آکواریوم های مرجانی آکواریوم های مرجانی

{"id":"276","title":"آکواریوم های مرجانی","price":"۱۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"-۱","rent_3_price":"۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/66f41f82df92a15d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/66f41f82df92a15d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/66f41f82df92a15d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/66f41f82df92a15d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/66f41f82df92a15d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/66f41f82df92a15d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/66f41f82df92a15d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/66f41f82df92a15d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/66f41f82df92a15d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/66f41f82df92a15d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789649860244","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۷","nobat_chap":"1","description":["معمولا آکواریوم های آب شور از لحاظ نوع جانوران قابل نگهداری به 2 دسته تقسیم می شوند: 1- آکواریوم هایی که در انها فقط از ماهیان نگهداری می شود (Fish Only) . \r"," 2-آکواریوم های (Reef) یا مرجانی که در آنها از انواع بی مهرگان، مرجانها، پولیپ ها و شقایق ها نگهداری می شود ."],"pages_count":"104","keywords":"null","token":"66f41f82df92a15d","created_at":"2017-10-15 12:47:42","updated_at":"2018-09-16 11:14:24","publisher_id":"65","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"اسرار دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"590","title":"سید حسین مرادی","firstname":"سید حسین","lastname":"مرادی","token":"dd5ab176669e59a9","created_at":"2017-10-15 09:49:03","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"593","title":"سهیلا لهراسبی","firstname":"سهیلا","lastname":"لهراسبی","token":"0eaa7f91d1dd63e5","created_at":"2017-10-15 09:49:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"590","title":"سید حسین مرادی","firstname":"سید حسین","lastname":"مرادی","token":"dd5ab176669e59a9","created_at":"2017-10-15 09:49:03","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"593","title":"سهیلا لهراسبی","firstname":"سهیلا","lastname":"لهراسبی","token":"0eaa7f91d1dd63e5","created_at":"2017-10-15 09:49:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"255","file":"59e327b6878900.19773531.pdf","book_id":"276","toc":[{"title":"سخن مترجم","page":"5"},{"title":"مقدمه","page":"6"},{"title":"وسایل و تجهیزات مورد نیاز","page":"7"},{"title":"نمک مخصوص تهیه آب شور و وزن مخصوص آب","page":"14"},{"title":"جدول حد مجاز پارامترهای موجود در آب آکواریوم","page":"15"},{"title":"جدول راه کارهای کنترل و تنظیم مواد شیمیایی آب","page":"16"},{"title":"چند نکته مهم در آکواریمهای ریف","page":"17"},{"title":"بی مهرگان","page":"18"},{"title":"مرجانها در طبیعت و آبزیان ساکن در آنها","page":"20"},{"title":"معرفی گروههای مختلف بی مهرگان","page":"50"}],"created_at":"2017-10-15 12:47:42","updated_at":"2018-09-16 11:14:25","process_started_at":"2017-11-10 00:27:44","process_done_at":"2017-11-10 00:31:22","process_failed_at":null,"pages_count":"104","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"3f7d109119968d21340425d7dddac01302eb0692837c6996b605885239a09923fd719b4e06d4d53afc2b8aa475798014cf81929efc6a9d5ac9c2a724ba9f67c3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۴"},"publisher":{"id":65,"title":"اسرار دانش","manager":"جواد احمدزاده سبزوار","shaba":"IR300190000000100664958003","bank_name":"صادرات","description":"بر اساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است.","ebook_profit":25,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":75,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"b51a92ab9838c8ad","slug":"اسرار-دانش","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"اسرار دانش","email":"asrardanesh@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"c213392dd7be9aa1","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"mrgv7j","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-15 10:47:09","updated_at":"2017-10-15 10:47:09","bazaar_credit":0,"description":"asrardanesh@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"18652","title":"دریانوردی نجومی ۱","token":"886cc4ad89c4b37a","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:32:03","updated_at":"2017-12-09 13:45:35","study_fields":[{"id":"316","title":"مهندسی دریانوردی","degree_id":"7","token":"ac3dc0abc4ead1ff","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-10 11:02:20","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"آکواریوم-های-مرجانی","urlify":"آکواریوم-های-مرجانی","pages_count_fa":"۱۰۴","authorTitle":"سید حسین مرادی, سهیلا لهراسبی","tocStr":"سخن مترجم, مقدمه, وسایل و تجهیزات مورد نیاز, نمک مخصوص تهیه آب شور و وزن مخصوص آب, جدول حد مجاز پارامترهای موجود در آب آکواریوم, جدول راه کارهای کنترل و تنظیم مواد شیمیایی آب, چند نکته مهم در آکواریمهای ریف, بی مهرگان, مرجانها در طبیعت و آبزیان ساکن در آنها, معرفی گروههای مختلف بی مهرگان","url":"/preview/66f41f82df92a15d/%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19