کنترل موجودی سیستم های سفارش دهی و خرده فروشی کنترل موجودی سیستم های سفارش دهی و خرده فروشی

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"کنترل موجودی سیستم های سفارش دهی و خرده فروشی","price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","print_price":"۲۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/62b013876e17ae01/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/62b013876e17ae01/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/62b013876e17ae01/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/62b013876e17ae01/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/62b013876e17ae01/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/62b013876e17ae01/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642082018","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۶","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"62b013876e17ae01","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 16:08:22","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":5514,"title":"دکتر عطایاله طالعی زاده","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر عطایاله طالعی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"عطایاله طالعی زاده","token":"bc7989c3adbdf417","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799294,"author_id":5514,"created_at":"2022-11-24 16:08:21","updated_at":"2022-11-24 16:08:21","role":"writer"}},{"id":1923153,"title":"مهندس امیرحسین نوییل","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندس امیرحسین نوییل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهندس","lastname":"امیرحسین نوییل","token":"3410ecf8eb30a422","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799294,"author_id":1923153,"created_at":"2022-11-24 16:08:21","updated_at":"2022-11-24 16:08:21","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/62b013876e17ae01","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/62b013876e17ae01","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":5514,"title":"دکتر عطایاله طالعی زاده","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر عطایاله طالعی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"عطایاله طالعی زاده","token":"bc7989c3adbdf417","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799294,"author_id":5514,"created_at":"2022-11-24 16:08:21","updated_at":"2022-11-24 16:08:21","role":"writer"}},{"id":1923153,"title":"مهندس امیرحسین نوییل","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندس امیرحسین نوییل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهندس","lastname":"امیرحسین نوییل","token":"3410ecf8eb30a422","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799294,"author_id":1923153,"created_at":"2022-11-24 16:08:21","updated_at":"2022-11-24 16:08:21","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":500,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"62b013876e17ae01","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۵۰۰"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":3037,"title":"اصول مدیریت بازرگانی و حقوق تجارت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"اصول مدیریت بازرگانی و حقوق تجارت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c6eb7eaf7c12055e","type":"","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_fields":[{"id":379,"title":"علوم انتظامی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انتظامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7ed4aebce0d19ec3","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]}]},{"id":9292,"title":"برنامه ریزی و کنترل موجودیهای ۱","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"برنامه ریزی و کنترل موجودیهای ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7c515a0eaa6624e7","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:26:09","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_fields":[{"id":1177,"title":"علمی کاربردی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علمی کاربردی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"dbc26dc4218d80e7","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":31429,"title":"کنترل موجودی کالا","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کنترل موجودی کالا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"bcfdbbe96c9294b7","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:45:39","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_fields":[{"id":73,"title":"آماد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"آماد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a62274b34ea27567","books_count":39,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]}]}],"study_fields":[{"id":379,"title":"علوم انتظامی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انتظامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7ed4aebce0d19ec3","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]},{"id":1177,"title":"علمی کاربردی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علمی کاربردی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"dbc26dc4218d80e7","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":73,"title":"آماد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"آماد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a62274b34ea27567","books_count":39,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-24 16:08:22","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"}]}],"study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1242,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:34:33"},{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}],"views":1,"titleLink":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C","ebook_price_en":100000,"urlify":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر عطایاله طالعی زاده, مهندس امیرحسین نوییل","tocStr":"","url":"/preview/62b013876e17ae01/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":500,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"62b013876e17ae01","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/HBDPNmuFOOSsfFqz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/IgiCqdPzUsHMuhOX.jpg","blurred":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/PqlGtjGAfXwXWWVa.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0004378928276671081,0.0002532416368069462,0.9988052397134926,0.9990161095652088]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6134454011917114,"y":0.217598095536232},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9937065243721008,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5109243988990784,0.21878716349601746,0.6151260733604431,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.22116528451442719},{"x":0.49915966391563416,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5008403658866882,"y":0.25564804673194885},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9932137727737427,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.3445378243923187,0.22116528451442719,0.5008403658866882,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9838396906852722,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5848739743232727,0.2604042887687683,0.7058823704719543,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9890613555908203,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.4924369752407074,0.2604042887687683,0.5747899413108826,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2604042887687683},{"x":0.489075630903244,"y":0.2604042887687683},{"x":0.489075630903244,"y":0.2901307940483093},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9456745386123657,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.43361344933509827,0.2604042887687683,0.489075630903244,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9679046869277954,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.2604042887687683,0.4252100884914398,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2901307940483093},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9872714281082153,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.34117648005485535,0.2604042887687683,0.3932773172855377,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2901307940483093},{"x":0.267226904630661,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9715936779975891,"dir":"rtl","str":"فروشی","boundary":[0.267226904630661,0.2604042887687683,0.3344537913799286,0.2901307940483093]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2901307940483093},{"x":0.267226904630661,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9825897812843323,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.21297621655464172,0.7108823704719544,0.29713079404830933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5764706134796143,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9942517280578613,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5764706134796143,0.40903687477111816,0.6184874176979065,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5092437267303467,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9687601923942566,"dir":"rtl","str":"عطااله","boundary":[0.5092437267303467,0.40903687477111816,0.5697479248046875,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5008403658866882,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5008403658866882,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3983193337917328,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9783187508583069,"dir":"rtl","str":"طالعیزاده","boundary":[0.3983193337917328,0.40903687477111816,0.5008403658866882,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9847323894500732,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5899159908294678,0.4375743269920349,0.6201680898666382,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4375743269920349},{"x":0.583193302154541,"y":0.4375743269920349},{"x":0.583193302154541,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9869968295097351,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5462185144424438,0.4375743269920349,0.583193302154541,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5411764979362488,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5411764979362488,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9827553033828735,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5042017102241516,0.43638524413108826,0.5411764979362488,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.43638524413108826},{"x":0.49747899174690247,"y":0.43638524413108826},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.990810751914978,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4436974823474884,0.43638524413108826,0.49747899174690247,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.43638524413108826},{"x":0.43865546584129333,"y":0.43638524413108826},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9883658289909363,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3983193337917328,0.43638524413108826,0.43865546584129333,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6184874176979065,"y":0.487514853477478},{"x":0.5529412031173706,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9881014227867126,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5529412031173706,0.4673008322715759,0.6184874176979065,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5445378422737122,"y":0.487514853477478},{"x":0.45378151535987854,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.982927680015564,"dir":"rtl","str":"امیرحسین","boundary":[0.45378151535987854,0.4673008322715759,0.5445378422737122,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4470588266849518,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4000000059604645,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9873114824295044,"dir":"rtl","str":"نوبیل","boundary":[0.4000000059604645,0.4673008322715759,0.4470588266849518,0.48632580041885376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6184874176979065,"y":0.487514853477478},{"x":0.3983193337917328,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9840939044952393,"dir":"ltr","boundary":[0.3933193337917328,0.4008477919101715,0.6234874176979065,0.49451485347747803],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9717082977294922,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5210084319114685,0.7395957112312317,0.5327731370925903,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.28940290212631226,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.7384066581726074,0.5159664154052734,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.8864201307296753,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.7314066581726074,0.5377731370925903,0.7596754140853882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.801426887512207},{"x":0.7058823704719543,"y":0.801426887512207},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.8932991623878479,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6504201889038086,0.801426887512207,0.7058823704719543,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.801426887512207},{"x":0.6453781723976135,"y":0.801426887512207},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9867967963218689,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5697479248046875,0.801426887512207,0.6453781723976135,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.801426887512207},{"x":0.5647059082984924,"y":0.801426887512207},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9800509214401245,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5176470875740051,0.801426887512207,0.5647059082984924,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.801426887512207},{"x":0.5142857432365417,"y":0.801426887512207},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9876840710639954,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4453781545162201,0.801426887512207,0.5142857432365417,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.801426887512207},{"x":0.440336138010025,"y":0.801426887512207},{"x":0.440336138010025,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9863457679748535,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3831932842731476,0.801426887512207,0.440336138010025,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.801426887512207},{"x":0.3798319399356842,"y":0.801426887512207},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9766653180122375,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3294117748737335,0.801426887512207,0.3798319399356842,0.8204518556594849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.801426887512207},{"x":0.7058823704719543,"y":0.801426887512207},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9707046151161194,"dir":"ltr","boundary":[0.3244117748737335,0.794426887512207,0.7108823704719544,0.8274518556594849],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/rmJiLBAuJVgHZEeP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/kyNCQYfMfaijeDWi.jpg","blurred":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/CqDQsTqTjCDInKjb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034467905208844095,0.00031328247222084897,0.9985425464165311,0.9990184353456928]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2672209143638611},{"x":0.75126051902771,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7546218633651733,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7462185025215149,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.33013466000556946,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7428571581840515,0.2672209143638611,0.7546218633651733,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7428571581840515,"y":0.285035640001297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.31642818450927734,"dir":"rtl","str":"دومین","boundary":[0.7310924530029297,0.26840853691101074,0.7428571581840515,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.3051886558532715,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.7226890921592712,0.2695961892604828,0.7310924530029297,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.41565704345703125,"dir":"rtl","str":"شویر","boundary":[0.7092437148094177,0.27078384160995483,0.7193277478218079,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7546218633651733,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.34255459904670715,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.26378384160995483,0.7596218633651733,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8914464712142944,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7529411911964417,0.3242280185222626,0.7848739624023438,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3349168598651886},{"x":0.707563042640686,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9905903339385986,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.707563042640686,0.3242280185222626,0.7478991746902466,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9810041785240173,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6789916157722473,0.3242280185222626,0.7042016983032227,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9835339784622192,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7462185025215149,0.33372920751571655,0.7848739624023438,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9683377146720886,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7126050591468811,0.3349168598651886,0.7445378303527832,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9272011518478394,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6789916157722473,0.3349168598651886,0.7092437148094177,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9618546366691589,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.31722801852226257,0.7898739624023438,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7882353067398071,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9917702078819275,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7495798468589783,0.3622327744960785,0.7882353067398071,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6991596817970276,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9939368963241577,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.6991596817970276,0.3622327744960785,0.7462185025215149,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9895151257514954,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.3622327744960785,0.6974790096282959,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9841166734695435,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6134454011917114,0.3622327744960785,0.6857143044471741,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.986973762512207,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.5747899413108826,0.3622327744960785,0.6067227125167847,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9523112773895264,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.5394958257675171,0.3622327744960785,0.5596638917922974,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8957177996635437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.3622327744960785,0.5277311205863953,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37885984778404236},{"x":0.489075630903244,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9839904308319092,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.489075630903244,0.3622327744960785,0.5142857432365417,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3622327744960785},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3622327744960785},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4453781545162201,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9784445762634277,"dir":"rtl","str":"فروشی","boundary":[0.4453781545162201,0.3622327744960785,0.48571428656578064,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7882353067398071,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4453781545162201,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9815953969955444,"dir":"ltr","boundary":[0.4403781545162201,0.3552327744960785,0.7932353067398071,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.75126051902771,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9713795781135559,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.75126051902771,0.38361045718193054,0.7848739624023438,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9662611484527588,"dir":"rtl","str":"عطااله","boundary":[0.7092437148094177,0.3847981095314026,0.7445378303527832,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9844781160354614,"dir":"rtl","str":"طالعی","boundary":[0.6722689270973206,0.38598576188087463,0.6991596817970276,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9841707944869995,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6470588445663452,0.38598576188087463,0.6672269105911255,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6436975002288818,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9914370775222778,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.38598576188087463,0.6453781723976135,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6352941393852234,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4026128351688385},{"x":0.578151285648346,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9882813096046448,"dir":"rtl","str":"امیرحسین","boundary":[0.5764706134796143,0.38598576188087463,0.6352941393852234,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.991162121295929,"dir":"rtl","str":"نوبیل","boundary":[0.5411764979362488,0.3871733844280243,0.5714285969734192,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9813834428787231,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.3789857618808746,0.7898739624023438,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8804931640625,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7428571581840515,0.40855106711387634,0.7831932902336121,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9931578040122986,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6873949766159058,0.40855106711387634,0.7361344695091248,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.40855106711387634},{"x":0.680672287940979,"y":0.40855106711387634},{"x":0.680672287940979,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9938129186630249,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6487395167350769,0.40855106711387634,0.680672287940979,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9956932663917542,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5983193516731262,0.40855106711387634,0.6420168280601501,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9928580522537231,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5529412031173706,0.40855106711387634,0.5915966629981995,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9919187426567078,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5176470875740051,0.40855106711387634,0.5462185144424438,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5126050710678101,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9908286929130554,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.40855106711387634,0.5126050710678101,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5008403658866882,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4228028357028961},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9933347702026367,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.46722689270973206,0.40855106711387634,0.5008403658866882,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42161521315574646},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.979033350944519,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.40155106711387634,0.7881932902336121,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7815126180648804,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900175333023071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7663865685462952,0.4299287497997284,0.7815126180648804,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9909095168113708,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7378151416778564,0.42874109745025635,0.7546218633651733,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7277311086654663,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9648918509483337,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.42874109745025635,0.7310924530029297,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9485585689544678,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.6890756487846375,0.4275534451007843,0.7226890921592712,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9884496331214905,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7378151416778564,0.45130640268325806,0.7848739624023438,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9422774910926819,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.45130640268325806,0.7327731251716614,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8493493795394897,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6907563209533691,0.45130640268325806,0.7226890921592712,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9548143148422241,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.4205534451007843,0.7898739624023438,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.979536235332489,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.7697479128837585,0.47149643301963806,0.7865546345710754,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7680672407150269,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9403549432754517,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.47149643301963806,0.7680672407150269,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9560316205024719,"dir":"rtl","str":"۳۵۰۰۰","boundary":[0.7126050591468811,0.47149643301963806,0.7529411911964417,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9760248064994812,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6739495992660522,0.47149643301963806,0.6991596817970276,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7865546345710754,"y":0.470308780670166},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9670889973640442,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.46449643301963806,0.7915546345710754,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9881712794303894,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7361344695091248,0.4952494204044342,0.7848739624023438,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9889628887176514,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7260504364967346,0.49406176805496216,0.7327731251716614,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9930837750434875,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6991596817970276,0.49406176805496216,0.7193277478218079,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9885419011116028,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.49406176805496216,0.6957983374595642,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9803339838981628,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.49406176805496216,0.6823529601097107,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5095011591911316},{"x":0.63193279504776,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9937407970428467,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.63193279504776,0.49406176805496216,0.6705882549285889,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6268907785415649,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9893026351928711,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.49406176805496216,0.6268907785415649,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6151260733604431,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5083135366439819},{"x":0.578151285648346,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.986858606338501,"dir":"rtl","str":"آرمانسا","boundary":[0.578151285648346,0.49406176805496216,0.6151260733604431,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5095011591911316},{"x":0.578151285648346,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9891660213470459,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.48706176805496215,0.7898739624023438,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9894081354141235,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7411764860153198,0.5142517685890198,0.7848739624023438,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5320665240287781},{"x":0.729411780834198,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9907201528549194,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.5142517685890198,0.7344537973403931,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9887687563896179,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6957983374595642,0.5142517685890198,0.7243697643280029,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.987413227558136,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6672269105911255,0.5142517685890198,0.6924369931221008,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9945921897888184,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6252101063728333,0.5142517685890198,0.6554622054100037,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9961709976196289,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6117647290229797,0.5142517685890198,0.6184874176979065,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9902836084365845,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.5663865804672241,0.5142517685890198,0.6033613681793213,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9944612979888916,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5310924649238586,0.5142517685890198,0.5596638917922974,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9945206046104431,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5042017102241516,0.5142517685890198,0.5243697762489319,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5308788418769836},{"x":0.489075630903244,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9857392907142639,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.489075630903244,0.5142517685890198,0.5025210380554199,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5142517685890198},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5142517685890198},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5308788418769836},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.966153621673584,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.5142517685890198,0.48571428656578064,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9904106855392456,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.5072517685890198,0.7898739624023438,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.7647058963775635,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9866160154342651,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7647058963775635,0.5380047559738159,0.7848739624023438,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7579832077026367,"y":0.551068902015686},{"x":0.7327731251716614,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9873015284538269,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7327731251716614,0.5380047559738159,0.7579832077026367,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7260504364967346,"y":0.551068902015686},{"x":0.6991596817970276,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9884982109069824,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6991596817970276,0.5380047559738159,0.7260504364967346,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6924369931221008,"y":0.551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9092391133308411,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6504201889038086,0.5380047559738159,0.6924369931221008,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6436975002288818,"y":0.551068902015686},{"x":0.5949580073356628,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9945927262306213,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5949580073356628,0.5380047559738159,0.6436975002288818,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5882353186607361,"y":0.551068902015686},{"x":0.5579832196235657,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9924761652946472,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5579832196235657,0.5380047559738159,0.5882353186607361,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5512605309486389,"y":0.551068902015686},{"x":0.507563054561615,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9961518049240112,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.507563054561615,0.5380047559738159,0.5512605309486389,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5008403658866882,"y":0.551068902015686},{"x":0.462184876203537,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9907983541488647,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.462184876203537,0.5380047559738159,0.5008403658866882,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5380047559738159},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5380047559738159},{"x":0.45546218752861023,"y":0.551068902015686},{"x":0.41848739981651306,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9890260696411133,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.41848739981651306,0.5380047559738159,0.45546218752861023,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4117647111415863,"y":0.551068902015686},{"x":0.37142857909202576,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9962806105613708,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.37142857909202576,0.5380047559738159,0.4117647111415863,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3630252182483673,"y":0.551068902015686},{"x":0.34117648005485535,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9971340298652649,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34117648005485535,0.5380047559738159,0.3630252182483673,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5380047559738159},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5380047559738159},{"x":0.33949580788612366,"y":0.551068902015686},{"x":0.3344537913799286,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9801133871078491,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.5380047559738159,0.33949580788612366,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.3344537913799286,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9842754602432251,"dir":"ltr","boundary":[0.3294537913799286,0.5310047559738159,0.7898739624023438,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5724465847015381},{"x":0.756302535533905,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9615670442581177,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.756302535533905,0.5581947565078735,0.7831932902336121,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8959742188453674,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.5581947565078735,0.7495798468589783,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.945156991481781,"dir":"rtl","str":"۸-۲۰۱-۲۰۸-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5731092691421509,0.5581947565078735,0.7243697643280029,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9459050297737122,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.5511947565078735,0.7881932902336121,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5914489030838013},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9900296926498413,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.42352941632270813,0.5795724391937256,0.4436974823474884,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5795724391937256},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5795724391937256},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5914489030838013},{"x":0.413445383310318,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9729869365692139,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.413445383310318,0.5795724391937256,0.41680672764778137,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5795724391937256},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9643450975418091,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.23361344635486603,0.5795724391937256,0.41848739981651306,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9679380059242249,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5725724391937256,0.4486974823474884,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9925473928451538,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7613445520401001,0.5795724391937256,0.7848739624023438,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.756302535533905,"y":0.5795724391937256},{"x":0.756302535533905,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9922108054161072,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7243697643280029,0.5795724391937256,0.756302535533905,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9508689641952515,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.5795724391937256,0.7210084199905396,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9929543733596802,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6823529601097107,0.5795724391937256,0.7092437148094177,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9873294234275818,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.6521008610725403,0.5795724391937256,0.6773109436035156,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.3843102753162384,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6420168280601501,0.5795724391937256,0.6470588445663452,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5914489030838013},{"x":0.605042040348053,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9918809533119202,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.605042040348053,0.5795724391937256,0.6386554837226868,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9910505414009094,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5697479248046875,0.5795724391937256,0.6000000238418579,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9842336177825928,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5378151535987854,0.5795724391937256,0.5647059082984924,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9910447597503662,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7630252242088318,0.5973871946334839,0.7831932902336121,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5973871946334839},{"x":0.756302535533905,"y":0.5973871946334839},{"x":0.756302535533905,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9946624040603638,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7310924530029297,0.5973871946334839,0.756302535533905,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9614404439926147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.5973871946334839,0.7210084199905396,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9919188618659973,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6924369931221008,0.5973871946334839,0.7126050591468811,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9889100790023804,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6605042219161987,0.5973871946334839,0.6840336322784424,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.5588589906692505,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6487395167350769,0.5973871946334839,0.6521008610725403,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9829477667808533,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6218487620353699,0.5973871946334839,0.6420168280601501,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9778395295143127,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5915966629981995,0.5973871946334839,0.6134454011917114,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9748660922050476,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5647059082984924,0.5973871946334839,0.5848739743232727,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6104512810707092},{"x":0.534453809261322,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9925723671913147,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.534453809261322,0.5973871946334839,0.5529412031173706,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5973871946334839},{"x":0.529411792755127,"y":0.5973871946334839},{"x":0.529411792755127,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9836898446083069,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5277311205863953,0.5973871946334839,0.529411792755127,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6104512810707092},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9857347011566162,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.48403361439704895,0.5973871946334839,0.5260504484176636,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5973871946334839},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5973871946334839},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8891937136650085,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4789915978908539,0.5973871946334839,0.48067227005958557,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6104512810707092},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.6846306920051575,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.46890756487846375,0.5973871946334839,0.4739495813846588,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5973871946334839},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5973871946334839},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6104512810707092},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.988394021987915,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.43361344933509827,0.5973871946334839,0.46554622054100037,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6104512810707092},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9867632985115051,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.40672269463539124,0.5973871946334839,0.4252100884914398,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.5287054777145386,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.3932773172855377,0.5973871946334839,0.3983193337917328,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5973871946334839},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5973871946334839},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6104512810707092},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9821947813034058,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.36974790692329407,0.5973871946334839,0.38823530077934265,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.7424734830856323,"dir":"rtl","str":"۸۷","boundary":[0.3495798408985138,0.5973871946334839,0.3613445460796356,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6104512810707092},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.5669113397598267,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.33949580788612366,0.5973871946334839,0.3445378243923187,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8602330684661865,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.3176470696926117,0.5973871946334839,0.3344537913799286,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5973871946334839},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5973871946334839},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6104512810707092},{"x":0.289075642824173,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9824857115745544,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.289075642824173,0.5973871946334839,0.31092438101768494,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6104512810707092},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.5055157542228699,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.27899160981178284,0.5973871946334839,0.2840336263179779,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.988805890083313,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.2571428716182709,0.5973871946334839,0.2722689211368561,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9434210062026978,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.23361344635486603,0.5973871946334839,0.2504201829433441,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9560434818267822,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5725724391937256,0.7898739624023438,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9855509996414185,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7647058963775635,0.6152018904685974,0.7831932902336121,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6270784139633179},{"x":0.756302535533905,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9589415788650513,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6152018904685974,0.7596638798713684,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9852536916732788,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6369748115539551,0.6140142679214478,0.7630252242088318,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9841117858886719,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.6070142679214477,0.7881932902336121,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5605700612068176},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5605700612068176},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9773507118225098,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.23529411852359772,0.5605700612068176,0.27563026547431946,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5605700612068176},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5605700612068176},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5688835978507996},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9897781610488892,"dir":"ltr","str":"978-964-208-201-8","boundary":[0.29243698716163635,0.5605700612068176,0.43529412150382996,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5605700612068176},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5605700612068176},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9874110221862793,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.5535700612068176,0.44029412150382996,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9543616771697998,"dir":"rtl","str":"وبگاه","boundary":[0.7613445520401001,0.6318289637565613,0.7848739624023438,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6448931097984314},{"x":0.756302535533905,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8318683505058289,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6318289637565613,0.7579832077026367,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9911487698554993,"dir":"rtl","str":"http://sina.sharif.ir/~publishing","boundary":[0.5378151535987854,0.6306413412094116,0.7428571581840515,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6342042684555054},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6342042684555054},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9899177551269531,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.4722689092159271,0.6342042684555054,0.49747899174690247,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6330166459083557},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6342042684555054},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6448931097984314},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9890146255493164,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.41680672764778137,0.6330166459083557,0.46554622054100037,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6330166459083557},{"x":0.413445383310318,"y":0.6330166459083557},{"x":0.413445383310318,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9494419693946838,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.6330166459083557,0.413445383310318,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9834136962890625,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.6224536590576172,0.8638235378265381,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9944551587104797,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7613445520401001,0.6484560370445251,0.7798319458961487,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9361467957496643,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7109243869781494,0.6472684144973755,0.7445378303527832,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.7333325743675232,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.6472684144973755,0.7058823704719543,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.646080732345581},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6615201830863953},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9879427552223206,"dir":"rtl","str":"www.saneibook.com","boundary":[0.42184874415397644,0.646080732345581,0.5579832196235657,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6615201830863953},{"x":0.561344563961029,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9656385779380798,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.561344563961029,0.6472684144973755,0.5680672526359558,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9920122623443604,"dir":"rtl","str":"www.ketabiran.ir","boundary":[0.5764706134796143,0.6472684144973755,0.6890756487846375,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9895150065422058,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7462185025215149,0.6662707924842834,0.7815126180648804,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9579477906227112,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.6662707924842834,0.7445378303527832,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.665083110332489},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9885194301605225,"dir":"rtl","str":"طالعی","boundary":[0.7210084199905396,0.665083110332489,0.7378151416778564,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.665083110332489},{"x":0.7176470756530762,"y":0.665083110332489},{"x":0.7159664034843445,"y":0.675771951675415},{"x":0.7058823704719543,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9867603182792664,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.7058823704719543,0.665083110332489,0.7159664034843445,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.665083110332489},{"x":0.702521026134491,"y":0.665083110332489},{"x":0.702521026134491,"y":0.675771951675415},{"x":0.702521026134491,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9842469096183777,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.702521026134491,0.665083110332489,0.702521026134491,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.665083110332489},{"x":0.6957983374595642,"y":0.665083110332489},{"x":0.6957983374595642,"y":0.675771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9821578860282898,"dir":"rtl","str":"عطااله","boundary":[0.6773109436035156,0.665083110332489,0.6957983374595642,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.665083110332489},{"x":0.6739495992660522,"y":0.665083110332489},{"x":0.6739495992660522,"y":0.675771951675415},{"x":0.6739495992660522,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9436296224594116,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6739495992660522,0.665083110332489,0.6739495992660522,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6689075827598572,"y":0.665083110332489},{"x":0.6672269105911255,"y":0.675771951675415},{"x":0.6470588445663452,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9468588829040527,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۰","boundary":[0.6487395167350769,0.6638954877853394,0.6672269105911255,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6448931097984314},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6484560370445251},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6781472563743591},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9765215516090393,"dir":"ltr","boundary":[0.41684874415397644,0.6378931097984314,0.8419747996330261,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9903439283370972,"str":"publishing@sharif.ir","boundary":[0.2369747906923294,0.6330166459083557,0.3764705955982208,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9903439283370972,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.6260166459083557,0.38147059559822083,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9904490113258362,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7647058963775635,0.6769596338272095,0.7848739624023438,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6876484751701355},{"x":0.756302535533905,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9522729516029358,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.756302535533905,0.6769596338272095,0.7596638798713684,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9941064119338989,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7428571581840515,0.6769596338272095,0.7529411911964417,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9794495105743408,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7159664034843445,0.6769596338272095,0.7411764860153198,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9359734654426575,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.6769596338272095,0.7142857313156128,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6769596338272095},{"x":0.707563042640686,"y":0.6769596338272095},{"x":0.707563042640686,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.986292839050293,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6890756487846375,0.6769596338272095,0.707563042640686,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6876484751701355},{"x":0.658823549747467,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9917384386062622,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.658823549747467,0.6769596338272095,0.6840336322784424,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6876484751701355},{"x":0.653781533241272,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9121724367141724,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.6769596338272095,0.6554622054100037,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6876484751701355},{"x":0.610084056854248,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9838412404060364,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.610084056854248,0.6769596338272095,0.6487395167350769,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.987647294998169,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.5815126299858093,0.6769596338272095,0.6067227125167847,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9419938325881958,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.5647059082984924,0.6769596338272095,0.5798319578170776,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9496208429336548,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.6769596338272095,0.5596638917922974,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9873935580253601,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.5378151535987854,0.6769596338272095,0.5495798587799072,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9757519364356995,"dir":"rtl","str":"فروشی","boundary":[0.5142857432365417,0.6769596338272095,0.5361344814300537,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6876484751701355},{"x":0.507563054561615,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.7070257663726807,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.507563054561615,0.6769596338272095,0.5092437267303467,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9915907979011536,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4638655483722687,0.6769596338272095,0.4907563030719757,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6769596338272095},{"x":0.462184876203537,"y":0.6769596338272095},{"x":0.462184876203537,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9687896370887756,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4605042040348053,0.6769596338272095,0.462184876203537,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.675771951675415},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6769596338272095},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.992116391658783,"dir":"rtl","str":"تدارکات","boundary":[0.4285714328289032,0.675771951675415,0.45546218752861023,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.675771951675415},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6769596338272095},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3949579894542694,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9906835556030273,"dir":"rtl","str":"بازرگانی","boundary":[0.3949579894542694,0.675771951675415,0.42352941632270813,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9816162586212158,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7663865685462952,0.6876484751701355,0.7848739624023438,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9702439308166504,"dir":"rtl","str":"عطااله","boundary":[0.7411764860153198,0.6888360977172852,0.7630252242088318,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9808905720710754,"dir":"rtl","str":"طالعی","boundary":[0.7193277478218079,0.6888360977172852,0.7344537973403931,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6983373165130615},{"x":0.702521026134491,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800300002098083,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.702521026134491,0.6888360977172852,0.7142857313156128,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9855998158454895,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.6888360977172852,0.7008403539657593,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9771127104759216,"dir":"rtl","str":"امیرحسین","boundary":[0.6605042219161987,0.6888360977172852,0.6957983374595642,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.990037202835083,"dir":"rtl","str":"نوبیل","boundary":[0.6369748115539551,0.6900237798690796,0.6554622054100037,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6864607930183411},{"x":0.489075630903244,"y":0.6864607930183411},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9851995706558228,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4638655483722687,0.6864607930183411,0.48739495873451233,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6864607930183411},{"x":0.462184876203537,"y":0.6864607930183411},{"x":0.462184876203537,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9519749879837036,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4605042040348053,0.6864607930183411,0.462184876203537,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.684085488319397},{"x":0.4084033668041229,"y":0.684085488319397},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9814195036888123,"dir":"rtl","str":"Business","boundary":[0.3630252182483673,0.684085488319397,0.4084033668041229,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6852731704711914},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6852731704711914},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9840430021286011,"dir":"rtl","str":"logistics","boundary":[0.4117647111415863,0.6852731704711914,0.45546218752861023,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9797201752662659,"dir":"ltr","boundary":[0.3563445460796356,0.6675843291282654,0.7898739624023438,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7114014029502869},{"x":0.75126051902771,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9905694127082825,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.75126051902771,0.7019002437591553,0.7848739624023438,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9892606735229492,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7327731251716614,0.7019002437591553,0.7445378303527832,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7019002437591553},{"x":0.729411780834198,"y":0.7019002437591553},{"x":0.729411780834198,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9528166651725769,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.7019002437591553,0.729411780834198,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7114014029502869},{"x":0.707563042640686,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.991340696811676,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.707563042640686,0.7019002437591553,0.7243697643280029,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9797229170799255,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7042016983032227,0.7019002437591553,0.7058823704719543,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9909107089042664,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6773109436035156,0.7019002437591553,0.6991596817970276,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9903569221496582,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6554622054100037,0.7019002437591553,0.6722689270973206,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7114014029502869},{"x":0.63193279504776,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9876723885536194,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.63193279504776,0.7019002437591553,0.6470588445663452,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9909759163856506,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.7019002437591553,0.6285714507102966,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.881371021270752,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6000000238418579,0.7019002437591553,0.6218487620353699,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9926038980484009,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5731092691421509,0.7019002437591553,0.5966386795043945,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9892796277999878,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5529412031173706,0.7019002437591553,0.5647059082984924,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9765028357505798,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5478991866111755,0.7019002437591553,0.5495798587799072,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9471122622489929,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.5243697762489319,0.7019002437591553,0.5428571701049805,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6995249390602112},{"x":0.489075630903244,"y":0.6995249390602112},{"x":0.489075630903244,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.993478536605835,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4638655483722687,0.6995249390602112,0.489075630903244,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6995249390602112},{"x":0.462184876203537,"y":0.6995249390602112},{"x":0.462184876203537,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9689883589744568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4588235318660736,0.6995249390602112,0.462184876203537,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6995249390602112},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6995249390602112},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7066508531570435},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9717600345611572,"dir":"rtl","str":"خرده","boundary":[0.43865546584129333,0.6995249390602112,0.45546218752861023,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6995249390602112},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6995249390602112},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7066508531570435},{"x":0.413445383310318,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9762579798698425,"dir":"rtl","str":"فروشی","boundary":[0.413445383310318,0.6995249390602112,0.43697479367256165,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7066508531570435},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.5072883367538452,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.40504202246665955,0.6995249390602112,0.4084033668041229,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6995249390602112},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6995249390602112},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7078384757041931},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9646629095077515,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.37478992342948914,0.6995249390602112,0.40168067812919617,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7102137804031372},{"x":0.489075630903244,"y":0.7102137804031372},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9935001134872437,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4638655483722687,0.7102137804031372,0.48739495873451233,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7102137804031372},{"x":0.462184876203537,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.982673168182373,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4605042040348053,0.7102137804031372,0.4605042040348053,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7078384757041931},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9816868305206299,"dir":"rtl","str":"Retail","boundary":[0.3142857253551483,0.7078384757041931,0.34285715222358704,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7078384757041931},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7078384757041931},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.996321976184845,"dir":"rtl","str":"trade","boundary":[0.3495798408985138,0.7078384757041931,0.37310925126075745,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9599802494049072,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3798319399356842,0.7090261578559875,0.3831932842731476,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7090261578559875},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7102137804031372},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9928267002105713,"dir":"rtl","str":"Management","boundary":[0.3932773172855377,0.7090261578559875,0.45378151535987854,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7209026217460632},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7209026217460632},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7315914630889893},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.925432562828064,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.46554622054100037,0.7209026217460632,0.48739495873451233,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7315914630889893},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9885149598121643,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.43529412150382996,0.7220902442932129,0.4605042040348053,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7220902442932129},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7220902442932129},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9711881279945374,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4319327771663666,0.7220902442932129,0.43361344933509827,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9856346845626831,"dir":"rtl","str":"نوبیل","boundary":[0.4117647111415863,0.7220902442932129,0.4285714328289032,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9887624382972717,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4084033668041229,0.7220902442932129,0.4100840389728546,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7220902442932129},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7220902442932129},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7327790856361389},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9868410229682922,"dir":"rtl","str":"امیرحسین","boundary":[0.36974790692329407,0.7220902442932129,0.40336135029792786,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7327790856361389},{"x":0.364705890417099,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9850870966911316,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.364705890417099,0.7232779264450073,0.3663865625858307,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7327790856361389},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.963405966758728,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۶","boundary":[0.34117648005485535,0.7232779264450073,0.3613445460796356,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.974926233291626,"dir":"ltr","boundary":[0.3092857253551483,0.6925249390602112,0.7898739624023438,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9915916323661804,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7478991746902466,0.7114014029502869,0.7831932902336121,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9853830933570862,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7159664034843445,0.7114014029502869,0.7378151416778564,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.907494306564331,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.7114014029502869,0.7126050591468811,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9738395810127258,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.6890756487846375,0.7114014029502869,0.7042016983032227,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7232779264450073},{"x":0.680672287940979,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9684574604034424,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.680672287940979,0.7125890851020813,0.6840336322784424,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9310125112533569,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6705882549285889,0.7125890851020813,0.6773109436035156,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9877597093582153,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6504201889038086,0.7125890851020813,0.6672269105911255,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9553208947181702,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.7125890851020813,0.6487395167350769,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7232779264450073},{"x":0.63193279504776,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9870496392250061,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.63193279504776,0.7125890851020813,0.6420168280601501,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7209026217460632},{"x":0.63193279504776,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9774266481399536,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.7044014029502869,0.7881932902336121,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.724465548992157},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7831932902336121,"y":0.735154390335083},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9813757538795471,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7647058963775635,0.724465548992157,0.7831932902336121,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.724465548992157},{"x":0.7613445520401001,"y":0.724465548992157},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9700260162353516,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.724465548992157,0.7613445520401001,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7546218633651733,"y":0.724465548992157},{"x":0.7546218633651733,"y":0.735154390335083},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.993752121925354,"dir":"rtl","str":"8-201-208-964-978","boundary":[0.6638655662536621,0.7232779264450073,0.7546218633651733,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7831932902336121,"y":0.724465548992157},{"x":0.7831932902336121,"y":0.735154390335083},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9904233813285828,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.7162779264450073,0.7881932902336121,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.735154390335083},{"x":0.489075630903244,"y":0.735154390335083},{"x":0.489075630903244,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.925605297088623,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4638655483722687,0.735154390335083,0.489075630903244,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.735154390335083},{"x":0.4588235318660736,"y":0.735154390335083},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7434679269790649},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9902867078781128,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.43697479367256165,0.735154390335083,0.4588235318660736,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.735154390335083},{"x":0.43529412150382996,"y":0.735154390335083},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7434679269790649},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9631597995758057,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43361344933509827,0.735154390335083,0.43529412150382996,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.735154390335083},{"x":0.4285714328289032,"y":0.735154390335083},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7434679269790649},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9937389492988586,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40504202246665955,0.735154390335083,0.4285714328289032,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.735154390335083},{"x":0.40168067812919617,"y":0.735154390335083},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9905120730400085,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3781512677669525,0.735154390335083,0.40168067812919617,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.735154390335083},{"x":0.37478992342948914,"y":0.735154390335083},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7434679269790649},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9892550706863403,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.35966387391090393,0.735154390335083,0.37478992342948914,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.735154390335083},{"x":0.35630252957344055,"y":0.735154390335083},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9624640345573425,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3529411852359772,0.735154390335083,0.35630252957344055,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.735154390335083},{"x":0.3478991687297821,"y":0.735154390335083},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7434679269790649},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8838777542114258,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.32436975836753845,0.735154390335083,0.3478991687297821,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.735154390335083},{"x":0.3210084140300751,"y":0.735154390335083},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7434679269790649},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9942650198936462,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.29411765933036804,0.735154390335083,0.3210084140300751,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.735154390335083},{"x":0.289075642824173,"y":0.735154390335083},{"x":0.289075642824173,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9787846207618713,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2722689211368561,0.735154390335083,0.289075642824173,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.735154390335083},{"x":0.489075630903244,"y":0.7339667677879333},{"x":0.489075630903244,"y":0.7434679269790649},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9706472158432007,"dir":"ltr","boundary":[0.2672689211368561,0.728154390335083,0.494075630903244,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.756302535533905,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9829428791999817,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.756302535533905,0.7375296950340271,0.7848739624023438,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7375296950340271},{"x":0.75126051902771,"y":0.7375296950340271},{"x":0.75126051902771,"y":0.745843231678009},{"x":0.7210084199905396,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9826077818870544,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7210084199905396,0.7375296950340271,0.75126051902771,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7193277478218079,"y":0.745843231678009},{"x":0.6957983374595642,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9684398770332336,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6957983374595642,0.7375296950340271,0.7193277478218079,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6941176652908325,"y":0.745843231678009},{"x":0.6907563209533691,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.881422221660614,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.7375296950340271,0.6941176652908325,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.745843231678009},{"x":0.6756302714347839,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9536303281784058,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6756302714347839,0.7375296950340271,0.6873949766159058,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.6756302714347839,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9682947993278503,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.7305296950340271,0.7898739624023438,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9758196473121643,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.7494061589241028,0.7831932902336121,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7494061589241028},{"x":0.75126051902771,"y":0.7494061589241028},{"x":0.75126051902771,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9282981157302856,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7494061589241028,0.75126051902771,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800019264221191,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7176470756530762,0.7494061589241028,0.7445378303527832,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9749407172203064,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.7424061589241028,0.7881932902336121,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.745843231678009},{"x":0.489075630903244,"y":0.745843231678009},{"x":0.489075630903244,"y":0.754156768321991},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.896356999874115,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4638655483722687,0.745843231678009,0.489075630903244,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4588235318660736,"y":0.745843231678009},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7553443908691406},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9884928464889526,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.43697479367256165,0.7470308542251587,0.4605042040348053,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7482185363769531},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7482185363769531},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7565320730209351},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9482153058052063,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43361344933509827,0.7482185363769531,0.43697479367256165,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7470308542251587},{"x":0.489075630903244,"y":0.7446556091308594},{"x":0.489075630903244,"y":0.754156768321991},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9467464685440063,"dir":"ltr","boundary":[0.42861344933509826,0.7400308542251587,0.494075630903244,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9663364291191101,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.7612826824188232,0.7831932902336121,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7612826824188232},{"x":0.75126051902771,"y":0.7612826824188232},{"x":0.75126051902771,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8974793553352356,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.7612826824188232,0.75126051902771,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800279140472412,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7277311086654663,0.7612826824188232,0.7428571581840515,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.966305673122406,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.7542826824188232,0.7881932902336121,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9733980894088745,"dir":"ltr","str":"Sharif","boundary":[0.21008403599262238,0.7577196955680847,0.24201680719852448,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9928029775619507,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.24369747936725616,0.7577196955680847,0.2974790036678314,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9882657527923584,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3008403480052948,0.7577196955680847,0.3126050531864166,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7577196955680847},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7577196955680847},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7660332322120667},{"x":0.31596639752388,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9892928600311279,"dir":"ltr","str":"Technology","boundary":[0.31596639752388,0.7577196955680847,0.37478992342948914,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9555224776268005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3764705955982208,0.7577196955680847,0.3781512677669525,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7577196955680847},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7577196955680847},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.992186963558197,"dir":"ltr","str":"Institute","boundary":[0.3831932842731476,0.7577196955680847,0.42352941632270813,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7577196955680847},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7577196955680847},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9851866960525513,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4268907606601715,0.7577196955680847,0.43865546584129333,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7577196955680847},{"x":0.489075630903244,"y":0.7577196955680847},{"x":0.489075630903244,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9902629852294922,"dir":"ltr","str":"Scientific","boundary":[0.4420168101787567,0.7577196955680847,0.489075630903244,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7577196955680847},{"x":0.489075630903244,"y":0.7565320730209351},{"x":0.489075630903244,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9879217147827148,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.7507196955680847,0.494075630903244,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7672209143638611},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7672209143638611},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9758391380310059,"dir":"ltr","str":"Publications","boundary":[0.21008403599262238,0.7672209143638611,0.27563026547431946,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7672209143638611},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7672209143638611},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9758391380310059,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.7602209143638611,0.28063026547431946,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9936997294425964,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.7731591463088989,0.7848739624023438,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9586521983146667,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7731591463088989,0.7579832077026367,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7731591463088989},{"x":0.75126051902771,"y":0.7731591463088989},{"x":0.75126051902771,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9887700080871582,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7310924530029297,0.7731591463088989,0.75126051902771,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9854462742805481,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.6957983374595642,0.7731591463088989,0.7260504364967346,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.37871792912483215,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6873949766159058,0.7731591463088989,0.6924369931221008,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9860803484916687,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.6554622054100037,0.7731591463088989,0.6840336322784424,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9910659193992615,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6268907785415649,0.7731591463088989,0.6504201889038086,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9673429727554321,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.7661591463088989,0.7898739624023438,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9726546406745911,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4773109257221222,0.7790973782539368,0.4907563030719757,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7885985970497131},{"x":0.462184876203537,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9792947769165039,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.462184876203537,0.7790973782539368,0.4756302535533905,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7779097557067871},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7790973782539368},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7874109148979187},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9819626212120056,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.43361344933509827,0.7779097557067871,0.45042017102241516,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7874109148979187},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9669502377510071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4285714328289032,0.7779097557067871,0.4302521049976349,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7874109148979187},{"x":0.40336135029792786,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9713108539581299,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.40504202246665955,0.7779097557067871,0.4252100884914398,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3932773172855377,"y":0.786223292350769},{"x":0.38991597294807434,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8548792004585266,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.38991597294807434,0.7779097557067871,0.3932773172855377,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.775534451007843},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7767220735549927},{"x":0.35798320174217224,"y":0.786223292350769},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8735001087188721,"dir":"rtl","str":"TS۱۶۰","boundary":[0.3294117748737335,0.775534451007843,0.35798320174217224,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7767220735549927},{"x":0.364705890417099,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3630252182483673,"y":0.786223292350769},{"x":0.35798320174217224,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9749497175216675,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.35798320174217224,0.7767220735549927,0.3630252182483673,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3781512677669525,"y":0.786223292350769},{"x":0.36974790692329407,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9633122682571411,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.37142857909202576,0.7767220735549927,0.3781512677669525,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.783847987651825},{"x":0.7831932902336121,"y":0.783847987651825},{"x":0.7831932902336121,"y":0.794536828994751},{"x":0.7596638798713684,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9897685050964355,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.783847987651825,0.7831932902336121,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.783847987651825},{"x":0.756302535533905,"y":0.783847987651825},{"x":0.756302535533905,"y":0.794536828994751},{"x":0.7546218633651733,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9596425890922546,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.783847987651825,0.756302535533905,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.783847987651825},{"x":0.5815126299858093,"y":0.783847987651825},{"x":0.5815126299858093,"y":0.794536828994751},{"x":0.529411792755127,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9927117228507996,"dir":"rtl","str":"Inventory","boundary":[0.529411792755127,0.783847987651825,0.5815126299858093,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.783847987651825},{"x":0.6218487620353699,"y":0.783847987651825},{"x":0.6218487620353699,"y":0.794536828994751},{"x":0.5865546464920044,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9916338324546814,"dir":"rtl","str":"control","boundary":[0.5865546464920044,0.783847987651825,0.6218487620353699,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.783847987651825},{"x":0.63193279504776,"y":0.783847987651825},{"x":0.63193279504776,"y":0.794536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.927712619304657,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6268907785415649,0.783847987651825,0.63193279504776,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.783847987651825},{"x":0.7092437148094177,"y":0.783847987651825},{"x":0.7092437148094177,"y":0.794536828994751},{"x":0.6403361558914185,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9959450364112854,"dir":"rtl","str":"Mathematical","boundary":[0.6403361558914185,0.783847987651825,0.7092437148094177,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.783847987651825},{"x":0.7478991746902466,"y":0.783847987651825},{"x":0.7478991746902466,"y":0.794536828994751},{"x":0.7159664034843445,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9885912537574768,"dir":"rtl","str":"models","boundary":[0.7159664034843445,0.783847987651825,0.7478991746902466,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.775534451007843},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7969121336936951},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9750412106513977,"dir":"ltr","boundary":[0.3244117748737335,0.768534451007843,0.8671848821640015,0.8039121336936951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7921615242958069},{"x":0.489075630903244,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9800800681114197,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4773109257221222,0.7909738421440125,0.489075630903244,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8004750609397888},{"x":0.462184876203537,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9819536209106445,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.462184876203537,0.7909738421440125,0.4756302535533905,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7909738421440125},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7909738421440125},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7992874383926392},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9813811182975769,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.43361344933509827,0.7909738421440125,0.45210084319114685,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9496467113494873,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4285714328289032,0.7909738421440125,0.4285714328289032,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7885985970497131},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7897862195968628},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7992874383926392},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9751085638999939,"dir":"rtl","str":"۶۵۸/۷۸۷۰۱۵۱۱۸","boundary":[0.35798320174217224,0.7885985970497131,0.42352941632270813,0.7992874383926392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7909738421440125},{"x":0.489075630903244,"y":0.8004750609397888},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9769622087478638,"dir":"ltr","boundary":[0.35298320174217224,0.7815985970497131,0.494075630903244,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7848739624023438,"y":0.805225670337677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9887955188751221,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.7969121336936951,0.7848739624023438,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7579832077026367,"y":0.805225670337677},{"x":0.7546218633651733,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9292478561401367,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7969121336936951,0.7579832077026367,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7969121336936951},{"x":0.75126051902771,"y":0.7969121336936951},{"x":0.75126051902771,"y":0.805225670337677},{"x":0.7243697643280029,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9845491647720337,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7243697643280029,0.7969121336936951,0.75126051902771,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7193277478218079,"y":0.805225670337677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9897370934486389,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.6974790096282959,0.7969121336936951,0.7193277478218079,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.805225670337677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9837167859077454,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.7899121336936951,0.7898739624023438,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9877129197120667,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.8087885975837708,0.7831932902336121,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8087885975837708},{"x":0.756302535533905,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9523825645446777,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.8087885975837708,0.7546218633651733,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9857547283172607,"dir":"rtl","str":"Sales","boundary":[0.6504201889038086,0.8064132928848267,0.6773109436035156,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.992149829864502,"dir":"rtl","str":"management","boundary":[0.6873949766159058,0.8076009750366211,0.7478991746902466,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8087885975837708},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9876770973205566,"dir":"ltr","boundary":[0.6454201889038086,0.7994132928848267,0.8066806840896606,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.8016626834869385},{"x":0.489075630903244,"y":0.8016626834869385},{"x":0.489075630903244,"y":0.8111639022827148},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8739743828773499,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.46722689270973206,0.8016626834869385,0.489075630903244,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8111639022827148},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9877522587776184,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.42352941632270813,0.8004750609397888,0.4605042040348053,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8111639022827148},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9872568249702454,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.40504202246665955,0.8004750609397888,0.4151260554790497,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8111639022827148},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9612827301025391,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3983193337917328,0.8004750609397888,0.4000000059604645,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8111639022827148},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.974897563457489,"dir":"rtl","str":"۴۹۴۷۷۸۰","boundary":[0.35966387391090393,0.8004750609397888,0.3949579894542694,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.8004750609397888},{"x":0.489075630903244,"y":0.8016626834869385},{"x":0.489075630903244,"y":0.8123515248298645},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.960279107093811,"dir":"ltr","boundary":[0.3546638739109039,0.7934750609397888,0.494075630903244,0.8193515248298645],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/BttMhOVRVAMhyocM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/wmIwpphWTGxLHeVU.jpg","blurred":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/tJgixVPOJOhjFjGS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0003781658798951718,0.9986724807354582,0.9990113828136916]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9798298478126526,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5579832196235657,0.3242280185222626,0.5899159908294678,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34323039650917053},{"x":0.534453809261322,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9527000188827515,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.534453809261322,0.3242280185222626,0.5546218752861023,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5260504484176636,"y":0.34323039650917053},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9946091771125793,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.46890756487846375,0.3242280185222626,0.5260504484176636,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3254156708717346},{"x":0.462184876203537,"y":0.3242280185222626},{"x":0.462184876203537,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4117647111415863,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9661413431167603,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4117647111415863,0.3254156708717346,0.462184876203537,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4117647111415863,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9744628071784973,"dir":"ltr","boundary":[0.4067647111415863,0.3184156708717346,0.5949159908294678,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.983464241027832,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210084199905396,0.4429928660392761,0.7831932902336121,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.983464241027832,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.4359928660392761,0.7881932902336121,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9874593019485474,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.46674585342407227,0.7831932902336121,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9370361566543579,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7378151416778564,0.46674585342407227,0.7445378303527832,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9930481314659119,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7109243869781494,0.46674585342407227,0.7277311086654663,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9691410064697266,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.6756302714347839,0.4679335057735443,0.6991596817970276,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9743465185165405,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.4609335057735443,0.7881932902336121,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.490498811006546},{"x":0.7831932902336121,"y":0.490498811006546},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9500058889389038,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7596638798713684,0.490498811006546,0.7831932902336121,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.49168646335601807},{"x":0.75126051902771,"y":0.490498811006546},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.990243673324585,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7042016983032227,0.49168646335601807,0.7529411911964417,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9820002317428589,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.6672269105911255,0.49168646335601807,0.6873949766159058,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7831932902336121,"y":0.490498811006546},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9784215688705444,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.48468646335601806,0.7881932902336121,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.943371593952179,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7596638798713684,0.5142517685890198,0.7798319458961487,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5142517685890198},{"x":0.75126051902771,"y":0.5130641460418701},{"x":0.75126051902771,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7042016983032227,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9870390295982361,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7042016983032227,0.5142517685890198,0.75126051902771,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6890756487846375,"y":0.529691219329834},{"x":0.6705882549285889,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9847949147224426,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6705882549285889,0.5154394507408142,0.6890756487846375,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9755611419677734,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.5084394507408142,0.7848319458961487,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9081540107727051,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7596638798713684,0.5368170738220215,0.7815126180648804,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.5368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7226890921592712,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9887949228286743,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7226890921592712,0.5368170738220215,0.75126051902771,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7109243869781494,"y":0.551068902015686},{"x":0.6840336322784424,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9954266548156738,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.6840336322784424,0.5368170738220215,0.7109243869781494,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.551068902015686},{"x":0.6420168280601501,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9878482818603516,"dir":"rtl","str":"صحت","boundary":[0.6420168280601501,0.5380047559738159,0.6722689270973206,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9910640120506287,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6134454011917114,0.5380047559738159,0.6285714507102966,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9667031764984131,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5815126299858093,0.5380047559738159,0.6000000238418579,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9760486483573914,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.5310047559738159,0.7865126180648804,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4133016765117645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9852235317230225,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.39904987812042236,0.5579832196235657,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4420168101787567,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9852578043937683,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4420168101787567,0.3978622257709503,0.4907563030719757,0.4121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.985240638256073,"dir":"ltr","boundary":[0.4370168101787567,0.3908622257709503,0.5629832196235657,0.42030167651176453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9893841743469238,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.5783848166465759,0.7831932902336121,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9363542795181274,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.5783848166465759,0.7445378303527832,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5914489030838013},{"x":0.702521026134491,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9896497130393982,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.702521026134491,0.5783848166465759,0.7243697643280029,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9947014451026917,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6571428775787354,0.5783848166465759,0.6890756487846375,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5914489030838013},{"x":0.610084056854248,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9941104054450989,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.610084056854248,0.5783848166465759,0.6453781723976135,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9937487840652466,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5411764979362488,0.5783848166465759,0.5932773351669312,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9884044528007507,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.5713848166465759,0.7881932902336121,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9215890169143677,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.5973871946334839,0.7815126180648804,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5985748171806335},{"x":0.75126051902771,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9892705678939819,"dir":"rtl","str":"زندگینامه","boundary":[0.6924369931221008,0.5985748171806335,0.7529411911964417,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.599762499332428},{"x":0.6840336322784424,"y":0.599762499332428},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9844977259635925,"dir":"rtl","str":"هریس","boundary":[0.6605042219161987,0.599762499332428,0.6857143044471741,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.599762499332428},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9753870964050293,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.592762499332428,0.7865126180648804,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.924797773361206,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.6199524998664856,0.7831932902336121,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6353919506072998},{"x":0.729411780834198,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9933142066001892,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.729411780834198,0.6199524998664856,0.7529411911964417,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9916127324104309,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6991596817970276,0.6199524998664856,0.7210084199905396,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9951152205467224,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6605042219161987,0.6199524998664856,0.6890756487846375,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9945071935653687,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6168067455291748,0.6199524998664856,0.6504201889038086,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6353919506072998},{"x":0.556302547454834,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9936384558677673,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.556302547454834,0.6199524998664856,0.6033613681793213,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.923206627368927,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.6425178050994873,0.7815126180648804,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9945246577262878,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7344537973403931,0.6425178050994873,0.7529411911964417,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6567695736885071},{"x":0.702521026134491,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.992674708366394,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.702521026134491,0.6425178050994873,0.7159664034843445,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9935704469680786,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6705882549285889,0.6425178050994873,0.6890756487846375,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9952501058578491,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6285714507102966,0.6425178050994873,0.6605042219161987,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9947409629821777,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.5882353186607361,0.6425178050994873,0.6201680898666382,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9933449625968933,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5260504484176636,0.6425178050994873,0.5714285969734192,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9862107634544373,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.6129524998664856,0.7881932902336121,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8945207595825195,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.6615201830863953,0.7831932902336121,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6627078652381897},{"x":0.75126051902771,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9949485063552856,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7193277478218079,0.6627078652381897,0.7529411911964417,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9925239682197571,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.658823549747467,0.6627078652381897,0.7058823704719543,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9723891615867615,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.6557078652381897,0.7881932902336121,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9242045879364014,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.6828978657722473,0.7815126180648804,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.684085488319397},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9899883270263672,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.7260504364967346,0.684085488319397,0.7546218633651733,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.684085488319397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.684085488319397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9949148893356323,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6840336322784424,0.684085488319397,0.7176470756530762,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9915174245834351,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.6369748115539551,0.6852731704711914,0.6672269105911255,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9795756936073303,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.6782731704711914,0.7865126180648804,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9517709612846375,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.7042755484580994,0.7815126180648804,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.991922914981842,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7344537973403931,0.7042755484580994,0.7529411911964417,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9959571957588196,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6924369931221008,0.7042755484580994,0.7226890921592712,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9955732226371765,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6504201889038086,0.7042755484580994,0.6840336322784424,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9952167868614197,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5899159908294678,0.7042755484580994,0.6352941393852234,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9955317378044128,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5714285969734192,0.7042755484580994,0.5764706134796143,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9937921762466431,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.5310924649238586,0.7042755484580994,0.5596638917922974,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.724465548992157},{"x":0.7815126180648804,"y":0.724465548992157},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9582460522651672,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.724465548992157,0.7815126180648804,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.724465548992157},{"x":0.75126051902771,"y":0.724465548992157},{"x":0.75126051902771,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9911397695541382,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.724465548992157,0.75126051902771,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.724465548992157},{"x":0.7210084199905396,"y":0.724465548992157},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9957998394966125,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6907563209533691,0.724465548992157,0.7210084199905396,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7256532311439514},{"x":0.680672287940979,"y":0.724465548992157},{"x":0.680672287940979,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9961188435554504,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6504201889038086,0.7256532311439514,0.680672287940979,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6352941393852234,"y":0.724465548992157},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9960673451423645,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5882353186607361,0.7256532311439514,0.6352941393852234,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7256532311439514},{"x":0.578151285648346,"y":0.7256532311439514},{"x":0.578151285648346,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9960770606994629,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5680672526359558,0.7256532311439514,0.578151285648346,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7410926222801208},{"x":0.507563054561615,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9931933283805847,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.507563054561615,0.7256532311439514,0.5630252361297607,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9909678101539612,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.6972755484580994,0.7865126180648804,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.993281900882721,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.764845609664917,0.7848739624023438,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.764845609664917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.764845609664917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.7525209784507751,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7327731251716614,0.764845609664917,0.7462185025215149,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9914596676826477,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7042016983032227,0.764845609664917,0.7260504364967346,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.764845609664917},{"x":0.6941176652908325,"y":0.764845609664917},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7790973782539368},{"x":0.658823549747467,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.994437575340271,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.658823549747467,0.764845609664917,0.6941176652908325,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.764845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.764845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9933458566665649,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6218487620353699,0.764845609664917,0.6487395167350769,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.764845609664917},{"x":0.6117647290229797,"y":0.764845609664917},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9935270547866821,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5596638917922974,0.764845609664917,0.6117647290229797,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9549225568771362,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7596638798713684,0.7850356101989746,0.7831932902336121,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9910473227500916,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.7850356101989746,0.7529411911964417,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.995755672454834,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6907563209533691,0.7850356101989746,0.7193277478218079,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8004750609397888},{"x":0.658823549747467,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9941335320472717,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.658823549747467,0.7850356101989746,0.6840336322784424,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9947482943534851,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6033613681793213,0.7850356101989746,0.6487395167350769,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.786223292350769},{"x":0.5915966629981995,"y":0.786223292350769},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9946317076683044,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5680672526359558,0.786223292350769,0.5915966629981995,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.786223292350769},{"x":0.5529412031173706,"y":0.786223292350769},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9941920042037964,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.5226891040802002,0.786223292350769,0.5529412031173706,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9366812705993652,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7613445520401001,0.8087885975837708,0.7815126180648804,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8087885975837708},{"x":0.75126051902771,"y":0.8087885975837708},{"x":0.75126051902771,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9931917786598206,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.8087885975837708,0.75126051902771,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.996188759803772,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6924369931221008,0.8087885975837708,0.7210084199905396,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6840336322784424,"y":0.824228048324585},{"x":0.6571428775787354,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9935369491577148,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6571428775787354,0.8087885975837708,0.6840336322784424,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6487395167350769,"y":0.824228048324585},{"x":0.605042040348053,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9962358474731445,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.605042040348053,0.8087885975837708,0.6487395167350769,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5899159908294678,"y":0.824228048324585},{"x":0.5848739743232727,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9958813786506653,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5848739743232727,0.8087885975837708,0.5899159908294678,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5747899413108826,"y":0.824228048324585},{"x":0.5445378422737122,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9946733713150024,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.5445378422737122,0.8087885975837708,0.5747899413108826,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5226891040802002,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9854021072387695,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.757845609664917,0.7898739624023438,0.8300403661727905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4429928660392761},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4429928660392761},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9727707505226135,"str":"هفت","boundary":[0.2218487411737442,0.4429928660392761,0.24369747936725616,0.4524940550327301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4429928660392761},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4429928660392761},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4524940550327301},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9727707505226135,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.4359928660392761,0.24869747936725617,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.5513624548912048,"str":"ا","boundary":[0.21512605249881744,0.46912112832069397,0.21680672466754913,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.5513624548912048,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46212112832069396,0.22180672466754914,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2201680690050125,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.4309651255607605,"str":"۲","boundary":[0.21680672466754913,0.49168646335601807,0.2201680690050125,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2201680690050125,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5011876225471497},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.4309651255607605,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48468646335601806,0.22516806900501252,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.5043587684631348,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5166270732879639,0.2218487411737442,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.5043587684631348,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5096270732879639,0.2268487411737442,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9575950503349304,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5391923785209656,0.23025210201740265,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9575950503349304,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5321923785209656,0.23525210201740265,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.6152994632720947,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.23193277418613434,0.7292161583900452,0.21176470816135406,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7066508531570435},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9420170783996582,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23193277418613434,0.7066508531570435,0.21176470816135406,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.684085488319397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21176470816135406,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.7420225739479065,"dir":"ltr","str":"کیے","boundary":[0.23193277418613434,0.684085488319397,0.21176470816135406,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6638954877853394},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.910857081413269,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23193277418613434,0.6638954877853394,0.21176470816135406,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6484560370445251},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6484560370445251},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.7671653032302856,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23193277418613434,0.6425178050994873,0.21176470816135406,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8275082111358643,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23361344635486603,0.6223278045654297,0.21344538033008575,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9347057342529297,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23361344635486603,0.6009501218795776,0.21344538033008575,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.6542609930038452,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23361344635486603,0.5795724391937256,0.21344538033008575,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8071497678756714,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5725724391937256,0.21508403599262238,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.872626006603241,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5795724391937256,0.23361344635486603,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.872626006603241,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5725724391937256,0.23861344635486603,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8617517352104187,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6852731704711914,0.22857142984867096,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8617517352104187,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6782731704711914,0.23357142984867096,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9582580327987671,"str":"۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7268408536911011,0.22857142984867096,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9582580327987671,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7198408536911011,0.23357142984867096,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.764845609664917},{"x":0.23529411852359772,"y":0.764845609664917},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8254156708717346},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.7391502857208252,"str":"؟؟؟","boundary":[0.21344538033008575,0.764845609664917,0.23361344635486603,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.764845609664917},{"x":0.23529411852359772,"y":0.764845609664917},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8254156708717346},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.7391502857208252,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.757845609664917,0.23861344635486603,0.8324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23361344635486603,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8890219330787659,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7660332322120667,0.23361344635486603,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23361344635486603,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.8890219330787659,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7590332322120666,0.23861344635486603,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7885985970497131},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8740732669830322,"str":"۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7885985970497131,0.23193277418613434,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7885985970497131},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8740732669830322,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7815985970497131,0.23693277418613434,0.8027244515419006],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/uZhyPWwmSxtvkxxl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/doDxogJuDWOPSnKt.jpg","blurred":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/vWDzQYeXRJlrotdh.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002060838017497663,0.9986724807354582,0.99901420384065]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9051380753517151,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7596638798713684,0.18052256107330322,0.7831932902336121,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7478991746902466,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1947743445634842},{"x":0.729411780834198,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9882294535636902,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.729411780834198,0.18052256107330322,0.7478991746902466,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.995947003364563,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6857143044471741,0.18052256107330322,0.7159664034843445,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9950597286224365,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6521008610725403,0.18052256107330322,0.6789916157722473,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6420168280601501,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6000000238418579,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9953328967094421,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6000000238418579,0.18052256107330322,0.6420168280601501,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5865546464920044,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5865546464920044,"y":0.19596199691295624},{"x":0.578151285648346,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9947803020477295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.578151285648346,0.18171021342277527,0.5865546464920044,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5714285969734192,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9913845658302307,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.5210084319114685,0.18171021342277527,0.5714285969734192,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9853662252426147,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.17471021342277526,0.7881932902336121,0.2017743445634842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9908238053321838,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7579832077026367,0.22090260684490204,0.7831932902336121,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9314810037612915,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7327731251716614,0.22209025919437408,0.7462185025215149,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9862667918205261,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.6773109436035156,0.22209025919437408,0.7277311086654663,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9953150153160095,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6302521228790283,0.22209025919437408,0.6638655662536621,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9952889680862427,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.5697479248046875,0.22209025919437408,0.6168067455291748,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.997265100479126,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5478991866111755,0.22327791154384613,0.5579832196235657,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23871733248233795},{"x":0.49915966391563416,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9939019083976746,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.49915966391563416,0.22327791154384613,0.5394958257675171,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.22327791154384613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22327791154384613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23871733248233795},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9905298948287964,"dir":"rtl","str":"معیوب","boundary":[0.45042017102241516,0.22327791154384613,0.48571428656578064,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.244655579328537},{"x":0.7831932902336121,"y":0.244655579328537},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2600950002670288},{"x":0.756302535533905,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9560207724571228,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.756302535533905,0.244655579328537,0.7831932902336121,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.244655579328537},{"x":0.7529411911964417,"y":0.244655579328537},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9918237924575806,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.244655579328537,0.7529411911964417,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7176470756530762,"y":0.244655579328537},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9954167008399963,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6873949766159058,0.24584323167800903,0.7193277478218079,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9948846697807312,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6252101063728333,0.24584323167800903,0.6739495992660522,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9967260360717773,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6067227125167847,0.24584323167800903,0.6134454011917114,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2624703049659729},{"x":0.561344563961029,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9928672313690186,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.561344563961029,0.24584323167800903,0.6000000238418579,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5142857432365417,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9913498163223267,"dir":"rtl","str":"معیوب","boundary":[0.5142857432365417,0.24703088402748108,0.5495798587799072,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.285035640001297},{"x":0.7596638798713684,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9542027711868286,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7596638798713684,0.26840853691101074,0.7831932902336121,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.26840853691101074},{"x":0.75126051902771,"y":0.26840853691101074},{"x":0.75126051902771,"y":0.285035640001297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9955554604530334,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.26840853691101074,0.75126051902771,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.285035640001297},{"x":0.6873949766159058,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9955791234970093,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6873949766159058,0.26840853691101074,0.7193277478218079,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6705882549285889,"y":0.285035640001297},{"x":0.6268907785415649,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9951810240745544,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6268907785415649,0.26840853691101074,0.6705882549285889,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6134454011917114,"y":0.285035640001297},{"x":0.5932773351669312,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9930645823478699,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5932773351669312,0.2695961892604828,0.6134454011917114,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2695961892604828},{"x":0.578151285648346,"y":0.2695961892604828},{"x":0.578151285648346,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9909550547599792,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.5411764979362488,0.2695961892604828,0.578151285648346,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900447726249695,"dir":"rtl","str":"معیوب","boundary":[0.4957983195781708,0.2695961892604828,0.5277311205863953,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2695961892604828},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2695961892604828},{"x":0.48403361439704895,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4773109257221222,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9925084114074707,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4773109257221222,0.2695961892604828,0.48403361439704895,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.27078384160995483},{"x":0.46890756487846375,"y":0.27078384160995483},{"x":0.46890756487846375,"y":0.28622329235076904},{"x":0.44873949885368347,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9957626461982727,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.44873949885368347,0.27078384160995483,0.46890756487846375,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43529412150382996,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4000000059604645,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9854978322982788,"dir":"rtl","str":"بازرسی","boundary":[0.4000000059604645,0.27078384160995483,0.43529412150382996,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9569514393806458,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.2921615242958069,0.7831932902336121,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9919050931930542,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.29334917664527893,0.7529411911964417,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9964736700057983,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6941176652908325,0.29334917664527893,0.7193277478218079,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6823529601097107,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3076009452342987},{"x":0.658823549747467,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9952096939086914,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.658823549747467,0.29334917664527893,0.6823529601097107,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9943757057189941,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6033613681793213,0.29334917664527893,0.6487395167350769,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5899159908294678,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5848739743232727,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9950418472290039,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5848739743232727,0.29334917664527893,0.5899159908294678,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.29334917664527893},{"x":0.578151285648346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.578151285648346,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9860038757324219,"dir":"rtl","str":"دورریختنیها","boundary":[0.5008403658866882,0.29334917664527893,0.578151285648346,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9895088076591492,"dir":"ltr","boundary":[0.3950000059604645,0.21627791154384612,0.7898739624023438,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9614288210868835,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7596638798713684,0.3147268295288086,0.7815126180648804,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.3147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9940537214279175,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7344537973403931,0.3147268295288086,0.75126051902771,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9961383938789368,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6957983374595642,0.3147268295288086,0.7226890921592712,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9951657056808472,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6638655662536621,0.3147268295288086,0.6890756487846375,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6151260733604431,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9962140321731567,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6151260733604431,0.3147268295288086,0.6571428775787354,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9966289401054382,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5983193516731262,0.31591448187828064,0.6033613681793213,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5915966629981995,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9962939620018005,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5647059082984924,0.31591448187828064,0.5915966629981995,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9893650412559509,"dir":"rtl","str":"دوباره","boundary":[0.5260504484176636,0.31591448187828064,0.5546218752861023,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5176470875740051,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5176470875740051,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5025210380554199,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9799497127532959,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5025210380554199,0.31591448187828064,0.5176470875740051,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4907563030719757,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4907563030719757,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9934207201004028,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.31591448187828064,0.4907563030719757,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4789915978908539,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33135393261909485},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9920116662979126,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.45546218752861023,0.31591448187828064,0.4789915978908539,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4453781545162201,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4453781545162201,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4252100884914398,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9923179149627686,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.4252100884914398,0.31591448187828064,0.4453781545162201,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.31591448187828064},{"x":0.413445383310318,"y":0.31591448187828064},{"x":0.413445383310318,"y":0.33135393261909485},{"x":0.40336135029792786,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9903873205184937,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.40336135029792786,0.31591448187828064,0.413445383310318,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.31591448187828064},{"x":0.40168067812919617,"y":0.31591448187828064},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3325415551662445},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9826290607452393,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.37310925126075745,0.31591448187828064,0.40168067812919617,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9099993109703064,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.3396674692630768,0.7848739624023438,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3396674692630768},{"x":0.75126051902771,"y":0.3396674692630768},{"x":0.75126051902771,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9923662543296814,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7344537973403931,0.3396674692630768,0.75126051902771,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9970319271087646,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6941176652908325,0.3396674692630768,0.7226890921592712,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3551068902015686},{"x":0.658823549747467,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9947749376296997,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.658823549747467,0.3396674692630768,0.6840336322784424,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3551068902015686},{"x":0.605042040348053,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9953613877296448,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.605042040348053,0.3396674692630768,0.6487395167350769,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9935311675071716,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5848739743232727,0.3396674692630768,0.5915966629981995,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3396674692630768},{"x":0.578151285648346,"y":0.3396674692630768},{"x":0.578151285648346,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9952265620231628,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5478991866111755,0.3396674692630768,0.578151285648346,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.989875078201294,"dir":"rtl","str":"دوباره","boundary":[0.5058823823928833,0.3396674692630768,0.5361344814300537,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3396674692630768},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3396674692630768},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9812757968902588,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.4773109257221222,0.3396674692630768,0.49915966391563416,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3396674692630768},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3396674692630768},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9825302958488464,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.3396674692630768,0.46890756487846375,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3396674692630768},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3396674692630768},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9916722774505615,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.4319327771663666,0.3396674692630768,0.45546218752861023,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3396674692630768},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3396674692630768},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9907862544059753,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.4100840389728546,0.3396674692630768,0.42016807198524475,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3396674692630768},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3396674692630768},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9856008887290955,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.3764705955982208,0.3396674692630768,0.40672269463539124,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9728225469589233,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.7596638798713684,0.3622327744960785,0.7831932902336121,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.99395751953125,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.3622327744960785,0.7546218633651733,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.996252715587616,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6924369931221008,0.3622327744960785,0.7210084199905396,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37885984778404236},{"x":0.658823549747467,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9952425956726074,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.658823549747467,0.36342042684555054,0.6823529601097107,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9962800145149231,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6033613681793213,0.36342042684555054,0.6504201889038086,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37885984778404236},{"x":0.583193302154541,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9954460859298706,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.583193302154541,0.36342042684555054,0.5932773351669312,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.36342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.36342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5462185144424438,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.993632972240448,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5462185144424438,0.36342042684555054,0.578151285648346,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3800475001335144},{"x":0.507563054561615,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9921265840530396,"dir":"rtl","str":"دوباره","boundary":[0.507563054561615,0.36342042684555054,0.5394958257675171,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.36342042684555054},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36342042684555054},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9827691316604614,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.4789915978908539,0.36342042684555054,0.49747899174690247,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.36342042684555054},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36342042684555054},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3800475001335144},{"x":0.462184876203537,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9851608872413635,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.36342042684555054,0.46722689270973206,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.36342042684555054},{"x":0.45546218752861023,"y":0.36342042684555054},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.984336256980896,"dir":"rtl","str":"دورریختنیها","boundary":[0.3764705955982208,0.36342042684555054,0.45546218752861023,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9891852140426636,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.3077268295288086,0.7898739624023438,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9911851286888123,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.4049881100654602,0.7831932902336121,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8464604616165161,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7344537973403931,0.4049881100654602,0.7462185025215149,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9903255701065063,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.6789916157722473,0.4049881100654602,0.7277311086654663,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9972411394119263,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6302521228790283,0.4049881100654602,0.6638655662536621,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9969046711921692,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.5680672526359558,0.4049881100654602,0.6168067455291748,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5478991866111755,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9972065091133118,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5478991866111755,0.4049881100654602,0.5546218752861023,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42161521315574646},{"x":0.49915966391563416,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9906652569770813,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.49915966391563416,0.4049881100654602,0.5378151535987854,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4049881100654602},{"x":0.48235294222831726,"y":0.42161521315574646},{"x":0.41848739981651306,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9840442538261414,"dir":"rtl","str":"فاسدشدنی","boundary":[0.41848739981651306,0.4049881100654602,0.48235294222831726,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9502710700035095,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7596638798713684,0.4299287497997284,0.7831932902336121,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7529411911964417,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9919559359550476,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7344537973403931,0.4299287497997284,0.7529411911964417,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7210084199905396,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9956207275390625,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6924369931221008,0.4299287497997284,0.7210084199905396,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6823529601097107,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9950686097145081,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6504201889038086,0.4299287497997284,0.6823529601097107,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9923287630081177,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5882353186607361,0.4299287497997284,0.6352941393852234,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9518213868141174,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7596638798713684,0.45368170738220215,0.7848739624023438,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9940074682235718,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7344537973403931,0.45368170738220215,0.7529411911964417,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9953144192695618,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6924369931221008,0.45368170738220215,0.7210084199905396,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9935147166252136,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6571428775787354,0.45368170738220215,0.6840336322784424,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9933543801307678,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6033613681793213,0.45368170738220215,0.6504201889038086,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4679335057735443},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9863415360450745,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.3979881100654602,0.7898739624023438,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9918785691261292,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.4952494204044342,0.7848739624023438,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9407060146331787,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7327731251716614,0.4952494204044342,0.7478991746902466,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4952494204044342},{"x":0.729411780834198,"y":0.4952494204044342},{"x":0.729411780834198,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9880754351615906,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.6789916157722473,0.4952494204044342,0.729411780834198,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5095011591911316},{"x":0.63193279504776,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9961267709732056,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.63193279504776,0.4952494204044342,0.6638655662536621,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.997096061706543,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.5680672526359558,0.4952494204044342,0.6201680898666382,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4952494204044342},{"x":0.556302547454834,"y":0.4952494204044342},{"x":0.556302547454834,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9958846569061279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.4952494204044342,0.556302547454834,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9907507300376892,"dir":"rtl","str":"اقلام","boundary":[0.5159664154052734,0.4952494204044342,0.5445378422737122,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9935422539710999,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4941176474094391,0.4952494204044342,0.5058823823928833,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9934929609298706,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.4638655483722687,0.4952494204044342,0.48235294222831726,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9865640997886658,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.4268907606601715,0.4952494204044342,0.45378151535987854,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9282568693161011,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.5178147554397583,0.7831932902336121,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9910534620285034,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7344537973403931,0.5178147554397583,0.7529411911964417,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9966006278991699,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6957983374595642,0.5178147554397583,0.7226890921592712,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9943000674247742,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6554622054100037,0.5178147554397583,0.6873949766159058,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9943803548812866,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5966386795043945,0.5178147554397583,0.6403361558914185,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9915136694908142,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5680672526359558,0.5178147554397583,0.5848739743232727,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.519002377986908},{"x":0.5579832196235657,"y":0.519002377986908},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9936929941177368,"dir":"rtl","str":"اقلام","boundary":[0.5310924649238586,0.519002377986908,0.5579832196235657,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.519002377986908},{"x":0.5243697762489319,"y":0.519002377986908},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9936481714248657,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5142857432365417,0.519002377986908,0.5243697762489319,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.519002377986908},{"x":0.5025210380554199,"y":0.519002377986908},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5344418287277222},{"x":0.489075630903244,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9942584037780762,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.489075630903244,0.519002377986908,0.5025210380554199,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.519002377986908},{"x":0.4773109257221222,"y":0.519002377986908},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9935320615768433,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.4571428596973419,0.519002377986908,0.4773109257221222,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.519002377986908},{"x":0.44873949885368347,"y":0.519002377986908},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9851768016815186,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4420168101787567,0.519002377986908,0.44873949885368347,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.519002377986908},{"x":0.43529412150382996,"y":0.519002377986908},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5344418287277222},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9926942586898804,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.41848739981651306,0.519002377986908,0.43529412150382996,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9894084930419922,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.4882494204044342,0.7898739624023438,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.521377682685852},{"x":0.4117647111415863,"y":0.521377682685852},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5368170738220215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9811715483665466,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.39159664511680603,0.521377682685852,0.4100840389728546,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3781512677669525,"y":0.521377682685852},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5356294512748718},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9709299206733704,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.35798320174217224,0.5201900005340576,0.3764705955982208,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.519002377986908},{"x":0.4117647111415863,"y":0.521377682685852},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5356294512748718},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9760507345199585,"dir":"ltr","boundary":[0.35298320174217224,0.512002377986908,0.4150840389728546,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9476819634437561,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.5415676832199097,0.7848739624023438,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9868738651275635,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7277311086654663,0.5415676832199097,0.7495798468589783,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9943404793739319,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6873949766159058,0.5415676832199097,0.7176470756530762,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9965855479240417,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6470588445663452,0.5415676832199097,0.6773109436035156,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9950199127197266,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5865546464920044,0.5415676832199097,0.63193279504776,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9924729466438293,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5529412031173706,0.5415676832199097,0.5731092691421509,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9917153120040894,"dir":"rtl","str":"اقلام","boundary":[0.5159664154052734,0.5415676832199097,0.5411764979362488,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5415676832199097},{"x":0.507563054561615,"y":0.5415676832199097},{"x":0.507563054561615,"y":0.5570071339607239},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9929205179214478,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49747899174690247,0.5415676832199097,0.507563054561615,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5415676832199097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9964491724967957,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.4722689092159271,0.5415676832199097,0.48571428656578064,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5570071339607239},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9920489192008972,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.43697479367256165,0.5415676832199097,0.4588235318660736,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5570071339607239},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9946086406707764,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.42184874415397644,0.5415676832199097,0.4285714328289032,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5570071339607239},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9915919303894043,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.3983193337917328,0.5415676832199097,0.4117647111415863,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5415676832199097},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5415676832199097},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9936082363128662,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.3663865625858307,0.5415676832199097,0.38655462861061096,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5570071339607239},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9772368669509888,"dir":"rtl","str":"غیرخطی","boundary":[0.30924370884895325,0.5415676832199097,0.35462185740470886,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9891467690467834,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.5345676832199097,0.7898739624023438,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9881415963172913,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7579832077026367,0.5831353664398193,0.7831932902336121,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.7574530839920044,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7310924530029297,0.5831353664398193,0.7462185025215149,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7277311086654663,"y":0.599762499332428},{"x":0.6773109436035156,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9879373908042908,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.6773109436035156,0.5831353664398193,0.7277311086654663,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6638655662536621,"y":0.599762499332428},{"x":0.6252101063728333,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9845920205116272,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6252101063728333,0.5843230485916138,0.6638655662536621,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6117647290229797,"y":0.599762499332428},{"x":0.5899159908294678,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9611696004867554,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.5899159908294678,0.5843230485916138,0.6117647290229797,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5747899413108826,"y":0.599762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9899570941925049,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.5327731370925903,0.5843230485916138,0.5747899413108826,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5327731370925903,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9661266803741455,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.5761353664398193,0.7881932902336121,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9310795664787292,"dir":"rtl","str":"۱-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.6080760359764099,0.7831932902336121,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9923552870750427,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7344537973403931,0.6092636585235596,0.7529411911964417,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9887089729309082,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.6756302714347839,0.6092636585235596,0.7159664034843445,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9752132296562195,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.6022636585235596,0.7881932902336121,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7815126180648804,"y":0.646080732345581},{"x":0.7596638798713684,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9495972394943237,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.6318289637565613,0.7815126180648804,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9929984211921692,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7344537973403931,0.6318289637565613,0.7529411911964417,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9910961985588074,"dir":"rtl","str":"حداقل","boundary":[0.6840336322784424,0.6318289637565613,0.7142857313156128,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.985059380531311,"dir":"rtl","str":"سیکل","boundary":[0.6420168280601501,0.6318289637565613,0.6705882549285889,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9815670251846313,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.6248289637565613,0.7865126180648804,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9204879403114319,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.7613445520401001,0.6555819511413574,0.7831932902336121,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6555819511413574},{"x":0.75126051902771,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9860004782676697,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7344537973403931,0.6555819511413574,0.7529411911964417,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9927451014518738,"dir":"rtl","str":"مضرب","boundary":[0.6873949766159058,0.6567695736885071,0.7176470756530762,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900132417678833,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.6386554837226868,0.6579572558403015,0.6739495992660522,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9750356078147888,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.6509572558403015,0.7881932902336121,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7831932902336121,"y":0.675771951675415},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9485995769500732,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.6769596338272095,0.7831932902336121,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6769596338272095},{"x":0.75126051902771,"y":0.675771951675415},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9937082529067993,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7327731251716614,0.6769596338272095,0.7529411911964417,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9931519031524658,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.6924369931221008,0.6781472563743591,0.7142857313156128,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6605042219161987,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9848059415817261,"dir":"rtl","str":"پولی","boundary":[0.6605042219161987,0.6781472563743591,0.6789916157722473,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7831932902336121,"y":0.675771951675415},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6605042219161987,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9804310202598572,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.6711472563743591,0.7881932902336121,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9301497340202332,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.7007125616073608,0.7831932902336121,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9919571280479431,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.7092437148094177,0.7007125616073608,0.7529411911964417,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6991596817970276,"y":0.716152012348175},{"x":0.680672287940979,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9952169060707092,"dir":"rtl","str":"بران","boundary":[0.680672287940979,0.7007125616073608,0.6991596817970276,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7149643898010254},{"x":0.680672287940979,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9804649353027344,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.6937125616073608,0.7881932902336121,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.724465548992157},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9468334317207336,"dir":"rtl","str":"۶-۷","boundary":[0.7613445520401001,0.724465548992157,0.7815126180648804,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.724465548992157},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7232779264450073},{"x":0.756302535533905,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9915043115615845,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.7092437148094177,0.724465548992157,0.756302535533905,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.724465548992157},{"x":0.6974790096282959,"y":0.724465548992157},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9889633655548096,"dir":"rtl","str":"سیلور","boundary":[0.6672269105911255,0.724465548992157,0.6974790096282959,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.724465548992157},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9823344945907593,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.717465548992157,0.7865126180648804,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9010201096534729,"dir":"rtl","str":"۷-۷","boundary":[0.7613445520401001,0.7470308542251587,0.7848739624023438,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7624703049659729},{"x":0.707563042640686,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9879346489906311,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.707563042640686,0.7470308542251587,0.7529411911964417,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.988321840763092,"dir":"rtl","str":"گویال","boundary":[0.6689075827598572,0.7470308542251587,0.6957983374595642,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7470308542251587},{"x":0.658823549747467,"y":0.7470308542251587},{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226},{"x":0.653781533241272,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9798135757446289,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.7470308542251587,0.658823549747467,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9908269643783569,"dir":"rtl","str":"بلتون","boundary":[0.6218487620353699,0.7470308542251587,0.6470588445663452,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9477882385253906,"dir":"rtl","str":"۸-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.7695962190628052,0.7831932902336121,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7695962190628052},{"x":0.75126051902771,"y":0.7695962190628052},{"x":0.75126051902771,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9877667427062988,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.7058823704719543,0.7695962190628052,0.75126051902771,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9791060090065002,"dir":"rtl","str":"کاسپی","boundary":[0.6655462384223938,0.7707838416099548,0.6941176652908325,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6521008610725403,"y":0.786223292350769},{"x":0.6470588445663452,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9869628548622131,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.7707838416099548,0.6521008610725403,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6420168280601501,"y":0.786223292350769},{"x":0.5949580073356628,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9910711050033569,"dir":"rtl","str":"روزنبلات","boundary":[0.5949580073356628,0.7707838416099548,0.6420168280601501,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5966386795043945,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9795458912849426,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.7400308542251587,0.7898739624023438,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9814208745956421,"str":"چهار","boundary":[0.5210084319114685,0.8123515248298645,0.5462185144424438,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9814208745956421,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.8053515248298645,0.5512185144424439,0.8300403661727905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9305298924446106,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.18052256107330322,0.24033613502979279,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9305298924446106,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.17352256107330322,0.2453361350297928,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.8907682299613953,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.22565320134162903,0.24033613502979279,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.8907682299613953,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21865320134162902,0.2453361350297928,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.8169676065444946,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.24703088402748108,0.24033613502979279,0.2600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.8169676065444946,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24003088402748107,0.2453361350297928,0.2670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9587842226028442,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.2719714939594269,0.24033613502979279,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9587842226028442,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2649714939594269,0.2453361350297928,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9571194648742676,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21680672466754913,0.29572445154190063,0.2386554628610611,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9571194648742676,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.28872445154190063,0.2436554628610611,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9521865844726562,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21680672466754913,0.3194774389266968,0.2386554628610611,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9521865844726562,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.31247743892669677,0.2436554628610611,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3420427441596985},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3420427441596985},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9151712656021118,"str":"۲۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3420427441596985,0.24033613502979279,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3420427441596985},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3420427441596985},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9151712656021118,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3350427441596985,0.2453361350297928,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9675663113594055,"str":"۲۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.36579573154449463,0.2386554628610611,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9675663113594055,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3587957315444946,0.2436554628610611,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9384616613388062,"str":"۲۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4073634147644043,0.24369747936725616,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9384616613388062,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4003634147644043,0.24869747936725617,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9472060799598694,"str":"۲۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4323040246963501,0.24033613502979279,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9472060799598694,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4253040246963501,0.2453361350297928,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.7910802364349365,"str":"۳۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.45368170738220215,0.2386554628610611,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.7910802364349365,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44668170738220214,0.2436554628610611,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8833199739456177,"str":"۳۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4952494204044342,0.2386554628610611,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8833199739456177,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4882494204044342,0.2436554628610611,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.529691219329834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8000068664550781,"str":"۳۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5201900005340576,0.2386554628610611,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.529691219329834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8000068664550781,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5131900005340576,0.2436554628610611,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9604013562202454,"str":"۳۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5439429879188538,0.2386554628610611,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9604013562202454,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5369429879188538,0.2436554628610611,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5855106711387634},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9546989798545837,"str":"۳۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5855106711387634,0.24537815153598785,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5855106711387634},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9546989798545837,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5785106711387634,0.25037815153598786,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9651533961296082,"str":"۳۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6104512810707092,0.2386554628610611,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9651533961296082,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6034512810707092,0.2436554628610611,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9706547856330872,"str":"۳۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6330166459083557,0.2386554628610611,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9706547856330872,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6260166459083557,0.2436554628610611,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24033613502979279,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9670473337173462,"str":"۳۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6567695736885071,0.24033613502979279,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24033613502979279,"y":0.665083110332489},{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9670473337173462,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6497695736885071,0.2453361350297928,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9767783284187317,"str":"۳۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6793349385261536,0.2386554628610611,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9767783284187317,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6723349385261536,0.2436554628610611,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9684736132621765,"str":"۳۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7030878663063049,0.2369747906923294,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9684736132621765,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6960878663063049,0.2419747906923294,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24033613502979279,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8512634634971619,"str":"۳۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7256532311439514,0.24033613502979279,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24033613502979279,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8512634634971619,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7186532311439514,0.2453361350297928,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7482185363769531},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.962673544883728,"str":"۳۷۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7482185363769531,0.24033613502979279,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7482185363769531},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.962673544883728,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7412185363769531,0.2453361350297928,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9298735857009888,"str":"۳۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7684085369110107,0.24201680719852448,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9298735857009888,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7614085369110107,0.24701680719852448,0.7884726829528809],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/hrOOuznCsQLsFskc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/hFKokGRAwfOeDvst.jpg","blurred":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/AGnuZpEyXouilEKe.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00020749431522894924,0.9986724807354582,0.99901420384065]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9826459884643555,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.18171021342277527,0.7831932902336121,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.8914307355880737,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7344537973403931,0.18171021342277527,0.7445378303527832,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6773109436035156,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9899440407752991,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.6773109436035156,0.18171021342277527,0.7260504364967346,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6621848940849304,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9938587546348572,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6302521228790283,0.18171021342277527,0.6621848940849304,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6168067455291748,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5663865804672241,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9915676116943359,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.5663865804672241,0.18171021342277527,0.6168067455291748,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5546218752861023,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9871554970741272,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.5058823823928833,0.18171021342277527,0.5546218752861023,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9824051856994629,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.17471021342277526,0.7881932902336121,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7815126180648804,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9312720894813538,"dir":"rtl","str":"۱-۸","boundary":[0.7579832077026367,0.20427553355693817,0.7815126180648804,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.20427553355693817},{"x":0.75126051902771,"y":0.20427553355693817},{"x":0.75126051902771,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9870889782905579,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.20427553355693817,0.75126051902771,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9951893091201782,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6924369931221008,0.20427553355693817,0.7193277478218079,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9958758354187012,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6487395167350769,0.20427553355693817,0.6823529601097107,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.995479166507721,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5882353186607361,0.20546318590641022,0.6352941393852234,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9969552755355835,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5697479248046875,0.20546318590641022,0.5747899413108826,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22090260684490204},{"x":0.534453809261322,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9964140057563782,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.534453809261322,0.20546318590641022,0.5630252361297607,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22090260684490204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9934661388397217,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.49747899174690247,0.20546318590641022,0.5260504484176636,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.20546318590641022},{"x":0.489075630903244,"y":0.20546318590641022},{"x":0.489075630903244,"y":0.22090260684490204},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9935359358787537,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.45546218752861023,0.20546318590641022,0.489075630903244,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.20546318590641022},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20546318590641022},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22090260684490204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9899327158927917,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.40336135029792786,0.20546318590641022,0.43865546584129333,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.22802850604057312},{"x":0.778151273727417,"y":0.22802850604057312},{"x":0.778151273727417,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9438873529434204,"dir":"rtl","str":"۲-۸","boundary":[0.7596638798713684,0.22802850604057312,0.778151273727417,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.22802850604057312},{"x":0.75126051902771,"y":0.22802850604057312},{"x":0.75126051902771,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9896137714385986,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.22802850604057312,0.75126051902771,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9960534572601318,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6941176652908325,0.22802850604057312,0.7226890921592712,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.244655579328537},{"x":0.6554622054100037,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.996159017086029,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6554622054100037,0.22802850604057312,0.6857143044471741,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.244655579328537},{"x":0.5966386795043945,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9953618049621582,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5966386795043945,0.22802850604057312,0.6420168280601501,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5882353186607361,"y":0.244655579328537},{"x":0.5815126299858093,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9963860511779785,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5815126299858093,0.22802850604057312,0.5882353186607361,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5731092691421509,"y":0.244655579328537},{"x":0.5428571701049805,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9961409568786621,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.5428571701049805,0.22802850604057312,0.5731092691421509,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.244655579328537},{"x":0.5310924649238586,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9949818253517151,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.22802850604057312,0.5361344814300537,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5260504484176636,"y":0.244655579328537},{"x":0.49915966391563416,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9958711862564087,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.49915966391563416,0.22802850604057312,0.5260504484176636,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4924369752407074,"y":0.244655579328537},{"x":0.4638655483722687,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9915664196014404,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.4638655483722687,0.22921615839004517,0.4924369752407074,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.22921615839004517},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22921615839004517},{"x":0.45546218752861023,"y":0.244655579328537},{"x":0.4268907606601715,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.993731677532196,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.4268907606601715,0.22921615839004517,0.45546218752861023,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4084033668041229,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4084033668041229,"y":0.244655579328537},{"x":0.3781512677669525,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9912329912185669,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.3781512677669525,0.22921615839004517,0.4084033668041229,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7815126180648804,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7815126180648804,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3781512677669525,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9906922578811646,"dir":"ltr","boundary":[0.3731512677669525,0.19727553355693817,0.7865126180648804,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7815126180648804,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7815126180648804,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8876921534538269,"dir":"rtl","str":"۳-۸","boundary":[0.7596638798713684,0.25059381127357483,0.7815126180648804,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7529411911964417,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9933657050132751,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.25059381127357483,0.7529411911964417,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9961554408073425,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6907563209533691,0.2517814636230469,0.7193277478218079,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9938145279884338,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6554622054100037,0.2517814636230469,0.6840336322784424,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9963706731796265,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6033613681793213,0.2517814636230469,0.6487395167350769,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2672209143638611},{"x":0.583193302154541,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.996408224105835,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.583193302154541,0.2517814636230469,0.5899159908294678,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2517814636230469},{"x":0.578151285648346,"y":0.2517814636230469},{"x":0.578151285648346,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.996574342250824,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5495798587799072,0.2517814636230469,0.578151285648346,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9937101006507874,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.5126050710678101,0.2517814636230469,0.5411764979362488,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9944995641708374,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4789915978908539,0.2517814636230469,0.5042017102241516,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46554622054100037,"y":0.26840853691101074},{"x":0.43361344933509827,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9923820495605469,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.43361344933509827,0.2517814636230469,0.46554622054100037,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9491410255432129,"dir":"rtl","str":"۴-۸","boundary":[0.7613445520401001,0.27434679865837097,0.7831932902336121,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7529411911964417,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9921512007713318,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.27434679865837097,0.7529411911964417,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9965724945068359,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6924369931221008,0.27434679865837097,0.7193277478218079,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29097387194633484},{"x":0.658823549747467,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9951614737510681,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.658823549747467,0.27434679865837097,0.6840336322784424,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6033613681793213,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9949061870574951,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6033613681793213,0.27434679865837097,0.6487395167350769,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5899159908294678,"y":0.29097387194633484},{"x":0.583193302154541,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9948004484176636,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.583193302154541,0.27434679865837097,0.5899159908294678,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5445378422737122,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9966554641723633,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.5445378422737122,0.27434679865837097,0.5731092691421509,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.275534451007843},{"x":0.5361344814300537,"y":0.275534451007843},{"x":0.5361344814300537,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9949759840965271,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.275534451007843,0.5361344814300537,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.275534451007843},{"x":0.5243697762489319,"y":0.275534451007843},{"x":0.5243697762489319,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4941176474094391,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9969649314880371,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.4941176474094391,0.275534451007843,0.5243697762489319,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.275534451007843},{"x":0.48739495873451233,"y":0.275534451007843},{"x":0.48739495873451233,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4588235318660736,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.995236337184906,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.4588235318660736,0.275534451007843,0.48739495873451233,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.275534451007843},{"x":0.44873949885368347,"y":0.275534451007843},{"x":0.44873949885368347,"y":0.29097387194633484},{"x":0.42352941632270813,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9945870637893677,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.42352941632270813,0.275534451007843,0.44873949885368347,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.275534451007843},{"x":0.4117647111415863,"y":0.275534451007843},{"x":0.4117647111415863,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3798319399356842,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9920201897621155,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.3798319399356842,0.275534451007843,0.4117647111415863,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8873473405838013,"dir":"rtl","str":"۵-۸","boundary":[0.7596638798713684,0.2992874085903168,0.7815126180648804,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2992874085903168},{"x":0.75126051902771,"y":0.2992874085903168},{"x":0.75126051902771,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9925960898399353,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7344537973403931,0.2992874085903168,0.75126051902771,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9972652792930603,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6941176652908325,0.2992874085903168,0.7226890921592712,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3147268295288086},{"x":0.658823549747467,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9944583773612976,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.658823549747467,0.2992874085903168,0.6840336322784424,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9957861304283142,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6033613681793213,0.2992874085903168,0.6487395167350769,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3147268295288086},{"x":0.583193302154541,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9961262345314026,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.583193302154541,0.2992874085903168,0.5915966629981995,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2992874085903168},{"x":0.578151285648346,"y":0.2992874085903168},{"x":0.578151285648346,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9946345686912537,"dir":"rtl","str":"تحویل","boundary":[0.5478991866111755,0.2992874085903168,0.578151285648346,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9954071044921875,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.5008403658866882,0.2992874085903168,0.5327731370925903,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2992874085903168},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2992874085903168},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9856130480766296,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4756302535533905,0.2992874085903168,0.48571428656578064,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2992874085903168},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2992874085903168},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3147268295288086},{"x":0.440336138010025,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9953031539916992,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.440336138010025,0.2992874085903168,0.46890756487846375,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9847000241279602,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.3848739564418793,0.2992874085903168,0.4252100884914398,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9266210198402405,"dir":"rtl","str":"۶-۸","boundary":[0.7596638798713684,0.3230403661727905,0.7815126180648804,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9886227250099182,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7344537973403931,0.3230403661727905,0.7546218633651733,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9957613348960876,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.6941176652908325,0.3230403661727905,0.7210084199905396,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9959955811500549,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6521008610725403,0.3230403661727905,0.6840336322784424,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9957022070884705,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5899159908294678,0.3230403661727905,0.6352941393852234,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3230403661727905},{"x":0.578151285648346,"y":0.3230403661727905},{"x":0.578151285648346,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9963948130607605,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5714285969734192,0.3230403661727905,0.578151285648346,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9960903525352478,"dir":"rtl","str":"ارسال","boundary":[0.5378151535987854,0.3230403661727905,0.5647059082984924,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9947665929794312,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.4907563030719757,0.3230403661727905,0.5226891040802002,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3372921645641327},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800750613212585,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46554622054100037,0.3230403661727905,0.4756302535533905,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3230403661727905},{"x":0.462184876203537,"y":0.3230403661727905},{"x":0.462184876203537,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9935063123703003,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.4285714328289032,0.3230403661727905,0.462184876203537,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3230403661727905},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3230403661727905},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9809824824333191,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.3764705955982208,0.3230403661727905,0.41680672764778137,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3764705955982208,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9888343214988708,"dir":"ltr","boundary":[0.3714705955982208,0.24359381127357482,0.7881932902336121,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9871811866760254,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.3681710362434387,0.7831932902336121,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8946945071220398,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7344537973403931,0.3681710362434387,0.7428571581840515,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9883663654327393,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.6789916157722473,0.3681710362434387,0.7277311086654663,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9827718734741211,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6268907785415649,0.3681710362434387,0.6638655662536621,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9401246309280396,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.5915966629981995,0.3693586587905884,0.6117647290229797,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5764706134796143,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9894007444381714,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5512605309486389,0.3693586587905884,0.5764706134796143,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5478991866111755,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.960730791091919,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5361344814300537,0.3693586587905884,0.5478991866111755,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9717771410942078,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.3611710362434387,0.7881932902336121,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7579832077026367,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9073405265808105,"dir":"rtl","str":"۱-۹","boundary":[0.7579832077026367,0.3931116461753845,0.7831932902336121,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7529411911964417,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9929714202880859,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.3931116461753845,0.7529411911964417,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900087118148804,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6907563209533691,0.3931116461753845,0.7193277478218079,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6638655662536621,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9809249043464661,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6638655662536621,0.3931116461753845,0.6873949766159058,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9954571723937988,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6184874176979065,0.3931116461753845,0.6487395167350769,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9863031506538391,"dir":"rtl","str":"دورهای","boundary":[0.5647059082984924,0.3931116461753845,0.6016806960105896,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9953871965408325,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5462185144424438,0.3931116461753845,0.5529412031173706,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48739495873451233,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9889722466468811,"dir":"rtl","str":"هزینههای","boundary":[0.48739495873451233,0.3931116461753845,0.5378151535987854,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40855106711387634},{"x":0.440336138010025,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9863550066947937,"dir":"rtl","str":"یکسان","boundary":[0.440336138010025,0.3931116461753845,0.4756302535533905,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9364227056503296,"dir":"rtl","str":"۲-۹","boundary":[0.7596638798713684,0.41567695140838623,0.7831932902336121,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9929768443107605,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.41567695140838623,0.7529411911964417,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7210084199905396,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7210084199905396,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6907563209533691,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9887956976890564,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6907563209533691,0.41567695140838623,0.7210084199905396,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9757304787635803,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6638655662536621,0.41567695140838623,0.6873949766159058,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6184874176979065,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9950125217437744,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6184874176979065,0.41567695140838623,0.6487395167350769,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5983193516731262,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5630252361297607,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9819700717926025,"dir":"rtl","str":"دورهای","boundary":[0.5630252361297607,0.41567695140838623,0.5983193516731262,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5512605309486389,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9966336488723755,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5462185144424438,0.4168646037578583,0.5512605309486389,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43111640214920044},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9922033548355103,"dir":"rtl","str":"هزینههای","boundary":[0.48739495873451233,0.4168646037578583,0.5361344814300537,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4739495813846588,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4436974823474884,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9910565614700317,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.4436974823474884,0.4168646037578583,0.4739495813846588,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.440336138010025,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9841794371604919,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.3861116461753845,0.7881932902336121,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9082449674606323,"dir":"rtl","str":"۳-۹","boundary":[0.7596638798713684,0.4394299387931824,0.7815126180648804,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9894993901252747,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.4394299387931824,0.7529411911964417,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9882288575172424,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6924369931221008,0.4394299387931824,0.7193277478218079,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9797024130821228,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6638655662536621,0.4394299387931824,0.6857143044471741,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9928089380264282,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.6168067455291748,0.4394299387931824,0.6487395167350769,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9844179153442383,"dir":"rtl","str":"دورهای","boundary":[0.5647059082984924,0.4394299387931824,0.5983193516731262,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9962680339813232,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5462185144424438,0.4406175911426544,0.5529412031173706,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9949046969413757,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.5042017102241516,0.4406175911426544,0.5361344814300537,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9817361235618591,"dir":"ltr","boundary":[0.4992017102241516,0.43242993879318237,0.7865126180648804,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9916463494300842,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.4821852743625641,0.7848739624023438,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.8331509828567505,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.7277311086654663,0.4821852743625641,0.7478991746902466,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9854826927185059,"dir":"rtl","str":"تخفیف","boundary":[0.6873949766159058,0.4821852743625641,0.7226890921592712,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.989963710308075,"dir":"rtl","str":"مقداری","boundary":[0.6302521228790283,0.4821852743625641,0.6705882549285889,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9612698554992676,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.4751852743625641,0.7898739624023438,0.5034370429515839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7495798468589783,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9450783133506775,"dir":"rtl","str":"۱-۱۰","boundary":[0.7478991746902466,0.5059382319450378,0.7831932902336121,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7042016983032227,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9917206764221191,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.7042016983032227,0.5059382319450378,0.7411764860153198,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6924369931221008,"y":0.521377682685852},{"x":0.658823549747467,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9922977089881897,"dir":"rtl","str":"تخفیف","boundary":[0.658823549747467,0.5071259140968323,0.6924369931221008,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9815022945404053,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6268907785415649,0.5071259140968323,0.6420168280601501,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5427553653717041},{"x":0.75126051902771,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9174964427947998,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰","boundary":[0.75126051902771,0.5285035371780396,0.7831932902336121,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.990995466709137,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.7042016983032227,0.5285035371780396,0.7428571581840515,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5439429879188538},{"x":0.658823549747467,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9909400343894958,"dir":"rtl","str":"تخفیف","boundary":[0.658823549747467,0.5285035371780396,0.6924369931221008,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.529691219329834},{"x":0.6436975002288818,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9912439584732056,"dir":"rtl","str":"افزایشی","boundary":[0.6033613681793213,0.529691219329834,0.6453781723976135,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9779811501502991,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.5001259140968323,0.7881932902336121,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9904642105102539,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7428571581840515,0.5795724391937256,0.7848739624023438,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9904642105102539,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.5725724391937256,0.7898739624023438,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9777428507804871,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7596638798713684,0.6033254265785217,0.7831932902336121,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6045130491256714},{"x":0.756302535533905,"y":0.6045130491256714},{"x":0.756302535533905,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9003676176071167,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7344537973403931,0.6045130491256714,0.756302535533905,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9849371910095215,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6689075827598572,0.6045130491256714,0.7260504364967346,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6175771951675415},{"x":0.653781533241272,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.6050313711166382,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.653781533241272,0.6045130491256714,0.6638655662536621,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9790294766426086,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6067227125167847,0.6045130491256714,0.6487395167350769,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9479609727859497,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.5975130491256714,0.7881932902336121,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9825484156608582,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7596638798713684,0.6282660365104675,0.7831932902336121,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6282660365104675},{"x":0.756302535533905,"y":0.6282660365104675},{"x":0.756302535533905,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9377437233924866,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7327731251716614,0.6282660365104675,0.756302535533905,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9788551330566406,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6840336322784424,0.6282660365104675,0.7260504364967346,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.6391151547431946,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6672269105911255,0.6294536590576172,0.6773109436035156,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9786088466644287,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6067227125167847,0.6294536590576172,0.6638655662536621,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.955467700958252,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.6224536590576172,0.7881932902336121,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9935200214385986,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7327731251716614,0.6543943285942078,0.7848739624023438,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9850445985794067,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6873949766159058,0.6543943285942078,0.7260504364967346,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9888970255851746,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.6473943285942078,0.7898739624023438,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9851816892623901,"str":"پنج","boundary":[0.4907563030719757,0.8147268295288086,0.5092437267303467,0.8230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.9851816892623901,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8077268295288086,0.5142437267303467,0.8300403661727905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.24369747936725616,"y":0.18289786577224731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9581453204154968,"str":"۴۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.24537815153598785,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.24369747936725616,"y":0.18289786577224731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9581453204154968,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.25037815153598786,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9582576751708984,"str":"۴۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.20783847570419312,0.24033613502979279,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9582576751708984,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2008384757041931,0.2453361350297928,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23990498483181},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9644780158996582,"str":"۳۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.23159144818782806,0.2386554628610611,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23990498483181},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9644780158996582,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22459144818782806,0.2436554628610611,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.255344420671463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.255344420671463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9428200721740723,"str":"۳۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.255344420671463,0.24033613502979279,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.255344420671463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.255344420671463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9428200721740723,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.248344420671463,0.2453361350297928,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8226377367973328,"str":"۳۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2779097259044647,0.2386554628610611,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8226377367973328,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2709097259044647,0.2436554628610611,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9723148941993713,"str":"۳۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3004750609397888,0.2386554628610611,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9723148941993713,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2934750609397888,0.2436554628610611,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9591587781906128,"str":"۴۰۴","boundary":[0.21680672466754913,0.3230403661727905,0.24033613502979279,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9591587781906128,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3160403661727905,0.2453361350297928,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.956501305103302,"str":"۴۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.3693586587905884,0.24033613502979279,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3693586587905884},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.956501305103302,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3623586587905884,0.2453361350297928,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9685080647468567,"str":"۴۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.39429929852485657,0.2386554628610611,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9685080647468567,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.38729929852485656,0.2436554628610611,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9636228680610657,"str":"۴۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4180522561073303,0.2369747906923294,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9636228680610657,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4110522561073303,0.2419747906923294,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.967898964881897,"str":"۴۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4406175911426544,0.24033613502979279,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.967898964881897,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4336175911426544,0.2453361350297928,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949579119682312,"str":"۴۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4821852743625641,0.24369747936725616,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24369747936725616,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949579119682312,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4751852743625641,0.24869747936725617,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9552446007728577,"str":"۴۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5071259140968323,0.24201680719852448,0.5178147554397583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9552446007728577,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5001259140968323,0.24701680719852448,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5308788418769836},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9665740728378296,"str":"۴۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5308788418769836,0.2369747906923294,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5308788418769836},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9665740728378296,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5238788418769836,0.2419747906923294,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9531009793281555,"str":"۴۶۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5795724391937256,0.2386554628610611,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9531009793281555,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5725724391937256,0.2436554628610611,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9617783427238464,"str":"۴۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6045130491256714,0.24033613502979279,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9617783427238464,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5975130491256714,0.2453361350297928,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6294536590576172},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6389548778533936},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9627575278282166,"str":"۴۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6294536590576172,0.24201680719852448,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6294536590576172},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6389548778533936},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9627575278282166,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6224536590576172,0.24701680719852448,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9477887153625488,"str":"۴۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6543943285942078,0.24537815153598785,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9477887153625488,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6473943285942078,0.25037815153598786,0.6708954877853394],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/EmdaQfGOkEJtackw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/gYPcFuFyqzeSLcdF.jpg","blurred":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/EsVLtPoYecjwREPL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/JTSobvwtNkmCvlap-sec.webp","jpeg":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/QWQzEyVwoTtfsZyp.jpg","blurred":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/KgOdoeYFHrtkqmSI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00043176521513071307,0.9986724807354582,0.9990127932917761]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9879860281944275,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7109243869781494,0.3705463111400604,0.7831932902336121,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9879860281944275,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.3635463111400604,0.7881932902336121,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7815126180648804,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9919991493225098,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7310924530029297,0.3931116461753845,0.7815126180648804,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7210084199905396,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9939457178115845,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.6655462384223938,0.3931116461753845,0.7210084199905396,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9877623319625854,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6302521228790283,0.3931116461753845,0.6554622054100037,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6201680898666382,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.994577944278717,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.3931116461753845,0.6201680898666382,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5310924649238586,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9882833361625671,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.5310924649238586,0.3931116461753845,0.6016806960105896,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5193277597427368,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9827820062637329,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.4924369752407074,0.3931116461753845,0.5193277597427368,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3931116461753845},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3931116461753845},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41092637181282043},{"x":0.440336138010025,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9849735498428345,"dir":"rtl","str":"برانگیز","boundary":[0.440336138010025,0.3931116461753845,0.48067227005958557,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4302521049976349,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4252100884914398,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9910239577293396,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.3931116461753845,0.4302521049976349,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4151260554790497,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3815126121044159,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9889491200447083,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.3815126121044159,0.3931116461753845,0.4151260554790497,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3931116461753845},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3931116461753845},{"x":0.37142857909202576,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3327731192111969,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9958256483078003,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.3327731192111969,0.3931116461753845,0.37142857909202576,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3931116461753845},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3931116461753845},{"x":0.32268908619880676,"y":0.41092637181282043},{"x":0.29579833149909973,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9896826148033142,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.29579833149909973,0.3931116461753845,0.32268908619880676,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2857142984867096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2705882489681244,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.976520836353302,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.2705882489681244,0.3931116461753845,0.2857142984867096,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3931116461753845},{"x":0.26050421595573425,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9910982251167297,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.21512605249881744,0.3931116461753845,0.26050421595573425,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7394958138465881,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.99256831407547,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.7394958138465881,0.4144892990589142,0.7848739624023438,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.997000515460968,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7058823704719543,0.4144892990589142,0.7310924530029297,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9794411063194275,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.4144892990589142,0.7042016983032227,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6756302714347839,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.99764084815979,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6756302714347839,0.4144892990589142,0.6924369931221008,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9913968443870544,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6302521228790283,0.4144892990589142,0.6689075827598572,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6235294342041016,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5731092691421509,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9912068247795105,"dir":"rtl","str":"اثربخش","boundary":[0.5731092691421509,0.4144892990589142,0.6235294342041016,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5647059082984924,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9959349632263184,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5495798587799072,0.4144892990589142,0.5647059082984924,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.994383692741394,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5243697762489319,0.4144892990589142,0.5428571701049805,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5210084319114685,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.995417058467865,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.4941176474094391,0.4144892990589142,0.5210084319114685,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48571428656578064,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4453781545162201,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.997007429599762,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.4453781545162201,0.4144892990589142,0.48571428656578064,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4144892990589142},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4144892990589142},{"x":0.43865546584129333,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9826292991638184,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4285714328289032,0.4144892990589142,0.43865546584129333,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4252100884914398,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3983193337917328,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.991089403629303,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.3983193337917328,0.4144892990589142,0.4252100884914398,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3848739564418793,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3512605130672455,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9945081472396851,"dir":"rtl","str":"آمدن","boundary":[0.3512605130672455,0.4144892990589142,0.3848739564418793,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3445378243923187,"y":0.43111640214920044},{"x":0.29579833149909973,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9941367506980896,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.29579833149909973,0.4144892990589142,0.3445378243923187,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2873949706554413,"y":0.43111640214920044},{"x":0.27394959330558777,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9949891567230225,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27394959330558777,0.4144892990589142,0.2873949706554413,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.267226904630661,"y":0.4144892990589142},{"x":0.267226904630661,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9928926825523376,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.21512605249881744,0.4144892990589142,0.267226904630661,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9873687624931335,"dir":"rtl","str":"رقابتی","boundary":[0.7445378303527832,0.4394299387931824,0.7831932902336121,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45130640268325806},{"x":0.707563042640686,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9903283715248108,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.707563042640686,0.4394299387931824,0.7327731251716614,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4394299387931824},{"x":0.707563042640686,"y":0.4394299387931824},{"x":0.707563042640686,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9396325945854187,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.4394299387931824,0.707563042640686,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9779769778251648,"dir":"rtl","str":"لذا","boundary":[0.6773109436035156,0.4394299387931824,0.6924369931221008,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45130640268325806},{"x":0.605042040348053,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.981724739074707,"dir":"rtl","str":"سازمانها","boundary":[0.605042040348053,0.4394299387931824,0.6638655662536621,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45130640268325806},{"x":0.583193302154541,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9760853052139282,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.583193302154541,0.4394299387931824,0.5932773351669312,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9847561120986938,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5445378422737122,0.4394299387931824,0.5714285969734192,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45130640268325806},{"x":0.462184876203537,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9868778586387634,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.462184876203537,0.4394299387931824,0.5327731370925903,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4394299387931824},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4394299387931824},{"x":0.45042017102241516,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9942549467086792,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.4100840389728546,0.4394299387931824,0.45042017102241516,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3983193337917328,"y":0.45130640268325806},{"x":0.39159664511680603,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9805735349655151,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.39159664511680603,0.4394299387931824,0.3983193337917328,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45130640268325806},{"x":0.29579833149909973,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9807173013687134,"dir":"rtl","str":"موجودیهای","boundary":[0.29579833149909973,0.4394299387931824,0.3798319399356842,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2840336263179779,"y":0.45130640268325806},{"x":0.26050421595573425,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9846763610839844,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.26050421595573425,0.4394299387931824,0.2840336263179779,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2201680690050125,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9792472124099731,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.2201680690050125,0.4394299387931824,0.24705882370471954,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21848739683628082,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.921116054058075,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.4394299387931824,0.21848739683628082,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9848932027816772,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.7344537973403931,0.4572446644306183,0.7848739624023438,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9866356253623962,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.7008403539657593,0.4572446644306183,0.7277311086654663,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4750593900680542},{"x":0.658823549747467,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9898263216018677,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.658823549747467,0.4572446644306183,0.6974790096282959,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.983629584312439,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6521008610725403,0.4572446644306183,0.6571428775787354,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9918667078018188,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.5966386795043945,0.4572446644306183,0.6453781723976135,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9896775484085083,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.5663865804672241,0.4572446644306183,0.5882353186607361,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9910070896148682,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5327731370925903,0.4572446644306183,0.5579832196235657,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4750593900680542},{"x":0.529411792755127,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9854761958122253,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.4572446644306183,0.5327731370925903,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9908416271209717,"dir":"rtl","str":"لوازم","boundary":[0.4941176474094391,0.4572446644306183,0.5210084319114685,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4572446644306183},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4572446644306183},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4750593900680542},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9698929786682129,"dir":"rtl","str":"یدکی","boundary":[0.45042017102241516,0.4572446644306183,0.48571428656578064,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4750593900680542},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9925655126571655,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43865546584129333,0.4572446644306183,0.4436974823474884,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9893376231193542,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.3781512677669525,0.4572446644306183,0.4302521049976349,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4750593900680542},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.990247905254364,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36974790692329407,0.4572446644306183,0.3764705955982208,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4750593900680542},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9962601065635681,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.32268908619880676,0.4572446644306183,0.3630252182483673,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4572446644306183},{"x":0.31596639752388,"y":0.4572446644306183},{"x":0.31596639752388,"y":0.4750593900680542},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9955825209617615,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31092438101768494,0.4572446644306183,0.31596639752388,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9934906363487244,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2537815272808075,0.4572446644306183,0.3025210201740265,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4750593900680542},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9928455352783203,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.21512605249881744,0.4572446644306183,0.24537815153598785,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9856685400009155,"dir":"rtl","str":"میدهند","boundary":[0.7327731251716614,0.4821852743625641,0.7848739624023438,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9715229272842407,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.4821852743625641,0.7310924530029297,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9892444014549255,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6689075827598572,0.4821852743625641,0.7176470756530762,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49643704295158386},{"x":0.63193279504776,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9755334854125977,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.63193279504776,0.4821852743625641,0.6571428775787354,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9908240437507629,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5714285969734192,0.4821852743625641,0.6201680898666382,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9845400452613831,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5243697762489319,0.4821852743625641,0.5596638917922974,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5092437267303467,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9829316735267639,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.4821852743625641,0.5126050710678101,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.48099762201309204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.48099762201309204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49643704295158386},{"x":0.45042017102241516,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9946712255477905,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.45042017102241516,0.48099762201309204,0.49747899174690247,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.48099762201309204},{"x":0.43865546584129333,"y":0.48099762201309204},{"x":0.43865546584129333,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3949579894542694,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9959284067153931,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.3949579894542694,0.48099762201309204,0.43865546584129333,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3815126121044159,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3815126121044159,"y":0.49643704295158386},{"x":0.34285715222358704,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9945328831672668,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.34285715222358704,0.48099762201309204,0.3815126121044159,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.48099762201309204},{"x":0.34285715222358704,"y":0.48099762201309204},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4952494204044342},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9702898859977722,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34117648005485535,0.48099762201309204,0.34285715222358704,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3294117748737335,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4952494204044342},{"x":0.267226904630661,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9859092831611633,"dir":"rtl","str":"هزینههای","boundary":[0.267226904630661,0.48099762201309204,0.3294117748737335,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2554621994495392,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9863781929016113,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.21512605249881744,0.48099762201309204,0.2554621994495392,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.519002377986908},{"x":0.7361344695091248,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9915385246276855,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.7361344695091248,0.5023753046989441,0.7848739624023438,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7210084199905396,"y":0.519002377986908},{"x":0.7109243869781494,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9228902459144592,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7109243869781494,0.5023753046989441,0.7210084199905396,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7042016983032227,"y":0.519002377986908},{"x":0.6857143044471741,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9876766800880432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.6857143044471741,0.5023753046989441,0.7042016983032227,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6705882549285889,"y":0.519002377986908},{"x":0.6369748115539551,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9905338883399963,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.6369748115539551,0.5023753046989441,0.6705882549285889,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6184874176979065,"y":0.519002377986908},{"x":0.6016806960105896,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9847484827041626,"dir":"rtl","str":"۴۵","boundary":[0.6016806960105896,0.5023753046989441,0.6184874176979065,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5899159908294678,"y":0.519002377986908},{"x":0.583193302154541,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9935770034790039,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.583193302154541,0.5023753046989441,0.5899159908294678,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5697479248046875,"y":0.519002377986908},{"x":0.5546218752861023,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9592932462692261,"dir":"rtl","str":"۹۰","boundary":[0.5546218752861023,0.5023753046989441,0.5697479248046875,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5428571701049805,"y":0.519002377986908},{"x":0.5109243988990784,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9910459518432617,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.5109243988990784,0.5023753046989441,0.5428571701049805,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5008403658866882,"y":0.519002377986908},{"x":0.4924369752407074,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9924604892730713,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4924369752407074,0.5023753046989441,0.5008403658866882,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4773109257221222,"y":0.519002377986908},{"x":0.46722689270973206,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9831772446632385,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.46722689270973206,0.5023753046989441,0.4773109257221222,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5023753046989441},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5023753046989441},{"x":0.44873949885368347,"y":0.519002377986908},{"x":0.3932773172855377,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9824146628379822,"dir":"rtl","str":"هزینههای","boundary":[0.3932773172855377,0.5023753046989441,0.44873949885368347,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5023753046989441},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5023753046989441},{"x":0.37478992342948914,"y":0.519002377986908},{"x":0.3462184965610504,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9837650656700134,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.3462184965610504,0.5023753046989441,0.37478992342948914,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3327731192111969,"y":0.519002377986908},{"x":0.32773110270500183,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9823277592658997,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32773110270500183,0.5023753046989441,0.3327731192111969,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3126050531864166,"y":0.519002377986908},{"x":0.2991596758365631,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9887192845344543,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.2991596758365631,0.5023753046989441,0.3126050531864166,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2857142984867096,"y":0.519002377986908},{"x":0.27899160981178284,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9851182699203491,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.27899160981178284,0.5023753046989441,0.2857142984867096,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2705882489681244,"y":0.519002377986908},{"x":0.26218488812446594,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9893043637275696,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.26218488812446594,0.5023753046989441,0.2705882489681244,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2521008551120758,"y":0.519002377986908},{"x":0.21680672466754913,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9878084063529968,"dir":"rtl","str":"درنظر","boundary":[0.21680672466754913,0.5023753046989441,0.2521008551120758,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7848739624023438,"y":0.54038006067276},{"x":0.7445378303527832,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9952357411384583,"dir":"rtl","str":"گرفتن","boundary":[0.7445378303527832,0.5261282920837402,0.7848739624023438,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7344537973403931,"y":0.54038006067276},{"x":0.7142857313156128,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9969339966773987,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.7142857313156128,0.5261282920837402,0.7344537973403931,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.54038006067276},{"x":0.6571428775787354,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9926885366439819,"dir":"rtl","str":"فعالیتی","boundary":[0.6571428775787354,0.5261282920837402,0.7042016983032227,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6487395167350769,"y":0.54038006067276},{"x":0.63193279504776,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9918276071548462,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.63193279504776,0.5249406099319458,0.6487395167350769,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6218487620353699,"y":0.54038006067276},{"x":0.5983193516731262,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9930651783943176,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5983193516731262,0.5249406099319458,0.6218487620353699,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5882353186607361,"y":0.54038006067276},{"x":0.5378151535987854,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9886359572410583,"dir":"rtl","str":"میدهند","boundary":[0.5378151535987854,0.5249406099319458,0.5882353186607361,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5361344814300537,"y":0.54038006067276},{"x":0.5310924649238586,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9784327149391174,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.5249406099319458,0.5361344814300537,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5210084319114685,"y":0.54038006067276},{"x":0.48739495873451233,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9912999868392944,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.48739495873451233,0.5249406099319458,0.5210084319114685,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9885615110397339,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.4302521049976349,0.5249406099319458,0.4773109257221222,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9827807545661926,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4268907606601715,0.5249406099319458,0.4302521049976349,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5249406099319458},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5249406099319458},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9906068444252014,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3966386616230011,0.5249406099319458,0.41680672764778137,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5249406099319458},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5249406099319458},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.993468165397644,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.3495798408985138,0.5249406099319458,0.38655462861061096,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5249406099319458},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5249406099319458},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9861977100372314,"dir":"rtl","str":"بیانگر","boundary":[0.3042016923427582,0.5249406099319458,0.33949580788612366,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5391923785209656},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9925613403320312,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.27899160981178284,0.5249406099319458,0.29411765933036804,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5391923785209656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9955223798751831,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24033613502979279,0.5249406099319458,0.2689075767993927,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5249406099319458},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9868512153625488,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.5249406099319458,0.23193277418613434,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9922589659690857,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7529411911964417,0.5486935973167419,0.7848739624023438,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9895245432853699,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7394958138465881,0.5486935973167419,0.7445378303527832,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9658612012863159,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6873949766159058,0.5486935973167419,0.7310924530029297,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9935657382011414,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.6369748115539551,0.5486935973167419,0.6789916157722473,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900095462799072,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5932773351669312,0.5486935973167419,0.6285714507102966,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9894393682479858,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.5486935973167419,0.5848739743232727,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.993050754070282,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.5394958257675171,0.5486935973167419,0.5714285969734192,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9955465197563171,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5025210380554199,0.5486935973167419,0.5310924649238586,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5605700612068176},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9922645092010498,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48571428656578064,0.5486935973167419,0.4941176474094391,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9767371416091919,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.4571428596973419,0.5486935973167419,0.4773109257221222,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5486935973167419},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5486935973167419},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9878063201904297,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4436974823474884,0.5486935973167419,0.44873949885368347,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5486935973167419},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5486935973167419},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.990953266620636,"dir":"rtl","str":"داراییهای","boundary":[0.3680672347545624,0.5486935973167419,0.43361344933509827,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5486935973167419},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5486935973167419},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5605700612068176},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900835156440735,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.32773110270500183,0.5486935973167419,0.35966387391090393,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9944725632667542,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3142857253551483,0.5486935973167419,0.3193277418613434,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5486935973167419},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5486935973167419},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9879264235496521,"dir":"rtl","str":"موجودیها","boundary":[0.2369747906923294,0.5486935973167419,0.30588236451148987,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9867359399795532,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.5486935973167419,0.22857142984867096,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9923825860023499,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.7462185025215149,0.570071280002594,0.7848739624023438,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.570071280002594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.570071280002594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9902041554450989,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.6924369931221008,0.570071280002594,0.7327731251716614,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.570071280002594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.570071280002594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9703595042228699,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.570071280002594,0.6890756487846375,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.570071280002594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.570071280002594},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9818282723426819,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6352941393852234,0.570071280002594,0.6722689270973206,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.570071280002594},{"x":0.6218487620353699,"y":0.570071280002594},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9897406697273254,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.5882353186607361,0.570071280002594,0.6218487620353699,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.570071280002594},{"x":0.5747899413108826,"y":0.570071280002594},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9859762787818909,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5310924649238586,0.570071280002594,0.5747899413108826,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.570071280002594},{"x":0.5159664154052734,"y":0.570071280002594},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5819477438926697},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9771037101745605,"dir":"rtl","str":"موجودیها","boundary":[0.44873949885368347,0.570071280002594,0.5159664154052734,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.570071280002594},{"x":0.43361344933509827,"y":0.570071280002594},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9413188099861145,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4285714328289032,0.570071280002594,0.43361344933509827,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.570071280002594},{"x":0.4151260554790497,"y":0.570071280002594},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5819477438926697},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9693039059638977,"dir":"rtl","str":"سفارشها","boundary":[0.35462185740470886,0.570071280002594,0.4151260554790497,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.570071280002594},{"x":0.33949580788612366,"y":0.570071280002594},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9267076253890991,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3327731192111969,0.570071280002594,0.33949580788612366,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.570071280002594},{"x":0.3193277418613434,"y":0.570071280002594},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9680354595184326,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.2705882489681244,0.570071280002594,0.3193277418613434,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594},{"x":0.2554621994495392,"y":0.570071280002594},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9844366908073425,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.21512605249881744,0.570071280002594,0.2554621994495392,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9834056496620178,"dir":"rtl","str":"جلوگیری","boundary":[0.7260504364967346,0.5902612805366516,0.7848739624023438,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9962324500083923,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7042016983032227,0.5902612805366516,0.7142857313156128,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9898119568824768,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6672269105911255,0.5902612805366516,0.6924369931221008,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5902612805366516},{"x":0.658823549747467,"y":0.5902612805366516},{"x":0.658823549747467,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9807355403900146,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.6285714507102966,0.5902612805366516,0.658823549747467,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5902612805366516},{"x":0.610084056854248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.610084056854248,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.983566403388977,"dir":"rtl","str":"کالا","boundary":[0.5865546464920044,0.5902612805366516,0.610084056854248,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9598363041877747,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5714285969734192,0.5902612805366516,0.5747899413108826,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9858967065811157,"dir":"rtl","str":"فساد","boundary":[0.5411764979362488,0.5902612805366516,0.5680672526359558,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6057007312774658},{"x":0.534453809261322,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9854181408882141,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.5902612805366516,0.5394958257675171,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6057007312774658},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.981384813785553,"dir":"rtl","str":"فرسودگی","boundary":[0.46722689270973206,0.5902612805366516,0.5226891040802002,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9620265960693359,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.5902612805366516,0.4638655483722687,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6057007312774658},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.990091860294342,"dir":"rtl","str":"سرقت","boundary":[0.40672269463539124,0.5902612805366516,0.4453781545162201,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6057007312774658},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9650474190711975,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38991597294807434,0.5902612805366516,0.3949579894542694,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5902612805366516},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5902612805366516},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.7353925108909607,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3798319399356842,0.5902612805366516,0.38823530077934265,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.796846330165863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.37310925126075745,0.5902612805366516,0.3781512677669525,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6057007312774658},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599359035491943,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35630252957344055,0.5902612805366516,0.3613445460796356,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9772151708602905,"dir":"rtl","str":"راکد","boundary":[0.3193277418613434,0.5902612805366516,0.3445378243923187,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5902612805366516},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5902612805366516},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9844770431518555,"dir":"rtl","str":"ماندن","boundary":[0.2705882489681244,0.5902612805366516,0.30588236451148987,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5902612805366516},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8980066776275635,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.25882354378700256,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9852984547615051,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.7193277478218079,0.6116389632225037,0.7848739624023438,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6116389632225037},{"x":0.707563042640686,"y":0.6116389632225037},{"x":0.707563042640686,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.977554440498352,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6974790096282959,0.6116389632225037,0.707563042640686,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9869465827941895,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6638655662536621,0.6116389632225037,0.6857143044471741,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9722702503204346,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.6116389632225037,0.6605042219161987,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9902904629707336,"dir":"rtl","str":"تخمین","boundary":[0.6033613681793213,0.6116389632225037,0.6487395167350769,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9954923391342163,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.5394958257675171,0.6116389632225037,0.5932773351669312,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9936118125915527,"dir":"rtl","str":"اشتباه","boundary":[0.4907563030719757,0.6116389632225037,0.5277311205863953,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9906244277954102,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.4420168101787567,0.6116389632225037,0.4789915978908539,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6282660365104675},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.995941698551178,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40168067812919617,0.6116389632225037,0.4302521049976349,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6116389632225037},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6116389632225037},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9915975332260132,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.3512605130672455,0.6116389632225037,0.39159664511680603,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6116389632225037},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6116389632225037},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9888004064559937,"dir":"rtl","str":"فرسودگی","boundary":[0.2857142984867096,0.6116389632225037,0.34117648005485535,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6282660365104675},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9913305640220642,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27563026547431946,0.6116389632225037,0.2806722819805145,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6116389632225037},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6116389632225037},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6282660365104675},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9837858080863953,"dir":"rtl","str":"کهنگی","boundary":[0.22521008551120758,0.6116389632225037,0.26386556029319763,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9814516305923462,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.6116389632225037,0.2201680690050125,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9915316104888916,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.7579832077026367,0.6318289637565613,0.7848739624023438,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.6318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.6496437191963196},{"x":0.707563042640686,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9737659692764282,"dir":"rtl","str":"پریدگی","boundary":[0.707563042640686,0.6318289637565613,0.756302535533905,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9848462343215942,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.6318289637565613,0.7008403539657593,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6496437191963196},{"x":0.680672287940979,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9798502922058105,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.680672287940979,0.6318289637565613,0.6873949766159058,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9897301197052002,"dir":"rtl","str":"فاسد","boundary":[0.6420168280601501,0.6318289637565613,0.6722689270973206,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9969226717948914,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6033613681793213,0.6318289637565613,0.6352941393852234,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6496437191963196},{"x":0.561344563961029,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9936076402664185,"dir":"rtl","str":"کالاها","boundary":[0.561344563961029,0.6318289637565613,0.5966386795043945,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9952905178070068,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.6318289637565613,0.5529412031173706,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9954832196235657,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5176470875740051,0.6318289637565613,0.5327731370925903,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9909901022911072,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.4571428596973419,0.6318289637565613,0.5109243988990784,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6496437191963196},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9934689998626709,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.42016807198524475,0.6318289637565613,0.45042017102241516,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6318289637565613},{"x":0.413445383310318,"y":0.6318289637565613},{"x":0.413445383310318,"y":0.6496437191963196},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9947879314422607,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40504202246665955,0.6318289637565613,0.413445383310318,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9907289743423462,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.3781512677669525,0.6318289637565613,0.3983193337917328,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6318289637565613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6318289637565613},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6496437191963196},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9925359487533569,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35798320174217224,0.6318289637565613,0.37142857909202576,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.992065966129303,"dir":"rtl","str":"مغازه","boundary":[0.3210084140300751,0.6318289637565613,0.3495798408985138,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9690073728561401,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3025210201740265,0.6318289637565613,0.3142857253551483,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6496437191963196},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9935533404350281,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29243698716163635,0.6318289637565613,0.2991596758365631,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6496437191963196},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9948880076408386,"dir":"rtl","str":"انبارها","boundary":[0.24873949587345123,0.6318289637565613,0.2857142984867096,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9936358332633972,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.21512605249881744,0.6318289637565613,0.24033613502979279,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9784249067306519,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7697479128837585,0.6543943285942078,0.7848739624023438,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9943097829818726,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7277311086654663,0.6543943285942078,0.7613445520401001,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9957400560379028,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7109243869781494,0.6543943285942078,0.7193277478218079,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6543943285942078},{"x":0.702521026134491,"y":0.6543943285942078},{"x":0.702521026134491,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9956207275390625,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6840336322784424,0.6543943285942078,0.702521026134491,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9934678077697754,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.6436975002288818,0.6543943285942078,0.6739495992660522,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.988029420375824,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6067227125167847,0.6543943285942078,0.6352941393852234,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6710214018821716},{"x":0.561344563961029,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9912149310112,"dir":"rtl","str":"خرابی","boundary":[0.561344563961029,0.6543943285942078,0.5966386795043945,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9926044940948486,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.6543943285942078,0.5512605309486389,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.993617057800293,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.5210084319114685,0.6543943285942078,0.5394958257675171,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6543943285942078},{"x":0.507563054561615,"y":0.6543943285942078},{"x":0.507563054561615,"y":0.6710214018821716},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9680145978927612,"dir":"rtl","str":"پریدگی","boundary":[0.46890756487846375,0.6543943285942078,0.507563054561615,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6543943285942078},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6543943285942078},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9911755323410034,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4470588266849518,0.6543943285942078,0.45378151535987854,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6543943285942078},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6543943285942078},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9943612217903137,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.4100840389728546,0.6543943285942078,0.43697479367256165,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6710214018821716},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9900710582733154,"dir":"rtl","str":"بتوان","boundary":[0.36974790692329407,0.6543943285942078,0.4000000059604645,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6710214018821716},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9883348941802979,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.35462185740470886,0.6543943285942078,0.3613445460796356,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6710214018821716},{"x":0.31596639752388,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9918074607849121,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.31596639752388,0.6543943285942078,0.3462184965610504,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6543943285942078},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6543943285942078},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9838970899581909,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.2722689211368561,0.6543943285942078,0.30756303668022156,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6543943285942078},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6543943285942078},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9917112588882446,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2571428716182709,0.6543943285942078,0.26386556029319763,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8673081994056702,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.21512605249881744,0.6543943285942078,0.2504201829433441,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.991407573223114,"dir":"rtl","str":"اضافی","boundary":[0.7478991746902466,0.6793349385261536,0.7848739624023438,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.988054633140564,"dir":"rtl","str":"تعمیر","boundary":[0.7042016983032227,0.6793349385261536,0.7378151416778564,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9923721551895142,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.6689075827598572,0.6793349385261536,0.6957983374595642,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6793349385261536},{"x":0.658823549747467,"y":0.6793349385261536},{"x":0.658823549747467,"y":0.6923990249633789},{"x":0.653781533241272,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800079464912415,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.6793349385261536,0.658823549747467,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9951871037483215,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6336134672164917,0.6793349385261536,0.6436975002288818,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9875852465629578,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6000000238418579,0.6781472563743591,0.6218487620353699,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9851824045181274,"dir":"rtl","str":"بازگرداند","boundary":[0.5394958257675171,0.6781472563743591,0.5899159908294678,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6923990249633789},{"x":0.534453809261322,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9702279567718506,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.6781472563743591,0.5378151535987854,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9898954629898071,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.5109243988990784,0.6781472563743591,0.5243697762489319,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9904054403305054,"dir":"rtl","str":"مواردی","boundary":[0.4571428596973419,0.6781472563743591,0.5008403658866882,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6912114024162292},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9858933091163635,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.41848739981651306,0.6781472563743591,0.4470588266849518,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6912114024162292},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9856743812561035,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.35966387391090393,0.6781472563743591,0.4084033668041229,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6912114024162292},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9861158132553101,"dir":"rtl","str":"فاسدشده","boundary":[0.29411765933036804,0.6781472563743591,0.3495798408985138,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6912114024162292},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9913055300712585,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.27563026547431946,0.6781472563743591,0.2840336263179779,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6781472563743591},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6912114024162292},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9890402555465698,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.24537815153598785,0.6781472563743591,0.2655462324619293,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.985011875629425,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.21512605249881744,0.6781472563743591,0.23529411852359772,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.75126051902771,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9929653406143188,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.75126051902771,0.6995249390602112,0.7848739624023438,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9863044619560242,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.6995249390602112,0.7495798468589783,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.99490886926651,"dir":"rtl","str":"درنتیجه","boundary":[0.6890756487846375,0.6995249390602112,0.7378151416778564,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6995249390602112},{"x":0.680672287940979,"y":0.6995249390602112},{"x":0.680672287940979,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9145228266716003,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6336134672164917,0.6995249390602112,0.680672287940979,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9938415288925171,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.5932773351669312,0.6995249390602112,0.6252101063728333,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8639378547668457,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.5546218752861023,0.6995249390602112,0.5865546464920044,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9917270541191101,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.5092437267303467,0.6995249390602112,0.5462185144424438,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9705725908279419,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4941176474094391,0.6995249390602112,0.5025210380554199,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7125890851020813},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9842423796653748,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.46554622054100037,0.6995249390602112,0.4941176474094391,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7125890851020813},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9947577714920044,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.6995249390602112,0.4571428596973419,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7125890851020813},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9957968592643738,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.39159664511680603,0.6995249390602112,0.4436974823474884,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7125890851020813},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9960202574729919,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.34285715222358704,0.6995249390602112,0.3831932842731476,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9929949641227722,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.3025210201740265,0.6995249390602112,0.3361344635486603,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6995249390602112},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6995249390602112},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9942273497581482,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.2521008551120758,0.6995249390602112,0.29411765933036804,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6995249390602112},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9820277690887451,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.21512605249881744,0.6995249390602112,0.24369747936725616,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.735154390335083},{"x":0.7411764860153198,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9876363277435303,"dir":"rtl","str":"تقاضای","boundary":[0.7411764860153198,0.7197149395942688,0.7848739624023438,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7327731251716614,"y":0.735154390335083},{"x":0.6773109436035156,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9939394593238831,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.6773109436035156,0.7197149395942688,0.7327731251716614,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6689075827598572,"y":0.735154390335083},{"x":0.6638655662536621,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9917696714401245,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.7197149395942688,0.6689075827598572,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6554622054100037,"y":0.735154390335083},{"x":0.610084056854248,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9935876131057739,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.610084056854248,0.7197149395942688,0.6554622054100037,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6016806960105896,"y":0.735154390335083},{"x":0.5714285969734192,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.992234468460083,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5714285969734192,0.7197149395942688,0.6016806960105896,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7197149395942688},{"x":0.561344563961029,"y":0.7197149395942688},{"x":0.561344563961029,"y":0.735154390335083},{"x":0.5512605309486389,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9878319501876831,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5512605309486389,0.7197149395942688,0.561344563961029,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5378151535987854,"y":0.735154390335083},{"x":0.5126050710678101,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9929025769233704,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.5126050710678101,0.7197149395942688,0.5378151535987854,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5109243988990784,"y":0.735154390335083},{"x":0.507563054561615,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9786475300788879,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.7197149395942688,0.5109243988990784,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7197149395942688},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7197149395942688},{"x":0.49915966391563416,"y":0.735154390335083},{"x":0.48403361439704895,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9948349595069885,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.48403361439704895,0.7197149395942688,0.49915966391563416,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4756302535533905,"y":0.735154390335083},{"x":0.45546218752861023,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9931706190109253,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.45546218752861023,0.7197149395942688,0.4756302535533905,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4470588266849518,"y":0.735154390335083},{"x":0.4302521049976349,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9950703382492065,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.4302521049976349,0.7197149395942688,0.4470588266849518,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7197149395942688},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7197149395942688},{"x":0.42352941632270813,"y":0.735154390335083},{"x":0.35966387391090393,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.991666853427887,"dir":"rtl","str":"هزینههای","boundary":[0.35966387391090393,0.7197149395942688,0.42352941632270813,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3512605130672455,"y":0.735154390335083},{"x":0.3042016923427582,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9883926510810852,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.3042016923427582,0.7197149395942688,0.3512605130672455,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3008403480052948,"y":0.735154390335083},{"x":0.27899160981178284,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9085466265678406,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.27899160981178284,0.7197149395942688,0.3008403480052948,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7197149395942688},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7197149395942688},{"x":0.27394959330558777,"y":0.735154390335083},{"x":0.267226904630661,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.7311753630638123,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.267226904630661,0.7197149395942688,0.27394959330558777,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7197149395942688},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7197149395942688},{"x":0.26050421595573425,"y":0.735154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9858981966972351,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.22857142984867096,0.7197149395942688,0.26050421595573425,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2201680690050125,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9476498961448669,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.7197149395942688,0.2201680690050125,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9936329126358032,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.7310924530029297,0.7434679269790649,0.7848739624023438,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9935901761054993,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7142857313156128,0.7434679269790649,0.7226890921592712,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7434679269790649},{"x":0.707563042640686,"y":0.7434679269790649},{"x":0.707563042640686,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9933698773384094,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6672269105911255,0.7434679269790649,0.707563042640686,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7434679269790649},{"x":0.658823549747467,"y":0.7434679269790649},{"x":0.658823549747467,"y":0.7565320730209351},{"x":0.653781533241272,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9968557953834534,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.7434679269790649,0.658823549747467,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9950050711631775,"dir":"rtl","str":"رضایت","boundary":[0.6033613681793213,0.7434679269790649,0.6470588445663452,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.992192804813385,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.5428571701049805,0.7434679269790649,0.5966386795043945,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7434679269790649},{"x":0.534453809261322,"y":0.7434679269790649},{"x":0.534453809261322,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.996120810508728,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5260504484176636,0.7434679269790649,0.534453809261322,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9960746169090271,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.4756302535533905,0.7434679269790649,0.5193277597427368,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7434679269790649},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7434679269790649},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9919998049736023,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.4252100884914398,0.7434679269790649,0.46890756487846375,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7434679269790649},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7434679269790649},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7565320730209351},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9725640416145325,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41848739981651306,0.7434679269790649,0.42352941632270813,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9844192862510681,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3861116461753845,0.7898739624023438,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.764845609664917},{"x":0.7613445520401001,"y":0.764845609664917},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9899381995201111,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7226890921592712,0.764845609664917,0.7613445520401001,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.764845609664917},{"x":0.7092437148094177,"y":0.764845609664917},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.991825520992279,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.6554622054100037,0.764845609664917,0.7092437148094177,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.764845609664917},{"x":0.6420168280601501,"y":0.764845609664917},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9852539300918579,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.764845609664917,0.6420168280601501,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.764845609664917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.764845609664917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9921061396598816,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5680672526359558,0.764845609664917,0.6168067455291748,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.764845609664917},{"x":0.5546218752861023,"y":0.764845609664917},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9852049350738525,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.5092437267303467,0.764845609664917,0.5546218752861023,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.764845609664917},{"x":0.49747899174690247,"y":0.764845609664917},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7802850604057312},{"x":0.462184876203537,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9881764650344849,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.462184876203537,0.764845609664917,0.49747899174690247,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.764845609664917},{"x":0.44873949885368347,"y":0.764845609664917},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7802850604057312},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9888986349105835,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.43865546584129333,0.764845609664917,0.44873949885368347,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.764845609664917},{"x":0.4252100884914398,"y":0.764845609664917},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.982671856880188,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4084033668041229,0.764845609664917,0.4252100884914398,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.764845609664917},{"x":0.3949579894542694,"y":0.764845609664917},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9907280206680298,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3798319399356842,0.764845609664917,0.3949579894542694,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.764845609664917},{"x":0.3663865625858307,"y":0.764845609664917},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9793316125869751,"dir":"rtl","str":"هزینههای","boundary":[0.3042016923427582,0.764845609664917,0.3663865625858307,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.764845609664917},{"x":0.29075631499290466,"y":0.764845609664917},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9787275195121765,"dir":"rtl","str":"سربار","boundary":[0.2571428716182709,0.764845609664917,0.29075631499290466,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.764845609664917},{"x":0.24537815153598785,"y":0.764845609664917},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9731737375259399,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.21680672466754913,0.764845609664917,0.24537815153598785,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9830788373947144,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.7445378303527832,0.7885985970497131,0.7848739624023438,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9953258037567139,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.7042016983032227,0.7885985970497131,0.7361344695091248,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8016626834869385},{"x":0.658823549747467,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.994768500328064,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.658823549747467,0.7885985970497131,0.6957983374595642,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9897931814193726,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6336134672164917,0.7885985970497131,0.6521008610725403,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9933257102966309,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6000000238418579,0.7885985970497131,0.6268907785415649,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9953498840332031,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.7885985970497131,0.5932773351669312,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9964492321014404,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.5394958257675171,0.7885985970497131,0.5798319578170776,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8016626834869385},{"x":0.489075630903244,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9955741763114929,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.489075630903244,0.7885985970497131,0.5327731370925903,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7885985970497131},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7885985970497131},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8016626834869385},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9884408712387085,"dir":"rtl","str":"سود","boundary":[0.45546218752861023,0.7885985970497131,0.48067227005958557,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8016626834869385},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9946429133415222,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.41680672764778137,0.7885985970497131,0.4470588266849518,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8016626834869385},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9937788248062134,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.36974790692329407,0.7885985970497131,0.4100840389728546,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9938923120498657,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.3294117748737335,0.7885985970497131,0.3613445460796356,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7885985970497131},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8016626834869385},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9936431050300598,"dir":"rtl","str":"رضایت","boundary":[0.27731093764305115,0.7885985970497131,0.3210084140300751,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9905872941017151,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.21512605249881744,0.7885985970497131,0.2705882489681244,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7848739624023438,"y":0.824228048324585},{"x":0.7798319458961487,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9931886196136475,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7798319458961487,0.8111639022827148,0.7848739624023438,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7714285850524902,"y":0.824228048324585},{"x":0.7210084199905396,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9946610927581787,"dir":"rtl","str":"کمترین","boundary":[0.7210084199905396,0.8111639022827148,0.7714285850524902,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7126050591468811,"y":0.824228048324585},{"x":0.6689075827598572,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9889819025993347,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6689075827598572,0.8111639022827148,0.7126050591468811,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6672269105911255,"y":0.824228048324585},{"x":0.6268907785415649,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9882428050041199,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6268907785415649,0.8111639022827148,0.6672269105911255,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6184874176979065,"y":0.824228048324585},{"x":0.605042040348053,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9943512678146362,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.605042040348053,0.8111639022827148,0.6184874176979065,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5966386795043945,"y":0.824228048324585},{"x":0.5411764979362488,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9933249950408936,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.5411764979362488,0.8111639022827148,0.5966386795043945,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5327731370925903,"y":0.824228048324585},{"x":0.5142857432365417,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9810367822647095,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5142857432365417,0.8111639022827148,0.5327731370925903,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5126050710678101,"y":0.824228048324585},{"x":0.489075630903244,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9920452237129211,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.489075630903244,0.8111639022827148,0.5126050710678101,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8111639022827148},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8111639022827148},{"x":0.48739495873451233,"y":0.824228048324585},{"x":0.48403361439704895,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9881560802459717,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.8111639022827148,0.48739495873451233,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4756302535533905,"y":0.824228048324585},{"x":0.43529412150382996,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9947142601013184,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.43529412150382996,0.8111639022827148,0.4756302535533905,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4268907606601715,"y":0.824228048324585},{"x":0.37310925126075745,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9968338012695312,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.37310925126075745,0.8111639022827148,0.4268907606601715,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.8111639022827148},{"x":0.364705890417099,"y":0.8111639022827148},{"x":0.364705890417099,"y":0.824228048324585},{"x":0.35630252957344055,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9957168102264404,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.35630252957344055,0.8111639022827148,0.364705890417099,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.8111639022827148},{"x":0.3478991687297821,"y":0.8111639022827148},{"x":0.3478991687297821,"y":0.824228048324585},{"x":0.3294117748737335,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9929972290992737,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3294117748737335,0.8111639022827148,0.3478991687297821,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.8111639022827148},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8111639022827148},{"x":0.32773110270500183,"y":0.824228048324585},{"x":0.3025210201740265,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9924874901771545,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.3025210201740265,0.8111639022827148,0.32773110270500183,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.8111639022827148},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8111639022827148},{"x":0.29243698716163635,"y":0.824228048324585},{"x":0.2823529541492462,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9669597148895264,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2823529541492462,0.8111639022827148,0.29243698716163635,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.8111639022827148},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8111639022827148},{"x":0.2806722819805145,"y":0.824228048324585},{"x":0.2554621994495392,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9840578436851501,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.2554621994495392,0.8111639022827148,0.2806722819805145,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8111639022827148},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8111639022827148},{"x":0.24873949587345123,"y":0.824228048324585},{"x":0.21680672466754913,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9921786189079285,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.21680672466754913,0.8111639022827148,0.24873949587345123,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9898465275764465,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.757845609664917,0.7898739624023438,0.831228048324585],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/ymVNioQyeEVNvytl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/JNaDfdbqHkpbcbND.jpg","blurred":"/storage/books/62b013876e17ae01/pages/gQTJlbnJYHcpXhXj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00019056820657077707,0.9986696560763512,0.99901420384065]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7798319458961487,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9316468834877014,"str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.17458432912826538,0.7848739624023438,0.18171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7798319458961487,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9316468834877014,"dir":"ltr","boundary":[0.7748319458961487,0.16758432912826537,0.7898739624023438,0.18871021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7697479128837585,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7697479128837585,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9792460799217224,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.7394958138465881,0.1674584299325943,0.7697479128837585,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.16864608228206635},{"x":0.729411780834198,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9644699692726135,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7260504364967346,0.16864608228206635,0.7310924530029297,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7226890921592712,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9890720248222351,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6789916157722473,0.1698337346315384,0.7226890921592712,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6705882549285889,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6705882549285889,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6285714507102966,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9740221500396729,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6285714507102966,0.17458432912826538,0.6705882549285889,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6184874176979065,"y":0.18408551812171936},{"x":0.610084056854248,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9725947976112366,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.610084056854248,0.1698337346315384,0.6184874176979065,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18289786577224731},{"x":0.561344563961029,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.996081531047821,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.561344563961029,0.1698337346315384,0.6016806960105896,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5529412031173706,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5529412031173706,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5428571701049805,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9928358793258667,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5428571701049805,0.1698337346315384,0.5529412031173706,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5327731370925903,"y":0.18289786577224731},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9934172034263611,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.48403361439704895,0.1698337346315384,0.5327731370925903,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4789915978908539,"y":0.18289786577224731},{"x":0.46890756487846375,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9755014181137085,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.46890756487846375,0.1698337346315384,0.4789915978908539,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4588235318660736,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18289786577224731},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9919182062149048,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.42016807198524475,0.1698337346315384,0.4588235318660736,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4100840389728546,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4100840389728546,"y":0.18289786577224731},{"x":0.38655462861061096,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9959606528282166,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.38655462861061096,0.1698337346315384,0.4100840389728546,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3848739564418793,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3848739564418793,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9902132749557495,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.1698337346315384,0.3848739564418793,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.1698337346315384},{"x":0.36974790692329407,"y":0.1698337346315384},{"x":0.36974790692329407,"y":0.18289786577224731},{"x":0.35630252957344055,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.989922046661377,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.35630252957344055,0.1698337346315384,0.36974790692329407,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18289786577224731},{"x":0.32773110270500183,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9924701452255249,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.32773110270500183,0.1698337346315384,0.3478991687297821,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3176470696926117,"y":0.18289786577224731},{"x":0.27394959330558777,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9942973852157593,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.27394959330558777,0.1698337346315384,0.3176470696926117,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.1698337346315384},{"x":0.26386556029319763,"y":0.1698337346315384},{"x":0.26386556029319763,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9834630489349365,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.22857142984867096,0.1698337346315384,0.26386556029319763,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2201680690050125,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2201680690050125,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9728990793228149,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.1698337346315384,0.2201680690050125,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7529411911964417,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9929951429367065,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.7529411911964417,0.19121140241622925,0.7848739624023438,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9971027374267578,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7344537973403931,0.19121140241622925,0.7445378303527832,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9939754605293274,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.6739495992660522,0.19121140241622925,0.7277311086654663,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9940796494483948,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.6117647290229797,0.19121140241622925,0.6655462384223938,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6033613681793213,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9940454959869385,"dir":"rtl","str":"باتوجه","boundary":[0.5647059082984924,0.19121140241622925,0.6033613681793213,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.19121140241622925},{"x":0.556302547454834,"y":0.19121140241622925},{"x":0.556302547454834,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9965324401855469,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5462185144424438,0.19121140241622925,0.556302547454834,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5394958257675171,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5394958257675171,"y":0.20427553355693817},{"x":0.49747899174690247,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9909742474555969,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.49747899174690247,0.19121140241622925,0.5394958257675171,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9957234859466553,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.19121140241622925,0.4907563030719757,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4773109257221222,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4151260554790497,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9876368045806885,"dir":"rtl","str":"هزینههای","boundary":[0.4151260554790497,0.19121140241622925,0.4773109257221222,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4084033668041229,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4084033668041229,"y":0.20427553355693817},{"x":0.39159664511680603,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9883089661598206,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.39159664511680603,0.19121140241622925,0.4084033668041229,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3848739564418793,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3848739564418793,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9903194308280945,"dir":"rtl","str":"تمایل","boundary":[0.3495798408985138,0.19121140241622925,0.3848739564418793,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.19121140241622925},{"x":0.34117648005485535,"y":0.19121140241622925},{"x":0.34117648005485535,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3126050531864166,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9933909773826599,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.3126050531864166,0.19121140241622925,0.34117648005485535,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.19121140241622925},{"x":0.31092438101768494,"y":0.19121140241622925},{"x":0.31092438101768494,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3042016923427582,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9765620827674866,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3042016923427582,0.19121140241622925,0.31092438101768494,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9909141659736633,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.7277311086654663,0.21377672255039215,0.7613445520401001,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9930040836334229,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.6890756487846375,0.21377672255039215,0.7193277478218079,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.989415168762207,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6655462384223938,0.21377672255039215,0.6789916157722473,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22802850604057312},{"x":0.610084056854248,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9889606237411499,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.610084056854248,0.21377672255039215,0.6554622054100037,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9898317456245422,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5731092691421509,0.21377672255039215,0.6000000238418579,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9854548573493958,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5394958257675171,0.21377672255039215,0.5647059082984924,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5378151535987854,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22802850604057312},{"x":0.507563054561615,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9724751114845276,"dir":"rtl","str":"رویی","boundary":[0.507563054561615,0.21377672255039215,0.5378151535987854,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.21377672255039215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.21377672255039215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.993716835975647,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4907563030719757,0.21377672255039215,0.49747899174690247,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4319327771663666,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9897080659866333,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.4319327771663666,0.21377672255039215,0.48235294222831726,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.21377672255039215},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21377672255039215},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3764705955982208,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.982530415058136,"dir":"rtl","str":"ناگهانی","boundary":[0.3764705955982208,0.21377672255039215,0.42352941632270813,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3680672347545624,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3210084140300751,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9911928772926331,"dir":"rtl","str":"تقاضای","boundary":[0.3210084140300751,0.21377672255039215,0.3680672347545624,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.21377672255039215},{"x":0.31092438101768494,"y":0.21377672255039215},{"x":0.31092438101768494,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2571428716182709,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.992760419845581,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.2571428716182709,0.21377672255039215,0.31092438101768494,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.21377672255039215},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21377672255039215},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2218487411737442,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9959560632705688,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2218487411737442,0.21377672255039215,0.24705882370471954,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2201680690050125,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2201680690050125,"y":0.22802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9474363923072815,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.21377672255039215,0.2201680690050125,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.235154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.235154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7630252242088318,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9893132448196411,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.7630252242088318,0.235154390335083,0.7848739624023438,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.235154390335083},{"x":0.756302535533905,"y":0.235154390335083},{"x":0.756302535533905,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9957104921340942,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.235154390335083,0.756302535533905,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.235154390335083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9883723855018616,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.6655462384223938,0.235154390335083,0.7193277478218079,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.235154390335083},{"x":0.6571428775787354,"y":0.235154390335083},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6487395167350769,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9916012287139893,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6487395167350769,0.235154390335083,0.6571428775787354,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.235154390335083},{"x":0.6420168280601501,"y":0.235154390335083},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9880917072296143,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.6218487620353699,0.235154390335083,0.6420168280601501,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.235154390335083},{"x":0.6151260733604431,"y":0.235154390335083},{"x":0.6151260733604431,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9908714294433594,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.5932773351669312,0.235154390335083,0.6151260733604431,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.235154390335083},{"x":0.5815126299858093,"y":0.235154390335083},{"x":0.5815126299858093,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9739022254943848,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5731092691421509,0.235154390335083,0.5815126299858093,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.235154390335083},{"x":0.5663865804672241,"y":0.235154390335083},{"x":0.5663865804672241,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9911603927612305,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5327731370925903,0.235154390335083,0.5663865804672241,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.235154390335083},{"x":0.5210084319114685,"y":0.235154390335083},{"x":0.5210084319114685,"y":0.25415676832199097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.988318681716919,"dir":"rtl","str":"قطعی","boundary":[0.48571428656578064,0.235154390335083,0.5210084319114685,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.235154390335083},{"x":0.4773109257221222,"y":0.235154390335083},{"x":0.4773109257221222,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4436974823474884,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9934113025665283,"dir":"rtl","str":"ازقبل","boundary":[0.4436974823474884,0.235154390335083,0.4773109257221222,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.235154390335083},{"x":0.43697479367256165,"y":0.235154390335083},{"x":0.43697479367256165,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9863969683647156,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.4000000059604645,0.235154390335083,0.43697479367256165,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.235154390335083},{"x":0.39159664511680603,"y":0.235154390335083},{"x":0.39159664511680603,"y":0.25415676832199097},{"x":0.364705890417099,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9933134913444519,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.364705890417099,0.235154390335083,0.39159664511680603,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.235154390335083},{"x":0.35630252957344055,"y":0.235154390335083},{"x":0.35630252957344055,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3512605130672455,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9888667464256287,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.235154390335083,0.35630252957344055,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.235154390335083},{"x":0.3445378243923187,"y":0.235154390335083},{"x":0.3445378243923187,"y":0.25415676832199097},{"x":0.30756303668022156,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9962185621261597,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.30756303668022156,0.235154390335083,0.3445378243923187,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.235154390335083},{"x":0.2991596758365631,"y":0.235154390335083},{"x":0.2991596758365631,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2705882489681244,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9916454553604126,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.2705882489681244,0.235154390335083,0.2991596758365631,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.267226904630661,"y":0.235154390335083},{"x":0.267226904630661,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9731916785240173,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.2386554628610611,0.235154390335083,0.267226904630661,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.235154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9888064861297607,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.21512605249881744,0.235154390335083,0.23193277418613434,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.255344420671463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.255344420671463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.944164514541626,"dir":"rtl","str":"ماهیتاً","boundary":[0.7462185025215149,0.255344420671463,0.7831932902336121,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.255344420671463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.255344420671463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9865419864654541,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7310924530029297,0.255344420671463,0.7378151416778564,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.255344420671463},{"x":0.7226890921592712,"y":0.255344420671463},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.993601381778717,"dir":"rtl","str":"خطا","boundary":[0.6974790096282959,0.255344420671463,0.7226890921592712,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9938329458236694,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.6554622054100037,0.25653207302093506,0.6890756487846375,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9941571354866028,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6218487620353699,0.25653207302093506,0.6470588445663452,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9853155016899109,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.25653207302093506,0.6201680898666382,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9901210069656372,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.5596638917922974,0.25653207302093506,0.6067227125167847,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.992794394493103,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.5142857432365417,0.25653207302093506,0.5512605309486389,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5058823823928833,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9967917799949646,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4773109257221222,0.25653207302093506,0.5058823823928833,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.25653207302093506},{"x":0.46890756487846375,"y":0.25653207302093506},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2731591463088989},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9931627511978149,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45546218752861023,0.25653207302093506,0.46890756487846375,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4470588266849518,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2731591463088989},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9912378787994385,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.41680672764778137,0.25653207302093506,0.4470588266849518,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4084033668041229,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2731591463088989},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9870148301124573,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.37478992342948914,0.25653207302093506,0.4084033668041229,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3663865625858307,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3327731192111969,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9923499226570129,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.3327731192111969,0.2577197253704071,0.3663865625858307,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.2577197253704071},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2577197253704071},{"x":0.32268908619880676,"y":0.27434679865837097},{"x":0.27731093764305115,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9919837117195129,"dir":"rtl","str":"تقاضای","boundary":[0.27731093764305115,0.2577197253704071,0.32268908619880676,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2689075767993927,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9912578463554382,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.21512605249881744,0.2577197253704071,0.2689075767993927,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9878275394439697,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.28384798765182495,0.7848739624023438,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7630252242088318,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9898776412010193,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.7277311086654663,0.28384798765182495,0.7630252242088318,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9926813840866089,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.6672269105911255,0.28384798765182495,0.7176470756530762,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9948278069496155,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6134454011917114,0.28384798765182495,0.6571428775787354,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2969121038913727},{"x":0.583193302154541,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9817731380462646,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.583193302154541,0.28384798765182495,0.6016806960105896,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5815126299858093,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.969845712184906,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5764706134796143,0.28384798765182495,0.5815126299858093,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.975081741809845,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.28384798765182495,0.5647059082984924,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9949688911437988,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.5327731370925903,0.28384798765182495,0.5512605309486389,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9910477995872498,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4773109257221222,0.28384798765182495,0.5226891040802002,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.28384798765182495},{"x":0.46554622054100037,"y":0.28384798765182495},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.970115602016449,"dir":"rtl","str":"تمهیدات","boundary":[0.4100840389728546,0.28384798765182495,0.46554622054100037,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4000000059604645,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9899872541427612,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.3764705955982208,0.28384798765182495,0.4000000059604645,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.28384798765182495},{"x":0.364705890417099,"y":0.28384798765182495},{"x":0.364705890417099,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.970458984375,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3613445460796356,0.28384798765182495,0.364705890417099,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.28384798765182495},{"x":0.35966387391090393,"y":0.28384798765182495},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2969121038913727},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9862593412399292,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.30588236451148987,0.28384798765182495,0.35966387391090393,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.28384798765182495},{"x":0.29411765933036804,"y":0.28384798765182495},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2969121038913727},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9945861101150513,"dir":"rtl","str":"موجودی","boundary":[0.24537815153598785,0.28384798765182495,0.29411765933036804,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.28384798765182495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28384798765182495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2969121038913727},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9459811449050903,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23361344635486603,0.28384798765182495,0.24201680719852448,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9824405312538147,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21512605249881744,0.28384798765182495,0.2235294133424759,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.988941490650177,"dir":"rtl","str":"درنظر","boundary":[0.7462185025215149,0.30641329288482666,0.7848739624023438,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.996336817741394,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.6991596817970276,0.30641329288482666,0.7378151416778564,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9904845952987671,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6638655662536621,0.30641329288482666,0.6890756487846375,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6621848940849304,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9857473373413086,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.30641329288482666,0.6621848940849304,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9951242804527283,"dir":"rtl","str":"سود","boundary":[0.6218487620353699,0.30641329288482666,0.6487395167350769,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6134454011917114,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9947175979614258,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5731092691421509,0.30641329288482666,0.6134454011917114,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3194774389266968},{"x":0.556302547454834,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9943057298660278,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.556302547454834,0.30641329288482666,0.5647059082984924,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5478991866111755,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9970648884773254,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5109243988990784,0.30641329288482666,0.5478991866111755,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3194774389266968},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9901642799377441,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.43697479367256165,0.30641329288482666,0.5008403658866882,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4285714328289032,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3194774389266968},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9943186044692993,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.39159664511680603,0.30641329288482666,0.4285714328289032,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3848739564418793,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9876837730407715,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3764705955982208,0.30641329288482666,0.3848739564418793,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3663865625858307,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3194774389266968},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9911434650421143,"dir":"rtl","str":"ازدست","boundary":[0.32268908619880676,0.30641329288482666,0.3663865625858307,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3142857253551483,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.98591548204422,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.2705882489681244,0.30641329288482666,0.3142857253551483,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.30641329288482666},{"x":0.267226904630661,"y":0.30641329288482666},{"x":0.267226904630661,"y":0.3194774389266968},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9778370261192322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.30641329288482666,0.267226904630661,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2554621994495392,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3194774389266968},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9877113699913025,"dir":"rtl","str":"دومین","boundary":[0.21512605249881744,0.30641329288482666,0.2554621994495392,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9916375875473022,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.7546218633651733,0.3277909755706787,0.7848739624023438,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9874253273010254,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7176470756530762,0.3277909755706787,0.7428571581840515,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9752645492553711,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6773109436035156,0.3277909755706787,0.7058823704719543,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.986930251121521,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.6386554837226868,0.3277909755706787,0.6655462384223938,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3456057012081146},{"x":0.610084056854248,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9865018129348755,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.610084056854248,0.3277909755706787,0.6336134672164917,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9820389151573181,"dir":"rtl","str":"تحویل","boundary":[0.5512605309486389,0.3277909755706787,0.5915966629981995,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9706971645355225,"dir":"rtl","str":"کالاست","boundary":[0.4941176474094391,0.3277909755706787,0.5394958257675171,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9460800886154175,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.3277909755706787,0.4907563030719757,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9907276630401611,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.4470588266849518,0.3277909755706787,0.4756302535533905,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3277909755706787},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3277909755706787},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3456057012081146},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9818260669708252,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.42352941632270813,0.3277909755706787,0.43529412150382996,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3456057012081146},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9770258069038391,"dir":"rtl","str":"کالا","boundary":[0.38823530077934265,0.3277909755706787,0.4117647111415863,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9847404956817627,"dir":"rtl","str":"سفارش","boundary":[0.3294117748737335,0.3277909755706787,0.3781512677669525,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3456057012081146},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9901899099349976,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.29243698716163635,0.3277909755706787,0.3176470696926117,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9830543398857117,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.23529411852359772,0.3277909755706787,0.2806722819805145,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9813882112503052,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.21512605249881744,0.3277909755706787,0.2235294133424759,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9792193174362183,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7764706015586853,0.35154393315315247,0.7848739624023438,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7697479128837585,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9759697914123535,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.7428571581840515,0.35154393315315247,0.7697479128837585,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9858184456825256,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.6857143044471741,0.35154393315315247,0.7260504364967346,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9906545281410217,"dir":"rtl","str":"برسد","boundary":[0.6453