مدیریت تاخیر و اختلال در پروژه مدیریت تاخیر و اختلال در پروژه

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"مدیریت تاخیر و اختلال در پروژه","price":"۱۱۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۹‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۵‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"۴۱‌,‌۳۰۰","print_price":"۱۱۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5d89c644b398c29a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5d89c644b398c29a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5d89c644b398c29a/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/5d89c644b398c29a/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5d89c644b398c29a/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/5d89c644b398c29a/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081349","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"5d89c644b398c29a","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 14:14:41","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":1923123,"title":"پی. جی. کین","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"پی. جی. کین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"پی.","lastname":"جی. کین","token":"77b93a39e53dab15","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799256,"author_id":1923123,"created_at":"2022-11-24 14:14:41","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","role":"writer"}},{"id":1923124,"title":"ای اف. کالتکا","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ای اف. کالتکا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ای","lastname":"اف. کالتکا","token":"dc1eb3d568a4fed9","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799256,"author_id":1923124,"created_at":"2022-11-24 14:14:41","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":7380,"title":"مرتضی مرادی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مرتضی مرادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مرتضی","lastname":"مرادی","token":"e3b65fc9566f332b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799256,"author_id":7380,"created_at":"2022-11-24 14:14:41","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","role":"translator"}},{"id":7382,"title":"سینا معصوم زاده","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"سینا معصوم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"سینا","lastname":"معصوم زاده","token":"317a595e877dcb8c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799256,"author_id":7382,"created_at":"2022-11-24 14:14:41","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","role":"translator"}},{"id":7384,"title":"غلامرضا نصیری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"غلامرضا نصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"غلامرضا","lastname":"نصیری","token":"cab4ec374573fd78","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799256,"author_id":7384,"created_at":"2022-11-24 14:14:41","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/5d89c644b398c29a","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/5d89c644b398c29a","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":7380,"title":"مرتضی مرادی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مرتضی مرادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مرتضی","lastname":"مرادی","token":"e3b65fc9566f332b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799256,"author_id":7380,"created_at":"2022-11-24 14:14:41","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","role":"translator"}},{"id":7382,"title":"سینا معصوم زاده","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"سینا معصوم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"سینا","lastname":"معصوم زاده","token":"317a595e877dcb8c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799256,"author_id":7382,"created_at":"2022-11-24 14:14:41","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","role":"translator"}},{"id":7384,"title":"غلامرضا نصیری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"غلامرضا نصیری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"غلامرضا","lastname":"نصیری","token":"cab4ec374573fd78","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799256,"author_id":7384,"created_at":"2022-11-24 14:14:41","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","role":"translator"}},{"id":1923123,"title":"پی. جی. کین","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"پی. جی. کین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"پی.","lastname":"جی. کین","token":"77b93a39e53dab15","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799256,"author_id":1923123,"created_at":"2022-11-24 14:14:41","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","role":"writer"}},{"id":1923124,"title":"ای اف. کالتکا","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ای اف. کالتکا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ای","lastname":"اف. کالتکا","token":"dc1eb3d568a4fed9","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799256,"author_id":1923124,"created_at":"2022-11-24 14:14:41","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":296,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"5d89c644b398c29a","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۹۶"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":1867,"title":"ارزیابی و کنترل و مدیریت پروژه","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ارزیابی و کنترل و مدیریت پروژه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"d76eb84514deb578","type":"","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:24:12","updated_at":"2022-11-24 16:02:14","study_fields":[{"id":820,"title":"حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی)","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a2151b3c185c8f87","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 16:02:14","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":823,"title":"حسابداری مدیریت آموزش محور )","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"حسابداری مدیریت آموزش محور ) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"1c19087579fdc360","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 16:02:14","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]}]},{"id":19543,"title":"رهبری و مدیریت پروژه پیشرفته","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"رهبری و مدیریت پروژه پیشرفته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"4253d5623fc65408","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:32:37","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","study_fields":[{"id":529,"title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"71b6d3738263be00","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]}]},{"id":21145,"title":"روشهای مدیریت پروژه 1","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"روشهای مدیریت پروژه 1 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"21d4ab92d6c39e18","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:34:27","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","study_fields":[{"id":1927,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b0960600f7841330","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":21148,"title":"روش‌های مدیریت پروژه ۱","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"روش‌های مدیریت پروژه ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"3894fd1a15d54b41","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:34:27","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","study_fields":[{"id":1936,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"dcc6b42eb71fbe87","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":21151,"title":"روشهای مدیریت پروژه 2","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"روشهای مدیریت پروژه 2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"864cad30c5920215","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:34:27","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","study_fields":[{"id":1927,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b0960600f7841330","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":21154,"title":"روش‌های مدیریت پروژه ۲","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"روش‌های مدیریت پروژه ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2166ba4ee0081535","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:34:27","updated_at":"2022-11-24 14:14:41","study_fields":[{"id":1936,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"dcc6b42eb71fbe87","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":30829,"title":"کامپیوتر در مدیریت پروژه","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کامپیوتر در مدیریت پروژه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"915b681f3a158a49","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:44:51","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_fields":[{"id":1927,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b0960600f7841330","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":34876,"title":"مدیریت پروژه","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a8da6fc577dab6db","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:51:17","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_fields":[{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"76ee93a060dd6234","books_count":109,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":125,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":346,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2e078bcc186e0952","books_count":91,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":349,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"f71d9a87bde852d0","books_count":93,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":352,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a960dd618f873e7e","books_count":94,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":355,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"1fbbe5af2715d838","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":358,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"693b8b52e398f59b","books_count":96,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]}]},{"id":34879,"title":"مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی cmmi","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی cmmi - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"fed1eb77de3d50ce","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:51:20","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_fields":[{"id":1825,"title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"ab40d875913d084b","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]}]},{"id":34882,"title":"مدیریت پروژه‌های نفت و گاز","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه‌های نفت و گاز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"21c4323aaa8d507e","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:51:20","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"92beec874cc27d55","books_count":116,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-24 15:55:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]}],"study_fields":[{"id":820,"title":"حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی)","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a2151b3c185c8f87","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 16:02:14","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":823,"title":"حسابداری مدیریت آموزش محور )","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"حسابداری مدیریت آموزش محور ) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"1c19087579fdc360","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 16:02:14","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":529,"title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"71b6d3738263be00","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":1927,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b0960600f7841330","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":1936,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"dcc6b42eb71fbe87","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":340,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"76ee93a060dd6234","books_count":109,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":343,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":125,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":346,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2e078bcc186e0952","books_count":91,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":349,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"f71d9a87bde852d0","books_count":93,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":352,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a960dd618f873e7e","books_count":94,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":355,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"1fbbe5af2715d838","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":358,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"693b8b52e398f59b","books_count":96,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:34:33","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":1825,"title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"ab40d875913d084b","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-11-24 14:14:42","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":58,"title":"مهندسی نفت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"92beec874cc27d55","books_count":116,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-24 15:55:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}],"study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"},{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"},{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}],"views":1,"titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87","ebook_price_en":59000,"urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"مرتضی مرادی, سینا معصوم زاده, غلامرضا نصیری, پی. جی. کین, ای اف. کالتکا","tocStr":"","url":"/preview/5d89c644b398c29a/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":296,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"5d89c644b398c29a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/MxOZwbIdYNjDUPDK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/OfdZwfuFBDvsQeST.jpg","blurred":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/NgMrAXtsYBiJzzas.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005113339644520223,0.00018537611428395747,0.9988391356227778,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6218487620353699,"y":0.16884660720825195},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2104637324810028},{"x":0.49915966391563416,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9913436770439148,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5008403658866882,0.16646848618984222,0.6201680898666382,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.1640903651714325},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16527943313121796},{"x":0.489075630903244,"y":0.20808561146259308},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.989865779876709,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.4084033668041229,0.1640903651714325,0.489075630903244,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3966386616230011,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2068965584039688},{"x":0.3781512677669525,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9858324527740479,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3798319399356842,0.1640903651714325,0.3949579894542694,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22473245859146118},{"x":0.63193279504776,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9895410537719727,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.5260504484176636,0.2271105796098709,0.63193279504776,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4773109257221222,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9946495294570923,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4756302535533905,0.22829964756965637,0.5159664154052734,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.22948870062828064},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22829964756965637},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9947402477264404,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.3781512677669525,0.22948870062828064,0.46722689270973206,0.26516053080558777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.16290131211280823},{"x":0.63193279504776,"y":0.16290131211280823},{"x":0.63193279504776,"y":0.26634958386421204},{"x":0.3764705955982208,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9913387894630432,"dir":"ltr","boundary":[0.3731512677669525,0.15590131211280822,0.63693279504776,0.27334958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4887039363384247},{"x":0.653781533241272,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.8546754121780396,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.610084056854248,0.48632580041885376,0.653781533241272,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4887039363384247},{"x":0.653781533241272,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.8546754121780396,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.47932580041885375,0.658781533241272,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9689823985099792,"dir":"ltr","str":"پی","boundary":[0.5680672526359558,0.36623066663742065,0.5899159908294678,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.36623066663742065},{"x":0.561344563961029,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5478991866111755,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9544767737388611,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.36623066663742065,0.5596638917922974,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5361344814300537,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.979432225227356,"dir":"ltr","str":"جی","boundary":[0.5025210380554199,0.3638525605201721,0.5361344814300537,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3888228237628937},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9755480885505676,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.3638525605201721,0.4941176474094391,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36266350746154785},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9731054306030273,"dir":"ltr","str":"کین","boundary":[0.4268907606601715,0.3614744246006012,0.47058823704719543,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9708464741706848,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.561344563961029,0.39357906579971313,0.5899159908294678,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9897394776344299,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.39357906579971313,0.5579832196235657,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5428571701049805,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9818576574325562,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.5109243988990784,0.39357906579971313,0.5411764979362488,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.39239001274108887},{"x":0.507563054561615,"y":0.39239001274108887},{"x":0.507563054561615,"y":0.41617122292518616},{"x":0.49915966391563416,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9801609516143799,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.39239001274108887,0.507563054561615,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39239001274108887},{"x":0.4907563030719757,"y":0.41617122292518616},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9828584790229797,"dir":"rtl","str":"کالتکا","boundary":[0.42352941632270813,0.3912009596824646,0.4907563030719757,0.41617122292518616]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5915966629981995,"y":0.41973841190338135},{"x":0.42352941632270813,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9770776033401489,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.3544744246006012,0.5965966629981995,0.42673841190338135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9772883653640747,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.5126050710678101,0.5065398216247559,0.5932773351669312,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.978698194026947,"dir":"rtl","str":"مرادی","boundary":[0.4285714328289032,0.5065398216247559,0.5025210380554199,0.5279428958892822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9779933094978333,"dir":"ltr","boundary":[0.4235714328289032,0.49953982162475585,0.5982773351669312,0.5361320085525513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9877973198890686,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6252101063728333,0.5374554395675659,0.6571428775787354,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9934695363044739,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5798319578170776,0.5374554395675659,0.6201680898666382,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.988014817237854,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5327731370925903,0.5374554395675659,0.5747899413108826,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5505350828170776},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9920210242271423,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46890756487846375,0.5374554395675659,0.5260504484176636,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5374554395675659},{"x":0.462184876203537,"y":0.5374554395675659},{"x":0.462184876203537,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9877869486808777,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4117647111415863,0.5374554395675659,0.462184876203537,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5374554395675659},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5374554395675659},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5505350828170776},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9858435392379761,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.35798320174217224,0.5374554395675659,0.40504202246665955,0.5505350828170776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5505350828170776},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9892231822013855,"dir":"ltr","boundary":[0.35298320174217224,0.5304554395675659,0.6621428775787354,0.5575350828170776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9565300941467285,"dir":"rtl","str":"سینا","boundary":[0.5546218752861023,0.5683709979057312,0.5983193516731262,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5897740721702576},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9829127788543701,"dir":"rtl","str":"معصومزاده","boundary":[0.41848739981651306,0.5659928917884827,0.5462185144424438,0.5897740721702576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5909631252288818},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9747950434684753,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.5589928917884827,0.6033193516731262,0.5979631252288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.596908450126648},{"x":0.658823549747467,"y":0.596908450126648},{"x":0.658823549747467,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9925159215927124,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6403361558914185,0.596908450126648,0.658823549747467,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.596908450126648},{"x":0.6302521228790283,"y":0.596908450126648},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9330217242240906,"dir":"rtl","str":"آموخته","boundary":[0.5966386795043945,0.596908450126648,0.6302521228790283,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.596908450126648},{"x":0.5915966629981995,"y":0.596908450126648},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9887824654579163,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.5411764979362488,0.596908450126648,0.5915966629981995,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.596908450126648},{"x":0.5361344814300537,"y":0.596908450126648},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9918329119682312,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.5126050710678101,0.596908450126648,0.5361344814300537,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.596908450126648},{"x":0.507563054561615,"y":0.596908450126648},{"x":0.507563054561615,"y":0.6159334182739258},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9826475977897644,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.46722689270973206,0.596908450126648,0.507563054561615,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.596908450126648},{"x":0.462184876203537,"y":0.596908450126648},{"x":0.462184876203537,"y":0.6159334182739258},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9910275340080261,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.43697479367256165,0.596908450126648,0.462184876203537,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.596908450126648},{"x":0.43361344933509827,"y":0.596908450126648},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6159334182739258},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9831476211547852,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4302521049976349,0.596908450126648,0.43361344933509827,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.596908450126648},{"x":0.4252100884914398,"y":0.596908450126648},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6159334182739258},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9933784604072571,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.38823530077934265,0.596908450126648,0.4252100884914398,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.596908450126648},{"x":0.3831932842731476,"y":0.596908450126648},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9875481724739075,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.3512605130672455,0.596908450126648,0.3831932842731476,0.6159334182739258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.596908450126648},{"x":0.658823549747467,"y":0.596908450126648},{"x":0.658823549747467,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9821041226387024,"dir":"ltr","boundary":[0.3462605130672455,0.5899084501266479,0.663823549747467,0.6229334182739258],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6290130615234375},{"x":0.605042040348053,"y":0.6290130615234375},{"x":0.605042040348053,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9920953512191772,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.5142857432365417,0.6290130615234375,0.605042040348053,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9791058301925659,"dir":"rtl","str":"نصیری","boundary":[0.4302521049976349,0.6302021145820618,0.5058823823928833,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6302021145820618},{"x":0.605042040348053,"y":0.6290130615234375},{"x":0.605042040348053,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9866830706596375,"dir":"ltr","boundary":[0.4252521049976349,0.6232021145820618,0.610042040348053,0.6574161953926086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9911936521530151,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6369748115539551,0.6551724076271057,0.6571428775787354,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9261502027511597,"dir":"rtl","str":"آموخته","boundary":[0.5949580073356628,0.6551724076271057,0.6268907785415649,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9862217903137207,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.5579832196235657,0.6551724076271057,0.5899159908294678,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.979474663734436,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5126050710678101,0.6551724076271057,0.5529412031173706,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6551724076271057},{"x":0.507563054561615,"y":0.6551724076271057},{"x":0.507563054561615,"y":0.6730083227157593},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.984948456287384,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.48067227005958557,0.6551724076271057,0.507563054561615,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9784102439880371,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4756302535533905,0.6551724076271057,0.4773109257221222,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6551724076271057},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6551724076271057},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9920162558555603,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4319327771663666,0.6551724076271057,0.47058823704719543,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9898105263710022,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3949579894542694,0.6551724076271057,0.4285714328289032,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6551724076271057},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6551724076271057},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9793215990066528,"dir":"rtl","str":"امیرکبیر","boundary":[0.3512605130672455,0.6551724076271057,0.39159664511680603,0.6730083227157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.977883517742157,"dir":"ltr","boundary":[0.3462605130672455,0.6481724076271057,0.6621428775787354,0.6800083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.8812395930290222,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6302521228790283,0.7931034564971924,0.6857143044471741,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9887593984603882,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7931034564971924,0.6252101063728333,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8133174777030945},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9844069480895996,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7931034564971924,0.5462185144424438,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9858379364013672,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.7931034564971924,0.4941176474094391,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9796338677406311,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3630252182483673,0.7931034564971924,0.42016807198524475,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9736883640289307,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.30924370884895325,0.7931034564971924,0.35966387391090393,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9681118130683899,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.7861034564971924,0.6907143044471741,0.8203174777030945],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/MOEBVrvezQDIvmaG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/LOraTDZdlhWYVDSP.jpg","blurred":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/XwljosmbDhDBhpSi.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00040964621155201885,0.0003626503024135236,0.9986442341443871,0.9990113828136916]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8016806840896606,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7714285850524902,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8766565322875977,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7714285850524902,0.3123515546321869,0.8016806840896606,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7260504364967346,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9909786581993103,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7260504364967346,0.3123515546321869,0.7663865685462952,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9797223806381226,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6974790096282959,0.3123515546321869,0.7226890921592712,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8016806840896606,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9856366515159607,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7630252242088318,0.32185274362564087,0.8016806840896606,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9721217155456543,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7310924530029297,0.3230403661727905,0.7613445520401001,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8784435391426086,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6974790096282959,0.3230403661727905,0.7277311086654663,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3123515546321869},{"x":0.8016806840896606,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8016806840896606,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9546618461608887,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.3053515546321869,0.8066806840896606,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8016806840896606,"y":0.37648457288742065},{"x":0.75126051902771,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.983539879322052,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.75126051902771,0.3598574697971344,0.8016806840896606,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37648457288742065},{"x":0.707563042640686,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9872022867202759,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.707563042640686,0.3598574697971344,0.7462185025215149,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6991596817970276,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9924596548080444,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.3598574697971344,0.7058823704719543,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9960184097290039,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.6571428775787354,0.3598574697971344,0.6941176652908325,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9918464422225952,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6302521228790283,0.3598574697971344,0.6470588445663452,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9953571557998657,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5915966629981995,0.3598574697971344,0.6268907785415649,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8016806840896606,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8016806840896606,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9906519651412964,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.3528574697971344,0.8066806840896606,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.39904987812042236},{"x":0.800000011920929,"y":0.39904987812042236},{"x":0.800000011920929,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9940130114555359,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7731092572212219,0.39904987812042236,0.800000011920929,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9746962785720825,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.7546218633651733,0.39904987812042236,0.7663865685462952,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39904987812042236},{"x":0.75126051902771,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9647432565689087,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.39904987812042236,0.75126051902771,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9849011898040771,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.7277311086654663,0.3978622257709503,0.7411764860153198,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700061082839966,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.3978622257709503,0.7243697643280029,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9696004986763,"dir":"rtl","str":"کین","boundary":[0.6941176652908325,0.3978622257709503,0.7126050591468811,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.990176796913147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.39667457342147827,0.6907563209533691,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.39667457342147827},{"x":0.680672287940979,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9769940376281738,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6655462384223938,0.39667457342147827,0.6789916157722473,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6621848940849304,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9896529316902161,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.39667457342147827,0.6621848940849304,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9267219305038452,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.6403361558914185,0.39667457342147827,0.6554622054100037,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6369748115539551,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6352941393852234,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9683983325958252,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.39667457342147827,0.6352941393852234,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6268907785415649,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5966386795043945,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.950121283531189,"dir":"rtl","str":"کالتکا","boundary":[0.5966386795043945,0.3954869210720062,0.6268907785415649,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3954869210720062},{"x":0.800000011920929,"y":0.39904987812042236},{"x":0.800000011920929,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9699703454971313,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.3884869210720062,0.805000011920929,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8016806840896606,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7680672407150269,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9941553473472595,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7680672407150269,0.4204275608062744,0.8016806840896606,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7663865685462952,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7630252242088318,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9469689130783081,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.4204275608062744,0.7663865685462952,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9144142866134644,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.7142857313156128,0.4204275608062744,0.7546218633651733,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4204275608062744},{"x":0.707563042640686,"y":0.4204275608062744},{"x":0.707563042640686,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9912829995155334,"dir":"rtl","str":"مرادی","boundary":[0.6773109436035156,0.4204275608062744,0.707563042640686,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6739495992660522,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9834834337234497,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.4204275608062744,0.6739495992660522,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9834625720977783,"dir":"rtl","str":"سینا","boundary":[0.6403361558914185,0.4204275608062744,0.6621848940849304,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6336134672164917,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5966386795043945,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9878254532814026,"dir":"rtl","str":"معصوم","boundary":[0.5966386795043945,0.4204275608062744,0.6336134672164917,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9799360632896423,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5731092691421509,0.4204275608062744,0.5932773351669312,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9826449751853943,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.4204275608062744,0.5714285969734192,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9899035692214966,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.5142857432365417,0.4204275608062744,0.5630252361297607,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4204275608062744},{"x":0.507563054561615,"y":0.4204275608062744},{"x":0.507563054561615,"y":0.4323040246963501},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9783480167388916,"dir":"rtl","str":"نصیری","boundary":[0.46722689270973206,0.4204275608062744,0.507563054561615,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4394299387931824},{"x":0.800000011920929,"y":0.4394299387931824},{"x":0.800000011920929,"y":0.4548693597316742},{"x":0.756302535533905,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9854283928871155,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.756302535533905,0.4394299387931824,0.800000011920929,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9906874299049377,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7243697643280029,0.4394299387931824,0.7495798468589783,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9731853604316711,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.4394299387931824,0.7226890921592712,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9825038909912109,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.6890756487846375,0.4394299387931824,0.7092437148094177,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9774364829063416,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.6521008610725403,0.4394299387931824,0.6840336322784424,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9802915453910828,"dir":"rtl","str":"پویا","boundary":[0.6252101063728333,0.4394299387931824,0.6420168280601501,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9729675054550171,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6235294342041016,0.4394299387931824,0.6252101063728333,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9883378744125366,"dir":"rtl","str":"سبا","boundary":[0.5983193516731262,0.4394299387931824,0.6151260733604431,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9878153204917908,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.5546218752861023,0.4394299387931824,0.5915966629981995,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9750905632972717,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.5361344814300537,0.4394299387931824,0.5512605309486389,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8016806840896606,"y":0.45605701208114624},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9802630543708801,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.4134275608062744,0.8066806840896606,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4619952440261841},{"x":0.800000011920929,"y":0.4619952440261841},{"x":0.800000011920929,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7630252242088318,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.956632673740387,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7630252242088318,0.4619952440261841,0.800000011920929,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9837151169776917,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7378151416778564,0.4619952440261841,0.7546218633651733,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.931835412979126,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.4619952440261841,0.7361344695091248,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9835146069526672,"dir":"rtl","str":"الهه","boundary":[0.7058823704719543,0.4619952440261841,0.7260504364967346,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9860069155693054,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.6605042219161987,0.4619952440261841,0.6991596817970276,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.990144670009613,"dir":"rtl","str":"میرقاعد","boundary":[0.6117647290229797,0.4619952440261841,0.6521008610725403,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4619952440261841},{"x":0.800000011920929,"y":0.4619952440261841},{"x":0.800000011920929,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9784500002861023,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.4549952440261841,0.805000011920929,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8016806840896606,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8975111842155457,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7613445520401001,0.48337292671203613,0.8016806840896606,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4952494204044342},{"x":0.707563042640686,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9952567219734192,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.707563042640686,0.48337292671203613,0.7546218633651733,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9892879128456116,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6705882549285889,0.48337292671203613,0.6991596817970276,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9943913221359253,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6218487620353699,0.48337292671203613,0.6638655662536621,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9913709163665771,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5764706134796143,0.48337292671203613,0.6151260733604431,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9881401062011719,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5361344814300537,0.48337292671203613,0.5697479248046875,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8016806840896606,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.97808837890625,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.4763729267120361,0.8066806840896606,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9910081624984741,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7831932902336121,0.5023753046989441,0.7966386675834656,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9910814166069031,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.756302535533905,0.5011876225471497,0.7714285850524902,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5011876225471497},{"x":0.75126051902771,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9744177460670471,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.5011876225471497,0.7495798468589783,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5166270732879639},{"x":0.707563042640686,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9027124047279358,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.7092437148094177,0.5,0.7411764860153198,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5237529873847961},{"x":0.800000011920929,"y":0.54038006067276},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9894153475761414,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.756302535533905,0.5225653052330017,0.800000011920929,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5225653052330017},{"x":0.75126051902771,"y":0.5225653052330017},{"x":0.75126051902771,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9559049606323242,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.5225653052330017,0.75126051902771,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8124022483825684,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7092437148094177,0.5225653052330017,0.7411764860153198,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5023753046989441},{"x":0.800000011920929,"y":0.54038006067276},{"x":0.707563042640686,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9418677091598511,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.493,0.805000011920929,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.5439429879188538},{"x":0.800000011920929,"y":0.5439429879188538},{"x":0.800000011920929,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9742183089256287,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.7865546345710754,0.5439429879188538,0.800000011920929,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9430105686187744,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7831932902336121,0.5439429879188538,0.7848739624023438,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9474539160728455,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰۰۰","boundary":[0.7193277478218079,0.5439429879188538,0.7697479128837585,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9771856665611267,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6991596817970276,0.5439429879188538,0.7159664034843445,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9613665342330933,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.5369429879188538,0.8066806840896606,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9911636114120483,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7579832077026367,0.5653206706047058,0.8016806840896606,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5653206706047058},{"x":0.75126051902771,"y":0.5653206706047058},{"x":0.75126051902771,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9893013834953308,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7462185025215149,0.5653206706047058,0.75126051902771,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9893940091133118,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.7142857313156128,0.5653206706047058,0.7411764860153198,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5783848166465759},{"x":0.680672287940979,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9843658804893494,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.680672287940979,0.5653206706047058,0.7126050591468811,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9929494857788086,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6487395167350769,0.5653206706047058,0.6739495992660522,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9927055835723877,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6352941393852234,0.5653206706047058,0.6420168280601501,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9946523308753967,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6033613681793213,0.5653206706047058,0.6285714507102966,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9914277791976929,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5798319578170776,0.5653206706047058,0.5966386795043945,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9933103919029236,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5445378422737122,0.5653206706047058,0.5731092691421509,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9879957437515259,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5310924649238586,0.5653206706047058,0.5378151535987854,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9932629466056824,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.4739495813846588,0.5653206706047058,0.5243697762489319,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5653206706047058},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5653206706047058},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5783848166465759},{"x":0.440336138010025,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9962034821510315,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.440336138010025,0.5653206706047058,0.46890756487846375,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5653206706047058},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5653206706047058},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5783848166465759},{"x":0.413445383310318,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9939914345741272,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.413445383310318,0.5653206706047058,0.43361344933509827,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9847812652587891,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4000000059604645,0.5653206706047058,0.4100840389728546,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9715204834938049,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.5653206706047058,0.3983193337917328,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.5878859758377075},{"x":0.800000011920929,"y":0.5878859758377075},{"x":0.800000011920929,"y":0.599762499332428},{"x":0.7815126180648804,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9865121245384216,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7815126180648804,0.5878859758377075,0.800000011920929,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7747899293899536,"y":0.599762499332428},{"x":0.7495798468589783,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9925836324691772,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7495798468589783,0.5878859758377075,0.7747899293899536,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7428571581840515,"y":0.599762499332428},{"x":0.7176470756530762,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9914109110832214,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7176470756530762,0.5878859758377075,0.7428571581840515,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7109243869781494,"y":0.599762499332428},{"x":0.6705882549285889,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9078715443611145,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6705882549285889,0.5878859758377075,0.7109243869781494,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.599762499332428},{"x":0.6168067455291748,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9936338663101196,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6168067455291748,0.5878859758377075,0.6638655662536621,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.5878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.599762499332428},{"x":0.5798319578170776,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9894375801086426,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5798319578170776,0.5878859758377075,0.610084056854248,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5731092691421509,"y":0.599762499332428},{"x":0.5310924649238586,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9944612979888916,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5310924649238586,0.5878859758377075,0.5731092691421509,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.599762499332428},{"x":0.48739495873451233,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.990363597869873,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.48739495873451233,0.5878859758377075,0.5243697762489319,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4789915978908539,"y":0.599762499332428},{"x":0.4453781545162201,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9882186055183411,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4453781545162201,0.5878859758377075,0.4789915978908539,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5878859758377075},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5878859758377075},{"x":0.43865546584129333,"y":0.599762499332428},{"x":0.3983193337917328,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9948815703392029,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3983193337917328,0.5878859758377075,0.43865546584129333,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5878859758377075},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5878859758377075},{"x":0.39159664511680603,"y":0.599762499332428},{"x":0.36974790692329407,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9968743920326233,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.36974790692329407,0.5878859758377075,0.39159664511680603,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3680672347545624,"y":0.599762499332428},{"x":0.3630252182483673,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9798446297645569,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.5878859758377075,0.3680672347545624,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9729678630828857,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7647058963775635,0.6068883538246155,0.7915966510772705,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6068883538246155},{"x":0.756302535533905,"y":0.6068883538246155},{"x":0.756302535533905,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.936558723449707,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.6068883538246155,0.756302535533905,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9706648588180542,"dir":"rtl","str":"۹-۱۳۴-۲۰۸-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5915966629981995,0.6068883538246155,0.7361344695091248,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9843751192092896,"dir":"ltr","boundary":[0.3580252182483673,0.5571329884529114,0.8066806840896606,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3824228048324585},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3824228048324585},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9914133548736572,"dir":"ltr","str":"Delay","boundary":[0.24873949587345123,0.3824228048324585,0.29243698716163635,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3824228048324585},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3824228048324585},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3931116461753845},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9871436357498169,"dir":"ltr","str":"Analysis","boundary":[0.29579833149909973,0.3824228048324585,0.35966387391090393,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3931116461753845},{"x":0.364705890417099,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9945330619812012,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.364705890417099,0.3824228048324585,0.3781512677669525,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3931116461753845},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9883130192756653,"dir":"ltr","str":"Construction","boundary":[0.3848739564418793,0.3824228048324585,0.4789915978908539,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.38123515248298645},{"x":0.556302547454834,"y":0.38123515248298645},{"x":0.556302547454834,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.993887186050415,"dir":"ltr","str":"Contracts","boundary":[0.48571428656578064,0.38123515248298645,0.556302547454834,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.39667457342147827},{"x":0.267226904630661,"y":0.39667457342147827},{"x":0.267226904630661,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2504201829433441,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9873689413070679,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.2504201829433441,0.39667457342147827,0.267226904630661,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2705882489681244,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9841673374176025,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2689075767993927,0.39667457342147827,0.2705882489681244,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3025210201740265,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4073634147644043},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9677231311798096,"dir":"ltr","str":"P.J.","boundary":[0.27899160981178284,0.39667457342147827,0.3025210201740265,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4073634147644043},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9836727380752563,"dir":"ltr","str":"Keane","boundary":[0.30924370884895325,0.3954869210720062,0.3512605130672455,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3954869210720062},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3954869210720062},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4073634147644043},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9607322216033936,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35462185740470886,0.3954869210720062,0.35630252957344055,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9608932733535767,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.3630252182483673,0.3954869210720062,0.3781512677669525,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9801198244094849,"dir":"ltr","str":"F.","boundary":[0.3848739564418793,0.3954869210720062,0.3983193337917328,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4073634147644043},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900772571563721,"dir":"ltr","str":"Caletka","boundary":[0.40504202246665955,0.3954869210720062,0.4571428596973419,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2991596758365631,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9837097525596619,"dir":"ltr","str":"Wiley-","boundary":[0.2521008551120758,0.4168646037578583,0.2991596758365631,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3764705955982208,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3764705955982208,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3042016923427582,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9764915108680725,"dir":"ltr","str":"Blackwell","boundary":[0.3042016923427582,0.4168646037578583,0.3764705955982208,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3798319399356842,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3781512677669525,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9332578182220459,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3781512677669525,0.41567695140838623,0.3798319399356842,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41567695140838623},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4275534451007843},{"x":0.38655462861061096,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9834669232368469,"dir":"ltr","str":"2008","boundary":[0.38655462861061096,0.41567695140838623,0.42016807198524475,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3824228048324585},{"x":0.556302547454834,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9840911030769348,"dir":"ltr","boundary":[0.24373949587345123,0.3754228048324585,0.5629832196235657,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9930350184440613,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7697479128837585,0.6615201830863953,0.7915966510772705,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9917932748794556,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7327731251716614,0.6615201830863953,0.7647058963775635,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6615201830863953},{"x":0.729411780834198,"y":0.6615201830863953},{"x":0.729411780834198,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9221723079681396,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.6615201830863953,0.729411780834198,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9918457865715027,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6924369931221008,0.6615201830863953,0.7193277478218079,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9813445806503296,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.6638655662536621,0.6615201830863953,0.6873949766159058,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6615201830863953},{"x":0.658823549747467,"y":0.6615201830863953},{"x":0.658823549747467,"y":0.6722090244293213},{"x":0.653781533241272,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.39561787247657776,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.653781533241272,0.6615201830863953,0.658823549747467,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9881084561347961,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6184874176979065,0.6615201830863953,0.6504201889038086,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6722090244293213},{"x":0.583193302154541,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9911900162696838,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.583193302154541,0.6615201830863953,0.6117647290229797,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6615201830863953},{"x":0.578151285648346,"y":0.6615201830863953},{"x":0.578151285648346,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.984137237071991,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5512605309486389,0.6615201830863953,0.578151285648346,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5008403658866882,"y":0.673396646976471},{"x":0.48067227005958557,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9918794631958008,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.48067227005958557,0.6603325605392456,0.5008403658866882,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4756302535533905,"y":0.673396646976471},{"x":0.4739495813846588,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9678615927696228,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4739495813846588,0.6603325605392456,0.4756302535533905,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4773109257221222,"y":0.673396646976471},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.971425473690033,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.2974790036678314,0.6591448783874512,0.4773109257221222,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9920629858970642,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7731092572212219,0.6769596338272095,0.7915966510772705,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9964433908462524,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7411764860153198,0.6769596338272095,0.7647058963775635,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9582071304321289,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.6769596338272095,0.7310924530029297,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.702521026134491,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.994155764579773,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.702521026134491,0.6769596338272095,0.7243697643280029,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292},{"x":0.658823549747467,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9618847370147705,"dir":"rtl","str":"انقلاب-","boundary":[0.658823549747467,0.6769596338272095,0.6941176652908325,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9905775785446167,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6302521228790283,0.6769596338272095,0.6504201889038086,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9854007363319397,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6000000238418579,0.6769596338272095,0.6201680898666382,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.985614001750946,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5714285969734192,0.6769596338272095,0.5915966629981995,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9902480840682983,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5411764979362488,0.6769596338272095,0.5596638917922974,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6769596338272095},{"x":0.534453809261322,"y":0.6769596338272095},{"x":0.534453809261322,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9788088202476501,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5327731370925903,0.6769596338272095,0.534453809261322,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9850685000419617,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.48739495873451233,0.6769596338272095,0.5310924649238586,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6769596338272095},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6769596338272095},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8376138806343079,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48235294222831726,0.6769596338272095,0.48571428656578064,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.5632517337799072,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4756302535533905,0.6769596338272095,0.4789915978908539,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6769596338272095},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6769596338272095},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9881904125213623,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.43697479367256165,0.6769596338272095,0.46722689270973206,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9541805386543274,"dir":"rtl","str":"۲۵۳","boundary":[0.4084033668041229,0.6769596338272095,0.4268907606601715,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6769596338272095},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6769596338272095},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.575860857963562,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.3983193337917328,0.6769596338272095,0.40336135029792786,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6769596338272095},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6769596338272095},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6912114024162292},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8642454147338867,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.37142857909202576,0.6769596338272095,0.38991597294807434,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6769596338272095},{"x":0.364705890417099,"y":0.6769596338272095},{"x":0.364705890417099,"y":0.6912114024162292},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9726694226264954,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.34117648005485535,0.6769596338272095,0.364705890417099,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6769596338272095},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6769596338272095},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.5949046611785889,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3327731192111969,0.6769596338272095,0.33949580788612366,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6769596338272095},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6769596338272095},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9887152910232544,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.3126050531864166,0.6769596338272095,0.32773110270500183,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6769596338272095},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6912114024162292},{"x":0.289075642824173,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9623063802719116,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.289075642824173,0.6769596338272095,0.3042016923427582,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.989780068397522,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7764706015586853,0.6959620118141174,0.7932773232460022,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9570891857147217,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7697479128837585,0.6959620118141174,0.7714285850524902,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9844066500663757,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6521008610725403,0.6959620118141174,0.7731092572212219,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.694774329662323},{"x":0.5714285969734192,"y":0.694774329662323},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9856201410293579,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.5478991866111755,0.694774329662323,0.5714285969734192,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5411764979362488,"y":0.694774329662323},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9745175242424011,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.4907563030719757,0.6935867071151733,0.5411764979362488,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6935867071151733},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6935867071151733},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7102137804031372},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9305906891822815,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48571428656578064,0.6935867071151733,0.48739495873451233,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6923990249633789},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6935867071151733},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9917087554931641,"dir":"rtl","str":"publishing@sharif.edu","boundary":[0.3327731192111969,0.6923990249633789,0.48067227005958557,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9707358479499817,"dir":"ltr","boundary":[0.28407564282417297,0.6509572558403015,0.7982773232460022,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7600950002670288},{"x":0.800000011920929,"y":0.7600950002670288},{"x":0.800000011920929,"y":0.764845609664917},{"x":0.7798319458961487,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9616374373435974,"str":".۱۳۹۴","boundary":[0.7798319458961487,0.7600950002670288,0.800000011920929,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7600950002670288},{"x":0.800000011920929,"y":0.7600950002670288},{"x":0.800000011920929,"y":0.764845609664917},{"x":0.7798319458961487,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9616374373435974,"dir":"ltr","boundary":[0.7748319458961487,0.7530950002670288,0.805000011920929,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6175771951675415},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9791178107261658,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.30588236451148987,0.6080760359764099,0.3495798408985138,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9903680086135864,"dir":"ltr","str":"978-964-208-134-9","boundary":[0.3663865625858307,0.6080760359764099,0.5042017102241516,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6175771951675415},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9882251024246216,"dir":"ltr","boundary":[0.30088236451148986,0.6010760359764099,0.5092017102241516,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.724465548992157},{"x":0.800000011920929,"y":0.724465548992157},{"x":0.800000011920929,"y":0.735154390335083},{"x":0.7647058963775635,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.980589747428894,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7647058963775635,0.724465548992157,0.800000011920929,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.724465548992157},{"x":0.7613445520401001,"y":0.724465548992157},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8744309544563293,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7613445520401001,0.724465548992157,0.7613445520401001,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.724465548992157},{"x":0.75126051902771,"y":0.724465548992157},{"x":0.75126051902771,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.972641110420227,"dir":"rtl","str":"کین","boundary":[0.7428571581840515,0.724465548992157,0.75126051902771,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.724465548992157},{"x":0.7394958138465881,"y":0.724465548992157},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9827550649642944,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7378151416778564,0.724465548992157,0.7394958138465881,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.724465548992157},{"x":0.7327731251716614,"y":0.724465548992157},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9666744470596313,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.7277311086654663,0.724465548992157,0.7327731251716614,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.724465548992157},{"x":0.7226890921592712,"y":0.724465548992157},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.7212099432945251,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.724465548992157,0.7226890921592712,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7339667677879333},{"x":0.707563042640686,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.7991042137145996,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.707563042640686,0.7232779264450073,0.7159664034843445,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.7938935160636902,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7042016983032227,0.7232779264450073,0.7058823704719543,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9169615507125854,"dir":"rtl","str":".Keane","boundary":[0.6386554837226868,0.7232779264450073,0.7159664034843445,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8667154908180237,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6722689270973206,0.7232779264450073,0.6756302714347839,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8905307054519653,"dir":"rtl","str":"P.J","boundary":[0.6789916157722473,0.7232779264450073,0.6924369931221008,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.735154390335083},{"x":0.8016806840896606,"y":0.735154390335083},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9913247227668762,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7798319458961487,0.735154390335083,0.8016806840896606,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.735154390335083},{"x":0.7764706015586853,"y":0.735154390335083},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9784878492355347,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7731092572212219,0.735154390335083,0.7764706015586853,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.735154390335083},{"x":0.7697479128837585,"y":0.735154390335083},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9943702816963196,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7596638798713684,0.735154390335083,0.7697479128837585,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.735154390335083},{"x":0.7546218633651733,"y":0.735154390335083},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9794607162475586,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7310924530029297,0.735154390335083,0.7546218633651733,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.735154390335083},{"x":0.7277311086654663,"y":0.735154390335083},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.914056122303009,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.735154390335083,0.7277311086654663,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.735154390335083},{"x":0.7226890921592712,"y":0.735154390335083},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.984551191329956,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6957983374595642,0.735154390335083,0.7226890921592712,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.735154390335083},{"x":0.6924369931221008,"y":0.735154390335083},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.983844518661499,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.6739495992660522,0.735154390335083,0.6924369931221008,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.735154390335083},{"x":0.6705882549285889,"y":0.735154390335083},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9854187369346619,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.735154390335083,0.6705882549285889,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.735154390335083},{"x":0.6638655662536621,"y":0.735154390335083},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9940348267555237,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.6386554837226868,0.735154390335083,0.6638655662536621,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.735154390335083},{"x":0.6352941393852234,"y":0.735154390335083},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9960014820098877,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.735154390335083,0.6352941393852234,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.735154390335083},{"x":0.6252101063728333,"y":0.735154390335083},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9937039613723755,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.6067227125167847,0.735154390335083,0.6252101063728333,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7470308542251587},{"x":0.800000011920929,"y":0.7470308542251587},{"x":0.800000011920929,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9923192262649536,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7613445520401001,0.7470308542251587,0.800000011920929,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7470308542251587},{"x":0.756302535533905,"y":0.7470308542251587},{"x":0.756302535533905,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9912188053131104,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7428571581840515,0.7470308542251587,0.756302535533905,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9211132526397705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.7470308542251587,0.7428571581840515,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.992891252040863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7176470756530762,0.7470308542251587,0.7344537973403931,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9564482569694519,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.7470308542251587,0.7159664034843445,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7470308542251587},{"x":0.707563042640686,"y":0.7470308542251587},{"x":0.707563042640686,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9936996102333069,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6823529601097107,0.7470308542251587,0.707563042640686,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7553443908691406},{"x":0.653781533241272,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9857207536697388,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.653781533241272,0.7470308542251587,0.6773109436035156,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9783651828765869,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6302521228790283,0.7470308542251587,0.6487395167350769,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9649283289909363,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.7470308542251587,0.6285714507102966,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.910544216632843,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5932773351669312,0.7470308542251587,0.6184874176979065,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9909048080444336,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5596638917922974,0.7470308542251587,0.5882353186607361,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9844473004341125,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5378151535987854,0.7470308542251587,0.5529412031173706,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7553443908691406},{"x":0.534453809261322,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9553623199462891,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.7482185363769531,0.5361344814300537,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.745843231678009},{"x":0.5142857432365417,"y":0.745843231678009},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.8971797227859497,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4907563030719757,0.745843231678009,0.5142857432365417,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.745843231678009},{"x":0.48571428656578064,"y":0.745843231678009},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.985100269317627,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4638655483722687,0.745843231678009,0.48571428656578064,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.745843231678009},{"x":0.462184876203537,"y":0.745843231678009},{"x":0.462184876203537,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9353055357933044,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4605042040348053,0.745843231678009,0.462184876203537,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.745843231678009},{"x":0.45378151535987854,"y":0.745843231678009},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7529691457748413},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9769487977027893,"dir":"rtl","str":"کالتکا","boundary":[0.43361344933509827,0.745843231678009,0.45378151535987854,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.745843231678009},{"x":0.43361344933509827,"y":0.745843231678009},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9662863612174988,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4319327771663666,0.745843231678009,0.43361344933509827,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.745843231678009},{"x":0.4285714328289032,"y":0.745843231678009},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7529691457748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9785152077674866,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.42016807198524475,0.745843231678009,0.4285714328289032,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.745843231678009},{"x":0.41848739981651306,"y":0.745843231678009},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7529691457748413},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9747123718261719,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.745843231678009,0.41848739981651306,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.745843231678009},{"x":0.413445383310318,"y":0.745843231678009},{"x":0.413445383310318,"y":0.7529691457748413},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9640448093414307,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.40336135029792786,0.745843231678009,0.413445383310318,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.745843231678009},{"x":0.40168067812919617,"y":0.745843231678009},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7529691457748413},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9422039985656738,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40168067812919617,0.745843231678009,0.40168067812919617,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9109998941421509,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4907563030719757,0.7565320730209351,0.5142857432365417,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7565320730209351},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7565320730209351},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9847943782806396,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4638655483722687,0.7565320730209351,0.48739495873451233,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7565320730209351},{"x":0.462184876203537,"y":0.7565320730209351},{"x":0.462184876203537,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9767475128173828,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4605042040348053,0.7565320730209351,0.462184876203537,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7565320730209351},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7565320730209351},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7660332322120667},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9799110293388367,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.43361344933509827,0.7565320730209351,0.45378151535987854,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7565320730209351},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7565320730209351},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9100111126899719,"dir":"rtl","str":"مرادی-","boundary":[0.3983193337917328,0.7565320730209351,0.42352941632270813,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7660332322120667},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9636451601982117,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷","boundary":[0.37478992342948914,0.7565320730209351,0.3966386616230011,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7660332322120667},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.8042661547660828,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.7565320730209351,0.3781512677669525,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7220902442932129},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7672209143638611},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9625146985054016,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.7150902442932129,0.8066806840896606,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.775534451007843},{"x":0.489075630903244,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9128302931785583,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.489075630903244,0.7672209143638611,0.5142857432365417,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7672209143638611},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7660332322120667},{"x":0.48571428656578064,"y":0.775534451007843},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9842582941055298,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4638655483722687,0.7672209143638611,0.48571428656578064,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7672209143638611},{"x":0.462184876203537,"y":0.7672209143638611},{"x":0.462184876203537,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9514429569244385,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4605042040348053,0.7672209143638611,0.462184876203537,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7672209143638611},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7672209143638611},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9852550625801086,"dir":"rtl","str":"معصوم","boundary":[0.4302521049976349,0.7672209143638611,0.45210084319114685,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7767220735549927},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.972527801990509,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.41680672764778137,0.7672209143638611,0.4285714328289032,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7767220735549927},{"x":0.413445383310318,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9520126581192017,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.413445383310318,0.7672209143638611,0.4151260554790497,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9207817316055298,"dir":"rtl","str":"سینا","boundary":[0.3966386616230011,0.7672209143638611,0.4100840389728546,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.6850420832633972,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.7684085369110107,0.3966386616230011,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.775534451007843},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9465819597244263,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.7602209143638611,0.5192857432365418,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7684085369110107},{"x":0.800000011920929,"y":0.7684085369110107},{"x":0.800000011920929,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9908892512321472,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7647058963775635,0.7684085369110107,0.800000011920929,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7684085369110107},{"x":0.756302535533905,"y":0.7684085369110107},{"x":0.756302535533905,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9869409799575806,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7344537973403931,0.7684085369110107,0.756302535533905,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7790973782539368},{"x":0.729411780834198,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9618796706199646,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.7684085369110107,0.7310924530029297,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9577154517173767,"dir":"rtl","str":"۲۹۶","boundary":[0.7092437148094177,0.7695962190628052,0.7210084199905396,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7695962190628052},{"x":0.702521026134491,"y":0.7695962190628052},{"x":0.702521026134491,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.894924521446228,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6991596817970276,0.7695962190628052,0.702521026134491,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.7099646329879761,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.7695962190628052,0.6924369931221008,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9893673658370972,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6689075827598572,0.7695962190628052,0.6873949766159058,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9804753661155701,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6672269105911255,0.7695962190628052,0.6672269105911255,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7695962190628052},{"x":0.658823549747467,"y":0.7695962190628052},{"x":0.658823549747467,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9916534423828125,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6436975002288818,0.7695962190628052,0.658823549747467,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8748477697372437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.7707838416099548,0.6403361558914185,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7684085369110107},{"x":0.800000011920929,"y":0.7672209143638611},{"x":0.800000011920929,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9666430354118347,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.7614085369110107,0.805000011920929,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7814726829528809},{"x":0.800000011920929,"y":0.7814726829528809},{"x":0.800000011920929,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9759520292282104,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7815126180648804,0.7814726829528809,0.800000011920929,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7814726829528809},{"x":0.778151273727417,"y":0.7814726829528809},{"x":0.778151273727417,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9498218894004822,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7764706015586853,0.7814726829528809,0.778151273727417,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9875747561454773,"dir":"rtl","str":"9-134-208-964-978","boundary":[0.6789916157722473,0.7802850604057312,0.7697479128837585,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7802850604057312},{"x":0.800000011920929,"y":0.7814726829528809},{"x":0.800000011920929,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9837455153465271,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.7732850604057312,0.805000011920929,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.724465548992157},{"x":0.5142857432365417,"y":0.724465548992157},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7327790856361389},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9805541038513184,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.48235294222831726,0.724465548992157,0.5142857432365417,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.724465548992157},{"x":0.48235294222831726,"y":0.724465548992157},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9249235391616821,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.724465548992157,0.48235294222831726,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.724465548992157},{"x":0.4739495813846588,"y":0.724465548992157},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7327790856361389},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9945667386054993,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.45546218752861023,0.724465548992157,0.4739495813846588,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.724465548992157},{"x":0.45042017102241516,"y":0.724465548992157},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7327790856361389},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9873445630073547,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.43529412150382996,0.724465548992157,0.45042017102241516,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.724465548992157},{"x":0.43361344933509827,"y":0.724465548992157},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9300374388694763,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4302521049976349,0.724465548992157,0.43361344933509827,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.724465548992157},{"x":0.5142857432365417,"y":0.724465548992157},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800584316253662,"dir":"ltr","boundary":[0.4252521049976349,0.717465548992157,0.5192857432365418,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.735154390335083},{"x":0.2806722819805145,"y":0.735154390335083},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9859920740127563,"dir":"ltr","str":"Delay","boundary":[0.2504201829433441,0.735154390335083,0.2806722819805145,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.735154390335083},{"x":0.3294117748737335,"y":0.735154390335083},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9912142157554626,"dir":"ltr","str":"Analysis","boundary":[0.2840336263179779,0.735154390335083,0.3294117748737335,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.735154390335083},{"x":0.34285715222358704,"y":0.735154390335083},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7422803044319153},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9897663593292236,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.3327731192111969,0.735154390335083,0.34285715222358704,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.735154390335083},{"x":0.413445383310318,"y":0.7339667677879333},{"x":0.413445383310318,"y":0.7422803044319153},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9899290800094604,"dir":"ltr","str":"Construction","boundary":[0.3478991687297821,0.735154390335083,0.413445383310318,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7339667677879333},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7339667677879333},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7422803044319153},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9876773357391357,"dir":"ltr","str":"Contracts","boundary":[0.41680672764778137,0.7339667677879333,0.46722689270973206,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.735154390335083},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7339667677879333},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7422803044319153},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9890958666801453,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.728154390335083,0.47222689270973206,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7874109148979187},{"x":0.489075630903244,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.8918471336364746,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.489075630903244,0.7779097557067871,0.5142857432365417,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7779097557067871},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7779097557067871},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7874109148979187},{"x":0.462184876203537,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9875695705413818,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.462184876203537,0.7779097557067871,0.48571428656578064,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7790973782539368},{"x":0.462184876203537,"y":0.7790973782539368},{"x":0.462184876203537,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9598100781440735,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4605042040348053,0.7790973782539368,0.462184876203537,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7790973782539368},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7779097557067871},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9819773435592651,"dir":"rtl","str":"نصیری","boundary":[0.4319327771663666,0.7790973782539368,0.45378151535987854,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9826804995536804,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.7790973782539368,0.4285714328289032,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7790973782539368},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7790973782539368},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7885985970497131},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9895409345626831,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.39159664511680603,0.7790973782539368,0.42016807198524475,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7790973782539368},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7790973782539368},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7897862195968628},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.7902267575263977,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.7790973782539368,0.38991597294807434,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7885985970497131},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.959770917892456,"dir":"ltr","boundary":[0.38491597294807434,0.7720973782539368,0.5192857432365418,0.7955985970497131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9447944760322571,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4907563030719757,0.7897862195968628,0.5142857432365417,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7897862195968628},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7897862195968628},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9578901529312134,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4638655483722687,0.7897862195968628,0.48571428656578064,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7897862195968628},{"x":0.462184876203537,"y":0.7897862195968628},{"x":0.462184876203537,"y":0.8004750609397888},{"x":0.462184876203537,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8786345720291138,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.462184876203537,0.7897862195968628,0.462184876203537,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9770883917808533,"dir":"rtl","str":"Sharif","boundary":[0.2840336263179779,0.7885985970497131,0.3142857253551483,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7885985970497131},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7885985970497131},{"x":0.37478992342948914,"y":0.8004750609397888},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9886267185211182,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.32436975836753845,0.7885985970497131,0.37478992342948914,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7897862195968628},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7897862195968628},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.996414840221405,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.3781512677669525,0.7897862195968628,0.38823530077934265,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7885985970497131},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7897862195968628},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9928531646728516,"dir":"rtl","str":"Technology","boundary":[0.3932773172855377,0.7885985970497131,0.48739495873451233,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7885985970497131},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7897862195968628},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.822081446647644,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.7885985970497131,0.33781513571739197,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9717606902122498,"dir":"ltr","boundary":[0.2773529541492462,0.7815985970497131,0.5495378422737122,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9866834878921509,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7731092572212219,0.7933491468429565,0.8016806840896606,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9940415024757385,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7394958138465881,0.7933491468429565,0.7697479128837585,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9790703058242798,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7126050591468811,0.7933491468429565,0.7344537973403931,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8016626834869385},{"x":0.707563042640686,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9408813714981079,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.7933491468429565,0.7109243869781494,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9747893810272217,"dir":"rtl","str":"فیپای","boundary":[0.6840336322784424,0.7933491468429565,0.7042016983032227,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7933491468429565},{"x":0.680672287940979,"y":0.7933491468429565},{"x":0.680672287940979,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9929865598678589,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.6554622054100037,0.7933491468429565,0.680672287940979,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8016626834869385},{"x":0.653781533241272,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9238542318344116,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653781533241272,0.7933491468429565,0.6554622054100037,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8016626834869385},{"x":0.653781533241272,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.981577455997467,"dir":"ltr","boundary":[0.648781533241272,0.7863491468429565,0.8066806840896606,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.8040379881858826},{"x":0.800000011920929,"y":0.8040379881858826},{"x":0.800000011920929,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9844833612442017,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7697479128837585,0.8040379881858826,0.800000011920929,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9706182479858398,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.8040379881858826,0.7663865685462952,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9933372139930725,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7378151416778564,0.8040379881858826,0.7596638798713684,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9789121747016907,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7142857313156128,0.8028503656387329,0.7327731251716614,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9881523847579956,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.6924369931221008,0.8028503656387329,0.7042016983032227,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9835904836654663,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6773109436035156,0.8028503656387329,0.6857143044471741,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9882982969284058,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6621848940849304,0.8028503656387329,0.6705882549285889,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9840028285980225,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6504201889038086,0.8028503656387329,0.6571428775787354,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.974442720413208,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.6285714507102966,0.8028503656387329,0.6470588445663452,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8147268295288086},{"x":0.534453809261322,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9907731413841248,"dir":"rtl","str":"http://opac.nlai.ir","boundary":[0.534453809261322,0.8028503656387329,0.6201680898666382,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.8709703683853149,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4924369752407074,0.8016626834869385,0.5142857432365417,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.8016626834869385},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8016626834869385},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8111639022827148},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9821200370788574,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.45042017102241516,0.8016626834869385,0.48571428656578064,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9867937564849854,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4319327771663666,0.8016626834869385,0.4436974823474884,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8995227217674255,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4268907606601715,0.8016626834869385,0.4285714328289032,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.8016626834869385},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8016626834869385},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8111639022827148},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9762482047080994,"dir":"rtl","str":"۳۸۷۴۵۲۹","boundary":[0.38823530077934265,0.8016626834869385,0.42184874415397644,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.8016626834869385},{"x":0.800000011920929,"y":0.8040379881858826},{"x":0.800000011920929,"y":0.815914511680603},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9765064120292664,"dir":"ltr","boundary":[0.38323530077934265,0.7946626834869385,0.805000011920929,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.815914511680603},{"x":0.8016806840896606,"y":0.815914511680603},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9894188046455383,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.7865546345710754,0.815914511680603,0.8016806840896606,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.815914511680603},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7529411911964417,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9881553053855896,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.7529411911964417,0.8147268295288086,0.7831932902336121,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7478991746902466,"y":0.824228048324585},{"x":0.7344537973403931,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9953416585922241,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7344537973403931,0.8147268295288086,0.7478991746902466,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7310924530029297,"y":0.824228048324585},{"x":0.7310924530029297,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9267740845680237,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.8147268295288086,0.7310924530029297,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.8147268295288086},{"x":0.8016806840896606,"y":0.815914511680603},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7310924530029297,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.985671877861023,"dir":"ltr","boundary":[0.7260924530029297,0.8077268295288086,0.8066806840896606,0.8324156708717346],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/BcryuqVRPgNTZshV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/jTYZnxYnqYbiGAVs.jpg","blurred":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/MzybfeXVoDIYYsuu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006214956696293935,0.00034149267101514367,0.9986555327808155,0.9994006832597375]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9816493988037109,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.7277311086654663,0.29097387194633484,0.7949579954147339,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.294536828994751},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3479810059070587},{"x":0.707563042640686,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.845489501953125,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6991596817970276,0.294536828994751,0.7226890921592712,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.294536828994751},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3420427441596985},{"x":0.707563042640686,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9427465796470642,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.28753682899475097,0.7999579954147339,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9830994606018066,"dir":"rtl","str":"پدران","boundary":[0.5277311205863953,0.40380048751831055,0.6302521228790283,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4857482314109802},{"x":0.48571428656578064,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9466002583503723,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.4026128351688385,0.5042017102241516,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4773109257221222,"y":0.48337292671203613},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.959616482257843,"dir":"rtl","str":"مادران","boundary":[0.37478992342948914,0.39073634147644043,0.4773109257221222,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4976246953010559},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.968316376209259,"dir":"ltr","boundary":[0.36978992342948913,0.3825486891269684,0.6352521228790283,0.5046246953010559],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/vpOgtPmTvdeMlCbm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/TXJXpeqdxNmxDsPL.jpg","blurred":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/GGmqgMEZxgucmJMN.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/BOGfTMzDiIsMrboq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/TvaVvHVyciEnSNev.jpg","blurred":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/vdRIeHiJYUEAjMMm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00040117223423068263,0.0002568621277242828,0.9986979026674223,0.9990226668507357]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9909630417823792,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7159664034843445,0.34323039650917053,0.7680672407150269,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6436975002288818,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9936361908912659,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.6436975002288818,0.34323039650917053,0.7092437148094177,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6436975002288818,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9923782348632812,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.3362303965091705,0.7730672407150269,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9928205013275146,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7159664034843445,0.3622327744960785,0.7697479128837585,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9832782745361328,"dir":"rtl","str":"حامی","boundary":[0.6789916157722473,0.3622327744960785,0.7092437148094177,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9896397590637207,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.3552327744960785,0.7747479128837585,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7697479128837585,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9909558296203613,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7159664034843445,0.38123515248298645,0.7697479128837585,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9908616542816162,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6571428775787354,0.38123515248298645,0.7092437148094177,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7697479128837585,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7697479128837585,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9909119009971619,"dir":"ltr","boundary":[0.6521428775787353,0.37423515248298644,0.7747479128837585,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9896159768104553,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7428571581840515,0.40855106711387634,0.7697479128837585,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.7461215257644653,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7176470756530762,0.40855106711387634,0.7277311086654663,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9913345575332642,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6773109436035156,0.40855106711387634,0.7126050591468811,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9417763948440552,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.40155106711387634,0.7747479128837585,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8667395710945129,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7462185025215149,0.4299287497997284,0.7680672407150269,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9918174743652344,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7193277478218079,0.4299287497997284,0.7378151416778564,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9849307537078857,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6873949766159058,0.4299287497997284,0.7042016983032227,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9515393972396851,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.4229287497997284,0.7730672407150269,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7478991746902466,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9178210496902466,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7478991746902466,0.5035629272460938,0.7680672407150269,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7394958138465881,"y":0.519002377986908},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9908155798912048,"dir":"rtl","str":"تأخیرهای","boundary":[0.6941176652908325,0.5035629272460938,0.7394958138465881,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5047506093978882},{"x":0.680672287940979,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6823529601097107,"y":0.521377682685852},{"x":0.6571428775787354,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9941632151603699,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.6571428775787354,0.5047506093978882,0.6823529601097107,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7680672407150269,"y":0.519002377986908},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9781752228736877,"dir":"ltr","boundary":[0.6521428775787353,0.4977506093978882,0.7730672407150269,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9782034158706665,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5647059082984924,0.23159144818782806,0.5714285969734192,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23159144818782806},{"x":0.561344563961029,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9736528992652893,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5394958257675171,0.23040379583835602,0.561344563961029,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22921615839004517},{"x":0.534453809261322,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8600282669067383,"dir":"rtl","str":"بیگانه","boundary":[0.5092437267303467,0.22802850604057312,0.534453809261322,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5008403658866882,"y":0.22802850604057312},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2600950002670288},{"x":0.46554622054100037,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9671523571014404,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.46890756487846375,0.22684085369110107,0.49747899174690247,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.22565320134162903},{"x":0.462184876203537,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4588235318660736,"y":0.25890737771987915},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.965999960899353,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4252100884914398,0.22565320134162903,0.4588235318660736,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26365795731544495},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9335635900497437,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.21627791154384612,0.5764285969734192,0.27065795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9056722521781921,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۱","boundary":[0.6924369931221008,0.44893112778663635,0.7327731251716614,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9922186136245728,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6689075827598572,0.44893112778663635,0.6873949766159058,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9863364696502686,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6352941393852234,0.44893112778663635,0.6521008610725403,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9541969299316406,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.44193112778663635,0.7377731251716614,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47980996966362},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9131416082382202,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۱","boundary":[0.6957983374595642,0.4679335057735443,0.7344537973403931,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47980996966362},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9847986102104187,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.6655462384223938,0.4679335057735443,0.6890756487846375,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9890475273132324,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6268907785415649,0.4679335057735443,0.6571428775787354,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47980996966362},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9639991521835327,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.4609335057735443,0.7394537973403931,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9044213891029358,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۱","boundary":[0.6957983374595642,0.4845605790615082,0.7344537973403931,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9918348789215088,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6621848940849304,0.4845605790615082,0.6890756487846375,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.961942195892334,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6352941393852234,0.4845605790615082,0.6571428775787354,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9807370901107788,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.4845605790615082,0.6252101063728333,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.991908073425293,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5949580073356628,0.4845605790615082,0.6134454011917114,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9694185256958008,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5647059082984924,0.4845605790615082,0.5865546464920044,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9846917390823364,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5260504484176636,0.4857482314109802,0.5529412031173706,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9679443836212158,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.4775605790615082,0.7394537973403931,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9917277097702026,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.3028503656387329,0.5579832196235657,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3028503656387329},{"x":0.489075630903244,"y":0.3206650912761688},{"x":0.440336138010025,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9891726970672607,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.440336138010025,0.3028503656387329,0.489075630903244,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3206650912761688},{"x":0.440336138010025,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9904502034187317,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.2958503656387329,0.5629832196235657,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9926758408546448,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7428571581840515,0.6104512810707092,0.7680672407150269,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8903985023498535,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.6104512810707092,0.7310924530029297,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9853825569152832,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6890756487846375,0.6104512810707092,0.7142857313156128,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9785642027854919,"dir":"rtl","str":"بندیهای","boundary":[0.6235294342041016,0.6116389632225037,0.6789916157722473,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6116389632225037},{"x":0.610084056854248,"y":0.6116389632225037},{"x":0.610084056854248,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9812129139900208,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5798319578170776,0.6116389632225037,0.610084056854248,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9741128087043762,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.6046389632225037,0.7730672407150269,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9181313514709473,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7445378303527832,0.6330166459083557,0.7680672407150269,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9851564168930054,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.6330166459083557,0.7394958138465881,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9600220322608948,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.6260166459083557,0.7730672407150269,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9258416891098022,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۱","boundary":[0.6941176652908325,0.5237529873847961,0.7344537973403931,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9862167835235596,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6487395167350769,0.5237529873847961,0.6890756487846375,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9909045696258545,"dir":"rtl","str":"تأخیرها","boundary":[0.5983193516731262,0.5237529873847961,0.6369748115539551,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9720556735992432,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.5167529873847961,0.7394537973403931,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8581745624542236,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۱","boundary":[0.6941176652908325,0.5415676832199097,0.7327731251716614,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.991631269454956,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6621848940849304,0.5415676832199097,0.6890756487846375,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5570071339607239},{"x":0.605042040348053,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.992624819278717,"dir":"rtl","str":"تأخیرهای","boundary":[0.605042040348053,0.5415676832199097,0.6487395167350769,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9968125820159912,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5663865804672241,0.5415676832199097,0.5915966629981995,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.54038006067276},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.964090883731842,"dir":"ltr","boundary":[0.5613865804672241,0.5345676832199097,0.7377731251716614,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.928604006767273,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۱","boundary":[0.6974790096282959,0.5617577433586121,0.7327731251716614,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8891640305519104,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6621848940849304,0.5617577433586121,0.6873949766159058,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9932780265808105,"dir":"rtl","str":"عمر","boundary":[0.6352941393852234,0.5617577433586121,0.6521008610725403,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9886634945869446,"dir":"rtl","str":"ادعای","boundary":[0.6016806960105896,0.5617577433586121,0.6285714507102966,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9895806908607483,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.5630252361297607,0.5617577433586121,0.5882353186607361,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8773831725120544,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7462185025215149,0.5795724391937256,0.7680672407150269,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9910919070243835,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7126050591468811,0.5795724391937256,0.7394958138465881,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5961995124816895},{"x":0.680672287940979,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9831714630126953,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.680672287940979,0.5795724391937256,0.6991596817970276,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9884741902351379,"dir":"rtl","str":"برانگیز","boundary":[0.6352941393852234,0.5795724391937256,0.6689075827598572,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9967886209487915,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6168067455291748,0.5795724391937256,0.6268907785415649,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5961995124816895},{"x":0.583193302154541,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9933947920799255,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.583193302154541,0.5795724391937256,0.6117647290229797,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9929860830307007,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.5445378422737122,0.5795724391937256,0.5714285969734192,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9704872965812683,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.554757743358612,0.7730672407150269,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9112847447395325,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۲","boundary":[0.6941176652908325,0.6496437191963196,0.7344537973403931,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9905771017074585,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6605042219161987,0.6496437191963196,0.6873949766159058,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6571428775787354,"y":0.665083110332489},{"x":0.6336134672164917,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9853194952011108,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6336134672164917,0.6496437191963196,0.6571428775787354,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6285714507102966,"y":0.665083110332489},{"x":0.6252101063728333,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9714658260345459,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.6496437191963196,0.6285714507102966,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6201680898666382,"y":0.665083110332489},{"x":0.6000000238418579,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9912919998168945,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6000000238418579,0.6496437191963196,0.6201680898666382,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5915966629981995,"y":0.665083110332489},{"x":0.5731092691421509,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9814587831497192,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5731092691421509,0.6496437191963196,0.5915966629981995,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6508313417434692},{"x":0.561344563961029,"y":0.6508313417434692},{"x":0.561344563961029,"y":0.665083110332489},{"x":0.556302547454834,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9882943630218506,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.6508313417434692,0.561344563961029,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5445378422737122,"y":0.665083110332489},{"x":0.5210084319114685,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9949836134910583,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5210084319114685,0.6508313417434692,0.5445378422737122,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5109243988990784,"y":0.665083110332489},{"x":0.48571428656578064,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9892792701721191,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.48571428656578064,0.6508313417434692,0.5109243988990784,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6638954877853394},{"x":0.48571428656578064,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9775212407112122,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.6426437191963196,0.7394537973403931,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9416854381561279,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.6674584150314331,0.7327731251716614,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9920657873153687,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6386554837226868,0.6674584150314331,0.6890756487846375,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9865275621414185,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6168067455291748,0.6686460971832275,0.6285714507102966,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6828978657722473},{"x":0.578151285648346,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8829430341720581,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5764706134796143,0.6686460971832275,0.6016806960105896,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5680672526359558,"y":0.684085488319397},{"x":0.5478991866111755,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9930498003959656,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.5462185144424438,0.6698337197303772,0.5680672526359558,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5478991866111755,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9554905295372009,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.6616460971832275,0.7377731251716614,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9106967449188232,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7462185025215149,0.6876484751701355,0.7697479128837585,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9895690083503723,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7126050591468811,0.6876484751701355,0.7411764860153198,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6876484751701355},{"x":0.707563042640686,"y":0.6876484751701355},{"x":0.707563042640686,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9813815951347351,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6873949766159058,0.6876484751701355,0.707563042640686,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.984490156173706,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.6876484751701355,0.6756302714347839,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9938865303993225,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6453781723976135,0.6876484751701355,0.6655462384223938,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9779796600341797,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6184874176979065,0.6876484751701355,0.6369748115539551,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9757720828056335,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.6806484751701355,0.7747479128837585,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7344537973403931,"y":0.705463171005249},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.908152163028717,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.7066508531570435,0.7361344695091248,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9919848442077637,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6605042219161987,0.7066508531570435,0.6873949766159058,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7078384757041931},{"x":0.658823549747467,"y":0.7066508531570435},{"x":0.658823549747467,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.979216992855072,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6352941393852234,0.7078384757041931,0.658823549747467,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9897263050079346,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5966386795043945,0.7078384757041931,0.6235294342041016,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9328559637069702,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.7268408536911011,0.7361344695091248,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9942260384559631,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6571428775787354,0.7268408536911011,0.6873949766159058,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9910144209861755,"dir":"rtl","str":"شکست","boundary":[0.6117647290229797,0.7268408536911011,0.6487395167350769,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9877926707267761,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5899159908294678,0.7268408536911011,0.5983193516731262,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9204163551330566,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7478991746902466,0.7446556091308594,0.7697479128837585,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9924349784851074,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7142857313156128,0.7446556091308594,0.7428571581840515,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.985470175743103,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6890756487846375,0.7446556091308594,0.7042016983032227,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9874740839004517,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6504201889038086,0.7446556091308594,0.6722689270973206,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.979360818862915,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6252101063728333,0.7446556091308594,0.6453781723976135,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7600950002670288},{"x":0.583193302154541,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9669286012649536,"dir":"rtl","str":"CPM","boundary":[0.583193302154541,0.7446556091308594,0.6117647290229797,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.764845609664917},{"x":0.7361344695091248,"y":0.764845609664917},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9420467615127563,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۲","boundary":[0.6941176652908325,0.764845609664917,0.7361344695091248,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.764845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.764845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9877189993858337,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.6689075827598572,0.764845609664917,0.6873949766159058,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.764845609664917},{"x":0.6621848940849304,"y":0.764845609664917},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9871139526367188,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6420168280601501,0.764845609664917,0.6621848940849304,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.764845609664917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.764845609664917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9852402210235596,"dir":"rtl","str":"فعالیتها","boundary":[0.5848739743232727,0.764845609664917,0.6302521228790283,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.969971776008606,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۲","boundary":[0.6941176652908325,0.7814726829528809,0.7327731251716614,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9954482913017273,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6655462384223938,0.7826603055000305,0.6890756487846375,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7826603055000305},{"x":0.653781533241272,"y":0.7826603055000305},{"x":0.653781533241272,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9940752983093262,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6420168280601501,0.7826603055000305,0.653781533241272,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7980997562408447},{"x":0.605042040348053,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.974520742893219,"dir":"rtl","str":"نیازی","boundary":[0.605042040348053,0.7826603055000305,0.6268907785415649,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.783847987651825},{"x":0.5932773351669312,"y":0.783847987651825},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9859960675239563,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5815126299858093,0.783847987651825,0.5932773351669312,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.783847987651825},{"x":0.5697479248046875,"y":0.783847987651825},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9886342287063599,"dir":"rtl","str":"فعالیتها","boundary":[0.5226891040802002,0.783847987651825,0.5697479248046875,0.7992874383926392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7697479128837585,"y":0.705463171005249},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9761437773704529,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.6996508531570435,0.7747479128837585,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7344537973403931,"y":0.815914511680603},{"x":0.6957983374595642,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9580957293510437,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.8016626834869385,0.7344537973403931,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6890756487846375,"y":0.815914511680603},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9921725988388062,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.6420168280601501,0.8016626834869385,0.6890756487846375,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8028503656387329},{"x":0.63193279504776,"y":0.8028503656387329},{"x":0.63193279504776,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9911871552467346,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.6084033846855164,0.8028503656387329,0.63193279504776,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8171021342277527},{"x":0.556302547454834,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9934355020523071,"dir":"rtl","str":"رویدادها","boundary":[0.556302547454834,0.8028503656387329,0.5983193516731262,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7344537973403931,"y":0.815914511680603},{"x":0.556302547454834,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9855642914772034,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.7958503656387329,0.7394537973403931,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.34679335355758667},{"x":0.26218488812446594,"y":0.34679335355758667},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9609866142272949,"str":"نه","boundary":[0.2537815272808075,0.34679335355758667,0.26218488812446594,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.34679335355758667},{"x":0.26218488812446594,"y":0.34679335355758667},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9609866142272949,"dir":"ltr","boundary":[0.2487815272808075,0.33979335355758666,0.26718488812446595,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3646080791950226},{"x":0.27394959330558777,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9792351126670837,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.24369747936725616,0.3646080791950226,0.2722689211368561,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3646080791950226},{"x":0.27394959330558777,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9792351126670837,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.3576080791950226,0.2772689211368561,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2705882489681244,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24369747936725616,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9848195910453796,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.24369747936725616,0.38123515248298645,0.2722689211368561,0.3931116461753845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2705882489681244,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3931116461753845},{"x":0.24369747936725616,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9848195910453796,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.37423515248298644,0.2772689211368561,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4133016765117645},{"x":0.25882354378700256,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2554621994495392,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.554660975933075,"str":"ا","boundary":[0.2554621994495392,0.4133016765117645,0.25882354378700256,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4133016765117645},{"x":0.25882354378700256,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2554621994495392,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.554660975933075,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.4063016765117645,0.26382354378700257,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2571428716182709,"y":0.43349167704582214},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.5929173827171326,"str":"ا","boundary":[0.2554621994495392,0.43349167704582214,0.25882354378700256,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2571428716182709,"y":0.43349167704582214},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.5929173827171326,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.42649167704582214,0.26382354378700257,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.45130640268325806},{"x":0.25882354378700256,"y":0.45130640268325806},{"x":0.25882354378700256,"y":0.45961993932724},{"x":0.2554621994495392,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.43336722254753113,"str":"۲","boundary":[0.2554621994495392,0.45130640268325806,0.25882354378700256,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.45130640268325806},{"x":0.25882354378700256,"y":0.45130640268325806},{"x":0.25882354378700256,"y":0.45961993932724},{"x":0.2554621994495392,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.43336722254753113,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.44430640268325805,0.26382354378700257,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.470308780670166},{"x":0.26050421595573425,"y":0.470308780670166},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.43979984521865845,"str":"۵","boundary":[0.2537815272808075,0.470308780670166,0.26050421595573425,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.470308780670166},{"x":0.26050421595573425,"y":0.470308780670166},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.43979984521865845,"dir":"ltr","boundary":[0.2487815272808075,0.463308780670166,0.26550421595573426,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.489311158657074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.489311158657074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2537815272808075,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.4962480664253235,"str":"۶","boundary":[0.2537815272808075,0.489311158657074,0.26050421595573425,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.489311158657074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.489311158657074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2537815272808075,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.4962480664253235,"dir":"ltr","boundary":[0.2487815272808075,0.48231115865707397,0.26550421595573426,0.5034370429515839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5083135366439819},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5083135366439819},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.46783262491226196,"str":"V","boundary":[0.2521008551120758,0.5083135366439819,0.26218488812446594,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5083135366439819},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5083135366439819},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.46783262491226196,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.5013135366439819,0.26718488812446595,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5273159146308899},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5273159146308899},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.5801922678947449,"str":"V","boundary":[0.2521008551120758,0.5273159146308899,0.26386556029319763,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5273159146308899},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5273159146308899},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.5801922678947449,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.5203159146308899,0.26886556029319764,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5641329884529114},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5641329884529114},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.914056658744812,"str":"۱۱","boundary":[0.2504201829433441,0.5641329884529114,0.26218488812446594,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5641329884529114},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5641329884529114},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.914056658744812,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.5571329884529114,0.26718488812446595,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5819477438926697},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5819477438926697},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.7442463636398315,"str":"۱۲","boundary":[0.2504201829433441,0.5819477438926697,0.26386556029319763,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5819477438926697},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5819477438926697},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.7442463636398315,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.5749477438926697,0.26886556029319764,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6140142679214478},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6140142679214478},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.954940915107727,"str":"۱۵","boundary":[0.2521008551120758,0.6140142679214478,0.26386556029319763,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6140142679214478},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6140142679214478},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.954940915107727,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.6070142679214477,0.26886556029319764,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.8064132928848267},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8064132928848267},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8111639022827148},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.5827680230140686,"dir":"ltr","str":"ال","boundary":[0.24537815153598785,0.8064132928848267,0.26386556029319763,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.783847987651825},{"x":0.26386556029319763,"y":0.783847987651825},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7909738421440125},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8825937509536743,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.24537815153598785,0.783847987651825,0.26386556029319763,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.764845609664917},{"x":0.26386556029319763,"y":0.764845609664917},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.712660551071167,"dir":"ltr","str":"اسے","boundary":[0.24537815153598785,0.764845609664917,0.26386556029319763,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.745843231678009},{"x":0.26386556029319763,"y":0.745843231678009},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7505938410758972},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9050670266151428,"dir":"ltr","str":"لیے","boundary":[0.24537815153598785,0.745843231678009,0.26386556029319763,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7280284762382507},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7280284762382507},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7327790856361389},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.7011682391166687,"dir":"ltr","str":"لیئے","boundary":[0.24537815153598785,0.7280284762382507,0.26386556029319763,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7090261578559875},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7090261578559875},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7125890851020813},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9822427034378052,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.24537815153598785,0.7090261578559875,0.26386556029319763,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6959620118141174},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8504564166069031,"dir":"ltr","str":"میں","boundary":[0.24537815153598785,0.6912114024162292,0.2655462324619293,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.673396646976471},{"x":0.2655462324619293,"y":0.673396646976471},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.7088688611984253,"dir":"ltr","str":"میں","boundary":[0.24537815153598785,0.673396646976471,0.2655462324619293,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.7221640348434448,"dir":"ltr","str":"ي","boundary":[0.24537815153598785,0.6555819511413574,0.2655462324619293,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6401425004005432},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.7427567839622498,"dir":"ltr","str":"ي","boundary":[0.24537815153598785,0.6365795731544495,0.2655462324619293,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6187648177146912},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.4952377378940582,"dir":"ltr","str":"ي","boundary":[0.24537815153598785,0.6152018904685974,0.2655462324619293,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6152018904685974},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8111639022827148},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.7676479816436768,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.6082018904685974,0.26886556029319764,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6342042684555054},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6342042684555054},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9500137567520142,"str":"۱۵","boundary":[0.2521008551120758,0.6342042684555054,0.26218488812446594,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6342042684555054},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6342042684555054},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9500137567520142,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.6272042684555054,0.26718488812446595,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6532066464424133},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6532066464424133},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.961143434047699,"str":"۱۵","boundary":[0.2521008551120758,0.6532066464424133,0.26218488812446594,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6532066464424133},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6532066464424133},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.961143434047699,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.6462066464424133,0.26718488812446595,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6710214018821716},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6710214018821716},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8696455955505371,"str":"۱۹","boundary":[0.2521008551120758,0.6710214018821716,0.26218488812446594,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6710214018821716},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6710214018821716},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8696455955505371,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.6640214018821716,0.26718488812446595,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6900237798690796},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6900237798690796},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9212011098861694,"str":"۱۹","boundary":[0.2504201829433441,0.6900237798690796,0.26218488812446594,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6900237798690796},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6900237798690796},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9212011098861694,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.6830237798690796,0.26718488812446595,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7268408536911011},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7268408536911011},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.871380090713501,"str":"۲۲","boundary":[0.2504201829433441,0.7268408536911011,0.26386556029319763,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7268408536911011},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7268408536911011},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.871380090713501,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.7198408536911011,0.26886556029319764,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.764845609664917},{"x":0.26218488812446594,"y":0.764845609664917},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7743467688560486},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9680080413818359,"str":"۲۶","boundary":[0.2521008551120758,0.764845609664917,0.26218488812446594,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.764845609664917},{"x":0.26218488812446594,"y":0.764845609664917},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7743467688560486},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9680080413818359,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.757845609664917,0.26718488812446595,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.805225670337677},{"x":0.26218488812446594,"y":0.805225670337677},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8135392069816589},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.941382646560669,"str":"۳۶","boundary":[0.2504201829433441,0.805225670337677,0.26386556029319763,0.8135392069816589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.805225670337677},{"x":0.26218488812446594,"y":0.805225670337677},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8135392069816589},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.941382646560669,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.798225670337677,0.26886556029319764,0.8205392069816589],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/qbFcSPxXVBZMNtbt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/hRKciREGpjGogWaH.jpg","blurred":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/uRtGWxTsrrWmdNLW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004068215524449068,0.0002060838017497663,0.9986950780083151,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7327731251716614,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9390653967857361,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۲","boundary":[0.6974790096282959,0.17933492362499237,0.7344537973403931,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6873949766159058,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9906511902809143,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6638655662536621,0.18052256107330322,0.6873949766159058,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6554622054100037,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6285714507102966,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9922887086868286,"dir":"rtl","str":"پیشرو","boundary":[0.6268907785415649,0.18171021342277527,0.6571428775787354,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9395605325698853,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.19952493906021118,0.7344537973403931,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6907563209533691,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9838018417358398,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6655462384223938,0.20190024375915527,0.6907563209533691,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20308788120746613},{"x":0.658823549747467,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9829766750335693,"dir":"rtl","str":"پسرو","boundary":[0.6336134672164917,0.20427553355693817,0.658823549747467,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7327731251716614,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9697886109352112,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.17471021342277526,0.7411344695091248,0.2172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9619030356407166,"dir":"rtl","str":"۶-۳-۲","boundary":[0.6941176652908325,0.2173396646976471,0.7344537973403931,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9887862801551819,"dir":"rtl","str":"شناوری","boundary":[0.653781533241272,0.2173396646976471,0.6873949766159058,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.97476726770401,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.6302521228790283,0.21852731704711914,0.6386554837226868,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9150350689888,"dir":"rtl","str":"۷-۳-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.2375296950340271,0.7361344695091248,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2517814636230469},{"x":0.653781533241272,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9904298782348633,"dir":"rtl","str":"قیدهای","boundary":[0.653781533241272,0.2375296950340271,0.6890756487846375,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9913421273231506,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.6184874176979065,0.23871733248233795,0.6436975002288818,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8560798168182373,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7478991746902466,0.2577197253704071,0.7697479128837585,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7394958138465881,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9892077445983887,"dir":"rtl","str":"اعتبارسنجی","boundary":[0.6823529601097107,0.25890737771987915,0.7394958138465881,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9887152910232544,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6554622054100037,0.25890737771987915,0.6672269105911255,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6487395167350769,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2731591463088989},{"x":0.63193279504776,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9801713824272156,"dir":"rtl","str":"مبنا","boundary":[0.63193279504776,0.25890737771987915,0.6487395167350769,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9428867697715759,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.2779097259044647,0.7344537973403931,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2921615242958069},{"x":0.658823549747467,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.987726628780365,"dir":"rtl","str":"بازبینی","boundary":[0.658823549747467,0.2779097259044647,0.6890756487846375,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9908577799797058,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.6151260733604431,0.2779097259044647,0.6453781723976135,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9791927933692932,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.5882353186607361,0.2779097259044647,0.6000000238418579,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9724534749984741,"dir":"rtl","str":"مبنا","boundary":[0.5663865804672241,0.2779097259044647,0.5815126299858093,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9545238614082336,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۲","boundary":[0.6941176652908325,0.2969121038913727,0.7327731251716614,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9915696978569031,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.6554622054100037,0.2980997562408447,0.6907563209533691,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9858598709106445,"dir":"rtl","str":"زمانبندی","boundary":[0.5983193516731262,0.2980997562408447,0.6453781723976135,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9497790932655334,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.3171021342277527,0.7327731251716614,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9763718843460083,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6756302714347839,0.3171021342277527,0.6857143044471741,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9867323637008667,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.6453781723976135,0.31828978657722473,0.6672269105911255,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6302521228790283,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9937540292739868,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.6067227125167847,0.31828978657722473,0.6302521228790283,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7697479128837585,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.973368763923645,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.21152731704711913,0.7764285850524902,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7680672407150269,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9036596417427063,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7445378303527832,0.33610451221466064,0.7680672407150269,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9916492700576782,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6941176652908325,0.33610451221466064,0.7394958138465881,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33610451221466064},{"x":0.680672287940979,"y":0.33610451221466064},{"x":0.680672287940979,"y":0.35154393315315247},{"x":0.658823549747467,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9932747483253479,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.658823549747467,0.33610451221466064,0.680672287940979,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9901479482650757,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6252101063728333,0.3372921645641327,0.6504201889038086,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.972942590713501,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5983193516731262,0.3372921645641327,0.6184874176979065,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9032765030860901,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۲","boundary":[0.6941176652908325,0.35391923785209656,0.7361344695091248,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9970333576202393,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6705882549285889,0.35391923785209656,0.6907563209533691,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9926033020019531,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.6151260733604431,0.35391923785209656,0.6571428775787354,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9978218078613281,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.3551068902015686,0.6067227125167847,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9915452003479004,"dir":"rtl","str":"بازنگری","boundary":[0.5546218752861023,0.3551068902015686,0.5932773351669312,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9936084151268005,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5193277597427368,0.3551068902015686,0.5428571701049805,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9795488119125366,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4941176474094391,0.3551068902015686,0.5226891040802002,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3705463111400604},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9874075651168823,"dir":"rtl","str":"PERT","boundary":[0.46722689270973206,0.3551068902015686,0.5109243988990784,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37173396348953247},{"x":0.46554622054100037,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9105970859527588,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46554622054100037,0.3551068902015686,0.4789915978908539,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3705463111400604},{"x":0.46554622054100037,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9769206643104553,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.32910451221466064,0.7747479128837585,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9439024329185486,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.3752969205379486,0.7361344695091248,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3895486891269684},{"x":0.658823549747467,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.994001567363739,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.658823549747467,0.3752969205379486,0.6890756487846375,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9758715033531189,"dir":"rtl","str":"گانت","boundary":[0.6302521228790283,0.3752969205379486,0.6487395167350769,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9659104347229004,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6184874176979065,0.3752969205379486,0.6201680898666382,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9920566082000732,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5865546464920044,0.3752969205379486,0.6151260733604431,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9748282432556152,"dir":"rtl","str":"میلهای","boundary":[0.5462185144424438,0.3752969205379486,0.5764706134796143,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.905327320098877,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5361344814300537,0.3752969205379486,0.5411764979362488,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6957983374595642,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.943213939666748,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.3931116461753845,0.7344537973403931,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9893300533294678,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6756302714347839,0.39429929852485657,0.6857143044471741,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9919478297233582,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6403361558914185,0.39429929852485657,0.6655462384223938,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9735127687454224,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.3682969205379486,0.7411344695091248,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9623616337776184,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.4121140241622925,0.7344537973403931,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9966639280319214,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6722689270973206,0.4121140241622925,0.6890756487846375,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8806378245353699,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6218487620353699,0.4121140241622925,0.6571428775787354,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.919035017490387,"dir":"rtl","str":"بحرانی-","boundary":[0.5697479248046875,0.4121140241622925,0.6168067455291748,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9078525900840759,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5361344814300537,0.4121140241622925,0.5630252361297607,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9836227297782898,"dir":"rtl","str":"محدودیتها","boundary":[0.4605042040348053,0.4121140241622925,0.5260504484176636,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9403068423271179,"dir":"ltr","boundary":[0.4555042040348053,0.4051140241622925,0.7394537973403931,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7680672407150269,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7680672407150269,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9048024415969849,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7445378303527832,0.43111640214920044,0.7680672407150269,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9928852915763855,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.7226890921592712,0.43111640214920044,0.7378151416778564,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7193277478218079,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7193277478218079,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9952253103256226,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7126050591468811,0.43111640214920044,0.7193277478218079,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44893112778663635},{"x":0.658823549747467,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9894189238548279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.658823549747467,0.43111640214920044,0.7042016983032227,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6470588445663452,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.992308497428894,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6184874176979065,0.43111640214920044,0.6470588445663452,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6134454011917114,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5915966629981995,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9764748811721802,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5915966629981995,0.43111640214920044,0.6134454011917114,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.43111640214920044},{"x":0.583193302154541,"y":0.43111640214920044},{"x":0.583193302154541,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9807869791984558,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.43111640214920044,0.583193302154541,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9756752848625183,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5630252361297607,0.43111640214920044,0.5714285969734192,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5596638917922974,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5596638917922974,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5378151535987854,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9859760999679565,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5378151535987854,0.43111640214920044,0.5596638917922974,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5327731370925903,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5327731370925903,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9845439195632935,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5109243988990784,0.43111640214920044,0.5327731370925903,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.43111640214920044},{"x":0.49747899174690247,"y":0.43111640214920044},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44893112778663635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9720749855041504,"dir":"rtl","str":"CPM","boundary":[0.46890756487846375,0.43111640214920044,0.49747899174690247,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.43111640214920044},{"x":0.462184876203537,"y":0.43111640214920044},{"x":0.462184876203537,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4252100884914398,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9804903864860535,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4252100884914398,0.43111640214920044,0.462184876203537,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7680672407150269,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7680672407150269,"y":0.450118750333786},{"x":0.4252100884914398,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9794145226478577,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.42411640214920043,0.7730672407150269,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4382422864437103},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4370546340942383},{"x":0.41848739981651306,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9653682708740234,"str":"می","boundary":[0.4100840389728546,0.4382422864437103,0.41848739981651306,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4382422864437103},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4370546340942383},{"x":0.41848739981651306,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9653682708740234,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.4312422864437103,0.42348739981651307,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.450118750333786},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9312716722488403,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۲","boundary":[0.6941176652908325,0.450118750333786,0.7327731251716614,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6873949766159058,"y":0.450118750333786},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9929535984992981,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6504201889038086,0.45130640268325806,0.6873949766159058,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.450118750333786},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9929288029670715,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.6151260733604431,0.45130640268325806,0.6420168280601501,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.973670244216919,"dir":"ltr","boundary":[0.6101260733604431,0.44430640268325805,0.7377731251716614,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9272096157073975,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.4679335057735443,0.7344537973403931,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9897170066833496,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6689075827598572,0.46912112832069397,0.6907563209533691,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6621848940849304,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9738186001777649,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6403361558914185,0.46912112832069397,0.6621848940849304,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6285714507102966,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9893350005149841,"dir":"rtl","str":"برنامهای","boundary":[0.5899159908294678,0.46912112832069397,0.6285714507102966,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9716604948043823,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.46212112832069396,0.7394537973403931,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8894351124763489,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7478991746902466,0.4869358539581299,0.7697479128837585,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9954805374145508,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7126050591468811,0.4869358539581299,0.7378151416778564,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9950288534164429,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.6756302714347839,0.4869358539581299,0.7008403539657593,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9749817848205566,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.48812350630760193,0.6689075827598572,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8675013780593872,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6302521228790283,0.48812350630760193,0.6554622054100037,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9921296238899231,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5966386795043945,0.48812350630760193,0.6184874176979065,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9933448433876038,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5596638917922974,0.48812350630760193,0.5815126299858093,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9640433192253113,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.4799358539581299,0.7747479128837585,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7344537973403931,"y":0.519002377986908},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9181985259056091,"dir":"rtl","str":"۱-۷-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.5059382319450378,0.7344537973403931,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5201900005340576},{"x":0.653781533241272,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9891691207885742,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.653781533241272,0.5059382319450378,0.6840336322784424,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9882520437240601,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6369748115539551,0.5071259140968323,0.6453781723976135,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.521377682685852},{"x":0.5915966629981995,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9918967485427856,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.5915966629981995,0.5071259140968323,0.6285714507102966,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5932773351669312,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9702624082565308,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.5001259140968323,0.7394537973403931,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9521586894989014,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۲","boundary":[0.6957983374595642,0.5261282920837402,0.7361344695091248,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9948508143424988,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6722689270973206,0.5261282920837402,0.6890756487846375,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.993556022644043,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6369748115539551,0.5261282920837402,0.6571428775787354,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9875763058662415,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5966386795043945,0.5261282920837402,0.6184874176979065,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5261282920837402},{"x":0.583193302154541,"y":0.5261282920837402},{"x":0.583193302154541,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9795567393302917,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5647059082984924,0.5261282920837402,0.583193302154541,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7344537973403931,"y":0.559382438659668},{"x":0.6974790096282959,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9628064632415771,"dir":"rtl","str":"۳-۷-۲","boundary":[0.6974790096282959,0.5439429879188538,0.7344537973403931,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6890756487846375,"y":0.559382438659668},{"x":0.6352941393852234,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9846941232681274,"dir":"rtl","str":"منحنیهای","boundary":[0.6352941393852234,0.5439429879188538,0.6890756487846375,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.559382438659668},{"x":0.583193302154541,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9882932305335999,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.583193302154541,0.5439429879188538,0.6218487620353699,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5764706134796143,"y":0.559382438659668},{"x":0.5495798587799072,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9903520345687866,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.5495798587799072,0.5439429879188538,0.5764706134796143,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5462185144424438,"y":0.559382438659668},{"x":0.5361344814300537,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9403365850448608,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5361344814300537,0.5439429879188538,0.5462185144424438,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5260504484176636,"y":0.559382438659668},{"x":0.5210084319114685,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9917367696762085,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.5439429879188538,0.5260504484176636,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9902747273445129,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.4907563030719757,0.5439429879188538,0.5142857432365417,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7361344695091248,"y":0.559382438659668},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9803571701049805,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.5191282920837402,0.7411344695091248,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9559847116470337,"dir":"rtl","str":"۴-۷-۲","boundary":[0.6974790096282959,0.5617577433586121,0.7327731251716614,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9817707538604736,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6823529601097107,0.5617577433586121,0.6873949766159058,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9872948527336121,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.6487395167350769,0.5629453659057617,0.6756302714347839,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9770331978797913,"dir":"rtl","str":"سازیهای","boundary":[0.5966386795043945,0.5629453659057617,0.6436975002288818,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9925705194473267,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5647059082984924,0.5629453659057617,0.5848739743232727,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5629453659057617},{"x":0.556302547454834,"y":0.5629453659057617},{"x":0.556302547454834,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.977218747138977,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5361344814300537,0.5629453659057617,0.556302547454834,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8211579322814941,"dir":"rtl","str":"۸-۲","boundary":[0.7445378303527832,0.5843230485916138,0.7697479128837585,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9951186180114746,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.7243697643280029,0.5831353664398193,0.7411764860153198,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9942975044250488,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6705882549285889,0.5831353664398193,0.7159664034843445,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9963647127151489,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6621848940849304,0.5831353664398193,0.6655462384223938,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9976115226745605,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.6403361558914185,0.5831353664398193,0.6554622054100037,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9933393597602844,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5882353186607361,0.5831353664398193,0.6302521228790283,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5831353664398193},{"x":0.583193302154541,"y":0.5831353664398193},{"x":0.583193302154541,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9898879528045654,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.5831353664398193,0.583193302154541,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9969455599784851,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.5596638917922974,0.5831353664398193,0.5747899413108826,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900356531143188,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5058823823928833,0.5831353664398193,0.5478991866111755,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.599762499332428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.599762499332428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9323225617408752,"dir":"rtl","str":"۱-۸-۲","boundary":[0.6941176652908325,0.599762499332428,0.7361344695091248,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6907563209533691,"y":0.599762499332428},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9937523603439331,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6470588445663452,0.6009501218795776,0.6907563209533691,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9959162473678589,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.6201680898666382,0.6009501218795776,0.6352941393852234,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.7735099792480469,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5899159908294678,0.6021377444267273,0.6084033846855164,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9836432933807373,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.529411792755127,0.6021377444267273,0.5815126299858093,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9713709354400635,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.554757743358612,0.7747479128837585,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8639784455299377,"dir":"rtl","str":"۹-۲","boundary":[0.7462185025215149,0.6235154271125793,0.7714285850524902,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9864339828491211,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7176470756530762,0.6235154271125793,0.7344537973403931,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9798787236213684,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6890756487846375,0.6235154271125793,0.7092437148094177,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9857226014137268,"dir":"rtl","str":"نامنصفانه","boundary":[0.6285714507102966,0.6223278045654297,0.6756302714347839,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.963133692741394,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲","boundary":[0.7378151416778564,0.6413301825523376,0.7697479128837585,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9904696345329285,"dir":"rtl","str":"رهنمودها","boundary":[0.6823529601097107,0.6413301825523376,0.7344537973403931,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9720306992530823,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.6153278045654297,0.7764285850524902,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9906449317932129,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7428571581840515,0.6662707924842834,0.7697479128837585,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6674584150314331},{"x":0.729411780834198,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8290097713470459,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7176470756530762,0.6674584150314331,0.7310924530029297,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6852731704711914},{"x":0.658823549747467,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9869881868362427,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.658823549747467,0.6674584150314331,0.7092437148094177,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9914801716804504,"dir":"rtl","str":"تأخیرهای","boundary":[0.5882353186607361,0.6686460971832275,0.6436975002288818,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9951627254486084,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5428571701049805,0.6698337197303772,0.5747899413108826,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9778610467910767,"dir":"ltr","boundary":[0.5378571701049805,0.6628337197303772,0.7747479128837585,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9601697325706482,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.6912114024162292,0.7697479128837585,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9866898655891418,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.7243697643280029,0.6912114024162292,0.7411764860153198,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9833511114120483,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6941176652908325,0.6912114024162292,0.7176470756530762,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6912114024162292},{"x":0.680672287940979,"y":0.6912114024162292},{"x":0.680672287940979,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9857227802276611,"dir":"rtl","str":"مبنایی","boundary":[0.6521008610725403,0.6912114024162292,0.680672287940979,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9948800802230835,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6218487620353699,0.6912114024162292,0.6403361558914185,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9898392558097839,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.5697479248046875,0.6912114024162292,0.6084033846855164,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9919489622116089,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.5327731370925903,0.6912114024162292,0.5596638917922974,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9860735535621643,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.6842114024162292,0.7747479128837585,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9588381052017212,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۳","boundary":[0.6957983374595642,0.7114014029502869,0.7361344695091248,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9893800020217896,"dir":"rtl","str":"نیازمندیهای","boundary":[0.6218487620353699,0.7114014029502869,0.6890756487846375,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9791761040687561,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.5949580073356628,0.7114014029502869,0.6067227125167847,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9797315001487732,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.7044014029502869,0.7411344695091248,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.745843231678009},{"x":0.6957983374595642,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9467650055885315,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۳","boundary":[0.6957983374595642,0.7304037809371948,0.7361344695091248,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6890756487846375,"y":0.745843231678009},{"x":0.6302521228790283,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9898345470428467,"dir":"rtl","str":"اعتبارسنجی","boundary":[0.6302521228790283,0.7304037809371948,0.6890756487846375,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6184874176979065,"y":0.745843231678009},{"x":0.6016806960105896,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9911786317825317,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6016806960105896,0.7315914630889893,0.6184874176979065,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5915966629981995,"y":0.745843231678009},{"x":0.5731092691421509,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9773633480072021,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5731092691421509,0.7315914630889893,0.5915966629981995,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7315914630889893},{"x":0.561344563961029,"y":0.7315914630889893},{"x":0.561344563961029,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9895016551017761,"dir":"rtl","str":"برنامهای","boundary":[0.5210084319114685,0.7315914630889893,0.561344563961029,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7361344695091248,"y":0.745843231678009},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9813661575317383,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.7234037809371948,0.7411344695091248,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9191169142723083,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7478991746902466,0.7505938410758972,0.7714285850524902,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7660332322120667},{"x":0.707563042640686,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9950132369995117,"dir":"rtl","str":"شواهد","boundary":[0.707563042640686,0.7505938410758972,0.7411764860153198,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.99217689037323,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.6773109436035156,0.7505938410758972,0.7008403539657593,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9820080995559692,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.7517814636230469,0.6672269105911255,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9909746050834656,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6352941393852234,0.7517814636230469,0.6554622054100037,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9819267392158508,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6067227125167847,0.7517814636230469,0.6285714507102966,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7672209143638611},{"x":0.578151285648346,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9897103905677795,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.578151285648346,0.7517814636230469,0.5932773351669312,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9837506413459778,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5411764979362488,0.7517814636230469,0.5680672526359558,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6941176652908325,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.902575671672821,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۳","boundary":[0.6941176652908325,0.7707838416099548,0.7344537973403931,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6890756487846375,"y":0.786223292350769},{"x":0.6672269105911255,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8984640836715698,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6672269105911255,0.7707838416099548,0.6890756487846375,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6605042219161987,"y":0.786223292350769},{"x":0.6403361558914185,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9908977746963501,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6403361558914185,0.7707838416099548,0.6605042219161987,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6336134672164917,"y":0.786223292350769},{"x":0.6134454011917114,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9799603819847107,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6134454011917114,0.7707838416099548,0.6336134672164917,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5983193516731262,"y":0.786223292350769},{"x":0.5815126299858093,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9840421676635742,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.5815126299858093,0.7719715237617493,0.5983193516731262,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9837919473648071,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5445378422737122,0.7719715237617493,0.5714285969734192,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7714285850524902,"y":0.786223292350769},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9688398241996765,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.7435938410758972,0.7764285850524902,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9041064977645874,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۳","boundary":[0.6957983374595642,0.7921615242958069,0.7344537973403931,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9764125943183899,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.7921615242958069,0.6857143044471741,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9402595162391663,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.7851615242958069,0.7394537973403931,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5092437267303467,"y":0.815914511680603},{"x":0.5109243988990784,"y":0.826603353023529},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9706763029098511,"str":"شش","boundary":[0.48235294222831726,0.8171021342277527,0.5109243988990784,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5092437267303467,"y":0.815914511680603},{"x":0.5109243988990784,"y":0.826603353023529},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9706763029098511,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8101021342277527,0.5159243988990784,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4000000059604645,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4000000059604645,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3798319399356842,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.978313684463501,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.3781512677669525,0.4323040246963501,0.4000000059604645,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3764705955982208,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4453681707382202},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9488189220428467,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.37142857909202576,0.43349167704582214,0.3781512677669525,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.43349167704582214},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4000000059604645,"y":0.44418051838874817},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9724147319793701,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.42649167704582214,0.4050000059604645,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.18052256107330322},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18052256107330322},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2504201829433441,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.718773603439331,"str":"۳۹","boundary":[0.2504201829433441,0.18052256107330322,0.26218488812446594,0.18883609771728516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.18052256107330322},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18052256107330322},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2504201829433441,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.718773603439331,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.17352256107330322,0.26718488812446595,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.19952493906021118},{"x":0.26050421595573425,"y":0.19952493906021118},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.956836462020874,"str":"۴۱","boundary":[0.2521008551120758,0.19952493906021118,0.26050421595573425,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.19952493906021118},{"x":0.26050421595573425,"y":0.19952493906021118},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.956836462020874,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.19252493906021118,0.26550421595573426,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.2197149693965912},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2197149693965912},{"x":0.26218488812446594,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2504201829433441,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9416518807411194,"str":"۴۲","boundary":[0.2504201829433441,0.2197149693965912,0.26218488812446594,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.2197149693965912},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2197149693965912},{"x":0.26218488812446594,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2504201829433441,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9416518807411194,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.21271496939659118,0.26718488812446595,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.23990498483181},{"x":0.26218488812446594,"y":0.23990498483181},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2521008551120758,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9294992685317993,"str":"۴۳","boundary":[0.2521008551120758,0.23990498483181,0.26218488812446594,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.23990498483181},{"x":0.26218488812446594,"y":0.23990498483181},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2521008551120758,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9294992685317993,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.23290498483181,0.26718488812446595,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2600950002670288},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2600950002670288},{"x":0.26218488812446594,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2521008551120758,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.95204758644104,"str":"۴۴","boundary":[0.2521008551120758,0.2600950002670288,0.26218488812446594,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2600950002670288},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2600950002670288},{"x":0.26218488812446594,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2521008551120758,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.95204758644104,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.2530950002670288,0.26718488812446595,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.27909737825393677},{"x":0.26386556029319763,"y":0.27909737825393677},{"x":0.26386556029319763,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2521008551120758,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9565614461898804,"str":"۴۴","boundary":[0.2521008551120758,0.27909737825393677,0.26386556029319763,0.28859856724739075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.27909737825393677},{"x":0.26386556029319763,"y":0.27909737825393677},{"x":0.26386556029319763,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2521008551120758,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9565614461898804,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.27209737825393676,0.26886556029319764,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3004750609397888},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3004750609397888},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9563683867454529,"str":"۴۵","boundary":[0.2504201829433441,0.3004750609397888,0.26386556029319763,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3004750609397888},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3004750609397888},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9563683867454529,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.2934750609397888,0.26886556029319764,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3194774389266968},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3194774389266968},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9175748825073242,"str":"۴۸","boundary":[0.2504201829433441,0.3194774389266968,0.26386556029319763,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3194774389266968},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3194774389266968},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9175748825073242,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.31247743892669677,0.26886556029319764,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.33847981691360474},{"x":0.26386556029319763,"y":0.33847981691360474},{"x":0.26386556029319763,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2504201829433441,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9413617849349976,"str":"۴۸","boundary":[0.2504201829433441,0.33847981691360474,0.26386556029319763,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.33847981691360474},{"x":0.26386556029319763,"y":0.33847981691360474},{"x":0.26386556029319763,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2504201829433441,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9413617849349976,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.33147981691360473,0.26886556029319764,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.55144864320755,"dir":"ltr","str":"؟","boundary":[0.2655462324619293,0.6484560370445251,0.24705882370471954,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.3686741292476654,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.2655462324619293,0.6223278045654297,0.24705882370471954,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.2655462324619293,0.6057007312774658,0.24705882370471954,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2655462324619293,"y":0.570071280002594},{"x":0.24705882370471954,"y":0.570071280002594},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.4410480856895447,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.2655462324619293,0.5665082931518555,0.24705882370471954,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2655462324619293,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.44825583696365356,"dir":"ltr","str":"at","boundary":[0.2655462324619293,0.46674585342407227,0.24705882370471954,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.510688841342926},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5142517685890198},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5142517685890198},{"x":0.24705882370471954,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.4694652855396271,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.2655462324619293,0.510688841342926,0.24705882370471954,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5332541465759277},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5332541465759277},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.5752289891242981,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.2655462324619293,0.5285035371780396,0.24705882370471954,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.5957669019699097,"dir":"ltr","str":"t","boundary":[0.2655462324619293,0.5486935973167419,0.24705882370471954,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.2721810042858124,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.2655462324619293,0.45368170738220215,0.24705882370471954,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.3809398114681244,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.2655462324619293,0.4370546340942383,0.24705882370471954,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.2655462324619293,0.4168646037578583,0.24705882370471954,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2655462324619293,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.32682228088378906,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.2655462324619293,0.3978622257709503,0.24705882370471954,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2655462324619293,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.7431944608688354,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.2655462324619293,0.3800475001335144,0.24705882370471954,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2655462324619293,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.7470301389694214,"dir":"ltr","str":"مجھے","boundary":[0.2655462324619293,0.35629454255104065,0.24705882370471954,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3396674692630768},{"x":0.267226904630661,"y":0.34323039650917053},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34323039650917053},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.6316505074501038,"dir":"ltr","str":"کیے","boundary":[0.267226904630661,0.3396674692630768,0.24705882370471954,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3396674692630768},{"x":0.267226904630661,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.5245479941368103,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.3326674692630768,0.25205882370471955,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3574821949005127},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3574821949005127},{"x":0.26386556029319763,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2504201829433441,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9561793804168701,"str":"۴۹","boundary":[0.2504201829433441,0.3574821949005127,0.26386556029319763,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3574821949005127},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3574821949005127},{"x":0.26386556029319763,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2504201829433441,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9561793804168701,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.3504821949005127,0.26886556029319764,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.39667457342147827},{"x":0.26386556029319763,"y":0.39667457342147827},{"x":0.26386556029319763,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2504201829433441,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9142485857009888,"str":"۵۳","boundary":[0.2504201829433441,0.39667457342147827,0.26386556029319763,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.39667457342147827},{"x":0.26386556029319763,"y":0.39667457342147827},{"x":0.26386556029319763,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2504201829433441,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9142485857009888,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.38967457342147827,0.26886556029319764,0.41080048751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.43349167704582214},{"x":0.26386556029319763,"y":0.43349167704582214},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8790209889411926,"str":"۵۷","boundary":[0.2504201829433441,0.43349167704582214,0.26386556029319763,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.43349167704582214},{"x":0.26386556029319763,"y":0.43349167704582214},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8790209889411926,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.42649167704582214,0.26886556029319764,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4524940550327301},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4524940550327301},{"x":0.26386556029319763,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2504201829433441,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8595752716064453,"str":"۵۸","boundary":[0.2504201829433441,0.4524940550327301,0.26386556029319763,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4524940550327301},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4524940550327301},{"x":0.26386556029319763,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2504201829433441,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8595752716064453,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.4454940550327301,0.26886556029319764,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.470308780670166},{"x":0.26218488812446594,"y":0.470308780670166},{"x":0.26218488812446594,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24873949587345123,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9282935261726379,"str":"۶۰","boundary":[0.24873949587345123,0.470308780670166,0.26218488812446594,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.470308780670166},{"x":0.26218488812446594,"y":0.470308780670166},{"x":0.26218488812446594,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24873949587345123,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9282935261726379,"dir":"ltr","boundary":[0.24373949587345123,0.463308780670166,0.26718488812446595,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.489311158657074},{"x":0.26386556029319763,"y":0.489311158657074},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9564611911773682,"str":"۶۲","boundary":[0.2504201829433441,0.489311158657074,0.26386556029319763,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.489311158657074},{"x":0.26386556029319763,"y":0.489311158657074},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9564611911773682,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.48231115865707397,0.26886556029319764,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5083135366439819},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5083135366439819},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9575711488723755,"str":"۶۳","boundary":[0.2504201829433441,0.5083135366439819,0.26218488812446594,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5083135366439819},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5083135366439819},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9575711488723755,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.5013135366439819,0.26718488812446595,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5285035371780396},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5285035371780396},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9551962614059448,"str":"۶۵","boundary":[0.24873949587345123,0.5285035371780396,0.26386556029319763,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5285035371780396},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5285035371780396},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9551962614059448,"dir":"ltr","boundary":[0.24373949587345123,0.5215035371780395,0.26886556029319764,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5463182926177979},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5463182926177979},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9108388423919678,"str":"۶۹","boundary":[0.24873949587345123,0.5463182926177979,0.26386556029319763,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5463182926177979},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5463182926177979},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9108388423919678,"dir":"ltr","boundary":[0.24373949587345123,0.5393182926177978,0.26886556029319764,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5665082931518555},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5665082931518555},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9262086153030396,"str":"۷۱","boundary":[0.2504201829433441,0.5665082931518555,0.26218488812446594,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5665082931518555},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5665082931518555},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9262086153030396,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.5595082931518555,0.26718488812446595,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5855106711387634},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5855106711387634},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8159674406051636,"str":"۷۷","boundary":[0.2504201829433441,0.5855106711387634,0.26386556029319763,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5855106711387634},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5855106711387634},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8159674406051636,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.5785106711387634,0.26886556029319764,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6045130491256714},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6045130491256714},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8653187155723572,"str":"۸۰","boundary":[0.24873949587345123,0.6045130491256714,0.26050421595573425,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6045130491256714},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6045130491256714},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8653187155723572,"dir":"ltr","boundary":[0.24373949587345123,0.5975130491256714,0.26550421595573426,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9226928949356079,"str":"۸۴","boundary":[0.24873949587345123,0.6247031092643738,0.26386556029319763,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9226928949356079,"dir":"ltr","boundary":[0.24373949587345123,0.6177031092643738,0.26886556029319764,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6448931097984314},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6448931097984314},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8723207712173462,"str":"۸۵","boundary":[0.2504201829433441,0.6448931097984314,0.26386556029319763,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6448931097984314},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6448931097984314},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8723207712173462,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.6378931097984314,0.26886556029319764,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.673396646976471},{"x":0.26386556029319763,"y":0.673396646976471},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8912512063980103,"str":"۸۷","boundary":[0.2504201829433441,0.673396646976471,0.26386556029319763,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.673396646976471},{"x":0.26386556029319763,"y":0.673396646976471},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8912512063980103,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.6663966469764709,0.26886556029319764,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.694774329662323},{"x":0.26386556029319763,"y":0.694774329662323},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8840082883834839,"str":"۸۷","boundary":[0.2504201829433441,0.694774329662323,0.26386556029319763,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.694774329662323},{"x":0.26386556029319763,"y":0.694774329662323},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8840082883834839,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.687774329662323,0.26886556029319764,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.713776707649231},{"x":0.26218488812446594,"y":0.713776707649231},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.8485746383666992,"str":"۸۹","boundary":[0.2504201829433441,0.713776707649231,0.26218488812446594,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.713776707649231},{"x":0.26218488812446594,"y":0.713776707649231},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7220902442932129},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.8485746383666992,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.706776707649231,0.26718488812446595,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7339667677879333},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7339667677879333},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8488383293151855,"str":"۹۰","boundary":[0.2504201829433441,0.7339667677879333,0.26218488812446594,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7339667677879333},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7339667677879333},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8488383293151855,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.7269667677879333,0.26718488812446595,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.754156768321991},{"x":0.26386556029319763,"y":0.754156768321991},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.8636120557785034,"str":"۹۳","boundary":[0.2504201829433441,0.754156768321991,0.26386556029319763,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.754156768321991},{"x":0.26386556029319763,"y":0.754156768321991},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.8636120557785034,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.747156768321991,0.26886556029319764,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7731591463088989},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7731591463088989},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7814726829528809},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9055210947990417,"str":"۹۴","boundary":[0.24873949587345123,0.7731591463088989,0.26386556029319763,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7731591463088989},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7731591463088989},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7814726829528809},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9055210947990417,"dir":"ltr","boundary":[0.24373949587345123,0.7661591463088989,0.26886556029319764,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7933491468429565},{"x":0.267226904630661,"y":0.7933491468429565},{"x":0.267226904630661,"y":0.8004750609397888},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.963941752910614,"str":"۱۰۴","boundary":[0.24705882370471954,0.7933491468429565,0.267226904630661,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7933491468429565},{"x":0.267226904630661,"y":0.7933491468429565},{"x":0.267226904630661,"y":0.8004750609397888},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.963941752910614,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.7863491468429565,0.272226904630661,0.8074750609397888],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/KbZtyYjXXCTbLACX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/FVNsxKzLGvyTjhey.jpg","blurred":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/kiZFShMEHdPccRCT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004039968933377947,0.00020185227900955852,0.9986922533492081,0.9990184353456928]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7714285850524902,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9501051902770996,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7478991746902466,0.17695961892604828,0.7714285850524902,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9896411895751953,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.7008403539657593,0.17695961892604828,0.7378151416778564,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6907563209533691,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9915595650672913,"dir":"rtl","str":"رخدادهای","boundary":[0.6403361558914185,0.17695961892604828,0.6907563209533691,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6302521228790283,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9912192225456238,"dir":"rtl","str":"تأخیرزا","boundary":[0.5932773351669312,0.17695961892604828,0.6302521228790283,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.92606121301651,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۳","boundary":[0.6957983374595642,0.19596199691295624,0.7344537973403931,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9896624088287354,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6487395167350769,0.19714964926242828,0.6873949766159058,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900654554367065,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.6134454011917114,0.19714964926242828,0.6369748115539551,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.979930579662323,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.16995961892604827,0.7764285850524902,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9395750761032104,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۳","boundary":[0.6957983374595642,0.2173396646976471,0.7344537973403931,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9940743446350098,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.6739495992660522,0.2173396646976471,0.6890756487846375,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9901798367500305,"dir":"rtl","str":"تأخیرها","boundary":[0.6235294342041016,0.2173396646976471,0.6621848940849304,0.23159144818782806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9740904569625854,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.2103396646976471,0.7394537973403931,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7714285850524902,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9436882734298706,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7462185025215149,0.23634204268455505,0.7714285850524902,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9870792627334595,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6991596817970276,0.23634204268455505,0.7378151416778564,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9947664141654968,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.2375296950340271,0.6890756487846375,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9955359697341919,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6504201889038086,0.2375296950340271,0.6773109436035156,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9935858249664307,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.6084033846855164,0.2375296950340271,0.6386554837226868,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7714285850524902,"y":0.235154390335083},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9852082133293152,"dir":"ltr","boundary":[0.6034033846855164,0.22934204268455505,0.7764285850524902,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9313833117485046,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۳","boundary":[0.6941176652908325,0.25653207302093506,0.7361344695091248,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2719714939594269},{"x":0.658823549747467,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9947937726974487,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.658823549747467,0.25653207302093506,0.6890756487846375,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6487395167350769,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9953239560127258,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.25653207302093506,0.6487395167350769,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9923627972602844,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.6084033846855164,0.25653207302093506,0.6352941393852234,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9754598140716553,"dir":"ltr","boundary":[0.6034033846855164,0.24953207302093505,0.7411344695091248,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.264845609664917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.264845609664917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8831948041915894,"str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.264845609664917,0.6453781723976135,0.2731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.264845609664917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.264845609664917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8831948041915894,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.257845609664917,0.6503781723976135,0.28015914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9516779780387878,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۳","boundary":[0.6941176652908325,0.2779097259044647,0.7361344695091248,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8923988938331604,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6504201889038086,0.2779097259044647,0.6890756487846375,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2921615242958069},{"x":0.610084056854248,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9922202229499817,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.610084056854248,0.27909737825393677,0.6420168280601501,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2921615242958069},{"x":0.610084056854248,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9450649619102478,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.2709097259044647,0.7411344695091248,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9335067272186279,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۳","boundary":[0.6974790096282959,0.2980997562408447,0.7361344695091248,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9815954566001892,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6655462384223938,0.2980997562408447,0.6873949766159058,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9947759509086609,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.6369748115539551,0.2980997562408447,0.6504201889038086,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9916068315505981,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.5949580073356628,0.2980997562408447,0.6252101063728333,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9741831421852112,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.2910997562408447,0.7411344695091248,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9669302105903625,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۳","boundary":[0.6974790096282959,0.31591448187828064,0.7344537973403931,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9896242022514343,"dir":"rtl","str":"ادعاهای","boundary":[0.6521008610725403,0.31591448187828064,0.6890756487846375,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6134454011917114,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9015847444534302,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6134454011917114,0.31591448187828064,0.6369748115539551,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9734050035476685,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.5932773351669312,0.3171021342277527,0.6016806960105896,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5764706134796143,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9946909546852112,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.3171021342277527,0.5815126299858093,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5697479248046875,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9923612475395203,"dir":"rtl","str":"ادعاهای","boundary":[0.5327731370925903,0.3171021342277527,0.5697479248046875,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5176470875740051,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.98577481508255,"dir":"rtl","str":"سراسری","boundary":[0.4789915978908539,0.3171021342277527,0.5176470875740051,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9718976616859436,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.3101021342277527,0.7394537973403931,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9557605981826782,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۳","boundary":[0.6941176652908325,0.33610451221466064,0.7344537973403931,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9936874508857727,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6722689270973206,0.33610451221466064,0.6890756487846375,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.990297257900238,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6268907785415649,0.3372921645641327,0.6521008610725403,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9917442202568054,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5932773351669312,0.3372921645641327,0.6067227125167847,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3527315855026245},{"x":0.561344563961029,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9909682273864746,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.561344563961029,0.3372921645641327,0.5882353186607361,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3372921645641327},{"x":0.556302547454834,"y":0.3372921645641327},{"x":0.556302547454834,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9737273454666138,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5411764979362488,0.3372921645641327,0.556302547454834,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9814047813415527,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.32910451221466064,0.7394537973403931,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6957983374595642,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9559853672981262,"dir":"rtl","str":"۶-۴-۳","boundary":[0.6957983374595642,0.35629454255104065,0.7344537973403931,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8739626407623291,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6655462384223938,0.35629454255104065,0.6857143044471741,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9912629723548889,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.6184874176979065,0.35629454255104065,0.6571428775787354,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9925635457038879,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6033613681793213,0.3574821949005127,0.6084033846855164,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3729216158390045},{"x":0.561344563961029,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9938661456108093,"dir":"rtl","str":"گرافیکی","boundary":[0.561344563961029,0.3574821949005127,0.6000000238418579,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.35866984724998474},{"x":0.556302547454834,"y":0.35866984724998474},{"x":0.556302547454834,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9764019250869751,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5529412031173706,0.35866984724998474,0.556302547454834,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9609338641166687,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.3504821949005127,0.7394537973403931,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8980130553245544,"dir":"rtl","str":"۷-۴-۳","boundary":[0.6957983374595642,0.3776721954345703,0.7344537973403931,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9739900827407837,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6521008610725403,0.37885984778404236,0.6857143044471741,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9360015392303467,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.37185984778404235,0.7394537973403931,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7680672407150269,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.990892767906189,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7428571581840515,0.40617576241493225,0.7680672407150269,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.952475368976593,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7176470756530762,0.40617576241493225,0.7344537973403931,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6554622054100037,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9901828765869141,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6554622054100037,0.40617576241493225,0.7142857313156128,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9945141077041626,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6084033846855164,0.40617576241493225,0.6420168280601501,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5966386795043945,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9921942353248596,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.5647059082984924,0.40617576241493225,0.5966386795043945,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7697479128837585,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9217426776885986,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.42636579275131226,0.7697479128837585,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9960386753082275,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.42636579275131226,0.7411764860153198,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.42636579275131226},{"x":0.707563042640686,"y":0.42636579275131226},{"x":0.707563042640686,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9531564116477966,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6991596817970276,0.42636579275131226,0.707563042640686,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9935729503631592,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6789916157722473,0.42636579275131226,0.6890756487846375,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9923630356788635,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6268907785415649,0.42636579275131226,0.6705882549285889,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9933876395225525,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5865546464920044,0.42636579275131226,0.6117647290229797,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5747899413108826,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5747899413108826,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5495798587799072,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.992200493812561,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.5495798587799072,0.42636579275131226,0.5747899413108826,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8971557021141052,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۴","boundary":[0.6941176652908325,0.44655582308769226,0.7344537973403931,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9934878945350647,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.658823549747467,0.44655582308769226,0.6857143044471741,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5949580073356628,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9865996241569519,"dir":"rtl","str":"تکنیکهای","boundary":[0.5932773351669312,0.4477434754371643,0.6504201889038086,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4477434754371643},{"x":0.583193302154541,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9957128167152405,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5680672526359558,0.4477434754371643,0.583193302154541,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9869128465652466,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.5243697762489319,0.4477434754371643,0.5495798587799072,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.988960862159729,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.48739495873451233,0.44893112778663635,0.5193277597427368,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7697479128837585,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9812509417533875,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.4003634147644043,0.7764285850524902,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9218382835388184,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۴","boundary":[0.6957983374595642,0.4679335057735443,0.7344537973403931,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9924697875976562,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6756302714347839,0.4679335057735443,0.6890756487846375,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9762970209121704,"dir":"rtl","str":"افزارهای","boundary":[0.6302521228790283,0.4679335057735443,0.6705882549285889,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9915783405303955,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5915966629981995,0.46912112832069397,0.6184874176979065,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9824479818344116,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5647059082984924,0.46912112832069397,0.5865546464920044,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9901042580604553,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5260504484176636,0.46912112832069397,0.5512605309486389,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9512206315994263,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۴","boundary":[0.6974790096282959,0.4869358539581299,0.7378151416778564,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900485873222351,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6487395167350769,0.4869358539581299,0.6890756487846375,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9816597104072571,"dir":"rtl","str":"تأخیرها","boundary":[0.6000000238418579,0.4869358539581299,0.6386554837226868,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.5369053483009338,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.5865546464920044,0.4869358539581299,0.5932773351669312,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4869358539581299},{"x":0.578151285648346,"y":0.4869358539581299},{"x":0.578151285648346,"y":0.5023753046989441},{"x":0.561344563961029,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9824443459510803,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.561344563961029,0.4869358539581299,0.578151285648346,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9756401777267456,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5445378422737122,0.4869358539581299,0.5495798587799072,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.986603856086731,"dir":"rtl","str":"معلول","boundary":[0.5092437267303467,0.4869358539581299,0.5361344814300537,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5023753046989441},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9450305700302124,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.49915966391563416,0.4869358539581299,0.5042017102241516,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7714285850524902,"y":0.521377682685852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9538191556930542,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7462185025215149,0.5071259140968323,0.7714285850524902,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7394958138465881,"y":0.521377682685852},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9756142497062683,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7092437148094177,0.5071259140968323,0.7394958138465881,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9903185963630676,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6554622054100037,0.5083135366439819,0.7008403539657593,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5237529873847961},{"x":0.610084056854248,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9949017763137817,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.610084056854248,0.5083135366439819,0.6420168280601501,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9300509691238403,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۴","boundary":[0.6974790096282959,0.5261282920837402,0.7378151416778564,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9908709526062012,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6420168280601501,0.5261282920837402,0.6890756487846375,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.993412971496582,"dir":"rtl","str":"افزایشی","boundary":[0.5949580073356628,0.5261282920837402,0.6336134672164917,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5261282920837402},{"x":0.583193302154541,"y":0.5261282920837402},{"x":0.583193302154541,"y":0.5427553653717041},{"x":0.556302547454834,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.993562638759613,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.556302547454834,0.5261282920837402,0.583193302154541,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9894774556159973,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.5176470875740051,0.5261282920837402,0.5445378422737122,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7697479128837585,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9744853973388672,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.46212112832069396,0.7764285850524902,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9472997784614563,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۴","boundary":[0.6957983374595642,0.5475059151649475,0.7344537973403931,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9941009283065796,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6722689270973206,0.5475059151649475,0.6890756487846375,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9959061741828918,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6285714507102966,0.5475059151649475,0.6571428775787354,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9974269866943359,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6033613681793213,0.5486935973167419,0.6117647290229797,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.995120644569397,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5680672526359558,0.5486935973167419,0.5966386795043945,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.947534441947937,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۴","boundary":[0.6957983374595642,0.5676959753036499,0.7361344695091248,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9943850040435791,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6739495992660522,0.5676959753036499,0.6890756487846375,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9949642419815063,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6285714507102966,0.5676959753036499,0.6554622054100037,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5831353664398193},{"x":0.605042040348053,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9961302280426025,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.605042040348053,0.5676959753036499,0.6168067455291748,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9918504357337952,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5747899413108826,0.5676959753036499,0.6000000238418579,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9837931990623474,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.5405059151649475,0.7411344695091248,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9690394997596741,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۴","boundary":[0.6957983374595642,0.5866983532905579,0.7361344695091248,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9955812692642212,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6722689270973206,0.5866983532905579,0.6890756487846375,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6021377444267273},{"x":0.63193279504776,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9851938486099243,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.63193279504776,0.5866983532905579,0.6521008610725403,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9942265748977661,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6084033846855164,0.5878859758377075,0.6134454011917114,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9868606328964233,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.5815126299858093,0.5878859758377075,0.5983193516731262,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9858757853507996,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5462185144424438,0.5878859758377075,0.5731092691421509,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.984059751033783,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.5796983532905579,0.7411344695091248,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9574511647224426,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۴","boundary":[0.6957983374595642,0.6057007312774658,0.7344537973403931,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.989434003829956,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6420168280601501,0.6057007312774658,0.6890756487846375,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6057007312774658},{"x":0.63193279504776,"y":0.6057007312774658},{"x":0.63193279504776,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9920371770858765,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6016806960105896,0.6057007312774658,0.63193279504776,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9897516965866089,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5848739743232727,0.6057007312774658,0.5899159908294678,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8882367610931396,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5596638917922974,0.6057007312774658,0.5764706134796143,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6223278045654297},{"x":0.534453809261322,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9897536635398865,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.534453809261322,0.6068883538246155,0.5529412031173706,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9781798124313354,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5058823823928833,0.6068883538246155,0.5260504484176636,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9871640205383301,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.4739495813846588,0.6068883538246155,0.4907563030719757,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6068883538246155},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6068883538246155},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6223278045654297},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9841243028640747,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.43697479367256165,0.6068883538246155,0.46722689270973206,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.972600519657135,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.5987007312774658,0.7394537973403931,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9702415466308594,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۴","boundary":[0.6957983374595642,0.6270784139633179,0.7361344695091248,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9863336682319641,"dir":"rtl","str":"تحلیلهای","boundary":[0.6386554837226868,0.6270784139633179,0.6907563209533691,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9913061857223511,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6067227125167847,0.6270784139633179,0.6268907785415649,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6413301825523376},{"x":0.583193302154541,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9714818000793457,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.583193302154541,0.6270784139633179,0.5915966629981995,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9882268905639648,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5697479248046875,0.6270784139633179,0.5731092691421509,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9921389818191528,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.5277311205863953,0.6270784139633179,0.5680672526359558,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9247179627418518,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5159664154052734,0.6270784139633179,0.5260504484176636,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.6676191091537476,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5008403658866882,0.6270784139633179,0.5058823823928833,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6413301825523376},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9677069187164307,"dir":"rtl","str":"ایستا","boundary":[0.47058823704719543,0.6270784139633179,0.4957983195781708,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6270784139633179},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6270784139633179},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.5503386855125427,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4605042040348053,0.6270784139633179,0.46554622054100037,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6270784139633179},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6270784139633179},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9778430461883545,"dir":"rtl","str":"ناخالص","boundary":[0.4252100884914398,0.6270784139633179,0.45546218752861023,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.8930113911628723,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4084033668041229,0.6270784139633179,0.4151260554790497,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9585029482841492,"dir":"ltr","boundary":[0.4034033668041229,0.6200784139633179,0.7411344695091248,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8786094188690186,"dir":"rtl","str":"۷-۲-۴","boundary":[0.6957983374595642,0.6472684144973755,0.7361344695091248,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9902621507644653,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6605042219161987,0.6472684144973755,0.6907563209533691,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6627078652381897},{"x":0.610084056854248,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9892984628677368,"dir":"rtl","str":"پنجرهای","boundary":[0.610084056854248,0.6472684144973755,0.6487395167350769,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8985448479652405,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.5630252361297607,0.6472684144973755,0.5983193516731262,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9885132312774658,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5361344814300537,0.6472684144973755,0.5546218752861023,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6472684144973755},{"x":0.529411792755127,"y":0.6472684144973755},{"x":0.529411792755127,"y":0.6627078652381897},{"x":0.507563054561615,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9819856882095337,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.507563054561615,0.6472684144973755,0.529411792755127,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6627078652381897},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9952582120895386,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.46890756487846375,0.6472684144973755,0.4957983195781708,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9731647968292236,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4571428596973419,0.6472684144973755,0.46554622054100037,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6627078652381897},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9898110628128052,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.43865546584129333,0.6472684144973755,0.4436974823474884,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6472684144973755},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6472684144973755},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9908655285835266,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.4151260554790497,0.6472684144973755,0.43361344933509827,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6472684144973755},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6627078652381897},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9837595224380493,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.38655462861061096,0.6472684144973755,0.40504202246665955,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6472684144973755},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6472684144973755},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6627078652381897},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9879269003868103,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.35462185740470886,0.6472684144973755,0.37310925126075745,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.984663724899292,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.3176470696926117,0.6472684144973755,0.3478991687297821,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9685919284820557,"dir":"ltr","boundary":[0.3126470696926117,0.6402684144973755,0.7411344695091248,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8930432796478271,"dir":"rtl","str":"۸-۲-۴","boundary":[0.6941176652908325,0.6662707924842834,0.7361344695091248,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9916781783103943,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6605042219161987,0.6674584150314331,0.6890756487846375,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6805225610733032},{"x":0.610084056854248,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9838404655456543,"dir":"rtl","str":"پنجرهای","boundary":[0.610084056854248,0.6674584150314331,0.6504201889038086,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9905549883842468,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.5630252361297607,0.6674584150314331,0.5966386795043945,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.967557430267334,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.6604584150314331,0.7411344695091248,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9131304025650024,"dir":"rtl","str":"۹-۲-۴","boundary":[0.6957983374595642,0.6864607930183411,0.7361344695091248,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9939905405044556,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6605042219161987,0.6864607930183411,0.6907563209533691,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9603419303894043,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.6864607930183411,0.6504201889038086,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7007125616073608},{"x":0.610084056854248,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9884517192840576,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.610084056854248,0.6864607930183411,0.6386554837226868,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6864607930183411},{"x":0.605042040348053,"y":0.6864607930183411},{"x":0.605042040348053,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9810287952423096,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5815126299858093,0.6864607930183411,0.605042040348053,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9799601435661316,"dir":"rtl","str":"ماه","boundary":[0.5579832196235657,0.6864607930183411,0.5697479248046875,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9670981168746948,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5495798587799072,0.6864607930183411,0.5546218752861023,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7007125616073608},{"x":0.529411792755127,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9590805768966675,"dir":"rtl","str":"ماه","boundary":[0.529411792755127,0.6864607930183411,0.5428571701049805,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7007125616073608},{"x":0.529411792755127,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9680683016777039,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.6794607930183411,0.7411344695091248,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.705463171005249},{"x":0.7731092572212219,"y":0.705463171005249},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.942801296710968,"dir":"rtl","str":"۳-۴-","boundary":[0.7327731251716614,0.705463171005249,0.7731092572212219,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.705463171005249},{"x":0.7310924530029297,"y":0.705463171005249},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7197149395942688},{"x":0.702521026134491,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9946638941764832,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7008403539657593,0.705463171005249,0.7327731251716614,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6873949766159058,"y":0.705463171005249},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9910692572593689,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.6655462384223938,0.7066508531570435,0.6890756487846375,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7066508531570435},{"x":0.658823549747467,"y":0.7066508531570435},{"x":0.658823549747467,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9828205704689026,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.7066508531570435,0.658823549747467,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.992397129535675,"dir":"rtl","str":"رهنمودها","boundary":[0.5983193516731262,0.7066508531570435,0.6470588445663452,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9840222001075745,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.6996508531570435,0.7781092572212219,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.724465548992157},{"x":0.7344537973403931,"y":0.724465548992157},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9091410636901855,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۴","boundary":[0.6941176652908325,0.724465548992157,0.7344537973403931,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.724465548992157},{"x":0.6873949766159058,"y":0.724465548992157},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7410926222801208},{"x":0.653781533241272,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9923723936080933,"dir":"rtl","str":"پروتکل","boundary":[0.653781533241272,0.724465548992157,0.6873949766159058,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.724465548992157},{"x":0.6420168280601501,"y":0.724465548992157},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9391180872917175,"dir":"rtl","str":"تأخير","boundary":[0.6184874176979065,0.724465548992157,0.6420168280601501,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.724465548992157},{"x":0.6117647290229797,"y":0.724465548992157},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7410926222801208},{"x":0.605042040348053,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9868351221084595,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.724465548992157,0.6117647290229797,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.724465548992157},{"x":0.6000000238418579,"y":0.724465548992157},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.990285336971283,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.5680672526359558,0.724465548992157,0.6000000238418579,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.724465548992157},{"x":0.5512605309486389,"y":0.724465548992157},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9670029282569885,"dir":"rtl","str":"SCL","boundary":[0.5310924649238586,0.724465548992157,0.5512605309486389,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.724465548992157},{"x":0.7344537973403931,"y":0.724465548992157},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9625033140182495,"dir":"ltr","boundary":[0.5260924649238586,0.717465548992157,0.7394537973403931,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.745843231678009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.745843231678009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9556991457939148,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۴","boundary":[0.6974790096282959,0.745843231678009,0.7361344695091248,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.745843231678009},{"x":0.6873949766159058,"y":0.745843231678009},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9901952147483826,"dir":"rtl","str":"محورهای","boundary":[0.6436975002288818,0.745843231678009,0.6873949766159058,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.745843231678009},{"x":0.6285714507102966,"y":0.745843231678009},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9915352463722229,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6016806960105896,0.745843231678009,0.6285714507102966,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.745843231678009},{"x":0.5882353186607361,"y":0.745843231678009},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9926368594169617,"dir":"rtl","str":"پروتکل","boundary":[0.5579832196235657,0.745843231678009,0.5882353186607361,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.745843231678009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9836243391036987,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.738843231678009,0.7411344695091248,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9586287140846252,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۴","boundary":[0.6957983374595642,0.7672209143638611,0.7361344695091248,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.992476761341095,"dir":"rtl","str":"سرمشق","boundary":[0.6521008610725403,0.7672209143638611,0.6873949766159058,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9865809082984924,"dir":"rtl","str":"پیشنهادی","boundary":[0.5949580073356628,0.7672209143638611,0.6386554837226868,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9012400507926941,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5529412031173706,0.7672209143638611,0.5798319578170776,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9707474112510681,"dir":"rtl","str":"0329","boundary":[0.5159664154052734,0.7672209143638611,0.5478991866111755,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7802850604057312},{"x":0.507563054561615,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9528341889381409,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.7672209143638611,0.5193277597427368,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9469541311264038,"dir":"rtl","str":"R","boundary":[0.5042017102241516,0.7672209143638611,0.5058823823928833,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7802850604057312},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.969458818435669,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48235294222831726,0.7672209143638611,0.4907563030719757,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.989149808883667,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.4470588266849518,0.7672209143638611,0.4739495813846588,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9904292821884155,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.4151260554790497,0.7672209143638611,0.43529412150382996,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7802850604057312},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9808071851730347,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.38823530077934265,0.7672209143638611,0.4084033668041229,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7802850604057312},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9532923698425293,"dir":"rtl","str":"محکمه","boundary":[0.33781513571739197,0.7672209143638611,0.3764705955982208,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9740180969238281,"dir":"rtl","str":"پسند","boundary":[0.3126050531864166,0.7672209143638611,0.3344537913799286,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9692320823669434,"dir":"ltr","boundary":[0.3076050531864166,0.7602209143638611,0.7411344695091248,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700501561164856,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۴","boundary":[0.6974790096282959,0.7874109148979187,0.7344537973403931,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9962643384933472,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6789916157722473,0.7874109148979187,0.6873949766159058,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9911642074584961,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6453781723976135,0.7874109148979187,0.6705882549285889,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9904889464378357,"dir":"rtl","str":"معین","boundary":[0.6134454011917114,0.7874109148979187,0.6336134672164917,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.992447018623352,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5966386795043945,0.7874109148979187,0.6016806960105896,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9979103803634644,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5747899413108826,0.7874109148979187,0.5865546464920044,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9931427240371704,"dir":"rtl","str":"روشی","boundary":[0.5428571701049805,0.7874109148979187,0.5680672526359558,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.992701530456543,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5159664154052734,0.7874109148979187,0.5310924649238586,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7874109148979187},{"x":0.507563054561615,"y":0.7874109148979187},{"x":0.507563054561615,"y":0.8004750609397888},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9966291785240173,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.47058823704719543,0.7874109148979187,0.507563054561615,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7874109148979187},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7874109148979187},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9965606331825256,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.4453781545162201,0.7874109148979187,0.4605042040348053,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7874109148979187},{"x":0.440336138010025,"y":0.7874109148979187},{"x":0.440336138010025,"y":0.8004750609397888},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9808658957481384,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.43865546584129333,0.7874109148979187,0.440336138010025,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8004750609397888},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9905538558959961,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.7804109148979187,0.7394537973403931,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8194774389266968},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9761146903038025,"str":"هفت","boundary":[0.48403361439704895,0.8123515248298645,0.5092437267303467,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8194774389266968},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9761146903038025,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8053515248298645,0.5142437267303467,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.18052256107330322},{"x":0.267226904630661,"y":0.18052256107330322},{"x":0.267226904630661,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9622043967247009,"str":"۱۰۵","boundary":[0.24537815153598785,0.18052256107330322,0.267226904630661,0.18883609771728516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.18052256107330322},{"x":0.267226904630661,"y":0.18052256107330322},{"x":0.267226904630661,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9622043967247009,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.17352256107330322,0.272226904630661,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.19952493906021118},{"x":0.267226904630661,"y":0.19952493906021118},{"x":0.267226904630661,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.966878354549408,"str":"۱۰۶","boundary":[0.24537815153598785,0.19952493906021118,0.267226904630661,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.19952493906021118},{"x":0.267226904630661,"y":0.19952493906021118},{"x":0.267226904630661,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.966878354549408,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.19252493906021118,0.272226904630661,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.22090260684490204},{"x":0.267226904630661,"y":0.2197149693965912},{"x":0.267226904630661,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9569562077522278,"str":"۱۰۹","boundary":[0.24705882370471954,0.22090260684490204,0.267226904630661,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.22090260684490204},{"x":0.267226904630661,"y":0.2197149693965912},{"x":0.267226904630661,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9569562077522278,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.21390260684490203,0.272226904630661,0.23502850604057313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.23871733248233795},{"x":0.267226904630661,"y":0.23871733248233795},{"x":0.267226904630661,"y":0.24821852147579193},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9400349855422974,"str":"۱۱۲","boundary":[0.24537815153598785,0.23871733248233795,0.267226904630661,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.23871733248233795},{"x":0.267226904630661,"y":0.23871733248233795},{"x":0.267226904630661,"y":0.24821852147579193},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9400349855422974,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.23171733248233795,0.272226904630661,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2600950002670288},{"x":0.267226904630661,"y":0.25890737771987915},{"x":0.267226904630661,"y":0.26840853691101074},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9423933625221252,"str":"۱۱۲","boundary":[0.24537815153598785,0.2600950002670288,0.267226904630661,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2600950002670288},{"x":0.267226904630661,"y":0.25890737771987915},{"x":0.267226904630661,"y":0.26840853691101074},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9423933625221252,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.2530950002670288,0.272226904630661,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.27909737825393677},{"x":0.267226904630661,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2689075767993927,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9332839846611023,"str":"۱۲۴","boundary":[0.24537815153598785,0.27909737825393677,0.2689075767993927,0.28859856724739075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.27909737825393677},{"x":0.267226904630661,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2689075767993927,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9332839846611023,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.27209737825393676,0.2739075767993927,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9633266925811768,"str":"۱۱۶","boundary":[0.24705882370471954,0.2992874085903168,0.2655462324619293,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9633266925811768,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.29228740859031677,0.2705462324619293,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3194774389266968},{"x":0.267226904630661,"y":0.3194774389266968},{"x":0.267226904630661,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9232960939407349,"str":"۱۱۸","boundary":[0.24537815153598785,0.3194774389266968,0.267226904630661,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3194774389266968},{"x":0.267226904630661,"y":0.3194774389266968},{"x":0.267226904630661,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9232960939407349,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.31247743892669677,0.272226904630661,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.34085512161254883},{"x":0.267226904630661,"y":0.34085512161254883},{"x":0.267226904630661,"y":0.3479810059070587},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.7103674411773682,"str":"۱۲۲","boundary":[0.24705882370471954,0.34085512161254883,0.267226904630661,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.34085512161254883},{"x":0.267226904630661,"y":0.34085512161254883},{"x":0.267226904630661,"y":0.3479810059070587},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.7103674411773682,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.3338551216125488,0.272226904630661,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2655462324619293,"y":0.35866984724998474},{"x":0.267226904630661,"y":0.3681710362434387},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9661869406700134,"str":"۱۲۶","boundary":[0.24705882370471954,0.35866984724998474,0.267226904630661,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2655462324619293,"y":0.35866984724998474},{"x":0.267226904630661,"y":0.3681710362434387},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9661869406700134,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.35166984724998473,0.272226904630661,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.37648457288742065},{"x":0.267226904630661,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.856284499168396,"str":"۱۳۳","boundary":[0.24537815153598785,0.37648457288742065,0.2689075767993927,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.37648457288742065},{"x":0.267226904630661,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.856284499168396,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.36948457288742065,0.2739075767993927,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4097387194633484},{"x":0.267226904630661,"y":0.40855106711387634},{"x":0.267226904630661,"y":0.4168646037578583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9198304414749146,"str":"۱۳۵","boundary":[0.24705882370471954,0.4097387194633484,0.267226904630661,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4097387194633484},{"x":0.267226904630661,"y":0.40855106711387634},{"x":0.267226904630661,"y":0.4168646037578583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9198304414749146,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.4027387194633484,0.272226904630661,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9074938893318176,"str":"۱۳۵","boundary":[0.24537815153598785,0.4299287497997284,0.2655462324619293,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9074938893318176,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.4229287497997284,0.2705462324619293,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.450118750333786},{"x":0.267226904630661,"y":0.450118750333786},{"x":0.267226904630661,"y":0.45961993932724},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8959856033325195,"str":"۱۳۷","boundary":[0.24537815153598785,0.450118750333786,0.267226904630661,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.450118750333786},{"x":0.267226904630661,"y":0.450118750333786},{"x":0.267226904630661,"y":0.45961993932724},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8959856033325195,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.443118750333786,0.272226904630661,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24705882370471954,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655462324619293,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9684649705886841,"str":"۱۴۰","boundary":[0.24705882370471954,0.47862231731414795,0.2655462324619293,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24705882370471954,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655462324619293,"y":0.470308780670166},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9684649705886841,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.47162231731414794,0.2705462324619293,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.489311158657074},{"x":0.267226904630661,"y":0.489311158657074},{"x":0.267226904630661,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9538081288337708,"str":"۱۴۲","boundary":[0.24537815153598785,0.489311158657074,0.267226904630661,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.489311158657074},{"x":0.267226904630661,"y":0.489311158657074},{"x":0.267226904630661,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9538081288337708,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.48231115865707397,0.272226904630661,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5095011591911316},{"x":0.267226904630661,"y":0.5095011591911316},{"x":0.267226904630661,"y":0.519002377986908},{"x":0.24705882370471954,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9664382934570312,"str":"۱۴۶","boundary":[0.24705882370471954,0.5095011591911316,0.267226904630661,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5095011591911316},{"x":0.267226904630661,"y":0.5095011591911316},{"x":0.267226904630661,"y":0.519002377986908},{"x":0.24705882370471954,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9664382934570312,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.5025011591911316,0.272226904630661,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.529691219329834},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5285035371780396},{"x":0.267226904630661,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9655085802078247,"str":"۱۴۶","boundary":[0.24537815153598785,0.529691219329834,0.267226904630661,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.529691219329834},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5285035371780396},{"x":0.267226904630661,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9655085802078247,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.522691219329834,0.272226904630661,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5498812198638916},{"x":0.267226904630661,"y":0.5486935973167419},{"x":0.267226904630661,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9591385126113892,"str":"۱۴۷","boundary":[0.24537815153598785,0.5498812198638916,0.267226904630661,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5498812198638916},{"x":0.267226904630661,"y":0.5486935973167419},{"x":0.267226904630661,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9591385126113892,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.5428812198638916,0.272226904630661,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.570071280002594},{"x":0.267226904630661,"y":0.570071280002594},{"x":0.267226904630661,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9601242542266846,"str":"۱۵۴","boundary":[0.24705882370471954,0.570071280002594,0.267226904630661,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.570071280002594},{"x":0.267226904630661,"y":0.570071280002594},{"x":0.267226904630661,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9601242542266846,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.563071280002594,0.272226904630661,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.589073657989502},{"x":0.267226904630661,"y":0.589073657989502},{"x":0.267226904630661,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9704039692878723,"str":"۱۶۵","boundary":[0.24537815153598785,0.589073657989502,0.267226904630661,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.589073657989502},{"x":0.267226904630661,"y":0.589073657989502},{"x":0.267226904630661,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9704039692878723,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.582073657989502,0.272226904630661,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6092636585235596},{"x":0.267226904630661,"y":0.6092636585235596},{"x":0.267226904630661,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9689677953720093,"str":"۱۷۶","boundary":[0.24705882370471954,0.6092636585235596,0.267226904630661,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6092636585235596},{"x":0.267226904630661,"y":0.6092636585235596},{"x":0.267226904630661,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9689677953720093,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.6022636585235596,0.272226904630661,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6377671957015991},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9520794153213501,"str":"۱۷۸","boundary":[0.24705882370471954,0.6306413412094116,0.2689075767993927,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6377671957015991},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9520794153213501,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.6236413412094116,0.2739075767993927,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6496437191963196},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6496437191963196},{"x":0.267226904630661,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9214848875999451,"str":"۱۸۹","boundary":[0.24705882370471954,0.6496437191963196,0.267226904630661,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6496437191963196},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6496437191963196},{"x":0.267226904630661,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9214848875999451,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.6426437191963196,0.272226904630661,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6674584150314331},{"x":0.267226904630661,"y":0.6674584150314331},{"x":0.267226904630661,"y":0.6769596338272095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8976554870605469,"str":"۱۹۲","boundary":[0.24537815153598785,0.6674584150314331,0.267226904630661,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6674584150314331},{"x":0.267226904630661,"y":0.6674584150314331},{"x":0.267226904630661,"y":0.6769596338272095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8976554870605469,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.6604584150314331,0.272226904630661,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6888360977172852},{"x":0.267226904630661,"y":0.6876484751701355},{"x":0.267226904630661,"y":0.6971496343612671},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9732868075370789,"str":"۱۹۶","boundary":[0.24705882370471954,0.6888360977172852,0.267226904630661,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6888360977172852},{"x":0.267226904630661,"y":0.6876484751701355},{"x":0.267226904630661,"y":0.6971496343612671},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9732868075370789,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.6818360977172852,0.272226904630661,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7102137804031372},{"x":0.267226904630661,"y":0.7102137804031372},{"x":0.267226904630661,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.940406858921051,"str":"۲۰۴","boundary":[0.24537815153598785,0.7173396944999695,0.267226904630661,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7102137804031372},{"x":0.267226904630661,"y":0.7102137804031372},{"x":0.267226904630661,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.940406858921051,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.7103396944999695,0.272226904630661,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7375296950340271},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9736829996109009,"str":"۲۰۶","boundary":[0.24537815153598785,0.7280284762382507,0.2655462324619293,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7375296950340271},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9736829996109009,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.7210284762382507,0.2705462324619293,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7494061589241028},{"x":0.267226904630661,"y":0.7482185363769531},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8556963801383972,"str":"۲۰۷","boundary":[0.24537815153598785,0.7494061589241028,0.2689075767993927,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7494061589241028},{"x":0.267226904630661,"y":0.7482185363769531},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8556963801383972,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.7424061589241028,0.2739075767993927,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7684085369110107},{"x":0.267226904630661,"y":0.7684085369110107},{"x":0.267226904630661,"y":0.775534451007843},{"x":0.24537815153598785,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.967717707157135,"str":"۲۱۵","boundary":[0.24537815153598785,0.7684085369110107,0.267226904630661,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7684085369110107},{"x":0.267226904630661,"y":0.7684085369110107},{"x":0.267226904630661,"y":0.775534451007843},{"x":0.24537815153598785,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.967717707157135,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.7614085369110107,0.272226904630661,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7969121336936951},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.8337229490280151,"str":"۲۲۳","boundary":[0.24537815153598785,0.7885985970497131,0.2689075767993927,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7969121336936951},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.8337229490280151,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.7815985970497131,0.2739075767993927,0.8039121336936951],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/tEpfkQUDkdQWAEUA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/cQqeRpXyIhFiCQpX.jpg","blurred":"/storage/books/5d89c644b398c29a/pages/xNpNFiDUUgCEdnvD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004039968933377947,0.00020467330596792441,0.9986979026674223,0.9990170248676083]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7680672407150269,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7680672407150269,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9187641739845276,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7462185025215149,0.17933492362499237,0.7680672407150269,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9752121567726135,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7042016983032227,0.17933492362499237,0.7361344695091248,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7680672407150269,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7680672407150269,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9540441632270813,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.17233492362499236,0.7730672407150269,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.990852952003479,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7428571581840515,0.20783847570419312,0.7697479128837585,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9100393652915955,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7159664034843445,0.20783847570419312,0.7310924530029297,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9931508898735046,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6756302714347839,0.20783847570419312,0.7142857313156128,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9924665689468384,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.6268907785415649,0.20902612805366516,0.6655462384223938,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9860287308692932,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.6000000238418579,0.20902612805366516,0.6184874176979065,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9769324660301208,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.2102137804031372,0.5899159908294678,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2102137804031372},{"x":0.578151285648346,"y":0.20902612805366516},{"x":0.578151285648346,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9873448610305786,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.5361344814300537,0.2102137804031372,0.578151285648346,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9828060865402222,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.20202612805366515,0.7747479128837585,0.23146556389331818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8877058625221252,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7478991746902466,0.2327791005373001,0.7680672407150269,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9817399978637695,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7109243869781494,0.2327791005373001,0.7394958138465881,0.2422802895307541]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9464771747589111,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.2257791005373001,0.7730672407150269,0.2492802895307541],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7697479128837585,"y":0.264845609664917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9191282391548157,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7462185025215149,0.24821852147579193,0.7697479128837585,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7411764860153198,"y":0.264845609664917},{"x":0.702521026134491,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9910823106765747,"dir":"rtl","str":"ادعاهای","boundary":[0.702521026134491,0.24821852147579193,0.7411764860153198,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.264845609664917},{"x":0.6638655662536621,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9971213936805725,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.6638655662536621,0.24821852147579193,0.6890756487846375,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6521008610725403,"y":0.264845609664917},{"x":0.6453781723976135,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9960067868232727,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6453781723976135,0.24821852147579193,0.6521008610725403,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6386554837226868,"y":0.264845609664917},{"x":0.6134454011917114,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9927470684051514,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.6134454011917114,0.24821852147579193,0.6386554837226868,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.24821852147579193},{"x":0.610084056854248,"y":0.24821852147579193},{"x":0.610084056854248,"y":0.264845609664917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9920282363891602,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.24821852147579193,0.610084056854248,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5949580073356628,"y":0.264845609664917},{"x":0.5630252361297607,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.991279661655426,"dir":"rtl","str":"شناوری","boundary":[0.5630252361297607,0.24821852147579193,0.5949580073356628,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8939557671546936,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۵","boundary":[0.6941176652908325,0.2695961892604828,0.7327731251716614,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6621848940849304,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9935175180435181,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6621848940849304,0.2695961892604828,0.6873949766159058,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6436975002288818,"y":0.285035640001297},{"x":0.6184874176979065,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8334925770759583,"dir":"rtl","str":"کلی-","boundary":[0.6184874176979065,0.2695961892604828,0.6436975002288818,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2695961892604828},{"x":0.610084056854248,"y":0.2695961892604828},{"x":0.610084056854248,"y":0.285035640001297},{"x":0.5764706134796143,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9878557920455933,"dir":"rtl","str":"شناوری","boundary":[0.5764706134796143,0.2695961892604828,0.610084056854248,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2695961892604828},{"x":0.561344563961029,"y":0.2695961892604828},{"x":0.561344563961029,"y":0.285035640001297},{"x":0.5327731370925903,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9868376851081848,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.5327731370925903,0.2695961892604828,0.561344563961029,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5277311205863953,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5277311205863953,"y":0.285035640001297},{"x":0.5243697762489319,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9505606293678284,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5243697762489319,0.27078384160995483,0.5277311205863953,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7697479128837585,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5243697762489319,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9666531682014465,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.24121852147579192,0.7747479128837585,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9226796627044678,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۵","boundary":[0.6974790096282959,0.2897862195968628,0.7344537973403931,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6521008610725403,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9922366142272949,"dir":"rtl","str":"شناوری","boundary":[0.6521008610725403,0.2897862195968628,0.6873949766159058,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9924452304840088,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6302521228790283,0.2897862195968628,0.6386554837226868,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30403801798820496},{"x":0.583193302154541,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9916817545890808,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.583193302154541,0.2897862195968628,0.6168067455291748,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5529412031173706,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9953092336654663,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5529412031173706,0.2897862195968628,0.5697479248046875,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5478991866111755,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9685505628585815,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5445378422737122,0.29097387194633484,0.5478991866111755,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9427685141563416,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۵","boundary":[0.6957983374595642,0.30878859758377075,0.7344537973403931,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9933493137359619,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.6605042219161987,0.30878859758377075,0.6890756487846375,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6453781723976135,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9896535873413086,"dir":"rtl","str":"شناوری","boundary":[0.6117647290229797,0.30878859758377075,0.6453781723976135,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6000000238418579,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9933103322982788,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.30878859758377075,0.6000000238418579,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9925093650817871,"dir":"rtl","str":"اثرهای","boundary":[0.5579832196235657,0.30878859758377075,0.5899159908294678,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9845114946365356,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5378151535987854,0.30878859758377075,0.5462185144424438,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9507317543029785,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۵","boundary":[0.6974790096282959,0.32897862792015076,0.7327731251716614,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6890756487846375,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9943831562995911,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6638655662536621,0.32897862792015076,0.6890756487846375,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.32897862792015076},{"x":0.658823549747467,"y":0.32897862792015076},{"x":0.658823549747467,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.988391637802124,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6369748115539551,0.32897862792015076,0.658823549747467,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9928791522979736,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6016806960105896,0.32897862792015076,0.6235294342041016,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3444180488586426},{"x":0.561344563961029,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9949247241020203,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.561344563961029,0.3301662802696228,0.5899159908294678,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9872808456420898,"dir":"rtl","str":"شناوری","boundary":[0.5126050710678101,0.3301662802696228,0.5445378422737122,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9813559651374817,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.2827862195968628,0.7394537973403931,0.3514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9230964779853821,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۵","boundary":[0.6957983374595642,0.3503562808036804,0.7344537973403931,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9959827661514282,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6756302714347839,0.3503562808036804,0.6873949766159058,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9883201718330383,"dir":"rtl","str":"کسی","boundary":[0.6470588445663452,0.3503562808036804,0.6655462384223938,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9935227036476135,"dir":"rtl","str":"مالک","boundary":[0.6134454011917114,0.3503562808036804,0.6352941393852234,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6000000238418579,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9928015470504761,"dir":"rtl","str":"شناوری","boundary":[0.5663865804672241,0.3503562808036804,0.6000000238418579,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9958082437515259,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5327731370925903,0.3503562808036804,0.5546218752861023,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5277311205863953,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9746402502059937,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5243697762489319,0.3503562808036804,0.5277311205863953,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9777238965034485,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.3433562808036804,0.7394537973403931,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8819286823272705,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7462185025215149,0.3693586587905884,0.7697479128837585,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38361045718193054},{"x":0.702521026134491,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9883231520652771,"dir":"rtl","str":"همزمانی","boundary":[0.7008403539657593,0.3705463111400604,0.7378151416778564,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3824228048324585},{"x":0.702521026134491,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9564048051834106,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.3635463111400604,0.7747479128837585,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9012250304222107,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۵","boundary":[0.6941176652908325,0.3895486891269684,0.7327731251716614,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6621848940849304,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9893288612365723,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6605042219161987,0.3895486891269684,0.6873949766159058,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6621848940849304,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9492816925048828,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.3825486891269684,0.7377731251716614,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9476487636566162,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۵","boundary":[0.6957983374595642,0.40855106711387634,0.7344537973403931,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9912579655647278,"dir":"rtl","str":"همزمانی","boundary":[0.6470588445663452,0.40855106711387634,0.6873949766159058,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.988789439201355,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.40855106711387634,0.6386554837226868,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9947315454483032,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5983193516731262,0.40855106711387634,0.6268907785415649,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9911131858825684,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.5630252361297607,0.40855106711387634,0.5882353186607361,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9823940396308899,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.40155106711387634,0.7394537973403931,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9357073307037354,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۵","boundary":[0.6974790096282959,0.4275534451007843,0.7344537973403931,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6554622054100037,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9948720932006836,"dir":"rtl","str":"پروتکل","boundary":[0.6554622054100037,0.4275534451007843,0.6890756487846375,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9849027395248413,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.6184874176979065,0.4275534451007843,0.6436975002288818,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6067227125167847,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9821800589561462,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.4275534451007843,0.6134454011917114,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5697479248046875,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9799396991729736,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.5697479248046875,0.4275534451007843,0.6016806960105896,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9434642195701599,"dir":"rtl","str":"SCL","boundary":[0.5310924649238586,0.4275534451007843,0.5512605309486389,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.971711277961731,"dir":"ltr","boundary":[0.5260924649238586,0.4205534451007843,0.7394537973403931,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9361302256584167,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۵","boundary":[0.6974790096282959,0.4477434754371643,0.7344537973403931,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9926277995109558,"dir":"rtl","str":"سناریوهای","boundary":[0.6369748115539551,0.4477434754371643,0.6873949766159058,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9934633374214172,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.6000000238418579,0.4477434754371643,0.6252101063728333,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9779798984527588,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.4407434754371643,0.7394537973403931,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8940594792366028,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۵","boundary":[0.6941176652908325,0.4679335057735443,0.7344537973403931,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9861802458763123,"dir":"rtl","str":"پرسشهای","boundary":[0.6352941393852234,0.4679335057735443,0.6873949766159058,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9908329844474792,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.6033613681793213,0.46912112832069397,0.6218487620353699,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9585556983947754,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.46212112832069396,0.7394537973403931,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.489311158657074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.489311158657074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9283595681190491,"dir":"rtl","str":"۶-۳-۵","boundary":[0.6941176652908325,0.489311158657074,0.7344537973403931,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.489311158657074},{"x":0.6873949766159058,"y":0.489311158657074},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.992553174495697,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.6605042219161987,0.489311158657074,0.6873949766159058,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.489311158657074},{"x":0.6521008610725403,"y":0.489311158657074},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.983004629611969,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.489311158657074,0.6521008610725403,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.489311158657074},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9838669300079346,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.6235294342041016,0.489311158657074,0.6386554837226868,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.489311158657074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.489311158657074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9837689995765686,"dir":"rtl","str":"سلیم","boundary":[0.5899159908294678,0.489311158657074,0.6117647290229797,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8787398338317871,"dir":"rtl","str":"۷-۳-۵","boundary":[0.6974790096282959,0.5095011591911316,0.7344537973403931,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5237529873847961},{"x":0.658823549747467,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9913862943649292,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.658823549747467,0.5095011591911316,0.6890756487846375,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9887797832489014,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.6184874176979065,0.5095011591911316,0.6504201889038086,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9804432988166809,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5899159908294678,0.5095011591911316,0.6117647290229797,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.489311158657074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.489311158657074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9646093845367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.48231115865707397,0.7394537973403931,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9129658937454224,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.7495798468589783,0.5285035371780396,0.7680672407150269,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9806725978851318,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.707563042640686,0.5285035371780396,0.7394958138465881,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9917993545532227,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6756302714347839,0.5285035371780396,0.6957983374595642,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9789349436759949,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6470588445663452,0.5285035371780396,0.6672269105911255,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5439429879188538},{"x":0.63193279504776,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9880186915397644,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.5285035371780396,0.6386554837226868,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.994026780128479,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.5966386795043945,0.5285035371780396,0.6252101063728333,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9907186031341553,"dir":"rtl","str":"دشوار","boundary":[0.5579832196235657,0.5285035371780396,0.5865546464920044,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9801520109176636,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5411764979362488,0.5285035371780396,0.5512605309486389,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9792154431343079,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.5215035371780395,0.7730672407150269,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8450062870979309,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۵","boundary":[0.6974790096282959,0.5486935973167419,0.7344537973403931,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9835026860237122,"dir":"rtl","str":"الزامات","boundary":[0.6571428775787354,0.5486935973167419,0.6924369931221008,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9896263480186462,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.5486935973167419,0.6521008610725403,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.986802339553833,"dir":"rtl","str":"ویژگیها","boundary":[0.5966386795043945,0.5486935973167419,0.6436975002288818,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9756531715393066,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.5486935973167419,0.5932773351669312,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5641329884529114},{"x":0.561344563961029,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9839352965354919,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.561344563961029,0.5486935973167419,0.5798319578170776,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9749068021774292,"dir":"rtl","str":"بندیهای","boundary":[0.5092437267303467,0.5486935973167419,0.5529412031173706,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.992021381855011,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.4756302535533905,0.5486935973167419,0.4957983195781708,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5486935973167419},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5641329884529114},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9761949777603149,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.44873949885368347,0.5486935973167419,0.46890756487846375,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5641329884529114},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9653850197792053,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.5416935973167419,0.7394537973403931,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9461076855659485,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۵","boundary":[0.6974790096282959,0.5688835978507996,0.7344537973403931,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9866583943367004,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.6554622054100037,0.5688835978507996,0.6890756487846375,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9736917018890381,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.5688835978507996,0.6453781723976135,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5688835978507996},{"x":0.63193279504776,"y":0.5688835978507996},{"x":0.63193279504776,"y":0.5843230485916138},{"x":0.605042040348053,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9933367967605591,"dir":"rtl","str":"پذیرش","boundary":[0.605042040348053,0.5688835978507996,0.63193279504776,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9918334484100342,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5697479248046875,0.5688835978507996,0.5882353186607361,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5688835978507996},{"x":0.561344563961029,"y":0.5688835978507996},{"x":0.561344563961029,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9751131534576416,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5411764979362488,0.5688835978507996,0.561344563961029,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9779996871948242,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.5618835978507996,0.7394537973403931,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8674688935279846,"dir":"rtl","str":"۵-۵","boundary":[0.7462185025215149,0.5878859758377075,0.7680672407150269,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9735506772994995,"dir":"rtl","str":"شتابدهی","boundary":[0.6890756487846375,0.5878859758377075,0.7378151416778564,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9891156554222107,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.5878859758377075,0.680672287940979,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9926260709762573,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6453781723976135,0.5878859758377075,0.6655462384223938,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9933008551597595,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6168067455291748,0.5878859758377075,0.6268907785415649,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.5878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9891691207885742,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.5848739743232727,0.5878859758377075,0.610084056854248,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8976550698280334,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۵","boundary":[0.6957983374595642,0.6068883538246155,0.7344537973403931,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.992224931716919,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6638655662536621,0.6068883538246155,0.6873949766159058,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9952253699302673,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6369748115539551,0.6068883538246155,0.6504201889038086,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.992315948009491,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.6033613681793213,0.6068883538246155,0.6302521228790283,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9676765203475952,"dir":"ltr","boundary":[0.5798739743232727,0.5808859758377075,0.7730672407150269,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9255198836326599,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۵","boundary":[0.6957983374595642,0.6270784139633179,0.7344537973403931,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9642645716667175,"dir":"rtl","str":"شتابدهی","boundary":[0.6386554837226868,0.6282660365104675,0.6873949766159058,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9772616624832153,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6252101063728333,0.6282660365104675,0.6285714507102966,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.981197714805603,"dir":"rtl","str":"تسریع","boundary":[0.5915966629981995,0.6282660365104675,0.6235294342041016,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9510281085968018,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5882353186607361,0.6294536590576172,0.5899159908294678,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9585120677947998,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.6212660365104675,0.7394537973403931,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9346004128456116,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۵","boundary":[0.6957983374595642,0.6472684144973755,0.7327731251716614,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9969507455825806,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6756302714347839,0.6472684144973755,0.6857143044471741,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9931108951568604,"dir":"rtl","str":"پیمانکار","boundary":[0.6235294342041016,0.6472684144973755,0.6638655662536621,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9953076839447021,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6000000238418579,0.6472684144973755,0.6168067455291748,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900344610214233,"dir":"rtl","str":"تکمیل","boundary":[0.5579832196235657,0.6472684144973755,0.5865546464920044,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9950739741325378,"dir":"rtl","str":"زودتر","boundary":[0.5193277597427368,0.6484560370445251,0.5462185144424438,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6627078652381897},{"x":0.507563054561615,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9946744441986084,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.507563054561615,0.6484560370445251,0.5126050710678101,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9896402359008789,"dir":"rtl","str":"موعد","boundary":[0.4756302535533905,0.6484560370445251,0.5008403658866882,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6484560370445251},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6484560370445251},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6627078652381897},{"x":0.440336138010025,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9924914836883545,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.440336138010025,0.6484560370445251,0.46722689270973206,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.646080732345581},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6615201830863953},{"x":0.440336138010025,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9857232570648193,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.6402684144973755,0.7377731251716614,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9884708523750305,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7327731251716614,0.6698337197303772,0.7680672407150269,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9884708523750305,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.6628337197303772,0.7730672407150269,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9914442896842957,"dir":"rtl","str":"پرونده","boundary":[0.7310924530029297,0.6900237798690796,0.7697479128837585,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6900237798690796},{"x":0.729411780834198,"y":0.690023779