نظام ارزیابی عملکرد در زمینه توسعه پایدار نظام ارزیابی عملکرد در زمینه توسعه پایدار

{"id":"4","title":"نظام ارزیابی عملکرد در زمینه توسعه پایدار","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6011877f02655fc5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6011877f02655fc5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6011877f02655fc5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6011877f02655fc5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6011877f02655fc5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6011877f02655fc5/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6011877f02655fc5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6011877f02655fc5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6011877f02655fc5/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6011877f02655fc5/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009136230","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["در هر کشوری، یکی از بازیگران فعال که نقش بسزایی در تحقق توسعه پایدار دارد، بخش عمومی و در راس ان، دولت است. پیشروی به‌سوی توسعه پایدار، چالش‌های مهمی را در زمینه ارزیابی عملکرد بخش عمومی به وجود می‌اورد. دولت، به‌عنوان یک سازمان ویژه که تصمیماتش نقش موثری در شکل‌دهی به زندگی مردم و نیز محیط زیست ملّی ایفا می‌کند، در قبال انجام رفتارهای اداری سازگار با توسعه پایدار مسیول و پاسخگو است. هرگاه توسعه پایدار با فرایندهای برنامه‌ریزی راهبردی بخش‌های مختلف نهادهای بخش عمومی (دولت، شهرداری و ...) یکپارچه شود، شناسایی مسیولیت اجرای اقدامات و سیاست‌ها میسر می‌گردد. هدف اصلی این کتاب، تلاش برای راه‌اندازی یک «نظام ارزیابی عملکرد پایداری» (SPES) در بخش عمومی با تاکید بر دولت است."],"pages_count":"245","keywords":"null","token":"6011877f02655fc5","created_at":"2017-10-07 12:59:06","updated_at":"2022-08-08 13:21:38","publisher_id":"15","deleted_at":null,"published_at":"2019-04-13 16:54:40","available_for_web":"1","publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"27","title":"نان چای","firstname":"نان","lastname":"چای","token":"b3c5df86bb7c09b5","created_at":"2017-10-07 12:27:05","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"28","title":"بهروز نصرآزادانی","firstname":"بهروز","lastname":"نصرآزادانی","token":"bf8c42251c3648cf","created_at":"2017-10-07 12:27:35","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"30","title":"احسان مالکی پور","firstname":"احسان","lastname":"مالکی پور","token":"c4e4a4e9dcf1cbf1","created_at":"2017-10-07 12:27:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"27","title":"نان چای","firstname":"نان","lastname":"چای","token":"b3c5df86bb7c09b5","created_at":"2017-10-07 12:27:05","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[{"id":"28","title":"بهروز نصرآزادانی","firstname":"بهروز","lastname":"نصرآزادانی","token":"bf8c42251c3648cf","created_at":"2017-10-07 12:27:35","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"30","title":"احسان مالکی پور","firstname":"احسان","lastname":"مالکی پور","token":"c4e4a4e9dcf1cbf1","created_at":"2017-10-07 12:27:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"4","file":"59d89e626a03c0.58690713.pdf","book_id":"4","toc":[{"title":"فصل 1 آشنایی","page":"24"},{"title":"فصل 2 مرور منابع موضوع","page":"36"},{"title":"فصل 3 مبانی نظام ارزیابی عملکرد پایداری در دولت","page":"68"},{"title":"فصل 4 کارت پایداری SPES","page":"124"},{"title":"فصل 5 شاخص هاي عملکرد پایداري","page":"170"},{"title":"فصل 6 نتیجه گیري","page":"220"},{"title":"پیوست الف راهبردهاي توسعه پایدار ملّی (تصویر جهانی)","page":"228"},{"title":"پیوست ب چارچوب موضوعی شاخص هاي توسعه (2001) UNCSD پایدار","page":"230"},{"title":"پیوست پ 15 شاخص مندرج در راهبرد توسعه ( پایدار انگلستان ( 1999","page":"234"},{"title":"پیوست ث 21 شاخص کلیدي توسعه پایدار در آلمان","page":"238"},{"title":"پیوست ت 20 شاخص مندرج در راهبرد توسعه ( پایدار انگلستان ( 2007","page":"236"}],"created_at":"2017-10-07 12:59:06","updated_at":"2019-04-30 14:02:44","process_started_at":"2017-11-10 16:26:56","process_done_at":"2017-11-10 16:31:59","process_failed_at":null,"pages_count":"246","version":"5.15.5","dir":"rtl","password":"861986e1843f68e1e3b102c531f0275af0f854f88d7ff45d414d8114c41d5bfc599ab563fe047b5504d1fb71dd4fe89bd074d191c2bb2d904fdfb6a265b1f2e6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۶"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","description":null,"token":"430351bb09614edd","slug":"he"},"study_subjects":[{"id":"1828","title":"ارزیابی عملکرد","token":"6290958e9ecc2553","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:11","updated_at":"2019-04-13 16:54:40","study_fields":[{"id":"520","title":"مدیریت نظارت و بازرسی","degree_id":"10","token":"20ff658b8b13b1f2","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-03-05 15:17:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","ebook_price_en":"12500","urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۲۴۵","authorTitle":"نان چای, بهروز نصرآزادانی, احسان مالکی پور","tocStr":"فصل 1 آشنایی, فصل 2 مرور منابع موضوع, فصل 3 مبانی نظام ارزیابی عملکرد پایداری در دولت, فصل 4 کارت پایداری SPES, فصل 5 شاخص هاي عملکرد پایداري, فصل 6 نتیجه گیري, پیوست الف راهبردهاي توسعه پایدار ملّی (تصویر جهانی), پیوست ب چارچوب موضوعی شاخص هاي توسعه (2001) UNCSD پایدار, پیوست پ 15 شاخص مندرج در راهبرد توسعه ( پایدار انگلستان ( 1999, پیوست ث 21 شاخص کلیدي توسعه پایدار در آلمان, پیوست ت 20 شاخص مندرج در راهبرد توسعه ( پایدار انگلستان ( 2007","url":"/preview/6011877f02655fc5/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19