مدیریت زمان مدیریت زمان

{"id":"3795503","title":"مدیریت زمان","price":"۳۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/59ab14f31eb06a4e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/59ab14f31eb06a4e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/59ab14f31eb06a4e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/59ab14f31eb06a4e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/59ab14f31eb06a4e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/59ab14f31eb06a4e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/59ab14f31eb06a4e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/59ab14f31eb06a4e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/59ab14f31eb06a4e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/59ab14f31eb06a4e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009661848","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["در این کتاب بینش برخی از بهترین اذهان را در زمینه مدیریت زمان گلچین شده است تا به شما در زمینه استفاده از اهداف درازمدت خود کمک کند. زبان عنصری ساده و طرحی رنگارنگ برای به چنگ آوردن آسان اطلاعات است.\r","پرسشنامه ها به شما در ارزیابی دانش مدیریت زمان کمک می کند. فایل های مورد ارزیابی به شما در زمینه استفاده از اهداف درازمدت و نحوه رسیدگی به مشکلات خود در زمینه مدیریت زمان کمک می کند.\r","نقل قول های رهبران تجاری و مدیران متخصص زمان به شما انگیزه می دهند تا در تمام دقایق روز تلاش کنید. نویسندگان این کتاب ها بر بینش روز در مورد مدیریت زمان و مسایل مربوط به مدیریت اثر می گذارند و آن را منعکس می کنند. آگاهی از ایده های آنها به عنوان یک مدیر به شما انگیزه می بخشد. حتی اگر شما به عمق این کتاب ها دست نیابید، با دانشی که از مطالعه صفحات این کتاب کسب می کنید در مدیریت موثرتر زمان توانمند خواهید شد تا بتوانید شرکت خود و زندگی افرادی که حامی شما هستند را متفاوت سازید."],"pages_count":"107","keywords":"null","token":"59ab14f31eb06a4e","created_at":"2019-07-09 22:08:02","updated_at":"2022-04-10 14:57:43","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-07-09 22:15:17","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917677","title":"مهتاب سلیمی","firstname":"مهتاب","lastname":"سلیمی","token":"98349e462fe7d577","created_at":"2019-05-20 22:20:08","updated_at":"2019-05-20 22:20:08","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917814","title":"جان هوور","firstname":"جان","lastname":"هوور","token":"954b22be9afc3062","created_at":"2019-07-09 21:59:09","updated_at":"2019-07-09 21:59:09","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917816","title":"علی تقی زاده","firstname":"علی","lastname":"تقی زاده","token":"09c4a98a046f3748","created_at":"2019-07-09 21:59:39","updated_at":"2019-07-09 21:59:39","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917814","title":"جان هوور","firstname":"جان","lastname":"هوور","token":"954b22be9afc3062","created_at":"2019-07-09 21:59:09","updated_at":"2019-07-09 21:59:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917677","title":"مهتاب سلیمی","firstname":"مهتاب","lastname":"سلیمی","token":"98349e462fe7d577","created_at":"2019-05-20 22:20:08","updated_at":"2019-05-20 22:20:08","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917816","title":"علی تقی زاده","firstname":"علی","lastname":"تقی زاده","token":"09c4a98a046f3748","created_at":"2019-07-09 21:59:39","updated_at":"2019-07-09 21:59:39","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784187","file":"5d24d0fb059979.37324110.pdf","book_id":"3795503","toc":[{"page":6,"title":"زمان خود را اولویت بندی کنید"},{"page":38,"title":"سازمان دادن به زمان خود"},{"page":54,"title":"استفاده موثر از زمان خود"},{"page":72,"title":"مدیریت در محل کار"}],"created_at":"2019-07-09 22:08:03","updated_at":"2022-04-10 14:57:44","process_started_at":"2019-07-09 22:09:15","process_done_at":"2019-07-09 22:12:47","process_failed_at":null,"pages_count":"107","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"b355db3b49bb74289c4c93ea147c4292dd9f300c2b5f74eeda7d8b93731d20bde73783b3dcfe42481f4998bd7954e8b651909fd153677a424e5dce66483d482a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۷"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"70","title":"  مبانی مدیریت","token":"e69ca1f0edf581f3","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-07-26 09:23:42","study_fields":[{"id":"10","title":"ساخت پروتزهای دندانی","degree_id":"7","token":"badd46d275e23bb3","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-10 15:56:48","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"مدیریت-زمان","urlify":"مدیریت-زمان","pages_count_fa":"۱۰۷","authorTitle":"مهتاب سلیمی, جان هوور, علی تقی زاده","tocStr":"زمان خود را اولویت بندی کنید, سازمان دادن به زمان خود, استفاده موثر از زمان خود, مدیریت در محل کار","url":"/preview/59ab14f31eb06a4e/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19