558080792427063,0.3578431308269501,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.558080792427063},{"x":0.3807189464569092,"y":0.558080792427063},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5707070827484131},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"to","boundary":[0.3660130798816681,0.558080792427063,0.3807189464569092,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.558080792427063},{"x":0.4493463933467865,"y":0.558080792427063},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5707070827484131},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"Wavelet","boundary":[0.39052286744117737,0.558080792427063,0.4493463933467865,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.558080792427063},{"x":0.5228758454322815,"y":0.558080792427063},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5707070827484131},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"Analysis","boundary":[0.4591503143310547,0.558080792427063,0.5228758454322815,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.558080792427063},{"x":0.563725471496582,"y":0.558080792427063},{"x":0.563725471496582,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.5310457348823547,0.558080792427063,0.563725471496582,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.558080792427063},{"x":0.5800653696060181,"y":0.558080792427063},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5702614188194275,0.558080792427063,0.5800653696060181,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.558080792427063},{"x":0.6143791079521179,"y":0.558080792427063},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.5882353186607361,0.558080792427063,0.6143791079521179,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.558080792427063},{"x":0.6372548937797546,"y":0.558080792427063},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.6225489974021912,0.558080792427063,0.6372548937797546,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.558080792427063},{"x":0.6797385811805725,"y":0.558080792427063},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.6454248428344727,0.558080792427063,0.6797385811805725,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.558080792427063},{"x":0.720588207244873,"y":0.558080792427063},{"x":0.720588207244873,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺿﺎﺣ","boundary":[0.6879084706306458,0.558080792427063,0.720588207244873,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.558080792427063},{"x":0.7483659982681274,"y":0.558080792427063},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﻣ","boundary":[0.7287581562995911,0.558080792427063,0.7483659982681274,0.5707070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.5795454382896423},{"x":0.1846405267715454,"y":0.5795454382896423},{"x":0.1846405267715454,"y":0.5921717286109924},{"x":0.16503268480300903,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﻏ","boundary":[0.16503268480300903,0.5795454382896423,0.1846405267715454,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5795454382896423},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5795454382896423},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5921717286109924},{"x":0.19117647409439087,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.19117647409439087,0.5795454382896423,0.19607843458652496,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2124183028936386,"y":0.5795454382896423},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5795454382896423},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5921717286109924},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﺳرد","boundary":[0.2124183028936386,0.5795454382896423,0.23529411852359772,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.5795454382896423},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5795454382896423},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5921717286109924},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"نﻮﺘﻣ","boundary":[0.24346405267715454,0.5795454382896423,0.2696078419685364,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.5795454382896423},{"x":0.28594771027565,"y":0.5795454382896423},{"x":0.28594771027565,"y":0.5921717286109924},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.27614378929138184,0.5795454382896423,0.28594771027565,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.5795454382896423},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5795454382896423},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5921717286109924},{"x":0.2924836575984955,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"یرﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.2924836575984955,0.5795454382896423,0.33496731519699097,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5921717286109924},{"x":0.343137264251709,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.343137264251709,0.5795454382896423,0.3513071835041046,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5921717286109924},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"،ﻪﺋارا","boundary":[0.35947713255882263,0.5795454382896423,0.3888888955116272,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.5795454382896423},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5795454382896423},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5921717286109924},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"هﻮﺤﻧ","boundary":[0.39542484283447266,0.5795454382896423,0.42320260405540466,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5921717286109924},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4313725531101227,0.5795454382896423,0.4362744987010956,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.5795454382896423},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5795454382896423},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5921717286109924},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"اﻮﺘﺤﻣ","boundary":[0.44281044602394104,0.5795454382896423,0.47549018263816833,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.5795454382896423},{"x":0.516339898109436,"y":0.5795454382896423},{"x":0.516339898109436,"y":0.5921717286109924},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"ظﺎﺤﻟ","boundary":[0.48366013169288635,0.5795454382896423,0.516339898109436,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5228758454322815,0.5795454382896423,0.5310457348823547,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"،ﻦﻓ","boundary":[0.5375816822052002,0.5795454382896423,0.5588235259056091,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"نادﺎﺘﺳا","boundary":[0.5653594732284546,0.5795454382896423,0.6078431606292725,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﯾﺄﺗ","boundary":[0.6160130500793457,0.5795454382896423,0.6421568393707275,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6503267884254456,0.5795454382896423,0.6584967374801636,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5921717286109924},{"x":0.665032684803009,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.665032684803009,0.5795454382896423,0.6797385811805725,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5921717286109924},{"x":0.686274528503418,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.686274528503418,0.5795454382896423,0.6911764740943909,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"str":"walnut","boundary":[0.6977124214172363,0.5795454382896423,0.7483659982681274,0.5921717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.5997474789619446},{"x":0.18790850043296814,"y":0.5997474789619446},{"x":0.18790850043296814,"y":0.6123737096786499},{"x":0.16503268480300903,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺜﻣ","boundary":[0.16503268480300903,0.5997474789619446,0.18790850043296814,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.5997474789619446},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5997474789619446},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6123737096786499},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.19607843458652496,0.5997474789619446,0.20098039507865906,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2173202633857727,"y":0.5997474789619446},{"x":0.25,"y":0.5997474789619446},{"x":0.25,"y":0.6123737096786499},{"x":0.2173202633857727,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺷزﻮﻣآ","boundary":[0.2173202633857727,0.5997474789619446,0.25,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.5997474789619446},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5997474789619446},{"x":0.2957516312599182,"y":0.6123737096786499},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.25653594732284546,0.5997474789619446,0.2957516312599182,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.5997474789619446},{"x":0.33169934153556824,"y":0.5997474789619446},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6123737096786499},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﺷ","boundary":[0.30228757858276367,0.5997474789619446,0.33169934153556824,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5997474789619446},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6123737096786499},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻧآ","boundary":[0.3382352888584137,0.5997474789619446,0.3562091588973999,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.5997474789619446},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5997474789619446},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6123737096786499},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.36274510622024536,0.5997474789619446,0.37254902720451355,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6123737096786499},{"x":0.379084974527359,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"هوﻼﻋ","boundary":[0.379084974527359,0.5997474789619446,0.4117647111415863,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.5997474789619446},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5997474789619446},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"؛دراد","boundary":[0.4166666567325592,0.5997474789619446,0.44607841968536377,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6123737096786499},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺳﻮﺴﺤﻣ","boundary":[0.4624182879924774,0.5997474789619446,0.5065359473228455,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺗﺮﺑ","boundary":[0.5130718946456909,0.5997474789619446,0.5457516312599182,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5522875785827637,0.5997474789619446,0.5653594732284546,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6123737096786499},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.5898692607879639,0.5997474789619446,0.6127451062202454,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.6209150552749634,0.5997474789619446,0.6470588445663452,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6123737096786499},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6535947918891907,0.5997474789619446,0.6666666865348816,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6123737096786499},{"x":0.673202633857727,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺟﻮﻣ","boundary":[0.673202633857727,0.5997474789619446,0.7107843160629272,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6123737096786499},{"x":0.7271241545677185,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺳرد","boundary":[0.7271241545677185,0.5997474789619446,0.7483659982681274,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.6212121248245239},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6212121248245239},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6338383555412292},{"x":0.16503268480300903,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.16503268480300903,0.6212121248245239,0.19607843458652496,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042483687400818,"y":0.6212121248245239},{"x":0.232026144862175,"y":0.6212121248245239},{"x":0.232026144862175,"y":0.6338383555412292},{"x":0.2042483687400818,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"هدﺮﮐ","boundary":[0.2042483687400818,0.6212121248245239,0.232026144862175,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6212121248245239},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6212121248245239},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6338383555412292},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"هرﺎﺷا","boundary":[0.23856209218502045,0.6212121248245239,0.2679738700389862,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27614378929138184,"y":0.6212121248245239},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6212121248245239},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6338383555412292},{"x":0.27614378929138184,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻧآ","boundary":[0.27614378929138184,0.6212121248245239,0.29411765933036804,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.6212121248245239},{"x":0.3104575276374817,"y":0.6212121248245239},{"x":0.3104575276374817,"y":0.6338383555412292},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.30228757858276367,0.6212121248245239,0.3104575276374817,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.6212121248245239},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6212121248245239},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6338383555412292},{"x":0.31699347496032715,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔ","boundary":[0.31699347496032715,0.6212121248245239,0.3382352888584137,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.6212121248245239},{"x":0.370915025472641,"y":0.6212121248245239},{"x":0.370915025472641,"y":0.6338383555412292},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﺸﯿﭘ","boundary":[0.3513071835041046,0.6212121248245239,0.370915025472641,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.6212121248245239},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6212121248245239},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6338383555412292},{"x":0.379084974527359,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.379084974527359,0.6212121248245239,0.39052286744117737,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4346405267715454,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4346405267715454,"y":0.6338383555412292},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻔﻣ","boundary":[0.3986928164958954,0.6212121248245239,0.4346405267715454,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.6212121248245239},{"x":0.46405228972435,"y":0.6212121248245239},{"x":0.46405228972435,"y":0.6338383555412292},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻃ","boundary":[0.44117647409439087,0.6212121248245239,0.46405228972435,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6212121248245239},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6212121248245239},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6338383555412292},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.47058823704719543,0.6212121248245239,0.47875815629959106,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6338383555412292},{"x":0.4869281053543091,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.4869281053543091,0.6212121248245239,0.5310457348823547,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺧ","boundary":[0.5375816822052002,0.6212121248245239,0.5604575276374817,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.5686274766921997,0.6212121248245239,0.5816993713378906,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.5898692607879639,0.6212121248245239,0.6160130500793457,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"یدﺎﯾز","boundary":[0.6241829991340637,0.6212121248245239,0.6601307392120361,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"یدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.6666666865348816,0.6212121248245239,0.7173202633857727,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6212121248245239},{"x":0.75,"y":0.6212121248245239},{"x":0.75,"y":0.6338383555412292},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.7254902124404907,0.6212121248245239,0.75,0.6338383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.6414141654968262},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6414141654968262},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6540403962135315},{"x":0.16503268480300903,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.16503268480300903,0.6414141654968262,0.19607843458652496,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.6414141654968262},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6414141654968262},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6540403962135315},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"هدﻮﺑ","boundary":[0.20261438190937042,0.6414141654968262,0.22549019753932953,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6414141654968262},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6414141654968262},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6540403962135315},{"x":0.232026144862175,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.232026144862175,0.6414141654968262,0.2647058963775635,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.6414141654968262},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6414141654968262},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6540403962135315},{"x":0.27124184370040894,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.27124184370040894,0.6414141654968262,0.28921568393707275,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.6414141654968262},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6414141654968262},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6540403962135315},{"x":0.2957516312599182,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺨﺘﻧا","boundary":[0.2957516312599182,0.6414141654968262,0.3382352888584137,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.6414141654968262},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6414141654968262},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6540403962135315},{"x":0.34477123618125916,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.34477123618125916,0.6414141654968262,0.3562091588973999,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.6414141654968262},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6414141654968262},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6540403962135315},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻣ","boundary":[0.36274510622024536,0.6414141654968262,0.37254902720451355,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.6414141654968262},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6414141654968262},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6540403962135315},{"x":0.379084974527359,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"قﻮﺸﻣ","boundary":[0.379084974527359,0.6414141654968262,0.4117647111415863,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.6414141654968262},{"x":0.46568626165390015,"y":0.6414141654968262},{"x":0.46568626165390015,"y":0.6540403962135315},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ","boundary":[0.41830065846443176,0.6414141654968262,0.46568626165390015,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6540403962135315},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"،یدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.4722222089767456,0.6414141654968262,0.5277777910232544,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5343137383460999,0.6414141654968262,0.5392156839370728,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6414141654968262},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺳر","boundary":[0.5457516312599182,0.6414141654968262,0.5653594732284546,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.6414141654968262},{"x":0.584967315196991,"y":0.6414141654968262},{"x":0.584967315196991,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻠ","boundary":[0.5816993713378906,0.6414141654968262,0.584967315196991,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺷ","boundary":[0.5964052081108093,0.6414141654968262,0.6045751571655273,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6111111044883728,0.6414141654968262,0.6209150552749634,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"،تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.6258170008659363,0.6414141654968262,0.6928104758262634,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.6414141654968262},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6414141654968262},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6993464231491089,0.6414141654968262,0.7173202633857727,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.6414141654968262},{"x":0.75,"y":0.6414141654968262},{"x":0.75,"y":0.6540403962135315},{"x":0.7238562107086182,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.7238562107086182,0.6414141654968262,0.75,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.6628788113594055},{"x":0.1764705926179886,"y":0.6628788113594055},{"x":0.1764705926179886,"y":0.6755050420761108},{"x":0.16503268480300903,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.16503268480300903,0.6628788113594055,0.1764705926179886,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18300653994083405,"y":0.6628788113594055},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6628788113594055},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6755050420761108},{"x":0.18300653994083405,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﺷادﺮﺑ","boundary":[0.18300653994083405,0.6628788113594055,0.22875817120075226,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6628788113594055},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6628788113594055},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6755050420761108},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"مﺎﮔ","boundary":[0.23529411852359772,0.6628788113594055,0.2549019753932953,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.6628788113594055},{"x":0.2728758156299591,"y":0.6628788113594055},{"x":0.2728758156299591,"y":0.6755050420761108},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.26143792271614075,0.6628788113594055,0.2728758156299591,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.6628788113594055},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6628788113594055},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6755050420761108},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ","boundary":[0.27941176295280457,0.6628788113594055,0.3382352888584137,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.6628788113594055},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6628788113594055},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6755050420761108},{"x":0.34477123618125916,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.34477123618125916,0.6628788113594055,0.34967321157455444,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.6628788113594055},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6628788113594055},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6755050420761108},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﮕﺘﺳد","boundary":[0.3562091588973999,0.6628788113594055,0.3986928164958954,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.6628788113594055},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6628788113594055},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6755050420761108},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﺘﮔرﺰﺑ","boundary":[0.40522876381874084,0.6628788113594055,0.4575163424015045,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.6628788113594055},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6628788113594055},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6755050420761108},{"x":0.46405228972435,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.46405228972435,0.6628788113594055,0.4771241843700409,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6755050420761108},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"،ﺶﺨﺑ","boundary":[0.48366013169288635,0.6628788113594055,0.5228758454322815,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴﻫ","boundary":[0.5375816822052002,0.6628788113594055,0.5620915293693542,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.5669934749603271,0.6628788113594055,0.5784313678741455,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎ","boundary":[0.5833333134651184,0.6628788113594055,0.5964052081108093,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.6628788113594055},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6628788113594055},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6094771027565002,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6094771027565002,0.6628788113594055,0.6127451062202454,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6628788113594055},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6628788113594055},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮔرد","boundary":[0.6192810535430908,0.6628788113594055,0.6503267884254456,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.6628788113594055},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6628788113594055},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6584967374801636,0.6628788113594055,0.6666666865348816,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.6628788113594055},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6628788113594055},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6755050420761108},{"x":0.673202633857727,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"سﺎﭙﺳ","boundary":[0.673202633857727,0.6628788113594055,0.7058823704719543,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.6628788113594055},{"x":0.720588207244873,"y":0.6628788113594055},{"x":0.720588207244873,"y":0.6755050420761108},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7124183177947998,0.6628788113594055,0.720588207244873,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.6628788113594055},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6628788113594055},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6755050420761108},{"x":0.7271241545677185,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":1,"str":"ﺲﭘ","boundary":[0.7271241545677185,0.6628788113594055,0.7483659982681274,0.6755050420761108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.683080792427063},{"x":0.1846405267715454,"y":0.683080792427063},{"x":0.1846405267715454,"y":0.6957070827484131},{"x":0.16503268480300903,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"ارﺎﻣ","boundary":[0.16503268480300903,0.683080792427063,0.1846405267715454,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19281046092510223,"y":0.683080792427063},{"x":0.20588235557079315,"y":0.683080792427063},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6957070827484131},{"x":0.19281046092510223,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.19281046092510223,0.683080792427063,0.20588235557079315,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.683080792427063},{"x":0.25653594732284546,"y":0.683080792427063},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6957070827484131},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻧاﺰﯾﺰﻋ","boundary":[0.2222222238779068,0.683080792427063,0.25653594732284546,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.683080792427063},{"x":0.28594771027565,"y":0.683080792427063},{"x":0.28594771027565,"y":0.6957070827484131},{"x":0.2630718946456909,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"مﺎﻤﺗ","boundary":[0.2630718946456909,0.683080792427063,0.28594771027565,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.683080792427063},{"x":0.30228757858276367,"y":0.683080792427063},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6957070827484131},{"x":0.2924836575984955,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.2924836575984955,0.683080792427063,0.30228757858276367,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.683080792427063},{"x":0.3464052379131317,"y":0.683080792427063},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6957070827484131},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻨﯿﺒﯿﻣ","boundary":[0.30882352590560913,0.683080792427063,0.3464052379131317,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.683080792427063},{"x":0.37745097279548645,"y":0.683080792427063},{"x":0.37745097279548645,"y":0.6957070827484131},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"مزﻻ","boundary":[0.3529411852359772,0.683080792427063,0.37745097279548645,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.683080792427063},{"x":0.41830065846443176,"y":0.683080792427063},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6957070827484131},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺧﺮﺑ","boundary":[0.38235294818878174,0.683080792427063,0.41830065846443176,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.683080792427063},{"x":0.45261436700820923,"y":0.683080792427063},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6957070827484131},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺠﻨﯾا","boundary":[0.4248366057872772,0.683080792427063,0.45261436700820923,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.683080792427063},{"x":0.47058823704719543,"y":0.683080792427063},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6957070827484131},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4591503143310547,0.683080792427063,0.47058823704719543,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.683080792427063},{"x":0.5016340017318726,"y":0.683080792427063},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6957070827484131},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"،دﻮﺑ","boundary":[0.47875815629959106,0.683080792427063,0.5016340017318726,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.683080792427063},{"x":0.5457516312599182,"y":0.683080792427063},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6957070827484131},{"x":0.508169949054718,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫاﻮﺧ","boundary":[0.508169949054718,0.683080792427063,0.5457516312599182,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.683080792427063},{"x":0.5915032625198364,"y":0.683080792427063},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﻟاﺎﺸﻧا","boundary":[0.5522875785827637,0.683080792427063,0.5915032625198364,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.683080792427063},{"x":0.6045751571655273,"y":0.683080792427063},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5996732115745544,0.683080792427063,0.6045751571655273,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.683080792427063},{"x":0.6339869499206543,"y":0.683080792427063},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"هدﻮﺑ","boundary":[0.6111111044883728,0.683080792427063,0.6339869499206543,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.683080792427063},{"x":0.6748365759849548,"y":0.683080792427063},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﮔﺪﻧز","boundary":[0.6503267884254456,0.683080792427063,0.6748365759849548,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.683080792427063},{"x":0.7173202633857727,"y":0.683080792427063},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣاﺮﻣ","boundary":[0.6813725233078003,0.683080792427063,0.7173202633857727,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.683080792427063},{"x":0.7483659982681274,"y":0.683080792427063},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6957070827484131},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":1,"str":"مﺎﻤﺗ","boundary":[0.7254902124404907,0.683080792427063,0.7483659982681274,0.6957070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.7045454382896423},{"x":0.1993464082479477,"y":0.7045454382896423},{"x":0.1993464082479477,"y":0.7171717286109924},{"x":0.16503268480300903,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻘﻫد","boundary":[0.16503268480300903,0.7045454382896423,0.1993464082479477,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.7045454382896423},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7045454382896423},{"x":0.23039215803146362,"y":0.7171717286109924},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.20751634240150452,0.7045454382896423,0.23039215803146362,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7045454382896423},{"x":0.27124184370040894,"y":0.7045454382896423},{"x":0.27124184370040894,"y":0.7171717286109924},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﺎﻗا","boundary":[0.23856209218502045,0.7045454382896423,0.27124184370040894,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.7045454382896423},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7045454382896423},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7171717286109924},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.2777777910232544,0.7045454382896423,0.2875817120075226,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7171717286109924},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾﺮ","boundary":[0.2957516312599182,0.7045454382896423,0.3137255012989044,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.7045454382896423},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7045454382896423},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﺸﺘﻣ","boundary":[0.3251633942127228,0.7045454382896423,0.34477123618125916,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7045454382896423},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7045454382896423},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.3529411852359772,0.7045454382896423,0.38235294818878174,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3937908411026001,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":".ﻢﯿﻨﮐ","boundary":[0.3937908411026001,0.7045454382896423,0.4248366057872772,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7045454382896423},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7045454382896423},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7171717286109924},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"یراﺰ","boundary":[0.43300652503967285,0.7045454382896423,0.46078431606292725,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺎﭙﺳ","boundary":[0.4722222089767456,0.7045454382896423,0.5,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7171717286109924},{"x":0.508169949054718,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧدﻮﻤﻧ","boundary":[0.508169949054718,0.7045454382896423,0.5457516312599182,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻤﻨﻫار","boundary":[0.5539215803146362,0.7045454382896423,0.6062091588973999,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6127451062202454,0.7045454382896423,0.6176470518112183,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﻫاﺮﻤﻫ","boundary":[0.6356208920478821,0.7045454382896423,0.6715686321258545,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6781045794487,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﺴﻣ","boundary":[0.6781045794487,0.7045454382896423,0.7042483687400818,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7287581562995911,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7287581562995911,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7107843160629272,0.7045454382896423,0.7287581562995911,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7369281053543091,0.7045454382896423,0.7483659982681274,0.7171717286109924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.7247474789619446},{"x":0.17320261895656586,"y":0.7247474789619446},{"x":0.17320261895656586,"y":0.7373737096786499},{"x":0.16503268480300903,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗ","boundary":[0.16503268480300903,0.7247474789619446,0.17320261895656586,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.7247474789619446},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7247474789619446},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7373737096786499},{"x":0.18137255311012268,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﻗد","boundary":[0.18137255311012268,0.7247474789619446,0.20751634240150452,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.7247474789619446},{"x":0.22058823704719543,"y":0.7247474789619446},{"x":0.22058823704719543,"y":0.7373737096786499},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21568627655506134,0.7247474789619446,0.22058823704719543,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.7247474789619446},{"x":0.2728758156299591,"y":0.7247474789619446},{"x":0.2728758156299591,"y":0.7373737096786499},{"x":0.2271241843700409,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗراﻮﻤﻫ","boundary":[0.2271241843700409,0.7247474789619446,0.2728758156299591,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.7247474789619446},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7247474789619446},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7373737096786499},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.27941176295280457,0.7247474789619446,0.2875817120075226,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7247474789619446},{"x":0.3202614486217499,"y":0.7247474789619446},{"x":0.3202614486217499,"y":0.7373737096786499},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﺴﻣ","boundary":[0.29411765933036804,0.7247474789619446,0.3202614486217499,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.7247474789619446},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7247474789619446},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7373737096786499},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.3284313678741455,0.7247474789619446,0.34477123618125916,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7247474789619446},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7247474789619446},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7373737096786499},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ندﻮﻤﯿﭘ","boundary":[0.3529411852359772,0.7247474789619446,0.3921568691730499,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.7247474789619446},{"x":0.44607841968536377,"y":0.7247474789619446},{"x":0.44607841968536377,"y":0.7373737096786499},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"،ﺶﯾﻮﺧ","boundary":[0.40032678842544556,0.7247474789619446,0.44607841968536377,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.7247474789619446},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7247474789619446},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7373737096786499},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎﯿﻫاد","boundary":[0.45261436700820923,0.7247474789619446,0.4901960790157318,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7373737096786499},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.49673202633857727,0.7247474789619446,0.5212418437004089,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻤﻨﻫار","boundary":[0.5277777910232544,0.7247474789619446,0.5800653696060181,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7247474789619446},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5866013169288635,0.7247474789619446,0.5947712659835815,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7373737096786499},{"x":0.601307213306427,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.601307213306427,0.7247474789619446,0.6143791079521179,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻤﻫ","boundary":[0.6209150552749634,0.7247474789619446,0.6519607901573181,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7247474789619446},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"یﺮ","boundary":[0.6584967374801636,0.7247474789619446,0.6764705777168274,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.7247474789619446},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7247474789619446},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺴﻋ","boundary":[0.6879084706306458,0.7247474789619446,0.7058823704719543,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.7247474789619446},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7247474789619446},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.7124183177947998,0.7247474789619446,0.7369281053543091,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.7247474789619446},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7247474789619446},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7434640526771545,0.7247474789619446,0.7483659982681274,0.7373737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.7449495196342468},{"x":0.17810457944869995,"y":0.7449495196342468},{"x":0.17810457944869995,"y":0.7575757503509521},{"x":0.16503268480300903,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.16503268480300903,0.7449495196342468,0.17810457944869995,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7449495196342468},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7449495196342468},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7575757503509521},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﺘﺴﻫ","boundary":[0.18627451360225677,0.7449495196342468,0.2222222238779068,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.7449495196342468},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7449495196342468},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7575757503509521},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.22875817120075226,0.7449495196342468,0.23529411852359772,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.7449495196342468},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7449495196342468},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7575757503509521},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"ﻋ","boundary":[0.24836601316928864,0.7449495196342468,0.25653594732284546,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.7449495196342468},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7449495196342468},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7575757503509521},{"x":0.2630718946456909,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":")ﺮﺼﻋ","boundary":[0.2630718946456909,0.7449495196342468,0.3006536066532135,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.7449495196342468},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7449495196342468},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7575757503509521},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"ﻟو","boundary":[0.31699347496032715,0.7449495196342468,0.32679739594459534,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.7449495196342468},{"x":0.343137264251709,"y":0.7449495196342468},{"x":0.343137264251709,"y":0.7575757503509521},{"x":0.33496731519699097,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.33496731519699097,0.7449495196342468,0.343137264251709,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.7449495196342468},{"x":0.379084974527359,"y":0.7449495196342468},{"x":0.379084974527359,"y":0.7575757503509521},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"ﺸﻧاد","boundary":[0.3562091588973999,0.7449495196342468,0.379084974527359,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.7449495196342468},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7449495196342468},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7575757503509521},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"ﺿﺎﯾر","boundary":[0.3970588147640228,0.7449495196342468,0.4264705777168274,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7449495196342468},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7449495196342468},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7575757503509521},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"هوﺮﮔ","boundary":[0.43300652503967285,0.7449495196342468,0.46078431606292725,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.7449495196342468},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7449495196342468},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4673202633857727,0.7449495196342468,0.4803921580314636,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7575757503509521},{"x":0.48856207728385925,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻣﺰﯾﺰﻋ","boundary":[0.48856207728385925,0.7449495196342468,0.5343137383460999,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"نارﺎ","boundary":[0.5408496856689453,0.7449495196342468,0.5653594732284546,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.7449495196342468},{"x":0.593137264251709,"y":0.7449495196342468},{"x":0.593137264251709,"y":0.7575757503509521},{"x":0.576797366142273,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻫ","boundary":[0.576797366142273,0.7449495196342468,0.593137264251709,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"نادرﺪﻗ","boundary":[0.5996732115745544,0.7449495196342468,0.6405228972434998,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ","boundary":[0.6470588445663452,0.7449495196342468,0.6960784196853638,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7449495196342468},{"x":0.75,"y":0.7449495196342468},{"x":0.75,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧدﻮﻤﻧ","boundary":[0.7058823704719543,0.7449495196342468,0.75,0.7575757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.7664141654968262},{"x":0.2124183028936386,"y":0.7664141654968262},{"x":0.2124183028936386,"y":0.7790403962135315},{"x":0.16503268480300903,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ","boundary":[0.16503268480300903,0.7664141654968262,0.2124183028936386,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.7664141654968262},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7664141654968262},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7790403962135315},{"x":0.22058823704719543,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.22058823704719543,0.7664141654968262,0.23692810535430908,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.7664141654968262},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7664141654968262},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7790403962135315},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻨﻏ","boundary":[0.2450980395078659,0.7664141654968262,0.27450981736183167,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.7664141654968262},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7664141654968262},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7790403962135315},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2826797366142273,0.7664141654968262,0.2875817120075226,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3202614486217499,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3202614486217499,"y":0.7790403962135315},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻘﺗرا","boundary":[0.2957516312599182,0.7664141654968262,0.3202614486217499,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7790403962135315},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.3284313678741455,0.7664141654968262,0.3382352888584137,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7664141654968262},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7790403962135315},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"،دﻮﺧ","boundary":[0.34477123618125916,0.7664141654968262,0.3741829991340637,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.7664141654968262},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7664141654968262},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7790403962135315},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺐﯾﺎﺻ","boundary":[0.38235294818878174,0.7664141654968262,0.41830065846443176,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.7664141654968262},{"x":0.46405228972435,"y":0.7664141654968262},{"x":0.46405228972435,"y":0.7790403962135315},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"تاﺮﻈﻧ","boundary":[0.4264705777168274,0.7664141654968262,0.46405228972435,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7790403962135315},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"زاﺮﺑا","boundary":[0.4722222089767456,0.7664141654968262,0.4950980246067047,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5032680034637451,0.7664141654968262,0.5098039507865906,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5179738402366638,0.7664141654968262,0.5228758454322815,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧدﻮﻤﻧ","boundary":[0.5310457348823547,0.7664141654968262,0.5686274766921997,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7790403962135315},{"x":0.576797366142273,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫاﺮﻓ","boundary":[0.576797366142273,0.7664141654968262,0.6078431606292725,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6143791079521179,0.7664141654968262,0.6241829991340637,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6323529481887817,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.6323529481887817,0.7664141654968262,0.6503267884254456,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6584967374801636,0.7664141654968262,0.6764705777168274,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺠﻧا","boundary":[0.6846405267715454,0.7664141654968262,0.7140522599220276,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7790403962135315},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.7222222089767456,0.7664141654968262,0.7483659982681274,0.7790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.7866161465644836},{"x":0.19281046092510223,"y":0.7866161465644836},{"x":0.19281046092510223,"y":0.7992424368858337},{"x":0.16503268480300903,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.16503268480300903,0.7866161465644836,0.19281046092510223,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.7866161465644836},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7866161465644836},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7992424368858337},{"x":0.19771242141723633,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺸﺘﻤﻫ","boundary":[0.19771242141723633,0.7866161465644836,0.24346405267715454,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.7866161465644836},{"x":0.28594771027565,"y":0.7866161465644836},{"x":0.28594771027565,"y":0.7992424368858337},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"یاﺪﻨﻠﺑ","boundary":[0.24836601316928864,0.7866161465644836,0.28594771027565,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7992424368858337},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.2908496856689453,0.7866161465644836,0.3055555522441864,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7866161465644836},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7992424368858337},{"x":0.31209149956703186,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.31209149956703186,0.7866161465644836,0.3186274468898773,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.7866161465644836},{"x":0.37745097279548645,"y":0.7866161465644836},{"x":0.37745097279548645,"y":0.7992424368858337},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"ﻋ)ﺮﺼﻋ","boundary":[0.33006536960601807,0.7866161465644836,0.37745097279548645,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.7866161465644836},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7866161465644836},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7992424368858337},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"ﻟو","boundary":[0.3921568691730499,0.7866161465644836,0.4019607901573181,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.7866161465644836},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7866161465644836},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7992424368858337},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.4084967374801636,0.7866161465644836,0.4166666567325592,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.7866161465644836},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7866161465644836},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7992424368858337},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"ﺸﻧاد","boundary":[0.4297385513782501,0.7866161465644836,0.45261436700820923,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7866161465644836},{"x":0.49346405267715454,"y":0.7866161465644836},{"x":0.49346405267715454,"y":0.7992424368858337},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"زﻮﺴﻟد","boundary":[0.4591503143310547,0.7866161465644836,0.49346405267715454,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7866161465644836},{"x":0.563725471496582,"y":0.7866161465644836},{"x":0.563725471496582,"y":0.7992424368858337},{"x":0.5,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"ناراﺬﮕﻧﺎﯿﻨﺑ","boundary":[0.5,0.7866161465644836,0.563725471496582,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.7866161465644836},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7866161465644836},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7992424368858337},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5702614188194275,0.7866161465644836,0.5784313678741455,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7992424368858337},{"x":0.584967315196991,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻨﮐ","boundary":[0.584967315196991,0.7866161465644836,0.6111111044883728,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7992424368858337},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.6258170008659363,0.7866161465644836,0.6307189464569092,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7992424368858337},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"هﮋﯾو","boundary":[0.6372548937797546,0.7866161465644836,0.6601307392120361,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7992424368858337},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":"یدﺎﯾ","boundary":[0.6666666865348816,0.7866161465644836,0.6928104758262634,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.7866161465644836},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7866161465644836},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7992424368858337},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧدوﺰﻓا","boundary":[0.7026143670082092,0.7866161465644836,0.7483659982681274,0.7992424368858337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.808080792427063},{"x":0.19607843458652496,"y":0.808080792427063},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8207070827484131},{"x":0.16503268480300903,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺷﻮﮔ","boundary":[0.16503268480300903,0.808080792427063,0.19607843458652496,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.808080792427063},{"x":0.23366013169288635,"y":0.808080792427063},{"x":0.23366013169288635,"y":0.8207070827484131},{"x":0.20261438190937042,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺷﻮﮔ","boundary":[0.20261438190937042,0.808080792427063,0.23366013169288635,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.808080792427063},{"x":0.25326797366142273,"y":0.808080792427063},{"x":0.25326797366142273,"y":0.8207070827484131},{"x":0.24183006584644318,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.24183006584644318,0.808080792427063,0.25326797366142273,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.808080792427063},{"x":0.2957516312599182,"y":0.808080792427063},{"x":0.2957516312599182,"y":0.8207070827484131},{"x":0.2696078419685364,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﺴﻧا","boundary":[0.2696078419685364,0.808080792427063,0.2957516312599182,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.808080792427063},{"x":0.3480392098426819,"y":0.808080792427063},{"x":0.3480392098426819,"y":0.8207070827484131},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻣاﺮﮐ","boundary":[0.30392158031463623,0.808080792427063,0.3480392098426819,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.808080792427063},{"x":0.3611111044883728,"y":0.808080792427063},{"x":0.3611111044883728,"y":0.8207070827484131},{"x":0.3562091588973999,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3562091588973999,0.808080792427063,0.3611111044883728,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.808080792427063},{"x":0.4084967374801636,"y":0.808080792427063},{"x":0.4084967374801636,"y":0.8207070827484131},{"x":0.3692810535430908,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯾﺎﻀﻓ","boundary":[0.3692810535430908,0.808080792427063,0.4084967374801636,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.808080792427063},{"x":0.45588234066963196,"y":0.808080792427063},{"x":0.45588234066963196,"y":0.8207070827484131},{"x":0.41503268480300903,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"یﻼﺘﻋا","boundary":[0.41503268480300903,0.808080792427063,0.45588234066963196,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.808080792427063},{"x":0.48366013169288635,"y":0.808080792427063},{"x":0.48366013169288635,"y":0.8207070827484131},{"x":0.46405228972435,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﻣ","boundary":[0.46405228972435,0.808080792427063,0.48366013169288635,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.808080792427063},{"x":0.49673202633857727,"y":0.808080792427063},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8207070827484131},{"x":0.491830050945282,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.491830050945282,0.808080792427063,0.49673202633857727,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.808080792427063},{"x":0.5408496856689453,"y":0.808080792427063},{"x":0.5408496856689453,"y":0.8207070827484131},{"x":0.5049019455909729,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"قﻼﺧا","boundary":[0.5049019455909729,0.808080792427063,0.5408496856689453,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.808080792427063},{"x":0.5539215803146362,"y":0.808080792427063},{"x":0.5539215803146362,"y":0.8207070827484131},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5490196347236633,0.808080792427063,0.5539215803146362,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.808080792427063},{"x":0.593137264251709,"y":0.808080792427063},{"x":0.593137264251709,"y":0.8207070827484131},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﺶﻧاد","boundary":[0.5620915293693542,0.808080792427063,0.593137264251709,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.808080792427063},{"x":0.6062091588973999,"y":0.808080792427063},{"x":0.6062091588973999,"y":0.8207070827484131},{"x":0.601307213306427,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.601307213306427,0.808080792427063,0.6062091588973999,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.808080792427063},{"x":0.6339869499206543,"y":0.808080792427063},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8207070827484131},{"x":0.6127451062202454,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻠﻋ","boundary":[0.6127451062202454,0.808080792427063,0.6339869499206543,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.808080792427063},{"x":0.673202633857727,"y":0.808080792427063},{"x":0.673202633857727,"y":0.8207070827484131},{"x":0.6405228972434998,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﺞﯾوﺮﺗ","boundary":[0.6405228972434998,0.808080792427063,0.673202633857727,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.808080792427063},{"x":0.686274528503418,"y":0.808080792427063},{"x":0.686274528503418,"y":0.8207070827484131},{"x":0.6813725233078003,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6813725233078003,0.808080792427063,0.686274528503418,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.808080792427063},{"x":0.7222222089767456,"y":0.808080792427063},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8207070827484131},{"x":0.6944444179534912,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻟﻮﺗ","boundary":[0.6944444179534912,0.808080792427063,0.7222222089767456,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.808080792427063},{"x":0.7483659982681274,"y":0.808080792427063},{"x":0.7483659982681274,"y":0.8207070827484131},{"x":0.7303921580314636,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳ","boundary":[0.7303921580314636,0.808080792427063,0.7483659982681274,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.8282828330993652},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8282828330993652},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8409090638160706},{"x":0.16503268480300903,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.16503268480300903,0.8282828330993652,0.1764705926179886,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18300653994083405,"y":0.8282828330993652},{"x":0.20588235557079315,"y":0.8282828330993652},{"x":0.20588235557079315,"y":0.8409090638160706},{"x":0.18300653994083405,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"هﺮﻤﺛ","boundary":[0.18300653994083405,0.8282828330993652,0.20588235557079315,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2124183028936386,"y":0.8282828330993652},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8282828330993652},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8409090638160706},{"x":0.2124183028936386,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"سﺎﭘ","boundary":[0.2124183028936386,0.8282828330993652,0.23529411852359772,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.8282828330993652},{"x":0.25163400173187256,"y":0.8282828330993652},{"x":0.25163400173187256,"y":0.8409090638160706},{"x":0.24346405267715454,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.24346405267715454,0.8282828330993652,0.25163400173187256,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.8282828330993652},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8282828330993652},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8409090638160706},{"x":0.2777777910232544,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﭼﻮﮐ","boundary":[0.2777777910232544,0.8282828330993652,0.30392158031463623,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.8282828330993652},{"x":0.3251633942127228,"y":0.8282828330993652},{"x":0.3251633942127228,"y":0.8409090638160706},{"x":0.3104575276374817,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.3104575276374817,0.8282828330993652,0.3251633942127228,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.8282828330993652},{"x":0.35947713255882263,"y":0.8282828330993652},{"x":0.35947713255882263,"y":0.8409090638160706},{"x":0.33169934153556824,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺪﻫ","boundary":[0.33169934153556824,0.8282828330993652,0.35947713255882263,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.8282828330993652},{"x":0.3970588147640228,"y":0.8282828330993652},{"x":0.3970588147640228,"y":0.8409090638160706},{"x":0.36437907814979553,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﻨﻋ","boundary":[0.36437907814979553,0.8282828330993652,0.3970588147640228,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4133986830711365,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4133986830711365,"y":0.8409090638160706},{"x":0.4035947620868683,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.4035947620868683,0.8282828330993652,0.4133986830711365,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4346405267715454,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4346405267715454,"y":0.8409090638160706},{"x":0.41830065846443176,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"،ار","boundary":[0.41830065846443176,0.8282828330993652,0.4346405267715454,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.8282828330993652},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8282828330993652},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8409090638160706},{"x":0.44117647409439087,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"کﺪﻧا","boundary":[0.44117647409439087,0.8282828330993652,0.47058823704719543,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4950980246067047,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4950980246067047,"y":0.8409090638160706},{"x":0.47875815629959106,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.47875815629959106,0.8282828330993652,0.4950980246067047,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5032680034637451,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾراوﺪﯿﻣا","boundary":[0.5032680034637451,0.8282828330993652,0.5555555820465088,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5964052081108093,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5964052081108093,"y":0.8409090638160706},{"x":0.563725471496582,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.563725471496582,0.8282828330993652,0.5964052081108093,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6323529481887817,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6323529481887817,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺸﮔ","boundary":[0.6029411554336548,0.8282828330993652,0.6323529481887817,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6911764740943909,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6911764740943909,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6388888955116272,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻣرﻮﺸﮐ","boundary":[0.6388888955116272,0.8282828330993652,0.6911764740943909,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7026143670082092,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7026143670082092,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6977124214172363,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6977124214172363,0.8282828330993652,0.7026143670082092,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8409090638160706},{"x":0.7107843160629272,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻬﺷ","boundary":[0.7107843160629272,0.8282828330993652,0.7320261597633362,0.8409090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.8282828330993652},{"x":0.75,"y":0.8282828330993652},{"x":0.75,"y":0.8409090638160706},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.7385621070861816,0.8282828330993652,0.75,0.8409090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.35101011395454407},{"x":0.75,"y":0.35101011395454407},{"x":0.75,"y":0.8409090638160706},{"x":0.16503268480300903,"y":0.8409090638160706}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.16003268480300903,0.34401011395454406,0.755,0.8479090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.8636363744735718},{"x":0.4591503143310547,"y":0.8636363744735718},{"x":0.4591503143310547,"y":0.8762626051902771},{"x":0.45588234066963196,"y":0.8762626051902771}]},"confidence":1,"str":"i","boundary":[0.45588234066963196,0.8636363744735718,0.4591503143310547,0.8762626051902771]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.8636363744735718},{"x":0.4591503143310547,"y":0.8636363744735718},{"x":0.4591503143310547,"y":0.8762626051902771},{"x":0.45588234066963196,"y":0.8762626051902771}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.45088234066963195,0.8566363744735718,0.4641503143310547,0.8832626051902771],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.25757575035095215},{"x":0.75,"y":0.25757575035095215},{"x":0.75,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5130718946456909,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﺟﺮﺘﻣﻪﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.5130718946456909,0.25757575035095215,0.75,0.28787878155708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.25757575035095215},{"x":0.75,"y":0.25757575035095215},{"x":0.75,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5130718946456909,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5080718946456909,0.25057575035095214,0.755,0.29487878155708314],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/semLYvqNAhODAWBC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/gdcrrpQABhVBRxgD.jpg","blurred":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/ZuKjsvdSPhSpFTRW.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003976568842635435,0.00014101877492485624,0.9986328441644806,0.9996005764805308]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.16161616146564484},{"x":0.2728758156299591,"y":0.16161616146564484},{"x":0.2728758156299591,"y":0.17424242198467255},{"x":0.24836601316928864,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺒﻗ","boundary":[0.24836601316928864,0.16161616146564484,0.2728758156299591,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.16161616146564484},{"x":0.28921568393707275,"y":0.16161616146564484},{"x":0.28921568393707275,"y":0.17424242198467255},{"x":0.27941176295280457,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.27941176295280457,0.16161616146564484,0.28921568393707275,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.16161616146564484},{"x":0.3415032625198364,"y":0.16161616146564484},{"x":0.3415032625198364,"y":0.17424242198467255},{"x":0.29411765933036804,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ","boundary":[0.29411765933036804,0.16161616146564484,0.3415032625198364,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.16161616146564484},{"x":0.3660130798816681,"y":0.16161616146564484},{"x":0.3660130798816681,"y":0.17424242198467255},{"x":0.3480392098426819,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.3480392098426819,0.16161616146564484,0.3660130798816681,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.16161616146564484},{"x":0.41503268480300903,"y":0.16161616146564484},{"x":0.41503268480300903,"y":0.17424242198467255},{"x":0.37254902720451355,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"شرﺎﮕﻧ","boundary":[0.37254902720451355,0.16161616146564484,0.41503268480300903,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.16161616146564484},{"x":0.4591503143310547,"y":0.16161616146564484},{"x":0.4591503143310547,"y":0.17424242198467255},{"x":0.41993463039398193,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻤﺣز","boundary":[0.41993463039398193,0.16161616146564484,0.4591503143310547,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.16161616146564484},{"x":0.4803921580314636,"y":0.16161616146564484},{"x":0.4803921580314636,"y":0.17424242198467255},{"x":0.46568626165390015,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.46568626165390015,0.16161616146564484,0.4803921580314636,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.16161616146564484},{"x":0.5539215803146362,"y":0.16161616146564484},{"x":0.5539215803146362,"y":0.17424242198467255},{"x":0.4950980246067047,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"ﻤﺷﺎﻫازﺮﯿﻣ","boundary":[0.4950980246067047,0.16161616146564484,0.5539215803146362,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.16161616146564484},{"x":0.5882353186607361,"y":0.16161616146564484},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17424242198467255},{"x":0.5604575276374817,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻧﺎﺧ","boundary":[0.5604575276374817,0.16161616146564484,0.5882353186607361,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.16161616146564484},{"x":0.6258170008659363,"y":0.16161616146564484},{"x":0.6258170008659363,"y":0.17424242198467255},{"x":0.593137264251709,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐﺮﺳ","boundary":[0.593137264251709,0.16161616146564484,0.6258170008659363,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.16161616146564484},{"x":0.6421568393707275,"y":0.16161616146564484},{"x":0.6421568393707275,"y":0.17424242198467255},{"x":0.6323529481887817,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6323529481887817,0.16161616146564484,0.6421568393707275,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.16161616146564484},{"x":0.6748365759849548,"y":0.16161616146564484},{"x":0.6748365759849548,"y":0.17424242198467255},{"x":0.648692786693573,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﺎﭘ","boundary":[0.648692786693573,0.16161616146564484,0.6748365759849548,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.16161616146564484},{"x":0.6928104758262634,"y":0.16161616146564484},{"x":0.6928104758262634,"y":0.17424242198467255},{"x":0.6813725233078003,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6813725233078003,0.16161616146564484,0.6928104758262634,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.16161616146564484},{"x":0.7369281053543091,"y":0.16161616146564484},{"x":0.7369281053543091,"y":0.17424242198467255},{"x":0.7026143670082092,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻨﺷﺎﺑ","boundary":[0.7026143670082092,0.16161616146564484,0.7369281053543091,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.16161616146564484},{"x":0.7696078419685364,"y":0.16161616146564484},{"x":0.7696078419685364,"y":0.17424242198467255},{"x":0.7434640526771545,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"اﺮﯾﺬﭘ","boundary":[0.7434640526771545,0.16161616146564484,0.7696078419685364,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.16161616146564484},{"x":0.8316993713378906,"y":0.16161616146564484},{"x":0.8316993713378906,"y":0.17424242198467255},{"x":0.7761437892913818,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":1,"str":"،نﺎﺸﺷﻼﺗ","boundary":[0.7761437892913818,0.16161616146564484,0.8316993713378906,0.17424242198467255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.1818181872367859},{"x":0.25326797366142273,"y":0.1818181872367859},{"x":0.25326797366142273,"y":0.1944444477558136},{"x":0.24836601316928864,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.24836601316928864,0.1818181872367859,0.25326797366142273,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.1818181872367859},{"x":0.28921568393707275,"y":0.1818181872367859},{"x":0.28921568393707275,"y":0.1944444477558136},{"x":0.26143792271614075,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"ﻼﺘﻋا","boundary":[0.26143792271614075,0.1818181872367859,0.28921568393707275,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.1818181872367859},{"x":0.30228757858276367,"y":0.1818181872367859},{"x":0.30228757858276367,"y":0.1944444477558136},{"x":0.29738563299179077,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.29738563299179077,0.1818181872367859,0.30228757858276367,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.1818181872367859},{"x":0.33006536960601807,"y":0.1818181872367859},{"x":0.33006536960601807,"y":0.1944444477558136},{"x":0.3104575276374817,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻠﻋ","boundary":[0.3104575276374817,0.1818181872367859,0.33006536960601807,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.1818181872367859},{"x":0.38235294818878174,"y":0.1818181872367859},{"x":0.38235294818878174,"y":0.1944444477558136},{"x":0.3366013169288635,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"شﺮﺘﺴﮔ","boundary":[0.3366013169288635,0.1818181872367859,0.38235294818878174,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4215686321258545,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4215686321258545,"y":0.1944444477558136},{"x":0.39052286744117737,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻬﺟ","boundary":[0.39052286744117737,0.1818181872367859,0.4215686321258545,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.1818181872367859},{"x":0.44117647409439087,"y":0.1818181872367859},{"x":0.44117647409439087,"y":0.1944444477558136},{"x":0.4297385513782501,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4297385513782501,0.1818181872367859,0.44117647409439087,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4950980246067047,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4950980246067047,"y":0.1944444477558136},{"x":0.4689542353153229,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"ﭼﻮﮐ","boundary":[0.4689542353153229,0.1818181872367859,0.4950980246067047,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5310457348823547,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5310457348823547,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5114378929138184,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺎﮔ","boundary":[0.5114378929138184,0.1818181872367859,0.5310457348823547,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5751634240150452,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5751634240150452,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5392156839370728,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"،کﺪﻧا","boundary":[0.5392156839370728,0.1818181872367859,0.5751634240150452,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6143791079521179,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6143791079521179,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5833333134651184,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"شﻼﺗ","boundary":[0.5833333134651184,0.1818181872367859,0.6143791079521179,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6405228972434998,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6405228972434998,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6225489974021912,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6225489974021912,0.1818181872367859,0.6405228972434998,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6748365759849548,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6748365759849548,"y":0.1944444477558136},{"x":0.648692786693573,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.648692786693573,0.1818181872367859,0.6748365759849548,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7042483687400818,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7042483687400818,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6830065250396729,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻣا","boundary":[0.6830065250396729,0.1818181872367859,0.7042483687400818,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.1818181872367859},{"x":0.75,"y":0.1818181872367859},{"x":0.75,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7156862616539001,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":".ﻢﯾراﺰ","boundary":[0.7156862616539001,0.1818181872367859,0.75,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7908496856689453,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7908496856689453,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7630718946456909,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺎﭙﺳ","boundary":[0.7630718946456909,0.1818181872367859,0.7908496856689453,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8316993713378906,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8316993713378906,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7973856329917908,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧدﺮﮐ","boundary":[0.7973856329917908,0.1818181872367859,0.8316993713378906,0.1944444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.20328283309936523},{"x":0.656862735748291,"y":0.20328283309936523},{"x":0.656862735748291,"y":0.21590909361839294},{"x":0.6258170008659363,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":1,"str":".ﺪﺷﺎﺑ","boundary":[0.6258170008659363,0.20328283309936523,0.656862735748291,0.21590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6895424723625183,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6895424723625183,"y":0.21590909361839294},{"x":0.6633986830711365,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﯾا","boundary":[0.6633986830711365,0.20328283309936523,0.6895424723625183,0.21590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.20328283309936523},{"x":0.720588207244873,"y":0.20328283309936523},{"x":0.720588207244873,"y":0.21590909361839294},{"x":0.6960784196853638,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻠﻣ","boundary":[0.6960784196853638,0.20328283309936523,0.720588207244873,0.21590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7320261597633362,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7320261597633362,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7271241545677185,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7271241545677185,0.20328283309936523,0.7320261597633362,0.21590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7712418437004089,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7712418437004089,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7401960492134094,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":1,"str":"رﻮﺸﮐ","boundary":[0.7401960492134094,0.20328283309936523,0.7712418437004089,0.21590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.20328283309936523},{"x":0.8316993713378906,"y":0.20328283309936523},{"x":0.8316993713378906,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7777777910232544,"y":0.21590909361839294}]},"confidence":1,"str":"یزاﺮﻓاﺮﺳ","boundary":[0.7777777910232544,0.20328283309936523,0.8316993713378906,0.21590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6633986830711365,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6633986830711365,"y":0.2361111044883728},{"x":0.6258170008659363,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":1,"str":"...ﺪﺘﻓا","boundary":[0.6258170008659363,0.2234848439693451,0.6633986830711365,0.2361111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2361111044883728},{"x":0.6699346303939819,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺒﻗ","boundary":[0.6699346303939819,0.2234848439693451,0.6960784196853638,0.2361111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7173202633857727,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7173202633857727,"y":0.2361111044883728},{"x":0.7026143670082092,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":1,"str":"ﻪﭼ","boundary":[0.7026143670082092,0.2234848439693451,0.7173202633857727,0.2361111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7287581562995911,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7287581562995911,"y":0.2361111044883728},{"x":0.7238562107086182,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7238562107086182,0.2234848439693451,0.7287581562995911,0.2361111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.2234848439693451},{"x":0.75,"y":0.2234848439693451},{"x":0.75,"y":0.2361111044883728},{"x":0.7352941036224365,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾآ","boundary":[0.7352941036224365,0.2234848439693451,0.75,0.2361111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7777777910232544,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7777777910232544,"y":0.2361111044883728},{"x":0.758169949054718,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻈﻧ","boundary":[0.758169949054718,0.2234848439693451,0.7777777910232544,0.2361111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7957516312599182,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7957516312599182,"y":0.2361111044883728},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7843137383460999,0.2234848439693451,0.7957516312599182,0.2361111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.2234848439693451},{"x":0.8169934749603271,"y":0.2234848439693451},{"x":0.8169934749603271,"y":0.2361111044883728},{"x":0.8022875785827637,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":1,"str":"ﻪﭼ","boundary":[0.8022875785827637,0.2234848439693451,0.8169934749603271,0.2361111044883728]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.2234848439693451},{"x":0.8316993713378906,"y":0.2234848439693451},{"x":0.8316993713378906,"y":0.2361111044883728},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.8235294222831726,0.2234848439693451,0.8316993713378906,0.2361111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.16161616146564484},{"x":0.8316993713378906,"y":0.16161616146564484},{"x":0.8316993713378906,"y":0.2361111044883728},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.24336601316928863,0.15461616146564483,0.8366993713378906,0.2431111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.2765151560306549},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2765151560306549},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4689542353153229,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﻤﺟ","boundary":[0.4689542353153229,0.2765151560306549,0.49673202633857727,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺴﺣ","boundary":[0.5032680034637451,0.2765151560306549,0.5326797366142273,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5441176295280457,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5441176295280457,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5392156839370728,0.2765151560306549,0.5441176295280457,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5604575276374817,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﺒﻫر","boundary":[0.5604575276374817,0.2765151560306549,0.5882353186607361,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6209150552749634,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6209150552749634,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"هﺮﻫز","boundary":[0.5947712659835815,0.2765151560306549,0.6209150552749634,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.29671716690063477},{"x":0.38725489377975464,"y":0.29671716690063477},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3093434274196625},{"x":0.33496731519699097,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺠﻨﺴﻓر","boundary":[0.33496731519699097,0.29671716690063477,0.38725489377975464,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.29671716690063477},{"x":0.40032678842544556,"y":0.29671716690063477},{"x":0.40032678842544556,"y":0.3093434274196625},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.3937908411026001,0.29671716690063477,0.40032678842544556,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.29671716690063477},{"x":0.4297385513782501,"y":0.29671716690063477},{"x":0.4297385513782501,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4133986830711365,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"ﻋ)","boundary":[0.4133986830711365,0.29671716690063477,0.4297385513782501,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.29671716690063477},{"x":0.46405228972435,"y":0.29671716690063477},{"x":0.46405228972435,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺼﻋ","boundary":[0.4362744987010956,0.29671716690063477,0.46405228972435,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.29671716690063477},{"x":0.48856207728385925,"y":0.29671716690063477},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3093434274196625},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"ﻟو","boundary":[0.47875815629959106,0.29671716690063477,0.48856207728385925,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5049019455909729,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.4950980246067047,0.29671716690063477,0.5049019455909729,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5408496856689453,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3093434274196625},{"x":0.516339898109436,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"ﺸﻧاد","boundary":[0.516339898109436,0.29671716690063477,0.5408496856689453,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5866013169288635,"y":0.29671716690063477},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"ﺿﺎﯾر","boundary":[0.5571895241737366,0.29671716690063477,0.5866013169288635,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6192810535430908,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3093434274196625},{"x":0.593137264251709,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"هوﺮﮔ","boundary":[0.593137264251709,0.29671716690063477,0.6192810535430908,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.29671716690063477},{"x":0.656862735748291,"y":0.29671716690063477},{"x":0.656862735748291,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻠﻋ","boundary":[0.6356208920478821,0.29671716690063477,0.656862735748291,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6960784196853638,"y":0.29671716690063477},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﻫ","boundary":[0.6633986830711365,0.29671716690063477,0.6960784196853638,0.3093434274196625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7434640526771545,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7434640526771545,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻀﻋا","boundary":[0.7009803652763367,0.29671716690063477,0.7434640526771545,0.3093434274196625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7434640526771545,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7434640526771545,"y":0.3093434274196625},{"x":0.33496731519699097,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.32996731519699096,0.2695151560306549,0.7484640526771545,0.3163434274196625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8316993713378906,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8316993713378906,"y":0.13131313025951385},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13131313025951385}]},"confidence":1,"str":"ii","boundary":[0.8235294222831726,0.11868686974048615,0.8316993713378906,0.13131313025951385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8316993713378906,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8316993713378906,"y":0.13131313025951385},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13131313025951385}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.8185294222831726,0.11168686974048614,0.8366993713378906,0.13831313025951386],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/acxnjJdsECZckpgb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/tkJFFiaMRDLkZqSP.jpg","blurred":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/wVlrDIhUGAtExuUd.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00026149131503759647,0.00031797775927216114,0.9987663398692811,0.9988831751641601]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.35353535413742065},{"x":0.19607843458652496,"y":0.35353535413742065},{"x":0.19607843458652496,"y":0.36616161465644836},{"x":0.16503268480300903,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻼﻣﺎﮐ","boundary":[0.16503268480300903,0.35353535413742065,0.19607843458652496,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.35353535413742065},{"x":0.24183006584644318,"y":0.35353535413742065},{"x":0.24183006584644318,"y":0.36616161465644836},{"x":0.20261438190937042,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.20261438190937042,0.35353535413742065,0.24183006584644318,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.35353535413742065},{"x":0.26633986830711365,"y":0.35353535413742065},{"x":0.26633986830711365,"y":0.36616161465644836},{"x":0.24836601316928864,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻧآ","boundary":[0.24836601316928864,0.35353535413742065,0.26633986830711365,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.35353535413742065},{"x":0.2826797366142273,"y":0.35353535413742065},{"x":0.2826797366142273,"y":0.36616161465644836},{"x":0.27450981736183167,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.27450981736183167,0.35353535413742065,0.2826797366142273,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3202614486217499,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3202614486217499,"y":0.36616161465644836},{"x":0.29901960492134094,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺧﺮﺑ","boundary":[0.29901960492134094,0.35353535413742065,0.3202614486217499,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.35353535413742065},{"x":0.33986929059028625,"y":0.35353535413742065},{"x":0.33986929059028625,"y":0.36616161465644836},{"x":0.32679739594459534,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.32679739594459534,0.35353535413742065,0.33986929059028625,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3741829991340637,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3741829991340637,"y":0.36616161465644836},{"x":0.3480392098426819,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.3480392098426819,0.35353535413742065,0.3741829991340637,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.35353535413742065},{"x":0.41830065846443176,"y":0.35353535413742065},{"x":0.41830065846443176,"y":0.36616161465644836},{"x":0.3807189464569092,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺟﻮﻣ","boundary":[0.3807189464569092,0.35353535413742065,0.41830065846443176,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.35353535413742065},{"x":0.45098039507865906,"y":0.35353535413742065},{"x":0.45098039507865906,"y":0.36616161465644836},{"x":0.4248366057872772,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"رازﺎﺑ","boundary":[0.4248366057872772,0.35353535413742065,0.45098039507865906,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4689542353153229,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4689542353153229,"y":0.36616161465644836},{"x":0.4575163424015045,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4575163424015045,0.35353535413742065,0.4689542353153229,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5196078419685364,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5196078419685364,"y":0.36616161465644836},{"x":0.4950980246067047,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.4950980246067047,0.35353535413742065,0.5196078419685364,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5539215803146362,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5539215803146362,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5261437892913818,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.5261437892913818,0.35353535413742065,0.5539215803146362,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5718954205513,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5718954205513,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5604575276374817,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5604575276374817,0.35353535413742065,0.5718954205513,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6143791079521179,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6143791079521179,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5800653696060181,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"یدﺎﯾز","boundary":[0.5800653696060181,0.35353535413742065,0.6143791079521179,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6209150552749634,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6209150552749634,0.35353535413742065,0.6470588445663452,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6846405267715454,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6846405267715454,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6519607901573181,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6519607901573181,0.35353535413742065,0.6846405267715454,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7238562107086182,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7238562107086182,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6928104758262634,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫزور","boundary":[0.6928104758262634,0.35353535413742065,0.7238562107086182,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7483659982681274,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7483659982681274,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7303921580314636,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7303921580314636,0.35353535413742065,0.7483659982681274,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.3737373650074005},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3737373650074005},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3863636255264282},{"x":0.16503268480300903,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"یزﺎﯿﻧ","boundary":[0.16503268480300903,0.3737373650074005,0.19607843458652496,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.3737373650074005},{"x":0.22875817120075226,"y":0.3737373650074005},{"x":0.22875817120075226,"y":0.3863636255264282},{"x":0.20261438190937042,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻪﭼ”","boundary":[0.20261438190937042,0.3737373650074005,0.22875817120075226,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.3737373650074005},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3737373650074005},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3863636255264282},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":":ﻪﮐ","boundary":[0.23692810535430908,0.3737373650074005,0.2549019753932953,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.3737373650074005},{"x":0.29901960492134094,"y":0.3737373650074005},{"x":0.29901960492134094,"y":0.3863636255264282},{"x":0.26143792271614075,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺴﻨﯾا","boundary":[0.26143792271614075,0.3737373650074005,0.29901960492134094,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.3737373650074005},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3737373650074005},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3153594732284546,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻌﯿﺒﻃ","boundary":[0.3153594732284546,0.3737373650074005,0.33986929059028625,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.3737373650074005},{"x":0.3758170008659363,"y":0.3737373650074005},{"x":0.3758170008659363,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3562091588973999,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻠﯿﺧ","boundary":[0.3562091588973999,0.3737373650074005,0.3758170008659363,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.3737373650074005},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3737373650074005},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3863636255264282},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺳﺮﭘ","boundary":[0.38235294818878174,0.3737373650074005,0.41830065846443176,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.3737373650074005},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3737373650074005},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3863636255264282},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.44607841968536377,0.3737373650074005,0.4493463933467865,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.3737373650074005},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3737373650074005},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3863636255264282},{"x":0.45588234066963196,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ","boundary":[0.45588234066963196,0.3737373650074005,0.49836599826812744,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻫد","boundary":[0.5049019455909729,0.3737373650074005,0.5310457348823547,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.5473856329917908,0.3737373650074005,0.5522875785827637,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺷﻮﭘ","boundary":[0.5604575276374817,0.3737373650074005,0.5980392098426819,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6045751571655273,0.3737373650074005,0.6143791079521179,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6617646813392639,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"عﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.6209150552749634,0.3737373650074005,0.6617646813392639,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.3737373650074005},{"x":0.686274528503418,"y":0.3737373650074005},{"x":0.686274528503418,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6699346303939819,0.3737373650074005,0.686274528503418,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺳﻼﮐ","boundary":[0.7140522599220276,0.3737373650074005,0.7483659982681274,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5964052081108093,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":1,"str":".”؟ﺖﺳا","boundary":[0.5964052081108093,0.39520201086997986,0.6470588445663452,0.40782827138900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6715686321258545,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6715686321258545,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6535947918891907,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":1,"str":"یﺮ","boundary":[0.6535947918891907,0.39520201086997986,0.6715686321258545,0.40782827138900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6944444179534912,"y":0.39520201086997986},{"x":0.6944444179534912,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6830065250396729,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":1,"str":"ﯾد","boundary":[0.6830065250396729,0.39520201086997986,0.6944444179534912,0.40782827138900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.39520201086997986},{"x":0.733660101890564,"y":0.39520201086997986},{"x":0.733660101890564,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7009803652763367,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.7009803652763367,0.39520201086997986,0.733660101890564,0.40782827138900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.39520201086997986},{"x":0.75,"y":0.39520201086997986},{"x":0.75,"y":0.40782827138900757},{"x":0.7401960492134094,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7401960492134094,0.39520201086997986,0.75,0.40782827138900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.4154040515422821},{"x":0.2271241843700409,"y":0.4154040515422821},{"x":0.2271241843700409,"y":0.4280303120613098},{"x":0.16503268480300903,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد","boundary":[0.16503268480300903,0.4154040515422821,0.2271241843700409,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4154040515422821},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4154040515422821},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4280303120613098},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.23529411852359772,0.4154040515422821,0.24836601316928864,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4154040515422821},{"x":0.2728758156299591,"y":0.4154040515422821},{"x":0.2728758156299591,"y":0.4280303120613098},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺑ","boundary":[0.25653594732284546,0.4154040515422821,0.2728758156299591,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.4154040515422821},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4154040515422821},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4280303120613098},{"x":0.2810457646846771,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"یو","boundary":[0.2810457646846771,0.4154040515422821,0.29738563299179077,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4280303120613098},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"هﮋﯾو","boundary":[0.3055555522441864,0.4154040515422821,0.3284313678741455,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3807189464569092,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3807189464569092,"y":0.4280303120613098},{"x":0.3366013169288635,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫزﺎﯿﻧ","boundary":[0.3366013169288635,0.4154040515422821,0.3807189464569092,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3970588147640228,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3970588147640228,"y":0.4280303120613098},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.3888888955116272,0.4154040515422821,0.3970588147640228,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4280303120613098},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﻮ","boundary":[0.40522876381874084,0.4154040515422821,0.4264705777168274,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4280303120613098},{"x":0.4395424723625183,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺨﺳﺎﭘ","boundary":[0.4395424723625183,0.4154040515422821,0.4689542353153229,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.4154040515422821},{"x":0.516339898109436,"y":0.4154040515422821},{"x":0.516339898109436,"y":0.4280303120613098},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"،بﺎﺘﮐ","boundary":[0.4771241843700409,0.4154040515422821,0.516339898109436,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.5228758454322815,0.4154040515422821,0.5408496856689453,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5898692607879639,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5898692607879639,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"شرﺎﮕﻧ","boundary":[0.5490196347236633,0.4154040515422821,0.5898692607879639,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5980392098426819,0.4154040515422821,0.6062091588973999,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻣ","boundary":[0.6143791079521179,0.4154040515422821,0.6290849447250366,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"فﺪﻫ","boundary":[0.6372548937797546,0.4154040515422821,0.6699346303939819,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"،ﻪﮑﻨﯾا","boundary":[0.6764705777168274,0.4154040515422821,0.7107843160629272,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"هﺎﺗﻮﮐ","boundary":[0.7189542651176453,0.4154040515422821,0.7483659982681274,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1764705926179886,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4482323229312897},{"x":0.16503268480300903,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.16503268480300903,0.43560606241226196,0.1764705926179886,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.43560606241226196},{"x":0.19117647409439087,"y":0.43560606241226196},{"x":0.19117647409439087,"y":0.4482323229312897},{"x":0.1846405267715454,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.1846405267715454,0.43560606241226196,0.19117647409439087,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1993464082479477,"y":0.43560606241226196},{"x":0.24673202633857727,"y":0.43560606241226196},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4482323229312897},{"x":0.1993464082479477,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"،نﻮﺴﯾﺎﻣ","boundary":[0.1993464082479477,0.43560606241226196,0.24673202633857727,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.43560606241226196},{"x":0.2908496856689453,"y":0.43560606241226196},{"x":0.2908496856689453,"y":0.4482323229312897},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"جرﻮﺟ","boundary":[0.2549019753932953,0.43560606241226196,0.2908496856689453,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.43560606241226196},{"x":0.30718955397605896,"y":0.43560606241226196},{"x":0.30718955397605896,"y":0.4482323229312897},{"x":0.29901960492134094,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"هﺎ","boundary":[0.29901960492134094,0.43560606241226196,0.30718955397605896,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.43560606241226196},{"x":0.343137264251709,"y":0.43560606241226196},{"x":0.343137264251709,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3186274468898773,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﺸﻧاد","boundary":[0.3186274468898773,0.43560606241226196,0.343137264251709,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.43560606241226196},{"x":0.36274510622024536,"y":0.43560606241226196},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3513071835041046,0.43560606241226196,0.36274510622024536,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.43560606241226196},{"x":0.40032678842544556,"y":0.43560606241226196},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4482323229312897},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﮐ","boundary":[0.37254902720451355,0.43560606241226196,0.40032678842544556,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.43560606241226196},{"x":0.4166666567325592,"y":0.43560606241226196},{"x":0.4166666567325592,"y":0.4482323229312897},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.4084967374801636,0.43560606241226196,0.4166666567325592,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.43560606241226196},{"x":0.46405228972435,"y":0.43560606241226196},{"x":0.46405228972435,"y":0.4482323229312897},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"١٩٩١","boundary":[0.4248366057872772,0.43560606241226196,0.46405228972435,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.43560606241226196},{"x":0.4820261299610138,"y":0.43560606241226196},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4482323229312897},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.47385621070861816,0.43560606241226196,0.4820261299610138,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5310457348823547,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4482323229312897},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺴﯾرﺪﺗ","boundary":[0.4901960790157318,0.43560606241226196,0.5310457348823547,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5751634240150452,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﻟﺎﺳ","boundary":[0.5392156839370728,0.43560606241226196,0.5751634240150452,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6078431606292725,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻃ","boundary":[0.5833333134651184,0.43560606241226196,0.6078431606292725,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6274510025978088,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6160130500793457,0.43560606241226196,0.6274510025978088,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6781045794487,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6781045794487,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﻠﯿﻤﮑﺗ","boundary":[0.6454248428344727,0.43560606241226196,0.6781045794487,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7483659982681274,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4482323229312897},{"x":0.686274528503418,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"تﻼﯿﺼﺤﺗ","boundary":[0.686274528503418,0.43560606241226196,0.7483659982681274,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.4570707082748413},{"x":0.19281046092510223,"y":0.4570707082748413},{"x":0.19281046092510223,"y":0.469696968793869},{"x":0.16503268480300903,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.16503268480300903,0.4570707082748413,0.19281046092510223,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1993464082479477,"y":0.4570707082748413},{"x":0.22385621070861816,"y":0.4570707082748413},{"x":0.22385621070861816,"y":0.469696968793869},{"x":0.1993464082479477,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯿﭘ","boundary":[0.1993464082479477,0.4570707082748413,0.22385621070861816,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4570707082748413},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4570707082748413},{"x":0.23856209218502045,"y":0.469696968793869},{"x":0.232026144862175,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.232026144862175,0.4570707082748413,0.23856209218502045,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.4570707082748413},{"x":0.29901960492134094,"y":0.4570707082748413},{"x":0.29901960492134094,"y":0.469696968793869},{"x":0.2549019753932953,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﺒﻃﺎﺨﻣ","boundary":[0.2549019753932953,0.4570707082748413,0.29901960492134094,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.4570707082748413},{"x":0.33496731519699097,"y":0.4570707082748413},{"x":0.33496731519699097,"y":0.469696968793869},{"x":0.3055555522441864,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﺷ","boundary":[0.3055555522441864,0.4570707082748413,0.33496731519699097,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3839869201183319,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3839869201183319,"y":0.469696968793869},{"x":0.343137264251709,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"عﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.343137264251709,0.4570707082748413,0.3839869201183319,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4570707082748413},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4570707082748413},{"x":0.42320260405540466,"y":0.469696968793869},{"x":0.3921568691730499,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"،ﺖﺳا","boundary":[0.3921568691730499,0.4570707082748413,0.42320260405540466,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.4570707082748413},{"x":0.46568626165390015,"y":0.4570707082748413},{"x":0.46568626165390015,"y":0.469696968793869},{"x":0.4313725531101227,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"مﻮﺳﺮﻣ","boundary":[0.4313725531101227,0.4570707082748413,0.46568626165390015,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5114378929138184,"y":0.469696968793869},{"x":0.4820261299610138,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻌﻗاﻮﻣ","boundary":[0.4820261299610138,0.4570707082748413,0.5114378929138184,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5473856329917908,"y":0.469696968793869},{"x":0.5179738402366638,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻨﭼ","boundary":[0.5179738402366638,0.4570707082748413,0.5473856329917908,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5669934749603271,"y":0.469696968793869},{"x":0.5555555820465088,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5555555820465088,0.4570707082748413,0.5669934749603271,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5866013169288635,"y":0.469696968793869},{"x":0.5735294222831726,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.5735294222831726,0.4570707082748413,0.5866013169288635,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6160130500793457,"y":0.469696968793869},{"x":0.5947712659835815,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻃ","boundary":[0.5947712659835815,0.4570707082748413,0.6160130500793457,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6519607901573181,"y":0.469696968793869},{"x":0.6225489974021912,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﻫ","boundary":[0.6225489974021912,0.4570707082748413,0.6519607901573181,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6797385811805725,"y":0.469696968793869},{"x":0.6601307392120361,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧا","boundary":[0.6601307392120361,0.4570707082748413,0.6797385811805725,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7091503143310547,"y":0.469696968793869},{"x":0.686274528503418,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"هدﻮﺑ","boundary":[0.686274528503418,0.4570707082748413,0.7091503143310547,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7483659982681274,"y":0.469696968793869},{"x":0.7156862616539001,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺟاﻮﻣ","boundary":[0.7156862616539001,0.4570707082748413,0.7483659982681274,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.47727271914482117},{"x":0.17320261895656586,"y":0.47727271914482117},{"x":0.17320261895656586,"y":0.4898989796638489},{"x":0.16503268480300903,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.16503268480300903,0.47727271914482117,0.17320261895656586,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18137255311012268,"y":0.47727271914482117},{"x":0.19607843458652496,"y":0.47727271914482117},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4898989796638489},{"x":0.18137255311012268,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻣ","boundary":[0.18137255311012268,0.47727271914482117,0.19607843458652496,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042483687400818,"y":0.47727271914482117},{"x":0.23039215803146362,"y":0.47727271914482117},{"x":0.23039215803146362,"y":0.4898989796638489},{"x":0.2042483687400818,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.2042483687400818,0.47727271914482117,0.23039215803146362,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.47727271914482117},{"x":0.2450980395078659,"y":0.47727271914482117},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4898989796638489},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻞ","boundary":[0.23692810535430908,0.47727271914482117,0.2450980395078659,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.47727271914482117},{"x":0.2728758156299591,"y":0.47727271914482117},{"x":0.2728758156299591,"y":0.4898989796638489},{"x":0.258169949054718,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺸﻣ","boundary":[0.258169949054718,0.47727271914482117,0.2728758156299591,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.47727271914482117},{"x":0.29411765933036804,"y":0.47727271914482117},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4898989796638489},{"x":0.2810457646846771,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻣا","boundary":[0.2810457646846771,0.47727271914482117,0.29411765933036804,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.47727271914482117},{"x":0.3104575276374817,"y":0.47727271914482117},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4898989796638489},{"x":0.30228757858276367,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻦ","boundary":[0.30228757858276367,0.47727271914482117,0.3104575276374817,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.47727271914482117},{"x":0.3480392098426819,"y":0.47727271914482117},{"x":0.3480392098426819,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3235294222831726,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻣﺎﻧ","boundary":[0.3235294222831726,0.47727271914482117,0.3480392098426819,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.47727271914482117},{"x":0.36437907814979553,"y":0.47727271914482117},{"x":0.36437907814979553,"y":0.4898989796638489},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧ","boundary":[0.35457515716552734,0.47727271914482117,0.36437907814979553,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.47727271914482117},{"x":0.3888888955116272,"y":0.47727271914482117},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4898989796638489},{"x":0.370915025472641,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮔا","boundary":[0.370915025472641,0.47727271914482117,0.3888888955116272,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4297385513782501,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4297385513782501,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3970588147640228,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻔﯿﻇو","boundary":[0.3970588147640228,0.47727271914482117,0.4297385513782501,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4591503143310547,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4898989796638489},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺷ","boundary":[0.43790850043296814,0.47727271914482117,0.4591503143310547,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4820261299610138,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4898989796638489},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.4771241843700409,0.47727271914482117,0.4820261299610138,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5343137383460999,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4898989796638489},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"توﺎﻔﺘﻣ","boundary":[0.4901960790157318,0.47727271914482117,0.5343137383460999,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5669934749603271,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5424836874008179,0.47727271914482117,0.5669934749603271,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6143791079521179,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ","boundary":[0.5735294222831726,0.47727271914482117,0.6143791079521179,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6274510025978088,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6225489974021912,0.47727271914482117,0.6274510025978088,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6797385811805725,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"توﺎﻔﺘﻣ","boundary":[0.6356208920478821,0.47727271914482117,0.6797385811805725,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7173202633857727,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.6879084706306458,0.47727271914482117,0.7173202633857727,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.47727271914482117},{"x":0.75,"y":0.47727271914482117},{"x":0.75,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.7254902124404907,0.47727271914482117,0.75,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.4987373650074005},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4987373650074005},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5113636255264282},{"x":0.16503268480300903,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻃﺎﺨﻣ","boundary":[0.16503268480300903,0.4987373650074005,0.20915032923221588,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2173202633857727,"y":0.4987373650074005},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4987373650074005},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5113636255264282},{"x":0.2173202633857727,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.2173202633857727,0.4987373650074005,0.24346405267715454,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.4987373650074005},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4987373650074005},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5113636255264282},{"x":0.25,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"،عﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.25,0.4987373650074005,0.29738563299179077,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.4987373650074005},{"x":0.3153594732284546,"y":0.4987373650074005},{"x":0.3153594732284546,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.3055555522441864,0.4987373650074005,0.3153594732284546,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.4987373650074005},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4987373650074005},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5113636255264282},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻢﮐﺎﺣ","boundary":[0.32189542055130005,0.4987373650074005,0.3529411852359772,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.4987373650074005},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4987373650074005},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5113636255264282},{"x":0.370915025472641,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺿﺎﯾر","boundary":[0.370915025472641,0.4987373650074005,0.3986928164958954,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.4987373650074005},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4987373650074005},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5113636255264282},{"x":0.406862735748291,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻖﻤﻋ","boundary":[0.406862735748291,0.4987373650074005,0.43300652503967285,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4395424723625183,0.4987373650074005,0.4444444477558136,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.4987373650074005},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4987373650074005},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5113636255264282},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ندﻮﺑ","boundary":[0.45261436700820923,0.4987373650074005,0.47875815629959106,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"یدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.4852941036224365,0.4987373650074005,0.5359477400779724,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.4987373650074005},{"x":0.584967315196991,"y":0.4987373650074005},{"x":0.584967315196991,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﯾﺎﺒﯾز","boundary":[0.5441176295280457,0.4987373650074005,0.584967315196991,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5113636255264282},{"x":0.593137264251709,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"نداد","boundary":[0.593137264251709,0.4987373650074005,0.6192810535430908,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺸﻧ","boundary":[0.6258170008659363,0.4987373650074005,0.6535947918891907,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"،هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.6601307392120361,0.4987373650074005,0.7091503143310547,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.4987373650074005},{"x":0.75,"y":0.4987373650074005},{"x":0.75,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﻨﻋ","boundary":[0.7173202633857727,0.4987373650074005,0.75,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.7173202633857727,0.5189393758773804,0.7483659982681274,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.5404040217399597},{"x":0.1944444477558136,"y":0.5404040217399597},{"x":0.1944444477558136,"y":0.5530303120613098},{"x":0.16503268480300903,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.16503268480300903,0.5404040217399597,0.1944444477558136,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.5404040217399597},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5404040217399597},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5530303120613098},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫﺎﻄﺧ","boundary":[0.20261438190937042,0.5404040217399597,0.25163400173187256,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.5404040217399597},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5404040217399597},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5530303120613098},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2598039209842682,0.5404040217399597,0.2647058963775635,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5530303120613098},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻣزآ","boundary":[0.27450981736183167,0.5404040217399597,0.3055555522441864,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.5404040217399597},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5404040217399597},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5530303120613098},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3137255012989044,0.5404040217399597,0.32189542055130005,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5530303120613098},{"x":0.33169934153556824,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺲﭘ","boundary":[0.33169934153556824,0.5404040217399597,0.3513071835041046,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5530303120613098},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼﺮﻫ","boundary":[0.35947713255882263,0.5404040217399597,0.3986928164958954,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.5404040217399597},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5404040217399597},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5530303120613098},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":".ما","boundary":[0.41013070940971375,0.5404040217399597,0.42320260405540466,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.5404040217399597},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5404040217399597},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5530303120613098},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"هدﻮﺑ","boundary":[0.43300652503967285,0.5404040217399597,0.45588234066963196,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5530303120613098},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻖﻓﻮﻣ","boundary":[0.4624182879924774,0.5404040217399597,0.4901960790157318,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻼﻣﺎﮐ","boundary":[0.5,0.5404040217399597,0.5310457348823547,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻣا","boundary":[0.5392156839370728,0.5404040217399597,0.5539215803146362,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.5620915293693542,0.5404040217399597,0.5800653696060181,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺠﻧا","boundary":[0.5882353186607361,0.5404040217399597,0.6176470518112183,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6258170008659363,0.5404040217399597,0.6372548937797546,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6470588445663452,0.5404040217399597,0.6601307392120361,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻨﮐ","boundary":[0.6683006286621094,0.5404040217399597,0.6879084706306458,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻧ","boundary":[0.7058823704719543,0.5404040217399597,0.7173202633857727,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻋدا","boundary":[0.7254902124404907,0.5404040217399597,0.7483659982681274,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.560606062412262},{"x":0.18137255311012268,"y":0.560606062412262},{"x":0.18137255311012268,"y":0.5732323527336121},{"x":0.16503268480300903,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.16503268480300903,0.560606062412262,0.18137255311012268,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.560606062412262},{"x":0.20261438190937042,"y":0.560606062412262},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5732323527336121},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.1895424872636795,0.560606062412262,0.20261438190937042,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.560606062412262},{"x":0.24836601316928864,"y":0.560606062412262},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5732323527336121},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"مﺪﻘﺘﻌﻣ","boundary":[0.20915032923221588,0.560606062412262,0.24836601316928864,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.560606062412262},{"x":0.27614378929138184,"y":0.560606062412262},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5732323527336121},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧا","boundary":[0.25653594732284546,0.560606062412262,0.27614378929138184,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.560606062412262},{"x":0.3055555522441864,"y":0.560606062412262},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5732323527336121},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.28431373834609985,0.560606062412262,0.3055555522441864,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.560606062412262},{"x":0.3333333432674408,"y":0.560606062412262},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5732323527336121},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"راﺮﻗ","boundary":[0.31209149956703186,0.560606062412262,0.3333333432674408,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.560606062412262},{"x":0.36437907814979553,"y":0.560606062412262},{"x":0.36437907814979553,"y":0.5732323527336121},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﺛﺄﺗ","boundary":[0.33986929059028625,0.560606062412262,0.36437907814979553,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.560606062412262},{"x":0.40032678842544556,"y":0.560606062412262},{"x":0.40032678842544556,"y":0.5732323527336121},{"x":0.370915025472641,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺤﺗ","boundary":[0.370915025472641,0.560606062412262,0.40032678842544556,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.560606062412262},{"x":0.4166666567325592,"y":0.560606062412262},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5732323527336121},{"x":0.406862735748291,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.406862735748291,0.560606062412262,0.4166666567325592,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.560606062412262},{"x":0.45588234066963196,"y":0.560606062412262},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5732323527336121},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.42320260405540466,0.560606062412262,0.45588234066963196,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.560606062412262},{"x":0.5016340017318726,"y":0.560606062412262},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5732323527336121},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﺧﺎﺳ","boundary":[0.4624182879924774,0.560606062412262,0.5016340017318726,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.560606062412262},{"x":0.5228758454322815,"y":0.560606062412262},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5732323527336121},{"x":0.508169949054718,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.508169949054718,0.560606062412262,0.5228758454322815,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.560606062412262},{"x":0.563725471496582,"y":0.560606062412262},{"x":0.563725471496582,"y":0.5732323527336121},{"x":0.529411792755127,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"مﺪﯿﺳر","boundary":[0.529411792755127,0.560606062412262,0.563725471496582,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.560606062412262},{"x":0.6062091588973999,"y":0.560606062412262},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺎﺳا","boundary":[0.5800653696060181,0.560606062412262,0.6062091588973999,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.560606062412262},{"x":0.6454248428344727,"y":0.560606062412262},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺻا","boundary":[0.6127451062202454,0.560606062412262,0.6454248428344727,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.560606062412262},{"x":0.6813725233078003,"y":0.560606062412262},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺧﺮﺑ","boundary":[0.6617646813392639,0.560606062412262,0.6813725233078003,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.560606062412262},{"x":0.6960784196853638,"y":0.560606062412262},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6879084706306458,0.560606062412262,0.6960784196853638,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.560606062412262},{"x":0.7483659982681274,"y":0.560606062412262},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5732323527336121},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"مﺎﺠﻧاﺮﺳ","boundary":[0.7026143670082092,0.560606062412262,0.7483659982681274,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.5820707082748413},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5820707082748413},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5946969985961914},{"x":0.16503268480300903,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻔﻣ","boundary":[0.16503268480300903,0.5820707082748413,0.1895424872636795,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.5820707082748413},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5820707082748413},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5946969985961914},{"x":0.19771242141723633,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.19771242141723633,0.5820707082748413,0.20751634240150452,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21405228972434998,"y":0.5820707082748413},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5820707082748413},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5946969985961914},{"x":0.21405228972434998,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.21405228972434998,0.5820707082748413,0.22549019753932953,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5820707082748413},{"x":0.25,"y":0.5820707082748413},{"x":0.25,"y":0.5946969985961914},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.23366013169288635,0.5820707082748413,0.25,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.5820707082748413},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5820707082748413},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5946969985961914},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ناﺮ","boundary":[0.25653594732284546,0.5820707082748413,0.27450981736183167,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.5820707082748413},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5820707082748413},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5946969985961914},{"x":0.28594771027565,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﯾد","boundary":[0.28594771027565,0.5820707082748413,0.29738563299179077,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.5820707082748413},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5820707082748413},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5946969985961914},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"مراوﺪﯿﻣا","boundary":[0.3055555522441864,0.5820707082748413,0.3513071835041046,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5820707082748413},{"x":0.36437907814979553,"y":0.5820707082748413},{"x":0.36437907814979553,"y":0.5946969985961914},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.35947713255882263,0.5820707082748413,0.36437907814979553,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.5820707082748413},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5820707082748413},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5946969985961914},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.37254902720451355,0.5820707082748413,0.3986928164958954,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.5820707082748413},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5820707082748413},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5946969985961914},{"x":0.406862735748291,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺧﺎﺳ","boundary":[0.406862735748291,0.5820707082748413,0.44281044602394104,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.5820707082748413},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5820707082748413},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5946969985961914},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯾﺎﻤﺘﻣ","boundary":[0.4493463933467865,0.5820707082748413,0.48366013169288635,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.5820707082748413},{"x":0.529411792755127,"y":0.5820707082748413},{"x":0.529411792755127,"y":0.5946969985961914},{"x":0.491830050945282,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺟﻮﻣ","boundary":[0.491830050945282,0.5820707082748413,0.529411792755127,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5375816822052002,0.5820707082748413,0.5620915293693542,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﻣ","boundary":[0.5686274766921997,0.5820707082748413,0.5882353186607361,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾﺎﺳ","boundary":[0.5964052081108093,0.5820707082748413,0.6209150552749634,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6290849447250366,0.5820707082748413,0.6372548937797546,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6454248428344727,0.5820707082748413,0.6535947918891907,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6617646813392639,0.5820707082748413,0.6944444179534912,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.5820707082748413},{"x":0.720588207244873,"y":0.5820707082748413},{"x":0.720588207244873,"y":0.5946969985961914},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7026143670082092,0.5820707082748413,0.720588207244873,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5946969985961914},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"،ﺮﻣا","boundary":[0.7287581562995911,0.5820707082748413,0.7483659982681274,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6022727489471436},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6022727489471436},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻨﺑﺎﯿﺑ","boundary":[0.6797385811805725,0.6022727489471436,0.7140522599220276,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.6022727489471436},{"x":0.75,"y":0.6022727489471436},{"x":0.75,"y":0.6148989796638489},{"x":0.720588207244873,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"هﺪﯾﺎﻓ","boundary":[0.720588207244873,0.6022727489471436,0.75,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.622474730014801},{"x":0.5310457348823547,"y":0.622474730014801},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5277777910232544,0.622474730014801,0.5310457348823547,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.622474730014801},{"x":0.5718954205513,"y":0.622474730014801},{"x":0.5718954205513,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺿﺎﯾر","boundary":[0.5424836874008179,0.622474730014801,0.5718954205513,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.622474730014801},{"x":0.5898692607879639,"y":0.622474730014801},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.5784313678741455,0.622474730014801,0.5898692607879639,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.622474730014801},{"x":0.6225489974021912,"y":0.622474730014801},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.5947712659835815,0.622474730014801,0.6225489974021912,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.622474730014801},{"x":0.6633986830711365,"y":0.622474730014801},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"راﻮﺘﺳا","boundary":[0.6290849447250366,0.622474730014801,0.6633986830711365,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.622474730014801},{"x":0.7483659982681274,"y":0.622474730014801},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺿوﺮﻔﻣ(١","boundary":[0.6715686321258545,0.622474730014801,0.7483659982681274,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.6439393758773804},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6439393758773804},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6565656661987305},{"x":0.16503268480300903,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯾﺪﺒﺗ","boundary":[0.16503268480300903,0.6439393758773804,0.19607843458652496,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6439393758773804},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6439393758773804},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.2222222238779068,0.6439393758773804,0.22549019753932953,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.6439393758773804},{"x":0.24183006584644318,"y":0.6439393758773804},{"x":0.24183006584644318,"y":0.6565656661987305},{"x":0.23366013169288635,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.23366013169288635,0.6439393758773804,0.24183006584644318,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.6439393758773804},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6439393758773804},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6565656661987305},{"x":0.25,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﻔﺘﺳا","boundary":[0.25,0.6439393758773804,0.2908496856689453,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.6439393758773804},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6439393758773804},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6565656661987305},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.29901960492134094,0.6439393758773804,0.30392158031463623,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.6439393758773804},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6439393758773804},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6565656661987305},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻓ","boundary":[0.31209149956703186,0.6439393758773804,0.33169934153556824,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.6439393758773804},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6439393758773804},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6565656661987305},{"x":0.3415032625198364,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.3415032625198364,0.6439393758773804,0.37254902720451355,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.6439393758773804},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6439393758773804},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6565656661987305},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﺳ","boundary":[0.3807189464569092,0.6439393758773804,0.40522876381874084,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.6439393758773804},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6439393758773804},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6565656661987305},{"x":0.4133986830711365,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"،یﺰﯿﻣآ","boundary":[0.4133986830711365,0.6439393758773804,0.45098039507865906,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6565656661987305},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﺐﯾﺮﻓ","boundary":[0.4591503143310547,0.6439393758773804,0.4901960790157318,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6565656661987305},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻮﺤﻧ","boundary":[0.49673202633857727,0.6439393758773804,0.5179738402366638,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6565656661987305},{"x":0.5245097875595093,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5245097875595093,0.6439393758773804,0.5343137383460999,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6565656661987305},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻫ","boundary":[0.5408496856689453,0.6439393758773804,0.5588235259056091,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6565656661987305},{"x":0.584967315196991,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.584967315196991,0.6439393758773804,0.6078431606292725,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6439393758773804},{"x":0.656862735748291,"y":0.6439393758773804},{"x":0.656862735748291,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"عﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.6160130500793457,0.6439393758773804,0.656862735748291,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6565656661987305},{"x":0.665032684803009,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"،ﺖﻬﺟ","boundary":[0.665032684803009,0.6439393758773804,0.7026143670082092,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.7287581562995911,0.6439393758773804,0.7320261597633362,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7401960492134094,0.6439393758773804,0.7483659982681274,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16830065846443176,"y":0.6641414165496826},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6641414165496826},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6767676472663879},{"x":0.16830065846443176,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺴﯿﻧ","boundary":[0.16830065846443176,0.6641414165496826,0.20588235557079315,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6641414165496826},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6641414165496826},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6767676472663879},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻠ","boundary":[0.2222222238779068,0.6641414165496826,0.22549019753932953,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.6641414165496826},{"x":0.25326797366142273,"y":0.6641414165496826},{"x":0.25326797366142273,"y":0.6767676472663879},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺸﻣ","boundary":[0.23692810535430908,0.6641414165496826,0.25326797366142273,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.6641414165496826},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6641414165496826},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6767676472663879},{"x":0.2598039209842682,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻣا","boundary":[0.2598039209842682,0.6641414165496826,0.27450981736183167,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.6641414165496826},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6641414165496826},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6767676472663879},{"x":0.2810457646846771,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"،نآ","boundary":[0.2810457646846771,0.6641414165496826,0.29901960492134094,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6767676472663879},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻨﺒﻣ","boundary":[0.3055555522441864,0.6641414165496826,0.3366013169288635,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6767676472663879},{"x":0.343137264251709,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.343137264251709,0.6641414165496826,0.3529411852359772,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.6641414165496826},{"x":0.370915025472641,"y":0.6641414165496826},{"x":0.370915025472641,"y":0.6767676472663879},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.35947713255882263,0.6641414165496826,0.370915025472641,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.6641414165496826},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6641414165496826},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6767676472663879},{"x":0.37745097279548645,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﺴﯿﺳو","boundary":[0.37745097279548645,0.6641414165496826,0.41993463039398193,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.4264705777168274,0.6641414165496826,0.4395424723625183,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"لﺎﻨ","boundary":[0.4444444477558136,0.6641414165496826,0.4624182879924774,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.6641414165496826},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6641414165496826},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6767676472663879},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺳ","boundary":[0.47385621070861816,0.6641414165496826,0.48856207728385925,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻖﻓﻮﻣ","boundary":[0.4950980246067047,0.6641414165496826,0.5228758454322815,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6641414165496826},{"x":0.563725471496582,"y":0.6641414165496826},{"x":0.563725471496582,"y":0.6767676472663879},{"x":0.529411792755127,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯿﻠﺤﺗ","boundary":[0.529411792755127,0.6641414165496826,0.563725471496582,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6641414165496826},{"x":0.576797366142273,"y":0.6641414165496826},{"x":0.576797366142273,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5718954205513,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5718954205513,0.6641414165496826,0.576797366142273,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺰﺠﺗ","boundary":[0.5833333134651184,0.6641414165496826,0.6160130500793457,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺲﭙﺳ","boundary":[0.6225489974021912,0.6641414165496826,0.6535947918891907,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺴﺴﮔ","boundary":[0.6601307392120361,0.6641414165496826,0.6993464231491089,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.7254902124404907,0.6641414165496826,0.7483659982681274,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.685606062412262},{"x":0.20588235557079315,"y":0.685606062412262},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6982323527336121},{"x":0.16503268480300903,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"،ﻪﺘﺧﺎﺳ","boundary":[0.16503268480300903,0.685606062412262,0.20588235557079315,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2124183028936386,"y":0.685606062412262},{"x":0.2549019753932953,"y":0.685606062412262},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6982323527336121},{"x":0.2124183028936386,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"بﻮﺒﺤﻣ","boundary":[0.2124183028936386,0.685606062412262,0.2549019753932953,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.685606062412262},{"x":0.2924836575984955,"y":0.685606062412262},{"x":0.2924836575984955,"y":0.6982323527336121},{"x":0.2630718946456909,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻨﭼ","boundary":[0.2630718946456909,0.685606062412262,0.2924836575984955,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.685606062412262},{"x":0.3153594732284546,"y":0.685606062412262},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6982323527336121},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.29901960492134094,0.685606062412262,0.3153594732284546,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.685606062412262},{"x":0.33169934153556824,"y":0.685606062412262},{"x":0.33169934153556824,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3235294222831726,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.3235294222831726,0.685606062412262,0.33169934153556824,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.685606062412262},{"x":0.3513071835041046,"y":0.685606062412262},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3382352888584137,0.685606062412262,0.3513071835041046,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.685606062412262},{"x":0.40032678842544556,"y":0.685606062412262},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.3758170008659363,0.685606062412262,0.40032678842544556,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.685606062412262},{"x":0.43790850043296814,"y":0.685606062412262},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6982323527336121},{"x":0.406862735748291,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺮﻈﻧ","boundary":[0.406862735748291,0.685606062412262,0.43790850043296814,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.685606062412262},{"x":0.4575163424015045,"y":0.685606062412262},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6982323527336121},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.44281044602394104,0.685606062412262,0.4575163424015045,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.685606062412262},{"x":0.49836599826812744,"y":0.685606062412262},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6982323527336121},{"x":0.46405228972435,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"طﻮﺑﺮﻣ","boundary":[0.46405228972435,0.685606062412262,0.49836599826812744,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.685606062412262},{"x":0.5571895241737366,"y":0.685606062412262},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻃﺎﺒﺗرا","boundary":[0.5065359473228455,0.685606062412262,0.5571895241737366,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.685606062412262},{"x":0.576797366142273,"y":0.685606062412262},{"x":0.576797366142273,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5653594732284546,0.685606062412262,0.576797366142273,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.685606062412262},{"x":0.5947712659835815,"y":0.685606062412262},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5833333134651184,0.685606062412262,0.5947712659835815,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.685606062412262},{"x":0.6127451062202454,"y":0.685606062412262},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6982323527336121},{"x":0.601307213306427,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.601307213306427,0.685606062412262,0.6127451062202454,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.685606062412262},{"x":0.6470588445663452,"y":0.685606062412262},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.6192810535430908,0.685606062412262,0.6470588445663452,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.685606062412262},{"x":0.6781045794487,"y":0.685606062412262},{"x":0.6781045794487,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6535947918891907,0.685606062412262,0.6781045794487,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.685606062412262},{"x":0.7042483687400818,"y":0.685606062412262},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"هﺪﯾا","boundary":[0.6846405267715454,0.685606062412262,0.7042483687400818,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.685606062412262},{"x":0.75,"y":0.685606062412262},{"x":0.75,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼﺮﻫ","boundary":[0.7124183177947998,0.685606062412262,0.75,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.7058081030845642},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7058081030845642},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7184343338012695},{"x":0.1846405267715454,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.1846405267715454,0.7058081030845642,0.20751634240150452,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2271241843700409,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2271241843700409,"y":0.7184343338012695},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.21568627655506134,0.7058081030845642,0.2271241843700409,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7058081030845642},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7058081030845642},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7184343338012695},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.23529411852359772,0.7058081030845642,0.26143792271614075,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7184343338012695},{"x":0.2696078419685364,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2696078419685364,0.7058081030845642,0.2810457646846771,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.7058081030845642},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7058081030845642},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7184343338012695},{"x":0.28921568393707275,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﻮﺧ","boundary":[0.28921568393707275,0.7058081030845642,0.32189542055130005,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.7058081030845642},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7058081030845642},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7184343338012695},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.33006536960601807,0.7058081030845642,0.35947713255882263,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.7058081030845642},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7058081030845642},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7184343338012695},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.36764705181121826,0.7058081030845642,0.3921568691730499,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.7058081030845642},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7058081030845642},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7184343338012695},{"x":0.3986928164958954,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.3986928164958954,0.7058081030845642,0.4313725531101227,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7058081030845642},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7058081030845642},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7184343338012695},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.4444444477558136,0.7058081030845642,0.47549018263816833,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7184343338012695},{"x":0.49346405267715454,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﻬﺟﻮﺗ","boundary":[0.49346405267715454,0.7058081030845642,0.5212418437004089,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺑﺎﻗ","boundary":[0.5310457348823547,0.7058081030845642,0.5539215803146362,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﺿﺎﯾر","boundary":[0.5702614188194275,0.7058081030845642,0.5996732115745544,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ","boundary":[0.6078431606292725,0.7058081030845642,0.6454248428344727,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6535947918891907,0.7058081030845642,0.6584967374801636,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮔﺪﯾد","boundary":[0.6666666865348816,0.7058081030845642,0.7026143670082092,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7058081030845642},{"x":0.75,"y":0.7058081030845642},{"x":0.75,"y":0.7184343338012695},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ","boundary":[0.7107843160629272,0.7058081030845642,0.75,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.7272727489471436},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7272727489471436},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7398989796638489},{"x":0.16503268480300903,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"”ﺎﻫ","boundary":[0.16503268480300903,0.7272727489471436,0.18627451360225677,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2124183028936386,"y":0.7272727489471436},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7272727489471436},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7398989796638489},{"x":0.2124183028936386,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.2124183028936386,0.7272727489471436,0.23529411852359772,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.7272727489471436},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7272727489471436},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7398989796638489},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.24346405267715454,0.7272727489471436,0.25163400173187256,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7272727489471436},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7272727489471436},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7398989796638489},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻨﺷآ","boundary":[0.2598039209842682,0.7272727489471436,0.27941176295280457,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.7272727489471436},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7272727489471436},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7398989796638489},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻤﻨﻫار”","boundary":[0.2875817120075226,0.7272727489471436,0.34967321157455444,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.7272727489471436},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7272727489471436},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7398989796638489},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻼﺜﻣ)","boundary":[0.3562091588973999,0.7272727489471436,0.38562092185020447,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.7272727489471436},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7272727489471436},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7398989796638489},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":".دراد","boundary":[0.3970588147640228,0.7272727489471436,0.4248366057872772,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7272727489471436},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7272727489471436},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7398989796638489},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﮐ","boundary":[0.43300652503967285,0.7272727489471436,0.45261436700820923,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.7272727489471436},{"x":0.46568626165390015,"y":0.7272727489471436},{"x":0.46568626165390015,"y":0.7398989796638489},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺂﺗ","boundary":[0.4575163424015045,0.7272727489471436,0.46568626165390015,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.7272727489471436},{"x":0.491830050945282,"y":0.7272727489471436},{"x":0.491830050945282,"y":0.7398989796638489},{"x":0.47385621070861816,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻧآ","boundary":[0.47385621070861816,0.7272727489471436,0.491830050945282,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"یدﺎﯿﻨﺑ","boundary":[0.5,0.7272727489471436,0.5359477400779724,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻌﯿﺒﻃ","boundary":[0.5441176295280457,0.7272727489471436,0.5833333134651184,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺒﻨﺟ","boundary":[0.5898692607879639,0.7272727489471436,0.6143791079521179,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6209150552749634,0.7272727489471436,0.6307189464569092,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6372548937797546,0.7272727489471436,0.6503267884254456,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.6584967374801636,0.7272727489471436,0.6846405267715454,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺟﻮﻣ","boundary":[0.6928104758262634,0.7272727489471436,0.7303921580314636,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.7272727489471436},{"x":0.75,"y":0.7272727489471436},{"x":0.75,"y":0.7398989796638489},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.7369281053543091,0.7272727489471436,0.75,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.747474730014801},{"x":0.19117647409439087,"y":0.747474730014801},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7601010203361511},{"x":0.16503268480300903,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.16503268480300903,0.747474730014801,0.19117647409439087,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.747474730014801},{"x":0.2173202633857727,"y":0.747474730014801},{"x":0.2173202633857727,"y":0.7601010203361511},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"،ﻦﻣ","boundary":[0.19607843458652496,0.747474730014801,0.2173202633857727,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.747474730014801},{"x":0.24346405267715454,"y":0.747474730014801},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7601010203361511},{"x":0.22385621070861816,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻈﻧ","boundary":[0.22385621070861816,0.747474730014801,0.24346405267715454,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.747474730014801},{"x":0.258169949054718,"y":0.747474730014801},{"x":0.258169949054718,"y":0.7601010203361511},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.24836601316928864,0.747474730014801,0.258169949054718,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.747474730014801},{"x":0.29411765933036804,"y":0.747474730014801},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7601010203361511},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.2647058963775635,0.747474730014801,0.29411765933036804,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.747474730014801},{"x":0.33169934153556824,"y":0.747474730014801},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7601010203361511},{"x":0.29901960492134094,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.29901960492134094,0.747474730014801,0.33169934153556824,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.747474730014801},{"x":0.36764705181121826,"y":0.747474730014801},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7601010203361511},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻨﭼ","boundary":[0.3382352888584137,0.747474730014801,0.36764705181121826,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.747474730014801},{"x":0.406862735748291,"y":0.747474730014801},{"x":0.406862735748291,"y":0.7601010203361511},{"x":0.3741829991340637,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"(ﺮﮐاو","boundary":[0.3741829991340637,0.747474730014801,0.406862735748291,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.747474730014801},{"x":0.44771242141723633,"y":0.747474730014801},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7601010203361511},{"x":0.4133986830711365,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺎﺗ","boundary":[0.4133986830711365,0.747474730014801,0.44771242141723633,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.747474730014801},{"x":0.4624182879924774,"y":0.747474730014801},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7601010203361511},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"”","boundary":[0.4542483687400818,0.747474730014801,0.4624182879924774,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.747474730014801},{"x":0.4950980246067047,"y":0.747474730014801},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7601010203361511},{"x":0.47385621070861816,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺎﺻ","boundary":[0.47385621070861816,0.747474730014801,0.4950980246067047,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.747474730014801},{"x":0.5261437892913818,"y":0.747474730014801},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5016340017318726,0.747474730014801,0.5261437892913818,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.747474730014801},{"x":0.5702614188194275,"y":0.747474730014801},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﮏﻧﺎﺑو","boundary":[0.5326797366142273,0.747474730014801,0.5702614188194275,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.747474730014801},{"x":0.5898692607879639,"y":0.747474730014801},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7601010203361511},{"x":0.576797366142273,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.576797366142273,0.747474730014801,0.5898692607879639,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.747474730014801},{"x":0.6470588445663452,"y":0.747474730014801},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ”","boundary":[0.6143791079521179,0.747474730014801,0.6470588445663452,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.747474730014801},{"x":0.6683006286621094,"y":0.747474730014801},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾو","boundary":[0.6535947918891907,0.747474730014801,0.6683006286621094,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.747474730014801},{"x":0.7075163125991821,"y":0.747474730014801},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﺳﺎﮐ","boundary":[0.6748365759849548,0.747474730014801,0.7075163125991821,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.747474730014801},{"x":0.7483659982681274,"y":0.747474730014801},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7601010203361511},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻟﺎﺗ","boundary":[0.7140522599220276,0.747474730014801,0.7483659982681274,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.7676767706871033},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7676767706871033},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7803030014038086},{"x":0.16503268480300903,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.16503268480300903,0.7676767706871033,0.1764705926179886,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19281046092510223,"y":0.7676767706871033},{"x":0.2271241843700409,"y":0.7676767706871033},{"x":0.2271241843700409,"y":0.7803030014038086},{"x":0.19281046092510223,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﺸﻫوﮋﭘ","boundary":[0.19281046092510223,0.7676767706871033,0.2271241843700409,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7676767706871033},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7676767706871033},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7803030014038086},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"تﻻﺎﻘﻣ","boundary":[0.23366013169288635,0.7676767706871033,0.27614378929138184,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.7676767706871033},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7676767706871033},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7803030014038086},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2826797366142273,0.7676767706871033,0.2875817120075226,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.7676767706871033},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7676767706871033},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7803030014038086},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.3137255012989044,0.7676767706871033,0.3366013169288635,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.7676767706871033},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7676767706871033},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7803030014038086},{"x":0.343137264251709,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗ","boundary":[0.343137264251709,0.7676767706871033,0.3529411852359772,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.7676767706871033},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7676767706871033},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7803030014038086},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ","boundary":[0.35947713255882263,0.7676767706871033,0.40032678842544556,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7803030014038086},{"x":0.406862735748291,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.406862735748291,0.7676767706871033,0.4313725531101227,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7803030014038086},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.4362744987010956,0.7676767706871033,0.4689542353153229,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7803030014038086},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.47549018263816833,0.7676767706871033,0.5016340017318726,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد","boundary":[0.5065359473228455,0.7676767706871033,0.5686274766921997,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"یزﺎﺳ‐هدﺎﻣآ","boundary":[0.5751634240150452,0.7676767706871033,0.6454248428344727,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.7676767706871033},{"x":0.656862735748291,"y":0.7676767706871033},{"x":0.656862735748291,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6519607901573181,0.7676767706871033,0.656862735748291,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"طﺎﺒﺗرا","boundary":[0.6633986830711365,0.7676767706871033,0.6977124214172363,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.7676767706871033},{"x":0.75,"y":0.7676767706871033},{"x":0.75,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"یراﺮﻗﺮﺑ","boundary":[0.7042483687400818,0.7676767706871033,0.75,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.7891414165496826},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7891414165496826},{"x":0.19117647409439087,"y":0.8017676472663879},{"x":0.16503268480300903,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.16503268480300903,0.7891414165496826,0.19117647409439087,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.7891414165496826},{"x":0.2271241843700409,"y":0.7891414165496826},{"x":0.2271241843700409,"y":0.8017676472663879},{"x":0.19771242141723633,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ضﺮﻓ","boundary":[0.19771242141723633,0.7891414165496826,0.2271241843700409,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7891414165496826},{"x":0.2630718946456909,"y":0.7891414165496826},{"x":0.2630718946456909,"y":0.8017676472663879},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.23529411852359772,0.7891414165496826,0.2630718946456909,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.7891414165496826},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7891414165496826},{"x":0.2777777910232544,"y":0.8017676472663879},{"x":0.2679738700389862,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺮﭘ","boundary":[0.2679738700389862,0.7891414165496826,0.2777777910232544,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.7891414165496826},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7891414165496826},{"x":0.3235294222831726,"y":0.8017676472663879},{"x":0.28431373834609985,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"رادﺎﻨﻌﻣ","boundary":[0.28431373834609985,0.7891414165496826,0.3235294222831726,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.7891414165496826},{"x":0.343137264251709,"y":0.7891414165496826},{"x":0.343137264251709,"y":0.8017676472663879},{"x":0.3284313678741455,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.3284313678741455,0.7891414165496826,0.343137264251709,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.7891414165496826},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7891414165496826},{"x":0.38235294818878174,"y":0.8017676472663879},{"x":0.34967321157455444,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﺻﺎﻓ","boundary":[0.34967321157455444,0.7891414165496826,0.38235294818878174,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.7891414165496826},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7891414165496826},{"x":0.40522876381874084,"y":0.8017676472663879},{"x":0.3888888955116272,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.3888888955116272,0.7891414165496826,0.40522876381874084,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7891414165496826},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7891414165496826},{"x":0.4248366057872772,"y":0.8017676472663879},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.4117647111415863,0.7891414165496826,0.4248366057872772,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.7891414165496826},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7891414165496826},{"x":0.4575163424015045,"y":0.8017676472663879},{"x":0.4313725531101227,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.4313725531101227,0.7891414165496826,0.4575163424015045,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.7891414165496826},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7891414165496826},{"x":0.48366013169288635,"y":0.8017676472663879},{"x":0.46405228972435,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"زﺎﯿﻧ","boundary":[0.46405228972435,0.7891414165496826,0.48366013169288635,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5245097875595093,"y":0.8017676472663879},{"x":0.48856207728385925,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.48856207728385925,0.7891414165496826,0.5245097875595093,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8017676472663879},{"x":0.529411792755127,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.529411792755127,0.7891414165496826,0.5620915293693542,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5964052081108093,"y":0.8017676472663879},{"x":0.5669934749603271,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻨﭼ","boundary":[0.5669934749603271,0.7891414165496826,0.5964052081108093,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6094771027565002,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6094771027565002,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6029411554336548,0.7891414165496826,0.6094771027565002,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6209150552749634,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6160130500793457,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6160130500793457,0.7891414165496826,0.6209150552749634,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6552287340164185,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6274510025978088,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧراد","boundary":[0.6274510025978088,0.7891414165496826,0.6552287340164185,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻠﺻﺎﻔﻬﻨﯿﻣز","boundary":[0.6617646813392639,0.7891414165496826,0.7254902124404907,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7483659982681274,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7303921580314636,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7303921580314636,0.7891414165496826,0.7483659982681274,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.8093434572219849},{"x":0.1846405267715454,"y":0.8093434572219849},{"x":0.1846405267715454,"y":0.8219696879386902},{"x":0.16503268480300903,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺜﻣ","boundary":[0.16503268480300903,0.8093434572219849,0.1846405267715454,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.8093434572219849},{"x":0.22549019753932953,"y":0.8093434572219849},{"x":0.22549019753932953,"y":0.8219696879386902},{"x":0.20098039507865906,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻌﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.20098039507865906,0.8093434572219849,0.22549019753932953,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.8093434572219849},{"x":0.2450980395078659,"y":0.8093434572219849},{"x":0.2450980395078659,"y":0.8219696879386902},{"x":0.232026144862175,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.232026144862175,0.8093434572219849,0.2450980395078659,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8093434572219849},{"x":0.27941176295280457,"y":0.8093434572219849},{"x":0.27941176295280457,"y":0.8219696879386902},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺎﮐ","boundary":[0.2598039209842682,0.8093434572219849,0.27941176295280457,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.8093434572219849},{"x":0.33169934153556824,"y":0.8093434572219849},{"x":0.33169934153556824,"y":0.8219696879386902},{"x":0.28431373834609985,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.28431373834609985,0.8093434572219849,0.33169934153556824,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.8093434572219849},{"x":0.3692810535430908,"y":0.8093434572219849},{"x":0.3692810535430908,"y":0.8219696879386902},{"x":0.33986929059028625,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":".دراد","boundary":[0.33986929059028625,0.8093434572219849,0.3692810535430908,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.8093434572219849},{"x":0.3937908411026001,"y":0.8093434572219849},{"x":0.3937908411026001,"y":0.8219696879386902},{"x":0.3741829991340637,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"زﺎﯿﻧ","boundary":[0.3741829991340637,0.8093434572219849,0.3937908411026001,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.8093434572219849},{"x":0.44117647409439087,"y":0.8093434572219849},{"x":0.44117647409439087,"y":0.8219696879386902},{"x":0.40032678842544556,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ","boundary":[0.40032678842544556,0.8093434572219849,0.44117647409439087,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.8093434572219849},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8093434572219849},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8219696879386902},{"x":0.44771242141723633,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑﺎﺴﺣ","boundary":[0.44771242141723633,0.8093434572219849,0.4901960790157318,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8219696879386902},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.49673202633857727,0.8093434572219849,0.5228758454322815,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5408496856689453,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5408496856689453,"y":0.8219696879386902},{"x":0.529411792755127,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.529411792755127,0.8093434572219849,0.5408496856689453,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5898692607879639,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5898692607879639,"y":0.8219696879386902},{"x":0.5571895241737366,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻠﯿﻤﮑﺗ","boundary":[0.5571895241737366,0.8093434572219849,0.5898692607879639,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6372548937797546,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6372548937797546,"y":0.8219696879386902},{"x":0.5964052081108093,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺴﻤﯿﻧ","boundary":[0.5964052081108093,0.8093434572219849,0.6372548937797546,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.8093434572219849},{"x":0.665032684803009,"y":0.8093434572219849},{"x":0.665032684803009,"y":0.8219696879386902},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6617646813392639,0.8093434572219849,0.665032684803009,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7042483687400818,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7042483687400818,"y":0.8219696879386902},{"x":0.6715686321258545,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6715686321258545,0.8093434572219849,0.7042483687400818,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7287581562995911,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7287581562995911,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7107843160629272,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7107843160629272,0.8093434572219849,0.7287581562995911,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7483659982681274,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7483659982681274,"y":0.8219696879386902},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8219696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.7352941036224365,0.8093434572219849,0.7483659982681274,0.8219696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.8308081030845642},{"x":0.18137255311012268,"y":0.8308081030845642},{"x":0.18137255311012268,"y":0.8434343338012695},{"x":0.16503268480300903,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.16503268480300903,0.8308081030845642,0.18137255311012268,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.8308081030845642},{"x":0.19771242141723633,"y":0.8308081030845642},{"x":0.19771242141723633,"y":0.8434343338012695},{"x":0.1895424872636795,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.1895424872636795,0.8308081030845642,0.19771242141723633,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.8308081030845642},{"x":0.21895425021648407,"y":0.8308081030845642},{"x":0.21895425021648407,"y":0.8434343338012695},{"x":0.20588235557079315,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.20588235557079315,0.8308081030845642,0.21895425021648407,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.8308081030845642},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8308081030845642},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8434343338012695},{"x":0.2271241843700409,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"ما","boundary":[0.2271241843700409,0.8308081030845642,0.23529411852359772,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.8308081030845642},{"x":0.2696078419685364,"y":0.8308081030845642},{"x":0.2696078419685364,"y":0.8434343338012695},{"x":0.24346405267715454,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"هدﺮﮐ","boundary":[0.24346405267715454,0.8308081030845642,0.2696078419685364,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.8308081030845642},{"x":0.30882352590560913,"y":0.8308081030845642},{"x":0.30882352590560913,"y":0.8434343338012695},{"x":0.2777777910232544,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"شﻼﺗ","boundary":[0.2777777910232544,0.8308081030845642,0.30882352590560913,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.8308081030845642},{"x":0.3464052379131317,"y":0.8308081030845642},{"x":0.3464052379131317,"y":0.8434343338012695},{"x":0.31699347496032715,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.31699347496032715,0.8308081030845642,0.3464052379131317,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.8308081030845642},{"x":0.38725489377975464,"y":0.8308081030845642},{"x":0.38725489377975464,"y":0.8434343338012695},{"x":0.3562091588973999,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.3562091588973999,0.8308081030845642,0.38725489377975464,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.8308081030845642},{"x":0.44117647409439087,"y":0.8308081030845642},{"x":0.44117647409439087,"y":0.8434343338012695},{"x":0.4035947620868683,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺮﺘﺳد","boundary":[0.4035947620868683,0.8308081030845642,0.44117647409439087,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.8308081030845642},{"x":0.4722222089767456,"y":0.8308081030845642},{"x":0.4722222089767456,"y":0.8434343338012695},{"x":0.44771242141723633,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺑﺎﻗ","boundary":[0.44771242141723633,0.8308081030845642,0.4722222089767456,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.8308081030845642},{"x":0.4869281053543091,"y":0.8308081030845642},{"x":0.4869281053543091,"y":0.8434343338012695},{"x":0.47875815629959106,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.47875815629959106,0.8308081030845642,0.4869281053543091,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8434343338012695},{"x":0.4950980246067047,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ١","boundary":[0.4950980246067047,0.8308081030845642,0.5130718946456909,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5457516312599182,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5457516312599182,"y":0.8434343338012695},{"x":0.5196078419685364,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5196078419685364,0.8308081030845642,0.5457516312599182,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5800653696060181,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5800653696060181,"y":0.8434343338012695},{"x":0.5506535768508911,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.5506535768508911,0.8308081030845642,0.5800653696060181,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.8308081030845642},{"x":0.6241829991340637,"y":0.8308081030845642},{"x":0.6241829991340637,"y":0.8434343338012695},{"x":0.5866013169288635,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"،کﺎﺑ:","boundary":[0.5866013169288635,0.8308081030845642,0.6241829991340637,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.8308081030845642},{"x":0.6895424723625183,"y":0.8308081030845642},{"x":0.6895424723625183,"y":0.8434343338012695},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":":”ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ","boundary":[0.6339869499206543,0.8308081030845642,0.6895424723625183,0.8434343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.8308081030845642},{"x":0.75,"y":0.8308081030845642},{"x":0.75,"y":0.8434343338012695},{"x":0.6977124214172363,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑﺎﺴﺣ”","boundary":[0.6977124214172363,0.8308081030845642,0.75,0.8434343338012695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.35353535413742065},{"x":0.75,"y":0.35353535413742065},{"x":0.75,"y":0.8434343338012695},{"x":0.16503268480300903,"y":0.8434343338012695}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.16003268480300903,0.34653535413742065,0.755,0.8504343338012695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.8648989796638489},{"x":0.46405228972435,"y":0.8648989796638489},{"x":0.46405228972435,"y":0.877525269985199},{"x":0.4493463933467865,"y":0.877525269985199}]},"confidence":1,"str":"iii","boundary":[0.4493463933467865,0.8648989796638489,0.46405228972435,0.877525269985199]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.8648989796638489},{"x":0.46405228972435,"y":0.8648989796638489},{"x":0.46405228972435,"y":0.877525269985199},{"x":0.4493463933467865,"y":0.877525269985199}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4443463933467865,0.8578989796638489,0.46905228972435,0.884525269985199],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6127451062202454,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6127451062202454,"y":0.2891414165496826},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ","boundary":[0.49673202633857727,0.25883838534355164,0.6127451062202454,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6797385811805725,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔ","boundary":[0.6241829991340637,0.25883838534355164,0.6797385811805725,0.2891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.25883838534355164},{"x":0.75,"y":0.25883838534355164},{"x":0.75,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7026143670082092,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"str":"ﺸﯿﭘ","boundary":[0.7026143670082092,0.25883838534355164,0.75,0.2891414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.25883838534355164},{"x":0.75,"y":0.25883838534355164},{"x":0.75,"y":0.2891414165496826},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.49173202633857727,0.25183838534355163,0.755,0.2961414165496826],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/mwpDeHlbqLxwJaoQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/QeBHOqRpOXozbZtD.jpg","blurred":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/ShAMDerLSUJYDkbc.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003976568842635435,0.00014101877492485624,0.9986301743244034,0.9993757907329787]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.16287878155708313},{"x":0.2777777910232544,"y":0.16287878155708313},{"x":0.2777777910232544,"y":0.17550505697727203},{"x":0.25653594732284546,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"ﺧﺮﺑ","boundary":[0.25653594732284546,0.16287878155708313,0.2777777910232544,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.16287878155708313},{"x":0.28921568393707275,"y":0.16287878155708313},{"x":0.28921568393707275,"y":0.17550505697727203},{"x":0.28431373834609985,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.28431373834609985,0.16287878155708313,0.28921568393707275,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.16287878155708313},{"x":0.3333333432674408,"y":0.16287878155708313},{"x":0.3333333432674408,"y":0.17550505697727203},{"x":0.3104575276374817,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.3104575276374817,0.16287878155708313,0.3333333432674408,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.16287878155708313},{"x":0.36764705181121826,"y":0.16287878155708313},{"x":0.36764705181121826,"y":0.17550505697727203},{"x":0.3415032625198364,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.3415032625198364,0.16287878155708313,0.36764705181121826,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.16287878155708313},{"x":0.38725489377975464,"y":0.16287878155708313},{"x":0.38725489377975464,"y":0.17550505697727203},{"x":0.3758170008659363,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3758170008659363,0.16287878155708313,0.38725489377975464,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.16287878155708313},{"x":0.4035947620868683,"y":0.16287878155708313},{"x":0.4035947620868683,"y":0.17550505697727203},{"x":0.3937908411026001,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗ","boundary":[0.3937908411026001,0.16287878155708313,0.4035947620868683,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.16287878155708313},{"x":0.44771242141723633,"y":0.16287878155708313},{"x":0.44771242141723633,"y":0.17550505697727203},{"x":0.41993463039398193,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"ﻔﺴﻠﻓ","boundary":[0.41993463039398193,0.16287878155708313,0.44771242141723633,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.16287878155708313},{"x":0.47875815629959106,"y":0.16287878155708313},{"x":0.47875815629959106,"y":0.17550505697727203},{"x":0.4542483687400818,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.4542483687400818,0.16287878155708313,0.47875815629959106,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.16287878155708313},{"x":0.5179738402366638,"y":0.16287878155708313},{"x":0.5179738402366638,"y":0.17550505697727203},{"x":0.4852941036224365,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.4852941036224365,0.16287878155708313,0.5179738402366638,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.16287878155708313},{"x":0.5620915293693542,"y":0.16287878155708313},{"x":0.5620915293693542,"y":0.17550505697727203},{"x":0.5261437892913818,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.5261437892913818,0.16287878155708313,0.5620915293693542,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.16287878155708313},{"x":0.576797366142273,"y":0.16287878155708313},{"x":0.576797366142273,"y":0.17550505697727203},{"x":0.5702614188194275,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5702614188194275,0.16287878155708313,0.576797366142273,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6274510025978088,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6274510025978088,"y":0.17550505697727203},{"x":0.584967315196991,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻨﻧاﻮﺧ","boundary":[0.584967315196991,0.16287878155708313,0.6274510025978088,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6813725233078003,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6813725233078003,"y":0.17550505697727203},{"x":0.6356208920478821,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"مراوﺪﯿﻣا","boundary":[0.6356208920478821,0.16287878155708313,0.6813725233078003,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7238562107086182,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7238562107086182,"y":0.17550505697727203},{"x":0.6928104758262634,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":".ﻢﻨﮑﻧ","boundary":[0.6928104758262634,0.16287878155708313,0.7238562107086182,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7630718946456909,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7630718946456909,"y":0.17550505697727203},{"x":0.7303921580314636,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"لوﺪﻋ","boundary":[0.7303921580314636,0.16287878155708313,0.7630718946456909,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7941176295280457,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7941176295280457,"y":0.17550505697727203},{"x":0.7696078419685364,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯿﻟوا","boundary":[0.7696078419685364,0.16287878155708313,0.7941176295280457,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.16287878155708313},{"x":0.8316993713378906,"y":0.16287878155708313},{"x":0.8316993713378906,"y":0.17550505697727203},{"x":0.8022875785827637,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":1,"str":"ضﺮﻓ","boundary":[0.8022875785827637,0.16287878155708313,0.8316993713378906,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5866013169288635,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5866013169288635,"y":0.19696970283985138},{"x":0.5392156839370728,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧﺎﺷﻮﭙﺑ","boundary":[0.5392156839370728,0.18434342741966248,0.5866013169288635,0.19696970283985138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6029411554336548,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6029411554336548,"y":0.19696970283985138},{"x":0.593137264251709,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.593137264251709,0.18434342741966248,0.6029411554336548,0.19696970283985138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6094771027565002,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.6094771027565002,0.18434342741966248,0.6470588445663452,0.19696970283985138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.18434342741966248},{"x":0.686274528503418,"y":0.18434342741966248},{"x":0.686274528503418,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6552287340164185,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺒﺛا","boundary":[0.6552287340164185,0.18434342741966248,0.686274528503418,0.19696970283985138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7042483687400818,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7042483687400818,"y":0.19696970283985138},{"x":0.6928104758262634,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6928104758262634,0.18434342741966248,0.7042483687400818,0.19696970283985138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7565359473228455,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7565359473228455,"y":0.19696970283985138},{"x":0.720588207244873,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":1,"str":"ﻟﺎﻤﺘﺣا","boundary":[0.720588207244873,0.18434342741966248,0.7565359473228455,0.19696970283985138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7892156839370728,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7892156839370728,"y":0.19696970283985138},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.7647058963775635,0.18434342741966248,0.7892156839370728,0.19696970283985138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.18434342741966248},{"x":0.8316993713378906,"y":0.18434342741966248},{"x":0.8316993713378906,"y":0.19696970283985138},{"x":0.8039215803146362,"y":0.19696970283985138}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺳﺎﮐ","boundary":[0.8039215803146362,0.18434342741966248,0.8316993713378906,0.19696970283985138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6405228972434998,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6405228972434998,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5964052081108093,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":1,"str":":ﻪﺘﺴﺴﮔ","boundary":[0.5964052081108093,0.20454545319080353,0.6405228972434998,0.21717171370983124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6552287340164185,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6552287340164185,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6470588445663452,0.20454545319080353,0.6552287340164185,0.21717171370983124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6977124214172363,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6977124214172363,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6617646813392639,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺳﻮﯿﭘ","boundary":[0.6617646813392639,0.20454545319080353,0.6977124214172363,0.21717171370983124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7140522599220276,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7140522599220276,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7058823704719543,0.20454545319080353,0.7140522599220276,0.21717171370983124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.20454545319080353},{"x":0.758169949054718,"y":0.20454545319080353},{"x":0.758169949054718,"y":0.21717171370983124},{"x":0.720588207244873,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":1,"str":"ﺖﮐﺮﺣ","boundary":[0.720588207244873,0.20454545319080353,0.758169949054718,0.21717171370983124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7810457348823547,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7810457348823547,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":1,"str":"هﺪﯿ","boundary":[0.7647058963775635,0.20454545319080353,0.7810457348823547,0.21717171370983124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.20454545319080353},{"x":0.8316993713378906,"y":0.20454545319080353},{"x":0.8316993713378906,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7941176295280457,"y":0.21717171370983124}]},"confidence":1,"str":"ﭼ(٢)","boundary":[0.7941176295280457,0.20454545319080353,0.8316993713378906,0.21717171370983124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.22601009905338287},{"x":0.28431373834609985,"y":0.22601009905338287},{"x":0.28431373834609985,"y":0.23863635957241058},{"x":0.24836601316928864,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺳﻮﯿﭘ","boundary":[0.24836601316928864,0.22601009905338287,0.28431373834609985,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3235294222831726,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3235294222831726,"y":0.23863635957241058},{"x":0.2908496856689453,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻟﺎﺣ","boundary":[0.2908496856689453,0.22601009905338287,0.3235294222831726,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3415032625198364,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3415032625198364,"y":0.23863635957241058},{"x":0.33006536960601807,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.33006536960601807,0.22601009905338287,0.3415032625198364,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.22601009905338287},{"x":0.35457515716552734,"y":0.22601009905338287},{"x":0.35457515716552734,"y":0.23863635957241058},{"x":0.34967321157455444,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.34967321157455444,0.22601009905338287,0.35457515716552734,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3986928164958954,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3986928164958954,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3758170008659363,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.3758170008659363,0.22601009905338287,0.3986928164958954,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4297385513782501,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4297385513782501,"y":0.23863635957241058},{"x":0.40522876381874084,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.40522876381874084,0.22601009905338287,0.4297385513782501,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4542483687400818,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4542483687400818,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4362744987010956,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﭘ","boundary":[0.4362744987010956,0.22601009905338287,0.4542483687400818,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4673202633857727,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4673202633857727,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4624182879924774,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4624182879924774,0.22601009905338287,0.4673202633857727,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4852941036224365,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4852941036224365,"y":0.23863635957241058},{"x":0.47385621070861816,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.47385621070861816,0.22601009905338287,0.4852941036224365,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5343137383460999,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5343137383460999,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5114378929138184,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.5114378929138184,0.22601009905338287,0.5343137383460999,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5490196347236633,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5490196347236633,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5408496856689453,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5408496856689453,0.22601009905338287,0.5490196347236633,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5898692607879639,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5898692607879639,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5555555820465088,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"طﻮﺑﺮﻣ","boundary":[0.5555555820465088,0.22601009905338287,0.5898692607879639,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6323529481887817,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6323529481887817,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5980392098426819,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻠﻄﻣ","boundary":[0.5980392098426819,0.22601009905338287,0.6323529481887817,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6699346303939819,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6699346303939819,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6388888955116272,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ندﺮﮐ","boundary":[0.6388888955116272,0.22601009905338287,0.6699346303939819,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7075163125991821,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7075163125991821,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6764705777168274,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"عوﺮﺷ","boundary":[0.6764705777168274,0.22601009905338287,0.7075163125991821,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.22601009905338287},{"x":0.75,"y":0.22601009905338287},{"x":0.75,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7140522599220276,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"،ﺐﻠﻏا","boundary":[0.7140522599220276,0.22601009905338287,0.75,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7712418437004089,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7712418437004089,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7565359473228455,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.7565359473228455,0.22601009905338287,0.7712418437004089,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7859477400779724,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7859477400779724,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7777777910232544,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ما","boundary":[0.7777777910232544,0.22601009905338287,0.7859477400779724,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.22601009905338287},{"x":0.8316993713378906,"y":0.22601009905338287},{"x":0.8316993713378906,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7924836874008179,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺎﯾرد","boundary":[0.7924836874008179,0.22601009905338287,0.8316993713378906,0.23863635957241058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.24621212482452393},{"x":0.27941176295280457,"y":0.24621212482452393},{"x":0.27941176295280457,"y":0.25883838534355164},{"x":0.24836601316928864,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.24836601316928864,0.24621212482452393,0.27941176295280457,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.24621212482452393},{"x":0.2957516312599182,"y":0.24621212482452393},{"x":0.2957516312599182,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2875817120075226,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗ","boundary":[0.2875817120075226,0.24621212482452393,0.2957516312599182,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.24621212482452393},{"x":0.3284313678741455,"y":0.24621212482452393},{"x":0.3284313678741455,"y":0.25883838534355164},{"x":0.30392158031463623,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﺳ","boundary":[0.30392158031463623,0.24621212482452393,0.3284313678741455,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.24621212482452393},{"x":0.33986929059028625,"y":0.24621212482452393},{"x":0.33986929059028625,"y":0.25883838534355164},{"x":0.33496731519699097,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.33496731519699097,0.24621212482452393,0.33986929059028625,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.24621212482452393},{"x":0.3562091588973999,"y":0.24621212482452393},{"x":0.3562091588973999,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3480392098426819,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗ","boundary":[0.3480392098426819,0.24621212482452393,0.3562091588973999,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.24621212482452393},{"x":0.3839869201183319,"y":0.24621212482452393},{"x":0.3839869201183319,"y":0.25883838534355164},{"x":0.36437907814979553,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻓ","boundary":[0.36437907814979553,0.24621212482452393,0.3839869201183319,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.24621212482452393},{"x":0.4133986830711365,"y":0.24621212482452393},{"x":0.4133986830711365,"y":0.25883838534355164},{"x":0.39052286744117737,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺑﺎﻗ","boundary":[0.39052286744117737,0.24621212482452393,0.4133986830711365,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.24621212482452393},{"x":0.4493463933467865,"y":0.24621212482452393},{"x":0.4493463933467865,"y":0.25883838534355164},{"x":0.41993463039398193,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.41993463039398193,0.24621212482452393,0.4493463933467865,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.24621212482452393},{"x":0.4950980246067047,"y":0.24621212482452393},{"x":0.4950980246067047,"y":0.25883838534355164},{"x":0.45588234066963196,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺴﺴﮔ","boundary":[0.45588234066963196,0.24621212482452393,0.4950980246067047,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5359477400779724,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5359477400779724,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5032680034637451,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻟﺎﺣ","boundary":[0.5032680034637451,0.24621212482452393,0.5359477400779724,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5506535768508911,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5506535768508911,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5424836874008179,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5424836874008179,0.24621212482452393,0.5506535768508911,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5980392098426819,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5980392098426819,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5588235259056091,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"،طﻮﺑﺮﻣ","boundary":[0.5588235259056091,0.24621212482452393,0.5980392098426819,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.24621212482452393},{"x":0.6339869499206543,"y":0.24621212482452393},{"x":0.6339869499206543,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6062091588973999,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﺞﯾﺎﺘﻧ","boundary":[0.6062091588973999,0.24621212482452393,0.6339869499206543,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.24621212482452393},{"x":0.6715686321258545,"y":0.24621212482452393},{"x":0.6715686321258545,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6405228972434998,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ندﺮﮐ","boundary":[0.6405228972434998,0.24621212482452393,0.6715686321258545,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7009803652763367,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7009803652763367,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6781045794487,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.6781045794487,0.24621212482452393,0.7009803652763367,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7124183177947998,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7124183177947998,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7075163125991821,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7075163125991821,0.24621212482452393,0.7124183177947998,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.24621212482452393},{"x":0.766339898109436,"y":0.24621212482452393},{"x":0.766339898109436,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7189542651176453,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ندﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.7189542651176453,0.24621212482452393,0.766339898109436,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7826797366142273,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7826797366142273,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7728758454322815,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7728758454322815,0.24621212482452393,0.7826797366142273,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8202614188194275,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8202614188194275,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7892156839370728,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﺲﭙﺳ","boundary":[0.7892156839370728,0.24621212482452393,0.8202614188194275,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8316993713378906,"y":0.24621212482452393},{"x":0.8316993713378906,"y":0.25883838534355164},{"x":0.826797366142273,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.826797366142273,0.24621212482452393,0.8316993713378906,0.25883838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.2664141356945038},{"x":0.26633986830711365,"y":0.2664141356945038},{"x":0.26633986830711365,"y":0.2790403962135315},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"لوا","boundary":[0.24836601316928864,0.2664141356945038,0.26633986830711365,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.2664141356945038},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2664141356945038},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2790403962135315},{"x":0.2728758156299591,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯾﻮﻟوا","boundary":[0.2728758156299591,0.2664141356945038,0.3137255012989044,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.2664141356945038},{"x":0.33496731519699097,"y":0.2664141356945038},{"x":0.33496731519699097,"y":0.2790403962135315},{"x":0.3202614486217499,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.3202614486217499,0.2664141356945038,0.33496731519699097,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.2664141356945038},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2664141356945038},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2790403962135315},{"x":0.3415032625198364,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"نﺎﮔﺪﻨﻧاﻮﺧ","boundary":[0.3415032625198364,0.2664141356945038,0.40032678842544556,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.2664141356945038},{"x":0.43300652503967285,"y":0.2664141356945038},{"x":0.43300652503967285,"y":0.2790403962135315},{"x":0.406862735748291,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.406862735748291,0.2664141356945038,0.43300652503967285,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.2664141356945038},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2664141356945038},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4395424723625183,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻣا","boundary":[0.4395424723625183,0.2664141356945038,0.45261436700820923,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.2664141356945038},{"x":0.49346405267715454,"y":0.2664141356945038},{"x":0.49346405267715454,"y":0.2790403962135315},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.46078431606292725,0.2664141356945038,0.49346405267715454,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5375816822052002,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5375816822052002,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"شزﻮﻣآ","boundary":[0.5,0.2664141356945038,0.5375816822052002,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5686274766921997,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5686274766921997,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5457516312599182,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺑﺎﻗ","boundary":[0.5457516312599182,0.2664141356945038,0.5686274766921997,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5800653696060181,"y":0.2664141356945038},{"x":0.5800653696060181,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5751634240150452,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5751634240150452,0.2664141356945038,0.5800653696060181,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6127451062202454,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6127451062202454,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﺳ","boundary":[0.5882353186607361,0.2664141356945038,0.6127451062202454,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6437908411026001,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6437908411026001,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6192810535430908,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺧ","boundary":[0.6192810535430908,0.2664141356945038,0.6437908411026001,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.2664141356945038},{"x":0.686274528503418,"y":0.2664141356945038},{"x":0.686274528503418,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6503267884254456,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"یدﻮﺧ","boundary":[0.6503267884254456,0.2664141356945038,0.686274528503418,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6928104758262634,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6928104758262634,0.2664141356945038,0.7009803652763367,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7467319965362549,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7467319965362549,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7075163125991821,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺴﺴﮔ","boundary":[0.7075163125991821,0.2664141356945038,0.7467319965362549,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2664141356945038},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7532680034637451,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺮﻈﻧ","boundary":[0.7532680034637451,0.2664141356945038,0.7843137383460999,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.2664141356945038},{"x":0.8120915293693542,"y":0.2664141356945038},{"x":0.8120915293693542,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7908496856689453,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼ","boundary":[0.7908496856689453,0.2664141356945038,0.8120915293693542,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.2664141356945038},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2664141356945038},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2790403962135315},{"x":0.8186274766921997,"y":0.2790403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻫ","boundary":[0.8186274766921997,0.2664141356945038,0.8333333134651184,0.2790403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.28787878155708313},{"x":0.2647058963775635,"y":0.28787878155708313},{"x":0.2647058963775635,"y":0.30050504207611084},{"x":0.24836601316928864,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.24836601316928864,0.28787878155708313,0.2647058963775635,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.28787878155708313},{"x":0.2810457646846771,"y":0.28787878155708313},{"x":0.2810457646846771,"y":0.30050504207611084},{"x":0.2728758156299591,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.2728758156299591,0.28787878155708313,0.2810457646846771,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.28787878155708313},{"x":0.30392158031463623,"y":0.28787878155708313},{"x":0.30392158031463623,"y":0.30050504207611084},{"x":0.2875817120075226,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫ","boundary":[0.2875817120075226,0.28787878155708313,0.30392158031463623,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.28787878155708313},{"x":0.3611111044883728,"y":0.28787878155708313},{"x":0.3611111044883728,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3104575276374817,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.3104575276374817,0.28787878155708313,0.3611111044883728,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.28787878155708313},{"x":0.39052286744117737,"y":0.28787878155708313},{"x":0.39052286744117737,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3692810535430908,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻬﺑ","boundary":[0.3692810535430908,0.28787878155708313,0.39052286744117737,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.28787878155708313},{"x":0.41830065846443176,"y":0.28787878155708313},{"x":0.41830065846443176,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3986928164958954,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻓ","boundary":[0.3986928164958954,0.28787878155708313,0.41830065846443176,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.28787878155708313},{"x":0.43790850043296814,"y":0.28787878155708313},{"x":0.43790850043296814,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4248366057872772,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.4248366057872772,0.28787878155708313,0.43790850043296814,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4852941036224365,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4852941036224365,"y":0.30050504207611084},{"x":0.44607841968536377,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"مﺪﻘﺘﻌﻣ","boundary":[0.44607841968536377,0.28787878155708313,0.4852941036224365,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.28787878155708313},{"x":0.508169949054718,"y":0.28787878155708313},{"x":0.508169949054718,"y":0.30050504207611084},{"x":0.49346405267715454,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻣ","boundary":[0.49346405267715454,0.28787878155708313,0.508169949054718,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.28787878155708313},{"x":0.529411792755127,"y":0.28787878155708313},{"x":0.529411792755127,"y":0.30050504207611084},{"x":0.516339898109436,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻣا","boundary":[0.516339898109436,0.28787878155708313,0.529411792755127,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5735294222831726,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5735294222831726,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5424836874008179,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.5424836874008179,0.28787878155708313,0.5735294222831726,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6127451062202454,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6127451062202454,"y":0.30050504207611084},{"x":0.593137264251709,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺟرا","boundary":[0.593137264251709,0.28787878155708313,0.6127451062202454,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6601307392120361,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6601307392120361,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6209150552749634,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺴﺴﮔ","boundary":[0.6209150552749634,0.28787878155708313,0.6601307392120361,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7009803652763367,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7009803652763367,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6683006286621094,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻟﺎﺣ","boundary":[0.6683006286621094,0.28787878155708313,0.7009803652763367,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7352941036224365,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7352941036224365,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7091503143310547,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.7091503143310547,0.28787878155708313,0.7352941036224365,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7565359473228455,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7565359473228455,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7434640526771545,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.7434640526771545,0.28787878155708313,0.7565359473228455,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7990196347236633,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7990196347236633,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7630718946456909,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.7630718946456909,0.28787878155708313,0.7990196347236633,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071895241737366,"y":0.28787878155708313},{"x":0.8316993713378906,"y":0.28787878155708313},{"x":0.8316993713378906,"y":0.30050504207611084},{"x":0.8071895241737366,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻬﻧآ","boundary":[0.8071895241737366,0.28787878155708313,0.8316993713378906,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7238562107086182,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7238562107086182,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6911764740943909,"y":0.3207070827484131}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.6911764740943909,0.3080808222293854,0.7238562107086182,0.3207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7303921580314636,"y":0.3207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺴﯿﻣ","boundary":[0.7303921580314636,0.3080808222293854,0.7565359473228455,0.3207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3207070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻬﺑ","boundary":[0.7630718946456909,0.3080808222293854,0.7843137383460999,0.3207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.3080808222293854},{"x":0.8316993713378906,"y":0.3080808222293854},{"x":0.8316993713378906,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3207070827484131}]},"confidence":1,"str":"،ﺐﯿﺗﺮﺗ","boundary":[0.7908496856689453,0.3080808222293854,0.8316993713378906,0.3207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5016340017318726,"y":0.34217172861099243},{"x":0.4493463933467865,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":":نﺎﺷدﻮﺧ","boundary":[0.4493463933467865,0.3295454680919647,0.5016340017318726,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5506535768508911,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5277777910232544,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.5277777910232544,0.3295454680919647,0.5506535768508911,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5571895241737366,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺮﻈﻧ","boundary":[0.5571895241737366,0.3295454680919647,0.5882353186607361,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6503267884254456,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6503267884254456,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5947712659835815,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"یﻮﺠﺘﺴﺟ","boundary":[0.5947712659835815,0.3295454680919647,0.6503267884254456,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6830065250396729,"y":0.34217172861099243},{"x":0.656862735748291,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.656862735748291,0.3295454680919647,0.6830065250396729,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7320261597633362,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6895424723625183,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻨﻧاﻮﺧ","boundary":[0.6895424723625183,0.3295454680919647,0.7320261597633362,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7712418437004089,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7401960492134094,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"یزﺎﺳ","boundary":[0.7401960492134094,0.3295454680919647,0.7712418437004089,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.3295454680919647},{"x":0.8316993713378906,"y":0.3295454680919647},{"x":0.8316993713378906,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7777777910232544,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﻣآ(٣)","boundary":[0.7777777910232544,0.3295454680919647,0.8316993713378906,0.34217172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.3497474789619446},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3497474789619446},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3623737394809723},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.24836601316928864,0.3497474789619446,0.25653594732284546,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.3497474789619446},{"x":0.28594771027565,"y":0.3497474789619446},{"x":0.28594771027565,"y":0.3623737394809723},{"x":0.2647058963775635,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".داد","boundary":[0.2647058963775635,0.3497474789619446,0.28594771027565,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.3497474789619446},{"x":0.33006536960601807,"y":0.3497474789619446},{"x":0.33006536960601807,"y":0.3623737394809723},{"x":0.2924836575984955,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺷﻮﭘ","boundary":[0.2924836575984955,0.3497474789619446,0.33006536960601807,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"اﺮﻧآ","boundary":[0.3366013169288635,0.3497474789619446,0.3529411852359772,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.3497474789619446},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3497474789619446},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3623737394809723},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﺗ","boundary":[0.35947713255882263,0.3497474789619446,0.38235294818878174,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.3497474789619446},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3497474789619446},{"x":0.41013070940971375,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3970588147640228,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ﻤﻧ","boundary":[0.3970588147640228,0.3497474789619446,0.41013070940971375,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4346405267715454,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4346405267715454,"y":0.3623737394809723},{"x":0.41503268480300903,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻨﺗ","boundary":[0.41503268480300903,0.3497474789619446,0.4346405267715454,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.3497474789619446},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3497474789619446},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3623737394809723},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.44117647409439087,0.3497474789619446,0.47385621070861816,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3623737394809723},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.49836599826812744,0.3497474789619446,0.5016340017318726,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3623737394809723},{"x":0.508169949054718,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.508169949054718,0.3497474789619446,0.5196078419685364,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.5261437892913818,0.3497474789619446,0.5392156839370728,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5718954205513,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5718954205513,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.5457516312599182,0.3497474789619446,0.5718954205513,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.3497474789619446},{"x":0.593137264251709,"y":0.3497474789619446},{"x":0.593137264251709,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.5784313678741455,0.3497474789619446,0.593137264251709,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"هدﺮﺘﺴﮔ","boundary":[0.5996732115745544,0.3497474789619446,0.6405228972434998,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.6470588445663452,0.3497474789619446,0.6764705777168274,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7238562107086182,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7238562107086182,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"عﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.6813725233078003,0.3497474789619446,0.7238562107086182,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7303921580314636,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻫ","boundary":[0.7303921580314636,0.3497474789619446,0.7483659982681274,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.7728758454322815,0.3497474789619446,0.7957516312599182,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.3497474789619446},{"x":0.8316993713378906,"y":0.3497474789619446},{"x":0.8316993713378906,"y":0.3623737394809723},{"x":0.8022875785827637,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺮﻈﻧ","boundary":[0.8022875785827637,0.3497474789619446,0.8316993713378906,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.3712121248245239},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3712121248245239},{"x":0.29738563299179077,"y":0.38383838534355164},{"x":0.24836601316928864,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧزادﺮﭙﺑ","boundary":[0.24836601316928864,0.3712121248245239,0.29738563299179077,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.3712121248245239},{"x":0.3153594732284546,"y":0.3712121248245239},{"x":0.3153594732284546,"y":0.38383838534355164},{"x":0.30392158031463623,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.30392158031463623,0.3712121248245239,0.3153594732284546,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.3712121248245239},{"x":0.33006536960601807,"y":0.3712121248245239},{"x":0.33006536960601807,"y":0.38383838534355164},{"x":0.32189542055130005,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.32189542055130005,0.3712121248245239,0.33006536960601807,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.3712121248245239},{"x":0.3839869201183319,"y":0.3712121248245239},{"x":0.3839869201183319,"y":0.38383838534355164},{"x":0.3366013169288635,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺷدﻮﺧ","boundary":[0.3366013169288635,0.3712121248245239,0.3839869201183319,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.3712121248245239},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3712121248245239},{"x":0.44281044602394104,"y":0.38383838534355164},{"x":0.3986928164958954,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﺼﺼﺨﺗ","boundary":[0.3986928164958954,0.3712121248245239,0.44281044602394104,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.3712121248245239},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3712121248245239},{"x":0.4803921580314636,"y":0.38383838534355164},{"x":0.4493463933467865,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻗﻼﻋ","boundary":[0.4493463933467865,0.3712121248245239,0.4803921580314636,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5130718946456909,"y":0.38383838534355164},{"x":0.4852941036224365,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.4852941036224365,0.3712121248245239,0.5130718946456909,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5310457348823547,"y":0.38383838534355164},{"x":0.5196078419685364,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5196078419685364,0.3712121248245239,0.5310457348823547,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5996732115745544,"y":0.38383838534355164},{"x":0.5375816822052002,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد","boundary":[0.5375816822052002,0.3712121248245239,0.5996732115745544,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6307189464569092,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6143791079521179,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﺘﻗو","boundary":[0.6143791079521179,0.3712121248245239,0.6307189464569092,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6633986830711365,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6372548937797546,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.6372548937797546,0.3712121248245239,0.6633986830711365,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7042483687400818,"y":0.38383838534355164},{"x":0.6699346303939819,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﺟ","boundary":[0.6699346303939819,0.3712121248245239,0.7042483687400818,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7385621070861816,"y":0.38383838534355164},{"x":0.7091503143310547,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.7091503143310547,0.3712121248245239,0.7385621070861816,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7957516312599182,"y":0.3712121248245239},{"x":0.7957516312599182,"y":0.38383838534355164},{"x":0.7549019455909729,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﻋﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.7549019455909729,0.3712121248245239,0.7957516312599182,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8120915293693542,"y":0.3712121248245239},{"x":0.8316993713378906,"y":0.3712121248245239},{"x":0.8316993713378906,"y":0.38383838534355164},{"x":0.8120915293693542,"y":0.38383838534355164}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻃ","boundary":[0.8120915293693542,0.3712121248245239,0.8316993713378906,0.38383838534355164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4040403962135315},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"‐ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ","boundary":[0.24836601316928864,0.3914141356945038,0.3006536066532135,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.3914141356945038},{"x":0.34477123618125916,"y":0.3914141356945038},{"x":0.34477123618125916,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3055555522441864,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.3055555522441864,0.3914141356945038,0.34477123618125916,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3578431308269501,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3578431308269501,"y":0.4040403962135315},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.3513071835041046,0.3914141356945038,0.3578431308269501,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3914141356945038},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4040403962135315},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﻮﺟ","boundary":[0.36274510622024536,0.3914141356945038,0.3986928164958954,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.3914141356945038},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3914141356945038},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4040403962135315},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺶﻧاد","boundary":[0.40522876381874084,0.3914141356945038,0.4362744987010956,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.3914141356945038},{"x":0.46405228972435,"y":0.3914141356945038},{"x":0.46405228972435,"y":0.4040403962135315},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"مﻮﺷ","boundary":[0.44117647409439087,0.3914141356945038,0.46405228972435,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.3914141356945038},{"x":0.508169949054718,"y":0.3914141356945038},{"x":0.508169949054718,"y":0.4040403962135315},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺌﻤﻄﻣ","boundary":[0.4689542353153229,0.3914141356945038,0.508169949054718,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5147058963775635,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"ما","boundary":[0.5147058963775635,0.3914141356945038,0.5228758454322815,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5555555820465088,"y":0.4040403962135315},{"x":0.529411792755127,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"هدﺮﮐ","boundary":[0.529411792755127,0.3914141356945038,0.5555555820465088,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"شﻼﺗ","boundary":[0.5620915293693542,0.3914141356945038,0.5915032625198364,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﯾﺎﯿﺑ","boundary":[0.5980392098426819,0.3914141356945038,0.6307189464569092,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6683006286621094,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6356208920478821,0.3914141356945038,0.6683006286621094,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6911764740943909,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6748365759849548,0.3914141356945038,0.6911764740943909,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6977124214172363,0.3914141356945038,0.7091503143310547,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾﺎﺑ","boundary":[0.7156862616539001,0.3914141356945038,0.7352941036224365,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7401960492134094,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"ﻪﭽﻧآ","boundary":[0.7401960492134094,0.3914141356945038,0.7647058963775635,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.3914141356945038},{"x":0.813725471496582,"y":0.3914141356945038},{"x":0.813725471496582,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺨﺘﻧا","boundary":[0.7712418437004089,0.3914141356945038,0.813725471496582,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8202614188194275,"y":0.3914141356945038},{"x":0.8316993713378906,"y":0.3914141356945038},{"x":0.8316993713378906,"y":0.4040403962135315},{"x":0.8202614188194275,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.8202614188194275,0.3914141356945038,0.8316993713378906,0.4040403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.41287878155708313},{"x":0.2908496856689453,"y":0.41287878155708313},{"x":0.2908496856689453,"y":0.42550504207611084},{"x":0.2679738700389862,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.2679738700389862,0.41287878155708313,0.2908496856689453,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.41287878155708313},{"x":0.32679739594459534,"y":0.41287878155708313},{"x":0.32679739594459534,"y":0.42550504207611084},{"x":0.29738563299179077,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺮﻈﻧ","boundary":[0.29738563299179077,0.41287878155708313,0.32679739594459534,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.41287878155708313},{"x":0.39542484283447266,"y":0.41287878155708313},{"x":0.39542484283447266,"y":0.42550504207611084},{"x":0.3333333432674408,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.3333333432674408,0.41287878155708313,0.39542484283447266,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4084967374801636,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4084967374801636,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4019607901573181,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.4019607901573181,0.41287878155708313,0.4084967374801636,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4542483687400818,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4542483687400818,"y":0.42550504207611084},{"x":0.41503268480300903,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﯿﻤﺿ","boundary":[0.41503268480300903,0.41287878155708313,0.4542483687400818,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4820261299610138,"y":0.41287878155708313},{"x":0.4820261299610138,"y":0.42550504207611084},{"x":0.47875815629959106,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.47875815629959106,0.41287878155708313,0.4820261299610138,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5245097875595093,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5245097875595093,"y":0.42550504207611084},{"x":0.4901960790157318,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻧﻮﺷ","boundary":[0.4901960790157318,0.41287878155708313,0.5245097875595093,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5441176295280457,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5441176295280457,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5392156839370728,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.5392156839370728,0.41287878155708313,0.5441176295280457,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5800653696060181,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5800653696060181,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5506535768508911,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺰﻬﺠﻣ","boundary":[0.5506535768508911,0.41287878155708313,0.5800653696060181,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5915032625198364,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5915032625198364,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5866013169288635,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5866013169288635,0.41287878155708313,0.5915032625198364,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6176470518112183,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6176470518112183,"y":0.42550504207611084},{"x":0.5964052081108093,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻨﺷآ","boundary":[0.5964052081108093,0.41287878155708313,0.6176470518112183,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6584967374801636,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6584967374801636,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6241829991340637,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﻧراد","boundary":[0.6241829991340637,0.41287878155708313,0.6584967374801636,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6879084706306458,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6879084706306458,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6633986830711365,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻫذ","boundary":[0.6633986830711365,0.41287878155708313,0.6879084706306458,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42550504207611084},{"x":0.6944444179534912,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6944444179534912,0.41287878155708313,0.7058823704719543,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7598039507865906,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7598039507865906,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7124183177947998,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺷدﻮﺧ","boundary":[0.7124183177947998,0.41287878155708313,0.7598039507865906,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7892156839370728,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7892156839370728,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7647058963775635,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"ﻪﭽﻧآ","boundary":[0.7647058963775635,0.41287878155708313,0.7892156839370728,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957516312599182,"y":0.41287878155708313},{"x":0.8039215803146362,"y":0.41287878155708313},{"x":0.8039215803146362,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7957516312599182,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7957516312599182,0.41287878155708313,0.8039215803146362,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.41287878155708313},{"x":0.8316993713378906,"y":0.41287878155708313},{"x":0.8316993713378906,"y":0.42550504207611084},{"x":0.8104575276374817,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺗ","boundary":[0.8104575276374817,0.41287878155708313,0.8316993713378906,0.42550504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.4330808222293854},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4330808222293854},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4457070827484131},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.24836601316928864,0.4330808222293854,0.27450981736183167,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.4330808222293854},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4330808222293854},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4457070827484131},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2826797366142273,0.4330808222293854,0.29411765933036804,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.4330808222293854},{"x":0.34967321157455444,"y":0.4330808222293854},{"x":0.34967321157455444,"y":0.4457070827484131},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺪﻧاﻮﺧ","boundary":[0.3104575276374817,0.4330808222293854,0.34967321157455444,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.4330808222293854},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4330808222293854},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4457070827484131},{"x":0.3562091588973999,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3562091588973999,0.4330808222293854,0.3611111044883728,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.4330808222293854},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4330808222293854},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4457070827484131},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﺟ","boundary":[0.3692810535430908,0.4330808222293854,0.4019607901573181,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.4330808222293854},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4330808222293854},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4457070827484131},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"تﻻﺎﻘﻣ","boundary":[0.4084967374801636,0.4330808222293854,0.45098039507865906,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.4330808222293854},{"x":0.48856207728385925,"y":0.4330808222293854},{"x":0.48856207728385925,"y":0.4457070827484131},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﻓﺎﯾ","boundary":[0.4591503143310547,0.4330808222293854,0.48856207728385925,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4457070827484131},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.49673202633857727,0.4330808222293854,0.5212418437004089,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5800653696060181,"y":0.4330808222293854},{"x":0.5800653696060181,"y":0.4457070827484131},{"x":0.529411792755127,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻤﻨﻫار","boundary":[0.529411792755127,0.4330808222293854,0.5800653696060181,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4330808222293854},{"x":0.601307213306427,"y":0.4330808222293854},{"x":0.601307213306427,"y":0.4457070827484131},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.5882353186607361,0.4330808222293854,0.601307213306427,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"ما","boundary":[0.6094771027565002,0.4330808222293854,0.6176470518112183,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"هدﺮﮐ","boundary":[0.6258170008659363,0.4330808222293854,0.6519607901573181,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4330808222293854},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻓﺎﺿا","boundary":[0.6601307392120361,0.4330808222293854,0.6911764740943909,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6993464231491089,0.4330808222293854,0.7320261597633362,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7385621070861816,0.4330808222293854,0.7483659982681274,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7549019455909729,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"(ب","boundary":[0.7549019455909729,0.4330808222293854,0.7761437892913818,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4330808222293854},{"x":0.8316993713378906,"y":0.4330808222293854},{"x":0.8316993713378906,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﯿﻤﺿ)","boundary":[0.7843137383460999,0.4330808222293854,0.8316993713378906,0.4457070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.45328283309936523},{"x":0.29411765933036804,"y":0.45328283309936523},{"x":0.29411765933036804,"y":0.46590909361839294},{"x":0.25653594732284546,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﺘﺴﺑﺎﺗ","boundary":[0.25653594732284546,0.45328283309936523,0.29411765933036804,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.45328283309936523},{"x":0.3251633942127228,"y":0.45328283309936523},{"x":0.3251633942127228,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3006536066532135,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.3006536066532135,0.45328283309936523,0.3251633942127228,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.45328283309936523},{"x":0.3578431308269501,"y":0.45328283309936523},{"x":0.3578431308269501,"y":0.46590909361839294},{"x":0.33006536960601807,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"هژوﺮﭘ","boundary":[0.33006536960601807,0.45328283309936523,0.3578431308269501,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.45328283309936523},{"x":0.3970588147640228,"y":0.45328283309936523},{"x":0.3970588147640228,"y":0.46590909361839294},{"x":0.36437907814979553,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"سﺎﺳا","boundary":[0.36437907814979553,0.45328283309936523,0.3970588147640228,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4362744987010956,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4362744987010956,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4035947620868683,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﻨﻋ","boundary":[0.4035947620868683,0.45328283309936523,0.4362744987010956,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4493463933467865,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4493463933467865,"y":0.46590909361839294},{"x":0.44117647409439087,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.44117647409439087,0.45328283309936523,0.4493463933467865,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.45328283309936523},{"x":0.47875815629959106,"y":0.45328283309936523},{"x":0.47875815629959106,"y":0.46590909361839294},{"x":0.45588234066963196,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﺗ","boundary":[0.45588234066963196,0.45328283309936523,0.47875815629959106,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.45328283309936523},{"x":0.49836599826812744,"y":0.45328283309936523},{"x":0.49836599826812744,"y":0.46590909361839294},{"x":0.49346405267715454,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.49346405267715454,0.45328283309936523,0.49836599826812744,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5147058963775635,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5147058963775635,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5049019455909729,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5049019455909729,0.45328283309936523,0.5147058963775635,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5588235259056091,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5588235259056091,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5196078419685364,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﯿﻤﺿ","boundary":[0.5196078419685364,0.45328283309936523,0.5588235259056091,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5816993713378906,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5816993713378906,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5653594732284546,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.5653594732284546,0.45328283309936523,0.5816993713378906,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5996732115745544,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5996732115745544,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5882353186607361,0.45328283309936523,0.5996732115745544,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6274510025978088,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6274510025978088,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6062091588973999,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.6062091588973999,0.45328283309936523,0.6274510025978088,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6748365759849548,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6748365759849548,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6339869499206543,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ","boundary":[0.6339869499206543,0.45328283309936523,0.6748365759849548,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.45328283309936523},{"x":0.741830050945282,"y":0.45328283309936523},{"x":0.741830050945282,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6813725233078003,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.6813725233078003,0.45328283309936523,0.741830050945282,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7826797366142273,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7826797366142273,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7516340017318726,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.7516340017318726,0.45328283309936523,0.7826797366142273,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.45328283309936523},{"x":0.8316993713378906,"y":0.45328283309936523},{"x":0.8316993713378906,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8088235259056091,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.8088235259056091,0.45328283309936523,0.8316993713378906,0.46590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":1,"str":".دﺮﮐ","boundary":[0.6879084706306458,0.4747474789619446,0.7140522599220276,0.4873737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﻔﺘﺳا","boundary":[0.7222222089767456,0.4747474789619446,0.7630718946456909,0.4873737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.4747474789619446},{"x":0.8316993713378906,"y":0.4747474789619446},{"x":0.8316993713378906,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7696078419685364,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد","boundary":[0.7696078419685364,0.4747474789619446,0.8316993713378906,0.4873737394809723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.16287878155708313},{"x":0.8333333134651184,"y":0.16287878155708313},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4873737394809723},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.24336601316928863,0.15587878155708312,0.8383333134651184,0.4943737394809723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8202614188194275,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8316993713378906,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8316993713378906,"y":0.13131313025951385},{"x":0.8202614188194275,"y":0.13131313025951385}]},"confidence":1,"str":"iv","boundary":[0.8202614188194275,0.11868686974048615,0.8316993713378906,0.13131313025951385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8202614188194275,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8316993713378906,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8316993713378906,"y":0.13131313025951385},{"x":0.8202614188194275,"y":0.13131313025951385}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.8152614188194275,0.11168686974048614,0.8366993713378906,0.13831313025951386],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/nzfkgnPLfBobkqMl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/REHtknevvRhIVrcS.jpg","blurred":"/storage/books/4e448ba2a1ecf986/pages/sMFnXlpUHyiOBcwH.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00026149131503759647,0.0003195719953739282,0.9987663398692811,0.9988831751641601]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.35353535413742065},{"x":0.16993464529514313,"y":0.35353535413742065},{"x":0.16993464529514313,"y":0.36616161465644836},{"x":0.16503268480300903,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.16503268480300903,0.35353535413742065,0.16993464529514313,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.35353535413742065},{"x":0.21405228972434998,"y":0.35353535413742065},{"x":0.21405228972434998,"y":0.36616161465644836},{"x":0.19117647409439087,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.19117647409439087,0.35353535413742065,0.21405228972434998,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.35353535413742065},{"x":0.24673202633857727,"y":0.35353535413742065},{"x":0.24673202633857727,"y":0.36616161465644836},{"x":0.2222222238779068,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.2222222238779068,0.35353535413742065,0.24673202633857727,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.35353535413742065},{"x":0.27124184370040894,"y":0.35353535413742065},{"x":0.27124184370040894,"y":0.36616161465644836},{"x":0.25326797366142273,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﭘ","boundary":[0.25326797366142273,0.35353535413742065,0.27124184370040894,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.35353535413742065},{"x":0.28431373834609985,"y":0.35353535413742065},{"x":0.28431373834609985,"y":0.36616161465644836},{"x":0.27941176295280457,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.27941176295280457,0.35353535413742065,0.28431373834609985,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3104575276374817,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3104575276374817,"y":0.36616161465644836},{"x":0.2908496856689453,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"زﺎﺳ","boundary":[0.2908496856689453,0.35353535413742065,0.3104575276374817,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.35353535413742065},{"x":0.33986929059028625,"y":0.35353535413742065},{"x":0.33986929059028625,"y":0.36616161465644836},{"x":0.31699347496032715,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"هﺰﯾر","boundary":[0.31699347496032715,0.35353535413742065,0.33986929059028625,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3692810535430908,"y":0.35353535413742065},{"x":0.3692810535430908,"y":0.36616161465644836},{"x":0.3480392098426819,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼ","boundary":[0.3480392098426819,0.35353535413742065,0.3692810535430908,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4035947620868683,"y":0.35353535413742065},{"x":0.4035947620868683,"y":0.36616161465644836},{"x":0.3758170008659363,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.3758170008659363,0.35353535413742065,0.4035947620868683,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.35353535413742065},{"x":0.42810457944869995,"y":0.35353535413742065},{"x":0.42810457944869995,"y":0.36616161465644836},{"x":0.41013070940971375,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻫ","boundary":[0.41013070940971375,0.35353535413742065,0.42810457944869995,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.35353535413742065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35353535413742065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.36616161465644836},{"x":0.4346405267715454,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﺴﯿﺳ","boundary":[0.4346405267715454,0.35353535413742065,0.47058823704719543,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5245097875595093,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5245097875595093,"y":0.36616161465644836},{"x":0.47875815629959106,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.47875815629959106,0.35353535413742065,0.5245097875595093,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5669934749603271,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5669934749603271,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5359477400779724,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":":ﺖﺳا","boundary":[0.5359477400779724,0.35353535413742065,0.5669934749603271,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5964052081108093,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5964052081108093,"y":0.36616161465644836},{"x":0.5751634240150452,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.5751634240150452,0.35353535413742065,0.5964052081108093,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6372548937797546,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6372548937797546,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6045751571655273,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﺴﻘﺗ","boundary":[0.6045751571655273,0.35353535413742065,0.6372548937797546,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6781045794487,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6781045794487,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6454248428344727,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.6454248428344727,0.35353535413742065,0.6781045794487,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6928104758262634,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6928104758262634,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6846405267715454,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.6846405267715454,0.35353535413742065,0.6928104758262634,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.36616161465644836},{"x":0.6993464231491089,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6993464231491089,0.35353535413742065,0.7091503143310547,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7483659982681274,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7483659982681274,"y":0.36616161465644836},{"x":0.7156862616539001,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.7156862616539001,0.35353535413742065,0.7483659982681274,0.36616161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":".ﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.5326797366142273,0.3737373650074005,0.5882353186607361,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5947712659835815,0.3737373650074005,0.5996732115745544,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3737373650074005},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6225489974021912,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.6225489974021912,0.3737373650074005,0.6454248428344727,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ","boundary":[0.6519607901573181,0.3737373650074005,0.7189542651176453,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾﺎﺳ","boundary":[0.7254902124404907,0.3737373650074005,0.7483659982681274,0.3863636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7483659982681274,"y":0.39520201086997986},{"x":0.7483659982681274,"y":0.40782827138900757},{"x":0.6960784196853638,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":1,"str":":تﺎﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.6960784196853638,0.39520201086997986,0.7483659982681274,0.40782827138900757]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.4154040515422821},{"x":0.19281046092510223,"y":0.4154040515422821},{"x":0.19281046092510223,"y":0.4280303120613098},{"x":0.16993464529514313,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺑ","boundary":[0.16993464529514313,0.4154040515422821,0.19281046092510223,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.4154040515422821},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4154040515422821},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4280303120613098},{"x":0.19771242141723633,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫاﻮﺧ","boundary":[0.19771242141723633,0.4154040515422821,0.23529411852359772,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.4154040515422821},{"x":0.25,"y":0.4154040515422821},{"x":0.25,"y":0.4280303120613098},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻞ","boundary":[0.24183006584644318,0.4154040515422821,0.25,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.4154040515422821},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4154040515422821},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4280303120613098},{"x":0.2630718946456909,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺸﻣ","boundary":[0.2630718946456909,0.4154040515422821,0.2777777910232544,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3153594732284546,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3153594732284546,"y":0.4280303120613098},{"x":0.28594771027565,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.28594771027565,0.4154040515422821,0.3153594732284546,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3562091588973999,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3562091588973999,"y":0.4280303120613098},{"x":0.32189542055130005,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"،ﻪﯾرﻮﻓ","boundary":[0.32189542055130005,0.4154040515422821,0.3562091588973999,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4280303120613098},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.36274510622024536,0.4154040515422821,0.3888888955116272,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.4154040515422821},{"x":0.406862735748291,"y":0.4154040515422821},{"x":0.406862735748291,"y":0.4280303120613098},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.39542484283447266,0.4154040515422821,0.406862735748291,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4346405267715454,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4346405267715454,"y":0.4280303120613098},{"x":0.4133986830711365,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"هﺪﯾا","boundary":[0.4133986830711365,0.4154040515422821,0.4346405267715454,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4154040515422821},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4154040515422821},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4280303120613098},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.44117647409439087,0.4154040515422821,0.44607841968536377,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4280303120613098},{"x":0.45261436700820923,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑز","boundary":[0.45261436700820923,0.4154040515422821,0.4771241843700409,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.4154040515422821},{"x":0.529411792755127,"y":0.4154040515422821},{"x":0.529411792755127,"y":0.4280303120613098},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"یاﻮﺘﺤﻣ","boundary":[0.48366013169288635,0.4154040515422821,0.529411792755127,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5359477400779724,0.4154040515422821,0.5441176295280457,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"جرﺎﺧ","boundary":[0.5522875785827637,0.4154040515422821,0.5833333134651184,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6127451062202454,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6127451062202454,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.5915032625198364,0.4154040515422821,0.6127451062202454,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.6192810535430908,0.4154040515422821,0.6454248428344727,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.6503267884254456,0.4154040515422821,0.6633986830711365,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.6879084706306458,0.4154040515422821,0.7124183177947998,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4280303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺮﻈﻧ","boundary":[0.7189542651176453,0.4154040515422821,0.7483659982681274,0.4280303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1764705926179886,"y":0.43560606241226196},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4482323229312897},{"x":0.16503268480300903,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.16503268480300903,0.43560606241226196,0.1764705926179886,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.43560606241226196},{"x":0.19771242141723633,"y":0.43560606241226196},{"x":0.19771242141723633,"y":0.4482323229312897},{"x":0.1846405267715454,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.1846405267715454,0.43560606241226196,0.19771242141723633,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.43560606241226196},{"x":0.232026144862175,"y":0.43560606241226196},{"x":0.232026144862175,"y":0.4482323229312897},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.20588235557079315,0.43560606241226196,0.232026144862175,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.43560606241226196},{"x":0.27450981736183167,"y":0.43560606241226196},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4482323229312897},{"x":0.2401960790157318,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"یﺰﯿﭼ","boundary":[0.2401960790157318,0.43560606241226196,0.27450981736183167,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.43560606241226196},{"x":0.2957516312599182,"y":0.43560606241226196},{"x":0.2957516312599182,"y":0.4482323229312897},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻫ","boundary":[0.2826797366142273,0.43560606241226196,0.2957516312599182,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.43560606241226196},{"x":0.33169934153556824,"y":0.43560606241226196},{"x":0.33169934153556824,"y":0.4482323229312897},{"x":0.30228757858276367,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﺷ","boundary":[0.30228757858276367,0.43560606241226196,0.33169934153556824,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.43560606241226196},{"x":0.34477123618125916,"y":0.43560606241226196},{"x":0.34477123618125916,"y":0.4482323229312897},{"x":0.33986929059028625,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.33986929059028625,0.43560606241226196,0.34477123618125916,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.43560606241226196},{"x":0.3758170008659363,"y":0.43560606241226196},{"x":0.3758170008659363,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"دروآ","boundary":[0.3529411852359772,0.43560606241226196,0.3758170008659363,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.43560606241226196},{"x":0.3986928164958954,"y":0.43560606241226196},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4482323229312897},{"x":0.3937908411026001,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.3937908411026001,0.43560606241226196,0.3986928164958954,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.43560606241226196},{"x":0.43790850043296814,"y":0.43560606241226196},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4482323229312897},{"x":0.406862735748291,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫاﺮﻓ","boundary":[0.406862735748291,0.43560606241226196,0.43790850043296814,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.43560606241226196},{"x":0.47875815629959106,"y":0.43560606241226196},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4482323229312897},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫزﺎﯿﻧ","boundary":[0.44607841968536377,0.43560606241226196,0.47875815629959106,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5114378929138184,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4482323229312897},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯿﭘ","boundary":[0.4852941036224365,0.43560606241226196,0.5114378929138184,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5457516312599182,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.5196078419685364,0.43560606241226196,0.5457516312599182,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5669934749603271,"y":0.43560606241226196},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.5522875785827637,0.43560606241226196,0.5669934749603271,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6029411554336548,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6029411554336548,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.5751634240150452,0.43560606241226196,0.6029411554336548,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6437908411026001,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.6111111044883728,0.43560606241226196,0.6437908411026001,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6813725233078003,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6813725233078003,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"١-۴","boundary":[0.6519607901573181,0.43560606241226196,0.6813725233078003,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7140522599220276,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4482323229312897},{"x":0.6895424723625183,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6895424723625183,0.43560606241226196,0.7140522599220276,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.43560606241226196},{"x":0.75,"y":0.43560606241226196},{"x":0.75,"y":0.4482323229312897},{"x":0.720588207244873,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.720588207244873,0.43560606241226196,0.75,0.4482323229312897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.4570707082748413},{"x":0.18790850043296814,"y":0.4570707082748413},{"x":0.18790850043296814,"y":0.469696968793869},{"x":0.1846405267715454,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.1846405267715454,0.4570707082748413,0.18790850043296814,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.4570707082748413},{"x":0.2042483687400818,"y":0.4570707082748413},{"x":0.2042483687400818,"y":0.469696968793869},{"x":0.19607843458652496,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.19607843458652496,0.4570707082748413,0.2042483687400818,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2124183028936386,"y":0.4570707082748413},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4570707082748413},{"x":0.2222222238779068,"y":0.469696968793869},{"x":0.2124183028936386,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗ","boundary":[0.2124183028936386,0.4570707082748413,0.2222222238779068,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.4570707082748413},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4570707082748413},{"x":0.2450980395078659,"y":0.469696968793869},{"x":0.23039215803146362,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻢﮐ","boundary":[0.23039215803146362,0.4570707082748413,0.2450980395078659,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.4570707082748413},{"x":0.27941176295280457,"y":0.4570707082748413},{"x":0.27941176295280457,"y":0.469696968793869},{"x":0.2630718946456909,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻤﮐ","boundary":[0.2630718946456909,0.4570707082748413,0.27941176295280457,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.4570707082748413},{"x":0.2924836575984955,"y":0.4570707082748413},{"x":0.2924836575984955,"y":0.469696968793869},{"x":0.2875817120075226,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2875817120075226,0.4570707082748413,0.2924836575984955,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3251633942127228,"y":0.469696968793869},{"x":0.3006536066532135,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﺳ","boundary":[0.3006536066532135,0.4570707082748413,0.3251633942127228,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.4570707082748413},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4570707082748413},{"x":0.36764705181121826,"y":0.469696968793869},{"x":0.3333333432674408,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"عﺎﺟرا","boundary":[0.3333333432674408,0.4570707082748413,0.36764705181121826,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3986928164958954,"y":0.469696968793869},{"x":0.39542484283447266,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.39542484283447266,0.4570707082748413,0.3986928164958954,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4166666567325592,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4166666567325592,"y":0.469696968793869},{"x":0.406862735748291,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.406862735748291,0.4570707082748413,0.4166666567325592,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4493463933467865,"y":0.469696968793869},{"x":0.4248366057872772,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯿﺑ","boundary":[0.4248366057872772,0.4570707082748413,0.4493463933467865,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4901960790157318,"y":0.469696968793869},{"x":0.4575163424015045,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"یﺰﯿﭼ","boundary":[0.4575163424015045,0.4570707082748413,0.4901960790157318,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5375816822052002,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5375816822052002,"y":0.469696968793869},{"x":0.49836599826812744,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.49836599826812744,0.4570707082748413,0.5375816822052002,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5620915293693542,"y":0.469696968793869},{"x":0.5457516312599182,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.5457516312599182,0.4570707082748413,0.5620915293693542,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6062091588973999,"y":0.469696968793869},{"x":0.5751634240150452,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.5751634240150452,0.4570707082748413,0.6062091588973999,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6356208920478821,"y":0.469696968793869},{"x":0.6143791079521179,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.6143791079521179,0.4570707082748413,0.6356208920478821,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6748365759849548,"y":0.469696968793869},{"x":0.6437908411026001,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺮﮔ","boundary":[0.6437908411026001,0.4570707082748413,0.6748365759849548,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6928104758262634,"y":0.469696968793869},{"x":0.6830065250396729,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"رﺎ","boundary":[0.6830065250396729,0.4570707082748413,0.6928104758262634,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7091503143310547,"y":0.469696968793869},{"x":0.7058823704719543,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"ﺑ","boundary":[0.7058823704719543,0.4570707082748413,0.7091503143310547,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7483659982681274,"y":0.469696968793869},{"x":0.7156862616539001,"y":0.469696968793869}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.7156862616539001,0.4570707082748413,0.7483659982681274,0.469696968793869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.47727271914482117},{"x":0.1764705926179886,"y":0.47727271914482117},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4898989796638489},{"x":0.16503268480300903,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.16503268480300903,0.47727271914482117,0.1764705926179886,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.47727271914482117},{"x":0.20915032923221588,"y":0.47727271914482117},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4898989796638489},{"x":0.1846405267715454,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.1846405267715454,0.47727271914482117,0.20915032923221588,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2173202633857727,"y":0.47727271914482117},{"x":0.25,"y":0.47727271914482117},{"x":0.25,"y":0.4898989796638489},{"x":0.2173202633857727,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.2173202633857727,0.47727271914482117,0.25,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.47727271914482117},{"x":0.27614378929138184,"y":0.47727271914482117},{"x":0.27614378929138184,"y":0.4898989796638489},{"x":0.258169949054718,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.258169949054718,0.47727271914482117,0.27614378929138184,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.47727271914482117},{"x":0.29738563299179077,"y":0.47727271914482117},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4898989796638489},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.28431373834609985,0.47727271914482117,0.29738563299179077,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.47727271914482117},{"x":0.34477123618125916,"y":0.47727271914482117},{"x":0.34477123618125916,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺳﻼﮐ","boundary":[0.3137255012989044,0.47727271914482117,0.34477123618125916,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.47727271914482117},{"x":0.35947713255882263,"y":0.47727271914482117},{"x":0.35947713255882263,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.3529411852359772,0.47727271914482117,0.35947713255882263,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.47727271914482117},{"x":0.37254902720451355,"y":0.47727271914482117},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4898989796638489},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.36764705181121826,0.47727271914482117,0.37254902720451355,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4248366057872772,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4898989796638489},{"x":0.3807189464569092,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"هﺪﻨﻧاﻮﺧ","boundary":[0.3807189464569092,0.47727271914482117,0.4248366057872772,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4722222089767456,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4898989796638489},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ","boundary":[0.4313725531101227,0.47727271914482117,0.4722222089767456,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.47727271914482117},{"x":0.48856207728385925,"y":0.47727271914482117},{"x":0.48856207728385925,"y":0.4898989796638489},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.4803921580314636,0.47727271914482117,0.48856207728385925,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5196078419685364,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4898989796638489},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺴﺑ","boundary":[0.49673202633857727,0.47727271914482117,0.5196078419685364,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.47727271914482117},{"x":0.563725471496582,"y":0.47727271914482117},{"x":0.563725471496582,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.5310457348823547,0.47727271914482117,0.563725471496582,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.47727271914482117},{"x":0.601307213306427,"y":0.47727271914482117},{"x":0.601307213306427,"y":0.4898989796638489},{"x":0.5718954205513,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾرﻮﻓ","boundary":[0.5718954205513,0.47727271914482117,0.601307213306427,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6339869499206543,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.6078431606292725,0.47727271914482117,0.6339869499206543,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6535947918891907,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6421568393707275,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.6421568393707275,0.47727271914482117,0.6535947918891907,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6879084706306458,"y":0.47727271914482117},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6617646813392639,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻨﯿﻣز","boundary":[0.6617646813392639,0.47727271914482117,0.6879084706306458,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7075163125991821,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4898989796638489},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6960784196853638,0.47727271914482117,0.7075163125991821,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7483659982681274,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4898989796638489},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4898989796638489}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.7156862616539001,0.47727271914482117,0.7483659982681274,0.4898989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042483687400818,"y":0.4987373650074005},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4987373650074005},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5113636255264282},{"x":0.2042483687400818,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺧادﺮﭘ","boundary":[0.2042483687400818,0.4987373650074005,0.25653594732284546,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.4987373650074005},{"x":0.27614378929138184,"y":0.4987373650074005},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5113636255264282},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.2630718946456909,0.4987373650074005,0.27614378929138184,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.4987373650074005},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4987373650074005},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5113636255264282},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.2810457646846771,0.4987373650074005,0.3104575276374817,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.4987373650074005},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4987373650074005},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5113636255264282},{"x":0.31699347496032715,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.31699347496032715,0.4987373650074005,0.3333333432674408,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.4987373650074005},{"x":0.379084974527359,"y":0.4987373650074005},{"x":0.379084974527359,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.3415032625198364,0.4987373650074005,0.379084974527359,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.4987373650074005},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4987373650074005},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5113636255264282},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.38562092185020447,0.4987373650074005,0.39542484283447266,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﺗ","boundary":[0.4019607901573181,0.4987373650074005,0.4248366057872772,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4987373650074005},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4987373650074005},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5113636255264282},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.44117647409439087,0.4987373650074005,0.44607841968536377,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4987373650074005},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5113636255264282},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﺸﯿﺑ","boundary":[0.45261436700820923,0.4987373650074005,0.4820261299610138,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.4987373650074005},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4987373650074005},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5113636255264282},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.48856207728385925,0.4987373650074005,0.49673202633857727,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻤﮐ","boundary":[0.5032680034637451,0.4987373650074005,0.5310457348823547,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.4987373650074005},{"x":0.563725471496582,"y":0.4987373650074005},{"x":0.563725471496582,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻖﻤﻋ","boundary":[0.5375816822052002,0.4987373650074005,0.563725471496582,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4987373650074005},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5702614188194275,0.4987373650074005,0.5784313678741455,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5113636255264282},{"x":0.584967315196991,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯿﺑ","boundary":[0.584967315196991,0.4987373650074005,0.6094771027565002,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6160130500793457,0.4987373650074005,0.6209150552749634,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6437908411026001,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻢﮐ","boundary":[0.6290849447250366,0.4987373650074005,0.6437908411026001,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"،دﻮﺷ","boundary":[0.6519607901573181,0.4987373650074005,0.6797385811805725,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.6960784196853638,0.4987373650074005,0.7009803652763367,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7483659982681274,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﻔﺘﺳا","boundary":[0.7075163125991821,0.4987373650074005,0.7483659982681274,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.5189393758773804},{"x":0.1944444477558136,"y":0.5189393758773804},{"x":0.1944444477558136,"y":0.5315656661987305},{"x":0.16503268480300903,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"١-۴","boundary":[0.16503268480300903,0.5189393758773804,0.1944444477558136,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20098039507865906,"y":0.5189393758773804},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5189393758773804},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5315656661987305},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.20098039507865906,0.5189393758773804,0.22549019753932953,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.5189393758773804},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5189393758773804},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5315656661987305},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.23039215803146362,0.5189393758773804,0.2598039209842682,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.5189393758773804},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5189393758773804},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5315656661987305},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑﺎﺸﻣ","boundary":[0.2647058963775635,0.5189393758773804,0.29411765933036804,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.5189393758773804},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5189393758773804},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5315656661987305},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.3006536066532135,0.5189393758773804,0.3611111044883728,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.5189393758773804},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5189393758773804},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5315656661987305},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.36764705181121826,0.5189393758773804,0.38235294818878174,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5189393758773804},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5315656661987305},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"دراد","boundary":[0.3888888955116272,0.5189393758773804,0.4117647111415863,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.5189393758773804},{"x":0.44771242141723633,"y":0.5189393758773804},{"x":0.44771242141723633,"y":0.5315656661987305},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺟو","boundary":[0.4166666567325592,0.5189393758773804,0.44771242141723633,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.5189393758773804},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5189393758773804},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5315656661987305},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾرﻮﻓ","boundary":[0.4542483687400818,0.5189393758773804,0.48366013169288635,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5315656661987305},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.48856207728385925,0.5189393758773804,0.5147058963775635,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.5212418437004089,0.5189393758773804,0.5555555820465088,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"یدﺎﯾز","boundary":[0.5604575276374817,0.5189393758773804,0.5964052081108093,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"رﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.6029411554336548,0.5189393758773804,0.6323529481887817,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"داﺪﻌﺗ","boundary":[0.6372548937797546,0.5189393758773804,0.6666666865348816,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻌﯿﺒﻃ","boundary":[0.6830065250396729,0.5189393758773804,0.7075163125991821,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻃ","boundary":[0.7140522599220276,0.5189393758773804,0.7352941036224365,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5189393758773804},{"x":0.75,"y":0.5189393758773804},{"x":0.75,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5315656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7401960492134094,0.5189393758773804,0.75,0.5315656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16830065846443176,"y":0.5404040217399597},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5404040217399597},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5530303120613098},{"x":0.16830065846443176,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻨﺘﺴﻫ","boundary":[0.16830065846443176,0.5404040217399597,0.20915032923221588,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21405228972434998,"y":0.5404040217399597},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5404040217399597},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5530303120613098},{"x":0.21405228972434998,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"عﻮﺿﻮﻣ","boundary":[0.21405228972434998,0.5404040217399597,0.25653594732284546,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.5404040217399597},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5404040217399597},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5530303120613098},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.2630718946456909,0.5404040217399597,0.2810457646846771,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.5404040217399597},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5404040217399597},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5530303120613098},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.2875817120075226,0.5404040217399597,0.2957516312599182,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5404040217399597},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5530303120613098},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"طﻮﺑﺮﻣ","boundary":[0.30228757858276367,0.5404040217399597,0.3366013169288635,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5404040217399597},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5404040217399597},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5530303120613098},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺿﺎﯾر","boundary":[0.3529411852359772,0.5404040217399597,0.38235294818878174,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5530303120613098},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻔﺴﻠﻓ","boundary":[0.3888888955116272,0.5404040217399597,0.4215686321258545,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5530303120613098},{"x":0.42810457944869995,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.42810457944869995,0.5404040217399597,0.4362744987010956,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.5404040217399597},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5404040217399597},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5530303120613098},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺴ","boundary":[0.44281044602394104,0.5404040217399597,0.46568626165390015,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5404040217399597},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5530303120613098},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.47875815629959106,0.5404040217399597,0.4820261299610138,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻄﺳرد","boundary":[0.5,0.5404040217399597,0.5310457348823547,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5375816822052002,0.5404040217399597,0.5424836874008179,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻨﮐ","boundary":[0.5506535768508911,0.5404040217399597,0.5751634240150452,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.5915032625198364,0.5404040217399597,0.5964052081108093,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.6029411554336548,0.5404040217399597,0.6258170008659363,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗ","boundary":[0.6323529481887817,0.5404040217399597,0.6405228972434998,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5530303120613098},{"x":0.648692786693573,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﻤﻋ","boundary":[0.648692786693573,0.5404040217399597,0.6797385811805725,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5404040217399597},{"x":0.6928104758262634,"y":0.5530303120613098},{"x":0.686274528503418,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.686274528503418,0.5404040217399597,0.6928104758262634,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7009803652763367,0.5404040217399597,0.7058823704719543,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5404040217399597},{"x":0.733660101890564,"y":0.5404040217399597},{"x":0.733660101890564,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﻬﺑ","boundary":[0.7124183177947998,0.5404040217399597,0.733660101890564,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5530303120613098}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7401960492134094,0.5404040217399597,0.7483659982681274,0.5530303120613098]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.560606062412262},{"x":0.20915032923221588,"y":0.560606062412262},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5732323527336121},{"x":0.16503268480300903,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"،”ﺮﻠﻣﺎﮐ","boundary":[0.16503268480300903,0.560606062412262,0.20915032923221588,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2173202633857727,"y":0.560606062412262},{"x":0.22549019753932953,"y":0.560606062412262},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5732323527336121},{"x":0.2173202633857727,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"”","boundary":[0.2173202633857727,0.560606062412262,0.22549019753932953,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.560606062412262},{"x":0.26143792271614075,"y":0.560606062412262},{"x":0.26143792271614075,"y":0.5732323527336121},{"x":0.232026144862175,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾرﻮﻓ","boundary":[0.232026144862175,0.560606062412262,0.26143792271614075,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.560606062412262},{"x":0.2957516312599182,"y":0.560606062412262},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5732323527336121},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.2696078419685364,0.560606062412262,0.2957516312599182,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.560606062412262},{"x":0.3153594732284546,"y":0.560606062412262},{"x":0.3153594732284546,"y":0.5732323527336121},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.30392158031463623,0.560606062412262,0.3153594732284546,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.560606062412262},{"x":0.3513071835041046,"y":0.560606062412262},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5732323527336121},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"سرد","boundary":[0.3235294222831726,0.560606062412262,0.3513071835041046,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.560606062412262},{"x":0.40522876381874084,"y":0.560606062412262},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5732323527336121},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ","boundary":[0.35947713255882263,0.560606062412262,0.40522876381874084,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.560606062412262},{"x":0.44607841968536377,"y":0.560606062412262},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5732323527336121},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"”ﺮﮐاو","boundary":[0.4133986830711365,0.560606062412262,0.44607841968536377,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.560606062412262},{"x":0.49346405267715454,"y":0.560606062412262},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5732323527336121},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"”ﻪﯾرﻮﻓ","boundary":[0.4542483687400818,0.560606062412262,0.49346405267715454,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.560606062412262},{"x":0.5261437892913818,"y":0.560606062412262},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.5,0.560606062412262,0.5261437892913818,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.560606062412262},{"x":0.5735294222831726,"y":0.560606062412262},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":":مدروآ","boundary":[0.5375816822052002,0.560606062412262,0.5735294222831726,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.560606062412262},{"x":0.5964052081108093,"y":0.560606062412262},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.5915032625198364,0.560606062412262,0.5964052081108093,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.560606062412262},{"x":0.6323529481887817,"y":0.560606062412262},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺠﻨﯾا","boundary":[0.6045751571655273,0.560606062412262,0.6323529481887817,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.560606062412262},{"x":0.6519607901573181,"y":0.560606062412262},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6405228972434998,0.560606062412262,0.6519607901573181,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.560606062412262},{"x":0.6683006286621094,"y":0.560606062412262},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6601307392120361,0.560606062412262,0.6683006286621094,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.560606062412262},{"x":0.6944444179534912,"y":0.560606062412262},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5732323527336121},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻧآ","boundary":[0.6764705777168274,0.560606062412262,0.6944444179534912,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.560606062412262},{"x":0.7107843160629272,"y":0.560606062412262},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5732323527336121},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7026143670082092,0.560606062412262,0.7107843160629272,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.560606062412262},{"x":0.75,"y":0.560606062412262},{"x":0.75,"y":0.5732323527336121},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺧﺮﺑ","boundary":[0.7287581562995911,0.560606062412262,0.75,0.5732323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.5820707082748413},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5820707082748413},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5946969985961914},{"x":0.16503268480300903,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"،”ﻦﯿﮐ","boundary":[0.16503268480300903,0.5820707082748413,0.20261438190937042,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.5820707082748413},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5820707082748413},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5946969985961914},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.23039215803146362,0.5820707082748413,0.23529411852359772,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.5820707082748413},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5820707082748413},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5946969985961914},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.24346405267715454,0.5820707082748413,0.24836601316928864,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.5820707082748413},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5820707082748413},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5946969985961914},{"x":0.258169949054718,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"....","boundary":[0.258169949054718,0.5820707082748413,0.2777777910232544,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.5820707082748413},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5820707082748413},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5946969985961914},{"x":0.28594771027565,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"”لاﺮﮕﺘﻧا","boundary":[0.28594771027565,0.5820707082748413,0.3366013169288635,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.5820707082748413},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5820707082748413},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5946969985961914},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.34477123618125916,0.5820707082748413,0.34967321157455444,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.5820707082748413},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5820707082748413},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5946969985961914},{"x":0.3562091588973999,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾرﻮﻓ","boundary":[0.3562091588973999,0.5820707082748413,0.38562092185020447,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.5820707082748413},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5820707082748413},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5946969985961914},{"x":0.3937908411026001,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺳ","boundary":[0.3937908411026001,0.5820707082748413,0.41993463039398193,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.5820707082748413},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5820707082748413},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5946969985961914},{"x":0.42810457944869995,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"،”نارداﺮﺑ","boundary":[0.42810457944869995,0.5820707082748413,0.48366013169288635,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5820707082748413},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5820707082748413},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5946969985961914},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4901960790157318,0.5820707082748413,0.4950980246067047,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯿﭼﺮﭼ","boundary":[0.5032680034637451,0.5820707082748413,0.5441176295280457,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"”یزﺮﻣ","boundary":[0.5522875785827637,0.5820707082748413,0.5915032625198364,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.5996732115745544,0.5820707082748413,0.6290849447250366,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣو","boundary":[0.6372548937797546,0.5820707082748413,0.6797385811805725,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":".....","boundary":[0.6895424723625183,0.5820707082748413,0.7140522599220276,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5946969985961914},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺳ","boundary":[0.7222222089767456,0.5820707082748413,0.7483659982681274,0.5946969985961914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6022727489471436},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6022727489471436},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6148989796638489},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":":ﺎﻫ","boundary":[0.3333333432674408,0.6022727489471436,0.3513071835041046,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.6022727489471436},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6022727489471436},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6148989796638489},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﺴﯿﺳ","boundary":[0.3562091588973999,0.6022727489471436,0.3921568691730499,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6022727489471436},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6022727489471436},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6148989796638489},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".”ﻮﺗﺪﻨﺑ","boundary":[0.3986928164958954,0.6022727489471436,0.44117647409439087,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.6022727489471436},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6022727489471436},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6148989796638489},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"”","boundary":[0.44771242141723633,0.6022727489471436,0.45588234066963196,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6148989796638489},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.46078431606292725,0.6022727489471436,0.5114378929138184,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5245097875595093,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5245097875595093,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5196078419685364,0.6022727489471436,0.5245097875595093,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6022727489471436},{"x":0.593137264251709,"y":0.6022727489471436},{"x":0.593137264251709,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻧﻮﻣرﺎﻫ","boundary":[0.5506535768508911,0.6022727489471436,0.593137264251709,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.5996732115745544,0.6022727489471436,0.6258170008659363,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"،”ﺮﻧرﻮﮐ","boundary":[0.6323529481887817,0.6022727489471436,0.6797385811805725,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.6022727489471436},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6022727489471436},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6148989796638489},{"x":0.686274528503418,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾرﻮﻓ","boundary":[0.686274528503418,0.6022727489471436,0.7156862616539001,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6022727489471436},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6022727489471436},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.7222222089767456,0.6022727489471436,0.7483659982681274,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.622474730014801},{"x":0.18300653994083405,"y":0.622474730014801},{"x":0.18300653994083405,"y":0.6351010203361511},{"x":0.16503268480300903,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﭘ","boundary":[0.16503268480300903,0.622474730014801,0.18300653994083405,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.622474730014801},{"x":0.2124183028936386,"y":0.622474730014801},{"x":0.2124183028936386,"y":0.6351010203361511},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.20915032923221588,0.622474730014801,0.2124183028936386,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.622474730014801},{"x":0.22875817120075226,"y":0.622474730014801},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6351010203361511},{"x":0.21895425021648407,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.21895425021648407,0.622474730014801,0.22875817120075226,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.622474730014801},{"x":0.258169949054718,"y":0.622474730014801},{"x":0.258169949054718,"y":0.6351010203361511},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺜﻣ","boundary":[0.23529411852359772,0.622474730014801,0.258169949054718,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.622474730014801},{"x":0.2908496856689453,"y":0.622474730014801},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6351010203361511},{"x":0.26633986830711365,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﺗ","boundary":[0.26633986830711365,0.622474730014801,0.2908496856689453,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.622474730014801},{"x":0.3333333432674408,"y":0.622474730014801},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6351010203361511},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻤﯾﺪﻗ","boundary":[0.3055555522441864,0.622474730014801,0.3333333432674408,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.622474730014801},{"x":0.370915025472641,"y":0.622474730014801},{"x":0.370915025472641,"y":0.6351010203361511},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"،ﺖﺳا","boundary":[0.33986929059028625,0.622474730014801,0.370915025472641,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.622474730014801},{"x":0.39052286744117737,"y":0.622474730014801},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6351010203361511},{"x":0.37745097279548645,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.37745097279548645,0.622474730014801,0.39052286744117737,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.622474730014801},{"x":0.4313725531101227,"y":0.622474730014801},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6351010203361511},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﺴﯿﺳ","boundary":[0.39542484283447266,0.622474730014801,0.4313725531101227,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.622474730014801},{"x":0.44607841968536377,"y":0.622474730014801},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6351010203361511},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.43790850043296814,0.622474730014801,0.44607841968536377,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.622474730014801},{"x":0.49346405267715454,"y":0.622474730014801},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻤﺸﻣ","boundary":[0.4542483687400818,0.622474730014801,0.49346405267715454,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.622474730014801},{"x":0.5245097875595093,"y":0.622474730014801},{"x":0.5245097875595093,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺧ","boundary":[0.5,0.622474730014801,0.5245097875595093,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.622474730014801},{"x":0.5408496856689453,"y":0.622474730014801},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6351010203361511},{"x":0.529411792755127,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.529411792755127,0.622474730014801,0.5408496856689453,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.622474730014801},{"x":0.5702614188194275,"y":0.622474730014801},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺋارا","boundary":[0.5473856329917908,0.622474730014801,0.5702614188194275,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.622474730014801},{"x":0.5996732115745544,"y":0.622474730014801},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.5964052081108093,0.622474730014801,0.5996732115745544,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.622474730014801},{"x":0.6372548937797546,"y":0.622474730014801},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﺷ","boundary":[0.6078431606292725,0.622474730014801,0.6372548937797546,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.622474730014801},{"x":0.656862735748291,"y":0.622474730014801},{"x":0.656862735748291,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"،۶","boundary":[0.6437908411026001,0.622474730014801,0.656862735748291,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.622474730014801},{"x":0.6683006286621094,"y":0.622474730014801},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6633986830711365,0.622474730014801,0.6683006286621094,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.622474730014801},{"x":0.6830065250396729,"y":0.622474730014801},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.6748365759849548,0.622474730014801,0.6830065250396729,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.622474730014801},{"x":0.7156862616539001,"y":0.622474730014801},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6895424723625183,0.622474730014801,0.7156862616539001,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.622474730014801},{"x":0.75,"y":0.622474730014801},{"x":0.75,"y":0.6351010203361511},{"x":0.720588207244873,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.720588207244873,0.622474730014801,0.75,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.6439393758773804},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6439393758773804},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6565656661987305},{"x":0.16503268480300903,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻟﺎﻧآ","boundary":[0.16503268480300903,0.6439393758773804,0.19117647409439087,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19771242141723633,"y":0.6439393758773804},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6439393758773804},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6565656661987305},{"x":0.19771242141723633,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"سرد","boundary":[0.19771242141723633,0.6439393758773804,0.22549019753932953,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6439393758773804},{"x":0.24346405267715454,"y":0.6439393758773804},{"x":0.24346405267715454,"y":0.6565656661987305},{"x":0.232026144862175,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.232026144862175,0.6439393758773804,0.24346405267715454,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.6439393758773804},{"x":0.258169949054718,"y":0.6439393758773804},{"x":0.258169949054718,"y":0.6565656661987305},{"x":0.25,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.25,0.6439393758773804,0.258169949054718,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6439393758773804},{"x":0.28594771027565,"y":0.6439393758773804},{"x":0.28594771027565,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"دﺮﮐ","boundary":[0.2647058963775635,0.6439393758773804,0.28594771027565,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.6439393758773804},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6439393758773804},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2924836575984955,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺋارا","boundary":[0.2924836575984955,0.6439393758773804,0.3153594732284546,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6439393758773804},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6439393758773804},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6565656661987305},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ","boundary":[0.32189542055130005,0.6439393758773804,0.36437907814979553,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4133986830711365,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4133986830711365,"y":0.6565656661987305},{"x":0.370915025472641,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺑﺎﺴﺣ","boundary":[0.370915025472641,0.6439393758773804,0.4133986830711365,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.6439393758773804},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6439393758773804},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6565656661987305},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"سرد","boundary":[0.41993463039398193,0.6439393758773804,0.44771242141723633,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6565656661987305},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.47385621070861816,0.6439393758773804,0.4771241843700409,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6565656661987305},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.48366013169288635,0.6439393758773804,0.4950980246067047,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6565656661987305},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﺘﯿﻣ","boundary":[0.5016340017318726,0.6439393758773804,0.5375816822052002,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6565656661987305},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5441176295280457,0.6439393758773804,0.5522875785827637,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5718954205513,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5718954205513,"y":0.6565656661987305},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5588235259056091,0.6439393758773804,0.5718954205513,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6565656661987305},{"x":0.576797366142273,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.576797366142273,0.6439393758773804,0.6045751571655273,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6111111044883728,0.6439393758773804,0.6274510025978088,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﻪ","boundary":[0.6356208920478821,0.6439393758773804,0.6388888955116272,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6519607901573181,0.6439393758773804,0.6552287340164185,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ","boundary":[0.6617646813392639,0.6439393758773804,0.6977124214172363,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6565656661987305}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.7254902124404907,0.6439393758773804,0.7483659982681274,0.6565656661987305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.6641414165496826},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6641414165496826},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6767676472663879},{"x":0.1846405267715454,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.1846405267715454,0.6641414165496826,0.20915032923221588,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.6641414165496826},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6641414165496826},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6767676472663879},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.21568627655506134,0.6641414165496826,0.2401960790157318,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.6641414165496826},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6641414165496826},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6767676472663879},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﭘ","boundary":[0.24673202633857727,0.6641414165496826,0.2647058963775635,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6767676472663879},{"x":0.27124184370040894,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﻓﺎﯾ","boundary":[0.27124184370040894,0.6641414165496826,0.3006536066532135,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.6641414165496826},{"x":0.31699347496032715,"y":0.6641414165496826},{"x":0.31699347496032715,"y":0.6767676472663879},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.30718955397605896,0.6641414165496826,0.31699347496032715,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6641414165496826},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6767676472663879},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﺘﺴﻫ","boundary":[0.32189542055130005,0.6641414165496826,0.3578431308269501,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.6641414165496826},{"x":0.37745097279548645,"y":0.6641414165496826},{"x":0.37745097279548645,"y":0.6767676472663879},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.36437907814979553,0.6641414165496826,0.37745097279548645,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6767676472663879},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.38562092185020447,0.6641414165496826,0.4166666567325592,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.4248366057872772,0.6641414165496826,0.4362744987010956,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.6641414165496826},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6641414165496826},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6767676472663879},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.44281044602394104,0.6641414165496826,0.47058823704719543,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.6641414165496826},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6641414165496826},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.4771241843700409,0.6641414165496826,0.49346405267715454,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"،بﺎﺘﮐ","boundary":[0.5016340017318726,0.6641414165496826,0.5392156839370728,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6641414165496826},{"x":0.576797366142273,"y":0.6641414165496826},{"x":0.576797366142273,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻘﺑﺎﻣ","boundary":[0.5555555820465088,0.6641414165496826,0.576797366142273,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5833333134651184,0.6641414165496826,0.5964052081108093,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻠﯿﻤﮑﺗ","boundary":[0.6111111044883728,0.6641414165496826,0.6437908411026001,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"تﻼﯿﺼﺤﺗ","boundary":[0.6519607901573181,0.6641414165496826,0.7124183177947998,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.6641414165496826},{"x":0.75,"y":0.6641414165496826},{"x":0.75,"y":0.6767676472663879},{"x":0.720588207244873,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾرﻮﻓ","boundary":[0.720588207244873,0.6641414165496826,0.75,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.685606062412262},{"x":0.19771242141723633,"y":0.685606062412262},{"x":0.19771242141723633,"y":0.6982323527336121},{"x":0.16503268480300903,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.16503268480300903,0.685606062412262,0.19771242141723633,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042483687400818,"y":0.685606062412262},{"x":0.21568627655506134,"y":0.685606062412262},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6982323527336121},{"x":0.2042483687400818,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.2042483687400818,0.685606062412262,0.21568627655506134,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.685606062412262},{"x":0.24673202633857727,"y":0.685606062412262},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6982323527336121},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣادا","boundary":[0.2222222238779068,0.685606062412262,0.24673202633857727,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.685606062412262},{"x":0.2647058963775635,"y":0.685606062412262},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6982323527336121},{"x":0.25326797366142273,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.25326797366142273,0.685606062412262,0.2647058963775635,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.685606062412262},{"x":0.28594771027565,"y":0.685606062412262},{"x":0.28594771027565,"y":0.6982323527336121},{"x":0.2728758156299591,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.2728758156299591,0.685606062412262,0.28594771027565,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.685606062412262},{"x":0.3006536066532135,"y":0.685606062412262},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6982323527336121},{"x":0.2924836575984955,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.2924836575984955,0.685606062412262,0.3006536066532135,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.685606062412262},{"x":0.35457515716552734,"y":0.685606062412262},{"x":0.35457515716552734,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3137255012989044,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"MRA","boundary":[0.3137255012989044,0.685606062412262,0.35457515716552734,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.685606062412262},{"x":0.38725489377975464,"y":0.685606062412262},{"x":0.38725489377975464,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3611111044883728,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻧﺎﻣ","boundary":[0.3611111044883728,0.685606062412262,0.38725489377975464,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.685606062412262},{"x":0.4346405267715454,"y":0.685606062412262},{"x":0.4346405267715454,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ","boundary":[0.3937908411026001,0.685606062412262,0.4346405267715454,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.685606062412262},{"x":0.47875815629959106,"y":0.685606062412262},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6982323527336121},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ","boundary":[0.44117647409439087,0.685606062412262,0.47875815629959106,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.685606062412262},{"x":0.516339898109436,"y":0.685606062412262},{"x":0.516339898109436,"y":0.6982323527336121},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺧﺮﺑ","boundary":[0.4950980246067047,0.685606062412262,0.516339898109436,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.685606062412262},{"x":0.5702614188194275,"y":0.685606062412262},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ","boundary":[0.5228758454322815,0.685606062412262,0.5702614188194275,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.685606062412262},{"x":0.6274510025978088,"y":0.685606062412262},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6982323527336121},{"x":0.576797366142273,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":".توﺎﻔﺘﻣ","boundary":[0.576797366142273,0.685606062412262,0.6274510025978088,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.685606062412262},{"x":0.673202633857727,"y":0.685606062412262},{"x":0.673202633857727,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"صاﻮﺧ","boundary":[0.6339869499206543,0.685606062412262,0.673202633857727,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.685606062412262},{"x":0.6879084706306458,"y":0.685606062412262},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6797385811805725,0.685606062412262,0.6879084706306458,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.685606062412262},{"x":0.7026143670082092,"y":0.685606062412262},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗ","boundary":[0.6928104758262634,0.685606062412262,0.7026143670082092,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.685606062412262},{"x":0.75,"y":0.685606062412262},{"x":0.75,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":1,"str":"ﻣﻮﻤﻋ","boundary":[0.7189542651176453,0.685606062412262,0.75,0.6982323527336121]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7184343338012695},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":".ﺪﻨﻨﮐ","boundary":[0.4820261299610138,0.7058081030845642,0.5114378929138184,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.5277777910232544,0.7058081030845642,0.5326797366142273,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣ","boundary":[0.5490196347236633,0.7058081030845642,0.5735294222831726,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﻧﺮﯿﮔ","boundary":[0.5816993713378906,0.7058081030845642,0.6192810535430908,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.6356208920478821,0.7058081030845642,0.6405228972434998,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"راﺮﻗ","boundary":[0.6470588445663452,0.7058081030845642,0.6683006286621094,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﻔﺘﺳا","boundary":[0.6748365759849548,0.7058081030845642,0.7156862616539001,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7184343338012695},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":1,"str":"درﻮﻣ","boundary":[0.7222222089767456,0.7058081030845642,0.7483659982681274,0.7184343338012695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.7272727489471436},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7272727489471436},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7398989796638489},{"x":0.16503268480300903,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺨﺴﻧ","boundary":[0.16503268480300903,0.7272727489471436,0.19607843458652496,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042483687400818,"y":0.7272727489471436},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7272727489471436},{"x":0.21895425021648407,"y":0.7398989796638489},{"x":0.2042483687400818,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﻮ","boundary":[0.2042483687400818,0.7272727489471436,0.21895425021648407,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7272727489471436},{"x":0.24183006584644318,"y":0.7272727489471436},{"x":0.24183006584644318,"y":0.7398989796638489},{"x":0.232026144862175,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﭼ","boundary":[0.232026144862175,0.7272727489471436,0.24183006584644318,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7272727489471436},{"x":0.27124184370040894,"y":0.7272727489471436},{"x":0.27124184370040894,"y":0.7398989796638489},{"x":0.25,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻫد","boundary":[0.25,0.7272727489471436,0.27124184370040894,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.7272727489471436},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7272727489471436},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7398989796638489},{"x":0.28921568393707275,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻣ","boundary":[0.28921568393707275,0.7272727489471436,0.29411765933036804,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.7272727489471436},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7272727489471436},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7398989796638489},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺸﻧ","boundary":[0.30392158031463623,0.7272727489471436,0.33006536960601807,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.7272727489471436},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7272727489471436},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7398989796638489},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.3382352888584137,0.7272727489471436,0.3464052379131317,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.7272727489471436},{"x":0.3839869201183319,"y":0.7272727489471436},{"x":0.3839869201183319,"y":0.7398989796638489},{"x":0.35457515716552734,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.35457515716552734,0.7272727489471436,0.3839869201183319,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.7272727489471436},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7272727489471436},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7398989796638489},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3921568691730499,0.7272727489471436,0.3970588147640228,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.7272727489471436},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7272727489471436},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7398989796638489},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.40522876381874084,0.7272727489471436,0.4313725531101227,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7272727489471436},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7272727489471436},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7398989796638489},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"R","boundary":[0.44117647409439087,0.7272727489471436,0.45098039507865906,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7272727489471436},{"x":0.46405228972435,"y":0.7272727489471436},{"x":0.46405228972435,"y":0.7398989796638489},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4591503143310547,0.7272727489471436,0.46405228972435,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7398989796638489},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"[٠،١]","boundary":[0.4722222089767456,0.7272727489471436,0.5114378929138184,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"یور","boundary":[0.5179738402366638,0.7272727489471436,0.5441176295280457,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.7272727489471436},{"x":0.576797366142273,"y":0.7272727489471436},{"x":0.576797366142273,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5522875785827637,0.7272727489471436,0.576797366142273,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6029411554336548,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6029411554336548,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﭘ","boundary":[0.5833333134651184,0.7272727489471436,0.6029411554336548,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.7272727489471436},{"x":0.656862735748291,"y":0.7272727489471436},{"x":0.656862735748291,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﺻﻮﺗ","boundary":[0.6111111044883728,0.7272727489471436,0.656862735748291,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7398989796638489},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣﺎﺷ","boundary":[0.6666666865348816,0.7272727489471436,0.6944444179534912,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7398989796638489},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.7042483687400818,0.7272727489471436,0.7124183177947998,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.7272727489471436},{"x":0.75,"y":0.7272727489471436},{"x":0.75,"y":0.7398989796638489},{"x":0.720588207244873,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.720588207244873,0.7272727489471436,0.75,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16503268480300903,"y":0.747474730014801},{"x":0.20098039507865906,"y":0.747474730014801},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7601010203361511},{"x":0.16503268480300903,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾﻮﺼﺗ","boundary":[0.16503268480300903,0.747474730014801,0.20098039507865906,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20751634240150452,"y":0.747474730014801},{"x":0.25,"y":0.747474730014801},{"x":0.25,"y":0.7601010203361511},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"شزادﺮﭘ","boundary":[0.20751634240150452,0.747474730014801,0.25,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.747474730014801},{"x":0.26633986830711365,"y":0.747474730014801},{"x":0.26633986830711365,"y":0.7601010203361511},{"x":0.258169949054718,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.258169949054718,0.747474730014801,0.26633986830711365,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.747474730014801},{"x":0.29738563299179077,"y":0.747474730014801},{"x":0.29738563299179077,"y":0.7601010203361511},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺜﻣ","boundary":[0.27450981736183167,0.747474730014801,0.29738563299179077,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.747474730014801},{"x":0.32679739594459534,"y":0.747474730014801},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7601010203361511},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼ","boundary":[0.3055555522441864,0.747474730014801,0.32679739594459534,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.747474730014801},{"x":0.38235294818878174,"y":0.747474730014801},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7601010203361511},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ","boundary":[0.3333333432674408,0.747474730014801,0.38235294818878174,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.747474730014801},{"x":0.4215686321258545,"y":0.747474730014801},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7601010203361511},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".دﺮﯿﮔ","boundary":[0.3888888955116272,0.747474730014801,0.4215686321258545,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.747474730014801},{"x":0.4493463933467865,"y":0.747474730014801},{"x":0.4493463933467865,"y":0.7601010203361511},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"راﺮﻗ","boundary":[0.42810457944869995,0.747474730014801,0.4493463933467865,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.747474730014801},{"x":0.49673202633857727,"y":0.747474730014801},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7601010203361511},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﻔﺘﺳا","boundary":[0.45588234066963196,0.747474730014801,0.49673202633857727,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.747474730014801},{"x":0.529411792755127,"y":0.747474730014801},{"x":0.529411792755127,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"درﻮﻣ","boundary":[0.5049019455909729,0.747474730014801,0.529411792755127,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.747474730014801},{"x":0.5686274766921997,"y":0.747474730014801},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"یﺪﻌﺑ","boundary":[0.5375816822052002,0.747474730014801,0.5686274766921997,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.747474730014801},{"x":0.5866013169288635,"y":0.747474730014801},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.5751634240150452,0.747474730014801,0.5866013169288635,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.747474730014801},{"x":0.5980392098426819,"y":0.747474730014801},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7601010203361511},{"x":0.593137264251709,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.593137264251709,0.747474730014801,0.5980392098426819,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.747474730014801},{"x":0.6290849447250366,"y":0.747474730014801},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.6258170008659363,0.747474730014801,0.6290849447250366,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.747474730014801},{"x":0.6601307392120361,"y":0.747474730014801},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6356208920478821,0.747474730014801,0.6601307392120361,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.747474730014801},{"x":0.7026143670082092,"y":0.747474730014801},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﺴﯿﺳ","boundary":[0.6666666865348816,0.747474730014801,0.7026143670082092,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.747474730014801},{"x":0.7483659982681274,"y":0.747474730014801},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7601010203361511},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺴﺴﮔ","boundary":[0.7091503143310547,0.747474730014801,0.7483659982681274,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.5065359473228455,0.7676767706871033,0.5375816822052002,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.5457516312599182,0.7676767706871033,0.5669934749603271,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.7676767706871033},{"x":0.601307213306427,"y":0.7676767706871033},{"x":0.601307213306427,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"هدروآ","boundary":[0.5735294222831726,0.7676767706871033,0.601307213306427,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.7676767706871033},{"x":0.648692786693573,"y":0.7676767706871033},{"x":0.648692786693573,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6094771027565002,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺴﺴﮔ","boundary":[0.6094771027565002,0.7676767706871033,0.648692786693573,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7676767706871033},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ‐","boundary":[0.6552287340164185,0.7676767706871033,0.6911764740943909,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﺟﻮﻣ","boundary":[0.7107843160629272,0.7676767706871033,0.7352941036224365,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7676767706871033},{"x":0.75,"y":0.7676767706871033},{"x":0.75,"y":0.7803030014038086},{"x":0.741830050945282,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.741830050945282,0.7676767706871033,0.75,0.7803030014038086]},{"property":null,"boundingBox&q