سیستم‌های اطلاعات مدیریت سیستم‌های اطلاعات مدیریت

توضیحات

کتاب سیستم‌های اطلاعات مدیریت توسط مهندس رامین مولاناپور، دکتر فرزاد حبیبی پور رودسری و مهندس مهران کرمی پیرامون سیستم‌های اطلاعاتی در عصر دیجیتال - کسب‌وکار الکترونیکی - مزیت رقابتی - زیرساخت فناوری اطلاعات - پایگاه داده - تامین امنیت سیستم - تجارت الکترونیکی - بهبود تصمیمگیری - ایجاد مدیریت سیستم‌ها - به نگارش در آمده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"330","title":"سیستم‌های اطلاعات مدیریت","price":"۹۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/63cf2fa561a4e1ee/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/63cf2fa561a4e1ee/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/63cf2fa561a4e1ee/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/63cf2fa561a4e1ee/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/63cf2fa561a4e1ee/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/63cf2fa561a4e1ee/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/63cf2fa561a4e1ee/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/63cf2fa561a4e1ee/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/63cf2fa561a4e1ee/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/63cf2fa561a4e1ee/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009068067","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"6","description":["کتاب سیستم‌های اطلاعات مدیریت توسط مهندس رامین مولاناپور، دکتر فرزاد حبیبی پور رودسری و مهندس مهران کرمی پیرامون سیستم‌های اطلاعاتی در عصر دیجیتال - کسب‌وکار الکترونیکی - مزیت رقابتی - زیرساخت فناوری اطلاعات - پایگاه داده - تامین امنیت سیستم - تجارت الکترونیکی - بهبود تصمیمگیری - ایجاد مدیریت سیستم‌ها - به نگارش در آمده است."],"pages_count":"728","keywords":"null","token":"63cf2fa561a4e1ee","created_at":"2017-10-16 15:45:06","updated_at":"2021-04-26 15:29:52","publisher_id":"66","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"699","title":"مهندس رامین مولاناپور","firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"717","title":"مهندس مهران کرمی","firstname":"مهندس مهران","lastname":"کرمی","token":"1701a2b45fb4f845","created_at":"2017-10-15 13:31:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"905","title":"کنت لاودن","firstname":"کنت","lastname":"لاودن","token":"ff1baa27e47b710d","created_at":"2017-10-15 16:05:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"911","title":"دکتر فرزاد حبیبی پور رودسری","firstname":"دکتر فرزاد","lastname":"حبیبی پور رودسری","token":"29074a0ec7fe0f3e","created_at":"2017-10-15 16:05:51","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"905","title":"کنت لاودن","firstname":"کنت","lastname":"لاودن","token":"ff1baa27e47b710d","created_at":"2017-10-15 16:05:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"699","title":"مهندس رامین مولاناپور","firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"717","title":"مهندس مهران کرمی","firstname":"مهندس مهران","lastname":"کرمی","token":"1701a2b45fb4f845","created_at":"2017-10-15 13:31:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"911","title":"دکتر فرزاد حبیبی پور رودسری","firstname":"دکتر فرزاد","lastname":"حبیبی پور رودسری","token":"29074a0ec7fe0f3e","created_at":"2017-10-15 16:05:51","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"309","file":"59e4a2caf3c395.32901332.pdf","book_id":"330","toc":[{"title":"پیشگفتار","page":"6"},{"title":"بخش اول سیستم‌های اطلاعاتی در عصر دیجیتال","page":"16","children":[{"title":"فصل1 سیستم‌های اطلاعاتی کسب‌و‌کار در حرفه شما","page":"18"},{"title":"فصل2 کسب‌و‌کار الکترونیکی: طرزاستفاده از سیستم‌های اطلاعاتی توسط بنگاه‌ها","page":"72"},{"title":"فصل3 کسب مزیت رقابتی با سیستم‌های اطلاعاتی","page":"132"}]},{"title":"بخش دوم زیرساخت فناوری اطلاعات","page":"182","children":[{"title":"فصل4 زیرساخت فناوری اطلاعات (IT): سخت‌افزار و نرم‌افزار","page":"184"},{"title":"فصل5 مبانی هوش تجاری: پایگاه داده‌ها و مدیریت اطلاعات","page":"246"},{"title":"فصل6 ارتباط راه‌دور، اینترنت و فناوری بی‌سیم","page":"290"},{"title":"فصل7 تامین امنیت سیستم‌های اطلاعاتی","page":"352"}]},{"title":"بخش سوم کاربردهای سیستمی کلیدی برای عصر دیجیتال","page":"410","children":[{"title":"قصل8 دستیابی به مهارت عملیاتی و ارتباط با مشتری: برنامه‌های کاربردی سازمانی","page":"412"},{"title":"فصل9 تجارت الکترونیکی: بازارهای دیجیتال، کالاهای دیجیتال","page":"458"},{"title":"فصل10 بهبود تصمیم‌گیری و مدیریت دانش","page":"512"}]},{"title":"بخش چهارم ایجاد و مدیریت سیستم‌ها","page":"568","children":[{"title":"فصل11 ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت پروژه‌ها","page":"570"},{"title":"فصل12 مسائل اخلاقی و اجتماعی در سیستم‌های اطلاعاتی","page":"628"}]},{"title":"واژه‌نامه","page":"682"}],"created_at":"2017-10-16 15:45:07","updated_at":"2021-04-26 15:30:00","process_started_at":"2017-11-10 02:31:07","process_done_at":"2017-11-10 02:51:09","process_failed_at":null,"pages_count":"728","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"1d0a305eda696eef2b85851bcf204c4a332e7af4e58491aec3e6fab17540241811232cf426e34466a090c506aa186fae6556200c4575a7f0bba7608e54880976","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۲۸"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","manager":"رامین مولاناپور","shaba":"IR240190000000102879850000","bank_name":"صادرات","description":"بر اساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"آتی نگر","email":"info@ati-negar.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"bd3906c4e738b9fe","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"3lym7o","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-15 12:42:14","updated_at":"2017-10-15 12:42:14","bazaar_credit":0,"description":"info@ati-negar.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"24364","title":"سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته","token":"e8b479e96853a9fc","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:37:42","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":"517","title":"مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی","degree_id":"10","token":"1c9ece460b106668","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-09-10 16:39:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"520","title":"مدیریت نظارت و بازرسی","degree_id":"10","token":"20ff658b8b13b1f2","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-03-05 15:17:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"919","title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش","degree_id":"10","token":"a0b7fc9edb64ad19","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-03-05 14:22:33","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1810","title":"مدیریت فنّاوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیک","degree_id":"10","token":"6147f8d458c179b0","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1822","title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته","degree_id":"10","token":"4540ae41c4c23546","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1825","title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی","degree_id":"10","token":"ab40d875913d084b","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"30967","title":"کسب و کار الکترونیکی","token":"81e3d85305625a85","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:45:01","updated_at":"2021-12-04 14:35:55","study_fields":[{"id":"1810","title":"مدیریت فنّاوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیک","degree_id":"10","token":"6147f8d458c179b0","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"سیستم-های-اطلاعات-مدیریت","urlify":"سیستم-های-اطلاعات-مدیریت","pages_count_fa":"۷۲۸","authorTitle":"مهندس رامین مولاناپور, مهندس مهران کرمی, کنت لاودن, دکتر فرزاد حبیبی پور رودسری","tocStr":"پیشگفتار, بخش اول سیستم‌های اطلاعاتی در عصر دیجیتال, بخش دوم زیرساخت فناوری اطلاعات, بخش سوم کاربردهای سیستمی کلیدی برای عصر دیجیتال, بخش چهارم ایجاد و مدیریت سیستم‌ها, واژه‌نامه","url":"/preview/63cf2fa561a4e1ee/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA"}
{"toc":[{"title":"پیشگفتار","page":"6"},{"title":"بخش اول سیستم‌های اطلاعاتی در عصر دیجیتال","page":"16","children":[{"title":"فصل1 سیستم‌های اطلاعاتی کسب‌و‌کار در حرفه شما","page":"18"},{"title":"فصل2 کسب‌و‌کار الکترونیکی: طرزاستفاده از سیستم‌های اطلاعاتی توسط بنگاه‌ها","page":"72"},{"title":"فصل3 کسب مزیت رقابتی با سیستم‌های اطلاعاتی","page":"132"}]},{"title":"بخش دوم زیرساخت فناوری اطلاعات","page":"182","children":[{"title":"فصل4 زیرساخت فناوری اطلاعات (IT): سخت‌افزار و نرم‌افزار","page":"184"},{"title":"فصل5 مبانی هوش تجاری: پایگاه داده‌ها و مدیریت اطلاعات","page":"246"},{"title":"فصل6 ارتباط راه‌دور، اینترنت و فناوری بی‌سیم","page":"290"},{"title":"فصل7 تامین امنیت سیستم‌های اطلاعاتی","page":"352"}]},{"title":"بخش سوم کاربردهای سیستمی کلیدی برای عصر دیجیتال","page":"410","children":[{"title":"قصل8 دستیابی به مهارت عملیاتی و ارتباط با مشتری: برنامه‌های کاربردی سازمانی","page":"412"},{"title":"فصل9 تجارت الکترونیکی: بازارهای دیجیتال، کالاهای دیجیتال","page":"458"},{"title":"فصل10 بهبود تصمیم‌گیری و مدیریت دانش","page":"512"}]},{"title":"بخش چهارم ایجاد و مدیریت سیستم‌ها","page":"568","children":[{"title":"فصل11 ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت پروژه‌ها","page":"570"},{"title":"فصل12 مسائل اخلاقی و اجتماعی در سیستم‌های اطلاعاتی","page":"628"}]},{"title":"واژه‌نامه","page":"682"}],"pages_count":728,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"63cf2fa561a4e1ee","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/a748206feb870b889a53166b9fb5ad98.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/0fcce44cae349d609cf6d2a86327d777.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.27078,0.11861,0.24831,0.29046]},"elements":[{"words":[{"str":"řŶų","boundary":[0.46149322939417353,0.11860675475059378,0.4989435838849501,0.1399844269596199],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.5069544034138638,0.11860675475059378,0.5322630287960753,0.1399844269596199],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.540219414670206,0.11860675475059378,0.5574990759719095,0.1399844269596199],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46149,0.11861,0.5575,0.13998],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÉZÅÉZźfˆÌ‡ºfˆÌ‡","boundary":[0.36190383387654984,0.22637186757719718,0.6604583179328651,0.2857333877672209],"dir":"ltr"},{"str":"dˀË|»dˀË|»","boundary":[0.2707778636470548,0.3267044091448932,0.4979073283827827,0.3860659293349169],"dir":"ltr"},{"str":"cZŸÔ—YcZŸÔ—Y","boundary":[0.5102859446927186,0.3267044091448932,0.7516891233493498,0.3860659293349169],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27078,0.22637,0.75169,0.38607],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":¾","boundary":[0.4586717516212492,0.5031990109115202,0.4850720741910553,0.5245934679334917],"dir":"ltr"},{"str":"̼m€f»","boundary":[0.4850811464668525,0.5031990109115202,0.5603356742044957,0.5245766831205463],"dir":"ltr"},{"str":"ÂaZ¿Ó»","boundary":[0.40343066429219443,0.5412945864570963,0.48102493195793145,0.5603207147231295],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì»Y","boundary":[0.4867953832196499,0.5412945864570963,0.5387671247605927,0.5603207147231295],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.54455641611505,0.5412945864570963,0.6155431941131011,0.5603207147231295],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3543395719229865,0.5740756532066508,0.360932092335607,0.5883274346793349],"dir":"ltr"},{"str":"cZŸÔ—Y","boundary":[0.3608917711098417,0.5740644633313539,0.41720842713618495,0.588316244804038],"dir":"ltr"},{"str":"ÉÁZÀ§","boundary":[0.42157521588656294,0.5740644633313539,0.4694808642182723,0.588316244804038],"dir":"ltr"},{"str":"ʇ|ÀÆ»","boundary":[0.47369040018816577,0.5740644633313539,0.5342649776553208,0.588316244804038],"dir":"ltr"},{"str":"ÉY€f","boundary":[0.5386075736702396,0.5740644633313539,0.5723403111454588,0.588316244804038],"dir":"ltr"},{"str":"{","boundary":[0.5799973119182824,0.5740644633313539,0.5888236282382985,0.588316244804038],"dir":"ltr"},{"str":"ÉÂnŒ¿Y{","boundary":[0.5931420315177581,0.5740644633313539,0.6587003124894997,0.588316244804038],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6586640233863109,0.5740756532066508,0.664571082960922,0.5883274346793349],"dir":"ltr"},{"str":"ɀ‡{Á","boundary":[0.37066898289707995,0.6018646577160037,0.44911912906152335,0.620890785982037],"dir":"ltr"},{"str":"ÂaÊ^Ì^u","boundary":[0.45494071771781847,0.6018646577160037,0.5457391989516481,0.620890785982037],"dir":"ltr"},{"str":"{Y€§","boundary":[0.5514073754242128,0.6018646577160037,0.5990458956352271,0.620890785982037],"dir":"ltr"},{"str":"€f","boundary":[0.6048351869896844,0.6018646577160037,0.6263721044319747,0.620890785982037],"dir":"ltr"},{"str":"{","boundary":[0.636548445952757,0.6018646577160037,0.6482858237290413,0.620890785982037],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3893182352743523,0.6346457244655582,0.3959107556869728,0.6488975059382424],"dir":"ltr"},{"str":"cZŸÔ—Y","boundary":[0.3959712375256208,0.6346345345902613,0.4519854843587245,0.6488863160629453],"dir":"ltr"},{"str":"ÉÁZÀ§","boundary":[0.45645307617351566,0.6346345345902613,0.504358724505225,0.6488863160629453],"dir":"ltr"},{"str":"ʇ|ÀÆ»","boundary":[0.5086690635395316,0.6346345345902613,0.5691468700648499,0.6488863160629453],"dir":"ltr"},{"str":"ÉY€f","boundary":[0.5734854339571922,0.6346345345902613,0.6072181714324114,0.6488863160629453],"dir":"ltr"},{"str":"{)","boundary":[0.614875172205235,0.6346345345902613,0.6295924196095561,0.6488975059382424],"dir":"ltr"},{"str":"Ê»€","boundary":[0.4154262289573603,0.6625059878822743,0.4556928900238567,0.6815321161483076],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€Æ»","boundary":[0.4715750882026814,0.6625059878822743,0.5267496455092235,0.6815321161483076],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.5325604683982393,0.6625059878822743,0.6035472463962904,0.6815321161483076],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3955680252679681,0.695287054631829,0.4021605456805886,0.7095388361045132],"dir":"ltr"},{"str":"žËZÀ","boundary":[0.40212022445482337,0.6952758647565321,0.444780081314472,0.7095276462292162],"dir":"ltr"},{"str":"ʇ|ÀÆ»","boundary":[0.4490944524713551,0.6952758647565321,0.5096690299385102,0.7095276462292162],"dir":"ltr"},{"str":"|‹Y","boundary":[0.514011625953429,0.6952758647565321,0.548631430395484,0.7095276462292162],"dir":"ltr"},{"str":"…ZÀ‹Z","boundary":[0.5530224118813211,0.6952758647565321,0.609911629313531,0.7095276462292162],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6175363731057424,0.695287054631829,0.6234434326803535,0.7095388361045132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35434,0.5032,0.66457,0.70954],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/6ae27df804f2444e309411820f229e45.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/f5f9995fc5f35aab665c7cd1ad321a09.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.28467,0.10863,0.17109,0.27802]},"elements":[{"words":[{"str":"Laudon,","boundary":[0.3787372803333221,0.10863327790973867,0.4231781660562481,0.1181107125890736],"dir":"ltr"},{"str":"Kenneth","boundary":[0.4265043950136084,0.10863327790973867,0.4720580457645912,0.1181107125890736],"dir":"ltr"},{"str":"C.","boundary":[0.47538427472195155,0.10863327790973867,0.48771585632203224,0.1181107125890736],"dir":"ltr"},{"str":".¹","boundary":[0.4910313598333389,0.10863327790973867,0.49972031181747917,0.12034016803369949],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.503026430563489,0.10863327790973867,0.5074640838681495,0.1181107125890736],"dir":"ltr"},{"str":"1944","boundary":[0.5108895232015052,0.11086995249406172,0.5362136420147171,0.12034738717339663],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5394165283424615,0.11086273335436456,0.5421515170861193,0.12034016803369949],"dir":"ltr"},{"str":"dÀ","boundary":[0.5422386613353045,0.11086273335436456,0.5562447532004972,0.12034016803369949],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.564514072107792,0.11086273335436456,0.5672490608514499,0.12034016803369949],"dir":"ltr"},{"str":"½{ÁÓ","boundary":[0.5672356540438829,0.11086273335436456,0.5905688619334027,0.12034016803369949],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.33074761264742447,0.12396895190023746,0.3374510164308995,0.1334463865795724],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.33074761264742447,0.12396895190023746,0.3374510164308995,0.1334463865795724],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.33074761264742447,0.12396895190023746,0.3374510164308995,0.1334463865795724],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.33074761264742447,0.12396895190023746,0.3374510164308995,0.1334463865795724],"dir":"ltr"},{"str":"-½{ÁÓ","boundary":[0.33397463122878934,0.12589868347312935,0.3600240583313733,0.13537611815246428],"dir":"ltr"},{"str":"†ËY€a","boundary":[0.3632068344477672,0.12589868347312935,0.388935838849501,0.13537611815246428],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ìm","boundary":[0.39223793555324077,0.12589868347312935,0.4115866402338631,0.13537611815246428],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.41481768085749804,0.12589868347312935,0.41755266960115583,0.13537611815246428],"dir":"ltr"},{"str":"½{ÁÓ","boundary":[0.42086415107019254,0.12589868347312935,0.44419735895971235,0.13537611815246428],"dir":"ltr"},{"str":"dÀ","boundary":[0.4473747723530795,0.12589868347312935,0.4615042068478881,0.13537611815246428],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4697507341823191,0.12590590261282653,0.47247767884143677,0.13538333729216145],"dir":"ltr"},{"str":"dˀË|»","boundary":[0.4724776788414368,0.12589868347312935,0.5041150633379256,0.13537611815246428],"dir":"ltr"},{"str":"cZŸÔ—Y","boundary":[0.5073554887268573,0.12589868347312935,0.5406620207654314,0.13537611815246428],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZźfˆÌ‡","boundary":[0.5438461375625819,0.12589868347312935,0.5904978058532979,0.13537611815246428],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.32056514230032573,0.14037131116389545,0.3227504519337386,0.14984874584323038],"dir":"ltr"},{"str":"Ê»€","boundary":[0.3227826282718993,0.1403640920241983,0.34053190080978446,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€Æ»","boundary":[0.34878915359026896,0.1403640920241983,0.37280744934645993,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.37610686468868637,0.1403640920241983,0.37884185343234417,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":"ÂaZ¿ÓÂ","boundary":[0.38205412452538545,0.1403640920241983,0.4112836463828499,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.4113895601626288,0.1403640920241983,0.4157280030912938,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì»Y","boundary":[0.4189483182688753,0.1403640920241983,0.44194769664997813,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":",ɀ‡{Á","boundary":[0.44515728638150587,0.1403640920241983,0.48226196700379675,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":"ÂaÊ^Ì^u","boundary":[0.4854782601391081,0.1403640920241983,0.5255042841302375,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":"{Y€","boundary":[0.5286240482510668,0.1403640920241983,0.545063475689661,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":"§","boundary":[0.545146597896576,0.1403640920241983,0.5485693558684184,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì¼m€f»","boundary":[0.5518070998958368,0.1403640920241983,0.5904991465340546,0.1498415267035332],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5017072006989012,0.15505090973871732,0.5038925103323141,0.16452834441805222],"dir":"ltr"},{"str":"1395","boundary":[0.5040252377272268,0.15505090973871732,0.5293493565404388,0.16452834441805222],"dir":"ltr"},{"str":",€","boundary":[0.532451691811431,0.15504369059902018,0.5401981452236146,0.16452112527835508],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.5458544773361109,0.15504369059902018,0.5480250394812002,0.16452112527835508],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.5480759853499546,0.15504369059902018,0.5625741070528543,0.16452112527835508],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5658131917610294,0.15505090973871732,0.5679502368872013,0.16452834441805222],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€Æe","boundary":[0.5680333590941163,0.15504369059902018,0.590550092402809,0.16452112527835508],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4729847585766607,0.17015771971496432,0.4751700682100736,0.17963515439429922],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4729847585766607,0.16822076900237526,0.47968816236013573,0.17769820368171016],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4729847585766607,0.16822076900237526,0.47968816236013573,0.17769820368171016],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4729847585766607,0.16822076900237526,0.47968816236013573,0.17769820368171016],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4729847585766607,0.16822076900237526,0.47968816236013573,0.17769820368171016],"dir":"ltr"},{"str":"Y{¼¿,μÁ|m,»","boundary":[0.4751016934914821,0.17015050057526718,0.5515446288767178,0.17962793525460208],"dir":"ltr"},{"str":":.","boundary":[0.5549352105103995,0.17015050057526718,0.571707126776654,0.17963515439429922],"dir":"ltr"},{"str":"728","boundary":[0.5716709283962232,0.17015771971496432,0.59043777762844,0.17963515439429922],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.41259781593360445,0.18325671912114005,0.41930121971707945,0.19273415380047498],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.41259781593360445,0.18325671912114005,0.41930121971707945,0.19273415380047498],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.41259781593360445,0.18325671912114005,0.41930121971707945,0.19273415380047498],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.41259781593360445,0.18325671912114005,0.41930121971707945,0.19273415380047498],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.4191497227915729,0.18519366983372915,0.4379165720237896,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4378991431739525,0.18519366983372915,0.4429266960115588,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.44304065387587793,0.18519366983372915,0.46148037700346095,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4613865293504923,0.18519366983372915,0.4664140821880986,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":"90680","boundary":[0.4665280400524177,0.18519366983372915,0.4974079399213737,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.497375763583213,0.18519366983372915,0.5024033164208193,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5025172742851384,0.18519366983372915,0.5083358287691947,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5082634320083331,0.18519366983372915,0.5132909848459395,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.5134062833910152,0.18519366983372915,0.5196940761399147,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5230806357313263,0.18519366983372915,0.5253182319142503,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.5285264809650214,0.18518645069403197,0.5461966533382616,0.19466388537336687],"dir":"ltr"},{"str":"350","boundary":[0.5493928362622225,0.18519366983372915,0.5681596854944392,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5682428077013543,0.18295699524940606,0.5715945095930918,0.192434429928741],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.5716682470347099,0.18519366983372915,0.5904350962669266,0.19467110451306405],"dir":"ltr"},{"str":"Zb̧","boundary":[0.5756969927085785,0.2002224008127968,0.5905195591545986,0.2096998354921317],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2846727394912809,0.21339970011876466,0.29137614327475597,0.2228771347980996],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2846727394912809,0.21339970011876466,0.29137614327475597,0.2228771347980996],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2846727394912809,0.21339970011876466,0.29137614327475597,0.2228771347980996],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2846727394912809,0.21339970011876466,0.29137614327475597,0.2228771347980996],"dir":"ltr"},{"str":"Essentials","boundary":[0.2846727394912809,0.2130999762470307,0.3386838409876374,0.2225774109263656],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3420147269635872,0.2130999762470307,0.35325999134672126,0.2225774109263656],"dir":"ltr"},{"str":"management","boundary":[0.35659087732267103,0.2130999762470307,0.4250103817347688,0.2225774109263656],"dir":"ltr"},{"str":"information","boundary":[0.4283185069635679,0.2130999762470307,0.4917128442689033,0.2225774109263656],"dir":"ltr"},{"str":"systems","boundary":[0.4950326384943596,0.2130999762470307,0.5377798595477307,0.2225774109263656],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5409116897953702,0.21533665083135375,0.543048734921542,0.22481408551068865],"dir":"ltr"},{"str":"Ê","boundary":[0.5431318571284571,0.21532943169165658,0.5514963643694772,0.22480686637099148],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.554591996236686,0.21532943169165658,0.5640411142098724,0.22480686637099148],"dir":"ltr"},{"str":"½YÂÀŸ","boundary":[0.5673244413830184,0.21532943169165658,0.5905383286851924,0.22480686637099148],"dir":"ltr"},{"str":"Ä»ZÀ]Zf","boundary":[0.5588540203622195,0.23036632955388936,0.585485302913209,0.23984376423322426],"dir":"ltr"},{"str":"dˀË|»","boundary":[0.4821389267833746,0.24540227967265418,0.5137763112798633,0.2548797143519891],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeZŸÔ—Y","boundary":[0.5170167366687952,0.24540227967265418,0.5524509290682441,0.2548797143519891],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZŹZœ¿","boundary":[0.5556243204193412,0.24540227967265418,0.5904364369476837,0.2548797143519891],"dir":"ltr"},{"str":"†","boundary":[0.513001508685864,0.2605067951120843,0.5256441282214979,0.26998422979141923],"dir":"ltr"},{"str":"ËY€a","boundary":[0.5257044588555492,0.2605067951120843,0.5388015691677026,0.26998422979141923],"dir":"ltr"},{"str":"¾","boundary":[0.542035291152851,0.2605067951120843,0.5503206982292261,0.26998422979141923],"dir":"ltr"},{"str":"Ìm","boundary":[0.5503997983938712,0.2605067951120843,0.5613101475084846,0.26998674523084887],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5645036490709321,0.260508362808046,0.5672386378145899,0.2699857974873809],"dir":"ltr"},{"str":"½{ÁÓ","boundary":[0.5672145055609694,0.260509310551514,0.5905477134504893,0.26998674523084887],"dir":"ltr"},{"str":"Laudon,","boundary":[0.48789860219750664,0.2733132897862232,0.5322831793286514,0.28279072446555814],"dir":"ltr"},{"str":"Jane","boundary":[0.5356094082860117,0.2733132897862232,0.5594762071166962,0.28279072446555814],"dir":"ltr"},{"str":"Price","boundary":[0.5628024360740564,0.2733132897862232,0.5904070528544065,0.28279072446555814],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4113859514129229,0.288648963776722,0.41808935519639795,0.29812639845605693],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4113859514129229,0.288648963776722,0.41808935519639795,0.29812639845605693],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4113859514129229,0.288648963776722,0.41808935519639795,0.29812639845605693],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4113859514129229,0.288648963776722,0.41808935519639795,0.29812639845605693],"dir":"ltr"},{"str":"ºm€f»","boundary":[0.4113859514129229,0.29057869534961395,0.4383939652565438,0.3000561300289488],"dir":"ltr"},{"str":",\u0003-","boundary":[0.44172689761768746,0.288648963776722,0.45260115923524064,0.300063349168646],"dir":"ltr"},{"str":"1354","boundary":[0.45604134605692004,0.2905859144893111,0.48136546487013193,0.300063349168646],"dir":"ltr"},{"str":",{Y","boundary":[0.48447048150263755,0.29057869534961395,0.494301693491482,0.3000561300289488],"dir":"ltr"},{"str":"€§","boundary":[0.4944464870132051,0.29057869534961395,0.5071320083330533,0.3000561300289488],"dir":"ltr"},{"str":",ɀ","boundary":[0.510376455764255,0.29057869534961395,0.526838674775713,0.3000561300289488],"dir":"ltr"},{"str":"‡","boundary":[0.5269352037901951,0.29057869534961395,0.5337498840764757,0.3000561300289488],"dir":"ltr"},{"str":"{Á","boundary":[0.5337820604146365,0.29057869534961395,0.5474690702597358,0.3000561300289488],"dir":"ltr"},{"str":"ÂaÊ^Ì^u","boundary":[0.5506974295218573,0.29057869534961395,0.5906202210947211,0.3000561300289488],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.45533480729814174,0.30375599465558184,0.4620382110816168,0.3132334293349167],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.45533480729814174,0.30375599465558184,0.4620382110816168,0.3132334293349167],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.45533480729814174,0.30375599465558184,0.4620382110816168,0.3132334293349167],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.45533480729814174,0.30375599465558184,0.4620382110816168,0.3132334293349167],"dir":"ltr"},{"str":"ºm€f","boundary":[0.45533480729814174,0.30568572622847373,0.47808615973925594,0.31516316090780866],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.47812101743893004,0.30568572622847373,0.4824313060717045,0.31516316090780866],"dir":"ltr"},{"str":",-\u0003","boundary":[0.48567709418366306,0.30375599465558184,0.49510207990322896,0.3151703800475058],"dir":"ltr"},{"str":"1350","boundary":[0.49676586472228745,0.3056929453681709,0.5218888814219951,0.3151703800475058],"dir":"ltr"},{"str":",¾","boundary":[0.5252928698632437,0.30568572622847373,0.5364004099324619,0.31516316090780866],"dir":"ltr"},{"str":"Ì»Y","boundary":[0.5363802997211113,0.30568572622847373,0.5511197439602162,0.31516316090780866],"dir":"ltr"},{"str":",ÂaZ¿ÓÂ","boundary":[0.5543239709687173,0.30568572622847373,0.5861731830247638,0.31516316090780866],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.586177205067034,0.30568572622847373,0.5905076039111589,0.31516316090780866],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003\u0003\u0003","boundary":[0.46561380665972246,0.3187919447743466,0.4723239138469809,0.3282703271971495],"dir":"ltr"},{"str":"ºm€f»","boundary":[0.46561380665972246,0.3207226240907065,0.4926218205033433,0.33020005877004144],"dir":"ltr"},{"str":",-","boundary":[0.4959560935452438,0.3207226240907065,0.5036046772621888,0.3302072779097386],"dir":"ltr"},{"str":"1356","boundary":[0.5070448640838682,0.32072984323040366,0.5316986425187326,0.3302072779097386],"dir":"ltr"},{"str":",½Y€Æ»","boundary":[0.5350677732603071,0.3207226240907065,0.561811672994859,0.33020005877004144],"dir":"ltr"},{"str":",Ê»€","boundary":[0.5650065152380632,0.3207226240907065,0.5854733476697692,0.33020005877004144],"dir":"ltr"},{"str":"T58","boundary":[0.48558477873727374,0.3335267458432304,0.5062607573670241,0.3452408551068884],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5063479016162092,0.33576342042755347,0.509123110782568,0.3452408551068884],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5091700346090523,0.33576342042755347,0.5149885890931086,0.3452408551068884],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5150167433889992,0.33576342042755347,0.5177919525553578,0.3452408551068884],"dir":"ltr"},{"str":"μ2","boundary":[0.51773832532509,0.3357562012878563,0.531285904371493,0.3452408551068884],"dir":"ltr"},{"str":"…","boundary":[0.5345745942676658,0.3357562012878563,0.5461982964282115,0.34523363596719125],"dir":"ltr"},{"str":"92","boundary":[0.5461674607708076,0.33576342042755347,0.5586786935922853,0.3452408551068884],"dir":"ltr"},{"str":"1388","boundary":[0.565317744699439,0.33576342042755347,0.5904407613991467,0.3452408551068884],"dir":"ltr"},{"str":"658","boundary":[0.5253011054736068,0.35087045130641326,0.5438561271462656,0.3603478859857482],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5437475320049733,0.35087045130641326,0.5465227411713319,0.3603478859857482],"dir":"ltr"},{"str":"4038011","boundary":[0.5464691139410641,0.35087045130641326,0.5904595309297406,0.3603478859857482],"dir":"ltr"},{"str":"1691754","boundary":[0.5468739995295862,0.36590640142517805,0.5904662343335242,0.37538383610451304],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28467,0.10863,0.59062,0.37538],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6354789859211719,0.11087942992874106,0.638160347434562,0.12035686460807597],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6359777191626625,0.12590590261282653,0.6381147642888344,0.13538333729216145],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63548,0.11088,0.63816,0.13538],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6354722825173884,0.15506038717339668,0.6381536440307785,0.16453782185273158],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354696011558751,0.17016741805225646,0.6381509626692651,0.17964485273159136],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354766069688519,0.18520314726840847,0.6381579684822419,0.19468058194774338],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.635472584926582,0.20023909738717327,0.6381539464399719,0.20971653206650817],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354699035650687,0.21534612826603308,0.6381512650784588,0.22482356294536798],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354645408420421,0.23038302612826586,0.638145902355432,0.23986046080760076],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354658815227988,0.24541897624703066,0.6380922751251643,0.25489641092636556],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354578374382586,0.26052600712589047,0.6381391989516486,0.2700034418052254],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354740364907092,0.2755594418052256,0.6381553980040993,0.28503687648456055],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354713551291957,0.2905953919239904,0.6381527166425858,0.30007282660332535],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354700144484391,0.3057024228028502,0.6381513759618291,0.31517985748218513],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354673330869258,0.320739320665083,0.6381486946003159,0.3302167553444179],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354769093780451,0.33577289786223274,0.6381582708914352,0.34525033254156773],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354782500588021,0.3508799287410926,0.638159611572192,0.3603573634204275],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6354782500588022,0.3659158788598574,0.6381596115721921,0.3753933135391923],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63546,0.15506,0.63816,0.37539],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ćZÀ‹€‡","boundary":[0.7833574140653875,0.11087198866166861,0.8287032592990826,0.12034942334100353],"dir":"ltr"},{"str":"ÁM|Ë|a","boundary":[0.7382006048183865,0.1259079387804334,0.7747556063304324,0.13538537345976834],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z¿","boundary":[0.7777131480797016,0.1259079387804334,0.7903450421692819,0.13538537345976834],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.7932355498807163,0.1259079387804334,0.7983569503712912,0.13538537345976834],"dir":"ltr"},{"str":"½YÂÀŸ","boundary":[0.8012997446322367,0.1259079387804334,0.8286764456839488,0.13538537345976834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7382,0.11087,0.8287,0.13539],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"€Œ¿","boundary":[0.7624856960451597,0.15505294590632424,0.7806921407210778,0.16453038058565914],"dir":"ltr"},{"str":"cZzŒ","boundary":[0.783553153455865,0.15505294590632424,0.8239921071200563,0.16453038058565914],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8240658445616745,0.15505294590632424,0.8286509727495714,0.16453038058565914],"dir":"ltr"},{"str":"ɀÅZ›","boundary":[0.7489769967407007,0.17015997678518402,0.7807551527166424,0.17963741146451892],"dir":"ltr"},{"str":"cZzŒ","boundary":[0.7835518127751082,0.17015997678518402,0.8239907664392997,0.17963741146451892],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8240645038809179,0.17015997678518402,0.8286496320688148,0.17963741146451892],"dir":"ltr"},{"str":"®]Z‹","boundary":[0.8010989449279258,0.18519570600133603,0.8289127079063203,0.19467314068067093],"dir":"ltr"},{"str":"ʈË¿d‡€Æ","boundary":[0.7250863680655893,0.20023165612010083,0.7874427707402305,0.20970909079943573],"dir":"ltr"},{"str":"§","boundary":[0.7874950572897417,0.20023165612010083,0.7916458049124695,0.20970909079943573],"dir":"ltr"},{"str":"dÌ","boundary":[0.7945403346661739,0.20023165612010083,0.8102826081112867,0.20970909079943573],"dir":"ltr"},{"str":"“Á","boundary":[0.8152846880145158,0.20023165612010083,0.8286807701354123,0.20970909079943573],"dir":"ltr"},{"str":"d‹Y{{ZË","boundary":[0.7878851953899402,0.21533868699896064,0.8287075837505463,0.22481612167829554],"dir":"ltr"},{"str":"d‹Y{{ZË","boundary":[0.78788117334767,0.23037558486119342,0.8287035617082762,0.23985301954052832],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7959400053761639,0.2454115349799582,0.803715953764995,0.25488896965929314],"dir":"ltr"},{"str":"“»","boundary":[0.8037038876381848,0.2454115349799582,0.8286995396660064,0.25488896965929314],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7658993716608989,0.260518565858818,0.7948607573670244,0.2699960005381529],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.7977512650784587,0.260518565858818,0.828735738046437,0.2699960005381529],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7659155707133496,0.27555200053815315,0.7948769564194751,0.2850294352174881],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.7977674641309095,0.27555200053815315,0.8287519370988876,0.2850294352174881],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7659128893518361,0.290587950656918,0.7948756157387183,0.3000653853362529],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.7977661234501527,0.290587950656918,0.8287505964181309,0.3000653853362529],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7659102079903228,0.30569498153577773,0.794872934377205,0.3151724162151127],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.7977634420886394,0.30569498153577773,0.8287479150566176,0.3151724162151127],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7659088673095662,0.3207318793980105,0.7948715936964483,0.3302093140773455],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.797760760727126,0.3207318793980105,0.8287452336951041,0.3302093140773455],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7584520009408287,0.3357668817733074,0.7695488155639931,0.3452443164526423],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7766021370249655,0.3357668817733074,0.7812355297201035,0.3452443164526423],"dir":"ltr"},{"str":"É|À]Ã{","boundary":[0.7892033869829642,0.3357654565951603,0.8286835623802963,0.3452443164526423],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËÂË{","boundary":[0.7550321158563222,0.3508724874740201,0.7835980007392227,0.36034992215335504],"dir":"ltr"},{"str":"É|À]","boundary":[0.7863812539901215,0.3508724874740201,0.8099155639931456,0.36034992215335504],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{","boundary":[0.8128918752730085,0.3508724874740201,0.8286891166291457,0.36034992215335504],"dir":"ltr"},{"str":"Ê","boundary":[0.7193485568361282,0.3659084375927849,0.7287279594099665,0.3753858722721199],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7327714525721586,0.3659084375927849,0.7374048452672964,0.3753858722721199],"dir":"ltr"},{"str":"ʇZÀ‹[Zf","boundary":[0.7403154631900813,0.3659084375927849,0.79292511676355,0.3753858722721199],"dir":"ltr"},{"str":"ÃZ¼‹","boundary":[0.8009986962803672,0.3659084375927849,0.8287776015590878,0.3753858722721199],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71935,0.15505,0.82891,0.37539],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"€","boundary":[0.6691486005174557,0.42232978909961405,0.6819760122307719,0.4413559173656473],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.6944535365075098,0.42232978909961405,0.7006600013440408,0.4413559173656473],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.7005980981821847,0.42232978909961405,0.7406036893921575,0.4413559173656473],"dir":"ltr"},{"str":"cYZŒf¿Y","boundary":[0.7458600752662881,0.42232978909961405,0.8286972715970565,0.4413559173656473],"dir":"ltr"},{"str":"dË","boundary":[0.6393092302005982,0.4576591063873218,0.6552309331003663,0.46955934391701304],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.6553369880044354,0.4576591063873218,0.6615470918315917,0.46955934391701304],"dir":"ltr"},{"str":"Ë","boundary":[0.6616884983703505,0.4576591063873218,0.6653061489869292,0.46955934391701304],"dir":"ltr"},{"str":"|»","boundary":[0.6654122038909983,0.4576591063873218,0.6786892678337422,0.46955934391701304],"dir":"ltr"},{"str":"cZŸÔ—Y","boundary":[0.682956715164141,0.4576591063873218,0.7243652632640032,0.46955934391701304],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZźfˆÌ‡","boundary":[0.7285199220456301,0.4576591063873218,0.7869511239541682,0.46955934391701304],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7911192500252007,0.4576800712589073,0.7944860723766002,0.4695803087885985],"dir":"ltr"},{"str":"½YÂÀŸ","boundary":[0.7944456705083834,0.45767072771303446,0.8286273344309667,0.4695709652427256],"dir":"ltr"},{"str":"Ê»","boundary":[0.3747965155740732,0.47646981185050474,0.39052630959981155,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.39063068109270493,0.47646981185050474,0.3968542522092669,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€Æ»","boundary":[0.40725436645273994,0.47646981185050474,0.4373032559389803,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.4413232418265512,0.47646981185050474,0.48102649440542955,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":",ɀ‡{Á","boundary":[0.48507173146063604,0.47646981185050474,0.5314025738382443,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":"ÂaÊ^Ì^u","boundary":[0.5354730620610864,0.47646981185050474,0.5853693693088267,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":"{Y€§","boundary":[0.5895071939786967,0.47646981185050474,0.6143627599879034,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":"€f","boundary":[0.6184399818554481,0.47646981185050474,0.6298627912402545,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":"{","boundary":[0.6361090655555927,0.47646981185050474,0.6425346460132386,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":",ÂaZ¿Ó»","boundary":[0.6466657370384058,0.47646981185050474,0.6920218843452839,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì»Y","boundary":[0.6960587043446118,0.47646981185050474,0.7248618695608344,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.7290215785759885,0.47646981185050474,0.7686069923725679,0.4883700493801959],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7722717785020664,0.4764907767220902,0.7756537515540471,0.4883910142517814],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì¼m€f»","boundary":[0.7755948321628977,0.47648143317621733,0.8286374348980208,0.48838167070590854],"dir":"ltr"},{"str":"½ZËY|Ì]","boundary":[0.6055349517825339,0.4952817073374406,0.6459435536440304,0.5071819448671318],"dir":"ltr"},{"str":"Zf¼Å","boundary":[0.6500897953697788,0.4952817073374406,0.6733949396861661,0.5071819448671318],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6769082188098515,0.4953026722090261,0.6802901918618323,0.5072029097387173],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËYMÄv","boundary":[0.6802295890595071,0.4952933286631532,0.7296612748227543,0.5071935661928444],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7362652968650244,0.4952933286631532,0.7465694566714824,0.5071935661928444],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.7502847451362518,0.4952933286631532,0.7567153758274248,0.5071935661928444],"dir":"ltr"},{"str":"ÊÀÌq¥Á","boundary":[0.7603650112563418,0.4952933286631532,0.8117208359934138,0.5071935661928444],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.8118773932327539,0.4952933286631532,0.8193736231981449,0.5071935661928444],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.819535230671012,0.4952933286631532,0.8286138671415607,0.5071935661928444],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.7619810859850136,0.5140936028243764,0.7682885871730496,0.5259938403540676],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.775394506232989,0.5140936028243764,0.7780593461241216,0.5259938403540676],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.7781098484593928,0.5140936028243764,0.7962536541110845,0.5259938403540676],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7998881388394203,0.5141145676959619,0.8032701118914011,0.5260148052256531],"dir":"ltr"},{"str":"€‹Z¿","boundary":[0.8032095090890758,0.5141052241500891,0.8287165552232784,0.5260054616797802],"dir":"ltr"},{"str":"|","boundary":[0.7378881052383989,0.5329043082875593,0.7458577803369562,0.5448045458172505],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.7496787171129998,0.5329043082875593,0.7580924061691471,0.5448045458172505],"dir":"ltr"},{"str":"1500","boundary":[0.7622824165854637,0.5329133729216151,0.7937622055710488,0.5448136104513063],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7978663620174049,0.5329252731591448,0.8012331843688044,0.544825510688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƒY€Ìe","boundary":[0.8011927825005876,0.5329159296132719,0.8286323846644934,0.5448161671429631],"dir":"ltr"},{"str":"1395","boundary":[0.7280098484593926,0.5517966698337291,0.7594896374449778,0.5636969073634204],"dir":"ltr"},{"str":":ºŒ‹","boundary":[0.7635937938913339,0.5517992265253859,0.7984454554618456,0.56370880760095],"dir":"ltr"},{"str":"_Zq","boundary":[0.8021001411242897,0.5517992265253859,0.828713188400927,0.5636994640550772],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.7112767413729373,0.5705995006866093,0.7332957595510898,0.5824997382163004],"dir":"ltr"},{"str":"350","boundary":[0.7373847652968645,0.570608565320665,0.7609946070360534,0.5825088028503562],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7609727226907693,0.5678001092636579,0.7651812506300186,0.579700346793349],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.7652065017976541,0.570608565320665,0.788816343536843,0.5825088028503562],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7929272336279019,0.5706204655581947,0.7962940559793014,0.5825207030878858],"dir":"ltr"},{"str":"d¼Ì«","boundary":[0.7962536541110845,0.5706111220123218,0.828679520177413,0.582511359542013],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.610376442323846,0.5894102061497921,0.6322944558314567,0.6013104436794833],"dir":"ltr"},{"str":"175","boundary":[0.6364844662477733,0.5894192707838479,0.6600943079869621,0.6013195083135391],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6600724236416781,0.5866108147268408,0.6642809515809275,0.598511052256532],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.664306202748563,0.5894192707838479,0.6879160444877518,0.6013195083135391],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6915252780484521,0.5894311710213775,0.6949072511004329,0.6013314085510688],"dir":"ltr"},{"str":"Ê°Ì¿Á€f°·Y","boundary":[0.6948483317092834,0.5894218274755048,0.7593903161856114,0.6013220650051959],"dir":"ltr"},{"str":"[Zf","boundary":[0.7629911326904332,0.5894218274755048,0.7862659756056578,0.6013220650051959],"dir":"ltr"},{"str":"d¼Ì«","boundary":[0.7962570209334358,0.5894218274755048,0.8286828869997642,0.6013220650051959],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.6594731292631287,0.6082311662707838,0.6830829710023176,0.620131403800475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6829583985753158,0.6082311662707838,0.6892711904841898,0.620131403800475],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.6894092302005973,0.6082311662707838,0.7124147273277099,0.620131403800475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7122918383118839,0.6082311662707838,0.7186046302207579,0.620131403800475],"dir":"ltr"},{"str":"90680","boundary":[0.7187426699371653,0.6082311662707838,0.7575907496387883,0.620131403800475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7573500218406632,0.6082311662707838,0.7636628137495373,0.620131403800475],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7637991700547689,0.6082311662707838,0.7711051745573058,0.620131403800475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7709587177850199,0.6082430665083134,0.7792916031047337,0.6201433040380047],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7794262759987896,0.6082311662707838,0.7873214744128214,0.620131403800475],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7909206075064675,0.6082430665083134,0.7943025805584483,0.6201433040380047],"dir":"ltr"},{"str":"®]Z‹","boundary":[0.7942436611672987,0.6082337229624405,0.8286828869997641,0.6201339604921317],"dir":"ltr"},{"str":"09357171713","boundary":[0.5560510399516145,0.6270494061757721,0.6426204596619738,0.6389496437054633],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6465714256913411,0.6270494061757721,0.6528842176002151,0.6389496437054633],"dir":"ltr"},{"str":"66565336","boundary":[0.6530222573166224,0.6270494061757721,0.7135981250630019,0.6389496437054633],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713502170625987,0.6270494061757721,0.719814962534861,0.6389496437054633],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7199530022512685,0.6270494061757721,0.7278482006653003,0.6389496437054633],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7318479856187629,0.6270613064133017,0.7352148079701624,0.6389615439429929],"dir":"ltr"},{"str":"Šza","boundary":[0.7351744061019455,0.6270519628674288,0.7669706763885622,0.63895220039712],"dir":"ltr"},{"str":"‚","boundary":[0.7704553375222607,0.6270519628674288,0.7780946574375861,0.63895220039712],"dir":"ltr"},{"str":"€»","boundary":[0.7844882530828937,0.6270519628674288,0.7979488088437889,0.63895220039712],"dir":"ltr"},{"str":"¾","boundary":[0.801502489835691,0.6270519628674288,0.8128065958805147,0.63895220039712],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.8242706259870299,0.6270519628674288,0.8286390779879708,0.63895220039712],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3859036221901146,0.6458613016627079,0.3937988206041464,0.6577615391923991],"dir":"ltr"},{"str":"|uYÁ","boundary":[0.397798605557609,0.645852237028652,0.4220498269547394,0.6577524745583432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.42612368199993284,0.6458613016627079,0.4324364739088069,0.6577615391923991],"dir":"ltr"},{"str":"144","boundary":[0.4325745136252142,0.6458613016627079,0.4561843553644031,0.6577615391923991],"dir":"ltr"},{"str":"­Ôa","boundary":[0.46019255737374415,0.645852237028652,0.4868140217062598,0.6577524745583432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4909366956755485,0.6458613016627079,0.4972494875844225,0.6577615391923991],"dir":"ltr"},{"str":"Êrf‹","boundary":[0.4973875273008299,0.645852237028652,0.5359292261684755,0.6577524745583432],"dir":"ltr"},{"str":"ÄqÂ","boundary":[0.5400249655589531,0.645852237028652,0.561924461543631,0.6577524745583432],"dir":"ltr"},{"str":"ÉÁÄ]Á","boundary":[0.5721831692483451,0.645852237028652,0.6143442021437452,0.6577524745583432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6182480326601928,0.6458613016627079,0.6245608245690668,0.6577615391923991],"dir":"ltr"},{"str":"Ê]ÂÀm","boundary":[0.6246988642854743,0.645852237028652,0.6576651053392023,0.6577524745583432],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{YμZ¼m","boundary":[0.6618955176237357,0.645852237028652,0.7102144685998455,0.6577524745583432],"dir":"ltr"},{"str":"½Z]ZÌy","boundary":[0.7145172675649339,0.645852237028652,0.7479296125802224,0.6577524745583432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7519125634219281,0.6458613016627079,0.7582253553308022,0.6577615391923991],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€Æe","boundary":[0.7583633950472095,0.645852237028652,0.7862036490709318,0.6577524745583432],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7904189106548839,0.6458732019002376,0.7937857330062834,0.6577734394299287],"dir":"ltr"},{"str":"…{M","boundary":[0.7937453311380667,0.6458638583543647,0.8287030476126475,0.6577640958840558],"dir":"ltr"},{"str":"www.ati","boundary":[0.4405264440038977,0.6921518764845606,0.4980671214004906,0.7040521140142517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49798463425288125,0.6921518764845606,0.5035903934679614,0.7040521140142517],"dir":"ltr"},{"str":"negar.com","boundary":[0.5035281072544605,0.6921518764845606,0.5741589899532945,0.7040521140142517],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.3231037969154261,0.7100791211401425,0.3318979368972816,0.7219793586698336],"dir":"ltr"},{"str":"|‹Z]Ê»","boundary":[0.33197200698901236,0.7100697775942696,0.3766312220691509,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":"ÂÀ¼»","boundary":[0.38025223950808107,0.7100697775942696,0.41670650851785895,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":"[Zf","boundary":[0.420372978058533,0.7100697775942696,0.4436478209737576,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":"¾ËY","boundary":[0.4536405497127113,0.7100697775942696,0.47257892543933333,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":"\\·Z˜»","boundary":[0.4762201438123719,0.7100697775942696,0.512634010953933,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.5163408823628237,0.7100697775942696,0.5257612513020395,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":"ÉY{€]Äz","boundary":[0.5294479217768219,0.7100697775942696,0.5864280232519069,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":"ˆ¿","boundary":[0.5865913141359498,0.7100697775942696,0.6015214878532307,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6051408218809852,0.7100697775942696,0.6115714525721581,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":"Êb","boundary":[0.6152210880010752,0.7100697775942696,0.6327655992742178,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":"Ŀ³€Å","boundary":[0.6427431773125903,0.7100697775942696,0.682747760491919,0.7219700151239608],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6827595443701489,0.7100791211401425,0.6876919391149491,0.7219793586698336],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3231,0.42233,0.82872,0.72198],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/c86ae9c70c3e6745a2c4d3f1367bb97c.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/fb7ebfdc56d5c7a7ac364b5f1c81ce5b.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.15431,0.18011,0.26019]},"elements":[{"words":[{"str":"ŜƫŚƐƯŜƫŚƐƯ","boundary":[0.3329673062061086,0.15430826900237518,0.4977319310507039,0.19884651128266026],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsźƸƟŢsźƸƟ","boundary":[0.5070521823863444,0.15430826900237518,0.6885400356170827,0.19884651128266026],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33297,0.15431,0.68854,0.19885],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ì","boundary":[0.1998084741776151,0.29515737826603317,0.2093041228453346,0.3094091597387173],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.21210644803602038,0.2951682897862232,0.7508262491179731,0.3094200712589073],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤƠĮƄǀě","boundary":[0.7545277376432243,0.29515737826603317,0.8198319948926448,0.3094091597387173],"dir":"ltr"},{"str":"æì","boundary":[0.19980847417761533,0.33278208135391923,0.21327173146063674,0.3470338628266033],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.21603776754813378,0.3327929928741093,0.5110157588790702,0.34704477434679337],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŤǀŬƿŵ","boundary":[0.5143140351466686,0.33278208135391923,0.5629817546453414,0.3470338628266033],"dir":"ltr"},{"str":"źƈƗ","boundary":[0.5660260071906188,0.33278208135391923,0.5962870871274489,0.3470338628266033],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5993918215113742,0.33278208135391923,0.6136574711871243,0.3470338628266033],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6166291455260242,0.33278208135391923,0.6731655522327881,0.3470338628266033],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6762037565942007,0.33278208135391923,0.7537817949665672,0.3470338628266033],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.756745405060314,0.3327929928741093,0.7605154396693661,0.34704477434679337],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.760575921508014,0.33278208135391923,0.7832344343268037,0.3470338628266033],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.7862807029333693,0.33278208135391923,0.8198904606700045,0.3470338628266033],"dir":"ltr"},{"str":"æî","boundary":[0.1998084741776154,0.3710481146080761,0.21184032794596996,0.38529989608076015],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.2121064480360207,0.3710590261282661,0.45204596619737264,0.38531080760095016],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.45332818117670803,0.3710481146080761,0.48096233325493115,0.38529989608076015],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟźů","boundary":[0.4839723127583081,0.3710481146080761,0.5179308490978128,0.38529989608076015],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5209670373979373,0.3710481146080761,0.5352326870736873,0.38529989608076015],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩƹŜƀĩ","boundary":[0.538103558348174,0.3710481146080761,0.6126776654010285,0.38529989608076015],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6157219179463058,0.3710481146080761,0.6722583246530697,0.38529989608076015],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6752965290144823,0.3710481146080761,0.7528745673868489,0.38529989608076015],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7559409966062971,0.3710590261282661,0.7598138503410506,0.38531080760095016],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.7596686939282957,0.3710481146080761,0.7823272067470854,0.38529989608076015],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536511,0.3710481146080761,0.8198440912603746,0.38529989608076015],"dir":"ltr"},{"str":"çè","boundary":[0.20071163939383768,0.38992142592042756,0.21806654010281923,0.4029618059679335],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.22056979268169763,0.38992916864608074,0.45328558180168693,0.4029695486935867],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻƹźƯř","boundary":[0.45352539229192573,0.38992142592042756,0.49300188837740677,0.4029618059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚĩƹŜƀĩ","boundary":[0.4975785793488123,0.38992142592042756,0.5753177614999496,0.4029618059679335],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5798354221968347,0.38992142592042756,0.5927519841403178,0.4029618059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5972751789254394,0.38992142592042756,0.6457667047478244,0.4029618059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6502972783172607,0.38992142592042756,0.7143764860051743,0.4029618059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƤƳ","boundary":[0.7189439534961861,0.38992142592042756,0.7456809784617452,0.4029618059679335],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.750193105070394,0.38992142592042756,0.7588447296797822,0.4029618059679335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.38992916864608074,0.7656793286515909,0.4029695486935867],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.38992142592042756,0.7744693054668862,0.4029618059679335],"dir":"ltr"},{"str":"èæ","boundary":[0.20070795000168046,0.4092329247327791,0.21806654010281953,0.4222733047802851],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.22056610328954038,0.4092406674584323,0.47142816773629964,0.42228104750593826],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.47408637478579385,0.4092329247327791,0.5195249285978297,0.4222733047802851],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.5240850173045264,0.4092329247327791,0.5624288699976483,0.4222733047802851],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5670276973219989,0.4092329247327791,0.5729676186956086,0.4222733047802851],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5775111051375965,0.4092329247327791,0.6261059339403922,0.4222733047802851],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6306365075098286,0.4092329247327791,0.6947157151977422,0.4222733047802851],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚưƳŹƹŵ","boundary":[0.6992813379926752,0.4092329247327791,0.7456274822754614,0.4222733047802851],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7501894156782367,0.4092329247327791,0.7588410402876249,0.4222733047802851],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587580289640806,0.4092406674584323,0.7656756392594336,0.42228104750593826],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7658139914653407,0.4092329247327791,0.7744656160747289,0.4222733047802851],"dir":"ltr"},{"str":"éç","boundary":[0.20071163939383818,0.4286148415973872,0.21806654010281973,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.2205697926816981,0.4286225843230404,0.4079226605288807,0.44166296437054636],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩƹŜƀĩ","boundary":[0.4106841705587856,0.4286148415973872,0.46483522395080873,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.4693528846476938,0.4286148415973872,0.5015243842612821,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.5059442760659929,0.4286148415973872,0.5264351601088679,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĪƷřŹ","boundary":[0.5309435973253592,0.4286148415973872,0.5649265884882905,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5694460938812544,0.4286225843230404,0.5724843083229735,0.44166296437054636],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5724732401465009,0.4286148415973872,0.6210477772924301,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6255931084304966,0.4286148415973872,0.6896723161184103,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6942397836094221,0.4286148415973872,0.7015706058264175,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƴƃō","boundary":[0.706132539229193,0.4286148415973872,0.7456533080205642,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7501857262860795,0.4286148415973872,0.7588373508954677,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587543395719234,0.4286225843230404,0.7656719498672764,0.44166296437054636],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658103020731835,0.4286148415973872,0.7744619266825716,0.4416552216448932],"dir":"ltr"},{"str":"éí","boundary":[0.20071532878599568,0.44799545442399047,0.21807022949497723,0.46103583447149643],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.22057348207385566,0.44800319714964365,0.5561052518396566,0.4610435771971496],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.5583613151439809,0.44799545442399047,0.580316887873392,0.46103583447149643],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟźů","boundary":[0.5847718289035991,0.44799545442399047,0.6132668492322172,0.46103583447149643],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6179357750075608,0.44799545442399047,0.6238756963811705,0.46103583447149643],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6284191828231583,0.44799545442399047,0.6769107086455434,0.46103583447149643],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6815427404993117,0.44799545442399047,0.7456219481872254,0.46103583447149643],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7501894156782372,0.44799545442399047,0.7588410402876253,0.46103583447149643],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587580289640811,0.44800319714964365,0.765675639259434,0.4610435771971496],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7658139914653411,0.44799545442399047,0.7744656160747293,0.46103583447149643],"dir":"ltr"},{"str":"êî","boundary":[0.20071570175733344,0.467620635391924,0.2196868384798898,0.4818724168646081],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.22269076979940192,0.4676290973871734,0.6716393938375727,0.4818808788598575],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6729773999529585,0.46844874183491686,0.7034923624878195,0.4814891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.7079583716944994,0.46844874183491686,0.7455827929169045,0.4814891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7501926884177278,0.46844874183491686,0.758844313027116,0.4814891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587631463996505,0.4684564845605701,0.7656807566950035,0.481496864608076],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7658176808574987,0.4684466824524941,0.7744693054668869,0.48148706250000006],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.29516,0.81989,0.48188],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ìè","boundary":[0.1998084741776152,0.5112856442992875,0.2203158496018281,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.22390040657236,0.5112965558194774,0.24357716474580846,0.5255483372921615],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĮƴŝ","boundary":[0.24557306542118895,0.5112856442992875,0.3003091293975338,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.30333322132992857,0.5112856442992875,0.34615436309263814,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.3491986156379155,0.5112856442992875,0.4057350223446794,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.408773226706092,0.5112856442992875,0.4864520681428716,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.48941567823661847,0.5112856442992875,0.4996492053358423,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5026208796747422,0.5112856442992875,0.5556110345754511,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":"ŻźƏ","boundary":[0.5585665804240451,0.5112856442992875,0.5854809986223583,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5885050905547529,0.5112965558194774,0.592375928228218,0.5255483372921615],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪǀƳƹźŤĪƫř","boundary":[0.5923356070024528,0.5112856442992875,0.6706394274385941,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩƹŜƀĩ","boundary":[0.6736836799838715,0.5112856442992875,0.7481811767077718,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7512012365175902,0.5112965558194774,0.7550720741910554,0.5255483372921615],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹŵ","boundary":[0.7550317529652901,0.5112856442992875,0.7823352709922382,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536508,0.5112856442992875,0.8198440912603744,0.5255374257719715],"dir":"ltr"},{"str":"ìì","boundary":[0.20071348408991618,0.530158955611639,0.21806838479889773,0.5431993356591449],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.22057163737777616,0.5301666983372921,0.6317101206276671,0.5432070783847981],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.6336636537750746,0.530158955611639,0.6878165518631766,0.5431993356591449],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƠƫŒƯ","boundary":[0.6924319814522361,0.530158955611639,0.7456754443735089,0.5431993356591449],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.750193105070394,0.530158955611639,0.7588447296797822,0.5431993356591449],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.5301666983372921,0.7656793286515909,0.5432070783847981],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.530158955611639,0.7744693054668862,0.5431993356591449],"dir":"ltr"},{"str":"íë","boundary":[0.20070979469775863,0.5495395684382423,0.2174190517791739,0.5625799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2175444911125296,0.5495473111638954,0.5409842780820535,0.5625876912114014],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.541526618729209,0.5495395684382423,0.595832626591848,0.5625799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6002949464063705,0.5495395684382423,0.6487864722287555,0.5625799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6533170457981919,0.5495395684382423,0.7173980981821845,0.5625799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.7219637209771175,0.5495395684382423,0.7456680655891936,0.5625799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7501912603743152,0.5495395684382423,0.7588428849837033,0.5625799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587598736601591,0.5495473111638954,0.765677483955512,0.5625876912114014],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7658158361614191,0.5495395684382423,0.7744674607708073,0.5625799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"æåé","boundary":[0.20071348408991618,0.5689214853028504,0.22675136924162478,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.22662039582003277,0.5689292280285035,0.4230473236786397,0.5819696080760095],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳźǀĭƾƯ","boundary":[0.4233849030610528,0.5689214853028504,0.47219925069722113,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.47660807432545943,0.5689214853028504,0.4968443903094653,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5014063237122407,0.5689214853028504,0.5425172205235038,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5470699304458854,0.5689214853028504,0.5729325694701117,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧźƃ","boundary":[0.5775129498336748,0.5689214853028504,0.6143478411343704,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƧ","boundary":[0.6188415207822315,0.5689214853028504,0.6368789590403546,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6413209871980106,0.5689214853028504,0.6542375491414937,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6587607439266152,0.5689214853028504,0.6733264641645104,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.677810920331978,0.5689214853028504,0.7456201034911459,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7501875709821576,0.5689214853028504,0.7588391955915458,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587561842680015,0.5689292280285035,0.7656737945633545,0.5819696080760095],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658121467692616,0.5689214853028504,0.7744637713786497,0.5819618653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ææì","boundary":[0.2007134840899159,0.5882329841152019,0.2267513692416245,0.6012733641627078],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.2266203958200325,0.588240726840855,0.5046991062128285,0.601281106888361],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.507054783105406,0.5882329841152019,0.5612076811935078,0.6012733641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5657216524982356,0.5882329841152019,0.5786382144417187,0.6012733641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5831614092268401,0.5882329841152019,0.6316529350492252,0.6012733641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6361835086186616,0.5882329841152019,0.7002627163065756,0.6012733641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƨƬưƗ","boundary":[0.7048301837975871,0.5882329841152019,0.7456938913342963,0.6012733641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7501912603743152,0.5882329841152019,0.7588428849837033,0.6012733641627078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587598736601591,0.588240726840855,0.765677483955512,0.601281106888361],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7658158361614191,0.5882329841152019,0.7744674607708073,0.6012733641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ææî","boundary":[0.20071507677833395,0.6076173879156769,0.22675296193004255,0.6206577679631828],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22662198850845056,0.6076251306413301,0.6710258761466349,0.620665510688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6729775645979638,0.6076173879156769,0.7034925271328248,0.6206577679631828],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.7079566916434259,0.6076173879156769,0.7455811128658311,0.6206577679631828],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7501928530627331,0.6076173879156769,0.7588444776721213,0.6206577679631828],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761466348577,0.6076251306413301,0.76567907664393,0.620665510688836],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7658158361614188,0.60761490097981,0.774467460770807,0.6206552810273159],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.51129,0.81984,0.62067],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"æèè","boundary":[0.19980847417761533,0.6498129602137768,0.22573300628339132,0.6640647416864609],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.22783172608447327,0.6498238717339669,0.46383992473371216,0.664075653206651],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.4672390040657238,0.6498129602137768,0.5237754107724877,0.6640647416864609],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.5268136151339003,0.6498129602137768,0.6044924565706798,0.6640647416864609],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6075568697288399,0.6498129602137768,0.6170968717449012,0.6640647416864609],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤŝŚƣŹ","boundary":[0.6201572527804847,0.6498129602137768,0.6605671852424315,0.6640647416864609],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿżƯ","boundary":[0.6635025704781428,0.6498129602137768,0.6984651053392025,0.6640647416864609],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƀƧ","boundary":[0.7015053257619034,0.6498129602137768,0.7427136184940024,0.6640647416864609],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7456590840361547,0.6498238717339669,0.7495319377709083,0.664075653206651],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺs","boundary":[0.7493867813581533,0.6498129602137768,0.7822606767245724,0.6640647416864609],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536508,0.6498129602137768,0.8198440912603744,0.6640647416864609],"dir":"ltr"},{"str":"æèì","boundary":[0.2007116393938372,0.6686862715261284,0.2267495245455458,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.2266185511239538,0.6686940142517815,0.4290942374248174,0.6817343942992875],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤŝŚƣŹ","boundary":[0.4300424112093005,0.6686862715261284,0.4651617351567485,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿżƯ","boundary":[0.46965541480460976,0.6686862715261284,0.5004360135748124,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƀƧ","boundary":[0.5049389167030676,0.6686862715261284,0.5360054433654781,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5405231040623633,0.6686862715261284,0.5651129027922447,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5696545445381537,0.6686862715261284,0.6182493733409493,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6227781022143071,0.6686862715261284,0.6868573099022209,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6914247773932327,0.6686862715261284,0.7000063035516279,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7045294983367494,0.6686862715261284,0.7456403951480124,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.750193105070394,0.6686862715261284,0.7588447296797822,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.6686940142517815,0.7656793286515909,0.6817343942992875],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.6686862715261284,0.7744693054668862,0.6817266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"æëå","boundary":[0.20071163939383704,0.6880681883907362,0.22601533550619887,0.7011085684382422],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2266203958200324,0.6880759311163895,0.6226379053123211,0.7011163111638955],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƸū","boundary":[0.6229773293908131,0.6880681883907362,0.6583586001814451,0.7011085684382422],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.6628928631430392,0.6880681883907362,0.6921681899129729,0.7011085684382422],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6967651725412448,0.6880681883907362,0.7094825073082218,0.7011085684382422],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŝŚƣŹ","boundary":[0.7141016262894389,0.6880681883907362,0.7456459292362484,0.7011085684382422],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7501894156782362,0.6880681883907362,0.7588410402876243,0.7011085684382422],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587580289640801,0.6880759311163895,0.765675639259433,0.7011163111638955],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7658139914653401,0.6880681883907362,0.7744656160747283,0.7011085684382422],"dir":"ltr"},{"str":"æëé","boundary":[0.200709794697758,0.7073809912410925,0.2260134908101198,0.7204213712885985],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22661855112395332,0.7073887339667458,0.6105403884278074,0.7204291140142518],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƏ","boundary":[0.6136044286146294,0.7073809912410925,0.6391774503544903,0.7204213712885985],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6437449178455019,0.7073809912410925,0.6496848392191116,0.7204213712885985],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƠǀƧ","boundary":[0.6542283256610995,0.7073809912410925,0.6923120762071161,0.7204213712885985],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6967670172373234,0.7073809912410925,0.7094843520043003,0.7204213712885985],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŝŚƣŹ","boundary":[0.714105315681596,0.7073809912410925,0.7456367057558544,0.7204213712885985],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7501894156782359,0.7073809912410925,0.7588410402876241,0.7204213712885985],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587580289640798,0.7073887339667458,0.7656756392594328,0.7204291140142518],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.76581399146534,0.7073809912410925,0.7744656160747281,0.7204213712885985],"dir":"ltr"},{"str":"æëì","boundary":[0.20070241591344273,0.7267629081057007,0.22600611202580453,0.7398032881532066],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.22661301703571685,0.7267706508313538,0.5440040455629842,0.7398110308788598],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.5448489163670566,0.7267629081057007,0.5991549242296955,0.7398032881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƴƿōźƟ","boundary":[0.6037205470246284,0.7267629081057007,0.6619077954369802,0.7398032881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.666521380329961,0.7267629081057007,0.6922770269816192,0.7398032881532066],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.696759638453008,0.7267629081057007,0.7094769732199849,0.7398032881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŝŚƣŹ","boundary":[0.7140979368972806,0.7267629081057007,0.7456422398440903,0.7398032881532066],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7501875709821569,0.7267629081057007,0.7588391955915451,0.7398032881532066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587561842680008,0.7267706508313538,0.7656737945633538,0.7398110308788598],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7658121467692609,0.7267629081057007,0.7744637713786491,0.7398032881532066],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.64981,0.81984,0.73981],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/ed83a1126971dbe57914c998166c3634.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/b8867f7947096402322e888aec08478a.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.12163,0.18011,0.30052]},"elements":[{"words":[{"str":"æìæ","boundary":[0.2007171734820737,0.12163163969714968,0.2267550586337823,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.2266240852121903,0.12163938242280288,0.6710279728503746,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6729778166056247,0.12163163969714968,0.7034927791404858,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.7079569436510869,0.12163163969714968,0.745581364873492,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.750193105070394,0.12163163969714968,0.7588447296797822,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.12163938242280288,0.7656793286515909,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.765817680857498,0.12163163969714968,0.7744693054668862,0.13467201974465562],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20072,0.12163,0.77447,0.13468],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"æíè","boundary":[0.19980847417761505,0.16382721199524944,0.2242794260945533,0.17807899346793352],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.22783172608447302,0.16383812351543944,0.5817795100971068,0.17808990498812355],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.5851785894291186,0.16382721199524944,0.6388501730452605,0.17807899346793352],"dir":"ltr"},{"str":"įŹƹŚƴƟ","boundary":[0.6419307146937268,0.16382721199524944,0.6873727361311784,0.17807899346793352],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚsźƿŻ","boundary":[0.6904169886764558,0.16382721199524944,0.7489956654682303,0.17807899346793352],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7521084640973086,0.16383812351543944,0.7559793017707738,0.17808990498812355],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹŵ","boundary":[0.7559389805450085,0.16382721199524944,0.7832424985719565,0.17807899346793352],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.7862807029333692,0.16382721199524944,0.8198904606700044,0.17807899346793352],"dir":"ltr"},{"str":"æíê","boundary":[0.19980847417761527,0.20437353028503563,0.22222304358052514,0.21862531175771974],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.2239004065723601,0.20438444180522566,0.38128221497933557,0.21863622327790974],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.38488290044017365,0.20437353028503563,0.43721178723833226,0.21862531175771974],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.44042538893182376,0.20437353028503563,0.4487920432781159,0.21862531175771974],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřŢŴs","boundary":[0.4517153321460975,0.20437353028503563,0.5178260139108231,0.21862531175771974],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5208682503948122,0.20438444180522566,0.5246403010651526,0.21863622327790974],"dir":"ltr"},{"str":"(IT)","boundary":[0.5246967507812239,0.19771460807600952,0.5643970296697022,0.2119663895486936],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.567538053156816,0.20437353028503563,0.6214031786566312,0.21862531175771974],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.624189375357011,0.20437353028503563,0.6696313967944627,0.21862531175771974],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚsźƿŻ","boundary":[0.6726756493397401,0.20437353028503563,0.731411578911999,0.21862531175771974],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7344679278250059,0.20438444180522566,0.738298444272706,0.21863622327790974],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŹŚƸģ","boundary":[0.738298444272706,0.20437353028503563,0.7823292228083735,0.21862531175771974],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536509,0.20437353028503563,0.8198440912603745,0.21862531175771974],"dir":"ltr"},{"str":"æíí","boundary":[0.20071478444944718,0.22331810050475065,0.22675266960115578,0.23635848055225656],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.22662169617956376,0.22332584323040386,0.5561083968952656,0.2363662232779098],"dir":"ltr"},{"str":"źţƺǀĜƯŚƧ","boundary":[0.5588699069251705,0.22331810050475065,0.6051680891099089,0.23635848055225656],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřŢŴs","boundary":[0.6096746816303215,0.22331810050475065,0.6657091697187594,0.23635848055225656],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6702526561607473,0.22332584323040386,0.6732908706024663,0.2363662232779098],"dir":"ltr"},{"str":"IT","boundary":[0.6732804677262189,0.22270866983372925,0.6875632539229192,0.23339750593824232],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚsźƿŻ","boundary":[0.6920298377070662,0.22331810050475065,0.7456348610597762,0.23635848055225656],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.750193105070394,0.22331810050475065,0.7588447296797822,0.23635848055225656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.22332584323040386,0.7656793286515909,0.2363662232779098],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.22331810050475065,0.7744693054668862,0.23635848055225656],"dir":"ltr"},{"str":"çåí","boundary":[0.20071293975336835,0.24270052330760092,0.22675082490507695,0.25574090335510685],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.2266216961795637,0.24270826603325413,0.5742546722220355,0.2557486460807601],"dir":"ltr"},{"str":"źţƺǀĜƯŚƧ","boundary":[0.5745940963005274,0.24270052330760092,0.6208959678774234,0.25574090335510685],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6253988710056784,0.24270052330760092,0.6657147038069956,0.25574090335510685],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6702526561607473,0.24270826603325413,0.6732908706024663,0.2557486460807601],"dir":"ltr"},{"str":"IT","boundary":[0.6732804677262189,0.24209109263657955,0.6875632539229192,0.2527799287410926],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚsźƿŻ","boundary":[0.6920292933705183,0.2427000173693587,0.7456343167232283,0.2557403974168646],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7501925607338461,0.2427000173693587,0.7588441853432343,0.2557403974168646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.75876117401969,0.2427077600950119,0.765678784315043,0.25574814014251784],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7658171365209501,0.2427000173693587,0.7744687611303382,0.2557403974168646],"dir":"ltr"},{"str":"ççì","boundary":[0.20071293975336815,0.262082440172209,0.22675082490507675,0.2751228202197149],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.22662169617956354,0.2620901828978622,0.5409892678337419,0.27513056294536814],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.5433449447263194,0.262082440172209,0.5836607775276366,0.2751228202197149],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5882024192735457,0.262082440172209,0.5941423406471553,0.2751228202197149],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřŢŴs","boundary":[0.5986858270891432,0.262082440172209,0.6547203151775812,0.2751228202197149],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.6592693357078052,0.262082440172209,0.6976131884009271,0.2751228202197149],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.702110557440946,0.262082440172209,0.7456749000369608,0.2751228202197149],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.750192560733846,0.262082440172209,0.7588441853432342,0.2751228202197149],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587611740196899,0.2620901828978622,0.7656787843150429,0.27513056294536814],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658171365209501,0.262082440172209,0.7744687611303382,0.2751228202197149],"dir":"ltr"},{"str":"çèè","boundary":[0.20071293975336807,0.2813952430225653,0.22675082490507667,0.29443562307007126],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22662169617956343,0.28140298574821854,0.6710255838177478,0.29444336579572444],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6729754275729979,0.2813952430225653,0.703490390107859,0.29443562307007126],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.7079563993145388,0.2813952430225653,0.745580820536944,0.29443562307007126],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7501925607338459,0.2813952430225653,0.7588441853432341,0.29443562307007126],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587611740196898,0.28140298574821854,0.7656787843150428,0.29444336579572444],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7658171365209498,0.2813952430225653,0.774468761130338,0.29443562307007126],"dir":"ltr"},{"str":"çéì","boundary":[0.19980847417761508,0.32009799584323034,0.2282772756291792,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"............................................","boundary":[0.2317630455965862,0.32010890736342035,0.40487013205201433,0.3343606888361044],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.40786599912637334,0.32009799584323034,0.4616363697456401,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.4646181243909814,0.32009799584323034,0.5132576190316185,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5163300964349316,0.32009799584323034,0.5246967507812237,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.5277208427136185,0.32009799584323034,0.5729209367964785,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.575904707503108,0.32009799584323034,0.618782298981889,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6217721178723832,0.32010890736342035,0.6255441685427237,0.3343606888361044],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŬţ","boundary":[0.625600618258795,0.32009799584323034,0.663361446187964,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƺƷ","boundary":[0.666425859346124,0.32009799584323034,0.7063317764860051,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƯ","boundary":[0.7093679647861294,0.32009799584323034,0.7435906051543966,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7466650986189979,0.32010890736342035,0.7504956150666978,0.3343606888361044],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŬƴě","boundary":[0.7504956150666979,0.32009799584323034,0.7823251906857968,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536507,0.32009799584323034,0.8198440912603743,0.3343497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"çêæ","boundary":[0.2007171734820736,0.338971307155582,0.2267550586337822,0.35201168720308795],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.2266240852121902,0.3389790498812352,0.5409916568663686,0.35201942992874113],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5414306945331138,0.338971307155582,0.564024532105776,0.35201168720308795],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.5685458821948187,0.338971307155582,0.6121102247908335,0.35201168720308795],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6166297301837975,0.338971307155582,0.6412121501293638,0.35201168720308795],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6457611706595879,0.338971307155582,0.6683550082322501,0.35201168720308795],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6728763583212928,0.338971307155582,0.7033101542286884,0.35201168720308795],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƨƿƹŹ","boundary":[0.7078573300628337,0.338971307155582,0.7455758307852557,0.35201168720308795],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.750193105070394,0.338971307155582,0.7588447296797822,0.35201168720308795],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.3389790498812352,0.7656793286515909,0.35201942992874113],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.338971307155582,0.7744693054668862,0.35201168720308795],"dir":"ltr"},{"str":"çêí","boundary":[0.2007153287859948,0.35835322402019004,0.22675321393770337,0.371393604067696],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.22662224051611138,0.3583609667458432,0.5682064581163265,0.3714013467933492],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5712668089109907,0.35835322402019004,0.5938606464836529,0.371393604067696],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.5983819965726955,0.35835322402019004,0.6288157924800911,0.371393604067696],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6333611236181577,0.35835322402019004,0.6769254662141726,0.371393604067696],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6815464298914684,0.35835322402019004,0.7456274822754608,0.371393604067696],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7501949497664726,0.35835322402019004,0.7588465743758608,0.371393604067696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587635630523165,0.3583609667458432,0.7656811733476695,0.3714013467933492],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7658195255535766,0.35835322402019004,0.7744711501629647,0.371393604067696],"dir":"ltr"},{"str":"çëé","boundary":[0.20071348408991582,0.3776660268705464,0.22601718020227765,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.22662224051611118,0.3776737695961996,0.3686158764826446,0.39071414964370554],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.3690567588454684,0.3776660268705464,0.4233129599139809,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮǀưƈţ","boundary":[0.4279228554148041,0.3776660268705464,0.4974199354860384,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5020132287221527,0.3776660268705464,0.5079531500957625,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿōŹŚƧ","boundary":[0.5124966365377503,0.3776660268705464,0.5497373609757733,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.5542291959275557,0.3776660268705464,0.5841538557172135,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.588706565639595,0.3776660268705464,0.6132889855851614,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.6178380061153854,0.3776660268705464,0.6520257585430594,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6565471086321021,0.3776660268705464,0.6868812909512446,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6914247773932324,0.3776660268705464,0.7000063035516276,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.704529498336749,0.3776660268705464,0.7456403951480122,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7501931050703937,0.3776660268705464,0.7588447296797819,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587617183562376,0.3776737695961996,0.7656793286515906,0.39071414964370554],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658176808574977,0.3776660268705464,0.7744693054668859,0.39070640691805236],"dir":"ltr"},{"str":"çìì","boundary":[0.20071532878599446,0.3970466396971497,0.22675321393770304,0.4100870197446556],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.22662224051611105,0.3970543824228029,0.6407841806390909,0.41009476247030885],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6420293504922544,0.3970466396971497,0.6646231880649167,0.4100870197446556],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.6691445381539594,0.3970466396971497,0.6975989751688446,0.4100870197446556],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.702107412385336,0.3970466396971497,0.7456717549813509,0.4100870197446556],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7501912603743147,0.3970466396971497,0.7588428849837029,0.4100870197446556],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587598736601586,0.3970543824228029,0.7656774839555116,0.41009476247030885],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7658158361614188,0.3970466396971497,0.774467460770807,0.4100870197446556],"dir":"ltr"},{"str":"çíå","boundary":[0.20071727428513816,0.41642973945962,0.22675515943684674,0.42947011950712594],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22662418601525475,0.41643748218527316,0.6710280736534391,0.4294778622327791],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6729779174086892,0.41642973945962,0.7034928799435503,0.42947011950712594],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.7079570444541513,0.41642973945962,0.7455814656765565,0.42947011950712594],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7501932058734585,0.41642973945962,0.7588448304828467,0.42947011950712594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587617183562373,0.41643629928741094,0.7656793286515903,0.4294766793349169],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7658176808574974,0.41642855656175776,0.7744693054668855,0.4294689366092637],"dir":"ltr"},{"str":"çîæ","boundary":[0.19980847417761521,0.45506236638954867,0.2197896576055914,0.46931414786223274],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.22390040657236004,0.4550732779097387,0.4756338832700516,0.4693250593824228],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀsƾŝ","boundary":[0.47641208292732123,0.45506236638954867,0.5211686435267634,0.46931414786223274],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.5240919323947449,0.45506236638954867,0.5695339538321966,0.46931414786223274],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.572578206377474,0.45506236638954867,0.5809448607237662,0.46931414786223274],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƳźŤƴƿř","boundary":[0.583968952656161,0.45506236638954867,0.6288263163200163,0.46931414786223274],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6319512113168243,0.45506236638954867,0.6358422096031721,0.46931414786223274],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹŵƵřŹ","boundary":[0.6358825308289373,0.45506236638954867,0.6765706797486645,0.46931414786223274],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƏŚŞţŹř","boundary":[0.6797318638486611,0.45506236638954867,0.7372702530156917,0.46931414786223274],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7402137024965559,0.4550732779097387,0.7440442189442559,0.4693250593824228],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƄƃ","boundary":[0.7440442189442559,0.45506236638954867,0.7822647088471489,0.46931414786223274],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536508,0.45506236638954867,0.8198440912603744,0.46931414786223274],"dir":"ltr"},{"str":"çîé","boundary":[0.2007134840899161,0.47393567770190026,0.2267513692416247,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.22662039582003268,0.47394342042755344,0.4684102449514464,0.4869838004750594],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƹźƯř","boundary":[0.4709669937166088,0.47393567770190026,0.49860238567252424,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.503022277477235,0.47393567770190026,0.5570718725849263,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚǀƳŵ","boundary":[0.5616891468700647,0.47393567770190026,0.5935009307482945,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5980794664157788,0.47393567770190026,0.6109960283592619,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.6155192231443833,0.47393567770190026,0.6461670037969152,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6506994220624305,0.47393567770190026,0.6566393434360401,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹŵƵřŹ","boundary":[0.6611809851819493,0.47393567770190026,0.6941014314035145,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6987832700514094,0.47393567770190026,0.7073647962098046,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚŞţŹř","boundary":[0.7118879909949262,0.47393567770190026,0.7463690500991229,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7508996236685594,0.47393567770190026,0.7589056046503813,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.47394342042755344,0.7656793286515909,0.4869838004750594],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.47393567770190026,0.7744693054668862,0.4869760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"èåæ","boundary":[0.20071717348207344,0.49331629052850356,0.226755058633782,0.5063566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.22662408521219002,0.49332403325415675,0.6438094822082588,0.5063644133016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƏŚŞţŹř","boundary":[0.6445528947279994,0.49331629052850356,0.6876892678337416,0.5063566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƨŞƃ","boundary":[0.6922327542757296,0.49331629052850356,0.7463653607069651,0.5063566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7508977789724804,0.49331629052850356,0.7589037599543021,0.5063566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758759873660159,0.49332403325415675,0.7656774839555119,0.5063644133016627],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.765815836161419,0.49331629052850356,0.7744674607708072,0.5063566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"èåí","boundary":[0.20071901817815208,0.5126982073931117,0.22675690332986065,0.5257385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.22662592990826866,0.5127059501187649,0.6619576022311074,0.5257463301662708],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƸū","boundary":[0.6647172675649335,0.5126982073931117,0.7000985383555656,0.5257385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƳźŤƴƿř","boundary":[0.7046328013171596,0.5126982073931117,0.746411478108934,0.5257385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7509033130607166,0.5126982073931117,0.7589092940425384,0.5257385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587635630523163,0.5127059501187649,0.7656811733476693,0.5257463301662708],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658195255535764,0.5126982073931117,0.7744711501629645,0.5257385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"èçí","boundary":[0.20071901817815208,0.5320097062054632,0.22675690332986065,0.5450500862529691],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.22662592990826866,0.5320174489311164,0.6649810591041964,0.5450578289786223],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀsƾŝ","boundary":[0.6679417963106072,0.5320097062054632,0.7067339101508681,0.5450500862529691],"dir":"ltr"},{"str":"śLjƤƳř","boundary":[0.7112866200732496,0.5320097062054632,0.7463819629716738,0.5450500862529691],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7509033130607164,0.5320097062054632,0.7589092940425383,0.5450500862529691],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758765407748395,0.5320174489311164,0.7656830180437479,0.5450578289786223],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.765821370249655,0.5320097062054632,0.7744729948590432,0.5450500862529691],"dir":"ltr"},{"str":"èéå","boundary":[0.20071901817815202,0.5513916230700713,0.22675690332986062,0.5644320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.2266259299082686,0.5513993657957245,0.671029817546453,0.5644397458432304],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6736880245959471,0.5513916230700713,0.7042029871308082,0.5644320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.708668996337488,0.5513916230700713,0.7462934175598932,0.5644320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7509033130607164,0.5513916230700713,0.7589092940425383,0.5644320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758765407748395,0.5513993657957245,0.7656830180437479,0.5644397458432304],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.765821370249655,0.5513916230700713,0.7744729948590432,0.5644320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"èêè","boundary":[0.19980847417761508,0.5900979958432304,0.2307267900944189,0.6043497773159144],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.2317630455965862,0.5901089073634204,0.5188783979032963,0.6043606888361045],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5196565975605658,0.5900979958432304,0.5761930042673297,0.6043497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.5792312086287423,0.5900979958432304,0.6568092470011089,0.6043497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.6598736601592687,0.5900979958432304,0.6973421592016397,0.6043497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƯŐţ","boundary":[0.7003964920533584,0.5900979958432304,0.7362924632908839,0.6043497773159144],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7394072779812505,0.5901089073634204,0.7432377944289504,0.6043606888361045],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƠƷ","boundary":[0.7432377944289505,0.5900979958432304,0.7823695440341385,0.6043497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536507,0.5900979958432304,0.8198440912603743,0.6043497773159144],"dir":"ltr"},{"str":"èêë","boundary":[0.20070979469775865,0.608971307155582,0.226102036221901,0.622011687203088],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.226618551123954,0.6089790498812353,0.592395957797117,0.6220194299287413],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5940488054836867,0.608971307155582,0.6351597022949497,0.622011687203088],"dir":"ltr"},{"str":"Ōƺs","boundary":[0.6397124122173313,0.608971307155582,0.6615093410839689,0.622011687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6660196229965389,0.608971307155582,0.6719595443701487,0.622011687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƿŸěŜǀsō","boundary":[0.6766063337925472,0.608971307155582,0.7456791337656664,0.622011687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.750193105070394,0.608971307155582,0.7588447296797822,0.622011687203088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.6089790498812353,0.7656793286515909,0.6220194299287413],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.608971307155582,0.7744693054668862,0.622011687203088],"dir":"ltr"},{"str":"èìê","boundary":[0.20070426060952212,0.6282828059679335,0.22674214576123072,0.6413231860154395],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.2266130170357175,0.6282905486935868,0.5833182083935349,0.6413309287410928],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴƧ","boundary":[0.5863822485803566,0.6282828059679335,0.6216712845670507,0.6413231860154395],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6260967104599976,0.6282828059679335,0.6320366318336074,0.6413231860154395],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.6365801182755952,0.6282828059679335,0.6701535869090417,0.6413231860154395],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŬţ","boundary":[0.674686005174557,0.6282828059679335,0.7104325257887837,0.6413231860154395],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻŹř","boundary":[0.7152065992406167,0.6282828059679335,0.7456588421087998,0.6413231860154395],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7501875709821576,0.6282828059679335,0.7588391955915458,0.6413231860154395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587561842680015,0.6282905486935868,0.7656737945633545,0.6413309287410928],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7658121467692616,0.6282828059679335,0.7744637713786497,0.6413231860154395],"dir":"ltr"},{"str":"èìí","boundary":[0.20070426060952196,0.6476634187945367,0.22674214576123053,0.6607037988420427],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.22661301703571732,0.64767116152019,0.5440040455629847,0.660711541567696],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴƧ","boundary":[0.5451477571318164,0.6476634187945367,0.5802707704714218,0.6607037988420427],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5848640637075362,0.6476634187945367,0.590803985081146,0.6607037988420427],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.5953474715231338,0.6476634187945367,0.6289209401565803,0.6607037988420427],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6334515137260167,0.6476634187945367,0.6580339336715831,0.6607037988420427],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝƺģŹŚģ","boundary":[0.6625829542018072,0.6476634187945367,0.7127181042303681,0.6607037988420427],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.717322465642955,0.6476634187945367,0.7456201034911456,0.6607037988420427],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7501838815899998,0.6476634187945367,0.758835506199388,0.6607037988420427],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587524948758437,0.64767116152019,0.7656701051711967,0.660711541567696],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658084573771038,0.6476634187945367,0.774460081986492,0.6607037988420427],"dir":"ltr"},{"str":"èíê","boundary":[0.2007042606095216,0.6670453356591449,0.2267421457612302,0.6800857157066509],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.22661301703571698,0.6670530783847982,0.4835201505325753,0.6800934584323042],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.4838595746110673,0.6670453356591449,0.5322496421491204,0.6800857157066509],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.5367820604146357,0.6670453356591449,0.5653471791942466,0.6800857157066509],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5698445482342654,0.6670453356591449,0.5784260743926606,0.6800857157066509],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƔƟŚŰƯ","boundary":[0.582949269177782,0.6670453356591449,0.6314094351668281,0.6800857157066509],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřżŝř","boundary":[0.6359713685696037,0.6670453356591449,0.6806388394207177,0.6800857157066509],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6851638789019178,0.6670453356591449,0.6911038002755275,0.6800857157066509],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.6956472867175154,0.6670453356591449,0.7455832095695702,0.6800857157066509],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7501838815899996,0.6670453356591449,0.7588355061993878,0.6800857157066509],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587524948758435,0.6670530783847982,0.7656701051711965,0.6800934584323042],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7658084573771036,0.6670453356591449,0.7744600819864917,0.6800857157066509],"dir":"ltr"},{"str":"èîí","boundary":[0.2007125063001914,0.6864297394596199,0.2267503914519,0.6994701195071259],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22662126272638677,0.6864374821852732,0.6710251503645711,0.6994778622327792],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6729667484291513,0.6864272525237529,0.7034817109640124,0.6994676325712589],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.7079477201706922,0.6864272525237529,0.7455721413930974,0.6994676325712589],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7501838815899994,0.6864272525237529,0.7588355061993876,0.6994676325712589],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587524948758433,0.6864349952494061,0.7656701051711963,0.6994753752969121],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7658084573771033,0.6864272525237529,0.7744600819864915,0.6994676325712589],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.16383,0.81989,0.69948],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/fd3745f84abb36cdd1f5e4bc9f8a9cac.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/2c28be33e07d6c42179aed72c7b26934.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.12157,0.18011,0.28877]},"elements":[{"words":[{"str":"éææ","boundary":[0.1998084741776151,0.12157067992874107,0.21861630993582212,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.21996908706024673,0.12158159144893109,0.444183327173146,0.13583337292161518],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŤǀŬƿŵ","boundary":[0.44717919424750513,0.12157067992874107,0.4958469137461779,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"źƈƗ","boundary":[0.4988911662914553,0.12157067992874107,0.5293155471926347,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5322569806122107,0.12157067992874107,0.5590988206041465,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶǀƬƧ","boundary":[0.5621954907429186,0.12157067992874107,0.6069923725681261,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưŤƀǀs","boundary":[0.6099761432747555,0.12157067992874107,0.6672847014549241,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.6703571788582372,0.12157067992874107,0.7433970632707234,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7464634924901716,0.12158159144893109,0.7502940089378717,0.13583337292161518],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺs","boundary":[0.7502940089378717,0.12157067992874107,0.7831679043042908,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.7862807029333692,0.12157067992874107,0.8198904606700044,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"éæè","boundary":[0.19980847417761527,0.15926664192399048,0.22573300628339127,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.22783172608447322,0.15927755344418051,0.25144383589261143,0.1735293349168646],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƯŻŚs","boundary":[0.2545445381539601,0.15926664192399048,0.3075044521353451,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.31059104196767606,0.15926664192399048,0.36647626087833096,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.36956083464937356,0.15926664192399048,0.4375908067605257,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.44062699506065006,0.15927755344418051,0.4444978327341153,0.1735293349168646],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƄƯ","boundary":[0.44445751150834995,0.15926664192399048,0.4910890091058769,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4941534222640369,0.15926664192399048,0.5036934242800982,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚŞţŹř","boundary":[0.5067538053156817,0.15926664192399048,0.5473653439064549,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.550300729142166,0.15926664192399048,0.5586673834884581,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀƬưƗ","boundary":[0.561691475420853,0.15926664192399048,0.612191794630557,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƸƯ","boundary":[0.6152179026242399,0.15926664192399048,0.6614965894963208,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6645106011222743,0.15926664192399048,0.6782480427404995,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚǀŤsŵ","boundary":[0.6812439098148586,0.15926664192399048,0.7325889587043449,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7355767615335508,0.15927755344418051,0.7394072779812507,0.1735293349168646],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƄƷ","boundary":[0.7394072779812507,0.15926664192399048,0.7822969658277612,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536509,0.15926664192399048,0.8198440912603745,0.17351842339667456],"dir":"ltr"},{"str":"éæì","boundary":[0.20071532878599502,0.178139953236342,0.22675321393770362,0.19118033328384793],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.2266222405161116,0.17814769596199523,0.6317119653237458,0.19118807600950113],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƯŻŚs","boundary":[0.6325531467356608,0.178139953236342,0.6769143980377003,0.19118033328384793],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6815464298914687,0.178139953236342,0.7456256375793824,0.19118033328384793],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.750193105070394,0.178139953236342,0.7588447296797822,0.19118033328384793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.17814769596199523,0.7656793286515909,0.19118807600950113],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.178139953236342,0.7744693054668862,0.19118033328384793],"dir":"ltr"},{"str":"éçå","boundary":[0.20071717348207357,0.19752187010095007,0.22675505863378217,0.21056225014845598],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.22662408521219016,0.19752961282660328,0.5530873290548031,0.2105699928741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƯŐţ","boundary":[0.5551386310943851,0.19752187010095007,0.5870518732569469,0.21056225014845598],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźǀŬƳŻ","boundary":[0.5915289506400992,0.19752187010095007,0.6288508417055876,0.21056225014845598],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6333629683142364,0.19752187010095007,0.6769273109102514,0.21056225014845598],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6815482745875472,0.19752187010095007,0.7456256375793822,0.21056225014845598],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7501931050703939,0.19752187010095007,0.7588447296797821,0.21056225014845598],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587617183562378,0.19752961282660328,0.7656793286515908,0.2105699928741092],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7658176808574979,0.19752187010095007,0.7744693054668861,0.21056225014845598],"dir":"ltr"},{"str":"éèå","boundary":[0.20071901817815235,0.2168346729513064,0.22675690332986095,0.2298750529988123],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.22662592990826894,0.2168424156769596,0.5288959846779341,0.22988279572446554],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźŤƄƯ","boundary":[0.5302444575115081,0.2168346729513064,0.578027620039649,0.2298750529988123],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5824585800208324,0.2168346729513064,0.5897894022378278,0.2298750529988123],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚŞţŹř","boundary":[0.5943531803366819,0.2168346729513064,0.6288342394408788,0.2298750529988123],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6333648130103152,0.2168346729513064,0.6769291556063302,0.2298750529988123],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.681550119283626,0.2168346729513064,0.7456274822754608,0.2298750529988123],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7501949497664725,0.2168346729513064,0.7588465743758607,0.2298750529988123],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587635630523164,0.2168424156769596,0.7656811733476694,0.22988279572446554],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658195255535765,0.2168346729513064,0.7744711501629646,0.2298750529988123],"dir":"ltr"},{"str":"ééæ","boundary":[0.2007227075703097,0.23621528577790976,0.226755058633782,0.24925566582541567],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.22662961930042627,0.23622302850356297,0.4381775209166355,0.2492634085510689],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.4408357279661297,0.23621528577790976,0.47166613353045894,0.24925566582541567],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƫŚģ","boundary":[0.47642176002150416,0.23621528577790976,0.5339449178455021,0.24925566582541567],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5385142300325926,0.23621528577790976,0.5444541514062023,0.24925566582541567],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƇźƟ","boundary":[0.5489976378481902,0.23621528577790976,0.5962439938174117,0.24925566582541567],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6008059272201871,0.23622302850356297,0.6038441416619061,0.2492634085510689],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƯŻŚs","boundary":[0.6038312287893549,0.23621528577790976,0.6481924800913944,0.24925566582541567],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.6527230536608309,0.23621528577790976,0.7102130069554111,0.24925566582541567],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.7147140653875874,0.23621528577790976,0.7456846678539024,0.24925566582541567],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7501967944625513,0.23621528577790976,0.7588484190719395,0.24925566582541567],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587654077483952,0.23622302850356297,0.7656830180437482,0.2492634085510689],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7658213702496552,0.23621528577790976,0.7744729948590434,0.24925566582541567],"dir":"ltr"},{"str":"ééë","boundary":[0.2007125466214173,0.25559838554038006,0.22610478814555965,0.26863876558788596],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22662130304761263,0.255604945368171,0.6710353516346893,0.2686465083135392],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6729851953899394,0.25559720264251784,0.7035001579248005,0.26863758269002375],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.7079643224354015,0.25559720264251784,0.7455887436578067,0.26863758269002375],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7502004838547087,0.25559720264251784,0.7588521084640969,0.26863758269002375],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587690971405526,0.255604945368171,0.7656867074359056,0.268645325415677],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7658250596418127,0.25559720264251784,0.7744766842512009,0.26863758269002375],"dir":"ltr"},{"str":"éêî","boundary":[0.199808474177615,0.29423101247030875,0.22776318000067206,0.30848279394299283],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.22783172608447297,0.29424192399049875,0.397007493027788,0.3084937054631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŤǀŬƿŵ","boundary":[0.3977856926850576,0.29423101247030875,0.44655824737072,0.30848279394299283],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷLJŚƧ","boundary":[0.44959846779342094,0.29423101247030875,0.5053748193945097,0.30848279394299283],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5084674574107053,0.29423101247030875,0.5123584556970532,0.30848279394299283],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŤǀŬƿŵ","boundary":[0.5123987769228183,0.29423101247030875,0.5611793958536339,0.30848279394299283],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřŻŚŝ","boundary":[0.5642115520311817,0.29423101247030875,0.6188306844528073,0.30848279394299283],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6217721178723832,0.29424192399049875,0.6255441685427237,0.3084937054631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.625600618258795,0.29423101247030875,0.7040052417593494,0.30848279394299283],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.7070494943046268,0.29423101247030875,0.7462114848291387,0.30848279394299283],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.74928597829374,0.29424192399049875,0.7531164947414399,0.3084937054631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƸƳ","boundary":[0.75311649474144,0.29423101247030875,0.7823312388696616,0.30848279394299283],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536507,0.29423101247030875,0.8198440912603743,0.30848279394299283],"dir":"ltr"},{"str":"éëè","boundary":[0.20071348408991616,0.3131043237826603,0.22601718020227798,0.32614470383016625],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.22662224051611152,0.31311206650831347,0.5863508887470178,0.32615244655581943],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƳźŤƴƿř","boundary":[0.5874964450119282,0.3131043237826603,0.6292751218037027,0.32614470383016625],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6337651120594064,0.3131043237826603,0.6397050334330162,0.32614470383016625],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.6442485198750041,0.3131043237826603,0.704477846846544,0.32614470383016625],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.7089641477100903,0.3131043237826603,0.745581364873492,0.32614470383016625],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.750193105070394,0.3131043237826603,0.7588447296797822,0.32614470383016625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.31311206650831347,0.7656793286515909,0.32615244655581943],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.3131043237826603,0.7744693054668862,0.32614470383016625],"dir":"ltr"},{"str":"éíê","boundary":[0.20071163939383735,0.33248624064726834,0.22674952454554595,0.3455266206947743],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.22661855112395396,0.3324939833729215,0.6438039481200227,0.3455343634204275],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.6442448304828465,0.33248624064726834,0.7044741574543865,0.3455266206947743],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.7089604583179328,0.33248624064726834,0.7455776754813345,0.3455266206947743],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7501912603743152,0.33248624064726834,0.7588428849837033,0.3455266206947743],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587598736601591,0.3324939833729215,0.765677483955512,0.3455343634204275],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7658158361614191,0.33248624064726834,0.7744674607708073,0.3455266206947743],"dir":"ltr"},{"str":"éîê","boundary":[0.20071348408991604,0.3518681575118764,0.22675136924162465,0.36490853755938235],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.22662039582003263,0.35187590023752957,0.6770711972043948,0.36491628028503553],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀs","boundary":[0.6793254158126405,0.3518681575118764,0.7043985249151572,0.36490853755938235],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.7089623030140114,0.3518681575118764,0.7455795201774131,0.36490853755938235],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7501894156782364,0.3518681575118764,0.7588410402876246,0.36490853755938235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587580289640803,0.35187590023752957,0.7656756392594333,0.36491628028503553],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658139914653403,0.3518681575118764,0.7744656160747285,0.36490853755938235],"dir":"ltr"},{"str":"éîí","boundary":[0.200713484089916,0.3711796563242279,0.2267513692416246,0.38422003637173385],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2266203958200326,0.3711873990498811,0.5258669937166087,0.38422777909738703],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.5269129363932661,0.3711796563242279,0.5873396458452335,0.38422003637173385],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.5918296361009371,0.3711796563242279,0.6284468532643389,0.38422003637173385],"dir":"ltr"},{"str":"Ţųřŵźě","boundary":[0.6330585934612408,0.3711796563242279,0.6769697389200628,0.38422003637173385],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6815445851953895,0.3711796563242279,0.7456237928833033,0.38422003637173385],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.750191260374315,0.3711796563242279,0.7588428849837032,0.38422003637173385],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758759873660159,0.3711873990498811,0.7656774839555119,0.38422777909738703],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.765815836161419,0.3711796563242279,0.7744674607708072,0.38422003637173385],"dir":"ltr"},{"str":"êåæ","boundary":[0.20071532878599474,0.39056157318883594,0.22675321393770334,0.4036019532363419],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22662224051611132,0.3905693159144891,0.6710242834582169,0.4036096959619951],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6729759719095456,0.39056157318883594,0.7034909344444067,0.4036019532363419],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.7079550989550077,0.39056157318883594,0.7455795201774129,0.4036019532363419],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7501912603743149,0.39056157318883594,0.7588428849837031,0.4036019532363419],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587598736601588,0.3905693159144891,0.7656774839555118,0.4036096959619951],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7658158361614189,0.39056157318883594,0.7744674607708071,0.4036019532363419],"dir":"ltr"},{"str":"êæè","boundary":[0.19980847417761496,0.4291953830166271,0.22374920197574003,0.4434471644893112],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.22390040657235977,0.42920629453681713,0.5110157588790698,0.4434580760095012],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƳřŵ","boundary":[0.5145156412754945,0.4291953830166271,0.5503914519001375,0.4434471644893112],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.5533248210745605,0.4291953830166271,0.6019643157151976,0.4434471644893112],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6050367931185107,0.4291953830166271,0.6134034474648028,0.4434471644893112],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮǀưƈţ","boundary":[0.6164275393971976,0.4291953830166271,0.7006384194079498,0.4434471644893112],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.7037229931789925,0.4291953830166271,0.743641006686603,0.4434471644893112],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7466650986189979,0.42920629453681713,0.7504956150666978,0.4434580760095012],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷŵ","boundary":[0.7504956150666979,0.4291953830166271,0.7823534155438324,0.4434471644893112],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536507,0.4291953830166271,0.8198440912603743,0.4434471644893112],"dir":"ltr"},{"str":"êæë","boundary":[0.20071348408991627,0.44813995323634204,0.22610572561405862,0.461180333283848],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2266222405161116,0.4481476959619952,0.5319175968549444,0.4611880760095012],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5350794059339403,0.44813995323634204,0.5835709317563254,0.461180333283848],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.5882029636100937,0.44813995323634204,0.6524113000235207,0.461180333283848],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.656951097073351,0.44813995323634204,0.6628910184469606,0.461180333283848],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮǀưƈţ","boundary":[0.6674345048889485,0.44813995323634204,0.7369315849601827,0.461180333283848],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.7415248781962971,0.44813995323634204,0.7588797789052787,0.461180333283848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.4481476959619952,0.7656793286515909,0.4611880760095012],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.44813995323634204,0.7744693054668862,0.461180333283848],"dir":"ltr"},{"str":"êçæ","boundary":[0.20071532878599488,0.4674514520486936,0.22675321393770348,0.48049183209619956],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22662224051611146,0.4674591947743468,0.6135675346930546,0.48049957482185274],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƿƮǀưƈţ","boundary":[0.615823597997379,0.4674514520486936,0.6681852961930042,0.48049183209619956],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6727785894291185,0.4674514520486936,0.7369574107052854,0.48049183209619956],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.7415230335002183,0.4674514520486936,0.7588779342091999,0.48049183209619956],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587598736601592,0.4674591947743468,0.7656774839555122,0.48049957482185274],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7658158361614192,0.4674514520486936,0.7744674607708074,0.48049183209619956],"dir":"ltr"},{"str":"êèê","boundary":[0.2007190181781521,0.48683336891330165,0.2267569033298607,0.4998737489608076],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2266259299082687,0.4868411116389548,0.4805114512281169,0.4998814916864608],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀưƈţ","boundary":[0.4817584657773593,0.48683336891330165,0.520026685931252,0.4998737489608076],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5245996875104999,0.48683336891330165,0.5331812136688951,0.4998737489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞǀŤƄě","boundary":[0.5377044084540166,0.48683336891330165,0.588374520345418,0.4998737489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5928460636403342,0.48683336891330165,0.6174284835859006,0.4998737489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴưƃƺƷ","boundary":[0.6219756594200458,0.48683336891330165,0.6682996673498869,0.4998737489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6727804341251968,0.48683336891330165,0.7369592554013639,0.4998737489608076],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.7415248781962969,0.48683336891330165,0.7588797789052785,0.4998737489608076],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587617183562377,0.4868411116389548,0.7656793286515907,0.4998814916864608],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658176808574978,0.48683336891330165,0.774469305466886,0.4998737489608076],"dir":"ltr"},{"str":"êéé","boundary":[0.20072270757030952,0.506213981739905,0.22676059272201812,0.5192543617874109],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.22662961930042613,0.5062217244655581,0.556116320016128,0.5192621045130641],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƳřŵ","boundary":[0.5571622626927853,0.506213981739905,0.5874263465609348,0.5192543617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.5919384731695838,0.506213981739905,0.6355028157655986,0.5192543617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6400223211585625,0.506213981739905,0.6646047411041289,0.5192543617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6691519169382742,0.506213981739905,0.7369629447935213,0.5192543617874109],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.7415285675884542,0.506213981739905,0.7588834682974358,0.5192543617874109],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758765407748395,0.5062217244655581,0.765683018043748,0.5192621045130641],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7658213702496551,0.506213981739905,0.7744729948590433,0.5192543617874109],"dir":"ltr"},{"str":"êêé","boundary":[0.20072455226638822,0.5255254805522566,0.22676243741809682,0.5385658605997625],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.2266314639965048,0.5255332232779097,0.6619631363193436,0.5385736033254157],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6644202714962528,0.5255254805522566,0.6947950371291282,0.5385658605997625],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.6992979402573831,0.5255254805522566,0.7369223614797884,0.5385658605997625],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.7415341016766902,0.5255254805522566,0.7588890023856718,0.5385658605997625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587690971405524,0.5255332232779097,0.7656867074359054,0.5385736033254157],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7658250596418125,0.5255254805522566,0.7744766842512006,0.5385658605997625],"dir":"ltr"},{"str":"êëî","boundary":[0.1998084741776153,0.5642310124703088,0.2249830314841574,0.5784827939429928],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.22783172608447327,0.5642419239904988,0.5660542320486546,0.5784937054631829],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.568646886865361,0.5642310124703088,0.6348341789590406,0.5784827939429928],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6376969859883743,0.5642310124703088,0.686433251570848,0.5784827939429928],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6895097610967377,0.5642310124703088,0.6978764154430298,0.5784827939429928],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7009005073754244,0.5642310124703088,0.7322603407143579,0.5784827939429928],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7353771714660127,0.5642419239904988,0.7392500252007662,0.5784937054631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŹŚƸģ","boundary":[0.7392056718524243,0.5642310124703088,0.7832364503880919,0.5784827939429928],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.7862807029333693,0.5642310124703088,0.8198904606700044,0.5784827939429928],"dir":"ltr"},{"str":"êìæ","boundary":[0.1998084741776155,0.6018557155581947,0.22215651355801266,0.6161074970308789],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.22390040657236032,0.6018666270783848,0.43632068814892017,0.6161184085510689],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.4370988878061899,0.6018557155581947,0.489455999462384,0.6161074970308789],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.4925405732334267,0.6018557155581947,0.5410712005644975,0.6161074970308789],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5441517422129637,0.6018557155581947,0.5525183965592558,0.6161074970308789],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5555424884916507,0.6018557155581947,0.6120788951984145,0.6161074970308789],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6151170995598272,0.6018557155581947,0.6927959409966067,0.6161074970308789],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.6958603541547667,0.6018557155581947,0.7272201874937001,0.6161074970308789],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7303350021840667,0.6018666270783848,0.7341655186317667,0.6161184085510689],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷŵŻŚƿ","boundary":[0.7341655186317667,0.6018557155581947,0.7823050300729144,0.6161074970308789],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536511,0.6018557155581947,0.8198440912603746,0.6161074970308789],"dir":"ltr"},{"str":"êìê","boundary":[0.20071717348207366,0.6208002857779097,0.22675505863378226,0.6338406658254157],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.22662408521219024,0.620808028503563,0.5682083028124054,0.6338484085510689],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.5737903531467355,0.6208002857779097,0.6261040892443129,0.6338406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.6306438862941433,0.6208002857779097,0.6649644568394879,0.6338406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6695540606834447,0.6208002857779097,0.6754939820570544,0.6338406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.6800374684990422,0.6208002857779097,0.7119783811027854,0.6338406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.7165274016330095,0.6208002857779097,0.7370182856758843,0.6338406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.7415248781962971,0.6208002857779097,0.7588797789052787,0.6338406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.620808028503563,0.7656793286515909,0.6338484085510689],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.6208002857779097,0.7744693054668862,0.6338406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"êíè","boundary":[0.20071901817815224,0.6401117845902614,0.22675690332986084,0.6531521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.22662592990826885,0.6401195273159146,0.522849070931756,0.6531599073634206],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.530144843923255,0.6401117845902614,0.5694553173616475,0.6531521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.573993269715399,0.6401117845902614,0.6381739356876447,0.6531521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.6427395584825777,0.6401117845902614,0.6710371963307682,0.6531521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵźƨƿƹŹ","boundary":[0.6756009744296223,0.6401117845902614,0.7369850811464665,0.6531521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.7415267228923756,0.6401117845902614,0.7588816236013572,0.6531521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587635630523165,0.6401195273159146,0.7656811733476695,0.6531599073634206],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7658195255535766,0.6401117845902614,0.7744711501629647,0.6531521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"êîå","boundary":[0.20071901817815224,0.6594937014548693,0.22675690332986084,0.6725340815023753],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.22662592990826885,0.6595014441805226,0.568210147508484,0.6725418242280286],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.575304848627398,0.6594937014548693,0.627489455999462,0.6725340815023753],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.6320569234904738,0.6594937014548693,0.6716533248210743,0.6725340815023753],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6762060347434559,0.6594937014548693,0.6821459561170656,0.6725340815023753],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚƀƫŶƯ","boundary":[0.6866894425590535,0.6594937014548693,0.7369334296562612,0.6725340815023753],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.7415285675884543,0.6594937014548693,0.7588834682974359,0.6725340815023753],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587654077483951,0.6595014441805226,0.765683018043748,0.6725418242280286],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658213702496552,0.6594937014548693,0.7744729948590433,0.6725340815023753],"dir":"ltr"},{"str":"êîë","boundary":[0.2007171734820734,0.6788743142814726,0.22610941500621576,0.6919146943289786],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.22662592990826874,0.6788820570071259,0.6589323006619398,0.6919224370546319],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥƹźě","boundary":[0.6603822317798458,0.6788743142814726,0.6889196801182752,0.6919146943289786],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6934447195994754,0.6788743142814726,0.7370090621954903,0.6919146943289786],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.7415285675884543,0.6788743142814726,0.7588834682974359,0.6919146943289786],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587654077483951,0.6788820570071259,0.765683018043748,0.6919224370546319],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7658213702496552,0.6788743142814726,0.7744729948590433,0.6919146943289786],"dir":"ltr"},{"str":"ëæé","boundary":[0.20071514734047913,0.6981874591745842,0.22601884345284096,0.7112278392220902],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.22662408521218996,0.6981935558194774,0.6619557575350287,0.7112339358669834],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6644147374080167,0.6981858130938241,0.6947895030408919,0.7112261931413301],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.6992905614730682,0.6981858130938241,0.7369149826954734,0.7112261931413301],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.7415267228923754,0.6981858130938241,0.758881623601357,0.7112261931413301],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587635630523162,0.6981935558194774,0.7656811733476692,0.7112339358669834],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7658195255535764,0.6981858130938241,0.7744711501629645,0.7112261931413301],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.12157,0.81989,0.71123],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/2e281068b42164c907f552e62686337a.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/1bacaed6cc2922a9c819a02d6d543d14.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.12157,0.18013,0.74851]},"elements":[{"words":[{"str":"ëçî","boundary":[0.1998084741776152,0.12157067992874107,0.22405362723026798,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.22783172608447316,0.12158159144893109,0.40487013205201455,0.13583337292161518],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.4053459225160446,0.12157067992874107,0.4618823292228086,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.46492053358422114,0.12157067992874107,0.5423574476664091,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5454621820503345,0.12157067992874107,0.5597278317260845,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƗŚưŤūř","boundary":[0.5626995060649843,0.12157067992874107,0.6150868586405027,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6180403884278082,0.12157067992874107,0.6264070427741003,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƣLjųř","boundary":[0.6294311347064951,0.12157067992874107,0.6706696683579181,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.6736836799838716,0.12157067992874107,0.7172104431974733,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7201538926783374,0.12158159144893109,0.7239844091260375,0.13583337292161518],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷŵŻřƹŵ","boundary":[0.7239844091260375,0.12157067992874107,0.7824018010147508,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7853734753536508,0.12157067992874107,0.8198440912603744,0.13582246140142515],"dir":"ltr"},{"str":"ëèç","boundary":[0.20071348408991613,0.14044399124109258,0.22601718020227793,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.22662224051611146,0.1404517339667458,0.42909792681697506,0.15349211401425172],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.4309500016800509,0.14044399124109258,0.4832637377776284,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.48790314841571175,0.14044399124109258,0.49523397063270713,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŞţźƯ","boundary":[0.49979774873156135,0.14044399124109258,0.5349945499143173,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƗŚưŤūř","boundary":[0.5395140553072811,0.14044399124109258,0.5875942139041025,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5921340109539328,0.14044399124109258,0.5980739323275426,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƣLjųř","boundary":[0.6026174187695305,0.14044399124109258,0.6415405060313832,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.6460637008165047,0.14044399124109258,0.6810668089109907,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6855789355196396,0.14044399124109258,0.692909757736635,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƴƃō","boundary":[0.6974735358354892,0.14044399124109258,0.7369943046268604,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"æç","boundary":[0.7415248781962971,0.14044399124109258,0.7588797789052787,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758761718356238,0.1404517339667458,0.7656793286515909,0.15349211401425172],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.765817680857498,0.14044399124109258,0.7744693054668862,0.15348437128859851],"dir":"ltr"},{"str":"ëéç","boundary":[0.20070979469775846,0.15982460406769594,0.2260134908101203,0.17286498411520188],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2266185511239538,0.15983234679334915,0.5923959577971167,0.17287272684085508],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5952570814152747,0.15982460406769594,0.6437486072376597,0.17286498411520188],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƯŚū","boundary":[0.6482791808070961,0.15982460406769594,0.6819910016464497,0.17286498411520188],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6864828365982323,0.15982460406769594,0.6993993985417154,0.17286498411520188],"dir":"ltr"},{"str":"ơLjųř","boundary":[0.7039225933268368,0.15982460406769594,0.7369777023621515,0.17286498411520188],"dir":"ltr"},{"str":"æç","boundary":[0.7415230335002181,0.15982460406769594,0.7588779342091997,0.17286498411520188],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.758759873660159,0.15983234679334915,0.7656774839555119,0.17287272684085508],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.765815836161419,0.15982460406769594,0.7744674607708072,0.17286498411520188],"dir":"ltr"},{"str":"ëéë","boundary":[0.20071532878599452,0.17920652093230402,0.22537338127079007,0.19224690097980993],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.22662224051611113,0.17921426365795723,0.5470367259164675,0.19225464370546316],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5483851987500415,0.17920652093230402,0.5968767245724266,0.19224690097980993],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.601407298141863,0.17920652093230402,0.6656137898592114,0.19224690097980993],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƣLjųř","boundary":[0.6701535869090417,0.17920652093230402,0.7088276402002617,0.19224690097980993],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƘŝř","boundary":[0.7133987970834309,0.17920652093230402,0.7369832364503877,0.19224690097980993],"dir":"ltr"},{"str":"æç","boundary":[0.7415193441080604,0.17920652093230402,0.758874244817042,0.19224690097980993],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587561842680013,0.17921426365795723,0.7656737945633543,0.19225464370546316],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7658121467692613,0.17920652093230402,0.7744637713786495,0.19224690097980993],"dir":"ltr"},{"str":"ëìå","boundary":[0.20071532878599443,0.1985180197446555,0.22601902489835624,0.21155839979216143],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.22662408521218977,0.19852576247030873,0.6619557575350286,0.21156614251781464],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6644128927119378,0.1985180197446555,0.694787658344813,0.21155839979216143],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.6992905614730681,0.1985180197446555,0.7369149826954733,0.21155839979216143],"dir":"ltr"},{"str":"æç","boundary":[0.7415248781962965,0.1985180197446555,0.7588797789052781,0.21155839979216143],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7587617183562374,0.19852576247030873,0.7656793286515904,0.21156614251781464],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7658176808574975,0.1985180197446555,0.7744693054668856,0.21155839979216143],"dir":"ltr"},{"str":"ëíè","boundary":[0.19980847417761508,0.2372238865795724,0.22847686569671727,0.2514756680522565],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2317630455965862,0.23723479809976245,0.7626202076543126,0.2514865795724465],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŚƳƵĥřƹ","boundary":[0.7649104532777796,0.2372238865795724,0.81987231611841,0.2514756680522565],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.12157,0.81987,0.25149],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/5fac4b0ddb0da9957158eba99f0994ab.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/c15e76bbf11dacae98c89fd37093eed9.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19989,0.11924,0.18078,0.25165]},"elements":[{"words":[{"str":"ŹŚŤƠĭƂǀě","boundary":[0.7081572796613017,0.11924171754379448,0.8191412418937536,0.14297093369581348],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƀsŒƯ","boundary":[0.19991058768186531,0.17835372995843232,0.24982068478881736,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.25434387957393884,0.17835372995843232,0.27797628103894334,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƤưƗ","boundary":[0.28256957427505774,0.17835372995843232,0.31496243741809726,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.3194634958502736,0.17835372995843232,0.3561637243372196,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷřƺųƾƯ","boundary":[0.3606924532105774,0.17835372995843232,0.41907892879943526,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.42358921071200545,0.17835372995843232,0.4381549309499007,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿřƶŤƃƺƳ","boundary":[0.4426412318134469,0.17835372995843232,0.49150723093982024,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.4960691643425957,0.17835372995843232,0.550118759450287,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.5547360337354255,0.17835372995843232,0.5941756358993313,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.5986859178119014,0.17835372995843232,0.6576331810087026,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6621914250193205,0.17835372995843232,0.6868310305433285,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6914243237794427,0.17835372995843232,0.6999874029770504,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.7045290447229594,0.17835372995843232,0.7338707805517286,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7383995094250863,0.17835372995843232,0.7566287960754005,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.7611815059977821,0.17835372995843232,0.7714638419407948,0.19139411000593826],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19992718994657444,0.19774208551068892,0.20296540438829347,0.21078246555819485],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.20305579449615274,0.1977343427850357,0.2476291858472498,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.2530470582305703,0.1977343427850357,0.29415795504183334,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƯŻŚs","boundary":[0.29961825543496523,0.1977343427850357,0.34397950673700484,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƝřŶƷř","boundary":[0.3494176707771916,0.1977343427850357,0.38327706730284605,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.38873367830382044,0.1977343427850357,0.3994070898155304,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚǀŤsŵ","boundary":[0.4048600114243473,0.1977343427850357,0.4515584926581768,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4569763650414973,0.1977343427850357,0.48155878498706367,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.4870153959880381,0.1977343427850357,0.5325720103491147,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.5380230872618528,0.1977343427850357,0.5998425422532846,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6053508047444642,0.1977343427850357,0.611290726118074,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6167418030308123,0.1977343427850357,0.6690168005107353,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6744918584724975,0.1977343427850357,0.6830733846308926,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6885041698867644,0.1977343427850357,0.7030698901246597,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƃŚŝ","boundary":[0.708465626155035,0.1977343427850357,0.7397055542488491,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃřŵ","boundary":[0.745158475857666,0.1977343427850357,0.7776066798830684,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŬţ","boundary":[0.7830632908840429,0.1977343427850357,0.8190533113806661,0.21077472283254162],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀƬưƗ","boundary":[0.19992165585833777,0.21711625964964376,0.2481051174355697,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƸƯ","boundary":[0.2536484291522459,0.21711625964964376,0.2894170861194177,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.29496571015758877,0.21711857556413303,0.30563912166929874,0.23015895561163896],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚǀŤsŵ","boundary":[0.31119165686636874,0.21711857556413303,0.35779421390410265,0.23015895561163896],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.3633061657874399,0.21711857556413303,0.3878885857330063,0.23015895561163896],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.39346532374584153,0.21711625964964376,0.4476163771378646,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźƿŶƯ","boundary":[0.45314124189375327,0.21711625964964376,0.4917839353516347,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.49729773193105065,0.21711625964964376,0.5218801518766171,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.5273386075736701,0.21711625964964376,0.5636883438056517,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶưƗ","boundary":[0.5691707805517287,0.21711625964964376,0.5983132892039917,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřżŝř","boundary":[0.6038455327441953,0.21711625964964376,0.6485203823796242,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6539437888511809,0.21711625964964376,0.6625253150095761,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿ","boundary":[0.668055713853701,0.21711625964964376,0.6916549107892879,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6971871543294914,0.21711625964964376,0.7494178791035245,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.7549464332515706,0.21711625964964376,0.8191603037532341,0.2301566396971497],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3237872416921472,0.23650693111638962,0.32679409630052725,0.24954731116389553],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.3268143879573937,0.2364991883907364,0.3648704680622289,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤŝŚƣŹ","boundary":[0.3693512348375389,0.2364991883907364,0.40447055878498683,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿżƯ","boundary":[0.40896608312892696,0.2364991883907364,0.439643378918719,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.44414628204697404,0.2364991883907364,0.454819693558684,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚǀŤsŵ","boundary":[0.45936686939282934,0.2364991883907364,0.5059694264305633,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.510474174254897,0.2364991883907364,0.5164140956285068,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮǀưƈţ","boundary":[0.5209575820704947,0.2364991883907364,0.5906612681025503,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.5952564060347433,0.2364991883907364,0.6250943651086992,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.6295271697859613,0.2364991883907364,0.6642812439098147,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƯŶų","boundary":[0.6688394879204326,0.2364991883907364,0.7097179530257718,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7143020227814924,0.2364991883907364,0.7202419441551021,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"šLJƺƈŰƯ","boundary":[0.7248868888814218,0.2364991883907364,0.780201945499143,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.7847638789019185,0.2364991883907364,0.819084449447263,0.24953956843824232],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.19990114243472973,0.2558119912410927,0.2257822284197437,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.23074999495984655,0.2558119912410927,0.24531571519774176,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.25030561809078977,0.2558119912410927,0.28823256947011167,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƿŶū","boundary":[0.29314683982393047,0.2558119912410927,0.3360452471355127,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.3410296159403244,0.2558119912410927,0.365232028493666,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŶŴŤsř","boundary":[0.37016290111219363,0.2558119912410927,0.4169923557676152,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŞƳŵ","boundary":[0.42197672457242685,0.2558119912410927,0.45190691845032077,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƬƛř","boundary":[0.45685623802963604,0.2558119912410927,0.48386627801485166,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŬţ","boundary":[0.4888137528980881,0.2558119912410927,0.5248037733947113,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƀsŒƯ","boundary":[0.5298416383858069,0.2558119912410927,0.5795414401397803,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺƤƫŚŝ","boundary":[0.584678918719129,0.2558119912410927,0.6175919861563791,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřŶƴƯŹŚƧ","boundary":[0.6225818890494271,0.2558119912410927,0.672824031450556,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6777216995396661,0.2558119912410927,0.6850525217566614,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŞůŚƈƯ","boundary":[0.6900202882967643,0.2558119912410927,0.7340753200497296,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĮƴƷ","boundary":[0.7390117267564935,0.2558119912410927,0.7714949800073924,0.2688523712885987],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19990927724202814,0.27519458506532063,0.21078191593024428,0.2882349651128266],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.21603745505863375,0.27519458506532063,0.24396615369107216,0.2882349651128266],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŶŝ","boundary":[0.24930285944692718,0.27519458506532063,0.2771319444911125,0.2882349651128266],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2824660495279056,0.275201650831354,0.2863103961560431,0.2882420308788599],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřŵƾƯ","boundary":[0.2854950404892308,0.27519390810570077,0.33017726890897475,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.3355932965962165,0.27519390810570077,0.38974434998823965,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.39517144585195385,0.27519390810570077,0.42388967440610187,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.4293407513188401,0.27519390810570077,0.4567252646080441,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4621043983737105,0.27519390810570077,0.4727778098854204,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚǀŤsŵ","boundary":[0.4781329626020631,0.27519390810570077,0.524735519639797,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5300463996505493,0.27519390810570077,0.5546288195961158,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5599839723127582,0.27519390810570077,0.5685378280299721,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5738966701387722,0.27519390810570077,0.6223881959611572,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6278263600013441,0.27519390810570077,0.6920383858069286,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6973843150431773,0.27519390810570077,0.7033242364167871,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.7086738550451934,0.27519390810570077,0.7587093914855013,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7641143509962703,0.27519390810570077,0.7726958771546656,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7780252041262055,0.27519390810570077,0.8191361009374686,0.28823428815320673],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.19990927724202817,0.294575197891924,0.20832847014549244,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚƿŹřŻŚŝ","boundary":[0.2174486475588858,0.294575197891924,0.2622046638217802,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚƴƃŹŚƧ","boundary":[0.271275034441047,0.294575197891924,0.3237215886562952,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀƬưƗ","boundary":[0.3329690500991231,0.294575197891924,0.38097542085279396,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.3900236551191157,0.294575197891924,0.43358799771513057,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.44264361076576736,0.294575197891924,0.4510628036692316,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.460182981082625,0.294575197891924,0.4661229024562347,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.47520249655589547,0.294575197891924,0.5187668391519104,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚƴƃŹŚƧ","boundary":[0.5279239104868789,0.294575197891924,0.580370464702127,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚƯ","boundary":[0.5895146231645444,0.294575197891924,0.6179229427774606,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚƴƃŹŚƧ","boundary":[0.6271150633379257,0.294575197891924,0.6795616175531738,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶŝŚƀů","boundary":[0.6886043177312593,0.294575197891924,0.7371013776418806,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.7462639830650855,0.294575197891924,0.7682195557944964,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7773120627667084,0.294575197891924,0.7918777830046037,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.8009001915258227,0.294575197891924,0.8191294781761368,0.30761557793942995],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴưƃŻŹř","boundary":[0.1998945196733979,0.31388800074228035,0.24647309566210795,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.2523097140553071,0.31388800074228035,0.2742652867847181,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.2801314203151774,0.31388800074228035,0.3341810154228687,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"źsřźs","boundary":[0.34001209972783164,0.31388800074228035,0.37539337051846366,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3812392123920566,0.31388800074228035,0.39415577433553967,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀŝŚƿƾƯ","boundary":[0.39998870333658126,0.31388800074228035,0.44690854809986247,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.4528244884244483,0.31388800074228035,0.4821662242532175,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.48800653203857414,0.31388800074228035,0.5062358186888883,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5120982628271901,0.31388800074228035,0.5250148247706732,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.530746295487383,0.31388800074228035,0.545105409764457,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.551004747824334,0.31388800074228035,0.599496273646719,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6052351231477437,0.31388800074228035,0.6111750445213534,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƳřŵ","boundary":[0.6170282651792615,0.31388800074228035,0.6472923490474111,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.6531142098719801,0.31388800074228035,0.6947748261147139,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.7005893081549679,0.31388800074228035,0.7490808339773529,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.7549192970666307,0.31388800074228035,0.8191423910486881,0.3269283807897863],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7595476395282414,0.3332763562945369,0.7625544941366216,0.34631673634204285],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.7624733275091561,0.3332686135688837,0.7794924935318032,0.34630899361638967],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷřƺų","boundary":[0.7840452034541848,0.3332686135688837,0.8191313228722151,0.34630899361638967],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.48256402338631105,0.3756802219418053,0.5366216323376232,0.3947063502078385],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.542338254762945,0.3756802219418053,0.6503619636436948,0.3947063502078385],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.6560435973253587,0.3756802219418053,0.7154975471254326,0.3947063502078385],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚǀƳŵ","boundary":[0.7213648902926649,0.3756802219418053,0.7798499210375995,0.3947063502078385],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.785475034441047,0.3756802219418053,0.819109982863479,0.3947063502078385],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.199934508249051,0.4061684567992874,0.20587442962266078,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŤǀŬƿŵ","boundary":[0.21233639998655982,0.4061684567992874,0.2591935250831628,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƠƬţ","boundary":[0.26556326064312374,0.4061684567992874,0.29150706629481554,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.2978233056684925,0.4061684567992874,0.30603958200329306,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.31244067739659304,0.4061684567992874,0.3183805987702028,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀsƾŝ","boundary":[0.3247392661536913,0.4061684567992874,0.3636328382782839,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƨŞƃ","boundary":[0.36998781626961486,0.4061684567992874,0.4241997446322368,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.43054734383925275,0.4061684567992874,0.4387636201740533,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƳźŤƴƿř","boundary":[0.4451665602634321,0.4061684567992874,0.48706145290816844,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.49335371123282157,0.4061684567992874,0.5019352373912167,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.5082754578139177,0.4061684567992874,0.5538320721749943,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.560188894862404,0.4061684567992874,0.5985327475555259,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗřŶŝř","boundary":[0.6049486005174559,0.4061684567992874,0.6453824938678139,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6517227142905146,0.4061684567992874,0.6603042404489098,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"źưŤƀƯ","boundary":[0.6666444608716108,0.4061684567992874,0.7041655791136053,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7104947313598335,0.4061684567992874,0.7453502637680188,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7517255334162161,0.4061684567992874,0.7714305769295389,0.4192088368467934],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19993266355297254,0.42554906962589073,0.2058725849265823,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴƿźƟōŹŚƧ","boundary":[0.21414604683982444,0.42554906962589073,0.2716267766540108,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2797692651456609,0.42554906962589073,0.2904426766573709,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗřŶŝř","boundary":[0.29861652498235997,0.42554906962589073,0.3389508047444647,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.34710251671650866,0.42554906962589073,0.3653318033668228,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3735148751722058,0.4255568123515439,0.3801816068008473,0.4385971923990499],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.376543866133531,0.42554906962589073,0.41493752562077946,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.4232165216222579,0.42554906962589073,0.4772661167299492,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚǀƳŵ","boundary":[0.4855155975941674,0.42554906962589073,0.5174565101979105,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŶŞţ","boundary":[0.5255344343268041,0.42554906962589073,0.5590986794798568,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƺŴŤsŵ","boundary":[0.5672669937166095,0.42554906962589073,0.6223828231578246,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"źưŤƀƯ","boundary":[0.6305714290514437,0.42554906962589073,0.6679726420483189,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.6761317328046779,0.42554906962589073,0.7085854709183163,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬŝŚƧ","boundary":[0.7167611639393842,0.42554906962589073,0.7469403917879107,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.7549629750344414,0.42554906962589073,0.8192008265851284,0.4385894496733967],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŶŞţ","boundary":[0.19990539632404827,0.44493330240498813,0.2334696414771009,0.4579736824524941],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.24012714962534865,0.44493330240498813,0.24606707099895841,0.4579736824524941],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.25273011323544237,0.44493330240498813,0.3067797083431337,0.4579736824524941],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.3134386579752031,0.4449309864904988,0.34447751419643224,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŶƯ","boundary":[0.3511405564329162,0.4449309864904988,0.399309260441518,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.4059759920701595,0.4449309864904988,0.4402965626155041,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.4469024192735465,0.4449309864904988,0.4816564933973999,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƯŶų","boundary":[0.4883324485064352,0.4449309864904988,0.5292109136117744,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5358093914855018,0.4449309864904988,0.5417493128591115,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"šLJƺƈŰƯ","boundary":[0.5484049763112804,0.4449309864904988,0.6037200329290016,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.6103996774301944,0.4449309864904988,0.6386106145626832,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƨƯř","boundary":[0.6452791908874035,0.4449309864904988,0.6761667820301742,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"ơLjų","boundary":[0.6828796310607848,0.4449309864904988,0.7131935217230609,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƴs","boundary":[0.7198750109203326,0.4449309864904988,0.752153502906489,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.758785185309634,0.4449309864904988,0.8192192735459164,0.45797136653800474],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.19989248345149702,0.4642448012173397,0.21992034877860298,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2269062128288701,0.4642448012173397,0.23548773898726535,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŚƴƇ","boundary":[0.2424293303316422,0.4642448012173397,0.27640863210241606,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤů","boundary":[0.2833539128389505,0.4642448012173397,0.30986035079466434,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƿŶƣ","boundary":[0.316825923188065,0.4642448012173397,0.35781507005812985,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.36480831289271204,0.4642448012173397,0.4424460367595176,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.44938762810389443,0.4642448012173397,0.4579691542622896,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.4649107456066665,0.4642448012173397,0.4957909579651222,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.5027085682604752,0.4642448012173397,0.5410413527771245,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5480696448372031,0.4642448012173397,0.5662989314875173,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5731685796848225,0.4642448012173397,0.5860851416283056,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5930267329726825,0.46425254394299287,0.5984833439736569,0.47729292399049883],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.5960575686300864,0.4642448012173397,0.6366076778334062,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6435363563052318,0.4642448012173397,0.6520994355028393,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.6590594738080038,0.4642448012173397,0.713109068915695,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźƯŻƹŹ","boundary":[0.7200488155639931,0.4642448012173397,0.756094176942979,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƯř","boundary":[0.7631925674540506,0.4642448012173397,0.7846316252814086,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.791615644635597,0.4642448012173397,0.8191200631699204,0.47728518126484565],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4954478444944727,0.4836344608076009,0.4984546991028528,0.4966748408551069],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.4983716877793085,0.48362671808194774,0.5437585901011392,0.4966670981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƿŶě","boundary":[0.5483666409058836,0.48362671808194774,0.5827628439904574,0.4966670981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.587276815295185,0.48362671808194774,0.6183156715164141,0.4966670981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.6229643056348914,0.48362671808194774,0.7007532945801553,0.4966670981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7052174590907566,0.48362671808194774,0.7197831793286518,0.4966670981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚů","boundary":[0.724269480192198,0.48362671808194774,0.7523715802560399,0.4966670981294537],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7569298242666578,0.48362671808194774,0.7698463862101409,0.4966670981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƹŹƾƯ","boundary":[0.7743695809952624,0.48362671808194774,0.8191514230032596,0.4966670981294537],"dir":"ltr"},{"str":"MP3","boundary":[0.19990927724202814,0.5023998812351543,0.22925052921608816,0.5130887173396674],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.24103631262390376,0.5030093119061757,0.24697623399751353,0.5160496919536817],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷidop","boundary":[0.2532334430966701,0.5023998812351543,0.2917529652901448,0.5160496919536817],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.297994338227882,0.5030093119061757,0.3125600584657772,0.5160496919536817],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵŶƴƴƧ","boundary":[0.31876008198649225,0.5030093119061757,0.36617614999495973,0.5160496919536817],"dir":"ltr"},{"str":"ƝźƈƯ","boundary":[0.3723872416921473,0.5030093119061757,0.40866134538489957,0.5160496919536817],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱƺǀƬǀƯ","boundary":[0.4149259332683712,0.5030093119061757,0.46514409462047646,0.5160496919536817],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.47127033029804094,0.5030093119061757,0.5042166022647087,0.5160496919536817],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5104830348442592,0.5030093119061757,0.5250487550821544,0.5160496919536817],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.524998948288028,0.5030170546318289,0.5301825442693457,0.5160574346793348],"dir":"ltr"},{"str":"Online","boundary":[0.5363899062531501,0.5023998812351543,0.5775840865562312,0.5130887173396674],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƤǀsƺƯ","boundary":[0.5837516010886732,0.5030073309085511,0.6295830751654853,0.5160477109560571],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŚĮƃƹźƟ","boundary":[0.6357664964214913,0.5030073309085511,0.7039538422768052,0.5160477109560571],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƸƓ","boundary":[0.7102590134740097,0.5030073309085511,0.7392281206948692,0.5160477109560571],"dir":"ltr"},{"str":"ľLjŨƯ","boundary":[0.7455406706763887,0.5030073309085511,0.7714143778770877,0.5160477109560571],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀŞƣ","boundary":[0.19990967037397941,0.5223204758016626,0.2270949564866772,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.23408082053694437,0.5223204758016626,0.24246311951883345,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿżǀƟ","boundary":[0.24950247975538462,0.5223204758016626,0.29022045630187165,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŚsƹ","boundary":[0.29728195289136794,0.5223204758016626,0.3321559322603408,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3390145122811734,0.5223204758016626,0.3517318470481503,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƤǀsƺƯ","boundary":[0.35877120728470147,0.5223204758016626,0.4045012230771816,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŻƺţ","boundary":[0.41139116293135314,0.5223204758016626,0.44169951950539293,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƿŶƣ","boundary":[0.448585769967407,0.5223204758016626,0.48595008904270687,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.4929451765733679,0.5223204758016626,0.547149726151675,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5540304425254527,0.5223204758016626,0.5786811162259332,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƄǀưƷ","boundary":[0.5856817378448304,0.5223204758016626,0.6251121165283423,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6319522495883875,0.5223204758016626,0.6565346695339539,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.663496552535197,0.5223282185273158,0.6711299049091092,0.5353685985748218],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƯō","boundary":[0.6686414098988609,0.5223204758016626,0.7081474211216021,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.7151129935150028,0.5223204758016626,0.7443846308927791,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.751302241188132,0.5223204758016626,0.761975652699842,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷPalyer","boundary":[0.7689412250932428,0.5217114014251781,0.8191918954336211,0.5353608558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿźƏ","boundary":[0.1999076946339168,0.541702898604513,0.23149258089445915,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2368016162091327,0.541702898604513,0.24538314236752795,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮƬǀƟ","boundary":[0.2507124693390679,0.541702898604513,0.2861250999630389,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŻƺţ","boundary":[0.2914396693659488,0.541702898604513,0.3218679311851081,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƿŶƣ","boundary":[0.32712162561741875,0.541702898604513,0.36448594469271867,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.3698613890662276,0.541702898604513,0.39444380901179393,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝŚƄƯ","boundary":[0.39979711703235776,0.541702898604513,0.43502343335237387,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.44042285877490667,0.541702898604513,0.4728729074963879,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"Online","boundary":[0.4782265380867578,0.5410934679334917,0.5194207183898389,0.5517823040380048],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿƺƿŶƿƹ","boundary":[0.5245950404892309,0.541702898604513,0.5701737912032526,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƿřźƧ","boundary":[0.5754994287826349,0.541702898604513,0.627375971909546,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6325503444104701,0.5417106413301663,0.6363946910386076,0.5547510213776722],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŵřŵ","boundary":[0.6355793353717952,0.541702898604513,0.6726890863882261,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.6780184133597661,0.541702898604513,0.7066204260609522,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7119884916501461,0.541702898604513,0.7205515708477538,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷCD","boundary":[0.7257997311918282,0.5410934679334917,0.7583844628876718,0.554743278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7636967541413259,0.5417010886282659,0.7696366755149356,0.5547414686757719],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŵŹƺƧŹ","boundary":[0.7749844494472632,0.5417010886282659,0.8191612311414266,0.5547414686757719],"dir":"ltr"},{"str":"ƽLJŚŝ","boundary":[0.19991107153657464,0.5610853214073634,0.22797258828668382,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƗźs","boundary":[0.23277248748361942,0.5610853214073634,0.26909455327441945,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.27389998655959136,0.5610853214073634,0.28123080877658674,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƸě","boundary":[0.28609711703235774,0.5610853214073634,0.30876658714424915,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŚŝ","boundary":[0.31361629313531125,0.5610853214073634,0.3327642384328483,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚƈţř","boundary":[0.3376065656395954,0.5610853214073634,0.3809274083532139,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38578818252074853,0.5610930641330166,0.38912892711938435,0.5741334441805226],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŵřŵ","boundary":[0.388815328785995,0.5610853214073634,0.4259232351063472,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.4307471153523067,0.5610853214073634,0.4593491280534928,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.46421359161318504,0.5610853214073634,0.47257375424212894,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿżǀƟ","boundary":[0.4775193844292866,0.5610853214073634,0.5184052283189409,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƃƹźƟ","boundary":[0.5232844494472632,0.5610853214073634,0.5680718255434964,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5729824065051576,0.5610853214073634,0.5858989684486408,0.5741257014548694],"dir":"ltr"},{"str":"DVD","boundary":[0.5907227579718424,0.5604758907363421,0.6233648062901112,0.5711647268408552],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƿřźƧ","boundary":[0.6284250596418129,0.5610835114311163,0.6801982997883136,0.5741238914786223],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿźƏ","boundary":[0.6849723732401465,0.5610835114311163,0.7164945398340109,0.5741238914786223],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7212612345015288,0.5610835114311163,0.7298427606599239,0.5741238914786223],"dir":"ltr"},{"str":"žĜs","boundary":[0.7346684856019622,0.5610835114311163,0.7671609623332548,0.5741238914786223],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7719682403145054,0.5610835114311163,0.777908161688115,0.5741238914786223],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźţŚŘţ","boundary":[0.7827541782870198,0.5610835114311163,0.8191020698229224,0.5741238914786223],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4696609791337654,0.5804045629453682,0.4726678337421455,0.5934449429928742],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.4726844360068544,0.5803968202197151,0.5171655925540135,0.5934372002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞǀŤƄě","boundary":[0.5216758744665836,0.5803968202197151,0.5724123954168204,0.5934372002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.5770167568294073,0.5803968202197151,0.6310663519370987,0.5934372002672209],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.6355803232418265,0.5803968202197151,0.6641823359430127,0.5934372002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.668744269345788,0.5803968202197151,0.6817604448775242,0.5934372002672209],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6862836396626456,0.5803968202197151,0.7045129263129598,0.5934372002672209],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7090656362353415,0.5803968202197151,0.7176471623937366,0.5934372002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƩżƴƯ","boundary":[0.7222736601592686,0.5803968202197151,0.7544267128120694,0.5934372002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7589665098618996,0.5803968202197151,0.7835489298074659,0.5934372002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.78809795033769,0.5803968202197151,0.8191368065589191,0.5934372002672209],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵƺŝ","boundary":[0.19992398440912607,0.599778737084323,0.22246432579550424,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"çååì","boundary":[0.22784714895332822,0.599778737084323,0.2625569503712913,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚs","boundary":[0.2677626827055542,0.599778737084323,0.2914633379254729,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.29669489600483856,0.599778737084323,0.3096114579483216,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.3148411713316085,0.599778737084323,0.3294917475891267,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯōŹŵ","boundary":[0.33469932461946844,0.599778737084323,0.3668339303114815,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ŹLJŵ","boundary":[0.3721983065085179,0.599778737084323,0.3939380497967138,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹŚǀƬǀƯ","boundary":[0.39921203588589094,0.599778737084323,0.4379488088437889,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"çåå","boundary":[0.4431600752662881,0.599778737084323,0.4691924263297604,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4743003897718489,0.599778737084323,0.48288191593024404,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀŝ","boundary":[0.48811162931353097,0.599778737084323,0.5142399045730989,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5194622391720707,0.599778737084323,0.5340279594099658,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5392207788716775,0.599778737084323,0.5649063270723428,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƌƣ","boundary":[0.5701674002889686,0.599778737084323,0.5993800073922245,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.6045396223245185,0.599778737084323,0.6304723597997377,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŞƴū","boundary":[0.6356891603104734,0.599778737084323,0.664001555727294,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.6692570948556835,0.599778737084323,0.7295971035919491,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.7347825442693457,0.599778737084323,0.7713997614327475,0.6128191171318289],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƯŶų","boundary":[0.19990774503544934,0.6191613309085511,0.24108689560162655,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.24708400255367788,0.6191613309085511,0.2530239239272876,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"šLJƺƈŰƯ","boundary":[0.25897860286952745,0.6191613309085511,0.3142936594872487,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿƺŰţ","boundary":[0.3202667853902761,0.6191613309085511,0.3564412754947753,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3624014885252514,0.6191613309085511,0.36834140989886116,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.374296088841101,0.6191613309085511,0.402483044924566,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.40846908370014473,0.6191613309085511,0.45180837337455076,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƄǀưƷ","boundary":[0.457761207620712,0.6191613309085511,0.4973207150297372,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5032200530896141,0.6191690736342043,0.5076694600315852,0.6322094536817102],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5062490440509392,0.6191613309085511,0.5319345922516044,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.5379999529585701,0.6191613309085511,0.5619662444138303,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.5679393703168578,0.6191613309085511,0.5914610900171368,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5974747992338969,0.6191613309085511,0.61039136117738,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚs","boundary":[0.6163419878364305,0.6191593499109264,0.639882154497497,0.6321997299584323],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6458774167534697,0.6191593499109264,0.6587939786969527,0.6321997299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƇŹŵ","boundary":[0.664712126608649,0.6191613309085511,0.696677020261416,0.632201710956057],"dir":"ltr"},{"str":"çê","boundary":[0.7026294916165454,0.6191593499109264,0.719984392325527,0.6321997299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƗźs","boundary":[0.7260165485030745,0.6191593499109264,0.7623386142938746,0.6321997299584323],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7682527099223817,0.6191593499109264,0.7755835321393771,0.6321997299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7815585027384834,0.6191593499109264,0.7874984241120931,0.6321997299584323],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7934531030543331,0.6191593499109264,0.8191386512549984,0.6321997299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚƿŹřŻŚŝ","boundary":[0.19991143442760723,0.6385419437351543,0.24478366654346356,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2513212694465918,0.6385419437351543,0.25726119082020155,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƜǀƬŞţ","boundary":[0.2638209300762749,0.6385419437351543,0.3065145761231147,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƘƴƇ","boundary":[0.31311305399684203,0.6385419437351543,0.34920637747387573,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3558528174456509,0.6385419437351543,0.38526096233325546,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵźƧ","boundary":[0.3918391485501164,0.6385419437351543,0.41853190080978514,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřŶŝř","boundary":[0.4249016363697462,0.6385419437351543,0.45042300661940177,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4569569201303726,0.6385419437351543,0.4655199993279802,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.4720742044958173,0.6385419437351543,0.495474174254898,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝƹŵ","boundary":[0.5020154665501837,0.6385419437351543,0.5339840495951083,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.5405216524982366,0.6385419437351543,0.6008616612345021,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.607356836127819,0.6385419437351543,0.6439740532912207,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6505909781257356,0.6385496864608076,0.6556436006854615,0.6515900665083135],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6536199690870607,0.6385419437351543,0.6793055172877259,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.6858763247202719,0.6385419437351543,0.714478337421458,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.7210565236383191,0.6385419437351543,0.7447387318974501,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7512984711535237,0.6385419437351543,0.7642150330970067,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.7707544806962138,0.6385419437351543,0.8191869762440782,0.6515823237826602],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.1999092671617217,0.6578549176068883,0.2107819058499378,0.6708952976543943],"dir":"ltr"},{"str":"Facebook","boundary":[0.21744901044991768,0.6572454869358669,0.27633412855750816,0.6679343230403799],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2828709351164275,0.6578549176068883,0.2888108564900373,0.6708952976543943],"dir":"ltr"},{"str":"MySpace","boundary":[0.2954705823057021,0.6572454869358669,0.3527302509996304,0.6679343230403799],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.35926366049527936,0.6578624893111639,0.364417741339337,0.6709028693586698],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŵŚŤƟř","boundary":[0.362189348476194,0.6578547465855106,0.4069730351802698,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"źƐų","boundary":[0.41370617586774666,0.6578547465855106,0.4396167769900208,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4464642888343809,0.6578547465855106,0.4571377003460908,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵŶưƗ","boundary":[0.46390220086690664,0.6578547465855106,0.5076694600315853,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƳŚsŹ","boundary":[0.5144099795033772,0.6578547465855106,0.5591475488054841,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5660264204831832,0.6578547465855106,0.571966341856793,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"řƺŤŰƯ","boundary":[0.5786238500050406,0.6578547465855106,0.609983683343974,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.6167278922079235,0.6578547465855106,0.6770494539834017,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6837641477100909,0.6578547465855106,0.6897040690837006,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.696464880212359,0.6578547465855106,0.7348585396996075,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺŰŤƯ","boundary":[0.741624884916502,0.6578547465855106,0.7801845670508389,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƴs","boundary":[0.7869841167971513,0.6578547465855106,0.8191556164107395,0.6708951266330165],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19990925708141524,0.6772373404097388,0.20849078323981043,0.6902777204572448],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƿŶū","boundary":[0.2157349047411041,0.6772373404097388,0.2587532172978058,0.6902777204572448],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźƸģ","boundary":[0.26603238802459594,0.6772373404097388,0.29524683982393063,0.6902777204572448],"dir":"ltr"},{"str":"Second","boundary":[0.30252679681462313,0.6766279097387174,0.3470595746110681,0.6873167458432305],"dir":"ltr"},{"str":"Life","boundary":[0.3536112697826014,0.6766279097387174,0.37881405194717915,0.6873167458432305],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3859918147911696,0.6772373404097388,0.3919317361647794,0.6902777204572448],"dir":"ltr"},{"str":"Photobucket","boundary":[0.39919693558684183,0.6766279097387174,0.47476596888545414,0.6873167458432305],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.48205692349047413,0.6772373404097388,0.4858201034911461,0.6902777204572448],"dir":"ltr"},{"str":"YouTube","boundary":[0.48578676791774467,0.6766279097387174,0.5428967440610194,0.6873167458432305],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀŞƣ","boundary":[0.5501930714693727,0.6772368344714965,0.5772805886898962,0.6902772145190024],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5845652935049225,0.6772368344714965,0.5931468196633177,0.6902772145190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƗŚưŤūř","boundary":[0.6003909411646113,0.6772368344714965,0.6486979973791203,0.6902772145190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.6559310507039414,0.6772368344714965,0.6865788313564732,0.6902772145190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŚs","boundary":[0.6939354793185712,0.6772368344714965,0.7488723732401465,0.6902772145190024],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.7561367863983065,0.6772368344714965,0.7809221229125365,0.6902772145190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.7881920701589329,0.6772368344714965,0.8191811195860353,0.6902772145190024],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.1999000336010214,0.6966192572743467,0.21077267228923752,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.21743755922180028,0.6966192572743467,0.22771989516481292,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.2346743993817411,0.6966192572743467,0.24924011961963632,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚĮƴƷ","boundary":[0.2559437451698531,0.6966192572743467,0.2984953496186283,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3052358690904203,0.696627,0.3104914082188098,0.709667380047506],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƃƹźƟƾƯ","boundary":[0.30826486005174547,0.6966192572743467,0.36715862706226265,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3738862336615033,0.6966192572743467,0.3824493128591109,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƯŶų","boundary":[0.3892082792916905,0.6966192572743467,0.4300867443970297,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.43698775242767374,0.6966192572743467,0.4632322435402036,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4699487819629717,0.696627,0.4752043210913611,0.709667380047506],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƶŤųŚs","boundary":[0.4729777729242968,0.6966192572743467,0.5239024528745674,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿŚưƳ","boundary":[0.5305433587581062,0.6966192572743467,0.5646739256073384,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈƨƿ","boundary":[0.5714697859614931,0.6966192572743467,0.5928147642888342,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5995940223782802,0.6966192572743467,0.6055339437518898,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀǀŝ","boundary":[0.6122947548805483,0.6966192572743467,0.6451340344746479,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊźƣ","boundary":[0.6519096031719362,0.6966192572743467,0.6736530358522897,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6804341386378144,0.6966192572743467,0.6933507005812974,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7000893753570108,0.6966192572743467,0.7086524545546183,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.7154114209871979,0.6966192572743467,0.7757514297234634,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.7824458317932864,0.6966192572743467,0.8190630489566881,0.7096596373218527],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.19989818890494268,0.7159320601247031,0.21828243002587275,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.225198195625147,0.7159320601247031,0.23976391586304222,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚů","boundary":[0.2465689996975908,0.7159320601247031,0.2746710997614327,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2816477403313061,0.7159320601247031,0.29456430227478914,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3015022042270084,0.7159398028503563,0.30695881522798285,0.7289801828978623],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.30453303988441244,0.7159320601247031,0.3453690769799402,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƈŤƯ","boundary":[0.35231435771647457,0.7159320601247031,0.3877417459090756,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.39465013272403476,0.7159320601247031,0.40493246866704746,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4118888175800544,0.7159320601247031,0.4364712375256207,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿżǀƟ","boundary":[0.44334088572292596,0.7159320601247031,0.4842267296125802,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"šLJƺƈŰƯ","boundary":[0.49122366183931987,0.7159320601247031,0.546538718457041,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹźƟ","boundary":[0.5535190484190718,0.7159320601247031,0.5871552367191962,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.5941411007694634,0.7159320601247031,0.6259805550888746,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧƾƯ","boundary":[0.6330512751587648,0.7159320601247031,0.6815594032458586,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"źƨƟ","boundary":[0.6885913846980948,0.7159320601247031,0.7082447767212123,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.715202970330298,0.7159320601247031,0.7755429790665636,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.7824402977050502,0.7159320601247031,0.8190575148684519,0.7289724401722091],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.19990455965861342,0.7353133499109263,0.22408852525116746,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.23084933637982577,0.7353133499109263,0.24152274789153572,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŹ","boundary":[0.2484883202849365,0.7353133499109263,0.2600877692281844,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.26713819764120816,0.7353133499109263,0.2956313732737474,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţƖƿźs","boundary":[0.3025213131279189,0.7353126729513064,0.3586674910117266,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3657160747286716,0.7353126729513064,0.3716559961022814,0.7483530529988124],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3786178791035247,0.7353126729513064,0.40430342730419,0.7483530529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴưţŹŶƣ","boundary":[0.4112782231779845,0.7353126729513064,0.4570986290783239,0.7483530529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4639959477168106,0.7353126729513064,0.4699358690904203,0.7483530529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ĬƳŹ","boundary":[0.47691519102180707,0.7353133499109263,0.5014145996438292,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"źě","boundary":[0.5083672591646785,0.7353133499109263,0.5194944659117636,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.5264120762071166,0.7353133499109263,0.5558165317025636,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ŻƺƴƷ","boundary":[0.562800551056752,0.7353133499109263,0.5885303719633076,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.595459050435133,0.7353133499109263,0.655688377406673,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.6625949195255535,0.7353133499109263,0.6990165989046065,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7061408151607808,0.7353133499109263,0.7147223413191759,0.7483537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿŵŚưƳ","boundary":[0.7216538725177244,0.7353126729513064,0.7598206343872853,0.7483530529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ŻřŶƳřƮƄģ","boundary":[0.7668120325257888,0.7353126729513064,0.8190482913880582,0.7483530529988124],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19989,0.11924,0.81922,0.74835],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/60a0770709e0385e752d285518255b30.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/122b8aa7de372104a40284f98ef5c0bc.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19987,0.07269,0.18082,0.35155]},"elements":[{"words":[{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.21674550586337812,0.07269367590187051,0.266880655891939,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.270774809314203,0.07269367590187051,0.32237095863714244,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.3264182218339436,0.07269367590187051,0.3996139175430931,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21675,0.07269,0.39961,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Õ","boundary":[0.8086586707435905,0.07269367590187051,0.819136544470952,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80866,0.07269,0.81914,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƁƹźƟ","boundary":[0.19990874298578684,0.11471952568289784,0.23344900708981559,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.23892037565942012,0.11471952568289784,0.2712246933906791,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.2767218877053863,0.11471952568289784,0.2867053828836397,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.29214723631598405,0.11471952568289784,0.3067129565538793,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŹřŵ","boundary":[0.3121068478881759,0.11471952568289784,0.3409947884815699,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.34648091461980446,0.11471952568289784,0.3548410772487484,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƿŶū","boundary":[0.3603917677497396,0.11471952568289784,0.40329017506132186,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃŻŹř","boundary":[0.408779990591714,0.11471952568289784,0.44397494707839114,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.44940388763818423,0.11471952568289784,0.48425942004636946,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.4897252545277377,0.11471952568289784,0.5174030744934647,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5227877423473674,0.11471952568289784,0.5410170289976816,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƴƧ","boundary":[0.5463758711064817,0.11471952568289784,0.5690803904438696,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5745001075232687,0.11471952568289784,0.5874166694667519,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.5928492994187025,0.11471952568289784,0.6131907630791977,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6186529081684085,0.11471952568289784,0.6481643560364236,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶŰŤƯ","boundary":[0.6536338799099494,0.11471952568289784,0.6898268169752362,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚƿř","boundary":[0.6952668257115017,0.11471952568289784,0.7276412418937537,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7331697960417998,0.11471952568289784,0.7460863579852829,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃƹźƟƵŵźų","boundary":[0.7515171432411547,0.11471952568289784,0.8191566143610766,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.19991427707402312,0.1341001385095012,0.2522335472598368,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.25787647256476603,0.1341001385095012,0.322084808978193,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3278347266556904,0.1341001385095012,0.3337746480293002,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.33952825509895507,0.1341001385095012,0.38946417795100974,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3951679782265381,0.1341078812351544,0.39931485501159236,0.14714826128266034],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.39819512449178457,0.1341001385095012,0.4238806726924499,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.4296453479385774,0.1341001385095012,0.48998535667484294,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.4955710964013306,0.1341001385095012,0.5323266657706395,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5380083296932228,0.1341001385095012,0.5465898558516179,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƯŶų","boundary":[0.5522235576761534,0.1341001385095012,0.5931020227814926,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5987947548805483,0.1341001385095012,0.6233771748261148,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6291363159840059,0.1341001385095012,0.6488413594973287,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6546373945767952,0.1341001385095012,0.6728666812271094,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6785262087967475,0.1341078812351544,0.6826730855818018,0.14714826128266034],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷLJŚƧ","boundary":[0.6815588891502303,0.1341001385095012,0.7132138738617656,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳ","boundary":[0.7188549544706161,0.1341001385095012,0.7297275931588322,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7352856624441384,0.1341001385095012,0.7412255838177482,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7468758879069926,0.1341001385095012,0.7725614361076578,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƯŶų","boundary":[0.7782246530694534,0.1341001385095012,0.8191031181747926,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4778306542118879,0.15342068408551077,0.480837508820268,0.16646106413301667],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.48095556936930894,0.15341294135985753,0.5190116494741441,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.5233909579651222,0.15341294135985753,0.5542213635294515,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƯŶų","boundary":[0.5588736870400861,0.15341294135985753,0.5997521521454253,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6043362219011459,0.15341294135985753,0.6143197170793994,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴŤŞƯ","boundary":[0.6188521353449146,0.15341294135985753,0.6535877625079803,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.6579633816068008,0.15341294135985753,0.7183033903430663,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.722679009441887,0.15341294135985753,0.7592962266052888,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7639098114982695,0.15341294135985753,0.7821390981485836,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.7866918080709653,0.15341294135985753,0.8190994287826349,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀsƾŝ","boundary":[0.1999084304962871,0.17279553518408547,0.2389182184738416,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"Wi-Fi","boundary":[0.2445650347770572,0.17218610451306407,0.2805895299217096,0.18287494061757714],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƨŞƃ","boundary":[0.2863975202446153,0.17279553518408547,0.3406334296562614,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.3462745102651119,0.17279553518408547,0.3810285843889653,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.38679510433117154,0.17279553518408547,0.4178874567386847,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƲƠƬţ","boundary":[0.4234897987298813,0.17279553518408547,0.4728151271798661,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4786296092201201,0.17279553518408547,0.48596043143711554,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4916291824871475,0.17280327790973868,0.49577605927220175,0.1858436579572446],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.49466535062665884,0.1727935541864609,0.5203508988273241,0.18583393423396682],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵźƧ","boundary":[0.5260141157891197,0.1727935541864609,0.5528027922448839,0.18583393423396682],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.5583719297066628,0.1727935541864609,0.5871030711333622,0.18583393423396682],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŬţ","boundary":[0.5927388192601055,0.17279553518408547,0.628787870031249,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƀsŒƯ","boundary":[0.6345709922381639,0.17279553518408547,0.6842707939921373,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6899118746009878,0.17279553518408547,0.7334762171970027,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚƴưƋ","boundary":[0.7392058432176337,0.17279553518408547,0.7714400624978999,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŶƯ","boundary":[0.19989736231981398,0.19217745204869352,0.22572679681462263,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.23094359732535819,0.19217745204869352,0.2713516649306134,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.27670866234333474,0.19217745204869352,0.2826485837169445,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƔƳ","boundary":[0.28799820234535084,0.19217745204869352,0.3234624844595271,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.32871986828399535,0.19217745204869352,0.33710216726588443,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƳŚŧ","boundary":[0.34252926312959864,0.19217745204869352,0.36710983837908623,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.37246499109572884,0.19217745204869352,0.39623758946271914,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƟ","boundary":[0.4015964315715193,0.19217745204869352,0.4252528140855477,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚū","boundary":[0.4305268001747248,0.19217745204869352,0.4570092570814147,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4623883908470813,0.19217745204869352,0.4751057256140582,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹŵƵřŹ","boundary":[0.4805328214777724,0.19217745204869352,0.5136709418366314,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƃƹźƟ","boundary":[0.5190408521219041,0.19217745204869352,0.5663019656597557,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀsƾŝ","boundary":[0.5716589630724769,0.19217745204869352,0.614197654648701,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ęŚţĚƫ","boundary":[0.619541739188871,0.19217745204869352,0.656883921911226,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷźţƺǀĜƯŚƧ","boundary":[0.662288881421995,0.19217745204869352,0.7320700446893584,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7373846140922682,0.19217745204869352,0.7433245354658778,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.7485726958099523,0.19217745204869352,0.7647377675481332,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƗźs","boundary":[0.7701445717549811,0.19217745204869352,0.8064666375457811,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.8117738281643759,0.19217745204869352,0.8191046503813714,0.20521783209619945],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźƿŶƯ","boundary":[0.19987338127078996,0.21149025489904985,0.23866733980712945,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.24442832566109943,0.21149025489904985,0.25899404589899466,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.26488969456671413,0.21149025489904985,0.29057524276737945,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƯ","boundary":[0.29643953160176,0.21149025489904985,0.3259915627835079,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿŶŝ","boundary":[0.3318189576963133,0.21149025489904985,0.3591241490541306,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƘƫřơƺƟ","boundary":[0.36498290380027487,0.21149025489904985,0.419975138604213,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.42587447666408995,0.21149025489904985,0.43181439803769966,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƛ","boundary":[0.43776907697993955,0.21149025489904985,0.4612871072880609,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.46709974463223614,0.21149025489904985,0.5131913208561535,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5190205604650375,0.21149025489904985,0.526351382682033,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƯŻŚs","boundary":[0.5321252814085543,0.21149025489904985,0.5764865327105938,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5823249957998717,0.21149025489904985,0.6308165216222568,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6366568294076134,0.21149025489904985,0.7008688552131979,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.7067183864789484,0.21149025489904985,0.7306846779342087,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7364511978764149,0.2114979976247031,0.740799146534054,0.224538377672209],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7394857229259764,0.21149025489904985,0.7651712711266416,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"Źƹŵ","boundary":[0.7710337152649435,0.21149025489904985,0.7899049561506664,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.7957286616713142,0.21149025489904985,0.8191286314303948,0.22453063494655578],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.19990908571620575,0.2308715446852732,0.22469811162259326,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.23025064681966326,0.2308715446852732,0.24481636705755846,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƸƯ","boundary":[0.2503098719801081,0.2308715446852732,0.2831675985349954,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.2887145996438291,0.2308715446852732,0.2894118947616007,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"Ƙ","boundary":[0.29302380968381436,0.2308715446852732,0.2958904673902086,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƣ","boundary":[0.2994728671751621,0.2308715446852732,0.30055016968515835,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3069180605490406,0.2308715446852732,0.3092497563925942,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.3184511004334531,0.2308715446852732,0.36391732468667043,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3694587917072678,0.2308715446852732,0.3801322032189778,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3856865831121265,0.2308715446852732,0.39162650448573627,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.39717719498672743,0.2308715446852732,0.4352332750915627,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƿŵżƳ","boundary":[0.4407230906219547,0.2308715446852732,0.47751555391283873,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƄǀưƷ","boundary":[0.48305886562951494,0.2308715446852732,0.5224892443130269,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5280159537649942,0.2308715446852732,0.533955875138604,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"Online","boundary":[0.539514801249958,0.23026211401425184,0.5807089815530391,0.2409509501187649],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨƬŝ","boundary":[0.5861435166829064,0.2308708677256532,0.6089919223144377,0.24391124777315915],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀǀƳ","boundary":[0.6145665938644528,0.2308708677256532,0.6577859782937394,0.24391124777315915],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřŵźĭźs","boundary":[0.6633551157555182,0.2308708677256532,0.7178621954907421,0.24391124777315915],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7232321057760148,0.2308708677256532,0.7291720271496245,0.24391124777315915],"dir":"ltr"},{"str":"šźǀů","boundary":[0.734720872954537,0.2308708677256532,0.7691576593528435,0.24391124777315915],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7747397096871738,0.2308708677256532,0.7876562716306568,0.24391124777315915],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.793236114377877,0.2308715446852732,0.8191688518530962,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"śƹ","boundary":[0.1998924834514966,0.25025346154988126,0.2220288363966261,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.22761273142703503,0.25025346154988126,0.24052929337051812,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.2461574611068173,0.25025346154988126,0.2851912301333957,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.2907179395853631,0.25025346154988126,0.3484163435368432,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.35392091663586545,0.25025346154988126,0.36390441181411887,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƹLjƗ","boundary":[0.3694440341386375,0.25025346154988126,0.39812167937905285,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷīLjŝ","boundary":[0.4036151843016024,0.25025346154988126,0.44712787540741217,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.452711770437821,0.25025346154988126,0.45865169181143073,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾƨƿƹ","boundary":[0.464202382312422,0.25025346154988126,0.5051454117805179,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5107698901246596,0.2502612042755345,0.5148153086253819,0.2633015843230404],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŵ","boundary":[0.5138007257820636,0.25025346154988126,0.5412405799536304,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsźŤsŵ","boundary":[0.5467617553173615,0.25025346154988126,0.5966570948556834,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŵ","boundary":[0.6022022512684383,0.25025346154988126,0.633259554450455,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.6387936426867374,0.25025346154988126,0.65760585329794,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƣƺƯ","boundary":[0.6631879036322701,0.25025346154988126,0.6904377541077246,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6959533953832194,0.25025346154988126,0.7066268068949294,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7121811867880782,0.25025346154988126,0.7181211081616878,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŹŵ","boundary":[0.723773256947011,0.25025346154988126,0.759656285071066,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"šŚưǀưƈţ","boundary":[0.7652032861798997,0.25025346154988126,0.8190665669836361,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3699384126877451,0.26957400712589086,0.37294526729612515,0.28261438717339676],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.372961869560834,0.2695662644002376,0.411361063136319,0.2826066444477435],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.41591008366654314,0.2695662644002376,0.46146669802761975,0.2826066444477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƸƀţ","boundary":[0.4660083397735288,0.2695662644002376,0.5025240986525987,0.2826066444477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.507133994153422,0.2695662644002376,0.5130739155270316,0.2826066444477435],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧŹŚƄƯ","boundary":[0.5176174019690195,0.2695662644002376,0.5649633715264941,0.2826066444477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚŞţŹř","boundary":[0.5695308390175058,0.2695662644002376,0.6077234266321693,0.2826066444477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřźƣźŝ","boundary":[0.6122706024663145,0.2695662644002376,0.6543757904640296,0.2826066444477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6589414132589625,0.2695662644002376,0.6835238332045289,0.2826066444477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƸƯ","boundary":[0.688072853734753,0.2695662644002376,0.7209305802896402,0.2826066444477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƯŻŚs","boundary":[0.7254703773394705,0.2695662644002376,0.7698316286415101,0.2826066444477435],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřżŝř","boundary":[0.7743603575148678,0.2695662644002376,0.8191385101307073,0.2826066444477435],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19987,0.11472,0.81917,0.28261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.1999065051577568,0.3120460176662708,0.31729912301333957,0.33107214593230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻƺƯō","boundary":[0.33367654648701317,0.3120460176662708,0.41604812338295083,0.33107214593230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4323609522529484,0.3120460176662708,0.4798810490238903,0.33107214593230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.4962692382648432,0.3120460176662708,0.5480364302274788,0.33107214593230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬůƵřŹ","boundary":[0.5645107456066664,0.3120460176662708,0.6376318369678438,0.33107214593230405],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6540334834178958,0.3120585035629454,0.6703140149860555,0.3310846318289786],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƄƷ","boundary":[0.6596720540304425,0.3120460176662708,0.7216236618393199,0.33107214593230405],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƿřźƿƹ","boundary":[0.73789611908202,0.3120460176662708,0.8190915359026913,0.33107214593230405],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6355782668593125,0.3462511910629454,0.7267320184133597,0.3652773193289786],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.7323490574913477,0.3462511910629454,0.8190807701354121,0.3652773193289786],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵźƧ","boundary":[0.19989805786095913,0.37673852805819474,0.22659081012062782,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƦưƧ","boundary":[0.2329587009845101,0.37673852805819474,0.26373376566647644,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŚǀƳŵ","boundary":[0.27015515271664275,0.37673852805819474,0.29013874533785844,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"źsřźs","boundary":[0.29656566647626104,0.37673852805819474,0.33185470246295506,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.33829822586606645,0.37673852805819474,0.35121478780954957,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.35765093242834595,0.37673852805819474,0.4011156614361078,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.4075481166627467,0.37673852805819474,0.4531047310238233,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.4595593226034073,0.37673852805819474,0.5236477537717148,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŹŵ","boundary":[0.5301281710964015,0.37673852805819474,0.5590843654447094,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.5655205100635059,0.37673852805819474,0.6002284667853902,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6067457780316522,0.37673852805819474,0.6174191895433622,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.6238811599072612,0.37673852805819474,0.6468605389603845,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6533132858438897,0.37673852805819474,0.6715425724942039,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.6780100769463393,0.37673852805819474,0.6963629582339305,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚƛō","boundary":[0.7028064816370418,0.37673852805819474,0.7237917442290247,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.7302223547595849,0.37673852805819474,0.7563764557642554,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7628826988340447,0.37673852805819474,0.7714642249924398,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŻŚǀƳ","boundary":[0.1998962131648802,0.3960500268705463,0.24243674943718288,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤųŚs","boundary":[0.2472735425556937,0.3960500268705463,0.2873864587883472,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŹƹōźŝ","boundary":[0.2922324753872518,0.3960500268705463,0.33134741104129567,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"źǀĭŹŵ","boundary":[0.33608274587547465,0.3960500268705463,0.3684571620577266,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3732791976076073,0.3960500268705463,0.3792191189812171,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"źţźƿŸěƝŚƐƘƳř","boundary":[0.3840651355801217,0.3960500268705463,0.4576574409462048,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"źţƾƃŹŚƠs","boundary":[0.4624886999764793,0.3960500268705463,0.523793484761937,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.5287169785961496,0.3960500268705463,0.5490584422566449,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5539173717281007,0.3960500268705463,0.5833255166157054,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴǀưƏř","boundary":[0.5881899801753975,0.3960500268705463,0.6337779543698131,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.6386922247236317,0.3960500268705463,0.6618505392963947,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴģƮƷ","boundary":[0.6667150028560869,0.3960500268705463,0.7126719162662548,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƿřźƿƹ","boundary":[0.7175179328651594,0.3960500268705463,0.7623200665300228,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.767315503511307,0.3960500268705463,0.7855447901616212,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7903944961526833,0.39605776959619954,0.7937352407513191,0.40909814964370544],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7934216424179298,0.3960500268705463,0.819107190618595,0.40909040691805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.19990359194919533,0.4154319437351544,0.21466853936359673,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.21945921508013855,0.4154319437351544,0.24535505863378257,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƧ","boundary":[0.2502107523268708,0.415432114756532,0.28322158865629515,0.428472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.2881155673532476,0.415432114756532,0.3351811431067505,0.428472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝ","boundary":[0.3401304626860657,0.415432114756532,0.3669892375928229,0.428472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3720879775545178,0.415432114756532,0.38066950371291297,0.428472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄŴŝ","boundary":[0.3855985316353618,0.415432114756532,0.420754749504385,0.428472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺƴƧřƮƷ","boundary":[0.4258202849366622,0.4154319437351544,0.4746821410570881,0.428472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.47963146063640333,0.4154319437351544,0.5127880279560498,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5177355028392864,0.4154319437351544,0.5361197439602164,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.54101187796109,0.4154396864608076,0.5444522361479788,0.42848006650831355],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5440390242263364,0.4154319437351544,0.5698795268976177,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.5747864184671214,0.4154319437351544,0.590405460165989,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.5953510903531467,0.4154319437351544,0.634755643291556,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsŹŶƯ","boundary":[0.6398045764591244,0.4154319437351544,0.6841732065454789,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6890985450757703,0.4154319437351544,0.6950384664493799,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.6999822519404589,0.4154319437351544,0.7529674574107053,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŶƨƄƳřŵ","boundary":[0.7579444474312019,0.4154319437351544,0.8191459292362487,0.42847232378266037],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5357881522798296,0.4348204703087885,0.5387950068882096,0.44786085035629447],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5388134538489974,0.43481272758313533,0.5644990020496626,0.4478531076306413],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƯŚū","boundary":[0.569053556668123,0.43481272758313533,0.5982440274184339,0.4478531076306413],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.6028225630859181,0.43481272758313533,0.6337950102483119,0.4478531076306413],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚsśƹ","boundary":[0.6383052921608819,0.43481272758313533,0.6881950976109676,0.4478531076306413],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6927459628372705,0.43481272758313533,0.7124510063505933,0.4478531076306413],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7170387654984715,0.43481272758313533,0.7229786868720811,0.4478531076306413],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.727522173314069,0.43481272758313533,0.7563437048486277,0.4478531076306413],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7608853465945368,0.43481272758313533,0.78386472564766,0.4478531076306413],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.7884082120896477,0.43481272758313533,0.819151916938275,0.4478531076306413],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.19992064782769442,0.4541255304334917,0.2641271395450425,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.271288249722792,0.4541255304334917,0.2842048116662751,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿƹŚƴƗ","boundary":[0.2914489331675687,0.4541255304334917,0.32926889217432254,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţƽŹƹźƋ","boundary":[0.3364078659991268,0.4541255304334917,0.40378723497194347,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.41099630724774067,0.4541255304334917,0.4255620274856359,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.43266964147710124,0.4541255304334917,0.4583551896777665,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.465531057424146,0.4541255304334917,0.4960091260374319,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.5031333422936061,0.4541255304334917,0.5553825140284266,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƹLjƗ","boundary":[0.5625011961963646,0.4541255304334917,0.5909796142602738,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5981868418399922,0.4541255304334917,0.6088602533517021,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.6160268976176879,0.4541255304334917,0.6428174187695309,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"æç","boundary":[0.6499988206041466,0.4541255304334917,0.6673537213131282,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.6744963845300899,0.4541255304334917,0.7054688316924836,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.7124971237525624,0.4541255304334917,0.7413186552871209,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7484834548570278,0.4541255304334917,0.7714628339101511,0.46716591048099765],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƳƺưƳ","boundary":[0.19990927724202814,0.47350614326009494,0.2523284634252884,0.48654850430522567],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƈƟ","boundary":[0.2590929639461043,0.47350614326009494,0.2953227949329663,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿƹŚƴƗ","boundary":[0.30203564396357685,0.47350614326009494,0.33985560297033063,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.346492819461712,0.47350614326009494,0.37811275494775076,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3848993918215117,0.47350614326009494,0.39346247101911935,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƄǀŝ","boundary":[0.4001236685595246,0.47350614326009494,0.4438355868418404,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƤưƗ","boundary":[0.45052629951950574,0.47350614326009494,0.4829191626625453,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƃƺě","boundary":[0.489537932193139,0.47350614326009494,0.5274907093175637,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.5340928765834485,0.47350614326009494,0.5687989886092542,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚsśƹ","boundary":[0.5754232922280841,0.47350614326009494,0.6253001848056184,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.631959537649945,0.4735138859857481,0.6371136184940026,0.4865542660332541],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźǀĭƾƯźŝŹŵ","boundary":[0.634990373307349,0.47350614326009494,0.7017628372702533,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7083723833204533,0.47350614326009494,0.716935462518061,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7234933570780555,0.47350614326009494,0.7668418702328555,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.7735953025771988,0.47350614326009494,0.8191519169382754,0.4865465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.19989820906555514,0.492888737084323,0.22259534961862795,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƿŚƟ","boundary":[0.22822351735492713,0.492888737084323,0.2758037633144043,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.281551836295823,0.492888737084323,0.2874917576694327,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƘţ","boundary":[0.293142061758677,0.492888737084323,0.32966704411814074,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱƺƯŻō","boundary":[0.3352767648936523,0.492888737084323,0.3921671919626352,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƈƟ","boundary":[0.3977787574342256,0.492888737084323,0.4339200430093072,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƪưƨƯ","boundary":[0.43961646450052055,0.492888737084323,0.472850509055475,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹŵ","boundary":[0.47842333590941133,0.492888737084323,0.512210789287994,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřƺƯ","boundary":[0.5178371123282144,0.492888737084323,0.540582214979335,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟŚƋř","boundary":[0.5461624206175864,0.492888737084323,0.5834271261046335,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹƺƯ","boundary":[0.5891106347232955,0.492888737084323,0.6268254460535599,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƘƫŚƐƯ","boundary":[0.6324554584859379,0.492888737084323,0.6788108262491178,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƈŴƃ","boundary":[0.684470353818756,0.492888737084323,0.7301265817680856,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.7356772722690768,0.492888737084323,0.7642423910486876,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿƺƿŶƿƹ","boundary":[0.7698484224320417,0.492888737084323,0.8191571486173177,0.505929117131829],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6209482443466275,0.5122783966745843,0.6239550989550077,0.5253187767220903],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.6240731595040483,0.5122706539489311,0.6629113907462783,0.5253110339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷřźƟ","boundary":[0.6674216726588483,0.5122706539489311,0.6983203319780916,0.5253110339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.7029044017338122,0.5122706539489311,0.7332791673666874,0.5253110339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.7377820704949425,0.5122706539489311,0.7900367763179996,0.5253110339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7945341453580184,0.5122706539489311,0.8191165653035848,0.5253110339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.7393064749168374,0.5512998520078682,0.7821093914855011,0.5679031774235452],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7870886596552535,0.5512998520078682,0.8191462215651356,0.5679031774235452],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.1999287826349919,0.5773323522862233,0.22461450556096885,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶģŹŚĜƨƿ","boundary":[0.22926498437552478,0.5773323522862233,0.2888228419743958,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƧ","boundary":[0.2934677867007155,0.5773323522862233,0.3224184469607874,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"śƺģŹŚģ","boundary":[0.32703572124592567,0.5773323522862233,0.3753925842545611,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.37995820704949407,0.5773323522862233,0.3885397332078893,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.3931662309734213,0.5773323522862233,0.43427712778468436,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.43893129599139785,0.5773323522862233,0.44626211820839323,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.45092919928765807,0.5773323522862233,0.4964858136487347,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.5011289136789756,0.5773323522862233,0.5653169584355364,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŚsř","boundary":[0.5699600584657774,0.5773323522862233,0.6073520479822586,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.6119951480124994,0.5773323522862233,0.6507300762743187,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6553436611672994,0.5773323522862233,0.6653271563455527,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƯ","boundary":[0.6699610328953999,0.5773323522862233,0.7066889318235273,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.7112932932361142,0.5773323522862233,0.743831887369376,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7484897449682468,0.5773323522862233,0.7714691240213701,0.5903727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19991955915459794,0.5966438510985749,0.20850108531299316,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƧźƯ","boundary":[0.21493907462786835,0.5966438510985749,0.2482579752024458,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.2546553812035882,0.5966438510985749,0.26321846040119584,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.2696748966768586,0.5966438510985749,0.31816642249924365,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.3247132488827657,0.5966438510985749,0.38892527468835014,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3953798662679342,0.5966438510985749,0.39914304626860625,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƧ","boundary":[0.39911353113134596,0.5966438510985749,0.42785758543059665,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"śƺģŹŚģ","boundary":[0.4343914989415675,0.5966438510985749,0.4826450589697924,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.48912916568663645,0.5966438510985749,0.5073584523369506,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5138222673969286,0.596651593824228,0.5187752763684013,0.6096919738717339],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.5168531030543325,0.5966438510985749,0.5556913342965624,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷřźƟ","boundary":[0.5621145660428074,0.5966438510985749,0.5930132253620507,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.599512089647525,0.5966438510985749,0.64800361546991,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6544489835691001,0.5966438510985749,0.7186610093746847,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.7251156009542687,0.5966438510985749,0.7600541446859981,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7665456301871574,0.5966438510985749,0.772485551560767,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.77894198783643,0.5966438510985749,0.8191286919122339,0.6096842311460808],"dir":"ltr"},{"str":"źţƽƺƣ","boundary":[0.19991696851584287,0.616025767963183,0.23440984173918875,0.6290663190320666],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹƺƯ","boundary":[0.24194467927825006,0.6160259389845606,0.27968900574577465,0.6290663190320666],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƘƫŚƐƯ","boundary":[0.2872079869628037,0.6160259389845606,0.3335449077651961,0.6290663190320666],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.34103990793320116,0.6160259389845606,0.3469798293068109,0.6290663190320666],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.3544471590336346,0.6160259389845606,0.4133944222304358,0.6290663190320666],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.42087650952588956,0.616025767963183,0.4732371089681124,0.6290663190320666],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4806583212929671,0.616025767963183,0.49357488323645016,0.6290661480106889],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5010219213064075,0.616025767963183,0.5069618426800172,0.6290661480106889],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.514429172406841,0.616025767963183,0.5550733611101775,0.6290661480106889],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.5626070998958366,0.616025767963183,0.5905468667047475,0.6290661480106889],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.5980898289708004,0.616025767963183,0.6365369846443328,0.6290661480106889],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6440559658613618,0.616025767963183,0.6499958872349716,0.6290661480106889],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻŚs","boundary":[0.6574632169617953,0.616025767963183,0.6974304022042267,0.6290661480106889],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7049420046369407,0.616025767963183,0.713853731393434,0.6290738907363421],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.7138113033836226,0.616025767963183,0.7381243977016898,0.6290661480106889],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7381041060448235,0.6160335106888362,0.7432877020261414,0.6290738907363421],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŵźƯ","boundary":[0.7507070696549172,0.616025767963183,0.7781745942676654,0.6290661480106889],"dir":"ltr"},{"str":"źƇŚƴƗ","boundary":[0.7855847384160476,0.616025767963183,0.819158207049494,0.6290661480106889],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7753035012264373,0.6354142945368172,0.7783103558348173,0.6484546745843232],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.7783251134034475,0.6354065518111639,0.819177752763684,0.6484469318586699],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1999,0.31205,0.81918,0.64845],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/e1c3c271e8e102db4cf6ad7b3455662a.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/e827c2cb1a59daf1fcc58bcc611f639e.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.1999,0.07431,0.18079,0.25827]},"elements":[{"words":[{"str":"Ö","boundary":[0.20868014179631061,0.07430864947669236,0.21686152011021137,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20868,0.07431,0.21686,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7836593293236114,0.07430864947669236,0.8189671953227379,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78366,0.07431,0.81897,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.20484862739827311,0.3242789674881234,0.23225446053560048,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.23549326299519527,0.3242789674881234,0.26109220120291676,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.26432495547864676,0.3242789674881234,0.3034839219112263,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.30686183259971117,0.3242789674881234,0.31443718289036,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻŚs","boundary":[0.31774856355633224,0.3242789674881234,0.3582169617956387,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.36159789657605607,0.3242789674881234,0.3890264104028764,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.39234232720674717,0.3242789674881234,0.4270740230503008,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.4303445784751857,0.3242789674881234,0.4662692785860689,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.4695579785625483,0.3242789674881234,0.4984652733443097,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƟřźĭ","boundary":[0.5018144551594368,0.3242789674881234,0.544265145660428,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.5475795504183327,0.3242789674881234,0.5865117099559827,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5898155303921239,0.3242789674881234,0.6017395248815564,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.6051370921676019,0.3242789674881234,0.6350030240919323,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŶŤŝř","boundary":[0.6382992842982427,0.3242789674881234,0.6716020967037398,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.6748907966802191,0.3242789674881234,0.7060767447330399,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7094682638352208,0.3242789674881234,0.7224688350525857,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.725695541144451,0.3242789674881234,0.7562056046503817,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŵƺưƳ","boundary":[0.7595653707872722,0.3242789674881234,0.7947128792715301,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7980741574543868,0.3242789674881234,0.8142228083733748,0.3349678035926365],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24294613756258204,0.34238087885985735,0.24584926581768102,0.3530697149643704],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.2457706394274387,0.34237837366389534,0.28492355767615346,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.2881079264809651,0.34237837366389534,0.3052152145425222,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŶƨƿ","boundary":[0.3084706495077451,0.34237837366389534,0.34479604179967077,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.3481875609018515,0.34237837366389534,0.3574745472262358,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.3608887470179094,0.34237837366389534,0.39535129867947993,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.3986898961728437,0.34237837366389534,0.41187493699808486,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4152210947212796,0.34237837366389534,0.42822166593864464,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.43144988407647594,0.34237837366389534,0.45527670441181417,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.45866671146802873,0.34237837366389534,0.48385134908101224,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.48719448271227456,0.34237837366389534,0.5399573267027319,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƫŚģ","boundary":[0.5432414905413127,0.34237837366389534,0.597207923120863,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6005979301770776,0.34237837366389534,0.6261000974429625,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6294281106145629,0.34237837366389534,0.6770242935385238,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.6802328550787946,0.34237837366389534,0.7201387722186755,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"ƪůƵřŹ","boundary":[0.7234773697120394,0.34237837366389534,0.75653220657908,0.35306720976840844],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7600719061859481,0.34237837366389534,0.7762205571049361,0.35306720976840844],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20485,0.32428,0.81422,0.35307],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7097700581297671,0.3782523267332245,0.7401300661940122,0.39129270678073047],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵƱŚƯŻŚs","boundary":[0.744042666577064,0.3782523267332245,0.81920849769833,0.39129270678073047],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5955630791976074,0.399548622327791,0.5985699338059876,0.41258900237529694],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5986861496589497,0.3995408796021378,0.624371697859615,0.41258125964964376],"dir":"ltr"},{"str":"źƇŚƴƗ","boundary":[0.6289262524780753,0.3995408796021378,0.6624997211115218,0.41258125964964376],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6670302946809582,0.3995408796021378,0.6852595813312724,0.41258125964964376],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŚů","boundary":[0.6898122912536541,0.3995408796021378,0.7213197002788885,0.41258125964964376],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7259000806424514,0.3995408796021378,0.7526906017942945,0.41258125964964376],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.757250690500991,0.3995408796021378,0.7715138805819696,0.41258125964964376],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.1999076643929973,0.4189238012173397,0.2401829138805817,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.2447651389402235,0.4189238012173397,0.27155566009206655,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀưƷř","boundary":[0.2761157487987632,0.4189238012173397,0.313627643560364,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"źƧŷ","boundary":[0.3181489936494067,0.4189238012173397,0.33917483955512223,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3437552199186855,0.4189238012173397,0.3496951412922953,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺưƌƯ","boundary":[0.3542386277342831,0.4189238012173397,0.3965006148986929,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.4010108968112631,0.4189238012173397,0.42919785289472806,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.43387046806222906,0.4189238012173397,0.45845288800779543,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4630019085380195,0.4189238012173397,0.47156498773562716,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƣřƹ","boundary":[0.47610662948153615,0.4189238012173397,0.5074572393400758,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻŚs","boundary":[0.5119933469977486,0.4189238012173397,0.5520767480931419,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5566497496723899,0.4189238012173397,0.5763547931857127,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5809425523335907,0.4189238012173397,0.595508272571486,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5999945734350322,0.4189238012173397,0.6267850945868751,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŶŤŝř","boundary":[0.6313451832935718,0.4189238012173397,0.6661472195154731,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.6706575014280431,0.4189238012173397,0.6995915594234061,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7041239776889214,0.4189238012173397,0.7238290212022442,0.43196418126484565],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.41822965316953686,0.7541144450791304,0.4289184892740499],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6820503444104699,0.4382430427553444,0.68505719901885,0.4512834228028504],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.6851752595678906,0.43823530002969124,0.7239101878297098,0.4512756800771972],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.19991582944121508,0.45761738791567697,0.21814511609152926,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"źsřźs","boundary":[0.22310365915123828,0.45761738791567697,0.25848492994187033,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2634250260407917,0.45761738791567697,0.2763415879842748,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.28127061590672364,0.45761738791567697,0.3223815127179867,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.3273382110816169,0.45761738791567697,0.3532082288901583,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.35808376062632313,0.45761738791567697,0.396427613319445,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.40143227378112306,0.45761738791567697,0.40737219515473283,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻŚs","boundary":[0.4123196700379693,0.45761738791567697,0.45220568865293514,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.4571586976244078,0.45761738791567697,0.4851021538254763,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.49002195826753137,0.45761738791567697,0.5146043782130978,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝƀůźŝ","boundary":[0.5195573871845705,0.45761738791567697,0.563101438123719,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5679437653304661,0.45761738791567697,0.5765068445280738,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŶŤŝř","boundary":[0.5814543194113102,0.45761738791567697,0.6200066227613321,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.6249006014582844,0.45761738791567697,0.6536188300124325,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6586696078760795,0.45761738791567697,0.6732353281139748,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŵƺưƳ","boundary":[0.6781256174187696,0.45761738791567697,0.7238574779073286,0.4706577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.45692323986787414,0.7541144450791304,0.4676120759723872],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6111004300930749,0.47700574346793345,0.6141072847014549,0.4900461235154394],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.614122042270085,0.47699800074228027,0.6530635764927255,0.49003838078978623],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.6575738584052956,0.47699800074228027,0.6926415308625383,0.49003838078978623],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.6971868620006049,0.47699800074228027,0.7238869930445886,0.49003838078978623],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.512805144316387,0.4963187173396674,0.515811998924767,0.5093590973871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.5158267564933974,0.49631097461401424,0.5564506535398676,0.5093513546615203],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.5609886058936191,0.49631097461401424,0.6078217499411982,0.5093513546615203],"dir":"ltr"},{"str":"ƝřŶƷř","boundary":[0.6123984409126036,0.49631097461401424,0.6463260911931722,0.5093513546615203],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6509027821645776,0.49631097461401424,0.6594843083229728,0.5093513546615203],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƗƺưŬƯ","boundary":[0.6640093478041731,0.49631097461401424,0.7238808037364336,0.5093513546615203],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.4956168265662114,0.7541144450791304,0.5063056626707244],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3875080844057657,0.5157011401425178,0.39051493901414575,0.5287415201900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.3905315412788546,0.5156933974168646,0.4209063069117298,0.5287337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.42540921003998494,0.5156933974168646,0.47766022647088474,0.5287337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.48215759551090354,0.5156933974168646,0.48809751688451325,0.5287337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹƺƯ","boundary":[0.4926410033265011,0.5156933974168646,0.5303558146567656,0.5287337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.5349786230301401,0.5156933974168646,0.5721049763112799,0.5287337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.5766097241356136,0.5156933974168646,0.6170177917408689,0.5287337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6215686569671717,0.5156933974168646,0.6291023957528308,0.5287337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƘţ","boundary":[0.6335647155673532,0.5156933974168646,0.6698904707503107,0.5287337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƀƬū","boundary":[0.6744929874668188,0.5156933974168646,0.7062918584724973,0.5287337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7108833070125329,0.5156933974168646,0.7238994825442691,0.5287337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.5149992493690617,0.7541144450791304,0.5256880854735748],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.19990924700110885,0.5350758202197149,0.21981720708309535,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.22591946171163604,0.5350758202197149,0.2296826417123081,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"Dirt","boundary":[0.2296461812439098,0.5344663895486935,0.2539568562884312,0.5451552256532066],"dir":"ltr"},{"str":"Bikes","boundary":[0.2592989146870065,0.5344663895486935,0.2936828399583347,0.5451552256532066],"dir":"ltr"},{"str":"USA","boundary":[0.29902489835691004,0.5344663895486935,0.32922952857766874,0.5451552256532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźūř","boundary":[0.33518789691206635,0.5350758202197149,0.36883515338866324,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.37490235879170747,0.5350758202197149,0.39842407849198636,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.40454109068915717,0.5350758202197149,0.4174576526326403,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.42349534289842433,0.5350758202197149,0.45221541614865113,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥƹźě","boundary":[0.45837301165955474,0.5350758202197149,0.4870395887234975,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4930496085481002,0.5350758202197149,0.5016311347064953,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŵźŝƵźƸŝ","boundary":[0.5076669802762007,0.5350758202197149,0.5679110648163703,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5739893383958873,0.5350758202197149,0.5813201606128826,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.5873965894963208,0.5350758202197149,0.617771355129196,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.623786909042035,0.5350758202197149,0.6614113302644402,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.6675375659420048,0.5350758202197149,0.6980783542219685,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.704128957360304,0.5350758202197149,0.7238340008736268,0.5481162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.5343816721719121,0.7541144450791304,0.5450705082764251],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3477929975471253,0.5544641757719714,0.35079985215550535,0.5675045558194773],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƳźŤƴƿř","boundary":[0.35091791270454603,0.5544564330463182,0.39634170894795184,0.5674968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷšŹŚƸƯ","boundary":[0.4008150969389468,0.5544564330463182,0.4601700379691542,0.5674968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.4647227478915358,0.5544564330463182,0.4990433184368804,0.5674968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5036329222808372,0.5544564330463182,0.5282153422264035,0.5674968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.5327643627566278,0.5544564330463182,0.5886383622862135,0.5674968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5931449548066261,0.5544564330463182,0.5990848761802358,0.5674968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6036283626222236,0.5544564330463182,0.634003128255099,0.5674968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6385041866872753,0.5544564330463182,0.690714619804442,0.5674968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥƹźě","boundary":[0.6952562615503511,0.5544564330463182,0.723922838614294,0.5674968130938242],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.247383992473371,0.5737771496437055,0.2503908470817511,0.5868175296912115],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.25040744934646,0.5737694069180523,0.2892456805886896,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀǀƘţ","boundary":[0.29385557608951285,0.5737694069180523,0.3268756358993311,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3314541715668154,0.5737694069180523,0.34001725076442296,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.34455889251033206,0.5737694069180523,0.3755313396727258,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚsśƹ","boundary":[0.380041621585296,0.5737694069180523,0.4299258929471455,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4344767581734484,0.5737694069180523,0.44739332011693145,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƪưƨƯ","boundary":[0.4519165149020529,0.5737694069180523,0.48525386243741797,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹŵ","boundary":[0.4897180269480191,0.5737694069180523,0.5235054803266018,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřƺƯ","boundary":[0.5280231410234869,0.5737694069180523,0.5507608648902925,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5552397869695237,0.5737694069180523,0.5698055072074188,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃŻƺƯō","boundary":[0.574291808070965,0.5737694069180523,0.6184464534121834,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽźǀĮǀě","boundary":[0.6229788716776987,0.5737694069180523,0.6887828701992541,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.6933392695137931,0.5737694069180523,0.7238800577937569,0.5868097869655582],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.5730752588702495,0.7541144450791304,0.5837640949747624],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.37178032660192833,0.5931595724465558,0.37478718121030846,0.6061999524940618],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.3749033970632707,0.5931518297209026,0.400588945263936,0.6061922097684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.40514349988239645,0.5931518297209026,0.44556816975236047,0.6061922097684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.45010243271395445,0.5931518297209026,0.49697800477134496,0.6061922097684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƝřŶƷř","boundary":[0.501611881321192,0.5931518297209026,0.5354712778468464,0.6061922097684086],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.5400202983770706,0.5931518297209026,0.5657538086757836,0.6061922097684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5701607876079432,0.5931518297209026,0.5847265078458384,0.6061922097684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5892128087093845,0.5931518297209026,0.6160033298612276,0.6061922097684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƯ","boundary":[0.6205634185679243,0.5931518297209026,0.6571529652901447,0.6061922097684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.6616909176438961,0.5931518297209026,0.6995994220624304,0.6061922097684086],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7041281509357881,0.5931518297209026,0.7238331944491109,0.6061922097684086],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.5924576816730998,0.7541144450791304,0.6031465177776129],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2649355196397967,0.6125419952494063,0.2679423742481768,0.6255823752969123],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.26805674540505997,0.612534252523753,0.29522542925304895,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.29960842713618463,0.612534252523753,0.3408060246631494,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.3453734921541612,0.612534252523753,0.3841084204159803,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹźƯ","boundary":[0.3886205470246292,0.612534252523753,0.4133653002251265,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4178534457847516,0.612534252523753,0.4423325627499073,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.4468852726722889,0.612534252523753,0.4953897113672256,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.4998999932797957,0.612534252523753,0.5589634723295588,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5635088034676253,0.612534252523753,0.5780745237055206,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶǀƬƧ","boundary":[0.5825608245690668,0.612534252523753,0.6200358254090923,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"šŚưƬƧ","boundary":[0.6245959141157889,0.612534252523753,0.660917979906589,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6654208830348439,0.612534252523753,0.6740024091932392,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤsźƸƟ","boundary":[0.6785256039783606,0.612534252523753,0.7238460972413557,0.625574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.6118401044759502,0.7541144450791304,0.6225289405804633],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29476033399415297,0.6318531591448933,0.2977671886025331,0.6448935391923992],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.2978889385437316,0.63184541641924,0.32485101643089936,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŰŤƯř","boundary":[0.32933916199052443,0.63184541641924,0.3681183629582338,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3726839857531668,0.63184541641924,0.38124706495077443,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.3857887066966835,0.63184541641924,0.4125792278485265,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƬƐƯ","boundary":[0.41713931655522324,0.63184541641924,0.4506500655219918,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƥŹŵ","boundary":[0.4551419004737743,0.63184541641924,0.48267214475320036,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.4871971842344005,0.63184541641924,0.4954134605692011,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.4999993750210004,0.63184541641924,0.5590462518060546,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5636063405127513,0.63184541641924,0.5881887604583177,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.5927359362924629,0.63184541641924,0.6331440038977181,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.637694869124021,0.63184541641924,0.6476783643022744,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƯ","boundary":[0.6522126272638687,0.63184541641924,0.6888021739860891,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.6933401263398405,0.63184541641924,0.7238809146198043,0.6448857964667459],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.6311512683714371,0.7541144450791304,0.6418401044759502],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.19989697926816957,0.6512278392220903,0.22905055609690517,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.23578000739222454,0.6512278392220903,0.24625050233527082,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.25311830583649725,0.6512278392220903,0.27990882698834024,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2866899297738649,0.6512278392220903,0.2952714559322602,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźţƵŵźŤƀĭ","boundary":[0.3020119754040521,0.6512278392220903,0.3678491784550249,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƯŚƌƯ","boundary":[0.3746930009072275,0.6512278392220903,0.4189288128759113,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.42569884748496345,0.6512278392220903,0.4586524982359463,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.46541515406068334,0.6512278392220903,0.47998087429857855,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳƩŵŚŞţ","boundary":[0.4866844998487952,0.6512278392220903,0.5372494640637075,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5440490138100198,0.6512278392220903,0.5499889351836295,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.5566464433318772,0.6512278392220903,0.5833336615033097,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5901129195927556,0.6512278392220903,0.6146953395383219,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƂsźě","boundary":[0.6214616847552165,0.6512278392220903,0.6866163502570478,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.6933402674641309,0.6512278392220903,0.7238810557440947,0.6642682192695962],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.6505336911742874,0.7541144450791304,0.6612225272788005],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6813294512953193,0.6706161947743468,0.6843363059036994,0.6836565748218527],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƯō","boundary":[0.6843529081684082,0.6706084520486935,0.7238570746950707,0.6836488320961994],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.4290298645878832,0.6899291686460809,0.4372424515305263,0.7029695486935869],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4371981788246362,0.6899214259204276,0.46288372702530145,0.7029618059679336],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.46743828164376183,0.6899214259204276,0.5037787943953496,0.7029618059679336],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.5082614058667382,0.6899214259204276,0.539233853029132,0.7029618059679336],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚsśƹ","boundary":[0.543744134941702,0.6899214259204276,0.5936302509996304,0.7029618059679336],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5981811162259332,0.6899214259204276,0.6110976781694163,0.7029618059679336],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.611084765296865,0.6899291686460809,0.6162683612781829,0.7029695486935869],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿƺƿŶƿƹ","boundary":[0.6207620409260441,0.6899214259204276,0.6660142804341252,0.7029618059679336],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.6706592251604448,0.6899214259204276,0.6995932831558078,0.7029618059679336],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7041257014213231,0.6899214259204276,0.7238307449346459,0.7029618059679336],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.6892272778726247,0.7541144450791304,0.6999161139771378],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƿŚưƳ","boundary":[0.3926449984879538,0.7093038487232779,0.4347852357111654,0.7223442287707839],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷšŹŚƸƯ","boundary":[0.43921619569234877,0.7093038487232779,0.49847152313430326,0.7223442287707839],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5030242330566849,0.7093038487232779,0.5089641544302946,0.7223442287707839],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀţ","boundary":[0.5135076408722825,0.7093038487232779,0.5429102516716507,0.7223442287707839],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.5474777191626624,0.7093038487232779,0.5645614495480662,0.7223442287707839],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.5690495951076912,0.7093038487232779,0.6033701656530357,0.7223442287707839],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6079597694969925,0.7093038487232779,0.6325421894425589,0.7223442287707839],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀţ","boundary":[0.6370893652767041,0.7093038487232779,0.6663757602231105,0.7223442287707839],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥƹźě","boundary":[0.6709616746749099,0.7093038487232779,0.6996282517388527,0.7223442287707839],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7041256207788714,0.7093038487232779,0.7238306642921942,0.7223442287707839],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.708609700675475,0.7541144450791304,0.7192985367799881],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29032977722522724,0.7286940142517816,0.29333663183360736,0.7417343942992876],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳźŝ","boundary":[0.2932517758139846,0.7286862715261283,0.3150413258963071,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.31956083128927104,0.7286862715261283,0.33664456167467477,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3411327072342998,0.7286862715261283,0.3518061187460097,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3563532945801551,0.7286862715261283,0.3649163737777627,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.3694580155236718,0.7286862715261283,0.3962485366755148,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.4008086253822115,0.7286862715261283,0.43954355364403064,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.4440538355566007,0.7286862715261283,0.4522701118914013,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.4568560263432006,0.7286862715261283,0.5158032895400018,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5203615335506196,0.7286862715261283,0.5450011390746277,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5495944323107419,0.7286862715261283,0.5763849534625849,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƸŤƳř","boundary":[0.5809450421692816,0.7286862715261283,0.6157323208225527,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹƺƯ","boundary":[0.6202573603037529,0.7286862715261283,0.6580053761634354,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.6624953664191391,0.7286862715261283,0.6996217197002789,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7041246228285338,0.7286862715261283,0.7238296663418566,0.7417266515736343],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7422297637848191,0.7279921234783254,0.7541144450791304,0.7386809595828385],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1999,0.37825,0.81921,0.74173],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/784c590ca77efc35dca1bc703f9dfde8.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/7e81e3436d051a59ee393716d816f9e3.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19988,0.07269,0.18077,0.25834]},"elements":[{"words":[{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.2143234199119652,0.07269367590187051,0.2643386646954066,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.26825310977453704,0.07269367590187051,0.31984925909747647,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.3238965222942776,0.07269367590187051,0.3971807634152077,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21432,0.07269,0.39718,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÎÍ","boundary":[0.8061388159000034,0.07269367590187051,0.819081203588589,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80614,0.07269,0.81908,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƮƸƯ","boundary":[0.6980789792009676,0.1344352439318586,0.7301647256476596,0.15103856934753557],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.7352755216558583,0.1344352439318586,0.8191550519135781,0.15103856934753557],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀŝřŸū","boundary":[0.1999061321864188,0.1603964853028504,0.243083088605894,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsŹŶƯ","boundary":[0.2480895937636508,0.1603964853028504,0.2924582238500054,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.29748317596854984,0.1603964853028504,0.32206559591411615,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.327118218473842,0.1603964853028504,0.3436430059473812,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3486900944188707,0.1603964853028504,0.3546300157924805,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.35967525956789126,0.1603964853028504,0.4186225227646924,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4236843688048121,0.1603964853028504,0.4482667887503784,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.45331756661402545,0.1603964853028504,0.4698423540875647,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.4748894425590542,0.1603964853028504,0.4833086354625185,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧ","boundary":[0.4882948489634089,0.1603964853028504,0.515747616007527,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"źţƾƬƯŚƘţ","boundary":[0.5207522764692051,0.1603964853028504,0.5679764960854813,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5730807701354124,0.1603964853028504,0.5816438493330199,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.5866890931084306,0.1603964853028504,0.601339669365949,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.606344329827627,0.1603964853028504,0.6145606061624276,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿřƵŶǀƄŴŝ","boundary":[0.6196501226437288,0.1603964853028504,0.6795972111152179,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.68467012533181,0.1603964853028504,0.7145173078861597,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7195477940929406,0.1603964853028504,0.7281108732905481,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.733156117065959,0.1603964853028504,0.7561354961190823,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.7611807398944928,0.1603964853028504,0.7714630758375054,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.416217039077988,0.17978484085510696,0.4192238936863681,0.1928252209026129],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4192423406471558,0.17977709812945375,0.44508284331843706,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.4495839017506133,0.17977709812945375,0.49645947380800387,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřżŝř","boundary":[0.501093350357851,0.17977709812945375,0.5458715029736905,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5503854742784181,0.17977709812945375,0.5563253956520279,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.5608688820940158,0.17977709812945375,0.6078625147004473,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6123783307012536,0.17977709812945375,0.6306832498907969,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.6352599408622025,0.17977709812945375,0.6660036457108298,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƄƷ","boundary":[0.6705415980645814,0.17977709812945375,0.7032738852861129,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƿřźƿƹ","boundary":[0.7078413527771246,0.17977709812945375,0.7491108934511611,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7536027284029438,0.17978484085510696,0.7566409428446628,0.1928252209026129],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.7566317193642691,0.17977709812945375,0.7820922146433256,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃřŵ","boundary":[0.7866707503108098,0.17977709812945375,0.8191189543362122,0.19281747817695968],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƣřƹ","boundary":[0.5475630892779141,0.2179891913413005,0.5837652498235947,0.23102957138880642],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƩŚŨƯ","boundary":[0.5876833842948826,0.2179891913413005,0.6477909613252244,0.23102957138880642],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6516943382278823,0.2179891913413005,0.6605009173078863,0.23102957138880642],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵƺŝ","boundary":[0.6642917677497396,0.2179891913413005,0.6952033399415343,0.23102957138880642],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.6991731259030275,0.2179891913413005,0.7608929673062061,0.23102957138880642],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.7648959577971172,0.2179891913413005,0.7766023991129332,0.23102957138880642],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴŤŞƯ","boundary":[0.780520533584221,0.2179891913413005,0.8191484694734721,0.23102957138880642],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.199905345922516,0.2392088368467934,0.20866765229662979,0.2522492168942993],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.21411688451328914,0.2392088368467934,0.26816647962098045,0.2522492168942993],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿōŹŚƧ","boundary":[0.27369503376902654,0.2392088368467934,0.31093575820704944,0.2522492168942993],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.31643479721783535,0.2392088368467934,0.3223747185914451,0.2522492168942993],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.32782395080810445,0.2392088368467934,0.3763154766304895,0.2522492168942993],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.38185325425892935,0.2392047180819478,0.4460476193676289,0.2522492168942993],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.4515946204764626,0.2392047180819478,0.47162248580356847,0.2522450981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƤŤƀƯ","boundary":[0.4772185074426262,0.2392088368467934,0.5205356607640872,0.2522492168942993],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƈţř","boundary":[0.5261066429219449,0.2392088368467934,0.5579184268001747,0.2522492168942993],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.5635041665266624,0.2392047180819478,0.6021236651994222,0.2522492168942993],"dir":"ltr"},{"str":"ƦưƧ","boundary":[0.6077426094553275,0.2392047180819478,0.6385176741372939,0.2522450981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.6440333154127886,0.2392047180819478,0.7029104801585969,0.2522450981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7084464130909581,0.2392047180819478,0.719119824602668,0.2522450981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7246742044958168,0.2392047180819478,0.7476535835489401,0.2522450981294537],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7532005846577737,0.2392047180819478,0.7714298713080879,0.2522450981294537],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.19990534592251633,0.25859075371140144,0.21282190786599942,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.21875629515137288,0.25859075371140144,0.2672478209737579,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.2731895870434464,0.25859075371140144,0.33739792345687336,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3433489130069557,0.25859075371140144,0.34928883438056546,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.3552435133228053,0.25859075371140144,0.4051775914787811,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.41118761130338377,0.25859075371140144,0.44542701522126293,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.45130790632035234,0.25859075371140144,0.45988943247874753,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.46582381976412107,0.25859075371140144,0.4803895400020163,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.4863884916501464,0.25859075371140144,0.5251215752158866,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.5310430496287087,0.25859075371140144,0.5714326702731763,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5773117166761871,0.25859075371140144,0.5858747958737948,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.591825785423877,0.25859075371140144,0.6460303350021841,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶưƗ","boundary":[0.6520089949934478,0.25859075371140144,0.6811515036457109,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ƝřŶƷř","boundary":[0.6870858909310844,0.25859075371140144,0.7209452874567388,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴģƮƷ","boundary":[0.7270032693793893,0.25859075371140144,0.7756866435939652,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7817372467323006,0.2585984964370547,0.7861866536742715,0.2716388764845606],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴǀŞŝ","boundary":[0.7847625483014683,0.25859075371140144,0.819151372601727,0.2716311337589074],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿŵżƳ","boundary":[0.1998979671382011,0.2779035565617578,0.2408575988710058,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2479799704311012,0.2779035565617578,0.253919891804711,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"ŢưǀưƇ","boundary":[0.261184304962871,0.2779035565617578,0.30726481301031566,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"žŶƿŶū","boundary":[0.31451077920768805,0.2779035565617578,0.3492648533315414,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƯŶų","boundary":[0.3565440240583315,0.2779035565617578,0.39742248916367073,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4047274856355635,0.2779035565617578,0.41066740700917326,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"šLJƺƈŰƯ","boundary":[0.41793182016733327,0.2779035565617578,0.4733575585497801,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"žƾţŚǀƬưƗ","boundary":[0.4807344981687446,0.2779035565617578,0.5287408689224156,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƸƯ","boundary":[0.5360753805315682,0.2779035565617578,0.57184403749874,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5791139847451364,0.277911299287411,0.5848731259030275,0.29095167933491695],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.5821429757064616,0.2779035565617578,0.6277401733812711,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇŚů","boundary":[0.6350709955982663,0.2779035565617578,0.670131289271194,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"ŚǀƳŵ","boundary":[0.6774067706058265,0.2779035565617578,0.6975028896878467,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"źsřźs","boundary":[0.7047211854440377,0.2779035565617578,0.7402223614797893,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7474609488928465,0.2779035565617578,0.7603775108363295,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱŚƯŻŚs","boundary":[0.7676216323376233,0.2779035565617578,0.8191070998958371,0.2909439366092637],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.1999037028325659,0.297284846347981,0.21057711434427584,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹƺƯ","boundary":[0.21532351735492739,0.297284846347981,0.25289997647928475,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƘƫŚƐƯ","boundary":[0.25765929236248764,0.297284846347981,0.3038855314001544,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.30866513894022357,0.297284846347981,0.31460506031383334,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.31934961862840605,0.297284846347981,0.34232899768152925,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŹŵ","boundary":[0.34706802190786573,0.297284846347981,0.37602237156009516,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŚŨƯ","boundary":[0.38073557004132896,0.297284846347981,0.43012546285407055,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4347704075803902,0.2972925890736342,0.4380096938946942,0.31033296912114017],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƤŝ","boundary":[0.43780493262995185,0.297284846347981,0.45140218742649774,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.45605266624105356,0.297284846347981,0.4619925876146633,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"žƾŤŝŚƣŹ","boundary":[0.4667353012331574,0.297284846347981,0.5055292597694968,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿżƯ","boundary":[0.5102811968683846,0.297284846347981,0.540855189677766,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"žƶŤƟŚƿ","boundary":[0.545559164678606,0.297284846347981,0.5757457713114477,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.5805364470279895,0.297284846347981,0.6103744061019453,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮǀưƈţ","boundary":[0.6151115856322029,0.297284846347981,0.6847006989012469,0.3103258534738718],"dir":"ltr"},{"str":"žƵŶƴƴƧ","boundary":[0.6894950640099462,0.29728547342636585,0.7260089781929373,0.3103258534738718],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƯŐţ","boundary":[0.730823634958503,0.29728547342636585,0.7625247370720072,0.3103258534738718],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7673117233963914,0.29728547342636585,0.7732516447700012,0.3103258534738718],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƄƯ","boundary":[0.7780148516514901,0.297284846347981,0.8190796310607842,0.310325226395487],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.19988894526393583,0.3166654591745844,0.24112897080071216,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƝřŶƷř","boundary":[0.24615945700749284,0.3166654591745844,0.2800188535331472,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.2850696313967943,0.3166654591745844,0.30329891804710846,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.30835522999899184,0.3166654591745844,0.3190286415107018,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶǀsŹ","boundary":[0.32407757467827014,0.3166654591745844,0.3637754342932024,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.3688335909411645,0.3166654591745844,0.39341601088673084,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.39846678875037794,0.3166654591745844,0.44695831457276297,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.45199249017170107,0.3166654591745844,0.5162063606733642,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5212497597526963,0.3166654591745844,0.5298312859110915,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƅŚų","boundary":[0.5348580827257147,0.3166654591745844,0.5654486777998049,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.5705418836732634,0.3166654591745844,0.6310294680958298,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.6360654883908468,0.3166654591745844,0.6708472329558816,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵƾƯ","boundary":[0.6758814085548198,0.3166654591745844,0.7220818218473839,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.7270938610933769,0.3166654591745844,0.755033627902288,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.7601563489130067,0.3166654591745844,0.8191036121098079,0.32970583922209035],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7715381237189609,0.3360551187648456,0.774544978327341,0.3490954988123516],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.7746630388763817,0.33604737603919244,0.8191441954235408,0.3490877560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴŤƯ","boundary":[0.19987603239138438,0.35535887485154394,0.22895766607304832,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.23616489365276674,0.35535887485154394,0.2748998219145859,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƿźƄţ","boundary":[0.28223248882766006,0.35535887485154394,0.31805648667719466,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.32537624071771754,0.35535887485154394,0.34995866066328385,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.35726286079096803,0.35536085584916866,0.3802422398440912,0.3684012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.38750296361009373,0.35536085584916866,0.40573225026040793,0.3684012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"źsřźs","boundary":[0.4130058868989617,0.35536085584916866,0.44838715768959375,0.3684012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4556441920634387,0.35536085584916866,0.46856075400692176,0.3684012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.47577246732300627,0.35535887485154394,0.5300231343032825,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5372635664124187,0.35535887485154394,0.5432034877860283,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯƺưƗ","boundary":[0.5504679009441884,0.35535887485154394,0.5896584691374616,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚƯŻŚs","boundary":[0.5968361815799197,0.35535887485154394,0.6602199388461408,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.667506488357246,0.35535887485154394,0.6760880145156412,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƣřƹ","boundary":[0.6834317496051878,0.35535887485154394,0.7147823594637275,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŚŨƯ","boundary":[0.7220393938375724,0.35535887485154394,0.7714403548267865,0.3683992548990499],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.199888148919727,0.374741468675772,0.25883541211652816,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.26671964315715185,0.374741468675772,0.29130206310271817,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.29917522596686924,0.374741468675772,0.31374094620476445,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.32155323409831643,0.374741468675772,0.36614322771412244,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.3739794966566983,0.374741468675772,0.4141662007325022,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4220596552535196,0.374741468675772,0.4306227344511272,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƱŚƯŻŚs","boundary":[0.43849036322704193,0.374741468675772,0.5056022512684384,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5134938610933771,0.374741468675772,0.5219130539968414,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.5298231107825677,0.374741468675772,0.578366288095158,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹƺƯ","boundary":[0.5861767312926313,0.374741468675772,0.6276491885353314,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƘƫŚƐƯ","boundary":[0.6355703134975303,0.374741468675772,0.6817965525351971,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.689701075232687,0.374741468675772,0.7135419273545915,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7214538288363965,0.3747492114014252,0.7278180303081213,0.38778959144893116],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.7245824333859749,0.374741468675772,0.7701740969725479,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7780085212190451,0.374741468675772,0.8191194180303081,0.387781848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.199908702664561,0.3941257014548693,0.20584862403817078,0.40716608150237527],"dir":"ltr"},{"str":"NBA","boundary":[0.21301367561573872,0.39351627078384793,0.24495564665165823,0.40420510688836103],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2520242095359699,0.3941257014548693,0.25578738953664193,0.40716608150237527],"dir":"ltr"},{"str":"Amazon","boundary":[0.25575417492691777,0.39351627078384793,0.3069187863311044,0.40420510688836103],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.31411955243439404,0.3941257014548693,0.31788273243506604,0.40716608150237527],"dir":"ltr"},{"str":"NASCAR","boundary":[0.31784886260542317,0.39351627078384793,0.37898692920264776,0.40420510688836103],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.38629454655421525,0.3941257014548693,0.39005772655488724,0.40716608150237527],"dir":"ltr"},{"str":"iTunes","boundary":[0.3900238567252444,0.39351627078384793,0.43132690433789184,0.40420510688836103],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4383082725714862,0.3941257014548693,0.4420714525721582,0.40716608150237527],"dir":"ltr"},{"str":"Wal-Mart","boundary":[0.4420382379624341,0.39351627078384793,0.501670306777326,0.40420510688836103],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5087696145962838,0.3941257014548693,0.5125327945969558,0.40716608150237527],"dir":"ltr"},{"str":"Photobucket","boundary":[0.5124995799872316,0.39351627078384793,0.5881850408252411,0.40420510688836103],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5952586438627735,0.3941257014548693,0.5990218238634455,0.40716608150237527],"dir":"ltr"},{"str":"MySpace","boundary":[0.5989886092537212,0.39351627078384793,0.6562482779476496,0.40420510688836103],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.663199909277242,0.3941257014548693,0.666963089277914,0.40716608150237527],"dir":"ltr"},{"str":"Google","boundary":[0.66692987466819,0.39351627078384793,0.7114445079130406,0.40420510688836103],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀŞƣ","boundary":[0.7185133832868518,0.39412338554038007,0.7456986693995497,0.40716376558788603],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7527859917341486,0.39412338554038007,0.7613675178925438,0.40716376558788603],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚƴƃō","boundary":[0.7684105675212526,0.39412338554038007,0.8190880581969692,0.40716376558788603],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7707570310137427,0.4134446080760095,0.7737638856221228,0.4264849881235155],"dir":"ltr"},{"str":"JetBlue","boundary":[0.7737811229461375,0.4128274346793349,0.8192271765061658,0.423516270783848],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.6587618426800174,0.4516476545241984,0.7065136453748192,0.4646880345717044],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.7103727495715868,0.4516476545241984,0.762703087933873,0.4646880345717044],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.766720835993414,0.4516476545241984,0.7786301938778937,0.4646880345717044],"dir":"ltr"},{"str":"żƧźưţ","boundary":[0.782445025368771,0.4516476545241984,0.8190806894929604,0.4646880345717044],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵƱŚƯŻŚs","boundary":[0.19992136352945108,0.47286448530285036,0.26561099089412304,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.2712852760323912,0.47286448530285036,0.31170994590235523,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.3174543294916164,0.47286448530285036,0.3453830281240548,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.3511255670172372,0.47286448530285036,0.3611090621954906,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"żƧźưţ","boundary":[0.36685160108867293,0.47286448530285036,0.4001022479083362,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4057617754779743,0.47286448530285036,0.4303441954235407,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.43610333658143186,0.47286448530285036,0.4880665804240447,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.49375377843486423,0.47286448530285036,0.5341618460401194,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5399246765901681,0.47286448530285036,0.5485062027485633,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƗƺưŬƯ","boundary":[0.5542395181613519,0.47286448530285036,0.6142032088975503,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6199549712711264,0.47286448530285036,0.6328715332146095,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.6386048486273981,0.47286448530285036,0.6792287456738684,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.6848735156748763,0.47286448530285036,0.7317490877322669,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƝřŶƷř","boundary":[0.737593084909781,0.47286448530285036,0.7714524814354355,0.4859048653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.19993058700984542,0.49224509812945366,0.25196761869560863,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.25909736904001907,0.49224509812945366,0.2995054366452743,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.30667761499949625,0.49224509812945366,0.32490690164981045,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƺů","boundary":[0.33218053828836425,0.49224509812945366,0.35835308625382245,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3655492456570683,0.49224509812945366,0.3801149658949635,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"ŶsŹƾƯ","boundary":[0.3872225798864289,0.49224509812945366,0.42866736668794714,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿŚě","boundary":[0.4357989617284364,0.49224509812945366,0.4628145358018883,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4699719565874802,0.49224509812945366,0.4806453680991901,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƯ","boundary":[0.48781385706125463,0.49224509812945366,0.524403403783475,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.5315645139612244,0.49224509812945366,0.5719725815664796,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5791447599207016,0.49224509812945366,0.5850846812943113,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƯ","boundary":[0.5922513255602971,0.49224509812945366,0.6288408722825175,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.6358986794798562,0.49224509812945366,0.6738071838983906,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6809572258996675,0.49224509812945366,0.7006622694129903,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7078713416887875,0.49224509812945366,0.7152021639057828,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7223872551325562,0.49224509812945366,0.7491777762843993,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.7563591781190151,0.49224509812945366,0.7706223681999935,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7777189140149859,0.49225284085510684,0.7833765968885453,0.5052932209026129],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.7807460602802324,0.49224509812945366,0.8191415644635596,0.5052854781769596],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7073732737475221,0.5116347577197149,0.7103801283559023,0.5246751377672209],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.710396730620611,0.5116270149940617,0.7488918483921915,0.5246673950415677],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵƱŚƯŻŚs","boundary":[0.7534427136184942,0.5116270149940617,0.819134185679245,0.5246673950415677],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƘţ","boundary":[0.7836809717415412,0.549768690153652,0.8192098182184742,0.562809070201158],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.19990727126104635,0.5710615684382423,0.20847035045865395,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.2143217264204832,0.5710615684382423,0.24479979503376906,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.2506087429857868,0.5710615684382423,0.30276752461274825,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.3085746278686872,0.5710615684382423,0.3478851013070797,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.35373278787675144,0.5710615684382423,0.37743713248882765,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.3831704479016162,0.5710615684382423,0.39345278384462884,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"!","boundary":[0.39929309162998555,0.5710693111638955,0.40364104028762476,0.5841096912114014],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŶƳ","boundary":[0.4022206243069789,0.5710615684382423,0.42965125499815193,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.4353845704109405,0.5710615684382423,0.4647595107691274,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.47056550519135776,0.5704521377672209,0.49739524881556396,0.5811409738717339],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.5031246329088404,0.5710615684382423,0.5306290514431637,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.536487806189308,0.5710615684382423,0.5436157118376398,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.5495951076912737,0.5704521377672209,0.5764248513154799,0.5811409738717339],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.5822557541749269,0.5710615684382423,0.614135791808071,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.61995765263264,0.5710615684382423,0.6667778838076677,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6726772218675446,0.5710615684382423,0.6972596418131111,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƸŝ","boundary":[0.7031165518631765,0.5710615684382423,0.7377414972615166,0.5841019484857483],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.7436621350089044,0.5710572430225653,0.7714912200530898,0.5840976230700713],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.1999054265649678,0.5903730672505938,0.2146703739793692,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴưƸƟƾƯ","boundary":[0.22046825375491438,0.5903730672505938,0.2724093612445821,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"řŶŤŝř","boundary":[0.2784286045495786,0.5903730672505938,0.3013397298477876,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.30715974597627793,0.5903730672505938,0.3130996673498877,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.31905434629212753,0.5903730672505938,0.3461178824636271,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.35201722052350415,0.5903730672505938,0.3691009509089079,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.3750002889687849,0.5903730672505938,0.4290498840764762,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƣřƹ","boundary":[0.43497689257753447,0.5903730672505938,0.4663275024360741,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƺƿŹŚƴs","boundary":[0.47227480259399895,0.5903730672505938,0.5319082927320992,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5378980208998355,0.5903730672505938,0.5438379422734453,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.5497926212156853,0.5903730672505938,0.5837350290648836,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5898133026444005,0.5903730672505938,0.5971441248613958,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.6031190954605021,0.5903730672505938,0.6515312993515002,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.6574527737643224,0.5903730672505938,0.7164000369611236,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7223694734719935,0.5903730672505938,0.7369351937098888,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿřƵŵźƧ","boundary":[0.7428326870736871,0.5903730672505938,0.7856536171499614,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƯō","boundary":[0.7915179059843419,0.5903730672505938,0.8191330062833909,0.6034134472980998],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.25333698800443516,0.6097628978622327,0.25634384261281523,0.6228032779097387],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.25646190316185596,0.6097551551365795,0.3008360673364468,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"żƿŚưŤƯ","boundary":[0.3053500386411745,0.6097551551365795,0.340805097274957,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.34526741708947933,0.6097551551365795,0.3538304962870869,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ŪǀƸƯ","boundary":[0.358372138032996,0.6097551551365795,0.387415033097006,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƋƺƯ","boundary":[0.39194007257820623,0.6097551551365795,0.43035586841839973,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.43487721850744254,0.6097551551365795,0.4531065051577567,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4576592150801383,0.6097551551365795,0.4705757770236214,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.4750989718087429,0.6097551551365795,0.5341458485937972,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚųŵ","boundary":[0.5387077819965725,0.6097551551365795,0.575998313228722,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.5805417996707098,0.6097551551365795,0.6245267329726824,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6291255602970329,0.6097551551365795,0.6473548469473471,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6519020227814925,0.6097628978622327,0.6549402372232115,0.6228032779097387],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6549347031349753,0.6097551551365795,0.6806202513356405,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.685174805954101,0.6097551551365795,0.7189991532542589,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.7234799200295688,0.6097551551365795,0.7402961694835523,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.744948492994187,0.6097551551365795,0.7556219045058968,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƖūřŹ","boundary":[0.7601690803400423,0.6097551551365795,0.7876845670508382,0.6227955351840855],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.7922280837337455,0.6091457244655581,0.8190578273579517,0.6198345605700711],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.1999120090050736,0.6299926848277909,0.2196170525183964,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22450365243103376,0.6300004275534442,0.22784439702966952,0.6430408076009502],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.22752895400020148,0.6299926848277909,0.2532145022008668,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥƹźě","boundary":[0.25807158697624394,0.6299926848277909,0.28673816404018665,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƳ","boundary":[0.2915380632371223,0.6299926848277909,0.3097673498874364,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.3146244346628136,0.6299926848277909,0.3316620476462483,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŚů","boundary":[0.3364988407647591,0.6299926848277909,0.36800624978999347,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3728891603104733,0.6299926848277909,0.3874548805483685,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ŶsŹƾƯ","boundary":[0.39224371156883153,0.6299926848277909,0.43369772185074434,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿŚě","boundary":[0.43851053392023115,0.6299926848277909,0.46552610799368305,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.47036474580827253,0.6299926848277909,0.4810381573199825,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.4858878633110446,0.6299926848277909,0.5162626289439199,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.5210680622290917,0.6299926848277909,0.5586924834514969,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5636067538053156,0.6299926848277909,0.5940700648499713,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5988884110076944,0.6299926848277909,0.6185934545210172,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6233822855414803,0.6299926848277909,0.6307131077584757,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.6355794160142467,0.6299926848277909,0.6623699371660897,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.6672325560297033,0.6299926848277909,0.6814957461106818,0.6430330648752969],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6858879674742112,0.6285920665083136,0.6899702798965088,0.6416324465558195],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6896105641611505,0.6285854953793052,0.724379395853634,0.6416258754268112],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.7287236551191156,0.6285854953793052,0.771420990558113,0.6416258754268112],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.6292985367799881,0.8016934914821411,0.6399873728845011],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřżŝř","boundary":[0.19990889419038338,0.6498026610748218,0.2446870468062229,0.6628430411223277],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.25081143778770876,0.6498026610748218,0.259230630691173,0.6628430411223277],"dir":"ltr"},{"str":"Access","boundary":[0.26543126911058096,0.6491932304038004,0.3081707603911159,0.6598820665083135],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.31432014045226975,0.6498026610748218,0.3180833204529418,0.6628430411223277],"dir":"ltr"},{"str":"Microsoft","boundary":[0.3180504687342495,0.6491932304038004,0.3776686405596782,0.6598820665083135],"dir":"ltr"},{"str":"Excel","boundary":[0.38309435528716157,0.6491932304038004,0.4175975269648197,0.6598820665083135],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4235850979469773,0.6498010221199525,0.4321666241053725,0.6628414021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.438302083263331,0.6498010221199525,0.4528678035012262,0.6628414021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.4589663687376093,0.6498010221199525,0.48934113437048465,0.6628414021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.49545630187157663,0.6498010221199525,0.5414648667719496,0.6628414021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.5475689660965691,0.6498010221199525,0.5877372232115854,0.6628414021674585],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿźưţ","boundary":[0.5939501596048518,0.6498010221199525,0.6285751050031918,0.6628414021674585],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6347751285239068,0.6498010221199525,0.6544801720372296,0.6628414021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřźūř","boundary":[0.6606783508618659,0.6498010221199525,0.7015918651927016,0.6628414021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.7077531500957626,0.6498010221199525,0.7366872080911256,0.6628414021674585],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥƹźě","boundary":[0.7428300460333992,0.6498010221199525,0.7714966230973419,0.6628414021674585],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23045706125466203,0.6691910166270784,0.23346391586304213,0.6822313966745843],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.23358197641208284,0.6691832739014252,0.2741283962232451,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.2786386781358153,0.6691832739014252,0.3129592486811599,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3175488525251167,0.6691832739014252,0.3261119317227243,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƳźŤƴƿř","boundary":[0.3306554181647121,0.6691832739014252,0.3759759114277073,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.38044929941870226,0.6691832739014252,0.4346003528107254,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷšŹŚƸƯ","boundary":[0.43921762709586365,0.6691832739014252,0.49860023856725244,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5031252780484526,0.6691832739014252,0.5176909982863479,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵĥƹźě","boundary":[0.5221772991498941,0.6691832739014252,0.5654594032458587,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5699567722858775,0.6691832739014252,0.5758966936594873,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.580541638385807,0.6691832739014252,0.6251224085212191,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6296326904337892,0.6691832739014252,0.6707435872450523,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"śƹ","boundary":[0.675296297167434,0.6691832739014252,0.6937321897785693,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŰƠƇ","boundary":[0.6982793656127146,0.6691832739014252,0.7325722657168778,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.7370880817176843,0.6691832739014252,0.7714086522630288,0.6822236539489311],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.19991565807600511,0.6894226135688836,0.20833485097946938,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.20838096838143838,0.6894303562945369,0.21356456436275623,0.7024707363420428],"dir":"ltr"},{"str":"ŽLjƧ","boundary":[0.21835892947145552,0.6894226135688836,0.2518899700950905,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2566640435469234,0.6894226135688836,0.2695806054904065,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.2745077887167766,0.6894226135688836,0.2890735089546718,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.2938641846712136,0.6894226135688836,0.332252310070226,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.3371038607573669,0.6894226135688836,0.37670026208796736,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƘţ","boundary":[0.38165880514767636,0.6894226135688836,0.41807679513457197,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƀƬū","boundary":[0.42298922079231194,0.6894226135688836,0.4639506972211954,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.4688538993985415,0.6894226135688836,0.5006472363159838,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5054452908168405,0.6894226135688836,0.5161187023285505,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5209684083196127,0.6894226135688836,0.5477589294714557,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.552621548335069,0.6894226135688836,0.5668847384160475,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5715721111521787,0.6894226135688836,0.5844886730956618,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚţƺƧ","boundary":[0.5893143980377,0.6894226135688836,0.6171600853465942,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.6219747421121599,0.6894226135688836,0.6509088001075228,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.655743748529955,0.6894226135688836,0.668759924061691,0.7024629936163895],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6736834178959039,0.6880219952494062,0.6773912570142131,0.7010623752969122],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƘţ","boundary":[0.6774133933671583,0.6880154241203977,0.7192271193844293,0.7010558041679037],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƀƬū","boundary":[0.7234809885420516,0.6880154241203977,0.771498427472195,0.7010558041679037],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.6887284655210807,0.8016934914821411,0.6994173016255938],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.19990643459561144,0.7092309508610452,0.2141696246765899,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21915583817748033,0.7092386935866983,0.22269765464870103,0.7222790736342043],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.22218298444272677,0.7092309508610452,0.24560140116259507,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.2506097510164306,0.7092309508610452,0.31039819562514664,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.3154323712240849,0.7092309508610452,0.3558570410940489,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƣLjƗ","boundary":[0.3608949060851447,0.7092309508610452,0.3900521723060378,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3951675145324415,0.7092309508610452,0.40110743590605125,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƘƟ","boundary":[0.406152679681462,0.7092309508610452,0.43154307650952556,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.43669531265750444,0.7092309508610452,0.48339932797957025,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.48850544672558016,0.7092309508610452,0.4965188064917171,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.5017097812573499,0.7092309508610452,0.5473088236282379,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.552320862874231,0.7092309508610452,0.5935608884110074,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5985876852256304,0.7092386935866983,0.6043062430697889,0.7222790736342043],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƳźŤƴƿř","boundary":[0.6037343872853731,0.7092309508610452,0.6490548805483682,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŨůŚŞƯ","boundary":[0.6540337152649437,0.7092309508610452,0.6927852457914717,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢŘǀƷ","boundary":[0.6977825274688346,0.7092309508610452,0.7535679815866397,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585671079600815,0.7092309508610452,0.7714836699035645,0.7222713309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹƺƯ","boundary":[0.199909619972447,0.7286150126187648,0.24158130439165332,0.7416553926662708],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.24607682873559342,0.7286150126187648,0.28320318201673317,0.7416553926662708],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.28780938812539886,0.7286150126187648,0.3282174557306541,0.7416553926662708],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3327646315647994,0.728622755344418,0.33580284600651844,0.741663135391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.3357849030610526,0.7286128677256531,0.3661522899096128,0.7416532477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.37066257182218293,0.7286128677256531,0.4085157353583544,0.7416532477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4130001915258219,0.7286128677256531,0.41894011289943167,0.7416532477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹƺƯ","boundary":[0.4234904741104129,0.7286150126187648,0.4612052854406773,0.7416553926662708],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.46572663552972,0.7286150126187648,0.5029526023991129,0.7416553926662708],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.5074591949195254,0.7286150126187648,0.5478672625247806,0.7416553926662708],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5524094082860115,0.7286206104513064,0.5554476227277304,0.7416609904988124],"dir":"ltr"},{"str":"ŶsŹƾƯ","boundary":[0.5554347098551792,0.7286128677256531,0.5969920231175023,0.7416532477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿŚě","boundary":[0.6015023050300724,0.7286128677256531,0.628528947279997,0.7416532477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6330576761533547,0.7286128677256531,0.6437310876650647,0.7416532477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.6482764188031312,0.7286128677256531,0.6858012264372833,0.7416532477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƳ","boundary":[0.6904129666341853,0.7286128677256531,0.7086422532844995,0.7416532477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7130935049225492,0.7286128677256531,0.7261096804542854,0.7416532477731591],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.730631030543328,0.7286128677256531,0.7379618527603234,0.7416532477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.7425256308591777,0.7286128677256531,0.7714596888545407,0.7416532477731591],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19988,0.13444,0.81923,0.74166],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/195d07810e15212eee65ee8ce50c5e86.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/ddae31330720ab62111271ee851db873.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19991,0.07431,0.18103,0.31294]},"elements":[{"words":[{"str":"ÎÎ","boundary":[0.20525271664258596,0.07430864947669236,0.21673021403850679,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20525,0.07431,0.21673,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Żř","boundary":[0.19990793656127198,0.11322308862826602,0.2086923792883309,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.21452346359329377,0.11322308862826602,0.2449720170693194,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.250913783139008,0.11322308862826602,0.2887374315379193,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2946589059507414,0.11323083135391923,0.2991083128927125,0.12627121140142517],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.2976860522159879,0.11322308862826602,0.34216905345922516,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷřźƟ","boundary":[0.3480886831759685,0.11322308862826602,0.3789873424952119,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƫŚƨţ","boundary":[0.385085907731595,0.11322308862826602,0.4233043210913612,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.4292350189845771,0.11322308862826602,0.4376542118880414,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƳźŤƴƿř","boundary":[0.443649474144014,0.11322308862826602,0.4889699674070092,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.49485823729041367,0.11322308862826602,0.5146315345586505,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŵŚŞţ","boundary":[0.5205603877557878,0.11322308862826602,0.5513575887906994,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.557352851046672,0.11322308862826602,0.5632927724202818,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.5692474513625218,0.11322308862826602,0.5960840899163338,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsLjƧ","boundary":[0.6020092537213134,0.11322308862826602,0.64414211216021,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.6500931017102923,0.11322308862826602,0.6767803198817248,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6828549040690841,0.11322308862826602,0.7074373240146505,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7133975370451267,0.11322308862826602,0.7219606162427343,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƿƹŚƴƗ","boundary":[0.7279134504888954,0.11322308862826602,0.7715165317025643,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23025687644904447,0.13254233016627073,0.23326373105742454,0.14558271021377667],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝƾƯ","boundary":[0.2332784886260546,0.13253458744061752,0.2677779946910389,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźƸŝ","boundary":[0.27228827660360905,0.13253458744061752,0.29503706864688717,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"źţƾƤưƗ","boundary":[0.2996063808339777,0.13253458744061752,0.3428847955377846,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.347385853969961,0.13253458744061752,0.37992998219145924,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.3843775444373515,0.13253458744061752,0.41309761768757836,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.41774256241389807,0.13253458744061752,0.4359718490642122,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.4405245589865938,0.13253458744061752,0.458753845636908,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4633084002553684,0.13253458744061752,0.47622496219885146,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.48074815698397294,0.13253458744061752,0.5074353751554054,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5119973085581808,0.13253458744061752,0.5378673263667222,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.5423388696616382,0.13253458744061752,0.5773419777561243,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.5818541043647731,0.13253458744061752,0.6185543328517192,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6230849064211557,0.13253458744061752,0.647667326366722,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6522145022008673,0.13253458744061752,0.6825892678337425,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"śƹ","boundary":[0.6871954739424082,0.13253458744061752,0.7056276771613861,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.710178542387689,0.13253458744061752,0.7713855582809724,0.14557496748812346],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.11322,0.77152,0.14558],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7836593293236114,0.07430864947669236,0.8189671953227379,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78366,0.07431,0.81897,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ʋƿźưţ","boundary":[0.2127102583918551,0.6581978510985749,0.24489415678236615,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮǀưƈţ","boundary":[0.24829323611437784,0.6581978510985749,0.3147189274553947,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.3181512717986627,0.6581978510985749,0.3479673062061087,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3514162830550049,0.6581978510985749,0.35899163334565376,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀƬưƗ","boundary":[0.36230301401162596,0.6581978510985749,0.40517405329122,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƸƯ","boundary":[0.40847031349753027,0.6581978510985749,0.44173532475387245,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4450618258795067,0.6581978510985749,0.45698582036893914,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶǀsŹ","boundary":[0.4603833876549847,0.6581978510985749,0.49824804274049933,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5016123450152885,0.6581978510985749,0.5271145122811733,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƣřƹ","boundary":[0.5303412183730386,0.6581978510985749,0.5630165317025638,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"šŚưǀƔƴţ","boundary":[0.5663279123685361,0.6581978510985749,0.612554181647122,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6157204059003394,0.6581978510985749,0.6250073922247237,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.628420079970431,0.6581978510985749,0.6723525755182957,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6758030644131582,0.6581978510985749,0.6857341823191425,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6890077618359599,0.6581978510985749,0.7301505325761903,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7335632203218979,0.6581978510985749,0.7428502066462822,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.7462644064379558,0.6581978510985749,0.8062880951580927,0.668886687203088],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48860572561405863,0.6763713776722091,0.4915088538691576,0.6870602137767222],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.4914302274789153,0.6763688724762471,0.5305831457276301,0.6870577085807601],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21271,0.6582,0.80629,0.68706],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/415cfc97f92ce2fd82aed1130c6e8532.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/cd02bd4ddf278e83d26df14d018a1e72.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21191,0.07269,0.18088,0.51382]},"elements":[{"words":[{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.2119050233527098,0.07269367590187051,0.26192026813615116,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.2658347132152817,0.07269367590187051,0.31743086253822106,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.32147812573502227,0.07269367590187051,0.3947623668559523,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21191,0.07269,0.39476,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Śƿ","boundary":[0.22652128624710183,0.4573189912410926,0.23580827257148612,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"śƹ","boundary":[0.23922247236315977,0.4573189912410926,0.25758173448472826,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřżŝř","boundary":[0.2608946271966667,0.4573189912410926,0.3078391183091965,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.31119586035415464,0.4573189912410926,0.3599532945801551,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.36331154867107945,0.4573189912410926,0.4073408151607808,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.41058717785020654,0.4573189912410926,0.4205182957561909,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.423790363227042,0.4573189912410926,0.4838004435334833,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.4871949867275964,0.4573189912410926,0.5283377574678269,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƯŻŚǀƳ","boundary":[0.5317504452135344,0.4573189912410926,0.5711997244716238,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"Dirt","boundary":[0.574594267665737,0.4554507363420427,0.5984876988689554,0.4649281710213777],"dir":"ltr"},{"str":"Bikes","boundary":[0.6018228852544164,0.4554507363420427,0.6332096722584563,0.4649281710213777],"dir":"ltr"},{"str":"USA","boundary":[0.6365456282680758,0.4554507363420427,0.6633902355431605,0.4649281710213777],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřźūř","boundary":[0.6666254494136621,0.4573189912410926,0.7033500218406639,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.706744565034777,0.4573189912410926,0.7379305130875978,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥƹźě","boundary":[0.7413205201438123,0.4573189912410926,0.7744373508954672,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.7779120325257888,0.4573189912410926,0.792575854305971,0.4680078273456057],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24829474816034405,0.4754925178147268,0.251197876415443,0.4861813539192399],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.25111773797923453,0.47549001261876483,0.28956301871576884,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūřƺƯ","boundary":[0.29295302577198334,0.47549001261876483,0.3253183696784381,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.32863731057424134,0.47549001261876483,0.3418223513994824,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.34516699707671095,0.47549001261876483,0.35445398340109524,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƣřƹ","boundary":[0.3578681831927689,0.47549001261876483,0.39042253284499834,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧźƃ","boundary":[0.3937535701085311,0.47549001261876483,0.4287574342260003,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.4319584355364402,0.47549001261876483,0.4481070864554282,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.45131262390376664,0.47549001261876483,0.5118851853096333,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5152207587110647,0.47549001261876483,0.5282213299284296,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5315508551459963,0.47549001261876483,0.5443669567554853,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5476798494674237,0.47549001261876483,0.572595342898424,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƫŐƀƯ","boundary":[0.57590521151843,0.47549001261876483,0.6218729209367962,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.6251979100164643,0.47549001261876483,0.6420390779879707,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6452567118040387,0.47549001261876483,0.6708556500117602,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬǀƬŰţ","boundary":[0.6740838681495915,0.47549001261876483,0.7123144383589259,0.4861788487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷšŹŚƸƯ","boundary":[0.7156152347031348,0.47549001261876483,0.7708578340781558,0.4861788487232779],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22652,0.45545,0.79258,0.48618],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÎÏ","boundary":[0.8038181882329222,0.07269367590187051,0.8191217869023217,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80382,0.07269,0.81912,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/ad46e6d76aebbd5eedbf4d3b23f3023e.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/d6f25f0a6cd415f913ca8276f537d859.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20162,0.07431,0.18103,0.35634]},"elements":[{"words":[{"str":"ÎÐ","boundary":[0.2016215987366016,0.07430864947669236,0.2167857666073049,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20162,0.07431,0.21679,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7836593293236114,0.07430864947669236,0.8189671953227379,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78366,0.07431,0.81897,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ŮƿźƄţ","boundary":[0.21492238164040212,0.6148727917161521,0.2540904203487788,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.2574607708074328,0.6148727917161521,0.2829629380733176,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƣřƹ","boundary":[0.28629095124491805,0.6148727917161521,0.31896626457444327,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.32227764524041547,0.6148727917161521,0.3792621215684959,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3825614058667386,0.6148727917161521,0.3924925237727229,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.39576610328954026,0.6148727917161521,0.4085822048990292,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4117937905312324,0.6148727917161521,0.43670928396223263,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.4400191525822387,0.6148727917161521,0.47917811901481827,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.4825575417492694,0.6148727917161521,0.4918445280736537,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱŚƯŻŚs","boundary":[0.4952587278653273,0.6148727917161521,0.5474243136991365,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřźƟř","boundary":[0.5508052484795538,0.6148727917161521,0.5781490877322671,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5814513961224422,0.6148727917161521,0.608262995195054,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6114912133328855,0.6148727917161521,0.6244917845502505,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƘţ","boundary":[0.6277200026880818,0.6148727917161521,0.664731863848661,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƀƬū","boundary":[0.6680417324686672,0.6148727917161521,0.6990613554652063,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7024150734182321,0.6148727917161521,0.7158692584254562,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŚů","boundary":[0.7192471691139413,0.6148727917161521,0.7499205335842212,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƈƟ","boundary":[0.7533181008702666,0.6148727917161521,0.7861506669802764,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.7895058969792683,0.6148727917161521,0.8041697187594505,0.625561627820665],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.40665585833809376,0.6329747030878861,0.40955898659319273,0.6436635391923992],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.40957864319075327,0.632972197891924,0.4501377641880315,0.6436610339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.4534249521185446,0.632972197891924,0.49481116225933286,0.6436610339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.4981815127179869,0.632972197891924,0.5248887806189311,0.6436610339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.5281200228486949,0.632972197891924,0.5636168139511444,0.6436610339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5669297066630828,0.632972197891924,0.5745050569537317,0.6436610339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.5778164376197039,0.632972197891924,0.6124120493262998,0.6436610339964371],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21492,0.61487,0.80417,0.64366],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/03f73588a158c626fe251d578ba43600.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/9f3bc103730ab31335421b11eaf48616.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19989,0.07269,0.18079,0.24455]},"elements":[{"words":[{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.21160249319579305,0.07269367590187051,0.26161773797923443,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.2655321830583649,0.07269367590187051,0.31712833238130433,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.3211755955781055,0.07269367590187051,0.3944598366990355,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2116,0.07269,0.39446,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÎÑ","boundary":[0.8035156580760054,0.07269367590187051,0.8191513020395819,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80352,0.07269,0.81915,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"šŚƘƫŚƐƯ","boundary":[0.21240885722925984,0.24154701974465562,0.25812556701723743,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.26139914653405466,0.24154701974465562,0.26897449682470354,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.27228587749067573,0.24154701974465562,0.2974705151036592,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.30081364873492156,0.24154701974465562,0.3276252478075334,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.33095326097913375,0.24154701974465562,0.36554887268572966,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3688557172138033,0.24154701974465562,0.37643106750445215,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.3797424481704244,0.24154701974465562,0.42643896374449786,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.4296399650549376,0.24154701974465562,0.46546335808608574,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.4687535701085313,0.24154701974465562,0.5028819596115722,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.5061494909445247,0.24154701974465562,0.5503798595477302,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5537305534088236,0.24154701974465562,0.5656545478982561,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿƺƄţ","boundary":[0.5690506031383354,0.24154701974465562,0.6084167198682839,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6116902993851013,0.24154701974465562,0.6214913813379926,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.6248949968079031,0.24154701974465562,0.6848476193676288,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6881998252746884,0.24154701974465562,0.6913902422633649,0.2522358558491687],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.6914250193205873,0.2396787648456057,0.7168590739558482,0.24915619952494064],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.720151372601727,0.24154737603919235,0.748205873458553,0.2522362121437054],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.7515006216188972,0.24154737603919235,0.806528510466718,0.2522362121437054],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4684481368233595,0.2597205463182898,0.4713512650784585,0.2704093824228028],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.47127112664224996,0.25971804112232777,0.5102244548234266,0.27040687722684087],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹƺƯ","boundary":[0.5136084136957764,0.25971804112232777,0.5507518228554148,0.27040687722684087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21241,0.23968,0.80653,0.27041],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.41250281912570136,0.2955919941916567,0.4649659756056584,0.3086323742391627],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĮǀě","boundary":[0.46895236383186045,0.2955919941916567,0.5170140754678942,0.3086323742391627],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.5210705621450892,0.2955919941916567,0.5565698934847618,0.3086323742391627],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩƹĥŚƯ","boundary":[0.5605857968482242,0.2955919941916567,0.6227852592318806,0.3086323742391627],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6268177648600516,0.29559856532066503,0.6304794865763917,0.308638945368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƿŸěƝŚƐƘƳř","boundary":[0.630540361546991,0.2955919941916567,0.7141659688854541,0.3086323742391627],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.718137599543026,0.2955919941916567,0.7251843385638923,0.3086323742391627],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƾƃŹŚƠs","boundary":[0.7292260676724572,0.2955919941916567,0.8191808272571486,0.3086323742391627],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƿƹŚƴƗ","boundary":[0.19992004300930755,0.31688054706057,0.24342351063472334,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.24881186788078366,0.31688054706057,0.2587953630590371,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƤưƗ","boundary":[0.26423537179530265,0.31688054706057,0.2966282349383422,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƃƺě","boundary":[0.30203688384126887,0.31688054706057,0.34458479889788657,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.3500192735459159,0.31688054706057,0.35803263331205276,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.3636275965189342,0.31688054706057,0.4041684822418601,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsŹŶƯ","boundary":[0.40958635462518056,0.31688054706057,0.4539439165350626,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.45938392527132826,0.31688054706057,0.46985442021437457,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.47541433419575957,0.31688054706057,0.48397741339336725,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƿŸěƝŚƐƘƳř","boundary":[0.48942664561002663,0.31688054706057,0.564018776250798,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5694550955949061,0.31688054706057,0.5876843822452202,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.593146527334431,0.31688054706057,0.6071293236114378,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.6126025368771212,0.31688054706057,0.6594227680521488,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽźǀĮǀě","boundary":[0.6649218070629347,0.31688054706057,0.7306188132119216,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭĦƿƹ","boundary":[0.7360846476932899,0.31688054706057,0.7714843654447094,0.32992092710807597],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚƤƯ","boundary":[0.19993480057793775,0.3361933499109263,0.23781563455529064,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.24438828668391532,0.3361933499109263,0.2548587816269616,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.26152735795168186,0.3361933499109263,0.27009043714928943,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.2766483317092841,0.3361933499109263,0.33569520849433837,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.34227155001512055,0.3361933499109263,0.37276068680487895,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.37936654346292137,0.3361933499109263,0.3936297335438998,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƸŤƳř","boundary":[0.4001322872215316,0.3361933499109263,0.4349214105708815,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.44145532408185223,0.3361933499109263,0.45437188602533535,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.4609113336245424,0.3361933499109263,0.5077315647995702,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽźǀĮǀě","boundary":[0.5143392661536912,0.3361933499109263,0.5801543328517188,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5867103827156347,0.3361933499109263,0.6172511709955985,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6237002284869461,0.3362010926365795,0.6286532374584188,0.34924147268408545],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿŚưƳ","boundary":[0.6267255300561138,0.3361933499109263,0.660870854473976,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷřźƟ","boundary":[0.6674527300829945,0.3361933499109263,0.6983513894022378,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.704951711972044,0.3361933499109263,0.7532606128826317,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.7597871476092873,0.3361933499109263,0.7980977957729916,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.8046446221565136,0.3361933499109263,0.8192103423944088,0.34923372995843227],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.1999082893719969,0.355574632571259,0.20812456570679747,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.215431406874769,0.355574632571259,0.25638919391149484,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"ŦƗŚŝ","boundary":[0.2636204025402372,0.355574632571259,0.290929283290212,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"ƪưƨƯ","boundary":[0.2981955411444508,0.355574632571259,0.33161590000336005,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƺŤŰƯ","boundary":[0.33881759349484225,0.355574632571259,0.3821126104633581,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.38941945163132957,0.355574632571259,0.4076487382816437,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4149205302241188,0.35558237529691217,0.42067967138200996,0.36862275534441813],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.4180472900776183,0.355574632571259,0.45688367662376944,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿřŶƷ","boundary":[0.4641148852525117,0.355574632571259,0.5006490910923692,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"Laudon","boundary":[0.5078626390242263,0.35496520190023756,0.5540450589697927,0.36565403800475066],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.5613883908470819,0.355574632571259,0.5923608380094756,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚsśƹ","boundary":[0.5995902019421392,0.35557396273752967,0.6496071402170627,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6568495682268741,0.355574632571259,0.6697661301703572,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟŚƋř","boundary":[0.6770084069755722,0.355574632571259,0.7105542051678372,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƈƟ","boundary":[0.7178333758946273,0.35557396273752967,0.7683428480225799,0.36861501261876495],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7756238634454488,0.35557396273752967,0.7840430563489131,0.36861434278503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚţƺƧ","boundary":[0.7913480528208058,0.35557396273752967,0.8191937401297,0.36861434278503563],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.1999093679647861,0.3749570553741092,0.22597861294983368,0.3879974354216152],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.23175989046066997,0.3749570553741092,0.24467645240415306,0.3879974354216152],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.2505075367091159,0.3749570553741092,0.25907061590672353,0.3879974354216152],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.26492199186855275,0.3749570553741092,0.3032658445616746,0.3879974354216152],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŚě","boundary":[0.3091744061019454,0.3749570553741092,0.32944392661536903,0.3879974354216152],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.33538015859682124,0.3749570553741092,0.37422392392728726,0.3879974354216152],"dir":"ltr"},{"str":"žŶƴƃŚŝ","boundary":[0.3800347165753838,0.3749570553741092,0.4148847148953327,0.3879974354216152],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃřŵ","boundary":[0.4207563825140283,0.3749570553741092,0.45333371526494387,0.3879974354216152],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.45917475891267096,0.37434762470308786,0.4860045025368771,0.38503646080760096],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŦŰŝ","boundary":[0.492021447532005,0.37495524539786235,0.5423539800409933,0.3879956254453683],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5481758408655624,0.37495524539786235,0.554115762239172,0.3879956254453683],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.5599689828970801,0.37495524539786235,0.5988127482275462,0.3879956254453683],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿƹŚƴƗ","boundary":[0.6046216961795639,0.37495524539786235,0.6461439602163905,0.3879956254453683],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6520967944625516,0.37495524539786235,0.6606783206209468,0.3879956254453683],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźţƢǀưƗ","boundary":[0.6665112496219885,0.37495524539786235,0.7209943483081885,0.3879956254453683],"dir":"ltr"},{"str":"ƥŹŵ","boundary":[0.7268032962602063,0.37495524539786235,0.7543335405396324,0.3879956254453683],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.760166469540674,0.37495524539786235,0.8191137327374752,0.3879956254453683],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟŚƋř","boundary":[0.19991121266086506,0.39433766820071253,0.23354924565706817,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.23881954235408775,0.39433766820071253,0.269186929202648,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.27440372971338345,0.39433766820071253,0.3147121837303853,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ƪưƘƫřŹƺŤsŵ","boundary":[0.3199603440744597,0.39433766820071253,0.3862771681059103,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.39153086253822106,0.39433766820071253,0.3974707839118308,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"žŶƴƴƧ","boundary":[0.40272078895198404,0.39433766820071253,0.43340730822216983,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹźƯ","boundary":[0.4386075064681966,0.39433766820071253,0.4633522596686938,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.4685469238264842,0.39433766820071253,0.49447966130170345,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƺƯ","boundary":[0.4996964618124391,0.39433766820071253,0.5281416753469305,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5333658546419812,0.39433766820071253,0.5393057760155908,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƏŚŞţŹř","boundary":[0.5445557810557442,0.39433766820071253,0.5929163334565372,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5981829407613992,0.39433766820071253,0.6244790833641344,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6296350089042708,0.39433766820071253,0.660085407076375,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.6653114310675043,0.39433766820071253,0.7049078323981048,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.7101670609186518,0.39433766820071253,0.7541095662108126,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřŢŴs","boundary":[0.7593577265548872,0.39433766820071253,0.8191185007224219,0.4073780482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.1999185914451802,0.41365047105106884,0.23358798427472222,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴǀƯŻ","boundary":[0.24023811363865488,0.41365047105106884,0.2709707503108097,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2776374819394512,0.41365047105106884,0.2905540438829343,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹ","boundary":[0.29719494976647315,0.41365047105106884,0.32116124122173345,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.3277394274385944,0.41365047105106884,0.3512611471388733,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.35798321964987767,0.41365047105106884,0.37070055441685457,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.3774392291925677,0.41365047105106884,0.39452295957797145,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŻŚŝ","boundary":[0.4011288162360139,0.41365047105106884,0.4227984610732169,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.42945781391754334,0.41365047105106884,0.45509908941231847,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4618156278350865,0.41365047105106884,0.4747321897785696,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃŻƺƯō","boundary":[0.4813730956621085,0.41365047105106884,0.525726968179833,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽźǀĮǀě","boundary":[0.5322793286515913,0.41365047105106884,0.5978914787809552,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.6045360740566516,0.41365047105106884,0.6352797789052789,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƄƷ","boundary":[0.6419372870535267,0.41365047105106884,0.6746695742750582,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƿřźƿƹ","boundary":[0.6813529081684085,0.41365047105106884,0.7227036154699106,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.72922461610833,0.413658213776722,0.7343786969523877,0.426698593824228],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿŚưƳ","boundary":[0.7322517623735764,0.41365047105106884,0.7662974732031855,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷřźƟ","boundary":[0.7729771177043784,0.41365047105106884,0.8038757770236218,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.8105775578777598,0.41365047105106884,0.8191406370753673,0.4266908510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƀƧř","boundary":[0.1999045898995327,0.4330330648752969,0.23985332818117647,0.4460734449228029],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƴŝŹŚs","boundary":[0.24849019522193447,0.4330330648752969,0.28932069822922585,0.4460734449228029],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźţƺǀĜƯŚƧ","boundary":[0.2979870804072441,0.4330330648752969,0.3600998420751988,0.4460734449228029],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.3687496219885082,0.4330310838776721,0.4149585027384836,0.4460734449228029],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƳƹźŤƨƫř","boundary":[0.42361197204395046,0.4330310838776721,0.48780186149658983,0.44607146392517805],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŬţ","boundary":[0.4963889217432213,0.4330310838776721,0.5330061389066231,0.44607146392517805],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƯŻ","boundary":[0.5416485400356174,0.4330310838776721,0.566721649138134,0.44607146392517805],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5753998555156076,0.4330330648752969,0.5883164174590907,0.4460734449228029],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.5969717314606363,0.4330330648752969,0.6280105876818654,0.4460734449228029],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚū","boundary":[0.636789496320688,0.4330330648752969,0.6669945499143173,0.4460734449228029],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƛŚƄƯ","boundary":[0.6756978260139107,0.4330330648752969,0.7140121635697724,0.4460734449228029],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.7226711669634754,0.4330330648752969,0.7720499915997443,0.4460734449228029],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.7807329760424714,0.4330330648752969,0.8190768287355934,0.4460734449228029],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřŢŴs","boundary":[0.199913339605524,0.45241548767814727,0.2560437518900574,0.4654558677256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.2609949161654514,0.45241548767814727,0.29933876885857325,0.4654558677256532],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.30434158462417255,0.45241548767814727,0.3127238836060616,0.4654558677256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟŚƋř","boundary":[0.3177506804206847,0.45241548767814727,0.35129647861294977,0.4654558677256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƃƺě","boundary":[0.3562587110648164,0.45241548767814727,0.3988066261214341,0.4654558677256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.40373934343604045,0.45241548767814727,0.4096792648096502,0.4654558677256532],"dir":"ltr"},{"str":"Excel","boundary":[0.41451900137764186,0.4518060570071259,0.44894677598198973,0.462494893111639],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺŰƯ","boundary":[0.45382884983703475,0.4524136777019002,0.4945320688148917,0.4654540577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹřŶū","boundary":[0.49949430126675826,0.4524136777019002,0.5361668593125228,0.4654540577494062],"dir":"ltr"},{"str":"śƹ","boundary":[0.5410257887839788,0.4524136777019002,0.5631621417291083,0.4654540577494062],"dir":"ltr"},{"str":"šŚŰƠƇ","boundary":[0.5681446658378413,0.4524136777019002,0.6115780350122642,0.4654540577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.6165310439837369,0.4524136777019002,0.6531261247941935,0.4654540577494062],"dir":"ltr"},{"str":"žƿƹźs","boundary":[0.6580643761970362,0.4524136777019002,0.7056649138133797,0.4654540577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.710582873559356,0.4524136777019002,0.7400850979469774,0.4654540577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƯŚƳƢƟřƺţ","boundary":[0.7450583985753165,0.4524136777019002,0.8190602264708844,0.4654540577494062],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6842714996135881,0.47173472921615206,0.6872783542219681,0.484775109263658],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6872968011827559,0.4717269864904989,0.7129823493834212,0.48476736653800484],"dir":"ltr"},{"str":"źţƺǀĜƯŚƧ","boundary":[0.7175369040018816,0.4717269864904989,0.7638498437552501,0.48476736653800484],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.7683416787070325,0.4717269864904989,0.8086575115083497,0.48476736653800484],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.8131991532542588,0.4717269864904989,0.8191390746278686,0.48476736653800484],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƪưƨƯ","boundary":[0.5463767783340612,0.509937775664341,0.5962149322939415,0.5229781557118469],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.6001035516279692,0.509937775664341,0.6296186888881419,0.5229781557118469],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6336714861731795,0.509937775664341,0.6407182251940458,0.5229781557118469],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƫŒƯ","boundary":[0.6446584960182787,0.509937775664341,0.677678555828097,0.5229781557118469],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŐţ","boundary":[0.6816538758778264,0.509937775664341,0.7134841067168439,0.5229781557118469],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.717439135109707,0.509937775664341,0.7471387419777559,0.5229781557118469],"dir":"ltr"},{"str":"ƩřŒs","boundary":[0.7511066832431703,0.509937775664341,0.7850195759551087,0.5229781557118469],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳŚŝ","boundary":[0.7890096535734684,0.509937775664341,0.81919626020631,0.5229781557118469],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŵ","boundary":[0.19989906589160303,0.5320116872030879,0.23115375155404722,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴǀƯŻ","boundary":[0.23669521857464462,0.5320116872030879,0.26756620745270654,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.27308369342428,0.5320116872030879,0.2913886126138234,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2969725076442323,0.5320116872030879,0.3098890695877154,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƇŚų","boundary":[0.3154194684318402,0.5320116872030879,0.3508855952420953,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƸƯ","boundary":[0.3564455092234803,0.5320116872030879,0.3923432949161653,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.39787553845636897,0.5320116872030879,0.4124412586942642,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱƺƯŻō","boundary":[0.4180362219011457,0.5320116872030879,0.4630357380464366,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĭŶƴƀƿƺƳ","boundary":[0.4685458452336951,0.5320116872030879,0.5290242061758678,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5345712072847014,0.5320116872030879,0.5419020295016969,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƠƫŒƯ","boundary":[0.5474711669634756,0.5320116872030879,0.5839998387150969,0.5450520672505939],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5890100332650113,0.5306110688836104,0.5927178723833205,0.5436514489311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƫŒƯ","boundary":[0.5928396223245187,0.5306044977546022,0.6257563791539262,0.5436448778021081],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŐţ","boundary":[0.6308422062430699,0.5306044977546022,0.6626724370820873,0.5436448778021081],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.6676365142300327,0.5306044977546022,0.6973490339706327,0.5436448778021081],"dir":"ltr"},{"str":"ƩřŒs","boundary":[0.7024108800107524,0.5306044977546022,0.7361688182520748,0.5436448778021081],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳŚŝ","boundary":[0.7412232855078795,0.5306044977546022,0.7715131951211317,0.5436448778021081],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.531317539155285,0.8016934914821411,0.5420063752597981],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŰŤƯř","boundary":[0.19989906589160317,0.5518930506235155,0.23889409630052758,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźţLJŚŝ","boundary":[0.24707532340983177,0.5518930506235155,0.2860094788481571,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.2943530392123922,0.5518930506235155,0.3237777863647056,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤųŚƴƃ","boundary":[0.3320530929740265,0.5518930506235155,0.3779233056684924,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷšŹŚƸƯ","boundary":[0.38628531299351515,0.5518930506235155,0.4455387957393905,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.45382148113302645,0.5518930506235155,0.46838720137092166,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.4765020194213904,0.5518930506235155,0.49970460670004374,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇŚů","boundary":[0.508053701152515,0.5518930506235155,0.5431139948254426,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴǀưƏř","boundary":[0.5513985249151574,0.5518930506235155,0.5971801921978428,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.6053282147777292,0.5518930506235155,0.6135444911125298,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƶŤƃřŵ","boundary":[0.6218603810355835,0.5518930506235155,0.6688244985047544,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨƿŵżƳ","boundary":[0.6770001915258224,0.5518930506235155,0.7176499143173952,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƨưƷ","boundary":[0.7258901717012197,0.5518930506235155,0.7714578542387688,0.5649334306710214],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.19989168710728852,0.5712045494358671,0.23093607741675395,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴģƮƷ","boundary":[0.23789427102583963,0.5712045494358671,0.2864817210443199,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.2936428312220693,0.5712045494358671,0.3141447834414168,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsřƺŤŰƯ","boundary":[0.32116200732502287,0.5712045494358671,0.3792219717079401,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.3861783206209471,0.5712045494358671,0.4120409596451734,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.41903973656799187,0.5712045494358671,0.43195629851147493,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţLJřŒs","boundary":[0.438997503444105,0.5712045494358671,0.48236999764792876,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.4893982897080075,0.5712045494358671,0.5201419945566348,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"ƩřŒs","boundary":[0.5271998017539737,0.5712045494358671,0.5561689089748332,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳŚŝ","boundary":[0.5631861328584393,0.5712045494358671,0.5892682907160381,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƴƿżĭ","boundary":[0.5963500789624009,0.5712045494358671,0.642284856019623,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.6492762541581265,0.5712045494358671,0.6730488525251168,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.6801214172910858,0.5712045494358671,0.720529484896341,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7275983602701522,0.5712122921615203,0.7331564295554586,0.5842526722090262],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.7306255065353988,0.5712045494358671,0.7714799905917141,0.584244929483373],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.35655378179496616,0.5905942517814726,0.35956063640334623,0.6036346318289786],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŵ","boundary":[0.35958092806021275,0.5905865090558194,0.38702078223177955,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚƿŻŹř","boundary":[0.39153290884042846,0.5905865090558194,0.428961792278485,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.43346654010281876,0.5905865090558194,0.43940646147642853,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.4439499479184164,0.5905865090558194,0.48094532777796417,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.48548143543563693,0.5905865090558194,0.5242440341386375,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷšŹŚƸƯ","boundary":[0.5288262591982792,0.5905864663004751,0.5880673935687649,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.592637985954773,0.5905865090558194,0.6033113974664829,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.6078585733006283,0.5905865090558194,0.6266707839118308,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6312456301871576,0.5905865090558194,0.6458113504250528,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.650297651288599,0.5905865090558194,0.6759831994892642,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŶƘŤƯ","boundary":[0.6806392123920565,0.5905865090558194,0.7264485501159232,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.7310399986559588,0.5905865090558194,0.7714480662612141,0.6036268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.19990782567790058,0.6108240387470308,0.230952215987366,0.6238644187945368],"dir":"ltr"},{"str":"ŽLjƧ","boundary":[0.23770933772386674,0.6108240387470308,0.2712403783475017,0.6238644187945368],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƿLjsř","boundary":[0.27803254930949894,0.6108240387470308,0.33711816471220724,0.6238644187945368],"dir":"ltr"},{"str":"žƽŶǀƬƧ","boundary":[0.3440579113605053,0.6108240387470308,0.3852887134168878,0.6238644187945368],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.39214360404556287,0.6108240387470308,0.4310002822485802,0.6238644187945368],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.4378072107792077,0.6108240387470308,0.4660439736567992,0.6238644187945368],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŚƠƃ","boundary":[0.4728877961090017,0.6108240387470308,0.5052400759383086,0.6238644187945368],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.51210050065522,0.6108240387470308,0.5220839958334734,0.6238644187945368],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƹLjƗ","boundary":[0.5289370417660698,0.6108240387470308,0.5576146870064851,0.6238644187945368],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5638128658311212,0.6094234204275535,0.5698118174792514,0.6224638004750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƘţ","boundary":[0.5675373072141393,0.6094168492985451,0.6093454991431738,0.6224572293460511],"dir":"ltr"},{"str":"PowerPoint","boundary":[0.6156211148818924,0.6102146080760095,0.6914093948456033,0.6209034441805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŶƿLjsř","boundary":[0.6975747017909344,0.6094168492985451,0.7714474009609892,0.6224572293460511],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.6101298906992281,0.8016934914821411,0.6208187268037411],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19992442794260984,0.6306323760391924,0.2058643493162196,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.2111143543563728,0.6306323760391924,0.23790487550821582,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƳƺưƳ","boundary":[0.2431714828130779,0.6306323760391924,0.29545754846947375,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.3007223110782571,0.6306323760391924,0.3265923288867984,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.33177039077988,0.6306323760391924,0.34468695272336314,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ŽLjƧ","boundary":[0.34991666610664995,0.6306323760391924,0.38344770673028494,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3886257686233665,0.6306323760391924,0.40154233056684957,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.40677204395013644,0.6306323760391924,0.4523507946641579,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿƺƄţ","boundary":[0.4575675951748934,0.6306323760391924,0.49453530459325973,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.49980744598635807,0.6306323760391924,0.5587547091831592,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5640194717919426,0.6306323760391924,0.5785851920298377,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.5838794697758812,0.6306323760391924,0.6219355498807165,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƘţ","boundary":[0.6271228352541919,0.6306323760391924,0.6634375222606769,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƀƬū","boundary":[0.6687557810557442,0.6306323760391924,0.7007870837673467,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"Ūƴě","boundary":[0.7059522327878769,0.6306323760391924,0.7260077685561642,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.7312522395080813,0.6306323760391924,0.7394685158428818,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƸģ","boundary":[0.7447609488928466,0.6306323760391924,0.7714241860152551,0.6436727560866984],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4516145290816841,0.6500241805225654,0.45462138369006416,0.6630645605700713],"dir":"ltr"},{"str":"ÎŶƴƴƧ","boundary":[0.4545378179496657,0.6473169499703088,0.4872518194953125,0.6630568178444181],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.49183773394711183,0.6500164377969121,0.5185249521185442,0.6630568178444181],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.5230868855213197,0.6500164377969121,0.577136480629011,0.6630568178444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5816504519337387,0.6500164377969121,0.5875903733073484,0.6630568178444181],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.5921338597493363,0.6500164377969121,0.6356982023453512,0.6630568178444181],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6402177077383151,0.6500164377969121,0.6439808877389871,0.6630568178444181],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.6439467759819899,0.6494070071258907,0.6707765196061961,0.6600958432304038],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6754151339000709,0.6500142929038005,0.688331695843554,0.6630546729513065],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŞţźƯ","boundary":[0.6928548906286754,0.6500142929038005,0.7280516918114315,0.6630546729513065],"dir":"ltr"},{"str":"ŦůŚŞƯ","boundary":[0.7325711972043953,0.6500142929038005,0.7715219549074296,0.6630546729513065],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƾƳŚƸū","boundary":[0.7434399146534054,0.6882272269707541,0.8191812909512449,0.7012676070182601],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19989,0.29559,0.81921,0.70127],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".(","boundary":[0.2811600752662883,0.7447656769596198,0.2879794025738384,0.7554545130641329],"dir":"ltr"},{"str":"ƮūźŤƯ","boundary":[0.2879158966432581,0.7447593304631829,0.3185348274587549,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.31845922516044506,0.7447656769596198,0.32270807432545967,0.7554545130641329],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀŝŚǀŝ","boundary":[0.3264201471724742,0.7447593304631829,0.35135680924700124,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾƯ","boundary":[0.3550507375424215,0.7447593304631829,0.3945756190988208,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"www.ati-negar.com","boundary":[0.39829222808373393,0.7425423990498812,0.5183018043748532,0.7532312351543943],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŹŵō","boundary":[0.5221771781862171,0.7447593304631829,0.5494786801518768,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5532270421020801,0.7447593304631829,0.5619152582238502,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƳƾţō","boundary":[0.5656258190248985,0.7447593304631829,0.5963642014717249,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"šřŹŚƄŤƳř","boundary":[0.6001004670541986,0.7447593304631829,0.6389161990524512,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚsśƹ","boundary":[0.6426388562212292,0.7447593304631829,0.6835245791472061,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6871912906152348,0.7447593304631829,0.6976697691609826,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7014045226974901,0.7447593304631829,0.7083962232451868,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.712090151540607,0.7447593304631829,0.7361830919659959,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƿŚƟ","boundary":[0.7399117973186385,0.7447593304631829,0.7788999025570377,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƬƧ","boundary":[0.7826543126911057,0.7447593304631829,0.8027524276738013,0.755448166567696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8063405127515876,0.7447656769596198,0.8120106851248278,0.7554545130641329],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.8120862874231376,0.7447593304631829,0.8191777830046033,0.755448166567696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28116,0.74254,0.81918,0.75545],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/5ccebd7b6d81d4d7ee22905ea11f1696.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/bea5f89ffd8c5b31983b32a26fc1d31b.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19989,0.07431,0.18081,0.27658]},"elements":[{"words":[{"str":"ÎÒ","boundary":[0.20202730082994524,0.07430864947669236,0.2167706159067236,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20203,0.07431,0.21677,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7836593293236114,0.07430864947669236,0.8189671953227379,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78366,0.07431,0.81897,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.19991560767447356,0.11322308862826602,0.22545542488491674,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.23237487987634847,0.11322308862826602,0.2450922146433254,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.2520319612916235,0.11322308862826602,0.28307081751285257,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƋƺƯ","boundary":[0.2898353180336684,0.11322308862826602,0.32825111387386197,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33508755754174957,0.11323083135391923,0.3404427102583921,0.12627121140142517],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.338114703806996,0.11322308862826602,0.3608081549679113,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƸū","boundary":[0.3676501327240351,0.11322308862826602,0.39854879204327837,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.40545164477000123,0.11322308862826602,0.41543513994825465,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬŞƣ","boundary":[0.4222863411847722,0.11322308862826602,0.44835189677766224,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƿřźƿƹ","boundary":[0.4552492154161489,0.11322308862826602,0.5200773697120392,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5269156580760056,0.11322308862826602,0.5375890695877156,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŞƀƳ","boundary":[0.5444531836967845,0.11322308862826602,0.577262948153624,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƄǀŝ","boundary":[0.5841694902725044,0.11322308862826602,0.6279625751822856,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƧŐţ","boundary":[0.6348746513894024,0.11322308862826602,0.6648970800712344,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤů","boundary":[0.6717685729646183,0.11322308862826602,0.6982750109203322,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƿřźƿƹ","boundary":[0.7051354356372436,0.11322308862826602,0.74637546117402,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7532192836262225,0.11322308862826602,0.7714485702765367,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƴƯř","boundary":[0.19992298645878864,0.13253458744061752,0.2372467222203558,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƿŶƸţ","boundary":[0.24347072679009468,0.13253458744061752,0.2996269648197308,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3059690299385104,0.13253458744061752,0.3148807566950038,0.14558271021377667],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.31483832868519235,0.13253458744061752,0.32348995329458047,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.32975638587413086,0.13253458744061752,0.3565469070259739,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3565708880749978,0.13254233016627073,0.3617544840563156,0.14558271021377667],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.3679618863613457,0.13253458744061752,0.40827771916266287,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƾƬŰƯ","boundary":[0.41453308356574065,0.13253458744061752,0.47794820066530047,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4841906521958271,0.13253458744061752,0.4931042236483992,0.14558271021377667],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.4930617956385877,0.13253458744061752,0.5017134202479759,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5079798528275262,0.13253458744061752,0.5347703739793693,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5347925103323145,0.13254233016627073,0.5399761063136322,0.14558271021377667],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƸū","boundary":[0.5461798192265047,0.13253458744061752,0.5815610900171367,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƹźĭŹŚƧ","boundary":[0.5878109203319783,0.13253458744061752,0.6304178656631164,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧŹŚƄƯ","boundary":[0.6368023587917075,0.13253458744061752,0.6839454117805185,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6902302913208564,0.13253458744061752,0.699140173381271,0.14558271021377667],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6990977453714595,0.13253458744061752,0.7077493699808477,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7140158025603981,0.13253458744061752,0.740961278182857,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.740929918349518,0.13254233016627073,0.7461135143308358,0.14558271021377667],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƾƳŚƸū","boundary":[0.752320916635866,0.13253458744061752,0.8191524108732907,0.14557496748812346],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.199908611941803,0.15191667532660336,0.2644157891199892,0.1649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.26925811632673635,0.15191667532660336,0.32141136386546143,0.1649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.32621126306239706,0.15191667532660336,0.36977560565841194,0.1649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.37449618292396086,0.15191667532660336,0.38340975437653296,0.1649647980997625],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.3834687846510534,0.15191667532660336,0.3921204092604415,0.1649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.39687788044756556,0.15191667532660336,0.4236684015994086,0.1649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4236923826484325,0.15192441805225657,0.4288759786297503,0.1649647980997625],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƸū","boundary":[0.43368287355935625,0.15191650430522557,0.4690641443499883,0.1649568843527315],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřŻŚŝ","boundary":[0.4737906387554181,0.15191667532660336,0.5190225866066328,0.1649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.5237962770068211,0.15192424703087878,0.5320162427337792,0.16496462707838472],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.5319664359396526,0.15191650430522557,0.5406180605490408,0.1649568843527315],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5454733006283392,0.15191650430522557,0.5722638217801822,0.1649568843527315],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5722878028292061,0.15192424703087878,0.5774713988105239,0.16496462707838472],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƸū","boundary":[0.582167995027049,0.15191650430522557,0.617549265817681,0.1649568843527315],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƯŐţ","boundary":[0.6223879036322706,0.15191650430522557,0.6541904640301067,0.1649568843527315],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵźǀŬƳŻ","boundary":[0.6589792950505696,0.15191650430522557,0.7198893148751724,0.1649568843527315],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7247039716407381,0.15191650430522557,0.7336138537011526,0.16496462707838472],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7335732703874199,0.15191650430522557,0.7422248949968081,0.1649568843527315],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7470801350761065,0.15191650430522557,0.7738706562279495,0.1649568843527315],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7738964819730522,0.15192424703087878,0.77908007795437,0.16496462707838472],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƸū","boundary":[0.7837729847787375,0.15191650430522557,0.8191542555693695,0.1649568843527315],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19988647558885797,0.17129728815320672,0.2058263969624677,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƬƯ","boundary":[0.21208360606162432,0.17129728815320672,0.24522357111656198,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.251292621215685,0.17129728815320672,0.2750652195826754,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.28123019387789394,0.17129728815320672,0.3416642821141763,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.34776838143879574,0.17129728815320672,0.356349907597191,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŶƘŤƯ","boundary":[0.3624853667551494,0.17129728815320672,0.4082947044790162,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŚŨƯ","boundary":[0.41449657269581003,0.17129728815320672,0.46388646550855145,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4700459057155338,0.17129728815320672,0.47737672793252917,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.4835527704042203,0.17129728815320672,0.5145252175666141,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5206459191559424,0.17129728815320672,0.5296664829810825,0.1843454109263659],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎ","boundary":[0.5296240549712712,0.17129728815320672,0.5469789556802528,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5531107254460536,0.17129728815320672,0.5799012465978967,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5799252276469206,0.17130503087885995,0.5851088236282384,0.1843454109263659],"dir":"ltr"},{"str":"ƾūŹŚų","boundary":[0.5912203017371729,0.17129728815320672,0.6316468163032157,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĜƀƳƹźŝ","boundary":[0.6377896542454892,0.17129728815320672,0.6950176606968853,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7011937031685763,0.17129728815320672,0.7071336245421861,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7132930647491684,0.17129728815320672,0.7222084808978192,0.1843454109263659],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎ","boundary":[0.7221660528880078,0.17129728815320672,0.7395209535969894,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7456508786667114,0.17129728815320672,0.7724413998185545,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7724672255636571,0.17130503087885995,0.7776508215449749,0.1843454109263659],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƸū","boundary":[0.7837567655656732,0.17129728815320672,0.8191380363563052,0.18433766820071265],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22297284701454917,0.190686947743468,0.22597970162292927,0.20372732779097394],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵƾƯ","boundary":[0.22599445919155933,0.1906792050178148,0.27228895198414016,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.27679923389671035,0.1906792050178148,0.3047390007056214,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƸū","boundary":[0.3093581196868384,0.1906792050178148,0.34473939047747043,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.3492754981351432,0.1906792050178148,0.40342655152716633,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ƎǀŰƯ","boundary":[0.40794052283189414,0.1906792050178148,0.4423219683478379,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.4468506972211956,0.1906792050178148,0.4665557407345184,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4711434998823964,0.1906792050178148,0.48406006182587946,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.48858325661100094,0.1906792050178148,0.4971463358086086,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5016898222505964,0.1906792050178148,0.5501813480729815,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.5547100769463391,0.1906792050178148,0.5953302846006518,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5998700816504822,0.1906792050178148,0.6084516078088773,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6129766472900776,0.1906792050178148,0.6540875441013406,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.6586402540237223,0.1906792050178148,0.6844180370283256,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.688979970431101,0.1906792050178148,0.7035456906689963,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.7080338362286213,0.1906792050178148,0.7462190450589697,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƨƿźƯōźǀƛ","boundary":[0.750673986089177,0.1906792050178148,0.8191380363563051,0.20371958506532073],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥƹźě","boundary":[0.616913228722153,0.22882088017740496,0.6510862235811967,0.2418612602249109],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6550348408991633,0.22882302507051658,0.704970763751218,0.2418634051180225],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟŚƿ","boundary":[0.7088630724774032,0.22882302507051658,0.7400199892476731,0.2418634051180225],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.7439399684150397,0.22882302507051658,0.78393851349081,0.2418634051180225],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤƟŹ","boundary":[0.7877883942071837,0.22882302507051658,0.8191297805853296,0.2418634051180225],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.1999040455629854,0.25011157793942984,0.25885130875978657,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2665344679278253,0.25011157793942984,0.27720787943953523,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2849777393232757,0.2501193206650831,0.2934172238836063,0.263159700712589],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎ","boundary":[0.29012444138301835,0.25011157793942984,0.3074793420919999,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.31522522092671645,0.25011157793942984,0.34201574207855945,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.34203972312758335,0.2501193206650831,0.3472233191089012,0.263159700712589],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.3548419139141833,0.25011157793942984,0.3950802694801923,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.40272284533449826,0.25011157793942984,0.4462871879305132,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.453931608480898,0.25011157793942984,0.4598715298545077,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.4675399314539164,0.25011157793942984,0.516134760256712,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.5237884042874906,0.25011157793942984,0.5879912066126808,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.5956577635160107,0.25011157793942984,0.6323561473068781,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.6400116360337353,0.25011157793942984,0.6658742750579617,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6734781122946137,0.25011157793942984,0.6863946742380967,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƿŶū","boundary":[0.6940427841806391,0.25011157793942984,0.7369411914922214,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.744648331709284,0.25011157793942984,0.771438852861127,0.2631519579869358],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29849140821880965,0.2694303562945368,0.3014982628271897,0.2824707363420427],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.3015148650918986,0.2694226135688836,0.3286835489398876,0.2824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƵŵŚǀě","boundary":[0.3330665468230232,0.2694226135688836,0.3915415678236616,0.2824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.39606845200094065,0.2694226135688836,0.45037445986357966,0.2824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.4548404690702597,0.2694226135688836,0.48355869762440773,0.2824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻŹř","boundary":[0.4881058734585531,0.2694226135688836,0.5185581163267363,0.2824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.523086845200094,0.2694226135688836,0.5337602567118039,0.2824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶǀsŹ","boundary":[0.5383055878498706,0.2694226135688836,0.5780126709451967,0.2824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5825580020832632,0.2694226135688836,0.6071404220288296,0.2824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6116894425590537,0.2694226135688836,0.6202525217566613,0.2824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.6246933906790766,0.2688131828978622,0.6515231343032828,0.27950201900237526],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.6562394274385943,0.26942307675178134,0.7083926749773196,0.2824634567992873],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.7128900440173384,0.26942307675178134,0.74778062565102,0.2824634567992873],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7523019757400626,0.26942307675178134,0.7668676959779579,0.2824634567992873],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŻƺƯōƾƯ","boundary":[0.7713558415375829,0.26942307675178134,0.8191611404186689,0.2824634567992873],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.6953537885151706,0.30763340274272566,0.7308531198548434,0.3206737827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƐƯ","boundary":[0.7348671785222268,0.30763340274272566,0.7710472027149623,0.3206737827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿƹŚƴƗ","boundary":[0.7749856288431166,0.30763340274272566,0.8191587211451226,0.3206737827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƿŶū","boundary":[0.19991255334162156,0.3288525423099763,0.24254163502570472,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƃƺě","boundary":[0.24739134101676685,0.3288525423099763,0.2851375121803702,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.28983226370081644,0.3288525423099763,0.32057596854944387,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƿřźƿƹ","boundary":[0.325217223883606,0.3288525423099763,0.366567931185108,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.37118336077416747,0.3288525423099763,0.38956760189509754,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.39415536104297566,0.3288602850356295,0.39729318907294775,0.34190066508313544],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.3971806626121434,0.3288525423099763,0.4352367427169786,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚŤƄǀě","boundary":[0.4399241154531097,0.3288525423099763,0.4761207419105541,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.48074661469708674,0.3282431116389549,0.5075763583212929,0.33893194774346797],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5121971405530727,0.3288525423099763,0.5251137024965559,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.5297383555660092,0.3288525423099763,0.5607772117872384,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƺƯ","boundary":[0.5654258459057155,0.3288525423099763,0.5940001881657202,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚsŚƴƃ","boundary":[0.5985916367057558,0.3288525423099763,0.6472547192634656,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6519162662544941,0.3288525423099763,0.6648328281979772,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƄǀưƷ","boundary":[0.6694574812674305,0.3288525423099763,0.709199613588253,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷLaudon","boundary":[0.7137098955008232,0.3282431116389549,0.7715785759887099,0.34189292235748225],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6754014146030037,0.3482422019002376,0.6784082692113838,0.36128258194774354],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6784285608682503,0.3482344591745844,0.7041141090689156,0.3612748392220903],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƐƯ","boundary":[0.7086686636873759,0.3482344591745844,0.74096560263432,0.3612748392220903],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿƹŚƴƗ","boundary":[0.7454592822821812,0.3482344591745844,0.783279241288935,0.3612748392220903],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7877969019858202,0.3482344591745844,0.8060261886361344,0.3612748392220903],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.8105807432545947,0.3482344591745844,0.81916226941299,0.3612748392220903],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƾƳŚƸū","boundary":[0.7045290951244918,0.367617387915677,0.7714620476462484,0.38065776796318296],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.3669232398678742,0.8016934914821411,0.3776120759723872],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƽŻŚŬƯ","boundary":[0.7017068512482778,0.38692855181116387,0.7714474312019084,0.39996893185866983],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.386234403763361,0.8016934914821411,0.3969232398678741],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶŤƀƷ","boundary":[0.6498944188703335,0.4063109746140143,0.695845798192265,0.41935135466152024],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.7003966634185678,0.4063109746140143,0.7241692617855582,0.41935135466152024],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻřŵźě","boundary":[0.7287219717079397,0.4063109746140143,0.7715004737744026,0.41935135466152024],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.40561682656621145,0.8016934914821411,0.4163056626707245],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŝř","boundary":[0.6995900675380532,0.4256933974168646,0.7242093814051948,0.4387337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻřŵźě","boundary":[0.7287215080138436,0.4256933974168646,0.7715000100803064,0.4387337774643706],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.4249992493690618,0.8016934914821411,0.43568808547357485],"dir":"ltr"},{"str":"Ajax","boundary":[0.7420281576559927,0.44140225653206655,0.7715130539968416,0.4520910926365796],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.44131753915528504,0.8016934914821411,0.45200637525979814],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.739809482208259,0.45733235228622326,0.7484611068176472,0.4703727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"śƹ","boundary":[0.7530156614361075,0.45733235228622326,0.7714478646550855,0.4703727323337292],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.4566378479438836,0.8016934914821411,0.4673266840483967],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.5371915426228957,0.4766435161817102,0.5914993951816134,0.48968389622921615],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5959617149961358,0.4766435161817102,0.6088782769396189,0.48968389622921615],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷīLjŝ","boundary":[0.6134014717247404,0.4766435161817102,0.652942532172978,0.48968389622921615],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6576557306542118,0.4766435161817102,0.6635956520278216,0.48968389622921615],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾƨƿƹ","boundary":[0.6681391384698094,0.4766435161817102,0.7094142132320822,0.48968389622921615],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.7139042034877859,0.4766435161817102,0.7715103726353281,0.48968389622921615],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.47594936813390737,0.8016934914821411,0.4866382042384204],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƗŚưŤūř","boundary":[0.6564458116326736,0.49602593898456054,0.7049225798864286,0.5090663190320666],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƶƨŞƃ","boundary":[0.7093664527401632,0.49602593898456054,0.7714663015355666,0.5090663190320666],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.4953317909367577,0.8016934914821411,0.5060206270412708],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƗŚưŤūř","boundary":[0.6895097610967373,0.5154083617874109,0.7377061355465206,0.5284487418349169],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƿźų","boundary":[0.7422293303316421,0.5154083617874109,0.7714530056113705,0.5284487418349169],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.514714213739608,0.8016934914821411,0.5254030498441211],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƗŚưŤūř","boundary":[0.6538261516750108,0.5347907845902613,0.7023029199287658,0.5478311646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƶƳŚƄƳ","boundary":[0.7067486374785792,0.5347907845902613,0.7714273713920903,0.5478311646377673],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.5340966365424584,0.8016934914821411,0.5447854726469714],"dir":"ltr"},{"str":"žƿƹźs","boundary":[0.6176368334397365,0.5541019484857482,0.661512929673062,0.5671423285332542],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.6660213668895534,0.5541019484857482,0.6955235912771748,0.5671423285332542],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƯŚƳƢƟƺţ","boundary":[0.7000929034642652,0.5541019484857482,0.7714549712711266,0.5671423285332542],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.5534078004379454,0.8016934914821411,0.5640966365424585],"dir":"ltr"},{"str":"ƾūŹŚų","boundary":[0.5955613050636739,0.5734843712885986,0.6361169483552299,0.5865247513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹƺƄƧ","boundary":[0.6406198514834851,0.5734843712885986,0.6943650717381809,0.5865247513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6989823460233191,0.5734843712885986,0.709655757535029,0.5865247513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĜƀƳƹźŝ","boundary":[0.7142029333691744,0.5734843712885986,0.7714309398205705,0.5865247513361046],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.5727902232407958,0.8016934914821411,0.5834790593453089],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŊŐƀƯ","boundary":[0.7096668257115016,0.6116234383721793,0.7465994859043714,0.6246638184196852],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.7506928665031416,0.6116234383721793,0.7728734921541615,0.6246638184196852],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.7769004636940963,0.6116234383721793,0.8191882766036087,0.6246638184196852],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŹŵ","boundary":[0.19990166661066497,0.6329119912410927,0.2284409596451732,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.2336706730284601,0.6329119912410927,0.25189995967877427,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"źsřźs","boundary":[0.2569562716306576,0.6329119912410927,0.2922176371761702,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2972776385202111,0.6329119912410927,0.309994973287188,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.31511953899398554,0.6329119912410927,0.3636332011693156,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.3686470851113875,0.6329119912410927,0.42759434830818865,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.43265619434830827,0.6329119912410927,0.4472219145862035,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.4522118174792514,0.6329119912410927,0.49094674574107056,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźƘƯ","boundary":[0.49596062968314236,0.6329119912410927,0.5315632640032256,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5365845267296125,0.6329119912410927,0.5451476059272202,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƬůźƯ","boundary":[0.5501928497026309,0.6329119912410927,0.5990108867309566,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƸģ","boundary":[0.6040247706730283,0.6329119912410927,0.6306880077954369,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.635777524276738,0.6329119912410927,0.6676999899196935,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.6727692147441281,0.6329119912410927,0.6930571822183393,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.6981688350525855,0.6329119912410927,0.725842965626155,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.730932482107456,0.6329119912410927,0.7395841067168442,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7446422633648062,0.6329119912410927,0.7714327845166492,0.6459523712885986],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.19989797721850758,0.652292604067696,0.2036611572191796,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.20372572158193625,0.652292604067696,0.2578767749739594,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.2665283995833475,0.652292604067696,0.2985892174322101,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.30705083834548585,0.652292604067696,0.32675588185880866,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.33527468835052604,0.652292604067696,0.3700564329155608,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŻƺƯōƾƯ","boundary":[0.3785180538288366,0.652292604067696,0.43106606632841654,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.43960516447700027,0.652292604067696,0.4985524276738015,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5070417190282586,0.6523003467933491,0.5140109808138168,0.6653407268408551],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.5100707099895837,0.652292604067696,0.5372393938375727,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5456567420449582,0.652292604067696,0.5867676388562213,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.5952513961224423,0.652292604067696,0.6099019723799605,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6183340781559761,0.652292604067696,0.6269156043143712,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŹƺƯ","boundary":[0.6354676153355063,0.652292604067696,0.6732119418030309,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƘƫŚƐƯ","boundary":[0.6817362823829846,0.652292604067696,0.7279754342932026,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.7366750210006385,0.652292604067696,0.771613564732368,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7801213030476127,0.652292604067696,0.8047037229931792,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.8131837908672426,0.652292604067696,0.8191237122408522,0.6653329841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.1999025335170188,0.6716078867280286,0.22039341755989372,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.22711917946305557,0.6716078867280286,0.26412747219515464,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2708679916669466,0.6716078867280286,0.2794495178253418,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.2861900372971337,0.6716078867280286,0.29647237324014636,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30322211619233214,0.6716156294536818,0.30847765532072163,0.6846560095011878],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.3062511071536574,0.6716078867280286,0.33321318504082514,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"ƆŴƄƯ","boundary":[0.3401215718557843,0.6716078867280286,0.3843020429421053,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3911274184335203,0.6716078867280286,0.39969049763112785,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"ƪůƵřŹ","boundary":[0.4064494640637074,0.6716078867280286,0.4412994623836564,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƵŵŚǀě","boundary":[0.4480805651691811,0.6716078867280286,0.5065611202580558,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5133053291220052,0.6716078867280286,0.519245250495615,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"ŮǀŰƇ","boundary":[0.5260042169281947,0.6716078867280286,0.5624369644837203,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"ƪůƵřŹ","boundary":[0.569147968818252,0.6716054069180523,0.6038882631632002,0.6846482667755346],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6106693659487249,0.6716054069180523,0.6490906958771547,0.6846457869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.6558293706528678,0.6716054069180523,0.699168660327274,0.6846457869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿżĮƿŚū","boundary":[0.7059276267598535,0.6716054069180523,0.7540465239743288,0.6846457869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪůƵřŹ","boundary":[0.7608737441618225,0.6716054069180523,0.8191034205839858,0.6846457869655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19990622290917678,0.6909884995546318,0.20584614428278655,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.21220665636235375,0.6909884995546318,0.2622421928026616,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.26855474278418107,0.6909884995546318,0.2771362689425763,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.2833731863848665,0.6909884995546318,0.3244840831961296,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.33075051577568,0.6909884995546318,0.33808133799267537,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƣřƹ","boundary":[0.3443588387486983,0.6909884995546318,0.375709448607238,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƧźƃ","boundary":[0.3819592789220796,0.6909884995546318,0.4423804542858106,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.4485860118947618,0.6909884995546318,0.4833677564597966,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŵ","boundary":[0.48961205268640196,0.6909884995546318,0.518839417358288,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.5250947817613659,0.6909884995546318,0.5530345485702769,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.5593673902086628,0.6909884995546318,0.5675836665434633,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧƾƯ","boundary":[0.5738833036524315,0.6909884995546318,0.6188662175330132,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6251935250831627,0.6909884995546318,0.6663118006787405,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.6725671650818185,0.6909884995546318,0.6955465441349417,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7018000638419408,0.6909884995546318,0.7200293504922549,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"źsřźs","boundary":[0.7262957830718054,0.6909884995546318,0.7616770538624374,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7679268841772791,0.6909884995546318,0.7808434461207622,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.7870803635630524,0.6909884995546318,0.819141181411915,0.7040288796021378],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.31099453647390884,0.7103804750593824,0.3140013910822889,0.7234208551068884],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.31401799334699776,0.7103704164192399,0.3584947448002421,0.7234131123812351],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.3630050267128123,0.7103704164192399,0.38349591075568723,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚƸƳ","boundary":[0.38800434797217864,0.7103704164192399,0.42024041194852346,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4247968112630626,0.7103704164192399,0.43771337320654574,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4422365679916672,0.7103704164192399,0.44817648936527693,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵźƧ","boundary":[0.4527199758072648,0.7103704164192399,0.47941272806693347,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚsŚƴƃ","boundary":[0.48386766909714074,0.7103704164192399,0.5326598803803638,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5371941433419577,0.7103704164192399,0.5457572225395654,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.5502988642854745,0.7103704164192399,0.6044499176774976,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƸƯ","boundary":[0.6089675783743828,0.7103704164192399,0.6314156849568229,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƫŚģ","boundary":[0.6360827660360877,0.7103704164192399,0.6936096132522431,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6981789254393336,0.7103704164192399,0.7504096502133668,0.7234107964667459],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.7549310003024094,0.7103704164192399,0.8191393367158365,0.7234107964667459],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19989,0.11322,0.81919,0.72342],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/a30773de480d0a188113980a12cf990c.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/ebb3327e19e4eae9569dc8524cbc2ebe.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19989,0.07269,0.18081,0.4429]},"elements":[{"words":[{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.21180540976445678,0.07269367590187051,0.26182065454789816,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.2657350996270286,0.07269367590187051,0.31733124894996806,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.32137851214676927,0.07269367590187051,0.39466275326769923,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21181,0.07269,0.39466,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÎÓ","boundary":[0.8037204193407479,0.07269367590187051,0.8191346997748732,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80372,0.07269,0.81913,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.20201958939551795,0.37202243542161517,0.23997950337690296,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.24335136588152312,0.37202243542161517,0.2531524478344145,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƪůƵřŹ","boundary":[0.2565545512583586,0.37202243542161517,0.30151826215516986,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.30494304626860685,0.37202243542161517,0.3125183965592557,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵźƧ","boundary":[0.3158297772252279,0.37202243542161517,0.34149222136352975,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.3448610597762175,0.37202243542161517,0.37694365108699335,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.380242935385236,0.37202243542161517,0.3900440173381274,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.39344763280803763,0.37202243542161517,0.44096216524982385,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.4442523772722694,0.37202243542161517,0.505904539498001,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.5093746849904239,0.37202243542161517,0.5440988206041466,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.5473769362588625,0.37202243542161517,0.5810895131211989,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƦưƧ","boundary":[0.5843751890057459,0.37202243542161517,0.6076486005174558,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.6108858909310845,0.37202243542161517,0.6706782366183933,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6740894123181346,0.37202243542161517,0.6860134068075671,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƬůźƯ","boundary":[0.6894094620476464,0.37202243542161517,0.7356916770269817,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƸģ","boundary":[0.7390045697389201,0.37202243542161517,0.7641589664325795,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.7675338530291321,0.37202243542161517,0.7967163401767414,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.8000912267732939,0.37202243542161517,0.8170457981922651,0.3827112715261282],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4953565068378082,0.3901243467933491,0.49825963509290716,0.4008131828978622],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵ","boundary":[0.4981794966566987,0.39012184159738716,0.5236030375323413,0.40081067770190026],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20202,0.37202,0.81705,0.40081],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƾƬƜƃ","boundary":[0.7462618359598131,0.42599579466671617,0.7828347804173246,0.4390361747142221],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.7867842747219514,0.42599579466671617,0.8191679143845972,0.4390361747142221],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.19989052787204706,0.44728434753562946,0.21990548032660165,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.22579559490608486,0.44728434753562946,0.2846266422499241,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"řźģ","boundary":[0.290511222741171,0.44728434753562946,0.30956139914653374,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.31540724102012674,0.44728434753562946,0.3559665737038404,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƳ","boundary":[0.3617865898323307,0.44728434753562946,0.3897632505628169,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.39565336514230015,0.44728434753562946,0.4222889318235273,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.42821225093242815,0.44728434753562946,0.4424754410134066,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.44827147609287304,0.44729209026128264,0.45261942475051226,0.4603324703087886],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.45130046705419824,0.44728434753562946,0.4897051947179194,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģŹŚĜƨƿ","boundary":[0.4955639494640636,0.44728434753562946,0.5405173482073854,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.5463687241692146,0.44728434753562946,0.5932867242364166,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.5991879069923725,0.44728434753562946,0.6396789859211718,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"źsřźs","boundary":[0.645554342932025,0.44728434753562946,0.680935613722657,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6867796109001711,0.44728434753562946,0.6996961728436543,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƜƃ","boundary":[0.7055272571486171,0.44728434753562946,0.7370568025267966,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.7429247807533347,0.44728434753562946,0.7714898995329456,0.4603247275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.19990897483283515,0.4666662644002375,0.23100132724034833,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚsśƹ","boundary":[0.23740795672188458,0.4666662644002375,0.2872903833876552,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2936508954672224,0.4666740071258907,0.2985024461543633,0.47971438717339665],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.29667988642854765,0.4666662644002375,0.33541481469036677,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƦưƧ","boundary":[0.34183989113269064,0.4666662644002375,0.37270534592251625,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƃƵŶƴƿō","boundary":[0.37903634286482335,0.4666662644002375,0.43167290077618375,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.43800389771849074,0.4666662644002375,0.4550876281038945,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.46139095460502016,0.4666662644002375,0.4743075165485032,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.4806458922751254,0.4666662644002375,0.5068664023386309,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5131844864083867,0.4666662644002375,0.5238578979200965,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƳřŵ","boundary":[0.5301224858035682,0.4666662644002375,0.5603865696717177,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5667138772218673,0.4666662644002375,0.5849431638721815,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.5913128994321426,0.4666662644002375,0.6261038674775712,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6323407849198613,0.4666662644002375,0.6382807062934711,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřŶŝ","boundary":[0.6446412183730384,0.4666662644002375,0.6766245589865931,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.6829481771445851,0.4666662644002375,0.7097386982964282,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7161158126407043,0.4666662644002375,0.7345000537616344,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.7408126037431538,0.4666662644002375,0.7726926413762979,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞƫŚƐƯ","boundary":[0.7790181042303687,0.4666662644002375,0.8191845166493062,0.47970664444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.1999052551997579,0.4859784330463183,0.22576789422398424,0.49901881309382423],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.23054934646013225,0.4859784330463183,0.24346590840361534,0.49901881309382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƪưƘƫřŹƺŤsŵ","boundary":[0.24829163334565357,0.4859784330463183,0.3418287927152985,0.49901881309382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.34667849870636064,0.4859784330463183,0.3526184200799704,0.49901881309382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƜƃ","boundary":[0.357464436678875,0.4859784330463183,0.38439515473270386,0.49901881309382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵŹƹō","boundary":[0.3892171902825846,0.4859784330463183,0.42274454151406204,0.49901881309382423],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsŵ","boundary":[0.4275223043580525,0.4859784330463183,0.45754288834380563,0.49901881309382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4623999731191828,0.4859784330463183,0.47307338463089277,0.49901881309382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4779212459258761,0.4859784330463183,0.5025036658714425,0.49901881309382423],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƾƿŚưƴƷřŹ","boundary":[0.5073552165585833,0.48597776321258906,0.5686766338496692,0.49901881309382423],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬưū","boundary":[0.573489445919156,0.48597776321258906,0.6030045831793286,0.499018143260095],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6078653573468633,0.48597776321258906,0.6164468835052586,0.499018143260095],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.6212726084472968,0.48597776321258906,0.665445700749303,0.499018143260095],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿřŹř","boundary":[0.6703599711031218,0.48597776321258906,0.693455566009207,0.499018143260095],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6982831356473238,0.48597776321258906,0.7068462148449315,0.499018143260095],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƯŚū","boundary":[0.7116903867477573,0.48597776321258906,0.7493683041564465,0.499018143260095],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƜƃ","boundary":[0.7542290783239811,0.48597776321258906,0.7857586237021607,0.499018143260095],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.790621242565774,0.48597776321258906,0.8191863613453849,0.499018143260095],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.1998978260139108,0.5053608558491687,0.20868226874096968,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƇŚů","boundary":[0.21501695507543428,0.5053608558491687,0.2501805517287725,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƳźŤƴƿř","boundary":[0.25664621148482913,0.5053608558491687,0.3019667047478243,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷšŹŚƸƯ","boundary":[0.3083567319646517,0.5053608558491687,0.36763050636739353,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3740887873391351,0.5053608558491687,0.3800287087127448,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.38648698968448636,0.5053608558491687,0.43870295688988936,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ƆƈŴţ","boundary":[0.44515939316555214,0.5053608558491687,0.48780876650650173,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4943500588017875,0.5053608558491687,0.4981132388024595,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.49808187896912054,0.5053608558491687,0.5521314740768118,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƳřŵ","boundary":[0.5585657739995296,0.5053608558491687,0.588829857867679,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5952567790060816,0.5053608558491687,0.6098224992439769,0.5184012358966746],"dir":"ltr"},{"str":"Digital","boundary":[0.6162259332683714,0.5047514251781473,0.6582094015658075,0.5154402612826603],"dir":"ltr"},{"str":"Portfolio","boundary":[0.6639551762373577,0.5047514251781473,0.7176963139679446,0.5154402612826603],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7239815664796209,0.5053590458729216,0.7436866099929437,0.5183994259204275],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.7501891636705754,0.5053590458729216,0.7868875474614426,0.5183994259204275],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.7933329155606329,0.5053590458729216,0.8191106985652362,0.5183994259204275],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.19989229192567445,0.524741468675772,0.21980025200766093,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.2250926850576257,0.524741468675772,0.256886021975068,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.26218767850542657,0.524741468675772,0.2726581734484728,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.27811478444944726,0.524741468675772,0.2865339773529115,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.29192417929505055,0.524741468675772,0.3153425960149188,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƳŚŬƴĭ","boundary":[0.3206534760256712,0.524741468675772,0.36527667417089477,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƧ","boundary":[0.3706521185444038,0.524741468675772,0.39960277880447564,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯƹŻŹ","boundary":[0.40492472699170057,0.524741468675772,0.43603552636000137,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.44131504653741477,0.524741468675772,0.4610200900507376,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.46641213668895537,0.524741468675772,0.47932869863243843,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾƯ","boundary":[0.48465802560397836,0.524741468675772,0.5275324518665367,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƺǀƫƺƟ","boundary":[0.5327474076811936,0.524741468675772,0.5599290044017339,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺě","boundary":[0.5653062934713214,0.524741468675772,0.5947882262020765,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6000806592520412,0.524741468675772,0.6183099459023553,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6237684015994086,0.5247492114014252,0.6277123618157991,0.5377895914489311],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.6267973925607339,0.524741468675772,0.6655286314303955,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƿźƄţ","boundary":[0.6708450455293841,0.524741468675772,0.7066690433789188,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7120740028896878,0.524741468675772,0.7206370820872955,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƯ","boundary":[0.7260863143039549,0.524741468675772,0.7490656933570781,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7544116225933268,0.524741468675772,0.7726409092436409,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7779997513524411,0.524741468675772,0.8191106481637043,0.5377818487232779],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4916106851248275,0.5440620142517815,0.49461753973320755,0.5571023942992874],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźǀĭ","boundary":[0.4946359866939955,0.5440542715261283,0.5211848526595209,0.5570946515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.5256840663956184,0.5440542715261283,0.5459203823796243,0.5570946515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5504823157823997,0.5440542715261283,0.5915932125936628,0.5570946515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5961459225160444,0.5440542715261283,0.6220085615402707,0.5570946515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsŹŶƯ","boundary":[0.6265889419038339,0.5440542715261283,0.6709575719901884,0.5570946515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6754789220792311,0.5440542715261283,0.7000613420247974,0.5570946515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.7046103625550215,0.5440542715261283,0.7514435066026006,0.5570946515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚƿŻŹř","boundary":[0.7559168945935953,0.5440542715261283,0.7933457780316518,0.5570946515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Źřżŝř","boundary":[0.7978523705520648,0.5440542715261283,0.8191493867813581,0.5570946515736342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19989,0.426,0.81919,0.5571],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/fcd96f3eea6f314e49bd9dc411e37e6a.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/26ac682d5fc86569c2a948870bd4adcd.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19991,0.11725,0.18082,0.48321]},"elements":[{"words":[{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.6971707939921373,0.11724587663301668,0.739643651086993,0.1409750927850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.7467666577063943,0.11724587663301668,0.8191816538422767,0.1409750927850357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69717,0.11725,0.81918,0.14098],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƩŚŤǀŬƿŵ","boundary":[0.2920430361883002,0.21757900970531477,0.3869616309935822,0.24130822585733375],"dir":"ltr"},{"str":"źƈƗ","boundary":[0.3934502133664864,0.21757900970531477,0.44548642854742787,0.24130822585733375],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.45211935082826527,0.21757900970531477,0.4827261247941938,0.24130822585733375],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.489214707167098,0.21757900970531477,0.5976341184772017,0.24130822585733375],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6041294143341959,0.21757900970531477,0.7270533080205639,0.24130822585733375],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29204,0.21758,0.72705,0.24131],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Śưƃ","boundary":[0.42611135378515513,0.3060054334916864,0.4500036961123619,0.32025721496437054],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟźů","boundary":[0.4550418332717315,0.3060054334916864,0.48629078323981056,0.32025721496437054],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.49133093646046844,0.3060054334916864,0.5053707872719332,0.32025721496437054],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩƹŜƀĩ","boundary":[0.5102819125701421,0.3060054334916864,0.569292026477605,0.32025721496437054],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5742918584724978,0.3060054334916864,0.6273707200698903,0.32025721496437054],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6321528174456504,0.3060054334916864,0.7022270757031015,0.32025721496437054],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7066462820469742,0.30447470308788593,0.7106784046235005,0.31872648456057],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.7106784046235005,0.3044675215261282,0.7340969725479655,0.31871930299881235],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7385000504015322,0.3044675215261282,0.7714142669937166,0.31871930299881235],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĮƴŝ","boundary":[0.25273008299452304,0.32859450712589067,0.29441215012936395,0.34284628859857474],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺƀţ","boundary":[0.2994019018178153,0.32859450712589067,0.3358805147676489,0.34284628859857474],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.34083196129162324,0.32859450712589067,0.39367292765700074,0.34284628859857474],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.39859211720036286,0.32859450712589067,0.4686663754578139,0.34284628859857474],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.47369040018816577,0.32859450712589067,0.48299250697221197,0.34284628859857474],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.48780282920600787,0.32859450712589067,0.5328033332213299,0.34284628859857474],"dir":"ltr"},{"str":"ŻźƏ","boundary":[0.5377003460905212,0.32859450712589067,0.5614495480662612,0.34284628859857474],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5664251873256947,0.32860296912114006,0.5697274957158698,0.34285475059382414],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪǀƳƹźŤĪƫř","boundary":[0.5697557205739056,0.32859450712589067,0.6357514868452001,0.34284628859857474],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩƹŜƀĩ","boundary":[0.6405194717919426,0.32859450712589067,0.6998319948926448,0.34284628859857474],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7041262054366453,0.3270637767220902,0.7081583280131716,0.34131555819477427],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹŵ","boundary":[0.7081583280131716,0.3270565951603325,0.7342058398575316,0.34130837663301655],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7385000504015322,0.3270565951603325,0.7714142669937166,0.34130837663301655],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.433671583616142,0.3512548396674584,0.4865125499815195,0.36550662114014254],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.4914317395248816,0.3512548396674584,0.5615059977823327,0.36550662114014254],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5664292194482713,0.3512548396674584,0.574441047007829,0.36550662114014254],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤŝŚƣŹ","boundary":[0.5793320116931555,0.3512548396674584,0.6177117704378213,0.36550662114014254],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿżƯ","boundary":[0.6225765263264004,0.3512548396674584,0.655982661872921,0.36550662114014254],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƀƧ","boundary":[0.6609824938678136,0.3512548396674584,0.6950438493330198,0.36550662114014254],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6993884614092268,0.34972410926365793,0.7034205839857531,0.363975890736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺs","boundary":[0.7034205839857531,0.3497169277019002,0.7341292295285776,0.36396870917458435],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7385000504015322,0.3497169277019002,0.7714142669937166,0.36396870917458435],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25273,0.30447,0.77141,0.36551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"źsŚţźs","boundary":[0.19990927724202817,0.39693179928741096,0.2444521353449145,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2499075971909546,0.39693179928741096,0.26394744800241926,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.26926178555828095,0.39693179928741096,0.2851685091226773,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴĩƾƯ","boundary":[0.2904304290850442,0.39693179928741096,0.33964248513154804,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźƘƯ","boundary":[0.34506568999697596,0.39693179928741096,0.3839353516346897,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.3893182352743524,0.39693179928741096,0.41321057760155916,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.41865192701858145,0.39693179928741096,0.4303047612647425,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.43568764490440515,0.39693179928741096,0.44494136621753305,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.45030408924431303,0.39693179928741096,0.4853230738214442,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.49082692113840265,0.39693179928741096,0.5131769765800881,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚĪƷřŹ","boundary":[0.518446960787608,0.39693179928741096,0.5811545310977454,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5864890292664897,0.39693179928741096,0.592980746614697,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.5982829878028292,0.39693179928741096,0.6298303148415711,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƯŚƌƯ","boundary":[0.635076106313632,0.39693179928741096,0.6836752797285038,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.6890057457746716,0.39693179928741096,0.7134041194852323,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.7187426497765532,0.39693179928741096,0.7520661268102551,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.757451026511206,0.39693179928741096,0.7714908773226706,0.41118358076009504],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.1999092772420283,0.4180244358669834,0.20936460468398255,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.2151305399684152,0.4180244358669834,0.26820940156580775,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.2738987265212864,0.4180244358669834,0.34397298477873733,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƤƳ","boundary":[0.34980343402439446,0.4180244358669834,0.37889721447532015,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.3846812943113471,0.4180244358669834,0.4005880178757435,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.40645475622458926,0.4180244358669834,0.432215987366016,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƗ","boundary":[0.4380061153859078,0.4180244358669834,0.463763314404758,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.46955747454722635,0.4180244358669834,0.48359732535869104,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.48941567823661847,0.4180244358669834,0.5227391552703202,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5284264641645107,0.4180244358669834,0.548300796344209,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5541272134672895,0.4180328978622328,0.558336749437183,0.4322846793349169],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟźĭ","boundary":[0.5574577467155001,0.4180244358669834,0.5925231007022613,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷřƺų","boundary":[0.5983837908672424,0.4180244358669834,0.6429064883572461,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.6486845200094082,0.4180244358669834,0.670623298948288,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6765061657874399,0.4180244358669834,0.7215490070898155,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7273109102516716,0.4180244358669834,0.7554067403649072,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.761281542958906,0.4180244358669834,0.7934619132421626,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7992842982426667,0.4180244358669834,0.8191586304223648,0.4322762173396675],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŢƀǀģ","boundary":[0.19990927724202814,0.43918833135391927,0.2498309868620006,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.25575417492691777,0.43918833135391927,0.30859514129229526,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.3146231645442021,0.43918833135391927,0.35893417559893814,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.36502066462820515,0.4391967933491686,0.36943180672692494,0.45344857482185275],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴĩƾƯ","boundary":[0.3682503948120027,0.43918833135391927,0.41060784247841176,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƐƯ","boundary":[0.41663586573031863,0.43918833135391927,0.4518121030879343,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.45776351601088716,0.43918833135391927,0.4748939887772592,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.48084741776150036,0.43918833135391927,0.49010113907462827,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"ƩřŒs","boundary":[0.4961694835523004,0.43918833135391927,0.5277813245522667,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿŶƴģ","boundary":[0.5337690265784083,0.43918833135391927,0.5767716138570615,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴĩƾƯ","boundary":[0.58265851281879,0.43918833135391927,0.6291488861261385,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"Śǀůř","boundary":[0.6352777124424585,0.43918833135391927,0.6593817412049329,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻƹźƯř","boundary":[0.6654178287019927,0.43918833135391927,0.7083196129162329,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚĩƹŜƀĩ","boundary":[0.7143073149423745,0.43918833135391927,0.7990222102751926,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.80513087597863,0.43918833135391927,0.8191707267900946,0.45344011282660335],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19990927724202803,0.4602809679334917,0.21135647323678627,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.21644097980578597,0.4602809679334917,0.25465542152481424,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.2594838883102045,0.4602809679334917,0.312324854675582,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.31724404421894414,0.4602809679334917,0.38731830247639515,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŶƴŤƀƷ","boundary":[0.3922415241423338,0.4602809679334917,0.4407197338799098,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀů","boundary":[0.4455663452168944,0.4602809679334917,0.483629582339303,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŶƣƲƿř","boundary":[0.4885084506568998,0.4602809679334917,0.5296018278955679,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻƹźƯř","boundary":[0.5345754510937131,0.4602809679334917,0.5774772353079533,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩƹŜƀĩ","boundary":[0.5823561036255501,0.4602809679334917,0.6416686267262524,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6465676556567319,0.4602809679334917,0.6606075064681965,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6655186317664056,0.4602809679334917,0.7183595981317831,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.7232787876751452,0.4602809679334917,0.7935385235711165,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"řźģ","boundary":[0.7984778737273612,0.4602809679334917,0.8191525822385,0.4745327494061758],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.19990927724202798,0.4814448634204276,0.20936460468398221,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚĪƳ","boundary":[0.21462652464634907,0.4814448634204276,0.2480608850509054,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.2533349013810018,0.4814448634204276,0.27192298645878815,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.2772252276469203,0.4814448634204276,0.2992365847921775,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.30464366116729935,0.4814448634204276,0.3342233123886965,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŬţ","boundary":[0.33952152145425213,0.4814448634204276,0.3787742347367359,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟźů","boundary":[0.38417727898928117,0.4814448634204276,0.4154262289573602,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4207687913712576,0.4814448634204276,0.43480864218272225,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƤƟƺƯ","boundary":[0.4400221766741708,0.4814448634204276,0.4870447901616209,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.492439770169013,0.4814448634204276,0.5191767749739591,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŶƳŻřŵźĜŝ","boundary":[0.5245959477168105,0.4814448634204276,0.5782997883135647,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŝŚƣŹ","boundary":[0.5835657403985081,0.4814448634204276,0.6179597459762776,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6232821477772923,0.4814448634204276,0.6349349820234533,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƸŝ","boundary":[0.6402170625987028,0.4814448634204276,0.664962198850845,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.6703571788582372,0.4814448634204276,0.679135109707335,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴĩƾƯ","boundary":[0.6845704109404924,0.4814448634204276,0.7332784516649303,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩưĩ","boundary":[0.738500050401532,0.4814448634204276,0.771970699909277,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĮƴŝ","boundary":[0.777410033265011,0.4814448634204276,0.819061859480528,0.49569664489311166],"dir":"ltr"},{"str":"ŸƮƳřŶŝ","boundary":[0.5980813816740027,0.5025375,0.6342454890628673,0.5167892814726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6392090319545712,0.5025375,0.6920499983199487,0.5167892814726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6969691878633109,0.5025375,0.7670434461207619,0.5167892814726841],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7720674708511137,0.5025375,0.8001633009643492,0.5167892814726841],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.8051308759786295,0.5025375,0.8191707267900943,0.5167892814726841],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.39693,0.81917,0.51679],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/04bb5368a77e8a9f15e3d24e0a706a5a.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/07cb649bc8efb89d0445ed98545503b1.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/4956c2f572472eb4fa2c4adfd0cbed86.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/5eb0d5303fe858d3f6a02834e46d1e67.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19988,0.11725,0.18081,0.26226]},"elements":[{"words":[{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.7042259097476562,0.11724587663301668,0.7468498202345351,0.1409750927850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7539224757232619,0.11724587663301668,0.8191909680454285,0.1409750927850357],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.25232885655723936,0.18458613559605114,0.2947043681327913,0.20831535174807012],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟźů","boundary":[0.30121980444205504,0.18458613559605114,0.36390360538960387,0.20831535174807012],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3702713450488895,0.18458613559605114,0.40087811901481807,0.20831535174807012],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.40736334464567725,0.18458613559605114,0.5225264507241021,0.20831535174807012],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5289311145458823,0.18458613559605114,0.6373505258559861,0.20831535174807012],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6438458217129802,0.18458613559605114,0.7667697153993481,0.20831535174807012],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6080611874600987,0.2448254394299288,0.6131749269177782,0.2638515676959621],"dir":"ltr"},{"str":"ƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.6132018413359765,0.2448108725504751,0.6782916703067773,0.26383700081650835],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.6823530560129027,0.2448108725504751,0.7565211182419946,0.26383700081650835],"dir":"ltr"},{"str":"ƝřŶƷř","boundary":[0.7605771210644803,0.2448108725504751,0.8191159806458116,0.26383700081650835],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3996082120896472,0.26863147268408555,0.4036483989113266,0.2828832541567696],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƷŵ","boundary":[0.40363227042102057,0.26862429112232783,0.4394254225328448,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"ŲsŚě","boundary":[0.4437518900574574,0.26862429112232783,0.4804482376264235,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŻ","boundary":[0.4846779342091997,0.26862429112232783,0.5066751789254391,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"šLJřŒs","boundary":[0.5109875340210339,0.26862429112232783,0.562147105272,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5665300225126844,0.26862429112232783,0.5798360270152212,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺŤŝ","boundary":[0.584170558784987,0.26862429112232783,0.6298504754544538,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.6341688787339135,0.26862429112232783,0.6600430093074828,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.6643089949934478,0.26862429112232783,0.6972232115856322,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7016061288263162,0.26862429112232783,0.7243775410772487,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.7287221531534558,0.26862429112232783,0.7731279190887401,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7775108363294242,0.26862429112232783,0.7889419038338763,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.79333691744229,0.26862429112232783,0.8191626625449411,0.2828760725950119],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŶƳŹřŵ","boundary":[0.22267888511810752,0.2943632311460807,0.25647002788884776,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƾƳŚƸū","boundary":[0.2609839991935754,0.2943632311460807,0.3278210275192366,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.33235529048083057,0.2943632311460807,0.33968611269782595,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƏŚŞţŹř","boundary":[0.34424989079668017,0.2943632311460807,0.38729033970632704,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.3918282920600786,0.2943632311460807,0.40884745808272566,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4134001680051073,0.2943632311460807,0.4193400893787171,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵƾƯ","boundary":[0.4238835758207049,0.2943632311460807,0.47018175800544343,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.4746920399180135,0.2943632311460807,0.5032940526191997,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.507855986021975,0.2943632311460807,0.5164190652195827,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.5209607069654917,0.2943632311460807,0.5867056752125265,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.5912233359094117,0.2943632311460807,0.6260050804744464,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6305356540438829,0.2943632311460807,0.6790271798662679,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6835577534357044,0.2943632311460807,0.7477697792412888,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7572496723900406,0.29437097387173394,0.7641672826853936,0.30741135391923985],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7643056348913007,0.2943632311460807,0.7729572595006888,0.30740361119358667],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŶƴŤƀƷ","boundary":[0.2279196666778666,0.3137451480106888,0.27228091797990617,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀů","boundary":[0.2768114915493427,0.3137451480106888,0.31156556567319604,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻřŶƳř","boundary":[0.3161219649877352,0.3137451480106888,0.3449877692281841,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3494869829642817,0.3137451480106888,0.36771626961459586,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.3722689795369775,0.3137451480106888,0.3804852558717781,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.38507117032357735,0.3137451480106888,0.4508142938745333,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.45523234098316545,0.3137451480106888,0.4987966835791804,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5033161889721443,0.3137451480106888,0.509256110345754,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"řźūř","boundary":[0.5137995967877419,0.3137451480106888,0.5356002150465369,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5401123416551861,0.3137451480106888,0.5646947616007525,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5692437821309765,0.3137451480106888,0.6177353079533615,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6222658815227979,0.3137451480106888,0.6864760626323039,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻƹźƯř","boundary":[0.6910158596821342,0.3137451480106888,0.7241429118645205,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"řźģ","boundary":[0.7287159134437685,0.3137451480106888,0.7477660898491312,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7572367595174891,0.313752890736342,0.7641543698128421,0.32679327078384796],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7642927220187492,0.3137451480106888,0.7729443466281374,0.3267855280581948],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.19989688854541127,0.3331257608372922,0.21475038137159316,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.220057571990188,0.3331257608372922,0.25827967474211166,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.26370308121366837,0.3331257608372922,0.26964300258727814,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƯŻŚs","boundary":[0.27499262121568446,0.3331257608372922,0.31935387251772407,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƀƳř","boundary":[0.3246887335775002,0.3331257608372922,0.3636929874668185,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƠƫŒƯ","boundary":[0.3690426060952248,0.3331257608372922,0.4221089781929365,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŶƴĩƾƯ","boundary":[0.4275102483115481,0.3331257608372922,0.4726979234568726,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ƪưƗ","boundary":[0.47801433755586115,0.3331257608372922,0.5037644501192831,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.5090605725614052,0.3331257608372922,0.54384231712644,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŢƀǀģ","boundary":[0.549079409294042,0.3331257608372922,0.5946434024394337,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5999837975874461,0.3331257608372922,0.6484753234098312,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.6538157185578438,0.3331257608372922,0.6943067974866433,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6996803971640733,0.3331257608372922,0.7082619233224685,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƔƴƯ","boundary":[0.7135912502940084,0.3331257608372922,0.747819586035415,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7572386042135677,0.33313350356294535,0.7641562145089207,0.3461738836104513],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7642945667148278,0.3331257608372922,0.7729461913242159,0.34616614088479813],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŶƴƯřŶĩ","boundary":[0.702698319948926,0.3524372596496437,0.7478232754275725,0.36547763969714964],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19991172339639138,0.37182166345011874,0.2107843620846075,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.21604359060515455,0.37182166345011874,0.2645351164275395,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.26977220859514145,0.37182166345011874,0.3103924162494542,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3156387318974499,0.37182166345011874,0.3263121434091598,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺŝźƯ","boundary":[0.3315658378414706,0.37182166345011874,0.3664951580928062,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"šLjĪƄƯ","boundary":[0.3716861328584391,0.37182166345011874,0.4192700682100738,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.42450531568159694,0.37182166345011874,0.44499619972447185,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.45031076912738166,0.37182166345011874,0.4632273310708647,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.46845151036591526,0.37182166345011874,0.5226025637579383,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.5278267430529889,0.37182166345011874,0.5629497563925944,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.5682458788347167,0.37182166345011874,0.5887367628775915,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƬůźƯ","boundary":[0.5939517186922484,0.37182166345011874,0.6427660663284164,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƸģ","boundary":[0.6479810221430731,0.37182166345011874,0.6746442592654817,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.6799366923154464,0.37182166345011874,0.7077657773596318,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.7130010248311549,0.37182166345011874,0.7477827693961897,0.3848620434976247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7572460602802324,0.3718294061757719,0.7641636705755855,0.3848697862232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7642871879305125,0.3718191765142517,0.7729388125399007,0.3848595565617577],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŶƴĩƾƯ","boundary":[0.6407295218574646,0.39120227627672205,0.6860149658949634,0.404242656324228],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩưĩ","boundary":[0.6905252478075334,0.39120227627672205,0.7213003124894998,0.404242656324228],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.7258087497059912,0.39120227627672205,0.7477643224354021,0.404242656324228],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19990434461207646,0.4105841931413301,0.2058442659856862,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƳřŵ","boundary":[0.21401442491851774,0.4105841931413301,0.24427850878666732,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŶĩ","boundary":[0.25241730788615996,0.4105841931413301,0.27819509089076333,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.28628592789220814,0.4105841931413301,0.2922258492658179,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŸĭƾƯ","boundary":[0.3003960081986495,0.4105841931413301,0.35385714525721607,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"źǀŧŐţ","boundary":[0.3620955579449618,0.4105841931413301,0.38736789422398465,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.3955620342058401,0.4105841931413301,0.4497130875978632,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.4579625684620815,0.4105841931413301,0.4974021706259873,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƟźů","boundary":[0.5055391250294011,0.4105841931413301,0.5577403346661739,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.565821948187225,0.4105841931413301,0.5758054433654785,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.5839663788179162,0.4105841931413301,0.6187573468633448,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.62690721413931,0.4105841931413301,0.6753987399616951,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.683557830718054,0.4105841931413301,0.7477698565236384,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7572571284567051,0.41059193586698334,0.7641747387520581,0.4236323159144893],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7643130909579652,0.4105841931413301,0.7729647155673534,0.42362457318883606],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŶƴŤƀƷ","boundary":[0.4611797184234402,0.4298956919536817,0.5055409697254797,0.4429360720011877],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀů","boundary":[0.5100696985988374,0.4298956919536817,0.5448237727226909,0.4429360720011877],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5493820167333087,0.4298956919536817,0.5979768455361043,0.4429360720011877],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6025055744094621,0.4298956919536817,0.6667139108228892,0.4429360720011877],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6712537078727195,0.4298956919536817,0.6958361278182859,0.4429360720011877],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷšŹŚƸƯ","boundary":[0.70038514834851,0.4298956919536817,0.7477458754746146,0.4429360720011877],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7032207519908605,0.4715000237529691,0.7083344914485401,0.49052615201900235],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7082591310775848,0.4714854568735154,0.7542047343839252,0.4905115851395487],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀĪģ","boundary":[0.7581584624172575,0.4714854568735154,0.819119619636437,0.4905115851395487],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳŻƾƯ","boundary":[0.2834687376096231,0.49638223352137767,0.3242254527737643,0.5094226135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƄŝō","boundary":[0.32883350357850877,0.49638223352137767,0.36908108262491174,0.5094226135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝźƋ","boundary":[0.37358951984140315,0.49638223352137767,0.4015624911797318,0.5094226135688836],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.4060487920432781,0.49638223352137767,0.4516054064043547,0.5094226135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.4561470481502637,0.49638223352137767,0.49436915090218736,0.5094226135688836],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4989882698834043,0.49638223352137767,0.5075697960417995,0.5094226135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.512092990826921,0.49638223352137767,0.5532038876381841,0.5094226135688836],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5577565975605656,0.49638223352137767,0.565087419777561,0.5094226135688836],"dir":"ltr"},{"str":"NBA","boundary":[0.5696549175094923,0.4957728028503563,0.6015107019253385,0.5064616389548694],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮǀţ","boundary":[0.6061418164712206,0.49638223352137767,0.6485163300964348,0.5094226135688836],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6525193205873456,0.4949816152019002,0.6561810423036859,0.5080219952494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.656241917274285,0.49497504407289195,0.6866019253385302,0.5080154241203979],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŶŤŝř","boundary":[0.6905145257215818,0.49497504407289195,0.7355620039649204,0.5080154241203979],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.7395078088773898,0.49497504407289195,0.7714579449615268,0.5080154241203979],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻƹźƯř","boundary":[0.43195570377339443,0.5170473237826604,0.47128646886865333,0.5300877038301663],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.47590558784987036,0.5170473237826604,0.5534400087362653,0.5300877038301663],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5579558247370717,0.5170473237826604,0.5708723866805548,0.5300877038301663],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5753955814656763,0.5170473237826604,0.6238871072880613,0.5300877038301663],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6285191391418297,0.5170473237826604,0.6926001915258221,0.5300877038301663],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƤƳ","boundary":[0.6971658143207551,0.5170473237826604,0.723902839286314,0.5300877038301663],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7494832398104899,0.5156401343341747,0.7558289943214271,0.5286805143816806],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7557330701253315,0.5156467054631829,0.7649749974799231,0.5286870855106889],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7651078155975939,0.5156401343341747,0.7714535701085311,0.5286805143816806],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.4522141561103454,0.5377841361342043,0.49777077047142204,0.5508245161817102],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.502312412217331,0.5377841361342043,0.5406562649104529,0.5508245161817102],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5452550922348035,0.5377841361342043,0.5511950136084133,0.5508245161817102],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.5557385000504012,0.5377841361342043,0.6042300258727862,0.5508245161817102],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6087605994422226,0.5377841361342043,0.6729689358556497,0.5508245161817102],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚưƳŹƹŵ","boundary":[0.67750873290548,0.5377841361342043,0.7238548771882662,0.5508245161817102],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7468619266825708,0.5363769466857186,0.753207681193508,0.5494173267332245],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7531117569974124,0.5363835178147268,0.762353684352004,0.5494238978622328],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7624865024696748,0.5363769466857186,0.7714517254124522,0.5494173267332245],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.38880088370686405,0.558449226395487,0.4431087362655818,0.571489606442993],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.4476725143644361,0.558449226395487,0.4795949800073917,0.571489606442993],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.4841606028023246,0.558449226395487,0.5046514868451994,0.571489606442993],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĪƷřŹ","boundary":[0.5091599240616909,0.558449226395487,0.5431429152246222,0.571489606442993],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5476661100097437,0.5584569691211402,0.5507043244514628,0.5714973491686461],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.550695100971069,0.558449226395487,0.599186626793454,0.571489606442993],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6037172003628904,0.558449226395487,0.6679255367763175,0.571489606442993],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6724653338261478,0.558449226395487,0.6797961560431431,0.571489606442993],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƴƃō","boundary":[0.6843599341419974,0.558449226395487,0.7238807029333687,0.571489606442993],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7454470447901611,0.5570420369470013,0.7517927993010983,0.5700824169945072],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7516968751050027,0.5570486080760095,0.7609388024595943,0.5700889881235155],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7610716205772651,0.5570420369470013,0.7714572595006883,0.5700824169945072],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.5364798729881379,0.5791860387470309,0.558226995060649,0.5922264187945369],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟźů","boundary":[0.5628903867477563,0.5791860387470309,0.5916012365175892,0.5922264187945369],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5961557911360497,0.5791860387470309,0.6020957125096593,0.5922264187945369],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚƗLjƏř","boundary":[0.6066391989516472,0.5791860387470309,0.6551307247740322,0.5922264187945369],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6596612983434686,0.5791860387470309,0.7238696347568958,0.5922264187945369],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7465538624374174,0.5777788492985452,0.7528996169483546,0.5908192293460511],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.752803692752259,0.5777854204275535,0.7620456201068506,0.5908258004750595],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7621784382245214,0.5777788492985452,0.7714757064614758,0.5908192293460511],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬưƗ","boundary":[0.6511036221901145,0.5999214259204275,0.681677614999496,0.6129618059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƫŚƘƟ","boundary":[0.6861823628238297,0.5999214259204275,0.7238067840462349,0.6129618059679335],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7459543362118197,0.5985156616500892,0.7523000907227569,0.6115560416975951],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7521100870266446,0.5985222327790976,0.7572918383118836,0.6115626128266034],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7614774537145919,0.5985156616500892,0.771401918618325,0.6115560416975951],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŢsř","boundary":[0.303128621350089,0.6205865090558195,0.33517837102247905,0.6336268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƯō","boundary":[0.33972001276838815,0.6205865090558195,0.3673351130674372,0.6336268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.3718785995094251,0.6205865090558195,0.42602965290144823,0.6336268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.43054731359833337,0.6205865090558195,0.44122072511004334,0.6336268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƹŹƹ","boundary":[0.44576790094418867,0.6205865090558195,0.470597510164309,0.6336268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.47510225798864286,0.6205865090558195,0.49968467793420923,0.6336268891033254],"dir":"ltr"},{"str":"Second","boundary":[0.5042337287053527,0.6199770783847981,0.5487493165448918,0.6306659144893112],"dir":"ltr"},{"str":"Life","boundary":[0.5524735418297584,0.6199770783847981,0.5776828735593562,0.6306659144893112],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿō","boundary":[0.5821507274621148,0.6205865161817102,0.595174281778166,0.6336268962292162],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5996900977789723,0.6191858978622329,0.603379489936494,0.6322262779097388],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩƹŜƀĩ","boundary":[0.6034200732502266,0.6191793267332244,0.6652376835455797,0.6322197067807304],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.6690432915560631,0.6191793267332244,0.709353590269144,0.6322197067807304],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.7132957057894558,0.6191793267332244,0.7354763314404756,0.6322197067807304],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.739506992372568,0.6191793267332244,0.771457128456705,0.6322197067807304],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳŻƾƯ","boundary":[0.4341774033130604,0.6627122142220901,0.47556315984005915,0.6757525942695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƄŝō","boundary":[0.48034276738012827,0.6627122142220901,0.5237632236819998,0.6757525942695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝźƋ","boundary":[0.5287291455260239,0.6627122142220901,0.5592883807667752,0.6757525942695961],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.5641104163166558,0.6627122142220901,0.6152490810120627,0.6757525942695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹŚƴƟ","boundary":[0.6200563589933132,0.6627122142220901,0.6613129867947984,0.6757525942695961],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6661239541682065,0.6627122142220901,0.6768563959544368,0.6757525942695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6817485299553103,0.6627122142220901,0.7224056315311983,0.6757525942695961],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7273125231007019,0.6627122142220901,0.7355435570041325,0.6757525942695961],"dir":"ltr"},{"str":"NBA","boundary":[0.7404153086253822,0.6601671021377672,0.7722710930412284,0.6708559382422802],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮǀţ","boundary":[0.7773095930916301,0.6627126417755344,0.8191067168441921,0.6757530218230403],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.19988236282382937,0.6860021860154394,0.2237601088673091,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŶŞţ","boundary":[0.22961701891737465,0.6860021860154394,0.26318126407042725,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.2690307953361778,0.6860021860154394,0.2846498370350454,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƳƹŹ","boundary":[0.29050121299687465,0.6860021860154394,0.31674017002116817,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"źě","boundary":[0.3225564967575009,0.6860021860154394,0.33368370350458604,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƧƹŜƀƧ","boundary":[0.33948896206444623,0.6860021860154394,0.4055419945566341,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4113933705184637,0.6860021860154394,0.42206678203017367,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.4279218473841604,0.6860021860154394,0.45144356708443933,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƗ","boundary":[0.4573558180168676,0.6860021860154394,0.48089598467793404,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.48668833036524295,0.6860021860154394,0.49960489230872607,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯř","boundary":[0.5054378213097677,0.6860021860154394,0.5184023453512986,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5242850811464667,0.6860021860154394,0.5536932260340713,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.5595630489566881,0.6860021860154394,0.5898714055307279,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5957504519337385,0.6860021860154394,0.6030812741507339,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6089529417694295,0.6860021860154394,0.6148928631430393,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƗźs","boundary":[0.6207460838009473,0.6860021860154394,0.6570681495917473,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"źě","boundary":[0.6628789422398438,0.6860021860154394,0.6740061489869289,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃŻŹƹ","boundary":[0.6799128658311209,0.6860021860154394,0.7184485669164339,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŞŤĪƀŝ","boundary":[0.7242630489566878,0.6860021860154394,0.7713710527200023,0.6990425660629453],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.19990925708141527,0.7053133499109263,0.22192017069318903,0.7183537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.23004974631228786,0.7053133499109263,0.2407231578239978,0.7183537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳLJŚs","boundary":[0.2490003091293975,0.7053133499109263,0.282241732468667,0.7183537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.290531796646618,0.7053133499109263,0.3322717348207385,0.7183537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"National","boundary":[0.34042874903397063,0.7047039192399049,0.3923806998445606,0.715392755344418],"dir":"ltr"},{"str":"Basketball","boundary":[0.39993009981122385,0.7047039192399049,0.4637096105290967,0.715392755344418],"dir":"ltr"},{"str":"Association","boundary":[0.47126411937995827,0.7047039192399049,0.5425424212896072,0.715392755344418],"dir":"ltr"},{"str":"(NBA)","boundary":[0.550102651120594,0.7047039192399049,0.5920619266825712,0.715392755344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.600264423238466,0.705313684827791,0.6107349181815123,0.718354064875297],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƬƘŤƯ","boundary":[0.6191172171634013,0.705313684827791,0.6529987500420008,0.718354064875297],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.6612537649944553,0.705313684827791,0.6758194852323506,0.718354064875297],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƈƈŴţ","boundary":[0.68403760626323,0.705313684827791,0.7314924128893514,0.718354064875297],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮǀţ","boundary":[0.7397824770673024,0.705313684827791,0.7820518430160273,0.718354064875297],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7903769564194747,0.7053214275534443,0.7971433016363694,0.7183618076009503],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7934059473808,0.705313684827791,0.8190914955814652,0.718354064875297],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.1999240146500454,0.7246939627375297,0.20850554080844058,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿLJŚŝ","boundary":[0.2142407009173079,0.7246939627375297,0.2460524847955378,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƔŤƳř","boundary":[0.25184114109068917,0.7246939627375297,0.2832341789590404,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƜƬŞƯ","boundary":[0.2889379792345687,0.7246939627375297,0.3264554080844057,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƴģ","boundary":[0.33218503410503675,0.7246939627375297,0.3642126474244817,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŞƣ","boundary":[0.36998654615100296,0.7246939627375297,0.39450624642989146,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4003281072544605,0.7246939627375297,0.4130454420214374,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4188654581499278,0.7247017054631829,0.42311194852323514,0.7377420855106889],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴĩƾƯ","boundary":[0.4218926044151743,0.7246939627375297,0.46626676858976523,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"Ţųřŵźě","boundary":[0.4720849400221768,0.7246939627375297,0.5159960854809988,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.5216814387957396,0.7246939627375297,0.5449264540842043,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴĪƿŻŚŝ","boundary":[0.5506118073989451,0.7246939627375297,0.5959507476227279,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6016213433688385,0.7246939627375297,0.6102028695272337,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.6159361849400223,0.7246939627375297,0.6356412284533451,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.6413413393367159,0.7246939627375297,0.6554016128490308,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6611847350559457,0.7246939627375297,0.6716515406068344,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ŹLJŵ","boundary":[0.6775176741372938,0.7246939627375297,0.6992574174254897,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺǀƬǀƯ","boundary":[0.7050368502402474,0.7246939627375297,0.7437643997177515,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"Ūƴě","boundary":[0.7494940257383825,0.7246939627375297,0.7695495615066699,0.7377343427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀĮƳŚǀƯ","boundary":[0.7752976344880885,0.7246939627375297,0.8191847988978866,0.7377343427850357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19988,0.11725,0.81919,0.73774],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/816937cec296107a517bd8cacdb81850.jpg","blurred":"/storage/books/63cf2fa561a4e1ee/pages/eae0a62d9f4212018492ce1eac4d8e9e.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19989,0.07269,0.18077,0.27494]},"elements":[{"words":[{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.2117039514801248,0.07269367590187051,0.2617191962635662,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.2656336413426966,0.07269367590187051,0.31722979066563606,0.08573405594937644],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.3212770538624372,0.07269367590187051,0.3945612949833673,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2117,0.07269,0.39456,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÏÍ","boundary":[0.8035156580760054,0.07269367590187051,0.8191107187258492,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80352,0.07269,0.81911,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ŵŚŤƄƷ","boundary":[0.19992411545310945,0.11471952568289784,0.23514858707704683,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.23974372500923996,0.11471952568289784,0.24832525116763518,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƪĪƄŤƯ","boundary":[0.25294990423708846,0.11471952568289784,0.29422497899936123,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.29881827223547563,0.11471952568289784,0.31338399247337084,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.31797175162124897,0.11471952568289784,0.3449965491750946,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.34952527804845235,0.11471952568289784,0.36378846812943083,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3683762272773089,0.11471952568289784,0.381292789220792,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38590084002553643,0.11472726840855105,0.3890386680555085,0.12776764845605698],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.3889242968986257,0.11471952568289784,0.42685124827794757,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.4313652195826752,0.11471952568289784,0.45476518934175586,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźĪƬưƗ","boundary":[0.45939168710728784,0.11471952568289784,0.500255394643997,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.5048542219683476,0.11471952568289784,0.5348213097678167,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5394312052686399,0.11471952568289784,0.5640136252142063,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƁƹŹ","boundary":[0.5686641040287621,0.11471952568289784,0.6236950774503546,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƾě","boundary":[0.6282238063237123,0.11471952568289784,0.6438815866402339,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6484877927488996,0.11471952568289784,0.6614043546923827,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.6660308524579147,0.11471952568289784,0.6667281475756863,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.6703400624978999,0.11471952568289784,0.6749776284399046,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŵ","boundary":[0.6843560633043244,0.11471952568289784,0.6877945767951346,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6960717281005342,0.11471952568289784,0.702011649474144,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƹŹƾƯ","boundary":[0.7066565942004637,0.11471952568289784,0.7430635160108868,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮǀţ","boundary":[0.7476752562077889,0.11471952568289784,0.7782068210073586,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƌƗř","boundary":[0.7828536104297571,0.11471952568289784,0.8191018883774067,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀţ","boundary":[0.19992042606095142,0.1341001385095012,0.21870681092705133,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴĪƿŻŚŝ","boundary":[0.22350671012398693,0.1341001385095012,0.2687423473673592,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.27350535264271947,0.1341001385095012,0.28188765162460855,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪƿ","boundary":[0.28670784247841047,0.1341001385095012,0.31030703941399734,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃźě","boundary":[0.31505159772857066,0.1341001385095012,0.3469463929303448,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝźƋ","boundary":[0.3516429891468698,0.1341001385095012,0.37961596048519847,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.38430333322132965,0.1341001385095012,0.3926856322032187,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.39750766775309937,0.1341001385095012,0.40572394408789997,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƤƯ","boundary":[0.41061238869661604,0.1341001385095012,0.4412177413393364,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀţ","boundary":[0.4458903565068374,0.1341001385095012,0.4646767413729373,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƮūŚƸƯ","boundary":[0.4694766405698728,0.1341001385095012,0.5055496723900401,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƘƋ","boundary":[0.5103016094889279,0.1341001385095012,0.540431030543328,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƐƤƳ","boundary":[0.5451792782500583,0.1341001385095012,0.5717023184704809,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5765261987164404,0.1341001385095012,0.5851077248748355,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝźƯ","boundary":[0.589831991532542,0.1341001385095012,0.6173105843217628,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.6218872752931683,0.1341001385095012,0.6362463895702423,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƠƿźƓ","boundary":[0.6410389099828628,0.1341001385095012,0.6789197439602158,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤĪƳ","boundary":[0.6835794462551654,0.1341001385095012,0.7079294344948079,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.7126075837505452,0.1341001385095012,0.7268707738315238,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7315581465676548,0.1341001385095012,0.7609662914552595,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚŝ","boundary":[0.7657274520345411,0.1341001385095012,0.7907858035684276,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7954676422163226,0.1341001385095012,0.8084838177480587,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.8132062397096863,0.1341001385095012,0.8191461610832961,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀţ","boundary":[0.19991282214979333,0.15341311238123517,0.21890581297671446,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.2252146735660764,0.15341311238123517,0.24979709351164273,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.2561612949833675,0.15341311238123517,0.2881391015086859,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƺě","boundary":[0.2944664090588354,0.15341311238123517,0.3154369140821881,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚƸƳ","boundary":[0.32178635798528277,0.15341311238123517,0.35402242196162764,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.36039400221766743,0.15341311238123517,0.3733105641611505,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3796507845838513,0.15341311238123517,0.3855907059574611,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.39194937334094954,0.15341311238123517,0.42392717986626793,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƽŻƹźǀě","boundary":[0.4302544874164174,0.15341294135985753,0.49432285205470167,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"šřŻŚǀŤƯř","boundary":[0.500712879271529,0.15341294135985753,0.5497891737508811,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺŝ","boundary":[0.5561570646147634,0.15341294135985753,0.5790755686972876,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5853899633748858,0.15341294135985753,0.5983065253183689,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.6046467457410698,0.15341294135985753,0.6367444575115077,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"šřŻŚǀŤƯř","boundary":[0.6430459393165545,0.15341294135985753,0.6884844931285904,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƴƘƯ","boundary":[0.6948540035617082,0.15341311238123517,0.7290823393031148,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7354779006081785,0.15341311238123517,0.7461513121198884,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ŶŝŚƿŹŵ","boundary":[0.7525136688955345,0.15341311238123517,0.7894057457746716,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.7957607237660025,0.15341311238123517,0.8191606935250832,0.1664534924287411],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7904203286179899,0.17280146793349177,0.793458543059709,0.1858418479809977],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7934474748832364,0.17279372520783856,0.8191330230839017,0.18583410525534447],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿƺƿŶƿƹ","boundary":[0.19993126911058098,0.1921756420724466,0.24551001982460266,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřƺƳ","boundary":[0.25123964584523373,0.1921756420724466,0.2931400725782064,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.29882173650078964,0.1921756420724466,0.306152558717785,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.31182499915997447,0.1921756420724466,0.31776492053358424,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźǀĮŝ","boundary":[0.3235166829071604,0.1921756420724466,0.3539449447263197,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3597040858842109,0.1921756420724466,0.3682671650818185,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚŝ","boundary":[0.3740189274553946,0.1921756420724466,0.3989739760088707,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.40476447700010076,0.1921756420724466,0.4188247505124156,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4246226302879607,0.1921756420724466,0.43529604179967063,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺŝźƯ","boundary":[0.4410533382614832,0.1921756420724466,0.4757871207284701,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƿżū","boundary":[0.4815757770236216,0.1921756420724466,0.5245018547763852,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.5302665300225127,0.1921756420724466,0.5541073821444172,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀƳřƺţƾưƳ","boundary":[0.5599034172238836,0.1921756420724466,0.6234900910587682,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƴs","boundary":[0.6292436981284231,0.1921756420724466,0.6614151977420113,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŞŤĪƀŝ","boundary":[0.6671485131548,0.1921756420724466,0.7141753502906488,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚŝ","boundary":[0.7199695406740365,0.1921756420724466,0.7450278922079231,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƯō","boundary":[0.7508183931991532,0.1921756420724466,0.771464231712644,0.20521602211995255],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƘƋ","boundary":[0.19992573502234445,0.2114871408847981,0.23027098551795952,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚƤƳ","boundary":[0.2357091495581463,0.2114871408847981,0.2613061523470311,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2668568428480223,0.2114871408847981,0.27543836900641755,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƵźƸŝ","boundary":[0.28095240415308625,0.2114871408847981,0.33528215449749654,0.22452950192992874],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƤƿźƏ","boundary":[0.34085313665535416,0.2114871408847981,0.3748970027888846,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.38046798494674217,0.2114871408847981,0.38888717785020643,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷĨǀŤĩŚţ","boundary":[0.3944729175766941,0.2114871408847981,0.4481849333019723,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.45375776015590863,0.2114871408847981,0.48235977285709475,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.4879289103188736,0.2114871408847981,0.5137989281274149,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5192776754813345,0.2114871408847981,0.5321942374248175,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮǀưƈţ","boundary":[0.5378260945532742,0.2114871408847981,0.6074246329088403,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŬǀŤƳ","boundary":[0.6130269749000369,0.2114871408847981,0.6451671146802862,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6507251839655924,0.2114871408847981,0.6636417459090754,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6691684553610429,0.21149488361045132,0.6732138738617653,0.22453526365795726],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƃřŶƳ","boundary":[0.6721956016262894,0.2114871408847981,0.7096982729074963,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŚƿŻ","boundary":[0.715237895232015,0.2114871408847981,0.7484516481301031,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚŞţŹř","boundary":[0.7540484560330633,0.2114871408847981,0.7885295151372601,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚŝ","boundary":[0.7940672927657,0.2114871408847981,0.8191256442995867,0.22452752093230405],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19989645845233625,0.23086973470902616,0.2105698699640462,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵŚs","boundary":[0.21733252578878326,0.23086973470902616,0.2566429992271758,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2632986626793447,0.23086973470902616,0.2739720741910547,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƳřƺţƾưƳ","boundary":[0.2807365747118705,0.23086973470902616,0.35079259769496923,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚǀŝźƯ","boundary":[0.3575552535197063,0.23086973470902616,0.3935932361143772,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4002894828802789,0.2308774774346794,0.4055450220086684,0.2439178574821853],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƟźĭƾƯ","boundary":[0.40331847384160413,0.23086973470902616,0.4594950035281068,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.4662226101273474,0.23086973470902616,0.5018473808003758,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘǀŞƏ","boundary":[0.5085602298309864,0.23086973470902616,0.5468376734652728,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"żƿřźƛ","boundary":[0.5536187762507975,0.23086973470902616,0.5807727025301563,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5874873962568455,0.23086973470902616,0.5934273176304553,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱŵŻ","boundary":[0.6001881287591136,0.23086973470902616,0.6346728772554685,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴţ","boundary":[0.6414207755115754,0.23086973470902616,0.6586225664460199,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.6654110480158595,0.23086973470902616,0.6978186687275292,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.7046237525620777,0.23086973470902616,0.714607247740331,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.7213569906925167,0.23086973470902616,0.7220542858102883,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ţ","boundary":[0.7255647424481702,0.23086973470902616,0.7258488256442993,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷ","boundary":[0.7294810322233793,0.23086973470902616,0.7346166661066493,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.7382470279896506,0.23086973470902616,0.7428845939316553,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"Ɨ","boundary":[0.7465020429421051,0.23086973470902616,0.7492580188837737,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźů","boundary":[0.7596621047679846,0.23086973470902616,0.7935307247740327,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀţ","boundary":[0.8002860018144548,0.23086973470902616,0.8190723866805546,0.2439101147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŞŤĪƀŝ","boundary":[0.1998890796680211,0.2502516515736342,0.24717417425489654,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźƿŶƯ","boundary":[0.2525053459225153,0.2502516515736342,0.29104658109606457,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.29635930580289566,0.2502516515736342,0.3022992271765054,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚǀŝźƯ","boundary":[0.3076470011088329,0.2502516515736342,0.3435853701152507,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"źƋŚů","boundary":[0.3488759584691367,0.2502516515736342,0.3797893753570101,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.3851648197305191,0.2502516515736342,0.40868653943079797,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4140933436376458,0.2502516515736342,0.4270099055811289,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŶƴƳŻƾƯ","boundary":[0.43233923255266876,0.2502516515736342,0.47944539161990457,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƇ","boundary":[0.48476180571889316,0.2502516515736342,0.5174424414502194,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.5226647760491911,0.2502516515736342,0.5329471119922039,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5382893518362951,0.2502516515736342,0.548962763348005,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƽŻŚŝ","boundary":[0.5543160713685689,0.2502516515736342,0.5909664930613884,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƳ","boundary":[0.5963511609152912,0.2502516515736342,0.6145804475656054,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŶĩ","boundary":[0.6199392896744055,0.2502516515736342,0.6457170726790088,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6509799905917133,0.25025939429928745,0.6548243372198508,0.26329977434679336],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵ","boundary":[0.6540071368569598,0.2502516515736342,0.6827438123718954,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ŲsŚě","boundary":[0.6880786734316716,0.2502516515736342,0.7161918416719861,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7214455361042968,0.2502516515736342,0.739674822754611,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƔƳ","boundary":[0.7450336648634112,0.2502516515736342,0.770468334397365,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţLJřŒs","boundary":[0.7757773697120385,0.2502516515736342,0.819144329827626,0.2632920316211402],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23780539632404812,0.26957287410926367,0.24094322435402024,0.2826132541567696],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴƴĩ","boundary":[0.24083438728537337,0.26956513138361043,0.2677964651725412,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮǀưƈţ","boundary":[0.272386069016498,0.2695631503859857,0.3420026208796737,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŴs","boundary":[0.34657605591209967,0.26956513138361043,0.37962747555525683,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.384176496085481,0.26956513138361043,0.4067703336581432,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.4112916837471859,0.26956513138361043,0.4436199825274688,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.44818560532240176,0.26956513138361043,0.4581691005006552,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.46270336346224916,0.26956513138361043,0.49749433150767775,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŻƺƯōƾƯ","boundary":[0.5020156815967204,0.2695631503859857,0.5546518060549032,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5591620879674732,0.2695631503859857,0.5651020093410829,0.2826035304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴĩƾƯ","boundary":[0.5696454957830708,0.2695631503859857,0.6141248076341511,0.2826035304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6186350895467212,0.2695631503859857,0.6599913309364595,0.2826035304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźĮƿŵ","boundary":[0.6644997681529509,0.2695631503859857,0.7022514734047905,0.2826035304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁƹŹ","boundary":[0.7068373878565899,0.2695631503859857,0.7580867343167224,0.2826035304334917],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7626689593763641,0.2695631503859857,0.7712504855347593,0.2826035304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƟźů","boundary":[0.7757736803198807,0.2695631503859857,0.8191019018178144,0.2826035304334917],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19989,0.11472,0.81916,0.28261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƎŞţźƯ","boundary":[0.19990855145996442,0.5764772453978623,0.23528982225059644,0.5895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.24033137663384968,0.5764772453978623,0.24627129800745945,0.5895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƯō","boundary":[0.25141984476328083,0.5764772453978623,0.28394183663183364,0.5895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.2891198985249152,0.5764772453978623,0.3117137360975774,0.5895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵƱŚƯŻŚs","boundary":[0.3168419911965324,0.5764772453978623,0.3825316185612043,0.5895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3877023016699708,0.5764772453978623,0.39364222304358054,0.5895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōŵźĭ","boundary":[0.3987907697994019,0.5764772453978623,0.4479205604650382,0.5895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4530229898188905,0.5764772453978623,0.4776127885487719,0.5895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃƹŹ","boundary":[0.4826617217163402,0.5764772453978623,0.5153349786633513,0.5895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"Synergy","boundary":[0.5204630220758711,0.5758678147268409,0.5708443936695675,0.5865566508313539],"dir":"ltr"},{"str":"Sports","boundary":[0.5753692301646623,0.5758678147268409,0.6138741977756124,0.5865566508313539],"dir":"ltr"},{"str":"Technology","boundary":[0.618302718777172,0.5758678147268409,0.690410940492591,0.5865566508313539],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.6954570511743556,0.5764754354216152,0.710137142569134,0.5895158154691211],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7153152044622155,0.5764754354216152,0.7259886159739255,0.5895158154691211],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤĩźƃ","boundary":[0.7311408521219045,0.5764754354216152,0.7714935788447969,0.5895158154691211],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.19990855145996436,0.5957884092933492,0.20812482779476493,0.608828789340855],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.21452592318806488,0.5957884092933492,0.2404217667417089,0.608828789340855],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵźĩ","boundary":[0.24668266523302307,0.5957884092933492,0.27337541749269173,0.608828789340855],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŶŴŤsř","boundary":[0.27964738416047846,0.5957884092933492,0.32617615335506195,0.608828789340855],"dir":"ltr"},{"str":"źƠƳ","boundary":[0.3325698699640469,0.5957884092933492,0.3486039682806358,0.608828789340855],"dir":"ltr"},{"str":"ƾs","boundary":[0.355049336379826,0.5957884092933492,0.3759276065992407,0.608828789340855],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3822659823258628,0.5957884092933492,0.3906482813077518,0.608828789340855],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀŝ","boundary":[0.39708442592654825,0.5957884092933492,0.42314075803904444,0.608828789340855],"dir":"ltr"},{"str":"Synergy","boundary":[0.4294378549107893,0.5951789786223277,0.4798479553778435,0.6058678147268408],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4861924700110885,0.595796486935867,0.4910440206982294,0.6088368669833729],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.48921777158025614,0.5957887442102138,0.5149033197809214,0.6088291242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟŚƿ","boundary":[0.5211715970565507,0.5957887442102138,0.5474640502671282,0.6088291242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƏƺŝźƯ","boundary":[0.5539333994153424,0.5957887442102138,0.5933674674910118,0.6088291242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿƺƿŶƿƹ","boundary":[0.5998017674137295,0.5957887442102138,0.6452643022747893,0.6088291242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷĚǀƬĩ","boundary":[0.6516155908739627,0.5957887442102138,0.7055766405698733,0.6088291242577197],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7118891905513928,0.5957887442102138,0.7192200127683882,0.6088291242577197],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.7254975135244112,0.5957887442102138,0.7480913510970734,0.6088291242577197],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7544278821276168,0.5957887442102138,0.7726571687779309,0.6088291242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤųŚs","boundary":[0.779026904337892,0.5957887442102138,0.8191398205705455,0.6088291242577197],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19991961963643734,0.6151690221199525,0.20870406236349626,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴƴĩ","boundary":[0.21433591949195296,0.6151690221199525,0.24163004267329766,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.24719733543899772,0.6151690221199525,0.28389756392594373,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2896345687308898,0.6151690221199525,0.29557449010449954,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.3013207183898391,0.6151690221199525,0.32391455596250135,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǀŞƐţ","boundary":[0.32964602667921106,0.6151690221199525,0.36604188031316154,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ęƺţ","boundary":[0.37178257451026514,0.6151690221199525,0.39514196095561305,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ŜůŚƇ","boundary":[0.40091770437821306,0.6151690221199525,0.43853843620846067,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƲĪƿŻŚŝ","boundary":[0.44426437283693426,0.6151690221199525,0.48093324149054134,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.4867034508249051,0.6151690221199525,0.5009666409058836,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5066649070931757,0.6151690221199525,0.5173383186048857,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺŝźƯ","boundary":[0.5230956150666981,0.6151690221199525,0.5580249353180338,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƯō","boundary":[0.5638172810053426,0.6151690221199525,0.5963392728738953,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.6021223950808104,0.6151690221199525,0.6476790094418872,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6534307718154633,0.6151690221199525,0.6607615940324587,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.66653549275898,0.6151690221199525,0.6750985719565876,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚŝ","boundary":[0.6808503343301638,0.6151690221199525,0.7059086858640504,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.7116973421592019,0.6151690221199525,0.7259605322401803,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿƺƿŶƿƹ","boundary":[0.7315554954470619,0.6151690221199525,0.7771342461610836,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"źƿƹŚƈţ","boundary":[0.7828638721817146,0.6151690221199525,0.8191195289136792,0.6282094021674585],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝƀģźŝ","boundary":[0.19992884311683123,0.6345509389845605,0.24367396592856472,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.25023001579248055,0.6345509389845605,0.25756083800947593,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.26424232720674756,0.6345509389845605,0.27018224858035733,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.27684344612076256,0.6345509389845605,0.30072119216424226,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƿźƄţ","boundary":[0.3073879237928838,0.6345509389845605,0.3432838647894901,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚŝ","boundary":[0.3500280736534396,0.6345509389845605,0.3750864251873262,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.38178267195322785,0.6345509389845605,0.3924560834649378,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚŝ","boundary":[0.39912097039750055,0.6345509389845605,0.4242531097745376,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀĭ","boundary":[0.4309751822855419,0.6345509389845605,0.4527684217600219,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.4595015624474988,0.6345509389845605,0.4737647525284772,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48035769631396846,0.6345586817102138,0.4855117771580261,0.6475990617577198],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴƴĩ","boundary":[0.48338668727529366,0.6345509389845605,0.5103413863781463,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƶŬǀŤƳ","boundary":[0.5169546218205038,0.6345509389845605,0.5805394509593096,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚƸƳ","boundary":[0.5872135613722661,0.6345509389845605,0.619449625348611,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6262251940458995,0.6345509389845605,0.6391417559893825,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6457734383925275,0.6345509389845605,0.6517133597661372,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6583745573065426,0.6345509389845605,0.6822523033500223,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6889190349786638,0.6345509389845605,0.7301166325056286,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚŝ","boundary":[0.7368018110950577,0.6345509389845605,0.7618601626289443,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƳ","boundary":[0.768556409394846,0.6345509389845605,0.7867856960451602,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŶĩ","boundary":[0.7934561170659593,0.6345509389845605,0.8192339000705626,0.6475913190320665],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.19990830953260982,0.6539356777019002,0.20703621518094154,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.21250758375054604,0.6539356777019002,0.23485607674473308,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.24032929001041636,0.6539356777019002,0.2585585766607305,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚƸƳ","boundary":[0.2639174187695307,0.6539356777019002,0.29615348274587555,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3015141695507544,0.6539356777019002,0.31443073149423745,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.31976005846577743,0.6539356777019002,0.32569997983938714,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.33104959846779347,0.6539356777019002,0.37190592722018756,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.3772223413191762,0.6539356777019002,0.41833323813043927,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŰǀƋƺţ","boundary":[0.4237935385235712,0.6539356777019002,0.47219467423809697,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƵƹźĭ","boundary":[0.47752215651355806,0.6539356777019002,0.5324332246900306,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŶƇ","boundary":[0.5376998319948926,0.6539356777019002,0.5683771277846846,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5736843184032795,0.6539356777019002,0.5822658445616746,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƔƴƯ","boundary":[0.5875951715332147,0.6539356777019002,0.6218235072746213,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6271122509324284,0.6539356777019002,0.6453415375827426,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6507003796915426,0.6539356777019002,0.675282799637109,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6806324182655152,0.6539434204275535,0.6844767648936527,0.6669838004750595],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.6836614092268405,0.6539315518111637,0.7245401162595347,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":"ƆŴƄƯ","boundary":[0.7299561439467763,0.6539315518111637,0.7741366150330973,0.6669719318586697],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƏƺŝźƯ","boundary":[0.7795265750478814,0.6539356777019002,0.8191764725647659,0.6669760577494062],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5864828197977218,0.6732549192399051,0.5895210342394408,0.6862952992874111],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.5895081213668896,0.6732471765142518,0.6303607607271262,0.6862875565617578],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴǀƫ","boundary":[0.6349688115318707,0.6732471765142518,0.6648270622626928,0.6862875565617578],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.669344722959578,0.6732471765142518,0.685509794697759,0.6862875565617578],"dir":"ltr"},{"str":"ŭƺƋƹ","boundary":[0.6901104667181883,0.6732471765142518,0.7228390645475623,0.6862875565617578],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūŹŵ","boundary":[0.7273069184503209,0.6732471765142518,0.7572647827693962,0.6862875565617578],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7617824434662814,0.6732471765142518,0.7689103491146131,0.6862875565617578],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿƺƿŶƿƹ","boundary":[0.773575585497799,0.6732471765142518,0.8191543362118208,0.6862875565617578],"dir":"ltr"},{"str":"śƹ","boundary":[0.19990462014045215,0.6926290933788599,0.21853973992809372,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2244021840663955,0.6926290933788599,0.2373187460098786,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.24325313329525208,0.6926290933788599,0.24919305466886182,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵźĩ","boundary":[0.25514773361110166,0.6926290933788599,0.2819068949296058,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.28780807768556155,0.6926290933788599,0.3289189744968246,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.33488287691945823,0.6926290933788599,0.35828284667853894,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.36421723396391237,0.6926290933788599,0.3837820805752494,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.389823460233191,0.6926290933788599,0.4156860992574173,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿƺƿŶƿƹ","boundary":[0.4215762138369005,0.6926290933788599,0.46715496455092226,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ĚǀƬĩ","boundary":[0.47318712072847,0.6926290933788599,0.5038016968515843,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƟŚƿ","boundary":[0.5096770538624374,0.6926290933788599,0.539856281710964,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5458644568394879,0.6926290933788599,0.5704468767850543,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"žĩŶƴƿř","boundary":[0.5764070898155305,0.6926290933788599,0.6220227344511273,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6279165384227682,0.6926290933788599,0.6364980645811633,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.6424342965626156,0.6926290933788599,0.6910438829340411,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚǀŝźƯ","boundary":[0.6970649709351163,0.6926290933788599,0.7331029535297873,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"žĜs","boundary":[0.7389986021975067,0.6926290933788599,0.7714910789287993,0.7056694734263659],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƿŚs","boundary":[0.19990325593898037,0.7120116872030879,0.2350631632001611,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.24052346359329305,0.7120116872030879,0.25324079836026997,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.25897042438090095,0.7120116872030879,0.2675335035785086,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.2731838076677529,0.7120116872030879,0.2970615537112326,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴě","boundary":[0.302719236584792,0.7120116872030879,0.3344037364335874,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺƿŶƿƹ","boundary":[0.340013457209099,0.7120116872030879,0.38172941433419555,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.38739078659991244,0.7120116872030879,0.43590998286347893,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƳō","boundary":[0.4414274688350524,0.7120116872030879,0.4634531400154563,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƳŚŧ","boundary":[0.4690499479184166,0.7120116872030879,0.4936305231679042,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.49929005073754223,0.7120116872030879,0.5230626491045326,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":"ƝźƓ","boundary":[0.5286225630859176,0.7120116872030879,0.5569773865125498,0.7250520672505939],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5626922549645509,0.7120194299287412,0.5668391317496051,0.7250598099762472],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŝŚƿ","boundary":[0.5657207654312691,0.7120097062054632,0.591611074896677,0.7250500862529692],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsźŤsŵ","boundary":[0.5972742918584725,0.7120097062054632,0.6471696313967945,0.7250500862529692],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.6528199354860388,0.7120097062054632,0.667470511743557,0.7250500862529692],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6730802325190686,0.7120097062054632,0.6837536440307784,0.7250500862529692],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵŶƃ","boundary":[0.689409482208259,0.7120097062054632,0.7279027552837608,0.7250500862529692],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƔƟŚŰƯ","boundary":[0.7335604381573201,0.7120097062054632,0.7820206041463661,0.7250500862529692],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚs","boundary":[0.7876893551963982,0.7120097062054632,0.8191303551627971,0.7250500862529692],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1999,0.57587,0.81923,0.72506],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19