فلسفه در کلاس درس فلسفه در کلاس درس

{"id":"64","title":"فلسفه در کلاس درس","price":"۶‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۳‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۱‌,‌۶۲۵","rent_6_price":"۲‌,‌۲۷۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6aac85a9ccc0f999/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6aac85a9ccc0f999/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6aac85a9ccc0f999/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6aac85a9ccc0f999/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6aac85a9ccc0f999/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6aac85a9ccc0f999/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6aac85a9ccc0f999/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6aac85a9ccc0f999/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6aac85a9ccc0f999/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6aac85a9ccc0f999/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005413106","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"2","description":["برنامه درسی جاری، رسمیت را جایگزین پرش خلاق اندیشه کرده، چنان که سرعت را جایگزین دقت، کمیت را جایگزین کیفیت، و حرکت در سطح را جایگزین کاویدن در ژرفا. در این میانه، برنامه فلسفه برای کودکان، تلاشی برای فراهم آوردن فرصتی برای اندیشه ورزی است. از این رو، ویژگی های این برنامه، یک به یک در برابر خصایص برنامه درسی جاری است یا باید چنین باشد. مراد این نیست که خصایص مذکور، به طور کلی نامطلوبند بلکه با نظر به غلبه آنها بر فضای برنامه درسی جاری، باید به فکر فراهم آوردن فضا و فرصتی برای فراتر بردن کفه های فرودست در برابر خصایص مذکور بود. فلسفه برای کودکان، خود را مهیای چنین تدارکی کرده است."],"pages_count":"95","keywords":"null","token":"6aac85a9ccc0f999","created_at":"2017-10-09 09:51:24","updated_at":"2022-08-08 13:22:36","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"181","title":"رون شاو","firstname":"رون","lastname":"شاو","token":"9349cf4226a5e393","created_at":"2017-10-09 09:24:18","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"183","title":"مراد یاری دهنوی","firstname":"مراد","lastname":"یاری دهنوی","token":"a66d471be7950f23","created_at":"2017-10-09 09:24:35","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"184","title":"روح الله حیدری","firstname":"روح الله","lastname":"حیدری","token":"11aaae3706233b43","created_at":"2017-10-09 09:24:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"181","title":"رون شاو","firstname":"رون","lastname":"شاو","token":"9349cf4226a5e393","created_at":"2017-10-09 09:24:18","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"183","title":"مراد یاری دهنوی","firstname":"مراد","lastname":"یاری دهنوی","token":"a66d471be7950f23","created_at":"2017-10-09 09:24:35","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"184","title":"روح الله حیدری","firstname":"روح الله","lastname":"حیدری","token":"11aaae3706233b43","created_at":"2017-10-09 09:24:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"55","file":"59db15641920d1.93467734.pdf","book_id":"64","toc":[{"title":"1 شادي :حکایت پدر و دو دخترش","page":"24"},{"title":"2 مهربانی :حکایت خرگوشها و قورباغهها","page":"28"},{"title":"3 قضاوت:حکایت مورچه و شفیره","page":"34"},{"title":"4 قدرت :حکایت باد شمال و خورشید","page":"38"},{"title":"5 همکاري: حکایت دسته چوب ها","page":"42"},{"title":"6 تکبّر : حکایت درخت صنوبر و بوته خار","page":"46"},{"title":"7 خوشی و درد: حکایت پسربچه ها و قورباغه ها","page":"50"},{"title":"8 خردمندي: حکایت مورچه و ملخ","page":"56"},{"title":"9 دوستی: حکایت خرگوشی با دوستان بسیار","page":"60"},{"title":"10 نیکی ها: حکایت شیر و موش","page":"66"},{"title":"11 ثروت: حکایت آدم خسیس و طلاهایش","page":"70"},{"title":"12 پذیرش خویشتن: حکایت میمون و شتر","page":"74"},{"title":"13 در جستجوي رؤیاها: حکایت دختر شیر فروش و سطل شیرش","page":"80"},{"title":"14 اعتماد به خود: حکایت چکاوك و جوجه هاي جوانش","page":"86"},{"title":"15 زیبایی: حکایت طاووس و جونو","page":"90"}],"created_at":"2017-10-09 09:51:24","updated_at":"2018-08-18 13:46:37","process_started_at":"2017-11-09 16:48:46","process_done_at":"2017-11-09 16:50:25","process_failed_at":null,"pages_count":"95","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"46432f8cbbe922c3f6df0ee47b3c5504b9e127b322c5c9965a7a522f5763ad39da073e7d56c4a22e945c9c7b91aa296198a97c8397e66a8c84fb31e34b08344f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۵"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"20983","title":"روشهای تحقیق در علوم تربیتی 1","token":"a056058259bec401","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:34:17","updated_at":"2017-12-09 13:45:31","study_fields":[{"id":"2050","title":"تحقیقات آموزشی","degree_id":"10","token":"555001d8ec8577d8","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:23:24","updated_at":"2017-12-09 13:45:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3","ebook_price_en":"3250","urlify":"%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3","pages_count_fa":"۹۵","authorTitle":"رون شاو, مراد یاری دهنوی, روح الله حیدری","tocStr":"1 شادي :حکایت پدر و دو دخترش, 2 مهربانی :حکایت خرگوشها و قورباغهها, 3 قضاوت:حکایت مورچه و شفیره, 4 قدرت :حکایت باد شمال و خورشید, 5 همکاري: حکایت دسته چوب ها, 6 تکبّر : حکایت درخت صنوبر و بوته خار, 7 خوشی و درد: حکایت پسربچه ها و قورباغه ها, 8 خردمندي: حکایت مورچه و ملخ, 9 دوستی: حکایت خرگوشی با دوستان بسیار, 10 نیکی ها: حکایت شیر و موش, 11 ثروت: حکایت آدم خسیس و طلاهایش, 12 پذیرش خویشتن: حکایت میمون و شتر, 13 در جستجوي رؤیاها: حکایت دختر شیر فروش و سطل شیرش, 14 اعتماد به خود: حکایت چکاوك و جوجه هاي جوانش, 15 زیبایی: حکایت طاووس و جونو","url":"/preview/6aac85a9ccc0f999/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19