چگونه همسر خود را هیپنوتیزم کنید؟ چگونه همسر خود را هیپنوتیزم کنید؟

{"id":"3795485","title":"چگونه همسر خود را هیپنوتیزم کنید؟","price":"۱۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/63dbfd314f41fa17/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/63dbfd314f41fa17/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/63dbfd314f41fa17/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/63dbfd314f41fa17/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/63dbfd314f41fa17/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/63dbfd314f41fa17/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/63dbfd314f41fa17/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/63dbfd314f41fa17/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/63dbfd314f41fa17/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/63dbfd314f41fa17/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786229919620","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["«چطور همسر خود را هیپنوتیزم کنید تا رابطه به خواب رفته شما بیدار شود؟»، اثر وین اف پرکینز فقط یک کتاب نیست، بلکه سیستم جامعی است که به شما و همسرتان امکان انجام صحیح هیپنوتیزم را می دهد.\r","در این کتاب راهکارهای هیپنوتیزم برای بیدار شدن رابطهی عشقی دوجانبه بیان شده است. و با خواندن روش ها و نکات بیان شده، نه تنها به خود و همسرتان کمک می کنید، بلکه از تمام مزیت های هیپنوتیزم جهت افزایش امنیت و آرامش در منزلتان برخوردار خواهید شد. می توانید حس خود در هنگام هیپنوتیزم را با یک دستگاه ضبط صدا، ثبت کرده و هر بار که به آن گوش میکنید از نکات مثبت این تکنیک استفاده کنید. کتاب حاضر موفقیت شما در دستیابی به رابطهای امن و رویایی\r","را تضمین میکند. کتاب حاضر مختصر، مفید و بسیار کاربردی بوده و درک شما از هیپنوتیزم را افزایش خواهد داد."],"pages_count":"98","keywords":"null","token":"63dbfd314f41fa17","created_at":"2019-06-07 17:45:32","updated_at":"2022-04-10 14:57:04","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:48:08","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917770","title":"وین اف پرکینز","firstname":"وین","lastname":"اف پرکینز","token":"5ba702c23b800f61","created_at":"2019-06-07 17:43:11","updated_at":"2019-06-07 17:43:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917771","title":"مرضیه تقوا","firstname":"مرضیه","lastname":"تقوا","token":"cfb22100a3251bce","created_at":"2019-06-07 17:43:20","updated_at":"2019-06-07 17:43:20","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917772","title":"مهتاب سلیمی","firstname":"مهتاب","lastname":"سلیمی","token":"3506b975c0c05d9a","created_at":"2019-06-07 17:43:25","updated_at":"2019-06-07 17:43:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917773","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"fb348edfb2c20349","created_at":"2019-06-07 17:43:31","updated_at":"2019-06-07 17:43:31","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917770","title":"وین اف پرکینز","firstname":"وین","lastname":"اف پرکینز","token":"5ba702c23b800f61","created_at":"2019-06-07 17:43:11","updated_at":"2019-06-07 17:43:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917771","title":"مرضیه تقوا","firstname":"مرضیه","lastname":"تقوا","token":"cfb22100a3251bce","created_at":"2019-06-07 17:43:20","updated_at":"2019-06-07 17:43:20","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917772","title":"مهتاب سلیمی","firstname":"مهتاب","lastname":"سلیمی","token":"3506b975c0c05d9a","created_at":"2019-06-07 17:43:25","updated_at":"2019-06-07 17:43:25","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917773","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"fb348edfb2c20349","created_at":"2019-06-07 17:43:31","updated_at":"2019-06-07 17:43:31","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784169","file":"5cfa637505e039.14494870.pdf","book_id":"3795485","toc":[{"page":10,"title":"بخش 1: چگونه همسر خود را هیپنوتیزم کنید"},{"page":64,"title":"بخش 2: تاکتیک‌های پیشرفته هیپنوتیزم برای رضایت شما"}],"created_at":"2019-06-07 17:45:33","updated_at":"2022-04-10 14:57:05","process_started_at":"2019-06-07 17:45:33","process_done_at":"2019-06-07 17:47:56","process_failed_at":null,"pages_count":"98","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"d1adb87f44587202a35ac6c1970e5cbb2c9f2b8eef8bceb1694a0b33f229cb97e895e8145c519f2a4f67388a887f733175b3062c0d69acb1c39a7c058be3e06f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۸"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"23944","title":"سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج","token":"7a39070b415d4be6","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:37:13","updated_at":"2019-06-07 18:48:08","study_fields":[{"id":"1765","title":"مشاوره گرایش مشاوره خانواده","degree_id":"10","token":"20e5982600a59ca0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2019-09-15 14:23:30","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"36049","title":"مشاوره ازدواج","token":"f822d4cfbbe4e622","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:54:25","updated_at":"2019-06-07 18:48:08","study_fields":[{"id":"1285","title":" خانواده درمانی","degree_id":"10","token":"7111a26bbeece3bd","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1765","title":"مشاوره گرایش مشاوره خانواده","degree_id":"10","token":"20e5982600a59ca0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2019-09-15 14:23:30","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"چگونه-همسر-خود-را-هیپنوتیزم-کنید؟","urlify":"چگونه-همسر-خود-را-هیپنوتیزم-کنید؟","pages_count_fa":"۹۸","authorTitle":"وین اف پرکینز, مرضیه تقوا, مهتاب سلیمی, دکتر اردوان تقوا","tocStr":"بخش 1: چگونه همسر خود را هیپنوتیزم کنید, بخش 2: تاکتیک‌های پیشرفته هیپنوتیزم برای رضایت شما","url":"/preview/63dbfd314f41fa17/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19