دستنامه جامع داروهای رسمی ایران ایران فارما بیماری های کلیه و مجاری ادراری دستنامه جامع داروهای رسمی ایران ایران فارما بیماری های کلیه و مجاری ادراری

توضیحات

کلیه یکی از مهم‌ترین اعضای بدن است که سلامت بدن انسان به عملکرد صحیح آن بستگی دارد. داروهای کلیه و مجاری ادراری نیز با تاثیر بر دستگاه تناسلی و مثانه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، بنابراین توجه دقیق به دوز دارو، نحوه تجویز و تداخلات احتمالی داروهای کلیه و ارولوژی با داروهای مصرفی بیمار بسیار مهم است. در این کتاب تلاش شده است که اطلاعات دارویی همه داروهای کلیه و ارولوژی با استفاده از آخرین اطلاعات منابع به روز دنیا جهت استفاده متخصصان، دانشجویان و افراد مصرف کننده این داروها گرداوری شود.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2121
-2727
-2828
-3030
-3434
-3636
-4141
-4545
-4949
-5555
-6767
-9696
-109109

{"toc":[{"page":8,"title":"فصل 1: داروهای مهارکننده 5-آلفا ردوکتاز\r"},{"page":11,"title":"فصل 2: داروهای آنتیکولینرژیک/ ادراری-تناسلی\r"},{"page":18,"title":"فصل 3: داروهای بتا 3 - آگونیست"},{"page":19,"title":"فصل 4: پروستاگالندینها/ ادراری- تناسلی\r"},{"page":21,"title":"فصل 5: داروهای آلفا بالکر-مرتبط با هیپرپالزی خوش‌خیم پروستات"},{"page":27,"title":"فصل 6: آنتاگونیستهای گیرنده آلفا -2\r"},{"page":28,"title":"فصل 7: داروهای کولینرژیک\r"},{"page":30,"title":"فصل 8: داروهای مهارکننده آنزیم فسفودی استراز-5\r"},{"page":34,"title":"فصل 9: شستوشو دهنده مجاری ادراری و مثانه\r"},{"page":36,"title":"فصل 10: درمان شب ادراری\r"},{"page":41,"title":"فصل 11: داروهای اسیدی کننده ادرار\r"},{"page":45,"title":"فصل 12: داروهای قلیایی کننده ادرار\r"},{"page":49,"title":"فصل 13: داروهای مورد استفاده در پیشگیری \rو درمان سنگ کلیه"},{"page":55,"title":"فصل 14: دار وهای دیورتیک\r"},{"page":67,"title":"فصل 15: آنتی بیوتیک ها\r"},{"page":96,"title":"فصل 16: سایر داروها\r"},{"page":109,"title":"نـمایـه فارسی و انگلیسی داروها\r"}],"pages_count":120,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"5673f99fa8b7f319","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/2ca7f4d9309b6be120705d0722ec08d0.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/1bd6f1a3a6cc481805c415f807b135a6.jpg"},"info":{"width":325.92,"height":623.52,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/1519f23c67bbd149d84ea97f8455366b.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/903690f3e28b89f909888387d0467bef.jpg"},"info":{"width":325.92,"height":623.52,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/8d4b3d778225548196b8d62c8e69f3e0.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/7770522a3ac0931ef4954cfef64752a7.jpg"},"info":{"width":325.92,"height":623.52,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/facf6bb9617ab7d61e59db291622a5a5.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/98048feddc2a5ba80e2879ae4e191197.jpg"},"info":{"width":325.92,"height":623.52,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/18bfdb82b67299ecc83c2f20980e3cef.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/b259b2b1294cd02f72d99c6ad2dcf576.jpg"},"info":{"width":325.92,"height":623.52,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/1b279cca421691c8cfdd87584e5be112.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/c79900658835c87a45e2a11c7ea1edc5.jpg"},"info":{"width":325.92,"height":623.52,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/b21228abe2d08c8ae34e7457378aa50f.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/f9102756b6145dc4e9858f5122d5bfd4.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.16017,0.098,0.07775,0.07131]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.761160670462354,0.0979983179413971,0.837084642191028,0.11563720816656554],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7445147614606853,0.0979983179413971,0.7605691816241414,0.11563720816656554],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای.مهارکننده.","boundary":[0.6749837415333267,0.1333396071658792,0.8565263939334445,0.15097849739104766],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6614895209580839,0.1333396071658792,0.6749871159320703,0.15097849739104766],"dir":"ltr"},{"str":"-آلفا.ردوکتاز","boundary":[0.5451647933640915,0.1333396071658792,0.6614803180524198,0.15097849739104766],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.25526590262098753,0.1333396071658792,0.268763497594974,0.15097849739104766],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.26876012319623055,0.13440445494225656,0.5429852385393149,0.15043980969240972],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7632003411210366,0.17336448526711684,0.8391243128497106,0.1910033754922853],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.742471409639737,0.17336448526711684,0.7621963623194973,0.1910033754922853],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای.آنتی.کولینرژیک/.ادراری","boundary":[0.5562371159320703,0.20870577449159905,0.8565586041032689,0.2263446647167675],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5419189285363699,0.21030930996661437,0.5562263792087956,0.22794820019178283],"dir":"ltr"},{"str":"تناسلی","boundary":[0.4795388730735251,0.20870577449159905,0.5419315058407775,0.2263446647167675],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.26753644350642974,0.20870577449159905,0.28103403848041625,0.2263446647167675],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.28103066408167277,0.2097706222679764,0.4760218292922354,0.22580597701812954],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7651194537155198,0.2487306525928366,0.8410434254441936,0.26636954281800507],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7405437076666339,0.2487306525928366,0.7637268480063831,0.26636954281800507],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای.بتا.","boundary":[0.7444816310002945,0.2840719418173188,0.8565454132718171,0.3017108320424873],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7309874104250516,0.2840719418173188,0.7444850053990381,0.3017108320424873],"dir":"ltr"},{"str":"-آگونیست","boundary":[0.6336933714538138,0.2840719418173188,0.730977287228821,0.3017108320424873],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.2890098900559537,0.2840719418173188,0.3160050800039266,0.3017108320424873],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.3159983312064396,0.28513678959369615,0.6305873907921861,0.3011721443438493],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7645488735643468,0.3240968199185564,0.8404728452930206,0.3417357101437248],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.7411204230882498,0.3240968199185564,0.763272174125897,0.3417357101437248],"dir":"ltr"},{"str":"پروستاگلاندین.ها/.ادراری-تناسلی","boundary":[0.5489051609894965,0.35943810914303853,0.8565490944340828,0.377076999368207],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.307415701384117,0.35943810914303853,0.3344108913320899,0.377076999368207],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.33440414253460293,0.3605029569194159,0.5481262884067931,0.3765383116695691],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7640562113477962,0.3994629872442761,0.8399801830764702,0.41710187746944455],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.7416063365073133,0.3994629872442761,0.7628783731402266,0.41710187746944455],"dir":"ltr"},{"str":"داروه","boundary":[0.8773056346323747,0.4348042764687583,0.9222526258957494,0.45244316669392676],"dir":"rtl"},{"str":"ای.","boundary":[0.8427821610876608,0.4348042764687583,0.8766273804849318,0.45244316669392676],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.8017629699617159,0.4348042764687583,0.8107726146068519,0.45244316669392676],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.7879245607146363,0.4348042764687583,0.8010847158142732,0.45244316669392676],"dir":"rtl"},{"str":"لاکر","boundary":[0.6994343280651811,0.4348042764687583,0.7416413075488367,0.45244316669392676],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6857910204181801,0.43640781194377365,0.7000984710906057,0.45404670216894205],"dir":"ltr"},{"str":"مرتبطهیپرپلازی","boundary":[0.5797536075390204,0.4348042764687583,0.6864453470108962,0.45244316669392676],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.624299045351919,0.4348042764687583,0.6324804614628537,0.45244316669392676],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6146820089329537,0.4348042764687583,0.6296519465918293,0.45244316669392676],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5727686021399824,0.4348042764687583,0.5808589283634581,0.45244316669392676],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6076970035339158,0.4348042764687583,0.6158784196448504,0.45244316669392676],"dir":"ltr"},{"str":"خوش","boundary":[0.49509331746343377,0.4348042764687583,0.5224248118245678,0.45244316669392676],"dir":"rtl"},{"str":".خیم","boundary":[0.421160240993423,0.4348042764687583,0.43700490746957904,0.45244316669392676],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.414175235594385,0.4348042764687583,0.4223262729353688,0.45244316669392676],"dir":"ltr"},{"str":"پروستات","boundary":[0.3390273755767154,0.4348042764687583,0.41700635614017867,0.45244316669392676],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.32888914793364094,0.45885730859398804,0.35588433788161383,0.47649619881915645],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.35587758908412687,0.4599221563703654,0.8522240355354855,0.47595751112051854],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7640908756257976,0.49888218669522555,0.8400148473544715,0.5165210769203941],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7415735128104447,0.49888218669522555,0.7629062194023051,0.5165210769203941],"dir":"ltr"},{"str":"آنتاگونیست.های.گیرنده.آلفا-","boundary":[0.595467875723962,0.5342234759197078,0.85651136252086,0.5518623661448763],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.34729495926180426,0.5342234759197078,0.37429014920977716,0.5518623661448763],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.3742834004122902,0.5352883236960851,0.5790787277903212,0.5513236784462383],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.581973655148719,0.5342234759197078,0.5954712501227055,0.5518623661448763],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.764626177971925,0.5742483540209453,0.8405501497005988,0.5918872442461137],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.7410627515460882,0.5742483540209453,0.7633358425016298,0.5918872442461137],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای.کولینرژیک","boundary":[0.6716553573181506,0.6095896432454274,0.8565724084617651,0.6272285334705959],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.3687684058113282,0.6095896432454274,0.3957635957593011,0.6272285334705959],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.3957568469618141,0.6106544910218048,0.6718409492490429,0.626689845771958],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7645660523215864,0.6496145213466651,0.8404900240502603,0.6672534115718335],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.7411038578580544,0.6496145213466651,0.7632859438751753,0.6672534115718335],"dir":"ltr"},{"str":"داروهمای.هارک","boundary":[0.7697528099538627,0.6849558105711472,0.8558910866791009,0.7025947007963156],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7619613232551291,0.6849558105711472,0.769081304603907,0.7025947007963156],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.754166462157652,0.6849558105711472,0.7612864435064298,0.7025947007963156],"dir":"rtl"},{"str":"ده.","boundary":[0.7251500073623246,0.6849558105711472,0.7534949568076962,0.7025947007963156],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.6581411971139689,0.6849558105711472,0.6753843746932366,0.7025947007963156],"dir":"rtl"},{"str":"م.فسفودی.استراز-","boundary":[0.4917563438696378,0.6849558105711472,0.6574730661627566,0.7025947007963156],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.37183604103268875,0.6849558105711472,0.39883123098066164,0.7025947007963156],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.3986971753214882,0.6860206583475246,0.4760015828997742,0.7020560130976777],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4796118827917935,0.6849558105711472,0.49310947776577996,0.7025947007963156],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7623708525571807,0.7249806886723849,0.8382948242858547,0.7426195788975533],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.7432953764601944,0.7249806886723849,0.7615339151457489,0.7426195788975533],"dir":"ltr"},{"str":"شست.وشو.دهنده.مجاری.ادراری.و.مثانه","boundary":[0.4917314960243448,0.760321977896867,0.8565377441837637,0.7779608681220354],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.16016921075881027,0.760321977896867,0.1871644007067832,0.7779608681220354],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.18715765190929617,0.7613868256732443,0.49146399823304204,0.7774221804233974],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.768368692941985,0.8003468559981046,0.8442926646706588,0.817985746223273],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.7373141013055856,0.8003468559981046,0.7650399783660925,0.817985746223273],"dir":"ltr"},{"str":"درمان.شب.ادراری","boundary":[0.6956783155001472,0.8356881452225867,0.8565021596151959,0.8533270354477551],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.16016921075881027,0.8356881452225867,0.1871644007067832,0.8533270354477551],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.18715765190929617,0.836752992998964,0.692455457936585,0.8527883477491172],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7678760307254344,0.8757130233238243,0.8438000024541081,0.8933519135489928],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.7378000147246491,0.8757130233238243,0.764646177380422,0.8933519135489928],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای.اسیدی.کننده.ادرار","boundary":[0.6136414670658683,0.9110543125483065,0.8565644326101894,0.9286932027734749],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.17857502208697362,0.9110543125483065,0.20557021203494652,0.9286932027734749],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.20556346323745953,0.9121191603246838,0.6099943555511922,0.9281545150748369],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16017,0.098,0.92225,0.92869],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/4f7e1c4e678a95cc99f37ac59e5126b5.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/fe6d54752811ba0e080f09e7f2dec82f.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08884,0.098,0.00503,0.32948]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6699160081476392,0.0979983179413971,0.745839979876313,0.11563720816656554],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.635756969667223,0.0979983179413971,0.6662736648393,0.11563720816656554],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای.قلیایی.کننده.ادرار","boundary":[0.5109597403553549,0.1333396071658792,0.7478425321488171,0.15097849739104766],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.08884055659173457,0.1333396071658792,0.11583574653970746,0.15097849739104766],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.11582930450574261,0.13440445494225656,0.5095112030038279,0.15043980969240972],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6544456169627957,0.17301988549353606,0.7303695886914695,0.19065877571870452],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.6164397639147934,0.17301988549353606,0.6504146467468593,0.19065877571870452],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای.مورد.استفاده.در.پیشگیری.و.درمان.سنگ.کلیه","boundary":[0.22373183959948958,0.20870577449159905,0.730465298910376,0.2263446647167675],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.08884055659173457,0.20870577449159905,0.11583574653970746,0.2263446647167675],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.11582930450574261,0.2097706222679764,0.22094489300088355,0.22580597701812954],"dir":"ltr"},{"str":"سنگ.های.کلسیم.اگزالات","boundary":[0.4594204010012762,0.23275880661682877,0.6982266000785314,0.2503976968419972],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.08884055659173457,0.23275880661682877,0.11583574653970746,0.2503976968419972],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.11582930450574261,0.23382365439320613,0.4579933370962989,0.24985900914335926],"dir":"ltr"},{"str":"سنگ.های.با.منشأ.سیستین.(سیستینوری)","boundary":[0.32061328163345443,0.2568118387420585,0.6956439579856679,0.27445072896722694],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.08884055659173457,0.2568118387420585,0.11583574653970746,0.27445072896722694],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.11582930450574261,0.2578766865184358,0.31883620054972034,0.273912041268589],"dir":"ltr"},{"str":"سنگ","boundary":[0.7203307524295671,0.2808648708672882,0.7716891013055855,0.29850376109245663],"dir":"rtl"},{"str":".های","boundary":[0.6395543953077452,0.2808648708672882,0.6555422965544321,0.29850376109245663],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6325693899087071,0.2808648708672882,0.6406597161321829,0.29850376109245663],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6223449617159125,0.2808648708672882,0.6365598376512456,0.29850376109245663],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6153599563168743,0.2808648708672882,0.6234502825403501,0.29850376109245663],"dir":"ltr"},{"str":"منشأ","boundary":[0.5745634755080004,0.2808648708672882,0.6183748030122647,0.29850376109245663],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5675784701089623,0.2808648708672882,0.5756687963324381,0.29850376109245663],"dir":"ltr"},{"str":"اسید","boundary":[0.4944586237361342,0.2808648708672882,0.5011566773026862,0.29850376109245663],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48747361833709624,0.2808648708672882,0.49566408736523904,0.29850376109245663],"dir":"ltr"},{"str":"اوریک","boundary":[0.4305475115343084,0.2808648708672882,0.4896534799253951,0.29850376109245663],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.08884055659173457,0.2808648708672882,0.11583574653970746,0.29850376109245663],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.11582930450574261,0.2808648708672882,0.4265506896043975,0.29850376109245663],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6190905075095711,0.31928621349351044,0.6950144792382449,0.33692510371867884],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.5822319500343576,0.31928621349351044,0.6151754435643216,0.33692510371867884],"dir":"ltr"},{"str":"مطامطالب","boundary":[0.8216262513909947,0.3632796005587019,0.9949664870818646,0.37629424846720333],"dir":"rtl"},{"str":"لب","boundary":[0.7411391356631001,0.3632796005587019,0.8192871784708415,0.3716144572507365],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای.دیورتیک","boundary":[0.5303929027191518,0.3546275027179926,0.695704697163051,0.37226639294316105],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.08884055659173457,0.3546275027179926,0.11583574653970746,0.37226639294316105],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.11582930450574261,0.35569235049437,0.5301349145970349,0.3717277052445231],"dir":"ltr"},{"str":"دیورتیک.لوپ","boundary":[0.5342808235987042,0.37868053484322234,0.6608882644546973,0.3963194250683908],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.08884055659173457,0.37868053484322234,0.11583574653970746,0.3963194250683908],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.11582930450574261,0.37974538261959967,0.5300889000687145,0.39578073736975283],"dir":"ltr"},{"str":"دیورتیک.تیازیدی","boundary":[0.5000260748993816,0.40273356696845203,0.6608836630018652,0.4203724571936205],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.08884055659173457,0.40273356696845203,0.11583574653970746,0.4203724571936205],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.11582930450574261,0.4037984147448294,0.49922235447138463,0.4198337694949825],"dir":"ltr"},{"str":"دیورتیک.اوسموتیک","boundary":[0.47476747325022095,0.4267865990936817,0.6609161799352116,0.4444254893188502],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.08884055659173457,0.4267865990936817,0.11583574653970746,0.4444254893188502],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.11582930450574261,0.4278514468700591,0.47345421861195613,0.4438868016202122],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5838151565721017,0.4668114771949193,0.6597391283007755,0.48445036742008774],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.5479351747325022,0.4668114771949193,0.5799989538577321,0.48445036742008774],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.6523590114852262,0.5021527664194015,0.7825770589967606,0.5197916566445699],"dir":"ltr"},{"str":"آنتی.بیوتیک","boundary":[0.5680665308726809,0.5021527664194015,0.6564082899774222,0.5197916566445699],"dir":"rtl"},{"str":".ها","boundary":[0.5279786737999411,0.5021527664194015,0.5432984440954157,0.5197916566445699],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.08884055659173457,0.5021527664194015,0.11583574653970746,0.5197916566445699],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.11582930450574261,0.5032176141957788,0.5250088961421414,0.519252968945932],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5664584764896436,0.542177644520639,0.6423824482183175,0.5598165347458075],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.5305110066751743,0.542177644520639,0.5626354557593515,0.5598165347458075],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.6226925247864926,0.5775189337451212,0.6628242490428978,0.5951578239702897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6157075193874546,0.5775189337451212,0.6237684190617308,0.5951578239702897],"dir":"ltr"},{"str":"داروها","boundary":[0.5439070629233337,0.5775189337451212,0.5798302689123553,0.5951578239702897],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.0888408633552567,0.5775189337451212,0.11583605330322962,0.5951578239702897],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.11582930450574261,0.5785837815214986,0.5404421689408063,0.5946191362716517],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5582982600373025,0.6175438118463588,0.6342222317659764,0.6351827020715273],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.5213047266123492,0.6175438118463588,0.5543695600602075,0.6351827020715273],"dir":"ltr"},{"str":"نمایه.فارسی.و.انگلیسی.داروها","boundary":[0.358191199568077,0.6528851010708409,0.6347299253951115,0.6705239912960094],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.08884055659173457,0.6528851010708409,0.12933334151369394,0.6705239912960094],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.12932352508098557,0.6539499488472182,0.3549082163541771,0.6699853035973714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08884,0.098,0.99497,0.67052],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/bad827734a863ca03473826d792b9871.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/4a820a9d10e920fb19c3dd9eae10cb54.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.1506,0.1263,0.0373,0.07238]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.27848422008442136,0.12630250426139542,0.41917824187690195,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.21754932757435946,0.12630250426139542,0.26077844311377246,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6550296947089428,0.19299005948314837,0.8131969667222931,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.4589464513595759,0.19299005948314837,0.6430045646412094,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.41753337587120837,0.19299005948314837,0.4469213212918426,0.22506076898345467],"dir":"ltr"},{"str":"-آلفا","boundary":[0.3261703028369491,0.19299005948314837,0.4175244797290665,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"ردوکتاز","boundary":[0.18910836114655935,0.19299005948314837,0.31414517276921566,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"D","boundary":[0.5978247398645333,0.30309896572462963,0.7097694684401689,0.3841467799454236],"dir":"ltr"},{"str":"دوتاستراید","boundary":[0.7771758736625111,0.4194118091568289,0.9129616791008148,0.43705069938199737],"dir":"rtl"},{"str":"Dutasteride","boundary":[0.15652179248061257,0.41478676811634285,0.32520798566800824,0.4324256583415113],"dir":"ltr"},{"str":"Avodart","boundary":[0.15652179248061257,0.43798244118632756,0.23685610336703647,0.44920718951143473],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.24024768086777268,0.4347753702362969,0.2560736109747718,0.4460001185614041],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8762325758319428,0.45044809796639623,0.9130441984882695,0.46969052366658004],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8061031130398002,0.45676201889926904,0.8752947997447729,0.4711938381744069],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7807761633764395,0.45676201889926904,0.8008644596053796,0.4711938381744069],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7626236256994208,0.45676201889926904,0.7760359404142534,0.4711938381744069],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7448933076470011,0.45676201889926904,0.7616517988612937,0.4711938381744069],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7368729753607539,0.45676201889926904,0.7439408069107687,0.4711938381744069],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7253987925787769,0.45676201889926904,0.7359177137528223,0.4711938381744069],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7037825182387232,0.45676201889926904,0.7244380092274468,0.4711938381744069],"dir":"rtl"},{"str":"X","boundary":[0.6841525964464513,0.45440682617034034,0.70187125748503,0.4672351099704628],"dir":"ltr"},{"str":".?","boundary":[0.8816000171787572,0.469442371540773,0.9130310076568174,0.49131872953487843],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8344231618729754,0.47816785949661805,0.8815926548542261,0.49179791103424825],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.7622999901835673,0.47816785949661805,0.8286866840090311,0.49179791103424825],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.6709074678511829,0.47816785949661805,0.7416486698733681,0.49179791103424825],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.580413455875135,0.47750232963638223,0.6651568788652205,0.49113238117401237],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5481778246785118,0.47750232963638223,0.5604851771866104,0.49113238117401237],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5604765878079906,0.47750232963638223,0.5745048836752724,0.49113238117401237],"dir":"ltr"},{"str":"آلفا","boundary":[0.5148541032688722,0.47750232963638223,0.5422588225188967,0.49113238117401237],"dir":"rtl"},{"str":"ردوکتاز","boundary":[0.4460424438009228,0.47750232963638223,0.508935101109257,0.49113238117401237],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8854354814960245,0.5092476817888079,0.9130441984882695,0.5236795010639457],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8205761632472759,0.5117140571532113,0.8793551217237655,0.5261458764283492],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.7442104520467262,0.5117140571532113,0.8145022455089821,0.5261458764283492],"dir":"rtl"},{"str":"Cap","boundary":[0.15652179248061257,0.5107877961830243,0.19111551487189557,0.5220125445081315],"dir":"ltr"},{"str":"(softgel):","boundary":[0.19648387650927654,0.5107877961830243,0.2752055315598312,0.5220125445081315],"dir":"ltr"},{"str":"0.5mg","boundary":[0.28057389319721215,0.5107877961830243,0.3348587660744086,0.5220125445081315],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8883537228821046,0.5299100080858276,0.9087013473053891,0.5443418273609654],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8109867355453029,0.5338984893894057,0.8822448341022872,0.5483303086645435],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7264212353980565,0.5338984893894057,0.8049128178070091,0.5483303086645435],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.6004978771964269,0.5338984893894057,0.7203473176597626,0.5483303086645435],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرپلازی","boundary":[0.8228086347796211,0.5516888855298161,0.913043431579464,0.5653189370674463],"dir":"rtl"},{"str":"خوشخیم","boundary":[0.7324173885834888,0.5516888855298161,0.8177292443800923,0.5653189370674463],"dir":"rtl"},{"str":"پروستات:","boundary":[0.6457157406498478,0.5516888855298161,0.7273379981839599,0.5653189370674463],"dir":"rtl"},{"str":"0/5mg","boundary":[0.5898050211053304,0.550611118644387,0.642299928830863,0.5651924863940014],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.6403167026602533,0.5515624348563712,0.647720286885246,0.5651924863940014],"dir":"ltr"},{"str":"ک.","boundary":[0.584579918032787,0.5515624348563712,0.6111763154019829,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.5608752270050065,0.5515624348563712,0.5710444377638166,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5371209936684009,0.5515624348563712,0.5545843796819154,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"روز.","boundary":[0.5066655111907333,0.5515624348563712,0.5315661851853939,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.4846452586630019,0.5515624348563712,0.4953307524295671,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4851667566506332,0.5515624348563712,0.4905642608226171,0.5651924863940014],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.48469219348188874,0.5515624348563712,0.4901939972513989,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4746611796898008,0.5515624348563712,0.4841785179640719,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.46438245435358794,0.5515624348563712,0.47413446672229315,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"ی.","boundary":[0.44415354741337,0.5515624348563712,0.4638661713458329,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"ها.م","boundary":[0.4117137650927653,0.5515624348563712,0.43136902424658885,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"راه.","boundary":[0.38728419186217733,0.5515624348563712,0.41119487459507226,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"تا.ام","boundary":[0.3576396387552764,0.5515624348563712,0.3748777547364288,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"سولوسین.","boundary":[0.2859388804358497,0.5515624348563712,0.35711292578776876,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2639212353980564,0.5515624348563712,0.273229974477275,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2644427333856877,0.5515624348563712,0.2698402375576716,0.5651924863940014],"dir":"ltr"},{"str":"صورت.خوراکی","boundary":[0.16136865613036225,0.5515624348563712,0.2639186279081182,0.5651924863940014],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15652179248061257,0.550611118644387,0.16189015411799354,0.5618358669694943],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8802229557278886,0.5674246428525612,0.913058923137332,0.5866670685527451],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.8258061745361736,0.5756458940672394,0.8802229557278883,0.5900777133423772],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7828194021792481,0.5756458940672394,0.8197322567978798,0.5900777133423772],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.7001865122214587,0.5756458940672394,0.7767454844409541,0.5900777133423772],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت.","boundary":[0.8480400878570727,0.593309839534205,0.9189638141749289,0.6069398910718351],"dir":"rtl"},{"str":"به.دوتاستراید،.","boundary":[0.7440794640227743,0.593309839534205,0.8355241361539217,0.6069398910718351],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکنندهسایر.","boundary":[0.6686447801119074,0.593309839534205,0.7379518626681066,0.6069398910718351],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.5928189727103171,0.593309839534205,0.6046569770295476,0.6069398910718351],"dir":"rtl"},{"str":".-","boundary":[0.570955016197114,0.593309839534205,0.5879297756945127,0.6069398910718351],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5820592421713949,0.593309839534205,0.5924892019240209,0.6069398910718351],"dir":"ltr"},{"str":"آلفا.ردوکتاز.(مانند.فیناستراید).","boundary":[0.3642332139000687,0.593309839534205,0.5584390644939629,0.6069398910718351],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.3412612275449102,0.593309839534205,0.3517172621969176,0.6069398910718351],"dir":"rtl"},{"str":"هر.جزئی.","boundary":[0.27101544861097476,0.593309839534205,0.3287974256405222,0.6069398910718351],"dir":"rtl"},{"str":"از.فرمولاسیون؛.","boundary":[0.15060156326690882,0.593309839534205,0.25849949690782364,0.6069398910718351],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان؛.زنان.در.سنین.باروری؛.بارداری","boundary":[0.633261141651124,0.6109487297593734,0.9130187371159322,0.6245787812970036],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.627892780013743,0.6099974135473892,0.633261141651124,0.6212221618724965],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.8762325758319428,0.6255113574408857,0.9130441984882695,0.6447537831410695],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7974237999411015,0.6318252783737585,0.8762190782369688,0.6462570976488963],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.7519798517718661,0.6318252783737585,0.7913498822028076,0.6462570976488963],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال.افزایش.غلظت.سرمی.دارو.در.صورت.مصرف.هم.زمان.با.مهارکننده.های.قوی.","boundary":[0.31453108128006285,0.649489223840724,0.9130543216845001,0.6631192753783542],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23274577893393542,0.6485379076287399,0.23811414057131638,0.6597626559538471],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.23811414057131638,0.6485379076287399,0.31453353538823997,0.6631192753783542],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8854354814960245,0.667899236737158,0.9130441984882695,0.6823310560122958],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.8083166658486306,0.6703656121015614,0.8854002036909786,0.6847974313766994],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.7362026970648866,0.6703656121015614,0.8022427481103368,0.6847974313766994],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8990085402964564,0.6881560082419719,0.9130629110631198,0.7017860597796021],"dir":"ltr"},{"str":"شایعترین:.ناتوانی.جنسی،.کاهش.میل.جنسی،.اختلالات.انزال،.ژنیکوماستی","boundary":[0.3412808604103269,0.688029557568527,0.89340243692942,0.7017860597796021],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33591249877294593,0.6870782413565428,0.3412808604103269,0.69830298968165],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8989751030725436,0.7057948984671403,0.9127687248453914,0.7194249500047705],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.8541652637442935,0.7057948984671403,0.8936297486993228,0.7194249500047705],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:","boundary":[0.7838283474035536,0.7057948984671403,0.8487365944340828,0.7194249500047705],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7781461666830273,0.7056684477936955,0.7838044198488269,0.7192984993313256],"dir":"ltr"},{"str":"آنژیوادم،.نارسایی.","boundary":[0.6958955040738195,0.7056684477936955,0.7797706329144988,0.7192984993313256],"dir":"rtl"},{"str":"لبی،.افسردگی،.گیجی،.","boundary":[0.5181142326003729,0.7056684477936955,0.6547806027289682,0.7192984993313256],"dir":"rtl"},{"str":"ادم.(موضع","boundary":[0.4281141098949642,0.7056684477936955,0.4755001379102095,0.7192984993313256],"dir":"rtl"},{"str":".،)ی","boundary":[0.39747871061156376,0.7056684477936955,0.4278559683910867,0.7192984993313256],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.حساسیت،.سرطان.پروستات","boundary":[0.156520565426524,0.7056684477936955,0.3990640644939629,0.7192984993313256],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.7056684477936955,0.1560685909875236,0.7192984993313256],"dir":"ltr"},{"str":"(درجه.","boundary":[0.9008348569254933,0.7233073380188639,0.9473003276234415,0.7369373895564941],"dir":"rtl"},{"str":"الا)،.خارش،.بثورات.پوستی،.واک","boundary":[0.6480074175419652,0.7233073380188639,0.862606446942181,0.7369373895564941],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.646552438156474,0.7233073380188639,0.6522106913222735,0.7369373895564941],"dir":"ltr"},{"str":"نش","boundary":[0.6190929616177481,0.7233073380188639,0.6477466685481496,0.7369373895564941],"dir":"rtl"},{"str":"ای.پوستی.(جدی)،.افزایش.","boundary":[0.4181597869834103,0.7233073380188639,0.6088976759595562,0.7369373895564941],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3685076568175125,0.7233073380188639,0.37468740797094335,0.7369373895564941],"dir":"ltr"},{"str":"،TSH","boundary":[0.3741659099833121,0.7223560218068797,0.41893865956611365,0.7369373895564941],"dir":"ltr"},{"str":"کهیر","boundary":[0.33513178560910967,0.7233073380188639,0.37007215078040645,0.7369373895564941],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3300241729655443,0.7223560218068797,0.33539253460292534,0.733580770131987],"dir":"ltr"},{"str":"دوتاستراید/","boundary":[0.7677790934524394,0.7677805325180959,0.9129457273976638,0.7854194227432644],"dir":"rtl"},{"str":"تامسولوسين","boundary":[0.6014988465691569,0.7677805325180959,0.760355416216747,0.7854194227432644],"dir":"rtl"},{"str":"Dutasteride/Tamsulosin","boundary":[0.15652179248061257,0.7631554914776099,0.498385503582998,0.7807943817027783],"dir":"ltr"},{"str":"Jalyn","boundary":[0.15652179248061257,0.7863511645475945,0.21142939530774518,0.7975759128727017],"dir":"ltr"},{"str":"™","boundary":[0.2143954918032787,0.7863511645475945,0.2358689383528026,0.7975759128727017],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8762325758319428,0.7988168213276632,0.9130441984882695,0.8180592470278469],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8061031130398002,0.805130742260536,0.8752947997447729,0.8195625615356739],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7807761633764395,0.805130742260536,0.8008644596053796,0.8195625615356739],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7626236256994208,0.805130742260536,0.7760359404142534,0.8195625615356739],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7448933076470011,0.805130742260536,0.7616517988612937,0.8195625615356739],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7368729753607539,0.805130742260536,0.7439408069107687,0.8195625615356739],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7253987925787769,0.805130742260536,0.7359177137528223,0.8195625615356739],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7037825182387232,0.805130742260536,0.7244380092274468,0.8195625615356739],"dir":"rtl"},{"str":"X","boundary":[0.6841525964464513,0.8027755495316072,0.70187125748503,0.8156038333317298],"dir":"ltr"},{"str":".?","boundary":[0.8816000171787572,0.8178110949020401,0.9130310076568174,0.8396874528961454],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8344231618729754,0.8265365828578851,0.8815926548542261,0.8401666343955153],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.7622999901835673,0.8265365828578851,0.8286866840090311,0.8401666343955153],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.6709074678511829,0.8265365828578851,0.7416486698733681,0.8401666343955153],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.580413455875135,0.8258710529976493,0.6651568788652205,0.8395011045352795],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5481769043879455,0.8258710529976493,0.5604842568960441,0.8395011045352795],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5604765878079906,0.8258710529976493,0.5745048836752724,0.8395011045352795],"dir":"ltr"},{"str":"آلفا","boundary":[0.5148531829783058,0.8258710529976493,0.5422579022283304,0.8395011045352795],"dir":"rtl"},{"str":"ردوکتاز/","boundary":[0.44009644645135965,0.8258710529976493,0.5089341808186906,0.8395011045352795],"dir":"rtl"},{"str":"آلفا-","boundary":[0.39446537253362135,0.8258710529976493,0.4341774442917445,0.8395011045352795],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3854894718759203,0.8258710529976493,0.3944592372631786,0.8395011045352795],"dir":"ltr"},{"str":"بلاکر","boundary":[0.3363444218121135,0.8258710529976493,0.3795505300873663,0.8395011045352795],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8854354814960245,0.8572402157276363,0.9130441984882695,0.8716720350027742],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.832728906940218,0.8597065910920398,0.8909750171787573,0.8741384103671777],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8155010675370571,0.8597065910920398,0.8261304235790714,0.8741384103671777],"dir":"rtl"},{"str":"ارویى","boundary":[0.7563411087660745,0.8597065910920398,0.8149709801708058,0.8741384103671777],"dir":"rtl"},{"str":"Cap:","boundary":[0.15652179248061257,0.8587803301218527,0.19706789646569492,0.87000507844696],"dir":"ltr"},{"str":"Dutasteride","boundary":[0.2019832261706096,0.8587803301218527,0.3009471746266901,0.87000507844696],"dir":"ltr"},{"str":"0.5","boundary":[0.30586317119858647,0.8587803301218527,0.33269590507575947,0.87000507844696],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.33761166192205755,0.8587803301218527,0.36504197933611604,0.87000507844696],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3699571144596054,0.8587803301218527,0.3757053739789797,0.87000507844696],"dir":"ltr"},{"str":"Tamsulosin","boundary":[0.3804404510650829,0.8587803301218527,0.4791355915815327,0.87000507844696],"dir":"ltr"},{"str":"0.4","boundary":[0.4840519780111908,0.8587803301218527,0.5108847118883638,0.87000507844696],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.5158004687346618,0.8587803301218527,0.5432435334249534,0.87000507844696],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8883537228821046,0.8746953107210778,0.9087013473053891,0.8891271299962156],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8109867355453029,0.8786837920246559,0.8822448341022872,0.8931156112997937],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7264212353980565,0.8786837920246559,0.8049128178070091,0.8931156112997937],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.6004978771964269,0.8786837920246559,0.7203473176597626,0.8931156112997937],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرپلازی","boundary":[0.822050675376287,0.8964741881650663,0.9127586016491607,0.9101042397026964],"dir":"rtl"},{"str":"خوشخیم","boundary":[0.7300189197414031,0.8964741881650663,0.8166778124079709,0.9101042397026964],"dir":"rtl"},{"str":"پروستات:","boundary":[0.6410840110825721,0.8964741881650663,0.7245995202218515,0.9101042397026964],"dir":"rtl"},{"str":"مردان","boundary":[0.584444734571408,0.8964741881650663,0.6357023657602827,0.9101042397026964],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ:","boundary":[0.5431762935446919,0.8964741881650663,0.5790702917934623,0.9101042397026964],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5115824703052911,0.8963477374916214,0.5387916278099539,0.9099777890292516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5059242171394915,0.8963477374916214,0.5121004154704977,0.9099777890292516],"dir":"ltr"},{"str":"کپسول","boundary":[0.4563297585157554,0.8963477374916214,0.5069724280946305,0.9099777890292516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38651620938450965,0.8963477374916214,0.3921744625503092,0.9099777890292516],"dir":"ltr"},{"str":"0/5mg","boundary":[0.3924312236183371,0.8953964212796373,0.4461381540198293,0.9099777890292516],"dir":"ltr"},{"str":"(.","boundary":[0.44587372386374796,0.8963477374916214,0.4567384039330282,0.9099777890292516],"dir":"ltr"},{"str":"دوتاستراید/.","boundary":[0.3044063512319623,0.8963477374916214,0.38730367134583293,0.9099777890292516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24582709580838324,0.8963477374916214,0.25174609796799846,0.9099777890292516],"dir":"ltr"},{"str":"0/4mg","boundary":[0.25175867527240603,0.8953964212796373,0.30546529891037594,0.9099777890292516],"dir":"ltr"},{"str":"تامسولوسین).","boundary":[0.15060156326690882,0.8963477374916214,0.2468961666830274,0.9099777890292516],"dir":"rtl"},{"str":"یک.","boundary":[0.9300878263963879,0.91398662771679,0.9626970955629727,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":"ار..","boundary":[0.8795677088446062,0.91398662771679,0.9026804996564252,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":"در..","boundary":[0.8428177456562287,0.91398662771679,0.8573000091265685,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":"روز.","boundary":[0.8098590728379309,0.91398662771679,0.8309528253118302,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7864073083341516,0.91398662771679,0.7959767964071859,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7866680573279672,0.91398662771679,0.7923263104937667,0.92761667925442],"dir":"ltr"},{"str":"صورت.خوراکی.دقیحقه.دود.","boundary":[0.6334780234612742,0.91398662771679,0.7864020933542752,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.6136822666143124,0.91398662771679,0.6340206881319329,0.92761667925442],"dir":"ltr"},{"str":"س.","boundary":[0.5877894313831354,0.91398662771679,0.6160806972121332,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6077497668597233,0.91398662771679,0.6134080200255229,0.92761667925442],"dir":"ltr"},{"str":"از.","boundary":[0.5663558640914893,0.91398662771679,0.5771139830616776,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":"ک.","boundary":[0.5066547744674587,0.91398662771679,0.533772669824286,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":"غده.ذایی.","boundary":[0.42287612275449105,0.91398662771679,0.47118508883871607,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":"ابت","boundary":[0.3643145062334348,0.91398662771679,0.3910856054284873,0.92761667925442],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35920689358986946,0.9130353115048058,0.3645752552272504,0.9242600598299129],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1506,0.1263,0.9627,0.92762],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/f96046dc2f541a2551a6f929999a0c00.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/6edb4f045f7eb48db33f47729ddb891b.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08104,0.04743,0.04983,0.08751]},"elements":[{"words":[{"str":"4ÕZ¼Ì]ÕY{Y\u0003ÕZn»\u0003Á\u0003ÄÌ","boundary":[0.4286685849612251,0.04742684671162976,0.9501665725925199,0.0640663935845752],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8106575782860508,0.0844703853055216,0.8434935456954943,0.10371281100570538],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.7562407970943359,0.09269163652019974,0.8106575782860508,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7132540247374105,0.09269163652019974,0.750166879356042,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.6306211347796211,0.09269163652019974,0.7071801069991165,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت.","boundary":[0.7784802321586336,0.1103555819871653,0.8494039584764896,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.7517795351919113,0.1103555819871653,0.7651820334740356,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":"دوتاستراید،.تامسولوسین.","boundary":[0.5814582924315304,0.1103555819871653,0.751075512908609,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکنندهسایر.","boundary":[0.5052413615392167,0.1103555819871653,0.5745484440954158,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.4294155541376264,0.1103555819871653,0.4412535584568568,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":".-","boundary":[0.40715495239030136,0.1103555819871653,0.42412971188770004,0.12398563352479547],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4182656203985472,0.1103555819871653,0.42869558015117315,0.12398563352479547],"dir":"ltr"},{"str":"آلفا.","boundary":[0.37307505889859627,0.1103555819871653,0.39385675370570333,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":"ردوکتاز.","boundary":[0.31505840777461475,0.1103555819871653,0.372371036615294,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":"(مانند.فیناستراید).","boundary":[0.1988947310297438,0.1103555819871653,0.3143283105919309,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.17553162118386179,0.1103555819871653,0.18559653234514578,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":"هر.جزئی.","boundary":[0.10450359526847944,0.1103555819871653,0.16228557229802693,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.08103618582507117,0.1103555819871653,0.09120539658388142,0.12398563352479547],"dir":"rtl"},{"str":"فرمولاسیون؛.کودکان؛.زنان.در.سنین.باروری؛.بارداری","boundary":[0.4666787326985373,0.12799447221233376,0.8434349538627663,0.14162452374996393],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46131037106115635,0.12704315600034957,0.4666787326985373,0.13826790432545677],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.806667198390105,0.14255693954029838,0.8434788210464318,0.16179936524048213],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7278584224992638,0.14887086047317116,0.806653700795131,0.163302679748309],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.6824144743300284,0.14887086047317116,0.7217845047609699,0.163302679748309],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8213550358299795,0.16653480594013675,0.8330626656523021,0.18016485747776692],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8330516221655052,0.16653480594013675,0.843481581918131,0.18016485747776692],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.748110643467164,0.16653480594013675,0.8223198071070974,0.18016485747776692],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.7197411529400216,0.16653480594013675,0.7382021817021694,0.18016485747776692],"dir":"rtl"},{"str":"ضد.","boundary":[0.6839924658878963,0.16653480594013675,0.709832691175027,0.18016485747776692],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.","boundary":[0.6405516835182095,0.16653480594013675,0.6740318543241386,0.18016485747776692],"dir":"rtl"},{"str":"خون.","boundary":[0.5964068788652204,0.16653480594013675,0.630643221753215,0.18016485747776692],"dir":"rtl"},{"str":"سایر.داروهای.آلفا-","boundary":[0.45828813684107195,0.16653480594013675,0.5864462673014627,0.18016485747776692],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4478609379601453,0.16653480594013675,0.4582908977127712,0.18016485747776692],"dir":"ltr"},{"str":"بلاکر.","boundary":[0.4049514700107981,0.16653480594013675,0.44883552566997154,0.18016485747776692],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4419517522332385,0.16653480594013675,0.44787075439285373,0.18016485747776692],"dir":"ltr"},{"str":"در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.28425076077353495,0.16653480594013675,0.3950430082458035,0.18016485747776692],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.21590844949445373,0.16653480594013675,0.22772037891430255,0.18016485747776692],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.1838755889859625,0.16653480594013675,0.19558321880828508,0.18016485747776692],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.19558383233532933,0.16653480594013675,0.20601379208795526,0.18016485747776692],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.20504902081083734,0.16558348972815257,0.21590844949445373,0.18016485747776692],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.08103618582507117,0.16653480594013675,0.18484036026308043,0.18016485747776692],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.ایجاد.","boundary":[0.7848109109649554,0.18417369616530518,0.843427284774713,0.19780374770293535],"dir":"rtl"},{"str":"افت.وضعیتی.","boundary":[0.702049180327869,0.18417369616530518,0.7752674977913028,0.19780374770293535],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.","boundary":[0.658790922253853,0.18417369616530518,0.6924536173554532,0.19780374770293535],"dir":"rtl"},{"str":"خون.","boundary":[0.6148286418965349,0.18417369616530518,0.6492475090802003,0.19780374770293535],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.495066629037008,0.18417369616530518,0.6053373785216454,0.19780374770293535],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.4148863134386965,0.18417369616530518,0.4266982428585453,0.19780374770293535],"dir":"rtl"},{"str":"با.بتابلاکرها","boundary":[0.32670100373024447,0.18417369616530518,0.40534290026504377,0.19780374770293535],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.29485036075390203,0.18417369616530518,0.3065579905762246,0.19780374770293535],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3065644326101895,0.18417369616530518,0.3169943923628154,0.19780374770293535],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.3158415750466281,0.18322237995332102,0.32670100373024447,0.19780374770293535],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.افزایش.متابولیسم.","boundary":[0.11884478992834005,0.18417369616530518,0.2959976563266909,0.19780374770293535],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.08103618582507117,0.18417369616530518,0.10935352655345049,0.19780374770293535],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.7364459605379405,0.20181258639047364,0.8435094973986456,0.2154426379281038],"dir":"rtl"},{"str":"القاکننده.زمان.با.","boundary":[0.6195261117110042,0.20181258639047364,0.6784553843133406,0.2154426379281038],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.543700304309414,0.20181258639047364,0.5555383086286444,0.2154426379281038],"dir":"rtl"},{"str":"قوی.","boundary":[0.4998683984490036,0.20181258639047364,0.5316537007951311,0.2154426379281038],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.38506951261411604,0.20181258639047364,0.3967771424364386,0.2154426379281038],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.39676149749680967,0.20181258639047364,0.40719145724943556,0.2154426379281038],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.407280418670855,0.20086127017848945,0.41813984735447146,0.2154426379281038],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.41813984735447146,0.19871787254037696,0.49977667615588495,0.21234792407800712],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.افزایش.غلظت.سرمی.تامسولوسین.","boundary":[0.08103618582507117,0.20181258639047364,0.38499128791597137,0.2154426379281038],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.8221179567095318,0.2194514766156421,0.8434993742024149,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.755029848090704,0.2194514766156421,0.8201101894571513,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7307541167664672,0.2194514766156421,0.7510664633847061,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده..زمان.","boundary":[0.5996208402866399,0.2194514766156421,0.668927922842839,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.5237950328850496,0.2194514766156421,0.53563303720428,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":"قوی.","boundary":[0.47805965936978506,0.2194514766156421,0.5079414940610583,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.3594378865220379,0.2194514766156421,0.3711455163443605,0.23308152815327227],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.37114643663492686,0.2194514766156421,0.3815763963875528,0.23308152815327227],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.38356851870030434,0.2185001604036579,0.39442794738392073,0.23308152815327227],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.39442794738392073,0.2163567627655454,0.4760647761853343,0.22998681430317558],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.30251638117208207,0.2194514766156421,0.357456194169039,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.2435610336703642,0.2194514766156421,0.30048253902032,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت.سرمی.","boundary":[0.1512819647590066,0.2194514766156421,0.2415793413173653,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.11031829783056839,0.2194514766156421,0.13548057573377836,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.08103618582507117,0.2194514766156421,0.09451690880534014,0.23308152815327227],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.7782951003730245,0.23709036684081056,0.8434797413369981,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7539150694512615,0.23709036684081056,0.7741231164719742,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":"..زمان.","boundary":[0.6737060714636302,0.23709036684081056,0.6855466832727987,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":"میفپریستون","boundary":[0.5643218685579661,0.23709036684081056,0.6480483704721705,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5292057278884852,0.23709036684081056,0.5409133577108077,0.2507204183784407],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.540938205556101,0.23709036684081056,0.5513681653087269,0.2507204183784407],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.5534627466378718,0.23613905062882637,0.5643218685579661,0.2507204183784407],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.4261577255325415,0.23709036684081056,0.5271197359379601,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.کاهش.","boundary":[0.34503871355649357,0.23709036684081056,0.4101477373122608,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.","boundary":[0.29854716795916364,0.23709036684081056,0.3289765755374497,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":"خون.","boundary":[0.25727060223814663,0.23709036684081056,0.2964611760086384,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":"آلفا-","boundary":[0.22259098606066555,0.23709036684081056,0.2530464685383332,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20624785265534504,0.23709036684081056,0.21216685481496025,0.2507204183784407],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.21216348041621677,0.23709036684081056,0.2225934401688427,0.2507204183784407],"dir":"ltr"},{"str":"بلاکر.","boundary":[0.16619680720526162,0.23709036684081056,0.21008086286443506,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.13681039560223815,0.23709036684081056,0.15018681898498087,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.","boundary":[0.08103618582507117,0.23709036684081056,0.1346983287523314,0.2507204183784407],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف.هم.زمان.با.مهارکننده.های.فسفودی.استراز-","boundary":[0.4896344605870227,0.254729257065979,0.8434969200942378,0.2683593086036092],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4738385933051929,0.2537779408539948,0.47920695494257387,0.265002689179102],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.47920695494257387,0.254729257065979,0.48963691469519977,0.2683593086036092],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8158701040541868,0.27313926996241306,0.8434788210464318,0.2875710892375509],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7387515951703152,0.27560564532681653,0.8158351330126633,0.29003746460195434],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.6666376263865711,0.27560564532681653,0.7326776774320212,0.29003746460195434],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض.","boundary":[0.8105804272602336,0.29326959079378206,0.868294609551389,0.30689964233141226],"dir":"rtl"},{"str":"ر.","boundary":[0.7712620864827721,0.29326959079378206,0.7852643074506723,0.30689964233141226],"dir":"rtl"},{"str":"ا.مصرف.داروی.ترکیبی.گزارش.","boundary":[0.55962777314224,0.29326959079378206,0.757645774025719,0.30689964233141226],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5334198917738294,0.29326959079378206,0.5389477704427211,0.30689964233141226],"dir":"ltr"},{"str":"ده","boundary":[0.5153317340728379,0.29326959079378206,0.532097894375184,0.30689964233141226],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5060805131540198,0.29326959079378206,0.5116083918229115,0.30689964233141226],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.4829467090409345,0.29326959079378206,0.5002604422302935,0.30689964233141226],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.477969470894277,0.2923182745817979,0.48333783253165796,0.3035430229069051],"dir":"ltr"},{"str":"رای.اطلاع.","boundary":[0.39706396632963575,0.29326959079378206,0.46957826150976734,0.30689964233141226],"dir":"rtl"},{"str":"از.عوارض.جانبی.","boundary":[0.31204414940610586,0.29326959079378206,0.38913081896041496,0.30689964233141226],"dir":"rtl"},{"str":"ر.","boundary":[0.27496824997545893,0.29326959079378206,0.2889704709433592,0.30689964233141226],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.23984536050849123,0.29326959079378206,0.26810990157138437,0.30689964233141226],"dir":"rtl"},{"str":"ه.مونوگراف.جداگانه","boundary":[0.08695518798468638,0.29326959079378206,0.22165811818984985,0.30689964233141226],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08103618582507117,0.29326959079378206,0.08640810490241327,0.30689964233141226],"dir":"ltr"},{"str":"داروهمراجا.","boundary":[0.7903828101992737,0.3109084810189505,0.843098434278983,0.3245385325565807],"dir":"rtl"},{"str":"عه.","boundary":[0.7676793953077452,0.3109084810189505,0.789986471728674,0.3245385325565807],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7322175321488172,0.3109084810189505,0.7378497104152352,0.3245385325565807],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.7162649087071759,0.3109084810189505,0.731829016148032,0.3245385325565807],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7112876705605183,0.30995716480696633,0.7166560321978993,0.32118191313207356],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8294244502797684,0.3286738219175638,0.8434788210464318,0.342303873455194],"dir":"ltr"},{"str":"شایعترین:","boundary":[0.7283216354176892,0.3286738219175638,0.8219044492981251,0.342303873455194],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7224265608128007,0.328547371244119,0.7283455629724159,0.3421774227817492],"dir":"ltr"},{"str":"گیجی،.","boundary":[0.6661047781486209,0.328547371244119,0.7203927186610387,0.3421774227817492],"dir":"rtl"},{"str":"ناتوانی.","boundary":[0.6118429125355846,0.328547371244119,0.6640709359968588,0.3421774227817492],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی،.کاهش.","boundary":[0.5043882521841564,0.328547371244119,0.6098090703838226,0.3421774227817492],"dir":"rtl"},{"str":"میل.","boundary":[0.46201654068911363,0.328547371244119,0.48848256356140185,0.3421774227817492],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی،.","boundary":[0.40420848876018456,0.328547371244119,0.4599826985373516,0.3421774227817492],"dir":"rtl"},{"str":"انزال.","boundary":[0.3624625748502994,0.328547371244119,0.40214857170904095,0.3421774227817492],"dir":"rtl"},{"str":"غیرعادی،.","boundary":[0.28564592127220967,0.328547371244119,0.36042873269853737,0.3421774227817492],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ.شدن.","boundary":[0.20233661774811035,0.328547371244119,0.28361207912044767,0.3421774227817492],"dir":"rtl"},{"str":"سینه/.","boundary":[0.1539937542946893,0.328547371244119,0.20027670069696676,0.3421774227817492],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت.","boundary":[0.08103618582507117,0.328547371244119,0.15195991214292728,0.3421774227817492],"dir":"rtl"},{"str":"به.لمس","boundary":[0.7868091685481495,0.34618626146928744,0.8434699249042898,0.35981631300691763],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7814408069107687,0.34523494525730325,0.7868091685481498,0.3564596935824105],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8294101857759891,0.3639516023679007,0.843203807548837,0.3775816539055309],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.7831949093710727,0.3639516023679007,0.8240648314027683,0.3775816539055309],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:","boundary":[0.7114499484637283,0.3639516023679007,0.7777662400608619,0.3775816539055309],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7058070334740355,0.3638251516944559,0.7117260356336507,0.3774552032320861],"dir":"ltr"},{"str":"سرطان.پروستات.(درجه.بالا)","boundary":[0.5047434843427898,0.3638251516944559,0.706198156964759,0.3774552032320861],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49937512270540885,0.3628738354824717,0.5047434843427898,0.37409858380757893],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.5237382816334545,0.3964709121922014,0.6099450255227251,0.4775187264129954],"dir":"ltr"},{"str":"فيناسترا","boundary":[0.7560352655345048,0.5173387584947292,0.8570715127122803,0.5349776487198976],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.7177020958083833,0.5173387584947292,0.7289412611039238,0.5349776487198976],"dir":"rtl"},{"str":"FINASTERIDE","boundary":[0.08695672180229705,0.5114308890742308,0.3175631319328556,0.5290697792993992],"dir":"ltr"},{"str":"Proscar,","boundary":[0.08695672180229705,0.5381543401892492,0.1717210047118877,0.5493790885143564],"dir":"ltr"},{"str":"Propecia","boundary":[0.17769062285265536,0.5381543401892492,0.2683944610778443,0.5493790885143564],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.806667198390105,0.5666555120730186,0.8434788210464318,0.5858979377732023],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7365377355979624,0.5729694330058913,0.8057294223029352,0.5874012522810291],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.711210785934602,0.5729694330058913,0.7312990821635418,0.5874012522810291],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6930582482575832,0.5729694330058913,0.7064705629724158,0.5874012522810291],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.6753279302051635,0.5729694330058913,0.6920864214194562,0.5874012522810291],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6673075979189163,0.5729694330058913,0.674375429468931,0.5874012522810291],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6558334151369393,0.5729694330058913,0.6663523363109847,0.5874012522810291],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6342171407968855,0.5729694330058913,0.6548726317856092,0.5874012522810291],"dir":"rtl"},{"str":"X","boundary":[0.6145875257681359,0.5706142402769626,0.6323061868067145,0.5834425240770851],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.8751569095415727,0.5943751132496928,0.8852218207028566,0.608005164787323],"dir":"rtl"},{"str":"روه","boundary":[0.8404940665277661,0.5943751132496928,0.8743694475802495,0.608005164787323],"dir":"rtl"},{"str":"?","boundary":[0.8179551757141456,0.5856496252938478,0.8434656302149799,0.6048920509940315],"dir":"ltr"},{"str":"داروی","boundary":[0.790794180082458,0.5943751132496928,0.8354396228035732,0.608005164787323],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8116867699028174,0.5933635078621344,0.817953948660057,0.6077953271372722],"dir":"ltr"},{"str":"درم","boundary":[0.6503886693825465,0.5943751132496928,0.6798063708648278,0.608005164787323],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6350253386669285,0.5943751132496928,0.6496012074212231,0.608005164787323],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6143010086384608,0.5943751132496928,0.6342483066653578,0.608005164787323],"dir":"rtl"},{"str":"ترکيب","boundary":[0.5545491496515167,0.593709583389457,0.6114602250417199,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"صناعى","boundary":[0.491314911161284,0.593709583389457,0.5494123944733484,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.475967225385295,0.593709583389457,0.48910897467360365,0.6073396349270872],"dir":"ltr"},{"str":"آزااس","boundary":[0.41898406056739,0.593709583389457,0.456511055757338,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4119829500834399,0.593709583389457,0.41821485103563383,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"روئ","boundary":[0.3858089660842251,0.593709583389457,0.4111928806321784,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3788208930499658,0.593709583389457,0.3850267191027782,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.36611834260231124,0.593709583389457,0.37803603857858065,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3403838838716012,0.593709583389457,0.34721550750957114,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.327667155443212,0.593709583389457,0.33960945935996867,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ارک","boundary":[0.30272912167468347,0.593709583389457,0.3268744785020124,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.295738441150486,0.593709583389457,0.30194426720329837,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2887477606262885,0.593709583389457,0.2949535866791009,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.2671269198681757,0.593709583389457,0.28796290615490333,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.25276700696966725,0.593709583389457,0.2618358569745755,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ورم","boundary":[0.22506242637675472,0.593709583389457,0.2519977974379111,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ونهاى","boundary":[0.1631998805667354,0.593709583389457,0.2242932168449986,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1491192819279474,0.593709583389457,0.1579247754491018,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"دروژن","boundary":[0.1044634092470796,0.593709583389457,0.14833442745656228,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"ى","boundary":[0.08695672180229705,0.593709583389457,0.10367073230588006,0.6073396349270872],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8158701040541868,0.6286620064919133,0.8434788210464318,0.6430938257670511],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.744933800431923,0.6311283818563168,0.8037127589084128,0.6455602011314546],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.6632672155688623,0.6311283818563168,0.7388598826936291,0.6455602011314546],"dir":"rtl"},{"str":"Tab:","boundary":[0.08695672180229705,0.6302021208861297,0.1248144080691077,0.6414268692112369],"dir":"ltr"},{"str":"1mg,","boundary":[0.13018276970648868,0.6302021208861297,0.17373091930892315,0.6414268692112369],"dir":"ltr"},{"str":"5mg","boundary":[0.17909928094630412,0.6302021208861297,0.21727906891135762,0.6414268692112369],"dir":"ltr"},{"str":"Topical","boundary":[0.08695580151173064,0.6465583430848334,0.15105618680671445,0.6577830914099406],"dir":"ltr"},{"str":"Gel:","boundary":[0.15642454844409542,0.6465583430848334,0.1934018234023756,0.6577830914099406],"dir":"ltr"},{"str":"1%","boundary":[0.19877018503975658,0.6465583430848334,0.22739428929027194,0.6577830914099406],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8187886522037892,0.6643975662540769,0.8391362766270737,0.6788293855292147],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7414213581034653,0.6683860475576551,0.8126794566604496,0.6828178668327929],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6568558579562188,0.6683860475576551,0.7353474403651713,0.6828178668327929],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5309324997545892,0.6683860475576551,0.6507819402179248,0.6828178668327929],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرپلازی","boundary":[0.751690880534014,0.6913077572181144,0.843474526357122,0.7049378087557446],"dir":"rtl"},{"str":"خوشخیم","boundary":[0.6578212427603809,0.6913077572181144,0.7460847771669776,0.7049378087557446],"dir":"rtl"},{"str":"پروستات:","boundary":[0.5666112447236674,0.6913077572181144,0.6522151393933444,0.7049378087557446],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5034477152252872,0.6915383437402786,0.5105400878570728,0.704366627540401],"dir":"ltr"},{"str":"BPH","boundary":[0.5105416216746835,0.6888010585739438,0.5595256208893689,0.7016293423740664],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5595173382742712,0.6915383437402786,0.5666097109060568,0.704366627540401],"dir":"ltr"},{"str":"توجه:","boundary":[0.7935775259377079,0.7076638190632707,0.8432295756846964,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7708794276296376,0.7076638190632707,0.7870694573966821,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.7278012111023855,0.7076638190632707,0.7643321451359577,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"پروستاتهای","boundary":[0.6061904878767056,0.7076638190632707,0.7213450660155101,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.552135387341002,0.7076638190632707,0.5997499877294591,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"(بالاتر","boundary":[0.4942612500503699,0.7076638190632707,0.5456419640227742,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4737048785847881,0.7076638190632707,0.4877165750466281,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3881727324040444,0.7076638190632707,0.39669922450181605,0.7212938706009009],"dir":"ltr"},{"str":"40","boundary":[0.3966869539609306,0.7076638190632707,0.4186420192402082,0.7212938706009009],"dir":"ltr"},{"str":"cm","boundary":[0.42188635025031906,0.7044426545397292,0.45518399676057725,0.7180727060773593],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.45685739177382945,0.7054781407046256,0.46721986355158535,0.7150993535547174],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3720297621969177,0.7076638190632707,0.3819903737606754,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.3031450930106999,0.7076638190632707,0.3658604410032394,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28484833611465593,0.7076638190632707,0.29697316432708354,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"علایم","boundary":[0.22969210145283203,0.7076638190632707,0.2786633699813488,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"خفیفتر","boundary":[0.15037486502405026,0.7076638190632707,0.22348888288995783,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثرتر","boundary":[0.08689855379193791,0.7076638190632707,0.14418729140080497,0.7212938706009009],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7966278731527121,0.7240198809084268,0.843249208550113,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.7454064245670541,0.7240198809084268,0.7912402142436439,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.6853913988715301,0.7240198809084268,0.7400108594286836,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6325860558562105,0.7240198809084268,0.6800020859919506,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"پروستات","boundary":[0.5479959416038143,0.7240198809084268,0.6272082372140964,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5258366845351715,0.7240198809084268,0.5426082261706097,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5117772651418475,0.7240198809084268,0.5204080568371454,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"یزان","boundary":[0.47047462452144895,0.7240198809084268,0.5111502221883613,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.42768540787277903,0.7245456494980131,0.4389804407578286,0.7357703978231204],"dir":"ltr"},{"str":"27","boundary":[0.4389779866496515,0.7240198809084268,0.4654961593207028,0.737649932446057],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.412677537128913,0.7240198809084268,0.4223135184548936,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.3450301241778738,0.7240198809084268,0.4073673861293806,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3191100892990152,0.7240198809084268,0.339684769804653,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.2585240379895946,0.7240198809084268,0.3137845722489448,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.21349261139665146,0.7240198809084268,0.25317868361637386,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19138622070872607,0.7240198809084268,0.2081577623441642,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.177326801315402,0.7240198809084268,0.18595759301069992,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"یزان","boundary":[0.13602416069500345,0.7240198809084268,0.1766997583619158,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.10194334691273192,0.7245456494980131,0.11323837979778151,0.7357703978231204],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.1132359256896044,0.7240198809084268,0.13101900706783154,0.737649932446057],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.08695810223814666,0.7240198809084268,0.09655366521056248,0.737649932446057],"dir":"rtl"},{"str":"بهبودی","boundary":[0.7776269694218122,0.7403759427535831,0.8432418462255817,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"علایم","boundary":[0.723998723863748,0.7403759427535831,0.7722816150485914,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7022181940571113,0.7403759427535831,0.7186533694905272,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6884951408658094,0.7403759427535831,0.6967895663590851,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"یزان","boundary":[0.6471925002454109,0.7403759427535831,0.6875277153974411,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6378316113674292,0.7403759427535831,0.64184714587219,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"یش","boundary":[0.602101176744871,0.7403759427535831,0.6364313435252016,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5827501674017492,0.7403759427535831,0.5967558223716503,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.5434324997545892,0.7409017113431694,0.5547275326396387,0.7521264596682766],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.5547250785314617,0.7403759427535831,0.5782055254245607,0.7540059942912133],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5177278254834199,0.7403759427535831,0.5380353023461274,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5084559364876804,0.7403759427535831,0.5124714709924413,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"یماران","boundary":[0.45051812783638273,0.7403759427535831,0.5070556686454528,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"مىشود.","boundary":[0.3754739496417002,0.7403759427535831,0.44514086580936485,0.7540059942912133],"dir":"rtl"},{"str":"این.","boundary":[0.8197156915676844,0.7566055539252944,0.849388927063905,0.7702356054629246],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.سبب.کاهش.سطح.","boundary":[0.6433711470501621,0.7566055539252944,0.8085556346323747,0.7702356054629246],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5955982502208699,0.7566055539252944,0.601517252380485,0.7702356054629246],"dir":"ltr"},{"str":"PSA","boundary":[0.6014988465691569,0.7549397718339393,0.6436941690389713,0.7669662878965542],"dir":"ltr"},{"str":"(آنتی.ژن.اختصاصی.پروستات).","boundary":[0.39430002699519,0.7566055539252944,0.5959163639933249,0.7702356054629246],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.367338581034652,0.7566055539252944,0.38313997005988026,0.7702356054629246],"dir":"rtl"},{"str":"زمان.بیماریابی.","boundary":[0.26504675076077355,0.7566055539252944,0.3561263743005792,0.7702356054629246],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.2426223372926279,0.7566055539252944,0.25383454402670075,0.7702356054629246],"dir":"rtl"},{"str":"نظر.سرطان.پروستات.","boundary":[0.08103618582507117,0.7566055539252944,0.23146228035731817,0.7702356054629246],"dir":"rtl"},{"str":"می.شود.","boundary":[0.7875604324138609,0.7729616157704506,0.8434754466476883,0.7865916673080808],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان:","boundary":[0.7461182143908904,0.7894441282890516,0.8434871036615295,0.8030741798266818],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7220385049572985,0.7893176776156069,0.7279575071169136,0.8029477291532371],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7102238146657506,0.7876518955242519,0.7396270982624915,0.7996784115868667],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7401979851771866,0.7893176776156069,0.7461169873368018,0.8029477291532371],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.6942426622165505,0.7893176776156069,0.7208912093845097,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.693301204967115,0.7893176776156069,0.703731164719741,0.8029477291532371],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7043032786885246,0.7893176776156069,0.7102222808481398,0.8029477291532371],"dir":"ltr"},{"str":".بار.","boundary":[0.6486115882988122,0.7893176776156069,0.6604495926180426,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.6207375208599195,0.7893176776156069,0.6356262884067929,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"روز.","boundary":[0.5856407062923333,0.7893176776156069,0.6077522209679003,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"خوراکی.","boundary":[0.5246254417394719,0.7893176776156069,0.585067058505939,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"همراه.بدون.یا.","boundary":[0.4605594139589673,0.7893176776156069,0.5240413639933249,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"غذا..","boundary":[0.43033860557573383,0.7893176776156069,0.4572479017375086,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.3907829832139001,0.7893176776156069,0.41735330568371454,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.376050665063316,0.7893176776156069,0.3895835378423481,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":".مدت.","boundary":[0.29532277657799155,0.7893176776156069,0.30716078089722193,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2558423112790812,0.7893176776156069,0.2617613134386964,0.8029477291532371],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.25585212771178956,0.7893176776156069,0.26628208746441545,0.8029477291532371],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.27389350397565526,0.7893176776156069,0.29475342348090705,0.8029477291532371],"dir":"ltr"},{"str":"ماه.","boundary":[0.2226489643663493,0.7893176776156069,0.2428048615882988,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"جهت.","boundary":[0.17772191273191323,0.7893176776156069,0.2221013914793364,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی.","boundary":[0.12306892362815353,0.7893176776156069,0.17712219004613725,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ.","boundary":[0.08103618582507117,0.7893176776156069,0.12249527584175911,0.8029477291532371],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی.مصرف.شود.","boundary":[0.7086611612839895,0.805673739460763,0.8434944659860608,0.8193037909983932],"dir":"rtl"},{"str":"آلوپسى","boundary":[0.7748581218710121,0.8221562519793641,0.843461182143909,0.8357863035169943],"dir":"rtl"},{"str":"آندروژنیک","boundary":[0.6713903136350251,0.8221562519793641,0.7684932389319722,0.8357863035169943],"dir":"rtl"},{"str":"(طاسى","boundary":[0.6033127432494755,0.8221562519793641,0.6650775804947484,0.8357863035169943],"dir":"rtl"},{"str":"مردانه):","boundary":[0.5286980342593502,0.8221562519793641,0.5969099710415235,0.8357863035169943],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5452126484735447,0.8220298013059193,0.5511316506331598,0.8356598528435495],"dir":"ltr"},{"str":"برای.","boundary":[0.4828154142534603,0.8220298013059193,0.49879932757435946,0.8356598528435495],"dir":"rtl"},{"str":"مردان.","boundary":[0.4339249779130264,0.8220298013059193,0.48203316727201334,0.8356598528435495],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3897629945027977,0.8220298013059193,0.3956819966624129,0.8356598528435495],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.38382650682242075,0.8220298013059193,0.40468642632767254,0.8356598528435495],"dir":"ltr"},{"str":"40","boundary":[0.41229508196721315,0.8220298013059193,0.433155001472465,0.8356598528435495],"dir":"ltr"},{"str":"سال.","boundary":[0.3465829611269265,0.8220298013059193,0.3763604962206734,0.8356598528435495],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.32436714685383333,0.8220298013059193,0.33318046284480224,0.8356598528435495],"dir":"rtl"},{"str":"طاسی.خفیف.","boundary":[0.23099293216845,0.8220298013059193,0.3235848998723864,0.8356598528435495],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.20794272111514678,0.8220298013059193,0.2175904338863257,0.8356598528435495],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط.پیشانی.","boundary":[0.101713581034652,0.8220298013059193,0.20716047413369984,0.8356598528435495],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.08103618582507117,0.8220298013059193,0.08836323255129086,0.8356598528435495],"dir":"rtl"},{"str":"ورتکس.سر.قطع.آثار.دارو.طی.یک.سال.با.قطع.درمان.مصرف.دارو.حداقل.","boundary":[0.3164425247864926,0.8383858631510754,0.8434683910866791,0.8520159146887056],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.30601532590556596,0.8383858631510754,0.31644528565819185,0.8520159146887056],"dir":"ltr"},{"str":".ماه.جهت.ارزیابی.پاسخ.بالینی.","boundary":[0.08891111220182586,0.8383858631510754,0.3059846495533523,0.8520159146887056],"dir":"rtl"},{"str":"مردان:","boundary":[0.7851541793462257,0.8548683756696766,0.8434576543634045,0.8684984272073066],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.733486612839894,0.8547419249962317,0.7439165725925199,0.8683719765338619],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7439141184843429,0.8547419249962317,0.749833120643958,0.8683719765338619],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7498343476980466,0.8530761429048767,0.7792376312947875,0.8651026589674915],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7792339501325218,0.8547419249962317,0.785152952292137,0.8683719765338619],"dir":"ltr"},{"str":".در.روز.خوراکی.همراه.یا.بدون.غذا","boundary":[0.48917462206734075,0.8547419249962317,0.7334703543732208,0.8683719765338619],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8002791548051439,0.8756183132570691,0.8715372533621282,0.890050132532207],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8128300775498185,0.8717214401813117,0.839141184843428,0.8861532594564495],"dir":"ltr"},{"str":"تصویب","boundary":[0.7158516982428585,0.8756183132570691,0.7942052370668499,0.890050132532207],"dir":"rtl"},{"str":"نشده:","boundary":[0.5984042161578482,0.8756183132570691,0.6571003484833612,0.890050132532207],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8294084985766175,0.8988607300125318,0.8434628693432809,0.9124907815501618],"dir":"ltr"},{"str":"هیرسوتیسم","boundary":[0.7150700647884559,0.8988607300125318,0.8238023952095809,0.9124907815501618],"dir":"rtl"},{"str":"زنان:","boundary":[0.6665186021399824,0.8988607300125318,0.7094639614214195,0.9124907815501618],"dir":"rtl"},{"str":"5mg","boundary":[0.5734094311377246,0.8943053644675781,0.6169781338961422,0.9123643308767171],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6171861195641505,0.8987342793390869,0.6238091440070679,0.9123643308767171],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.6238066898988908,0.8943053644675781,0.6601290247374104,0.9079354160052083],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6605980661627565,0.8987342793390869,0.6665170683223717,0.9123643308767171],"dir":"ltr"},{"str":".به.صورت.خوراکی","boundary":[0.44516111220182586,0.8987342793390869,0.5733974673603612,0.9123643308767171],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4359582065377442,0.8906383043333943,0.44516111220182586,0.9098807300335781],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08104,0.04743,0.95017,0.91249],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/76cc0414c20dc627928e18a064fcd257.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/973d8815e79e95c8e960be3c89c240b1.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.1506,0.04743,0.07024,0.68374]},"elements":[{"words":[{"str":"5","boundary":[0.15687426376754687,0.04963457430943737,0.1707890571316384,0.0640663935845752],"dir":"ltr"},{"str":"Zf","boundary":[0.21195672180229705,0.04742684671162976,0.30398577844311375,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":"5Á{\u0003Z\u0003Ã|ÀÀ·M","boundary":[0.33466213065671935,0.04742684671162976,0.5800729483655639,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8802229557278886,0.0844703853055216,0.913058923137332,0.10371281100570538],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.8258061745361736,0.09269163652019974,0.8802229557278883,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7828194021792481,0.09269163652019974,0.8197322567978798,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.7001865122214587,0.09269163652019974,0.7767454844409541,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.10907275360715293,0.9130466525964465,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":").حساسیت.مفرط.به.دارو.","boundary":[0.7223842274467459,0.10907275360715293,0.902640006871503,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7119567218022971,0.10907275360715293,0.722386681554923,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":").بارداری.یا.احتمال.آن","boundary":[0.5514586605477569,0.10907275360715293,0.7119235913419063,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.8762325758319428,0.12363522093511775,0.9130441984882695,0.1428776466353015],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7974237999411015,0.12994914186799053,0.8762190782369688,0.14438096114312837],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.7519798517718661,0.12994914186799053,0.7913498822028076,0.14438096114312837],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.کلیرانس.تئوفیلین.و.کاهش.نیمه.عمر.دارو.بعد.از.تجویز.آمینوفیلین.","boundary":[0.3861861318346913,0.14633025895494375,0.9130033989398255,0.15996031049257392],"dir":"rtl"},{"str":"L","boundary":[0.8854354814960245,0.16474043220492537,0.9130441984882695,0.17917225148006322],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.8022504171983902,0.16720680756932882,0.8793339550407382,0.18163862684446663],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.7301364484146462,0.16720680756932882,0.7961764994600962,0.18163862684446663],"dir":"rtl"},{"str":"شایعترین:کاهش.","boundary":[0.7863858348876018,0.18358776430273466,0.9130644448807305,0.19734426651380962],"dir":"rtl"},{"str":"میل.","boundary":[0.7248751472464906,0.18358776430273466,0.7322021939727104,0.19721781584036482],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی،.","boundary":[0.6685794394816924,0.18358776430273466,0.7243536492588594,0.19721781584036482],"dir":"rtl"},{"str":"ناتوانی.","boundary":[0.6158299180327869,0.18358776430273466,0.6680579414940611,0.19721781584036482],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی،.کاهش.حجم.انزال،.ناتوانی.جنسی،.ضعف،.","boundary":[0.27443126042995974,0.18358776430273466,0.6153084200451556,0.19721781584036482],"dir":"rtl"},{"str":"ادم،.","boundary":[0.23578825954648083,0.18358776430273466,0.26160240993422995,0.19721781584036482],"dir":"rtl"},{"str":"افت.","boundary":[0.19555468980072643,0.18358776430273466,0.2228551094532247,0.19721781584036482],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.","boundary":[0.15060156326690882,0.18358776430273466,0.1825693899087072,0.19721781584036482],"dir":"rtl"},{"str":"خون.وضعیتی،.گیجی،.خوا","boundary":[0.745102520369098,0.19994382614789083,0.9297649577893394,0.213573877685521],"dir":"rtl"},{"str":".ب.آلودگی.","boundary":[0.6579862815352902,0.19994382614789083,0.7236168032786886,0.213573877685521],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.8716866471974086,0.21642633866649183,0.9128093710120744,0.230056390204122],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:","boundary":[0.8004865269461079,0.21642633866649183,0.8663412928241878,0.230056390204122],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7948675395111415,0.21629988799304703,0.800525792676941,0.2299299395306772],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8098684291253558,0.21629988799304703,0.8155266822911553,0.2299299395306772],"dir":"ltr"},{"str":"واکنای.ش","boundary":[0.7452782958672817,0.21629988799304703,0.7954907296063609,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":"سشاسامل.یت.مفرط.ورم.","boundary":[0.5894442672032983,0.21629988799304703,0.7048856692352998,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":"ب.","boundary":[0.53988109845882,0.21629988799304703,0.5629834593108864,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.5213679198979091,0.21629988799304703,0.529930776541455,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":"راش.","boundary":[0.4786833096102876,0.21629988799304703,0.5117191469813441,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":"وستی.","boundary":[0.4011156989300088,0.21629988799304703,0.44781323623245317,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.37018565328359676,0.21629988799304703,0.3808763620300383,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.3269197261215275,0.21629988799304703,0.33734968587415337,0.2299299395306772],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.33229146215765193,0.21629988799304703,0.3421253803867675,0.2299299395306772],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.342126607440856,0.214634105901692,0.3710697457543929,0.22666062196430686],"dir":"ltr"},{"str":"دارو).تندرن.س.","boundary":[0.24817122926278593,0.21629988799304703,0.3222787007951311,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.22965805070187498,0.21629988799304703,0.2381964387214843,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":"زرگ","boundary":[0.17727618533424955,0.21629988799304703,0.20149976685972318,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.156520565426524,0.21629988799304703,0.16507201252218603,0.2299299395306772],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.21629988799304703,0.15625981643270834,0.2299299395306772],"dir":"ltr"},{"str":"پستان","boundary":[0.8706077598900559,0.2326559498382032,0.9130420511436144,0.24628600137583337],"dir":"rtl"},{"str":"®","boundary":[0.8927014822813389,0.24954401714901006,0.9130491067046235,0.2639758364241479],"dir":"ltr"},{"str":"توجهات","boundary":[0.809672560616472,0.2535324984525882,0.8865904461568667,0.267964317727726],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکى","boundary":[0.7321748920192402,0.2535324984525882,0.8035986428781782,0.267964317727726],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7135113993324826,0.2535324984525882,0.7261009742809463,0.267964317727726],"dir":"ltr"},{"str":"پرستاری","boundary":[0.6167704549916561,0.2535324984525882,0.7074374815941886,0.267964317727726],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6030213139295181,0.2535324984525882,0.6106965372533621,0.267964317727726],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5235634264258369,0.2535324984525882,0.5969473961912241,0.267964317727726],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.4666618607048199,0.2535324984525882,0.517489508687543,0.267964317727726],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.44799836801806225,0.2535324984525882,0.46058794296652605,0.267964317727726],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده:","boundary":[0.36047873515264556,0.2535324984525882,0.4419244502797684,0.267964317727726],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.8499791400804949,0.2699136155395416,0.8604090998331207,0.2835436670771717],"dir":"ltr"},{"str":".-","boundary":[0.8601455899676059,0.2699136155395416,0.8712013473053893,0.2835436670771717],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.871209629920487,0.2699136155395416,0.891808800431923,0.2835436670771717],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.891046493079415,0.2699136155395416,0.9024933739079218,0.2835436670771717],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.2699136155395416,0.9130466525964465,0.2835436670771717],"dir":"ltr"},{"str":"درماه.ان.","boundary":[0.8059217630313145,0.2699136155395416,0.8535136693825464,0.2835436670771717],"dir":"rtl"},{"str":"رای.هیپرپلازی.","boundary":[0.6838156167173849,0.2699136155395416,0.7677533253165799,0.2835436670771717],"dir":"rtl"},{"str":"وش","boundary":[0.6127641233925591,0.2699136155395416,0.6431935309708452,0.2835436670771717],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6368025731324236,0.2699136155395416,0.642591200795131,0.2835436670771717],"dir":"ltr"},{"str":"یم.پروستات.","boundary":[0.5175907406498478,0.2699136155395416,0.6020447322567978,0.2835436670771717],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.501783523117699,0.2699136155395416,0.5075721507804064,0.2835436670771717],"dir":"ltr"},{"str":"و.","boundary":[0.4986864385982134,0.2699136155395416,0.5073138299009837,0.2835436670771717],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.4891467065868264,0.2699136155395416,0.4995766663394523,0.2835436670771717],"dir":"ltr"},{"str":"اه.درممداوم.ان.","boundary":[0.4012804309413959,0.2699136155395416,0.47596415775007367,0.2835436670771717],"dir":"rtl"},{"str":"رای.آلوپسآنی.دروژنیک.","boundary":[0.22192945052517915,0.2699136155395416,0.3631119932266615,0.2835436670771717],"dir":"rtl"},{"str":"هت","boundary":[0.156520565426524,0.2699136155395416,0.18412606140178658,0.2835436670771717],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.2699136155395416,0.15630018223391715,0.2835436670771717],"dir":"ltr"},{"str":"ظهور.پاسخ؛.","boundary":[0.82393583734171,0.2862696773846978,0.912921646461176,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.802135074114067,0.2862696773846978,0.8138427039363897,0.2998997289223279],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8138519068420537,0.2862696773846978,0.8242818665946795,0.2998997289223279],"dir":"ltr"},{"str":"خودداری.","boundary":[0.7390859674094434,0.2862696773846978,0.8082887503681162,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"دست.از.","boundary":[0.6849805511926966,0.2862696773846978,0.728629932757436,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"زدن.","boundary":[0.6441733336605477,0.2862696773846978,0.6735597452635712,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"به.قرص.فیناستراید.","boundary":[0.509261804260332,0.2862696773846978,0.6327525277314224,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.4821699838028861,0.2862696773846978,0.49784099833120654,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"زنان.حامله.","boundary":[0.4013638706194169,0.2862696773846978,0.47069702807499764,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"و.استفاده.کاندوم.از.","boundary":[0.2807935358790616,0.2862696773846978,0.3899952144890547,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.25836912241091586,0.2862696773846978,0.2693727299499362,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"قطع.","boundary":[0.2164406842053598,0.2862696773846978,0.24694831648179053,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.1776933837243546,0.2862696773846978,0.20507202807499755,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.15060156326690882,0.2862696773846978,0.16627257779522922,0.2998997289223279],"dir":"rtl"},{"str":"شریک.جنسی.تحت.درمان.دارد.","boundary":[0.6858943997251399,0.3026257392298539,0.913058923137332,0.3162557907674841],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1506,0.04743,0.92976,0.31626],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/391dfcdde565c2a9f1e7563d542498b1.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/1b37b0e4f1ca0bcad7af64c32a35f049.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08155,0.1263,0.1077,0.07506]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6417314960243448,0.12630250426139542,0.7824255178168255,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.580796603514283,0.12630250426139542,0.624025719053696,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6685904829684893,0.19175933848950164,0.8109410277805046,0.2206229770397773],"dir":"rtl"},{"str":"آنتیکولینرژیک/","boundary":[0.3948776627073721,0.19175933848950164,0.6577678659075293,0.2206229770397773],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری-تناسلی","boundary":[0.12210353882399137,0.19175933848950164,0.3840550456464121,0.2206229770397773],"dir":"rtl"},{"str":"D","boundary":[0.4934769804652989,0.30196254013348633,0.6054217090409345,0.3830103543542803],"dir":"ltr"},{"str":"داریفناسين","boundary":[0.7107784431137725,0.41518440858404604,0.8434665505055463,0.4328232988092145],"dir":"rtl"},{"str":"Darifenacin","boundary":[0.0874702439383528,0.41055936754356,0.25433426180426033,0.4281982577687284],"dir":"ltr"},{"str":"Enablex","boundary":[0.0874702439383528,0.4369621115635753,0.1683177701973103,0.4481868598886825],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.17385331795425543,0.43375504061354464,0.18967924806125455,0.44497978893865187],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.806667198390105,0.4526349996472222,0.8434788210464318,0.47187742534740595],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7365371220709181,0.458948920580095,0.8057288087758908,0.4733807398552328],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7108192626065942,0.458948920580095,0.7312984686364976,0.4733807398552328],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6920913296358104,0.458948920580095,0.7059867968980073,0.4733807398552328],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.6743610115833907,0.458948920580095,0.6911195027976834,0.4733807398552328],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6663406792971435,0.458948920580095,0.6734085108471581,0.4733807398552328],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6548692573868656,0.458948920580095,0.665388178560911,0.4733807398552328],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6332507655381598,0.458948920580095,0.6539057131638363,0.4733807398552328],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.609487582212624,0.45659372785116625,0.6272062432512026,0.4694220116512888],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.8822362447236675,0.48035460082389647,0.8923011558849515,0.4939846523615266],"dir":"rtl"},{"str":"روه","boundary":[0.8475734017098607,0.48035460082389647,0.8814487827623442,0.4939846523615266],"dir":"rtl"},{"str":"?","boundary":[0.8179551757141456,0.4716291128680514,0.8434656302149799,0.4908715385682352],"dir":"ltr"},{"str":"داروی","boundary":[0.7977561782173358,0.48035460082389647,0.842518957985668,0.4939846523615266],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.65254767105134,0.48035460082389647,0.6810397136055758,0.4939846523615266],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.637184340335722,0.48035460082389647,0.6517602090900166,0.4939846523615266],"dir":"rtl"},{"str":"ى:داروى","boundary":[0.5775496650142339,0.4796890709636606,0.6364073083341514,0.4939846523615266],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5634848642878179,0.4796890709636606,0.5724129098360656,0.4933191225012908],"dir":"rtl"},{"str":"تى","boundary":[0.5397671358103465,0.4796890709636606,0.5627130472661235,0.4933191225012908],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.500798198684598,0.4796890709636606,0.5149568690487877,0.4933191225012908],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.49381012565033866,0.4796890709636606,0.49957085365090853,0.4933191225012908],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4868455200255227,0.4796890709636606,0.4930513460783351,0.4933191225012908],"dir":"rtl"},{"str":"رژیک","boundary":[0.435558800431923,0.4796890709636606,0.48605545057426136,0.4933191225012908],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8158701040541868,0.5191315537497073,0.8434788210464318,0.5335633730248451],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7510003558456857,0.5215979291141107,0.8097793143221753,0.5360297483892487],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.669333770982625,0.5215979291141107,0.7449264381073918,0.5360297483892487],"dir":"rtl"},{"str":"Extended","boundary":[0.0874702439383528,0.5185282705058112,0.1856978276160996,0.5321583220434414],"dir":"ltr"},{"str":"Release","boundary":[0.19219952100223586,0.5185282705058112,0.27308058672577107,0.5321583220434414],"dir":"ltr"},{"str":"Tab:","boundary":[0.2795822801119074,0.5185282705058112,0.325552327721606,0.5321583220434414],"dir":"ltr"},{"str":"7.5mg,","boundary":[0.3320710525669971,0.5185282705058112,0.40450712304898395,0.5321583220434414],"dir":"ltr"},{"str":"15mg","boundary":[0.41102584789437524,0.5185282705058112,0.4704244686855797,0.5321583220434414],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8187886522037892,0.5385108913131673,0.8391362766270737,0.5529427105883051],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7414213581034653,0.5424993726167454,0.8126794566604496,0.5569311918918832],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6568558579562188,0.5424993726167454,0.7353474403651713,0.5569311918918832],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5309324997545892,0.5424993726167454,0.6507819402179248,0.5569311918918832],"dir":"rtl"},{"str":"نشانههای","boundary":[0.7592414044861098,0.5602897687571557,0.8434867968980074,0.5739198202947859],"dir":"rtl"},{"str":"بیشفعالى","boundary":[0.6653743742024149,0.5602897687571557,0.7536353011190734,0.5739198202947859],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه:","boundary":[0.6120459899872387,0.5602897687571557,0.6597682708353785,0.5739198202947859],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.612046603514283,0.560163318083711,0.6179656056738981,0.5737933696213412],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.شروع:.","boundary":[0.5269381319328557,0.560163318083711,0.6006779473839208,0.5737933696213412],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46717415578678706,0.560163318083711,0.4730931579464022,0.5737933696213412],"dir":"ltr"},{"str":"7/5mg","boundary":[0.47309469176401303,0.5592120018717268,0.5271540934524394,0.5737933696213412],"dir":"ltr"},{"str":"به.صورت.خوراکی.","boundary":[0.35711200549720234,0.560163318083711,0.4675913541768921,0.5737933696213412],"dir":"rtl"},{"str":"یک.","boundary":[0.31826040541867084,0.560163318083711,0.345691199568077,0.5737933696213412],"dir":"rtl"},{"str":"بار.","boundary":[0.28973446549523907,0.560163318083711,0.30683959948954553,0.5737933696213412],"dir":"rtl"},{"str":"در.روز","boundary":[0.24016608177088447,0.560163318083711,0.27831365956611365,0.5737933696213412],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.2347977201335035,0.5592120018717268,0.24115416707568474,0.5737933696213412],"dir":"ltr"},{"str":"اگر.پاسخ.کافی.","boundary":[0.1253555389221557,0.560163318083711,0.22381435898694418,0.5737933696213412],"dir":"rtl"},{"str":"نبود،.","boundary":[0.08154970796112693,0.560163318083711,0.11398688279179346,0.5737933696213412],"dir":"rtl"},{"str":"پس.از.حداقل.","boundary":[0.7414710537940512,0.5778022083088794,0.8434760601747325,0.5914322598465096],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7310435481496025,0.5778022083088794,0.7414735079022284,0.5914322598465096],"dir":"ltr"},{"str":".هفته.دوز.را.می.توان.تا.","boundary":[0.5631481913222736,0.5778022083088794,0.7310444684401689,0.5914322598465096],"dir":"rtl"},{"str":"15mg","boundary":[0.5157130411308531,0.5768508920968952,0.5631518724845391,0.5914322598465096],"dir":"ltr"},{"str":".یک.بار.در.روز.افزایش.داد","boundary":[0.3269881343869638,0.5778022083088794,0.5156921812113479,0.5914322598465096],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3216197727495828,0.5768508920968952,0.3269881343869638,0.5880756404220024],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8106575782860508,0.5936645766586169,0.8434935456954943,0.6129070023588007],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.756241103857858,0.601885827873295,0.8106578850495729,0.6163176471484328],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7132543315009326,0.601885827873295,0.7501671861195642,0.6163176471484328],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.6306214415431433,0.601885827873295,0.7071804137626386,0.6163176471484328],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت.","boundary":[0.778506000294493,0.6195497733402606,0.8494297266123491,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"به.داریفناسین.","boundary":[0.679603906940218,0.6195497733402606,0.7636954574457642,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.6554846250122706,0.6195497733402606,0.6647933640914891,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"هر.جزئی.","boundary":[0.582970329832139,0.6195497733402606,0.6407262319623049,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.558772823206047,0.6195497733402606,0.5682119367821734,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"فرمولاسیون؛.گلوکوم.","boundary":[0.4083728035731815,0.6195497733402606,0.5572865539412978,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.38547904191616766,0.6195497733402606,0.3936096037289905,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"زاویه.","boundary":[0.3437592029056641,0.6195497733402606,0.3839927726514185,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"باریک.","boundary":[0.29226127662707374,0.6195497733402606,0.3422990085402965,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل.نشده؛.","boundary":[0.2011555781878865,0.6195497733402606,0.29080108226170615,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"احتباس.","boundary":[0.14027068813193286,0.6195497733402606,0.1996953838225189,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری،.","boundary":[0.08155001472464907,0.6195497733402606,0.13881049376656523,0.6331798248778908],"dir":"rtl"},{"str":"ایلئوس.پارالیتیک،.انسداد.دستگاه.گوارشی.یا.دستگاه.ادراری.تناسلی","boundary":[0.3712660744085599,0.637188663565429,0.8434564273093159,0.6508187151030592],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36589771277117894,0.6362373473534448,0.3712660744085599,0.6474620956785521],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.806667198390105,0.6549582018434243,0.8434788210464318,0.6742006275436082],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7278587292627859,0.6612721227762972,0.8066540075586532,0.675703942051435],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.6824147810935507,0.6612721227762972,0.721784811524492,0.675703942051435],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8214774344753119,0.6789360682432628,0.8329243153038187,0.6925661197808929],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8330516221655052,0.6789360682432628,0.843481581918131,0.6925661197808929],"dir":"ltr"},{"str":"احتمتشال.دید.","boundary":[0.7493725152154708,0.6789360682432628,0.819597434229901,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":"ر.","boundary":[0.7098195003435752,0.6789360682432628,0.7243432192991067,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":"تیک","boundary":[0.6571794934720724,0.6789360682432628,0.6779064309904781,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6573098679689802,0.6789360682432628,0.6630984956316875,0.6925661197808929],"dir":"ltr"},{"str":"ولینرژیک.","boundary":[0.5856821193678218,0.6789360682432628,0.6595366643761658,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.5456310739177384,0.6789360682432628,0.5705501309539391,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5169747594973987,0.6789360682432628,0.5303834867832641,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.41710528737606756,0.6789360682432628,0.5150947592519878,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4168810432413861,0.6789360682432628,0.42266967090409346,0.6925661197808929],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.38099415922253854,0.6789360682432628,0.3929625380386768,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.35249690168842646,0.6789360682432628,0.3770333820064789,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.3242812530676352,0.6789360682432628,0.3352327108078924,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":"آکلیدینیوم،.","boundary":[0.2411023240404437,0.6789360682432628,0.32241689776185334,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":"ایپراتروپیوم.","boundary":[0.15513338077942476,0.6789360682432628,0.2392353612447237,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":"(استنشاق","boundary":[0.08746901688426427,0.6789360682432628,0.1532612030038284,0.6925661197808929],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08155001472464907,0.6789360682432628,0.08724816248650241,0.6925661197808929],"dir":"ltr"},{"str":"دهانی)،","boundary":[0.7905823598704231,0.6965749584684312,0.8434831157357416,0.7102050100060614],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7847937322077158,0.6965749584684312,0.7906690205654265,0.7102050100060614],"dir":"ltr"},{"str":"پراملینتاید","boundary":[0.7177030160989497,0.6965749584684312,0.7865277130165897,0.7102050100060614],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6865119146951998,0.6965749584684312,0.6979587955237068,0.7102050100060614],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6980772062432513,0.6965749584684312,0.7085071659958772,0.7102050100060614],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.7066518602139983,0.695623642256447,0.7178333905958575,0.7102050100060614],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.افزایش.غلظت.سرمی.","boundary":[0.49426168155492295,0.6965749584684312,0.6880998760675371,0.7102050100060614],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.45765252282320606,0.6965749584684312,0.4860968584826336,0.7102050100060614],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.","boundary":[0.33953062113477955,0.6965749584684312,0.4493884764369935,0.7102050100060614],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3427769461077844,0.6965749584684312,0.3485655737704918,0.7102050100060614],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.3068874545989987,0.6965749584684312,0.3188558334151369,0.7102050100060614],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.2783928045548248,0.6965749584684312,0.30292928487287724,0.7102050100060614],"dir":"rtl"},{"str":"ا.کونیواپتان،.میفپریستون","boundary":[0.09270823107882596,0.6965749584684312,0.2645939678021007,0.7102050100060614],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.08154970796112693,0.695623642256447,0.09283860557573378,0.7102050100060614],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.8214581083734172,0.7142138486935997,0.832904989201924,0.7278439002312298],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8330516221655052,0.7142138486935997,0.843481581918131,0.7278439002312298],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.7660228722882105,0.7142138486935997,0.8204385798075978,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.متابولیسم.","boundary":[0.6462869343280653,0.7142138486935997,0.7649772688230096,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.6070702856581919,0.7142138486935997,0.6329600418925356,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5792744429174439,0.7142138486935997,0.593621471765031,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.481125914155296,0.7142138486935997,0.5782549143516246,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4817386742907627,0.7142138486935997,0.4875273019534701,0.7278439002312298],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.44584918278197705,0.7142138486935997,0.45781756159811526,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.41735453273780304,0.7142138486935997,0.4418910130558555,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.38999674830666536,0.7142138486935997,0.40094820604692255,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38915974403651715,0.7142138486935997,0.39494837169922453,0.7278439002312298],"dir":"ltr"},{"str":"القاکننای.ده","boundary":[0.3240481127908118,0.7142138486935997,0.38896678978109356,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":"وی.","boundary":[0.25461587071758124,0.7142138486935997,0.28548855158535386,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.1371153185432414,0.7142138486935997,0.14869257386865614,0.7278439002312298],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.14868919946991266,0.7142138486935997,0.15911915922253855,0.7278439002312298],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.15987809217630314,0.7132625324816155,0.17105931579464023,0.7278439002312298],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.17105931579464023,0.711119134843503,0.2538541768921174,0.7247491863811332],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.08154970796112693,0.7142138486935997,0.13622355698439187,0.7278439002312298],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش.متابولیسم.","boundary":[0.7346917333366056,0.7318527389187681,0.8433614839992148,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.6864922818297833,0.7318527389187681,0.7032882606826422,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.657627368214391,0.7318527389187681,0.6707181218388272,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.5573406977029549,0.7318527389187681,0.6555387687739277,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.556910461863159,0.7318527389187681,0.5626990895258663,0.7454827904563983],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5210209703543733,0.7318527389187681,0.5329893491705116,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.49252632031019933,0.7318527389187681,0.5170628006282517,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.46409946500441746,0.7318527389187681,0.47505092274467464,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.45426140546775307,0.7318527389187681,0.4619795756846962,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4517895050063807,0.7318527389187681,0.4575781326690881,0.7454827904563983],"dir":"ltr"},{"str":"هارکننای.ده","boundary":[0.38667787376067536,0.7318527389187681,0.4541362459507215,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":"وی.","boundary":[0.31617656081280066,0.7318527389187681,0.3470492416805733,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.196566089133209,0.7318527389187681,0.2080129699617159,0.7454827904563983],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.20812954010012763,0.7318527389187681,0.21855949985275355,0.7454827904563983],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.22037860753902033,0.7309014227067839,0.23156013792087957,0.7454827904563983],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.23156013792087957,0.7287580250686714,0.31435499901835673,0.7423880766063016],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.1400617821733582,0.7318527389187681,0.19447748969274567,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.08746871012074213,0.7318527389187681,0.137941892853637,0.7454827904563983],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08154970796112693,0.7318527389187681,0.08724045170601842,0.7454827904563983],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت.","boundary":[0.79281651860214,0.7494916291439365,0.8433392436438598,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":"سرمی.متوپرولول.","boundary":[0.671620386276627,0.7494916291439365,0.7916848679689801,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.6437202439383528,0.7494916291439365,0.657889050417047,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.5700325782860509,0.7494916291439365,0.6425964157750073,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":"م.","boundary":[0.5230742919897909,0.7494916291439365,0.5408312984686365,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.4692791670756847,0.7494916291439365,0.48802701973102974,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.43533394277019727,0.7494916291439365,0.4467808235987042,0.7631216806815667],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4469360459409051,0.7494916291439365,0.457366005693531,0.7631216806815667],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.45822831795425545,0.7485403129319524,0.46940954157259257,0.7631216806815667],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.37979440708746437,0.7494916291439365,0.4342101146068519,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.3223774786492588,0.7494916291439365,0.3786445040247374,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت.","boundary":[0.27072310297437907,0.7494916291439365,0.3212458280160989,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":"سرمی.پیموزاید.","boundary":[0.16384209040934525,0.7494916291439365,0.26959145234121923,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.135941948071071,0.7494916291439365,0.15022050055909286,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.08746871012074213,0.7494916291439365,0.13481811990772555,0.7631216806815667],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08154970796112693,0.7494916291439365,0.0872307803349291,0.7631216806815667],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف.","boundary":[0.8250521497987632,0.767130519369105,0.8801197298026899,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":"م.","boundary":[0.7777027400117797,0.767130519369105,0.7954597464906255,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7235164916069501,0.767130519369105,0.7422643442622952,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.68921327427113,0.767130519369105,0.7006601550996369,0.7807605709067352],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.700784394326102,0.767130519369105,0.7112143540787279,0.7807605709067352],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.7124653357219987,0.7661792031571208,0.7236468661038579,0.7807605709067352],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.5969837476685973,0.767130519369105,0.6876983226170611,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":"ر.","boundary":[0.5577957813880436,0.767130519369105,0.5723195003435751,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":"اولسروژنیک.","boundary":[0.4655949371748307,0.767130519369105,0.5562938671836655,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسیم.کلراید.","boundary":[0.3689092102679886,0.767130519369105,0.46408259301070004,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.3406179444389909,0.767130519369105,0.3545053734362893,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.24147856950034358,0.767130519369105,0.339102992784922,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22471762417787378,0.767130519369105,0.23050625184058116,0.7807605709067352],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.20570641503877488,0.767130519369105,0.2176747938549131,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.171913345440267,0.767130519369105,0.19066119809561205,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.13761074163149112,0.767130519369105,0.14918799695690588,0.7807605709067352],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.14918155492294102,0.767130519369105,0.15961151467556692,0.7807605709067352],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.16086249631883776,0.7661792031571208,0.17204371993717485,0.7807605709067352],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.08154970796112693,0.767130519369105,0.13622355698439187,0.7807605709067352],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش.","boundary":[0.8048533056837148,0.7847694095942734,0.8579939506233437,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":"ر.","boundary":[0.7659286958869149,0.7847694095942734,0.7804524148424464,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی.سکرتین.","boundary":[0.6527636325709238,0.7847694095942734,0.7646536333071564,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.6247331157357419,0.7847694095942734,0.6388223763094233,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.5260891638853442,0.7847694095942734,0.623452838176107,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5095889675566899,0.7847694095942734,0.5153775952193973,0.7983994611319036],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.49057775841759116,0.7847694095942734,0.5025461372337294,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.45678468881908324,0.7847694095942734,0.4755325414744283,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.42273976636890154,0.7847694095942734,0.4341866471974085,0.7983994611319036],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.43430383086286445,0.7847694095942734,0.44473379061549034,0.7983994611319036],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.4457338396976539,0.7838180933822892,0.45691537007951316,0.7983994611319036],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.3670698561892608,0.7847694095942734,0.4214855637086483,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش.","boundary":[0.31267761607931677,0.7847694095942734,0.36582086850888385,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":"متابولیسم.تیوریدازین.","boundary":[0.16412891430254245,0.7847694095942734,0.31140255349955825,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.13609839746736035,0.7847694095942734,0.15018765804104184,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.08746871012074213,0.7847694095942734,0.13481811990772555,0.7983994611319036],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08154970796112693,0.7847694095942734,0.0872307803349291,0.7983994611319036],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف.","boundary":[0.8250389589673113,0.802408299819442,0.880106538971238,0.8160383513570721],"dir":"rtl"},{"str":"م.","boundary":[0.7795147921370374,0.802408299819442,0.797271798615883,0.8160383513570721],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7271537866889173,0.802408299819442,0.7459016393442623,0.8160383513570721],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6843148743496615,0.802408299819442,0.6957617551781684,0.8160383513570721],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.6959430524197507,0.802408299819442,0.7165422229311869,0.8160383513570721],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.7161026308039659,0.8014569836074578,0.7272838544223029,0.8160383513570721],"dir":"ltr"},{"str":"احتتمشال.دید.","boundary":[0.6165905381859234,0.802408299819442,0.6846251656523021,0.8160383513570721],"dir":"rtl"},{"str":"ر.","boundary":[0.5792278148620792,0.802408299819442,0.5937515338176108,0.8160383513570721],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.5287520246392462,0.802408299819442,0.549478962157652,0.8160383513570721],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.528882399136154,0.802408299819442,0.5346710267988614,0.8160383513570721],"dir":"ltr"},{"str":"کولینرژیک.تیوتروپیوم.","boundary":[0.375040492784922,0.802408299819442,0.5287598471090607,0.8160383513570721],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.","boundary":[0.2530855808874055,0.802408299819442,0.3641932750424211,0.8160383513570721],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23814987852164524,0.802408299819442,0.24393850618435262,0.8160383513570721],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.2191386693825464,0.802408299819442,0.2311070481986846,0.8160383513570721],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.1853455997840385,0.802408299819442,0.20409345243938354,0.8160383513570721],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18010761264356534,0.8014569836074578,0.18547597428094634,0.812681731932565],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8158701040541868,0.8204977659744205,0.8434788210464318,0.8349295852495583],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7387515951703152,0.8229641413388239,0.8158351330126633,0.8373959606139617],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.6666376263865711,0.8229641413388239,0.7326776774320212,0.8373959606139617],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8294244502797684,0.8407545374792342,0.8434788210464318,0.8543845890168644],"dir":"ltr"},{"str":"شایعترین:","boundary":[0.7307518160400511,0.8407545374792342,0.823818346912732,0.8543845890168644],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7248174757043292,0.8406280868057894,0.7307364778639444,0.8542581383434196],"dir":"ltr"},{"str":"خشکی.دهان،.یبوست،.افزایش.","boundary":[0.5108207764798273,0.8406280868057894,0.7253389736919604,0.8542581383434196],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.خون،.","boundary":[0.42933671591243744,0.8406280868057894,0.4999736183370963,0.8542581383434196],"dir":"rtl"},{"str":"ادم.محیطی،.سردرد،.گیجی،.","boundary":[0.22887288946696774,0.8406280868057894,0.4185938573672328,0.8542581383434196],"dir":"rtl"},{"str":"درد،.خارش،.بثورات.","boundary":[0.08154970796112693,0.8406280868057894,0.21813003092176303,0.8542581383434196],"dir":"rtl"},{"str":"پوستی،.خشکی.پوست،.افزایش.","boundary":[0.6281578236968687,0.8582669770309579,0.8434660903602632,0.8718970285685881],"dir":"rtl"},{"str":"وزن،.سوء.هاضمه،.","boundary":[0.5015641871993718,0.8582669770309579,0.618666560321979,0.8718970285685881],"dir":"rtl"},{"str":"درد.شکمی،.تهوع،.استفراغ،.عفونت.مجاری.ادرای،.واژینیت،.","boundary":[0.08154970796112693,0.8582669770309579,0.49212507362324526,0.8718970285685881],"dir":"rtl"},{"str":"احتباس.","boundary":[0.7840857219986258,0.8759058672561263,0.8435104176892119,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری.","boundary":[0.7289633847059979,0.8759058672561263,0.7813478575635615,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"(حاد)،.ضعف،.","boundary":[0.6317822347109061,0.8759058672561263,0.7262776700696968,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"درد.مفصلی،.","boundary":[0.5350704329046825,0.8759058672561263,0.6145206513203103,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"درد.","boundary":[0.4968967802100717,0.8759058672561263,0.5178088495140867,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"پشت،.","boundary":[0.4472501717875724,0.8759058672561263,0.49418499067438904,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"سندرم.","boundary":[0.39382270295474625,0.8759058672561263,0.4445383822518897,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"چشم.","boundary":[0.34897387601845486,0.8759058672561263,0.3911109134190635,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"خشک،.","boundary":[0.28965347992539514,0.8759058672561263,0.34628816138215374,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات.بینایی،.","boundary":[0.19724403651712968,0.8759058672561263,0.2869416903897124,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"نشانه","boundary":[0.1573755153627172,0.8759058672561263,0.19176830764700112,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.08154970796112693,0.8759058672561263,0.09338771228035733,0.8895359187937565],"dir":"rtl"},{"str":"شبه.آنفلوانزا،.برونشیت،.فارنژیت،.رینیت،.سینوزیت","boundary":[0.49752809953862775,0.8935447574812948,0.8434637896338473,0.907174809018925],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4921597379012468,0.8925934412693106,0.49752809953862775,0.9038181895944178],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8294101857759891,0.9113100983799081,0.8429430585550212,0.9249401499175383],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.7853029613641309,0.9113100983799081,0.8243255803965839,0.9249401499175383],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:","boundary":[0.7162894497889467,0.9113100983799081,0.7800556162265633,0.9249401499175383],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7109180205163442,0.9111836477064632,0.7163155246883282,0.9248136992440934],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.7040707519387454,0.9111836477064632,0.7123364950427014,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.69274903062727,0.9111836477064632,0.7035440389712379,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6867257288701285,0.9111836477064632,0.6922275326396387,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"لاکسکی،.انفیآنوژن،.ژیوادم،.","boundary":[0.5653679321684499,0.9111836477064632,0.6862120533523116,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5394520896731128,0.9111836477064632,0.5449538934426229,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"م.","boundary":[0.5219610471679591,0.9111836477064632,0.5389358066653578,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.47280464685383333,0.9111836477064632,0.4807835660645921,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"تی.","boundary":[0.4465524381564739,0.9111836477064632,0.472283148866202,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"رم،.گ","boundary":[0.37959991901443013,0.9111836477064632,0.4137032799155787,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"ران","boundary":[0.3638819696672229,0.9111836477064632,0.37908363600667516,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"وم.(آن","boundary":[0.32835752674977914,0.9111836477064632,0.3633656866594679,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"ولار)،.ت","boundary":[0.28146703519191124,0.9111836477064632,0.327838636252086,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"وهم،.واک","boundary":[0.22323656989300086,0.9111836477064632,0.28095075218415627,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22152084151369392,0.9111836477064632,0.22691834568567784,0.9248136992440934],"dir":"ltr"},{"str":"نش","boundary":[0.19432211396878374,0.9111836477064632,0.22271507190536957,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":"ای.حساسیتی","boundary":[0.09231710758810249,0.9111836477064632,0.18412682831059193,0.9248136992440934],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.0874702439383528,0.910232331494479,0.09283860557573378,0.9214570798195862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08155,0.1263,0.8923,0.92494],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/886db48d92354294204d48c5164d296e.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/c336bde4465a03abc9a314dc34e76858.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.15229,0.04743,0.02113,0.07283]},"elements":[{"words":[{"str":"7","boundary":[0.15687426376754687,0.04963457430943737,0.1707890571316384,0.0640663935845752],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15687,0.04963,0.17079,0.06407],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ö","boundary":[0.21195672180229705,0.04742684671162976,0.24263307401590262,0.0634622014617829],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21196,0.04743,0.24263,0.06346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"‡ZÀe","boundary":[0.2733094262295082,0.04742684671162976,0.3960148350839305,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":"ÕY{Y\u0003","boundary":[0.426691187297536,0.04742684671162976,0.6414256527927751,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":"®Ëƒ€ÀÌ·Â","boundary":[0.6721020050063806,0.04742684671162976,0.9175128227152253,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.9481891749288308,0.04742684671162976,0.9788655271424365,0.0634622014617829],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27331,0.04743,0.97887,0.06346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"F","boundary":[0.5949884043388634,0.10002578998676283,0.681195148228134,0.18107360420755683],"dir":"ltr"},{"str":"فسوترودین","boundary":[0.775581930401492,0.22642888039549594,0.91400651565721,0.2440677706206644],"dir":"rtl"},{"str":"Fesoterodine","boundary":[0.15820653774418378,0.22180383935500989,0.33910130558555024,0.23944272958017834],"dir":"ltr"},{"str":"Toviaz","boundary":[0.15820653774418378,0.2449995124249946,0.2208574653970747,0.2562242607501018],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.22553867674487094,0.24179244147496395,0.24136460685187008,0.25301718980007115],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.877917321095514,0.26067224015509394,0.9147289437518407,0.2799146658552777],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.807787244776327,0.26698616108796674,0.8769789314812998,0.28141798036310456],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.782069385312003,0.26698616108796674,0.8025485913419064,0.28141798036310456],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7633414523412192,0.26698616108796674,0.7772369196034161,0.28141798036310456],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7456111342887994,0.26698616108796674,0.7623696255030922,0.28141798036310456],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7375908020025522,0.26698616108796674,0.744658633552567,0.28141798036310456],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7261193800922745,0.26698616108796674,0.7366383012663198,0.28141798036310456],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7045008882435687,0.26698616108796674,0.7251558358692451,0.28141798036310456],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6807373981545107,0.264630968359038,0.6984560591930893,0.2774592521591605],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.9537932843329735,0.28839200168531576,0.9638581954942576,0.3020220532229459],"dir":"rtl"},{"str":"روه","boundary":[0.9191304413191668,0.28839200168531576,0.9530058223716502,0.3020220532229459],"dir":"rtl"},{"str":"?","boundary":[0.8892052984195543,0.2796665137294707,0.9147157529203886,0.29890893942965446],"dir":"ltr"},{"str":"داروی","boundary":[0.8691593759202906,0.28839200168531576,0.914075997594974,0.3020220532229459],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.7230173873564347,0.28839200168531576,0.7516632718170217,0.3020220532229459],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7076540566408167,0.28839200168531576,0.7222299253951114,0.3020220532229459],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6869297266123491,0.28839200168531576,0.7068770246392462,0.3020220532229459],"dir":"rtl"},{"str":"داروى","boundary":[0.6337168388632571,0.2877264718250799,0.6830375110434869,0.30135652336271007],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6194929812506135,0.2877264718250799,0.6285800836850889,0.30135652336271007],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6124892632767253,0.2877264718250799,0.6187211642289192,0.30135652336271007],"dir":"rtl"},{"str":"ى","boundary":[0.5949930057916953,0.2877264718250799,0.6117070162952783,0.30135652336271007],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5818382190536959,0.2877264718250799,0.5898562506135271,0.30135652336271007],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.5669103391577501,0.2877264718250799,0.5810690095219397,0.30135652336271007],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5599222661234907,0.2877264718250799,0.5656829941240606,0.30135652336271007],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5529576604986748,0.2877264718250799,0.5591634865514872,0.30135652336271007],"dir":"rtl"},{"str":"رژیک","boundary":[0.5016709409050751,0.2877264718250799,0.5521675910474134,0.30135652336271007],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8871202267595957,0.3207546523575178,0.9147289437518407,0.3351864716326557],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8222504785510946,0.3232210277219213,0.8810294370275843,0.3376528469970591],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.7405838936880338,0.3232210277219213,0.8161765608128007,0.3376528469970591],"dir":"rtl"},{"str":"Extended","boundary":[0.1582068445077059,0.3201513691136217,0.2564344281854527,0.3337814206512519],"dir":"ltr"},{"str":"Release","boundary":[0.26293612157158897,0.3201513691136217,0.34381718729512417,0.3337814206512519],"dir":"ltr"},{"str":"Tab:","boundary":[0.3503188806812605,0.3201513691136217,0.39628892829095913,0.3337814206512519],"dir":"ltr"},{"str":"4mg,","boundary":[0.4028076531363502,0.3201513691136217,0.4556875490821635,0.3337814206512519],"dir":"ltr"},{"str":"8mg","boundary":[0.46220627392755476,0.3201513691136217,0.5085674450279769,0.3337814206512519],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.890038774909198,0.34013415027452526,0.9103863993324826,0.3545659695496631],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8126714808088741,0.34412263157810336,0.8839295793658584,0.35855445085324117],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7281059806616276,0.34412263157810336,0.8065975630705803,0.35855445085324117],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.602182622459998,0.34412263157810336,0.7220320629233338,0.35855445085324117],"dir":"rtl"},{"str":"نشانههای","boundary":[0.8305008834789437,0.36191302771851375,0.9147593133405322,0.3755430792561439],"dir":"rtl"},{"str":"بیشفعالى","boundary":[0.7365060861882793,0.36191302771851375,0.8248947801119073,0.3755430792561439],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه:","boundary":[0.6830577574359478,0.36191302771851375,0.7308999828212428,0.3755430792561439],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6402157774614705,0.36178657704506895,0.6506457372140965,0.3754166285826991],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6579979385491312,0.36178657704506895,0.6639169407087464,0.3754166285826991],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.6506432831059193,0.36083526083308476,0.6772274099342299,0.37206000915819193],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.677137528222244,0.36178657704506895,0.6830565303818592,0.3754166285826991],"dir":"ltr"},{"str":"یک.","boundary":[0.6190159639736919,0.36178657704506895,0.6463163836261901,0.3754166285826991],"dir":"rtl"},{"str":"بار.","boundary":[0.5903596495533523,0.36178657704506895,0.6073344090507509,0.3754166285826991],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5631374545989987,0.36178657704506895,0.5786780946304113,0.3754166285826991],"dir":"rtl"},{"str":"روز.به.صورت.خوراکیممکن.","boundary":[0.35786081525473645,0.36178657704506895,0.5514558996760577,0.3754166285826991],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.39569549425738687,0.36083526083308476,0.4065316089133209,0.3754166285826991],"dir":"ltr"},{"str":"است.","boundary":[0.31293376362030045,0.36178657704506895,0.34617926033179547,0.3754166285826991],"dir":"rtl"},{"str":"بر.اساس.پاسخ.فردی.","boundary":[0.15228630853048003,0.36178657704506895,0.3012522086973594,0.3754166285826991],"dir":"rtl"},{"str":"و.میزان.تحمل.تا.","boundary":[0.7889506846961815,0.3794254672702374,0.9147359993128498,0.39305551880786754],"dir":"rtl"},{"str":"8mg","boundary":[0.7519427333856876,0.3784741510582532,0.7889543658584471,0.39305551880786754],"dir":"ltr"},{"str":".یک.بار.در.روز.افزایش.پیدا.کند","boundary":[0.5274286468047512,0.3794254672702374,0.7519074555806421,0.39305551880786754],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5220602851673702,0.3784741510582532,0.5274286468047512,0.3896988993833604],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8819077009914598,0.3952876752664274,0.9147436684009032,0.4145301009666112],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.8274912265632669,0.40350892648110553,0.8819080077549818,0.41794074575624335],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7845044542063415,0.40350892648110553,0.8214173088249731,0.41794074575624335],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.7018715642485521,0.40350892648110553,0.7784305364680475,0.41794074575624335],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت.","boundary":[0.8497496809659372,0.42117287194807107,0.9206734072837933,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":"به.فسوترودین.تولترودین.یا.","boundary":[0.6670063561401787,0.42117287194807107,0.8354084863060766,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":"(هر.","boundary":[0.6290413026406204,0.42117287194807107,0.6527173112790812,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":"دو.","boundary":[0.5997331157357416,0.42117287194807107,0.614752257779523,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":"به.هیدروکسی","boundary":[0.48977373122607254,0.42117287194807107,0.5710507264160205,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":".-","boundary":[0.5295640276823403,0.42117287194807107,0.546538787179739,0.43480292348570126],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5465139393344459,0.42117287194807107,0.5569438990870718,0.43480292348570126],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.55818015608128,0.42117287194807107,0.5640991582408952,0.43480292348570126],"dir":"ltr"},{"str":".متیل.","boundary":[0.4088893933444587,0.42117287194807107,0.4207273976636891,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":"تولترودین.","boundary":[0.3327506871502896,0.42117287194807107,0.4076638730735251,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":"متابولیزه.","boundary":[0.2670419407087465,0.42117287194807107,0.3314990919799745,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":"می.شوند).","boundary":[0.20829519240208108,0.42117287194807107,0.26453875036811625,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.18441058456856776,0.42117287194807107,0.19395399774222047,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":"هر.","boundary":[0.15228630853048003,0.42117287194807107,0.17012153970747032,0.43480292348570126],"dir":"rtl"},{"str":"جزئی.از.فرمولاسیون؛.احتباس.ادراری؛.احتباس.محتویات.معده؛.گلوکوم.با.زاویه.باریک.کنترل","boundary":[0.29616116128398945,0.43881176217323953,0.949911038578581,0.4524418137108697],"dir":"rtl"},{"str":".نشده","boundary":[0.22562855845685678,0.43881176217323953,0.2374404878767056,0.4524418137108697],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2202601968194758,0.43786044596125534,0.22562855845685678,0.44908519428636257],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.877917321095514,0.4565813004512348,0.9147289437518407,0.47582372615141855],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7991085452046727,0.4628952213841076,0.8779038235005399,0.4773270406592454],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.7536645970354374,0.4628952213841076,0.7930346274663788,0.4773270406592454],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8925787768724844,0.4805591668510732,0.9042864066948071,0.49418921838870333],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9043017448709139,0.4805591668510732,0.9147317046235397,0.49418921838870333],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.7900001227054089,0.4805591668510732,0.8907274590163934,0.49418921838870333],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.7588145430450575,0.4805591668510732,0.7744594826739963,0.49418921838870333],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی.کولینرژیک.","boundary":[0.64304198979091,0.4805591668510732,0.7550597575341121,0.49418921838870333],"dir":"rtl"},{"str":"آکلیدینیوم،.","boundary":[0.5590808137822715,0.4805591668510732,0.6411906719348189,0.49418921838870333],"dir":"rtl"},{"str":"ایپراتروپیوم.","boundary":[0.47206887454599,0.4805591668510732,0.5572294959261804,0.49418921838870333],"dir":"rtl"},{"str":"(استنشاق.","boundary":[0.397964010503583,0.4805591668510732,0.47019148179051734,0.49418921838870333],"dir":"rtl"},{"str":"دهانی)،.","boundary":[0.3367662216550506,0.4805591668510732,0.39613876754687355,0.49418921838870333],"dir":"rtl"},{"str":"پراملینتاید،.تیوتروپیوم.","boundary":[0.1814380460390694,0.4805591668510732,0.3349149037989595,0.49418921838870333],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.15228630853048003,0.4805591668510732,0.16589740600765682,0.49418921838870333],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.8391240060861883,0.4981980570762416,0.9147151393933445,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8162041695297929,0.4981980570762416,0.8378724109158732,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.7478618582507117,0.4981980570762416,0.7596737876705606,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7208234146461177,0.4981980570762416,0.7325310444684402,0.5118281086138717],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7324954598998724,0.4981980570762416,0.7429254196524984,0.5118281086138717],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7424934966133308,0.49724674086425746,0.7478618582507117,0.5084714891893647],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.6652578040640033,0.4981980570762416,0.7201976170609602,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.متابولیسم.","boundary":[0.5453654167075686,0.4981980570762416,0.6645798566800826,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.5057576445469717,0.4981980570762416,0.532275817218023,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.4778314273093158,0.4981980570762416,0.4926680450574262,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.4134264258368509,0.4981980570762416,0.4771795548247767,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3905065892804555,0.4981980570762416,0.4121748306665358,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":"القاکننده.زمان.با.","boundary":[0.27249159467949347,0.4981980570762416,0.3314208672818298,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.1966657872779032,0.4981980570762416,0.2085037915971336,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":"قوی.","boundary":[0.15228630853048003,0.4981980570762416,0.18352403798959457,0.5118281086138717],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8035069205850597,0.51583694730141,0.8152145504073823,0.5294669988390402],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8152403185432414,0.51583694730141,0.8256702782958671,0.5294669988390402],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.8272636080298419,0.5148856310894259,0.8381230367134583,0.5294669988390402],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.8381230367134583,0.5148856310894259,0.9142893516246197,0.5261103794145331],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.7469765387258273,0.51583694730141,0.8019163517227842,0.5294669988390402],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.6884383896142143,0.51583694730141,0.7453598949641702,0.5294669988390402],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت.","boundary":[0.6360539167566508,0.51583694730141,0.6868478207519388,0.5294669988390402],"dir":"rtl"},{"str":"سرمی.متابولیت","boundary":[0.5676073058800433,0.51583694730141,0.6344633478943753,0.5294669988390402],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.491781498478453,0.51583694730141,0.5036195027976834,0.5294669988390402],"dir":"rtl"},{"str":"فعال.فسوترودین.","boundary":[0.36497926278590365,0.51583694730141,0.4767102066359086,0.5294669988390402],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.33608827427112986,0.51583694730141,0.34996012074212235,0.5294669988390402],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.22970268479434572,0.51583694730141,0.33449770540885443,0.5294669988390402],"dir":"rtl"},{"str":"هم.","boundary":[0.19398007264160202,0.51583694730141,0.21468354275056442,0.5294669988390402],"dir":"rtl"},{"str":"زمان.","boundary":[0.15228630853048003,0.51583694730141,0.192363428879945,0.5294669988390402],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکنندهبا.","boundary":[0.8713191444978895,0.5334758375265786,0.9406262270540886,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.7954933370962993,0.5334758375265786,0.8073313414155296,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":"قوی.","boundary":[0.7493407651909296,0.5334758375265786,0.7788054014920978,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6299002405026013,0.5334758375265786,0.6416078703249238,0.5471058890642087],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6415906915676843,0.5334758375265786,0.6520206513203103,0.5471058890642087],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.6544311990772553,0.5325245213145944,0.6652906277608718,0.5471058890642087],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.6652906277608718,0.5303811236764818,0.7469274565622853,0.544011175214112],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.5725615367625405,0.5334758375265786,0.6275013497594975,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.5131889908707176,0.5334758375265786,0.5701104962206733,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت.سرمی.","boundary":[0.42007552517914987,0.5334758375265786,0.5107901001276136,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.37869465986060663,0.5334758375265786,0.4034397393737116,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.34899534946500443,0.5334758375265786,0.36205887405516834,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.2810467691665849,0.5334758375265786,0.34657038382251887,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.25635383945224305,0.5334758375265786,0.276248987680377,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":"..زمان.","boundary":[0.17614484146461176,0.5334758375265786,0.1879854532737803,0.5471058890642087],"dir":"rtl"},{"str":"میفپریستون","boundary":[0.8309913983508393,0.551114727751747,0.9147179002650437,0.5647447792893772],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7981719961715912,0.551114727751747,0.8098796259939138,0.5647447792893772],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8099078482379504,0.551114727751747,0.8203378079905762,0.5647447792893772],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.8201322764307452,0.5501634115397628,0.8309913983508393,0.5647447792893772],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.6997392510061843,0.551114727751747,0.7983805953666436,0.5647447792893772],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.اولسروژنیک.پتاسیم.کلراید.","boundary":[0.48519497889466967,0.551114727751747,0.688318445077059,0.5647447792893772],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.36146958132914503,0.551114727751747,0.4737741729655443,0.5647447792893772],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.29312727005006384,0.551114727751747,0.30493919946991266,0.5647447792893772],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.2603406915676843,0.551114727751747,0.27204832139000684,0.5647447792893772],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.27204371993717485,0.551114727751747,0.28247367968980075,0.5647447792893772],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.28226784136644745,0.5501634115397628,0.29312727005006384,0.5647447792893772],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.کاهش.","boundary":[0.15228630853048003,0.551114727751747,0.2605492907627368,0.5647447792893772],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.درمانی.سکرتین.در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.6552254098360657,0.5687536179769155,0.9489070015706293,0.5823836695145456],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.5868830985569845,0.5687536179769155,0.5986950279768333,0.5823836695145456],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5815147369196034,0.5678023017649313,0.5868830985569845,0.5790270500900384],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8871202267595957,0.5871637912268971,0.9147289437518407,0.6015956105020349],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.810001717875724,0.5896301665913005,0.8870852557180721,0.6040619858664383],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.7378877490919801,0.5896301665913005,0.8039278001374301,0.6040619858664383],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.9006733459310887,0.6074205627317109,0.9147277166977521,0.621050614269341],"dir":"ltr"},{"str":"شایعترین:","boundary":[0.8000033743987435,0.6074205627317109,0.8935861882791795,0.621050614269341],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7940417321095514,0.6072941120582661,0.7999607342691667,0.6209241635958962],"dir":"ltr"},{"str":"خشکی.","boundary":[0.7362336801806224,0.6072941120582661,0.792451163247276,0.6209241635958962],"dir":"rtl"},{"str":"دهان،.","boundary":[0.6865088470599785,0.6072941120582661,0.7346691862177286,0.6209241635958962],"dir":"rtl"},{"str":"بی.خوابی،.","boundary":[0.6127168818101504,0.6072941120582661,0.6833277093354276,0.6209241635958962],"dir":"rtl"},{"str":"بثورات.","boundary":[0.5584810910964957,0.6072941120582661,0.6111263129478749,0.6209241635958962],"dir":"rtl"},{"str":"پوستی،.","boundary":[0.4995257435947778,0.6072941120582661,0.5569165971336019,0.6209241635958962],"dir":"rtl"},{"str":"یبوست،.","boundary":[0.4372328089722196,0.6072941120582661,0.49796124963188393,0.6209241635958962],"dir":"rtl"},{"str":"سوء.هاضمه،.تهوع،.","boundary":[0.30508521890644946,0.6072941120582661,0.4340516712476687,0.6209241635958962],"dir":"rtl"},{"str":"درد.","boundary":[0.2680588617846275,0.6072941120582661,0.2901182266614313,0.6209241635958962],"dir":"rtl"},{"str":"شکمی،.","boundary":[0.20766939481692354,0.6072941120582661,0.26647872288210467,0.6209241635958962],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت.","boundary":[0.15228630853048003,0.6072941120582661,0.20610490085402963,0.6209241635958962],"dir":"rtl"},{"str":"مجاری.","boundary":[0.8580387380975755,0.6249330022834345,0.9147151393933445,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری،.","boundary":[0.7989530160989496,0.6249330022834345,0.8562134951408659,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"سوزش.","boundary":[0.7413535633650732,0.6249330022834345,0.7971277731422403,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار،.","boundary":[0.6987732526749779,0.6249330022834345,0.7395283204083636,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"احتباس.","boundary":[0.6375233140276824,0.6249330022834345,0.6969480097182684,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری،.","boundary":[0.5784375920290566,0.6249330022834345,0.6356980710709728,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.5196647688230097,0.6249330022834345,0.5765862741729656,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"آلانین.","boundary":[0.46827114214194565,0.6249330022834345,0.5178134509669187,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"ترانس.آمیناز.","boundary":[0.378208439678021,0.6249330022834345,0.4664458991852361,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":".،)A","boundary":[0.31548910375969375,0.6239816860714503,0.3451595783842152,0.6385630538210647],"dir":"ltr"},{"str":"LT","boundary":[0.3471394301560813,0.6239816860714503,0.3685699298125062,0.6352064343965576],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.370542419259841,0.6249330022834345,0.37455795376460194,0.6385630538210647],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.262635282713262,0.6249330022834345,0.31955678806321786,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"گاما.","boundary":[0.2216716157848238,0.6249330022834345,0.24709464268184944,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"گلوتامیل.","boundary":[0.15228630853048003,0.6249330022834345,0.2198724477274958,0.6385630538210647],"dir":"rtl"},{"str":"ترنسفراز.(","boundary":[0.8440159639736919,0.6425718925086029,0.9147310910964956,0.6562019440462331],"dir":"rtl"},{"str":"GGT","boundary":[0.8011727569451262,0.6416205762966188,0.8440122828114264,0.652845324621726],"dir":"ltr"},{"str":")،.درد.پشت،.خشکی.چشم،.عفونت.دستگاه.تنفسی.فوقانی،.سرفه،.خشکی.گلو،.ادم.محیطی","boundary":[0.16496055021105333,0.6425718925086029,0.8012923947187593,0.6562019440462331],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15959218857367236,0.6416205762966188,0.16496055021105333,0.652845324621726],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.9006781007656818,0.6603372334072163,0.9147324715323453,0.6739672849448464],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.853401307629737,0.6603372334072163,0.8950094176401296,0.6739672849448464],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:","boundary":[0.7799278492195937,0.6603372334072163,0.8476704378128989,0.6739672849448464],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7740422842838911,0.6602107827337714,0.7799612864435063,0.6738408342714016],"dir":"ltr"},{"str":"آنژین.صدری،.آنژیوادم،.دیورتیکولیت،.گاستروانتریت،.گرمازدگی،.واکنش","boundary":[0.307145135957593,0.6602107827337714,0.7739379846863649,0.6738408342714016],"dir":"rtl"},{"str":".های.حساسیتی،.","boundary":[0.15228630853048003,0.6602107827337714,0.24315733287523317,0.6738408342714016],"dir":"rtl"},{"str":"سندرم.روده.تحریک.پذیر،.طولانی.شدن.","boundary":[0.6371101035633652,0.6778496729589398,0.9147295572788849,0.69147972449657],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.596374361931874,0.6768983567469556,0.601742723569255,0.6881231050720629],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.601742723569255,0.6768983567469556,0.6153139417885541,0.6881231050720629],"dir":"ltr"},{"str":"Tc","boundary":[0.6168213777363307,0.6768983567469556,0.6356106434671641,0.6881231050720629],"dir":"ltr"},{"str":"فلاووکسات","boundary":[0.780418057327967,0.7175122610331257,0.9141421051339944,0.7351511512582942],"dir":"rtl"},{"str":"Flavoxate","boundary":[0.15820653774418378,0.7128872199926397,0.2957470305291057,0.7305261102178081],"dir":"ltr"},{"str":"Urispas","boundary":[0.15820653774418378,0.7415349136776765,0.2354679984293708,0.7527596620027838],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.24122932413860804,0.7383278427276458,0.25705525424560716,0.7495525910527531],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.877917321095514,0.7507934995077146,0.9147289437518407,0.7700359252078984],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.807787244776327,0.7571074204405874,0.8769789314812998,0.7715392397157252],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.782069385312003,0.7571074204405874,0.8025485913419064,0.7715392397157252],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7633414523412192,0.7571074204405874,0.7772369196034161,0.7715392397157252],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7456111342887994,0.7571074204405874,0.7623696255030922,0.7715392397157252],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7375908020025522,0.7571074204405874,0.744658633552567,0.7715392397157252],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7261193800922745,0.7571074204405874,0.7366383012663198,0.7715392397157252],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7045008882435687,0.7571074204405874,0.7251558358692451,0.7715392397157252],"dir":"rtl"},{"str":"B","boundary":[0.6820914523412193,0.7547522277116586,0.6984603538823992,0.7675805115117812],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.9540074052714245,0.7785131006843888,0.9640723164327084,0.792143152222019],"dir":"rtl"},{"str":"روه","boundary":[0.9193445622576178,0.7785131006843888,0.9532199433101013,0.792143152222019],"dir":"rtl"},{"str":"?","boundary":[0.8892052984195543,0.7697876127285438,0.9147157529203886,0.7890300384287275],"dir":"ltr"},{"str":"داروی","boundary":[0.8692535523215864,0.7785131006843888,0.914290118533425,0.792143152222019],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.7224127564543046,0.7785131006843888,0.7511785854520467,0.792143152222019],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7070494257386866,0.7785131006843888,0.7216252944929812,0.792143152222019],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6863250957102189,0.7785131006843888,0.7062723937371159,0.792143152222019],"dir":"rtl"},{"str":"داروى","boundary":[0.6330114361441053,0.777847570824153,0.682332108324335,0.7914776223617832],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6186650265043683,0.777847570824153,0.6278746809659369,0.7914776223617832],"dir":"rtl"},{"str":"تى","boundary":[0.5942041633945225,0.777847570824153,0.617893209482674,0.7914776223617832],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5695008037204281,0.777847570824153,0.5890674082163543,0.7914776223617832],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5625101231962305,0.777847570824153,0.5687159492490429,0.7914776223617832],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5392799953371945,0.777847570824153,0.561717446255031,0.7914776223617832],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5278852643074508,0.777847570824153,0.5384977483557476,0.7914776223617832],"dir":"rtl"},{"str":"ودیک","boundary":[0.4773077626622893,0.777847570824153,0.5271160547756946,0.7914776223617832],"dir":"rtl"},{"str":"ادرارى.","boundary":[0.4144568445077059,0.777847570824153,0.4720302223422009,0.7914776223617832],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8871202267595957,0.8012546988600466,0.9147289437518407,0.8156865181351844],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8222504785510946,0.80372107422445,0.8810294370275843,0.8181528934995879],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.7405838936880338,0.80372107422445,0.8161765608128007,0.8181528934995879],"dir":"rtl"},{"str":"Tab:","boundary":[0.15820653774418378,0.8006514156161505,0.20417658535388242,0.8142814671537807],"dir":"ltr"},{"str":"100mg","boundary":[0.2106953101992736,0.8006514156161505,0.2831313806812605,0.8142814671537807],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.890038774909198,0.8206341967770541,0.9103863993324826,0.835066016052192],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8126714808088741,0.8246226780806323,0.8839295793658584,0.8390544973557701],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7281059806616276,0.8246226780806323,0.8065975630705803,0.8390544973557701],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.602182622459998,0.8246226780806323,0.7220320629233338,0.8390544973557701],"dir":"rtl"},{"str":"اسپاسم","boundary":[0.8473026268201586,0.8424130742210426,0.914720354373221,0.8560431257586728],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری:","boundary":[0.7762730686168647,0.8424130742210426,0.8401304972023167,0.8560431257586728],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6981382521841564,0.8422866235475979,0.7040572543437715,0.855916675085228],"dir":"ltr"},{"str":"100-200mg","boundary":[0.6685463090213016,0.8413353073356137,0.768758896142142,0.855916675085228],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.770352839403161,0.8422866235475979,0.7762718415627762,0.855916675085228],"dir":"ltr"},{"str":"سه.","boundary":[0.6629892878178071,0.8422866235475979,0.683066960341612,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.6391307548836753,0.8422866235475979,0.6479701457740258,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"چهار.","boundary":[0.5923523853931482,0.8422866235475979,0.624111612839894,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"بار.","boundary":[0.5620012025130069,0.8422866235475979,0.5772810935506038,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5331102139982331,0.8422866235475979,0.5469820604692255,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"روز.","boundary":[0.4969964783547659,0.8422866235475979,0.5180910719544518,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"به.صورت.خوراکی؛.","boundary":[0.3724888338077943,0.8422866235475979,0.493763190831452,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"پس.بهبود.از.","boundary":[0.29517675714145486,0.8422866235475979,0.357469691764013,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"نشانه","boundary":[0.2564294566604496,0.8422866235475979,0.2919171150510687,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":".ها.","boundary":[0.2136144718759203,0.8422866235475979,0.22544827501065257,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.1766402645528615,0.8422866235475979,0.19857861763124987,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"را.","boundary":[0.15228630853048003,0.8422866235475979,0.16156123660846586,0.855916675085228],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش.دهید","boundary":[0.8269172720133504,0.8599255137727663,0.914763608029842,0.8735555653103965],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8215489103759694,0.8589741975607821,0.8269172720133504,0.8701989458858893],"dir":"ltr"},{"str":".در.اطفال.بالای.","boundary":[0.7016746220673408,0.8599255137727663,0.8219842078138806,0.8735555653103965],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.6808199175419652,0.8599255137727663,0.7016798370472171,0.8735555653103965],"dir":"ltr"},{"str":".سال.و.سالمندان.نیز.با.دوز.بالغین.تجویز.کنید","boundary":[0.35773565573770494,0.8599255137727663,0.6808036590752922,0.8735555653103965],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35236729410032397,0.8589741975607821,0.35773565573770494,0.8701989458858893],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8819077009914598,0.8725806508189256,0.9147436684009032,0.8918230765191093],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.8274909197997449,0.8808019020336036,0.8819077009914598,0.8952337213087416],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7845041474428194,0.8808019020336036,0.821417002061451,0.8952337213087416],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.70187125748503,0.8808019020336036,0.7784302297045254,0.8952337213087416],"dir":"rtl"},{"str":"انسداد.","boundary":[0.8776639344262297,0.8971830191205571,0.9265804456660452,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"پیلور.","boundary":[0.8326847329930305,0.8971830191205571,0.8640528369490529,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.8091390988514775,0.8971830191205571,0.8190214857170905,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"دئودنوم؛.","boundary":[0.7451773706684992,0.8971830191205571,0.8082786271718858,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"خونریزی.","boundary":[0.6747751423382743,0.8971830191205571,0.744290824089526,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"گوارشی؛.ضایعات.","boundary":[0.5719618140767645,0.8971830191205571,0.673888595759301,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"روده","boundary":[0.5399157627368215,0.8971830191205571,0.5701887209188182,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":".ای.","boundary":[0.48787026357121827,0.8971830191205571,0.4997082678904487,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"انسدادی؛.","boundary":[0.41665971336016494,0.8971830191205571,0.486983716992245,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"ایلئوس؛.","boundary":[0.3540799548444095,0.8971830191205571,0.4157731667811917,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"آشالازی؛.","boundary":[0.2827390301364484,0.8971830191205571,0.35316733336605477,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"اوروپاتی.","boundary":[0.21859477765779914,0.8971830191205571,0.2818785584568568,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"انسدادی.","boundary":[0.15228630853048003,0.8971830191205571,0.21770823107882595,0.9108130706581873],"dir":"rtl"},{"str":"مجاری.ادراری.تحتانی.(مانند.هیپرپلازی.خوش.خیم.پروستات)","boundary":[0.48003705703347405,0.9135390809657131,0.9147317046235399,0.9271691325033433],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4746686953960931,0.912587764753729,0.48003705703347405,0.9238125130788362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15229,0.10003,0.96407,0.92717],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/c1fc3f36d90ddc9f61993354ff0cdba9.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/8e4c0508730fddbb0c0ff5d3d7651508.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08193,0.04743,0.04983,0.07032]},"elements":[{"words":[{"str":"8ÕZ¼Ì]ÕY{Y\u0003ÕZn»\u0003Á\u0003ÄÌ","boundary":[0.4286685849612251,0.04742684671162976,0.9501665725925199,0.0640663935845752],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.8075632546382645,0.08637771558732693,0.8443748772945913,0.1056201412875107],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7287544787474232,0.09269163652019974,0.8075497570432905,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.6833105305781879,0.09269163652019974,0.7226805610091294,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8222247104152351,0.10907275360715293,0.8339323402375578,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8339473716501424,0.10907275360715293,0.8443773314027682,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.7196460562481595,0.10907275360715293,0.8203733925591441,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.6884604765878081,0.10907275360715293,0.7041054162167468,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی.کولینرژیک.","boundary":[0.5726879233336606,0.10907275360715293,0.6847056910768627,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"آکلیدینیوم،.","boundary":[0.48872674732502214,0.10907275360715293,0.5708366054775695,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"ایپراتروپیوم.","boundary":[0.4017148080887406,0.10907275360715293,0.4868754294689311,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"(استنشاق.","boundary":[0.3276099440463336,0.10907275360715293,0.399837415333268,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"دهانی)،.","boundary":[0.26641215519780115,0.10907275360715293,0.3257847010896241,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"پراملینتاید،.تیوتروپیوم.","boundary":[0.11108397958181997,0.10907275360715293,0.26456083734171004,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.08193224207323059,0.10907275360715293,0.09554333955040739,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.7502394289290272,0.12542881545230922,0.8439786922057524,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7358252245508982,0.12542881545230922,0.7413531032197899,0.13905886698993938],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7168140154117993,0.12542881545230922,0.7285216452341219,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6838031927947384,0.12542881545230922,0.7020295474624522,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6528590360263082,0.12542881545230922,0.6637844188671839,0.13905886698993938],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6641365833905959,0.12542881545230922,0.6745665431432217,0.13905886698993938],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.6732278271326201,0.12447749924032503,0.6841943162854619,0.13905886698993938],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.5663138374889567,0.12542881545230922,0.6534040014233828,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":"ر.اولسروژنیک.پتاسیم.کلراید.","boundary":[0.35093777608717,0.12542881545230922,0.5442310052027095,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.","boundary":[0.23255512540492787,0.12542881545230922,0.3415747997923798,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21814092102679888,0.12542881545230922,0.22366879969569062,0.13905886698993938],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.1991297118877,0.12542881545230922,0.2108373417100226,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.16611888927063906,0.12542881545230922,0.1843452439383528,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.13515111171100422,0.12542881545230922,0.14646761804260333,0.13905886698993938],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.14645227986649653,0.12542881545230922,0.15688223961912243,0.13905886698993938],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.15554352360852067,0.12447749924032503,0.16651001276136254,0.13905886698993938],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.08193224207323059,0.12542881545230922,0.13608459310886425,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش.","boundary":[0.8060167063414156,0.14178471694391784,0.8583777117895359,0.155414768481548],"dir":"rtl"},{"str":"ر.درمانی.سکرتین.","boundary":[0.6629202660253265,0.14178471694391784,0.7841685481496026,0.155414768481548],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.","boundary":[0.5452416376263866,0.14178471694391784,0.653834250442233,0.155414768481548],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5310621073426917,0.14178471694391784,0.5365899860115834,0.155414768481548],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5120508982035928,0.14178471694391784,0.5237585280259154,0.155414768481548],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.4790400755865319,0.14178471694391784,0.4972664302542456,0.155414768481548],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4740628374398744,0.14083340073193365,0.47943119907725534,0.15205814905704085],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8167661603023462,0.1601948901938995,0.8443748772945913,0.1746267094690373],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7396473446549524,0.1626612655583029,0.8167308824973005,0.17709308483344074],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.6675333758712084,0.1626612655583029,0.7335734269166585,0.17709308483344074],"dir":"rtl"},{"str":"تپش.","boundary":[0.8043373294394818,0.1790423826452562,0.8443101501914205,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"قلب،.","boundary":[0.7626174904289781,0.1790423826452562,0.8027206856778246,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"تاکی.کاردی،.کانفیوژن.","boundary":[0.6467406375773043,0.1790423826452562,0.759384202905664,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"(به","boundary":[0.6251245459899871,0.1790423826452562,0.6434552002552272,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":".ویژه.","boundary":[0.5531578236968685,0.1790423826452562,0.5649958280160988,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5242407602827132,0.1790423826452562,0.538086531854324,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"افراد.","boundary":[0.4799916560321978,0.1790423826452562,0.5091173186414056,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"مسن)،.","boundary":[0.425886239815451,0.1790423826452562,0.4783750122705408,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"خواب.آلودگی،.","boundary":[0.3242723569254933,0.1790423826452562,0.424269596053794,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"سردرد،.","boundary":[0.2675333758712084,0.1790423826452562,0.32268178806321784,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"نگرانی،.","boundary":[0.20787400608618828,0.1790423826452562,0.26591673210955136,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"سرگیجه،.","boundary":[0.13622018258564839,0.1790423826452562,0.2062312874251497,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"بثورات.","boundary":[0.08193224207323059,0.1790423826452562,0.1345774639246098,0.19267243418288638],"dir":"rtl"},{"str":"پوستی،.کهیر،.تهوع،.استفراغ،.خشکی.دهان،.ائوزینوفیلی،.لوکوپنی،.","boundary":[0.38606986845980173,0.19539844449041238,0.844336225090802,0.20902849602804255],"dir":"rtl"},{"str":"تب.شدید،.سوزش.","boundary":[0.268159173456366,0.19539844449041238,0.37610925689604396,0.20902849602804255],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار،.","boundary":[0.22242379994110142,0.19539844449041238,0.25819856189260826,0.20902849602804255],"dir":"rtl"},{"str":"تاری.","boundary":[0.17728814911161286,0.19539844449041238,0.2124631883773437,0.20902849602804255],"dir":"rtl"},{"str":"دید،.افزایش.","boundary":[0.08193224207323059,0.19539844449041238,0.16737968734661823,0.20902849602804255],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.داخل.چشمی،.اختلال.تطابق.چشمی","boundary":[0.5562012245999804,0.21175450633556858,0.844381012565034,0.22538455787319875],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5508328629625995,0.2108031901235844,0.5562012245999804,0.2220279384486916],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.5117640743103956,0.24783728477046185,0.5629404817414352,0.3288850989912559],"dir":"ltr"},{"str":"هيوسين","boundary":[0.744022712771179,0.3681544769908694,0.8443570850103073,0.38579336721603785],"dir":"rtl"},{"str":"HYOSCINE-N-BUTYL","boundary":[0.08785247128693434,0.36656190318414034,0.3980772062432512,0.3825972579342935],"dir":"ltr"},{"str":"BROMIDE","boundary":[0.4057462942966526,0.36656190318414034,0.5557229802689703,0.3825972579342935],"dir":"ltr"},{"str":"Buscopon","boundary":[0.08785247128693434,0.38672510902036805,0.1928361514675567,0.3979498573454753],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8075632546382645,0.3991907658004368,0.8443748772945913,0.4184331915006205],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7374337918461219,0.4055046867333096,0.8066254785510946,0.4199365060084474],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7121068421827613,0.4055046867333096,0.7321951384117013,0.4199365060084474],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6939543045057427,0.4055046867333096,0.7073666192205753,0.4199365060084474],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.6762239864533229,0.4055046867333096,0.6929824776676156,0.4199365060084474],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6682036541670757,0.4055046867333096,0.6752714857170905,0.4199365060084474],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6567294713850987,0.4055046867333096,0.667248392559144,0.4199365060084474],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.635113197045045,0.4055046867333096,0.6557686880337686,0.4199365060084474],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6154832752527731,0.4031494940043808,0.6332019362913518,0.41597777780450335],"dir":"ltr"},{"str":"..?","boundary":[0.8070104667713753,0.41818503937481355,0.8443616864631391,0.44006139736891897],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7598262491410621,0.4269105273306586,0.8069957421223128,0.44054057886828873],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.6877030774516542,0.4269105273306586,0.754089771277118,0.44054057886828873],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.5963105551192697,0.4269105273306586,0.6670517571414548,0.44054057886828873],"dir":"rtl"},{"str":"آنتىکولينرژیک،","boundary":[0.4559318862275451,0.4262449974704227,0.5905826666339453,0.4398750490080529],"dir":"rtl"},{"str":"مشتق","boundary":[0.39752411161284007,0.4262449974704227,0.45001288406792994,0.4398750490080529],"dir":"rtl"},{"str":"آمونيم","boundary":[0.33825586531854335,0.4262449974704227,0.3916051094532248,0.4398750490080529],"dir":"rtl"},{"str":"کواترنر","boundary":[0.2697571046431727,0.4262449974704227,0.3323368631589281,0.4398750490080529],"dir":"rtl"},{"str":"ضداسپاسم","boundary":[0.14887387111023856,0.4262449974704227,0.2473587660744086,0.4398750490080529],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8167661603023462,0.45157620772278717,0.8443748772945913,0.466008026997925],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7579626607440857,0.4540425830871906,0.8167416192205753,0.4684744023623284],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.6762960758810249,0.4540425830871906,0.7518887430057918,0.4684744023623284],"dir":"rtl"},{"str":"Coated","boundary":[0.08785247128693434,0.45311632211700353,0.148676821336601,0.4643410704421107],"dir":"ltr"},{"str":"Tab:","boundary":[0.15365784823795034,0.45311632211700353,0.19183496900599775,0.4643410704421107],"dir":"ltr"},{"str":"10mg","boundary":[0.19687745410817709,0.45311632211700353,0.24579396534799255,0.4643410704421107],"dir":"ltr"},{"str":"Inj:","boundary":[0.08785247128693434,0.46947238396215973,0.11767908854422303,0.4806971322872669],"dir":"ltr"},{"str":"20mg/ml","boundary":[0.12304745018160401,0.46947238396215973,0.20060953911848434,0.4806971322872669],"dir":"ltr"},{"str":"Suppository:","boundary":[0.08785247128693434,0.4858284458073159,0.19762473004810052,0.4970531941324231],"dir":"ltr"},{"str":"7.5,","boundary":[0.20299309168548152,0.4858284458073159,0.23520326150976736,0.4970531941324231],"dir":"ltr"},{"str":"10mg","boundary":[0.24057162314714833,0.4858284458073159,0.2894881343869638,0.4970531941324231],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8196844016884265,0.4940464561264676,0.840032026111711,0.5084782754016054],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7423174143516247,0.49803493743004573,0.8135755129086091,0.5124667567051835],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6577519142043782,0.49803493743004573,0.7362434966133308,0.5124667567051835],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5318285560027487,0.49803493743004573,0.6516779964660843,0.5124667567051835],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8303027142436439,0.5145426655439914,0.8440963360164917,0.5281727170816215],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7727509524038035,0.5145426655439914,0.8249573598704232,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"کمکى","boundary":[0.714298727299225,0.5145426655439914,0.7673579071365466,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6883186233814332,0.5145426655439914,0.7088953752331404,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"زخم","boundary":[0.6449372899681627,0.5145426655439914,0.6829925701874939,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"پپتیک،","boundary":[0.5740855379405125,0.5145426655439914,0.639517890448611,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5486964084126829,0.5145426655439914,0.5687401835672917,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"هال،","boundary":[0.49652959501676636,0.5145426655439914,0.5365324678511829,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.45943894425300263,0.5145426655439914,0.4911438904976932,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"اسپاس","boundary":[0.4022310910964956,0.5145426655439914,0.45410710341611865,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"مودیک","boundary":[0.32353965225287135,0.5145426655439914,0.39007236551487195,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3029665566408168,0.5145426655439914,0.3181942978796506,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"کم،","boundary":[0.25677199698546643,0.5145426655439914,0.29080783105919317,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"کولی","boundary":[0.2167186119564151,0.5145426655439914,0.2513695457445765,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.18329438992431552,0.5145426655439914,0.20454684892510064,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"نوروژنیک،","boundary":[0.0878512442328458,0.5145426655439914,0.17789830175714147,0.5281727170816215],"dir":"rtl"},{"str":"آنتروکولیت","boundary":[0.7323706071463632,0.5308985670356001,0.8443596925002455,0.5445286185732302],"dir":"rtl"},{"str":"حاد","boundary":[0.6944316285461863,0.5308985670356001,0.7270278602630805,0.5445286185732302],"dir":"rtl"},{"str":"کولیت","boundary":[0.6208065426524001,0.5308985670356001,0.6890914891528418,0.5445286185732302],"dir":"rtl"},{"str":"اولسراتیو،","boundary":[0.5162774860115834,0.5308985670356001,0.6154637957691176,0.5445286185732302],"dir":"rtl"},{"str":"دیورتیکولیت،","boundary":[0.389973280897222,0.5308985670356001,0.5109347391283008,0.5445286185732302],"dir":"rtl"},{"str":"کراتیت،","boundary":[0.3033472501717876,0.5308985670356001,0.3846305340139393,0.5445286185732302],"dir":"rtl"},{"str":"کولیک","boundary":[0.23736210979679986,0.5308985670356001,0.298004503288505,0.5445286185732302],"dir":"rtl"},{"str":"صفراوی","boundary":[0.15054051732600376,0.5308985670356001,0.23201936291351727,0.5445286185732302],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13544054309413958,0.5308985670356001,0.14520298542259744,0.5445286185732302],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه","boundary":[0.08779238945995597,0.5308985670356001,0.13010040370079515,0.5445286185732302],"dir":"rtl"},{"str":"نوروژنیک","boundary":[0.7537955850593895,0.5472547892343037,0.8456235582114461,0.5608848407719339],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.8549487091390988,0.5634844004060152,0.876330126631982,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":"تمام.","boundary":[0.8127334470403454,0.5634844004060152,0.842537057033474,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":"این.موارد.درمان.علامتی.","boundary":[0.6179539486600569,0.5634844004060152,0.7599578506920585,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.572661848434279,0.5634844004060152,0.6055422965544321,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":"و.رسیدگی.عامل.به.","boundary":[0.4670845808383234,0.5634844004060152,0.5602501963286541,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.4122229925395111,0.5634844004060152,0.42705961028762146,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":".ای.بیماری.","boundary":[0.31047873515264557,0.5634844004060152,0.3720154976931383,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":"لازم.است..","boundary":[0.2299072960636105,0.5634844004060152,0.29806708304702073,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":"منع.مصرف.","boundary":[0.1487882840875626,0.5634844004060152,0.21749564395798565,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.10951948561892609,0.5634844004060152,0.13637663198193778,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.08193224207323059,0.5634844004060152,0.09710783351330127,0.5771144519436454],"dir":"rtl"},{"str":"درد.شکم.بدون.یافتن.علت.درد.و.اسهال.های.عفونی.و.خونی.","boundary":[0.41584494944537154,0.5798403018976238,0.8443859207813881,0.593470353435254],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8303263350348483,0.5963229747697724,0.8443807058015117,0.6099530263074026],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری","boundary":[0.7645654387945421,0.5963229747697724,0.8247202316678119,0.6099530263074026],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.7014381073917738,0.5963229747697724,0.7589593354275056,0.6099530263074026],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8303036345342104,0.612678876261381,0.8443580053008738,0.6263089277990112],"dir":"ltr"},{"str":"ضداستفراغ","boundary":[0.7223014012957691,0.612678876261381,0.8246975311671738,0.6263089277990112],"dir":"rtl"},{"str":"Premedication","boundary":[0.6792848728771965,0.6265283998159141,0.8251276136252086,0.6393566836160366],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8310303573181507,0.6287222994257738,0.8443807058015117,0.642352350963404],"dir":"ltr"},{"str":"قبل","boundary":[0.6390789118484344,0.6290350984600848,0.673367404535192,0.642665149997715],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6186361907332876,0.6290350984600848,0.633472808481398,0.642665149997715],"dir":"rtl"},{"str":"بىهوشى","boundary":[0.5331991754196526,0.6290350984600848,0.6130300873662511,0.642665149997715],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8303447408461766,0.645391160305241,0.84439911161284,0.6590212118428712],"dir":"ltr"},{"str":"بىاختیاری","boundary":[0.729434880239521,0.645391160305241,0.8247386374791402,0.6590212118428712],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری","boundary":[0.6651863281633456,0.645391160305241,0.7238287768724846,0.6590212118428712],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8303450476096988,0.6617470617968496,0.8443994183763622,0.6753771133344798],"dir":"ltr"},{"str":"قاعدگى","boundary":[0.7550668130951212,0.6617470617968496,0.8247389442426623,0.6753771133344798],"dir":"rtl"},{"str":"دردناک","boundary":[0.6825525179149897,0.6617470617968496,0.7494607097280849,0.6753771133344798],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8303327770688133,0.6781032839955534,0.8443871478354767,0.6917333355331835],"dir":"ltr"},{"str":"اندوسکوپى","boundary":[0.7243122361833709,0.6781032839955534,0.8247266737017768,0.6917333355331835],"dir":"rtl"},{"str":"معده","boundary":[0.6757346986355159,0.6781032839955534,0.7187061328163347,0.6917333355331835],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6601679837047217,0.6781032839955534,0.6701285952684796,0.6917333355331835],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهه","boundary":[0.583116656032198,0.6781032839955534,0.6545618803376854,0.6917333355331835],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان:","boundary":[0.7470139638755277,0.694459185487162,0.8443515632669087,0.7080892370247922],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7470127368214391,0.6943327348137172,0.7529317389810543,0.7079627863513474],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.","boundary":[0.7105078776872484,0.6943327348137172,0.7329322911553942,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی.","boundary":[0.6523608520663591,0.6943327348137172,0.7093605821144596,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"خوراکی.","boundary":[0.5907719397271032,0.6943327348137172,0.6512135564935703,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":".،","boundary":[0.5215243692941985,0.6943327348137172,0.5323193776381664,0.7079627863513474],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5395700402473741,0.6943327348137172,0.5454890424069893,0.7079627863513474],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.5323083341513695,0.6943327348137172,0.5531682536566213,0.7079627863513474],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5543075733778345,0.6943327348137172,0.5602265755374497,0.7079627863513474],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.5602281093550604,0.6926669527223622,0.5896313929518014,0.7046934687849771],"dir":"ltr"},{"str":"بار.","boundary":[0.509688205556101,0.6943327348137172,0.5254374447825659,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.50995232894866,0.6943327348137172,0.520382288701286,0.7079627863513474],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.4812404903308138,0.6943327348137172,0.4955556100912929,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"روز.","boundary":[0.4455700279768332,0.6943327348137172,0.46710789486600574,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3994174560714637,0.6943327348137172,0.4314374325120252,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.3783489373711593,0.6943327348137172,0.3852848606066555,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.34990122214587216,0.6943327348137172,0.3642163419063512,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"تزریقی.","boundary":[0.2937098139786002,0.6943327348137172,0.34875392657308335,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22933364827721608,0.6943327348137172,0.2352526504368313,0.7079627863513474],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.2352459016393443,0.6943327348137172,0.25610582114459607,0.7079627863513474],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2572454476293315,0.6943327348137172,0.2631644497889467,0.7079627863513474],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.26316567684303527,0.6926669527223622,0.29256896043977626,0.7046934687849771],"dir":"ltr"},{"str":"عضلانی.","boundary":[0.16818800922744676,0.6943327348137172,0.2341053548640424,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.13974029400215962,0.6943327348137172,0.15405541376263868,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"اسپاسم.","boundary":[0.08193224207323059,0.6943327348137172,0.13859299842937078,0.7079627863513474],"dir":"rtl"},{"str":"شدید.","boundary":[0.8311272945911458,0.710688957012421,0.8742812530676354,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.8091722293118683,0.710688957012421,0.8152216059683912,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"ساعت.نیم.","boundary":[0.7082884436045942,0.710688957012421,0.7586390743103957,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"بعد.می.توان.","boundary":[0.6227627736330618,0.710688957012421,0.6923827549818397,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"تکرار.","boundary":[0.533012969961716,0.710688957012421,0.5751760822617061,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"کرد..","boundary":[0.4885291916167665,0.710688957012421,0.5171594311377246,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.4591949298125062,0.710688957012421,0.472623502994012,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"قاعدگی.","boundary":[0.3962240478060273,0.710688957012421,0.4571610876607441,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"دردناک.همراه.","boundary":[0.29312389565132035,0.710688957012421,0.39421628055364677,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.26965648620791205,0.710688957012421,0.27721820702856587,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"اسپاسم.","boundary":[0.21096188770000984,0.710688957012421,0.26762264405615005,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.19850146019436535,0.710688957012421,0.20893141994699127,0.7243190085500512],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1829344385000491,0.710688957012421,0.2005349955826053,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.17250723961912243,0.710688957012421,0.18293719937174832,0.7243190085500512],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18432837194463536,0.710688957012421,0.19024737410425055,0.7243190085500512],"dir":"ltr"},{"str":"روز.","boundary":[0.14777136301168156,0.710688957012421,0.16842268332188085,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"قبل.","boundary":[0.1067033964857171,0.710688957012421,0.13186567438892707,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.08193224207323059,0.710688957012421,0.09079770786296261,0.7243190085500512],"dir":"rtl"},{"str":"قاعدگی.","boundary":[0.789357759890056,0.7270450188575772,0.8502947997447728,0.7406750703952074],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7797226244232847,0.7270450188575772,0.7856416265828998,0.7406750703952074],"dir":"ltr"},{"str":"تا.روز.","boundary":[0.7449126337488956,0.7270450188575772,0.7769461077844312,0.7406750703952074],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.756098765583587,0.7270450188575772,0.7665287253362129,0.7406750703952074],"dir":"ltr"},{"str":"پس.","boundary":[0.7048876631981937,0.7270450188575772,0.7325531314420339,0.7406750703952074],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.6818635270442721,0.7270450188575772,0.6924760110925688,0.7406750703952074],"dir":"rtl"},{"str":"آن.","boundary":[0.651016921075881,0.7270450188575772,0.6694518749386473,0.7406750703952074],"dir":"rtl"},{"str":"در.آندوسکوپی:.دوزهای.بالاتر.","boundary":[0.4403578089722195,0.7270450188575772,0.6386574187690193,0.7406750703952074],"dir":"rtl"},{"str":"را.","boundary":[0.4173336728182979,0.7270450188575772,0.4279461568665947,0.7406750703952074],"dir":"rtl"},{"str":"هم.می.توان.مصرف.","boundary":[0.2729308800431923,0.7270450188575772,0.40497417051143614,0.7406750703952074],"dir":"rtl"},{"str":"کرد..بزرگسالان.می.توانند.","boundary":[0.08193224207323059,0.7270450188575772,0.26057137773633066,0.7406750703952074],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8159063021497988,0.7434009203491858,0.8263362619024246,0.757030971886816],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8339473716501424,0.7434009203491858,0.8443773314027682,0.757030971886816],"dir":"ltr"},{"str":"شیاف.","boundary":[0.7758399185236087,0.7434009203491858,0.8220446402277414,0.757030971886816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8099719618140769,0.7434009203491858,0.8158909639736922,0.757030971886816],"dir":"ltr"},{"str":"آن.","boundary":[0.7454887356434673,0.7434009203491858,0.7644191125944833,0.757030971886816],"dir":"rtl"},{"str":"را.مصرف.کنند..به.عنوان.پره.آنستزی.","boundary":[0.483592446255031,0.7434009203491858,0.7341200795131051,0.757030971886816],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.4136491361539217,0.7434009203491858,0.4449390154117993,0.757030971886816],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.45254491017964077,0.7434009203491858,0.4838347894375184,0.757030971886816],"dir":"ltr"},{"str":"میلی.گرم.","boundary":[0.3527473741042505,0.7434009203491858,0.41979637037400613,0.757030971886816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.407713262000589,0.7434009203491858,0.41363226416020415,0.757030971886816],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.3256816285461863,0.7434009203491858,0.32587543282035625,0.757030971886816],"dir":"rtl"},{"str":"خوراکی.یا.یک.روز.شیاف.","boundary":[0.14174928830862865,0.7434009203491858,0.29164345489349175,0.757030971886816],"dir":"rtl"},{"str":"در.روز.","boundary":[0.08785247128693434,0.7434009203491858,0.1303806321782664,0.757030971886816],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7782455580641996,0.7598835932213344,0.8443454279964662,0.7735136447589646],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7217795965446158,0.7597571425478896,0.7322095562972416,0.7733871940855197],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7398206660449593,0.7597571425478896,0.7606805855502111,0.7733871940855197],"dir":"ltr"},{"str":"(.:","boundary":[0.7606753705703347,0.7595707941870236,0.7782544542063414,0.7733871940855197],"dir":"ltr"},{"str":".سال).","boundary":[0.6735891945616963,0.7597571425478896,0.721775608618828,0.7733871940855197],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.6174146583881418,0.7597571425478896,0.6382745778933936,0.7733871940855197],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6382696696770394,0.7597571425478896,0.6441886718366545,0.7733871940855197],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.6441898988907432,0.7580913604565346,0.6735931824874841,0.7701178765191494],"dir":"ltr"},{"str":".سه.بار.در.روز.خوراکی.یا.یک.شیاف.در.روز","boundary":[0.3104744404633356,0.7597571425478896,0.6173760061843527,0.7733871940855197],"dir":"rtl"},{"str":"L","boundary":[0.8167661603023462,0.7781671554443236,0.8443748772945913,0.7925989747194614],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.733581096004712,0.780633530808727,0.8106646338470601,0.7950653500838648],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.6614671272209679,0.780633530808727,0.727507178266418,0.7950653500838648],"dir":"rtl"},{"str":"تاکی.کاردی،.","boundary":[0.7525786541670757,0.7970146478956804,0.8443440475606164,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش.","boundary":[0.697690990968882,0.7970146478956804,0.7512227593992344,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت.","boundary":[0.6499217753018554,0.7970146478956804,0.6962829464022775,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"انطباق،.","boundary":[0.5917486747815844,0.7970146478956804,0.648565880534014,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"خشکی.","boundary":[0.5341752969470894,0.7970146478956804,0.590392780013743,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"دهان،.","boundary":[0.4846668854913125,0.7970146478956804,0.5328272246490626,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"یبوست،.","boundary":[0.4225747275939924,0.7970146478956804,0.48330316825365666,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"احتباس.","boundary":[0.3617680622361834,0.7970146478956804,0.4211927579267694,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار،.","boundary":[0.31963102483557476,0.7970146478956804,0.3603860925689604,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"میدریاز،.","boundary":[0.25825071169137137,0.7970146478956804,0.31824905516835184,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"تپش.","boundary":[0.21692199617159125,0.7970146478956804,0.25689481692353,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"قلب،.","boundary":[0.17546290615490331,0.7970146478956804,0.21556610140374985,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"کهیر،.","boundary":[0.12915388485324433,0.7970146478956804,0.17410701138706197,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"تهوع،.","boundary":[0.08193224207323059,0.7970146478956804,0.12779799008540296,0.8106446994333105],"dir":"rtl"},{"str":"استفراغ،.سیکلوپلژی،.","boundary":[0.7042618656130364,0.8133707097408367,0.8443883748895653,0.8270007612784669],"dir":"rtl"},{"str":"تاری.","boundary":[0.6588654657897322,0.8133707097408367,0.6937797560616473,0.8270007612784669],"dir":"rtl"},{"str":"دید،.کاهش.تعریق،.واکنش","boundary":[0.5027028933935409,0.8133707097408367,0.6484355060371063,0.8270007612784669],"dir":"rtl"},{"str":".های.آلرژیک،.ناتوانی.جنسی،.ضعف،.گیجی،.بی.خوابی،.","boundary":[0.08193224207323059,0.8133707097408367,0.438715090311181,0.8270007612784669],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات.گفتاری.","boundary":[0.7164449788946697,0.8297267715859927,0.8443945101600079,0.8433568231236229],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.8115536345342103,0.8423819086321522,0.8443896019436538,0.861624334332336],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.7571368533424954,0.8506031598468303,0.8115536345342103,0.8650349791219681],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7141500809855699,0.8506031598468303,0.7510629356042015,0.8650349791219681],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.6315171910277805,0.8506031598468303,0.708076163247276,0.8650349791219681],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت.","boundary":[0.7793836507313243,0.866984437287331,0.8503073770491804,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.7513531338961422,0.866984437287331,0.7634258123098067,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"آلکالوئیدهای.بلادونا.","boundary":[0.6173281510748995,0.866984437287331,0.7493192917443802,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.5926352213605576,0.866984437287331,0.6013703126533817,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"هر.","boundary":[0.5597026234416413,0.866984437287331,0.5767295327378031,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"جزء.","boundary":[0.5189214808088741,0.866984437287331,0.5437969348188869,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر.","boundary":[0.4770973422008442,0.866984437287331,0.516887638657112,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"فرمولاسیون،.","boundary":[0.3780909492490429,0.866984437287331,0.4750635000490822,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکوم،.","boundary":[0.31480716844998524,0.866984437287331,0.3760831819966624,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"میاستنی.","boundary":[0.24894197261215276,0.866984437287331,0.31277332629822324,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"گراو،.","boundary":[0.206752785412781,0.866984437287331,0.24693420535977229,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری.","boundary":[0.14938800677333858,0.866984437287331,0.20471894326101897,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"انسدادی.","boundary":[0.08193224207323059,0.866984437287331,0.14735416462157652,0.8806144888249612],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه.","boundary":[0.7881187420241483,0.8833403387789398,0.8443544775203691,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"گوارش،.","boundary":[0.7255129086090115,0.8833403387789398,0.7867367723569255,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"ایلئوس.","boundary":[0.6673137331893589,0.8833403387789398,0.724104864042407,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"پارالیتیک،.ضعف.","boundary":[0.5605109453224698,0.8833403387789398,0.6659317635221361,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"روده.","boundary":[0.516105391675665,0.8833403387789398,0.5458568518700304,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.4873969274565623,0.8833403387789398,0.5014512982232258,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"افراد.مسن.","boundary":[0.40606931628546183,0.8833403387789398,0.47274283400412287,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.3820282590556591,0.8833403387789398,0.3914152228330225,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"ناتوان،.","boundary":[0.32893976391479335,0.8833403387789398,0.3806202144890547,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"کولیت.","boundary":[0.2761120177677432,0.8833403387789398,0.3275577942475704,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"اولسراتیو.","boundary":[0.20753503239422794,0.8833403387789398,0.27473004810052026,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"شدید،.","boundary":[0.15809702316678118,0.8833403387789398,0.20612698782762343,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"مگاکولون.","boundary":[0.08193224207323059,0.8833403387789398,0.1566889786001767,0.89697039031657],"dir":"rtl"},{"str":"توکسیک.هم","boundary":[0.7975317807008935,0.899696400624096,0.890410572298027,0.9133264521617261],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.7173514651025819,0.899696400624096,0.7291633945224307,0.9133264521617261],"dir":"rtl"},{"str":"با.کولیت.اولسراتیو،.اوروپاتی.انسدادی،.وضعیت.ناپایدار.","boundary":[0.32270786296259946,0.899696400624096,0.7048355133994308,0.9133264521617261],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی.عروقی.","boundary":[0.22224127564543047,0.899696400624096,0.31019191125944834,0.9133264521617261],"dir":"rtl"},{"str":"در.خونریزی.حاد،.","boundary":[0.08193224207323059,0.899696400624096,0.20977747374104252,0.9133264521617261],"dir":"rtl"},{"str":"ایسکمی.میوکارد.","boundary":[0.7226962059487583,0.9160524624692522,0.8443616864631394,0.9296825140068824],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08193,0.04743,0.95017,0.92968],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/589d07992c23418710886c237106cb56.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/15442a9782593b389024878404ac48af.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.1506,0.04743,0.02113,0.12596]},"elements":[{"words":[{"str":"9","boundary":[0.15687426376754687,0.04963457430943737,0.1707890571316384,0.0640663935845752],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15687,0.04963,0.17079,0.06407],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ö","boundary":[0.21195672180229705,0.04742684671162976,0.24263307401590262,0.0634622014617829],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21196,0.04743,0.24263,0.06346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"‡ZÀe","boundary":[0.2733094262295082,0.04742684671162976,0.3960148350839305,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":"ÕY{Y\u0003","boundary":[0.426691187297536,0.04742684671162976,0.6414256527927751,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":"®Ëƒ€ÀÌ·Â","boundary":[0.6721020050063806,0.04742684671162976,0.9175128227152253,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.9481891749288308,0.04742684671162976,0.9788655271424365,0.0634622014617829],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27331,0.04743,0.97887,0.06346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5804333955040738,0.0987052785230876,0.6923781240797094,0.1797530927438816],"dir":"ltr"},{"str":"اکسىبوتينين","boundary":[0.7646614557769708,0.22003269809275483,0.9130573893197214,0.2376715883179233],"dir":"rtl"},{"str":"کلرا","boundary":[0.7158305315598312,0.22003269809275483,0.7575853416118583,0.2376715883179233],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.6768224820850103,0.22003269809275483,0.6885854346481981,0.2376715883179233],"dir":"rtl"},{"str":"OXYBUTYNIN","boundary":[0.15652179248061257,0.21626822631036902,0.3556527314224011,0.23150181332301448],"dir":"ltr"},{"str":"CHLORIDE","boundary":[0.36293836507313243,0.21626822631036902,0.5216194659860607,0.23150181332301448],"dir":"ltr"},{"str":"Ditropan","boundary":[0.15652179248061257,0.24084827978727497,0.24479913124570532,0.25207302811238214],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8762325758319428,0.2693494516710443,0.9130441984882695,0.28859187737122804],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8061031130398002,0.2756633726039171,0.8752947997447729,0.2900951918790549],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7807761633764395,0.2756633726039171,0.8008644596053796,0.2900951918790549],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7626236256994208,0.2756633726039171,0.7760359404142534,0.2900951918790549],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7448933076470011,0.2756633726039171,0.7616517988612937,0.2900951918790549],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7368729753607539,0.2756633726039171,0.7439408069107687,0.2900951918790549],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7253987925787769,0.2756633726039171,0.7359177137528223,0.2900951918790549],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7037825182387232,0.2756633726039171,0.7244380092274468,0.2900951918790549],"dir":"rtl"},{"str":"B","boundary":[0.68550665063316,0.27330817987498834,0.70187555217434,0.28613646367511086],"dir":"ltr"},{"str":"..?","boundary":[0.8756797879650536,0.28834356489187357,0.9130310076568174,0.310219922885979],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8285026258957495,0.2970690528477186,0.8756721188770002,0.3106991043853488],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.7563794542063415,0.2970690528477186,0.8227661480318053,0.3106991043853488],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.6649869318739571,0.2970690528477186,0.7357281338961422,0.3106991043853488],"dir":"rtl"},{"str":"آمين","boundary":[0.6189343648768038,0.2964035229874828,0.6592461593207029,0.31003357452511293],"dir":"rtl"},{"str":"نسل","boundary":[0.573277216059684,0.2964035229874828,0.6130153627171886,0.31003357452511293],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.5255601501914204,0.2964035229874828,0.5673582139000688,0.31003357452511293],"dir":"rtl"},{"str":"صناعى،","boundary":[0.45260258172180234,0.2964035229874828,0.5196411480318053,0.31003357452511293],"dir":"rtl"},{"str":"آنتىکولينرژیک","boundary":[0.31803002601354674,0.2964035229874828,0.44668357956218707,0.31003357452511293],"dir":"rtl"},{"str":"ضداسپاسم","boundary":[0.19714679248061256,0.2964035229874828,0.2956316874447826,0.31003357452511293],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8854354814960245,0.3249419645434253,0.9130441984882695,0.3393737838185631],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8205654265240012,0.3274083399078287,0.8793643246294297,0.34184015918296656],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.7388988416609404,0.3274083399078287,0.8144915087857074,0.34184015918296656],"dir":"rtl"},{"str":"Scored","boundary":[0.15652179248061257,0.32648207893764164,0.21242409810460575,0.33770682726274887],"dir":"ltr"},{"str":"Tab:","boundary":[0.2168845003598886,0.32648207893764164,0.2545979525128996,0.33770682726274887],"dir":"ltr"},{"str":"5mg","boundary":[0.2592099612250908,0.32648207893764164,0.2961013423971729,0.33770682726274887],"dir":"ltr"},{"str":"Extended","boundary":[0.15652179248061257,0.34283814078279784,0.233992859234737,0.354062889107905],"dir":"ltr"},{"str":"Release","boundary":[0.2389191366340869,0.34283814078279784,0.30253237087786616,0.354062889107905],"dir":"ltr"},{"str":"Tab:","boundary":[0.30745864827721614,0.34283814078279784,0.3435984588200649,0.354062889107905],"dir":"ltr"},{"str":"10,15mg","boundary":[0.3485373515264553,0.34283814078279784,0.42128938843624236,0.354062889107905],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8883537228821046,0.3619601923320537,0.9087013473053891,0.3763920116071915],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8109867355453029,0.3659486736356318,0.8822448341022872,0.38038049291076964],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7264212353980565,0.3659486736356318,0.8049128178070091,0.38038049291076964],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.6004978771964269,0.3659486736356318,0.7203473176597626,0.38038049291076964],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8990382963581035,0.38373906977604216,0.9130926671247669,0.39736912131367236],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.8400307990576225,0.38373906977604216,0.893432192991067,0.39736912131367236],"dir":"rtl"},{"str":"علایم","boundary":[0.7851952856581919,0.38373906977604216,0.8344246956905861,0.39736912131367236],"dir":"rtl"},{"str":"تحریکى","boundary":[0.7064230146264848,0.38373906977604216,0.7795891822911555,0.39736912131367236],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه","boundary":[0.6581062260724453,0.38373906977604216,0.7008169112594483,0.39736912131367236],"dir":"rtl"},{"str":"ناپایدار","boundary":[0.5899725139884167,0.38373906977604216,0.6525001227054089,0.39736912131367236],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3746509031118092,0.38426405538932235,0.3826758368508884,0.39709233918944487],"dir":"ltr"},{"str":"bladder","boundary":[0.38266755423579074,0.38123237113187153,0.46448752085991957,0.39406065493199405],"dir":"ltr"},{"str":"Instability","boundary":[0.4697595587513498,0.38123237113187153,0.5774949077255326,0.39406065493199405],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5774982821242761,0.38426405538932235,0.5846888190831452,0.39709233918944487],"dir":"ltr"},{"str":"بزرگسالان:","boundary":[0.8156832850692058,0.4013779600012106,0.913020884460587,0.4150080115388408],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.7645227986649652,0.4012515093277658,0.774952758417591,0.414881560865396],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7751567561598116,0.4012515093277658,0.7810757583194268,0.414881560865396],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7810772921370375,0.3995857272364108,0.8095602851673702,0.4116122432990257],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8097630558555022,0.4012515093277658,0.8156820580151175,0.414881560865396],"dir":"ltr"},{"str":".،","boundary":[0.8061697813389614,0.4012515093277658,0.8169647896829293,0.414881560865396],"dir":"ltr"},{"str":"یا.","boundary":[0.7440202586630018,0.4012515093277658,0.7607342691665848,0.414881560865396],"dir":"rtl"},{"str":"سه.","boundary":[0.7102793388632571,0.4012515093277658,0.7326389976049765,0.414881560865396],"dir":"rtl"},{"str":"بار.","boundary":[0.6813362005497202,0.4012515093277658,0.6987048022477305,0.414881560865396],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.6538271817021694,0.4012515093277658,0.6697038913490709,0.414881560865396],"dir":"rtl"},{"str":"روز.","boundary":[0.6190954157259252,0.4012515093277658,0.6424858362484106,0.414881560865396],"dir":"rtl"},{"str":"تا.حداکثر.","boundary":[0.5421483876509277,0.4012515093277658,0.6072603772720273,0.414881560865396],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4983624963188379,0.4012515093277658,0.504281498478453,0.414881560865396],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.48648062481594195,0.4012515093277658,0.5073405443211938,0.414881560865396],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5075420879552371,0.4012515093277658,0.5134610901148523,0.414881560865396],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.5134626239324629,0.3995857272364108,0.5419456169627958,0.4116122432990257],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.4708534774712871,0.4012515093277658,0.48610729360950244,0.414881560865396],"dir":"rtl"},{"str":"روز،.","boundary":[0.4312457053106902,0.4012515093277658,0.45859827476195153,0.414881560865396],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.شروع.شکل.دارویی.آهسته.رهش:.","boundary":[0.15060156326690882,0.4012515093277658,0.41904265240011784,0.414881560865396],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8647240355354866,0.4188903995529343,0.8706430376951018,0.4325204510905644],"dir":"ltr"},{"str":"5-10","boundary":[0.8410379037007951,0.4188903995529343,0.8833835402964562,0.4325204510905644],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8800892068322371,0.4188903995529343,0.8860082089918524,0.4325204510905644],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.8860097428094631,0.4168403295586108,0.912443555511927,0.428065077883718],"dir":"ltr"},{"str":"یک.","boundary":[0.8258202856581919,0.4188903995529343,0.853198930008835,0.4325204510905644],"dir":"rtl"},{"str":"بار.","boundary":[0.7972421959359969,0.4188903995529343,0.8142951801315402,0.4325204510905644],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.7701243005791696,0.4188903995529343,0.7857692402081086,0.4325204510905644],"dir":"rtl"},{"str":"روز،.نسبتبا.","boundary":[0.7062668719937175,0.4188903995529343,0.7586513448512812,0.4325204510905644],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.6304410645921272,0.4188903995529343,0.6422790689113577,0.4325204510905644],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5935610336703642,0.4188903995529343,0.5994800358299794,0.4325204510905644],"dir":"ltr"},{"str":"5mg","boundary":[0.5935742245018161,0.4168403295586108,0.6304355428487288,0.4325204510905644],"dir":"ltr"},{"str":"در.فواصل.هفتگی.تنظیم.","boundary":[0.414869748208501,0.4188903995529343,0.5820880779424757,0.4325204510905644],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.کنید","boundary":[0.34863950377932656,0.4188903995529343,0.40339679248061255,0.4325204510905644],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3432711421419456,0.4179390833409501,0.34863950377932656,0.4291638316660573],"dir":"ltr"},{"str":"حداکثر.","boundary":[0.28958875282222446,0.4188903995529343,0.3438766933346422,0.4325204510905644],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3377751668793561,0.4188903995529343,0.34369416903897126,0.4325204510905644],"dir":"ltr"},{"str":"دوز:.","boundary":[0.25000705556100916,0.4188903995529343,0.2781157970943359,0.4325204510905644],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19678021007165997,0.4188903995529343,0.20269921223127518,0.4325204510905644],"dir":"ltr"},{"str":"30mg","boundary":[0.20271301658977128,0.4168403295586108,0.2500015338176107,0.4325204510905644],"dir":"ltr"},{"str":"روزانه.","boundary":[0.15060156326690882,0.4188903995529343,0.19693665946794936,0.4325204510905644],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان:.زیر.","boundary":[0.8081715667026603,0.43652928977810274,0.9130095342102681,0.45028579198917773],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.7977440610582115,0.43652928977810274,0.8081740208108373,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":".سال:.","boundary":[0.7509546480808875,0.43652928977810274,0.7977330175714146,0.4501593413157329],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6192791670756848,0.43652928977810274,0.6297091268283107,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":"4.،0","boundary":[0.6373202365760283,0.43652928977810274,0.6689613600667519,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6689589059585747,0.43652928977810274,0.6755819304014921,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.675579476293315,0.43652928977810274,0.686009436045941,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6860069819377639,0.43652928977810274,0.691925984097379,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.6919272111514676,0.4348635076867477,0.7213304947482085,0.44689002374936254],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7213268135859429,0.43652928977810274,0.7279498380288603,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":"kg","boundary":[0.7279473839206833,0.4348635076867477,0.7509546480808875,0.44689002374936254],"dir":"ltr"},{"str":".بار.در.روز،.بالای.","boundary":[0.4900249705507019,0.43652928977810274,0.6192782467851183,0.4501593413157329],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.4795977716697752,0.43652928977810274,0.4900277314224011,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":".سال:.","boundary":[0.43280805192892907,0.43652928977810274,0.47958642141945623,0.4501593413157329],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.34780848139786,0.43652928977810274,0.3582384411504859,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":"3.،5","boundary":[0.3658495508982036,0.43652928977810274,0.3974906743889271,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.39748822028075004,0.43652928977810274,0.4034072224403652,0.4501593413157329],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.40340844949445376,0.4348635076867477,0.43281173309119475,0.44689002374936254],"dir":"ltr"},{"str":".بار.در.روز.","boundary":[0.26907455580642,0.43652928977810274,0.3477946770393639,0.4501593413157329],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8989806248159421,0.454294630676716,0.9130349955826055,0.46792468221434613],"dir":"ltr"},{"str":"تعریق","boundary":[0.8395298542259745,0.454294630676716,0.8933745214489057,0.46792468221434613],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.799896007165996,0.454294630676716,0.8339237508589381,0.46792468221434613],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8990008712084029,0.47193352090188445,0.9130552419750663,0.4855635724395146],"dir":"ltr"},{"str":"مثانه","boundary":[0.8506840826543633,0.47193352090188445,0.8933947678413664,0.4855635724395146],"dir":"rtl"},{"str":"نروژنیک","boundary":[0.7691739471875921,0.47193352090188445,0.845077979287327,0.4855635724395146],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.8762325758319428,0.4876525262899641,0.9130441984882695,0.5068949519901479],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7974237999411015,0.4939664472228369,0.8762190782369688,0.5083982664979747],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.7519798517718661,0.4939664472228369,0.7913498822028076,0.5083982664979747],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8909213335623836,0.5116303926898025,0.9026289633847062,0.5252604442274326],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.5116303926898025,0.9130466525964465,0.5252604442274326],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.8436214660842252,0.5116303926898025,0.9005429714341809,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.8120969127319134,0.5116303926898025,0.827402878668892,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.7899853980563464,0.5116303926898025,0.79587832531658,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض.","boundary":[0.7281096618238933,0.5116303926898025,0.787795106508295,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"اتنولول،.","boundary":[0.6655559782075194,0.5116303926898025,0.7259193702758419,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"دیگوکسین،.","boundary":[0.5754150510454501,0.5116303926898025,0.663365686659468,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای.","boundary":[0.5081939604397762,0.5116303926898025,0.5732508343967803,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"کاهنده.","boundary":[0.4517939530774516,0.5116303926898025,0.5060036688917248,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت.","boundary":[0.3970366643761657,0.5116303926898025,0.4495775866300186,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب.مرکزی.","boundary":[0.2845495484440954,0.5116303926898025,0.3948202979287327,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.26243803376852853,0.5116303926898025,0.2683309610287622,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":"نیتروفورانتوئین","boundary":[0.15652179248061257,0.5116303926898025,0.2602477422204771,0.5252604442274326],"dir":"rtl"},{"str":").افزایش.عوارض.و.اثرات.سایر.آنتی.کولینرژیک","boundary":[0.5925674266221655,0.5292692829149709,0.923989827721606,0.5428993344526011],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.9026166928438206,0.5292692829149709,0.9130466525964465,0.5428993344526011],"dir":"ltr"},{"str":".ها.","boundary":[0.5497524418376363,0.5292692829149709,0.5556557990576224,0.5428993344526011],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5393252429567096,0.5292692829149709,0.5497552027093354,0.5428993344526011],"dir":"ltr"},{"str":").کاهش.اثر.درمانی.هالوپریدول.یا.لوودوپا","boundary":[0.2483253779326593,0.5292692829149709,0.5393734048296849,0.5428993344526011],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.8802229557278886,0.5432072483411425,0.913058923137332,0.5624496740413263],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.8197399258859331,0.5514284995558206,0.874156707077648,0.5658603188309586],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7767531535290076,0.5514284995558206,0.8136660081476392,0.5658603188309586],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.6941202635712183,0.5514284995558206,0.7706792357907136,0.5658603188309586],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکوم.","boundary":[0.862786517129675,0.5690924450227862,0.9191865244919996,0.5827224965604164],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8908952586630017,0.5690924450227862,0.9026028884853243,0.5827224965604164],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.5690924450227862,0.9130466525964465,0.5827224965604164],"dir":"ltr"},{"str":"(با.","boundary":[0.8366073181505841,0.5690924450227862,0.8531388043584962,0.5827224965604164],"dir":"rtl"},{"str":"زاویه.بسته)؛.","boundary":[0.7271188156473938,0.5690924450227862,0.7962433739079219,0.5827224965604164],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7060834274074801,0.5690924450227862,0.7177910572298026,0.5827224965604164],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7177858422499265,0.5690924450227862,0.7282158020025524,0.5827224965604164],"dir":"ltr"},{"str":"میاستنی.گراویس؛.","boundary":[0.5806631613821538,0.5690924450227862,0.7071759656915677,0.5827224965604164],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.559618263473054,0.5690924450227862,0.5713258932953765,0.5827224965604164],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5713301879846864,0.5690924450227862,0.5817601477373123,0.5827224965604164],"dir":"ltr"},{"str":"انسداد.دستگاه.گوارش.","boundary":[0.40142184892510063,0.5690924450227862,0.5607134092470797,0.5827224965604164],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.38038247275939924,0.5690924450227862,0.39209010258172183,0.5827224965604164],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3920888755276333,0.5690924450227862,0.40251883528025917,0.5827224965604164],"dir":"ltr"},{"str":"ایلئوس.پارالیتیک؛.","boundary":[0.25021657504662803,0.5690924450227862,0.38147761853342493,0.5827224965604164],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.22919131000294493,0.5690924450227862,0.24089893982526753,0.5827224965604164],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.2408836016491607,0.5690924450227862,0.2513135614017866,0.5827224965604164],"dir":"ltr"},{"str":"مگاکولون؛.","boundary":[0.15060156326690882,0.5690924450227862,0.2302603808775891,0.5827224965604164],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8909244011976046,0.5867313352479547,0.9026320310199273,0.6003613867855848],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.9026166928438206,0.5867313352479547,0.9130466525964465,0.6003613867855848],"dir":"ltr"},{"str":"کولیت.","boundary":[0.8377837562579757,0.5867313352479547,0.8892295327378031,0.6003613867855848],"dir":"rtl"},{"str":"شدید؛.","boundary":[0.7880067733385687,0.5867313352479547,0.8360628128987926,0.6003613867855848],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7641641921075882,0.5867313352479547,0.7758718219299108,0.6003613867855848],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7758745828016099,0.5867313352479547,0.7863045425542359,0.6003613867855848],"dir":"ltr"},{"str":"کولیت.اولسراتیو.","boundary":[0.6480526651614804,0.5867313352479547,0.7624693236477865,0.6003613867855848],"dir":"rtl"},{"str":"(در.","boundary":[0.6132165995877099,0.5867313352479547,0.6328249239226466,0.6003613867855848],"dir":"rtl"},{"str":"حضور.","boundary":[0.5630224182781978,0.5867313352479547,0.6115217311279082,0.6003613867855848],"dir":"rtl"},{"str":"مگاکولون)؛.","boundary":[0.47585402964562684,0.5867313352479547,0.5613014749190145,0.6003613867855848],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.4520261730637086,0.5867313352479547,0.46373380288603117,0.6003613867855848],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.46372183910866793,0.5867313352479547,0.4741517988612938,0.6003613867855848],"dir":"ltr"},{"str":"اوروپاتی.","boundary":[0.38704752380484936,0.5867313352479547,0.450331304603907,0.6003613867855848],"dir":"rtl"},{"str":"انسدادی؛.","boundary":[0.3150286517129675,0.5867313352479547,0.3853526553450476,0.6003613867855848],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.29119742073230587,0.5867313352479547,0.30290505055462846,0.6003613867855848],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.30289646117600866,0.5867313352479547,0.3133264209286346,0.6003613867855848],"dir":"ltr"},{"str":"حساسیت.مفرط.","boundary":[0.17829310641013058,0.5867313352479547,0.28950255227250415,0.6003613867855848],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.15060156326690882,0.5867313352479547,0.16301321537253363,0.6003613867855848],"dir":"rtl"},{"str":"این.","boundary":[0.883358078924119,0.6043702254731231,0.9130313144203397,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":"دارو؛0","boundary":[0.8400737459507215,0.6043702254731231,0.8825497570432904,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8179146829292235,0.6043702254731231,0.8296223127515462,0.6180002770107533],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8296462403062727,0.6043702254731231,0.8400762000588985,0.6180002770107533],"dir":"ltr"},{"str":"سالمندان.","boundary":[0.7529360336703641,0.6043702254731231,0.8229992883086286,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.7322064886620202,0.6043702254731231,0.7394813855894767,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران.","boundary":[0.6752328335133012,0.6043702254731231,0.7313720918818102,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":"ناتوان.مبتلا.آتونی.به.","boundary":[0.5505948144694218,0.6043702254731231,0.6743984367330912,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":"روده","boundary":[0.5186269878276235,0.6043702254731231,0.5489781707077649,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":".ای؛.","boundary":[0.4567773264945519,0.6043702254731231,0.4686153308137823,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.4234232354962207,0.6043702254731231,0.4351308653185432,0.6180002770107533],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.4351118459801708,0.6043702254731231,0.4551606827328949,0.6180002770107533],"dir":"ltr"},{"str":"بیماران.","boundary":[0.37236858250711696,0.6043702254731231,0.42850784087562593,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":"با.خونریزی.وضعیت.و.","boundary":[0.2308340286639835,0.6043702254731231,0.35886178462746643,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی.","boundary":[0.17086176008638462,0.6043702254731231,0.18765399528811233,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.6043702254731231,0.1574071120054972,0.6180002770107533],"dir":"rtl"},{"str":"عروقی.ناپایدار.","boundary":[0.8085663713556495,0.6220091156982916,0.9130224182781977,0.6356391672359217],"dir":"rtl"},{"str":"L","boundary":[0.8854354814960245,0.6417019569747379,0.9130441984882695,0.6561337762498757],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.8022504171983902,0.6441683323391413,0.8793339550407382,0.6586001516142791],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.7301364484146462,0.6441683323391413,0.7961764994600962,0.6586001516142791],"dir":"rtl"},{"str":"شایعترین:.خواب.آلودگی،.تاری.موقت.دید،.یبوست.و.خشکی.دهان.","boundary":[0.42282842102679885,0.6618322778061069,0.9130604569549426,0.6755887800171818],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین:.خطر.بروز.گرمازدگی.در.آب.و.هوای.گرم","boundary":[0.5395927407480121,0.6794711680312753,0.9130337685285169,0.6932276702423503],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.8714528933935408,0.6972365089298885,0.9130684328065181,0.7108665604675187],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:","boundary":[0.7952480794967732,0.6972365089298885,0.8627543069598509,0.7108665604675187],"dir":"rtl"},{"str":"سرگیجه،.","boundary":[0.7162965053499557,0.6971100582564438,0.7863076101894572,0.710740109794074],"dir":"rtl"},{"str":"بی.خوابی،.","boundary":[0.640861821439089,0.6971100582564438,0.713068432806518,0.710740109794074],"dir":"rtl"},{"str":"بی.قراری،.","boundary":[0.5648795646412093,0.6971100582564438,0.6376337488956513,0.710740109794074],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر.","boundary":[0.5223514037498772,0.6971100582564438,0.5616462771178954,0.710740109794074],"dir":"rtl"},{"str":"سطح.","boundary":[0.4754426597624423,0.6971100582564438,0.5191181162265632,0.710740109794074],"dir":"rtl"},{"str":"هوشیاری،.","boundary":[0.39539271866103853,0.6971100582564438,0.4722093722391283,0.710740109794074],"dir":"rtl"},{"str":"تپش.","boundary":[0.35218661038578575,0.6971100582564438,0.3921594311377245,0.710740109794074],"dir":"rtl"},{"str":"قلب،.","boundary":[0.3088501276136252,0.6971100582564438,0.3489533228624717,0.710740109794074],"dir":"rtl"},{"str":"تاکی.کاردی،.","boundary":[0.21385926916658485,0.6971100582564438,0.30562466256012566,0.710740109794074],"dir":"rtl"},{"str":"میدریاز،.","boundary":[0.15060156326690882,0.6971100582564438,0.21059990674388926,0.710740109794074],"dir":"rtl"},{"str":"سیکلوپلژی،.ناتوانی.جنسی،.احتباس.","boundary":[0.6616956660449593,0.7147489484816122,0.913083770982625,0.7283790000192424],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار،.اشکال.","boundary":[0.5809938524590165,0.7147489484816122,0.6494926131343871,0.7283790000192424],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5535109085108472,0.7147489484816122,0.5687907995484441,0.7283790000192424],"dir":"rtl"},{"str":"دفع.","boundary":[0.5155719299106705,0.7147489484816122,0.5413078556002748,0.7283790000192424],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار،.بثورات.جلدی،.کهیر،.واکنش","boundary":[0.30553861539216653,0.7147489484816122,0.5033688770000982,0.7283790000192424],"dir":"rtl"},{"str":".های.حساسیتی،.","boundary":[0.15060156326690882,0.7147489484816122,0.24155081230980666,0.7283790000192424],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش.تعریق،.تب،.کاهش.شیردهی.و.گرگرفتگی.","boundary":[0.5608422499263768,0.7323878387067807,0.9131402154706979,0.7460178902444109],"dir":"rtl"},{"str":"®","boundary":[0.8927017890448612,0.7505587343975998,0.9130494134681457,0.7649905536727376],"dir":"ltr"},{"str":"توجهات","boundary":[0.8096731741435165,0.7545472157011779,0.886591059683911,0.7689790349763157],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکى","boundary":[0.7321755055462845,0.7545472157011779,0.8035992564052225,0.7689790349763157],"dir":"rtl"},{"str":"پرستاری/","boundary":[0.6119671517620497,0.7545472157011779,0.7103094016884265,0.7689790349763157],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5325092642583685,0.7545472157011779,0.6058932340237557,0.7689790349763157],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.4756076985373516,0.7545472157011779,0.5264353465200746,0.7689790349763157],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده:","boundary":[0.3722958795523707,0.7545472157011779,0.4537415946794935,0.7689790349763157],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.7722111611681435,0.9130466525964465,0.7858412127057737],"dir":"ltr"},{"str":"اطمینان.","boundary":[0.8420173996269755,0.7722111611681435,0.9042321095513891,0.7858412127057737],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8909339108667911,0.7722111611681435,0.9026415406891137,0.7858412127057737],"dir":"ltr"},{"str":"از.","boundary":[0.8207142068322373,0.7722111611681435,0.8330476342397175,0.7858412127057737],"dir":"rtl"},{"str":"نبود.انسداد.د","boundary":[0.7288705887405517,0.7722111611681435,0.811796591243742,0.7858412127057737],"dir":"rtl"},{"str":"ستگاهگو","boundary":[0.6743375441739473,0.7722111611681435,0.7283438757730442,0.7858412127057737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6792318027878669,0.7722111611681435,0.6850448533443444,0.7858412127057737],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.6702151025817218,0.7722111611681435,0.6738134386963778,0.7858412127057737],"dir":"rtl"},{"str":"رش","boundary":[0.6400151541179936,0.7722111611681435,0.6696857821242761,0.7858412127057737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6335746539707471,0.7722111611681435,0.6391127167859009,0.7858412127057737],"dir":"ltr"},{"str":"پیش.","boundary":[0.5892473250220871,0.7722111611681435,0.6254632381769971,0.7858412127057737],"dir":"rtl"},{"str":"از.درمان؛.","boundary":[0.5162376067537058,0.7722111611681435,0.5805363856826041,0.7858412127057737],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.49554640718562876,0.7722111611681435,0.5072540370079514,0.7858412127057737],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5072675346029253,0.7722111611681435,0.5176974943555512,0.7858412127057737],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.علایم.هایپرتیروئیدی،.بیماری","boundary":[0.22642737066849908,0.7722111611681435,0.4970066015509964,0.7858412127057737],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.15060156326690882,0.7722111611681435,0.1624395675861392,0.7858412127057737],"dir":"rtl"},{"str":"شریان.","boundary":[0.8618987434966131,0.789850051393312,0.9130576960832433,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"کرونر،.","boundary":[0.810270442721115,0.789850051393312,0.8604124742318641,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"نارسایی.","boundary":[0.7484207813880435,0.789850051393312,0.8087320236576028,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی،.","boundary":[0.7036501791498968,0.789850051393312,0.7469084372239128,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"آریتمی،.","boundary":[0.6426870643957985,0.789850051393312,0.7021378349857661,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"تاکی.کاردی،.هایپرتانسیون.","boundary":[0.4553128374398744,0.789850051393312,0.6396623760675371,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.43114140571316384,0.789850051393312,0.44039799499361937,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرپلازی.پروستات.","boundary":[0.28488729508196725,0.789850051393312,0.4296551364484147,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.2560745312653382,0.789850051393312,0.27002460243447535,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف.","boundary":[0.19910087611661922,0.789850051393312,0.2545621871012075,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"اکسی.","boundary":[0.15060156326690882,0.789850051393312,0.19758853195248846,0.8034801029309421],"dir":"rtl"},{"str":"بوتینین.","boundary":[0.8561260675370572,0.8074889416184804,0.913047572887013,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":"کلراید؛.","boundary":[0.8023335501128891,0.8074889416184804,0.8553438205556103,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7794072715225288,0.8074889416184804,0.7911149013448514,0.8211189931561105],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7911225704329048,0.8074889416184804,0.8015525301855306,0.8211189931561105],"dir":"ltr"},{"str":"افزودن.","boundary":[0.7296563635025032,0.8074889416184804,0.7845440267006969,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی.بیوتیک.","boundary":[0.639984784529302,0.8074889416184804,0.7162538652203789,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.613205862864435,0.8074889416184804,0.6265301364484146,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":"رژیم.درمانی.","boundary":[0.5192580003926572,0.8074889416184804,0.5998033645823108,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.4911753337587121,0.8074889416184804,0.5058555021105331,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.","boundary":[0.43673094385000494,0.8074889416184804,0.4903930867772652,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت.","boundary":[0.38213010454500834,0.8074889416184804,0.435948696868558,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری؛.","boundary":[0.3240613036222637,0.8074889416184804,0.38134785756356143,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل.","boundary":[0.2740010245901639,0.8074889416184804,0.32346510871699224,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.3011580322960636,0.8074889416184804,0.3128656621183862,0.8211189931561105],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3128503239422794,0.8074889416184804,0.3232802836949053,0.8211189931561105],"dir":"ltr"},{"str":"تب","boundary":[0.21031308285069203,0.8074889416184804,0.23315469470894273,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2041333316972612,0.8074889416184804,0.20985577495497437,0.8211189931561105],"dir":"ltr"},{"str":"کارایی.","boundary":[0.15060156326690882,0.8074889416184804,0.20308512074212232,0.8211189931561105],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.8789458991852362,0.8251278318436489,0.9132995791204478,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":"برای.اطمینان.","boundary":[0.8090469164130756,0.8251278318436489,0.877923763129479,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.7842496871012075,0.8251278318436489,0.794504140848837,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":"نبود.","boundary":[0.719784713360165,0.8251278318436489,0.723279017937008,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت.","boundary":[0.6575700034357516,0.8251278318436489,0.718767792284284,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی؛.","boundary":[0.5964504392853638,0.8251278318436489,0.6565739422793757,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6390313635025032,0.8251278318436489,0.6446896166683028,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6452111146559342,0.8251278318436489,0.6509997423186415,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":"هیز","boundary":[0.5732078875036812,0.8251278318436489,0.5982919407087465,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5670281363502504,0.8251278318436489,0.5727442259196887,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5844949445371552,0.8251278318436489,0.5949249042897812,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.5470208660547756,0.8251278318436489,0.5543218378816138,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5408411149013449,0.8251278318436489,0.5467171027894445,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":"نجام","boundary":[0.4687935604201433,0.8251278318436489,0.5021068518700305,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4626138092667125,0.8251278318436489,0.468425222596211,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":"رانندگیفعا","boundary":[0.3958229545008344,0.8251278318436489,0.46133092421713956,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3995386276627074,0.8251278318436489,0.40526011245950727,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":"ولیت","boundary":[0.3681131589280456,0.8251278318436489,0.39712178888864147,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3840240625306764,0.8251278318436489,0.3897455473274762,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.30334832384411503,0.8251278318436489,0.31985373515264554,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2971685726906842,0.8251278318436489,0.3029184628567432,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.2486431849415922,0.8251278318436489,0.29590133258074014,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24246343378816138,0.8251278318436489,0.2481871655101626,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":"هوشیاری","boundary":[0.1803269485618926,0.8251278318436489,0.2471360557573378,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17414719740846177,0.8251278318436489,0.17989708757452078,0.8387578833812791],"dir":"ltr"},{"str":"تا.","boundary":[0.15060156326690882,0.8251278318436489,0.15991532784016305,0.8387578833812791],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصشدن.","boundary":[0.8502581415038775,0.8427667220688174,0.9132707433493666,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8524823304211249,0.8427667220688174,0.8645165663731013,0.8563967736064475],"dir":"ltr"},{"str":"آثار.","boundary":[0.8007366925984098,0.8427667220688174,0.810300636590896,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.7509988220280751,0.8427667220688174,0.7695817081778497,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.729434880239521,0.8427667220688174,0.7369053389123392,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":"شدت.","boundary":[0.6833866079316777,0.8427667220688174,0.7285457261706096,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض؛.احتمال.","boundary":[0.5710547143418082,0.8427667220688174,0.6824844164130756,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5925717213114754,0.8427667220688174,0.6048008491214293,0.8563967736064475],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.6045195469716306,0.8427667220688174,0.6149495067242565,0.8563967736064475],"dir":"ltr"},{"str":"تب.","boundary":[0.5170353452930205,0.8427667220688174,0.5214920515282134,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":"گرمازدگی.یا.","boundary":[0.438737637430058,0.8427667220688174,0.5161853035731816,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.4095076752233239,0.8427667220688174,0.42432346007255006,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":"حساس.فرد.","boundary":[0.31206838372435464,0.8427667220688174,0.37004331500932564,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.2745883233532935,0.8427667220688174,0.27823316666831666,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":"گرما؛.","boundary":[0.2309910915873172,0.8427667220688174,0.2737017767743202,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2072101698242859,0.8427667220688174,0.2128684229900854,0.8563967736064475],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.21338992097771672,0.8427667220688174,0.2191785486404241,0.8563967736064475],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.219162596937273,0.8427667220688174,0.22959255668989892,0.8563967736064475],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.15060156326690882,0.8427667220688174,0.20605505178168254,0.8563967736064475],"dir":"rtl"},{"str":"خشکی.دهان،.","boundary":[0.8417891675665062,0.8604056122939858,0.9133204390399527,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":"رفع.","boundary":[0.7922546812113478,0.8604056122939858,0.8061865396588863,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":"آن.","boundary":[0.7602347047707863,0.8604056122939858,0.7786103145330054,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده.با.کوچک.از.قطعات.","boundary":[0.6012012859526847,0.8604056122939858,0.7381023301757141,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":"یخ،.","boundary":[0.581676401295769,0.8604056122939858,0.5869812699800212,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":"آب.","boundary":[0.5467360361244723,0.8604056122939858,0.5684783328719942,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":"نبات.","boundary":[0.4729414633847059,0.8604056122939858,0.47710447328485234,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":"ترش.های.","boundary":[0.3741984269166585,0.8604056122939858,0.41675005521743397,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":"آدامسیا.","boundary":[0.32439276160793173,0.8604056122939858,0.3729285793167763,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32413201261411606,0.8604056122939858,0.33616047821697104,0.874035663831616],"dir":"ltr"},{"str":"بدون.های.","boundary":[0.23001987827623444,0.8604056122939858,0.2730147798664965,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":"قند","boundary":[0.1909127441837636,0.8604056122939858,0.19726683332724562,0.874035663831616],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18528363355256702,0.8594542960820016,0.190651995189948,0.8706790444071089],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1506,0.09871,0.92399,0.87404],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/06a2e902e34243609c84e9bd6fa13a09.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/e0de6f63ee9a6ea65d444ec50f80cd46.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08104,0.04743,0.04983,0.14515]},"elements":[{"words":[{"str":"10ÕZ¼Ì]ÕY{Y\u0003ÕZn»\u0003Á\u0003ÄÌ","boundary":[0.4286685849612251,0.04742684671162976,0.9501665725925199,0.0640663935845752],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42867,0.04743,0.95017,0.06407],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"S","boundary":[0.5237382816334545,0.09806386433308151,0.6099450255227251,0.17911167855387553],"dir":"ltr"},{"str":"سولينفناسين","boundary":[0.6805898449003632,0.2190705768077457,0.8434653234514579,0.23670946703291415],"dir":"rtl"},{"str":"سوکسينات","boundary":[0.5415646166683028,0.2190705768077457,0.6735137307352509,0.23670946703291415],"dir":"rtl"},{"str":"SOLIFENACIN","boundary":[0.08695672180229705,0.21723034759537824,0.2881062500261075,0.2324639346080237],"dir":"ltr"},{"str":"SUCCINATE","boundary":[0.29534705377786463,0.21723034759537824,0.46615063929518014,0.2324639346080237],"dir":"ltr"},{"str":"Vesicare","boundary":[0.08695672180229705,0.2366790875522351,0.17411314665750466,0.2479038358773423],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.806667198390105,0.26518025943600443,0.8434788210464318,0.2844226851361882],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7365377355979624,0.27149418036887724,0.8057294223029352,0.28592599964401505],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.711210785934602,0.27149418036887724,0.7312990821635418,0.28592599964401505],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6930582482575832,0.27149418036887724,0.7064705629724158,0.28592599964401505],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.6753279302051635,0.27149418036887724,0.6920864214194562,0.28592599964401505],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6673075979189163,0.27149418036887724,0.674375429468931,0.28592599964401505],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6558334151369393,0.27149418036887724,0.6663523363109847,0.28592599964401505],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6342171407968855,0.27149418036887724,0.6548726317856092,0.28592599964401505],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6145875257681359,0.2691389876399485,0.6323061868067145,0.281967271440071],"dir":"ltr"},{"str":"..?","boundary":[0.8057662339255914,0.2841743726568337,0.8434656302149799,0.3063200745002581],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7585820162952783,0.29289986061267875,0.8057515092765289,0.30652991215030895],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.6864588446058704,0.29289986061267875,0.7528455384313342,0.30652991215030895],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.5950663222734859,0.29289986061267875,0.665807524295671,0.30652991215030895],"dir":"rtl"},{"str":"آنتى","boundary":[0.5531572101698243,0.29223433075244293,0.5894013203101993,0.3058643822900731],"dir":"rtl"},{"str":"موسکارینى","boundary":[0.4490922867379994,0.29223433075244293,0.5472382080102091,0.3058643822900731],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4308659320702857,0.29223433075244293,0.44317328457838423,0.3058643822900731],"dir":"ltr"},{"str":"ضداسپاسم","boundary":[0.3264620349465005,0.29223433075244293,0.4249469299106705,0.3058643822900731],"dir":"rtl"},{"str":"مجارى","boundary":[0.25965814273093163,0.29223433075244293,0.3205430327868853,0.3058643822900731],"dir":"rtl"},{"str":"ادرارى","boundary":[0.19553996515166389,0.29223433075244293,0.2537391405713164,0.3058643822900731],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8158701040541868,0.3303939851584774,0.8434788210464318,0.3448258044336152],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7510003558456857,0.3328603605228808,0.8097793143221753,0.3472921797980187],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.669333770982625,0.3328603605228808,0.7449264381073918,0.3472921797980187],"dir":"rtl"},{"str":"Tab:","boundary":[0.08695672180229705,0.33193409955269376,0.12309653234514577,0.343158847877801],"dir":"ltr"},{"str":"5mg,","boundary":[0.12803542505153628,0.33193409955269376,0.16986569893000883,0.343158847877801],"dir":"ltr"},{"str":"10mg","boundary":[0.17480459163639933,0.33193409955269376,0.22200322715225285,0.343158847877801],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8187886522037892,0.35265968657696484,0.8391362766270737,0.36709150585210265],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7414213581034653,0.356648167880543,0.8126794566604496,0.3710799871556808],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6568558579562188,0.356648167880543,0.7353474403651713,0.3710799871556808],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5309324997545892,0.356648167880543,0.6507819402179248,0.3710799871556808],"dir":"rtl"},{"str":"نارسایى","boundary":[0.7735844397271032,0.3760420994959687,0.8435173198684599,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیچه","boundary":[0.7028329693306725,0.3760420994959687,0.7679105416216747,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه","boundary":[0.6544508755650078,0.3760420994959687,0.6971536946598607,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6366710674450279,0.3760420994959687,0.6487769338372434,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"علایم","boundary":[0.5817416829947131,0.3760420994959687,0.6309625625797585,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"تخلیه","boundary":[0.5240985813643118,0.3760420994959687,0.576059254441936,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری","boundary":[0.4597244294228368,0.3760420994959687,0.518355502110533,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"اورژانسى","boundary":[0.3728653860312163,0.3760420994959687,0.4540104729066457,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35725195466427717,0.3760420994959687,0.36718627294591144,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"تکرر","boundary":[0.3093590197626533,0.3760420994959687,0.35153872582703444,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار:دوز.","boundary":[0.22780535240993427,0.3759156488225238,0.3036130607637184,0.3896721510335988],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه.","boundary":[0.18459924413468148,0.3759156488225238,0.21575874889565133,0.389545700360154],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14155602728968292,0.3759156488225238,0.1474750294492981,0.389545700360154],"dir":"ltr"},{"str":"5mg","boundary":[0.1474808579562187,0.3738655788282004,0.18434217630313146,0.389545700360154],"dir":"ltr"},{"str":"خوراکی.","boundary":[0.08103618582507117,0.3759156488225238,0.14147780259153822,0.389545700360154],"dir":"rtl"},{"str":"یک.بار.در.روز،.ممکن.است.در.صورت.تحمل.دوز.","boundary":[0.49579672621969184,0.3951580745227076,0.8434794345734761,0.40878812606033776],"dir":"rtl"},{"str":"5mg","boundary":[0.45876423382742715,0.3931080045283841,0.49562524541081776,0.40878812606033776],"dir":"ltr"},{"str":".افزایش.دوز.تا.","boundary":[0.3500975508000393,0.3951580745227076,0.4587516565230196,0.40878812606033776],"dir":"rtl"},{"str":"10mg","boundary":[0.3026375527633258,0.3931080045283841,0.34992606999116527,0.40878812606033776],"dir":"ltr"},{"str":".هم.داده.شود","boundary":[0.2062190168842643,0.3951580745227076,0.30267006969667226,0.40878812606033776],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2008506552468833,0.39420675831072344,0.2062190168842643,0.4054315066358306],"dir":"ltr"},{"str":"کارآیی.و.سمیت.دارو.در.کودکان.مشخص.نشده.است","boundary":[0.4695181358594287,0.4144005002228914,0.8434582678904488,0.42803055176052157],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46414977422204773,0.4134491840109072,0.4695181358594287,0.4246739323360144],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8106575782860508,0.4299420011240784,0.8434935456954943,0.44918442682426213],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.752081083734171,0.43816325233875647,0.8106115637577305,0.4525950716138943],"dir":"rtl"},{"str":"دوز:","boundary":[0.7032964808088741,0.43816325233875647,0.7460071659958771,0.4525950716138943],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8272409075292038,0.45743073328073736,0.8389485373515264,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8330516221655052,0.45743073328073736,0.843481581918131,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.7986106680082458,0.45743073328073736,0.812743263473054,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.","boundary":[0.7435926303131443,0.45743073328073736,0.7972547732404046,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":"کلیرانس.کمتر.","boundary":[0.6409357514479238,0.45743073328073736,0.7422628104446845,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.616842544419358,0.45743073328073736,0.6263859575930107,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":"30ml","boundary":[0.5319552493373908,0.45538066328641386,0.5751852851673702,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5750773044075783,0.45743073328073736,0.5817003288504957,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"min","boundary":[0.5816978747423187,0.45538066328641386,0.6154970796112693,0.4666054116115211],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف.","boundary":[0.48105765927162075,0.45743073328073736,0.536518970256209,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5260368607048199,0.45743073328073736,0.5319558628644351,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"دارو.","boundary":[0.4407458648277217,0.45743073328073736,0.46656001521547075,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.41665265779915583,0.45743073328073736,0.4261960709728085,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33674137380975755,0.45743073328073736,0.34266037596937277,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"5mg","boundary":[0.3426425836850889,0.45538066328641386,0.3795039020320016,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3796750760773535,0.45743073328073736,0.38629810052027097,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.38629564641209385,0.45538066328641386,0.41491975066260917,0.4666054116115211],"dir":"ltr"},{"str":"تجاوز.","boundary":[0.28985870472170416,0.45743073328073736,0.3353854790419162,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":"نکند","boundary":[0.2569000319034063,0.45743073328073736,0.2871469151860214,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.22848974182781978,0.45743073328073736,0.24019737165014235,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.23426732600373026,0.45743073328073736,0.2446972857563562,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.24604090998331207,0.45647941706875317,0.2569000319034063,0.47106078481836755],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.1998595023068617,0.45743073328073736,0.21399209777166978,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":"نارسایی.","boundary":[0.13816629037007952,0.45743073328073736,0.19847753263963877,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط.","boundary":[0.08103618582507117,0.45743073328073736,0.13681039560223815,0.47106078481836755],"dir":"rtl"},{"str":"کبدی.مصرف.","boundary":[0.7530243815647394,0.4766731589809211,0.8434782075193875,0.4903032105185513],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.7148507288701287,0.4766731589809211,0.742803021007166,0.4903032105185513],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.6928956635908511,0.4766731589809211,0.7045772185137921,0.4903032105185513],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6151120913909885,0.4766731589809211,0.6210310935506037,0.4903032105185513],"dir":"ltr"},{"str":"5mg","boundary":[0.621020356827329,0.4746230889865976,0.6578816751742417,0.4903032105185513],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6580528492195936,0.4766731589809211,0.664675873662511,0.4903032105185513],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.664673419554334,0.4746230889865976,0.6932975238048493,0.48584783731170483],"dir":"ltr"},{"str":"تجاوز.نکند","boundary":[0.5395470329832139,0.4766731589809211,0.6158943383724356,0.4903032105185513],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5133058677726514,0.4766731589809211,0.525013497594974,0.4903032105185513],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5190487876705606,0.4766731589809211,0.5294787474231865,0.4903032105185513],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.5286879110631196,0.4757218427689369,0.5395470329832139,0.4903032105185513],"dir":"ltr"},{"str":"در.صورت.مصرف.همراه.القاکننندهبا.","boundary":[0.2928425935015216,0.4766731589809211,0.5030323574163149,0.4903032105185513],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.2170167860999313,0.4766731589809211,0.2288547904191617,0.4903032105185513],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13571524982821243,0.4766731589809211,0.14163425198782761,0.4903032105185513],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.14162842348090704,0.4757218427689369,0.21779473839206837,0.48694659109404415],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف.","boundary":[0.08103618582507117,0.4766731589809211,0.1364974968096594,0.4903032105185513],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.از.","boundary":[0.7935953911848436,0.4959155846811049,0.8434766737017768,0.509545636218735],"dir":"rtl"},{"str":"5mg","boundary":[0.7209317021694317,0.4938655146867814,0.7577930205163443,0.509545636218735],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7579641945616964,0.4959155846811049,0.7645872190046138,0.509545636218735],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.7645847648964367,0.4938655146867814,0.793208869146952,0.5050902630118886],"dir":"ltr"},{"str":".تجاوز.نکند","boundary":[0.6378816138215373,0.4959155846811049,0.720930168351821,0.509545636218735],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6325132521841563,0.4949642684691207,0.6378816138215373,0.5061890167942279],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8106575782860508,0.5114572459358393,0.8434935456954943,0.530699671636023],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.7501745484440954,0.5196784971505174,0.8045913296358103,0.5341103164256553],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.70718777608717,0.5196784971505174,0.7441006307058017,0.5341103164256553],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.6245548861293806,0.5196784971505174,0.7011138583488761,0.5341103164256553],"dir":"rtl"},{"str":"انسداد.","boundary":[0.8064138117208206,0.5389459780924983,0.8553303229606362,0.5525760296301285],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.7867794124865023,0.5389459780924983,0.7951494551879846,0.5525760296301285],"dir":"rtl"},{"str":"فلج.گاستریک،.حساسیت.","boundary":[0.6246456881319329,0.5389459780924983,0.7754629061549033,0.5525760296301285],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.5989358373417102,0.5389459780924983,0.6133291818003339,0.5525760296301285],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.560240686659468,0.5389459780924983,0.5876714808088741,0.5525760296301285],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.5378684229900854,0.5389459780924983,0.5489241803278689,0.5525760296301285],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر.ترکیبات.","boundary":[0.43544621821929913,0.5389459780924983,0.5265519166584863,0.5525760296301285],"dir":"rtl"},{"str":"دارو،.گلوکوم.کنترل.نشده،.احتباس.","boundary":[0.18752607489938158,0.5389459780924983,0.42418186168646316,0.5525760296301285],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار،.نارسایی.","boundary":[0.08103618582507117,0.5389459780924983,0.1762095685677825,0.5525760296301285],"dir":"rtl"},{"str":"شدید.کبدی","boundary":[0.7586335525669973,0.5581884037926821,0.8434812751546089,0.5718184553303123],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.806667198390105,0.5756372349756743,0.8434788210464318,0.5948796606758581],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7278584224992638,0.5819511559085471,0.806653700795131,0.5963829751836849],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.6824144743300284,0.5819511559085471,0.7217845047609699,0.5963829751836849],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8213642387356435,0.601218636850528,0.8330718685579661,0.6148486883881582],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8330516221655052,0.601218636850528,0.843481581918131,0.6148486883881582],"dir":"ltr"},{"str":"کتوکونازول.باعث.","boundary":[0.6922674118975165,0.601218636850528,0.8184959998036714,0.6148486883881582],"dir":"rtl"},{"str":"متابولیسم.مهار.","boundary":[0.6054640718562875,0.601218636850528,0.6789431383135369,0.6148486883881582],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.563613858348876,0.601218636850528,0.5878895896731128,0.6148486883881582],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.538034382055561,0.601218636850528,0.5578252306861686,0.6148486883881582],"dir":"rtl"},{"str":".شود","boundary":[0.48033062972415824,0.601218636850528,0.49219470894277023,0.6148486883881582],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.44446813340532054,0.601218636850528,0.4561757632276431,0.6148486883881582],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4561650265043683,0.601218636850528,0.4665949862569942,0.6148486883881582],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.46947150780406405,0.6002673206385438,0.48033062972415824,0.6148486883881582],"dir":"ltr"},{"str":"ایتراکونازول.(اجتناب.مصرف.از.","boundary":[0.2506794812015314,0.601218636850528,0.44157381957396685,0.6148486883881582],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2255172032983214,0.601218636850528,0.24494300333758712,0.6148486883881582],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.14533688770000983,0.601218636850528,0.15714881711985865,0.6148486883881582],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصا","boundary":[0.08695518798468638,0.601218636850528,0.1424686487680377,0.6148486883881582],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08103618582507117,0.601218636850528,0.08695518798468638,0.6148486883881582],"dir":"ltr"},{"str":"ًً","boundary":[0.08705948758221263,0.5999783021606037,0.0957654363404339,0.6136083536982337],"dir":"ltr"},{"str":"در.بیماران.","boundary":[0.7700948512810446,0.6204610625507118,0.8434956930401496,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.746888190831452,0.6204610625507118,0.7547106606459214,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":"نارسایی.کبدی.","boundary":[0.6413109232354963,0.6204610625507118,0.745089022774124,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.6196166069500344,0.6204610625507118,0.6259267326003731,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":"کلیوی)","boundary":[0.5664238122116424,0.6204610625507118,0.6178695886914696,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5316365220378914,0.6204610625507118,0.5433441518602139,0.634091114088342],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5433637847256307,0.6204610625507118,0.5537937444782567,0.634091114088342],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.5555646902915481,0.6195097463387276,0.5664238122116424,0.634091114088342],"dir":"ltr"},{"str":"جایگزینی.دارویی.مصرف.در.","boundary":[0.3662955850593894,0.6204610625507118,0.529863428879945,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3422545278295867,0.6204610625507118,0.3628015485422597,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.26207421223127514,0.6204610625507118,0.27388614165112396,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":"با.داروهای.","boundary":[0.17798266172572885,0.6204610625507118,0.24669002159615194,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":"زیر.","boundary":[0.1426772479630902,0.6204610625507118,0.16254632129184254,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد.","boundary":[0.08103618582507117,0.6204610625507118,0.1409302297045254,0.634091114088342],"dir":"rtl"},{"str":"می.شود:کاربامازپین،.سایمتیدین،.کلاریترومایسین،.اریترومایسین،.ایواکافتور،مفلوکین،.کتوکونازول،.نفازودون،.","boundary":[0.08103618582507117,0.6397034882508955,0.8434923186414057,0.6533335397885257],"dir":"rtl"},{"str":"اندانسترون،.ریفامپین،.ریفابوتین،.گیاه.علف.چای،.سکوناویر","boundary":[0.4309404756061648,0.6589459139510793,0.8434975336212819,0.6725759654887095],"dir":"rtl"},{"str":"L","boundary":[0.8158701040541868,0.6802424510560884,0.8434788210464318,0.6946742703312262],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7326850397565525,0.6827088264204918,0.8097685775989006,0.6971406456956296],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.6605710709728085,0.6827088264204918,0.7266111220182586,0.6971406456956296],"dir":"rtl"},{"str":"شایعترین:.یبوست.و.خشکی.دهان","boundary":[0.580578187886522,0.7019763073624727,0.8434950795131049,0.7157328095735477],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین:","boundary":[0.7597198021988809,0.7213451837361013,0.843472379012467,0.7349752352737314],"dir":"rtl"},{"str":"تورساد..دپوانت،.انسداد.روده،.انسداد.کلون،.آنژیوادم،.برهم.فشردگی.مدفوع","boundary":[0.23298505448120155,0.7212187330626565,0.754196218219299,0.7348487846002867],"dir":"rtl"},{"str":"®","boundary":[0.8231364116030235,0.7409930038749435,0.843484036026308,0.7554248231500813],"dir":"ltr"},{"str":"توجهات","boundary":[0.7461737385883971,0.7449814851785216,0.8230916241287917,0.7594133044536594],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکى","boundary":[0.6686760699911652,0.7449814851785216,0.7400998208501031,0.7594133044536594],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6500125773044076,0.7449814851785216,0.6626021522528714,0.7594133044536594],"dir":"ltr"},{"str":"پرستاری","boundary":[0.5532716329635812,0.7449814851785216,0.6439386595661137,0.7594133044536594],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5395224919014431,0.7449814851785216,0.5471977152252872,0.7594133044536594],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4600646043977619,0.7449814851785216,0.5334485741631492,0.7594133044536594],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.4031630386767449,0.7449814851785216,0.45399068665946796,0.7594133044536594],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.38449954598998726,0.7449814851785216,0.397089120938451,0.7594133044536594],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده:","boundary":[0.29697991312457056,0.7449814851785216,0.37842562825169335,0.7594133044536594],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8330516221655052,0.7642489661205024,0.843481581918131,0.7778790176581326],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.833186598115245,0.7642489661205024,0.8448942279375676,0.7778790176581326],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.8057297290664573,0.7642489661205024,0.821035695003436,0.7778790176581326],"dir":"rtl"},{"str":"طول.مصرف.","boundary":[0.7219771522528714,0.7642489661205024,0.7935788259546481,0.7778790176581326],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار.","boundary":[0.6770761755178168,0.7642489661205024,0.7098262491410622,0.7778790176581326],"dir":"rtl"},{"str":"باید.","boundary":[0.6400237434966133,0.7642489661205024,0.6648731226072445,0.7778790176581326],"dir":"rtl"},{"str":"از.لحاظ.عوارض.حساسیتی.","boundary":[0.4456614435064297,0.7642489661205024,0.6278206905860411,0.7778790176581326],"dir":"rtl"},{"str":"و.آنژیوادم.بررسی.","boundary":[0.3182334102287229,0.7642489661205024,0.4335105403946206,0.7778790176581326],"dir":"rtl"},{"str":"شود؛.بیماران.","boundary":[0.21670388730735252,0.7642489661205024,0.30608250711691376,0.7778790176581326],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.25610306027289687,0.7642489661205024,0.26781069009521946,0.7778790176581326],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.26188432561107294,0.7642489661205024,0.27231428536369884,0.7778790176581326],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.22864619122410917,0.7642489661205024,0.24395215716108767,0.7778790176581326],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی.به","boundary":[0.15793106410130558,0.7642489661205024,0.20455298419554335,0.7778790176581326],"dir":"rtl"},{"str":".دلیل.","boundary":[0.08103618582507117,0.7642489661205024,0.09290026504368314,0.7778790176581326],"dir":"rtl"},{"str":"پدیده","boundary":[0.8054429051732601,0.7834913918206863,0.8434601084715816,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.799523903013645,0.7834913918206863,0.8172809094924904,0.7971214433583164],"dir":"ltr"},{"str":"طولانی.شدن.","boundary":[0.7050806174536174,0.7834913918206863,0.7997846520074605,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":"QT","boundary":[0.6770734146461177,0.7814413218263627,0.7052036296259939,0.79266607015147],"dir":"ltr"},{"str":"احتیاط.","boundary":[0.6372030529105723,0.7834913918206863,0.6891703273780309,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6711525719053695,0.7834913918206863,0.6770715740649847,0.7971214433583164],"dir":"ltr"},{"str":"شود.","boundary":[0.5967608839697653,0.7834913918206863,0.6258865465789731,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.5771004098360656,0.7834913918206863,0.5854443776381663,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":"در.نارسایی.","boundary":[0.495903173161873,0.7834913918206863,0.5657839035044664,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه،.تنظیم.","boundary":[0.4136629405124178,0.7834913918206863,0.48458666683027385,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.3785400510454501,0.7834913918206863,0.4023464341808187,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.صورت.گیرد؛.","boundary":[0.24396749533719447,0.7834913918206863,0.367223544713851,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.23379184254441937,0.7834913918206863,0.2442218022970453,0.7971214433583164],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.2339654706979484,0.7834913918206863,0.24567310052027097,0.7971214433583164],"dir":"ltr"},{"str":"بیمار.","boundary":[0.1894556174536174,0.7834913918206863,0.22259681456758615,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":"از.لحاظ.بهبود.","boundary":[0.08103618582507117,0.7834913918206863,0.17808696132325513,0.7971214433583164],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت.","boundary":[0.7835037915971338,0.80273381752087,0.8435021350741142,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"اورژانسی.","boundary":[0.7126843648768039,0.80273381752087,0.7816263988416611,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"تخلیه.مثانه.","boundary":[0.6416563389614215,0.80273381752087,0.7107808972219496,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.6198577230784333,0.80273381752087,0.6260635491312457,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"تکرر.","boundary":[0.5734965519780113,0.80273381752087,0.6042649332482577,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار.","boundary":[0.5297950206145088,0.80273381752087,0.5578516123490723,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"پایش.","boundary":[0.4832513252184157,0.80273381752087,0.5278915529596545,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"شود؛.","boundary":[0.4416879356042015,0.80273381752087,0.4813582875233141,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.417663136841072,0.80273381752087,0.4293707666633945,0.8163638690585001],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.42937475458918234,0.80273381752087,0.43980471434180823,0.8163638690585001],"dir":"ltr"},{"str":"علایم.","boundary":[0.36710390694021794,0.80273381752087,0.41575966918621776,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی.کولینرژیک.","boundary":[0.25130527878668896,0.80273381752087,0.3632969716305095,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم.","boundary":[0.1940969495435359,0.80273381752087,0.24942788603121627,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"عصبی.","boundary":[0.14014798272307843,0.80273381752087,0.19221955678806324,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی.","boundary":[0.08103618582507117,0.80273381752087,0.13827058996760577,0.8163638690585001],"dir":"rtl"},{"str":"ًًً","boundary":[0.7881353072543439,0.8207359085311294,0.8669488379797784,0.8343659600687595],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصا","boundary":[0.7880310076568177,0.8219762432210538,0.843544468440169,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7939500098164327,0.8219762432210538,0.799869011976048,0.835606294758684],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.7661020172769217,0.8219762432210538,0.7810168597231767,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"زمان.","boundary":[0.719532246981447,0.8219762432210538,0.7531167173849024,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"شروع.مصرف.","boundary":[0.6290262712280358,0.8219762432210538,0.7189846740944341,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.6085574752135074,0.8219762432210538,0.6160931211347797,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم.یا.","boundary":[0.5488981054284874,0.8219762432210538,0.5966412461961325,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.5129668940806911,0.8219762432210538,0.5359649553352311,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.4896559340335722,0.8219762432210538,0.49998159418867194,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"جمله.سردرد،.","boundary":[0.39192721115146756,0.8219762432210538,0.4891083611465594,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"کانفیوژن،.توهم.","boundary":[0.28103066408167277,0.8219762432210538,0.3914057131638363,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.26056186806714443,0.8219762432210538,0.2680975139884167,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"خواب.آلودگی.","boundary":[0.17078598949641702,0.8219762432210538,0.25946672229311873,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"مورد.","boundary":[0.12625006135270445,0.8219762432210538,0.15785283940316092,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"پایش.","boundary":[0.08103618582507117,0.8219762432210538,0.12567641356631,0.835606294758684],"dir":"rtl"},{"str":"قرار.گیرد","boundary":[0.7793612569942083,0.8412186689212375,0.8434794345734761,0.8548487204588677],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7739928953568274,0.8402673527092533,0.7793612569942083,0.8514921010343606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08104,0.09806,0.86695,0.85485],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/8aa2da08c73e2ac4b2a63649dabc13f5.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/ee946a26f1775d158e6faf7bc7102011.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.1506,0.04743,0.02113,0.07113]},"elements":[{"words":[{"str":"11","boundary":[0.15687426376754687,0.04963457430943737,0.18470385049572985,0.0640663935845752],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15687,0.04963,0.1847,0.06407],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ö","boundary":[0.21195672180229705,0.04742684671162976,0.24263307401590262,0.0634622014617829],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21196,0.04743,0.24263,0.06346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"‡ZÀe","boundary":[0.2733094262295082,0.04742684671162976,0.3960148350839305,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":"ÕY{Y\u0003","boundary":[0.426691187297536,0.04742684671162976,0.6414256527927751,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":"®Ëƒ€ÀÌ·Â","boundary":[0.6721020050063806,0.04742684671162976,0.9175128227152253,0.0634622014617829],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.9481891749288308,0.04742684671162976,0.9788655271424365,0.0634622014617829],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27331,0.04743,0.97887,0.06346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.5890641871993718,0.0987052785230876,0.6837985766172573,0.1797530927438816],"dir":"ltr"},{"str":"تولترودی","boundary":[0.8070969740846178,0.2168256271427242,0.9123309732993031,0.23446451736789264],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7881328531461668,0.2168256271427242,0.8061005128328065,0.23446451736789264],"dir":"rtl"},{"str":"TOLTERODINE","boundary":[0.15652209924413468,0.21377562123970922,0.35730142628766975,0.22820744051484704],"dir":"ltr"},{"str":"TARTRATE","boundary":[0.36363029566660643,0.21377562123970922,0.5138037449690783,0.22820744051484704],"dir":"ltr"},{"str":"Detrusitol,","boundary":[0.15652209924413468,0.23764120883724432,0.2627082924315304,0.24886595716235152],"dir":"ltr"},{"str":"Detrol","boundary":[0.26867791057229806,0.23764120883724432,0.33071469765387257,0.24886595716235152],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8762325758319428,0.2597282388209524,0.9130441984882695,0.27897066452113617],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8061031130398002,0.26604215975382517,0.8752947997447729,0.28047397902896304],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7807761633764395,0.26604215975382517,0.8008644596053796,0.28047397902896304],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7626236256994208,0.26604215975382517,0.7760359404142534,0.28047397902896304],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7448933076470011,0.26604215975382517,0.7616517988612937,0.28047397902896304],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7368729753607539,0.26604215975382517,0.7439408069107687,0.28047397902896304],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7253987925787769,0.26604215975382517,0.7359177137528223,0.28047397902896304],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7037825182387232,0.26604215975382517,0.7244380092274468,0.28047397902896304],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6841529032099735,0.26368696702489647,0.7018715642485521,0.27651525082501893],"dir":"ltr"},{"str":".?","boundary":[0.8816003239422795,0.2787223520417817,0.9130310076568174,0.3005987100358871],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8331832652936175,0.28744783999762674,0.8782720931088642,0.30107789153525694],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.7636233680180623,0.28744783999762674,0.8276998257583194,0.30107789153525694],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.676714535317085,0.28744783999762674,0.7453187886522038,0.30107789153525694],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونيست","boundary":[0.5750279154805145,0.2867823101373909,0.6734580531559832,0.30041236167502106],"dir":"rtl"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.5164037192009424,0.2867823101373909,0.5696278038185923,0.30041236167502106],"dir":"rtl"},{"str":"موسکارینى","boundary":[0.41736342887994504,0.2867823101373909,0.5110062150289585,0.30041236167502106],"dir":"rtl"},{"str":"آنتىکولينرژیک","boundary":[0.27581583758712086,0.2867823101373909,0.3989362974869933,0.30041236167502106],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.26104440708746446,0.2867823101373909,0.27041572592519886,0.30041236167502106],"dir":"ltr"},{"str":"آنتىاسپاسم","boundary":[0.15643630185411284,0.2867823101373909,0.25564429542554234,0.30041236167502106],"dir":"rtl"},{"str":"مجارى","boundary":[0.7980170805929127,0.30313837198254706,0.8573400841759103,0.31676842352017726],"dir":"rtl"},{"str":"ادرارى","boundary":[0.7385871699224502,0.30313837198254706,0.7926195764209287,0.31676842352017726],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8854354814960245,0.3348838844885202,0.9130441984882695,0.34931570376365806],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8266319819377639,0.33735025985292366,0.8854186095023069,0.3517820791280615],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.7449653970747031,0.33735025985292366,0.8205580641994701,0.3517820791280615],"dir":"rtl"},{"str":"Cap","boundary":[0.15652209924413468,0.33642399888273655,0.18982741484244625,0.3476487472078438],"dir":"ltr"},{"str":"(extended","boundary":[0.19476630754883675,0.33642399888273655,0.2755708869146952,0.3476487472078438],"dir":"ltr"},{"str":"release):","boundary":[0.2805097796210857,0.33642399888273655,0.3493751227054089,0.3476487472078438],"dir":"ltr"},{"str":"2mg,","boundary":[0.35431401541179947,0.33642399888273655,0.396144289290272,0.3476487472078438],"dir":"ltr"},{"str":"4mg","boundary":[0.40108318199666243,0.33642399888273655,0.43797456316874456,0.3476487472078438],"dir":"ltr"},{"str":"Tab:","boundary":[0.15652209924413468,0.35278006072789286,0.19266190978698342,0.36400480905300003],"dir":"ltr"},{"str":"1mg,","boundary":[0.19760080249337392,0.35278006072789286,0.23943107637184646,0.36400480905300003],"dir":"ltr"},{"str":"2mg","boundary":[0.24436996907823696,0.35278006072789286,0.281261350250319,0.36400480905300003],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8883540296456268,0.36997786970713026,0.9087016540689113,0.38440968898226807],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8109867355453029,0.37396635101070835,0.8822448341022872,0.3883981702858462],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7264212353980565,0.37396635101070835,0.8049128178070091,0.3883981702858462],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.6004978771964269,0.37396635101070835,0.7203473176597626,0.3883981702858462],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8989905946304114,0.3904739187711065,0.9130449653970748,0.4041039703087366],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.8316365220378914,0.3904739187711065,0.8921302886031217,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.7843210096201041,0.3904739187711065,0.824763178560911,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7629377529155682,0.3904739187711065,0.7774189837538039,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.727124531705366,0.3904739187711065,0.7557038075488367,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه","boundary":[0.6774824303303454,0.3904739187711065,0.7200463826445469,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6210726597901874,0.3904739187711065,0.6704597464906253,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6023531446328654,0.3904739187711065,0.614080599047806,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"تکرر","boundary":[0.5530349749476122,0.3904739187711065,0.5950746048885835,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5365061704583255,0.3904739187711065,0.5460094667222931,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"اضطرار","boundary":[0.4671744149694546,0.3904739187711065,0.5291233618827917,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.4192324100596773,0.3904739187711065,0.4601422155688623,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.39799008540296454,0.3904739187711065,0.4122009055659173,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"بىاختیاری","boundary":[0.2958859944046334,0.3904739187711065,0.39112195690586044,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"ناشى","boundary":[0.2432320545418777,0.3904739187711065,0.2890413333169726,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22171599632785283,0.3904739187711065,0.2361979422302935,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"فوریت","boundary":[0.15652608716992245,0.3904739187711065,0.21449058849514088,0.4041039703087366],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7202304407578287,0.4065171815819518,0.7277660866791009,0.42014723311958196],"dir":"ltr"},{"str":"urge","boundary":[0.7277676204967115,0.404323281972092,0.7735121969176402,0.4171515657722145],"dir":"ltr"},{"str":"incontinence","boundary":[0.7791566457249436,0.404323281972092,0.9055186757632279,0.4171515657722145],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.9055070187493864,0.4065171815819518,0.9130426646706586,0.42014723311958196],"dir":"ltr"},{"str":"دوز","boundary":[0.8819064739373712,0.42318604246141894,0.9130399037989595,0.4368160939990491],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان:","boundary":[0.7768966894086908,0.42318604246141894,0.8741152940021597,0.4368160939990491],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.7395688131932856,0.42305959178797414,0.7690334494944537,0.4366896433256043],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه،.","boundary":[0.695215409345244,0.42305959178797414,0.7372742220477079,0.4366896433256043],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6389583537842347,0.42305959178797414,0.6448773559438499,0.4366896433256043],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6448911603023462,0.42305959178797414,0.6553211200549721,0.4366896433256043],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.65760712182193,0.42305959178797414,0.6635261239815452,0.4366896433256043],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.6635273510356337,0.4213938096966191,0.6929306346323746,0.43342032575923395],"dir":"ltr"},{"str":"خوراکی.دوبار.","boundary":[0.5467314346716403,0.42305959178797414,0.6366637626386571,0.4366896433256043],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5171364238735644,0.42305959178797414,0.5303042480612545,0.4366896433256043],"dir":"rtl"},{"str":"روز.","boundary":[0.48031866594679495,0.42305959178797414,0.5007092372631786,0.4366896433256043],"dir":"rtl"},{"str":"است..","boundary":[0.4345572175321489,0.42305959178797414,0.4780240748012173,0.4366896433256043],"dir":"rtl"},{"str":"براساس.پاسخ.","boundary":[0.33273473544713855,0.42305959178797414,0.43226262638657115,0.4366896433256043],"dir":"rtl"},{"str":"به.درمان.","boundary":[0.25985539167566507,0.42305959178797414,0.3163075488367527,0.4366896433256043],"dir":"rtl"},{"str":"و.تحمل.","boundary":[0.19185205408854425,0.42305959178797414,0.24348035486404243,0.4366896433256043],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.15060156326690882,0.42305959178797414,0.17547701727692158,0.4366896433256043],"dir":"rtl"},{"str":"می.توان.","boundary":[0.8767758540296455,0.4387742394431241,0.9366751128889762,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6986263129478748,0.4387742394431241,0.7090562727005008,0.4524042909807543],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.7104557278884852,0.4387742394431241,0.7165342470796113,0.4524042909807543],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7165354741336999,0.4371084573517691,0.7459387577304408,0.44913497341438396],"dir":"ltr"},{"str":"دوبار.","boundary":[0.6639381073917737,0.4387742394431241,0.6955408854422301,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.6350731937763816,0.4387742394431241,0.6489711151467555,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"روز.کاهش.","boundary":[0.5557272749582801,0.4387742394431241,0.6201062015313634,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"داد.","boundary":[0.5224296284480219,0.4387742394431241,0.540812432512025,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.4935647148326297,0.4387742394431241,0.5074626362030037,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.3872312751546088,0.4387742394431241,0.4920002208697359,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"نوع.","boundary":[0.3496312702463924,0.4387742394431241,0.3722642829095906,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته.رهش.","boundary":[0.2525804947482085,0.4387742394431241,0.3480667762834985,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.21206010110925688,0.4387742394431241,0.2376656523019535,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"می.توان.","boundary":[0.15060156326690882,0.4387742394431241,0.2105034296161775,0.4524042909807543],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.9021221900461374,0.45448888709827423,0.9189405001472466,0.46811893863590437],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.864756859232355,0.45448888709827423,0.886320801020909,0.46811893863590437],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه.","boundary":[0.816413995778934,0.45448888709827423,0.8627490919799744,0.46811893863590437],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7607296677137529,0.45448888709827423,0.7666486698733681,0.46811893863590437],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7666738244821831,0.45448888709827423,0.7771037842348091,0.46811893863590437],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7790977471286935,0.45448888709827423,0.7850167492883087,0.46811893863590437],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7850182831059194,0.4528231050069192,0.8144215667026603,0.46484962106953404],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.816413995778934,0.45448888709827423,0.8223329979385492,0.46811893863590437],"dir":"ltr"},{"str":"خوراکی.استفاده.","boundary":[0.6462608594286837,0.45448888709827423,0.758747975360754,0.46811893863590437],"dir":"rtl"},{"str":"کرد..","boundary":[0.6018031559831158,0.45448888709827423,0.6304594704034555,0.46811893863590437],"dir":"rtl"},{"str":"براساس.پاسخ.","boundary":[0.5005803965838815,0.45448888709827423,0.5997953887307353,0.46811893863590437],"dir":"rtl"},{"str":"به.درمان.","boundary":[0.42827470059880246,0.45448888709827423,0.4847268577598902,0.46811893863590437],"dir":"rtl"},{"str":"و.تحمل.","boundary":[0.360845010798076,0.45448888709827423,0.41247331157357425,0.46811893863590437],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.می.توان.","boundary":[0.2757365392166487,0.45448888709827423,0.34504362177284775,0.46811893863590437],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.8672971679591638,0.4702035347534243,0.8777271277117896,0.4838335862910545],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8777243668400904,0.4702035347534243,0.8836433689997056,0.4838335862910545],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.8836449028173162,0.4685377526620693,0.9130481864140572,0.48056426872468416],"dir":"ltr"},{"str":".خوراکی.یک.بار.در.روز.کاهش.داد.","boundary":[0.6230995999803671,0.4702035347534243,0.867291032688721,0.4838335862910545],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.8762325758319428,0.48412458789138285,0.9130441984882695,0.5033670135915667],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7974237999411015,0.49043850882425566,0.8762190782369688,0.5048703280993935],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.7519798517718661,0.49043850882425566,0.7913498822028076,0.5048703280993935],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8908940316089133,0.5061783720747504,0.902601661431236,0.5198084236123806],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.5061783720747504,0.9130466525964465,0.5198084236123806],"dir":"ltr"},{"str":"برخی.","boundary":[0.8506343869637775,0.5061783720747504,0.8952746147050163,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.826332580740159,0.5061783720747504,0.8356673947187593,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای.","boundary":[0.7597372877196427,0.5061783720747504,0.8247941616766467,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":"ضدقارچ.","boundary":[0.6961666830273878,0.5061783720747504,0.7581467188573672,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":"(مانند:.","boundary":[0.6450598802395209,0.5061783720747504,0.6946021890644939,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":"ایتراکونازول،.","boundary":[0.548660977225876,0.5061783720747504,0.6434953862766271,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":"کتوکونازول،.","boundary":[0.4557821856287425,0.5061783720747504,0.5471225581623638,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":"میکونازول).","boundary":[0.37007399136153923,0.5061783720747504,0.4542176916658487,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای.","boundary":[0.30347869834102287,0.5061783720747504,0.3685355722980269,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده.","boundary":[0.22666204476293317,0.5061783720747504,0.30188812947874744,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":"سیتوکروم.","boundary":[0.15060156326690882,0.5061783720747504,0.22512362569942082,0.5198084236123806],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8286010969863552,0.5225342735663591,0.8345200991459705,0.5361643251039893],"dir":"ltr"},{"str":"P4503A4","boundary":[0.834487582212624,0.5215829573543749,0.912607980759792,0.5328077056794821],"dir":"ltr"},{"str":"(مانند.آنتی.بیوتیک","boundary":[0.7365827770688131,0.5225342735663591,0.8272973520172769,0.5361643251039893],"dir":"rtl"},{"str":".های.ماکرولیدی.","boundary":[0.5839663909885148,0.5225342735663591,0.6666525044173948,0.5361643251039893],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.5599253337587121,0.5225342735663591,0.569520896731128,0.5361643251039893],"dir":"rtl"},{"str":"جمله.کلاریترومایسین.","boundary":[0.4025372410915874,0.5225342735663591,0.5586476636890155,0.5361643251039893],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.3813383478943752,0.5225342735663591,0.38814389663296367,0.5361643251039893],"dir":"rtl"},{"str":"اریترومایسین).","boundary":[0.27623042848728774,0.5225342735663591,0.38003460292529695,0.5361643251039893],"dir":"rtl"},{"str":"مقادیر.","boundary":[0.22587979778148623,0.5225342735663591,0.2749527584175911,0.5361643251039893],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسمایی.","boundary":[0.15060156326690882,0.5225342735663591,0.22460212771178956,0.5361643251039893],"dir":"rtl"},{"str":"تولترودین.","boundary":[0.8440684205359773,0.5382490815750567,0.9189816064592128,0.5518791331126869],"dir":"rtl"},{"str":"را.افزایش.دهند..","boundary":[0.7458442745656227,0.5382490815750567,0.8321782664179839,0.5518791331126869],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.7230808874055168,0.5382490815750567,0.7339541204476292,0.5518791331126869],"dir":"rtl"},{"str":".رو.دوز.دارو.اینرا.کاهش.دهید..","boundary":[0.4803496490625307,0.5382490815750567,0.6850636841071954,0.5518791331126869],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.46991324727593997,0.5382490815750567,0.48034320702856587,0.5518791331126869],"dir":"ltr"},{"str":").مصرف.دارو.همراه.","boundary":[0.3294232232256798,0.5382490815750567,0.4758337832531658,0.5518791331126869],"dir":"rtl"},{"str":"با.غذا.می.تواند.جذب.","boundary":[0.18118742024148426,0.5382490815750567,0.3175330691076863,0.5518791331126869],"dir":"rtl"},{"str":"را.افزایش.داده.از.این.پدیده.برای.افزایش.تأثیر.دارو.استفاده.می.شود.","boundary":[0.43736839844900366,0.5539637292302066,0.9129589182291157,0.5675937807678368],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.8802229557278886,0.56597745208636,0.913058923137332,0.5852198777865437],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.8258061745361736,0.5741987033010382,0.8802229557278883,0.588630522576176],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7828194021792481,0.5741987033010382,0.8197322567978798,0.588630522576176],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.7001865122214587,0.5741987033010382,0.7767454844409541,0.588630522576176],"dir":"rtl"},{"str":"واکنشبروز.","boundary":[0.8660185775989008,0.5899384061979853,0.9158477103170709,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.7901927701973105,0.5899384061979853,0.8020307745165408,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.7325933174634339,0.5899384061979853,0.7895148228133898,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت.نسبت.","boundary":[0.6189328310591933,0.5899384061979853,0.7319414449788948,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"به.تولترودین.","boundary":[0.522661695052518,0.5899384061979853,0.6057389319721215,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.5052723446549525,0.5899384061979853,0.5219863551585355,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"سایر.","boundary":[0.46123183959948966,0.5899384061979853,0.4959480471405105,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"اجزای.","boundary":[0.4113766319819378,0.5899384061979853,0.4605799671149505,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"فرمولاسیون.","boundary":[0.31860213998233045,0.5899384061979853,0.4106986845980171,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"احتباس.ادرار.","boundary":[0.23380395970354373,0.5899384061979853,0.3179502674977913,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.2164146093059782,0.5899384061979853,0.23312861980956118,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"معده.","boundary":[0.17117465887896338,0.5899384061979853,0.2072375422897504,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.15060156326690882,0.5899384061979853,0.1590251151220983,0.6035684577356155],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکوم.زاویه.بسته..","boundary":[0.7725351550996369,0.6056530538531353,0.9130267129675078,0.6192831053907655],"dir":"rtl"},{"str":"L","boundary":[0.8854354814960245,0.6234216525595633,0.9130441984882695,0.6378534718347011],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.8022504171983902,0.6258880279239668,0.8793339550407382,0.6403198471991046],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.7301364484146462,0.6258880279239668,0.7961764994600962,0.6403198471991046],"dir":"rtl"},{"str":"شایعترین:","boundary":[0.8194816310002946,0.6423957560379123,0.9130644448807305,0.6560258075755425],"dir":"rtl"},{"str":"سردرد،.یبوست،.خشکی.دهان","boundary":[0.6044744527338766,0.6422693053644675,0.8139341194659863,0.6558993569020977],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین:","boundary":[0.8292851796407185,0.658751657529521,0.9130377564543045,0.6723817090671512],"dir":"rtl"},{"str":"واکنش.آنافیلاکسی،.دمانس،.آنژیوادم","boundary":[0.5637068076960833,0.6586252068560763,0.8236996294296653,0.6722552583937064],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.8716924757043292,0.6751077193746773,0.9128047695592423,0.6887377709123074],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:سرگی","boundary":[0.7817288578580545,0.6749812687012324,0.8663471213311084,0.6887377709123074],"dir":"rtl"},{"str":"ضه،.عف،.","boundary":[0.7000257681358594,0.6749812687012324,0.7503529314322176,0.6886113202388626],"dir":"rtl"},{"str":"صبی.شدن،.پارستزی،.","boundary":[0.548110796848925,0.6749812687012324,0.6698284271620694,0.6886113202388626],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5413026406203985,0.6749812687012324,0.546960893786198,0.6886113202388626],"dir":"ltr"},{"str":"وابودگ","boundary":[0.4816484858152547,0.6749812687012324,0.509965826543634,0.6886113202388626],"dir":"rtl"},{"str":"ی،.گ","boundary":[0.4394201862668106,0.6749812687012324,0.4611811957086811,0.6886113202388626],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.4196032627368214,0.6749812687012324,0.4388941292975628,0.6886113202388626],"dir":"rtl"},{"str":"ی،.","boundary":[0.3842456991754196,0.6749812687012324,0.39857536229354423,0.6886113202388626],"dir":"rtl"},{"str":"قدرد.فسه.س","boundary":[0.31144197261215273,0.6749812687012324,0.364587832531658,0.6886113202388626],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.30541867085501123,0.6749812687012324,0.3110853433003114,0.6886113202388626],"dir":"rtl"},{"str":"پرفه،.شاری.","boundary":[0.21962964439972513,0.6749812687012324,0.2871923161872975,0.6886113202388626],"dir":"rtl"},{"str":"ون،","boundary":[0.156520565426524,0.6749812687012324,0.18315607514479237,0.6886113202388626],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.6749812687012324,0.15598308367288763,0.6886113202388626],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال.","boundary":[0.8895902866398352,0.6906959163563825,0.9437634975949741,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8844013816629037,0.6906959163563825,0.8873316291434052,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8783780799057623,0.6906959163563825,0.8839311181040573,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"ایی.تط(اخاب","boundary":[0.7897651418474527,0.6906959163563825,0.8410622914008051,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":".،)ق","boundary":[0.763958813929518,0.6906959163563825,0.7950661688917247,0.7043259678940127],"dir":"ltr"},{"str":"تلال.","boundary":[0.7493855526651616,0.6906959163563825,0.7895070003435751,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"ارنژی","boundary":[0.6955382779522922,0.6906959163563825,0.7257564788455876,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"ت،.","boundary":[0.6619277326494553,0.6906959163563825,0.684414204378129,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6432320297928734,0.6906959163563825,0.6493100888387161,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"نی","boundary":[0.6311854262785904,0.6906959163563825,0.6428834083881417,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"ت،.","boundary":[0.5975748809757535,0.6906959163563825,0.6200613527044273,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"سی","boundary":[0.5788009534210269,0.6906959163563825,0.5956283897369197,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"وزی","boundary":[0.5305128472563071,0.6906959163563825,0.551372766761559,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"ت،.","boundary":[0.4969023019534702,0.6906959163563825,0.5190915799015834,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"خشکچی.شم،.","boundary":[0.4165238171198587,0.6906959163563825,0.49575761387061945,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"دل.","boundary":[0.38301757141454795,0.6906959163563825,0.40323952780313993,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"درد،.","boundary":[0.3306226685972318,0.6906959163563825,0.34465876627275965,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"اسهال،.سوءهاضمه،.","boundary":[0.21255291670756848,0.6906959163563825,0.3294727655345048,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":"فخ،","boundary":[0.156520565426524,0.6906959163563825,0.1816880583096103,0.7043259678940127],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.6906959163563825,0.15598308367288763,0.7043259678940127],"dir":"ltr"},{"str":"تهوع،.","boundary":[0.8679481201531365,0.7064107243650801,0.9127604422302935,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"استفراغ،.","boundary":[0.8033345194856191,0.7064107243650801,0.865040768872092,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"سوزش.ادرار،.","boundary":[0.7367626938745462,0.7064107243650801,0.8004115232649458,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"کرر.","boundary":[0.6631819353097086,0.7064107243650801,0.6958224943555514,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار،.","boundary":[0.6213577967016788,0.7064107243650801,0.6602745840286641,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"احتباس.","boundary":[0.5600817831550017,0.7064107243650801,0.6184660903602633,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار،.","boundary":[0.5182576445469718,0.7064107243650801,0.5571744318739571,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت.","boundary":[0.46232698537351535,0.7064107243650801,0.5153450782860509,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"دستگادراری،.اه.","boundary":[0.3692604545008344,0.7064107243650801,0.45940920413271824,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"زای","boundary":[0.32180935260626287,0.7064107243650801,0.33899271129871406,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"ش.وزن،.","boundary":[0.25965982993030334,0.7064107243650801,0.31045563545755506,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"درد.","boundary":[0.2147197408461765,0.7064107243650801,0.22675330691076862,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":"مفصلی،","boundary":[0.156520565426524,0.7064107243650801,0.21179413713556494,0.7200407759027102],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.7064107243650801,0.15598308367288763,0.7200407759027102],"dir":"ltr"},{"str":"کمردرد،.","boundary":[0.8916215213016591,0.7221252116666828,0.9525246637871797,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"رونشی","boundary":[0.8116263374889566,0.7221252116666828,0.851523541032689,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"ت،.","boundary":[0.7780157921861197,0.7221252116666828,0.8002825456376476,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"سرفه،.","boundary":[0.7294904044370277,0.7221252116666828,0.7763522136055758,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت.تدسنفس.تگاه.","boundary":[0.6179680597820754,0.7221252116666828,0.727829433346422,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"وقان","boundary":[0.5719771522528714,0.7221252116666828,0.5961772663689017,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"ی،.","boundary":[0.5366195886914696,0.7221252116666828,0.5513838186226474,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"شکپوسی.ت،.","boundary":[0.427277105624816,0.7221252116666828,0.49948632448218316,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"خاریارش،.م،.","boundary":[0.3539857784431138,0.7221252116666828,0.4155381859232355,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"راش.","boundary":[0.31592946279572004,0.7221252116666828,0.3464484380086257,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"وست","boundary":[0.2565621318837734,0.7221252116666828,0.2827647982723079,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"ی،.","boundary":[0.22120456832237168,0.7221252116666828,0.23619870913909888,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":"لایم","boundary":[0.156520565426524,0.7221252116666828,0.18916633945224307,0.7357552632043128],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.7221252116666828,0.1560925683855848,0.7357552632043128],"dir":"ltr"},{"str":"شبه.سرماخوردگی","boundary":[0.7956611367429076,0.7378398593218328,0.9130242588593306,0.751469910859463],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7917759767350545,0.7378398593218328,0.7964103401350499,0.751469910859463],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8927014822813389,0.7540865124426335,0.9130491067046235,0.7685183317177713],"dir":"ltr"},{"str":"توجهات","boundary":[0.8157391160302347,0.7580749937462116,0.8926570015706294,0.7725068130213494],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکى","boundary":[0.7382414474330029,0.7580749937462116,0.8096651982919408,0.7725068130213494],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7195779547462452,0.7580749937462116,0.732167529694709,0.7725068130213494],"dir":"ltr"},{"str":"پرستاری","boundary":[0.6228370104054187,0.7580749937462116,0.7135040370079513,0.7725068130213494],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6090878693432806,0.7580749937462116,0.6167630926671248,0.7725068130213494],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5296299818395994,0.7580749937462116,0.6030139516049867,0.7725068130213494],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.4727284161185825,0.7580749937462116,0.5235560641013056,0.7725068130213494],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4540649234318249,0.7580749937462116,0.46665449838028866,0.7725068130213494],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده:","boundary":[0.36654529056640817,0.7580749937462116,0.447991005693531,0.7725068130213494],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8967811303622264,0.7738146966431588,0.908488760184549,0.787444748180789],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.7738146966431588,0.9130466525964465,0.787444748180789],"dir":"ltr"},{"str":"غذا.","boundary":[0.8607195445175224,0.7738146966431588,0.8827006846961816,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"باعث.","boundary":[0.8168094139589673,0.7738146966431588,0.8595983238441152,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.جذب.","boundary":[0.7587406130362226,0.7738146966431588,0.8156621183861784,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.7209320089329537,0.7738146966431588,0.7469808334151369,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6971256257975851,0.7738146966431588,0.7186895675861392,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":".شود.","boundary":[0.627583869146952,0.7738146966431588,0.639447948365564,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"اما.نیازی.","boundary":[0.5573380902130166,0.7738146966431588,0.613503423480907,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"به.تنظیم.","boundary":[0.4873269853735153,0.7738146966431588,0.5432576445469717,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.4472498650240503,0.7738146966431588,0.4732986895062335,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"نیست..","boundary":[0.39439604397761857,0.7738146966431588,0.44612864435064303,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.38285130558555025,0.7738146966431588,0.3932812653381761,0.787444748180789],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.3829549916560322,0.7738146966431588,0.39466262147835474,0.787444748180789],"dir":"ltr"},{"str":"بیمار.","boundary":[0.33708924364385984,0.7738146966431588,0.36887454598998726,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.3132307107097281,0.7738146966431588,0.32300879797781484,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ.","boundary":[0.26898160645921276,0.7738146966431588,0.3121094900363208,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"علایم.ادراری.","boundary":[0.17161793216844998,0.7738146966431588,0.26786038578580545,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.15060156326690882,0.7738146966431588,0.15758963630116815,0.787444748180789],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض.جانبی.همچون.تاری.دید.پایش.شود.","boundary":[0.5962749705507019,0.790170758488315,0.9130463458329244,0.8038008100259452],"dir":"rtl"},{"str":"تروسپيوم","boundary":[0.7900857097280848,0.833040257158984,0.913025179149897,0.8506791473841525],"dir":"rtl"},{"str":"Trospium","boundary":[0.15652179248061257,0.828415216118498,0.2932018135859429,0.8460541063436664],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.2509432978305684,0.8471211502119873,0.2667692279375675,0.8583458985370945],"dir":"ltr"},{"str":"Sanctura","boundary":[0.15652179248061257,0.850328221162018,0.24668879454206344,0.8615529694871251],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8762325758319428,0.8531726650919949,0.9130441984882695,0.8724150907921786],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8061024995127559,0.8594865860248677,0.8752941862177286,0.8739184053000055],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7803846400484319,0.8594865860248677,0.8008638460783352,0.8739184053000055],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7616567070776481,0.8594865860248677,0.7755521743398449,0.8739184053000055],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7439263890252283,0.8594865860248677,0.7606848802395211,0.8739184053000055],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7359060567389811,0.8594865860248677,0.7429738882889958,0.8739184053000055],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7244346348287033,0.8594865860248677,0.7349535560027487,0.8739184053000055],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7028161429799975,0.8594865860248677,0.7234710906056739,0.8739184053000055],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6790526528909394,0.8571313932959389,0.6967713139295181,0.8699596770960615],"dir":"ltr"},{"str":"?","boundary":[0.8831724869932267,0.8721669386663715,0.908682941494061,0.8914093643665554],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8210875380386768,0.8803881898810497,0.8710317070776481,0.8948200091561875],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.744721826838127,0.8803881898810497,0.8150136203003828,0.8948200091561875],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.6479532737803082,0.8803881898810497,0.722855722980269,0.8948200091561875],"dir":"rtl"},{"str":"داروى","boundary":[0.5886687690193384,0.8802268967619807,0.6419137135564936,0.8938569482996109],"dir":"rtl"},{"str":"آنتى","boundary":[0.5465056567193483,0.8802268967619807,0.5827497668597232,0.8938569482996109],"dir":"rtl"},{"str":"کولينرژیک","boundary":[0.448151136252086,0.8802268967619807,0.540586654559733,0.8938569482996109],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8854354814960245,0.9119722489144064,0.9130441984882695,0.9264040681895442],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8205654265240012,0.9144386242788098,0.8793443850004908,0.9288704435539477],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.7388988416609404,0.9144386242788098,0.8144915087857074,0.9288704435539477],"dir":"rtl"},{"str":"Tab:","boundary":[0.15652179248061257,0.9119088278336075,0.19266160302346128,0.9231335761587147],"dir":"ltr"},{"str":"20mg;","boundary":[0.1976004957298518,0.9119088278336075,0.25033928045548254,0.9231335761587147],"dir":"ltr"},{"str":"Extended","boundary":[0.255278173161873,0.9119088278336075,0.3329476293315009,0.9231335761587147],"dir":"ltr"},{"str":"Release","boundary":[0.3378865220378915,0.9119088278336075,0.4016626582899775,0.9231335761587147],"dir":"ltr"},{"str":"Cap:","boundary":[0.40660155099636797,0.9119088278336075,0.4454470158044567,0.9231335761587147],"dir":"ltr"},{"str":"60mg","boundary":[0.4503859085108472,0.9119088278336075,0.4975845440267007,0.9231335761587147],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1506,0.09871,0.95252,0.92887],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/551bbf80580973dda1a0dafa9c589e40.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/69a2e466e58032a6f4fa03416438a8dc.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08104,0.04743,0.04983,0.61677]},"elements":[{"words":[{"str":"12ÕZ¼Ì]ÕY{Y\u0003ÕZn»\u0003Á\u0003ÄÌ","boundary":[0.4286685849612251,0.04742684671162976,0.9501665725925199,0.0640663935845752],"dir":"ltr"},{"str":".®","boundary":[0.8125199396289389,0.0887031552166216,0.8391362766270737,0.10661608714894599],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7412192009423777,0.09269163652019974,0.812477299499362,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6566537007951311,0.09269163652019974,0.7351452832040837,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5307303425935016,0.09269163652019974,0.6505797830568372,0.10712345579533755],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه","boundary":[0.8010429959752627,0.10919920428059775,0.8434981471483264,0.12282925581822791],"dir":"rtl"},{"str":"بیشفعال:","boundary":[0.7098382129184255,0.10919920428059775,0.7953951727692157,0.12282925581822791],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.6670020614508687,0.10907275360715293,0.7039110815254737,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6672628104446844,0.10907275360715293,0.672921063610484,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":"رهش:.","boundary":[0.6173554530283695,0.10907275360715293,0.6669994539609306,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6066182696083243,0.10907275360715293,0.6122765227741239,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.5880668989889075,0.10740697151579792,0.6170100373024443,0.11943348757841277],"dir":"ltr"},{"str":"دو.","boundary":[0.5790049511632474,0.10907275360715293,0.5941544677039364,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.5677336924511633,0.10907275360715293,0.5880721139687838,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":"ار.","boundary":[0.5383515755374497,0.10907275360715293,0.5560825071169138,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5114944291744381,0.10907275360715293,0.5261615488131128,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"روز.","boundary":[0.47764920977716696,0.10907275360715293,0.4994041234529843,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4533108986944145,0.10907275360715293,0.4628803867674487,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4535716476882301,0.10907275360715293,0.4592299008540297,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":"صورت.خوراکی؛.","boundary":[0.33631282516933353,0.10907275360715293,0.4533056837145382,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"آهسته","boundary":[0.2917508221262394,0.10907275360715293,0.3357000650338668,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.292011571120055,0.10907275360715293,0.29766982428585453,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":"رهش:.","boundary":[0.24210421370374008,0.10907275360715293,0.29174821463630124,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"mg","boundary":[0.21281596642780015,0.10740697151579792,0.24175910474133702,0.11943348757841277],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.25243171443997253,0.10907275360715293,0.2580899676057721,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":"ک.","boundary":[0.1918440782369687,0.10907275360715293,0.21896197359379604,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.19248245312653384,0.10907275360715293,0.2128208746441543,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":"ار.","boundary":[0.15119070261117112,0.10907275360715293,0.16892163419063513,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.12433355624815942,0.10907275360715293,0.13900067588683412,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.08695518798468638,0.10907275360715293,0.09351015299800854,0.1227028051447831],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08103618582507117,0.10907275360715293,0.08642872661708507,0.1227028051447831],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8293364091489153,0.12542881545230922,0.8432186855796603,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8295971581427308,0.12542881545230922,0.8352554113085303,0.13905886698993938],"dir":"ltr"},{"str":"صورت.خوراکی.","boundary":[0.7201608054383037,0.12542881545230922,0.829331194169039,0.13905886698993938],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.7097133601649162,0.12649366322868658,0.7201586580936488,0.13852017929130142],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8106575782860508,0.13834901691248855,0.8434935456954943,0.15759144261267233],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.7562407970943359,0.14657026812716667,0.8106575782860508,0.16100208740230448],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7132540247374105,0.14657026812716667,0.750166879356042,0.16100208740230448],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.6306211347796211,0.14657026812716667,0.7071801069991165,0.16100208740230448],"dir":"rtl"},{"str":"حساستیروست.پ","boundary":[0.7838709875331307,0.16295138521412006,0.8581818432806521,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7778476857759892,0.16295138521412006,0.7833494895454993,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"وم.ه.","boundary":[0.7544637160106019,0.16295138521412006,0.7773314027682342,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.7303157516933347,0.16295138521412006,0.740484962452145,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"ر.","boundary":[0.6943636804260334,0.16295138521412006,0.708105152400118,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"زئی.","boundary":[0.6206577623441643,0.16295138521412006,0.6530114974968098,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"از.ف","boundary":[0.5984054432119369,0.16295138521412006,0.6146509604413856,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"رمولاس","boundary":[0.5489204991656034,0.16295138521412006,0.5978865527142437,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5428998048984,0.16295138521412006,0.5484016086679101,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"ون؛.اح","boundary":[0.5000639601943654,0.16295138521412006,0.5423809144007068,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.49404065843722406,0.16295138521412006,0.4995424622067342,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"باس.ادراری،.احتباس.","boundary":[0.3841479949936194,0.16295138521412006,0.4935217679395308,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"عگده،.لوک","boundary":[0.3080796910277805,0.16295138521412006,0.34440202586630025,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"وم.","boundary":[0.28469572126239323,0.16295138521412006,0.3075634080200255,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.26174720231667814,0.16295138521412006,0.27191641307548836,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.24328356606459214,0.16295138521412006,0.24706442647491905,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"اریزاوی","boundary":[0.22622797437911066,0.16295138521412006,0.2427594605870227,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"ه.ک.","boundary":[0.1991231164719741,0.16295138521412006,0.2257794861097477,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15986214047315206,0.16295138521412006,0.16525964464513596,0.17658143675175023],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.1528167026602533,0.16295138521412006,0.15831850642976344,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"ترل","boundary":[0.12505214979876314,0.16295138521412006,0.15229520467262198,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"شده.","boundary":[0.08695672180229705,0.16295138521412006,0.12071850152154708,0.17658143675175023],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.8158701040541868,0.18264438684411388,0.8434788210464318,0.1970762061192517],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7370613281633455,0.1851107622085173,0.8158566064592127,0.19954258148365514],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.6916173799941102,0.1851107622085173,0.7309874104250516,0.19954258148365514],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8216154780602728,0.2014918792954706,0.8328016098949641,0.21512193083310077],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8330516221655052,0.2014918792954706,0.843481581918131,0.21512193083310077],"dir":"ltr"},{"str":"احتتمشال.دید.","boundary":[0.7548037633748895,0.2014918792954706,0.8220039940610583,0.21512193083310077],"dir":"rtl"},{"str":"ر.","boundary":[0.7180407627368215,0.2014918792954706,0.7323037326985373,0.21512193083310077],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.6679039462059487,0.2014918792954706,0.6884979017375086,0.21512193083310077],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6681646951997644,0.2014918792954706,0.673822948365564,0.21512193083310077],"dir":"ltr"},{"str":"کولینرژیک.تروسپیوم.","boundary":[0.522432082556199,0.2014918792954706,0.6679091611858251,0.21512193083310077],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.","boundary":[0.4021198893197212,0.2014918792954706,0.5121121928897017,0.21512193083310077],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40400771203494645,0.2014918792954706,0.40966596520074605,0.21512193083310077],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.3683815770099146,0.2014918792954706,0.38021958132914496,0.21512193083310077],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.3402780504564641,0.2014918792954706,0.364423407283793,0.21512193083310077],"dir":"rtl"},{"str":"ا.آکلیدینیوم،.ایپراتروپیوم.(استنشاق","boundary":[0.08695518798468638,0.2014918792954706,0.3253840679297143,0.21512193083310077],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08103618582507117,0.2014918792954706,0.0865119754175682,0.21512193083310077],"dir":"ltr"},{"str":"دهان","boundary":[0.8160997165505057,0.21784794114062678,0.8432723691960344,0.23147799267825694],"dir":"rtl"},{"str":".،)ی","boundary":[0.7854643172671053,0.21784794114062678,0.8158415750466281,0.23147799267825694],"dir":"ltr"},{"str":"پراملینتاید..","boundary":[0.7081522406007658,0.21784794114062678,0.7860796848925102,0.23147799267825694],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6874079709433593,0.21784794114062678,0.6985941027780506,0.23147799267825694],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6988925836850889,0.21784794114062678,0.7093225434377148,0.23147799267825694],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.6002891246196131,0.21784794114062678,0.6880572359379602,0.23147799267825694],"dir":"rtl"},{"str":"ر.تضعیف.سیسمتم.رکعزی.صبی.","boundary":[0.40173137331893594,0.21784794114062678,0.5780498429370766,0.23147799267825694],"dir":"rtl"},{"str":"اشی.","boundary":[0.34268737115932074,0.21784794114062678,0.37981542038873073,0.23147799267825694],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.32161885245901645,0.21784794114062678,0.33280625305446476,0.23147799267825694],"dir":"rtl"},{"str":"کل.(اتیل).","boundary":[0.21289695199764405,0.21784794114062678,0.2835755742613134,0.23147799267825694],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف","boundary":[0.09287419014430157,0.21784794114062678,0.2030721759647669,0.23147799267825694],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.08103618582507117,0.21784794114062678,0.09240950658394981,0.23147799267825694],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.8211967458525572,0.23420400298578298,0.8432248208501031,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8214574948463729,0.23420400298578298,0.8271157480121724,0.24783405452341314],"dir":"ltr"},{"str":"زمان..","boundary":[0.778016712476686,0.23420400298578298,0.8211732784431139,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7664366962795721,0.23420400298578298,0.776866656032198,0.24783405452341314],"dir":"ltr"},{"str":")احتمال.تشدید.","boundary":[0.6705367441346816,0.23420400298578298,0.7661534001668794,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":"ر.","boundary":[0.6317138264454698,0.23420400298578298,0.6459767964071856,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":"اولسروژنیک.","boundary":[0.5402691543143222,0.23420400298578298,0.6300450328850496,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":"پتاسیم.کلراید.","boundary":[0.4440527755963483,0.23420400298578298,0.538597753263964,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.41612655835869244,0.23420400298578298,0.42979737508655524,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.31758429861588305,0.23420400298578298,0.4144525498183961,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.28178867674487096,0.23420400298578298,0.29362668106410134,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2820494257386866,0.23420400298578298,0.2877076789044861,0.24783405452341314],"dir":"ltr"},{"str":"زمان..","boundary":[0.23860864336899973,0.23420400298578298,0.28176520933542754,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.21558266663394524,0.23420400298578298,0.2267687984686365,0.24783405452341314],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.22702862717188574,0.23420400298578298,0.23745858692451166,0.24783405452341314],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.کاهش.","boundary":[0.11445899185236086,0.23420400298578298,0.21391126558358695,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.08695518798468638,0.23420400298578298,0.09555990478060274,0.24783405452341314],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08103618582507117,0.23420400298578298,0.0866017229698576,0.24783405452341314],"dir":"ltr"},{"str":"درمانی.سکرتین.","boundary":[0.7340878693432807,0.25056006483093923,0.8432373981545106,0.2641901163685694],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.","boundary":[0.6143493238931972,0.25056006483093923,0.7241920340648889,0.2641901163685694],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6039245791204477,0.25056006483093923,0.6095828322862473,0.2641901163685694],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5807935358790616,0.25056006483093923,0.592631540198292,0.2641901163685694],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.54327175566899,0.25056006483093923,0.5658786934328065,0.2641901163685694],"dir":"rtl"},{"str":"L","boundary":[0.806667198390105,0.2651226925124514,0.8434788210464318,0.2843651182126352],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7295486895062335,0.2714366134453242,0.8066322273485816,0.28586843272046203],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.6574347207224894,0.2714366134453242,0.7234747717679395,0.28586843272046203],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.829423529989202,0.28794418120572235,0.8434779007558654,0.3015742327433525],"dir":"ltr"},{"str":"شایعترین:","boundary":[0.7300364435064298,0.28794418120572235,0.8225788689015413,0.3015742327433525],"dir":"rtl"},{"str":"خشکدهی.ان،.","boundary":[0.6465486036124473,0.2878177305322775,0.7224291683027388,0.3014477820699077],"dir":"rtl"},{"str":"اکی","boundary":[0.5810484563659566,0.2878177305322775,0.609882080102091,0.3014477820699077],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5813092053597723,0.2878177305322775,0.5869674585255719,0.3014477820699077],"dir":"ltr"},{"str":"کاردی،.","boundary":[0.5253524712869344,0.2878177305322775,0.5810667087955238,0.3014477820699077],"dir":"rtl"},{"str":"سردرد،.","boundary":[0.4693696623147149,0.2878177305322775,0.5229222906645725,0.3014477820699077],"dir":"rtl"},{"str":"خستگی،.","boundary":[0.4006101526455286,0.2878177305322775,0.4669446966722293,0.3014477820699077],"dir":"rtl"},{"str":"بثوارت.","boundary":[0.34681763522136055,0.2878177305322775,0.3981565046137233,0.3014477820699077],"dir":"rtl"},{"str":"پوستی،.","boundary":[0.2880448120153136,0.2878177305322775,0.3443848471090606,0.3014477820699077],"dir":"rtl"},{"str":"خشکی.","boundary":[0.22992386129380582,0.2878177305322775,0.2856224538627663,0.3014477820699077],"dir":"rtl"},{"str":"پوست،.یبوست،.","boundary":[0.12010942254834595,0.2878177305322775,0.22751454059094928,0.3014477820699077],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.08695518798468638,0.2878177305322775,0.09962941062851625,0.3014477820699077],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08103618582507117,0.2878177305322775,0.08642435294562636,0.3014477820699077],"dir":"ltr"},{"str":"شکمی،.","boundary":[0.8011414670658682,0.30417363202388625,0.8591763706194171,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"هاضوءم","boundary":[0.7539693665946795,0.30417363202388625,0.7938613551585354,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7573408510847158,0.30417363202388625,0.7629991042505154,0.3178036835615164],"dir":"ltr"},{"str":"ه،.","boundary":[0.7338551892117404,0.30417363202388625,0.7536981876411112,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"فخ،.","boundary":[0.666991324727594,0.30417363202388625,0.6978301082261706,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"ورم.","boundary":[0.630747214587219,0.30417363202388625,0.6547178695886915,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"شکم،.","boundary":[0.5847771669775204,0.30417363202388625,0.6300927346127417,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"تهوع،.","boundary":[0.539328617355453,0.30417363202388625,0.5841409394326101,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال.","boundary":[0.48449310395602235,0.30417363202388625,0.5386663149111613,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"چشایی،.","boundary":[0.4243383110827525,0.30417363202388625,0.4838438389614214,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"استفراغ،.","boundary":[0.3619671517620497,0.30417363202388625,0.42367340114852264,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت.","boundary":[0.3082789339354079,0.30417363202388625,0.36129702684794346,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"مجاری.","boundary":[0.2519832261706096,0.30417363202388625,0.3076114165112398,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری،.","boundary":[0.1961568665946795,0.30417363202388625,0.2513183162363797,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"احتباس.","boundary":[0.13712329439481694,0.30417363202388625,0.19550760160007855,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری،","boundary":[0.08695518798468638,0.30417363202388625,0.13644534701089625,0.3178036835615164],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08103618582507117,0.30417363202388625,0.08641770623104998,0.3178036835615164],"dir":"ltr"},{"str":"آنفلوانسزا،.ندرم.","boundary":[0.7653226845489349,0.3205296938690424,0.8431849415922255,0.3341597454066726],"dir":"rtl"},{"str":"خشک،.شم.","boundary":[0.6931969053695887,0.3205296938690424,0.7533151933837244,0.3341597454066726],"dir":"rtl"},{"str":"اری.","boundary":[0.6247476870030431,0.3205296938690424,0.658723280897222,0.3341597454066726],"dir":"rtl"},{"str":"..،د","boundary":[0.561805487385884,0.3205296938690424,0.5867617735839796,0.3341597454066726],"dir":"ltr"},{"str":"نازوفارنژیخت،.شکی.","boundary":[0.44944092348090703,0.3205296938690424,0.5624260699911653,0.3341597454066726],"dir":"rtl"},{"str":"ینی.","boundary":[0.38405289830175715,0.3205296938690424,0.41478998969274566,0.3341597454066726],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8294042038873074,0.3370122063876434,0.8431978256601552,0.3506422579252736],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.7812645999080315,0.3370122063876434,0.8222701114165113,0.3506422579252736],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:","boundary":[0.7070712059487583,0.3370122063876434,0.7735022271031707,0.3506422579252736],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7014362668106411,0.3368857557141986,0.7070945199764407,0.3505158072518288],"dir":"ltr"},{"str":"آنافیلاکسی،.","boundary":[0.6095483213900069,0.3368857557141986,0.6989800112888976,0.3505158072518288],"dir":"rtl"},{"str":"آنژیوادم،.","boundary":[0.5444392976342397,0.3368857557141986,0.6070790284185726,0.3505158072518288],"dir":"rtl"},{"str":"کانفیوژن،.","boundary":[0.4699693850004908,0.3368857557141986,0.5419752196426818,0.3505158072518288],"dir":"rtl"},{"str":"دلیریوم،.","boundary":[0.4075200009816433,0.3368857557141986,0.4675313819083145,0.3505158072518288],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.3660348360655738,0.3368857557141986,0.40506635294983806,0.3505158072518288],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3662955850593894,0.3368857557141986,0.37195383822518896,0.3505158072518288],"dir":"ltr"},{"str":"آلودگی،.","boundary":[0.30741846225581626,0.3368857557141986,0.36603744355551193,0.3505158072518288],"dir":"rtl"},{"str":"احتباس.مدفوع.","boundary":[0.20066782418769022,0.3368857557141986,0.30497002920388727,0.3505158072518288],"dir":"rtl"},{"str":"راسدر.ت.","boundary":[0.15179042529694708,0.3368857557141986,0.19712946034161186,0.3505158072518288],"dir":"rtl"},{"str":"روده،","boundary":[0.08695518798468638,0.3368857557141986,0.09160838824629651,0.3505158072518288],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08103618582507117,0.3368857557141986,0.08641770623104998,0.3505158072518288],"dir":"ltr"},{"str":"گاستریت،.توهم،","boundary":[0.7579709433591834,0.35324197791290235,0.8434940058407775,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":".تحمل.عدم","boundary":[0.6804841648669874,0.35324197791290235,0.7299482489938157,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":".بحران","boundary":[0.6226317856091097,0.35324197791290235,0.6723175063806813,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6169735324433102,0.35324197791290235,0.6230452561809001,0.3668720294505325],"dir":"ltr"},{"str":".گرما،","boundary":[0.6044262908609012,0.35324197791290235,0.6106034345243939,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.5776186868067145,0.35324197791290235,0.6023802738131541,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":".خون","boundary":[0.5059283584470404,0.35324197791290235,0.51191348841398,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":".وارونگی.بالا،","boundary":[0.41143031559831156,0.35324197791290235,0.47385362471777753,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35217602704427214,0.35324197791290235,0.3578342802100717,0.3668720294505325],"dir":"ltr"},{"str":".موج","boundary":[0.34878797732404043,0.35324197791290235,0.3549009441693119,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3431297241582409,0.35324197791290235,0.3491864830590044,0.3668720294505325],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.3403041253558457,0.35324197791290235,0.3471096740944341,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.3283790001963287,0.35086172994217646,0.3433736011583391,0.363690013742299],"dir":"ltr"},{"str":"کتروکاردیروی.وگرام،.","boundary":[0.22251858986944145,0.35324197791290235,0.34004337636203,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":"پش.","boundary":[0.14823380902130165,0.35324197791290235,0.1825483766074409,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":"لب،","boundary":[0.08695518798468638,0.35324197791290235,0.11405222342200845,0.3668720294505325],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08103618582507117,0.35324197791290235,0.08641770623104998,0.3668720294505325],"dir":"ltr"},{"str":"رابدومیولیز،.سندرم.استیجونانز.سون،.","boundary":[0.6221843710120741,0.36959803975805855,0.8431821807205261,0.3832280912956887],"dir":"rtl"},{"str":"اککیاردی.","boundary":[0.5318322371650142,0.36959803975805855,0.5889362668106409,0.3832280912956887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5603633920683223,0.36959803975805855,0.5660216452341219,0.3832280912956887],"dir":"ltr"},{"str":"وق","boundary":[0.4808349489545498,0.36959803975805855,0.5034158118189849,0.3832280912956887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4810956979483655,0.36959803975805855,0.4867539511141651,0.3832280912956887],"dir":"ltr"},{"str":"بطنی،.سنکوپ،.اختلالات.بینایی.","boundary":[0.25520884460587023,0.36959803975805855,0.48085320138411697,0.3832280912956887],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08104,0.04743,0.95017,0.38323],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/4455187c20d1142018cfa953436c2d4b.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/31263428b4dfcdeb4ed4e29cd155a690.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.1506,0.1263,0.01679,0.18618]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.27848422008442136,0.12630250426139542,0.41917824187690195,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.21754932757435946,0.12630250426139542,0.26077844311377246,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.4735931824874841,0.19299005948314837,0.6317604545008345,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"بتا","boundary":[0.41874386472955727,0.19299005948314837,0.4615680524197507,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.37733048247766765,0.19299005948314837,0.40671842789830176,0.22506076898345467],"dir":"ltr"},{"str":"-آگونیست","boundary":[0.18910836114655935,0.19299005948314837,0.3773384583292431,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"M","boundary":[0.5674876681064102,0.30196254013348633,0.7053254294689311,0.3830103543542803],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.9698795032885049,0.42200264142381116,0.9832083783253166,0.4396415316489796],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.9578328997742221,0.42200264142381116,0.9685297437911065,0.4396415316489796],"dir":"rtl"},{"str":"گرون","boundary":[0.7905538308628645,0.42200264142381116,0.8536449641700206,0.4396415316489796],"dir":"rtl"},{"str":"Mirabegron","boundary":[0.15652179248061257,0.4173776003833251,0.32685469225483466,0.43501649060849357],"dir":"ltr"},{"str":"Myrbetriq","boundary":[0.15652179248061257,0.44057327345330977,0.2504895945813292,0.451798021778417],"dir":"ltr"},{"str":"™","boundary":[0.25345630460390695,0.44057327345330977,0.2749297511534308,0.451798021778417],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8762325758319428,0.44341787773683417,0.9130441984882695,0.4626603034370179],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8061024995127559,0.449731798669707,0.8752941862177286,0.4641636179448448],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7803846400484319,0.449731798669707,0.8008638460783352,0.4641636179448448],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7616567070776481,0.449731798669707,0.7755521743398449,0.4641636179448448],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7439263890252283,0.449731798669707,0.7606848802395211,0.4641636179448448],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7359060567389811,0.449731798669707,0.7429738882889958,0.4641636179448448],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7244346348287033,0.449731798669707,0.7349535560027487,0.4641636179448448],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7028161429799975,0.449731798669707,0.7234710906056739,0.4641636179448448],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6790526528909394,0.4473766059407782,0.6967713139295181,0.46020488974090074],"dir":"ltr"},{"str":"?","boundary":[0.8831724869932267,0.4624119909576634,0.908682941494061,0.48165441665784714],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8210875380386768,0.47063324217234154,0.8710317070776481,0.48506506144747935],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.744721826838127,0.47063324217234154,0.8150136203003828,0.48506506144747935],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.6479532737803082,0.47063324217234154,0.722855722980269,0.48506506144747935],"dir":"rtl"},{"str":"آگونيست","boundary":[0.5618119294198489,0.4704719490532726,0.6419140203200158,0.48410200059090275],"dir":"rtl"},{"str":"بتا-3","boundary":[0.5089841832727987,0.4704719490532726,0.5558929272602338,0.48410200059090275],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8854354814960245,0.5022174615592458,0.9130441984882695,0.5166492808343837],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8205654265240012,0.5046838369236493,0.8793443850004908,0.5191156561987871],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.7388988416609404,0.5046838369236493,0.8144915087857074,0.5191156561987871],"dir":"rtl"},{"str":"Extended","boundary":[0.15652179248061257,0.5021540404784469,0.233992859234737,0.513378788803554],"dir":"ltr"},{"str":"Release","boundary":[0.2389191366340869,0.5021540404784469,0.30253237087786616,0.513378788803554],"dir":"ltr"},{"str":"Tab:","boundary":[0.30745864827721614,0.5021540404784469,0.3435984588200649,0.513378788803554],"dir":"ltr"},{"str":"25mg,","boundary":[0.3485373515264553,0.5021540404784469,0.4006748797486994,0.513378788803554],"dir":"ltr"},{"str":"50mg","boundary":[0.40561377245508995,0.5021540404784469,0.45281240797094346,0.513378788803554],"dir":"ltr"},{"str":".®","boundary":[0.8820853170707765,0.5314832367403651,0.9087013473053891,0.5493961686726895],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8107845783842154,0.5354717180439432,0.8820426769411998,0.549903537319081],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7262190782369687,0.5354717180439432,0.8047106606459214,0.549903537319081],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.6002957200353393,0.5354717180439432,0.7201451604986749,0.549903537319081],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه","boundary":[0.8703563671836656,0.5532621141843537,0.9130670523706687,0.5668921657219838],"dir":"rtl"},{"str":"بیشفعال:","boundary":[0.7769065352900756,0.5532621141843537,0.8632405271424365,0.5668921657219838],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.7403314273093158,0.5531356635109088,0.7697960636104839,0.566765715048539],"dir":"rtl"},{"str":"شروع:.","boundary":[0.6885727520369098,0.5531356635109088,0.7387408584470404,0.566765715048539],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6336234293707665,0.5531356635109088,0.6395424315303817,0.566765715048539],"dir":"ltr"},{"str":"25mg","boundary":[0.6395366030234613,0.5521843472989246,0.6869754343771474,0.566765715048539],"dir":"ltr"},{"str":"به.صورت.خوراکی.","boundary":[0.5258558702267597,0.5531356635109088,0.6303901418474527,0.566765715048539],"dir":"rtl"},{"str":"یک.","boundary":[0.48520510209090023,0.5531356635109088,0.5108367281829784,0.566765715048539],"dir":"rtl"},{"str":"بار.","boundary":[0.45485391921075885,0.5531356635109088,0.47013381024835577,0.566765715048539],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.4259629306959851,0.5531356635109088,0.43983477716697755,0.566765715048539],"dir":"rtl"},{"str":"روز؛.اثربخشی.","boundary":[0.3194730416216747,0.5531356635109088,0.41089163885344077,0.566765715048539],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.28249883429861594,0.5531356635109088,0.3044538995778934,0.566765715048539],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2334525620889369,0.5531356635109088,0.2393715642485521,0.566765715048539],"dir":"ltr"},{"str":"25mg","boundary":[0.23346268528516737,0.5521843472989246,0.28090182340237557,0.566765715048539],"dir":"ltr"},{"str":"تا.","boundary":[0.20959402915480513,0.5531356635109088,0.2184334200451556,0.566765715048539],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1975624570531069,0.5531356635109088,0.2034814592127221,0.566765715048539],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.19756583145185042,0.5531356635109088,0.20799579120447634,0.566765715048539],"dir":"ltr"},{"str":"هفته.","boundary":[0.15060156326690882,0.5531356635109088,0.18254331500932564,0.566765715048539],"dir":"rtl"},{"str":"پایش.می","boundary":[0.8749515313635025,0.5707745537360773,0.9418857980759792,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":".شودممکن.","boundary":[0.7688681039560223,0.5707745537360773,0.8291118582507118,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.8063898841660941,0.5698232375240931,0.8172477790320998,0.5844046052737074],"dir":"ltr"},{"str":"است.","boundary":[0.7242539511141651,0.5707745537360773,0.7578123466182389,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.7023771105330323,0.5707745537360773,0.7131981937763817,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.6553349244134682,0.5707745537360773,0.6761948439187201,0.5844046052737074],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6730624815941888,0.5707745537360773,0.678981483753804,0.5844046052737074],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.6761896289388436,0.5698232375240931,0.7027737557671542,0.5810479858492003],"dir":"ltr"},{"str":"یک.","boundary":[0.6343934058113283,0.5707745537360773,0.6620067242564053,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":"بار.","boundary":[0.6060499901835674,0.5707745537360773,0.6233376484735449,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5791406940217926,0.5707745537360773,0.5949942328457839,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":"روز.براساس.اثربخشی.","boundary":[0.42026633208991854,0.5707745537360773,0.5680849366840092,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":"و.میزان.تحمل.","boundary":[0.3179223520172769,0.5707745537360773,0.40921057475213507,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":"هر.","boundary":[0.28744079464022776,0.5707745537360773,0.3069187444782566,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار.افزایش.یابد","boundary":[0.16189015411799354,0.5707745537360773,0.2763850373024443,0.5844046052737074],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15652179248061257,0.5698232375240931,0.16189015411799354,0.5810479858492003],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8802229557278886,0.5869018261462873,0.913058923137332,0.606144251846471],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.8258061745361736,0.5951230773609654,0.8802229557278883,0.6095548966361032],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7828194021792481,0.5951230773609654,0.8197322567978798,0.6095548966361032],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.7001865122214587,0.5951230773609654,0.7767454844409541,0.6095548966361032],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ.منع.مصرفی.توسط.سازنده.دارو.بیان.نشده","boundary":[0.6171183248257583,0.6127871831814785,0.9461835550211054,0.6264172347191086],"dir":"rtl"},{"str":".است","boundary":[0.5507837807990577,0.6127871831814785,0.5626217851182881,0.6264172347191086],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5454154191616767,0.6118358669694943,0.5507837807990577,0.6230606152946015],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.8854354814960245,0.6324800244579248,0.9130441984882695,0.6469118437330627],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.8066267056051831,0.6349463998223283,0.8854219839010504,0.6493782190974661],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.7611827574359478,0.6349463998223283,0.8005527878668892,0.6493782190974661],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8909513963875526,0.6526103452892938,0.9026590262098753,0.666240396826924],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.6526103452892938,0.9130466525964465,0.666240396826924],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.8337691420437813,0.6526103452892938,0.8887089550407381,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.7745791204476292,0.6526103452892938,0.8315006257975851,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت.","boundary":[0.7215688500049081,0.6526103452892938,0.7723627540001963,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":"سرمی.","boundary":[0.6699926990281732,0.6526103452892938,0.7193264086580936,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":"دیگوکسین،.","boundary":[0.5798256969667223,0.6526103452892938,0.6677763325807401,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":"لومیتاپاید،.پیموزاید.","boundary":[0.4448098679689801,0.6526103452892938,0.5775832556199078,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.4152930818690488,0.6526103452892938,0.4285391307548837,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.335842863453421,0.6526103452892938,0.4130506405222342,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3113324580347502,0.6526103452892938,0.331410130558555,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.242990146755669,0.6526103452892938,0.2548020761755178,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.2077838176106803,0.6526103452892938,0.2194914474330029,0.666240396826924],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21947181456758616,0.6526103452892938,0.22990177432021208,0.666240396826924],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.23213071807205263,0.6516590290773097,0.242990146755669,0.666240396826924],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.15060156326690882,0.6526103452892938,0.2055413762638657,0.666240396826924],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش.غلظت.سرمی.متابولیت","boundary":[0.7464734465495239,0.6702492355144622,0.9130138288995778,0.6838792870520924],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.6706476391479337,0.6702492355144622,0.6824856434671641,0.6838792870520924],"dir":"rtl"},{"str":"فعال.تاموکسیفن.","boundary":[0.550338053401394,0.6702492355144622,0.6607913271817022,0.6838792870520924],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.42984594335918325,0.6702492355144622,0.5405338912339256,0.6838792870520924],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.3615036320801021,0.6702492355144622,0.37331556149995093,0.6838792870520924],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.3295275228232061,0.6702492355144622,0.3412351526455286,0.6838792870520924],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.34122594973986453,0.6702492355144622,0.3516559094924905,0.6838792870520924],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.3506442033964857,0.6692979193024781,0.3615036320801021,0.6838792870520924],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.کاهش.متابولیسم.","boundary":[0.15060156326690882,0.6702492355144622,0.33054444389908705,0.6838792870520924],"dir":"rtl"},{"str":"تیوریدازین.در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.7146789412977325,0.6878881257396308,0.9471888190831453,0.701518177277261],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.6463366300186513,0.6878881257396308,0.6581485594385001,0.701518177277261],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.6350480391675666,0.6869368095276466,0.6463366300186513,0.701518177277261],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8762325758319428,0.7056576640176261,0.9130441984882695,0.7249000897178098],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7991137601845489,0.7119715849504988,0.8761972980268969,0.7264034042256367],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.726999791400805,0.7119715849504988,0.7930398424462551,0.7264034042256367],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8989853796505348,0.7297619810909093,0.9130397504171982,0.7433920326285395],"dir":"ltr"},{"str":"شایعترین:","boundary":[0.7993401516638853,0.7297619810909093,0.8918773620791204,0.7433920326285395],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7943773314027682,0.7307003781938418,0.7995999803671345,0.7427268942564567],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.735279032099735,0.7296355304174644,0.7922240048591341,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.","boundary":[0.6940806910768627,0.7296355304174644,0.7325411676646707,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"خون،.","boundary":[0.6473283964857172,0.7296355304174644,0.6913949764405616,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"تاکی.کاردی،.","boundary":[0.552859036026308,0.7296355304174644,0.6419048174143517,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"سردرد،.","boundary":[0.4950249091979974,0.7296355304174644,0.5501733213900069,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"گیجی،.","boundary":[0.4380251791498969,0.7296355304174644,0.4923131196623147,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"یبوست،.","boundary":[0.3745849489545499,0.7296355304174644,0.43531338961421423,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"خشکی.","boundary":[0.31565567635221364,0.7296355304174644,0.3718731594188672,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"دهان،.","boundary":[0.26480962255816237,0.7296355304174644,0.31296996171591246,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"اسهال،.","boundary":[0.2071058702267596,0.7296355304174644,0.26209783302247963,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت.","boundary":[0.15060156326690882,0.7296355304174644,0.20442015559045842,0.7432655819550946],"dir":"rtl"},{"str":"مجاری.ادراری،.سیستیت،.درد.پشت،.درد.مفصلی،.نازوفارنژیت،.سینوزیت،.سندرم.شبه.آنفلوانزا","boundary":[0.26474949690782373,0.7472744206426329,0.9131018700304311,0.760904472180263],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25938113527044276,0.7463231044306488,0.26474949690782373,0.7575478527557559],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.898969581329145,0.7650397615412462,0.9127632031019928,0.7786698130788763],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.851411447606078,0.7650397615412462,0.8924169591145577,0.7786698130788763],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:","boundary":[0.7777995239030137,0.7650397615412462,0.8442305450574261,0.7786698130788763],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7728363968783745,0.7659781586441787,0.7780590458427408,0.7780046747067936],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.7144915087857073,0.7649133108678013,0.7714130141356631,0.7785433624054315],"dir":"rtl"},{"str":".،AST","boundary":[0.6174806125454011,0.7639619946558172,0.6675441125944832,0.7785433624054315],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6675474869932267,0.7649133108678013,0.6741705114361441,0.7785433624054315],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.674168057327967,0.7639619946558172,0.6872668597231767,0.7751867429809244],"dir":"ltr"},{"str":"LT","boundary":[0.6892467114950428,0.7639619946558172,0.7106772111514675,0.7751867429809244],"dir":"ltr"},{"str":"فیبریلاسیون.","boundary":[0.5207427358397959,0.7649133108678013,0.6156292946893099,0.7785433624054315],"dir":"rtl"},{"str":"بطنی،.","boundary":[0.47041818003337593,0.7649133108678013,0.5189174928830863,0.7785433624054315],"dir":"rtl"},{"str":"سرطان.","boundary":[0.41125423333660555,0.7649133108678013,0.4685668621772848,0.7785433624054315],"dir":"rtl"},{"str":"سینه،.","boundary":[0.36486698733680184,0.7649133108678013,0.4094029154805144,0.7785433624054315],"dir":"rtl"},{"str":"سکته.","boundary":[0.31803646804751157,0.7649133108678013,0.36301566948071073,0.7785433624054315],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی،.","boundary":[0.26486974820850107,0.7649133108678013,0.31619818764111124,0.7785433624054315],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.20607085010307255,0.7649133108678013,0.2629923554530284,0.7785433624054315],"dir":"rtl"},{"str":".،GGT","boundary":[0.15060156326690882,0.7639619946558172,0.2042250539903799,0.7785433624054315],"dir":"ltr"},{"str":"گلوکوم،.افزایش.","boundary":[0.7946656891135762,0.7825522010929699,0.9130718072052616,0.7961822526305999],"dir":"rtl"},{"str":".،LDH","boundary":[0.7408329856680083,0.7816008848809857,0.794473655148719,0.7961822526305999],"dir":"ltr"},{"str":"واسکولیت.لوکوسیتوکلاستیک،.سرطان.","boundary":[0.4672029915578678,0.7825522010929699,0.7406504613723374,0.7961822526305999],"dir":"rtl"},{"str":"ریه،.سنگ.کلیه،.آرتروز.مفصلی،.","boundary":[0.24288063217826644,0.7825522010929699,0.4549477888485324,0.7961822526305999],"dir":"rtl"},{"str":"تپش.","boundary":[0.19680628497104152,0.7825522010929699,0.2306775792676941,0.7961822526305999],"dir":"rtl"},{"str":"قلب،.","boundary":[0.15060156326690882,0.7825522010929699,0.18460323206046922,0.7961822526305999],"dir":"rtl"},{"str":"سرطان.پروستات،.سندرم.استیونز.جانسون،.احتباس.ادراری،.عفونت.واژن،.خارش.ولوواژینال","boundary":[0.27383982035928145,0.8001910913181383,0.9131181284971042,0.8138211428557685],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2684714587219005,0.7992397751061541,0.27383982035928145,0.8104645234312613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1506,0.1263,0.98321,0.81382],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/f92bf46c848869b04a4d14ef965fc384.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/ef44b4bef05c669c7f4230f3cc5b0077.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08104,0.1263,0.13289,0.07992]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6417314960243448,0.12630250426139542,0.7824255178168255,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.580796603514283,0.12630250426139542,0.624025719053696,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"پروستاگلاندینها/","boundary":[0.49089219102778053,0.19299005948314837,0.8108894915087858,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری-","boundary":[0.32879834593108864,0.19299005948314837,0.4788670609600471,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"تناسلی","boundary":[0.18067451163247278,0.19299005948314837,0.3167732158633553,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.5282593624226957,0.29287161646498194,0.6402040909983313,0.373919430685776],"dir":"ltr"},{"str":"آلپروستادیل","boundary":[0.6936492062103478,0.40478740527114176,0.8431551855305782,0.4224262954963102],"dir":"rtl"},{"str":"Alprostadil","boundary":[0.09004613723372927,0.4001623642306557,0.24883859330519292,0.41780125445582417],"dir":"ltr"},{"str":"Caverject","boundary":[0.08695672180229705,0.42207520892062816,0.18363017816825367,0.43329995724573533],"dir":"ltr"},{"str":"®,","boundary":[0.1836501177971925,0.4188681379705975,0.2054416781191715,0.43329995724573533],"dir":"ltr"},{"str":"Edex","boundary":[0.21141129625993912,0.42207520892062816,0.2627328335133013,0.43329995724573533],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.2627285388239914,0.4188681379705975,0.2785544689309905,0.4300928862957047],"dir":"ltr"},{"str":",Pellet","boundary":[0.27855048100520274,0.42207520892062816,0.34181125454010014,0.43329995724573533],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.34180695985079024,0.4188681379705975,0.35763288995778936,0.4300928862957047],"dir":"ltr"},{"str":"Muse","boundary":[0.3576289020320016,0.42207520892062816,0.41251503141258467,0.43329995724573533],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.806667198390105,0.43774809700427497,0.8434788210464318,0.4569905227044587],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7365197020616083,0.4440620179371477,0.805711016491607,0.4584938372122856],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7111923801232738,0.4440620179371477,0.7312806763522136,0.4584938372122856],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6930370815745559,0.4440620179371477,0.7064521571610877,0.4584938372122856],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.6753205678806322,0.4440620179371477,0.6920652547364288,0.4584938372122856],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6672974747226859,0.4440620179371477,0.6743653062727005,0.4584938372122856],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.655826052812408,0.4440620179371477,0.6663449739864534,0.4584938372122856],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6340206881319329,0.4440620179371477,0.6548652694610778,0.4584938372122856],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.5912615343084324,0.441706825208219,0.608980195347011,0.4545351090083415],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6081252454108178,0.4450704914194816,0.6149476661431236,0.4578987752196041],"dir":"ltr"},{"str":"X","boundary":[0.6140967041327182,0.441706825208219,0.6318153651712968,0.4545351090083415],"dir":"ltr"},{"str":".?","boundary":[0.8116867699028174,0.45674221022510425,0.8434656302149799,0.47888791206852865],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.755668069598508,0.4649634614397824,0.8056122386374791,0.4793952807149202],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.6793023583979582,0.4649634614397824,0.7495941518602139,0.4793952807149202],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.5825338053401393,0.4649634614397824,0.6574362545401001,0.4793952807149202],"dir":"rtl"},{"str":"پروستاگلاندین،","boundary":[0.43207580740159035,0.46425878276423854,0.5764417885540396,0.47869060203937636],"dir":"rtl"},{"str":"متسع","boundary":[0.37293793560420146,0.46425878276423854,0.4258086286443507,0.47869060203937636],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.3175272406007657,0.46425878276423854,0.3666707568469618,0.47869060203937636],"dir":"rtl"},{"str":"عروقى","boundary":[0.2487815352900756,0.46425878276423854,0.31126006184352606,0.47869060203937636],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8158701040541868,0.4997547517767173,0.8434788210464318,0.5141865710518552],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7510003558456857,0.5022211271411208,0.8097793143221753,0.5166529464162586],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.669333770982625,0.5022211271411208,0.7449264381073918,0.5166529464162586],"dir":"rtl"},{"str":"Solution","boundary":[0.08695672180229705,0.5012948661709337,0.15631595415725927,0.5125196144960409],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.16125484686364974,0.5012948661709337,0.18500447874742318,0.5125196144960409],"dir":"ltr"},{"str":"Injection:","boundary":[0.1899433714538137,0.5012948661709337,0.26795640276823407,0.5125196144960409],"dir":"ltr"},{"str":"500mcg/mL;","boundary":[0.2728952954746246,0.5012948661709337,0.37955390448610987,0.5125196144960409],"dir":"ltr"},{"str":"Powder","boundary":[0.3844927971925003,0.5012948661709337,0.447517362815353,0.5125196144960409],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.45245625552174346,0.5012948661709337,0.4762058874055169,0.5125196144960409],"dir":"ltr"},{"str":"Injection:","boundary":[0.4811447801119073,0.5012948661709337,0.5591578114263277,0.5125196144960409],"dir":"ltr"},{"str":"10mcg","boundary":[0.5640967041327181,0.5012948661709337,0.6204000809855696,0.5125196144960409],"dir":"ltr"},{"str":"20mcg,","boundary":[0.08695672180229705,0.5189892387235375,0.14819899136153922,0.5302139870486448],"dir":"ltr"},{"str":"40mcg;","boundary":[0.15313788406792972,0.5189892387235375,0.21498141013055858,0.5302139870486448],"dir":"ltr"},{"str":"Urethral","boundary":[0.2199203028369491,0.5189892387235375,0.2880340752920389,0.5302139870486448],"dir":"ltr"},{"str":"Pellet:","boundary":[0.2929729679984294,0.5189892387235375,0.3448528148620792,0.5302139870486448],"dir":"ltr"},{"str":"125mcg,","boundary":[0.3497917075684696,0.5189892387235375,0.42134123147148334,0.5302139870486448],"dir":"ltr"},{"str":"250mcg,","boundary":[0.42628012417787375,0.5189892387235375,0.49782964808088737,0.5302139870486448],"dir":"ltr"},{"str":"500mcg,","boundary":[0.502768540787278,0.5189892387235375,0.5743180646902916,0.5302139870486448],"dir":"ltr"},{"str":"1000mcg","boundary":[0.5792569573966821,0.5189892387235375,0.6561748429370768,0.5302139870486448],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8187886522037892,0.5368284618927811,0.8391362766270737,0.5512602811679189],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7414213581034653,0.5408169431963593,0.8126794566604496,0.5552487624714971],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6568558579562188,0.5408169431963593,0.7353474403651713,0.5552487624714971],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5309324997545892,0.5408169431963593,0.6507819402179248,0.5552487624714971],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8294339599489546,0.5586073393367696,0.843488330715618,0.5722373908743998],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.7637773633061745,0.5586073393367696,0.823827856581918,0.5722373908743998],"dir":"rtl"},{"str":"نعوظ","boundary":[0.7148869269657406,0.5586073393367696,0.7581712599391381,0.5722373908743998],"dir":"rtl"},{"str":"**","boundary":[0.8153702328948662,0.5762462295619382,0.843478974428193,0.5898762810995682],"dir":"ltr"},{"str":"تزریق","boundary":[0.7556855563968907,0.5762462295619382,0.8095346704132719,0.5898762810995682],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.7020548302139398,0.5762462295619382,0.7498257583194268,0.5898762810995682],"dir":"rtl"},{"str":"آلت","boundary":[0.661388401337288,0.5762462295619382,0.6961922977814863,0.5898762810995682],"dir":"rtl"},{"str":"تناسلى","boundary":[0.5905837403062727,0.5762462295619382,0.655562389565132,0.5898762810995682],"dir":"rtl"},{"str":"(اینتراکاورنوزال):","boundary":[0.43267154216157855,0.5762462295619382,0.584688205556101,0.5898762810995682],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4947144645135958,0.5761197788884933,0.500633466673211,0.5897498304261235],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.","boundary":[0.4591222268577599,0.5761197788884933,0.4824592618042603,0.5897498304261235],"dir":"rtl"},{"str":"را.","boundary":[0.4361241656032198,0.5761197788884933,0.4467627245508982,0.5897498304261235],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42173082114459604,0.5761197788884933,0.43560266761558847,0.5897498304261235],"dir":"rtl"},{"str":".دقت.","boundary":[0.34507061696279573,0.5761197788884933,0.3569086212820261,0.5897498304261235],"dir":"rtl"},{"str":"برای.","boundary":[0.29972636693825466,0.5761197788884933,0.3327632644546972,0.5897498304261235],"dir":"rtl"},{"str":"هر.","boundary":[0.26859293707666637,0.5761197788884933,0.2874190144301561,0.5897498304261235],"dir":"rtl"},{"str":"فرد.تنظیم.کنید؛.دوزهای.","boundary":[0.08103618582507117,0.5761197788884933,0.2562855845685678,0.5897498304261235],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر.","boundary":[0.8062521473446551,0.600172811013723,0.8494061058211447,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.7826804383037205,0.600172811013723,0.7927453494650045,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6414115416707569,0.600172811013723,0.647330543830372,0.6138028625513532],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6481492956709531,0.600172811013723,0.6540682978305683,0.6138028625513532],"dir":"ltr"},{"str":"40mcg","boundary":[0.648153283596741,0.5992214948017388,0.7044566604495927,0.610446243126846],"dir":"ltr"},{"str":"(Edex","boundary":[0.7101471237852165,0.5992214948017388,0.7592783694905272,0.610446243126846],"dir":"ltr"},{"str":"®)","boundary":[0.759255362226367,0.5960144238517082,0.782291462157652,0.610446243126846],"dir":"ltr"},{"str":"یا.بالاتر.","boundary":[0.5799008540296456,0.600172811013723,0.6293979740201838,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.5563291449887111,0.600172811013723,0.5663940561499952,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":"mcg","boundary":[0.4047008442132129,0.5992214948017388,0.44070554307025006,0.610446243126846],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4468796340294893,0.5992214948017388,0.453230833415137,0.610446243126846],"dir":"ltr"},{"str":"Caverject","boundary":[0.4536603023461274,0.5992214948017388,0.5320813291449887,0.610446243126846],"dir":"ltr"},{"str":"®)","boundary":[0.5320448242858545,0.5960144238517082,0.5555103931481299,0.610446243126846],"dir":"ltr"},{"str":"توصیه.","boundary":[0.37085869245116326,0.600172811013723,0.42154829684892514,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37727311769902816,0.600172811013723,0.3831921198586434,0.6138028625513532],"dir":"ltr"},{"str":"60","boundary":[0.383227397663689,0.5992214948017388,0.40427137528222246,0.610446243126846],"dir":"ltr"},{"str":"نمی","boundary":[0.34092470796112695,0.600172811013723,0.3692420486895062,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":".شود:.","boundary":[0.26262178511828804,0.600172811013723,0.27448586433690003,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.شروع.","boundary":[0.19167198390105036,0.600172811013723,0.24916713703740065,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":"باید.","boundary":[0.15396767939530773,0.600172811013723,0.1781651860213998,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.12585893786198096,0.600172811013723,0.14051303131442033,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":"مطب.","boundary":[0.08103618582507117,0.600172811013723,0.12505061598115244,0.6138028625513532],"dir":"rtl"},{"str":"پزشک.تنظیم.شود","boundary":[0.7129000196328654,0.6178117012388915,0.8434831157357416,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7075316579954845,0.6168603850269073,0.7129000196328654,0.6280851333520144],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7198080273878472,0.6178117012388915,0.7257270295474624,0.6314417527765216],"dir":"ltr"},{"str":"بیمار.","boundary":[0.6747506012565033,0.6178117012388915,0.7073442254834592,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":"باید.","boundary":[0.637567794738392,0.6178117012388915,0.6622867993521153,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.6149869318739569,0.6178117012388915,0.6251039928340041,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":"شل.شدن.","boundary":[0.558612999411014,0.6178117012388915,0.6144132840875625,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":"آلت.","boundary":[0.5200221483262982,0.6178117012388915,0.546149197506626,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":"در.مطب.پزشک.بماند؛.","boundary":[0.3553591587317169,0.6178117012388915,0.5075583464219102,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":"اگر.پاسخی.","boundary":[0.27077218513792095,0.6178117012388915,0.34289535682732897,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":"دیده.نشده،.","boundary":[0.18696745852557184,0.6178117012388915,0.25830838323353295,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":"طی.","boundary":[0.14835053254147446,0.6178117012388915,0.174555806419947,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13169971532345148,0.6178117012388915,0.13761871748306667,0.6314417527765216],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.13761718366545597,0.6178117012388915,0.14804714341808187,0.6314417527765216],"dir":"ltr"},{"str":"ساعت.","boundary":[0.08103618582507117,0.6178117012388915,0.1313868165308727,0.6314417527765216],"dir":"rtl"},{"str":"باید.","boundary":[0.8184082654363407,0.6354505914640599,0.849359171002258,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.7816165824089528,0.6354505914640599,0.8037541719839013,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر.","boundary":[0.7370285044664772,0.6354505914640599,0.7801824629429668,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی.تجویز.","boundary":[0.6657918793560422,0.6354505914640599,0.7355943850004911,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"شود؛.","boundary":[0.618778835771081,0.6354505914640599,0.6511377859036028,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"اگر.","boundary":[0.5842035191911261,0.6354505914640599,0.6040725925198784,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"باز.","boundary":[0.5540348606066557,0.6354505914640599,0.5694972759399236,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"هم.","boundary":[0.518494772749583,0.6354505914640599,0.5393807671542163,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخی.ایجاد.","boundary":[0.4284581451850398,0.6354505914640599,0.5170606532835968,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"نشد،.","boundary":[0.3826966967703937,0.6354505914640599,0.41380405173260043,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"یک.فاصله.","boundary":[0.3050195715127123,0.6354505914640599,0.3679904535191912,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"یک.","boundary":[0.26452525277314226,0.6354505914640599,0.29031332826150985,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"روزه.پیش.","boundary":[0.18557045744576423,0.6354505914640599,0.24981900952193978,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"از.تجویز.","boundary":[0.11782786885245901,0.6354505914640599,0.17086421419456171,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.08103618582507117,0.6354505914640599,0.10317377540001962,0.6490806430016901],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی.توصیه.می","boundary":[0.7663612324531265,0.6530894816892283,0.8434386350250318,0.6667195332268585],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش..شود؛.","boundary":[0.6421925615981152,0.6530894816892283,0.699114066948071,0.6667195332268585],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.6071218219299106,0.6530894816892283,0.6309803548640424,0.6667195332268585],"dir":"rtl"},{"str":"یا.غلظت.","boundary":[0.5402136301168156,0.6530894816892283,0.5958574653970746,0.6667195332268585],"dir":"rtl"},{"str":"در.درمان.ناتوانی.جنسی.منجر.","boundary":[0.3265298296848925,0.6530894816892283,0.5290014233827427,0.6667195332268585],"dir":"rtl"},{"str":"به.افزایش.","boundary":[0.25602330175714144,0.6530894816892283,0.31526547315205655,0.6667195332268585],"dir":"rtl"},{"str":"درد.ناراحتی.و.می","boundary":[0.15002883577108078,0.6530894816892283,0.2448110950230686,0.6667195332268585],"dir":"rtl"},{"str":".شود","boundary":[0.09232508343967802,0.6530894816892283,0.10418916265828998,0.6667195332268585],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08695672180229705,0.6521381654772442,0.09232508343967802,0.6633629138023514],"dir":"ltr"},{"str":"**","boundary":[0.8153705396583882,0.6708548225878417,0.843479281191715,0.6844848741254718],"dir":"ltr"},{"str":"دلایل","boundary":[0.7595656578905743,0.6708548225878417,0.8088883196721312,0.6844848741254718],"dir":"rtl"},{"str":"عروقى،","boundary":[0.6872436990772554,0.6708548225878417,0.7530045953175617,0.6844848741254718],"dir":"rtl"},{"str":"روانى","boundary":[0.6330183383233533,0.6708548225878417,0.6807614790909984,0.6844848741254718],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6125824961783723,0.6708548225878417,0.626549155786787,0.6844848741254718],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبى:","boundary":[0.5356989913615392,0.6708548225878417,0.6058404706979484,0.6844848741254718],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5357032860508492,0.6707283719143968,0.5416222882104643,0.684358423452027],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.شروع.","boundary":[0.46451881073917745,0.6707283719143968,0.5220400387749091,0.684358423452027],"dir":"rtl"},{"str":"را.","boundary":[0.4408428021007167,0.6707283719143968,0.45080341366447435,0.684358423452027],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.41847053843133414,0.6707283719143968,0.4271274050260136,0.684358423452027],"dir":"rtl"},{"str":"2/5mcg","boundary":[0.3543821169137136,0.6697770557024126,0.4175465667026602,0.684358423452027],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم.","boundary":[0.3116484244625503,0.6707283719143968,0.3593915652301954,0.684358423452027],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3484661823893197,0.6707283719143968,0.3543851845489349,0.684358423452027],"dir":"ltr"},{"str":"کنید.","boundary":[0.2676600692058506,0.6707283719143968,0.29793302738784727,0.684358423452027],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.24682622459998038,0.6707283719143968,0.2539968219299107,0.684358423452027],"dir":"rtl"},{"str":"سپس.","boundary":[0.1991873834298616,0.6707283719143968,0.24588752822224405,0.684358423452027],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14100845440267007,0.6707283719143968,0.14692745656228526,0.684358423452027],"dir":"ltr"},{"str":"2/5mcg","boundary":[0.1350989619122411,0.6697770557024126,0.19826310493766566,0.684358423452027],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.","boundary":[0.10471219446353197,0.6707283719143968,0.12734520712673017,0.684358423452027],"dir":"rtl"},{"str":"را.","boundary":[0.08103618582507117,0.6707283719143968,0.0909967973888289,0.684358423452027],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.8043060395602238,0.6883672621395652,0.8612275449101797,0.7019973136771954],"dir":"rtl"},{"str":"دهید.","boundary":[0.7577101943653677,0.6883672621395652,0.7915814886620204,0.7019973136771954],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.7349728821046433,0.6883672621395652,0.744933493668401,0.7019973136771954],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.7085329341317366,0.6883672621395652,0.7221961814076766,0.7019973136771954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6560407872779033,0.6883672621395652,0.6619597894375184,0.7019973136771954],"dir":"ltr"},{"str":"5mcg","boundary":[0.6619646976538726,0.687415945927581,0.7080810714636302,0.7019973136771954],"dir":"ltr"},{"str":"برسد.","boundary":[0.6206310739177383,0.6883672621395652,0.6615165161480319,0.7019973136771954],"dir":"rtl"},{"str":"و.سپس.نسبتبا.","boundary":[0.5331497864925886,0.6883672621395652,0.6079065230195347,0.7019973136771954],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.45732397909099837,0.6883672621395652,0.46916198341022874,0.7019973136771954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37289253460292526,0.6883672621395652,0.3788115367625405,0.7019973136771954],"dir":"ltr"},{"str":"5-10mcg","boundary":[0.3788369981348778,0.687415945927581,0.45687211642289194,0.7019973136771954],"dir":"ltr"},{"str":"براساس.پاسخ.نعوظی.","boundary":[0.22142344409541576,0.6883672621395652,0.37242318641405714,0.7019973136771954],"dir":"rtl"},{"str":"تا.رسیدن.","boundary":[0.14937849710415235,0.6883672621395652,0.20864674339844902,0.7019973136771954],"dir":"rtl"},{"str":"به.پاسخ.","boundary":[0.08103618582507117,0.6883672621395652,0.13660179640718564,0.7019973136771954],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب.","boundary":[0.8065647393737115,0.7060061523647337,0.8612177284774714,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"که.","boundary":[0.7762657062923334,0.7060061523647337,0.7959261804260332,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر.","boundary":[0.7309475311671739,0.7060061523647337,0.7656792971434181,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.7088099415922254,0.7060061523647337,0.7203089722194955,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6989922818297831,0.7060061523647337,0.709422241582409,0.7196362039023639],"dir":"ltr"},{"str":"ساعت.","boundary":[0.6551864508687543,0.7060061523647337,0.7055370815745559,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6930993545695494,0.7060061523647337,0.6990183567291646,0.7196362039023639],"dir":"ltr"},{"str":"ادامه.","boundary":[0.6109112717188574,0.7060061523647337,0.644547891921076,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"یابد،.افزایش.دهید؛.","boundary":[0.4807453740060861,0.7060061523647337,0.6002727127711789,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"اگر.","boundary":[0.44820389957789336,0.7060061523647337,0.4700960829713575,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ.پاسخی.","boundary":[0.36312150289584766,0.7060061523647337,0.43760259423960846,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.33775062579758514,0.7060061523647337,0.3524829439481692,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.شروع.","boundary":[0.25783105919308924,0.7060061523647337,0.32716421664866985,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"2/5mcg","boundary":[0.19528351084715817,0.7050548361527496,0.25844765387258267,0.7196362039023639],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد.","boundary":[0.15952163296358104,0.7060061523647337,0.2017890448610975,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1893513178560911,0.7060061523647337,0.1952703200157063,0.7196362039023639],"dir":"ltr"},{"str":"نشد،.","boundary":[0.11579402670069697,0.7060061523647337,0.14893522381466576,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.08103618582507117,0.7060061523647337,0.10520761755178169,0.7196362039023639],"dir":"rtl"},{"str":"دوم.می.تواند.تا.","boundary":[0.7349139835083931,0.7236450425899021,0.8435159394326104,0.7372750941275323],"dir":"rtl"},{"str":"mcg","boundary":[0.6992321709040935,0.722693726377918,0.7349210390694022,0.7339184747030252],"dir":"ltr"},{"str":".افزایش.یابد.و.با.نسبت","boundary":[0.5449037376067538,0.7236450425899021,0.7096449518994798,0.7372750941275323],"dir":"rtl"},{"str":"7/5","boundary":[0.6717565892804556,0.7236450425899021,0.6992395332286248,0.7372750941275323],"dir":"ltr"},{"str":".های.","boundary":[0.4690779302051635,0.7236450425899021,0.4809159345243939,0.7372750941275323],"dir":"rtl"},{"str":"5-10mcg","boundary":[0.3910495607146363,0.722693726377918,0.46908467900265055,0.7372750941275323],"dir":"ltr"},{"str":".ادامه.یابد","boundary":[0.3211133061745362,0.7236450425899021,0.3910201114165113,0.7372750941275323],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.30982471532345146,0.722693726377918,0.3211133061745362,0.7372750941275323],"dir":"ltr"},{"str":"**","boundary":[0.8153716133307156,0.7414103834885154,0.8434803548640424,0.7550404350261456],"dir":"ltr"},{"str":"دلایل","boundary":[0.7595362881910408,0.7414103834885154,0.8088554959752626,0.7550404350261456],"dir":"rtl"},{"str":"عصبى","boundary":[0.6965378668891725,0.7414103834885154,0.7529117993521155,0.7550404350261456],"dir":"rtl"},{"str":"(مانند","boundary":[0.6377299609846456,0.7414103834885154,0.6900269645135959,0.7550404350261456],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.5762470768460397,0.7414103834885154,0.6311289817905174,0.7550404350261456],"dir":"rtl"},{"str":"نخاعى):","boundary":[0.49833212673014626,0.7414103834885154,0.5696730514381074,0.7550404350261456],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49832752527731417,0.7412839328150707,0.5042465274369293,0.7549139843527007],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.شروع.","boundary":[0.42709090016687934,0.7412839328150707,0.48461212820261107,0.7549139843527007],"dir":"rtl"},{"str":"را.","boundary":[0.40336274172965547,0.7412839328150707,0.41327120349465,0.7549139843527007],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.38096440316089136,0.7412839328150707,0.3895951948561893,0.7549139843527007],"dir":"rtl"},{"str":"1/25mcg","boundary":[0.30641381172082066,0.7403326166030865,0.38000546039069405,0.7549139843527007],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم.","boundary":[0.2636451482281339,0.7412839328150707,0.3113882889957789,0.7549139843527007],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30051505595366645,0.7412839328150707,0.30643405811328167,0.7549139843527007],"dir":"ltr"},{"str":"کنید.","boundary":[0.21963071807205262,0.7412839328150707,0.24987760135466772,0.7549139843527007],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.19874472366741927,0.7412839328150707,0.20586317119858644,0.7549139843527007],"dir":"rtl"},{"str":"سپس.","boundary":[0.15107980759791892,0.7412839328150707,0.19777995239030138,0.7549139843527007],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08103618582507117,0.7412839328150707,0.08695518798468638,0.7549139843527007],"dir":"ltr"},{"str":"2/5mcg","boundary":[0.08695672180229705,0.7403326166030865,0.1501208648277216,0.7549139843527007],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.","boundary":[0.8199540468243839,0.7589228230402391,0.8494186831255521,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.را.","boundary":[0.7587041081770884,0.7589228230402391,0.8156256135270443,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":"دهید.","boundary":[0.7129165848630608,0.7589228230402391,0.7475962010405419,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.6909875944831648,0.7589228230402391,0.7017565279277511,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.6653559683910867,0.7589228230402391,0.6798275375478552,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6195920658682635,0.7589228230402391,0.6300220256208895,0.7725528745778693],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6255371429272603,0.7589228230402391,0.6314561450868754,0.7725528745778693],"dir":"ltr"},{"str":"mcg","boundary":[0.6300195715127123,0.7579715068282549,0.665708439678021,0.7691962551533621],"dir":"ltr"},{"str":"برسد.سپس.و.","boundary":[0.5569862324531266,0.7589228230402391,0.6143770859919506,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":"با.نسبت","boundary":[0.49479759742809476,0.7589228230402391,0.5458261755178169,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.4189717900265044,0.7589228230402391,0.43080979434573485,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36731250613527044,0.7589228230402391,0.37323150829488566,0.7725528745778693],"dir":"ltr"},{"str":"5mcg","boundary":[0.3732078875036812,0.7579715068282549,0.4193242613134387,0.7725528745778693],"dir":"ltr"},{"str":"براساس.پاسخ.نعوظی.","boundary":[0.21821623147148328,0.7589228230402391,0.3676514798272308,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":"تا.رسیدن.","boundary":[0.1477879282418769,0.7589228230402391,0.20705617453617362,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":"به.پاسخ.","boundary":[0.08103618582507117,0.7589228230402391,0.1366278713065672,0.7725528745778693],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب.که.کمتر.از.","boundary":[0.706980403946206,0.7765617132654076,0.8434564273093159,0.7901917648030377],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6965528983017572,0.7765617132654076,0.7069828580543831,0.7901917648030377],"dir":"ltr"},{"str":".ساعت.ادامه.یابد،.افزایش.دهید","boundary":[0.4742416805732797,0.7765617132654076,0.6965301978011191,0.7901917648030377],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46887331893589873,0.7756103970534234,0.4742416805732797,0.7868351453785305],"dir":"ltr"},{"str":"**","boundary":[0.8153703862766271,0.7943270541640208,0.8434791278099538,0.8079571057016509],"dir":"ltr"},{"str":"دوز","boundary":[0.7793180423089643,0.7943270541640208,0.8097642829095907,0.8079571057016509],"dir":"rtl"},{"str":"نگهدارنده:","boundary":[0.6810585795621871,0.7943270541640208,0.7738356790517327,0.8079571057016509],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6869558015117306,0.794200603490576,0.6928748036713458,0.8078306550282062],"dir":"ltr"},{"str":"پس.","boundary":[0.648052051634436,0.794200603490576,0.6768387405516836,0.8078306550282062],"dir":"rtl"},{"str":"از.مشخص.شدن.مناسب،.دوز.","boundary":[0.49358434769804654,0.794200603490576,0.6379349906743889,0.8078306550282062],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار.می","boundary":[0.42787560125650337,0.794200603490576,0.48346728673799944,0.8078306550282062],"dir":"rtl"},{"str":".تواند.","boundary":[0.35241484244625504,0.794200603490576,0.36425284676548547,0.8078306550282062],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.3142933395504074,0.794200603490576,0.34229778148620793,0.8078306550282062],"dir":"rtl"},{"str":"را.حداکثر.","boundary":[0.23898903013644843,0.794200603490576,0.3041762785903603,0.8078306550282062],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.22942291646215768,0.794200603490576,0.2398528762147836,0.8078306550282062],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24718544468440168,0.794200603490576,0.2531044468440169,0.8078306550282062],"dir":"ltr"},{"str":"بار.","boundary":[0.21931137724550898,0.794200603490576,0.23706838372435454,0.8078306550282062],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.19287142927260234,0.794200603490576,0.2091943162854619,0.8078306550282062],"dir":"rtl"},{"str":"هفته.","boundary":[0.14836157602827132,0.794200603490576,0.1827543683125552,0.8078306550282062],"dir":"rtl"},{"str":"با.فاصله.","boundary":[0.08103618582507117,0.794200603490576,0.13824451506822422,0.8078306550282062],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل.","boundary":[0.7921440929616177,0.8118394937157445,0.8434855698439186,0.8254695452533746],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.7712890816727201,0.8118394937157445,0.7921490011779719,0.8254695452533746],"dir":"ltr"},{"str":".ساعت.بین.دوزها،.به.خود.تزریق.کند","boundary":[0.5071663026406205,0.8118394937157445,0.7713311082752529,0.8254695452533746],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5017979410032395,0.8108881775037603,0.5071663026406205,0.8221129258288674],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8294279780602729,0.8360189765144189,0.8434823488269363,0.8496490280520491],"dir":"ltr"},{"str":"تزریق","boundary":[0.7693914058772373,0.8360189765144189,0.8232038995778934,0.8496490280520491],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.7153763299696554,0.8360189765144189,0.7631064714832629,0.8496490280520491],"dir":"rtl"},{"str":"مجرای","boundary":[0.6499837893261944,0.8360189765144189,0.7090949249042898,0.8496490280520491],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری","boundary":[0.5850201236870521,0.8360189765144189,0.6436625723961913,0.8496490280520491],"dir":"rtl"},{"str":":(","boundary":[0.4378984858152547,0.8357061774801081,0.4512488342986159,0.8493362290177383],"dir":"ltr"},{"str":"Muse","boundary":[0.45124300579169535,0.83494120962899,0.4996226808677728,0.8461659579540972],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.4996226808677727,0.8317341386789593,0.515663345440267,0.8429588870040665],"dir":"ltr"},{"str":"Pellet","boundary":[0.5222314592127222,0.83494120962899,0.5709332359870424,0.8461659579540972],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5709163639933249,0.8357061774801081,0.5784520099145971,0.8493362290177383],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5790998944733484,0.8358925258409742,0.5850188966329636,0.8495225773786043],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.","boundary":[0.4018945715127123,0.8358925258409742,0.43135920781388043,0.8495225773786043],"dir":"rtl"},{"str":"شروع:.","boundary":[0.35107459261804264,0.8358925258409742,0.40124269902817317,0.8495225773786043],"dir":"rtl"},{"str":"125-250mcg","boundary":[0.24111796898007265,0.83494120962899,0.3504352974379111,0.8495225773786043],"dir":"ltr"},{"str":"؛.","boundary":[0.23620791204476294,0.8358925258409742,0.2470289952881123,0.8495225773786043],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.نگهدارنده:.","boundary":[0.1267976342397173,0.8358925258409742,0.22311831255521747,0.8495225773786043],"dir":"rtl"},{"str":"برای.","boundary":[0.08103618582507117,0.8358925258409742,0.11365588495140866,0.8495225773786043],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن.","boundary":[0.7946282639638755,0.8535314160661426,0.8493855526651616,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"به.نعوظ.","boundary":[0.7327003779326593,0.8535314160661426,0.7816951138706194,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"بر.حسب.","boundary":[0.6648013399430648,0.8535314160661426,0.7197672278394032,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز.","boundary":[0.629495926180426,0.8535314160661426,0.6518681898498087,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"تجویز.کنید؛.","boundary":[0.5501760822617061,0.8535314160661426,0.6289483532934133,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"طول.","boundary":[0.5039192107588104,0.8535314160661426,0.5372950819672132,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.4740373760675371,0.8535314160661426,0.4909860606655542,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"حدود.","boundary":[0.43072696819475803,0.8535314160661426,0.47354195297928736,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3715022823206047,0.8535314160661426,0.37742128448021994,0.8671614676037728],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.37741637626386576,0.8535314160661426,0.39827629576911755,0.8671614676037728],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3982713875527633,0.8535314160661426,0.4093271448905468,0.8671614676037728],"dir":"ltr"},{"str":"60","boundary":[0.4093354275056445,0.8535314160661426,0.4301953470108963,0.8671614676037728],"dir":"ltr"},{"str":"دقیقه.است؛.","boundary":[0.2942945052517915,0.8535314160661426,0.3709547094335919,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.266472587611662,0.8535314160661426,0.28141350495729855,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"هر.","boundary":[0.23505233385687643,0.8535314160661426,0.25359158731716896,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.2136604864042407,0.8535314160661426,0.2345204059094925,0.8671614676037728],"dir":"ltr"},{"str":"ساعت.","boundary":[0.17461899970550704,0.8535314160661426,0.22496963041130855,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20776019681947577,0.8535314160661426,0.213679198979091,0.8671614676037728],"dir":"ltr"},{"str":"فقط.","boundary":[0.13292523559438502,0.8535314160661426,0.1616858496122509,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.10964035044664769,0.8535314160661426,0.11999208550112889,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"دو.","boundary":[0.08103618582507117,0.8535314160661426,0.09675935015215471,0.8671614676037728],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم.استفاده.کنید","boundary":[0.7009837906154904,0.8711703062913111,0.8434831157357416,0.8848003578289412],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.6896948930008835,0.8702189900793269,0.7009837906154904,0.8848003578289412],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8294270577697066,0.8889356471899243,0.84348142853637,0.9025656987275544],"dir":"ltr"},{"str":"مجرای","boundary":[0.7649714054902788,0.8889356471899243,0.8238209544026702,0.9025656987275544],"dir":"rtl"},{"str":"شریانى","boundary":[0.6952143356729165,0.8889356471899243,0.7593950930107,0.9025656987275544],"dir":"rtl"},{"str":"بازمانده","boundary":[0.6227100588909547,0.8889356471899243,0.68960823230588,0.9025656987275544],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5962241182989106,0.8889356471899243,0.6171330494748208,0.9025656987275544],"dir":"rtl"},{"str":"اطفال:","boundary":[0.534981471483263,0.8889356471899243,0.590687886522038,0.9025656987275544],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5290551069991165,0.8888091965164795,0.5349741091587317,0.9024392480541097],"dir":"ltr"},{"str":"انفوزیون.مداوم.وریدی.درون.","boundary":[0.33534467949347213,0.8888091965164795,0.5293940806910769,0.9024392480541097],"dir":"rtl"},{"str":"یک.","boundary":[0.29664952881123,0.8888091965164795,0.3242367723569255,0.9024392480541097],"dir":"rtl"},{"str":"رگ.بزرگ.","boundary":[0.21902455335231177,0.8888091965164795,0.28554162167468344,0.9024392480541097],"dir":"rtl"},{"str":"درون.یا.","boundary":[0.16575353391577502,0.8888091965164795,0.20893356729164622,0.9024392480541097],"dir":"rtl"},{"str":"یک.","boundary":[0.12705838323353294,0.8888091965164795,0.15464562677922844,0.9024392480541097],"dir":"rtl"},{"str":"کاتتر.","boundary":[0.08103618582507117,0.8888091965164795,0.11595047609698637,0.9024392480541097],"dir":"rtl"},{"str":"شریان.","boundary":[0.8159553843133405,0.906448086741648,0.8671143368999705,0.9200781382792781],"dir":"rtl"},{"str":"بند.","boundary":[0.7834660596839108,0.906448086741648,0.8033351330126632,0.9200781382792781],"dir":"rtl"},{"str":"ناف.","boundary":[0.7445362349072348,0.906448086741648,0.7708458083832336,0.9200781382792781],"dir":"rtl"},{"str":"که.","boundary":[0.7132202807499755,0.906448086741648,0.7318638338077942,0.9200781382792781],"dir":"rtl"},{"str":"در.محل.بازشدگی.شریان.","boundary":[0.528557843329734,0.906448086741648,0.7006000294492981,0.9200781382792781],"dir":"rtl"},{"str":"قرار.گرفته.است:.","boundary":[0.39969569058604104,0.906448086741648,0.5158854422302934,0.9200781382792781],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.18538793315009325,0.9054967705296638,0.19625257681358596,0.9200781382792781],"dir":"ltr"},{"str":"0/05-0/1mcg","boundary":[0.19625257681358596,0.9054967705296638,0.30838354029645626,0.9200781382792781],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3083767914989693,0.906448086741648,0.31499981594188675,0.9200781382792781],"dir":"ltr"},{"str":"kg","boundary":[0.31499736183370963,0.9054967705296638,0.3356118705212526,0.9167215188547709],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3356118705212526,0.906448086741648,0.34223489496417003,0.9200781382792781],"dir":"ltr"},{"str":"minute","boundary":[0.3422324408559929,0.9054967705296638,0.39930886178462743,0.9167215188547709],"dir":"ltr"},{"str":"همراه.","boundary":[0.1447371650142338,0.906448086741648,0.19091581181898498,0.9200781382792781],"dir":"rtl"},{"str":"با.پاسخ.","boundary":[0.08103618582507117,0.906448086741648,0.13206476391479338,0.9200781382792781],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08104,0.1263,0.86711,0.92008],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":21,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/93af6ea3013c5bd08faee74e3b5ccf84.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/e11d53e2dfb0e8863987e86853a4577a.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08104,0.1263,0.12236,0.08307]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6417314960243448,0.12630250426139542,0.7824255178168255,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.580796603514283,0.12630250426139542,0.624025719053696,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6657551968969739,0.19175933848950164,0.8115229581819967,0.2206229770397773],"dir":"rtl"},{"str":"آلفا","boundary":[0.5960911728843493,0.19175933848950164,0.6526679223520172,0.2206229770397773],"dir":"rtl"},{"str":"بلاکر-مرتبط","boundary":[0.37674348544915015,0.19175933848950164,0.5831878251693337,0.2206229770397773],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3393301048564707,0.19175933848950164,0.363715090311181,0.2206229770397773],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرپلازی","boundary":[0.1573068003337587,0.19175933848950164,0.32640467016786107,0.2206229770397773],"dir":"rtl"},{"str":"خوشخیم","boundary":[0.6225839304996564,0.23184772536488446,0.8108753803867675,0.26071136391516014],"dir":"rtl"},{"str":"پروستات","boundary":[0.46880337685285167,0.23184772536488446,0.6117613134386964,0.26071136391516014],"dir":"rtl"},{"str":"B","boundary":[0.4912326985373515,0.29287161646498194,0.5946497815843722,0.373919430685776],"dir":"ltr"},{"str":"آل","boundary":[0.8237548468636497,0.40024202361366334,0.8427695837832532,0.4178809138388318],"dir":"rtl"},{"str":"فوزوس","boundary":[0.7406973961912242,0.40024202361366334,0.8230664695199764,0.4178809138388318],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7286507926769412,0.40024202361366334,0.7394557843283056,0.4178809138388318],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7096866717384902,0.40024202361366334,0.7275427768384561,0.4178809138388318],"dir":"rtl"},{"str":"Alfuzosin","boundary":[0.08695672180229705,0.3956169825731773,0.22078537596937273,0.4132558727983457],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.71002411161284,0.39962190637918477,0.7176839967605773,0.4172607966043532],"dir":"ltr"},{"str":"Uroxatral","boundary":[0.08695672180229705,0.41881265564316195,0.1773599317757927,0.43003740396826917],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.18334274074801218,0.41881265564316195,0.1901927701973103,0.43003740396826917],"dir":"ltr"},{"str":"Xatral","boundary":[0.19615195837832533,0.41881265564316195,0.25324985275350936,0.43003740396826917],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.25325629478747425,0.41560558469313136,0.2690822248944734,0.42683033301823853],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.806667198390105,0.43448554372680886,0.8434788210464318,0.4537279694269926],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7459743950659118,0.4407994646596817,0.8151660817708846,0.4552312839348195],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7206474454025513,0.4407994646596817,0.7407357416314911,0.4552312839348195],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7024921468538333,0.4407994646596817,0.7159072224403651,0.4552312839348195],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.6847756331599097,0.4407994646596817,0.7015203200157063,0.4552312839348195],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6767525400019634,0.4407994646596817,0.6838203715519781,0.4552312839348195],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6652811180916856,0.4407994646596817,0.675800039265731,0.4552312839348195],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6340280504564642,0.4407994646596817,0.6459591466350892,0.4552312839348195],"dir":"rtl"},{"str":"B","boundary":[0.6154507583194267,0.4384442719307529,0.6318196598606067,0.45127255573087544],"dir":"ltr"},{"str":"?","boundary":[0.8179551757141456,0.4534796569476381,0.8434656302149799,0.47272208264782184],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7619364754098362,0.4617009081623162,0.8118806444488074,0.476132727437454],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.6855707642092864,0.4617009081623162,0.7558625576715422,0.476132727437454],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.5888022111514676,0.4617009081623162,0.6637046603514284,0.476132727437454],"dir":"rtl"},{"str":"داروى","boundary":[0.5263390227741239,0.4609962294867724,0.5827160228722882,0.4754280487619102],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.43034351379208796,0.4609962294867724,0.5200718440168843,0.4754280487619102],"dir":"rtl"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.363530418670855,0.4609962294867724,0.4240763350348483,0.4754280487619102],"dir":"rtl"},{"str":"آلفا-","boundary":[0.3152151639344262,0.4609962294867724,0.3572632399136154,0.4754280487619102],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2995637822715226,0.4609962294867724,0.3057205261607932,0.4754280487619102],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3057110164916069,0.4609962294867724,0.31520841513693926,0.4754280487619102],"dir":"ltr"},{"str":"\\","boundary":[0.8158701040541868,0.4964920381457036,0.8434788210464318,0.5109238574208413],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7510003558456857,0.498958413510107,0.8097793143221753,0.5133902327852449],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.669333770982625,0.498958413510107,0.7449264381073918,0.5133902327852449],"dir":"rtl"},{"str":"Extended","boundary":[0.08695672180229705,0.49803215253991995,0.1644179178481274,0.5092569008650272],"dir":"ltr"},{"str":"release","boundary":[0.16934356758286362,0.49803215253991995,0.22579579671662334,0.5092569008650272],"dir":"ltr"},{"str":"Tab:","boundary":[0.23072144645135959,0.49803215253991995,0.2668612569942083,0.5092569008650272],"dir":"ltr"},{"str":"10mg","boundary":[0.2718001497005988,0.49803215253991995,0.3189987852164523,0.5092569008650272],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8187886522037892,0.5158715360627111,0.8391362766270737,0.5303033553378489],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7414213581034653,0.5198600173662892,0.8126794566604496,0.534291836641427],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6568558579562188,0.5198600173662892,0.7353474403651713,0.534291836641427],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5309324997545892,0.5198600173662892,0.6507819402179248,0.534291836641427],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8294342667124767,0.5376504135066996,0.8434886374791402,0.5512804650443297],"dir":"ltr"},{"str":"هیپرپلازی","boundary":[0.7369922435006024,0.5376504135066996,0.8283756257975852,0.5512804650443297],"dir":"rtl"},{"str":"خوشخیم","boundary":[0.6427223422008442,0.5376504135066996,0.7313459267419227,0.5512804650443297],"dir":"rtl"},{"str":"پروستات:","boundary":[0.5515123441641308,0.5376504135066996,0.6371162388338077,0.5512804650443297],"dir":"rtl"},{"str":"10mg","boundary":[0.4981566579954845,0.5365726466212706,0.5455957961126927,0.551154014370885],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.545592114950427,0.5375239628332548,0.5515111171100422,0.551154014370885],"dir":"ltr"},{"str":".یک.بار.در.روز.به.صورت.خوراکی","boundary":[0.2639537523314028,0.5375239628332548,0.49813242367723576,0.551154014370885],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2585853906940218,0.5365726466212706,0.2639537523314028,0.5477973949463778],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8128300775498185,0.5545034780183348,0.839141184843428,0.5689352972934726],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7415351673701778,0.5584003510940921,0.8127932659271622,0.57283217036923],"dir":"rtl"},{"str":"تصویب","boundary":[0.6571077108078924,0.5584003510940921,0.7354612496318839,0.57283217036923],"dir":"rtl"},{"str":"نشده:","boundary":[0.5923376607440857,0.5584003510940921,0.6510337930695986,0.57283217036923],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8294233766074408,0.5761907472345026,0.8434777473741042,0.5898207987721328],"dir":"ltr"},{"str":"دفع","boundary":[0.7925368718159087,0.5761907472345026,0.8273478146166684,0.5898207987721328],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.7359078122188951,0.5761907472345026,0.7863893626681064,0.5898207987721328],"dir":"rtl"},{"str":"حالب:","boundary":[0.6770418884852589,0.5761907472345026,0.7300284676548543,0.5898207987721328],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.623717114950427,0.5760642965610577,0.6445770344556788,0.5896943480986879],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.641463998233042,0.5760642965610577,0.6473830003926573,0.5896943480986879],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.6445718194758026,0.5751129803490735,0.6711559463041131,0.5863377286741808],"dir":"ltr"},{"str":"یک.","boundary":[0.6021169750662608,0.5760642965610577,0.6290523461274172,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"بار.","boundary":[0.5730956120545793,0.5760642965610577,0.589705322960636,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5455344434082654,0.5760642965610577,0.5607361097477176,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"روز.","boundary":[0.5107244527338765,0.5760642965610577,0.5331227913026406,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"به.صورت.خوراکی،.","boundary":[0.4066595293020517,0.5760642965610577,0.510150804947482,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.36741680573279667,0.5760642965610577,0.3943000269951899,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"را.","boundary":[0.3443926695788751,0.5760642965610577,0.35500515362717194,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"پس.","boundary":[0.3043676990281732,0.5760642965610577,0.3320331672720134,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"از.موفقیتدفع.","boundary":[0.23412192009423774,0.5760642965610577,0.2919560469225484,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":".آمیز.","boundary":[0.16677045499165602,0.5760642965610577,0.17858238441150487,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"قطع.","boundary":[0.1243465936978502,0.5760642965610577,0.1543588028860312,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.08103618582507117,0.5760642965610577,0.11198709139098852,0.5896943480986879],"dir":"rtl"},{"str":"(میانگین.زمان.","boundary":[0.7405182462942966,0.5937031867862262,0.8434619490527143,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":"دفع.","boundary":[0.7012755227250418,0.5937031867862262,0.7257077034455679,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6619346348287033,0.5937031867862262,0.6678536369883185,0.6073332383238564],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6678539437518406,0.5937031867862262,0.6782839035044665,0.6073332383238564],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6782811426327673,0.5937031867862262,0.6893368999705508,0.6073332383238564],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6893451825856484,0.5937031867862262,0.6997751423382743,0.6073332383238564],"dir":"ltr"},{"str":"هفته)","boundary":[0.6211274172965544,0.5937031867862262,0.658962096299205,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.610281486207912,0.5927518705742421,0.6211274172965544,0.6073332383238564],"dir":"ltr"},{"str":"توجه:.مطالعه.","boundary":[0.5158642755472661,0.5937031867862262,0.6087952169431629,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":"روی.","boundary":[0.4706504000196329,0.5937031867862262,0.5010537326985374,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران.","boundary":[0.41299879748699325,0.5937031867862262,0.4691380558555021,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":"دارای.سنگ","boundary":[0.3631175149700599,0.5937031867862262,0.41148645332286243,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":".های.بزرگتر.","boundary":[0.24158240895258662,0.5937031867862262,0.2991297118877,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.2173327525277314,0.5937031867862262,0.22671971630509474,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.1949749067438893,0.5937031867862262,0.21583482624914108,0.6073332383238564],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21772080838323354,0.5937031867862262,0.22363981054284876,0.6073332383238564],"dir":"ltr"},{"str":"میلی","boundary":[0.18244146951997645,0.5937031867862262,0.21469612005497202,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":".متر.","boundary":[0.12512884067929714,0.5937031867862262,0.13696684499852754,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":"انجام.","boundary":[0.08103618582507117,0.5937031867862262,0.12361649651516639,0.6073332383238564],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.8413796382644547,0.6113420770113948,0.8766329022283303,0.624972128549025],"dir":"rtl"},{"str":".است","boundary":[0.775045094237754,0.6113420770113948,0.7868830985569845,0.624972128549025],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7696767326003731,0.6103907607994106,0.775045094237754,0.6216155091245178],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8106575782860508,0.6242624388251216,0.8434935456954943,0.6435048645253053],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.7562407970943359,0.6324836900397997,0.8106575782860508,0.6469155093149375],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7132540247374105,0.6324836900397997,0.750166879356042,0.6469155093149375],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.6306211347796211,0.6324836900397997,0.7071801069991165,0.6469155093149375],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت.","boundary":[0.7784222538529498,0.6501476355067652,0.849345980170806,0.6637776870443954],"dir":"rtl"},{"str":"به.آلفوزوسین.","boundary":[0.6846829905762246,0.6501476355067652,0.7658541523510356,0.6637776870443954],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.6616849293216844,0.6501476355067652,0.6721148890743104,0.6637776870443954],"dir":"rtl"},{"str":"هر.جزئی.","boundary":[0.591387000588986,0.6501476355067652,0.6491689776185334,0.6637776870443954],"dir":"rtl"},{"str":"از.فرمولاسیون؛.نارسایی.کبدی.متوسط.","boundary":[0.3120726784136645,0.6501476355067652,0.5788188990870717,0.6637776870443954],"dir":"rtl"},{"str":"تا.شدید.(کلاس.چایلد.","boundary":[0.15035615244919998,0.6501476355067652,0.2995567267105134,0.6637776870443954],"dir":"rtl"},{"str":"پیو.","boundary":[0.11828402620987534,0.6501476355067652,0.1378402007460489,0.6637776870443954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.10403424707961127,0.6501476355067652,0.10995324923922646,0.6637776870443954],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.10403854176892119,0.649196319294781,0.11836133061745363,0.6604210676198883],"dir":"ltr"},{"str":"یا.","boundary":[0.08103618582507117,0.6501476355067652,0.09146614557769707,0.6637776870443954],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف.","boundary":[0.8023927554726612,0.6677865257319336,0.8578540664572494,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.8291563389614215,0.6668352095199495,0.8434791278099538,0.6780599578450567],"dir":"ltr"},{"str":")؛.","boundary":[0.8125619662314716,0.6677865257319336,0.8291716771375283,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7793946942181211,0.6677865257319336,0.8009847109060568,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده.زمان.با.","boundary":[0.650845440267007,0.6677865257319336,0.7201525228232061,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.5750196328654168,0.6677865257319336,0.5868576371846472,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":"قوی.","boundary":[0.5305619294198489,0.6677865257319336,0.5617214341808188,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44230391675665065,0.6677865257319336,0.4482229189162658,0.6814165772695638],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.4482081942672033,0.664691811881837,0.5298453298321391,0.6783218634194672],"dir":"ltr"},{"str":"(مانند.","boundary":[0.3964120938450967,0.6677865257319336,0.44157381957396685,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":"ایتراکونازول،.","boundary":[0.3008475876116619,0.6677865257319336,0.3956819966624129,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":"کتوکونازول،.ریتوناویر).","boundary":[0.1484919505251792,0.6677865257319336,0.30014356532835973,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.12512884067929714,0.6677865257319336,0.13519375184058113,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":"سایر.","boundary":[0.08103618582507117,0.6677865257319336,0.11183064199469912,0.6814165772695638],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای.مهارکننده.گیرنده.آلفا-.","boundary":[0.6131972734858153,0.6854254159571022,0.8434647099244136,0.6990554674947324],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5974014062039855,0.684474099745118,0.6027697678413665,0.6956988480702252],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6027697678413665,0.6854254159571022,0.6131997275939924,0.6990554674947324],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.806667198390105,0.6999880436386144,0.8434788210464318,0.7192304693387982],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7278584224992638,0.7063019645714872,0.8066475655246884,0.720733783846625],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.6824144743300284,0.7063019645714872,0.7217845047609699,0.720733783846625],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.821322212133111,0.7239659100384528,0.8330298419554336,0.737595961576083],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8330516221655052,0.7239659100384528,0.843481581918131,0.737595961576083],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.7417155443211938,0.7239659100384528,0.8220783842151764,0.737595961576083],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.7131374545989988,0.7239659100384528,0.7313898841660941,0.737595961576083],"dir":"rtl"},{"str":"ضد.","boundary":[0.677180168351821,0.7239659100384528,0.7028117944438992,0.737595961576083],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.","boundary":[0.6335307867870817,0.7239659100384528,0.6668023583979583,0.737595961576083],"dir":"rtl"},{"str":"خون.داروهای.مهارکننده.گیرنده.آلفا-","boundary":[0.36780148718955535,0.7239659100384528,0.623205126631982,0.737595961576083],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3573472931186807,0.7239659100384528,0.3632662952782959,0.737595961576083],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3573739815451065,0.7239659100384528,0.3678039412977324,0.737595961576083],"dir":"ltr"},{"str":"در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.23581218710120747,0.7239659100384528,0.3470216329635811,0.737595961576083],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.16746987582212625,0.7239659100384528,0.1792818052419751,0.737595961576083],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.1352198267399627,0.7239659100384528,0.14692745656228526,0.737595961576083],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.14692899037989596,0.7239659100384528,0.15735895013252185,0.737595961576083],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.15661044713850988,0.7230145938264686,0.16746987582212625,0.737595961576083],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.08103618582507117,0.7239659100384528,0.13597599882202807,0.737595961576083],"dir":"rtl"},{"str":"تشدید.اثر.افت.وضعیتی.فشار.خون.ناشی.از.دارو.در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.39070690586041035,0.7416048002636212,0.8434714587219007,0.7552348518012514],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.با.بتابلاکرها","boundary":[0.22593961666830273,0.7416048002636212,0.32233851968194754,0.7552348518012514],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.20464347943457348,0.7416048002636212,0.2150734391871994,0.7552348518012514],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.21508049474820848,0.740653484051637,0.22593961666830273,0.7552348518012514],"dir":"ltr"},{"str":").احتمال.افزایش.","boundary":[0.08103618582507117,0.7416048002636212,0.20463120889368805,0.7552348518012514],"dir":"rtl"},{"str":"متابولیسم.","boundary":[0.7818264086580937,0.7592436904887897,0.8553054751153432,0.7728737420264199],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.7431834077746148,0.7592436904887897,0.7706663517227841,0.7728737420264199],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.6318175125159518,0.7592436904887897,0.7320233508393051,0.7728737420264199],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.5516371969176402,0.7592436904887897,0.5634491263374891,0.7728737420264199],"dir":"rtl"},{"str":"با.داروها.","boundary":[0.4882751914204379,0.7592436904887897,0.5404771399823305,0.7728737420264199],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان.و.","boundary":[0.42559113330715626,0.7592436904887897,0.48086991999607354,0.7728737420264199],"dir":"rtl"},{"str":"القا.کننده","boundary":[0.3555018037695102,0.7592436904887897,0.41443107637184645,0.7728737420264199],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.349582801609895,0.7592436904887897,0.3673398080887406,0.7728737420264199],"dir":"ltr"},{"str":"قوی.","boundary":[0.3061941690389713,0.7592436904887897,0.3384227446745853,0.7728737420264199],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.1922456316874448,0.7592436904887897,0.20395326150976736,0.7728737420264199],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.2039477397663689,0.7592436904887897,0.21437769951899482,0.7728737420264199],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.2140365784823795,0.7582923742768055,0.22489570040247375,0.7728737420264199],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.22489570040247375,0.756148976638693,0.3065328359674095,0.7697790281763232],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.افزایش.","boundary":[0.08103618582507117,0.7592436904887897,0.19258460537940514,0.7728737420264199],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت.سرمی.","boundary":[0.7544351870030432,0.7768825807139581,0.8435070432904683,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.7146970403455385,0.7768825807139581,0.741084838519682,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.6866404486109748,0.7768825807139581,0.7013466918621775,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.6219486232453129,0.7768825807139581,0.6858582016295279,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5988984121920096,0.7768825807139581,0.620436279081182,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده.زمان.با.","boundary":[0.47024485864336907,0.7768825807139581,0.5395519411995682,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.39441905124177873,0.7768825807139581,0.40625705556100916,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":"قوی.","boundary":[0.34990919799744774,0.7768825807139581,0.38101655295965453,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.2675005521743399,0.7737878668638615,0.34913768773927556,0.7874179184014916],"dir":"ltr"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.21464243643859823,0.7768825807139581,0.2839495189947973,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26749625748503,0.7768825807139581,0.2734152596446452,0.7905126322515883],"dir":"ltr"},{"str":"و.","boundary":[0.24681886227544914,0.7768825807139581,0.2541459090016688,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.13881662903700795,0.7768825807139581,0.15065463335623835,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئاز","boundary":[0.09232508343967802,0.7768825807139581,0.13806045695494257,0.7905126322515883],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.08103618582507117,0.7759312645019739,0.09232508343967802,0.7905126322515883],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.8213347894375185,0.7945214709391266,0.8330424192598411,0.8081515224767567],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8330516221655052,0.7945214709391266,0.843481581918131,0.8081515224767567],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.7202945543339552,0.7945214709391266,0.8202396436634929,0.8081515224767567],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.6898651467556691,0.7945214709391266,0.7062662584666732,0.8081515224767567],"dir":"rtl"},{"str":"طولانی.کننده.","boundary":[0.590780529105723,0.7945214709391266,0.688796075881025,0.8081515224767567],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.548356361048395,0.7945214709391266,0.5542753632080102,0.8081515224767567],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5543192303916756,0.7935701547271424,0.5678904486109748,0.8047949030522495],"dir":"ltr"},{"str":"Tc","boundary":[0.5693978845587514,0.7935701547271424,0.5881871502895848,0.8047949030522495],"dir":"ltr"},{"str":"ناشی.","boundary":[0.5109649553352312,0.7945214709391266,0.5531802174339846,0.8081515224767567],"dir":"rtl"},{"str":"از.داروهای.","boundary":[0.426925554628448,0.7945214709391266,0.4969366594679494,0.8081515224767567],"dir":"rtl"},{"str":"با.بالاترین.","boundary":[0.3459108422499264,0.7945214709391266,0.4128972587611662,0.8081515224767567],"dir":"rtl"},{"str":"خطر.","boundary":[0.3008794910179641,0.7945214709391266,0.3319346961814077,0.8081515224767567],"dir":"rtl"},{"str":"طولانی.کردن.","boundary":[0.2006475777952292,0.7945214709391266,0.2998104201433199,0.8081515224767567],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16418903995288112,0.7945214709391266,0.1701080421124963,0.8081515224767567],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.1641862790811819,0.7935701547271424,0.17775749730048102,0.8047949030522495],"dir":"ltr"},{"str":"Tc","boundary":[0.1792649332482576,0.7935701547271424,0.19805419897909102,0.8047949030522495],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.13579347452635712,0.7945214709391266,0.15016074408559932,0.8081515224767567],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.","boundary":[0.08103618582507117,0.7945214709391266,0.1346983287523314,0.8081515224767567],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف.هم","boundary":[0.7996493692941985,0.812160361164295,0.8776393933444585,0.8257904127019252],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.7313070580151173,0.812160361164295,0.7431189874349662,0.8257904127019252],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6980600274860116,0.812160361164295,0.7097676573083341,0.8257904127019252],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7097744061058212,0.812160361164295,0.7202043658584472,0.8257904127019252],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.7204479360950231,0.8112090449523108,0.7313070580151173,0.8257904127019252],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.5987146608422501,0.812160361164295,0.6978253533915776,0.8257904127019252],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.طولانی.کننده.","boundary":[0.47089550407381964,0.812160361164295,0.5864073083341516,0.8257904127019252],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4293707666633945,0.812160361164295,0.4352897688230097,0.8257904127019252],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.43528209973495635,0.8112090449523108,0.4488533179542555,0.8224337932774181],"dir":"ltr"},{"str":"Tc","boundary":[0.45036075390203206,0.8112090449523108,0.4691500196328655,0.8224337932774181],"dir":"ltr"},{"str":"ناشی.","boundary":[0.39281375773044075,0.812160361164295,0.4350290198291941,0.8257904127019252],"dir":"rtl"},{"str":"از.آلفوزوسین.","boundary":[0.2965973790124669,0.812160361164295,0.38045425542357914,0.8257904127019252],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.","boundary":[0.20543953077451654,0.812160361164295,0.28429002650436835,0.8257904127019252],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.1829108177088446,0.812160361164295,0.20497018258564836,0.8257904127019252],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.10273050211053304,0.812160361164295,0.11454243153038188,0.8257904127019252],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.08103618582507117,0.812160361164295,0.09037099980367135,0.8257904127019252],"dir":"rtl"},{"str":"ایوابرادین.","boundary":[0.7768436487680377,0.8297992513894635,0.8493840188475509,0.8434293029270936],"dir":"rtl"},{"str":"و.میفپریستون","boundary":[0.6746039682929224,0.8297992513894635,0.7664136890154118,0.8434293029270936],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6423244699126337,0.8297992513894635,0.6540320997349562,0.8434293029270936],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.6540241238833808,0.8297992513894635,0.6644540836360068,0.8434293029270936],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.663744539609306,0.8288479351774793,0.6746039682929224,0.8434293029270936],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.5626395774025719,0.8297992513894635,0.643028492195936,0.8434293029270936],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.5340093378816139,0.8297992513894635,0.552209617649946,0.8434293029270936],"dir":"rtl"},{"str":"افت.","boundary":[0.49502736330617453,0.8297992513894635,0.5235793781289879,0.8434293029270936],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.","boundary":[0.45132583194267206,0.8297992513894635,0.4845452537547856,0.8434293029270936],"dir":"rtl"},{"str":"خون.ناشی.","boundary":[0.37132804064003144,0.8297992513894635,0.44089587219004617,0.8434293029270936],"dir":"rtl"},{"str":"از.آلفوزوسین.","boundary":[0.27701512957691177,0.8297992513894635,0.3608980808874055,0.8434293029270936],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.16121650142338276,0.8297992513894635,0.2665851698242858,0.8434293029270936],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.08103618582507117,0.8297992513894635,0.09284811524492,0.8434293029270936],"dir":"rtl"},{"str":"با.مهارکننده.های.فسفودی.استراز-","boundary":[0.6074807352508099,0.8474381416146319,0.8434585746539708,0.8610681931522621],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5916848679689801,0.8464868254026477,0.5970532296063611,0.857711573727755],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5970532296063611,0.8474381416146319,0.6074831893589869,0.8610681931522621],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8158701040541868,0.865527447416063,0.8434788210464318,0.8799592666912008],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7387515951703152,0.8679938227804664,0.8158351330126633,0.8824256420556043],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.6666376263865711,0.8679938227804664,0.7326776774320212,0.8824256420556043],"dir":"rtl"},{"str":"شایعترین:","boundary":[0.7499122656326691,0.8857842189208768,0.8434950795131049,0.899414270458507],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7439905026013548,0.885657768247432,0.74990950476097,0.8992878197850621],"dir":"ltr"},{"str":"گیجی،.خستگی،.سردرد،.","boundary":[0.5777630190438796,0.885657768247432,0.7434690046137236,0.8992878197850621],"dir":"rtl"},{"str":"درد،.","boundary":[0.5369297266123492,0.885657768247432,0.5649341685481497,0.8992878197850621],"dir":"rtl"},{"str":"درد.شکمی،.یبوست،.","boundary":[0.38034995582605285,0.885657768247432,0.5240487263178563,0.8992878197850621],"dir":"rtl"},{"str":"سوء.هاضمه،.تهوع،.","boundary":[0.2443954304505743,0.885657768247432,0.37930695985079027,0.8992878197850621],"dir":"rtl"},{"str":"ناتوانی.جنسی،.عفونت.","boundary":[0.08103618582507117,0.885657768247432,0.24387393246294298,0.8992878197850621],"dir":"rtl"},{"str":"مجاری.تنفسی.فوقانی،.برونشیت،.فارنژیت،.سینوزیت","boundary":[0.47380853048002364,0.9032966584726004,0.843472379012467,0.9169267100102306],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4684401688426426,0.9023453422606162,0.47380853048002364,0.9135700905857235],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08104,0.1263,0.87764,0.91693],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":27,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/c52e5e92a77ab2a7167cdbdf74dcfd92.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/f8181ceeddcc3eefd2fcd6bb5a6b9edd.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08104,0.1263,0.13387,0.12693]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6417314960243448,0.12630250426139542,0.7824255178168255,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.580796603514283,0.12630250426139542,0.624025719053696,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"آنتاگونیست","boundary":[0.609807843329734,0.19299005948314837,0.8108606557377048,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5158768528516737,0.19299005948314837,0.6061880337685285,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"گیرنده","boundary":[0.3883859330519289,0.19299005948314837,0.5038517227839403,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"آلفا","boundary":[0.3150080985569844,0.19299005948314837,0.37636080298419555,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.2435932438401885,0.19299005948314837,0.2729811892608226,0.22506076898345467],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2729814960243448,0.19299005948314837,0.30298296848925105,0.22506076898345467],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.5217378767056052,0.29400804205612535,0.5739116643761658,0.3750558562769194],"dir":"ltr"},{"str":"یوهيمبين","boundary":[0.7303732698537352,0.41122992974911077,0.8434662437420242,0.4288688199742792],"dir":"rtl"},{"str":"YOHIMBINE","boundary":[0.08695672180229705,0.4093897005367434,0.26344391135761264,0.4246232875493889],"dir":"ltr"},{"str":"Aphrodyne","boundary":[0.08695672180229705,0.4288384404936003,0.20029357269068418,0.4400631888187075],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.806667198390105,0.45733945202382204,0.8434788210464318,0.47658187772400584],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7365377355979624,0.46365337295669484,0.8057294223029352,0.47808519223183266],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7113917213281907,0.46365337295669484,0.7312990821635419,0.47808519223183266],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6935055094728577,0.46365337295669484,0.706694193580053,0.47808519223183266],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.6757751914204378,0.46365337295669484,0.6925336826347306,0.47808519223183266],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6677548591341907,0.46365337295669484,0.6748226906842054,0.47808519223183266],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6562806763522137,0.46365337295669484,0.6667995975262591,0.47808519223183266],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6346644020121599,0.46365337295669484,0.6553198930008836,0.47808519223183266],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6220492416805733,0.462948694281151,0.6315466403259056,0.47738051355628885],"dir":"rtl"},{"str":"ارب","boundary":[0.6003101379208795,0.462948694281151,0.6210718930990479,0.47738051355628885],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.5783269731029744,0.462948694281151,0.5993355502110533,0.47738051355628885],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5699598753313047,0.462948694281151,0.5728311818984981,0.47738051355628885],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5327957813880436,0.462948694281151,0.5689908093648768,0.47738051355628885],"dir":"rtl"},{"str":"?","boundary":[0.8179551757141456,0.4763337255981989,0.8434656302149799,0.49557615129838267],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.758982342691666,0.48505921355404397,0.8061518356729167,0.4986892650916741],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.6868591710022578,0.48505921355404397,0.7532458648277216,0.4986892650916741],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.5954666486698734,0.48505921355404397,0.6662078506920586,0.4986892650916741],"dir":"rtl"},{"str":"مسدد","boundary":[0.5389460832433494,0.4843936836938081,0.5897399872386374,0.4980237352314383],"dir":"rtl"},{"str":"گيرندههاى","boundary":[0.43884454451752236,0.4843936836938081,0.5330270810837342,0.4980237352314383],"dir":"rtl"},{"str":"α2","boundary":[0.41198709139098855,0.48362871584268996,0.43354489790909984,0.4996640705928431],"dir":"ltr"},{"str":"ضدناتوانى","boundary":[0.30098808530480026,0.4843936836938081,0.39136368656130366,0.4980237352314383],"dir":"rtl"},{"str":"جنسى","boundary":[0.23861692598409742,0.4843936836938081,0.2950690831451851,0.4980237352314383],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8158701040541868,0.5193461067962644,0.8434788210464318,0.5337779260714023],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7510003558456857,0.5218124821606679,0.8097793143221753,0.5362443014358057],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.669333770982625,0.5218124821606679,0.7449264381073918,0.5362443014358057],"dir":"rtl"},{"str":"Tab:","boundary":[0.08695672180229705,0.5208862211904808,0.12309653234514577,0.532110969515588],"dir":"ltr"},{"str":"2mg,","boundary":[0.12803542505153628,0.5208862211904808,0.16986569893000883,0.532110969515588],"dir":"ltr"},{"str":"5.4mg","boundary":[0.17480459163639933,0.5208862211904808,0.22694211985864335,0.532110969515588],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8187886522037892,0.5387256047132718,0.8391362766270737,0.5531574239884096],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.750017792284284,0.5437225594991838,0.8133583243349368,0.5565508432993063],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6748484588200648,0.5437225594991838,0.7446187542946894,0.5565508432993063],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5629165848630608,0.5437225594991838,0.6694494208304703,0.5565508432993063],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8294747594973986,0.5592216537772481,0.8435291302640621,0.5728517053148782],"dir":"ltr"},{"str":"ناتوانى","boundary":[0.7652262074212232,0.5592216537772481,0.8238686561303624,0.5728517053148782],"dir":"rtl"},{"str":"جنسى","boundary":[0.6994653111809169,0.5592216537772481,0.7596201040541868,0.5728517053148782],"dir":"rtl"},{"str":"ناشى","boundary":[0.6479152351035634,0.5592216537772481,0.6938592078138806,0.5728517053148782],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6274725139884166,0.5592216537772481,0.6423091317365269,0.5728517053148782],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.5618159173456366,0.5592216537772481,0.6218664106213803,0.5728517053148782],"dir":"rtl"},{"str":"نعوظ","boundary":[0.5129254810052027,0.5592216537772481,0.5562098139786003,0.5728517053148782],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48614655934033574,0.5592216537772481,0.5073193776381663,0.5728517053148782],"dir":"rtl"},{"str":"مردان","boundary":[0.42745196083243353,0.5592216537772481,0.48054045597329936,0.5728517053148782],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.765327132620006,0.5767340933289716,0.7757570923726318,0.5903641448666018],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7757543315009326,0.5767340933289716,0.78237735594385,0.5903641448666018],"dir":"ltr"},{"str":".،4","boundary":[0.7723004810052029,0.5767340933289716,0.7928048615882988,0.5903641448666018],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8004162780995387,0.5767340933289716,0.8108462378521646,0.5903641448666018],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8105241361539217,0.5767340933289716,0.8164431383135369,0.5903641448666018],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.8164443653676255,0.5746840233346482,0.8428781780700895,0.5859087716597554],"dir":"ltr"},{"str":"سه.","boundary":[0.7390810591930893,0.5767340933289716,0.76108827427113,0.5903641448666018],"dir":"rtl"},{"str":"بار.","boundary":[0.7106594188671838,0.5767340933289716,0.7278688524590164,0.5903641448666018],"dir":"rtl"},{"str":"در.روز","boundary":[0.6612996343378816,0.5767340933289716,0.699447212133111,0.5903641448666018],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.6504337636203005,0.5757827771169876,0.6612996343378816,0.5903641448666018],"dir":"ltr"},{"str":"امکان.کاهش.","boundary":[0.5616487312260726,0.5767340933289716,0.6507205875134977,0.5903641448666018],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.5266040664572496,0.5767340933289716,0.5504886742907629,0.5903641448666018],"dir":"rtl"},{"str":"به.نصف.","boundary":[0.4631899111612841,0.5767340933289716,0.5153918597231767,0.5903641448666018],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.","boundary":[0.38877214832629825,0.5767340933289716,0.4519777044272113,0.5903641448666018],"dir":"rtl"},{"str":"بروز.عوارض.جانبی.","boundary":[0.24848918965347994,0.5767340933289716,0.37755994159222545,0.5903641448666018],"dir":"rtl"},{"str":"و.افزایش.تدریجی.","boundary":[0.11608085059389418,0.5767340933289716,0.23732913271817027,0.5903641448666018],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.08103618582507117,0.5767340933289716,0.10492079365858448,0.5903641448666018],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.نیاز.و.پس.از.آن،.گاهی.تا.","boundary":[0.5839777412388338,0.5943729835541401,0.8434751398841662,0.6080030350917703],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.5305975139884166,0.5943729835541401,0.5514574334936685,0.6080030350917703],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5514522185137921,0.5943729835541401,0.5573712206734073,0.6080030350917703],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.5573724477274958,0.5923229135598167,0.5838062604299598,0.6035476618849238],"dir":"ltr"},{"str":"،.سه.بار.در.روز.","boundary":[0.41937180965936977,0.5943729835541401,0.5305812555217434,0.6080030350917703],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.806667198390105,0.6121425218321355,0.8434788210464318,0.6313849475323192],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7217921738490233,0.6184564427650083,0.8005874521448906,0.6328882620401461],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.676348225679788,0.6184564427650083,0.7157182561107295,0.6328882620401461],"dir":"rtl"},{"str":"منع.مصرف.با.ضدافسردگی.ها.و.امکان.تداخل.با.فنوتیازین","boundary":[0.4539728943751842,0.6361203882319738,0.8589838765092765,0.649750439769604],"dir":"rtl"},{"str":".ها","boundary":[0.4229959139098852,0.6361203882319738,0.4289305610091293,0.649750439769604],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.8106575782860508,0.6519827565817113,0.8434935456954943,0.6712251822818951],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.756241103857858,0.6602040077963894,0.8106578850495729,0.6746358270715272],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7132543315009326,0.6602040077963894,0.7501671861195642,0.6746358270715272],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.6306214415431433,0.6602040077963894,0.7071804137626386,0.6746358270715272],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8330516221655052,0.677867953263355,0.843481581918131,0.6914980048009852],"dir":"ltr"},{"str":")حساسیت.مفرط.","boundary":[0.7424784652007461,0.677867953263355,0.8330105158535388,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.7175769362913518,0.677867953263355,0.732778602630804,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":"این.","boundary":[0.6830537695101601,0.677867953263355,0.7078770737214096,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":"دارو؛.","boundary":[0.6402648596250123,0.677867953263355,0.6734060567389811,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":".)2","boundary":[0.6133034136644744,0.677867953263355,0.6306171468538334,0.6914980048009852],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری.وجود.","boundary":[0.556955556100913,0.677867953263355,0.6122864925885934,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":"کبد.","boundary":[0.5209982698537352,0.677867953263355,0.5472556935309709,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.5021721925002454,0.677867953263355,0.5113505570825562,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه؛.بیماران.","boundary":[0.39000840532050657,0.677867953263355,0.4509610901148522,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":".)3","boundary":[0.4086415284185727,0.677867953263355,0.42595526160793173,0.6914980048009852],"dir":"ltr"},{"str":"پیر.یا.دارای.مشکل.روانی.","boundary":[0.17999073574163152,0.677867953263355,0.31924112839893987,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":"با.سابقه.","boundary":[0.12192193481888682,0.677867953263355,0.17029087317168942,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":"زخم.","boundary":[0.0810364925885933,0.677867953263355,0.11222207224894473,0.6914980048009852],"dir":"rtl"},{"str":"معده.یا.دوازدهه؛.","boundary":[0.7231986845980172,0.6955068434885234,0.8434482980759792,0.7091368950261536],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7076132570923727,0.6955068434885234,0.7193208869146952,0.7091368950261536],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7133939089035045,0.6955068434885234,0.7238238686561305,0.7091368950261536],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7231986845980172,0.6955068434885234,0.7291176867576323,0.7091368950261536],"dir":"ltr"},{"str":"زنان؛.","boundary":[0.6608609625012272,0.6955068434885234,0.6969746981446943,0.7091368950261536],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6393553057818789,0.6955068434885234,0.6510629356042015,0.7091368950261536],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6510564935702366,0.6955068434885234,0.6614864533228626,0.7091368950261536],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان؛.","boundary":[0.5746895553155983,0.6955068434885234,0.6399811033670364,0.7091368950261536],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5531823647786395,0.6955068434885234,0.564889994600962,0.7091368950261536],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5648847796210857,0.6955068434885234,0.5753147393737117,0.7091368950261536],"dir":"ltr"},{"str":"دوران.شیردهی؛.","boundary":[0.4369143884362423,0.6955068434885234,0.553808162363797,0.7091368950261536],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.4154483042112496,0.6955068434885234,0.42715593403357216,0.7091368950261536],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.42710961274172965,0.6955068434885234,0.43753957249435554,0.7091368950261536],"dir":"ltr"},{"str":"التهاب.مزمن.اندام","boundary":[0.32770626779228434,0.6955068434885234,0.4160741017964072,0.7091368950261536],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی..های.","boundary":[0.2134460587022676,0.6955068434885234,0.26434426229508196,0.7091368950261536],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.19141276872484542,0.6955068434885234,0.20280749975458917,0.7091368950261536],"dir":"rtl"},{"str":"غده.پروستات؛","boundary":[0.08695672180229705,0.6955068434885234,0.180774209777167,0.7091368950261536],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده.","boundary":[0.8101768798468636,0.7131457337136919,0.8661336139197016,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8213630116815549,0.7131457337136919,0.8330706415038776,0.7267757852513221],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8330516221655052,0.7131457337136919,0.843481581918131,0.7267757852513221],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.7866573206046923,0.7131457337136919,0.8077258393049966,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.7064770050063807,0.7131457337136919,0.7182889344262295,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.6824880975753411,0.7131457337136919,0.6921358103465202,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای.تغییردهنده.","boundary":[0.5574328801413567,0.7131457337136919,0.6812625773044076,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"خلق.","boundary":[0.513027326494552,0.7131457337136919,0.5431438352802592,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.49188058309610294,0.7131457337136919,0.49873828163345446,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"خو،.","boundary":[0.4544109526847944,0.7131457337136919,0.4776436880337686,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"ضد.","boundary":[0.4164719740846177,0.7131457337136919,0.4401219078236969,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی،.","boundary":[0.3402028933935409,0.7131457337136919,0.4152464538136842,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"غذاهای.","boundary":[0.2779621085697458,0.7131457337136919,0.3389773731226073,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"حاوی.","boundary":[0.23021896780210074,0.7131457337136919,0.27673658829881226,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"تیرامین؛.","boundary":[0.16602256552468833,0.7131457337136919,0.22899344753116718,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.14265147982723078,0.7131457337136919,0.15435910964955335,0.7267757852513221],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.15435972317659763,0.7131457337136919,0.16478968292922352,0.7267757852513221],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان.","boundary":[0.0810364925885933,0.7131457337136919,0.14142595955629725,0.7267757852513221],"dir":"rtl"},{"str":"و.اختلال.پانیک","boundary":[0.7319095415725926,0.7307846239388603,0.8435101109256896,0.7444146754764905],"dir":"rtl"},{"str":"L","boundary":[0.8158704108177088,0.7478563261278467,0.8434791278099538,0.7622881454029845],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7326853465200747,0.7503227014922501,0.8097688843624228,0.764754520767388],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.6605713777363307,0.7503227014922501,0.7266114287817808,0.764754520767388],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.8018884362422697,0.7681130976326606,0.8435039756552469,0.7817431491702908],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:","boundary":[0.7281486207912046,0.7681130976326606,0.7958912093845099,0.7817431491702908],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.آنتی.دیورز،.افزایش.فشارخون.","boundary":[0.49643571463630115,0.7679866469592157,0.72187929468931,0.7816166984968459],"dir":"rtl"},{"str":"و.سرعت.ضربان.","boundary":[0.3743269608324335,0.7679866469592157,0.4838676131343869,0.7816166984968459],"dir":"rtl"},{"str":"قلب،.افزایش.فعالیت.حرکتی،.عصبانیت،.","boundary":[0.0810364925885933,0.7679866469592157,0.3617588593305193,0.7816166984968459],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک.پذیری،.ترمور،.گیجی،.سردرد.و.برافروختگی.پوست،.بی.خوابی،.علایم.مانیک،.برونکواسپاسم،.سرفه","boundary":[0.10003895896731128,0.7856255371843842,0.8434864901344852,0.7992555887220143],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.09467059732993031,0.7846742209724,0.10003895896731128,0.7958989692975073],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8231364116030235,0.8025134441416435,0.843484036026308,0.8169452634167813],"dir":"ltr"},{"str":"توجهات","boundary":[0.7401074899381566,0.8065019254452216,0.8170253754785511,0.8209337447203594],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکى","boundary":[0.6626098213409247,0.8065019254452216,0.7340335721998626,0.8209337447203594],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6439463286541671,0.8065019254452216,0.6565359036026309,0.8209337447203594],"dir":"ltr"},{"str":"پرستاری","boundary":[0.5472053843133405,0.8065019254452216,0.6378724109158732,0.8209337447203594],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5334562432512026,0.8065019254452216,0.5411314665750467,0.8209337447203594],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.45399835574752134,0.8065019254452216,0.5273823255129086,0.8209337447203594],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.39709679002650444,0.8065019254452216,0.4479244380092275,0.8209337447203594],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.3784332973397468,0.8065019254452216,0.3910228722882105,0.8209337447203594],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده:","boundary":[0.29091366447433004,0.8065019254452216,0.3723593796014529,0.8209337447203594],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.821358410228723,0.8241658709121872,0.8330660400510456,0.8377959224498174],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8330516221655052,0.8241658709121872,0.843481581918131,0.8377959224498174],"dir":"ltr"},{"str":"شروع.","boundary":[0.7871742171394915,0.8241658709121872,0.8329617404535192,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.7576052812407971,0.8241658709121872,0.774866864631393,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.7184147074703053,0.8241658709121872,0.7453500785314616,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7040161480318052,0.8241658709121872,0.7099351501914204,0.8377959224498174],"dir":"ltr"},{"str":"2-3","boundary":[0.6862671174045352,0.8241658709121872,0.7181827942475705,0.8377959224498174],"dir":"ltr"},{"str":"هفته.","boundary":[0.6584372239128302,0.8241658709121872,0.6917609453224699,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":"زمان.","boundary":[0.6121803524099343,0.8241658709121872,0.6460777216059684,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":"لازم.","boundary":[0.5694957421223128,0.8241658709121872,0.5998729999018357,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؛.","boundary":[0.5253248625699422,0.8241658709121872,0.5572405394129774,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5413888411701189,0.8241658709121872,0.5530964709924414,0.8377959224498174],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5270215716108766,0.8241658709121872,0.5409194929812506,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5146688181015019,0.8241658709121872,0.5250987778541278,0.8377959224498174],"dir":"ltr"},{"str":".دلیل.خاصیت.","boundary":[0.3893200279768333,0.8241658709121872,0.4619907725532542,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی.دیورتیک.","boundary":[0.2962587120840287,0.8241658709121872,0.3888506797879651,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":"دارو،.مایعات.دریافتی.","boundary":[0.14418989889074307,0.8241658709121872,0.28400350937469326,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":"و.دفعی.","boundary":[0.0810364925885933,0.8241658709121872,0.13193469618140766,0.8377959224498174],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار.","boundary":[0.8164955948758221,0.8418047611373556,0.855321120054972,0.8554348126749858],"dir":"rtl"},{"str":"باید.","boundary":[0.7801993349366841,0.8418047611373556,0.8058048861293807,0.8554348126749858],"dir":"rtl"},{"str":"مورد.بررسی.قرارگیرد؛.","boundary":[0.6159013939334447,0.8418047611373556,0.7695607759890056,0.8554348126749858],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6060736109747719,0.8418047611373556,0.6165035707273977,0.8554348126749858],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.6062150289584766,0.8418047611373556,0.6179226587807991,0.8554348126749858],"dir":"ltr"},{"str":"از.","boundary":[0.5840513644841465,0.8418047611373556,0.595524320212035,0.8554348126749858],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر.وضعیت.ناگهانی.خودداری.","boundary":[0.3591814322175322,0.8418047611373556,0.5734128055364681,0.8554348126749858],"dir":"rtl"},{"str":"شود؛.","boundary":[0.31420223078433296,0.8418047611373556,0.3485950230686169,0.8554348126749858],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.2986054530283695,0.8418047611373556,0.3103130828506921,0.8554348126749858],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.30437444782566014,0.8418047611373556,0.3148044075782861,0.8554348126749858],"dir":"ltr"},{"str":"بروز.هرگونه.حالات.عصبانیت.","boundary":[0.0810364925885933,0.8418047611373556,0.2879668940806911,0.8554348126749858],"dir":"rtl"},{"str":"و.اضطراب.شدید.باید.به.اطلاع.بیمار.رسانده.شود","boundary":[0.5014368803376853,0.8594436513625241,0.8434352606262884,0.8730737029001543],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49606851870030433,0.8584923351505399,0.5014368803376853,0.8697170834756471],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08104,0.1263,0.86613,0.87307],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":28,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/5ab79a85427ad1082ca9622ef68cd3cd.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/c1d0cc0b91eeed74ec9ec453302131e6.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.1506,0.1263,0.08103,0.07223]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.27848422008442136,0.12630250426139542,0.41917824187690195,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.21754932757435946,0.12630250426139542,0.26077844311377246,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.3913882276430745,0.19299005948314837,0.5495554996564249,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"کولینرژیک","boundary":[0.18910836114655935,0.19299005948314837,0.3793630975753411,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"B","boundary":[0.5673195616962796,0.29855358406715127,0.6707366447433003,0.3796013982879453],"dir":"ltr"},{"str":"بتانکول","boundary":[0.8216136374791401,0.4104693728733111,0.9130429714341809,0.42810826309847955],"dir":"rtl"},{"str":"BETHANECHOL","boundary":[0.15652179248061257,0.40862898330739617,0.3832448831844508,0.4238625703200416],"dir":"ltr"},{"str":"CHLORIDE","boundary":[0.3905305168351822,0.40862898330739617,0.5492116177481104,0.4238625703200416],"dir":"ltr"},{"str":"Urecholine","boundary":[0.15652179248061257,0.42807772326425303,0.2674965642485521,0.4393024715893602],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.27346618238931975,0.42807772326425303,0.28929211249631887,0.4393024715893602],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8762325758319428,0.45657889514802236,0.9130441984882695,0.4758213208482061],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8061031130398002,0.4628928160808951,0.8752947997447729,0.477324635356033],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7807761633764395,0.4628928160808951,0.8008644596053796,0.477324635356033],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7626236256994208,0.4628928160808951,0.7760359404142534,0.477324635356033],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7448933076470011,0.4628928160808951,0.7616517988612937,0.477324635356033],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7368729753607539,0.4628928160808951,0.7439408069107687,0.477324635356033],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7253987925787769,0.4628928160808951,0.7359177137528223,0.477324635356033],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7037825182387232,0.4628928160808951,0.7244380092274468,0.477324635356033],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6841525964464513,0.4605376233519664,0.70187125748503,0.4733659071520889],"dir":"ltr"},{"str":"?","boundary":[0.8875202463924611,0.47557300836885164,0.9130307008932954,0.4948154340690354],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8349563168744479,0.4837942595835298,0.8849004859134192,0.4982260788586676],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.8799398129969569,0.4832868909371382,0.8825764454697164,0.49771871021227604],"dir":"ltr"},{"str":"دارویى","boundary":[0.763372435456955,0.4837942595835298,0.828882399136154,0.4982260788586676],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.6761923898105429,0.4837942595835298,0.7463212918425444,0.4982260788586676],"dir":"rtl"},{"str":"آگونيست","boundary":[0.592757466624129,0.48363296646446086,0.6704691027780505,0.4979285478623269],"dir":"rtl"},{"str":"کولينرژیک-","boundary":[0.48679689800726433,0.48363296646446086,0.5868384644645138,0.497263018002091],"dir":"rtl"},{"str":"محرک","boundary":[0.4270306901721916,0.48363296646446086,0.4808778958476492,0.497263018002091],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.36208846600062744,0.48363296646446086,0.42154446230489845,0.497263018002091],"dir":"rtl"},{"str":"ادرارى","boundary":[0.30262945315843026,0.48363296646446086,0.35656842053597726,0.497263018002091],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2903124482942682,0.48363296646446086,0.2971437248453912,0.497263018002091],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.2267101959014814,0.48363296646446086,0.28616619220575246,0.497263018002091],"dir":"rtl"},{"str":"گوارش.","boundary":[0.15652179248061257,0.48363296646446086,0.22119015043683127,0.497263018002091],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8854354814960245,0.5135097187278511,0.9130441984882695,0.527941538002989],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8205654265240012,0.5159760940922546,0.8793443850004908,0.5304079133673925],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.7388988416609404,0.5159760940922546,0.8144915087857074,0.5304079133673925],"dir":"rtl"},{"str":"Tab:","boundary":[0.15652179248061257,0.5150498331220675,0.1943794787474232,0.5262745814471748],"dir":"ltr"},{"str":"10mg,","boundary":[0.19974784038480417,0.5150498331220675,0.2540327132620006,0.5262745814471748],"dir":"ltr"},{"str":"25mg","boundary":[0.2594010748993816,0.5150498331220675,0.3083175861391971,0.5262745814471748],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8883537228821046,0.5328892166448586,0.9087013473053891,0.5473210359199964],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8109867355453029,0.5368776979484366,0.8822448341022872,0.5513095172235745],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7264212353980565,0.5368776979484366,0.8049128178070091,0.5513095172235745],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.6004978771964269,0.5368776979484366,0.7203473176597626,0.5513095172235745],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8989879871404732,0.5546680940888471,0.9130423579071366,0.5682981456264772],"dir":"ltr"},{"str":"احتباس","boundary":[0.8241916781191715,0.5546680940888471,0.8933423112790811,0.5682981456264772],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری","boundary":[0.759943126042996,0.5546680940888471,0.8185855747521351,0.5682981456264772],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.احتباس.غیرانسدادی.بعد.از.عمل.جراحی.یا.آتونی.نوروژنیک.مثانه.","boundary":[0.37682800382840875,0.5721805336405708,0.9130583096102879,0.5858105851782008],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان:","boundary":[0.8156832850692058,0.589945874539184,0.913020884460587,0.6035759260768141],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6828114263276726,0.5898194238657392,0.6932413860802985,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.694644829194071,0.5898194238657392,0.7005638313536862,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7008528025915383,0.5898194238657392,0.7112827623441642,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":".،10","boundary":[0.7122987631294788,0.5898194238657392,0.7439426474919015,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":"50","boundary":[0.7515509963679199,0.5898194238657392,0.7724109158731717,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7734247693138314,0.5898194238657392,0.7793437714734466,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7793449985275351,0.5881536417743841,0.8087482821242761,0.600180157836999],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8097630558555022,0.5898194238657392,0.8156820580151175,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":"بار.","boundary":[0.6648672941003241,0.5898194238657392,0.6807208329243154,0.6034494754033694],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.6365499533719448,0.5898194238657392,0.6509954476293316,0.6034494754033694],"dir":"rtl"},{"str":"روز..","boundary":[0.5966292824187691,0.5898194238657392,0.6226781069009524,0.6034494754033694],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد.حداقل.","boundary":[0.5246364852262688,0.5898194238657392,0.5955862864435065,0.6034494754033694],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.48826200058898594,0.5898194238657392,0.5108167885540394,0.6034494754033694],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر.","boundary":[0.4448212182192991,0.5898194238657392,0.4743901541179935,0.6034494754033694],"dir":"rtl"},{"str":"با:.","boundary":[0.417990146755669,0.5898194238657392,0.43094937174830666,0.6034494754033694],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا.","boundary":[0.3776783523117699,0.5898194238657392,0.40411830028467655,0.6034494754033694],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3014298247766762,0.5898194238657392,0.3073488269362914,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.30142522332384414,0.5898194238657392,0.31185518307647003,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.3194662928241877,0.5898194238657392,0.3403262123294395,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.34133975900657704,0.5898194238657392,0.34725876116619225,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.3472602949838029,0.5881536417743841,0.3766635785805439,0.600180157836999],"dir":"ltr"},{"str":"و.","boundary":[0.28049168057327967,0.5898194238657392,0.28755797830568375,0.6034494754033694],"dir":"rtl"},{"str":"سپس.","boundary":[0.2327746147050162,0.5898194238657392,0.27947475949739864,0.6034494754033694],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.5898194238657392,0.156520565426524,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.15652179248061257,0.5898194238657392,0.16695175223323847,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.17456286198095614,0.5898194238657392,0.19542278148620792,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19643632816334544,0.5898194238657392,0.20235533032296066,0.6034494754033694],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.2023565573770492,0.5881536417743841,0.23175984097379018,0.600180157836999],"dir":"ltr"},{"str":"هر.ساعت.تا.حصول.پاسخ.مناسب.","boundary":[0.6722078384215177,0.6074583140909077,0.9130616840090312,0.6210883656285378],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان:","boundary":[0.8416946844016885,0.6252236549895209,0.9130095342102681,0.638853706527151],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.6984517645037793,0.6250972043160761,0.7088817242564053,0.6387272558537063],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7088792701482282,0.6250972043160761,0.7155022945911457,0.6387272558537063],"dir":"ltr"},{"str":"6mg","boundary":[0.7154998404829686,0.623431422224721,0.7553306297241583,0.6387272558537063],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7553266417983705,0.6250972043160761,0.7619496662412879,0.6387272558537063],"dir":"ltr"},{"str":"kg/.24","boundary":[0.7619472121331109,0.623431422224721,0.8183564224010994,0.6387272558537063],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8183502871306567,0.6250972043160761,0.824269289290272,0.6387272558537063],"dir":"ltr"},{"str":"h","boundary":[0.8242705163443605,0.623431422224721,0.8357741484244626,0.6354579382873359],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8357741484244626,0.6250972043160761,0.8416931505840779,0.6387272558537063],"dir":"ltr"},{"str":".منقسم.در.","boundary":[0.6183809634828704,0.6250972043160761,0.6984569794836557,0.6387272558537063],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5899126951016,0.6250972043160761,0.600342654854226,0.6387272558537063],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6079537646019437,0.6250972043160761,0.6183837243545696,0.6387272558537063],"dir":"ltr"},{"str":".دوز.برای.اخذ.آثار.کولینرژیک","boundary":[0.37880509472857565,0.6250972043160761,0.5899335550211053,0.6387272558537063],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8989968832826152,0.6428625452146893,0.9130512540492786,0.6564925967523195],"dir":"ltr"},{"str":"ریفلاکس","boundary":[0.8140970108962404,0.6428625452146893,0.8933907799155788,0.6564925967523195],"dir":"rtl"},{"str":"معده","boundary":[0.7655194733483852,0.6428625452146893,0.8084909075292038,0.6564925967523195],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7427039363895162,0.6428625452146893,0.759913369981349,0.6564925967523195],"dir":"rtl"},{"str":"مری","boundary":[0.6987155811328164,0.6428625452146893,0.7370978330224797,0.6564925967523195],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان:","boundary":[0.8156832850692058,0.6605014354398577,0.913020884460587,0.6741314869774879],"dir":"rtl"},{"str":"4.،10","boundary":[0.7039087807990576,0.660374984766413,0.745979864042407,0.6740050363040432],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.7535885196819476,0.660374984766413,0.7744484391871995,0.6740050363040432],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.774443224207323,0.660374984766413,0.7803622263669382,0.6740050363040432],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7803634534210269,0.658709202675058,0.8097667370177678,0.6707357187376728],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8097630558555022,0.660374984766413,0.8156820580151175,0.6740050363040432],"dir":"ltr"},{"str":".بار.در.روز.(بعد.از.غذا.و.موقع.خواب)","boundary":[0.4460243447531168,0.660374984766413,0.7038790247374105,0.6740050363040432],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان:","boundary":[0.8416986723274762,0.6781403256650262,0.9130135221360558,0.6917703772026564],"dir":"rtl"},{"str":"3mg/","boundary":[0.7663268749386474,0.6770625587795972,0.8088783498576617,0.6916439265292116],"dir":"ltr"},{"str":"m2","boundary":[0.8138172425640523,0.6770625587795972,0.836342887994503,0.6882873071047044],"dir":"ltr"},{"str":"در.هر.دوز.حداکثر.4.بار.در.روز،","boundary":[0.6948706071463631,0.6956527652167499,0.9130914400706783,0.7092828167543801],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.6420968513792088,0.6956527652167499,0.6629567708844607,0.7092828167543801],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6629515559045843,0.6956527652167499,0.6740073132423678,0.7092828167543801],"dir":"ltr"},{"str":"60","boundary":[0.6740155958574654,0.6956527652167499,0.6948755153627173,0.7092828167543801],"dir":"ltr"},{"str":".دقیقه.قبل.از.هر.وعده.غذایی.","boundary":[0.4283412682831059,0.6956527652167499,0.6420772185137921,0.7092828167543801],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.8854354814960245,0.7153456064931962,0.9130441984882695,0.729777425768334],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.8066267056051831,0.7178119818575996,0.8854219839010504,0.7322438011327375],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.7611827574359478,0.7178119818575996,0.8005527878668892,0.7322438011327375],"dir":"rtl"},{"str":"خنثی.سا","boundary":[0.8614320027976835,0.7354759273245652,0.9164552554726615,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8906072077157162,0.7354759273245652,0.8962654608815157,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.896786958869147,0.7354759273245652,0.9025755865318544,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.7354759273245652,0.9130466525964465,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.8538624595072152,0.7354759273245652,0.8611634313340533,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.8309165480514381,0.7354759273245652,0.8415886225572858,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8247341894080693,0.7354759273245652,0.8306531915676846,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"ثیرکو","boundary":[0.7697135442230294,0.7354759273245652,0.7926959605379406,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7665949862569943,0.7354759273245652,0.7725507229510232,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"لینرژ","boundary":[0.7366610017669579,0.7354759273245652,0.7694554027191519,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6874576666339453,0.7354759273245652,0.692874851761337,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6812779154805144,0.7354759273245652,0.687125654854064,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"بتانکول","boundary":[0.6267292259742809,0.7354759273245652,0.6807590249828211,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6205494748208501,0.7354759273245652,0.6263251867843697,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.610432413860803,0.7354759273245652,0.6196968966321997,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6042526627073722,0.7354759273245652,0.6100283746708917,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"داروها","boundary":[0.5586502711789536,0.7354759273245652,0.6099343832826152,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی.کوی","boundary":[0.5070741202022186,0.7354759273245652,0.5558263595759302,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5295220010798076,0.7354759273245652,0.5354410032394228,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"لینرژ","boundary":[0.47402157774614717,0.7354759273245652,0.5068159786983412,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4197075623343478,0.7354759273245652,0.4200140671829528,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40840409345243944,0.7354759273245652,0.4143630445889146,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4145838446058703,0.7354759273245652,0.41945985079022285,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"پرآتروکاوپینئین","boundary":[0.3426458047020713,0.7354759273245652,0.41251871257485034,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3353943751840581,0.7354759273245652,0.34135332632053333,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.341574126337489,0.7354759273245652,0.3464501325218416,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"مید","boundary":[0.2842354225974281,0.7354759273245652,0.3080418057327967,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2780556714439973,0.7354759273245652,0.28391253564571745,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2694509546480809,0.7354759273245652,0.27728390639884654,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26327120349465005,0.7354759273245652,0.2691280676963702,0.7491059788621954],"dir":"ltr"},{"str":"کینید","boundary":[0.19751030725434376,0.7354759273245652,0.2065290518712045,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":"ین.","boundary":[0.15060156326690882,0.7354759273245652,0.15602723006277627,0.7491059788621954],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8968587415333269,0.7531148175497336,0.9026473691960343,0.7667448690873638],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.9026166928438206,0.7531148175497336,0.9130466525964465,0.7667448690873638],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.8432487484048298,0.7531148175497336,0.9001702537547855,0.7667448690873638],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8906789903798961,0.7531148175497336,0.8963372435456956,0.7667448690873638],"dir":"ltr"},{"str":"اثر.","boundary":[0.8118545695494257,0.7531148175497336,0.827290909983312,0.7667448690873638],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.7883350103072544,0.7531148175497336,0.7958445813291449,0.7667448690873638],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی.کولین.استرازها.محرکو.","boundary":[0.6125641135761265,0.7531148175497336,0.7862724857661726,0.7667448690873638],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.5367383061745362,0.7531148175497336,0.5485763104937667,0.7667448690873638],"dir":"rtl"},{"str":"کولینرژیک.","boundary":[0.4509258123098066,0.7531148175497336,0.5346653516737018,0.7667448690873638],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.42673474771767933,0.7531148175497336,0.43844237754000187,0.7667448690873638],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.438431027289683,0.7531148175497336,0.4488609870423089,0.7667448690873638],"dir":"ltr"},{"str":"خودداری.تجویز.از.","boundary":[0.3265289093943261,0.7531148175497336,0.4306199077255325,0.7667448690873638],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.30217495337194467,0.7531148175497336,0.3224090752920389,0.7667448690873638],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.22199463777363307,0.7531148175497336,0.23380656719348186,0.7667448690873638],"dir":"rtl"},{"str":"گانگلیون.","boundary":[0.15060156326690882,0.7531148175497336,0.21993472072248946,0.7667448690873638],"dir":"rtl"},{"str":"بلاکرها.","boundary":[0.859611514675567,0.7707537077749022,0.9189658081378228,0.7843837593125323],"dir":"rtl"},{"str":"با.بتانکول.جهت.جلوگیری.","boundary":[0.674792627859036,0.7707537077749022,0.8474048984259599,0.7843837593125323],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.6518727913026406,0.7707537077749022,0.6625895749484638,0.7843837593125323],"dir":"rtl"},{"str":"بروز.هیپوتانسیون.شدید.","boundary":[0.4800392043781291,0.7707537077749022,0.6397218881908314,0.7843837593125323],"dir":"rtl"},{"str":"با.علایم.شکمی.","boundary":[0.35547941003239425,0.7707537077749022,0.46783615146755675,0.7843837593125323],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.3390709359968588,0.7707537077749022,0.3507785658191813,0.7843837593125323],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3448819573966821,0.7707537077749022,0.355311917149308,0.7843837593125323],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف.منع.هم","boundary":[0.26992030283694907,0.7707537077749022,0.3478321021890645,0.7843837593125323],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.18973998723863747,0.7707537077749022,0.2015519166584863,0.7843837593125323],"dir":"rtl"},{"str":"دارو.","boundary":[0.15060156326690882,0.7707537077749022,0.1775890841268283,0.7843837593125323],"dir":"rtl"},{"str":"با.مسدودکننده.های.عصبی..عضلانی.دپولاریزان.","boundary":[0.5628153529007559,0.7883925980000706,0.9130534013939333,0.8020226495377007],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.8802226489643663,0.8000578725975029,0.9130586163738098,0.8193002982976867],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.8258061745361736,0.808279123812181,0.8802229557278883,0.8227109430873188],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7828194021792481,0.808279123812181,0.8197322567978798,0.8227109430873188],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.7001865122214587,0.808279123812181,0.7767454844409541,0.8227109430873188],"dir":"rtl"},{"str":"در.حساسیت.","boundary":[0.8264108054383038,0.8259430692791466,0.9130055462844803,0.8395731208167768],"dir":"rtl"},{"str":"به.بتانکول،.هیپرتیروئیدی،.","boundary":[0.6346820702856583,0.8259430692791466,0.8141034529302053,0.8395731208167768],"dir":"rtl"},{"str":"زخم.گوارشی،.","boundary":[0.5321555659173457,0.8259430692791466,0.6224268675763228,0.8395731208167768],"dir":"rtl"},{"str":"آسم.فعال.یا.غیرفعال،.برادی.کاردی.شدید،.","boundary":[0.2369094802198881,0.8259430692791466,0.5198482134092471,0.8395731208167768],"dir":"rtl"},{"str":"عدم.","boundary":[0.19568506429763424,0.8259430692791466,0.22465427751055267,0.8395731208167768],"dir":"rtl"},{"str":"ثبات.","boundary":[0.15060156326690882,0.8259430692791466,0.18337771178953569,0.8395731208167768],"dir":"rtl"},{"str":"وازوموتور،.","boundary":[0.8372579635810345,0.843581959504315,0.9130837709826248,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری.","boundary":[0.7811969299106705,0.843581959504315,0.8365278663983508,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"شریان.","boundary":[0.7292818052419751,0.843581959504315,0.7804407578286051,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"کرونر،.اشکال.","boundary":[0.632178879945028,0.843581959504315,0.7285777829586729,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.6041483631098459,0.843581959504315,0.61888068126043,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت.","boundary":[0.5505644448807304,0.843581959504315,0.6034182659271621,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"دهلیزی.","boundary":[0.4891319819377638,0.843581959504315,0.5498395626779229,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"بطنی،.","boundary":[0.43992864680475113,0.843581959504315,0.48842795965446156,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"صرع،.","boundary":[0.3935414008049475,0.843581959504315,0.43919854962206734,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری.","boundary":[0.3374803671345833,0.843581959504315,0.3928113036222637,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"پارکینسون،.","boundary":[0.25109422548345933,0.843581959504315,0.3367502699518995,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"انسداد.","boundary":[0.20144761706096007,0.843581959504315,0.25036412830077553,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"کرونر،.","boundary":[0.15060156326690882,0.843581959504315,0.2007435947776578,0.8572120110419452],"dir":"rtl"},{"str":"پرفشاری.خون،.","boundary":[0.803647418278198,0.8612208497294835,0.9129977238146658,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"افت.فشارخون،.","boundary":[0.6885788873073526,0.8612208497294835,0.7871159320702859,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.6589317267105135,0.8612208497294835,0.6720474010994405,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.تردید.","boundary":[0.5630021718857368,0.8612208497294835,0.6565849857661726,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.5346848311573574,0.8612208497294835,0.5464706856778248,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی.","boundary":[0.48266540689113574,0.8612208497294835,0.5323641651123981,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"دیواره.","boundary":[0.43335777216059684,0.8612208497294835,0.4802925910474134,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه.","boundary":[0.3747935481496025,0.8612208497294835,0.43101103121625606,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"گوارشی.","boundary":[0.3112594483164818,0.8612208497294835,0.3724572371650142,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.29218826690880534,0.8612208497294835,0.30890227741238835,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه.","boundary":[0.2506092323549622,0.8612208497294835,0.2898258810248356,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"یا.وجود.","boundary":[0.19344262295081968,0.8612208497294835,0.24825206145086876,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"مانع.","boundary":[0.15060156326690882,0.8612208497294835,0.17691113674290765,0.8748509012671137],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیکی،.","boundary":[0.8471403504466477,0.8788597399546519,0.9189245484440955,0.8924897914922821],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مضربودن.افزایش.فعالیت.عضلات.گوارشی.یا.","boundary":[0.4542959163639934,0.8788597399546519,0.8369189898890742,0.8924897914922821],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه.(جراحی.","boundary":[0.37106483753803865,0.8788597399546519,0.43927236259553004,0.8924897914922821],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر.مثانه.یا.دستگاه.گوارش.","boundary":[0.15060156326690882,0.8788597399546519,0.3310659418867184,0.8924897914922821],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.8962915357808974,0.8964986301798205,0.9130055462844805,0.9101286817174506],"dir":"rtl"},{"str":"آناستوموز)،.","boundary":[0.8138166290370081,0.8964986301798205,0.8957178879945031,0.9101286817174506],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات.اسپاستیک.","boundary":[0.6622693138313539,0.8964986301798205,0.8132690561499953,0.9101286817174506],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه.گوارش،.ضایعات.","boundary":[0.4881150608618829,0.8964986301798205,0.6616956660449594,0.9101286817174506],"dir":"rtl"},{"str":"حاد.التهابی.","boundary":[0.4031630386767449,0.8964986301798205,0.4751819107686267,0.9101286817174506],"dir":"rtl"},{"str":"لوله.","boundary":[0.3646243373907922,0.8964986301798205,0.39017773878472567,0.9101286817174506],"dir":"rtl"},{"str":"گوارش،.پریتونیت.","boundary":[0.2400123932462943,0.8964986301798205,0.36407676450377935,0.9101286817174506],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.219543597231766,0.8964986301798205,0.22707924315303823,0.9101286817174506],"dir":"rtl"},{"str":"واگوتونی.","boundary":[0.15060156326690882,0.8964986301798205,0.21899602434475313,0.9101286817174506],"dir":"rtl"},{"str":"آشکار،.دوران.شیردهی.","boundary":[0.7503561524492,0.9141375204049889,0.9130635245901639,0.927767571942619],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1506,0.1263,0.91897,0.92777],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":30,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/9057091059b8f77b797ce6f923349535.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/7d362bf9959c662548d007db0ebb35da.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.1506,0.1263,0.08101,0.08806]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.27848422008442136,0.12630250426139542,0.41917824187690195,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.21754932757435946,0.12630250426139542,0.26077844311377246,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7340737582212624,0.19114389781590446,0.8685159394326102,0.2184040008911648],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.5674030013743006,0.19114389781590446,0.723852397663689,0.2184040008911648],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیم","boundary":[0.48302462697555704,0.19114389781590446,0.5571816408167272,0.2184040008911648],"dir":"rtl"},{"str":"فسفودی","boundary":[0.33512779768332185,0.19114389781590446,0.4728032664179837,0.2184040008911648],"dir":"rtl"},{"str":"استراز-","boundary":[0.21408811475409836,0.19114389781590446,0.3249064371257485,0.2184040008911648],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.18910836114655935,0.19114389781590446,0.21408811475409836,0.2184040008911648],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.5978247398645333,0.2962066495459188,0.7097694684401689,0.3772544637667128],"dir":"ltr"},{"str":"آواناف","boundary":[0.8488416609404142,0.41895720684966203,0.9125030676352213,0.4365960970748305],"dir":"rtl"},{"str":"يل","boundary":[0.8192819279473839,0.41895720684966203,0.8480430134922186,0.4365960970748305],"dir":"rtl"},{"str":"Avanafil","boundary":[0.15652179248061257,0.414332165809176,0.27354256650633163,0.43197105603434444],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8762325758319428,0.4467865850627463,0.9130441984882695,0.46602901076293013],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8061031130398002,0.45310050599561913,0.8752947997447729,0.46753232527075694],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7807761633764395,0.45310050599561913,0.8008644596053796,0.46753232527075694],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7626236256994208,0.45310050599561913,0.7760359404142534,0.46753232527075694],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7448933076470011,0.45310050599561913,0.7616517988612937,0.46753232527075694],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7368729753607539,0.45310050599561913,0.7439408069107687,0.46753232527075694],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7253987925787769,0.45310050599561913,0.7359177137528223,0.46753232527075694],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7037825182387232,0.45310050599561913,0.7244380092274468,0.46753232527075694],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6841525964464513,0.4507453132666904,0.70187125748503,0.4635735970668129],"dir":"ltr"},{"str":"..?","boundary":[0.8749834347698047,0.46578069828357554,0.9130310076568174,0.48792640012699995],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8250236207912045,0.4740019494982537,0.8749677898301758,0.4884337687733915],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.7486579095906548,0.4740019494982537,0.8189497030529106,0.4884337687733915],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.6518893565328361,0.4740019494982537,0.7267918057327968,0.4884337687733915],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.5614484146461176,0.47384065637918477,0.646191837636203,0.4874707079168149],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیم","boundary":[0.5098983385687642,0.47384065637918477,0.5555294124865024,0.4874707079168149],"dir":"rtl"},{"str":"فسفودى","boundary":[0.4279188549131246,0.47384065637918477,0.5039793364091489,0.4874707079168149],"dir":"rtl"},{"str":"استراز-","boundary":[0.3542051143614411,0.47384065637918477,0.42199985275350943,0.4874707079168149],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33438144203396486,0.47384065637918477,0.3401961445960538,0.4874707079168149],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.34018724845391185,0.47384065637918477,0.35421554432119373,0.4874707079168149],"dir":"ltr"},{"str":"\\","boundary":[0.8854354814960245,0.5101315505426364,0.9130441984882695,0.5245633698177742],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8205654265240012,0.5125979259070398,0.8793443850004908,0.5270297451821776],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.7388988416609404,0.5125979259070398,0.8144915087857074,0.5270297451821776],"dir":"rtl"},{"str":"Tab:","boundary":[0.15652179248061257,0.5116716649368527,0.1943794787474232,0.5228964132619599],"dir":"ltr"},{"str":"50mg,","boundary":[0.19974784038480417,0.5116716649368527,0.2540327132620006,0.5228964132619599],"dir":"ltr"},{"str":"100mg,","boundary":[0.2594010748993816,0.5116716649368527,0.32442267105134,0.5228964132619599],"dir":"ltr"},{"str":"200mg","boundary":[0.32979103268872095,0.5116716649368527,0.38944426720329833,0.5228964132619599],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8883537228821046,0.5295108881060963,0.9087013473053891,0.5439427073812341],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8109867355453029,0.5334993694096744,0.8822448341022872,0.5479311886848122],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7264212353980565,0.5334993694096744,0.8049128178070091,0.5479311886848122],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.6004978771964269,0.5334993694096744,0.7203473176597626,0.5479311886848122],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8989935088838716,0.5512897655500848,0.9130478796505351,0.564919817087715],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.8338019577608998,0.5512897655500848,0.8933874055168353,0.564919817087715],"dir":"rtl"},{"str":"نعوظ:","boundary":[0.7802536320801021,0.5512897655500848,0.8282392694119958,0.564919817087715],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7802560861882792,0.5511633148766399,0.7861750883478945,0.5647933664142701],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.شروع.","boundary":[0.700180070187494,0.5511633148766399,0.7695132276430745,0.5647933664142701],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6369355551192697,0.5511633148766399,0.6428545572788849,0.5647933664142701],"dir":"ltr"},{"str":"100mg","boundary":[0.6428573181505841,0.5502119986646558,0.700723655148719,0.5647933664142701],"dir":"ltr"},{"str":"به.صورت.خوراکی.","boundary":[0.5097682708353785,0.5511633148766399,0.6379785510945322,0.5647933664142701],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.4894531633454403,0.5511633148766399,0.5103130828506921,0.5647933664142701],"dir":"ltr"},{"str":"دقیقه.","boundary":[0.45194917541965246,0.5511633148766399,0.4959114557769706,0.5647933664142701],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48352587857072743,0.5511633148766399,0.4894448807303426,0.5647933664142701],"dir":"ltr"},{"str":"پیش.","boundary":[0.4067092249926376,0.5511633148766399,0.4412063168744478,0.5647933664142701],"dir":"rtl"},{"str":"از.فعالیت.جنسی؛.","boundary":[0.3008972833022479,0.5511633148766399,0.3959142166486699,0.5647933664142701],"dir":"rtl"},{"str":"فقط.","boundary":[0.26029866496515164,0.5511633148766399,0.2901544247570433,0.5647933664142701],"dir":"rtl"},{"str":"باید.","boundary":[0.22395025522725043,0.5511633148766399,0.24950365662118387,0.5647933664142701],"dir":"rtl"},{"str":"یک.","boundary":[0.1854376288406793,0.5511633148766399,0.21320739668204577,0.5647933664142701],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.15060156326690882,0.5511633148766399,0.17469477029547462,0.5647933664142701],"dir":"rtl"},{"str":"در.روز.مصرف.شود؛.گستره.دوز:.","boundary":[0.6834246466084226,0.5688022051018085,0.9130662854618632,0.5824322566394385],"dir":"rtl"},{"str":"50-200mg","boundary":[0.5936429395307745,0.5678508888898243,0.6834283277706882,0.5824322566394385],"dir":"ltr"},{"str":".یک.بار.در.روز","boundary":[0.48768835280259154,0.5688022051018085,0.593630668989889,0.5824322566394385],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48231999116521057,0.5678508888898243,0.48768835280259154,0.5790756372149314],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8802229557278886,0.5823918826228067,0.913058923137332,0.6016343083229905],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.8258061745361736,0.5906131338374848,0.8802229557278883,0.6050449531126226],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7828194021792481,0.5906131338374848,0.8197322567978798,0.6050449531126226],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.7001865122214587,0.5906131338374848,0.7767454844409541,0.6050449531126226],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت.","boundary":[0.848026897025621,0.6082770793044504,0.918950623343477,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":"به.آوانافیل.","boundary":[0.7724618386178462,0.6082770793044504,0.8341550505546285,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.7487858299793855,0.6082770793044504,0.7585378423480907,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":"هر.جزئی.","boundary":[0.6771841562776088,0.6082770793044504,0.7349661333071562,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.6534299229410033,0.6082770793044504,0.6633123098066163,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":"فرمولاسیون؛.مصرف.","boundary":[0.5389871895553155,0.6082770793044504,0.6523869269657406,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5157023044075782,0.6082770793044504,0.5370054972023167,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.43552198880926674,0.6082770793044504,0.44733391822911556,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":"(به.صورت.منظم.","boundary":[0.32134000441739474,0.6082770793044504,0.4334881466575046,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.29766399577893393,0.6082770793044504,0.30741600814763914,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":"متناوب).نیترات","boundary":[0.22642737066849908,0.6082770793044504,0.29664707470305296,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.15060156326690882,0.6082770793044504,0.1624395675861392,0.6219071308420805],"dir":"rtl"},{"str":"آلی.در.هر.شکل.دارویی.(مانند.نیتروگلیسرین،.ایزوسورباید.دی.نیترات)","boundary":[0.4275390816727202,0.6259159695296188,0.9130797830568375,0.639546021067249],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4221707200353392,0.6249646533176346,0.4275390816727202,0.6361894016427418],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.8854354814960245,0.644325982426053,0.9130441984882695,0.6587578017011908],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.8066267056051831,0.6467923577904564,0.8854219839010504,0.6612241770655942],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.7611827574359478,0.6467923577904564,0.8005527878668892,0.6612241770655942],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8909434205359775,0.664456303257422,0.9026510503583002,0.6780863547950522],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.664456303257422,0.9130466525964465,0.6780863547950522],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.7930321733582018,0.664456303257422,0.8914127687248456,0.6780863547950522],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.کاهش.","boundary":[0.7229428438205557,0.664456303257422,0.7821328654167078,0.6780863547950522],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.","boundary":[0.6790066383626191,0.664456303257422,0.7119913860802984,0.6780863547950522],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکنندهخون.","boundary":[0.6034155050554629,0.664456303257422,0.672722587611662,0.6780863547950522],"dir":"rtl"},{"str":".های.گیرنده.آلفا-","boundary":[0.4444629184254442,0.664456303257422,0.5394277019731031,0.6780863547950522],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4340317316187298,0.664456303257422,0.439950733778345,0.6780863547950522],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4340354127809954,0.664456303257422,0.4444653725336213,0.6780863547950522],"dir":"ltr"},{"str":"در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.3113754049278492,0.664456303257422,0.42313242367723575,0.6780863547950522],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.24303309364876807,0.664456303257422,0.2548450230686169,0.6780863547950522],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.20507202807499755,0.664456303257422,0.21677965789732015,0.6780863547950522],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21676892117404536,0.664456303257422,0.2271988809266713,0.6780863547950522],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.22672493128497104,0.6635049870454378,0.24303309364876807,0.6780863547950522],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.15060156326690882,0.664456303257422,0.2055413762638657,0.6780863547950522],"dir":"rtl"},{"str":"تشدید.","boundary":[0.8632064763914794,0.6820951934825904,0.9130356091096495,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض.جانبی/.","boundary":[0.7523099293216847,0.6820951934825904,0.8614855330322962,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.7212807990576227,0.6820951934825904,0.7370821880828509,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":"توکسیک.آلپروستادیل.","boundary":[0.5644402792775106,0.6820951934825904,0.7195859305978208,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.5354449911652106,0.6820951934825904,0.5492125380386768,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.457063843624227,0.6820951934825904,0.5337240478060273,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.43307493619318743,0.6820951934825904,0.4536741067046236,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.36473262491410624,0.6820951934825904,0.37654455433395506,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.33002294591145587,0.6820951934825904,0.3417305757337784,0.6957252450202206],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3417382448218318,0.6820951934825904,0.3521682045744577,0.6957252450202206],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.35387319623048985,0.6811438772706062,0.36473262491410624,0.6957252450202206],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.تشدید.","boundary":[0.22775719053695886,0.6820951934825904,0.32832807745165415,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.19672806027289685,0.6820951934825904,0.21252944929812506,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":"اتساع.","boundary":[0.15060156326690882,0.6820951934825904,0.19500711691371359,0.6957252450202206],"dir":"rtl"},{"str":"عروقی.","boundary":[0.8651645479532739,0.6997340837077589,0.9189831402768235,0.7133641352453891],"dir":"rtl"},{"str":"آمیل.نیتریت.نیتراتو.","boundary":[0.7511129380583096,0.6997340837077589,0.8530657946402278,0.7133641352453891],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.6794330396583882,0.6997340837077589,0.6912710439776186,0.7133641352453891],"dir":"rtl"},{"str":"آلی.","boundary":[0.6438929518013154,0.6997340837077589,0.6673342863453422,0.7133641352453891],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.5188377343673309,0.6997340837077589,0.6317941984882693,0.7133641352453891],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.45049542308824975,0.6997340837077589,0.4623073525080986,0.7133641352453891],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.4173999337390793,0.6997340837077589,0.42910756356140184,0.7133641352453891],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.42908424953371943,0.6997340837077589,0.4395142092863453,0.7133641352453891],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.4396359944046334,0.6987827674957747,0.45049542308824975,0.7133641352453891],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.افزایش.متابولیسم.آوانافیل.","boundary":[0.17803235741631493,0.6997340837077589,0.4172695592421714,0.7133641352453891],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.15060156326690882,0.6997340837077589,0.16593360410326888,0.7133641352453891],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.هم","boundary":[0.8289044861097479,0.7173729739329273,0.9130481864140572,0.7310030254705575],"dir":"rtl"},{"str":"القاکننده.زمان.با.","boundary":[0.7193638338077943,0.7173729739329273,0.7782931064101306,0.7310030254705575],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.643538026406204,0.7173729739329273,0.6553760307254344,0.7310030254705575],"dir":"rtl"},{"str":"قوی.","boundary":[0.6004362177284774,0.7173729739329273,0.6329516172572888,0.7310030254705575],"dir":"rtl"},{"str":"و.نسبی.","boundary":[0.5372828114263277,0.7173729739329273,0.5898498085795623,0.7310030254705575],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4562819034063022,0.7173729739329273,0.46220090556591736,0.7310030254705575],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.45627454108177096,0.7142782600828307,0.5379113698831846,0.7279083116204608],"dir":"ltr"},{"str":"و.گیاهان.","boundary":[0.3882524909197998,0.7173729739329273,0.4456954942573869,0.7310030254705575],"dir":"rtl"},{"str":"القا.کننده.","boundary":[0.31281780700893297,0.7173729739329273,0.3776660817708845,0.7310030254705575],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.20491557867870816,0.7173729739329273,0.21662320850103076,0.7310030254705575],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.21661155148718958,0.7173729739329273,0.2270415112398155,0.7310030254705575],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.2264104986747816,0.7164216577209431,0.23726962059487586,0.7310030254705575],"dir":"ltr"},{"str":"CYP3A4","boundary":[0.23726962059487586,0.7164216577209431,0.31343593550603716,0.7276464060460504],"dir":"ltr"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.15060156326690882,0.7173729739329273,0.2055413762638657,0.7310030254705575],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.8560846544615688,0.7350118641580958,0.9130061598115246,0.7486419156957259],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت.","boundary":[0.8038044812015314,0.7350118641580958,0.8545983851968195,0.7486419156957259],"dir":"rtl"},{"str":"سرمی.آوانافیل.","boundary":[0.6980186144105234,0.7350118641580958,0.8023182119367823,0.7486419156957259],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.6692319254932758,0.7350118641580958,0.6832080715617945,0.7486419156957259],"dir":"rtl"},{"str":"صورت.مصرف.","boundary":[0.6031477005006382,0.7350118641580958,0.6677456562285267,0.7486419156957259],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5793673922646512,0.7350118641580958,0.6001751619711397,0.7486419156957259],"dir":"rtl"},{"str":"ان.مهارکنندهبا.","boundary":[0.4492640743103956,0.7350118641580958,0.5240990355354864,0.7486419156957259],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.3734382669088054,0.7350118641580958,0.3852762712280358,0.7486419156957259],"dir":"rtl"},{"str":"قوی.","boundary":[0.3282243913811721,0.7350118641580958,0.3586277240600766,0.7486419156957259],"dir":"rtl"},{"str":".،CYP3A4","boundary":[0.23977771915186025,0.7340605479461116,0.32672523804849324,0.7486419156957259],"dir":"ltr"},{"str":"فلوکونازول،.","boundary":[0.15060156326690882,0.7350118641580958,0.238291449887111,0.7486419156957259],"dir":"rtl"},{"str":"ایتراکونازول،.کتوکونازول.سیستمیک،.پوساکونازول،.وریکونازول.و.میفریستون","boundary":[0.3705767767743202,0.7526507543832642,0.9130650584077745,0.7662808059208944],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36520841513693925,0.75169943817128,0.3705767767743202,0.7629241864963873],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8762325758319428,0.7684962104447887,0.9130441984882695,0.7877386361449724],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7991137601845489,0.7748101313776615,0.8761972980268969,0.7892419506527993],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.726999791400805,0.7748101313776615,0.7930398424462551,0.7892419506527993],"dir":"rtl"},{"str":"شایعترین:","boundary":[0.8194776430745068,0.7926005275180719,0.9130604569549426,0.8062305790557021],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8135819549425739,0.792474076844627,0.8195009571021892,0.8061041283822572],"dir":"ltr"},{"str":"سردرد،.برافروختگی،.الکتروکاردیوگرام.غیرعادی،.گیجی،.","boundary":[0.41878190340630217,0.792474076844627,0.8136601796407187,0.8061041283822572],"dir":"rtl"},{"str":"درد.پشت،.نازوفارنژیت،.احتقان.بینی،.","boundary":[0.15060156326690882,0.792474076844627,0.4070481986845981,0.8061041283822572],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت.مجاری.تنفسی.فوقانی","boundary":[0.7033882031019928,0.810112806716248,0.9130303941297734,0.8237428582538783],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6980198414646117,0.8091614905042638,0.7033882031019928,0.820386238829371],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.8714535069205851,0.8278781476148613,0.9130690463335623,0.8415081991524915],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:","boundary":[0.7952313610483951,0.8278781476148613,0.8629739496417004,0.8415081991524915],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7893019289290273,0.8277516969414165,0.7952209310886426,0.8413817484790467],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.7293557352508099,0.8277516969414165,0.7862772406007658,0.8413817484790467],"dir":"rtl"},{"str":".،A","boundary":[0.6771059315794641,0.8268003807294323,0.7009678389123393,0.8413817484790467],"dir":"ltr"},{"str":"LT","boundary":[0.7029476906842054,0.8268003807294323,0.7243781903406302,0.8380251290545395],"dir":"ltr"},{"str":"آنژین.صدری،.","boundary":[0.5732756822420733,0.8277516969414165,0.6740812432512026,0.8413817484790467],"dir":"rtl"},{"str":"درد.","boundary":[0.5348152056542653,0.8277516969414165,0.555440451065083,0.8413817484790467],"dir":"rtl"},{"str":"مفاصل،.","boundary":[0.470853477471287,0.8277516969414165,0.5318426671247669,0.8413817484790467],"dir":"rtl"},{"str":"بالینیت،.تغییر.","boundary":[0.37158633552567,0.8277516969414165,0.46785486404240695,0.8413817484790467],"dir":"rtl"},{"str":"دید.","boundary":[0.33315193383724356,0.8277516969414165,0.35375110434867973,0.8413817484790467],"dir":"rtl"},{"str":"رنگی،.","boundary":[0.2815757828605085,0.8277516969414165,0.3301533204083636,0.8413817484790467],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی،.","boundary":[0.2035336090114852,0.8277516969414165,0.2785771694316285,0.8413817484790467],"dir":"rtl"},{"str":"ترمبوز.","boundary":[0.15060156326690882,0.8277516969414165,0.2005349955826053,0.8413817484790467],"dir":"rtl"},{"str":"ورید.","boundary":[0.876292087955237,0.845390587166585,0.9130472661234907,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"عمقی،.","boundary":[0.8208047020712672,0.845390587166585,0.8734759988220281,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"تنگی.","boundary":[0.7747303548640424,0.845390587166585,0.8179886129380582,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"نفس.","boundary":[0.7313156473937371,0.845390587166585,0.7719142657308333,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"(فعالیتی)،.","boundary":[0.6562720869735937,0.845390587166585,0.7284734833611465,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"گاستریت،.","boundary":[0.5785688868165308,0.845390587166585,0.6534559978403849,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"رفلاکس.معده.مری،.به.","boundary":[0.4425361367429077,0.845390587166585,0.5757267227839403,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.4169566604495926,0.845390587166585,0.4250138043584961,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.37641019191125946,0.845390587166585,0.41132448218317463,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":".دادن.","boundary":[0.29729894718759203,0.845390587166585,0.30913695150682247,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"شنوایی،.","boundary":[0.23302432021203495,0.845390587166585,0.29448285805438307,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"هماچوری،.","boundary":[0.15060156326690882,0.845390587166585,0.23023430597820754,0.8590206387042151],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرگلیسمی،.","boundary":[0.8130343820555611,0.8630294773917534,0.9130524811033672,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.753375012270541,0.8630294773917534,0.8102965176204968,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.","boundary":[0.7121766712476687,0.8630294773917534,0.7506371478354766,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"خون،.هیپوگلیسمی،.","boundary":[0.5686604250515364,0.8630294773917534,0.7094909566113676,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"افت.","boundary":[0.5262626386571121,0.8630294773917534,0.5513988416609404,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"فشار.","boundary":[0.48506429763423975,0.8630294773917534,0.5235404191616766,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"خون،.","boundary":[0.43831200304309414,0.8630294773917534,0.4823785829979386,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"میالژی،.","boundary":[0.3765666413075488,0.8630294773917534,0.43562628840679296,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"تهوع،.","boundary":[0.32801517865907526,0.8630294773917534,0.3738809266712476,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ.","boundary":[0.2796983901050358,0.8630294773917534,0.3253033891233925,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه،.","boundary":[0.23604900854029642,0.8630294773917534,0.2769866005693531,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"تپش.","boundary":[0.19339047315205654,0.8630294773917534,0.2333632939039953,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"قلب،.","boundary":[0.15060156326690882,0.8630294773917534,0.19070475851575538,0.8766595289293836],"dir":"rtl"},{"str":"ادم.","boundary":[0.8857051266319819,0.8806683676169219,0.913036836163738,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی،.","boundary":[0.8188230097182683,0.8806683676169219,0.8846621306567192,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"پریاپیسم،.","boundary":[0.7457350667517424,0.8806683676169219,0.8177800137430058,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"بثورات.پوستی،.","boundary":[0.6395580764700108,0.8806683676169219,0.7446920707764798,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"وزوز.","boundary":[0.5959086949052714,0.8806683676169219,0.6256340802002552,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"گوش،.","boundary":[0.5445672180229705,0.8806683676169219,0.5948917738293904,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت.","boundary":[0.4897317046235398,0.8806683676169219,0.5435502969470895,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"مجاری.","boundary":[0.43200187739275553,0.8806683676169219,0.4886626337488958,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری،.سرگیجه،.","boundary":[0.308563303720428,0.8806683676169219,0.43095888141749294,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"از.دست.","boundary":[0.24603569500343575,0.8806683676169219,0.2946393074506724,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"دادن.","boundary":[0.19954414940610582,0.8806683676169219,0.2321638485324433,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"بینایی.","boundary":[0.15060156326690882,0.8806683676169219,0.19850115343084326,0.894298419154552],"dir":"rtl"},{"str":"(موقتی.","boundary":[0.8631350004908217,0.8983072578420903,0.9189874349661333,0.9119373093797205],"dir":"rtl"},{"str":"یا.دائمی)،.استفراغ،.","boundary":[0.7321347059978404,0.8983072578420903,0.85160989496417,0.9119373093797205],"dir":"rtl"},{"str":"خس.","boundary":[0.686868680671444,0.8983072578420903,0.7206617502699519,0.9119373093797205],"dir":"rtl"},{"str":"خس.سینه،.پولاکیوری،.نوروپاتی.اپتیک.ایسکمیک.غیرشریانی.","boundary":[0.24036210366152938,0.8983072578420903,0.6753957249435555,0.9119373093797205],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.15652179248061257,0.8973559416301061,0.16767878178070092,0.9119373093797205],"dir":"ltr"},{"str":"NAION","boundary":[0.16767049916560323,0.8973559416301061,0.23468912584666732,0.9085806899552133],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.23470385049572984,0.8983072578420903,0.2407271522528713,0.9119373093797205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1506,0.1263,0.91899,0.91194],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":34,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/5e5b41a098d93431682503f31c0f846d.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/667f42651bb4f04a1f9b9787a8d19e1c.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.15278,0.1263,0.0522,0.14627]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.27848422008442136,0.12630250426139542,0.41917824187690195,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.21754932757435946,0.12630250426139542,0.26077844311377246,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"شستوشو","boundary":[0.7052226489643663,0.19237477916309878,0.8796698610974772,0.22284195318838976],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.5817748723863748,0.19237477916309878,0.6937987754000197,0.22284195318838976],"dir":"rtl"},{"str":"مجاری","boundary":[0.4383353170707765,0.19237477916309878,0.5703509988220281,0.22284195318838976],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری","boundary":[0.31284756307058015,0.19237477916309878,0.42691144350642973,0.22284195318838976],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28236447187592034,0.19237477916309878,0.30142368950623344,0.22284195318838976],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه","boundary":[0.18910836114655935,0.19237477916309878,0.2709405983115736,0.22284195318838976],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.5913029473839208,0.3008262748958905,0.7032476759595564,0.3818740891166845],"dir":"ltr"},{"str":"استيک","boundary":[0.8340473765583587,0.42524210379043714,0.913038676744871,0.4428809940156056],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.7721575292038874,0.42524210379043714,0.8269712623932464,0.4428809940156056],"dir":"rtl"},{"str":"Acetic","boundary":[0.1586958255619908,0.4206170627499511,0.2465989128300776,0.43825595297511954],"dir":"ltr"},{"str":"acid","boundary":[0.2536606091096496,0.4206170627499511,0.3123076592716207,0.43825595297511954],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7654188549131246,0.42462198655595856,0.773078740060862,0.442260876781127],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8762325758319428,0.46108899902505035,0.9130441984882695,0.48033142472523416],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8061031130398002,0.46740291995792316,0.8752947997447729,0.48183473923306097],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7807761633764395,0.46740291995792316,0.8008644596053796,0.48183473923306097],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7626236256994208,0.46740291995792316,0.7760359404142534,0.48183473923306097],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7448933076470011,0.46740291995792316,0.7616517988612937,0.48183473923306097],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7368729753607539,0.46740291995792316,0.7439408069107687,0.48183473923306097],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7253987925787769,0.46740291995792316,0.7359177137528223,0.48183473923306097],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7037825182387232,0.46740291995792316,0.7244380092274468,0.48183473923306097],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6841525964464513,0.4650477272289944,0.70187125748503,0.4778760110291169],"dir":"ltr"},{"str":".?","boundary":[0.8816000171787572,0.4800831122458797,0.9130310076568174,0.5019594702399851],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8286937395700402,0.48880860020172473,0.875863232551291,0.5024386517393549],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.7565705678806321,0.48880860020172473,0.822957261706096,0.5024386517393549],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.6651780455482478,0.48880860020172473,0.7359192475704329,0.5024386517393549],"dir":"rtl"},{"str":"شستوشو","boundary":[0.5649148424462551,0.48814307034148885,0.6594572126239325,0.501773121879119],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.5080194119956808,0.48814307034148885,0.5589958402866398,0.501773121879119],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه،","boundary":[0.4551395160498675,0.48814307034148885,0.5021004098360656,0.501773121879119],"dir":"rtl"},{"str":"آنتىبيوتيک","boundary":[0.3511215274369294,0.48814307034148885,0.44922051389025225,0.501773121879119],"dir":"rtl"},{"str":"گوشى.","boundary":[0.28395258663001866,0.48814307034148885,0.30696270896136524,0.501773121879119],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8854354814960245,0.529509795697554,0.9130441984882695,0.5439416149726918],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8205654265240012,0.5319761710619574,0.8793443850004908,0.5464079903370952],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.7388988416609404,0.5319761710619574,0.8144915087857074,0.5464079903370952],"dir":"rtl"},{"str":"Solution","boundary":[0.1586958255619908,0.5310499100917704,0.22805505791695296,0.5422746584168775],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.23299395062334352,0.5310499100917704,0.256743582507117,0.5422746584168775],"dir":"ltr"},{"str":"irrigation:","boundary":[0.26168247521350746,0.5310499100917704,0.3428521031707078,0.5422746584168775],"dir":"ltr"},{"str":"0.25%;","boundary":[0.3477909958770983,0.5310499100917704,0.40664971286934337,0.5422746584168775],"dir":"ltr"},{"str":"Otic","boundary":[0.4115886055757339,0.5310499100917704,0.44684800481005216,0.5422746584168775],"dir":"ltr"},{"str":"Solution","boundary":[0.4517868975164427,0.5310499100917704,0.5211461298714049,0.5422746584168775],"dir":"ltr"},{"str":"2%","boundary":[0.5260850225777954,0.5310499100917704,0.5538501889663298,0.5422746584168775],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8883537228821046,0.5520962042110444,0.9087013473053891,0.5665280234861823],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8109867355453029,0.5560846855146225,0.8822448341022872,0.5705165047897605],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7264212353980565,0.5560846855146225,0.8049128178070091,0.5705165047897605],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.6004978771964269,0.5560846855146225,0.7203473176597626,0.5705165047897605],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8989846127417297,0.573875081655033,0.9130389835083931,0.5875051331926632],"dir":"ltr"},{"str":"شستوشوی","boundary":[0.7827453187886523,0.573875081655033,0.8932898547167959,0.5875051331926632],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه:","boundary":[0.7291225079356272,0.573875081655033,0.7770375233140278,0.5875051331926632],"dir":"rtl"},{"str":"توجه:","boundary":[0.6729048051438108,0.573875081655033,0.72338581034652,0.5875051331926632],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6787842348090705,0.5737486309815881,0.6847032369686856,0.5873786825192183],"dir":"ltr"},{"str":"دوزاژ.","boundary":[0.6317972661234907,0.5737486309815881,0.6667376312947875,0.5873786825192183],"dir":"rtl"},{"str":"یک.محلول.شست.","boundary":[0.5064030749975459,0.5737486309815881,0.6197506626092079,0.5873786825192183],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.4863775522725042,0.5737486309815881,0.494356471483263,0.5873786825192183],"dir":"rtl"},{"str":"شو.","boundary":[0.4537317782467852,0.5737486309815881,0.4743309487582213,0.5873786825192183],"dir":"rtl"},{"str":"به.حجم.","boundary":[0.39091734563659575,0.5737486309815881,0.4416330249337391,0.5873786825192183],"dir":"rtl"},{"str":"یا.سطح.عضوی.","boundary":[0.27363244821831745,0.5737486309815881,0.3788185923235497,0.5873786825192183],"dir":"rtl"},{"str":"که.شست.","boundary":[0.2054465863355257,0.5737486309815881,0.2615336949052714,0.5873786825192183],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.18542106361048397,0.5737486309815881,0.19339998282124277,0.5873786825192183],"dir":"rtl"},{"str":"شو.","boundary":[0.1527752895847649,0.5737486309815881,0.17337446009620106,0.5873786825192183],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.9251187174830666,0.5913875212067566,0.9478038799450279,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":".شود.بستگی.","boundary":[0.8103109355060371,0.5913875212067566,0.8674410400510455,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"دارد:.","boundary":[0.7656185579660351,0.5913875212067566,0.7959697408461764,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"برای.شست.","boundary":[0.6750343575144792,0.5913875212067566,0.7512773633061745,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.6538615392166487,0.5913875212067566,0.6606931628546187,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"شوی.مداوم.","boundary":[0.575011043486797,0.5913875212067566,0.6526099440463335,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"مثانه.","boundary":[0.5285977225876117,0.5913875212067566,0.5606176990281733,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.5058864852262688,0.5913875212067566,0.514204378128988,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"محلول.","boundary":[0.4497472268577599,0.5913875212067566,0.5046088151565721,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4046588176106803,0.5913875212067566,0.41057781977029545,0.6050175727443867],"dir":"ltr"},{"str":"0/25","boundary":[0.41058150093256107,0.5913875212067566,0.44849440463335627,0.6050175727443867],"dir":"ltr"},{"str":"درصد.","boundary":[0.35715035093746933,0.5913875212067566,0.4034072224403652,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"استیک.","boundary":[0.3007503435751448,0.5913875212067566,0.35589875576715424,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"اسید،.","boundary":[0.2572834863060764,0.5913875212067566,0.2994987484048297,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت.","boundary":[0.2021089992146854,0.5913875212067566,0.2560318911357613,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"تجویز.","boundary":[0.1527752895847649,0.5913875212067566,0.20083132914498872,0.6050175727443867],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک.","boundary":[0.8645181972121332,0.609026411431925,0.9189886620202219,0.6226564629695552],"dir":"rtl"},{"str":"به.سرعت.جریان.ادراری.خواهد.","boundary":[0.6379533964857173,0.609026411431925,0.8522629945027977,0.6226564629695552],"dir":"rtl"},{"str":"بود؛.معمولا","boundary":[0.551880153627172,0.609026411431925,0.6257503435751449,0.6226564629695552],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.34380797830568377,0.6080750952199409,0.3501362030038284,0.6226564629695552],"dir":"ltr"},{"str":"500-1500","boundary":[0.34917633994306474,0.609026411431925,0.4332418155492294,0.6226564629695552],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4282133478943752,0.609026411431925,0.43413235005399037,0.6226564629695552],"dir":"ltr"},{"str":"mL","boundary":[0.434133577108079,0.6080750952199409,0.46310125650338674,0.6192998435450481],"dir":"ltr"},{"str":"./","boundary":[0.460682732894866,0.609026411431925,0.4732247594973987,0.6226564629695552],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.4732235324433101,0.609026411431925,0.4940834519485619,0.6226564629695552],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.49427456562285266,0.609026411431925,0.5001935677824678,0.6226564629695552],"dir":"ltr"},{"str":"hours","boundary":[0.5001947948365564,0.6080750952199409,0.5457614484146461,0.6192998435450481],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5459611514675567,0.609026411431925,0.5518801536271719,0.6226564629695552],"dir":"ltr"},{"str":"در.شست.شوی.و.دوره","boundary":[0.20482078875036816,0.609026411431925,0.3320141479336409,0.6226564629695552],"dir":"rtl"},{"str":".ای.","boundary":[0.1527752895847649,0.609026411431925,0.16461329390399532,0.6226564629695552],"dir":"rtl"},{"str":"سوند.ادراری.ثابت.برای.باز.ماندن.سوند،.حدود.","boundary":[0.5840013620300384,0.6266653016570936,0.9130665922253854,0.6402953531947236],"dir":"rtl"},{"str":"50mL","boundary":[0.5341857269068421,0.6257139854451094,0.5840084175910475,0.6402953531947236],"dir":"ltr"},{"str":".از.محلول.","boundary":[0.4565595243938353,0.6266653016570936,0.534158424953372,0.6402953531947236],"dir":"rtl"},{"str":"0/25","boundary":[0.4186567438892707,0.6266653016570936,0.45656964759006585,0.6402953531947236],"dir":"ltr"},{"str":".درصد.استیک.اسید.مورد.نیاز.است","boundary":[0.173924487091391,0.6266653016570936,0.4186634926867576,0.6402953531947236],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16855612545401003,0.6257139854451094,0.173924487091391,0.6369387337702165],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8989910547756946,0.6444306425557068,0.9130454255423581,0.6580606940933369],"dir":"ltr"},{"str":"التهاب","boundary":[0.8349301947223656,0.6444306425557068,0.8925609845882007,0.6580606940933369],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.7827126907857548,0.6444306425557068,0.8284375920290568,0.6580606940933369],"dir":"rtl"},{"str":"خارجى:","boundary":[0.7070641503877492,0.6444306425557068,0.7762147835476588,0.6580606940933369],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.707068445077059,0.644304191882262,0.7129874472366742,0.6579342434198922],"dir":"ltr"},{"str":"در.بالغین.","boundary":[0.6367183665455973,0.644304191882262,0.6935094973986453,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.6159627466378718,0.644304191882262,0.6232115686659467,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان.","boundary":[0.5547128079905762,0.644304191882262,0.6151022749582802,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.543431886227545,0.644304191882262,0.5538618459801709,0.6579342434198922],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5493223593796016,0.644304191882262,0.5552413615392168,0.6579342434198922],"dir":"ltr"},{"str":"بالاتر.سال.","boundary":[0.49438254638264456,0.644304191882262,0.5375365048591342,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.48530848139786015,0.644304191882262,0.4925573034259351,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه.","boundary":[0.45477477422204776,0.644304191882262,0.4808235987042309,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"اشباع","boundary":[0.41607962353980565,0.644304191882262,0.45305383086286444,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":".شده.","boundary":[0.34541664621576523,0.644304191882262,0.35725465053499567,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"را.","boundary":[0.32181886227544915,0.644304191882262,0.33185769853735153,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"وارد.","boundary":[0.2820024909197998,0.644304191882262,0.3083120643957986,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"گوش.کنید؛.","boundary":[0.19874533719446355,0.644304191882262,0.2811680941395897,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"برای.","boundary":[0.1527752895847649,0.644304191882262,0.18518638951604988,0.6579342434198922],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.8921891871993718,0.6619430821074304,0.9130491067046237,0.6755731336450606],"dir":"ltr"},{"str":"ساعت.مرطوب.نگهدارید؛.","boundary":[0.7408032296063611,0.6619430821074304,0.8922201703151075,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه.","boundary":[0.7030207004024738,0.6619430821074304,0.7308947678413664,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"را.","boundary":[0.6812220845194856,0.6619430821074304,0.6930600888387161,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"خارج.","boundary":[0.6349652130165898,0.6619430821074304,0.6712614729557279,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.5928803254147443,0.6619430821074304,0.6250567512515952,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.5739238735643467,0.6619430821074304,0.5829718636497497,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5644617527240601,0.6619430821074304,0.5703807548836752,0.6755731336450606],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5644592986158831,0.6619430821074304,0.574889258368509,0.6755731336450606],"dir":"ltr"},{"str":"قطره.","boundary":[0.5179962820261117,0.6619430821074304,0.5545011411603024,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.4870401614803181,0.6619430821074304,0.49747012123294404,0.6755731336450606],"dir":"ltr"},{"str":"-.","boundary":[0.4974676671247669,0.6619430821074304,0.5107213850986552,0.6755731336450606],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.508531707077648,0.6619430821074304,0.5189616668302739,0.6755731336450606],"dir":"ltr"},{"str":"بار.","boundary":[0.477006540198292,0.6619430821074304,0.49484177137528224,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.45067089182291153,0.6619430821074304,0.4670980784332973,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"روز.","boundary":[0.4171124963188378,0.6619430821074304,0.440762430057917,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"در.گوش.بچکانید","boundary":[0.2922658780799058,0.6619430821074304,0.40720403455384313,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.2868975164425248,0.6609917658954463,0.29324077255325415,0.6755731336450606],"dir":"ltr"},{"str":"در.کودکان.ممکن.","boundary":[0.1527752895847649,0.6619430821074304,0.2774133086286444,0.6755731336450606],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.8739573107882596,0.6795819723325989,0.9130435849612251,0.6932120238702291],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.8420385663100031,0.6795819723325989,0.8524685260626289,0.6932120238702291],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8524657651909296,0.6795819723325989,0.8635215225287131,0.6932120238702291],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8635298051438107,0.6795819723325989,0.8739597648964366,0.6932120238702291],"dir":"ltr"},{"str":".قطره.نیز.کافی.باشد.چون.ظرفیت.مجرای.گوش.آنها.کمتر.است","boundary":[0.38871969176401294,0.6795819723325989,0.8420057426131345,0.6932120238702291],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.383351330126632,0.6786306561206147,0.38871969176401294,0.6898554044457219],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.8854354814960245,0.7011992165326111,0.9130441984882695,0.7156310358077489],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.8083166658486306,0.7036655918970146,0.8854002036909786,0.7180974111721524],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.7362026970648866,0.7036655918970146,0.8022427481103368,0.7180974111721524],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.8533964857170905,0.721455988037425,0.9130819304014922,0.7350860395750551],"dir":"rtl"},{"str":"شستوشو:.اسیدوز.سیستمیک،.درد.اورولوژیک،.تحریک.موضعی،.هماچوری","boundary":[0.29576420928634534,0.7213295373639801,0.8477903823500539,0.7350860395750551],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29039584764896437,0.7203782211519959,0.29576420928634534,0.7316029694771031],"dir":"ltr"},{"str":"گوشى:.تحریک،.سوزش","boundary":[0.7308380165897713,0.7389684275891486,0.9130389835083931,0.7527249298002235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7254696549523904,0.7380171113771644,0.7308380165897713,0.7492418597022716],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.8802229557278886,0.7548306355853385,0.913058923137332,0.7740730612855222],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.8258061745361736,0.7630518868000167,0.8802229557278883,0.7774837060751545],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7828194021792481,0.7630518868000167,0.8197322567978798,0.7774837060751545],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.7001865122214587,0.7630518868000167,0.7767454844409541,0.7774837060751545],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت.","boundary":[0.8480624815941888,0.7807158322669822,0.9189862079120449,0.7943458838046124],"dir":"rtl"},{"str":"استیک.به.","boundary":[0.7863953445567882,0.7807158322669822,0.8415437567487977,0.7943458838046124],"dir":"rtl"},{"str":"اسید.","boundary":[0.7439975581623639,0.7807158322669822,0.776278283596741,0.7943458838046124],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.7221989422793758,0.7807158322669822,0.7338283474035536,0.7943458838046124],"dir":"rtl"},{"str":"هر.جزئی.","boundary":[0.6542999042897811,0.7807158322669822,0.7120818813193287,0.7943458838046124],"dir":"rtl"},{"str":"از.فرمولاسیون؛.","boundary":[0.5421517620496712,0.7807158322669822,0.644130693530971,0.7943458838046124],"dir":"rtl"},{"str":"طی.اعمال.تشخیصی-.درمانی.مجرای.ادراری.(محلول.","boundary":[0.1527752895847649,0.7807158322669822,0.5320347010896241,0.7943458838046124],"dir":"rtl"},{"str":"شست.و.شو)؛.سوراخ.بودن.پرده.صماخ.(محلول.گوشی)","boundary":[0.533608397958182,0.7983547224921507,0.913050333758712,0.8119847740297809],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5282400363208011,0.7974034062801665,0.533608397958182,0.8086281546052737],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.8762325758319428,0.8161244211236935,0.9130441984882695,0.8353668468238773],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7974237999411015,0.8224383420565663,0.8762190782369688,0.8368701613317042],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.7519798517718661,0.8224383420565663,0.7913498822028076,0.8368701613317042],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال.کاهش.اثر.درمانی.","boundary":[0.7275022700500638,0.8401022875235319,0.9130512540492786,0.8537323390611621],"dir":"rtl"},{"str":"BCG","boundary":[0.6846382031019927,0.8391509713115477,0.7274992024148424,0.8503757196366549],"dir":"ltr"},{"str":"..و.سدیم.پیکوسولفات.در.صورت.مصرف.هم","boundary":[0.4038339304996565,0.8401022875235319,0.7188187150289587,0.8537323390611621],"dir":"rtl"},{"str":".زمان","boundary":[0.3354916192205753,0.8401022875235319,0.3473035486404241,0.8537323390611621],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33012325758319433,0.8391509713115477,0.3354916192205753,0.8503757196366549],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15278,0.1263,0.9478,0.85373],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":36,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/1d8bcde9d2ab0b97c92c45b278e3ce47.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/2848e70bd79e91ad34ed368e10e272f3.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.1506,0.1263,0.02574,0.07305]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.3217127220967901,0.12630250426139542,0.46240674388927067,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.21754932757435946,0.12630250426139542,0.3040075586531854,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.5207197285756358,0.19299005948314837,0.6317067708844607,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"شب","boundary":[0.42918149357023655,0.19299005948314837,0.5086945985079022,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری","boundary":[0.18910836114655935,0.19299005948314837,0.3091756037106116,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.5612434966133307,0.29580342645715274,0.6687771645234123,0.37365763942590624],"dir":"ltr"},{"str":"تر","boundary":[0.9193672082065378,0.4151845689375936,0.9465986060665555,0.43282345916276205],"dir":"rtl"},{"str":"یپتيلين","boundary":[0.7545278295867283,0.4151845689375936,0.7673604587182474,0.43282345916276205],"dir":"rtl"},{"str":"AMITRIPTYLINE","boundary":[0.15652209924413468,0.4133443397252261,0.39776400068715023,0.4285779267378716],"dir":"ltr"},{"str":"(AS","boundary":[0.4050496343378816,0.4133443397252261,0.45199825758319423,0.4285779267378716],"dir":"ltr"},{"str":"HCL)","boundary":[0.4592838912339256,0.4133443397252261,0.5321402277412388,0.4285779267378716],"dir":"ltr"},{"str":"Elavil","boundary":[0.15652209924413468,0.4329520238722334,0.209691576053568,0.44417677219734064],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.2150063978058105,0.4329520238722334,0.23088708520151088,0.44417677219734064],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.2362019069537533,0.4329520238722334,0.24151672870599572,0.44417677219734064],"dir":"ltr"},{"str":"Novo-Triptine","boundary":[0.24683155045823815,0.4329520238722334,0.37736576028271324,0.44417677219734064],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.38273412192009426,0.4329520238722334,0.39877478649258863,0.44417677219734064],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8762325758319428,0.46129409121230486,0.9130441984882695,0.4805365169124886],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8061031130398002,0.46760801214517766,0.8752947997447729,0.4820398314203155],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7807761633764395,0.46760801214517766,0.8008644596053796,0.4820398314203155],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7626236256994208,0.46760801214517766,0.7760359404142534,0.4820398314203155],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7448933076470011,0.46760801214517766,0.7616517988612937,0.4820398314203155],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7368729753607539,0.46760801214517766,0.7439408069107687,0.4820398314203155],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7253987925787769,0.46760801214517766,0.7359177137528223,0.4820398314203155],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.7037825182387232,0.46760801214517766,0.7244380092274468,0.4820398314203155],"dir":"rtl"},{"str":"D","boundary":[0.6841529032099735,0.4652528194162489,0.7018715642485521,0.47808110321637143],"dir":"ltr"},{"str":"?","boundary":[0.8831727937567488,0.48028820443313414,0.9086832482575831,0.4995306301333179],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.8273035813645697,0.4885094556478123,0.873392252380485,0.50294127492295],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.7566846839108669,0.4885094556478123,0.8218302125257682,0.50294127492295],"dir":"rtl"},{"str":"درم","boundary":[0.7073037326985373,0.4885094556478123,0.7385871699224502,0.50294127492295],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6908986330617454,0.4885094556478123,0.7066079930303328,0.50294127492295],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6689548263199814,0.4885094556478123,0.6902139368803377,0.50294127492295],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.6352236612839894,0.48834816252874336,0.6658095182585648,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگى","boundary":[0.5522689763914793,0.48834816252874336,0.6299539241189751,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"حلقهسه","boundary":[0.5090263632570925,0.48834816252874336,0.5495989066948073,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"اى","boundary":[0.4580030001472466,0.48834816252874336,0.4812044456169629,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3902403185432414,0.48834816252874336,0.3971240919799745,0.5019782140663736],"dir":"ltr"},{"str":"TCA","boundary":[0.39780234612741733,0.48615426291888353,0.44813610483950134,0.49898254671900605],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4474922082065378,0.48834816252874336,0.4564958479895125,0.5019782140663736],"dir":"ltr"},{"str":"ضد","boundary":[0.34336113644024646,0.48834816252874336,0.3714481385589477,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.32718078187886523,0.48834816252874336,0.3378975655246883,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"سردگى،","boundary":[0.2549629043736958,0.48834816252874336,0.3265315168842643,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.2214844492408747,0.48834816252874336,0.2495688438696378,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.20933266663394523,0.48834816252874336,0.21602087832531658,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.20234198610974774,0.48834816252874336,0.20867818665946797,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"گرن،","boundary":[0.156520565426524,0.48834816252874336,0.20168750613527045,0.5019782140663736],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.8783261960750752,0.504704384727447,0.9080663468145675,0.5183344362650772],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.845648252674978,0.504704384727447,0.8728626251595171,0.5183344362650772],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8854354814960245,0.5300355949798115,0.9130441984882695,0.5444674142549494],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.8206003975655248,0.532501970344215,0.8793793560420144,0.5469337896193528],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.7388991484244626,0.532501970344215,0.8145181972121331,0.5469337896193528],"dir":"rtl"},{"str":"Tab:","boundary":[0.15652209924413468,0.5315757093740279,0.19266190978698342,0.5428004576991351],"dir":"ltr"},{"str":"10,","boundary":[0.19760080249337392,0.5315757093740279,0.22315420388730736,0.5428004576991351],"dir":"ltr"},{"str":"25,","boundary":[0.22809309659369784,0.5315757093740279,0.2536464979876313,0.5428004576991351],"dir":"ltr"},{"str":"50,","boundary":[0.2585853906940218,0.5315757093740279,0.2841387920879553,0.5428004576991351],"dir":"ltr"},{"str":"100mg","boundary":[0.28907768479434576,0.5315757093740279,0.34658357465397077,0.5428004576991351],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8883540296456268,0.5494149325432713,0.9087016540689113,0.5638467518184092],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.8109867355453029,0.5534034138468494,0.8822448341022872,0.5678352331219872],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7264212353980565,0.5534034138468494,0.8049128178070091,0.5678352331219872],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.6004978771964269,0.5534034138468494,0.7203473176597626,0.5678352331219872],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.89896743398449,0.5699109816072476,0.9130218047511535,0.5835410331448778],"dir":"ltr"},{"str":"افسردگى","boundary":[0.81031277608717,0.5699109816072476,0.8933613306174536,0.5835410331448778],"dir":"rtl"},{"str":"ماژور،","boundary":[0.7526611735545303,0.5699109816072476,0.8047066727201336,0.5835410331448778],"dir":"rtl"},{"str":"دردهای","boundary":[0.6781391111220183,0.5699109816072476,0.7470550701874938,0.5835410331448778],"dir":"rtl"},{"str":"نوروژنیک","boundary":[0.5869551879846864,0.5699109816072476,0.6725330077549818,0.5835410331448778],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان:","boundary":[0.8274387700009818,0.5867203084360398,0.9126001582899776,0.5987468244986547],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.827894620594876,0.585819885683956,0.8338136227544911,0.5994499372215861],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.ابتدایی.","boundary":[0.7382491165210563,0.585819885683956,0.8155351182880142,0.5994499372215861],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6824512859526849,0.585819885683956,0.6883702881123,0.5994499372215861],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.682442389810543,0.585819885683956,0.7033023093157947,0.5994499372215861],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.703573488269363,0.585819885683956,0.7094924904289781,0.5994499372215861],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7094937174830667,0.584154103592601,0.7379767105133995,0.5961806196552158],"dir":"ltr"},{"str":"موقع.خواب.یا.","boundary":[0.5728584838519682,0.585819885683956,0.67003963384706,0.5994499372215861],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.5170517571414548,0.585819885683956,0.5379116766467067,0.5994499372215861],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5381828556002749,0.585819885683956,0.5441018577598901,0.5994499372215861],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.5441030848139786,0.584154103592601,0.5725860778443114,0.5961806196552158],"dir":"ltr"},{"str":"منقسم.","boundary":[0.4758135368607048,0.585819885683956,0.5285891332089919,0.5994499372215861],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5111189506233436,0.585819885683956,0.5170379527829587,0.5994499372215861],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.4482523682143909,0.585819885683956,0.46345403455384315,0.5994499372215861],"dir":"rtl"},{"str":"سه.","boundary":[0.4144332237165014,0.585819885683956,0.435840716108766,0.5994499372215861],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.خوراکیافزایش.","boundary":[0.2677560861882792,0.585819885683956,0.4020737214096397,0.5994499372215861],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.31315248601158335,0.5848685694719719,0.3240054726612349,0.5994499372215861],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.","boundary":[0.23211169873368018,0.585819885683956,0.2553965838814175,0.5994499372215861],"dir":"rtl"},{"str":"در.صورت.","boundary":[0.15060156326690882,0.585819885683956,0.2197521964268185,0.5994499372215861],"dir":"rtl"},{"str":"لزوم.","boundary":[0.9375681015019143,0.6018552404341091,0.97279268307647,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.9183509006577011,0.6018552404341091,0.9261732915370563,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"ه.","boundary":[0.8832149737410425,0.6018552404341091,0.8984427149798764,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"دری","boundary":[0.8338056469029155,0.6018552404341091,0.855760712182193,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"ج.","boundary":[0.8091387920879552,0.6018552404341091,0.8221698064447561,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.7822764307450673,0.6018552404341091,0.7929671394915088,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.678370717581231,0.6018552404341091,0.7088783498576617,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7086995067242564,0.6018552404341091,0.7146185088838716,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7146200427014824,0.6001894583427542,0.7435631810150192,0.612215974405369],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7435591930892314,0.6018552404341091,0.7501822175321488,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.7499190144301562,0.6001894583427542,0.7824512859526849,0.612215974405369],"dir":"ltr"},{"str":"یشا.روع.","boundary":[0.6280372656326692,0.6018552404341091,0.6781010724452734,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.6019832261706096,0.6018552404341091,0.6126739349170512,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.5092799033081379,0.6018552404341091,0.5296183248257583,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":"100","boundary":[0.5369662314714833,0.6018552404341091,0.567473863747914,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5672947138509866,0.6018552404341091,0.5732137160106018,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.5732152498282125,0.6001894583427542,0.6021583881417494,0.612215974405369],"dir":"ltr"},{"str":"خواب.","boundary":[0.47732143295376467,0.6018552404341091,0.5220085955138902,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5033676499460097,0.6018552404341091,0.5090259031118092,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":"هنگام.و.","boundary":[0.4556245091783646,0.6018552404341091,0.5032946402277412,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"زای","boundary":[0.4134692193481889,0.6018552404341091,0.43065257804064005,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"ش.","boundary":[0.37925895135957594,0.6018552404341091,0.40211550219948106,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"دریجی.","boundary":[0.2955637393246295,0.6018552404341091,0.35180729729066457,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":"ه.","boundary":[0.26042781240797097,0.6018552404341091,0.2756555536468048,0.6154852919717393],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.6018552404341091,0.156520565426524,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":"150","boundary":[0.15652209924413468,0.6018552404341091,0.18702973152056543,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18685088838716013,0.6018552404341091,0.19276989054677532,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.19277111760086385,0.6001894583427542,0.22171425591440072,0.612215974405369],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.22171026798861296,0.6018552404341091,0.22833329243153042,0.6154852919717393],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.22807008932953765,0.6001894583427542,0.2606023608520664,0.612215974405369],"dir":"ltr"},{"str":"گاهی.","boundary":[0.8794391749288308,0.6178905951842623,0.9237430364680473,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.8513252184156278,0.6178905951842623,0.8620159271620693,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7595702549818397,0.6178905951842623,0.7652285081476392,0.6315206467218925],"dir":"ltr"},{"str":"300","boundary":[0.7449120202218514,0.6178905951842623,0.7754196524982822,0.6315206467218925],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7764945518798468,0.6178905951842623,0.7824135540394621,0.6315206467218925],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7824147810935507,0.6162248130929072,0.8113579194070875,0.6282513291555221],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8113542382448219,0.6178905951842623,0.8179772626877393,0.6315206467218925],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.8177140595857465,0.6162248130929072,0.8502463311082753,0.6282513291555221],"dir":"ltr"},{"str":"(در.","boundary":[0.7114751030725436,0.6178905951842623,0.7157122742220478,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":"مبیاران.","boundary":[0.6650982870324924,0.6178905951842623,0.7096133552566998,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6400298787670561,0.6178905951842623,0.6495993668400903,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6402906277608718,0.6178905951842623,0.6459488809266714,0.6315206467218925],"dir":"ltr"},{"str":"شدت.افسرده.","boundary":[0.5479333341513695,0.6178905951842623,0.640027271277118,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.5274645381368411,0.6178905951842623,0.5339505022112144,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":"بستری)","boundary":[0.47202930205163446,0.6178905951842623,0.5261321107784431,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4926103735152646,0.6178905951842623,0.49826862668106414,0.6315206467218925],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.4650231299695691,0.6178905951842623,0.47863422744674594,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46692168940806916,0.6169392789722781,0.47229005104545013,0.6281640272973853],"dir":"ltr"},{"str":"راد.مسن.","boundary":[0.36553695886914694,0.6178905951842623,0.42802545523706687,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.33012724550898204,0.6178905951842623,0.35197731680482586,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":"شروع.","boundary":[0.2840528983017572,0.6178905951842623,0.3287817807008933,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22076911750269954,0.6178905951842623,0.22668811966231475,0.6315206467218925],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.22669486845980172,0.6178905951842623,0.2470332899774222,0.6315206467218925],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24811064346716405,0.6178905951842623,0.25402964562677927,0.6315206467218925],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.25403087268086777,0.6162248130929072,0.28297401099440467,0.6282513291555221],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.21161682781977031,0.6178905951842623,0.21863097575341123,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20595857465397077,0.6178905951842623,0.2121383258074016,0.6315206467218925],"dir":"ltr"},{"str":"حداکثر.","boundary":[0.15060156326690882,0.6178905951842623,0.2048895037793266,0.6315206467218925],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.8835955138902524,0.6339259499344154,0.9130601501914206,0.6475560014720456],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7740861514675568,0.6329746337224312,0.7794545131049377,0.6441993820475385],"dir":"ltr"},{"str":"300","boundary":[0.7794545131049377,0.6339259499344154,0.8107443923628154,0.6475560014720456],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.810736723274762,0.6339259499344154,0.8166557254343773,0.6475560014720456],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.8166572592519878,0.6322601678430604,0.8451402522823207,0.6442866839056752],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8451362643565329,0.6339259499344154,0.8517592887994503,0.6475560014720456],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.8517568346912733,0.6322601678430604,0.8835988882889959,0.6442866839056752],"dir":"ltr"},{"str":"نوجوانان:","boundary":[0.83241324727594,0.6504084624530163,0.9130368361637382,0.6640385139906465],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.7327795229213705,0.6502820117795715,0.7536394424266223,0.6639120633172017],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7536342274467459,0.6502820117795715,0.7595532296063611,0.6639120633172017],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7595544566604496,0.6486162296882165,0.7880374496907825,0.6606427457508314],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7880337685285167,0.6502820117795715,0.7946567929714341,0.6639120633172017],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.7946543388632572,0.6486162296882165,0.8264963924609797,0.6606427457508314],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8264930180622362,0.6502820117795715,0.8324120202218515,0.6639120633172017],"dir":"ltr"},{"str":".در.مقادیر.منقسم.و.","boundary":[0.5896476514184745,0.6502820117795715,0.732798849023265,0.6639120633172017],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.5343934058113282,0.6502820117795715,0.55525332531658,0.6639120633172017],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5552481103367037,0.6502820117795715,0.5611671124963189,0.6639120633172017],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.5611683395504075,0.6486162296882165,0.5896513325807402,0.6606427457508314],"dir":"ltr"},{"str":".هنگام.خواب","boundary":[0.44022835476587807,0.6502820117795715,0.53441089133209,0.6639120633172017],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4348599931284971,0.6493306955675874,0.44022835476587807,0.6605554438926945],"dir":"ltr"},{"str":".حداکثر.تا.","boundary":[0.35874552125257686,0.6502820117795715,0.4353014258368509,0.6639120633172017],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2512454598998724,0.6493306955675874,0.2566138215372534,0.6605554438926945],"dir":"ltr"},{"str":"150","boundary":[0.2566138215372534,0.6502820117795715,0.28790370079513106,0.6639120633172017],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.2918072666143124,0.6486162296882165,0.32029025964464514,0.6606427457508314],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3202862717188574,0.6502820117795715,0.32690929616177483,0.6639120633172017],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.32690684205359777,0.6486162296882165,0.35874889565132034,0.6606427457508314],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان:","boundary":[0.8416946844016885,0.6667645242981726,0.9130095342102681,0.6803945758358028],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7271510258172181,0.6666380736247278,0.737580985569844,0.6802681251623579],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7451920953175617,0.6666380736247278,0.7556220550701875,0.6802681251623579],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7556196009620104,0.6666380736247278,0.7622426254049278,0.6802681251623579],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7622401712967508,0.6666380736247278,0.7726701310493768,0.6802681251623579],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7726673701776774,0.6666380736247278,0.7785863723372926,0.6802681251623579],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7785879061549034,0.6649722915333728,0.8070708991852361,0.6769988075959876],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8070669112594483,0.6666380736247278,0.8136899357023657,0.6802681251623579],"dir":"ltr"},{"str":"kg","boundary":[0.8136874815941887,0.6649722915333728,0.8357744551879847,0.6769988075959876],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8357744551879847,0.6666380736247278,0.8416934573475999,0.6802681251623579],"dir":"ltr"},{"str":".در.","boundary":[0.6998536737999411,0.6666380736247278,0.7271540934524394,0.6802681251623579],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.6789989692745657,0.6666380736247278,0.6998588887798175,0.6802681251623579],"dir":"ltr"},{"str":".ساعت.منقسم.در.","boundary":[0.5485735496220674,0.6666380736247278,0.6790001963286542,0.6802681251623579],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5381460439776186,0.6666380736247278,0.5485760037302445,0.6802681251623579],"dir":"ltr"},{"str":".دوز","boundary":[0.5086973593796015,0.6666380736247278,0.5381619956807696,0.6802681251623579],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5033289977422205,0.6656867574127436,0.5086973593796015,0.6769115057378507],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8990330813782272,0.6831205861433288,0.9130874521448906,0.6967506376809589],"dir":"ltr"},{"str":"شبادراری،","boundary":[0.791448046529891,0.6831205861433288,0.8934269780111909,0.6967506376809589],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.7257914498871111,0.6831205861433288,0.7858419431628546,0.6967506376809589],"dir":"rtl"},{"str":"بیشفعالى","boundary":[0.631687138019044,0.6831205861433288,0.7201853465200747,0.6967506376809589],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5395951948561893,0.6831205861433288,0.548121686953961,0.6967506376809589],"dir":"ltr"},{"str":"DHDA","boundary":[0.5481474550898203,0.6806138874991581,0.6184331132816335,0.6934421712992807],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.618441089133209,0.6831205861433288,0.6260810346520075,0.6967506376809589],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5128162731913224,0.6831205861433288,0.5339890914891529,0.6967506376809589],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.44111029989201933,0.6831205861433288,0.5072101698242859,0.6967506376809589],"dir":"rtl"},{"str":"mg","boundary":[0.8563941788554039,0.6973637081286821,0.8846470992441346,0.7093902241912969],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8846434180818691,0.6990294902200371,0.8912664425247865,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":"kg","boundary":[0.8906121159320705,0.6973637081286821,0.9124690168842644,0.7093902241912969],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.8573308812702467,0.6990294902200371,0.8646579279964665,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.851307579513105,0.6990294902200371,0.8568093832826151,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8417100225777954,0.6990294902200371,0.8521399823304211,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8504739496417003,0.6990294902200371,0.8563929518013156,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":"ق","boundary":[0.8438345133503486,0.6990294902200371,0.8507965114852265,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8410556959850791,0.6990294902200371,0.8463228256601552,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":"سدر.م.","boundary":[0.8129357575831944,0.6990294902200371,0.8433078003828411,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7922557548836755,0.6990294902200371,0.7976532590556594,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.7981882546382645,0.6990294902200371,0.817744429174438,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":"در.یساع","boundary":[0.7670595796112695,0.6990294902200371,0.7942312104026329,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"ت.ک.ی","boundary":[0.7370525854029646,0.6990294902200371,0.7665459040934527,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.720964372484539,0.6990294902200371,0.7248798121399463,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"دو.","boundary":[0.6878101379208796,0.6990294902200371,0.6952921733029521,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.ی","boundary":[0.6318247214587219,0.6990294902200371,0.6398191507389404,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.6157365085402965,0.6990294902200371,0.6196519481957037,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.5833254086090115,0.6990294902200371,0.6041294650313996,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"واح","boundary":[0.5475245717581232,0.6990294902200371,0.5519297826649509,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"د.","boundary":[0.5321977459016394,0.6990294902200371,0.5470082887503682,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"وق","boundary":[0.47887718415627767,0.6990294902200371,0.4932183788161383,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"ع.خ","boundary":[0.45784256282516933,0.6990294902200371,0.4783661161283989,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"واب.","boundary":[0.42439107440856,0.6990294902200371,0.4573236723274763,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"در.ک","boundary":[0.39118469004613726,0.6990294902200371,0.41459789283555654,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"ودکان.ب","boundary":[0.33871417002061455,0.6990294902200371,0.3906684070383823,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"الای.","boundary":[0.2989186585844704,0.6990294902200371,0.33818745705310693,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.28989367576322767,0.6990294902200371,0.30032363551585356,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.31704562187101215,0.6990294902200371,0.3223127515460882,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":"ال.ی","boundary":[0.25055984342789833,0.6990294902200371,0.27771945862373615,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.23473237950328854,0.6990294902200371,0.23838746357100712,0.7126595417576673],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.6990294902200371,0.156520565426524,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.15652209924413468,0.6990294902200371,0.17607827378030824,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.18303475017178758,0.6990294902200371,0.20259092470796117,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20157461715912436,0.6990294902200371,0.20749361931873958,0.7126595417576673],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.20749484637282814,0.6973637081286821,0.23574776676155884,0.7093902241912969],"dir":"ltr"},{"str":"موقع.خواب.در.بچه","boundary":[0.8155381859232355,0.7150648449701903,0.9509451384117011,0.7286948965078204],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.7397123785216453,0.7150648449701903,0.7515503828408757,0.7286948965078204],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7008162977324042,0.7150648449701903,0.71124625748503,0.7286948965078204],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7188573672327477,0.7150648449701903,0.7397172867379995,0.7286948965078204],"dir":"ltr"},{"str":".سال.و.","boundary":[0.6444141430254247,0.7150648449701903,0.7008141503877492,0.7286948965078204],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.5606913222734858,0.7150648449701903,0.5815512417787376,0.7286948965078204],"dir":"ltr"},{"str":"50","boundary":[0.5891598974182782,0.7150648449701903,0.6100198169235301,0.7286948965078204],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6100146019436536,0.7150648449701903,0.6159336041032688,0.7286948965078204],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.6159351379208796,0.7133990628788353,0.6444181309512124,0.7254255789414501],"dir":"ltr"},{"str":".موقع.خواب.در.بچه.های.بالای.","boundary":[0.3357827378030824,0.7150648449701903,0.5606787449690783,0.7286948965078204],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.31492772651418477,0.7150648449701903,0.33578764601943656,0.7286948965078204],"dir":"ltr"},{"str":".سال","boundary":[0.27843820555610094,0.7150648449701903,0.31491698979091004,0.7286948965078204],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27306984391871997,0.7141135287582061,0.27843820555610094,0.7253382770833132],"dir":"ltr"},{"str":"تجویز.حداکثر.","boundary":[0.8158299180327869,0.7311001997203433,0.9130371429272602,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.7927797069794836,0.7311001997203433,0.8024274197506626,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6915701384117012,0.7311001997203433,0.6974891405713164,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":"75","boundary":[0.6974882202807501,0.7311001997203433,0.7183481397860019,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7191319205850595,0.7311001997203433,0.7250509227446746,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7250524565622853,0.7294344176289884,0.7535354495926181,0.7414609336916033],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7535314616668303,0.7311001997203433,0.7601544861097477,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.7601520320015707,0.7294344176289884,0.7919940855992934,0.7414609336916033],"dir":"ltr"},{"str":"(حداکثر.","boundary":[0.630659173456366,0.7311001997203433,0.6907878914302543,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5497527486011584,0.7311001997203433,0.561460378423481,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5555465912437421,0.7311001997203433,0.565976550996368,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5667630926671248,0.7311001997203433,0.5726820948267399,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.5726833218808285,0.7294344176289884,0.6011663149111612,0.7414609336916033],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6011626337488957,0.7311001997203433,0.6077856581918132,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":"kg","boundary":[0.6077832040836361,0.7294344176289884,0.629870177677432,0.7414609336916033],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.5216700819672132,0.7311001997203433,0.5363502503190342,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.46128061499950923,0.7311001997203433,0.5208878349857663,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.45591225336212826,0.7301488835083592,0.4622708476489643,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":"طول.","boundary":[0.4098342249926377,0.7311001997203433,0.44294934720722495,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":"مدت.","boundary":[0.368661958869147,0.7311001997203433,0.4090259031118092,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":"درمان.حداکثر.","boundary":[0.27046388779817415,0.7311001997203433,0.36785363698831847,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.24741367674487094,0.7311001997203433,0.2570613895160499,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23617938303720432,0.7311001997203433,0.2420983851968195,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.23619717532148818,0.7311001997203433,0.2466271350741141,0.7447302512579735],"dir":"ltr"},{"str":"ماه.","boundary":[0.20277743692941985,0.7311001997203433,0.22272473495631687,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":"(شامل.","boundary":[0.15060156326690882,0.7311001997203433,0.20199518994797291,0.7447302512579735],"dir":"rtl"},{"str":"قطع.تدریجی)","boundary":[0.8145249460096202,0.7471355544704965,0.9130359158731718,0.7607656060081267],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8091565843722393,0.7461842382585123,0.8145249460096202,0.7574089865836195],"dir":"ltr"},{"str":".امکان.عود.بیماری.بعد.از.قطع.دارو","boundary":[0.5604357882595464,0.7471355544704965,0.8095553769510161,0.7607656060081267],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.5491471974084619,0.7461842382585123,0.5604357882595464,0.7607656060081267],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.8854354814960245,0.765225020625475,0.9130441984882695,0.7796568399006129],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.8066267056051831,0.7676913959898785,0.8854219839010504,0.7821232152650163],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.7611827574359478,0.7676913959898785,0.8005527878668892,0.7821232152650163],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8909722563070581,0.7837518059818287,0.9026798861293807,0.7973818575194589],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.9026166928438206,0.7837518059818287,0.9130466525964465,0.7973818575194589],"dir":"ltr"},{"str":"تشدید.عوارض.جانبی.تجویز.با.هم","boundary":[0.6948629380583097,0.7837518059818287,0.8910244061058212,0.7973818575194589],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.614682622459998,0.7837518059818287,0.6264945518798469,0.7973818575194589],"dir":"rtl"},{"str":"با.آنتی.موسکارینی.ها،.آنتی.سایکوتیک","boundary":[0.3795391798370472,0.7837518059818287,0.602948917738294,0.7973818575194589],"dir":"rtl"},{"str":".ها.","boundary":[0.33672419505251794,0.7837518059818287,0.34263798223225683,0.7973818575194589],"dir":"rtl"},{"str":"و.سرکوب.گرهای.سیستم.","boundary":[0.15060156326690882,0.7837518059818287,0.3169522995426061,0.7973818575194589],"dir":"rtl"},{"str":"عصبی.مرکزی.","boundary":[0.831067475704329,0.7997871607319819,0.9130730342593502,0.813417212269612],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر.","boundary":[0.7731811990772554,0.7997871607319819,0.7905992318641407,0.813417212269612],"dir":"rtl"},{"str":"الکل.","boundary":[0.7286191960341613,0.7997871607319819,0.7624904903308138,0.813417212269612],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7070399160695003,0.7997871607319819,0.7187475458918229,0.813417212269612],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7187717802100717,0.7997871607319819,0.7292017399626977,0.813417212269612],"dir":"ltr"},{"str":"کاهش.غلظت.پلاسمایی.داروهای.افسردگی.ضد.","boundary":[0.40410173505448116,0.7997871607319819,0.7076396387552764,0.813417212269612],"dir":"rtl"},{"str":"سه.حلقه","boundary":[0.3386537376067537,0.7997871607319819,0.3934110263080397,0.813417212269612],"dir":"rtl"},{"str":"تجویز..ای.در.هم","boundary":[0.2307818788652204,0.7997871607319819,0.30053223471090607,0.813417212269612],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.15060156326690882,0.7997871607319819,0.16241349268675764,0.813417212269612],"dir":"rtl"},{"str":"باربیتوراتبا","boundary":[0.8515805990478061,0.815822515482135,0.9199411627564543,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.897772283302248,0.815822515482135,0.9039520344556788,0.8294525670197652],"dir":"ltr"},{"str":".ها،","boundary":[0.8116729655443214,0.815822515482135,0.8236939797481158,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8060147123785217,0.815822515482135,0.8118621131433111,0.8294525670197652],"dir":"ltr"},{"str":"ریفامپین","boundary":[0.74849348434279,0.815822515482135,0.8097767486636267,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7428352311769905,0.815822515482135,0.7489059480801126,0.8294525670197652],"dir":"ltr"},{"str":"هالوپریدول","boundary":[0.6673744723667421,0.815822515482135,0.7449394755570827,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6617162192009425,0.815822515482135,0.6677831177840149,0.8294525670197652],"dir":"ltr"},{"str":"فنوتیازینو","boundary":[0.6030998453911849,0.815822515482135,0.6676508663001866,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500868140767646,0.815822515482135,0.656153712659837,0.8294525670197652],"dir":"ltr"},{"str":"کاهش..ها","boundary":[0.5704726305585551,0.815822515482135,0.6232247594973988,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.5472007828605084,0.815822515482135,0.5583869146951997,0.8294525670197652],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5586507313242368,0.815822515482135,0.5690806910768627,0.8294525670197652],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5667253607539021,0.815822515482135,0.5728316029542511,0.8294525670197652],"dir":"ltr"},{"str":"تابول","boundary":[0.5093843562874252,0.815822515482135,0.5367864680475116,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5033610545302837,0.815822515482135,0.5089850942675008,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":"م.","boundary":[0.4544471507804065,0.815822515482135,0.4719434082654364,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.437159492490429,0.815822515482135,0.4470038582472522,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":"زای","boundary":[0.3944540222833023,0.815822515482135,0.4116373809757534,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":"ش.غلظت.پلاسمایی.داروهای.","boundary":[0.18921327427112986,0.815822515482135,0.3831003051345945,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.156520565426524,0.815822515482135,0.17322853971871832,0.8294525670197652],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15060156326690882,0.815822515482135,0.15614853073006477,0.8294525670197652],"dir":"ltr"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.910797002306862,0.8318578702322882,0.974255484931776,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.9051387491410625,0.8318578702322882,0.9112513574285859,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.8836269571512715,0.8318578702322882,0.9052577058185934,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.877968703985472,0.8318578702322882,0.8840813122729952,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":"حلقه","boundary":[0.8450882558653188,0.8318578702322882,0.8780105530503053,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".ای","boundary":[0.8056682229802692,0.8318578702322882,0.8176946184475314,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8000099698144697,0.8318578702322882,0.8060943436819161,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7921353502012372,0.8318578702322882,0.8002969172853891,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7864770970354374,0.8318578702322882,0.7925614709028839,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":"افزا","boundary":[0.746074040443703,0.8318578702322882,0.7498099556364701,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":"یش","boundary":[0.6950454623539808,0.8318578702322882,0.7004173073133848,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6893872091881812,0.8318578702322882,0.6951466254056393,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":"احتمالمسمومیت","boundary":[0.5906467802100718,0.8318578702322882,0.6895879859134193,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5849885270442722,0.8318578702322882,0.5909696671617823,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6354382423677237,0.8318578702322882,0.6415039893939558,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":"بامصرف","boundary":[0.5287997263669384,0.8318578702322882,0.5850315982734167,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5699172352017278,0.8318578702322882,0.5758983753192379,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.5263486858250712,0.8318578702322882,0.5313669951230919,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.5206904326592716,0.8318578702322882,0.5292291910892829,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":"همدر","boundary":[0.498649320212035,0.8318578702322882,0.5232120264730934,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4929910670462354,0.8318578702322882,0.49896576705342244,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":".زمان","boundary":[0.43399660719544525,0.8318578702322882,0.44599811226332825,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42833835402964565,0.8318578702322882,0.4344100777672356,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.4189253153529008,0.8318578702322882,0.4285282744754834,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4132670621871012,0.8318578702322882,0.41933878592469115,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":"سا","boundary":[0.39629230268970256,0.8318578702322882,0.4133189740400145,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":"یمتید","boundary":[0.3271155946304113,0.8318578702322882,0.33277773424509205,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی.سایکوتیکین،","boundary":[0.19341654805143813,0.8318578702322882,0.2993014994600962,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27769062285265533,0.8318578702322882,0.2835380236174446,0.8454879217699184],"dir":"ltr"},{"str":".ها.","boundary":[0.15060156326690882,0.8318578702322882,0.1565153504466477,0.8454879217699184],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکنندهو.","boundary":[0.8660201114165113,0.8478932249824414,0.9353271939727104,0.8615232765200715],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.790194304014921,0.8478932249824414,0.8020323083341513,0.8615232765200715],"dir":"rtl"},{"str":"کانال.","boundary":[0.7451108029841955,0.8478932249824414,0.7885515853538824,0.8615232765200715],"dir":"rtl"},{"str":"کلسیم.کاهش.","boundary":[0.6449555806419947,0.8478932249824414,0.7434941592225386,0.8615232765200715],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6680057916952978,0.8478932249824414,0.6797134215176204,0.8615232765200715],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6797078997742221,0.8478932249824414,0.690137859526848,0.8615232765200715],"dir":"ltr"},{"str":"اثر.","boundary":[0.6140046750760774,0.8478932249824414,0.6298842887994504,0.8615232765200715],"dir":"rtl"},{"str":"پایین.آورندگی.","boundary":[0.4854554211249632,0.8478932249824414,0.5583608397958182,0.8615232765200715],"dir":"rtl"},{"str":"فشارخون.","boundary":[0.41208065426524,0.8478932249824414,0.4838127024639246,0.8615232765200715],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی.داروهای.","boundary":[0.30157523068616865,0.8478932249824414,0.41043793560420144,0.8615232765200715],"dir":"rtl"},{"str":"ضد.فشارخون.","boundary":[0.21067813144203398,0.8478932249824414,0.28650393884362424,0.8615232765200715],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر.","boundary":[0.15060156326690882,0.8478932249824414,0.16582930450574263,0.8615232765200715],"dir":"rtl"},{"str":"کلونیدین.","boundary":[0.8494938401884756,0.8642492868275975,0.9189573721409641,0.8778793383652276],"dir":"rtl"},{"str":"و.گوانتیدین.","boundary":[0.7565368238931972,0.8642492868275975,0.8382816334544029,0.8778793383652276],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7346857514479238,0.8642492868275975,0.7463933812702463,0.8778793383652276],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7464050382840877,0.8642492868275975,0.7568349980367135,0.8778793383652276],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.6839439972513989,0.8642492868275975,0.7408655026013548,0.8778793383652276],"dir":"rtl"},{"str":"خطر.آریتمی.مصرف.در.هم","boundary":[0.5337786517129676,0.8642492868275975,0.672731790517326,0.8778793383652276],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.4535983361146559,0.8642492868275975,0.46541026553450476,0.8778793383652276],"dir":"rtl"},{"str":"با.داروهای.ضدآریتمی.طولانی.کننده.","boundary":[0.1908385074114067,0.8642492868275975,0.4423339795818199,0.8778793383652276],"dir":"rtl"},{"str":".،QT","boundary":[0.15060156326690882,0.8625835047362425,0.1911339206832237,0.8778793383652276],"dir":"ltr"},{"str":"سیزاپراید.","boundary":[0.8661642902719153,0.8806051883192061,0.9353670732305882,0.8942352398568363],"dir":"rtl"},{"str":"و.یا.ترفنادین.","boundary":[0.7479511264356533,0.8806051883192061,0.8221498601158339,0.8942352398568363],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7260745926180427,0.8806051883192061,0.7377822224403653,0.8942352398568363],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7378383601649161,0.8806051883192061,0.7482683199175421,0.8942352398568363],"dir":"ltr"},{"str":"خودداری.مصرف.هماز.","boundary":[0.6298842887994504,0.8806051883192061,0.7323325684696183,0.8942352398568363],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.5497039732011387,0.8806051883192061,0.5615159026209876,0.8942352398568363],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.5285833047020714,0.8806051883192061,0.538491766467066,0.8942352398568363],"dir":"rtl"},{"str":"سایر.داروهای.ضدافسردگی.به","boundary":[0.33638522136055754,0.8806051883192061,0.4886365588495141,0.8942352398568363],"dir":"rtl"},{"str":".دلیل.تشدید.عوارض.","boundary":[0.15060156326690882,0.8806051883192061,0.2713544223029351,0.8942352398568363],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی.","boundary":[0.8659618263473053,0.8969614105179098,0.9130530946304113,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8494708329243154,0.8969614105179098,0.861178462746638,0.91059146205554],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8552447359379602,0.8969614105179098,0.8656746956905861,0.91059146205554],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف.منع.","boundary":[0.8025099391381173,0.8969614105179098,0.8579712501227056,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7799290762736821,0.8969614105179098,0.8019362913517227,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.6997487606753706,0.8969614105179098,0.7115606900952195,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":"ضد.افسردگی.ها.","boundary":[0.5827246122509081,0.8969614105179098,0.6873371085697458,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":"MAOI","boundary":[0.501206194169039,0.8952956284265547,0.560702979287327,0.9073221444891696],"dir":"ltr"},{"str":"ها.حداقل.یا.","boundary":[0.4319211985864337,0.8969614105179098,0.5012204586728184,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42988981054284875,0.8969614105179098,0.43580881270246397,0.91059146205554],"dir":"ltr"},{"str":"هفته.طی.","boundary":[0.37846765485422595,0.8969614105179098,0.41747815843722397,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.36775056444488075,0.8969614105179098,0.37818052419750664,0.91059146205554],"dir":"ltr"},{"str":"پس.","boundary":[0.3441816162756455,0.8969614105179098,0.3718210096201041,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.3211314052223423,0.8969614105179098,0.3317178143712575,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":"قطع.","boundary":[0.27870754392853636,0.8969614105179098,0.3087197531167174,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":"آنها.","boundary":[0.24194193580053008,0.8969614105179098,0.2662958918229116,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22749644154314325,0.8969614105179098,0.24131613821537254,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":".دلیل.","boundary":[0.15060156326690882,0.8969614105179098,0.16246564248552076,0.91059146205554],"dir":"rtl"},{"str":"وجود.خطر.هیپرترمی.بدخیم،.پرفشاری.خون.و.کوما.","boundary":[0.5465952316678119,0.913317472363066,0.9131300922744675,0.9269475239006962],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1506,0.1263,0.97426,0.92695],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":41,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/68892bbca130402ba1b7e45760f65c5d.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/7fa4b7cb553ae25476deb187d05656bd.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08055,0.1263,0.04141,0.12642]},"elements":[{"words":[{"str":"کلر","boundary":[0.9195472783940316,0.42032085341761516,0.9585890718562874,0.4379597436427836],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.91955,0.42032,0.95859,0.43796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6417314960243448,0.12630250426139542,0.7824255178168255,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.5375681015019143,0.12630250426139542,0.6240263325807401,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"اسیدی","boundary":[0.7015476219691764,0.19299005948314837,0.8312472391283008,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.4079749312849711,0.19299005948314837,0.511108827427113,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.3206700328850496,0.19299005948314837,0.39594980121723766,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.4869551879846864,0.29855358406715127,0.598899916560322,0.3796013982879453],"dir":"ltr"},{"str":"آمونيوم","boundary":[0.6773126901933838,0.42032085341761516,0.7718599685874153,0.4379597436427836],"dir":"rtl"},{"str":"AMMONIUM","boundary":[0.08646743398449004,0.41623567454022625,0.26030265289093946,0.43146926155287174],"dir":"ltr"},{"str":"CHLORIDE","boundary":[0.2668597231765976,0.41623567454022625,0.41971231716894086,0.43146926155287174],"dir":"ltr"},{"str":"Ammorchlor","boundary":[0.08646743398449004,0.44065396511227956,0.20494932266614316,0.4518787134373867],"dir":"ltr"},{"str":"®,","boundary":[0.2103176843035241,0.44065396511227956,0.23172671051339944,0.4518787134373867],"dir":"ltr"},{"str":"Chorammonic","boundary":[0.2370950721507804,0.44065396511227956,0.36950034357514483,0.4518787134373867],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.37486870521252574,0.44065396511227956,0.3909093697850201,0.4518787134373867],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8065061475409836,0.4689961928058984,0.8433177701973104,0.4882386185060822],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.736376684748841,0.4753101137387712,0.8055683714538137,0.489741933013909],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7110497350854804,0.4753101137387712,0.7311380313144203,0.489741933013909],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6928971974084618,0.4753101137387712,0.7063095121232944,0.489741933013909],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.675166879356042,0.4753101137387712,0.6919253705703347,0.489741933013909],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6671465470697948,0.4753101137387712,0.6742143786198096,0.489741933013909],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6556723642878178,0.4753101137387712,0.6661912854618632,0.489741933013909],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6340560899477641,0.4753101137387712,0.6547115809364877,0.489741933013909],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6144264749190145,0.4729549210098425,0.6321451359575931,0.48578320480996495],"dir":"ltr"},{"str":"?","boundary":[0.8177941248650241,0.4831242172742462,0.8433045793658585,0.50236664297443],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7682771360763154,0.4906407898133805,0.8115459654461569,0.5050726090885184],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.6997775964464514,0.4906407898133805,0.7621512098753314,0.5050726090885184],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.6085418302738785,0.4906407898133805,0.6765034480219889,0.5050726090885184],"dir":"rtl"},{"str":"نمک","boundary":[0.5620176143614412,0.4911841753698554,0.6027883270344557,0.5048142269074856],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدىکننده","boundary":[0.4498460047118878,0.4911841753698554,0.5562289866987338,0.5048142269074856],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدىکننده","boundary":[0.3214766675665064,0.4911841753698554,0.42786225704329056,0.5048142269074856],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار،","boundary":[0.2708600728870129,0.4911841753698554,0.315688039903799,0.5048142269074856],"dir":"rtl"},{"str":"خلطآور،","boundary":[0.1970081353686071,0.4911841753698554,0.26507144522430554,0.5048142269074856],"dir":"rtl"},{"str":"متعادلکننده","boundary":[0.08646620693040151,0.4911841753698554,0.1912195077058997,0.5048142269074856],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروليت","boundary":[0.7031621183861786,0.5072195301200085,0.7881141405713165,0.5208495816576387],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6620420020614509,0.5072195301200085,0.6972431162265633,0.5208495816576387],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8157090532050653,0.5386441751774312,0.8433177701973104,0.553075994452569],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7508393049965643,0.5411105505418347,0.8096182634730539,0.5555423698169725],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.6691727201335035,0.5411105505418347,0.7447653872582704,0.5555423698169725],"dir":"rtl"},{"str":"E.C","boundary":[0.08646743398449004,0.5401842895716475,0.11701880606545752,0.5514090378967548],"dir":"ltr"},{"str":"Tab:","boundary":[0.12143085707442557,0.5401842895716475,0.15900951872473826,0.5514090378967548],"dir":"ltr"},{"str":"500mg","boundary":[0.16362152743692943,0.5401842895716475,0.22112741729655447,0.5514090378967548],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8186276013546678,0.5577029659994356,0.8389752257779524,0.5721347852745734],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7412603072543439,0.5616914473030137,0.8125184058113282,0.5761232665781515],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6566948071070974,0.5616914473030137,0.7351863895160499,0.5761232665781515],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5307714489054678,0.5616914473030137,0.6506208893688034,0.5761232665781515],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8292394718759202,0.5781988547098643,0.8432938426425836,0.5918289062474945],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7772461225090802,0.5781988547098643,0.8236333685088838,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"دیورز","boundary":[0.7221759350152155,0.5781988547098643,0.7716400191420438,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدی","boundary":[0.6547201703151074,0.5781988547098643,0.716569831648179,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6099495680769609,0.5781988547098643,0.6491140669480711,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.5692466501423383,0.5781988547098643,0.6043434647099245,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.49110017669578876,0.5781988547098643,0.5636405467753018,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"بازی،","boundary":[0.43988907431039564,0.5781988547098643,0.4854940733287524,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.38088157700991465,0.5781988547098643,0.4342829709433592,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"احتباس","boundary":[0.3061248404829685,0.5781988547098643,0.37527547364287817,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.2721231716894081,0.5781988547098643,0.3005187371159321,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.21285492539511147,0.5781988547098643,0.2665170683223717,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"قاعدگى","boundary":[0.137576690880534,0.5781988547098643,0.20724882202807499,0.5918289062474945],"dir":"rtl"},{"str":"دوزاژ","boundary":[0.7973090703838226,0.594555076908568,0.8432791179935213,0.6081851284461982],"dir":"rtl"},{"str":"عمومى","boundary":[0.7296707813880436,0.594555076908568,0.7917029670167862,0.6081851284461982],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان:","boundary":[0.6267270786296261,0.594555076908568,0.7240646780210073,0.6081851284461982],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5756886841071955,0.5944286262351233,0.5861186438598214,0.6080586777727534],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5937297536075391,0.5944286262351233,0.6041597133601649,0.6080586777727534],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6041572592519879,0.5944286262351233,0.6100762614116031,0.6080586777727534],"dir":"ltr"},{"str":"g","boundary":[0.6100774884656915,0.5927628441437682,0.6215811205457936,0.6047893602063831],"dir":"ltr"},{"str":".هر.","boundary":[0.5448012785903603,0.5944286262351233,0.5757000343575145,0.6080586777727534],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5163327034455679,0.5944286262351233,0.5267626631981939,0.6080586777727534],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5343737729459115,0.5944286262351233,0.5448037326985374,0.6080586777727534],"dir":"ltr"},{"str":".ساعت،.گاهی.تا.","boundary":[0.3937754613723373,0.5944286262351233,0.5163535633650731,0.6080586777727534],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.3663842397172868,0.5944286262351233,0.3768141994699127,0.6080586777727534],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.37681174536173556,0.5944286262351233,0.3827307475213508,0.6080586777727534],"dir":"ltr"},{"str":"g","boundary":[0.3827319745754393,0.5927628441437682,0.3942356066555414,0.6047893602063831],"dir":"ltr"},{"str":".هر.","boundary":[0.33549683420045157,0.5944286262351233,0.36639558996760585,0.6080586777727534],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.32506932855600273,0.5944286262351233,0.3354992883086287,0.6080586777727534],"dir":"ltr"},{"str":".ساعت","boundary":[0.2747147099244135,0.5944286262351233,0.32506534063021497,0.6080586777727534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2693463482870325,0.5934773100231391,0.2747147099244135,0.6047020583482463],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان:","boundary":[0.7719685628742516,0.6109109784001767,0.8432834126828311,0.6245410299378068],"dir":"rtl"},{"str":"75.mg","boundary":[0.6820862373613429,0.6091187456353768,0.737344470894277,0.6244145792643621],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7373404829684893,0.6107845277267319,0.7439635074114067,0.6244145792643621],"dir":"ltr"},{"str":"kg","boundary":[0.7439610533032296,0.6091187456353768,0.7660480268970256,0.6211452616979917],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7660480268970257,0.6107845277267319,0.7719670290566408,0.6244145792643621],"dir":"ltr"},{"str":".روزانه.از.راه.خوراکی.به.صورت.منقسم.در.4.دوز","boundary":[0.34624460096201043,0.6107845277267319,0.6820110802984196,0.6244145792643621],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34087623932462946,0.6098332115147477,0.34624460096201043,0.6210579598398549],"dir":"ltr"},{"str":"خلط","boundary":[0.802834188181015,0.6272672005988804,0.8433024320212035,0.6408972521365106],"dir":"rtl"},{"str":"آور:","boundary":[0.7635653897123785,0.6272672005988804,0.7972280848139787,0.6408972521365106],"dir":"rtl"},{"str":"250-500mg","boundary":[0.6555373883380781,0.6254749678340806,0.7576488416609405,0.6407708014630658],"dir":"ltr"},{"str":"خوراکی.هر.4-2.ساعت","boundary":[0.48785860655737706,0.6271407499254356,0.6555462844802199,0.6407708014630658],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4824902449199961,0.6261894337134514,0.48785860655737706,0.6374141820385586],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.8157090532050653,0.6449093486318636,0.8433177701973104,0.6593411679070014],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.736900277314224,0.647375723996267,0.8156955556100912,0.6618075432714048],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.6914563291449887,0.647375723996267,0.7308263595759301,0.6618075432714048],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش.احتمال.بروز.اسیدوز.سیستمیک.در.مصرف.هم.زمان.با.اسپیرونولاکتون","boundary":[0.2995137798174144,0.6650396694632325,0.8433318813193286,0.6786697210008626],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.8104965274369296,0.6770533923193858,0.843332494846373,0.6962958180195695],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.7560800530087367,0.6852746435340639,0.8104968342004516,0.6997064628092017],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7130932806518112,0.6852746435340639,0.7500061352704428,0.6997064628092017],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.6304603906940218,0.6852746435340639,0.7070193629135173,0.6997064628092017],"dir":"rtl"},{"str":"در.مبتلایان.","boundary":[0.7605443825463827,0.7016557606210172,0.8433061131834692,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.7331657381957396,0.7016557606210172,0.7458902890939433,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدوز.تنفسی.","boundary":[0.6525421493079415,0.7016557606210172,0.7317576936291352,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه.","boundary":[0.5921787572396191,0.7016557606210172,0.6061809782075194,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.5708755644448807,0.7016557606210172,0.5775768135859429,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"مقادیر.","boundary":[0.5204206341415529,0.7016557606210172,0.5694935947776578,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"بالای.","boundary":[0.47338151565721015,0.7016557606210172,0.51903866447433,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"CO","boundary":[0.43545480759791894,0.700704444409033,0.46442248699322675,0.7119291927341402],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4625966305094729,0.7016557606210172,0.4685156326690881,0.7152858121586474],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4659768577598901,0.7086133374050607,0.4722363674290764,0.7151573656785982],"dir":"ltr"},{"str":"و.","boundary":[0.4412934377147345,0.7016557606210172,0.4479946868557967,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"پایه.","boundary":[0.3870576470010798,0.7016557606210172,0.395975262589575,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"بافر،.مبتلایان.","boundary":[0.28254945027976835,0.7016557606210172,0.37240355354864046,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.2551708059291254,0.7016557606210172,0.26789535682732896,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"نارسایی.","boundary":[0.19345151909296163,0.7016557606210172,0.25376276136252085,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"شدید.کلیوی.","boundary":[0.10185039756552469,0.7016557606210172,0.19204347452635714,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.08054720477078631,0.7016557606210172,0.08724845391184845,0.7152858121586474],"dir":"rtl"},{"str":"کبدی.(به.عنوان.خوددرمانی)","boundary":[0.6468268381270247,0.7173704082761673,0.8433012049671149,0.7310004598137974],"dir":"rtl"},{"str":"L","boundary":[0.8065061475409836,0.7312916217676734,0.8433177701973104,0.7505340474678572],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7293876386571121,0.7376055427005462,0.8064711764994602,0.752037361975684],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.6572736698733681,0.7376055427005462,0.7233137209188182,0.752037361975684],"dir":"rtl"},{"str":"شایعترین:","boundary":[0.7497512147835478,0.7553959388409566,0.8433340286639837,0.7690259903785868],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک.معده،.تهوع،.استفراغ.","boundary":[0.5362609821340925,0.7552694881675118,0.7449905516835184,0.7688995397051419],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین:","boundary":[0.7595590581132816,0.7730348290661251,0.8433116349268676,0.7866648806037552],"dir":"rtl"},{"str":"کوما،.کزاز.ناشی.از.کمبود.کلسیم،.تشنجات.کلونیک،.اسیدوز.متابولیک.هیپرکلرمی،.هیپوکالمی","boundary":[0.09679646853833317,0.7729083783926802,0.7540403823500538,0.7865384299303104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.0914281069009522,0.771957062180696,0.09679646853833317,0.7831818105058033],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.827739551634436,0.7906737192912934,0.8426804689800725,0.8043037708289236],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.8141884264258369,0.7906737192912934,0.8270955016197113,0.8043037708289236],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8023530295965445,0.7906737192912934,0.8135130865318542,0.8043037708289236],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض:سردرد،.","boundary":[0.7111399639246099,0.7905472686178486,0.7961367735839796,0.8043037708289236],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7263703126533818,0.7905472686178486,0.731637442328458,0.8041773201554787],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.7016226256503387,0.7905472686178486,0.7084712269450172,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6955993238931973,0.7905472686178486,0.7003129124265132,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6818057021203495,0.7905472686178486,0.6942809769804654,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ی،.","boundary":[0.6480126325218416,0.7905472686178486,0.6615558193721846,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6156901872484539,0.7905472686178486,0.6209573169235301,0.8041773201554787],"dir":"ltr"},{"str":"وابودگ","boundary":[0.5585522602336311,0.7905472686178486,0.6081727937567488,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"جی،.ان،.هی","boundary":[0.4974665934524394,0.7905472686178486,0.5384615502601354,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4866194353097085,0.7905472686178486,0.49514506547858267,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.48059613355256703,0.7905472686178486,0.48547664161015414,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"رون","boundary":[0.42869665382350053,0.7905472686178486,0.44797904191616766,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4226759595562972,0.7905472686178486,0.4280473888288996,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"یلاس","boundary":[0.38987373613428883,0.7905472686178486,0.42202147958181996,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.38385043437714733,0.7905472686178486,0.38921925615981157,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"احون،.ساس.","boundary":[0.3230150866300187,0.7905472686178486,0.38119600962010414,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"رش.","boundary":[0.24667038873073532,0.7905472686178486,0.2813500049082164,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"عض","boundary":[0.2207180413762639,0.7905472686178486,0.24535882129184258,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"لات،.","boundary":[0.1796578973201139,0.7905472686178486,0.22007399136153924,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.16881073917738298,0.7905472686178486,0.17722527556102957,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.16278743742024152,0.7905472686178486,0.16760541728177156,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.1567354532737803,0.7905472686178486,0.16210688254638264,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ررف","boundary":[0.13533317586139199,0.7905472686178486,0.1560887957691175,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.13027725287130656,0.7905472686178486,0.13468391086679102,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":"کسی","boundary":[0.09069034063021499,0.7905472686178486,0.1296227728968293,0.8041773201554787],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08054720477078631,0.7905472686178486,0.08543281974219118,0.8041773201554787],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.08646620693040151,0.7905472686178486,0.09090716221685163,0.8041773201554787],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات.","boundary":[0.7718562874251498,0.808186158843017,0.8433119416903898,0.8218162103806471],"dir":"rtl"},{"str":".،EEG","boundary":[0.7170354986747816,0.806520376751662,0.7711476636890154,0.8218162103806471],"dir":"ltr"},{"str":"برادي.کاردی،.","boundary":[0.6176379822322569,0.808186158843017,0.7163314763914793,0.8218162103806471],"dir":"rtl"},{"str":"تشنگی،.","boundary":[0.5553971974084618,0.808186158843017,0.6169339599489546,0.8218162103806471],"dir":"rtl"},{"str":"بی.اشتهایی،.","boundary":[0.4676030111907334,0.808186158843017,0.5546931751251596,0.8218162103806471],"dir":"rtl"},{"str":"تهوع،.","boundary":[0.4210332408952587,0.808186158843017,0.4668989889074311,0.8218162103806471],"dir":"rtl"},{"str":"گلیکوزوری،.بی.نظمی.تنفس،.","boundary":[0.2315730219888093,0.808186158843017,0.420355293511338,0.8218162103806471],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.19970949494453719,0.808186158843017,0.2301649774222048,0.8218162103806471],"dir":"rtl"},{"str":".های.","boundary":[0.12388368754294692,0.808186158843017,0.1357216918621773,0.8218162103806471],"dir":"rtl"},{"str":"آپنه،.","boundary":[0.08054720477078631,0.808186158843017,0.11058548885834889,0.8218162103806471],"dir":"rtl"},{"str":"بثورات.","boundary":[0.7906188647295572,0.8258250490681855,0.8432640865809364,0.8394551006058157],"dir":"rtl"},{"str":"جلدی،.","boundary":[0.7348707298517718,0.8258250490681855,0.7878810002944929,0.8394551006058157],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ.پریدگی،.","boundary":[0.6348995656228525,0.8258250490681855,0.7292907013841169,0.8394551006058157],"dir":"rtl"},{"str":"انسفالوپاتی.کبدی،.","boundary":[0.5000401860213999,0.8258250490681855,0.6321356262884068,0.8394551006058157],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرگلیسمی،.","boundary":[0.3912296309021302,0.8258250490681855,0.4824657038382252,0.8394551006058157],"dir":"rtl"},{"str":"هیپرکلسی.اوری،.","boundary":[0.26857330421124964,0.8258250490681855,0.38847612152743694,0.8394551006058157],"dir":"rtl"},{"str":"هیپوکلسمی،.","boundary":[0.171444304014921,0.8258250490681855,0.26583543977618534,0.8394551006058157],"dir":"rtl"},{"str":"هیپوناترمی،.","boundary":[0.08054720477078631,0.8258250490681855,0.16870643957985668,0.8394551006058157],"dir":"rtl"},{"str":"هیپومنیزیمی.و.تتانی","boundary":[0.6976652228330225,0.8434639392933541,0.8433456856778246,0.8570939908309843],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6922968611956415,0.8425126230813699,0.6976652228330225,0.8537373714064771],"dir":"ltr"},{"str":"توجه:","boundary":[0.792823267399627,0.859946451811955,0.8433042726023364,0.8735765033495851],"dir":"rtl"},{"str":"مراقب.بروز.اسیدوز.با.این.دارو.باشید.","boundary":[0.5606382521841563,0.8608848489148875,0.7880484931775794,0.8729113649775023],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08055,0.1263,0.84335,0.87358],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":45,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/5d6f24fc0dfa1126e504b254e0b8f1da.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/85d4b5643f2e7ea582a54e79706ac27e.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08055,0.1263,0.15074,0.18453]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6417314960243448,0.12630250426139542,0.7824255178168255,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.5375681015019143,0.12630250426139542,0.6240263325807401,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"قلیایی","boundary":[0.7024163762638657,0.19299005948314837,0.831195702856582,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.4088436855796604,0.19299005948314837,0.5119775817218023,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.32153878717973894,0.19299005948314837,0.396818555511927,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.4912326985373515,0.30196254013348633,0.5946497815843722,0.3830103543542803],"dir":"ltr"},{"str":"سيتریک","boundary":[0.7438579807597919,0.426378369028033,0.8432677677432021,0.44401725925320146],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.6823055732796702,0.426378369028033,0.736778492195936,0.44401725925320146],"dir":"rtl"},{"str":"CITRIC","boundary":[0.08646743398449004,0.4245381398156655,0.19171771608764246,0.439771726828311],"dir":"ltr"},{"str":"ACID","boundary":[0.19740140620398547,0.4245381398156655,0.2718605821144596,0.439771726828311],"dir":"ltr"},{"str":"Cytra-k","boundary":[0.08646743398449004,0.447193950722553,0.1604434573475999,0.45841869904766025],"dir":"ltr"},{"str":"®,","boundary":[0.16641307548836756,0.447193950722553,0.18820862373613434,0.45841869904766025],"dir":"ltr"},{"str":"Polycitra","boundary":[0.19417824187690197,0.447193950722553,0.28488208010209093,0.45841869904766025],"dir":"ltr"},{"str":"k","boundary":[0.2908516982428585,0.447193950722553,0.3027909345243938,0.45841869904766025],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.30876055266516145,0.447193950722553,0.32458648277216057,0.45841869904766025],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8065061475409836,0.4756949622527749,0.8433177701973104,0.49493738795295866],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.736376684748841,0.4820088831856477,0.8055683714538137,0.49644070246078553],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7110497350854804,0.4820088831856477,0.7311380313144203,0.49644070246078553],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6928971974084618,0.4820088831856477,0.7063095121232944,0.49644070246078553],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.675166879356042,0.4820088831856477,0.6919253705703347,0.49644070246078553],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6671465470697948,0.4820088831856477,0.6742143786198096,0.49644070246078553],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6556723642878178,0.4820088831856477,0.6661912854618632,0.49644070246078553],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6340560899477641,0.4820088831856477,0.6547115809364877,0.49644070246078553],"dir":"rtl"},{"str":"unknow","boundary":[0.550015644939629,0.47965369045671896,0.6316392829095907,0.4924819742568415],"dir":"ltr"},{"str":".?","boundary":[0.8118738956513203,0.4978963067771823,0.8433045793658585,0.5197726647712877],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7589673112790812,0.5066217947330274,0.806136804260332,0.5202518462706575],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.686844139589673,0.5066217947330274,0.7532308334151369,0.5202518462706575],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.5954516172572887,0.5066217947330274,0.6661928192794738,0.5202518462706575],"dir":"rtl"},{"str":"آلکاليزه","boundary":[0.5255739545499166,0.5059562648727914,0.5896660572298027,0.5195863164104216],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.4732416314911162,0.5059562648727914,0.5196549523903015,0.5195863164104216],"dir":"rtl"},{"str":"ادرار","boundary":[0.42771485717090413,0.5059562648727914,0.4673226293315009,0.5195863164104216],"dir":"rtl"},{"str":"®","boundary":[0.8186276013546678,0.5425936529861037,0.8389752257779524,0.5570254722612415],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7412603072543439,0.5465821342896818,0.8125184058113282,0.5610139535648196],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6566948071070974,0.5465821342896818,0.7351863895160499,0.5610139535648196],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5307714489054678,0.5465821342896818,0.6506208893688034,0.5610139535648196],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.8278538210464319,0.565047847494155,0.843368386178463,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت.","boundary":[0.775964771277118,0.565047847494155,0.8267586752724061,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":".0/05-0/5","boundary":[0.6924990183567292,0.565047847494155,0.7748696255030922,0.5786778990317852],"dir":"ltr"},{"str":"درصد.","boundary":[0.6451470010798077,0.565047847494155,0.6914038725827035,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"به.عنوان.","boundary":[0.5881211961323255,0.565047847494155,0.6429045597329931,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی.","boundary":[0.5449933125552174,0.565047847494155,0.5740407504662806,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیدان.","boundary":[0.47845016933346424,0.565047847494155,0.5438720918818102,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"عمل.کننده.","boundary":[0.4032240846176499,0.565047847494155,0.4773550235594385,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.3822077157161088,0.565047847494155,0.38919578875036814,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.35381215028958474,0.565047847494155,0.3681794198488269,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"درمان.سوختگی.","boundary":[0.24565346765485424,0.565047847494155,0.3526909296161775,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.22309867968980077,0.565047847494155,0.2315730219888093,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"مواد.","boundary":[0.1817178143712575,0.565047847494155,0.2090703838225189,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"قلیایی.","boundary":[0.1314193334642191,0.565047847494155,0.18059659369785022,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن.","boundary":[0.08054720477078631,0.565047847494155,0.13029811279081183,0.5786778990317852],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.810175039265731,0.5834885054568312,0.8492613134386964,0.5971185569944614],"dir":"rtl"},{"str":"مفید.باشد..درمان.در.سنگ","boundary":[0.6551858373417101,0.5834885054568312,0.7988585329341319,0.5971185569944614],"dir":"rtl"},{"str":".های.ادراری.اگزالاتی،.سنگ","boundary":[0.45662547855109453,0.5834885054568312,0.5911980342593502,0.5971185569944614],"dir":"rtl"},{"str":".های.سیستئینی.همراه.","boundary":[0.26489674339844904,0.5834885054568312,0.39263767546873474,0.5971185569944614],"dir":"rtl"},{"str":"با.ترکیبات.اوریکوزوریک.","boundary":[0.08054720477078631,0.5834885054568312,0.2535280872680868,0.5971185569944614],"dir":"rtl"},{"str":"در.درمان.نقرس.در.اسیدوز.متابولیک.مزمن.کاربرد.دارد.","boundary":[0.45568279424757047,0.6019291634195073,0.8433383233532935,0.6155592149571375],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان:","boundary":[0.7459571635417689,0.6204962720556282,0.8432947629331501,0.6341263235932584],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7147856950034358,0.6203698213821834,0.720704697163051,0.6339998729198135],"dir":"ltr"},{"str":"cc","boundary":[0.7207062309806617,0.6187040392908284,0.741136681554923,0.6307305553534432],"dir":"ltr"},{"str":"محلول.","boundary":[0.6626432585648375,0.6203698213821834,0.7175048468636498,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6572457543928537,0.6203698213821834,0.6631647565524689,0.6339998729198135],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.6631049376656524,0.6203698213821834,0.6839648571709042,0.6339998729198135],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6839596421910278,0.6203698213821834,0.6950153995288113,0.6339998729198135],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.695023682143909,0.6203698213821834,0.7158836016491608,0.6339998729198135],"dir":"ltr"},{"str":"را.","boundary":[0.6409750171787574,0.6203698213821834,0.6529433959948956,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.6206365956611368,0.6203698213821834,0.6313273044075783,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":"آب.","boundary":[0.5881994208304703,0.6203698213821834,0.6109367330911948,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":"رقیق.","boundary":[0.5419946991263376,0.6203698213821834,0.5784995582605282,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":"کرده.","boundary":[0.49738054628448025,0.6203698213821834,0.5323469863551586,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.4785544689309905,0.6203698213821834,0.48773283351330127,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":"پس.","boundary":[0.43988539314813,0.6203698213821834,0.46890675615981153,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.41821715176204977,0.6203698213821834,0.430185530578188,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":"غذا.","boundary":[0.3843719323647787,0.6203698213821834,0.4085694389908708,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":"و.هنگام.خواب.می.نوشند.(محلول.استاندارد.","boundary":[0.08054720477078631,0.6203698213821834,0.37472421959359975,0.6339998729198135],"dir":"rtl"},{"str":"حاوی.پتاسیم.سیترات.","boundary":[0.6924220207126729,0.6388104793448595,0.8433174634337881,0.6524405308824897],"dir":"rtl"},{"str":"به.مقادیر.مختلف.مثلا","boundary":[0.5330783105919309,0.6388104793448595,0.6814705629724157,0.6524405308824897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42358029841955436,0.6388104793448595,0.4294993005791695,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"500","boundary":[0.417672032983214,0.6388104793448595,0.4489619122410916,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4489542431530382,0.6388104793448595,0.4600100004908217,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"1000","boundary":[0.4600182831059193,0.6388104793448595,0.5017381221164229,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5012718415627762,0.6388104793448595,0.5071908437223913,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"cc","boundary":[0.5071920707764799,0.6371446972535045,0.5276225213507412,0.6491712133161194],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5271593084323157,0.6388104793448595,0.5330783105919309,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.39674922695592424,0.6388104793448595,0.4126809904780603,0.6524405308824897],"dir":"rtl"},{"str":"هر.","boundary":[0.3663198193776382,0.6388104793448595,0.38584991901443016,0.6524405308824897],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.3315285412780996,0.6388104793448595,0.34182812653381767,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"5cc","boundary":[0.33592507607735356,0.6371446972535045,0.3667830322960636,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"به.همین.میزان.کودکان.","boundary":[0.1542453003828409,0.6388104793448595,0.3205770835378424,0.6524405308824897],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08054720477078631,0.6388104793448595,0.08646620693040151,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.08646743398449004,0.6388104793448595,0.09689739373711595,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.09689493962893886,0.6388104793448595,0.10795069696672231,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.10795897958181998,0.6388104793448595,0.12881889908707178,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.12835752674977915,0.6388104793448595,0.13427652890939432,0.6524405308824897],"dir":"ltr"},{"str":"cc","boundary":[0.13427775596348288,0.6371446972535045,0.1547082065377442,0.6491712133161194],"dir":"ltr"},{"str":"محلول.را.با.آب.رقیق.کرده.و.بعد.از.غذا.و.هنگام.خواب.می.نوشند.","boundary":[0.38381147540983607,0.6572511373075356,0.8432772774123884,0.6708811888451658],"dir":"rtl"},{"str":",","boundary":[0.8104965274369296,0.675198101774793,0.843332494846373,0.6944405274749768],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.7591032075193874,0.683923589730638,0.8104968342004515,0.6975536412682682],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.7185045891822912,0.683923589730638,0.7533667296554433,0.6975536412682682],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف:","boundary":[0.6404624153332679,0.683923589730638,0.7127681113183469,0.6975536412682682],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری.","boundary":[0.7879852998920194,0.7018850661939444,0.8433162363796997,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"آدیسون.","boundary":[0.7263181628546187,0.7018850661939444,0.7868640792186121,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"درمان.","boundary":[0.6769583783253167,0.7018850661939444,0.7251969421812114,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"نشده،.","boundary":[0.6297888853440661,0.7018850661939444,0.6758371576519094,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"آنوری،.دهیدراتاسیون.","boundary":[0.47873699322666147,0.7018850661939444,0.6286676646706588,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"حاد،.","boundary":[0.4367564052223422,0.7018850661939444,0.4647086973593796,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"هایپرکالمی،.","boundary":[0.3459114557769707,0.7018850661939444,0.43566125944831646,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب.","boundary":[0.2982726146068519,0.7018850661939444,0.3447902351035634,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"شدید.","boundary":[0.25399743545695497,0.7018850661939444,0.2971513939334446,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی،.","boundary":[0.20964403160891332,0.7018850661939444,0.2529022896829292,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب.شدید.","boundary":[0.12364901344851283,0.7018850661939444,0.20852281093550604,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه.","boundary":[0.08054720477078631,0.7018850661939444,0.10956856778246787,0.7155151177315745],"dir":"rtl"},{"str":"همراه.با.الیگوری.یا.ازوتمی،.آدینامیا.ارثی.دوره.ای،.کرامپ.های.گرمایی.","boundary":[0.34735999312849714,0.7203257241566204,0.8433045793658585,0.7339557756942506],"dir":"rtl"},{"str":"L","boundary":[0.8065061475409836,0.7401798585521356,0.8433177701973104,0.7594222842523194],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7336718980072642,0.7469980162261753,0.8064730170805928,0.7606280677638055],"dir":"rtl"},{"str":"جانبى:","boundary":[0.6655642608226171,0.7469980162261753,0.7279354201433199,0.7606280677638055],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.8219869686855797,0.7649594926894817,0.843368386178463,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف.","boundary":[0.7645961151467557,0.7649594926894817,0.8200574261313439,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"مکرر.خوراکی.","boundary":[0.6768019289290274,0.7649594926894817,0.76266657259252,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.6534388190831453,0.7649594926894817,0.6611048395013253,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.6161517129675077,0.7649594926894817,0.6377938794542064,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"بالا.","boundary":[0.5791514307450674,0.7649594926894817,0.6004546235398057,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"امکان.","boundary":[0.5294787474231865,0.7649594926894817,0.57719581329145,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"ساییدگی.دندان","boundary":[0.44397915235103563,0.7649594926894817,0.5275492048689506,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":".ها،.","boundary":[0.3914382300971827,0.7649594926894817,0.4033023093157947,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض.","boundary":[0.3298232428585452,0.7649594926894817,0.38950868754294693,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"گوارشی،.احساس.","boundary":[0.20505484931775794,0.7649594926894817,0.327919775203691,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"طعم.نامطبوع.","boundary":[0.102371895553156,0.7649594926894817,0.18935775989005596,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.08054720477078631,0.7649594926894817,0.08672695592421716,0.7785895442271119],"dir":"rtl"},{"str":"آلکالوز.متابولیک.وجود.دارد..فرم.موضعی.ممکن.است.محرک.پوست.باشد.","boundary":[0.3224692009423776,0.7834001506521578,0.843341390988515,0.7970302021897879],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض.قلبی.و.اختلالات.متابولیک.(آلکالوز.و.هایپرکالمی)","boundary":[0.4336949052714244,0.801840808614834,0.8433315745558064,0.8154708601524642],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.08055,0.1263,0.84926,0.81547],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":49,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/a630edc17ffc29a04233222835721840.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/fe1ea04b448ead2fd22aa4ed16e94000.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08055,0.1263,0.12348,0.08001]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6417314960243448,0.12630250426139542,0.7824255178168255,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.5375681015019143,0.12630250426139542,0.6240263325807401,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6738997271490955,0.19114389781590446,0.8115692794738393,0.2184040008911648],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5887077246217847,0.19114389781590446,0.6619306469029155,0.2184040008911648],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.45739205131453686,0.19114389781590446,0.5766761558849515,0.2184040008911648],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4119732173461654,0.19114389781590446,0.4454568322371651,0.2184040008911648],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.2533786934328065,0.19114389781590446,0.3996119441444979,0.2184040008911648],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.793866876901934,0.23443935564131796,0.8114413590851086,0.2616994587165783],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6864340389333402,0.23443935564131796,0.7829727839403162,0.2616994587165783],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.5875328236968685,0.23443935564131796,0.675092335820163,0.2616994587165783],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.5099912879159714,0.23443935564131796,0.5771497987631294,0.2616994587165783],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.5508629257877687,0.28890951645187307,0.6178201997644056,0.3097554776270721],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4897679027191519,0.28890951645187307,0.5484701703151075,0.3097554776270721],"dir":"rtl"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.40430665308726815,0.28890951645187307,0.48195156817512524,0.3097554776270721],"dir":"rtl"},{"str":"اگزالات","boundary":[0.3126242392264651,0.28890951645187307,0.39649031854324146,0.3097554776270721],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.4869551879846864,0.334917118387621,0.598899916560322,0.41596493260841505],"dir":"ltr"},{"str":"آلوپوری","boundary":[0.7860855133994308,0.45441185726289324,0.8765193997251398,0.4720507474880617],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.7064193334642191,0.45441185726289324,0.7396234171002258,0.4720507474880617],"dir":"rtl"},{"str":"ALLOPURINOL","boundary":[0.08646743398449004,0.4525714676969782,0.3034336041032689,0.4678050547096237],"dir":"ltr"},{"str":"Zyloric","boundary":[0.08646743398449004,0.47217915184398557,0.1532713262000589,0.48340390016909274],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.15863968783743987,0.47217915184398557,0.17468035240993424,0.48340390016909274],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.18004871404731523,0.47217915184398557,0.1854170756846962,0.48340390016909274],"dir":"ltr"},{"str":"Zyloprim","boundary":[0.19078543732207717,0.47217915184398557,0.2778817365269461,0.48340390016909274],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.2832500981643271,0.47217915184398557,0.2992907627368215,0.48340390016909274],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8065061475409836,0.5005213795376044,0.8433177701973104,0.5197638052377883],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.736376684748841,0.5068353004704773,0.8055683714538137,0.5212671197456151],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7110497350854804,0.5068353004704773,0.7311380313144203,0.5212671197456151],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6928971974084618,0.5068353004704773,0.7063095121232944,0.5212671197456151],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.675166879356042,0.5068353004704773,0.6919253705703347,0.5212671197456151],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6671465470697948,0.5068353004704773,0.6742143786198096,0.5212671197456151],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6556723642878178,0.5068353004704773,0.6661912854618632,0.5212671197456151],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6340560899477641,0.5068353004704773,0.6547115809364877,0.5212671197456151],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6144264749190145,0.5044801077415486,0.6321451359575931,0.5173083915416711],"dir":"ltr"},{"str":"?","boundary":[0.8134463654657897,0.5195154927584338,0.8389568199666241,0.5387579184586175],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7513614165112399,0.5277367439731119,0.8013055855502111,0.5421685632482498],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.6749957053106902,0.5277367439731119,0.745287498772946,0.5421685632482498],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.5782271522528714,0.5277367439731119,0.653129601452832,0.5421685632482498],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.48737852164523426,0.527575450854043,0.5721219446353196,0.5412055023916732],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیم","boundary":[0.4358284455678807,0.527575450854043,0.481459519485619,0.5412055023916732],"dir":"rtl"},{"str":"گزانتين","boundary":[0.3646700451555905,0.527575450854043,0.4299094434082654,0.5412055023916732],"dir":"rtl"},{"str":"اکسيداز","boundary":[0.29030443211936785,0.527575450854043,0.3587510429959753,0.5412055023916732],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.2373202365760283,0.527575450854043,0.26790609355060374,0.5412055023916732],"dir":"rtl"},{"str":"نقرس","boundary":[0.1769046947089428,0.527575450854043,0.2314012344164131,0.5412055023916732],"dir":"rtl"},{"str":"\\","boundary":[0.8157090532050653,0.5625280343100467,0.8433177701973104,0.5769598535851846],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7508393049965643,0.5649944096744502,0.8096329881221164,0.5794262289495881],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.6691727201335035,0.5649944096744502,0.7447653872582704,0.5794262289495881],"dir":"rtl"},{"str":"Tab:","boundary":[0.08646743398449004,0.5640681487042631,0.12260724452733879,0.5752928970293704],"dir":"ltr"},{"str":"100mg,","boundary":[0.1275461372337293,0.5640681487042631,0.18999091979974478,0.5752928970293704],"dir":"ltr"},{"str":"300mg","boundary":[0.1949298125061353,0.5640681487042631,0.2524357023657603,0.5752928970293704],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8186276013546678,0.5819073718735067,0.8389752257779524,0.5963391911486445],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7412603072543439,0.5858958531770848,0.8125184058113282,0.6003276724522226],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6566948071070974,0.5858958531770848,0.7351863895160499,0.6003276724522226],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5307714489054678,0.5858958531770848,0.6506208893688034,0.6003276724522226],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.7899231250613528,0.6024034209374829,0.8433245189947973,0.6160334724751131],"dir":"rtl"},{"str":"نقرس","boundary":[0.7335752674977913,0.6024034209374829,0.7843170216943163,0.6160334724751131],"dir":"rtl"},{"str":"مزمن","boundary":[0.6806171468538333,0.6024034209374829,0.7279691641307549,0.6160334724751131],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.7511816530872681,0.6187594827826391,0.8433042726023364,0.6323895343202693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7355281790607763,0.6187594827826391,0.7454399602434476,0.6323895343202693],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6636195429558172,0.6187594827826391,0.7297063659566113,0.6323895343202693],"dir":"rtl"},{"str":"بالای","boundary":[0.6140381122999902,0.6187594827826391,0.6578700181604005,0.6323895343202693],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.5899679125355846,0.6187594827826391,0.6082724919014431,0.6323895343202693],"dir":"ltr"},{"str":"سال:","boundary":[0.5406035265534506,0.6187594827826391,0.5842268332188083,0.6323895343202693],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5406176376754688,0.6186330321091943,0.5465366398350839,0.6322630836468245],"dir":"ltr"},{"str":"در.نقرس.خفیف.روزانه.","boundary":[0.3697748969274566,0.6186330321091943,0.5284667345636596,0.6322630836468245],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2708157455580642,0.6186330321091943,0.2767347477176794,0.6322630836468245],"dir":"ltr"},{"str":"200","boundary":[0.2648955163443605,0.6186330321091943,0.29618539560223817,0.6322630836468245],"dir":"ltr"},{"str":"300","boundary":[0.3037912903700795,0.6186330321091943,0.3350811696279572,0.6322630836468245],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33522442819279474,0.6186330321091943,0.34114343035240996,0.6322630836468245],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.3411446574064985,0.6169672500178393,0.36962765043683127,0.6289937660804541],"dir":"ltr"},{"str":"و.","boundary":[0.25076414793364094,0.6186330321091943,0.2587169922450182,0.6322630836468245],"dir":"rtl"},{"str":"در.نقرس.شدید:.روزانه.","boundary":[0.08054720477078631,0.6186330321091943,0.2386132448218318,0.6322630836468245],"dir":"rtl"},{"str":".،400","boundary":[0.7330387380975752,0.6349890939543505,0.7692083047020712,0.6486191454919807],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.7768141994699127,0.6349890939543505,0.8081040787277904,0.6486191454919807],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8084583905958576,0.6349890939543505,0.8143773927554728,0.6486191454919807],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.8143786198095613,0.6333233118629956,0.8428616128398941,0.6453498279256105],"dir":"ltr"},{"str":"در.پیشگیری.","boundary":[0.637813205556101,0.6349890939543505,0.7204706365956611,0.6486191454919807],"dir":"rtl"},{"str":"از.حملات.نقرس.","boundary":[0.518598765583587,0.6349890939543505,0.6252451040541868,0.6486191454919807],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.4968001497005989,0.6349890939543505,0.5060306640816729,0.6486191454919807],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.46107753754785513,0.6349890939543505,0.48428419799744776,0.6486191454919807],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40056444488073034,0.6349890939543505,0.4064834470403455,0.6486191454919807],"dir":"ltr"},{"str":"100","boundary":[0.394672131147541,0.6349890939543505,0.4259620104054187,0.6486191454919807],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4263163222734858,0.6349890939543505,0.432235324433101,0.6486191454919807],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.43223655148718954,0.6333233118629956,0.46071954451752234,0.6453498279256105],"dir":"ltr"},{"str":"در.","boundary":[0.37289897663689014,0.6349890939543505,0.3879963433788161,0.6486191454919807],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.شروع.","boundary":[0.2969427947383921,0.6349890939543505,0.3603830249337391,0.6486191454919807],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.27668259791891625,0.6349890939543505,0.284426843035241,0.6486191454919807],"dir":"rtl"},{"str":"به.صورت.هفتگی.","boundary":[0.15830255472661237,0.6349890939543505,0.27595250073623245,0.6486191454919807],"dir":"rtl"},{"str":"تا.رسیدن.","boundary":[0.08054720477078631,0.6349890939543505,0.14573445322469816,0.6486191454919807],"dir":"rtl"},{"str":"به.دوز.موردنظر.افزایش.می.یابد.(حداکثر.دوز.روزانه:.","boundary":[0.4791222882104644,0.6513451557995067,0.8432843329733976,0.6649752073371369],"dir":"rtl"},{"str":".).","boundary":[0.39637160106017477,0.6503938395875225,0.4134475925198783,0.6649752073371369],"dir":"ltr"},{"str":"800","boundary":[0.4134408437223913,0.6513451557995067,0.444730722980269,0.6649752073371369],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4447230538922156,0.6513451557995067,0.4506420560518308,0.6649752073371369],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.45064328310591933,0.6496793737081517,0.47912627613625214,0.6617058897707665],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7878676070447319,0.6686016403967467,0.8428567046235398,0.6806281564593616],"dir":"rtl"},{"str":"زی","boundary":[0.769182843329734,0.6686016403967467,0.7830148105428487,0.6806281564593616],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7588039031944739,0.6686016403967467,0.7679725266895028,0.6806281564593616],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.7395050063806813,0.6686016403967467,0.7547358152547365,0.6806281564593616],"dir":"ltr"},{"str":"سال:","boundary":[0.6965605228077038,0.6686016403967467,0.7342880325414743,0.6806281564593616],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.6086280308235987,0.667701217644663,0.6294879503288505,0.6813312691822931],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6293078801413566,0.667701217644663,0.6352268823009718,0.6813312691822931],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.6352281093550604,0.6660354355533079,0.6637111023853931,0.6780619516159228],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6637074212231275,0.667701217644663,0.6703304456660449,0.6813312691822931],"dir":"ltr"},{"str":"kg","boundary":[0.6703279915578679,0.6660354355533079,0.6924149651516639,0.6780619516159228],"dir":"ltr"},{"str":"خوراکی.","boundary":[0.548356361048395,0.667701217644663,0.6087979778148621,0.6813312691822931],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.602696451359576,0.667701217644663,0.6086154535191911,0.6813312691822931],"dir":"ltr"},{"str":"و.منقسم.","boundary":[0.4819435923235496,0.667701217644663,0.5368834053205066,0.6813312691822931],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.45482569696672226,0.667701217644663,0.47047063659566113,0.6813312691822931],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42062125748503,0.667701217644663,0.42654025964464515,0.6813312691822931],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4265319770295475,0.667701217644663,0.4369619367821734,0.6813312691822931],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.44457304652989105,0.667701217644663,0.45500300628251694,0.6813312691822931],"dir":"ltr"},{"str":"دوز","boundary":[0.39725814763914796,0.667701217644663,0.4209863060763719,0.6813312691822931],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39188978600176694,0.6667499014326788,0.39725814763914796,0.677974649757786],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7880001779228429,0.684183730163264,0.8433050395111418,0.6978137817008941],"dir":"rtl"},{"str":"هیپراوریسمى","boundary":[0.658522657553745,0.684183730163264,0.7798752392755472,0.6978137817008941],"dir":"rtl"},{"str":"ناشى","boundary":[0.6047648539055872,0.684183730163264,0.65043943874546,0.6978137817008941],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5822151995330809,0.684183730163264,0.5963574899381565,0.6978137817008941],"dir":"rtl"},{"str":"شیمىدرمانى","boundary":[0.4584108422499264,0.684183730163264,0.5734167934622557,0.6978137817008941],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.35830040062955865,0.684183730163264,0.4502780811328163,0.6978137817008941],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3409837034165461,0.684183730163264,0.35004095293020515,0.6978137817008941],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.2660332308557252,0.684183730163264,0.3319345427996466,0.6978137817008941],"dir":"rtl"},{"str":"بالای","boundary":[0.21417963844372365,0.684183730163264,0.2577279866496515,0.6978137817008941],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.18745429223520174,0.684183730163264,0.20575887160106018,0.6978137817008941],"dir":"ltr"},{"str":"سال:","boundary":[0.13571862422695594,0.684183730163264,0.17934193089231376,0.6978137817008941],"dir":"rtl"},{"str":"تجویز.","boundary":[0.08054720477078631,0.6840572794898191,0.1286032443310101,0.6976873310274493],"dir":"rtl"},{"str":"آلوپورینول.","boundary":[0.7648642264651025,0.7004133413349753,0.8432975238048493,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7332077647982724,0.7004133413349753,0.7436377245508983,0.7140433928726055],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.745030737704918,0.7004133413349753,0.7509497398645332,0.7140433928726055],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.751248834298616,0.7004133413349753,0.7616787940512418,0.7140433928726055],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7648642264651025,0.7004133413349753,0.7707832286247177,0.7140433928726055],"dir":"ltr"},{"str":"روز.","boundary":[0.7073264331991754,0.7004133413349753,0.7268304579365858,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":"قبل.","boundary":[0.6651111711004221,0.7004133413349753,0.6891261534308432,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":"از.","boundary":[0.6391666462157651,0.7004133413349753,0.6468587415333268,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":"شروع.شیمی.درمانی.ادامه.","boundary":[0.47758049474820846,0.7004133413349753,0.6359855084912144,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":"آن.","boundary":[0.44381350004908215,0.7004133413349753,0.4593280651811132,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42647369196034157,0.7004133413349753,0.4373990748012172,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":".مدت.","boundary":[0.3457458034750172,0.7004133413349753,0.3575838077942476,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.33213071807205263,0.7004133413349753,0.34256067782467853,0.7140433928726055],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33804481201531367,0.7004133413349753,0.3439638141749289,0.7140433928726055],"dir":"ltr"},{"str":"روز.","boundary":[0.30034050750957103,0.7004133413349753,0.31984453224698145,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.27116269510160007,0.7004133413349753,0.2820880779424757,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":"میزان.","boundary":[0.22198543486796898,0.7004133413349753,0.2679554824776676,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.10511098704230883,0.7004133413349753,0.11102998920192401,0.7140433928726055],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.11103213654657897,0.7004133413349753,0.14232201580445666,0.7140433928726055],"dir":"ltr"},{"str":"800","boundary":[0.14992791057229804,0.7004133413349753,0.18121778983017572,0.7140433928726055],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1843980072641602,0.7004133413349753,0.19031700942377539,0.7140433928726055],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.19031854324138608,0.6987475592436203,0.21880153627171886,0.7107740753062352],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.08646743398449004,0.7004133413349753,0.09874871159320703,0.7140433928726055],"dir":"rtl"},{"str":"3-2.دوز.منقسم.خوراکی.به.همراه.مصرف.مایعات.فراوان","boundary":[0.44281099685874153,0.7167694031801316,0.8432693015608128,0.7303994547177618],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43744263522136057,0.7158180869681474,0.44281099685874153,0.7270428352932546],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8293028185432414,0.7332519156987325,0.8433571893099049,0.7468819672363627],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7683918535879062,0.7332519156987325,0.823696715176205,0.7468819672363627],"dir":"rtl"},{"str":"هایپراوریسمى","boundary":[0.6363224882202808,0.7332519156987325,0.7627857502208697,0.7468819672363627],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.5756461973593797,0.7332519156987325,0.6307163848532444,0.7468819672363627],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5579152657799156,0.7332519156987325,0.5700400939923431,0.7468819672363627],"dir":"rtl"},{"str":"شیمىدرمانى","boundary":[0.4373110336703642,0.7332519156987325,0.5523091624128792,0.7468819672363627],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7771639098851477,0.7496079775438887,0.8432637798174143,0.7632380290815189],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکتر","boundary":[0.6912731913222735,0.7496079775438887,0.7715578065181112,0.7632380290815189],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6708304702071267,0.7496079775438887,0.685667087955237,0.7632380290815189],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.6523906081280063,0.7496079775438887,0.6652194586237362,0.7632380290815189],"dir":"ltr"},{"str":"سال:","boundary":[0.6031691739471876,0.7496079775438887,0.6467924806125455,0.7632380290815189],"dir":"rtl"},{"str":"150.mg","boundary":[0.5315671934818887,0.747815744779089,0.5972526258957495,0.7631115784080741],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5972489447334839,0.749481526870444,0.603167946893099,0.7631115784080741],"dir":"ltr"},{"str":".در.روز","boundary":[0.4815816113674291,0.749481526870444,0.5315671934818887,0.7631115784080741],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47621324973004814,0.7485302106584598,0.4815816113674291,0.7597549589835669],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7771927456562285,0.765964039389045,0.8432926155884952,0.7795940909266751],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.7275341734563661,0.765964039389045,0.7458387528222244,0.7795940909266751],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7458553180524198,0.765964039389045,0.7587623932462944,0.7795940909266751],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7587528835771081,0.765964039389045,0.7715817340728379,0.7795940909266751],"dir":"ltr"},{"str":"سال:","boundary":[0.6783127392755474,0.765964039389045,0.7219360459409052,0.7795940909266751],"dir":"rtl"},{"str":"300mg","boundary":[0.6126309880239521,0.7641718066242451,0.6723961912241091,0.7794676402532303],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6723925100618435,0.7658375887156001,0.6783115122214587,0.7794676402532303],"dir":"ltr"},{"str":".در.روز","boundary":[0.5626457126730147,0.7658375887156001,0.6126312947874742,0.7794676402532303],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5572773510356337,0.764886272503616,0.5626457126730147,0.7761110208287232],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8291403872582703,0.7823201012342011,0.8431947580249338,0.7959501527718313],"dir":"ltr"},{"str":"سنگ","boundary":[0.773027203789143,0.7823201012342011,0.823534283891234,0.7959501527718313],"dir":"rtl"},{"str":"ادراری","boundary":[0.7087786517129675,0.7823201012342011,0.7674211004221067,0.7959501527718313],"dir":"rtl"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.643095980170806,0.7823201012342011,0.7031725483459311,0.7959501527718313],"dir":"rtl"},{"str":"اگزالات","boundary":[0.5718593550603711,0.7823201012342011,0.6374898768037696,0.7959501527718313],"dir":"rtl"},{"str":"راجعه","boundary":[0.5149117748110337,0.7823201012342011,0.5662532516933347,0.7959501527718313],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالان","boundary":[0.7511592593501523,0.7986761630793573,0.8432818788652205,0.8123062146169875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7355925444193581,0.7986761630793573,0.7455531559831159,0.8123062146169875],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان:","boundary":[0.6586715912437421,0.7986761630793573,0.7299864410523216,0.8123062146169875],"dir":"rtl"},{"str":"دوزاژ.مشابه.درمان.نقرس.است","boundary":[0.4356686217728477,0.7985497124059125,0.653055057916953,0.8121797639435426],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43030026013546674,0.7975983961939284,0.4356686217728477,0.8088231445190355],"dir":"ltr"},{"str":"توجه:","boundary":[0.7928272553254149,0.8150322249245135,0.8433082605281242,0.8286622764621436],"dir":"rtl"},{"str":"دوزهای.خوراکی.بالای.","boundary":[0.6196951384117013,0.8149057742510687,0.7872524418376363,0.8285358257886989],"dir":"rtl"},{"str":"300mg","boundary":[0.5599336163738098,0.8132399921597137,0.619699126337489,0.8285358257886989],"dir":"ltr"},{"str":".به.صورت.منقسم.تجویز.شود","boundary":[0.35651657750073623,0.8149057742510687,0.5599268675763228,0.8285358257886989],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35114821586335526,0.8139544580390845,0.35651657750073623,0.8251792063641917],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.8157090532050653,0.8333159475010503,0.8433177701973104,0.8477477667761881],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.736900277314224,0.8357823228654537,0.8156955556100912,0.8502141421405915],"dir":"rtl"},{"str":"مهم:","boundary":[0.6914563291449887,0.8357823228654537,0.7308263595759301,0.8502141421405915],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.8211725115343083,0.8534462683324193,0.8328801413566309,0.8670763198700495],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8328905713163837,0.8534462683324193,0.8433205310690095,0.8670763198700495],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.احتمال.","boundary":[0.7110582114459605,0.8534462683324193,0.8190604446844016,0.8670763198700495],"dir":"rtl"},{"str":"واکنشبروز.","boundary":[0.6546321291842544,0.8534462683324193,0.7044612619024246,0.8670763198700495],"dir":"rtl"},{"str":".های.حساسیتی.","boundary":[0.5085866177481103,0.8534462683324193,0.5906443261018945,0.8670763198700495],"dir":"rtl"},{"str":"به.آلوپورینول.مصرف.در.","boundary":[0.36504429665259647,0.8534462683324193,0.49257662952782955,0.8670763198700495],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.34069034063021497,0.8534462683324193,0.36092446255030924,0.8670763198700495],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.2605100250319034,0.8534462683324193,0.2723219544517522,0.8670763198700495],"dir":"rtl"},{"str":"با.","boundary":[0.236990465789732,0.8534462683324193,0.2445000368116227,0.8670763198700495],"dir":"rtl"},{"str":"ACEIs","boundary":[0.17459016393442625,0.8517804862410643,0.2349152105624816,0.8638070023036791],"dir":"ltr"},{"str":"؛.","boundary":[0.16376785363698831,0.8534462683324193,0.17458893688033772,0.8670763198700495],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.13958077697064888,0.8534462683324193,0.15128840679297145,0.8670763198700495],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1512690806910769,0.8534462683324193,0.16169904044370279,0.8670763198700495],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.08054720477078631,0.8534462683324193,0.13746871012074213,0.8670763198700495],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال.","boundary":[0.7942733385687643,0.8710851585575878,0.8492131515657211,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":"بروز.","boundary":[0.752892473250221,0.8710851585575878,0.780453641896535,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":"بثورات.جلدی.مصرف.در.","boundary":[0.6172508466673212,0.8710851585575878,0.75187555217434,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5939659615195838,0.8710851585575878,0.6152691543143223,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":".زمان.","boundary":[0.5137856459212723,0.8710851585575878,0.5255975753411212,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":"با.آمپی.سیلین.","boundary":[0.41298008491214294,0.8710851585575878,0.49991379945027986,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":"آموکسی.سیلین؛.","boundary":[0.2774427579267694,0.8710851585575878,0.3910484870423088,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.25431033424953375,0.8710851585575878,0.2660179640718563,0.8847152100952179],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.2660075341121037,0.8710851585575878,0.2764374938647296,0.8847152100952179],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش.","boundary":[0.2081838372435457,0.8710851585575878,0.2651053425935015,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":"اثر.","boundary":[0.17783265436340437,0.8710851585575878,0.1943119907725533,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":"ضد.","boundary":[0.14012834985766173,0.8710851585575878,0.16401295769117505,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":"انعقادی.","boundary":[0.08054720477078631,0.8710851585575878,0.13913750368116226,0.8847152100952179],"dir":"rtl"},{"str":"آنتاگونیست","boundary":[0.7961010356336509,0.8887240487827562,0.8750480084912144,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":".های","boundary":[0.7329006945126142,0.8887240487827562,0.744956610490962,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7272424413468146,0.8887240487827562,0.7333268152142611,0.9023541003203864],"dir":"ltr"},{"str":"ویتامین","boundary":[0.6711031829783057,0.8887240487827562,0.7240274062530677,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6654449298125061,0.8887240487827562,0.6715716588259332,0.9023541003203864],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.6956645111416512,0.8887240487827562,0.7068506429763425,0.9023541003203864],"dir":"ltr"},{"str":"زای","boundary":[0.6476397614606852,0.8887240487827562,0.6648231201531364,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":"k","boundary":[0.6507202807499756,0.8870582666914012,0.6622239128300776,0.899084782754016],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.6466252944929813,0.8897888965591336,0.6509506601550997,0.9018154126217485],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6275473642878179,0.8887240487827562,0.6379773240404438,0.9023541003203864],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6409351379208795,0.8887240487827562,0.6468541400804947,0.9023541003203864],"dir":"ltr"},{"str":"ش.","boundary":[0.6134294934720723,0.8887240487827562,0.6362860443119773,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":"طر.","boundary":[0.5453792210660646,0.8887240487827562,0.572181610140375,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":"روز.سرکوب.","boundary":[0.4371240613036223,0.8887240487827562,0.5082277044272111,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":"غز.استخوان.","boundary":[0.31842851182880144,0.8887240487827562,0.40392549941101413,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":"در.مصرف.","boundary":[0.24265224673603616,0.8887240487827562,0.30032656632130245,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24068098434278987,0.8887240487827562,0.24633923750858938,0.9023541003203864],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.20505484931775794,0.8887240487827562,0.21689285363698832,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.17695132276430744,0.8887240487827562,0.2010966795916364,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.14750754638264454,0.8887240487827562,0.15819825512908609,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.08646620693040151,0.8887240487827562,0.14403176229508197,0.9023541003203864],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08054720477078631,0.8887240487827562,0.08620545793658585,0.9023541003203864],"dir":"ltr"},{"str":"ضدسرطان؛.","boundary":[0.7575356459212723,0.9063629390079246,0.8430534934229902,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.7488714170020615,0.9063629390079246,0.7593013767546875,0.9199929905455548],"dir":"ltr"},{"str":".)","boundary":[0.7605232158633554,0.9063629390079246,0.7717093476980467,0.9199929905455548],"dir":"ltr"},{"str":"زایسطش.ح.","boundary":[0.6829999325120251,0.9063629390079246,0.7344274565622853,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":"رمی.آزاتی","boundary":[0.594428714292726,0.9063629390079246,0.6559133270344557,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5526071831746343,0.9063629390079246,0.5664529547462452,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":"ن.","boundary":[0.5266365833905958,0.9063629390079246,0.5412009791891627,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":"مو.رکاپتوپوری","boundary":[0.4450482232256799,0.9063629390079246,0.5212834065475607,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":"ن.","boundary":[0.4190776234416414,0.9063629390079246,0.4334481055677857,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":"در.مصرف.","boundary":[0.3527404719250025,0.9063629390079246,0.41051124414803775,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35548876631981946,0.9063629390079246,0.361147019485619,0.9199929905455548],"dir":"ltr"},{"str":"مآلوپان.وری","boundary":[0.2884058726808678,0.9063629390079246,0.3317006356140179,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":"ا.","boundary":[0.2670348851477374,0.9063629390079246,0.2777255938941789,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":"ول؛.","boundary":[0.21782633503484836,0.9063629390079246,0.24984631147540987,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":".)6","boundary":[0.19206433444586238,0.9063629390079246,0.20916517678511734,0.9199929905455548],"dir":"ltr"},{"str":"نتی","boundary":[0.13822488220280751,0.9063629390079246,0.16312119613232554,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13822488220280751,0.9063629390079246,0.14388313536860706,0.9199929905455548],"dir":"ltr"},{"str":"اسیدها","boundary":[0.09132917566506332,0.9063629390079246,0.13796674069893003,0.9199929905455548],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08054720477078631,0.9063629390079246,0.0862484004968668,0.9199929905455548],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.08646620693040151,0.9063629390079246,0.09108146412093847,0.9199929905455548],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08055,0.1263,0.87652,0.91999],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":55,"image":{"jpeg":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/a674504c883e069448309cc231ee1eee.jpg","blurred":"/storage/books/5673f99fa8b7f319/pages/cec4cdc5a4a252e296c482fe8cf31ba7.jpg"},"info":{"width":325.984,"height":623.622,"margin":[0.08055,0.1263,0.10763,0.07044]},"elements":[{"words":[{"str":"می","boundary":[0.8696883896142142,0.5797158675447627,0.8923735520761755,0.5933459190823929],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.86969,0.57972,0.89237,0.59335],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6417314960243448,0.12630250426139542,0.7824255178168255,0.1679944266117936],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.5375681015019143,0.12630250426139542,0.6240263325807401,0.1679944266117936],"dir":"ltr"},{"str":"دار","boundary":[0.7631690512417789,0.19299005948314837,0.8109628079905763,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"وهای","boundary":[0.6407704059094926,0.19299005948314837,0.7511439211740455,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"دیورتیک","boundary":[0.47180505791695304,0.19299005948314837,0.6287452758417592,0.22506076898345467],"dir":"rtl"},{"str":"دیورتیک","boundary":[0.445091476882301,0.2898185607126592,0.547102618533425,0.31066452188785826],"dir":"rtl"},{"str":"لوپ","boundary":[0.3831589893982527,0.2898185607126592,0.4372751423382743,0.31066452188785826],"dir":"rtl"},{"str":"D","boundary":[0.5107876460194366,0.3292353111389993,0.6227323745950721,0.41028312535979333],"dir":"ltr"},{"str":"بومتاناید","boundary":[0.7355327255325416,0.4411510999451591,0.8432941494061058,0.45878999017032757],"dir":"rtl"},{"str":"Bumetanide","boundary":[0.08646743398449004,0.43652605890467305,0.25744821831746345,0.45416494912984146],"dir":"ltr"},{"str":"xeniruB","boundary":[0.08646743398449004,0.45843890359464545,0.1634067929714342,0.4696636519197527],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.16980526651614805,0.4552318326446148,0.18563119662314714,0.46645658096972203],"dir":"ltr"},{"str":"c","boundary":[0.8065061475409836,0.4712252674697172,0.8433177701973104,0.49046769316990096],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.736376684748841,0.47753918840259,0.8055683714538137,0.49197100767772783],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7110497350854804,0.47753918840259,0.7311380313144203,0.49197100767772783],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6928971974084618,0.47753918840259,0.7063095121232944,0.49197100767772783],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.675166879356042,0.47753918840259,0.6919253705703347,0.49197100767772783],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6671465470697948,0.47753918840259,0.6742143786198096,0.49197100767772783],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6556723642878178,0.47753918840259,0.6661912854618632,0.49197100767772783],"dir":"rtl"},{"str":"ى:","boundary":[0.6340560899477641,0.47753918840259,0.6547115809364877,0.49197100767772783],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.6144264749190145,0.47518399567366126,0.6321451359575931,0.4880122794737838],"dir":"ltr"},{"str":"?","boundary":[0.8177941248650241,0.490219541044094,0.8433045793658585,0.5094619667442778],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.759158424953372,0.49894502899993903,0.8063279179346227,0.5125750805375692],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى","boundary":[0.687035253263964,0.49894502899993903,0.7534219470894278,0.5125750805375692],"dir":"rtl"},{"str":"درمانى:","boundary":[0.5956427309315796,0.49894502899993903,0.6663839329537646,0.5125750805375692],"dir":"rtl"},{"str":"دیورتيک","boundary":[0.5136954574457643,0.4982794991397032,0.5899645381368411,0.5119095506773333],"dir":"rtl"},{"str":"لوپ","boundary":[0.47176701924020814,0.4982794991397032,0.507776455286149,0.5119095506773333],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.08270099145970354,0.5110824145075061,0.08896817021694316,0.525514233782644],"dir":"ltr"},{"str":"\\","boundary":[0.8157090532050653,0.5236107093920676,0.8433177701973104,0.5380425286672055],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7508393049965643,0.5260770847564711,0.8096182634730539,0.5405089040316089],"dir":"rtl"},{"str":"دارویى:","boundary":[0.6691727201335035,0.5260770847564711,0.7447653872582704,0.5405089040316089],"dir":"rtl"},{"str":"Solution","boundary":[0.08646743398449004,0.525150823786284,0.15573477627170046,0.5363755721113912],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.16066712572249256,0.525150823786284,0.18438529308151877,0.5363755721113912],"dir":"ltr"},{"str":"Injection:","boundary":[0.18931764253231084,0.525150823786284,0.26722731885721346,0.5363755721113912],"dir":"ltr"},{"str":"0.25mg/mL;","boundary":[0.2721596683080056,0.525150823786284,0.3745166419107472,0.5363755721113912],"dir":"ltr"},{"str":"Tab:","boundary":[0.37944899136153926,0.525150823786284,0.41559094924904294,0.5363755721113912],"dir":"ltr"},{"str":"0.5mg,","boundary":[0.42052984195543347,0.525150823786284,0.477606262884068,0.5363755721113912],"dir":"ltr"},{"str":"1mg,","boundary":[0.4825451555904585,0.525150823786284,0.5243754294689311,0.5363755721113912],"dir":"ltr"},{"str":"2mg.","boundary":[0.5293143221753216,0.525150823786284,0.5711445960537942,0.5363755721113912],"dir":"ltr"},{"str":"®","boundary":[0.8186276013546678,0.542990207309075,0.8389752257779524,0.5574220265842128],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7412603072543439,0.5469786886126531,0.8125184058113282,0.561410507887791],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.6566948071070974,0.5469786886126531,0.7351863895160499,0.561410507887791],"dir":"rtl"},{"str":"اندیکاسيون:","boundary":[0.5307714489054678,0.5469786886126531,0.6506208893688034,0.561410507887791],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8292672339746737,0.5634862563730513,0.8433216047413371,0.5771163079106814],"dir":"ltr"},{"str":"ادم:","boundary":[0.7900062579758517,0.5634862563730513,0.8236611306076373,0.5771163079106814],"dir":"rtl"},{"str":".0/5-2","boundary":[0.6558377098262491,0.5633598056996064,0.7107253730244429,0.5769898572372366],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.707726759595563,0.5633598056996064,0.7136457617551781,0.5769898572372366],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7136279694708944,0.5624084894876222,0.7402120962992049,0.5736332378127295],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7402087219004614,0.5633598056996064,0.7468317463433788,0.5769898572372366],"dir":"ltr"},{"str":"dose","boundary":[0.7468292922352018,0.5624084894876222,0.7844722440365172,0.5736332378127295],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7840857219986258,0.5633598056996064,0.790004724158241,0.5769898572372366],"dir":"ltr"},{"str":"به.صورت.خوراکی.","boundary":[0.5757095440267007,0.5633598056996064,0.656567807008933,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"یک.","boundary":[0.5370404682438402,0.5633598056996064,0.5646537866889172,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.5151636276627074,0.5633598056996064,0.5259847109060568,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"دو.","boundary":[0.48749815941886726,0.5633598056996064,0.5041600201236871,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"بار.","boundary":[0.45912866889172477,0.5633598056996064,0.4763902522823207,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.43221937272995,0.5633598056996064,0.44807291155394136,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"روز،.","boundary":[0.3932113232551291,0.5633598056996064,0.4211636153921665,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"اگر.","boundary":[0.3604612496318838,0.5633598056996064,0.3821555659173457,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ.دیورتیک.","boundary":[0.2630193506429764,0.5633598056996064,0.3494054922941004,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.2374137994502798,0.5633598056996064,0.2519114435064298,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.20242128448021993,0.5633598056996064,0.22635804211249635,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه.کافی.","boundary":[0.12417051143614412,0.5633598056996064,0.1913655271424365,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":"نبود،.","boundary":[0.08054720477078631,0.5633598056996064,0.1131669038971238,0.5769898572372366],"dir":"rtl"},{"str":".توان.","boundary":[0.7952706267792284,0.5797158675447627,0.8071086310984588,0.5933459190823929],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.7683874055168353,0.5797158675447627,0.7842670192402081,0.5933459190823929],"dir":"rtl"},{"str":".4-5","boundary":[0.7250248478452931,0.5797158675447627,0.7573316481790517,0.5933459190823929],"dir":"ltr"},{"str":"ساعت.","boundary":[0.6928223471090605,0.5797158675447627,0.7431729778148621,0.5933459190823929],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.6709715814273094,0.5797158675447627,0.6818187395700402,0.5933459190823929],"dir":"rtl"},{"str":"دو.","boundary":[0.6433061131834692,0.5797158675447627,0.6599679738882891,0.5933459190823929],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.تکرار.","boundary":[0.5724866864631393,0.5797158675447627,0.6323025056444488,0.5933459190823929],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.(حداکثر.","boundary":[0.4810159394326103,0.5797158675447627,0.5614830789241191,0.5933459190823929],"dir":"rtl"},{"str":"دوز:.","boundary":[0.44166891626582905,0.5797158675447627,0.4700123318935899,0.5933459190823929],"dir":"rtl"},{"str":"10mg","boundary":[0.3583010209090017,0.5787645513327785,0.4053103833316973,0.5933459190823929],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4057361711004221,0.5797158675447627,0.41235919554333955,0.5933459190823929],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.411927272504172,0.5787645513327785,0.44164652252871306,0.5899892996578857],"dir":"ltr"},{"str":")؛.","boundary":[0.34169836556395405,0.5797158675447627,0.35830807647001084,0.5933459190823929],"dir":"rtl"},{"str":".0/5","boundary":[0.21345096691862178,0.5797158675447627,0.24685291302640622,0.5933459190823929],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.24685812800628254,0.5797158675447627,0.257913885344066,0.5933459190823929],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.25792186119564153,0.5797158675447627,0.265379282418769,0.5933459190823929],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2653271326200059,0.5797158675447627,0.26824752135074115,0.5933459190823929],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.2712580985569844,0.5787645513327785,0.297842225385295,0.5899892996578857],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2978388509865515,0.5797158675447627,0.30446187542946895,0.5933459190823929],"dir":"ltr"},{"str":"dose","boundary":[0.3044594213212919,0.5787645513327785,0.3421023731226073,0.5899892996578857],"dir":"ltr"},{"str":"به.صورت.عضلانی.","boundary":[0.08054720477078631,0.5797158675447627,0.2142332139000687,0.5933459190823929],"dir":"rtl"},{"str":"یا.وریدی،.","boundary":[0.773800554628448,0.5960719293899189,0.8433423112790813,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"اگر.","boundary":[0.7400074850299401,0.5960719293899189,0.7606588053401394,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ.دیورتیک.","boundary":[0.6464507460488859,0.5960719293899189,0.7393816874447825,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"به.","boundary":[0.6198282737803082,0.5960719293899189,0.6333089967605772,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.کافی.اولیه.","boundary":[0.5400651565721016,0.5960719293899189,0.6067386742907627,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"نبود،.","boundary":[0.5078887307352509,0.5960719293899189,0.5394654338863257,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.48455169578875035,0.5960719293899189,0.5065849857661726,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":".توان.","boundary":[0.41013393295376466,0.5960719293899189,0.4219719372729951,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"در.","boundary":[0.3822077157161088,0.5960719293899189,0.3970443334642191,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":".2-3","boundary":[0.337802162069304,0.5960719293899189,0.36906596642780015,0.609701980927549],"dir":"ltr"},{"str":"ساعت.","boundary":[0.30455666535780895,0.5960719293899189,0.3549072960636105,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"تا.","boundary":[0.28163682880141355,0.5960719293899189,0.2914149160695003,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"دو.","boundary":[0.25292836458231077,0.5960719293899189,0.26854722931186803,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.تکرار.","boundary":[0.1800229459114558,0.5960719293899189,0.2398387650927653,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.14130172032983215,0.5960719293899189,0.1669333464219103,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"(حداکثر.","boundary":[0.08054720477078631,0.5960719293899189,0.14067592274467458,0.609701980927549],"dir":"rtl"},{"str":"دوز:.","boundary":[0.8094894227937568,0.6124279912350751,0.8433346421910279,0.6260580427727053],"dir":"rtl"},{"str":"10mg","boundary":[0.7252966403259056,0.6114766750230909,0.7723063095121233,0.6260580427727053],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7727320972808482,0.6124279912350751,0.7793551217237656,0.6260580427727053],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.7789231986845981,0.6114766750230909,0.8086424487091393,0.6227014233481981],"dir":"ltr"},{"str":")؛.انفوزیون.مداوم.وریدی.","boundary":[0.549560407872779,0.6124279912350751,0.725331304603907,0.6260580427727053],"dir":"rtl"},{"str":"(دوز.تصویب.نشده):.","boundary":[0.40917314960243445,0.6124279912350751,0.5368880067733386,0.6260580427727053],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.شروع:.","boundary":[0.3227870079513105,0.6124279912350751,0.396500748502994,0.6260580427727053],"dir":"rtl"},{"str":".1","boundary":[0.28215832678904496,0.6124279912350751,0.2953000760773536,0.6260580427727053],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3017145013252185,0.6124279912350751,0.3076335034848337,0.6260580427727053],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.29535652056542655,0.6114766750230909,0.3219406473937371,0.6227014233481981],"dir":"ltr"},{"str":"دوز.بارگیری.وریدی.","boundary":[0.1410670462353981,0.6124279912350751,0.26948592568960444,0.6260580427727053],"dir":"rtl"},{"str":"و.","boundary":[0.12072862471777758,0.6124279912350751,0.1283946451359576,0.6260580427727053],"dir":"rtl"},{"str":"پس.","boundary":[0.08054720477078631,0.6124279912350751,0.10805622361833711,0.6260580427727053],"dir":"rtl"},{"str":"از.آن.","boundary":[0.8018246294296654,0.6287840530802312,0.8432837194463532,0.6424141046178614],"dir":"rtl"},{"str":"mg","boundary":[0.7309803548640424,0.627832736868247,0.757564481692353,0.6390574851933543],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7575611072936095,0.6287840530802312,0.764184131736527,0.6424141046178614],"dir":"ltr"},{"str":"hour","boundary":[0.7641816776283499,0.627832736868247,0.8018246294296654,0.6390574851933543],"dir":"ltr"},{"str":".2-0/5.تجویز.شود","boundary":[0.5932597918916266,0.6287840530802312,0.7309874104250517,0.6424141046178614],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5878914302542456,0.627832736868247,0.5932597918916266,0.6390574851933543],"dir":"ltr"},{"str":"**","boundary":[0.8152085685187004,0.6452665655988322,0.8433173100520273,0.6588966171364624],"dir":"ltr"},{"str":"نوزادان","boundary":[0.7434893178649008,0.6452665655988322,0.8068072359379602,0.6588966171364624],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7259341141939698,0.6452665655988322,0.7349030934033572,0.6588966171364624],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان:","boundary":[0.6452236919603417,0.6452665655988322,0.7165385417689213,0.6588966171364624],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5323730612545401,0.6451401149253875,0.5382920634141553,0.6587701664630176],"dir":"ltr"},{"str":".0/015-0/1mg","boundary":[0.4462215936978502,0.6441887987134033,0.564459298615883,0.6587701664630176],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.56488539314813,0.6451401149253875,0.5715084175910474,0.6587701664630176],"dir":"ltr"},{"str":"kg","boundary":[0.5715059634828703,0.6441887987134033,0.5921204721704133,0.6554135470385104],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5921204721704133,0.6451401149253875,0.5987434966133308,0.6587701664630176],"dir":"ltr"},{"str":"hour","boundary":[0.5983115735741632,0.6441887987134033,0.6359545253754785,0.6554135470385104],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.639303462746638,0.6451401149253875,0.6452224649062531,0.6587701664630176],"dir":"ltr"},{"str":"هر.","boundary":[0.41242852409934233,0.6451401149253875,0.4285949617159125,0.6587701664630176],"dir":"rtl"},{"str":".6-42","boundary":[0.3612434966133307,0.6451401149253875,0.4095081353686071,0.6587701664630176],"dir":"ltr"},{"str":"ساعت.","boundary":[0.30797247717679394,0.6451401149253875,0.35832310788259547,0.6587701664630176],"dir":"rtl"},{"str":"به.صورت.","boundary":[0.2372573500539904,0.6451401149253875,0.30213169971532344,0.6587701664630176],"dir":"rtl"},{"str":"خوراکی،.عضلانی.","boundary":[0.10612668106410132,0.6451401149253875,0.2343630362226367,0.6587701664630176],"dir":"rtl"},{"str":"یا.","boundary":[0.08054720477078631,0.6451401149253875,0.0883957494846373,0.6587701664630176],"dir":"rtl"},{"str":"وریدی.(حداکثر.دوز:.","boundary":[0.6961246564248552,0.6614961767705437,0.8433435383331698,0.6751262283081739],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6012040468243841,0.6605448605585595,0.6123610361244725,0.6751262283081739],"dir":"ltr"},{"str":"10mg","boundary":[0.6123527535093747,0.6605448605585595,0.6593621159320703,0.6751262283081739],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6597879037007951,0.6614961767705437,0.6664109281437126,0.6751262283081739],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.6659790051045451,0.6605448605585595,0.6956982551290861,0.6717696088836668],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8126690267006971,0.6784756919556237,0.8389801339943065,0.6929075112307616],"dir":"ltr"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7413741165210563,0.6823725650313811,0.8126322150780407,0.6968043843065189],"dir":"rtl"},{"str":"تصویب","boundary":[0.656946659958771,0.6823725650313811,0.7353001987827624,0.6968043843065189],"dir":"rtl"},{"str":"نشده:","boundary":[0.5921766098949642,0.6823725650313811,0.6508727422204772,0.6968043843065189],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.8292667738293904,0.6988801327917793,0.8433211445960538,0.7125101843294095],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7584429924335278,0.6988801327917793,0.8217545953175617,0.7125101843294095],"dir":"rtl"},{"str":"فشارخون:","boundary":[0.660010933839565,0.6988801327917793,0.750770896731128,0.7125101843294095],"dir":"rtl"},{"str":".0","boundary":[0.5924183395504075,0.6987536821183346,0.6087673014626485,0.7123837336559646],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6087587120840288,0.6987536821183346,0.6153817365269462,0.7123837336559646],"dir":"ltr"},{"str":"5mg","boundary":[0.615379282418769,0.6978023659063504,0.6519611391970158,0.7123837336559646],"dir":"ltr"},{"str":"روزانه.","boundary":[0.5466568911357613,0.6987536821183346,0.5929919873368019,0.7123837336559646],"dir":"rtl"},{"str":"به.صورت.","boundary":[0.4768283105919309,0.6987536821183346,0.5425892068322371,0.7123837336559646],"dir":"rtl"},{"str":"خوراکی.(حداکثر.","boundary":[0.3581614435064298,0.6987536821183346,0.4748205433395505,0.7123837336559646],"dir":"rtl"},{"str":"دوز:.","boundary":[0.31638945469716306,0.6987536821183346,0.34230790468243844,0.7123837336559646],"dir":"rtl"},{"str":"5mg","boundary":[0.24102992784921962,0.6978023659063504,0.2776120913909885,0.7123837336559646],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2780378791597134,0.6987536821183346,0.28466090360263085,0.7123837336559646],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.28422898056346324,0.6978023659063504,0.31394823058800436,0.7090271142314576],"dir":"ltr"},{"str":")؛.گستره.","boundary":[0.17767620496711495,0.6987536821183346,0.24106428536369884,0.7123837336559646],"dir":"rtl"},{"str":"دوز.","boundary":[0.1402847992539511,0.6987536821183346,0.1618226661431236,0.7123837336559646],"dir":"rtl"},{"str":"معمول:.","boundary":[0.08054720477078631,0.6987536821183346,0.13825095710218907,0.7123837336559646],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7571610876607441,0.7151097439634907,0.7682168449985276,0.7287397955011209],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.7682251276136253,0.7151097439634907,0.7762301217237656,0.7287397955011209],"dir":"ltr"},{"str":"mg","boundary":[0.7799714096397369,0.7141584277515065,0.8065555364680476,0.7253831760766137],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.8069813242367724,0.7151097439634907,0.8136043486796898,0.7287397955011209],"dir":"ltr"},{"str":"day","boundary":[0.