سیستماتیک گیاهی - جلد 2 سیستماتیک گیاهی - جلد 2

{"id":"3795380","title":"سیستماتیک گیاهی - جلد 2","price":"۱۷۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۵۱‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"۳۴‌,‌۴۰۰","print_price":"۱۷۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/642c0ef5affa3efb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/642c0ef5affa3efb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/642c0ef5affa3efb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/642c0ef5affa3efb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/642c0ef5affa3efb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/642c0ef5affa3efb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/642c0ef5affa3efb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/642c0ef5affa3efb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/642c0ef5affa3efb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/642c0ef5affa3efb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009739604-002","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":"1","description":["سیستماتیک یکی از شاخه‌های بسیار قدیمی و مهم علم گیاه شناسی است. انسانهای اولیه به گیاهان خوراکی و دارویی اطراف خود توجه خاصی داشتند و صدها نوع از آنها را می‌شناختند و به این ترتیب نخستین گروههای تاکسونومیک گیاهی بر اساس چنین شناختی شکل گرفت. سیستماتیک گیاهی اختلافات بارز و برجسته گروههای گیاهی را تصویر می‌کند.\r","\r","نام هرگیاه در واقع کلیدی است که با آن دریچه‌ای بر زیست شناسی آن گیاه گشوده می‌شود. سیستماتیک گیاهی باشناخت و نامگذاری گیاهان و به نظم کشیدن آنها در گروههای خویشاوند و بسیار نزدیکی همچون جنس ، خانواده و ... سروکار دارد. بطور کلی این علم شامل مجموعه فعالیتهایی است که به منظور سازماندهی و ثبت تنوع گیاهان انجام می‌شود."],"pages_count":"435","keywords":"null","token":"642c0ef5affa3efb","created_at":"2019-05-26 19:41:00","updated_at":"2022-05-24 11:40:19","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 23:06:28","available_for_web":"1","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917662","title":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی","firstname":"گروه","lastname":"مترجمین خانه زیست شناسی","token":"551a2adf9d8d78d0","created_at":"2019-05-14 12:16:08","updated_at":"2019-05-14 12:16:08","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917720","title":"مایکل جی. سیمپسون","firstname":"مایکل","lastname":"جی. سیمپسون","token":"6f6802720447219b","created_at":"2019-05-26 19:37:08","updated_at":"2019-05-26 19:37:08","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917720","title":"مایکل جی. سیمپسون","firstname":"مایکل","lastname":"جی. سیمپسون","token":"6f6802720447219b","created_at":"2019-05-26 19:37:08","updated_at":"2019-05-26 19:37:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917662","title":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی","firstname":"گروه","lastname":"مترجمین خانه زیست شناسی","token":"551a2adf9d8d78d0","created_at":"2019-05-14 12:16:08","updated_at":"2019-05-14 12:16:08","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784064","file":"5ceaac852196d3.21900059.pdf","book_id":"3795380","toc":[{"page":3,"title":"بخش 3: شواهد سیستماتیک و اصطلاحات توصیفی","children":[{"page":5,"title":"فصل 9: ریخت‌شناسی گیاهی"},{"page":81,"title":"فصل 10: آناتومی و فیزیولوژی گیاهی"},{"page":111,"title":"فصل 11: رویان‌شناسی گیاهی"},{"page":129,"title":"فصل 12: گرده‌شناسی"},{"page":141,"title":"فصل 13: زیست‌شناسی تولید مثل گیاهی"},{"page":155,"title":"فصل 14: سیستماتیک مولکلولی گیاهی"}]},{"page":173,"title":"بخش 4: منابع در سیستماتیک گیلاهی","children":[{"page":175,"title":"فصل 15: شناسایی گیاهان"},{"page":181,"title":"فصل 16: نام‌گذاری گیاهان"},{"page":199,"title":"فصل 17: جمع‌آوری و ثبت گیاه"},{"page":209,"title":"فصل 18: هرباریوم‌ها و نظام‌های داده"}]},{"page":221,"title":"بخش 5: مفاهیم گونه و زیست‌شناسی حفاظت","children":[{"page":223,"title":"فصل 19: گونه و حفاظت در سیستماتیک گیاهی"}]},{"page":245,"title":"ضمیمه 1: شرح گیاه"},{"page":251,"title":"ضمیمه 2: مصورسازی گیاه‌شناختی"},{"page":255,"title":"ضمیمه 3: نشریات علمی در سیستماتیک گیاهی"},{"page":257,"title":"ضمیمه 4: آمار و ریخت‌سنجی در سیستماتیک گیاهی"}],"created_at":"2019-05-26 19:41:01","updated_at":"2022-05-24 11:40:20","process_started_at":"2019-05-26 19:58:56","process_done_at":"2019-05-26 20:10:30","process_failed_at":null,"pages_count":"345","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"78a614c01af38cabdd16da75ce46bb72273d154be414ed2457b62901d79966fc6f262b5e2e961937170873c2fa784f2b220aaf1eae37d671fd5fd5e30c85d62d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۵"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","description":null,"token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی"},"study_subjects":[{"id":"22765","title":"زیست گیاهی","token":"2d9c0ec054611f2d","type":"","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:36:10","updated_at":"2019-05-29 23:32:00","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"سیستماتیک-گیاهی---جلد-2","urlify":"سیستماتیک-گیاهی---جلد-2","pages_count_fa":"۴۳۵","authorTitle":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی, مایکل جی. سیمپسون","tocStr":"بخش 3: شواهد سیستماتیک و اصطلاحات توصیفی, بخش 4: منابع در سیستماتیک گیلاهی, بخش 5: مفاهیم گونه و زیست‌شناسی حفاظت, ضمیمه 1: شرح گیاه, ضمیمه 2: مصورسازی گیاه‌شناختی, ضمیمه 3: نشریات علمی در سیستماتیک گیاهی, ضمیمه 4: آمار و ریخت‌سنجی در سیستماتیک گیاهی","url":"/preview/642c0ef5affa3efb/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-2"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19