درآمدی بر نحو زبان آلمانی درآمدی بر نحو زبان آلمانی

توضیحات

موضوع اصلی «نحو» مطالعه قواعدی است که بر اساس آن واژه‌ها با هم ترکیب می‌شوند و جمله را می‌سازند. نحو درعین‌حال فقط به تجزیه و تحلیل در سطح جمله بسنده نمی‌کند، بلکه حوزه مطالعه نحو همه ساختارهای زبانی است که در یک نکته اشتراک دارند: تلاش برای یافتن ارتباط‌ها در سطحی فراتر از واژه. واژه ارتباط‌های درونی را تعیین می‌کند و جمله ارتباط‌های بیرونی را. بررسی این ارتباط‌ها و معرفی روش‌های توصیف ساختارهای زبانی و قواعد آرایش جمله اصلی‌ترین مباحث حوزه نحو زبان را تشکیل می‌دهند.,کتاب درآمدی بر نحو زبان آلمانی با هدف معرفی مبانی نحو زبان آلمانی به مخاطبان فارسی‌زبان نوشته شده است. مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان رشته زبان و ادبیات آلمانی در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشدند و علاقه‌مندان به حوزۀ زبان‌شناسی آلمانی نیز‌ـ به‌شرط تسلط نسبی به این زبان (در سطح B1)‌ـ می‌توانند از مطالب آن بهره‌مند شوند. این کتاب برای استفادۀ دانشجویان در درس‌های تحلیل دستوری (صرف)، تحلیل دستوری (نحو) و زبان‌شناسی تخصصی آلمانی نیز مفید خواهد بود.,کتاب حاضر نخستین اثر در حوزۀ زبان آلمانی است که به فارسی نوشته شده و در طرح و بررسی موضوع‌های آن روش توصیفی‌تحلیلی به‌کار رفته است. پیکره کتاب نیز مبتنی بر مثال‌هایی است که دستورنویسان آلمانی در کتاب‌های علمی دانشگاهی یا متون آموزشی مطرح کرده‌اند. برخی از مباحث مطرح‌شده در این اثر مانند چیدمان صفت و عناصر بسط‌دهنده گروه اسمی، انواع توصیف‌گرها، مفعول غیرصریح مستقل از فعل، حاکمیت و مطابقه حالت در زبان آلمانی نخستین بار است که در گفتمان زبان‌شناسی فارسی مطرح می‌شود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":190,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"647d7733693afac3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/KBWrOHHQaPlAnVfr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/ThHtggZUjIddVMso.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/VygLpTzyeuoOLjiU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005537038510587036,0.0002864828046030783,0.9988758561911704,0.9995445551390887]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5731092691421509,"y":0.255344420671463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3147268295288086},{"x":0.507563054561615,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.5126050710678101,0.2529691159725189,0.5680672526359558,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5092437267303467,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.49747899174690247,0.2529691159725189,0.5092437267303467,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.25059381127357483},{"x":0.489075630903244,"y":0.2517814636230469},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3099762499332428},{"x":0.45210084319114685,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.45546218752861023,0.25059381127357483,0.48403361439704895,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4470588266849518,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4420168101787567,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.4151260554790497,0.24821852147579193,0.4420168101787567,0.30878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5731092691421509,"y":0.255344420671463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.4101260554790497,0.24121852147579192,0.5730672526359558,0.3217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.5680672526359558,0.34679335355758667,0.6638655662536621,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.34679335355758667},{"x":0.556302547454834,"y":0.34679335355758667},{"x":0.556302547454834,"y":0.37648457288742065},{"x":0.534453809261322,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.534453809261322,0.34679335355758667,0.556302547454834,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37648457288742065},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.48235294222831726,0.34679335355758667,0.5243697762489319,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.34679335355758667},{"x":0.47058823704719543,"y":0.34679335355758667},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3776721954345703},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.42184874415397644,0.34679335355758667,0.47058823704719543,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4100840389728546,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4100840389728546,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.3344537913799286,0.3479810059070587,0.4100840389728546,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3294537913799286,0.3409810059070587,0.6688655662536621,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/arYDiOHOZPitxwNa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/mzxEXfxXbedohRkW.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/AIXddXGPwNTCsnAZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/sHhxXHxuaMzCfoyt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/RqkXbmaGJcZbLKAQ.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/DBwNknXhcBDdpJpi.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005537038510587036,0.00034149267101514367,0.9988758561911704,0.9990649821135325]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.5680672526359558,0.29334917664527893,0.6638655662536621,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.3230403661727905},{"x":0.534453809261322,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.534453809261322,0.29334917664527893,0.556302547454834,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5243697762489319,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3242280185222626},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.48235294222831726,0.29334917664527893,0.5243697762489319,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.29334917664527893},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29334917664527893},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3230403661727905},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.42184874415397644,0.29334917664527893,0.47058823704719543,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.294536828994751},{"x":0.4100840389728546,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.3344537913799286,0.294536828994751,0.4100840389728546,0.3242280185222626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.294536828994751},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3294537913799286,0.28753682899475097,0.6688655662536621,0.33004036617279053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5310924649238586,0.46080759167671204,0.5680672526359558,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4924369752407074,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاوه","boundary":[0.4924369752407074,0.46080759167671204,0.5243697762489319,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47624704241752625},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.43361344933509827,0.46080759167671204,0.48571428656578064,0.47624704241752625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47624704241752625},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.42861344933509826,0.45380759167671203,0.5730672526359558,0.48324704241752625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7363420724868774},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ژانشگاه","boundary":[0.4470588266849518,0.7019002437591553,0.5243697762489319,0.7363420724868774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7363420724868774},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.4420588266849518,0.6949002437591553,0.5293697762489319,0.7433420724868774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7553443908691406},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.46722689270973206,0.7494061589241028,0.5025210380554199,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7553443908691406},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.7424061589241028,0.5075210380554199,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7802850604057312},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46722689270973206,0.7684085369110107,0.5058823823928833,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7802850604057312},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.7614085369110107,0.5108823823928833,0.7872850604057312],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/GsPcqQioJGGMAviL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/MwWTVpSfXJjwQGRc.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/yYpHovxDSDBRsZdr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00048308737338090144,0.00025263060498407504,0.998743097213136,0.9990480560225716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21852731704711914},{"x":0.529411792755127,"y":0.244655579328537},{"x":0.48235294222831726,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":"څانگا","boundary":[0.48067227005958557,0.2197149693965912,0.529411792755127,0.244655579328537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21852731704711914},{"x":0.529411792755127,"y":0.244655579328537},{"x":0.48235294222831726,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.47567227005958557,0.21271496939659118,0.534411792755127,0.251655579328537],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5260504484176636,"y":0.264845609664917},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"فنی","boundary":[0.46890756487846375,0.2529691159725189,0.5260504484176636,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5260504484176636,"y":0.264845609664917},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.24596911597251891,0.5310504484176636,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26840853691101074},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.26365795731544495,0.5193277597427368,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26840853691101074},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.25665795731544494,0.5243277597427368,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.275534451007843},{"x":0.5109243988990784,"y":0.275534451007843},{"x":0.5109243988990784,"y":0.285035640001297},{"x":0.48739495873451233,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶۶","boundary":[0.48739495873451233,0.275534451007843,0.5109243988990784,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.275534451007843},{"x":0.5109243988990784,"y":0.275534451007843},{"x":0.5109243988990784,"y":0.285035640001297},{"x":0.48739495873451233,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.268534451007843,0.5159243988990784,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.2874109148979187,0.6201680898666382,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.2874109148979187,0.5899159908294678,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.2874109148979187,0.5579832196235657,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.2874109148979187,0.5478991866111755,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.2874109148979187,0.4957983195781708,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2874109148979187},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2874109148979187},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3004750609397888},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.2874109148979187,0.45042017102241516,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.2874109148979187,0.4151260554790497,0.3004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.2804109148979187,0.6251680898666382,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5747899413108826,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.5310924649238586,0.30878859758377075,0.5747899413108826,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5176470875740051,0.30878859758377075,0.5243697762489319,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.4941176474094391,0.30878859758377075,0.5159664154052734,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.30878859758377075},{"x":0.489075630903244,"y":0.30878859758377075},{"x":0.489075630903244,"y":0.3254156708717346},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.46722689270973206,0.30878859758377075,0.489075630903244,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4605042040348053,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.4285714328289032,0.30878859758377075,0.4605042040348053,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5747899413108826,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4235714328289032,0.30178859758377075,0.5797899413108826,0.3324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5193277597427368,0.3254156708717346,0.5445378422737122,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5142857432365417,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاوه","boundary":[0.4924369752407074,0.3254156708717346,0.5142857432365417,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33847981691360474},{"x":0.45042017102241516,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.45042017102241516,0.3254156708717346,0.48571428656578064,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33847981691360474},{"x":0.45042017102241516,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44542017102241516,0.3184156708717346,0.5495378422737122,0.34547981691360474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5226891040802002,0.3456057012081146,0.5647059082984924,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5176470875740051,0.3456057012081146,0.5226891040802002,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3598574697971344},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذرمه","boundary":[0.48235294222831726,0.3456057012081146,0.5109243988990784,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3598574697971344},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجری","boundary":[0.43361344933509827,0.3456057012081146,0.4756302535533905,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3598574697971344,0.5983193516731262,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.3598574697971344,0.5630252361297607,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5378151535987854,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.3598574697971344,0.5378151535987854,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4941176474094391,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.3598574697971344,0.5277311205863953,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37410926818847656},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3598574697971344,0.4924369752407074,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3598574697971344,0.4789915978908539,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37410926818847656},{"x":0.44873949885368347,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.3598574697971344,0.4722689092159271,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4420168101787567,"y":0.37410926818847656},{"x":0.40168067812919617,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.3598574697971344,0.4420168101787567,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.37410926818847656,0.5865546464920044,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5529412031173706,"y":0.38836103677749634},{"x":0.534453809261322,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.3752969205379486,0.5529412031173706,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38836103677749634},{"x":0.529411792755127,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.3752969205379486,0.5327731370925903,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38836103677749634},{"x":0.46554622054100037,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.3752969205379486,0.5226891040802002,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4117647111415863,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.3752969205379486,0.4605042040348053,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.38836103677749634},{"x":0.561344563961029,"y":0.38836103677749634},{"x":0.561344563961029,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.38836103677749634,0.561344563961029,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.38836103677749634},{"x":0.534453809261322,"y":0.38836103677749634},{"x":0.534453809261322,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.38836103677749634,0.534453809261322,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.38836103677749634,0.5109243988990784,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5008403658866882,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.38836103677749634,0.5008403658866882,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4026128351688385},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.38836103677749634,0.4722689092159271,0.4026128351688385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4026128351688385},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.3386057012081146,0.6033193516731262,0.4096128351688385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5126050710678101,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.4026128351688385,0.5327731370925903,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4026128351688385},{"x":0.507563054561615,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5042017102241516,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.4026128351688385,0.507563054561615,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.40142518281936646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4026128351688385},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41567695140838623},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46722689270973206,0.40142518281936646,0.49747899174690247,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4168646037578583},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46222689270973205,0.39442518281936645,0.5377731370925903,0.4238646037578583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4941176474094391,0.4168646037578583,0.5394958257675171,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4299287497997284},{"x":0.489075630903244,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4168646037578583,0.4941176474094391,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.41567695140838623,0.4789915978908539,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44418051838874817},{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.534453809261322,0.4323040246963501,0.5630252361297607,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5327731370925903,"y":0.44418051838874817},{"x":0.529411792755127,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.4323040246963501,0.5327731370925903,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44418051838874817},{"x":0.46554622054100037,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۸۰,۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.4323040246963501,0.5159664154052734,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4588235318660736,"y":0.44418051838874817},{"x":0.43697479367256165,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43697479367256165,0.4323040246963501,0.4588235318660736,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5647059082984924,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44893112778663635},{"x":0.43697479367256165,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43365546584129333,0.4074892990589142,0.5680252361297607,0.45593112778663636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.3949579894542694,0.5118764638900757,0.3983193337917328,0.5178147554397583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.5048764638900757,0.4033193337917328,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5581947565078735},{"x":0.489075630903244,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.489075630903244,0.5498812198638916,0.5378151535987854,0.5581947565078735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5445378422737122,0.5498812198638916,0.5647059082984924,0.5581947565078735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5498812198638916},{"x":0.605042040348053,"y":0.5498812198638916},{"x":0.605042040348053,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۸۲۵","boundary":[0.5714285969734192,0.5498812198638916,0.605042040348053,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5498812198638916},{"x":0.605042040348053,"y":0.5498812198638916},{"x":0.605042040348053,"y":0.5581947565078735},{"x":0.489075630903244,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.5428812198638916,0.610042040348053,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6369748115539551,"y":0.470308780670166},{"x":0.6168067455291748,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.4572446644306183,0.6369748115539551,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4572446644306183},{"x":0.610084056854248,"y":0.4572446644306183},{"x":0.610084056854248,"y":0.470308780670166},{"x":0.5815126299858093,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5815126299858093,0.4572446644306183,0.610084056854248,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5764706134796143,"y":0.470308780670166},{"x":0.556302547454834,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.4572446644306183,0.5764706134796143,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5495798587799072,"y":0.470308780670166},{"x":0.5142857432365417,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.4572446644306183,0.5495798587799072,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4572446644306183},{"x":0.507563054561615,"y":0.4572446644306183},{"x":0.507563054561615,"y":0.470308780670166},{"x":0.48235294222831726,"y":0.470308780670166}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.4572446644306183,0.507563054561615,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4756302535533905,"y":0.470308780670166},{"x":0.4436974823474884,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.4572446644306183,0.4756302535533905,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4572446644306183},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4572446644306183},{"x":0.43697479367256165,"y":0.470308780670166},{"x":0.40168067812919617,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.4572446644306183,0.43697479367256165,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3966386616230011,"y":0.470308780670166},{"x":0.3764705955982208,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.4572446644306183,0.3966386616230011,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4572446644306183},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4572446644306183},{"x":0.37310925126075745,"y":0.470308780670166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.4572446644306183,0.37310925126075745,0.470308780670166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6369748115539551,"y":0.470308780670166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36642857909202575,0.4502446644306183,0.6419748115539551,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.47980996966362},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47980996966362},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6285714507102966,0.47980996966362,0.6773109436035156,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.47980996966362},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47980996966362},{"x":0.6285714507102966,"y":0.490498811006546},{"x":0.6252101063728333,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.47980996966362,0.6285714507102966,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.47980996966362},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47980996966362},{"x":0.6067227125167847,"y":0.490498811006546},{"x":0.5798319578170776,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.5798319578170776,0.47980996966362,0.6067227125167847,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.47980996966362},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47980996966362},{"x":0.5747899413108826,"y":0.490498811006546},{"x":0.5714285969734192,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.47980996966362,0.5747899413108826,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5663865804672241,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5663865804672241,"y":0.490498811006546},{"x":0.5495798587799072,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاوه","boundary":[0.5495798587799072,0.47862231731414795,0.5663865804672241,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.490498811006546},{"x":0.5445378422737122,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5445378422737122,0.47862231731414795,0.5478991866111755,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47980996966362},{"x":0.5394958257675171,"y":0.490498811006546},{"x":0.507563054561615,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۱","boundary":[0.507563054561615,0.47862231731414795,0.5394958257675171,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6991596817970276,0.49168646335601807,0.7277311086654663,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.49168646335601807,0.6941176652908325,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6722689270973206,0.49168646335601807,0.6857143044471741,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6285714507102966,0.49168646335601807,0.6672269105911255,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.49168646335601807,0.6285714507102966,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.49168646335601807},{"x":0.605042040348053,"y":0.49168646335601807},{"x":0.605042040348053,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.5697479248046875,0.49168646335601807,0.605042040348053,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5047506093978882},{"x":0.556302547454834,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.556302547454834,0.49168646335601807,0.5630252361297607,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.5361344814300537,0.49168646335601807,0.5512605309486389,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5310924649238586,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5126050710678101,0.49168646335601807,0.5310924649238586,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5058823823928833,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5047506093978882},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.48403361439704895,0.49168646335601807,0.5058823823928833,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4789915978908539,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4756302535533905,0.49168646335601807,0.4789915978908539,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.49168646335601807},{"x":0.47058823704719543,"y":0.49168646335601807},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5047506093978882},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاوه","boundary":[0.45378151535987854,0.49168646335601807,0.47058823704719543,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4470588266849518,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5059382319450378},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.42016807198524475,0.49168646335601807,0.4470588266849518,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4928741157054901},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4928741157054901},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4117647111415863,0.4928741157054901,0.41680672764778137,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4928741157054901},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4928741157054901},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5059382319450378},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.36974790692329407,0.4928741157054901,0.40672269463539124,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4928741157054901},{"x":0.364705890417099,"y":0.4928741157054901},{"x":0.364705890417099,"y":0.5059382319450378},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آذرمه","boundary":[0.33949580788612366,0.4928741157054901,0.364705890417099,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجری","boundary":[0.2991596758365631,0.4928741157054901,0.3344537913799286,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2941596758365631,0.47162231731414794,0.7327311086654663,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5071259140968323},{"x":0.702521026134491,"y":0.5071259140968323},{"x":0.702521026134491,"y":0.519002377986908},{"x":0.6521008610725403,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6521008610725403,0.5071259140968323,0.702521026134491,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6470588445663452,"y":0.519002377986908},{"x":0.6302521228790283,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6302521228790283,0.5071259140968323,0.6470588445663452,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.519002377986908},{"x":0.6252101063728333,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5071259140968323,0.6285714507102966,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5071259140968323},{"x":0.605042040348053,"y":0.5071259140968323},{"x":0.605042040348053,"y":0.519002377986908},{"x":0.583193302154541,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.583193302154541,0.5071259140968323,0.605042040348053,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5798319578170776,"y":0.519002377986908},{"x":0.5764706134796143,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5764706134796143,0.5071259140968323,0.5798319578170776,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5714285969734192,"y":0.519002377986908},{"x":0.534453809261322,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.534453809261322,0.5071259140968323,0.5714285969734192,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5071259140968323},{"x":0.529411792755127,"y":0.5071259140968323},{"x":0.529411792755127,"y":0.519002377986908},{"x":0.5025210380554199,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5025210380554199,0.5071259140968323,0.529411792755127,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5071259140968323},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5071259140968323},{"x":0.49747899174690247,"y":0.519002377986908},{"x":0.46890756487846375,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.46890756487846375,0.5071259140968323,0.49747899174690247,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4638655483722687,"y":0.519002377986908},{"x":0.4605042040348053,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.5071259140968323,0.4638655483722687,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5071259140968323},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5071259140968323},{"x":0.45546218752861023,"y":0.519002377986908},{"x":0.4319327771663666,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4319327771663666,0.5071259140968323,0.45546218752861023,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4268907606601715,"y":0.519002377986908},{"x":0.40504202246665955,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40504202246665955,0.5071259140968323,0.4268907606601715,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3983193337917328,"y":0.519002377986908},{"x":0.3949579894542694,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.5071259140968323,0.3983193337917328,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5071259140968323},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.38991597294807434,"y":0.519002377986908},{"x":0.3495798408985138,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3495798408985138,0.5071259140968323,0.38991597294807434,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3478991687297821,"y":0.519002377986908},{"x":0.3445378243923187,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3445378243923187,0.5071259140968323,0.3478991687297821,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5071259140968323},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5071259140968323},{"x":0.33781513571739197,"y":0.519002377986908},{"x":0.30588236451148987,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.30588236451148987,0.5071259140968323,0.33781513571739197,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.521377682685852},{"x":0.7159664034843445,"y":0.521377682685852},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6672269105911255,0.521377682685852,0.7159664034843445,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.521377682685852},{"x":0.6621848940849304,"y":0.521377682685852},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5332541465759277},{"x":0.63193279504776,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.63193279504776,0.521377682685852,0.6621848940849304,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.521377682685852},{"x":0.6285714507102966,"y":0.521377682685852},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.521377682685852,0.6285714507102966,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.521377682685852},{"x":0.605042040348053,"y":0.521377682685852},{"x":0.605042040348053,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوازده","boundary":[0.5747899413108826,0.521377682685852,0.605042040348053,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.521377682685852},{"x":0.5764706134796143,"y":0.521377682685852},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.521377682685852,0.5764706134796143,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.521377682685852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.521377682685852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۷۸","boundary":[0.5462185144424438,0.521377682685852,0.5647059082984924,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.521377682685852},{"x":0.5411764979362488,"y":0.521377682685852},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5361344814300537,0.521377682685852,0.5411764979362488,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.521377682685852},{"x":0.529411792755127,"y":0.521377682685852},{"x":0.529411792755127,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5243697762489319,0.521377682685852,0.529411792755127,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.521377682685852},{"x":0.5176470875740051,"y":0.521377682685852},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4924369752407074,0.521377682685852,0.5176470875740051,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.521377682685852},{"x":0.48739495873451233,"y":0.521377682685852},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.521377682685852,0.48739495873451233,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.521377682685852},{"x":0.4789915978908539,"y":0.521377682685852},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.45210084319114685,0.521377682685852,0.4789915978908539,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5225653052330017},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5225653052330017},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4470588266849518,0.5225653052330017,0.45042017102241516,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5225653052330017},{"x":0.440336138010025,"y":0.5225653052330017},{"x":0.440336138010025,"y":0.5344418287277222},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۴/۵","boundary":[0.41680672764778137,0.5225653052330017,0.440336138010025,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5344418287277222},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"×","boundary":[0.40504202246665955,0.5225653052330017,0.4084033668041229,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۱/۵","boundary":[0.37310925126075745,0.5225653052330017,0.3983193337917328,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سم","boundary":[0.3495798408985138,0.5225653052330017,0.3680672347545624,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.5225653052330017,0.3478991687297821,0.5344418287277222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5344418287277222},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30088236451148986,0.5001259140968323,0.7209664034843445,0.5414418287277222],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6285714507102966,0.5356294512748718,0.6655462384223938,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5356294512748718,0.6285714507102966,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5486935973167419},{"x":0.583193302154541,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.583193302154541,0.5356294512748718,0.6067227125167847,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5356294512748718},{"x":0.578151285648346,"y":0.5356294512748718},{"x":0.578151285648346,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5546218752861023,0.5356294512748718,0.578151285648346,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.5356294512748718,0.5495798587799072,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5486935973167419},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.49915966391563416,0.5356294512748718,0.5394958257675171,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.5356294512748718,0.4924369752407074,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5356294512748718},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5356294512748718},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4252100884914398,0.5356294512748718,0.45210084319114685,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5356294512748718},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5356294512748718},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5486935973167419},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38991597294807434,0.5356294512748718,0.41848739981651306,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.5356294512748718,0.3848739564418793,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5356294512748718},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5486935973167419},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۶۶","boundary":[0.35630252957344055,0.5356294512748718,0.3764705955982208,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5356294512748718},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5356294512748718},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.5356294512748718,0.35462185740470886,0.5486935973167419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34794118523597717,0.5286294512748718,0.6705462384223938,0.555693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5498812198638916},{"x":0.658823549747467,"y":0.5498812198638916},{"x":0.658823549747467,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6352941393852234,0.5498812198638916,0.658823549747467,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5498812198638916,0.6285714507102966,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5748218297958374},{"x":0.702521026134491,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.702521026134491,0.5629453659057617,0.7378151416778564,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6605042219161987,0.5629453659057617,0.6974790096282959,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5629453659057617},{"x":0.658823549747467,"y":0.5629453659057617},{"x":0.658823549747467,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6302521228790283,0.5629453659057617,0.658823549747467,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5629453659057617,0.6285714507102966,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5629453659057617},{"x":0.605042040348053,"y":0.5629453659057617},{"x":0.605042040348053,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5882353186607361,0.5629453659057617,0.605042040348053,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.5428812198638916,0.7428151416778564,0.5830095119476318],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6302521228790283,0.5771971344947815,0.6739495992660522,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5771971344947815,0.6285714507102966,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5932773351669312,0.5771971344947815,0.6067227125167847,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5764706134796143,0.5771971344947815,0.5915966629981995,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5714285969734192,0.5771971344947815,0.5747899413108826,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5327731370925903,0.5771971344947815,0.5663865804672241,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5771971344947815},{"x":0.534453809261322,"y":0.5771971344947815},{"x":0.534453809261322,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.5771971344947815,0.534453809261322,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5109243988990784,0.5771971344947815,0.5243697762489319,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.5771971344947815,0.5109243988990784,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۴۷","boundary":[0.48403361439704895,0.5771971344947815,0.5042017102241516,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5902612805366516},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.47058823704719543,0.5771971344947815,0.4789915978908539,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۵۰","boundary":[0.4470588266849518,0.5771971344947815,0.4638655483722687,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4436974823474884,0.5771971344947815,0.4453781545162201,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5771971344947815},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5771971344947815},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5902612805366516},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.42016807198524475,0.5771971344947815,0.43865546584129333,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5771971344947815},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5771971344947815},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5902612805366516},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.5771971344947815,0.41848739981651306,0.5902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5902612805366516},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.41180672764778137,0.5701971344947815,0.6789495992660523,0.5972612805366516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6302521228790283,0.5914489030838013,0.6638655662536621,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5914489030838013,0.6285714507102966,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5882353186607361,0.5914489030838013,0.6067227125167847,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5914489030838013},{"x":0.583193302154541,"y":0.5914489030838013},{"x":0.583193302154541,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.5546218752861023,0.5914489030838013,0.583193302154541,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5378151535987854,0.5914489030838013,0.5495798587799072,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5914489030838013},{"x":0.534453809261322,"y":0.5914489030838013},{"x":0.534453809261322,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دستور","boundary":[0.5058823823928833,0.5914489030838013,0.534453809261322,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5914489030838013},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5914489030838013},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6045130491256714},{"x":0.489075630903244,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.489075630903244,0.5914489030838013,0.49915966391563416,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.4470588266849518,0.5902612805366516,0.48403361439704895,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5902612805366516},{"x":0.440336138010025,"y":0.5902612805366516},{"x":0.440336138010025,"y":0.6033254265785217},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.40504202246665955,0.5902612805366516,0.440336138010025,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3966386616230011,0.5902612805366516,0.4000000059604645,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3798319399356842,0.5902612805366516,0.3932773172855377,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5902612805366516},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5902612805366516},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6033254265785217},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.37142857909202576,0.5902612805366516,0.37478992342948914,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6302521228790283,0.6068883538246155,0.6638655662536621,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6068883538246155,0.6285714507102966,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6302521228790283,0.6187648177146912,0.6638655662536621,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6187648177146912,0.6285714507102966,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5882353186607361,0.6187648177146912,0.6067227125167847,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6187648177146912},{"x":0.583193302154541,"y":0.6187648177146912},{"x":0.583193302154541,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.5546218752861023,0.6187648177146912,0.583193302154541,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5378151535987854,0.6187648177146912,0.5495798587799072,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6187648177146912},{"x":0.534453809261322,"y":0.6187648177146912},{"x":0.534453809261322,"y":0.6318289637565613},{"x":0.489075630903244,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.489075630903244,0.6187648177146912,0.534453809261322,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.4571428596973419,0.6187648177146912,0.48403361439704895,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6187648177146912},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6187648177146912},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4319327771663666,0.6187648177146912,0.45210084319114685,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6318289637565613},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خارجیان","boundary":[0.38655462861061096,0.6187648177146912,0.4268907606601715,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6318289637565613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.36974790692329407,0.6187648177146912,0.3798319399356842,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6187648177146912},{"x":0.364705890417099,"y":0.6187648177146912},{"x":0.364705890417099,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.3361344635486603,0.6187648177146912,0.364705890417099,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6302521228790283,0.6342042684555054,0.6638655662536621,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6342042684555054,0.6285714507102966,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.646080732345581},{"x":0.6638655662536621,"y":0.646080732345581},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6285714507102966,0.646080732345581,0.6638655662536621,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.646080732345581},{"x":0.6285714507102966,"y":0.646080732345581},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.646080732345581,0.6285714507102966,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.646080732345581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.646080732345581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5882353186607361,0.646080732345581,0.6067227125167847,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.646080732345581},{"x":0.5815126299858093,"y":0.646080732345581},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.5546218752861023,0.646080732345581,0.5815126299858093,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.646080732345581},{"x":0.5495798587799072,"y":0.646080732345581},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5394958257675171,0.646080732345581,0.5495798587799072,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.646080732345581},{"x":0.5327731370925903,"y":0.646080732345581},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکالمه","boundary":[0.5042017102241516,0.646080732345581,0.5327731370925903,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.646080732345581},{"x":0.49747899174690247,"y":0.646080732345581},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.646080732345581,0.49747899174690247,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.646080732345581},{"x":0.489075630903244,"y":0.646080732345581},{"x":0.489075630903244,"y":0.6603325605392456},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.46722689270973206,0.646080732345581,0.489075630903244,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.646080732345581},{"x":0.46554622054100037,"y":0.646080732345581},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4436974823474884,0.646080732345581,0.46554622054100037,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.646080732345581},{"x":0.4302521049976349,"y":0.646080732345581},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6603325605392456},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.42184874415397644,0.646080732345581,0.4302521049976349,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.646080732345581},{"x":0.41680672764778137,"y":0.646080732345581},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6603325605392456},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.38823530077934265,0.646080732345581,0.41680672764778137,0.6603325605392456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.589073657989502},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3311344635486603,0.582073657989502,0.6688655662536621,0.6685201830863953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6285714507102966,0.6615201830863953,0.6638655662536621,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6615201830863953,0.6285714507102966,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.673396646976471},{"x":0.6974790096282959,"y":0.673396646976471},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6638655662536621,0.673396646976471,0.6974790096282959,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.673396646976471},{"x":0.658823549747467,"y":0.673396646976471},{"x":0.658823549747467,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6285714507102966,0.673396646976471,0.658823549747467,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.673396646976471},{"x":0.6285714507102966,"y":0.673396646976471},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.673396646976471,0.6285714507102966,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.673396646976471},{"x":0.605042040348053,"y":0.673396646976471},{"x":0.605042040348053,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5697479248046875,0.673396646976471,0.605042040348053,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.673396646976471},{"x":0.5630252361297607,"y":0.673396646976471},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5361344814300537,0.673396646976471,0.5630252361297607,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.673396646976471},{"x":0.5310924649238586,"y":0.673396646976471},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5042017102241516,0.673396646976471,0.5310924649238586,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.673396646976471},{"x":0.49915966391563416,"y":0.673396646976471},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4957983195781708,0.673396646976471,0.49915966391563416,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.673396646976471},{"x":0.4907563030719757,"y":0.673396646976471},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6876484751701355},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46722689270973206,0.673396646976471,0.4907563030719757,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6745843291282654},{"x":0.462184876203537,"y":0.6745843291282654},{"x":0.462184876203537,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43865546584129333,0.6745843291282654,0.462184876203537,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6745843291282654},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6745843291282654},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.6745843291282654,0.43529412150382996,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6876484751701355},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.6745843291282654,0.4268907606601715,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6876484751701355},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38155462861061096,0.6545201830863953,0.7024790096282959,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6638655662536621,0.6876484751701355,0.6974790096282959,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6888360977172852},{"x":0.658823549747467,"y":0.6876484751701355},{"x":0.658823549747467,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6285714507102966,0.6888360977172852,0.658823549747467,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6888360977172852,0.6285714507102966,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7058823704719543,"y":0.713776707649231},{"x":0.6890756487846375,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6890756487846375,0.7030878663063049,0.7058823704719543,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6638655662536621,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6638655662536621,0.7030878663063049,0.6873949766159058,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7030878663063049},{"x":0.658823549747467,"y":0.7030878663063049},{"x":0.658823549747467,"y":0.713776707649231},{"x":0.6252101063728333,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6252101063728333,0.7030878663063049,0.658823549747467,0.713776707649231]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6202101063728332,0.6794607930183411,0.7108823704719544,0.7219643898010254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7173396944999695},{"x":0.707563042640686,"y":0.7173396944999695},{"x":0.707563042640686,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6890756487846375,0.7173396944999695,0.707563042640686,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7173396944999695,0.6873949766159058,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7173396944999695},{"x":0.658823549747467,"y":0.7173396944999695},{"x":0.658823549747467,"y":0.7268408536911011},{"x":0.63193279504776,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.63193279504776,0.7173396944999695,0.658823549747467,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.7173396944999695,0.6268907785415649,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7126050591468811,0.7304037809371948,0.7428571581840515,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7304037809371948},{"x":0.707563042640686,"y":0.7304037809371948},{"x":0.707563042640686,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6521008610725403,0.7304037809371948,0.707563042640686,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6336134672164917,0.7304037809371948,0.6470588445663452,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.7304037809371948,0.6285714507102966,0.7410926222801208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6202101063728332,0.7103396944999695,0.7478571581840515,0.7480926222801209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6152018904685974},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"German","boundary":[0.29579833149909973,0.6033254265785217,0.3361344635486603,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6152018904685974},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"language","boundary":[0.34117648005485535,0.6033254265785217,0.3848739564418793,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6152018904685974},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.38991597294807434,0.6033254265785217,0.3966386616230011,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6033254265785217},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6033254265785217},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Grammar","boundary":[0.4000000059604645,0.6033254265785217,0.44873949885368347,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6152018904685974},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.45210084319114685,0.6033254265785217,0.4588235318660736,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.4638655483722687,0.6033254265785217,0.4924369752407074,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.4957983195781708,0.6033254265785217,0.5142857432365417,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5193277597427368,0.6033254265785217,0.5596638917922974,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5630252361297607,0.6033254265785217,0.5680672526359558,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5680672526359558,0.6033254265785217,0.6033613681793213,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6033613681793213,0.6045130491256714,0.6067227125167847,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6152018904685974},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2907983314990997,0.5963254265785217,0.6117227125167847,0.6222018904685974],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6425178050994873},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"German","boundary":[0.29411765933036804,0.6318289637565613,0.3327731192111969,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6425178050994873},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"language","boundary":[0.33781513571739197,0.6318289637565613,0.3831932842731476,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6318289637565613},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6425178050994873},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.38655462861061096,0.6318289637565613,0.3949579894542694,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Textbooks","boundary":[0.3983193337917328,0.6318289637565613,0.45042017102241516,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6318289637565613},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6425178050994873},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.45546218752861023,0.6318289637565613,0.46890756487846375,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6318289637565613},{"x":0.507563054561615,"y":0.6318289637565613},{"x":0.507563054561615,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"foregin","boundary":[0.4739495813846588,0.6318289637565613,0.507563054561615,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"speakers","boundary":[0.5126050710678101,0.6318289637565613,0.5546218752861023,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5596638917922974,0.6318289637565613,0.5647059082984924,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Persian","boundary":[0.5697479248046875,0.6318289637565613,0.6067227125167847,0.6425178050994873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6425178050994873},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.28911765933036804,0.6248289637565613,0.6117227125167847,0.6495178050994873],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6698337197303772},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"German","boundary":[0.29243698716163635,0.6591448783874512,0.3327731192111969,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6698337197303772},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"language","boundary":[0.33781513571739197,0.6591448783874512,0.3815126121044159,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6698337197303772},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.38655462861061096,0.6591448783874512,0.3932773172855377,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Conversation","boundary":[0.3966386616230011,0.6591448783874512,0.4638655483722687,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6698337197303772},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.46722689270973206,0.6591448783874512,0.48571428656578064,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6698337197303772},{"x":0.489075630903244,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"phrase","boundary":[0.489075630903244,0.6591448783874512,0.5210084319114685,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"books","boundary":[0.5243697762489319,0.6591448783874512,0.5546218752861023,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5596638917922974,0.6591448783874512,0.5647059082984924,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Persian","boundary":[0.5697479248046875,0.6591448783874512,0.6067227125167847,0.6698337197303772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6698337197303772},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.28743698716163635,0.6521448783874512,0.6117227125167847,0.6768337197303772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6971496343612671},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.29411765933036804,0.6864607930183411,0.3294117748737335,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.3344537913799286,0.6864607930183411,0.3798319399356842,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6864607930183411},{"x":0.440336138010025,"y":0.6864607930183411},{"x":0.440336138010025,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.3848739564418793,0.6864607930183411,0.440336138010025,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6971496343612671},{"x":0.440336138010025,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.6864607930183411,0.4436974823474884,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6971496343612671},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.44873949885368347,0.6864607930183411,0.4907563030719757,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4957983195781708,0.6864607930183411,0.5042017102241516,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5092437267303467,0.6864607930183411,0.5663865804672241,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6864607930183411},{"x":0.605042040348053,"y":0.6864607930183411},{"x":0.605042040348053,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5714285969734192,0.6864607930183411,0.605042040348053,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6852731704711914},{"x":0.605042040348053,"y":0.6864607930183411},{"x":0.605042040348053,"y":0.6983373165130615},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.28911765933036804,0.6782731704711914,0.610042040348053,0.7053373165130615],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7019002437591553},{"x":0.605042040348053,"y":0.7030878663063049},{"x":0.605042040348053,"y":0.7114014029502869},{"x":0.561344563961029,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"PF۳۱۰۵","boundary":[0.561344563961029,0.7019002437591553,0.605042040348053,0.7114014029502869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7173396944999695},{"x":0.605042040348053,"y":0.7173396944999695},{"x":0.605042040348053,"y":0.7256532311439514},{"x":0.556302547454834,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۲۸/۴۳۵","boundary":[0.556302547454834,0.7173396944999695,0.605042040348053,0.7256532311439514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳۳۱۳۸۱","boundary":[0.5512605309486389,0.7315914630889893,0.6033613681793213,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7019002437591553},{"x":0.605042040348053,"y":0.7030878663063049},{"x":0.605042040348053,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.6949002437591553,0.610042040348053,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.7517814636230469,0.5445378422737122,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5058823823928833,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.7517814636230469,0.5260504484176636,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5008403658866882,"y":0.764845609664917},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45546218752861023,0.7505938410758972,0.5008403658866882,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7660332322120667},{"x":0.45378151535987854,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4504621875286102,0.7435938410758972,0.5495378422737122,0.7730332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7672209143638611,0.5546218752861023,0.7790973782539368]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5714285969734192,"y":0.794536828994751},{"x":0.4252100884914398,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.7826603055000305,0.5714285969734192,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5714285969734192,"y":0.794536828994751},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7602209143638611,0.5764285969734192,0.801536828994751],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/GttdfTVlalnVIpbz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/EuJaQnzesJwDVdLw.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/NOwWRaGqDDpiFbpQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038139962048089804,0.00037111334789393914,0.9993475743121459,0.9994782612533298]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3815126121044159,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3831932842731476,"y":0.36104512214660645},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.3344537913799286,0.3171021342277527,0.3831932842731476,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3327731192111969,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3176470696926117,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3142857253551483,0.31828978657722473,0.3344537913799286,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3176470696926117,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2840336263179779,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.2823529541492462,0.31828978657722473,0.3176470696926117,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3194774389266968},{"x":0.27731093764305115,"y":0.31828978657722473},{"x":0.27899160981178284,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.23193277418613434,0.3194774389266968,0.27899160981178284,0.36342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3815126121044159,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3831932842731476,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.22693277418613433,0.31247743892669677,0.3881932842731476,0.36804512214660645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.38123515248298645},{"x":0.364705890417099,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4323040246963501},{"x":0.30924370884895325,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"دکترعلی","boundary":[0.30588236451148987,0.38123515248298645,0.3680672347545624,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","str":"مویشی","boundary":[0.2369747906923294,0.38361045718193054,0.3008403480052948,0.4346793293952942]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.38361045718193054},{"x":0.364705890417099,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.2319747906923294,0.37661045718193054,0.3730672347545624,0.4393040246963501],"dir":"ltr","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/uWYGESDnnMfFGFhZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/xbjhqcSOUEtGtOAb.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/YapSZBkBSogOFplj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/OIeLNbwOoZudYmXy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/SebIJbBbSFybIKXt.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/EsHwJLkUVZrEpvaS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003898735978022343,0.0003541872215384259,0.9987317985767076,0.9990325404096952]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3194774389266968},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.3052256405353546,0.5495798587799072,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3194774389266968},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.3052256405353546,0.4924369752407074,0.3194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3194774389266968},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.2982256405353546,0.5545798587799072,0.3264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6957983374595642,0.35866984724998474,0.7478991746902466,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6924369931221008,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.35866984724998474,0.6924369931221008,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6857563209533691,0.35166984724998473,0.7528991746902466,0.37754631114006043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3705463111400604},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.3598574697971344,0.2722689211368561,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3705463111400604},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.2386554628610611,0.3598574697971344,0.2655462324619293,0.3705463111400604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3705463111400604},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2336554628610611,0.3528574697971344,0.2772689211368561,0.37754631114006043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7159664034843445,0.3847981095314026,0.7495798468589783,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7109664034843445,0.3777981095314026,0.7545798468589783,0.4001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3847981095314026},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3847981095314026},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.2386554628610611,0.3847981095314026,0.24201680719852448,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3847981095314026},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3847981095314026},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.3777981095314026,0.24701680719852448,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7411764860153198,0.4073634147644043,0.7478991746902466,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7109243869781494,0.4073634147644043,0.7361344695091248,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6857143044471741,0.40855106711387634,0.7058823704719543,0.4204275608062744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6807143044471741,0.40155106711387634,0.7528991746902466,0.4274275608062744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.43111640214920044,0.7092437148094177,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6907563209533691,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.43111640214920044,0.6907563209533691,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6823529601097107,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6470588445663452,0.43111640214920044,0.6823529601097107,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.43111640214920044,0.6453781723976135,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6370168280601501,0.42411640214920043,0.7142437148094177,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24537815153598785,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.2386554628610611,0.43111640214920044,0.24537815153598785,0.4406175911426544]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24873949587345123,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4406175911426544},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.24873949587345123,0.43111640214920044,0.24873949587345123,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24873949587345123,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.42411640214920043,0.25373949587345124,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2537815272808075,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2537815272808075,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.2386554628610611,0.45130640268325806,0.2537815272808075,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2537815272808075,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2537815272808075,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.44430640268325805,0.2587815272808075,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.2386554628610611,0.47387173771858215,0.2554621994495392,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.47387173771858215},{"x":0.25882354378700256,"y":0.47387173771858215},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.47387173771858215,0.25882354378700256,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.47387173771858215},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4726840853691101},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.46687173771858215,0.26382354378700257,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.450118750333786},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.45130640268325806,0.7109243869781494,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.45130640268325806,0.6941176652908325,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسم","boundary":[0.6605042219161987,0.45368170738220215,0.6873949766159058,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.6924369931221008,0.47149643301963806,0.7092437148094177,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.47149643301963806,0.6907563209533691,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4869358539581299},{"x":0.653781533241272,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرف","boundary":[0.6521008610725403,0.4726840853691101,0.6823529601097107,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6184874176979065,0.4726840853691101,0.6470588445663452,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47387173771858215},{"x":0.610084056854248,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.47387173771858215,0.610084056854248,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.6924369931221008,0.49406176805496216,0.7109243869781494,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.49406176805496216,0.6924369931221008,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4976246953010559},{"x":0.680672287940979,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضمیر","boundary":[0.6453781723976135,0.4976246953010559,0.6823529601097107,0.5071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7599999904632568},{"languageCode":"ar","confidence":0.23999999463558197}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7092437148094177,"y":0.450118750333786},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6067227125167847,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5966806960105896,0.4478693597316742,0.7192857313156128,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2554621994495392,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.2369747906923294,0.4952494204044342,0.2554621994495392,0.5035629272460938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4952494204044342},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4952494204044342},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.4952494204044342,0.26050421595573425,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4952494204044342},{"x":0.25882354378700256,"y":0.49406176805496216},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.4882494204044342,0.26550421595573426,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.6924369931221008,0.5154394507408142,0.7092437148094177,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5154394507408142,0.6907563209533691,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفت","boundary":[0.6521008610725403,0.5154394507408142,0.6823529601097107,0.5249406099319458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6471008610725403,0.5084394507408142,0.7142437148094177,0.5319406099319458],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.2369747906923294,0.5154394507408142,0.2571428716182709,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5154394507408142},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5154394507408142},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.5154394507408142,0.25882354378700256,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5154394507408142},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5154394507408142},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5084394507408142,0.26382354378700257,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۸","boundary":[0.24033613502979279,0.5368170738220215,0.2554621994495392,0.5451306700706482]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5368170738220215},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5368170738220215},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.5368170738220215,0.25882354378700256,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5368170738220215},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5368170738220215},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.5298170738220215,0.26382354378700257,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.2386554628610611,0.5570071339607239,0.2521008551120758,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5500071339607239,0.2571008551120758,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.۱","boundary":[0.6941176652908325,0.5356294512748718,0.7092437148094177,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5356294512748718,0.6941176652908325,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"فعل","boundary":[0.6655462384223938,0.5368170738220215,0.6840336322784424,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5368170738220215},{"x":0.658823549747467,"y":0.5368170738220215},{"x":0.658823549747467,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.5368170738220215,0.658823549747467,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.6924369931221008,0.5570071339607239,0.7092437148094177,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5570071339607239,0.6907563209533691,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6672269105911255,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"قيد","boundary":[0.6655462384223938,0.5581947565078735,0.6840336322784424,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.559382438659668},{"x":0.6605042219161987,"y":0.559382438659668},{"x":0.6621848940849304,"y":0.570071280002594},{"x":0.658823549747467,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.559382438659668,0.6621848940849304,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۸۰۱.","boundary":[0.6890756487846375,0.5783848166465759,0.7092437148094177,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5914489030838013},{"x":0.653781533241272,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرف","boundary":[0.653781533241272,0.5783848166465759,0.6823529601097107,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.6168067455291748,0.5783848166465759,0.6470588445663452,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5914489030838013},{"x":0.610084056854248,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.5783848166465759,0.6117647290229797,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹.۱","boundary":[0.6924369931221008,0.5973871946334839,0.7092437148094177,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5985748171806335,0.6907563209533691,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرف","boundary":[0.6521008610725403,0.5985748171806335,0.6823529601097107,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.599762499332428},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ربط","boundary":[0.6252101063728333,0.599762499332428,0.6453781723976135,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.599762499332428},{"x":0.6201680898666382,"y":0.599762499332428},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.599762499332428,0.6218487620353699,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰.۱","boundary":[0.6840336322784424,0.6199524998664856,0.7092437148094177,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6199524998664856},{"x":0.680672287940979,"y":0.6199524998664856},{"x":0.680672287940979,"y":0.6318289637565613},{"x":0.680672287940979,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.6199524998664856,0.680672287940979,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ادات","boundary":[0.6504201889038086,0.6199524998664856,0.6756302714347839,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.6199524998664856,0.6453781723976135,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱.۱","boundary":[0.6840336322784424,0.6413301825523376,0.7092437148094177,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6413301825523376},{"x":0.680672287940979,"y":0.6413301825523376},{"x":0.680672287940979,"y":0.6555819511413574},{"x":0.680672287940979,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.6413301825523376,0.680672287940979,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصوات","boundary":[0.6403361558914185,0.6413301825523376,0.6739495992660522,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6555819511413574},{"x":0.63193279504776,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.6425178050994873,0.6369748115539551,0.6555819511413574]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5600000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6034033846855164,0.5298170738220215,0.7192857313156128,0.6625819511413574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.599762499332428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.599762499332428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.2386554628610611,0.599762499332428,0.2537815272808075,0.6092636585235596]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.599762499332428},{"x":0.25882354378700256,"y":0.599762499332428},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.599762499332428,0.25882354378700256,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.599762499332428},{"x":0.25882354378700256,"y":0.599762499332428},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.592762499332428,0.26382354378700257,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.2386554628610611,0.6211401224136353,0.2554621994495392,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6211401224136353},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6211401224136353},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6211401224136353,0.25882354378700256,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6211401224136353},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6199524998664856},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6141401224136352,0.26382354378700257,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.2386554628610611,0.6425178050994873,0.2554621994495392,0.6520190238952637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6425178050994873},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6425178050994873},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6520190238952637},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.6425178050994873,0.26050421595573425,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6425178050994873},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6355178050994873,0.26550421595573426,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۲.۱","boundary":[0.6823529601097107,0.6638954877853394,0.7092437148094177,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.6638954877853394,0.6823529601097107,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6722090244293213},{"x":0.63193279504776,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.63193279504776,0.6638954877853394,0.6722689270973206,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6722090244293213},{"x":0.63193279504776,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.62693279504776,0.6568954877853393,0.7142437148094177,0.6792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.2386554628610611,0.6638954877853394,0.2537815272808075,0.6722090244293213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6638954877853394},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6638954877853394},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6638954877853394,0.26050421595573425,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6627078652381897},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6568954877853393,0.26550421595573426,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7394958138465881,0.6888360977172852,0.7478991746902466,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.707563042640686,0.6900237798690796,0.7344537973403931,0.7007125616073608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.702563042640686,0.6830237798690796,0.7528991746902466,0.7077125616073608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.2386554628610611,0.6900237798690796,0.2537815272808075,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6830237798690796,0.2587815272808075,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.6941176652908325,0.7125890851020813,0.7109243869781494,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.7125890851020813,0.6907563209533691,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.713776707649231},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6453781723976135,0.713776707649231,0.6823529601097107,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.713776707649231},{"x":0.6453781723976135,"y":0.713776707649231},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.713776707649231,0.6453781723976135,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.713776707649231},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6370168280601501,0.706776707649231,0.7159243869781494,0.7290902442932129],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.2386554628610611,0.7125890851020813,0.2554621994495392,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7125890851020813},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7125890851020813},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.7125890851020813,0.25882354378700256,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7125890851020813},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7125890851020813},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7055890851020813,0.26382354378700257,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7422803044319153},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.2386554628610611,0.7327790856361389,0.2537815272808075,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7422803044319153},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7257790856361389,0.2587815272808075,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7126050591468811,"y":0.745843231678009},{"x":0.6924369931221008,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.6924369931221008,0.7315914630889893,0.7126050591468811,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6907563209533691,"y":0.745843231678009},{"x":0.6890756487846375,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.7315914630889893,0.6907563209533691,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6840336322784424,"y":0.745843231678009},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6554622054100037,0.7327790856361389,0.6840336322784424,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اسمی","boundary":[0.6201680898666382,0.7339667677879333,0.6504201889038086,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.7339667677879333,0.6168067455291748,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.6924369931221008,0.7529691457748413,0.7126050591468811,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.7529691457748413,0.6907563209533691,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.754156768321991},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6554622054100037,0.754156768321991,0.6840336322784424,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.754156768321991},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فعلی","boundary":[0.6218487620353699,0.754156768321991,0.6504201889038086,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.754156768321991},{"x":0.6184874176979065,"y":0.754156768321991},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.754156768321991,0.6184874176979065,0.7684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6067647290229797,0.7257790856361389,0.7176050591468811,0.7742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.754156768321991},{"x":0.2554621994495392,"y":0.754156768321991},{"x":0.2554621994495392,"y":0.764845609664917},{"x":0.2369747906923294,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.2369747906923294,0.754156768321991,0.2554621994495392,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.754156768321991},{"x":0.2554621994495392,"y":0.754156768321991},{"x":0.2554621994495392,"y":0.764845609664917},{"x":0.2369747906923294,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.747156768321991,0.2604621994495392,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7992874383926392},{"x":0.507563054561615,"y":0.7980997562408447},{"x":0.507563054561615,"y":0.8076009750366211},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.48235294222831726,0.7992874383926392,0.507563054561615,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7992874383926392},{"x":0.507563054561615,"y":0.7980997562408447},{"x":0.507563054561615,"y":0.8076009750366211},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7922874383926392,0.512563054561615,0.8146009750366211],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/hyqsvCYditZAEXKA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/rMmuNIRlOIexHKZm.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/DOekjBeFFBchsULu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003898735978022343,0.00027519873216429685,0.9987346232358147,0.9990325404096952]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.23990498483181},{"x":0.2554621994495392,"y":0.23990498483181},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.2369747906923294,0.23990498483181,0.2554621994495392,0.24821852147579193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2571428716182709,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.23990498483181,0.25882354378700256,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.23290498483181,0.26382354378700257,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۰۲.","boundary":[0.6890756487846375,0.23871733248233795,0.7126050591468811,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6571428775787354,0.23871733248233795,0.6840336322784424,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حرف","boundary":[0.6201680898666382,0.23871733248233795,0.6504201889038086,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2529691159725189},{"x":0.583193302154541,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.583193302154541,0.23871733248233795,0.6134454011917114,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.23871733248233795,0.5798319578170776,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.6924369931221008,0.2600950002670288,0.7126050591468811,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.2600950002670288,0.6924369931221008,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6554622054100037,0.2600950002670288,0.6840336322784424,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6201680898666382,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صفتی","boundary":[0.6201680898666382,0.26128265261650085,0.6504201889038086,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6134454011917114,"y":0.275534451007843},{"x":0.610084056854248,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.26128265261650085,0.6134454011917114,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7126050591468811,"y":0.294536828994751},{"x":0.6924369931221008,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۶.۲","boundary":[0.6924369931221008,0.2802850306034088,0.7126050591468811,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6924369931221008,"y":0.294536828994751},{"x":0.6907563209533691,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.2802850306034088,0.6924369931221008,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6840336322784424,"y":0.294536828994751},{"x":0.6571428775787354,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6571428775787354,0.2802850306034088,0.6840336322784424,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6504201889038086,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6218487620353699,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قیدی","boundary":[0.6201680898666382,0.28147268295288086,0.6504201889038086,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6134454011917114,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.28147268295288086,0.6168067455291748,0.29572445154190063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5764706134796143,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5714706134796143,0.23171733248233795,0.7176050591468811,0.30272445154190064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27672210335731506},{"x":0.2554621994495392,"y":0.27672210335731506},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","str":"퓨","boundary":[0.2369747906923294,0.2802850306034088,0.2554621994495392,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2554621994495392,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2554621994495392,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"후","boundary":[0.2369747906923294,0.26128265261650085,0.2554621994495392,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.23990498483181},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2554621994495392,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","str":"주","boundary":[0.2369747906923294,0.23990498483181,0.2554621994495392,0.2375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.36000001430511475,"boundary":[0.2319747906923294,0.2732850306034088,0.2604621994495392,0.2445296950340271],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2554621994495392,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.2369747906923294,0.26128265261650085,0.2554621994495392,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.26128265261650085},{"x":0.25882354378700256,"y":0.26128265261650085},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.26128265261650085,0.26050421595573425,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.25882354378700256,"y":0.26128265261650085},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.25428265261650085,0.26550421595573426,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2554621994495392,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2554621994495392,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.2369747906923294,0.28147268295288086,0.2554621994495392,0.29097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.28147268295288086},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28147268295288086},{"x":0.26050421595573425,"y":0.29097387194633484},{"x":0.25882354378700256,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.28147268295288086,0.26050421595573425,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.28147268295288086},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28147268295288086},{"x":0.26050421595573425,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.27447268295288085,0.26550421595573426,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.6924369931221008,0.3028503656387329,0.7109243869781494,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.3028503656387329,0.6907563209533691,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6403361558914185,0.3028503656387329,0.6823529601097107,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6420168280601501,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.30403801798820496,0.6420168280601501,0.3123515546321869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6353361558914185,0.2958503656387329,0.7159243869781494,0.3193515546321869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.2386554628610611,0.3028503656387329,0.2554621994495392,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.3028503656387329,0.2571428716182709,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.2958503656387329,0.2621428716182709,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7478991746902466,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7378151416778564,0.32897862792015076,0.7478991746902466,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقشهای","boundary":[0.6840336322784424,0.32897862792015076,0.7327731251716614,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نحوی","boundary":[0.6487395167350769,0.3301662802696228,0.6789916157722473,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7478991746902466,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6437395167350769,0.3231662802696228,0.7528991746902466,0.34785512161254883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.2386554628610611,0.32897862792015076,0.2537815272808075,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.32197862792015075,0.2587815272808075,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.6957983374595642,0.3527315855026245,0.7126050591468811,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.3527315855026245,0.6924369931221008,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6470588445663452,0.3527315855026245,0.6823529601097107,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.3527315855026245,0.6453781723976135,0.3622327744960785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6370168280601501,0.3457315855026245,0.7176050591468811,0.3692327744960785],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2554621994495392,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2554621994495392,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۳۷","boundary":[0.2369747906923294,0.3527315855026245,0.2554621994495392,0.36104512214660645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.35154393315315247},{"x":0.25882354378700256,"y":0.35154393315315247},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36104512214660645},{"x":0.25882354378700256,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.35154393315315247,0.26050421595573425,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3527315855026245},{"x":0.25882354378700256,"y":0.35154393315315247},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.3457315855026245,0.26550421595573426,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2554621994495392,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.2386554628610611,0.37410926818847656,0.2554621994495392,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.37410926818847656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.37410926818847656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3824228048324585},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.37410926818847656,0.25882354378700256,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.37410926818847656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.37410926818847656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.36710926818847656,0.26382354378700257,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2537815272808075,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2537815272808075,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۹","boundary":[0.2369747906923294,0.39429929852485657,0.2537815272808075,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3931116461753845},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3931116461753845},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4026128351688385},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.3931116461753845,0.26050421595573425,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.39429929852485657},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3931116461753845},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.38729929852485656,0.26550421595573426,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2537815272808075,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۰","boundary":[0.2386554628610611,0.41567695140838623,0.2537815272808075,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2537815272808075,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4086769514083862,0.2587815272808075,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.6924369931221008,0.37173396348953247,0.7126050591468811,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.37173396348953247,0.6907563209533691,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3729216158390045},{"x":0.680672287940979,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6621848940849304,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فاعل","boundary":[0.6605042219161987,0.3729216158390045,0.6823529601097107,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6571428775787354,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.3729216158390045,0.6571428775787354,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.6924369931221008,0.3919239938259125,0.7126050591468811,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.3931116461753845,0.6907563209533691,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.39429929852485657},{"x":0.680672287940979,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفعول","boundary":[0.6521008610725403,0.39429929852485657,0.6823529601097107,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6386554837226868,0.39429929852485657,0.6453781723976135,0.40855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6319748115539551,0.3659216158390045,0.7192857313156128,0.41317576241493226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۳","boundary":[0.6336134672164917,0.4144892990589142,0.6655462384223938,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.4144892990589142,0.6302521228790283,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مفعول","boundary":[0.5848739743232727,0.41567695140838623,0.6235294342041016,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.578151285648346,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5478991866111755,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صریح","boundary":[0.5462185144424438,0.4180522561073303,0.5798319578170776,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.4180522561073303,0.5445378422737122,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44893112778663635},{"x":0.63193279504776,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۳","boundary":[0.63193279504776,0.4346793293952942,0.6655462384223938,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.4346793293952942,0.6302521228790283,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6218487620353699,"y":0.450118750333786},{"x":0.5848739743232727,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مفعول","boundary":[0.5848739743232727,0.43586698174476624,0.6218487620353699,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.43586698174476624},{"x":0.578151285648346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.578151285648346,"y":0.450118750333786},{"x":0.5596638917922974,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"غير","boundary":[0.5596638917922974,0.43586698174476624,0.578151285648346,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5596638917922974,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5596638917922974,"y":0.450118750333786},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"صريح","boundary":[0.5260504484176636,0.4370546340942383,0.5596638917922974,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5193277597427368,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.4370546340942383,0.5243697762489319,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46912112832069397},{"x":0.63193279504776,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۳","boundary":[0.6302521228790283,0.4548693597316742,0.6655462384223938,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6302521228790283,"y":0.470308780670166},{"x":0.6302521228790283,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.45605701208114624,0.6302521228790283,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6218487620353699,"y":0.470308780670166},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفعول","boundary":[0.5848739743232727,0.45605701208114624,0.6218487620353699,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4572446644306183},{"x":0.578151285648346,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اضافی","boundary":[0.5478991866111755,0.4572446644306183,0.5798319578170776,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.4572446644306183,0.5428571701049805,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.3700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5126470875740051,0.40986460375785827,0.6722269105911255,0.476121128320694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49168646335601807},{"x":0.63193279504776,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۳","boundary":[0.63193279504776,0.4774346649646759,0.6655462384223938,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.4774346649646759,0.6302521228790283,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفعول","boundary":[0.5848739743232727,0.4774346649646759,0.6218487620353699,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.47862231731414795},{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.578151285648346,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حرف","boundary":[0.556302547454834,0.47862231731414795,0.578151285648346,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.5176470875740051,0.47862231731414795,0.5495798587799072,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.510688841342926},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.6924369931221008,0.5,0.7126050591468811,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5,0.6907563209533691,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قید","boundary":[0.6638655662536621,0.5,0.6823529601097107,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5},{"x":0.658823549747467,"y":0.5},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5118764638900757},{"x":0.658823549747467,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.5,0.6605042219161987,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.519002377986908},{"x":0.7126050591468811,"y":0.519002377986908},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.۳","boundary":[0.6924369931221008,0.519002377986908,0.7126050591468811,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5201900005340576,0.6907563209533691,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.521377682685852},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.6470588445663452,0.521377682685852,0.6823529601097107,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.521377682685852},{"x":0.6386554837226868,"y":0.521377682685852},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گر","boundary":[0.6252101063728333,0.521377682685852,0.6403361558914185,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.521377682685852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.521377682685852},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.521377682685852,0.6218487620353699,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5109664154052734,0.47162231731414794,0.7192857313156128,0.5402541465759277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2554621994495392,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.2386554628610611,0.4572446644306183,0.2554621994495392,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2554621994495392,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4502446644306183,0.2604621994495392,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2537815272808075,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2537815272808075,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.2386554628610611,0.47862231731414795,0.2537815272808075,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2537815272808075,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2537815272808075,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.47162231731414794,0.2587815272808075,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.2386554628610611,0.5,0.2537815272808075,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.5,0.25882354378700256,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.493,0.26382354378700257,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.521377682685852},{"x":0.2554621994495392,"y":0.521377682685852},{"x":0.2554621994495392,"y":0.529691219329834},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۸","boundary":[0.2386554628610611,0.521377682685852,0.2554621994495392,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.521377682685852},{"x":0.2554621994495392,"y":0.521377682685852},{"x":0.2554621994495392,"y":0.529691219329834},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.514377682685852,0.2604621994495392,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686},{"x":0.6941176652908325,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.6941176652908325,0.5427553653717041,0.7126050591468811,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6924369931221008,"y":0.551068902015686},{"x":0.6890756487846375,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5427553653717041,0.6924369931221008,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6823529601097107,"y":0.551068902015686},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6436975002288818,0.5427553653717041,0.6823529601097107,0.551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6386975002288818,0.5357553653717041,0.7176050591468811,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2521008551120758,"y":0.551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۰","boundary":[0.2386554628610611,0.5427553653717041,0.2521008551120758,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2521008551120758,"y":0.551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5357553653717041,0.2571008551120758,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7378151416778564,0.5688835978507996,0.7478991746902466,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطابقه","boundary":[0.6974790096282959,0.5688835978507996,0.7327731251716614,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6924369931221008,"y":0.58076012134552},{"x":0.6873949766159058,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.5688835978507996,0.6924369931221008,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5688835978507996},{"x":0.680672287940979,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6823529601097107,"y":0.58076012134552},{"x":0.653781533241272,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6521008610725403,0.5688835978507996,0.6823529601097107,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.570071280002594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6487395167350769,"y":0.58076012134552},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستوری","boundary":[0.6016806960105896,0.570071280002594,0.6487395167350769,0.58076012134552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.570071280002594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5966806960105896,0.563071280002594,0.7528991746902466,0.5865724391937256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.2386554628610611,0.5688835978507996,0.2504201829433441,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5618835978507996,0.2554201829433441,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.6941176652908325,0.5914489030838013,0.7109243869781494,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5926365852355957,0.6907563209533691,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6453781723976135,0.5926365852355957,0.6823529601097107,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.5926365852355957,0.6453781723976135,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6370168280601501,0.5856365852355957,0.7159243869781494,0.6079501218795776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.2386554628610611,0.5926365852355957,0.2521008551120758,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5856365852355957,0.2571008551120758,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"무","boundary":[0.2386554628610611,0.6140142679214478,0.2554621994495392,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"의","boundary":[0.2386554628610611,0.5938242077827454,0.2554621994495392,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6070142679214477,0.2604621994495392,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.2386554628610611,0.6128265857696533,0.2554621994495392,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6128265857696533},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6128265857696533},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6128265857696533,0.25882354378700256,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6128265857696533},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6128265857696533},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6058265857696533,0.26382354378700257,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.2386554628610611,0.6342042684555054,0.2554621994495392,0.6425178050994873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6342042684555054},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6342042684555054},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6342042684555054,0.25882354378700256,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6342042684555054},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6342042684555054},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6272042684555054,0.26382354378700257,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.6924369931221008,0.6128265857696533,0.7126050591468811,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.6128265857696533,0.6907563209533691,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6247031092643738},{"x":0.63193279504776,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حاکمیت","boundary":[0.63193279504776,0.6116389632225037,0.6823529601097107,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5915966629981995,0.6116389632225037,0.6252101063728333,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.6924369931221008,0.6342042684555054,0.7126050591468811,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6907563209533691,"y":0.646080732345581},{"x":0.6890756487846375,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.6342042684555054,0.6907563209533691,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6840336322784424,"y":0.646080732345581},{"x":0.6453781723976135,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"مطابقہ","boundary":[0.6453781723976135,0.6342042684555054,0.6840336322784424,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6369748115539551,"y":0.646080732345581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6067227125167847,0.6342042684555054,0.6369748115539551,0.646080732345581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5915966629981995,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5865966629981995,0.6046389632225037,0.7176050591468811,0.6542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۴","boundary":[0.6336134672164917,0.6532066464424133,0.6638655662536621,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.6532066464424133,0.6302521228790283,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.5697479248046875,0.6532066464424133,0.6218487620353699,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسمی","boundary":[0.5310924649238586,0.6532066464424133,0.5630252361297607,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسنادی","boundary":[0.48571428656578064,0.6543943285942078,0.5243697762489319,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.6543943285942078,0.4789915978908539,0.6686460971832275]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4706302535533905,0.6473943285942078,0.6688655662536621,0.6744584150314331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.675771951675415},{"x":0.6638655662536621,"y":0.675771951675415},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6888360977172852},{"x":0.63193279504776,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۴","boundary":[0.63193279504776,0.675771951675415,0.6638655662536621,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.675771951675415},{"x":0.6302521228790283,"y":0.675771951675415},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.675771951675415,0.6302521228790283,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.675771951675415},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.5697479248046875,0.675771951675415,0.6218487620353699,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.675771951675415},{"x":0.5630252361297607,"y":0.675771951675415},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.5310924649238586,0.675771951675415,0.5630252361297607,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.675771951675415},{"x":0.5243697762489319,"y":0.675771951675415},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5193277597427368,0.675771951675415,0.5243697762489319,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.675771951675415},{"x":0.5109243988990784,"y":0.675771951675415},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6900237798690796},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرف","boundary":[0.48235294222831726,0.675771951675415,0.5109243988990784,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.675771951675415},{"x":0.4756302535533905,"y":0.675771951675415},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6900237798690796},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ربط","boundary":[0.45378151535987854,0.675771951675415,0.4756302535533905,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6769596338272095},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6769596338272095},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6900237798690796},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.6769596338272095,0.45042017102241516,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.6924369931221008,0.6959620118141174,0.7109243869781494,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.6959620118141174,0.6907563209533691,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6554622054100037,0.6959620118141174,0.6823529601097107,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیدی","boundary":[0.6168067455291748,0.6971496343612671,0.6487395167350769,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6971496343612671},{"x":0.610084056854248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.610084056854248,"y":0.7114014029502869},{"x":0.583193302154541,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.583193302154541,0.6971496343612671,0.610084056854248,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسمی","boundary":[0.5462185144424438,0.6971496343612671,0.5764706134796143,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.6971496343612671,0.5428571701049805,0.7114014029502869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.675771951675415},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7102137804031372},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44373949885368347,0.668771951675415,0.7176050591468811,0.7172137804031372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.2386554628610611,0.6555819511413574,0.2554621994495392,0.6638954877853394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6555819511413574},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6555819511413574},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6555819511413574,0.25882354378700256,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6555819511413574},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6543943285942078},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6485819511413574,0.26382354378700257,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2537815272808075,"y":0.675771951675415},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.2386554628610611,0.6769596338272095,0.2537815272808075,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2537815272808075,"y":0.675771951675415},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6699596338272095,0.2587815272808075,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.2369747906923294,0.6971496343612671,0.2554621994495392,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.6901496343612671,0.2604621994495392,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵.۴","boundary":[0.6924369931221008,0.7185273170471191,0.7126050591468811,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.7185273170471191,0.6907563209533691,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6403361558914185,0.7197149395942688,0.6823529601097107,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.7197149395942688,0.6436975002288818,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6353361558914185,0.7127149395942688,0.7176050591468811,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.2386554628610611,0.7185273170471191,0.2521008551120758,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7115273170471191,0.2571008551120758,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7361344695091248,0.7446556091308594,0.7462185025215149,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.6957983374595642,0.7446556091308594,0.7310924530029297,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعل","boundary":[0.6739495992660522,0.7446556091308594,0.6890756487846375,0.7577196955680847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6689495992660522,0.7376556091308594,0.7512185025215149,0.7647196955680847],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.2386554628610611,0.7446556091308594,0.2504201829433441,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7376556091308594,0.2554201829433441,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7008403539657593,0.7684085369110107,0.7092437148094177,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6873949766159058,0.7684085369110107,0.6974790096282959,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6453781723976135,0.7684085369110107,0.6823529601097107,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.7684085369110107,0.6453781723976135,0.7779097557067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6386975002288818,0.7614085369110107,0.7142437148094177,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.8004750609397888},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8004750609397888},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8076009750366211},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"هشت","boundary":[0.46722689270973206,0.8004750609397888,0.49747899174690247,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.8004750609397888},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8004750609397888},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8076009750366211},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.7934750609397888,0.5024789917469025,0.8146009750366211],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/PUoubfIkNSbiRQHt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/ULXFnYSJBndibJFP.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/rZBBVzpPaBZvrQdY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003898735978022343,0.00027519873216429685,0.9987346232358147,0.9990353614366536]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.23990498483181},{"x":0.2537815272808075,"y":0.23990498483181},{"x":0.2537815272808075,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۹","boundary":[0.2386554628610611,0.23990498483181,0.2537815272808075,0.24821852147579193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2571428716182709,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.23990498483181,0.25882354378700256,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23871733248233795},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.23290498483181,0.26382354378700257,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.6924369931221008,0.2375296950340271,0.7109243869781494,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.2375296950340271,0.6907563209533691,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقوله","boundary":[0.6521008610725403,0.2375296950340271,0.6823529601097107,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.23871733248233795,0.6487395167350769,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فعل","boundary":[0.5966386795043945,0.23871733248233795,0.6184874176979065,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.23871733248233795,0.5899159908294678,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5512605309486389,0.23871733248233795,0.5747899413108826,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5260504484176636,0.23871733248233795,0.5445378422737122,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.23990498483181},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2529691159725189},{"x":0.46890756487846375,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دستوری","boundary":[0.46890756487846375,0.23990498483181,0.5142857432365417,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.23990498483181},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23990498483181},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25415676832199097},{"x":0.462184876203537,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.462184876203537,0.23990498483181,0.4638655483722687,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.6924369931221008,0.25890737771987915,0.7126050591468811,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.25890737771987915,0.6907563209533691,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6823529601097107,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6436975002288818,0.25890737771987915,0.6823529601097107,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعی","boundary":[0.5865546464920044,0.2600950002670288,0.6369748115539551,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5747899413108826,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.2600950002670288,0.5798319578170776,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5697479248046875,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.5512605309486389,0.2600950002670288,0.5697479248046875,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5394958257675171,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5210084319114685,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5210084319114685,0.2600950002670288,0.5394958257675171,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5092437267303467,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4739495813846588,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معنایی","boundary":[0.4739495813846588,0.26128265261650085,0.5092437267303467,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.26128265261650085},{"x":0.46890756487846375,"y":0.26128265261650085},{"x":0.46890756487846375,"y":0.275534451007843},{"x":0.4638655483722687,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.26128265261650085,0.46890756487846375,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۵.خلاصه","boundary":[0.6453781723976135,0.28147268295288086,0.7126050591468811,0.2921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2921615242958069},{"x":0.462184876203537,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.457184876203537,0.23171733248233795,0.7176050591468811,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2521008551120758,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.2386554628610611,0.26128265261650085,0.2521008551120758,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2521008551120758,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.25428265261650085,0.2571008551120758,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2537815272808075,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2554621994495392,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.2369747906923294,0.28147268295288086,0.2554621994495392,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2537815272808075,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2554621994495392,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.27447268295288085,0.2604621994495392,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7394958138465881,0.30878859758377075,0.7478991746902466,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.6991596817970276,0.30878859758377075,0.7344537973403931,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6689075827598572,0.30878859758377075,0.6941176652908325,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6571428775787354,0.30878859758377075,0.6638655662536621,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6084033846855164,0.30878859758377075,0.6504201889038086,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5798319578170776,0.30878859758377075,0.6033613681793213,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5747899413108826,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اریش","boundary":[0.5445378422737122,0.30878859758377075,0.5747899413108826,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دراخ","boundary":[0.5142857432365417,0.30878859758377075,0.5394958257675171,0.3206650912761688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5092857432365417,0.30178859758377075,0.7528991746902466,0.32766509127616883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2537815272808075,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2537815272808075,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.2386554628610611,0.30878859758377075,0.2537815272808075,0.31591448187828064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2571428716182709,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2571428716182709,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2571428716182709,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.30878859758377075,0.2571428716182709,0.31591448187828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2571428716182709,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2571428716182709,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.30178859758377075,0.2621428716182709,0.32291448187828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.6957983374595642,0.33135393261909485,0.7126050591468811,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6907563209533691,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.33135393261909485,0.6924369931221008,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6470588445663452,0.33135393261909485,0.6840336322784424,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6436975002288818,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.33135393261909485,0.6470588445663452,0.34085512161254883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6436975002288818,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6386975002288818,0.32435393261909484,0.7176050591468811,0.34785512161254883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۰","boundary":[0.2386554628610611,0.33135393261909485,0.2521008551120758,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.32435393261909484,0.2571008551120758,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۵","boundary":[0.2386554628610611,0.3527315855026245,0.2554621994495392,0.3622327744960785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3527315855026245},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3527315855026245},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3622327744960785},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.3527315855026245,0.26050421595573425,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3527315855026245},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.3457315855026245,0.26550421595573426,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2554621994495392,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷","boundary":[0.2386554628610611,0.37410926818847656,0.2554621994495392,0.38123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.37410926818847656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.37410926818847656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.37410926818847656,0.25882354378700256,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.37410926818847656},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3729216158390045},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.36710926818847656,0.26382354378700257,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2537815272808075,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2537815272808075,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.2386554628610611,0.39429929852485657,0.2537815272808075,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2537815272808075,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2537815272808075,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.38729929852485656,0.2587815272808075,0.41080048751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.41567695140838623},{"x":0.26386556029319763,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2655462324619293,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.24033613502979279,0.41567695140838623,0.2655462324619293,0.42399048805236816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2689075767993927,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2705882489681244,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2689075767993927,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.41567695140838623,0.2705882489681244,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2689075767993927,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2705882489681244,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.4086769514083862,0.2755882489681244,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.6957983374595642,0.35154393315315247,0.7126050591468811,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.35154393315315247,0.6924369931221008,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6453781723976135,0.35154393315315247,0.6840336322784424,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6386554837226868,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فعل","boundary":[0.6218487620353699,0.3527315855026245,0.6403361558914185,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3646080791950226},{"x":0.610084056854248,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.610084056854248,0.3527315855026245,0.6168067455291748,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.6957983374595642,0.3729216158390045,0.7126050591468811,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.3729216158390045,0.6941176652908325,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3871733844280243},{"x":0.653781533241272,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.653781533241272,0.3729216158390045,0.6840336322784424,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چینش","boundary":[0.6067227125167847,0.3729216158390045,0.6470588445663452,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5747899413108826,0.3729216158390045,0.6000000238418579,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3871733844280243},{"x":0.561344563961029,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.561344563961029,0.3729216158390045,0.5714285969734192,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.3729216158390045,0.5546218752861023,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3871733844280243},{"x":0.507563054561615,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.507563054561615,0.3729216158390045,0.5361344814300537,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.3729216158390045,0.5042017102241516,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.۶","boundary":[0.6924369931221008,0.39429929852485657,0.7126050591468811,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.39429929852485657,0.6924369931221008,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6453781723976135,0.39429929852485657,0.6823529601097107,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابتدای","boundary":[0.6033613681793213,0.39429929852485657,0.6386554837226868,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5966386795043945,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5663865804672241,0.39429929852485657,0.5966386795043945,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5647059082984924,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4073634147644043},{"x":0.561344563961029,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.39429929852485657,0.5647059082984924,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۶","boundary":[0.6924369931221008,0.4144892990589142,0.7126050591468811,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.4144892990589142,0.6924369931221008,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرانتز","boundary":[0.6521008610725403,0.41567695140838623,0.6823529601097107,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.6134454011917114,0.4168646037578583,0.6453781723976135,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4299287497997284},{"x":0.583193302154541,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چپ","boundary":[0.583193302154541,0.4180522561073303,0.6067227125167847,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4180522561073303},{"x":0.578151285648346,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.4180522561073303,0.5798319578170776,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6907563209533691,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۶۰۶.","boundary":[0.6907563209533691,0.4346793293952942,0.7126050591468811,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6470588445663452,0.43586698174476624,0.6840336322784424,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6084033846855164,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.6084033846855164,0.43586698174476624,0.6403361558914185,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6016806960105896,"y":0.450118750333786},{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5714285969734192,0.4370546340942383,0.6016806960105896,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5697479248046875,"y":0.450118750333786},{"x":0.5663865804672241,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.4370546340942383,0.5697479248046875,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۷۶۶.","boundary":[0.6907563209533691,0.4572446644306183,0.7126050591468811,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرانتز","boundary":[0.6521008610725403,0.4572446644306183,0.6823529601097107,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.6134454011917114,0.4572446644306183,0.6453781723976135,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.5697479248046875,0.4572446644306183,0.6067227125167847,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸.۶","boundary":[0.6924369931221008,0.47862231731414795,0.7126050591468811,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.47862231731414795,0.6907563209533691,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6453781723976135,0.47862231731414795,0.6823529601097107,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6067227125167847,0.47862231731414795,0.6386554837226868,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.47980996966362},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5697479248046875,0.47980996966362,0.6000000238418579,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.47980996966362},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47980996966362},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.47980996966362,0.5680672526359558,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۹۰۶.","boundary":[0.6890756487846375,0.49881234765052795,0.7126050591468811,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6453781723976135,0.49881234765052795,0.6823529601097107,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6151260733604431,0.5,0.6386554837226868,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5142517685890198},{"x":0.578151285648346,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.578151285648346,0.5,0.6067227125167847,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5630252361297607,0.5,0.5747899413108826,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5462185144424438,0.5,0.5579832196235657,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5142857432365417,0.5,0.5394958257675171,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5},{"x":0.507563054561615,"y":0.5},{"x":0.507563054561615,"y":0.5142517685890198},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دراخ","boundary":[0.48403361439704895,0.5,0.507563054561615,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5011876225471497},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5011876225471497},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.5011876225471497,0.48067227005958557,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5308788418769836},{"x":0.680672287940979,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰۶.","boundary":[0.680672287940979,0.5201900005340576,0.7126050591468811,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.521377682685852},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5308788418769836},{"x":0.63193279504776,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.63193279504776,0.521377682685852,0.6739495992660522,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.521377682685852},{"x":0.63193279504776,"y":0.521377682685852},{"x":0.63193279504776,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.521377682685852,0.63193279504776,0.5320665240287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4672689092159271,0.3457315855026245,0.7209664034843445,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4370546340942383},{"x":0.26386556029319763,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.24033613502979279,0.4370546340942383,0.26386556029319763,0.44655582308769226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4382422864437103},{"x":0.267226904630661,"y":0.44655582308769226},{"x":0.267226904630661,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.4382422864437103,0.267226904630661,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4370546340942383},{"x":0.267226904630661,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.4300546340942383,0.272226904630661,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.45843231678009033},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4572446644306183},{"x":0.26386556029319763,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.24033613502979279,0.45843231678009033,0.26386556029319763,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.45843231678009033},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4572446644306183},{"x":0.26386556029319763,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.4514323167800903,0.26886556029319764,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.47980996966362},{"x":0.26386556029319763,"y":0.47980996966362},{"x":0.26386556029319763,"y":0.489311158657074},{"x":0.24033613502979279,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.24033613502979279,0.47980996966362,0.26386556029319763,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.47980996966362},{"x":0.2689075767993927,"y":0.47980996966362},{"x":0.2689075767993927,"y":0.489311158657074},{"x":0.2689075767993927,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.47980996966362,0.2689075767993927,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.47980996966362},{"x":0.2689075767993927,"y":0.47980996966362},{"x":0.2689075767993927,"y":0.489311158657074},{"x":0.24033613502979279,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.47280996966362,0.2739075767993927,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5095011591911316},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.24033613502979279,0.5011876225471497,0.2655462324619293,0.5095011591911316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5011876225471497},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5011876225471497},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"...","boundary":[0.2689075767993927,0.5011876225471497,0.27563026547431946,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5011876225471497},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5095011591911316},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.493,0.28063026547431946,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7378151416778564,0.5475059151649475,0.7478991746902466,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5605700612068176},{"x":0.702521026134491,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.702521026134491,0.5475059151649475,0.7327731251716614,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چینش","boundary":[0.6605042219161987,0.5475059151649475,0.6957983374595642,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6285714507102966,0.5475059151649475,0.6571428775787354,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6151260733604431,0.5475059151649475,0.6268907785415649,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.5475059151649475,0.6117647290229797,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.5579832196235657,0.5475059151649475,0.5949580073356628,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.5243697762489319,0.5475059151649475,0.5529412031173706,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.4907563030719757,0.5475059151649475,0.5176470875740051,0.5605700612068176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4857563030719757,0.5405059151649475,0.7528991746902466,0.5675700612068176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.2386554628610611,0.5475059151649475,0.2571428716182709,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5475059151649475},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5475059151649475},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5570071339607239},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.5475059151649475,0.26218488812446594,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5475059151649475},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5475059151649475},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5405059151649475,0.26718488812446595,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7126050591468811,"y":0.58076012134552},{"x":0.6957983374595642,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۷","boundary":[0.6957983374595642,0.5712589025497437,0.7126050591468811,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6924369931221008,"y":0.58076012134552},{"x":0.6890756487846375,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5712589025497437,0.6924369931221008,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6823529601097107,"y":0.58076012134552},{"x":0.6453781723976135,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6453781723976135,0.5712589025497437,0.6823529601097107,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6436975002288818,"y":0.58076012134552},{"x":0.6420168280601501,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.5712589025497437,0.6436975002288818,0.58076012134552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7126050591468811,"y":0.58076012134552},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6370168280601501,0.5642589025497436,0.7176050591468811,0.58776012134552],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.570071280002594},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5712589025497437},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.2386554628610611,0.570071280002594,0.26386556029319763,0.5819477438926697]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5831353664398193},{"x":0.267226904630661,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".....","boundary":[0.2705882489681244,0.5712589025497437,0.2806722819805145,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5618835978507996,0.28567228198051453,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5926365852355957},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5914489030838013},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.24033613502979279,0.5926365852355957,0.26386556029319763,0.6021377444267273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6021377444267273},{"x":0.267226904630661,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.5926365852355957,0.2689075767993927,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.5856365852355957,0.2739075767993927,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.24033613502979279,0.6128265857696533,0.2655462324619293,0.6223278045654297]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.6128265857696533,0.2705882489681244,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.6058265857696533,0.2755882489681244,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.24033613502979279,0.6342042684555054,0.2655462324619293,0.6437054872512817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.2689075767993927,0.6342042684555054,0.2689075767993927,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.6272042684555054,0.2739075767993927,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.6924369931221008,0.5914489030838013,0.7126050591468811,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5914489030838013,0.6907563209533691,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.6470588445663452,0.5914489030838013,0.6823529601097107,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6151260733604431,0.5914489030838013,0.6403361558914185,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6016806960105896,0.5914489030838013,0.6117647290229797,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.5512605309486389,0.5914489030838013,0.5949580073356628,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5126050710678101,0.5914489030838013,0.5428571701049805,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دستوری","boundary":[0.4605042040348053,0.5914489030838013,0.5058823823928833,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6057007312774658},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.5914489030838013,0.45378151535987854,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.6924369931221008,0.6128265857696533,0.7126050591468811,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.6128265857696533,0.6907563209533691,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.6470588445663452,0.6128265857696533,0.6823529601097107,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6270784139633179},{"x":0.610084056854248,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اطلاع","boundary":[0.610084056854248,0.6128265857696533,0.6403361558914185,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کهنه","boundary":[0.5747899413108826,0.6128265857696533,0.6033613681793213,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.6128265857696533,0.5680672526359558,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.556302547454834,"y":0.6128265857696533},{"x":0.556302547454834,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نو","boundary":[0.5462185144424438,0.6128265857696533,0.556302547454834,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5277311205863953,0.6128265857696533,0.5411764979362488,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.4907563030719757,0.6128265857696533,0.5210084319114685,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48235294222831726,0.6128265857696533,0.4907563030719757,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.646080732345581},{"x":0.6924369931221008,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۷","boundary":[0.6924369931221008,0.6318289637565613,0.7126050591468811,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6907563209533691,"y":0.646080732345581},{"x":0.6890756487846375,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.6318289637565613,0.6907563209533691,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معرفگی","boundary":[0.6403361558914185,0.6330166459083557,0.6840336322784424,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6484560370445251},{"x":0.63193279504776,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.6342042684555054,0.6369748115539551,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۷","boundary":[0.6924369931221008,0.6532066464424133,0.7126050591468811,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.6532066464424133,0.6907563209533691,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6662707924842834},{"x":0.658823549747467,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6571428775787354,0.6532066464424133,0.6840336322784424,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانداری","boundary":[0.6016806960105896,0.6543943285942078,0.6521008610725403,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.6555819511413574,0.5983193516731262,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.675771951675415},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶.۷","boundary":[0.6924369931221008,0.675771951675415,0.7126050591468811,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.675771951675415},{"x":0.6907563209533691,"y":0.675771951675415},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.675771951675415,0.6924369931221008,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.675771951675415},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ضمیرگذاری","boundary":[0.6134454011917114,0.675771951675415,0.6840336322784424,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6769596338272095},{"x":0.610084056854248,"y":0.6769596338272095},{"x":0.610084056854248,"y":0.6900237798690796},{"x":0.605042040348053,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.6769596338272095,0.610084056854248,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷.۷","boundary":[0.6924369931221008,0.6971496343612671,0.7126050591468811,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.6971496343612671,0.6907563209533691,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.6470588445663452,0.6971496343612671,0.6823529601097107,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیدها","boundary":[0.6084033846855164,0.6971496343612671,0.6403361558914185,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.6971496343612671,0.6016806960105896,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6971496343612671},{"x":0.583193302154541,"y":0.6971496343612671},{"x":0.583193302154541,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5512605309486389,0.6971496343612671,0.583193302154541,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.5142857432365417,0.6971496343612671,0.5445378422737122,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.4773109257221222,0.6971496343612671,0.5058823823928833,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.6971496343612671,0.4756302535533905,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۸.۷","boundary":[0.6924369931221008,0.7185273170471191,0.7126050591468811,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.7185273170471191,0.6907563209533691,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6403361558914185,0.7185273170471191,0.6823529601097107,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.7197149395942688,0.6420168280601501,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7268408536911011},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.5844489030838013,0.7209664034843445,0.7338408536911011],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.2386554628610611,0.6555819511413574,0.2655462324619293,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6485819511413574,0.2705462324619293,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6769596338272095},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6769596338272095},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.24033613502979279,0.6769596338272095,0.26386556029319763,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6852731704711914},{"x":0.267226904630661,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.6769596338272095,0.2689075767993927,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6852731704711914},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.6699596338272095,0.2739075767993927,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۴","boundary":[0.2386554628610611,0.6971496343612671,0.2655462324619293,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2705882489681244,"y":0.705463171005249},{"x":0.267226904630661,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.6971496343612671,0.2705882489681244,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6901496343612671,0.2755882489681244,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7185273170471191},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7185273170471191},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.2386554628610611,0.7185273170471191,0.26386556029319763,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7185273170471191},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7185273170471191},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7115273170471191,0.26886556029319764,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7378151416778564,0.7446556091308594,0.7478991746902466,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7565320730209351},{"x":0.707563042640686,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.707563042640686,0.7446556091308594,0.7327731251716614,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7446556091308594},{"x":0.702521026134491,"y":0.7446556091308594},{"x":0.702521026134491,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6739495992660522,0.7446556091308594,0.702521026134491,0.7565320730209351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6689495992660522,0.7376556091308594,0.7528991746902466,0.7635320730209351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.2386554628610611,0.7446556091308594,0.2571428716182709,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7376556091308594,0.2621428716182709,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۸.","boundary":[0.6890756487846375,0.7672209143638611,0.7126050591468811,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6470588445663452,0.7672209143638611,0.6823529601097107,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.7672209143638611,0.6453781723976135,0.7767220735549927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6370168280601501,0.7602209143638611,0.7176050591468811,0.7837220735549927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.7553443908691406,0.5798319578170776,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.7483443908691406,0.5848319578170776,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2655462324619293,"y":0.775534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.2386554628610611,0.7672209143638611,0.2655462324619293,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2655462324619293,"y":0.775534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7602209143638611,0.2705462324619293,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48403361439704895,"y":0.805225670337677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.4756302535533905,0.7992874383926392,0.48403361439704895,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48403361439704895,"y":0.805225670337677},{"x":0.4756302535533905,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.7922874383926392,0.48903361439704895,0.812225670337677],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/BtEcvRTXwJoHKQBh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/bWBRjkJMNVyXfFpG.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/fEYlgRCvmzVWvifA.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00039269825690934636,0.00027519873216429685,0.9987289739176005,0.9990353614366536]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.23990498483181},{"x":0.2655462324619293,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2655462324619293,"y":0.24821852147579193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.2386554628610611,0.23990498483181,0.2655462324619293,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.23990498483181},{"x":0.2655462324619293,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2655462324619293,"y":0.24821852147579193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.23290498483181,0.2705462324619293,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2600950002670288},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2695961892604828},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.24033613502979279,0.26128265261650085,0.26386556029319763,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2689075767993927,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2695961892604828},{"x":0.267226904630661,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.26128265261650085,0.2689075767993927,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2695961892604828},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.25428265261650085,0.2739075767993927,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.28147268295288086},{"x":0.26386556029319763,"y":0.28147268295288086},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.24033613502979279,0.28147268295288086,0.26386556029319763,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.28147268295288086},{"x":0.26386556029319763,"y":0.28147268295288086},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.27447268295288085,0.26886556029319764,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3028503656387329},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹","boundary":[0.2386554628610611,0.3028503656387329,0.26386556029319763,0.3123515546321869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3028503656387329},{"x":0.267226904630661,"y":0.3028503656387329},{"x":0.267226904630661,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.3028503656387329,0.267226904630661,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.267226904630661,"y":0.3028503656387329},{"x":0.267226904630661,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.2958503656387329,0.272226904630661,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3242280185222626},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3242280185222626},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.2386554628610611,0.3242280185222626,0.26386556029319763,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3242280185222626},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3242280185222626},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.31722801852226257,0.26886556029319764,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲۰۸.","boundary":[0.6890756487846375,0.2375296950340271,0.7126050591468811,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2375296950340271},{"x":0.680672287940979,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6823529601097107,"y":0.25059381127357483},{"x":0.653781533241272,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.653781533241272,0.2375296950340271,0.6823529601097107,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2517814636230469},{"x":0.63193279504776,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.23871733248233795,0.6504201889038086,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.23990498483181},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.5882353186607361,0.23990498483181,0.6201680898666382,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.23990498483181},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23990498483181},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.23990498483181,0.5848739743232727,0.2529691159725189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5748319578170776,0.23171733248233795,0.7176050591468811,0.25759381127357484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6352941393852234,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۸","boundary":[0.6352941393852234,0.25890737771987915,0.6638655662536621,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.25890737771987915,0.6302521228790283,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.5983193516731262,0.25890737771987915,0.6218487620353699,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5478991866111755,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.5478991866111755,0.25890737771987915,0.5915966629981995,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5411764979362488,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5193277597427368,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیرو","boundary":[0.5193277597427368,0.2600950002670288,0.5411764979362488,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5126050710678101,"y":0.275534451007843},{"x":0.5042017102241516,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5042017102241516,0.2600950002670288,0.5126050710678101,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2600950002670288},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2600950002670288},{"x":0.49747899174690247,"y":0.275534451007843},{"x":0.4773109257221222,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4773109257221222,0.2600950002670288,0.49747899174690247,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2600950002670288},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2600950002670288},{"x":0.47058823704719543,"y":0.275534451007843},{"x":0.44873949885368347,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.44873949885368347,0.2600950002670288,0.47058823704719543,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4470588266849518,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4470588266849518,"y":0.275534451007843},{"x":0.4470588266849518,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.26128265261650085,0.4470588266849518,0.275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4470588266849518,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4420588266849518,0.2530950002670288,0.6688655662536621,0.281346798658371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6638655662536621,"y":0.294536828994751},{"x":0.6336134672164917,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۸","boundary":[0.6336134672164917,0.2802850306034088,0.6638655662536621,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2802850306034088},{"x":0.63193279504776,"y":0.2802850306034088},{"x":0.63193279504776,"y":0.294536828994751},{"x":0.6285714507102966,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.2802850306034088,0.63193279504776,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6218487620353699,"y":0.294536828994751},{"x":0.5983193516731262,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.5983193516731262,0.2802850306034088,0.6218487620353699,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5915966629981995,"y":0.294536828994751},{"x":0.5478991866111755,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.5478991866111755,0.2802850306034088,0.5915966629981995,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5411764979362488,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5193277597427368,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرو","boundary":[0.5193277597427368,0.28147268295288086,0.5411764979362488,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5126050710678101,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5042017102241516,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5042017102241516,0.28147268295288086,0.5126050710678101,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.28147268295288086},{"x":0.49747899174690247,"y":0.28147268295288086},{"x":0.49747899174690247,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4773109257221222,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4773109257221222,0.28147268295288086,0.49747899174690247,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.28147268295288086},{"x":0.47058823704719543,"y":0.28147268295288086},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4436974823474884,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.4436974823474884,0.28147268295288086,0.47058823704719543,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.28147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.28147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دستوری","boundary":[0.3949579894542694,0.28147268295288086,0.43697479367256165,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.28147268295288086},{"x":0.38655462861061096,"y":0.28147268295288086},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.28147268295288086,0.38655462861061096,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۳۰۸.","boundary":[0.6890756487846375,0.30166271328926086,0.7126050591468811,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.6201680898666382,0.30166271328926086,0.6823529601097107,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.5966386795043945,0.30166271328926086,0.6134454011917114,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موصولی","boundary":[0.5361344814300537,0.3028503656387329,0.5899159908294678,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۴۰۸.","boundary":[0.6890756487846375,0.3230403661727905,0.7126050591468811,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.6386554837226868,0.3230403661727905,0.6823529601097107,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3230403661727905},{"x":0.63193279504776,"y":0.3230403661727905},{"x":0.63193279504776,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موصولی","boundary":[0.5865546464920044,0.3230403661727905,0.63193279504776,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3230403661727905},{"x":0.578151285648346,"y":0.3230403661727905},{"x":0.578151285648346,"y":0.33847981691360474},{"x":0.529411792755127,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحدیدی","boundary":[0.529411792755127,0.3230403661727905,0.578151285648346,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5176470875740051,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.3242280185222626,0.5226891040802002,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.4941176474094391,0.3242280185222626,0.5109243988990784,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4907563030719757,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4436974823474884,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحدیدی","boundary":[0.4436974823474884,0.3242280185222626,0.4907563030719757,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3254156708717346},{"x":0.440336138010025,"y":0.3254156708717346},{"x":0.440336138010025,"y":0.3396674692630768},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.3254156708717346,0.440336138010025,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵.۸","boundary":[0.6924369931221008,0.3444180488586426,0.7126050591468811,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.3444180488586426,0.6907563209533691,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35866984724998474},{"x":0.658823549747467,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6571428775787354,0.3444180488586426,0.6840336322784424,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.6084033846855164,0.3456057012081146,0.6521008610725403,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"متممی","boundary":[0.5647059082984924,0.34679335355758667,0.6016806960105896,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.36104512214660645},{"x":0.556302547454834,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.34679335355758667,0.5596638917922974,0.36104512214660645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3781932842731476,0.27447268295288085,0.7176050591468811,0.3668574697971344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۸","boundary":[0.6336134672164917,0.36579573154449463,0.6638655662536621,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.36579573154449463},{"x":0.63193279504776,"y":0.36579573154449463},{"x":0.63193279504776,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.36579573154449463,0.63193279504776,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3800475001335144},{"x":0.605042040348053,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.605042040348053,0.36579573154449463,0.6218487620353699,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3800475001335144},{"x":0.556302547454834,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متممی","boundary":[0.556302547454834,0.36579573154449463,0.5983193516731262,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"فاعلی","boundary":[0.5226891040802002,0.36579573154449463,0.5495798587799072,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.3669833838939667,0.5176470875740051,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۵۰۸.","boundary":[0.6352941393852234,0.38598576188087463,0.6655462384223938,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6285714507102966,0.38598576188087463,0.6386554837226868,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6067227125167847,0.38598576188087463,0.6252101063728333,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متممی","boundary":[0.5630252361297607,0.3871733844280243,0.6000000238418579,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مفعول","boundary":[0.5176470875740051,0.3871733844280243,0.5495798587799072,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5058823823928833,"y":0.38836103677749634},{"x":0.507563054561615,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"صريح","boundary":[0.4756302535533905,0.38836103677749634,0.507563054561615,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4026128351688385},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.3895486891269684,0.4722689092159271,0.4026128351688385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4002375304698944},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.46222689270973205,0.35998338389396667,0.6705462384223938,0.4072375304698944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42399048805236816},{"x":0.63193279504776,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۵.۸","boundary":[0.63193279504776,0.40855106711387634,0.6655462384223938,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.40855106711387634,0.6302521228790283,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.6067227125167847,0.40855106711387634,0.6218487620353699,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5983193516731262,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متممی","boundary":[0.5579832196235657,0.40855106711387634,0.5983193516731262,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5142857432365417,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفعول","boundary":[0.5142857432365417,0.4073634147644043,0.5512605309486389,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حرف","boundary":[0.4773109257221222,0.4073634147644043,0.5058823823928833,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4073634147644043},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4073634147644043},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42161521315574646},{"x":0.43361344933509827,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.43361344933509827,0.4073634147644043,0.47058823704719543,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶۸.","boundary":[0.6890756487846375,0.4299287497997284,0.7126050591468811,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6436975002288818,0.4299287497997284,0.6823529601097107,0.4394299387931824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4394299387931824},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.42861344933509826,0.4003634147644043,0.7159243869781494,0.4464299387931824],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3456057012081146},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2655462324619293,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۴","boundary":[0.2386554628610611,0.3456057012081146,0.2655462324619293,0.35391923785209656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2705882489681244,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2689075767993927,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.3456057012081146,0.2705882489681244,0.35391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2705882489681244,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.3386057012081146,0.2755882489681244,0.36091923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.2386554628610611,0.36579573154449463,0.2655462324619293,0.3752969205379486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2705882489681244,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3752969205379486},{"x":0.267226904630661,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.36579573154449463,0.2705882489681244,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.3587957315444946,0.2755882489681244,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2655462324619293,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۴","boundary":[0.2386554628610611,0.38836103677749634,0.2655462324619293,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2655462324619293,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.38136103677749633,0.2705462324619293,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.40855106711387634},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4180522561073303},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۵","boundary":[0.24033613502979279,0.40855106711387634,0.2655462324619293,0.4180522561073303]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4168646037578583},{"x":0.267226904630661,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.4073634147644043,0.2689075767993927,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4180522561073303},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.40155106711387634,0.2739075767993927,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.24033613502979279,0.4299287497997284,0.2655462324619293,0.4394299387931824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4394299387931824},{"x":0.267226904630661,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.267226904630661,0.4299287497997284,0.2705882489681244,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.4229287497997284,0.2755882489681244,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7058823704719543,0.45605701208114624,0.7495798468589783,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4572446644306183},{"x":0.702521026134491,"y":0.4572446644306183},{"x":0.702521026134491,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.4572446644306183,0.702521026134491,0.4679335057735443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6958403539657593,0.44905701208114623,0.7545798468589783,0.47374585342407227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4572446644306183},{"x":0.26050421595573425,"y":0.45605701208114624},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۷","boundary":[0.2386554628610611,0.4572446644306183,0.26050421595573425,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4572446644306183},{"x":0.26050421595573425,"y":0.45605701208114624},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4502446644306183,0.26550421595573426,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.47980996966362},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47980996966362},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4928741157054901},{"x":0.729411780834198,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.729411780834198,0.47980996966362,0.7495798468589783,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.47980996966362},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47980996966362},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4928741157054901},{"x":0.707563042640686,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.707563042640686,0.47980996966362,0.7260504364967346,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.47980996966362},{"x":0.702521026134491,"y":0.47980996966362},{"x":0.702521026134491,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6689075827598572,0.47980996966362,0.702521026134491,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.47980996966362},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47980996966362},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4928741157054901},{"x":0.658823549747467,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.658823549747467,0.47980996966362,0.6638655662536621,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47980996966362},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.6184874176979065,0.47980996966362,0.6521008610725403,0.4928741157054901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47980996966362},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6134874176979065,0.47280996966362,0.7545798468589783,0.4998741157054901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2554621994495392,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2571428716182709,"y":0.489311158657074},{"x":0.2386554628610611,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.2386554628610611,0.4821852743625641,0.2571428716182709,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.48099762201309204},{"x":0.26386556029319763,"y":0.48099762201309204},{"x":0.26386556029319763,"y":0.489311158657074},{"x":0.26050421595573425,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.26050421595573425,0.48099762201309204,0.26386556029319763,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641},{"x":0.26386556029319763,"y":0.48099762201309204},{"x":0.26386556029319763,"y":0.489311158657074},{"x":0.2386554628610611,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4751852743625641,0.26886556029319764,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5023753046989441},{"x":0.75126051902771,"y":0.5023753046989441},{"x":0.75126051902771,"y":0.519002377986908},{"x":0.7310924530029297,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7310924530029297,0.5023753046989441,0.75126051902771,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7260504364967346,"y":0.519002377986908},{"x":0.707563042640686,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7058823704719543,0.5023753046989441,0.7260504364967346,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7042016983032227,"y":0.519002377986908},{"x":0.6621848940849304,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.6621848940849304,0.5035629272460938,0.7042016983032227,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6571428775787354,"y":0.519002377986908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6201680898666382,0.5035629272460938,0.6571428775787354,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.5035629272460938,0.6168067455291748,0.5201900005340576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5035629272460938},{"x":0.75126051902771,"y":0.5023753046989441},{"x":0.75126051902771,"y":0.519002377986908},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6101260733604431,0.49656292724609374,0.75626051902771,0.526002377986908],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5059382319450378},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.2386554628610611,0.5059382319450378,0.26050421595573425,0.5142517685890198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5059382319450378},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5142517685890198},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.5059382319450378,0.2655462324619293,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.49893823194503784,0.2705462324619293,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7478991746902466,"y":0.529691219329834},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7226890921592712,0.5308788418769836,0.7478991746902466,0.5415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7478991746902466,"y":0.529691219329834},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7176890921592712,0.5238788418769836,0.7528991746902466,0.5485676832199097],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5308788418769836},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5308788418769836},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.2386554628610611,0.5308788418769836,0.26050421595573425,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5308788418769836},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5308788418769836},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5238788418769836,0.26550421595573426,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48739495873451233,"y":0.805225670337677},{"x":0.4773109257221222,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ده","boundary":[0.4773109257221222,0.7992874383926392,0.48739495873451233,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48739495873451233,"y":0.805225670337677},{"x":0.4773109257221222,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.7922874383926392,0.49239495873451233,0.812225670337677],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/lEcnlRIswQZqzMmR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/fpemautSRhbccrCp.jpg","blurred":"/storage/books/647d7733693afac3/pages/eiVzVDffjgOpbCEg.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00039269825690934636,0.00029494586778083494,0.9987120259629578,0.9990254878776941]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3551068902015686},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3551068902015686},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"رسی","boundary":[0.2537815272808075,0.3551068902015686,0.27563026547431946,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.35629454255104065},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35629454255104065},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3646080791950226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.35629454255104065,0.24369747936725616,0.3646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.35629454255104065},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3551068902015686},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3646080791950226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.2336554628610611,0.34929454255104064,0.28063026547431946,0.3716080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.255344420671463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.255344420671463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6873949766159058,0.255344420671463,0.7596638798713684,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7478991746902466,0.28384798765182495,0.7613445520401001,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7411764860153198,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7092437148094177,0.28384798765182495,0.7411764860153198,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6974790096282959,0.28384798765182495,0.7042016983032227,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6907563209533691,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6621848940849304,0.28384798765182495,0.6907563209533691,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6554622054100037,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6201680898666382,0.28384798765182495,0.6554622054100037,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2992874085903168},{"x":0.583193302154541,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.583193302154541,0.28384798765182495,0.6134454011917114,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2992874085903168},{"x":0.556302547454834,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.556302547454834,0.28384798765182495,0.5764706134796143,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5260504484176636,0.28384798765182495,0.5495798587799072,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2992874085903168},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.48571428656578064,0.28384798765182495,0.5193277597427368,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2992874085903168},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46890756487846375,0.28384798765182495,0.4789915978908539,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.28384798765182495},{"x":0.462184876203537,"y":0.28384798765182495},{"x":0.462184876203537,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطبان","boundary":[0.4117647111415863,0.28384798765182495,0.462184876203537,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.28384798765182495},{"x":0.40504202246665955,"y":0.28384798765182495},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2992874085903168},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.36974790692329407,0.28384798765182495,0.40504202246665955,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3663865625858307,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.3445378243923187,0.28384798765182495,0.3663865625858307,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.28384798765182495},{"x":0.33781513571739197,"y":0.28384798765182495},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.3042016923427582,0.28384798765182495,0.33781513571739197,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2974790036678314,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2992874085903168},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.27394959330558777,0.28384798765182495,0.2974790036678314,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.28384798765182495},{"x":0.267226904630661,"y":0.28384798765182495},{"x":0.267226904630661,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24369747936725616,0.28384798765182495,0.267226904630661,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.28384798765182495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28384798765182495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.28384798765182495,0.24201680719852448,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطبان","boundary":[0.7092437148094177,0.3052256405353546,0.7613445520401001,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3052256405353546},{"x":0.702521026134491,"y":0.3052256405353546},{"x":0.702521026134491,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6739495992660522,0.3052256405353546,0.702521026134491,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6504201889038086,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6504201889038086,0.3052256405353546,0.6672269105911255,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6134454011917114,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6134454011917114,0.3052256405353546,0.6436975002288818,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6067227125167847,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5462185144424438,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5462185144424438,0.3052256405353546,0.6067227125167847,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5109243988990784,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5109243988990784,0.3052256405353546,0.5394958257675171,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5025210380554199,"y":0.32185274362564087},{"x":0.48067227005958557,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.48067227005958557,0.3052256405353546,0.5025210380554199,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4739495813846588,"y":0.32185274362564087},{"x":0.46890756487846375,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.3052256405353546,0.4739495813846588,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3052256405353546},{"x":0.462184876203537,"y":0.3052256405353546},{"x":0.462184876203537,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4268907606601715,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.4268907606601715,0.3052256405353546,0.462184876203537,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3052256405353546},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3052256405353546},{"x":0.42016807198524475,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3848739564418793,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.3848739564418793,0.3052256405353546,0.42016807198524475,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3781512677669525,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3663865625858307,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3663865625858307,0.3052256405353546,0.3781512677669525,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3630252182483673,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3344537913799286,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.3344537913799286,0.3052256405353546,0.3630252182483673,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3327731192111969,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3176470696926117,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3176470696926117,0.3052256405353546,0.3327731192111969,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3042016923427582,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.2386554628610611,0.3052256405353546,0.3042016923427582,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3444180488586426},{"x":0.756302535533905,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.756302535533905,0.32897862792015076,0.7613445520401001,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.32897862792015076},{"x":0.75126051902771,"y":0.32897862792015076},{"x":0.75126051902771,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.6907563209533691,0.32897862792015076,0.75126051902771,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6890756487846375,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارشدند","boundary":[0.6504201889038086,0.32897862792015076,0.6890756487846375,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.32897862792015076,0.6436975002288818,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.32897862792015076},{"x":0.63193279504776,"y":0.32897862792015076},{"x":0.63193279504776,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.6033613681793213,0.32897862792015076,0.63193279504776,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.5680672526359558,0.32897862792015076,0.6016806960105896,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.32897862792015076},{"x":0.561344563961029,"y":0.32897862792015076},{"x":0.561344563961029,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5512605309486389,0.32897862792015076,0.561344563961029,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5159664154052734,0.32897862792015076,0.5445378422737122,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5092437267303467,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3444180488586426},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.48739495873451233,0.32897862792015076,0.5092437267303467,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.32897862792015076},{"x":0.48571428656578064,"y":0.32897862792015076},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4436974823474884,0.32897862792015076,0.48571428656578064,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.32897862792015076},{"x":0.43697479367256165,"y":0.32897862792015076},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3444180488586426},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.40168067812919617,0.32897862792015076,0.43697479367256165,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3966386616230011,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3815126121044159,0.32897862792015076,0.3966386616230011,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3781512677669525,0.32897862792015076,0.3815126121044159,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.32897862792015076},{"x":0.37142857909202576,"y":0.32897862792015076},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3613445460796356,0.32897862792015076,0.37142857909202576,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.32897862792015076},{"x":0.35630252957344055,"y":0.32897862792015076},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3444180488586426},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرط","boundary":[0.32773110270500183,0.32897862792015076,0.35630252957344055,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3210084140300751,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.2823529541492462,0.32897862792015076,0.3210084140300751,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.32897862792015076},{"x":0.27563026547431946,"y":0.32897862792015076},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.2386554628610611,0.32897862792015076,0.27563026547431946,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36579573154449463},{"x":0.75126051902771,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.75126051902771,0.3503562808036804,0.7613445520401001,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7260504364967346,0.3503562808036804,0.7445378303527832,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6974790096282959,0.3503562808036804,0.7193277478218079,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6705882549285889,0.3503562808036804,0.6873949766159058,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6369748115539551,0.3503562808036804,0.6672269105911255,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"B1","boundary":[0.6134454011917114,0.3503562808036804,0.6268907785415649,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36579573154449463},{"x":0.605042040348053,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.605042040348053,0.3503562808036804,0.6084033846855164,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3503562808036804},{"x":0.605042040348053,"y":0.3503562808036804},{"x":0.605042040348053,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.3503562808036804,0.605042040348053,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5949580073356628,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5815126299858093,0.3503562808036804,0.5949580073356628,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.5462185144424438,0.3503562808036804,0.5747899413108826,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5310924649238586,0.3503562808036804,0.5378151535987854,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.48739495873451233,0.3503562808036804,0.5243697762489319,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3503562808036804},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3503562808036804},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36579573154449463},{"x":0.45042017102241516,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.45042017102241516,0.3503562808036804,0.48067227005958557,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4470588266849518,"y":0.36579573154449463},{"x":0.42184874415397644,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.42184874415397644,0.3503562808036804,0.4470588266849518,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3503562808036804},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3503562808036804},{"x":0.42016807198524475,"y":0.36579573154449463},{"x":0.40168067812919617,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.40168067812919617,0.3503562808036804,0.42016807198524475,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3932773172855377,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3680672347545624,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.3680672347545624,0.3503562808036804,0.3932773172855377,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3663865625858307,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3613445460796356,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.3503562808036804,0.3663865625858307,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3503562808036804},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3503562808036804},{"x":0.35630252957344055,"y":0.36579573154449463},{"x":0.33781513571739197,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.33781513571739197,0.3503562808036804,0.35630252957344055,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3310924470424652,"y":0.36579573154449463},{"x":0.30924370884895325,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.30924370884895325,0.3503562808036804,0.3310924470424652,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.29243698716163635,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29243698716163635,0.3503562808036804,0.3025210201740265,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2857142984867096,"y":0.36579573154449463},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.26050421595573425,0.3503562808036804,0.2857142984867096,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3871733844280243},{"x":0.75126051902771,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.75126051902771,0.37173396348953247,0.7613445520401001,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.7260504364967346,0.37173396348953247,0.7495798468589783,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7126050591468811,0.37173396348953247,0.7193277478218079,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6773109436035156,0.37173396348953247,0.7058823704719543,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6655462384223938,0.37173396348953247,0.6756302714347839,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.37173396348953247},{"x":0.658823549747467,"y":0.37173396348953247},{"x":0.658823549747467,"y":0.3871733844280243},{"x":0.653781533241272,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.37173396348953247,0.658823549747467,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.6184874176979065,0.37173396348953247,0.6470588445663452,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6168067455291748,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.5966386795043945,0.37173396348953247,0.6168067455291748,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.37173396348953247,0.5865546464920044,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.5243697762489319,0.37173396348953247,0.5596638917922974,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاشته","boundary":[0.4789915978908539,0.37173396348953247,0.5193277597427368,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4739495813846588,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3871733844280243},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.44873949885368347,0.37173396348953247,0.4739495813846588,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.37173396348953247},{"x":0.44873949885368347,"y":0.37173396348953247},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.37173396348953247,0.44873949885368347,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.37173396348953247},{"x":0.440336138010025,"y":0.37173396348953247},{"x":0.440336138010025,"y":0.3871733844280243},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.42016807198524475,0.37173396348953247,0.440336138010025,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.37173396348953247},{"x":0.413445383310318,"y":0.37173396348953247},{"x":0.413445383310318,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.3613445460796356,0.37173396348953247,0.413445383310318,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.37173396348953247},{"x":0.35630252957344055,"y":0.37173396348953247},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3871733844280243},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.33949580788612366,0.37173396348953247,0.35630252957344055,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.37173396348953247},{"x":0.33781513571739197,"y":0.37173396348953247},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3871733844280243},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عمد","boundary":[0.30924370884895325,0.37173396348953247,0.33781513571739197,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3025210201740265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.2705882489681244,0.37173396348953247,0.3025210201740265,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2689075767993927,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2521008551120758,0.37173396348953247,0.2689075767993927,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2386554628610611,0.37173396348953247,0.24537815153598785,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7243697643280029,0.39429929852485657,0.7613445520401001,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکرده","boundary":[0.6873949766159058,0.39429929852485657,0.7176470756530762,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.39429929852485657},{"x":0.680672287940979,"y":0.39429929852485657},{"x":0.680672287940979,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6470588445663452,0.39429929852485657,0.680672287940979,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6487395167350769,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.39429929852485657,0.6487395167350769,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5966386795043945,0.39429929852485657,0.6386554837226868,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5899159908294678,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.5579832196235657,0.39429929852485657,0.5899159908294678,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5378151535987854,0.39429929852485657,0.5546218752861023,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.4907563030719757,0.39429929852485657,0.5310924649238586,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.39429929852485657},{"x":0.48403361439704895,"y":0.39429929852485657},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4097387194633484},{"x":0.462184876203537,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.462184876203537,0.39429929852485657,0.48403361439704895,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.39429929852485657},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39429929852485657},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناخواسته","boundary":[0.4000000059604645,0.39429929852485657,0.45546218752861023,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3932773172855377,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4097387194633484},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.35798320174217224,0.39429929852485657,0.3932773172855377,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3512605130672455,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4097387194633484},{"x":0.31596639752388,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.31596639752388,0.39429929852485657,0.3512605130672455,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.30924370884895325,"y":0.39429929852485657},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3025210201740265,0.39429929852485657,0.30924370884895325,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.39429929852485657},{"x":0.29579833149909973,"y":0.39429929852485657},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2806722819805145,0.39429929852485657,0.29579833149909973,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.39429929852485657},{"x":0.27394959330558777,"y":0.39429929852485657},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.2386554628610611,0.39429929852485657,0.27394959330558777,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7378151416778564,0.41567695140838623,0.7613445520401001,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6957983374595642,0.41567695140838623,0.7361344695091248,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6571428775787354,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقابله","boundary":[0.6571428775787354,0.41567695140838623,0.6890756487846375,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6554622054100037,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6420168280601501,0.41567695140838623,0.6554622054100037,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6352941393852234,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6352941393852234,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.41567695140838623,0.6352941393852234,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6235294342041016,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6235294342041016,"y":0.43111640214920044},{"x":0.583193302154541,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.583193302154541,0.41567695140838623,0.6235294342041016,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.41567695140838623},{"x":0.578151285648346,"y":0.41567695140838623},{"x":0.578151285648346,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5546218752861023,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5546218752861023,0.41567695140838623,0.578151285648346,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5529412031173706,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5310924649238586,0.41567695140838623,0.5529412031173706,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5226891040802002,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5008403658866882,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5008403658866882,0.41567695140838623,0.5226891040802002,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.4588235318660736,0.41567695140838623,0.4941176474094391,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.41567695140838623},{"x":0.45210084319114685,"y":0.41567695140838623},{"x":0.45210084319114685,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4470588266849518,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4470588266849518,0.41567695140838623,0.45210084319114685,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.41567695140838623},{"x":0.440336138010025,"y":0.41567695140838623},{"x":0.440336138010025,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4000000059604645,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.4000000059604645,0.41567695140838623,0.440336138010025,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3932773172855377,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3932773172855377,"y":0.43111640214920044},{"x":0.37142857909202576,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.37142857909202576,0.41567695140838623,0.3932773172855377,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.41567695140838623},{"x":0.364705890417099,"y":0.41567695140838623},{"x":0.364705890417099,"y":0.43111640214920044},{"x":0.32773110270500183,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.32773110270500183,0.41567695140838623,0.364705890417099,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3210084140300751,"y":0.41567695140838623},{"x":0.3210084140300751,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2840336263179779,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بکشاند","boundary":[0.2840336263179779,0.41567695140838623,0.3210084140300751,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2840336263179779,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2840336263179779,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2806722819805145,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.41567695140838623,0.2840336263179779,0.43111640214920044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.255344420671463},{"x":0.7613445520401001,"y":0.255344420671463},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2336554628610611,0.248344420671463,0.7663445520401001,0.43811640214920045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7058823704719543,0.4370546340942383,0.7378151416778564,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6672269105911255,0.4370546340942383,0.6991596817970276,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45368170738220215},{"x":0.653781533241272,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.653781533241272,0.4370546340942383,0.6605042219161987,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6302521228790283,0.4370546340942383,0.6470588445663452,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6268907785415649,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6016806960105896,0.4370546340942383,0.6268907785415649,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.5462185144424438,0.4370546340942383,0.5966386795043945,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5260504484176636,0.4370546340942383,0.5394958257675171,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5193277597427368,"y":0.45368170738220215},{"x":0.507563054561615,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.507563054561615,0.4370546340942383,0.5193277597427368,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5008403658866882,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4722689092159271,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.4722689092159271,0.4370546340942383,0.5008403658866882,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4370546340942383},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4370546340942383},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.4453781545162201,0.4370546340942383,0.46554622054100037,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4370546340942383},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4370546340942383},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.4151260554790497,0.4370546340942383,0.43697479367256165,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4370546340942383},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4370546340942383},{"x":0.40672269463539124,"y":0.45368170738220215},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.37142857909202576,0.4370546340942383,0.40672269463539124,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4370546340942383},{"x":0.364705890417099,"y":0.4370546340942383},{"x":0.364705890417099,"y":0.45368170738220215},{"x":0.32605043053627014,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانست","boundary":[0.32605043053627014,0.4370546340942383,0.364705890417099,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3193277418613434,"y":0.45368170738220215},{"x":0.30588236451148987,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.30588236451148987,0.4370546340942383,0.3193277418613434,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2991596758365631,"y":0.45368170738220215},{"x":0.289075642824173,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.289075642824173,0.4370546340942383,0.2991596758365631,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2823529541492462,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.2386554628610611,0.4370546340942383,0.2823529541492462,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.45961993932724},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45961993932724},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.7260504364967346,0.45961993932724,0.7613445520401001,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.45961993932724},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45961993932724},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6957983374595642,0.45961993932724,0.7193277478218079,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6638655662536621,0.45961993932724,0.6890756487846375,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.45961993932724},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45961993932724},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4750593900680542},{"x":0.658823549747467,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.45961993932724,0.6621848940849304,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.45961993932724},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45961993932724},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6033613681793213,0.45961993932724,0.6521008610725403,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.45961993932724},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45961993932724},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5529412031173706,0.45961993932724,0.5966386795043945,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45961993932724},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45961993932724},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5142857432365417,0.45961993932724,0.5462185144424438,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.45961993932724},{"x":0.507563054561615,"y":0.45961993932724},{"x":0.507563054561615,"y":0.4750593900680542},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.46722689270973206,0.45961993932724,0.507563054561615,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45961993932724},{"x":0.4605042040348053,"y":0.45961993932724},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4750593900680542},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44873949885368347,0.45961993932724,0.4605042040348053,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.45961993932724},{"x":0.4420168101787567,"y":0.45961993932724},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4750593900680542},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.41848739981651306,0.45961993932724,0.4420168101787567,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.45961993932724},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45961993932724},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۷","boundary":[0.3781512677669525,0.45961993932724,0.4100840389728546,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.45961993932724},{"x":0.36974790692329407,"y":0.45961993932724},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4750593900680542},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.33781513571739197,0.45961993932724,0.36974790692329407,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.45961993932724},{"x":0.3310924470424652,"y":0.45961993932724},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4750593900680542},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.32436975836753845,0.45961993932724,0.3310924470424652,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.45961993932724},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45961993932724},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.2974790036678314,0.45961993932724,0.3176470696926117,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.45961993932724},{"x":0.29411765933036804,"y":0.45961993932724},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4750593900680542},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27899160981178284,0.45961993932724,0.29411765933036804,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.45961993932724},{"x":0.2806722819805145,"y":0.45961993932724},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمدی","boundary":[0.24201680719852448,0.45961993932724,0.2806722819805145,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7495798468589783,0.48099762201309204,0.7613445520401001,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.7226890921592712,0.48099762201309204,0.7462185025215149,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6974790096282959,0.48099762201309204,0.7176470756530762,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.6521008610725403,0.48099762201309204,0.6890756487846375,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.48099762201309204,0.6453781723976135,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6000000238418579,0.48099762201309204,0.6352941393852234,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.48099762201309204,0.5915966629981995,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.48099762201309204},{"x":0.583193302154541,"y":0.48099762201309204},{"x":0.583193302154541,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5428571701049805,0.48099762201309204,0.583193302154541,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4976246953010559},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستوری","boundary":[0.48739495873451233,0.48099762201309204,0.5378151535987854,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.48099762201309204},{"x":0.48235294222831726,"y":0.48099762201309204},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.4571428596973419,0.48099762201309204,0.48235294222831726,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.48099762201309204},{"x":0.45042017102241516,"y":0.48099762201309204},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4976246953010559},{"x":0.440336138010025,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.440336138010025,0.48099762201309204,0.45042017102241516,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.48099762201309204},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48099762201309204},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قلم","boundary":[0.4151260554790497,0.48099762201309204,0.43361344933509827,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4084033668041229,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3815126121044159,0.48099762201309204,0.4084033668041229,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.48099762201309204},{"x":0.37478992342948914,"y":0.48099762201309204},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنالیزه","boundary":[0.3344537913799286,0.48099762201309204,0.37478992342948914,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.48099762201309204},{"x":0.32773110270500183,"y":0.48099762201309204},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.2823529541492462,0.48099762201309204,0.32773110270500183,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2806722819805145,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4976246953010559},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27563026547431946,0.48099762201309204,0.2806722819805145,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2689075767993927,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.2386554628610611,0.48099762201309204,0.2689075767993927,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.7260504364967346,0.5047506093978882,0.7596638798713684,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6890756487846375,0.5047506093978882,0.7193277478218079,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5047506093978882},{"x":0.680672287940979,"y":0.5047506093978882},{"x":0.680672287940979,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6554622054100037,0.5047506093978882,0.680672287940979,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6252101063728333,0.5047506093978882,0.6487395167350769,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.5047506093978882,0.6184874176979065,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5697479248046875,0.5047506093978882,0.6067227125167847,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.5260504484176636,0.5047506093978882,0.5630252361297607,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4773109257221222,0.5047506093978882,0.5193277597427368,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.5047506093978882,0.4756302535533905,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5047506093978882},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5047506093978882},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.4285714328289032,0.5047506093978882,0.46554622054100037,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5047506093978882},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5047506093978882},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.3949579894542694,0.5047506093978882,0.42184874415397644,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5047506093978882},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5047506093978882},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5201900005340576},{"x":0.364705890417099,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.364705890417099,0.5047506093978882,0.38823530077934265,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5201900005340576},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35798320174217224,0.5047506093978882,0.3613445460796356,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.3193277418613434,0.5047506093978882,0.3512605130672455,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5047506093978882},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5047506093978882},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2806722819805145,0.5047506093978882,0.31092438101768494,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5047506093978882},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5047506093978882},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مذکور","boundary":[0.2386554628610611,0.5047506093978882,0.27394959330558777,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7546218633651733,0.5261282920837402,0.7596638798713684,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.7260504364967346,0.5261282920837402,0.7478991746902466,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6840336322784424,0.5261282920837402,0.7176470756530762,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثری","boundary":[0.6521008610725403,0.5261282920837402,0.6773109436035156,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6184874176979065,0.5261282920837402,0.6453781723976135,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.5261282920837402,0.6117647290229797,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5747899413108826,0.5261282920837402,0.5932773351669312,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5361344814300537,0.5261282920837402,0.5680672526359558,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5261282920837402},{"x":0.529411792755127,"y":0.5261282920837402},{"x":0.529411792755127,"y":0.5415676832199097},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.49747899174690247,0.5261282920837402,0.529411792755127,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.4605042040348053,0.5261282920837402,0.4907563030719757,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5261282920837402},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5261282920837402},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4302521049976349,0.5261282920837402,0.45378151535987854,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4100840389728546,0.5261282920837402,0.4252100884914398,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5261282920837402},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5261282920837402},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5415676832199097},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.37478992342948914,0.5261282920837402,0.40336135029792786,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35798320174217224,0.5261282920837402,0.3680672347545624,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5415676832199097},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.32436975836753845,0.5261282920837402,0.3512605130672455,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.27563026547431946,0.5261282920837402,0.3176470696926117,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5261282920837402},{"x":0.267226904630661,"y":0.5261282920837402},{"x":0.267226904630661,"y":0.5415676832199097},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24369747936725616,0.5261282920837402,0.267226904630661,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.5261282920837402,0.24201680719852448,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.7210084199905396,0.5451306700706482,0.7596638798713684,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنکه","boundary":[0.6907563209533691,0.5451306700706482,0.7142857313156128,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6655462384223938,0.5463182926177979,0.6840336322784424,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5463182926177979},{"x":0.658823549747467,"y":0.5463182926177979},{"x":0.658823549747467,"y":0.5629453659057617},{"x":0.63193279504776,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.63193279504776,0.5463182926177979,0.658823549747467,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.5463182926177979,0.6285714507102966,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.5899159908294678,0.5463182926177979,0.6184874176979065,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5463182926177979},{"x":0.583193302154541,"y":0.5463182926177979},{"x":0.583193302154541,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.5394958257675171,0.5463182926177979,0.583193302154541,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5058823823928833,0.5463182926177979,0.5327731370925903,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4924369752407074,0.5463182926177979,0.5008403658866882,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5641329884529114},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.45546218752861023,0.5463182926177979,0.48571428656578064,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5475059151649475},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5475059151649475},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.4268907606601715,0.5475059151649475,0.44873949885368347,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5475059151649475},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5475059151649475},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4084033668041229,0.5475059151649475,0.42016807198524475,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5475059151649475},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5475059151649475},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3831932842731476,0.5475059151649475,0.40168067812919617,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.3478991687297821,0.5475059151649475,0.3764705955982208,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5641329884529114},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34285715222358704,0.5475059151649475,0.3462184965610504,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5475059151649475},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5475059151649475},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5641329884529114},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32773110270500183,0.5475059151649475,0.33781513571739197,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.2840336263179779,0.5475059151649475,0.3210084140300751,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5475059151649475},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5475059151649475},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.2386554628610611,0.5475059151649475,0.27899160981178284,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7361344695091248,0.5688835978507996,0.7613445520401001,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5688835978507996},{"x":0.729411780834198,"y":0.5688835978507996},{"x":0.729411780834198,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7042016983032227,0.5688835978507996,0.729411780834198,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5688835978507996},{"x":0.702521026134491,"y":0.5688835978507996},{"x":0.702521026134491,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.5688835978507996,0.702521026134491,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5855106711387634},{"x":0.680672287940979,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.5688835978507996,0.6924369931221008,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.6504201889038086,0.5688835978507996,0.6739495992660522,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252101063728333,0.5688835978507996,0.6487395167350769,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5855106711387634},{"x":0.578151285648346,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.578151285648346,0.5688835978507996,0.6184874176979065,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.5688835978507996,0.5764706134796143,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5855106711387634},{"x":0.534453809261322,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.534453809261322,0.5688835978507996,0.5663865804672241,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.5058823823928833,0.5688835978507996,0.5260504484176636,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5688835978507996},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5688835978507996},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5855106711387634},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.47058823704719543,0.5688835978507996,0.49915966391563416,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5688835978507996},{"x":0.462184876203537,"y":0.5688835978507996},{"x":0.462184876203537,"y":0.5855106711387634},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.42016807198524475,0.5688835978507996,0.462184876203537,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5688835978507996},{"x":0.413445383310318,"y":0.5688835978507996},{"x":0.413445383310318,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.3781512677669525,0.5688835978507996,0.413445383310318,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5688835978507996},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5688835978507996},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشمگیری","boundary":[0.3008403480052948,0.5688835978507996,0.37142857909202576,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5688835978507996},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5688835978507996},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2571428716182709,0.5688835978507996,0.29411765933036804,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2386554628610611,0.5688835978507996,0.2504201829433441,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6080760359764099},{"x":0.729411780834198,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلمان","boundary":[0.729411780834198,0.5914489030838013,0.7596638798713684,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7126050591468811,0.5914489030838013,0.7226890921592712,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6789916157722473,0.5914489030838013,0.7058823704719543,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.6352941393852234,0.5914489030838013,0.6705882549285889,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6080760359764099},{"x":0.605042040348053,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.605042040348053,0.5914489030838013,0.6285714507102966,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.5914489030838013,0.6016806960105896,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6080760359764099},{"x":0.578151285648346,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.578151285648346,0.5914489030838013,0.5915966629981995,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5327731370925903,0.5914489030838013,0.5714285969734192,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6080760359764099},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غالب","boundary":[0.49747899174690247,0.5914489030838013,0.5260504484176636,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4739495813846588,0.5914489030838013,0.4924369752407074,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5914489030838013},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5914489030838013},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.4420168101787567,0.5914489030838013,0.46722689270973206,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5914489030838013},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5914489030838013},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6080760359764099},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.40504202246665955,0.5914489030838013,0.43529412150382996,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.3294117748737335,0.5914489030838013,0.3983193337917328,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5914489030838013},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5914489030838013},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.2840336263179779,0.5914489030838013,0.32268908619880676,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5914489030838013},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5914489030838013},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دشوار","boundary":[0.2386554628610611,0.5914489030838013,0.27899160981178284,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6294536590576172},{"x":0.75126051902771,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.75126051902771,0.6152018904685974,0.7613445520401001,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6294536590576172},{"x":0.729411780834198,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.729411780834198,0.6152018904685974,0.7478991746902466,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7058823704719543,0.6152018904685974,0.7226890921592712,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974},{"x":0.702521026134491,"y":0.6152018904685974},{"x":0.702521026134491,"y":0.6282660365104675},{"x":0.680672287940979,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.680672287940979,0.6152018904685974,0.702521026134491,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.6152018904685974,0.6789916157722473,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.6436975002288818,0.6152018904685974,0.6689075827598572,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6168067455291748,0.6152018904685974,0.6369748115539551,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6140142679214478},{"x":0.610084056854248,"y":0.6140142679214478},{"x":0.610084056854248,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنکه","boundary":[0.5865546464920044,0.6140142679214478,0.610084056854248,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5529412031173706,0.6140142679214478,0.5798319578170776,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5378151535987854,0.6140142679214478,0.5462185144424438,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.5109243988990784,0.6140142679214478,0.5310924649238586,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4789915978908539,0.6140142679214478,0.5042017102241516,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6294536590576172},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46554622054100037,0.6140142679214478,0.4739495813846588,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.4252100884914398,0.6140142679214478,0.4588235318660736,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6140142679214478},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6294536590576172},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.38823530077934265,0.6140142679214478,0.41848739981651306,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6294536590576172},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادشده","boundary":[0.34117648005485535,0.6140142679214478,0.3815126121044159,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6294536590576172},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32268908619880676,0.6140142679214478,0.3344537913799286,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذرد","boundary":[0.2873949706554413,0.6140142679214478,0.3142857253551483,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6140142679214478},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6140142679214478},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6294536590576172},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27394959330558777,0.6140142679214478,0.27899160981178284,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.267226904630661,"y":0.6140142679214478},{"x":0.267226904630661,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.2386554628610611,0.6140142679214478,0.267226904630661,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازنگری","boundary":[0.7092437148094177,0.6342042684555054,0.7613445520401001,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6342042684555054},{"x":0.702521026134491,"y":0.6342042684555054},{"x":0.702521026134491,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6571428775787354,0.6342042684555054,0.702521026134491,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6134454011917114,0.6342042684555054,0.6504201889038086,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.6342042684555054,0.6067227125167847,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روزآمد","boundary":[0.5495798587799072,0.6342042684555054,0.5966386795043945,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5159664154052734,0.6342042684555054,0.5462185144424438,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4756302535533905,0.6342042684555054,0.5092437267303467,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6342042684555054},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6342042684555054},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4605042040348053,0.6342042684555054,0.46890756487846375,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6342042684555054},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6342042684555054},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدتها","boundary":[0.4000000059604645,0.6342042684555054,0.45378151535987854,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6520190238952637},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.35798320174217224,0.6342042684555054,0.3932773172855377,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.2991596758365631,0.6342042684555054,0.3512605130672455,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6342042684555054},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6342042684555054},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میشد","boundary":[0.24201680719852448,0.6342042684555054,0.29243698716163635,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.6342042684555054,0.24369747936725616,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7529411911964417,0.6579572558403015,0.7613445520401001,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.7260504364967346,0.6579572558403015,0.7529411911964417,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6924369931221008,0.6579572558403015,0.7193277478218079,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.6579572558403015,0.6941176652908325,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6386554837226868,0.6579572558403015,0.6823529601097107,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6579572558403015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6579572558403015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6252101063728333,0.6579572558403015,0.63193279504776,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژگان","boundary":[0.5798319578170776,0.6579572558403015,0.6184874176979065,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.6579572558403015,0.5731092691421509,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6579572558403015},{"x":0.561344563961029,"y":0.6579572558403015},{"x":0.561344563961029,"y":0.6722090244293213},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.49915966391563416,0.6579572558403015,0.561344563961029,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.4420168101787567,0.6579572558403015,0.4924369752407074,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6579572558403015},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6579572558403015},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4252100884914398,0.6579572558403015,0.43529412150382996,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6579572558403015},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6579572558403015},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6722090244293213},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.40672269463539124,0.6579572558403015,0.42184874415397644,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6579572558403015},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6579572558403015},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.3798319399356842,0.6579572558403015,0.40504202246665955,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6579572558403015},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6579572558403015},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3613445460796356,0.6579572558403015,0.37310925126075745,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6579572558403015},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6579572558403015},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6722090244293213},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.32436975836753845,0.6579572558403015,0.35462185740470886,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6722090244293213},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.29075631499290466,0.6579572558403015,0.3176470696926117,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6579572558403015},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.24537815153598785,0.6579572558403015,0.2840336263179779,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2386554628610611,0.6579572558403015,0.24369747936725616,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7546218633651733,0.6805225610733032,0.7613445520401001,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7277311086654663,0.6805225610733032,0.7478991746902466,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6959620118141174},{"x":0.702521026134491,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.702521026134491,0.6805225610733032,0.7260504364967346,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.6453781723976135,0.6805225610733032,0.6941176652908325,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6959620118141174},{"x":0.610084056854248,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امروز","boundary":[0.610084056854248,0.6805225610733032,0.6386554837226868,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.6805225610733032,0.6016806960105896,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6805225610733032},{"x":0.583193302154541,"y":0.6805225610733032},{"x":0.583193302154541,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5647059082984924,0.6805225610733032,0.583193302154541,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6805225610733032},{"x":0.556302547454834,"y":0.6805225610733032},{"x":0.556302547454834,"y":0.6959620118141174},{"x":0.534453809261322,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.534453809261322,0.6805225610733032,0.556302547454834,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6959620118141174},{"x":0.489075630903244,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.489075630903244,0.6805225610733032,0.5310924649238586,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6959620118141174},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.46722689270973206,0.6805225610733032,0.48235294222831726,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانی","boundary":[0.4302521049976349,0.6805225610733032,0.4638655483722687,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6805225610733032},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6805225610733032},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.3983193337917328,0.6805225610733032,0.42352941632270813,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6959620118141174},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.6805225610733032,0.3966386616230011,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزون","boundary":[0.3529411852359772,0.6805225610733032,0.3848739564418793,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6959620118141174},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.34285715222358704,0.6805225610733032,0.3512605130672455,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6805225610733032},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6805225610733032},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6959620118141174},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32436975836753845,0.6805225610733032,0.34285715222358704,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6805225610733032},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6805225610733032},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3176470696926117,0.6805225610733032,0.32268908619880676,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.2722689211368561,0.6805225610733032,0.3126050531864166,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.2386554628610611,0.6805225610733032,0.2655462324619293,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7529411911964417,0.7019002437591553,0.7613445520401001,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هفت","boundary":[0.7176470756530762,0.7019002437591553,0.7462185025215149,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6873949766159058,0.7019002437591553,0.7109243869781494,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7019002437591553},{"x":0.680672287940979,"y":0.7019002437591553},{"x":0.680672287940979,"y":0.7185273170471191},{"x":0.653781533241272,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.653781533241272,0.7019002437591553,0.680672287940979,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.6117647290229797,0.7019002437591553,0.6470588445663452,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6000000238418579,0.7019002437591553,0.6033613681793213,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7185273170471191},{"x":0.561344563961029,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.561344563961029,0.7019002437591553,0.5949580073356628,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.7019002437591553,0.5546218752861023,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7185273170471191},{"x":0.507563054561615,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.507563054561615,0.7019002437591553,0.5428571701049805,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7185273170471191},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستوری","boundary":[0.45210084319114685,0.7019002437591553,0.5008403658866882,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7185273170471191},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.42352941632270813,0.7019002437591553,0.4436974823474884,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.4117647111415863,0.7019002437591553,0.4151260554790497,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7019002437591553},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7019002437591553},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3983193337917328,0.7019002437591553,0.40504202246665955,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7019002437591553},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7019002437591553},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.3495798408985138,0.7019002437591553,0.38991597294807434,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7019002437591553},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7019002437591553},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7185273170471191},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33781513571739197,0.7019002437591553,0.34285715222358704,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7185273170471191},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.30756303668022156,0.7019002437591553,0.3310924470424652,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7185273170471191},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.27731093764305115,0.7019002437591553,0.3042016923427582,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7019002437591553},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7019002437591553},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفتن","boundary":[0.24369747936725616,0.7019002437591553,0.27563026547431946,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7529411911964417,0.7232779264450073,0.7596638798713684,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7159664034843445,0.7232779264450073,0.7462185025215149,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6773109436035156,0.7232779264450073,0.7092437148094177,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6638655662536621,0.7232779264450073,0.6705882549285889,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.6117647290229797,0.7232779264450073,0.6571428775787354,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7232779264450073},{"x":0.605042040348053,"y":0.7232779264450073},{"x":0.605042040348053,"y":0.7399049997329712},{"x":0.578151285648346,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.578151285648346,0.7232779264450073,0.605042040348053,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5462185144424438,0.7232779264450073,0.5697479248046875,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.7232779264450073,0.5445378422737122,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7232779264450073},{"x":0.534453809261322,"y":0.7232779264450073},{"x":0.534453809261322,"y":0.7399049997329712},{"x":0.507563054561615,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.507563054561615,0.7232779264450073,0.534453809261322,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7399049997329712},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.46722689270973206,0.7232779264450073,0.5008403658866882,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7399049997329712},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.43361344933509827,0.7232779264450073,0.4605042040348053,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7399049997329712},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.40168067812919617,0.7232779264450073,0.4268907606601715,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7399049997329712},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.35630252957344055,0.7232779264450073,0.3949579894542694,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7399049997329712},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3327731192111969,0.7232779264450073,0.3495798408985138,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7232779264450073},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7232779264450073},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7399049997329712},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.30588236451148987,0.7232779264450073,0.32605043053627014,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7232779264450073},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7232779264450073},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7399049997329712},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.7232779264450073,0.30588236451148987,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7232779264450073},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7232779264450073},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.2504201829433441,0.7232779264450073,0.29579833149909973,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.7232779264450073,0.24369747936725616,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7612826824188232},{"x":0.702521026134491,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درخواست","boundary":[0.702521026134491,0.7446556091308594,0.7613445520401001,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکرر","boundary":[0.6672269105911255,0.7446556091308594,0.6957983374595642,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5983193516731262,0.7446556091308594,0.6605042219161987,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode"