راهنمای سرمایه‌گذاری در جمهوری قزاقستان راهنمای سرمایه‌گذاری در جمهوری قزاقستان

توضیحات

از لحاظ غنای منابع طبیعی، قزاقستان نُهمین کشور بزرگ در دنیاست. این جمهوری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت، زغال، مس، روی، کروم و غیره است. در زمینۀ استخراج اورانیوم رتبۀ نخست را دارد و از جمله کشورهایی است که در صدر فهرست صادرات گندم در دنیا قرار دارند. مضاف بر این، در سال 2010، برنامۀ صنعتی‌سازی در قزاقستان به راه افتاد که هدفش کاهش وابستگی به مواد خام و چندشاخه کردن اقتصاد است.,,طی 10 سال گذشته، بیش از 200 میلیارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد اقتصاد کشور ما شد که بخش عمدۀ آن در دورۀ صنعتی‌سازی صورت گرفت. به علاوه، بالغ بر 70 درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پنج سال نخست برنامه در صنعت تولید صورت گرفت. این نشان می‌دهد که این حوزه به تدریج از حوزۀ تولید اجناس جذاب‌تر می‌شود. در حال حاضر، در بخش فرعی اقتصاد قزاقستان 30 شرکت چندملیتی مشغول به کار هستند: تویوتا، هایدلبرگ سِمنت، جنرال الکتریک، لیند، دانون، تالس، آلستوم و دیگران.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-3838
-7070
-114114
-124124
{"id":"3795613","title":"راهنمای سرمایه‌گذاری در جمهوری قزاقستان","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6b838e20af6a53e8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6b838e20af6a53e8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6b838e20af6a53e8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6b838e20af6a53e8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6b838e20af6a53e8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6b838e20af6a53e8/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6b838e20af6a53e8/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6b838e20af6a53e8/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6b838e20af6a53e8/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6b838e20af6a53e8/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644685415","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["از لحاظ غنای منابع طبیعی، قزاقستان نُهمین کشور بزرگ در دنیاست. این جمهوری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت، زغال، مس، روی، کروم و غیره است. در زمینۀ استخراج اورانیوم رتبۀ نخست را دارد و از جمله کشورهایی است که در صدر فهرست صادرات گندم در دنیا قرار دارند. مضاف بر این، در سال 2010، برنامۀ صنعتی‌سازی در قزاقستان به راه افتاد که هدفش کاهش وابستگی به مواد خام و چندشاخه کردن اقتصاد است.","","طی 10 سال گذشته، بیش از 200 میلیارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد اقتصاد کشور ما شد که بخش عمدۀ آن در دورۀ صنعتی‌سازی صورت گرفت. به علاوه، بالغ بر 70 درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پنج سال نخست برنامه در صنعت تولید صورت گرفت. این نشان می‌دهد که این حوزه به تدریج از حوزۀ تولید اجناس جذاب‌تر می‌شود. در حال حاضر، در بخش فرعی اقتصاد قزاقستان 30 شرکت چندملیتی مشغول به کار هستند: تویوتا، هایدلبرگ سِمنت، جنرال الکتریک، لیند، دانون، تالس، آلستوم و دیگران."],"pages_count":"136","keywords":null,"token":"6b838e20af6a53e8","created_at":"2019-10-08 15:54:16","updated_at":"2021-11-08 18:58:43","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-10-09 15:44:48","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1918022","title":"سروش قرایی","firstname":"سروش","lastname":"قرایی","token":"ba468d3aee21a2b6","created_at":"2019-10-08 15:46:09","updated_at":"2019-10-08 15:46:09","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918022","title":"سروش قرایی","firstname":"سروش","lastname":"قرایی","token":"ba468d3aee21a2b6","created_at":"2019-10-08 15:46:09","updated_at":"2019-10-08 15:46:09","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784297","file":"5d9c7ff0e980b7.07350752.pdf","book_id":"3795613","toc":[{"page":12,"title":"فصل اول: درباره قزاقستان"},{"page":18,"title":"فصل دوم: چرا در قزاقستان سرمایه گذاری کنیم؟"},{"page":38,"title":"فصل سوم: اقدامات دولتی در جهت حمایت از سرمایه گذاران"},{"page":70,"title":"فصل چهارم: تجارت در قزاقستان"},{"page":114,"title":"فصل پنجم: قابلیت های بخشی برای سرمایه گذاران"},{"page":124,"title":"فصل ششم: اطلاعات تماس"}],"created_at":"2019-10-08 15:54:17","updated_at":"2021-11-08 18:58:46","process_started_at":"2019-10-08 15:54:17","process_done_at":"2019-10-08 15:57:18","process_failed_at":null,"pages_count":"136","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"62ee533b14e6cc22a06040f36df6a60f36aa20c9d9c3925a97aff273fb68cfb7e3913bf3e788488cdb2a95745cdbefce93a453bdec315f59844bf99c41c13c91","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۶"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","manager":"یوسف حسن پور کار سالاری","shaba":"IR450570022611013804004001","bank_name":"پاسارگاد","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","email":"yh1351@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"d4b8b5c0461bcea9","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"inor8r","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-07-01 13:06:07","updated_at":"2019-07-01 13:06:07","bazaar_credit":0,"description":"yh1351@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"13951","title":"تصمیمگیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک","token":"05a39f128bc46f0a","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:28:28","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":"820","title":"حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی)","degree_id":"10","token":"a2151b3c185c8f87","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-23 18:12:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"823","title":"حسابداری مدیریت آموزش محور )","degree_id":"10","token":"1c19087579fdc360","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-23 18:12:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"17401","title":"حقوق سرمایه گذاری بین المللی","token":"d8874c17ac570a0b","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:30:59","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":"238","title":"دیپلماسی و سازمان های بین المللی","degree_id":"10","token":"c7d063db7352360e","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-02 12:21:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"راهنمای-سرمایه-گذاری-در-جمهوری-قزاقستان","urlify":"راهنمای-سرمایه-گذاری-در-جمهوری-قزاقستان","pages_count_fa":"۱۳۶","authorTitle":"سروش قرایی","tocStr":"فصل اول: درباره قزاقستان, فصل دوم: چرا در قزاقستان سرمایه گذاری کنیم؟, فصل سوم: اقدامات دولتی در جهت حمایت از سرمایه گذاران, فصل چهارم: تجارت در قزاقستان, فصل پنجم: قابلیت های بخشی برای سرمایه گذاران, فصل ششم: اطلاعات تماس","url":"/preview/6b838e20af6a53e8/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"}
{"toc":[{"page":12,"title":"فصل اول: درباره قزاقستان"},{"page":18,"title":"فصل دوم: چرا در قزاقستان سرمایه گذاری کنیم؟"},{"page":38,"title":"فصل سوم: اقدامات دولتی در جهت حمایت از سرمایه گذاران"},{"page":70,"title":"فصل چهارم: تجارت در قزاقستان"},{"page":114,"title":"فصل پنجم: قابلیت های بخشی برای سرمایه گذاران"},{"page":124,"title":"فصل ششم: اطلاعات تماس"}],"pages_count":136,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"6b838e20af6a53e8","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/84f0f06562d710b99879123fa4d872b8.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/b508d4ec874eedabad5629207cb575e7.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.36002,0.28373,0.3601,0.69443]},"elements":[{"words":[{"str":"به","boundary":[0.6178853302970143,0.2837306232214132,0.6398986433882207,0.30556923253877183],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5820504398769901,0.2837306232214132,0.613267595079606,0.30556923253877183],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.513005809879715,0.2837306232214132,0.5774327046595819,0.30556923253877183],"dir":"rtl"},{"str":"بخشنده","boundary":[0.4292856378216357,0.2837306232214132,0.5083880746623068,0.30556923253877183],"dir":"rtl"},{"str":"مهربان","boundary":[0.36001960956051227,0.2837306232214132,0.4246679026042275,0.30556923253877183],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36002,0.28373,0.6399,0.30557],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/29a59c2e00d101e0d186150ea4c25212.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/a33092b1956574a8f24600304d9ddd2e.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/42fe1410575c39dbe4860f65c8c9aba8.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/3d5899e74bfa4ea4c4e776ad2df1d589.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.4275,0.38962,0.4275,0.09758]},"elements":[{"words":[{"str":"سر","boundary":[0.5409251041301725,0.38961523730168857,0.5724999026820818,0.4131337396434594],"dir":"rtl"},{"str":"وش","boundary":[0.49524521216548517,0.38961523730168857,0.5395626532757211,0.4131337396434594],"dir":"rtl"},{"str":"قرایی","boundary":[0.4275010704970999,0.38961523730168857,0.490073903641181,0.4131337396434594],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4275,0.38962,0.5725,0.41313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تهران","boundary":[0.5041355249328506,0.8856258273473145,0.5417975592666122,0.9024247575914366],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.45820244073338784,0.8856258273473145,0.5004870761804663,0.9024247575914366],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4582,0.88563,0.5418,0.90242],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/7c33eb5c7b44df86ab1495d27dad7552.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/8ceac5be1a39d78dc0f0551875b28c7f.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.33202,0.5142,0.14172,0.17632]},"elements":[{"words":[{"str":"راهنمای","boundary":[0.7934175835952841,0.5142011436711709,0.8582732395188603,0.5326799669397052],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.7033428704893145,0.5142011436711709,0.7893747802270666,0.5326799669397052],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6847193317331148,0.5142011436711709,0.7017398010821754,0.5326799669397052],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6633357176223287,0.5142011436711709,0.6805095198286445,0.5326799669397052],"dir":"rtl"},{"str":"جمهور","boundary":[0.6044851395538946,0.5142011436711709,0.6590483953706688,0.5326799669397052],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5861932617698883,0.5142011436711709,0.6028820701467554,0.5326799669397052],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.5132591121656578,0.5142011436711709,0.5820584211330844,0.5326799669397052],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم:","boundary":[0.8143057887130678,0.5379762496724207,0.8582693163902837,0.5527551085546872],"dir":"rtl"},{"str":"سروش","boundary":[0.7676258928918992,0.5379762496724207,0.8110757279380278,0.5527551085546872],"dir":"rtl"},{"str":"قرایی","boundary":[0.7287992915255557,0.5379762496724207,0.764415313947604,0.5527551085546872],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.8299127484039861,0.5773865400251311,0.8582728624119272,0.5921653989073975],"dir":"rtl"},{"str":"هنری","boundary":[0.7938900526489937,0.5773865400251311,0.8266807656000623,0.5921653989073975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7845151621316517,0.5773865400251311,0.7906580698450699,0.5921653989073975],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.7487573805842145,0.5773865400251311,0.7812368227183774,0.5921653989073975],"dir":"rtl"},{"str":"جلد:","boundary":[0.7121094538980735,0.5773865400251311,0.7454790411709399,0.5921653989073975],"dir":"rtl"},{"str":"پاشا","boundary":[0.6814357129997275,0.5773865400251311,0.7088326533243802,0.5921653989073975],"dir":"rtl"},{"str":"دارابی","boundary":[0.6380500895324847,0.5773865400251311,0.6782251340554322,0.5921653989073975],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی،","boundary":[0.7975047326920084,0.5970916852014864,0.8582702901777026,0.6118705440837527],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7594334018122201,0.5970916852014864,0.7942727498880845,0.6118705440837527],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7500523758953248,0.5970916852014864,0.7561993038363042,0.6118705440837527],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.6884756121297053,0.5970916852014864,0.7467097785907728,0.6118705440837527],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.641561648468216,0.5970916852014864,0.6852683298298882,0.6118705440837527],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6019002965763556,0.5970916852014864,0.6383510695239207,0.6118705440837527],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5924825983397564,0.5970916852014864,0.5986897176320605,0.6118705440837527],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5660988574833723,0.5970916852014864,0.5891624967219228,0.6118705440837527],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.5470636082077932,0.5970916852014864,0.5627787558655387,0.6118705440837527],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.5108696815757717,0.5970916852014864,0.5464214924189342,0.6118705440837527],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8234346346715764,0.6167968303778415,0.8582672915693489,0.6315756892601079],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.794357507104208,0.6167968303778415,0.8202014636386805,0.6315756892601079],"dir":"rtl"},{"str":"پاییز","boundary":[0.7630447978706838,0.6167968303778415,0.7911480655630813,0.6315756892601079],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.7222497956323719,0.6167968303778415,0.7598349731402547,0.6315756892601079],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ:","boundary":[0.8299517789715443,0.6365019755541967,0.8582690852602282,0.6512808344364631],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.8018492837401222,0.6365019755541967,0.8267419724882245,0.6512808344364631],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.7595133130912064,0.6365019755541967,0.7986395684923508,0.6512808344364631],"dir":"rtl"},{"str":"شابک:","boundary":[0.8119506403519016,0.6562071207305519,0.8582685925882673,0.6709859796128183],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.637127029078594,0.6562071207305519,0.6700461651874343,0.6709859796128183],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.670045544785706,0.6562071207305519,0.6796772816185916,0.6709859796128183],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.6796770991474951,0.6562071207305519,0.7093214447331543,0.6709859796128183],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7093208669080152,0.6562071207305519,0.7189526037409008,0.6709859796128183],"dir":"ltr"},{"str":"468","boundary":[0.7189524212698043,0.6562071207305519,0.7510582107127566,0.6709859796128183],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7510576024757678,0.6562071207305519,0.7606893393086535,0.6709859796128183],"dir":"ltr"},{"str":"541","boundary":[0.7606894001323524,0.6562071207305519,0.7883859944918059,0.6709859796128183],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7883853497605979,0.6562071207305519,0.7980170865934836,0.6709859796128183],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7980171474171825,0.6562071207305519,0.8087404810911286,0.6709859796128183],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.8518340595682978,0.6956174110832621,0.8582766213165169,0.7103962699655285],"dir":"ltr"},{"str":"کلیه","boundary":[0.8272196209953676,0.6956174110832621,0.8556011388629374,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7837269782299817,0.6956174110832621,0.8240090420510725,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.730666810210596,0.6956174110832621,0.7805163992856865,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7212491119739967,0.6956174110832621,0.7274562312663007,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.650325509723359,0.6956174110832621,0.7180096051720491,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.6029855169908993,0.6956174110832621,0.6470860029214116,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.562966809630841,0.6956174110832621,0.5997460101889518,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5534642563451283,0.6956174110832621,0.5597273028288935,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5270805154887442,0.6956174110832621,0.5501441547272947,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.5080452662131653,0.6956174110832621,0.5237604138709107,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.47220705517524036,0.6956174110832621,0.5074031504243061,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.42769517716727,0.6956174110832621,0.46897061227596964,0.7103962699655285],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4121345712172525,0.6956174110832621,0.41857713296547155,0.7103962699655285],"dir":"ltr"},{"str":"نشانی:","boundary":[0.8098385982327065,0.7350277014359725,0.8582669710284557,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7626319428287365,0.7350277014359725,0.8066391269122972,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.7105602399082317,0.7350277014359725,0.7594787687344011,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6713006448528555,0.7350277014359725,0.7055829440616608,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.6133925137044847,0.7350277014359725,0.6682359515502744,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.5906784640312974,0.7350277014359725,0.6102377845832085,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.5757409128654156,0.7350277014359725,0.5893942324535794,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5639942722322785,0.7350277014359725,0.5727082173491151,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.5300755758787808,0.7350277014359725,0.5604706841987066,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"کشاو","boundary":[0.48913855395305383,0.7350277014359725,0.523440379393904,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.48288862694149254,0.7350277014359725,0.48828239956790853,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"ز،","boundary":[0.47092928283661817,0.7350277014359725,0.4822465111526334,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"نبش","boundary":[0.43292613602723257,0.7350277014359725,0.4676437487418724,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"کوچه","boundary":[0.3895506991380066,0.7350277014359725,0.42793207695900976,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"همدان،","boundary":[0.33202418635923847,0.7350277014359725,0.38644345585659234,0.7498065603182389],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.8139415824866674,0.7547328466123278,0.8582689757775701,0.7695117054945941],"dir":"rtl"},{"str":"I","boundary":[0.7712218751216474,0.7588134537592646,0.7754812431877457,0.7735923126415309],"dir":"ltr"},{"str":"1206","boundary":[0.7788513566117794,0.7547328466123278,0.8105718765814162,0.7695117054945941],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.7293897679940831,0.7547328466123278,0.7678525037467397,0.7695117054945941],"dir":"rtl"},{"str":"021","boundary":[0.607446037214372,0.7547328466123278,0.6292351663163223,0.7695117054945941],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6326451017762952,0.7547328466123278,0.6422367063723773,0.7695117054945941],"dir":"ltr"},{"str":"66939329","boundary":[0.6456070691735762,0.7547328466123278,0.7260213697983573,0.7695117054945941],"dir":"ltr"},{"str":"ایمیل:","boundary":[0.8185217894818794,0.7744379917886829,0.8582687568122542,0.7892168506709493],"dir":"rtl"},{"str":"info@cppc.ir","boundary":[0.7148504710187239,0.7789883921754363,0.8153249445287866,0.7921251556263397],"dir":"ltr"},{"str":"WWW.CPPC.ir","boundary":[0.7359163941764958,0.810544386133491,0.8582703686402741,0.8236811495843945],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33202,0.5142,0.85828,0.82368],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/da4ac0a17a823777f1788e38b01757cb.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/6f1331591ff95f9e2aba4659a4608102.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.46056,0.41232,0.02032,0.11771]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8192502140994199,0.49070531988522964,0.8620700980964615,0.5091841431537639],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.788767809179026,0.49070531988522964,0.8152090875471991,0.5091841431537639],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8470566195647943,0.5236312231637089,0.8620679084433026,0.540430153407831],"dir":"rtl"},{"str":"بارۀ","boundary":[0.8221593788325573,0.5236312231637089,0.8455992837401223,0.540430153407831],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7535190693138208,0.5236312231637089,0.818454432295022,0.540430153407831],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.8007126104558373,0.5547092441153347,0.8620715578652344,0.5715081743594568],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.7208145996340847,0.5547092441153347,0.7970631885242713,0.5715081743594568],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهای","boundary":[0.7673298882790299,0.5857872650669605,0.8620713145704387,0.6025861953110826],"dir":"rtl"},{"str":"کلان","boundary":[0.727097039645192,0.5857872650669605,0.7617365409319163,0.6025861953110826],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادی","boundary":[0.6535094025776317,0.5857872650669605,0.7233842426185744,0.6025861953110826],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65351,0.49071,0.86207,0.60259],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.46055704776363426,0.4123169756549902,0.5394429522363658,0.43583547799676103],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.46056,0.41232,0.53944,0.43584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8192504573942154,0.6460954246433587,0.862070341391257,0.6645742479118929],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7870552571139399,0.6460954246433587,0.8152093308419947,0.6645742479118929],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.8379858597064892,0.6790213279218379,0.862072044454825,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8193251488964147,0.6790213279218379,0.8343364377749231,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7507531406693269,0.6790213279218379,0.8156238890065035,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.6678254797773366,0.6790213279218379,0.7470518807794158,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6498462217728015,0.6790213279218379,0.6668523005955858,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم؟","boundary":[0.5980473658662572,0.6790213279218379,0.6440823406905679,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.8237940980189224,0.7100993488734637,0.8620681517380981,0.7268982791175858],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.7677706300984543,0.7100993488734637,0.8201435679632881,0.7268982791175858],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.808716036046557,0.7411773698250895,0.8620705846860525,0.7579763000692116],"dir":"rtl"},{"str":"ترانز","boundary":[0.7795206605940286,0.7411773698250895,0.8050666141149908,0.7579763000692116],"dir":"rtl"},{"str":"یت","boundary":[0.7518229460375236,0.7411773698250895,0.7778175970259643,0.7579763000692116],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.9353312701934682,0.7722553907767153,0.969416871034295,0.7890543210208374],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.8677196465413212,0.7722553907767153,0.931681848261902,0.7890543210208374],"dir":"rtl"},{"str":"درجایرتبهگاه","boundary":[0.8107156759702597,0.7722553907767153,0.8640702246097552,0.7890543210208374],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7332506131028845,0.7722553907767153,0.7746350578068434,0.7890543210208374],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6350325041846705,0.7722553907767153,0.6691181050254973,0.7890543210208374],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.60498559694811,0.7722553907767153,0.6315959651991124,0.7890543210208374],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.5022665343142979,0.7722553907767153,0.551801354665421,0.7890543210208374],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.9672423977186786,0.8033334117283412,0.9796788022110631,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.9151604236953845,0.8033334117283412,0.9635917920628402,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.9046710167776091,0.8033334117283412,0.9115098180395462,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.8459664155864377,0.8033334117283412,0.9009127196462919,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7381381622484331,0.8033334117283412,0.7722237630892599,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"حرفه","boundary":[0.6984811105920822,0.8033334117283412,0.7355629756210764,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6074645276188252,0.8033334117283412,0.6287771516991708,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5969785219354588,0.8033334117283412,0.604019065228126,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.5628964822240974,0.8033334117283412,0.5931576654655751,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"برنامۀ","boundary":[0.9062529195375452,0.834411432679967,0.9454477110825645,0.851210362924089],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.8626513875082644,0.834411432679967,0.9026034976059791,0.851210362924089],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصی","boundary":[0.7872355385573592,0.834411432679967,0.8590010560004762,0.851210362924089],"dir":"rtl"},{"str":"ساز","boundary":[0.6779475164467281,0.834411432679967,0.703858412160847,0.851210362924089],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6604750104769739,0.834411432679967,0.6769743372649772,0.851210362924089],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6241935745681072,0.834411432679967,0.6567627216732017,0.851210362924089],"dir":"rtl"},{"str":"2014","boundary":[0.5362781735373117,0.834411432679967,0.5721398263848341,0.851210362924089],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5721395830900385,0.834411432679967,0.5848882303709759,0.851210362924089],"dir":"ltr"},{"str":"2016","boundary":[0.584887743781385,0.834411432679967,0.6204817723539258,0.851210362924089],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.8579333566896337,0.8654894536315927,0.8620693682120751,0.8822883838757147],"dir":"rtl"},{"str":"کسپو","boundary":[0.8189818599400521,0.8654894536315927,0.8562302931215695,0.8822883838757147],"dir":"rtl"},{"str":"2017","boundary":[0.7776952197438592,0.8654894536315927,0.8153329245980769,0.8822883838757147],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7672126201876289,0.8654894536315927,0.7740492039394293,0.8822883838757147],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.7343455958904019,0.8654894536315927,0.7634833814247061,0.8822883838757147],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.6954869279807455,0.8654894536315927,0.7306163571274791,0.8822883838757147],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6157397134960488,0.8654894536315927,0.6917576892178227,0.8822883838757147],"dir":"rtl"},{"str":"آستانه","boundary":[0.5662778815835572,0.8654894536315927,0.6120902915644828,0.8822883838757147],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.50227,0.6461,0.97968,0.88229],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/7bc5097993b79a29c743d9b782f33863.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/b789cd54bb73c7df408b143c77ef6974.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.27702,0.0631,0.05426,0.11771]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8502685974541633,0.06309577406110776,0.8620683950328935,0.07989470430522982],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85027,0.0631,0.86207,0.07989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"راهنمای","boundary":[0.7434874728409018,0.06547668644460707,0.796553485927829,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6929656751530864,0.06547668644460707,0.7401793508600951,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6793171080146166,0.06547668644460707,0.6896573573820481,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.620603291512516,0.06547668644460707,0.6760093629595936,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.6206,0.06548,0.79655,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اتحادیۀ","boundary":[0.8083518237377866,0.11961695079257337,0.8620713145704387,0.13641588103669544],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادی","boundary":[0.7360202810541476,0.11961695079257337,0.8047024018062205,0.13641588103669544],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.7213982638483397,0.11961695079257337,0.7323708591225816,0.13641588103669544],"dir":"rtl"},{"str":"راسیا","boundary":[0.6818385301101639,0.11961695079257337,0.7194519054848378,0.13641588103669544],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8561081591342599,0.15069497174419927,0.8620688816224844,0.16749390198832131],"dir":"rtl"},{"str":"وابط","boundary":[0.8228969985431595,0.15069497174419927,0.8551349799525089,0.16749390198832131],"dir":"rtl"},{"str":"تجار","boundary":[0.7864042002413484,0.15069497174419927,0.8191959033807039,0.16749390198832131],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7689757145334772,0.15069497174419927,0.7854334540075518,0.16749390198832131],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.7229358762258571,0.15069497174419927,0.765272778476564,0.16749390198832131],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.8136629491221925,0.1817729926958251,0.8620786134143019,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.803176943438826,0.1817729926958251,0.8100135271906264,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"بازخو","boundary":[0.7598704698509091,0.1817729926958251,0.7993781299662017,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"ردهای","boundary":[0.7103026748671986,0.1817729926958251,0.7588997236171124,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاران","boundary":[0.610558020942816,0.1817729926958251,0.7066182500666255,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.5523375763945658,0.1817729926958251,0.6069085990112499,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5336768655844915,0.1817729926958251,0.5486881544629997,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"باب","boundary":[0.4979981365833262,0.1817729926958251,0.529973191293713,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.436517143356405,0.1817729926958251,0.49429446229254786,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41757902214955817,0.1817729926958251,0.4328134690656266,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"جمهو","boundary":[0.3696742769278679,0.1817729926958251,0.41379507702936147,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3627403752578925,0.1817729926958251,0.368701097746117,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.34537522161579015,0.1817729926958251,0.36176962902409593,0.19857192293994713],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.27702145111805304,0.1817729926958251,0.341685741380216,0.19857192293994713],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27702,0.11962,0.86208,0.19857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8192499708046245,0.24208115227222327,0.862069854801666,0.26055997554075755],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7815952353147261,0.24208115227222327,0.8152088442524036,0.26055997554075755],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.8508792673907121,0.2750070555507025,0.9128464517887035,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.8037287360348788,0.2750070555507025,0.847229845459146,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7850680252248045,0.2750070555507025,0.8000793141033128,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7353956838167104,0.2750070555507025,0.7813684963215205,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6734409064497132,0.2750070555507025,0.7316961549134262,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6595060142473431,0.2750070555507025,0.669741377546429,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.6056916384444704,0.2750070555507025,0.6557375005356574,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"گذاران","boundary":[0.5077898127603254,0.2750070555507025,0.5549160146366149,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"\"فروشگاه","boundary":[0.7958838343815865,0.3060850765023283,0.8620718011600296,0.32288400674645035],"dir":"rtl"},{"str":"خرجا\"یدیکبرای","boundary":[0.7117667094865506,0.3060850765023283,0.7922328484120497,0.32288400674645035],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.6596529643037876,0.3060850765023283,0.7081172875549846,0.32288400674645035],"dir":"rtl"},{"str":"گذاران","boundary":[0.5617511386196427,0.3060850765023283,0.6088773404959321,0.32288400674645035],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.7835333216551831,0.33716309745395406,0.8620737475183932,0.35396202769807616],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7657539414270412,0.33716309745395406,0.7825625754213865,0.35396202769807616],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7548999571801159,0.33716309745395406,0.7619764527100138,0.35396202769807616],"dir":"rtl"},{"str":"ترجیحات","boundary":[0.6755709929384858,0.33716309745395406,0.7512056558338742,0.35396202769807616],"dir":"rtl"},{"str":"مالیاتی","boundary":[0.6186048661794388,0.33716309745395406,0.6718766915922442,0.35396202769807616],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.8130228405153956,0.3682411184055799,0.8620710712756433,0.3850400486497019],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادی","boundary":[0.7406912978317567,0.3682411184055799,0.8093734185838296,0.3850400486497019],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7302052921483903,0.3682411184055799,0.7370418759001907,0.3850400486497019],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.6677357217958402,0.3682411184055799,0.7264690738258694,0.3850400486497019],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6570003211491299,0.3682411184055799,0.6639995034733192,0.3850400486497019],"dir":"rtl"},{"str":"یژه","boundary":[0.635075717083337,0.3682411184055799,0.6548106679901904,0.3850400486497019],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههایی","boundary":[0.7839230799174743,0.3993191393572057,0.862074234107984,0.41611806960132774],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7652623691074001,0.3993191393572057,0.7802736579859084,0.41611806960132774],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7155900276993059,0.3993191393572057,0.761562840204116,0.41611806960132774],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6536352503323088,0.3993191393572057,0.7118904987960218,0.41611806960132774],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6397003581299388,0.3993191393572057,0.6499357214290248,0.41611806960132774],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5812930465348829,0.3993191393572057,0.6359482824386077,0.41611806960132774],"dir":"rtl"},{"str":"محافل","boundary":[0.8117788742263226,0.4303971603088315,0.8620679084433026,0.44719609055295356],"dir":"rtl"},{"str":"گفتگو","boundary":[0.7618608177387374,0.4303971603088315,0.8061855268792089,0.44719609055295356],"dir":"rtl"},{"str":"حفاظت","boundary":[0.8515113472692593,0.4614751812604573,0.9139407917785823,0.4782741115045794],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.8037769084043754,0.4614751812604573,0.8478619253376932,0.4782741115045794],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7900307524621434,0.4614751812604573,0.8001274864728094,0.4782741115045794],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.7362163766592705,0.4614751812604573,0.7862622387504575,0.4782741115045794],"dir":"rtl"},{"str":"گذار","boundary":[0.654274689555841,0.4614751812604573,0.6843459262719452,0.4782741115045794],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6362954315513059,0.4614751812604573,0.6533015103740901,0.4782741115045794],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.50779,0.24208,0.91394,0.47827],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8192507006890108,0.5217833408368554,0.8620705846860525,0.5402621641053897],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7660536854295612,0.5217833408368554,0.8152095741367901,0.5402621641053897],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.8089084822297481,0.5547092441153347,0.8620683950328935,0.5715081743594568],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7902477714196737,0.5547092441153347,0.8052590602981821,0.5715081743594568],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7210226098729264,0.5547092441153347,0.7865112567625986,0.5715081743594568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.855232297870684,0.5857872650669605,0.8620688816224844,0.6025861953110826],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8473252170189576,0.5857872650669605,0.8532859395071821,0.6025861953110826],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.8312911273101907,0.5857872650669605,0.846354470785161,0.6025861953110826],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8133172319551871,0.5857872650669605,0.8276079520325261,0.6025861953110826],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7450802713109864,0.5857872650669605,0.8096340566775224,0.6025861953110826],"dir":"rtl"},{"str":"راهانداز","boundary":[0.8132143135194051,0.6168652860185864,0.8620703413912569,0.6336642162627084],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7958229260191442,0.6168652860185864,0.8122435672856085,0.6336642162627084],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7383032520628989,0.6168652860185864,0.7921278720176724,0.6336642162627084],"dir":"rtl"},{"str":"مجو","boundary":[0.830658550352291,0.6479433069702121,0.8620679084433027,0.6647422372143341],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.8237246486823154,0.6479433069702121,0.82968537117054,0.6647422372143341],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7963320876639807,0.6479433069702121,0.8164282377671377,0.6647422372143341],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردساز","boundary":[0.7687161820234342,0.6790213279218379,0.8620683950328935,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"ی،","boundary":[0.7430538213003471,0.6790213279218379,0.7677454357896376,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.6943826601238767,0.6790213279218379,0.737336019307875,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"مجو","boundary":[0.658459846626961,0.6790213279218379,0.6906432971644477,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6515259449569855,0.6790213279218379,0.65748666744521,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.639336875705555,0.6790213279218379,0.6472838094866501,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"گواهی","boundary":[0.586981505350004,0.6790213279218379,0.6320404647903771,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5611443613998209,0.6790213279218379,0.581240511502978,0.6958202581659599],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.8152120070847444,0.7100993488734637,0.8620705846860522,0.7268982791175858],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.797208192222352,0.7100993488734637,0.8115625851531784,0.7268982791175858],"dir":"rtl"},{"str":"بوط","boundary":[0.7679037820036209,0.7100993488734637,0.7957484234497255,0.7268982791175858],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7498323175721877,0.7100993488734637,0.7642006130627534,0.7268982791175858],"dir":"rtl"},{"str":"ملک","boundary":[0.707270562545151,0.7100993488734637,0.7461291486313202,0.7268982791175858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.696630123788392,0.7100993488734637,0.7035673936042836,0.7268982791175858],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6554157530810415,0.7100993488734637,0.6928373902877155,0.7268982791175858],"dir":"rtl"},{"str":"حفاظت","boundary":[0.883309247148585,0.7411773698250895,0.9457386916579081,0.7579763000692116],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8695630912063529,0.7411773698250895,0.8796598252170189,0.7579763000692116],"dir":"rtl"},{"str":"دارایی","boundary":[0.818887218264627,0.7411773698250895,0.8657869456816343,0.7579763000692116],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7011325372727627,0.7411773698250895,0.7352181381135895,0.7579763000692116],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنی","boundary":[0.6553252034872709,0.7411773698250895,0.6990781429670123,0.7579763000692116],"dir":"rtl"},{"str":"مالیات","boundary":[0.8080579236248978,0.7722553907767153,0.8620693682120751,0.7890543210208374],"dir":"rtl"},{"str":"قوانین","boundary":[0.8175695336525362,0.8033334117283412,0.8620681517380981,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"گمرک","boundary":[0.7692357387585799,0.8033334117283412,0.8119761863054225,0.8201323419724632],"dir":"rtl"},{"str":"شرا","boundary":[0.8379569076258322,0.834411432679967,0.8620674218537119,0.851210362924089],"dir":"rtl"},{"str":"کت","boundary":[0.8080101515365031,0.834411432679967,0.8362587099536767,0.851210362924089],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی-خصوصی","boundary":[0.6657446351186985,0.834411432679967,0.8043251528380624,0.851210362924089],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.819127350227724,0.8654894536315927,0.8620688816224844,0.8822883838757147],"dir":"rtl"},{"str":"بانکدار","boundary":[0.7652375530382655,0.8654894536315927,0.8154779282961578,0.8822883838757147],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7474566621142081,0.8654894536315927,0.7642643738565146,0.8822883838757147],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7366017556152439,0.8654894536315927,0.7436788524277936,0.8822883838757147],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.6970230653351258,0.8654894536315927,0.7328034168167681,0.8822883838757147],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.56114,0.52178,0.94574,0.88229],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/2721c62cd51060966f359cd1c9632fe4.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/b0f6146d9f9cb1c43dec710c3418fced.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.13793,0.0631,0.08613,0.5528]},"elements":[{"words":[{"str":"بیمه","boundary":[0.8290080715134545,0.11961695079257337,0.8620691249172799,0.13641588103669544],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82901,0.11962,0.86207,0.13642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8192502140994199,0.17992511036897166,0.8620700980964615,0.1984039336375059],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7736202752150726,0.17992511036897166,0.8152090875471991,0.1984039336375059],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیتهایبخشی","boundary":[0.7724680310638794,0.21285101364745088,0.8620735042235975,0.22964994389157292],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7368010140527074,0.21285101364745088,0.7688186091323135,0.22964994389157292],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.6846872688699442,0.21285101364745088,0.7331515921211413,0.22964994389157292],"dir":"rtl"},{"str":"خرده","boundary":[0.8769843123515901,0.2439290345990767,0.913867803339951,0.2607279648431987],"dir":"rtl"},{"str":"فروشی","boundary":[0.7770388103857682,0.2439290345990767,0.8251868504028962,0.2607279648431987],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.8583965899801471,0.2750070555507025,0.9013381213749074,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"ماشین","boundary":[0.8047500875861264,0.2750070555507025,0.8547471680485812,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7613462960800342,0.2750070555507025,0.7654823076024757,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"لات","boundary":[0.7300221614838406,0.2750070555507025,0.7598865273074078,0.29180598579482453],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.8055052746311651,0.3060850765023283,0.8620713145704387,0.32288400674645035],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.7333926972634202,0.3060850765023283,0.801855852699599,0.32288400674645035],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.68469,0.17993,0.91387,0.32288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ضمائم","boundary":[0.8042154699531753,0.3663932360787265,0.8620696115068707,0.38487205934726076],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7927792537662035,0.3993191393572057,0.8620696115068708,0.41611806960132774],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.7444852368718129,0.3993191393572057,0.7891298318346375,0.41611806960132774],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.8693927848495465,0.4303971603088315,0.8942088539841955,0.44719609055295356],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.8087637218264626,0.4303971603088315,0.8372535423722215,0.44719609055295356],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.74449,0.36639,0.89421,0.4472],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گذاران","boundary":[0.5867854431857994,0.21285101364745088,0.6339116450620889,0.22964994389157292],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.58679,0.21285,0.63391,0.22965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.27237825528436294,0.06547668644460707,0.32308843279224564,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"مس","boundary":[0.251160516174238,0.06547668644460707,0.26907187901436413,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25116,0.06548,0.32309,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"الف","boundary":[0.2034479738409436,0.06547668644460707,0.21293334818381957,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.20345,0.06548,0.21293,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"7","boundary":[0.13793087508272023,0.06309577406110776,0.15184733738175873,0.07989470430522982],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13793,0.0631,0.15185,0.07989],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/68cd119d0bc488603a816880792df088.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/d5975de63a2e2923c33e2a189c1035cf.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/073bd215be05cc723529ed03efe2d69c.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/70c993abc79b584ec20a39af4bebdd4f.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.13791,0.39378,0.01001,0.11796]},"elements":[{"words":[{"str":"شرکای","boundary":[0.7983076414029351,0.3937754923766454,0.8620703413912569,0.4156141016940041],"dir":"rtl"},{"str":"عز","boundary":[0.7686402740472575,0.3937754923766454,0.7919819767215539,0.4156141016940041],"dir":"rtl"},{"str":"یز!","boundary":[0.7409654910662151,0.3937754923766454,0.7667425746428431,0.4156141016940041],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.8179440859901126,0.42762533681855136,0.8620668136167231,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"خرسندم","boundary":[0.7337751993977285,0.42762533681855136,0.8062461072832732,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7025738924708713,0.42762533681855136,0.7214952168243218,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.674238852232473,0.42762533681855136,0.6915018344427577,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.584032594812392,0.42762533681855136,0.6625408735256335,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"«راهنمای","boundary":[0.49275365485000994,0.42762533681855136,0.5740128313675114,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.42472580676554167,0.42762533681855136,0.48274285686480595,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"ی»","boundary":[0.39501494710618185,0.42762533681855136,0.4236066507065281,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3699849254943591,0.42762533681855136,0.38513286328778856,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.3237077842528982,0.42762533681855136,0.35910968702557516,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"عز","boundary":[0.2938880697964109,0.42762533681855136,0.3133893641247227,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"یزان","boundary":[0.25876494621831786,0.42762533681855136,0.29220933570789054,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.19830934446650317,0.42762533681855136,0.24883924053096657,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"آمد","boundary":[0.13793087508272023,0.42762533681855136,0.16602169216396123,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"میگو","boundary":[0.8178153830433257,0.4587033577701772,0.8620808030674607,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"یم.","boundary":[0.7896131898942284,0.4587033577701772,0.8155770709252984,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7669077718089452,0.4587033577701772,0.7841707540192299,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7318156161639752,0.4587033577701772,0.7598123223947991,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"راهنما","boundary":[0.6738296391652249,0.4587033577701772,0.7265566001012105,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.656580160950949,0.4587033577701772,0.6686234867063722,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5715696050601266,0.4587033577701772,0.6512066205379734,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"مفیدی","boundary":[0.5048922053938144,0.4587033577701772,0.5663857828253337,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4824350889485772,0.4587033577701772,0.4996980711588617,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"باب","boundary":[0.4392045494342024,0.4587033577701772,0.4753396395344311,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.3627627014118264,0.4587033577701772,0.4339728337031414,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.30762013196490484,0.4587033577701772,0.3575736453345791,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2851474609755148,0.4587033577701772,0.30241044318579935,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.22597194543311844,0.4587033577701772,0.27805480945151617,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.15473518151837276,0.4587033577701772,0.22076521079061076,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13818045678791618,0.4587033577701772,0.1495421191949862,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"گذار","boundary":[0.955410024718751,0.489781378721803,0.9899919469422708,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"ی،","boundary":[0.9258958707009183,0.489781378721803,0.9542908686597373,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.8671908223601166,0.489781378721803,0.9198320536027093,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهشروعو","boundary":[0.8040273803962785,0.489781378721803,0.8620528241659855,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"ادامۀ","boundary":[0.7559117089658937,0.489781378721803,0.7961513196309704,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6888088861449541,0.489781378721803,0.7498322482385456,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6655150307524621,0.489781378721803,0.6827780129627466,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.5841753150743768,0.489781378721803,0.6576389699871541,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5703028290318813,0.489781378721803,0.5781649003464517,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.5010690373311534,0.489781378721803,0.5624267682665732,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3610346354470785,0.489781378721803,0.4002330764140293,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.29938312604616757,0.489781378721803,0.3551170977850442,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"گذار","boundary":[0.1819836554556425,0.489781378721803,0.2165655776791623,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.16130750875042701,0.489781378721803,0.18086449939662888,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13826738794596666,0.489781378721803,0.1551938572930048,0.5091001485025434],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهای","boundary":[0.7734884094359453,0.5208593996734288,0.8620808030674608,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7102588097700081,0.5208593996734288,0.7692915742146443,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6897659499458786,0.5208593996734288,0.706076044221262,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.6494023824687277,0.5208593996734288,0.6856122756821986,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"میشو","boundary":[0.5943423011794932,0.5208593996734288,0.6452275292926933,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"ید.","boundary":[0.5655749699025252,0.5208593996734288,0.5921039890614661,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.48772001750678967,0.5208593996734288,0.5610753873253145,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4664815193273386,0.5208593996734288,0.48353465977655813,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.42014548671385,0.5208593996734288,0.4603289588929115,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"قارۀ","boundary":[0.38577015746984,0.5208593996734288,0.4159684106037604,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.36919328311728755,0.5208593996734288,0.3815991280314531,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"راسیا","boundary":[0.32389755324391833,0.5208593996734288,0.36695497099926033,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.28606311490370706,0.5208593996734288,0.3195027540970844,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2431891604419243,0.5208593996734288,0.2818599400521624,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23136361866946942,0.5208593996734288,0.23901305033282727,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.20430802094281603,0.5208593996734288,0.22520826034489472,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"ترانز","boundary":[0.1709431809334735,0.5208593996734288,0.20011118572151504,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"یتی","boundary":[0.13816369951285432,0.5208593996734288,0.16898745572034726,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگی","boundary":[0.9214354879520418,0.5519374206250546,0.9667892872435673,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.8862863163170821,0.5519374206250546,0.9166371063490211,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.8698759683132858,0.5519374206250546,0.8814872124255517,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8608947409397019,0.5519374206250546,0.8687568122542723,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.8467351841813474,0.5519374206250546,0.8583766398069212,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8334362470318036,0.5519374206250546,0.841298318346374,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"آسیاست.","boundary":[0.7418223605118806,0.5519374206250546,0.8266821402156566,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.7163221612363267,0.5519374206250546,0.7369985694266027,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6027837790493986,0.5519374206250546,0.6419822200163494,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5676310872357818,0.5519374206250546,0.5979881953365253,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"قارهای","boundary":[0.48236258709953683,0.5519374206250546,0.537246000233563,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.4266349886479537,0.5519374206250546,0.4775670033866636,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3997857341151548,0.5519374206250546,0.4195555490676944,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"آسیا-پاسیفیک","boundary":[0.26156582243313087,0.5519374206250546,0.3945032406866752,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24529757773979222,0.5519374206250546,0.2567491192728405,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22418126515208078,0.5519374206250546,0.24034229144770136,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"خاو","boundary":[0.1884861954533069,0.5519374206250546,0.2192629870761805,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"رمیانه","boundary":[0.1381097689551299,0.5519374206250546,0.18625068122542723,0.571256190405795],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8542077834870956,0.5830154415766804,0.862069854801666,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.8366594164817626,0.5830154415766804,0.8480524251625208,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8276781891081786,0.5830154415766804,0.835540260422749,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.8135186323498242,0.5830154415766804,0.8251600879753982,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.7539606745016939,0.5830154415766804,0.8086805150064229,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6829293423255091,0.5830154415766804,0.749779331620538,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6673367005333022,0.5830154415766804,0.678732507104208,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.6250270057222935,0.5830154415766804,0.6591612655222079,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6170530188018217,0.5830154415766804,0.6239078496632801,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5945925940748216,0.5830154415766804,0.6109004583673946,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"میگذرند.","boundary":[0.5074568638327689,0.5830154415766804,0.5904394877184788,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.4329005824586667,0.5830154415766804,0.5032600286114679,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.3412382314958809,0.5830154415766804,0.4287158414107205,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"مساعد","boundary":[0.2781636880672125,0.5830154415766804,0.33705136439721284,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.20063124861403386,0.5830154415766804,0.2739813246915022,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1888023570399782,0.5830154415766804,0.196446192923041,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"ثبات","boundary":[0.13791247639874224,0.5830154415766804,0.18264699871540346,0.6023342113574208],"dir":"rtl"},{"str":"کلاناقتصادی","boundary":[0.7417298016660828,0.6140934625283062,0.8620530674607809,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7257398594729263,0.6140934625283062,0.7336019307874967,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.6512338240793999,0.6140934625283062,0.7156534654910662,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6152580814315896,0.6140934625283062,0.6428663533029702,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.5702471145237261,0.6140934625283062,0.6043813743236405,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5622731276032543,0.6140934625283062,0.5691279584647125,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.5154862057587205,0.6140934625283062,0.5521867336213944,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4953475952742419,0.6140934625283062,0.5069588393865079,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"جذابتر","boundary":[0.4144745805597726,0.6140934625283062,0.485261201292382,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.38968910852439753,0.6140934625283062,0.41279584647125234,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37344072365603953,0.6140934625283062,0.38130279497061004,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"پرطرفدارترین","boundary":[0.29511658686597375,0.6140934625283062,0.36335712756432714,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.2205248355327183,0.6140934625283062,0.29108762505352487,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.13793111837751568,0.6140934625283062,0.1771295593444665,0.6334122323090465],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.7717559071976332,0.645171483479932,0.8620773969403248,0.6644902532606723],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7514677390308436,0.645171483479932,0.7706395490287672,0.6644902532606723],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7294266271555919,0.645171483479932,0.7471572217149535,0.6644902532606723],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.6709061918465941,0.645171483479932,0.7251778056181525,0.6644902532606723],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6549022973889059,0.645171483479932,0.6666573703091547,0.6644902532606723],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6341680482862019,0.645171483479932,0.6506534758514665,0.6644902532606723],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5866095725437976,0.645171483479932,0.6299192267487627,0.6644902532606723],"dir":"rtl"},{"str":"آو","boundary":[0.569585960917124,0.645171483479932,0.5823607510063583,0.6644902532606723],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.5425878872423588,0.645171483479932,0.5673476487990969,0.6644902532606723],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.48368560748221756,0.645171483479932,0.5382842623207703,0.6644902532606723],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8228767663202148,0.6762495044315578,0.8344880104324807,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.7661839791500102,0.6762495044315578,0.8165311514656077,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"غنای","boundary":[0.7138694973926006,0.6762495044315578,0.7617820370586632,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6654346357881322,0.6762495044315578,0.7094670870800732,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی،","boundary":[0.5920561425730714,0.6762495044315578,0.6610412044065552,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.5141118789724813,0.6762495044315578,0.5876581416170344,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"نهمین","boundary":[0.4549290309081709,0.6762495044315578,0.5097145178870333,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.41416936723889597,0.6762495044315578,0.4483036270388103,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4061953803184242,0.6762495044315578,0.41305021117988244,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.3605017802334895,0.6762495044315578,0.3998497654638172,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33883337712639655,0.6762495044315578,0.35609635933668105,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاست.","boundary":[0.2526148373294564,0.6762495044315578,0.33248496438164193,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2201240215757616,0.6762495044315578,0.24821810891821403,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"جمهو","boundary":[0.16677712250379542,0.6762495044315578,0.21571222118416444,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.1588031355833236,0.6762495044315578,0.1656579664447818,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.13812698887810812,0.6762495044315578,0.15768397952431001,0.6955682742122982],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.8249754272256605,0.7073275253831837,0.8620754505819609,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8057455282416597,0.7073275253831837,0.8173567723539256,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتر","boundary":[0.7521631340262368,0.7073275253831837,0.7961711481567985,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.7273776619908616,0.7073275253831837,0.7504843999377163,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.6057255527360332,0.7073275253831837,0.7195061602242202,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"نفت،","boundary":[0.5495736818674165,0.7073275253831837,0.5979853974463778,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"زغال،","boundary":[0.49150289021510335,0.7073275253831837,0.5416862518976994,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"مس،","boundary":[0.43960161874718906,0.7073275253831837,0.4836244355560746,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.424835167776091,0.7073275253831837,0.4316899986375492,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4158539404025069,0.7073275253831837,0.4237160117170774,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"ی،","boundary":[0.38585194912818116,0.7073275253831837,0.4141752063139865,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"کروم","boundary":[0.3409037592154853,0.7073275253831837,0.3757825577095255,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.324827382342637,0.7073275253831837,0.3326894536572075,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"غیره","boundary":[0.27833116032666044,0.7073275253831837,0.3152530022577757,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.21737520575652977,0.7073275253831837,0.2703692485110359,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1922465598115925,0.7073275253831837,0.20950954202187708,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"زمینۀ","boundary":[0.13822458489985137,0.7073275253831837,0.18266938183658377,0.726646295163924],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.7868401845147729,0.7384055463348095,0.8620754505819612,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.7677194032465258,0.7384055463348095,0.780337887811904,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"رانیوم","boundary":[0.720150920389277,0.7384055463348095,0.7654838890186461,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"رتبۀ","boundary":[0.6818884229214283,0.7384055463348095,0.7134599196153996,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"نخست","boundary":[0.6107951646628694,0.7384055463348095,0.6751176330335942,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5931548277266155,0.7384055463348095,0.6041547452216902,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.553877843404303,0.7384055463348095,0.5860412044065554,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5392520874693449,0.7384055463348095,0.5471141587839153,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5191800235509362,0.7384055463348095,0.5307912676632022,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.46289553318891485,0.7384055463348095,0.5107220016349411,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.4198381359725952,0.7384055463348095,0.45397239577250953,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"رهایی","boundary":[0.3671540327043592,0.7384055463348095,0.41871897991358165,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3152124784855151,0.7384055463348095,0.3605676310872357,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2868027875437162,0.7384055463348095,0.30628016855463425,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2622581649733349,0.7384055463348095,0.2795211471836194,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"صدر","boundary":[0.2130628625092452,0.7384055463348095,0.2538001430573397,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.13806747824277943,0.7384055463348095,0.20460484059325001,0.7577243161155498],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.7890716843785278,0.7694835672864352,0.8620686383276889,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.737999171767983,0.7694835672864352,0.7806248540231228,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7141497820078633,0.7694835672864352,0.7314127642181478,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.6748276399826444,0.7694835672864352,0.7059827406672117,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6422775798980109,0.7694835672864352,0.6683818949745027,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.5854185287187641,0.7694835672864352,0.6341105385573592,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"مضاف","boundary":[0.517877984166038,0.7694835672864352,0.5790508583440384,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.49974129515963767,0.7694835672864352,0.5115405669741913,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"این،","boundary":[0.4563225745559263,0.7694835672864352,0.493021332087664,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4326456605940286,0.7694835672864352,0.44990864280431314,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.3864022649418393,0.7694835672864352,0.42447861925337693,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4138811845537,0.7694835672864352,0.4226665596169566,0.7888023370671756],"dir":"ltr"},{"str":"برنامۀ","boundary":[0.3627674493679906,0.7694835672864352,0.4076698684261746,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"2010","boundary":[0.34432101288489236,0.7694835672864352,0.3799941122659504,0.7888023370671756],"dir":"ltr"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.29041309023317374,0.7694835672864352,0.3563873399120246,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"ساز","boundary":[0.18227463603098604,0.7694835672864352,0.21207216610222276,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.16159848932577056,0.7694835672864352,0.18115547997197243,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13832429418625547,0.7694835672864352,0.15519385729300478,0.7888023370671756],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7885270689789401,0.800561588238061,0.8620836009576079,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7670499138018503,0.800561588238061,0.783076778971544,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.7408778541736206,0.800561588238061,0.7613427683055003,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"افتاد","boundary":[0.6970086712826091,0.800561588238061,0.7352160701078282,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6695389217891745,0.800561588238061,0.6891963729611895,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"هدفش","boundary":[0.6037552571879491,0.800561588238061,0.6634921561757952,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.5414785358195434,0.800561588238061,0.5959846626960956,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.46102322684386693,0.800561588238061,0.5357796625014598,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4395428825822624,0.800561588238061,0.4555697477519561,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.400737323970215,0.800561588238061,0.4338357370859123,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"خام","boundary":[0.3610371767621471,0.800561588238061,0.39514651212581264,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3475879753980303,0.800561588238061,0.3554500467126008,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"چندشاخه","boundary":[0.25190662494656046,0.800561588238061,0.34017916228736034,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.2029328451009446,0.800561588238061,0.24416116820428976,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.13801381209988578,0.800561588238061,0.19716220950601424,0.8198803580188014],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.8088252754097085,0.8316396091896868,0.8620691249172799,0.8509583789704273],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.8031465315893963,0.8627176301413125,0.8344829012417766,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.7809660749737241,0.8627176301413125,0.7971658589279458,0.882036399922053],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.7368913980692124,0.8627176301413125,0.7749901465607847,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته،","boundary":[0.6613294706619448,0.8627176301413125,0.7284948080890652,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.6150768948889123,0.8627176301413125,0.6551117452995445,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5974836019307874,0.8627176301413125,0.6090948460430534,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.5622929561290825,0.8627176301413125,0.5895444061660633,0.882036399922053],"dir":"ltr"},{"str":"میلیارد","boundary":[0.49723383996027987,0.8627176301413125,0.5563192173693021,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.4008152808595119,0.8627176301413125,0.49113677060220334,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.38014144175995546,0.8627176301413125,0.39969892269064583,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.30784424917335446,0.8627176301413125,0.37396392911362847,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.2391138189093213,0.8627176301413125,0.3017587780762194,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.20336103370421527,0.8627176301413125,0.23302301082175247,0.882036399922053],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.13804904444879793,0.8627176301413125,0.1971624528008097,0.882036399922053],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13791,0.39378,0.98999,0.88204],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/b7d269e23a8aa21ea1e873e19b35cb30.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/72fd56021ae1b710d15a7e244afec600.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.13783,0.0631,0.08247,0.11796]},"elements":[{"words":[{"str":"10","boundary":[0.8473733893884542,0.06309577406110776,0.8620683950328935,0.07989470430522982],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84737,0.0631,0.86207,0.07989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"راهنمای","boundary":[0.7434874728409018,0.06547668644460707,0.796553485927829,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6929656751530864,0.06547668644460707,0.7401793508600951,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6793171080146166,0.06547668644460707,0.6896573573820481,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.620603291512516,0.06547668644460707,0.6760093629595936,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.6206,0.06548,0.79655,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کشو","boundary":[0.827952382342637,0.11684529529159582,0.8620866421425513,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8199783954221651,0.11684529529159582,0.8268332262836233,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.796076833892299,0.11684529529159582,0.8122338354937911,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7603668933573431,0.11684529529159582,0.7899682256997157,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7325465179648877,0.11684529529159582,0.7521463466853516,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6768453046315096,0.11684529529159582,0.7261035851921055,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"عمدۀ","boundary":[0.6226300393996325,0.11684529529159582,0.6709347872630308,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5973841798414086,0.11684529529159582,0.6167172719841177,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5740550430145198,0.11684529529159582,0.5913180252248043,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.548040260422749,0.11684529529159582,0.5663104830861457,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"رۀ","boundary":[0.5303489169503774,0.11684529529159582,0.5458019483047218,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتیساز","boundary":[0.42831574311962317,0.11684529529159582,0.5240959165401533,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4076395964144077,0.11684529529159582,0.42719658706060964,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"صو","boundary":[0.3730350295846472,0.11684529529159582,0.4016574457939196,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.3412477567869797,0.11684529529159582,0.37191867141578117,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت.","boundary":[0.2772020659308187,0.11684529529159582,0.33308955194830475,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2551917952699025,0.11684529529159582,0.2711498598621978,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه،","boundary":[0.19376576164382178,0.11684529529159582,0.24908010237844994,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.15603421148200902,0.11684529529159582,0.18786786173070188,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.13833515268356633,0.11684529529159582,0.1502418350266651,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.8390273198554807,0.14792331624322153,0.890149480322317,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.8389018646113123,0.14792331624322153,0.8620683950328935,0.1672420860239619],"dir":"ltr"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.7791236034878742,0.14792331624322153,0.8348323942154231,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"گذار","boundary":[0.6890874985402313,0.14792331624322153,0.7236694207637511,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"یهای","boundary":[0.6290363823037098,0.14792331624322153,0.6879683424812177,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.562106473667626,0.14792331624322153,0.624839547082409,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5406734156642923,0.14792331624322153,0.5579112168632491,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.5021687594039863,0.14792331624322153,0.5345180573397177,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.45972489109240255,0.14792331624322153,0.4979748141227764,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"نخست","boundary":[0.39109107341521,0.14792331624322153,0.45553082058468625,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.34184736278886435,0.14792331624322153,0.38689577737553044,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32041510957997593,0.14792331624322153,0.33765291077893267,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.24923246021466566,0.14792331624322153,0.3142597512554012,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.20264405029207763,0.14792331624322153,0.24503715111526336,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"صو","boundary":[0.16985504496087822,0.14792331624322153,0.19844948226867534,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.13806530975149814,0.14792331624322153,0.1687358889018646,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت.دهدایننشانکهاینمیحو","boundary":[0.6841855950017516,0.17900133719484732,0.8620838442524036,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.6673799257958315,0.17900133719484732,0.6830664389427378,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6470663074837796,0.17900133719484732,0.6629496087819686,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"تدر","boundary":[0.617483893884542,0.17900133719484732,0.6429726731285763,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"یج","boundary":[0.5916772507230837,0.17900133719484732,0.6149685906419089,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5759939808867608,0.17900133719484732,0.5871016047724706,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"حو","boundary":[0.5458327250963447,0.17900133719484732,0.5698386225621861,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"زۀ","boundary":[0.5290270558904248,0.17900133719484732,0.5447135690373311,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4826390005085299,0.17900133719484732,0.5245967388765619,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"اجناس","boundary":[0.41656905996370286,0.17900133719484732,0.4784875092452022,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"جذاب","boundary":[0.3544318579936938,0.17900133719484732,0.41240414185059754,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.29956523220055276,0.17900133719484732,0.3118759488497022,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2693200397057106,0.17900133719484732,0.2953683969792518,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.15888731558254507,0.17900133719484732,0.20152716143096266,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13783262680778502,0.17900133719484732,0.15469048036124414,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.8238248861380357,0.21007935814647313,0.8620720444548251,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر،","boundary":[0.7619090693811879,0.21007935814647313,0.8196280509167347,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7416340651640779,0.21007935814647313,0.7577862849857916,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6871197032372666,0.21007935814647313,0.7354787068395032,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"فرعی","boundary":[0.6399852003098548,0.21007935814647313,0.6830098729027989,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.5776909415867891,0.21007935814647313,0.6358850091478843,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.5010618775128877,0.21007935814647313,0.5735676018918603,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.47503698080890655,0.21007935814647313,0.49803563782163573,0.22939812792721348],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.4148041950155096,0.21007935814647313,0.47084647125228696,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"چندملیتی","boundary":[0.32126119850570756,0.21007935814647313,0.4106834394098642,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"مشغول","boundary":[0.2569911583296872,0.21007935814647313,0.3171135992058858,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23746507423442706,0.21007935814647313,0.25286564774806336,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.20925773190859903,0.21007935814647313,0.23236830452722956,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"هستند:","boundary":[0.13786514192862187,0.21007935814647313,0.20310517147417181,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.8482061874732376,0.24115737909809892,0.8620837226050061,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"یوتا،","boundary":[0.8109707704907085,0.24115737909809892,0.8459678753552103,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"هایدلبرگ","boundary":[0.72493137567688,0.24115737909809892,0.8067071731262968,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"سمنت،","boundary":[0.6491055266845732,0.24115737909809892,0.7206677783124683,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"جنرال","boundary":[0.5931757026353692,0.24115737909809892,0.6449086914632722,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"الکتر","boundary":[0.5477659455408931,0.24115737909809892,0.5889788674140684,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"یک،","boundary":[0.5068251208631014,0.24115737909809892,0.5458074224376193,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"لیند،","boundary":[0.4561432034171454,0.24115737909809892,0.5025898631378125,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"دانون،","boundary":[0.3987413437137314,0.24115737909809892,0.4519079456918567,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"تالس،","boundary":[0.3409159582377884,0.24115737909809892,0.3945060859884426,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"آلستوم","boundary":[0.28076092609893555,0.24115737909809892,0.33668070051249965,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26864842442290476,0.24115737909809892,0.27654543827665107,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران.","boundary":[0.19767092042129064,0.24115737909809892,0.2640220741474765,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8172183376153217,0.27223540004972474,0.8344813198256062,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7709953897848035,0.27223540004972474,0.8090736793958504,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7737684417454942,0.27223540004972474,0.7825538168087508,0.2915541698304651],"dir":"ltr"},{"str":"رئیس","boundary":[0.7208530823153537,0.27223540004972474,0.7675823066292965,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"2015","boundary":[0.7228942835454863,0.27223540004972474,0.7646108256452178,0.2915541698304651],"dir":"ltr"},{"str":"جمهو","boundary":[0.6655656360699131,0.27223540004972474,0.7145007347502822,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6575916491494412,0.27223540004972474,0.6644464800108995,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"جمهو","boundary":[0.6005090943594534,0.27223540004972474,0.6494441930398225,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5925379053291292,0.27223540004972474,0.5993927361905874,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5718617586239138,0.27223540004972474,0.5914187492701156,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.49202770581247884,0.27223540004972474,0.5654767118221807,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"قانونی","boundary":[0.4351857784177547,0.27223540004972474,0.4857312468371677,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.3917526769547521,0.27223540004972474,0.42884734224765464,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.3570071334034023,0.27223540004972474,0.3831242214566546,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"مبنی","boundary":[0.3064647447661451,0.27223540004972474,0.35024621433298303,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.28829817599830043,0.27223540004972474,0.3001024271088793,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.253036319047063,0.27223540004972474,0.28160277745338474,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"گذار","boundary":[0.15880337887811904,0.27223540004972474,0.19338530110163885,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.13812723217290357,0.27223540004972474,0.15768422281910544,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.8292890439487718,0.30331342100135056,0.8620803164778699,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.784311037284605,0.30331342100135056,0.8237128488847365,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.6912691229709214,0.30331342100135056,0.7786024660360463,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"آستانه","boundary":[0.6331104291668493,0.30331342100135056,0.6856929279068862,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5570682003970571,0.30331342100135056,0.5667489003075247,0.3226321907820909],"dir":"ltr"},{"str":"AIFC","boundary":[0.5667471972439565,0.30331342100135056,0.6177527346335008,0.3226321907820909],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.617751761454319,0.30331342100135056,0.6274324613647865,0.3226321907820909],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.52961553275926,0.30331342100135056,0.5492508953248472,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5061549933823816,0.30331342100135056,0.5234179755926661,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4604814383765248,0.30331342100135056,0.4986202752150726,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"2018","boundary":[0.41148497411343377,0.30331342100135056,0.4547683346957842,0.3226321907820909],"dir":"ltr"},{"str":"آغاز","boundary":[0.37482288138892134,0.30331342100135056,0.4059074409280237,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35128709826844307,0.30331342100135056,0.36728816322161234,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.32007936276227184,0.30331342100135056,0.34318993538090237,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.2570754114224337,0.30331342100135056,0.3125446445949628,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.2151714795352486,0.30331342100135056,0.24916403908287596,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.193200709152479,0.30331342100135056,0.20920177410564836,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"منظو","boundary":[0.14590510529798748,0.30331342100135056,0.18734185838296546,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.13835611434929299,0.30331342100135056,0.1447859492389739,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"جلب","boundary":[0.8687092481217641,0.3343914419529763,0.9175324311962317,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.8070185682587878,0.3343914419529763,0.8627525399976644,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"گذارهاییجدید،","boundary":[0.6420567941607068,0.3343914419529763,0.7515643855346646,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.5833421941154436,0.3343914419529763,0.635980745649889,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.5432894429522364,0.3343914419529763,0.5772558293432988,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"العادهای","boundary":[0.42142174179609965,0.3343914419529763,0.49460615438514544,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39820205146171517,0.3343914419529763,0.41546503367199966,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.36239657917406665,0.3343914419529763,0.3902868202343415,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.32362220703463973,0.3343914419529763,0.35621411401767294,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2808259678738284,0.3343914419529763,0.31746613336447504,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.21773277112905318,0.3343914419529763,0.2746891908988283,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"کنندگان","boundary":[0.13815282919197924,0.3343914419529763,0.20941721164700847,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8457693468021333,0.36546946290460214,0.862053067460781,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7975060667057006,0.36546946290460214,0.8401595770563278,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.7547574823980989,0.36546946290460214,0.7917700669547277,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7411422447351006,0.36546946290460214,0.749004316049671,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7219627077737554,0.36546946290460214,0.7335739518860213,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"بهترهایینوجهانیرزه","boundary":[0.5896192235103981,0.36546946290460214,0.714394414924676,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5666490277939974,0.36546946290460214,0.583912010004282,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5070360939401842,0.36546946290460214,0.5590835328350655,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"نیل","boundary":[0.47166987467661003,0.36546946290460214,0.5013210907392269,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44989162712527975,0.36546946290460214,0.4658858120207093,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4160570236237351,0.36546946290460214,0.44399232161625607,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.3601505944123405,0.36546946290460214,0.4102637558877341,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.31963770410294295,0.36546946290460214,0.3544318579936938,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.2820924082292032,0.36546946290460214,0.313876440305189,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.17633216065241936,0.36546946290460214,0.20792034041807778,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.13809143621312514,0.36546946290460214,0.17072239090661373,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.7747560969675736,0.39654748385622796,0.8620810463622562,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"حکمیت","boundary":[0.6927256966919892,0.39654748385622796,0.7699437259138154,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.651124354701215,0.39654748385622796,0.6878816078866442,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"حفاظت","boundary":[0.5744891362890004,0.39654748385622796,0.6462490024913389,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.558031526139593,0.39654748385622796,0.5696427702518588,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.4991283918675256,0.39654748385622796,0.5512634298727083,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاران","boundary":[0.3843441015609795,0.39654748385622796,0.4942704075674414,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3586197188503706,0.39654748385622796,0.3795289326170735,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3364414243450504,0.39654748385622796,0.35370440655533497,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.27915983476978956,0.39654748385622796,0.32967053018801823,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"مکان","boundary":[0.22827041372495233,0.39654748385622796,0.2743002841683211,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21554459107010782,0.39654748385622796,0.22340666238467824,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.19661947242472047,0.39654748385622796,0.20877369691307565,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.13797572242334594,0.39654748385622796,0.19165060921016777,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"هنجارهای","boundary":[0.8132279380279497,0.4276255048078538,0.9054743761921444,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.7646382119644464,0.4276255048078538,0.8077216902176029,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"انگلستان","boundary":[0.6792777223513082,0.4276255048078538,0.7590160185293315,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"افتتاح","boundary":[0.6211447915301616,0.4276255048078538,0.6737699015142669,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.5601637962391327,0.4276255048078538,0.6156381379189537,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.5172058838609271,0.4276255048078538,0.5545657917785823,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"دادگاه","boundary":[0.46081688660516174,0.4276255048078538,0.5115706138814279,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3782231694499591,0.4276255048078538,0.41742161041690995,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"AIFC","boundary":[0.3217135739032271,0.4276255048078538,0.37271911129277124,0.44694427458859404],"dir":"ltr"},{"str":"مستقل","boundary":[0.2562273024067921,0.4276255048078538,0.3162126785783799,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2427764558760559,0.4276255048078538,0.25063852719062635,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.20092763664617028,0.4276255048078538,0.2353116849624353,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1836682286192534,0.4276255048078538,0.19527947273151935,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.13806023050191277,0.4276255048078538,0.17620625559578032,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"قضایی","boundary":[0.8013609910856787,0.4587035257594796,0.8620752072871657,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7236076238857098,0.4587035257594796,0.7971641558643777,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.6551432519755538,0.4587035257594796,0.719410788664409,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.6189665323679396,0.4587035257594796,0.6509464167542528,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6079148662851804,0.4587035257594796,0.6147696971466385,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"بان","boundary":[0.5802601872587625,0.4587035257594796,0.6062361321966601,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی","boundary":[0.5220713213897741,0.4587035257594796,0.5759836905021,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"AIFC","boundary":[0.466790260422749,0.4587035257594796,0.5177957978122932,0.47802229554021997],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.4368574584452489,0.4587035257594796,0.46259804780256136,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.35772204399270446,0.4587035257594796,0.432660623223948,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.2979490255724031,0.4587035257594796,0.3535245005643125,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.2617662012196645,0.4587035257594796,0.29375148214401114,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8228706839503289,0.4897815467111054,0.8344819280625949,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7748950735900403,0.4897815467111054,0.8127814920783214,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"،2014","boundary":[0.7163445443575073,0.4897815467111054,0.7663747129121414,0.5091003164918457],"dir":"ltr"},{"str":"برنامۀ","boundary":[0.6634749448305219,0.4897815467111054,0.7082138755887734,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیساز","boundary":[0.5427102796916967,0.4897815467111054,0.6550091965432676,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5220341329864814,0.4897815467111054,0.5415911236326832,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"وسیعی","boundary":[0.45291042129344095,0.4897815467111054,0.5137073504223598,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42726373642415044,0.4897815467111054,0.444526718634435,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.38956420151532845,0.4897815467111054,0.4171717466619954,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.3445469121024563,0.4897815467111054,0.37868117190237066,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3365729251819845,0.4897815467111054,0.3434277560434427,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.2953991737708747,0.4897815467111054,0.32648373330997704,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.2559981102902765,0.4897815467111054,0.28530998189886725,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22594603900707041,0.4897815467111054,0.24514347094086963,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.18588433386114891,0.4897815467111054,0.21675607750399004,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.15836691459063876,0.4897815467111054,0.1772862411927284,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13897549896532968,0.4897815467111054,0.14954236248978164,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاران","boundary":[0.7521461033905563,0.5208595676627312,0.8620752072871658,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.6831837491252571,0.5208595676627312,0.7458060843162444,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"دعوت","boundary":[0.6214314420771879,0.5208595676627312,0.676706591342598,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5990936002540476,0.5208595676627312,0.6149375705554906,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.5511584822417036,0.5208595676627312,0.592313830822531,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"آمد.کشو","boundary":[0.5034920101989178,0.5208595676627312,0.5446181974775196,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین،رازبزرگ","boundary":[0.4279405825450582,0.5208595676627312,0.5024903655261006,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.39909007746506286,0.5208595676627312,0.4259498228813889,0.5401783374434715],"dir":"ltr"},{"str":"تر","boundary":[0.3107929220678111,0.5208595676627312,0.3231036387169606,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.28600745003243605,0.5208595676627312,0.30911418797929074,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.21827788644945306,0.5208595676627312,0.27941178617307016,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.15655642979485382,0.5208595676627312,0.1760017663202149,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13847738995788794,0.5208595676627312,0.15021361283039433,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"مالکیتهای","boundary":[0.7521239635641713,0.5519375886143572,0.8620810463622562,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.7133172272178752,0.5519375886143572,0.7479271283428703,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6968376542489002,0.5519375886143572,0.7091203919965743,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"متعلق","boundary":[0.6337732103234847,0.5519375886143572,0.6884439838062983,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6132926544435361,0.5519375886143572,0.6295763751021837,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"جمهو","boundary":[0.560160720541866,0.5519375886143572,0.6090958192222351,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5521867336213944,0.5519375886143572,0.5590415644828526,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5323636881177825,0.5519375886143572,0.5510675775623808,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.49120138683124565,0.5519375886143572,0.5281519928974684,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصی","boundary":[0.4041877635795555,0.5519375886143572,0.4869896916109315,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.3551636312150989,0.5519375886143572,0.3999760683592414,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.3002431255422026,0.5519375886143572,0.35095193599478486,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"شدند.","boundary":[0.23920162281578303,0.5519375886143572,0.29603143032188844,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"مضاف","boundary":[0.7731920763751022,0.5830156095659829,0.8344938495075713,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7541702171212238,0.5830156095659829,0.7656237835260228,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"این،","boundary":[0.7091873756579757,0.5830156095659829,0.7457475719179414,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6856844843809528,0.5830156095659829,0.7012779059130367,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"منظو","boundary":[0.6359891393203317,0.5830156095659829,0.6774258924053097,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6280179502900074,0.5830156095659829,0.6348727811514656,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.5633865169582326,0.5830156095659829,0.6184911343376542,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"جذابیت","boundary":[0.48222574261775697,0.5830156095659829,0.5555833722605006,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.38433850578068435,0.5830156095659829,0.4746571976332283,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ی،","boundary":[0.3548267909491342,0.5830156095659829,0.38322214761181833,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.2982778722732209,0.5830156095659829,0.3471153752578925,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.28358927945813384,0.5830156095659829,0.29044411031959205,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"یرساخت","boundary":[0.2034747911094817,0.5830156095659829,0.2810711783253533,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.15366503514870855,0.5830156095659829,0.19577749717778037,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13910447950087243,0.5830156095659829,0.1457931896920861,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.8172725923547043,0.6140936305176087,0.862066813616723,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8049394925843746,0.6140936305176087,0.812801563898945,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.7676592931347936,0.6140936305176087,0.7985155368056366,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7516194067603054,0.6140936305176087,0.7631585990112499,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7027280366520358,0.6140936305176087,0.7470791243333723,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"میبخشد.","boundary":[0.6105308935731246,0.6140936305176087,0.6982363560278718,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"برنامۀ","boundary":[0.5610117698810229,0.6140936305176087,0.606062663007513,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"توسعۀ","boundary":[0.5042480184090796,0.6140936305176087,0.556520422165129,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.4651790742311329,0.6140936305176087,0.49975962474210744,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"«نو","boundary":[0.4378227305461481,0.6140936305176087,0.46068149305150063,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"رلی","boundary":[0.4069318428451499,0.6140936305176087,0.43670357448713454,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"ژال»","boundary":[0.36642937738439074,0.6140936305176087,0.4023258982443847,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3398684492236078,0.6140936305176087,0.3596944460664097,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3177065086223675,0.6140936305176087,0.33496949083265204,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"صدد","boundary":[0.26701544246116554,0.6140936305176087,0.31128255284362955,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.21699696576086344,0.6140936305176087,0.2625237212425552,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.20029221728946497,0.6140936305176087,0.2125058390750905,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.15401330736117672,0.6140936305176087,0.19575487076180464,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13800292694404168,0.6140936305176087,0.14954211919498617,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.8237937444042198,0.6451716514692345,0.8620688816224845,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"2020","boundary":[0.7794060687453774,0.6451716514692345,0.8183526995990501,0.6644904212499749],"dir":"ltr"},{"str":"شبکۀ","boundary":[0.7236812089016353,0.6451716514692345,0.7739754856164116,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.6734585832447467,0.6451716514692345,0.7181463856125189,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6600481966989762,0.6451716514692345,0.6679102680135466,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"نل","boundary":[0.6317324045171429,0.6451716514692345,0.6526505751488964,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6141189488329813,0.6451716514692345,0.6260846081980614,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیتی","boundary":[0.5441473729895361,0.6451716514692345,0.6061244598855541,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"تدارک","boundary":[0.4876892782847832,0.6451716514692345,0.5384882634590681,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"ببیند،","boundary":[0.4282152315042223,0.6451716514692345,0.48215274533847174,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"فاصلۀ","boundary":[0.36922245692154454,0.6451716514692345,0.42268359025263724,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35241143466591707,0.6451716514692345,0.36369287438203124,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.289894697382197,0.6451716514692345,0.34440142181478456,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.22094172116470087,0.6451716514692345,0.2842048152905913,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20763775351317684,0.6451716514692345,0.21549982482774727,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفیت","boundary":[0.1380095110926296,0.6451716514692345,0.2002401319630971,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"صادارات","boundary":[0.7843067558098797,0.6762496724208603,0.8620601230098486,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7664805805969774,0.6762496724208603,0.7773623924637005,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.7359480224999027,0.6762496724208603,0.7588067850052552,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"میبرد.","boundary":[0.6675759809646153,0.6762496724208603,0.724527034917669,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6433686354081514,0.6762496724208603,0.6606316176184359,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"کل،","boundary":[0.5988944919567063,0.6762496724208603,0.6322274368406712,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.574137641597571,0.6762496724208603,0.5914006238078555,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.48675105536680086,0.6762496724208603,0.5652375530382654,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.45202241800396653,0.6762496724208603,0.4797843921522831,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه،","boundary":[0.3910604639743137,0.6762496724208603,0.4447212328233875,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.3438826337265471,0.6762496724208603,0.3839174841371793,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32532406866752306,0.6762496724208603,0.33693531277978905,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.3010327864066332,0.6762496724208603,0.31642118221807003,0.6955684422016006],"dir":"ltr"},{"str":"هزار","boundary":[0.2630077562380786,0.6762496724208603,0.2940923157771809,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"کلیومتر","boundary":[0.1923745352133658,0.6762496724208603,0.25186655767059835,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"اتو","boundary":[0.16646935458756665,0.6762496724208603,0.18510330297014285,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"بان","boundary":[0.13811823379795687,0.6762496724208603,0.16507040951379967,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.8034997956323718,0.7073276933724861,0.8620596364202577,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7910995464985013,0.7073276933724861,0.7989616178130717,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"نوساز","boundary":[0.7409305782630699,0.7073276933724861,0.7846056434660751,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"یشود.می","boundary":[0.6889709603332166,0.7073276933724861,0.7398114222040563,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6482485929957862,0.7073276933724861,0.6852022023044884,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6264129345245046,0.7073276933724861,0.6436759167347893,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5816438942738137,0.7073276933724861,0.6199190314920784,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4990501771186111,0.7073276933724861,0.5382486180855619,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"2015","boundary":[0.3972038129160341,0.7073276933724861,0.4389203550157655,0.7266464631532265],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.43891986842617464,0.7073276933724861,0.4535808127992526,0.7266464631532265],"dir":"ltr"},{"str":"2016","boundary":[0.4535803262096617,0.7073276933724861,0.49451345906808364,0.7266464631532265],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.34465549383990607,0.7073276933724861,0.39266806804468835,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"1.8","boundary":[0.31018261707345557,0.7073276933724861,0.3400920627505936,0.7266464631532265],"dir":"ltr"},{"str":"میلیارد","boundary":[0.2464696399489556,0.7073276933724861,0.3056503999766437,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"دلار","boundary":[0.21411457703847894,0.7073276933724861,0.24190886663552497,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"خرج","boundary":[0.17061825552746843,0.7073276933724861,0.2095316818482619,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.13797484192789575,0.7073276933724861,0.16604967106543655,0.7266464631532265],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.8169928033399508,0.738405714324112,0.862066813616723,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7711858658320165,0.738405714324112,0.809751863638133,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7106267941480199,0.738405714324112,0.7636482297870684,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6663727774328133,0.738405714324112,0.7031634405776791,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6472112334072949,0.738405714324112,0.6588224775195608,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"مهمتر","boundary":[0.5883799972750983,0.738405714324112,0.6380145684923507,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.5635968970552289,0.738405714324112,0.5867040610767253,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"پرو","boundary":[0.5342240355794309,0.738405714324112,0.5561035365331464,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"ژههای","boundary":[0.47688127700572236,0.738405714324112,0.5319857234614036,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.46278830433259377,0.738405714324112,0.46964313519405193,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"یرساختی","boundary":[0.3817490745332201,0.738405714324112,0.4602702031998132,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.3261944193233837,0.738405714324112,0.37438336934096306,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.25519375744891076,0.738405714324112,0.3187137490754798,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"آزادراه","boundary":[0.20056255845664875,0.738405714324112,0.24776764860446104,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.1814660457783487,0.738405714324112,0.19307728989061465,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17248481840476468,0.738405714324112,0.1803468897193351,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"پای","boundary":[0.13822254702860215,0.738405714324112,0.16996671727198412,0.7577244841048523],"dir":"rtl"},{"str":"غر","boundary":[0.8425720882478883,0.7694837352757377,0.8620733825761999,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"بی-چینغر","boundary":[0.7507733125072988,0.7694837352757377,0.8408933541593677,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.7257054821628482,0.7694837352757377,0.7490945784187785,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6732337368458249,0.7694837352757377,0.7185556074584454,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6444616500816447,0.7694837352757377,0.6638708445248939,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.5888944694659741,0.7694837352757377,0.6367173206430767,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"3.5","boundary":[0.5466398555802094,0.7694837352757377,0.581781355833236,0.788802505056478],"dir":"ltr"},{"str":"میلیارد","boundary":[0.4807254830481807,0.7694837352757377,0.539750111915606,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"دلار","boundary":[0.4461646572853894,0.7694837352757377,0.47364995718011604,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"هز","boundary":[0.4194408355716455,0.7694837352757377,0.4389141509984819,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"ینه","boundary":[0.39277882024426936,0.7694837352757377,0.41748231246837175,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"برمیدارد.","boundary":[0.3066187132624859,0.7694837352757377,0.38560035423722216,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.2730940167215049,0.7694837352757377,0.29748360193078754,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.22756585074745944,0.7694837352757377,0.2654897280937366,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.19263114253005356,0.7694837352757377,0.22039893047607928,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"آزادراه","boundary":[0.1381505087344255,0.7694837352757377,0.1853833352796917,0.788802505056478],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.8220333013274658,0.8005617562273635,0.8620681517380979,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8048345108801431,0.8005617562273635,0.816445754992409,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"8.4","boundary":[0.7624576667055938,0.8005617562273635,0.7972913990423917,0.8198805260081038],"dir":"ltr"},{"str":"هزار","boundary":[0.7257894916111955,0.8005617562273635,0.7568740511502978,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"کلیومتر","boundary":[0.6564268991353541,0.8005617562273635,0.7160080676554168,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6051720130328506,0.8005617562273635,0.6506045875666628,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5775976329209103,0.8005617562273635,0.5972320351123048,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"2.8","boundary":[0.538207501265133,0.8005617562273635,0.5713904784148858,0.8198805260081038],"dir":"ltr"},{"str":"هزار","boundary":[0.501542124060882,0.8005617562273635,0.5326266835999844,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"کلیومتر","boundary":[0.4321795315850408,0.8005617562273635,0.49176070010510337,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4069886199845764,0.8005617562273635,0.42635722001634946,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3895481772353926,0.8005617562273635,0.4011594213476586,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.30852079227963475,0.8005617562273635,0.3820022675074935,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"عبو","boundary":[0.2730915956245864,0.8005617562273635,0.3028611467943478,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2651176087041146,0.8005617562273635,0.2719724395655728,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.20210585313698293,0.8005617562273635,0.25757449686636297,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.16019385115329565,0.8005617562273635,0.19418549768383353,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13821549409742895,0.8005617562273635,0.15421483903616334,0.8198805260081038],"dir":"rtl"},{"str":"لطف","boundary":[0.8150431604967108,0.8316397771789892,0.8620756938767568,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"اجرای","boundary":[0.7580860860836074,0.8316397771789892,0.8102503746739851,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7252099934253533,0.8316397771789892,0.7532517565884232,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"طرح،","boundary":[0.6743112338557048,0.8316397771789892,0.7203429726731286,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6313367406167221,0.8316397771789892,0.6694689361205186,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.581744339037264,0.8316397771789892,0.626487747674102,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5690414671649345,0.8316397771789892,0.576903538479505,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.5314752001815609,0.8316397771789892,0.5622929561290826,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.49754418233485154,0.8316397771789892,0.5243759488497023,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47666632605395315,0.8316397771789892,0.4882775701662191,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"چین","boundary":[0.4289838159398193,0.8316397771789892,0.46991781501810115,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4079765634522399,0.8316397771789892,0.42413873642415045,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.3914509858305112,0.8316397771789892,0.40306222994277713,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3824725563470746,0.8316397771789892,0.39033462766164506,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.36831299958872027,0.8316397771789892,0.37995445521429405,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.3078052619798357,0.8316397771789892,0.3628817295340418,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.286811132723134,0.8316397771789892,0.30297330569504455,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.2613232709233196,0.8316397771789892,0.2818995971038188,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23917021877068004,0.8316397771789892,0.2564332009809646,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"یایی،","boundary":[0.19044391786251505,0.8316397771789892,0.23665211763789948,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.17209846626960956,0.8316397771789892,0.18544440227334658,0.8509585469597296],"dir":"ltr"},{"str":"برابر","boundary":[0.13800501917162988,0.8316397771789892,0.16730872163182683,0.8509585469597296],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.8073241465218577,0.8627177981306151,0.8620788567090973,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"مییابد","boundary":[0.744416384444704,0.8627177981306151,0.8023942640819028,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7273904486081753,0.8627177981306151,0.7394865020047491,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7061403757524589,0.8627177981306151,0.7222738818171202,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتی","boundary":[0.6437255095766934,0.8627177981306151,0.7010602787185176,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6271344252403752,0.8627177981306151,0.6387456693526411,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.5991224356728561,0.8627177981306151,0.6202465062867375,0.8820365679113555],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5873373574292499,0.8627177981306151,0.594192188290708,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5783561300556658,0.8627177981306151,0.5862182013702363,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.569265784966328,0.8627177981306151,0.5761206158277862,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5462438733584382,0.8627177981306151,0.5623773794230994,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.5249642356650707,0.8627177981306151,0.5411640196192923,0.8820365679113555],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5131869428549185,0.8627177981306151,0.5200417737163766,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5042057154813344,0.8627177981306151,0.5120677867959049,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.49511257250184904,0.8627177981306151,0.5019674033633073,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد.","boundary":[0.41732842851025725,0.8627177981306151,0.488226964848768,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"بدین","boundary":[0.3699644767441196,0.8627177981306151,0.41239854607030246,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب،","boundary":[0.3050858796235437,0.8627177981306151,0.36496871228930666,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.22659105805077207,0.8627177981306151,0.3001080228891744,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1899230795693699,0.8627177981306151,0.22162160847055162,0.8820365679113555],"dir":"rtl"},{"str":"قطب","boundary":[0.13799123706685307,0.8627177981306151,0.1849076939546109,0.8820365679113555],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13783,0.11685,0.91753,0.88204],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/6d1b98af2f8513276ab8e6e9f3410d04.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/981981260b9fbb41c6f18c0bc360a551.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.13783,0.0631,0.04045,0.21934]},"elements":[{"words":[{"str":"ممدمه","boundary":[0.2034479738409436,0.06547668644460707,0.24424121219198877,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.20345,0.06548,0.24424,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.13793087508272023,0.06309577406110776,0.15320978823621006,0.07989470430522982],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13793,0.0631,0.15321,0.07989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"لجستیک","boundary":[0.8355794308848145,0.11684529529159582,0.9197959243255869,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.7753016855463428,0.11684529529159582,0.8289092607730935,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"شودای","boundary":[0.6895967145470825,0.11684529529159582,0.7245423624897817,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"میکه","boundary":[0.6598495464985012,0.11684529529159582,0.6864015239985987,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاه","boundary":[0.6123245844524894,0.11684529529159582,0.6515230254194403,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.5353266475923547,0.11684529529159582,0.5476373642415042,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.5105411755569796,0.11684529529159582,0.5336479135038343,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"راههای","boundary":[0.4437349157226829,0.11684529529159582,0.5036153606602048,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"ترانز","boundary":[0.40768689906185523,0.11684529529159582,0.43706474561096187,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"یتی","boundary":[0.374904952833249,0.11684529529159582,0.40572837595858147,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35704701867849503,0.11684529529159582,0.3680016252092335,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33245722877496203,0.11684529529159582,0.3497202109852465,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"همۀ","boundary":[0.28759920638107833,0.11684529529159582,0.3238285355599673,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"جهات","boundary":[0.2225880237953821,0.11684529529159582,0.28067387792440346,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19848865273074076,0.11684529529159582,0.2157516349410253,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.13811606365845436,0.11684529529159582,0.18985995951574605,0.13616406507233617],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8923992272957297,0.14792331624322153,0.918951204795827,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"گذارد.","boundary":[0.7828338491182997,0.14792331624322153,0.8355181205963642,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.7973966240414184,0.17900133719484732,0.8344966473977189,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7783989499396629,0.17900133719484732,0.7900101940519288,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"مهمتر","boundary":[0.7194194256296469,0.17900133719484732,0.7690539968468995,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.6946339535942717,0.17900133719484732,0.7177406915411264,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"اولو","boundary":[0.6597935886955506,0.17900133719484732,0.6869890809295807,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"یتها","boundary":[0.6079710673829265,0.17900133719484732,0.6575552765775233,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5833216551831524,0.17900133719484732,0.6005846373934369,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5486278173537311,0.17900133719484732,0.5717383899723616,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.49043104136609217,0.17900133719484732,0.5392828642609677,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"جمهو","boundary":[0.4338583635018879,0.17900133719484732,0.4827934621822569,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.42588437658141615,0.17900133719484732,0.43273920744287436,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4052105374818597,0.17900133719484732,0.4247680184125501,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.3242441143688439,0.17900133719484732,0.3976284839814707,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3088234506987427,0.17900133719484732,0.3166855220133131,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29161642629140877,0.17900133719484732,0.2994784976059792,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"زارت","boundary":[0.24716362823887,0.17900133719484732,0.2893781141733816,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.22043810093814473,0.17900133719484732,0.23957566954727705,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.1735783728411092,0.17900133719484732,0.2187621647397719,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.13834535146429344,0.17900133719484732,0.166049914360232,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8165341926505507,0.21007935814647313,0.8620838442524036,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7901476684163404,0.21007935814647313,0.8100039170462067,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.7326940291767149,0.21007935814647313,0.7854552288917436,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.6380763653703919,0.21007935814647313,0.7283978551130834,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6174002186651764,0.21007935814647313,0.6369572093113783,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"مساعدی","boundary":[0.5340750612086423,0.21007935814647313,0.6129149392736191,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.4847964746036104,0.21007935814647313,0.5297784314297949,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"سازد","boundary":[0.44029970428046505,0.21007935814647313,0.4804963943711315,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4237423232850352,0.21007935814647313,0.43600154735489893,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.37044329581315477,0.21007935814647313,0.41942684612090775,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.329774052123477,0.21007935814647313,0.36390831192339135,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"رهای","boundary":[0.282695094953678,0.21007935814647313,0.32865489606446346,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.2171818720495687,0.21007935814647313,0.2783096607497373,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.15880337887811904,0.21007935814647313,0.2128865954299506,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.13812723217290357,0.21007935814647313,0.15768422281910544,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8542088783136751,0.24115737909809892,0.8620709496282455,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7914744648627945,0.24115737909809892,0.8434230117949317,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادی","boundary":[0.7035522907194373,0.24115737909809892,0.7823031015220522,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6141544046089766,0.24115737909809892,0.6238351045194441,0.2604761488788393],"dir":"ltr"},{"str":"OECD","boundary":[0.6238453229008525,0.24115737909809892,0.6848113492156175,0.2604761488788393],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6848106193312312,0.24115737909809892,0.6944913192416987,0.2604761488788393],"dir":"ltr"},{"str":"بالا","boundary":[0.582471096578302,0.24115737909809892,0.6053298590836546,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"برود.","boundary":[0.5313495518067514,0.24115737909809892,0.569167128926778,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5065249619669987,0.24115737909809892,0.5220646482930437,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.46041128762784694,0.24115737909809892,0.496757731908599,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44324808283701195,0.24115737909809892,0.4511101541515824,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.43415773774767413,0.24115737909809892,0.4410125686091323,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.41497741681960004,0.24115737909809892,0.4330385816886605,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.390606169581099,0.24115737909809892,0.40594101560979406,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"کمیتۀ","boundary":[0.3284190091119332,0.24115737909809892,0.3785916394176496,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.2287646220172058,0.24115737909809892,0.3190665265288645,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.20808847531199035,0.24115737909809892,0.22764546595819224,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.13822858143067426,0.24115737909809892,0.1990650181011328,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.8079990462844018,0.27223540004972474,0.8620822628362335,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.787551021721736,0.27223540004972474,0.8068798902253883,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.775067879247927,0.27223540004972474,0.7832065405823593,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"توسعۀ","boundary":[0.7178918548136842,0.27223540004972474,0.770820031964551,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادی","boundary":[0.633699521657169,0.27223540004972474,0.713644007530308,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6119788625481722,0.27223540004972474,0.6294516743737928,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"آیندۀ","boundary":[0.565569893310801,0.27223540004972474,0.6077315499273025,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.5061641474535679,0.27223540004972474,0.5613225806899311,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.4471831328584218,0.27223540004972474,0.5019168348326981,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.42706439945909785,0.27223540004972474,0.44606397679940823,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"فعالا","boundary":[0.38560157071119927,0.27223540004972474,0.42278988103147946,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"نهای","boundary":[0.3442487543306474,0.27223540004972474,0.38504199268169254,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3277691813616723,0.27223540004972474,0.3400519191093464,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.295453550157655,0.27223540004972474,0.32357234614037134,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.23012281521273698,0.27223540004972474,0.29125671493635413,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.20390658453034372,0.27223540004972474,0.225925979991436,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"یم.","boundary":[0.17546314079827716,0.27223540004972474,0.20138848339756316,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8182073309587761,0.30331342100135056,0.8344910516174237,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.7693647048894767,0.30331342100135056,0.8099171824516331,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"مجاو","boundary":[0.7183058653509284,0.30331342100135056,0.760693901086068,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.6855311654565172,0.30331342100135056,0.7160675532329012,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.5894737231752819,0.30331342100135056,0.6769726342014092,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.5076610181949699,0.30331342100135056,0.5809966084705517,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4879096299533251,0.30331342100135056,0.4991499279847406,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.4422044698119818,0.30331342100135056,0.47633872961189616,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"رهایی","boundary":[0.3895203665437457,0.30331342100135056,0.4410853137529682,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.3421741449205185,0.30331342100135056,0.3811461131223481,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.32663481937794386,0.30331342100135056,0.3334896502394021,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"وسیه،","boundary":[0.2733062432712541,0.30331342100135056,0.32551566331893034,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"جمهو","boundary":[0.21599784927400836,0.30331342100135056,0.2649329479543774,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.20802666024368408,0.30331342100135056,0.21488149110514226,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.1873505135384686,0.30331342100135056,0.20690750418467047,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.13831177367378122,0.30331342100135056,0.17886425123593755,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"جین،","boundary":[0.8122981869671843,0.3343914419529763,0.8620726526918135,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"جمهو","boundary":[0.7563599692475378,0.3343914419529763,0.8052950679279068,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7483887802172134,0.3343914419529763,0.7552436110786717,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.727712633511998,0.3343914419529763,0.7472696241581999,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.6561934961464084,0.3343914419529763,0.7205134006773326,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.6109109550511936,0.3343914419529763,0.6490217116275447,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5957694684495308,0.3343914419529763,0.6036315397641013,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.5504380522791856,0.3343914419529763,0.5845723120791,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"رهای","boundary":[0.5033590951093866,0.3343914419529763,0.549318896220172,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"آسیای","boundary":[0.44030660527841564,0.3343914419529763,0.49626530324263307,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"میانه،","boundary":[0.3830747335949495,0.3343914419529763,0.43310852894234886,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.3024502435528858,0.3343914419529763,0.3758553028533614,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.263841418341004,0.3343914419529763,0.29529844972556346,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"سکوی","boundary":[0.1976620742728629,0.3343914419529763,0.25651129861030014,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.13813847680413024,0.3343914419529763,0.19047549534820352,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.796098281365565,0.36546946290460214,0.862072531044416,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7550334911715787,0.36546946290460214,0.791848286231461,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7429159854412395,0.36546946290460214,0.7507780567558099,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7338256403519017,0.36546946290460214,0.7406804712133598,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.7146453194238276,0.36546946290460214,0.7327064842928881,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6939156638134968,0.36546946290460214,0.7101890643855348,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهایرشدنزدیکروبه","boundary":[0.5676319684546334,0.36546946290460214,0.6896553485927829,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5511089729945916,0.36546946290460214,0.5633781725641325,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.4995959808128436,0.36546946290460214,0.5468482375725018,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیتی","boundary":[0.42044235859706486,0.36546946290460214,0.4953418778465491,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3145701954143797,0.36546946290460214,0.3390797131067772,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.27848655003158274,0.36546946290460214,0.31032020028027557,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.26193301385015416,0.36546946290460214,0.274230215267235,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"300","boundary":[0.22689404998248278,0.36546946290460214,0.25767084160535636,0.3847882326853425],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.16426003136525616,0.36546946290460214,0.22264843415469657,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"نفر","boundary":[0.137939610376366,0.36546946290460214,0.16000647164155865,0.3847882326853425],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.7857210284557593,0.39654748385622796,0.8620754505819612,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.7113615020047495,0.39654748385622796,0.7805505274631165,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.632687023860967,0.39654748385622796,0.7061910010121065,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.5708458321562162,0.39654748385622796,0.627463968040796,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5539997664369966,0.39654748385622796,0.5656110105492624,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"پرو","boundary":[0.5249912413873643,0.39654748385622796,0.5468707423410799,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"ژۀ","boundary":[0.507302112100659,0.39654748385622796,0.5227557271594848,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.45577735168939254,0.39654748385622796,0.5016652312273737,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4050604481381759,0.39654748385622796,0.45052819300089547,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.3853637872287243,0.39654748385622796,0.3998080404063998,0.41586625363696833],"dir":"ltr"},{"str":"اتحادیۀ","boundary":[0.3130932375239668,0.39654748385622796,0.37480889193818373,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادی","boundary":[0.22892566304043022,0.39654748385622796,0.307860976487991,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.21108755206508625,0.39654748385622796,0.22370603663046443,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"راسیا","boundary":[0.16579182219171704,0.39654748385622796,0.20884923994705906,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1384818929769244,0.39654748385622796,0.15818784304566158,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8552010344894704,0.4276255048078538,0.8620558653509285,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"وسیه،","boundary":[0.8018750484059038,0.4276255048078538,0.8540846763206045,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"بلار","boundary":[0.7665386936042666,0.4276255048078538,0.7959165401533732,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"وس،","boundary":[0.7228544830588387,0.4276255048078538,0.7654223354354005,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"قرقیزستان","boundary":[0.6327728038432685,0.4276255048078538,0.7168817392658338,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6189583819922926,0.4276255048078538,0.626820453306863,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"ارمنستان","boundary":[0.5345798927457507,0.4276255048078538,0.611127087469345,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5174537996101772,0.4276255048078538,0.5286201049087159,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4904029470544297,0.4276255048078538,0.5111360893767761,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46698818073883774,0.4276255048078538,0.48425116294912224,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"برمیگیرد.","boundary":[0.37736056775273474,0.4276255048078538,0.4591568862158901,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"امتیاز","boundary":[0.32599410253415856,0.4276255048078538,0.3714877963330609,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.29884500398740443,0.4276255048078538,0.318162808011211,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.21767016025974117,0.4276255048078538,0.29267682665732414,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19576839256803796,0.4276255048078538,0.21170868367783874,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.15880337887811904,0.4276255048078538,0.18955219159951733,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.13812723217290357,0.4276255048078538,0.15768422281910544,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"متشکل","boundary":[0.7970176923975243,0.4587035257594796,0.862068638327689,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7795532620966172,0.4587035257594796,0.7911645062088831,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.7327100120674219,0.4587035257594796,0.7717405796255208,0.47802229554021997],"dir":"ltr"},{"str":"میلیون","boundary":[0.6685826801765341,0.4587035257594796,0.7268633948382577,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"نفر","boundary":[0.6408051298699845,0.4587035257594796,0.6626154433804352,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6268248326131807,0.4587035257594796,0.6346869039277511,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5767462399242074,0.4587035257594796,0.6190131233212659,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"ناخالص","boundary":[0.4987587701972522,0.4587035257594796,0.5707411246058625,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.4583810213058742,0.4587035257594796,0.4928114903265989,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.42051195487412235,0.4587035257594796,0.45234560512281524,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.40276281858422547,0.4587035257594796,0.41465242905523764,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"2.2","boundary":[0.366997547588462,0.4587035257594796,0.39648730974346996,0.47802229554021997],"dir":"ltr"},{"str":"تر","boundary":[0.34883607769862585,0.4587035257594796,0.3611467943477753,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"یلیون","boundary":[0.30154927659909125,0.4587035257594796,0.34687755459535213,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"دلار","boundary":[0.26790865684954107,0.4587035257594796,0.29553067460780885,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.20871305778881138,0.4587035257594796,0.26183568356105724,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.1562319900257757,0.4587035257594796,0.20273584997469735,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.138352224555653,0.4587035257594796,0.1502418350266651,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"این،","boundary":[0.8251689682354315,0.4897815467111054,0.8620731392814044,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7471694420763401,0.4897815467111054,0.82071192923041,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7254381739265834,0.4897815467111054,0.7427011561368679,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6807757078551485,0.4897815467111054,0.7190254097084355,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"2015","boundary":[0.6345794892755654,0.4897815467111054,0.6762960313752968,0.5091003164918457],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6138965859119392,0.4897815467111054,0.6301275594612481,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5482722336746171,0.4897815467111054,0.6093895976877263,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.4826840928361259,0.4897815467111054,0.5438014568492351,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.42157379265377243,0.4897815467111054,0.47821331601074396,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"پیوست","boundary":[0.3520247373530636,0.4897815467111054,0.41710179940830705,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.325504241268534,0.4897815467111054,0.34533311923391335,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.29126753606932465,0.4897815467111054,0.31838384133286624,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.22921201020383347,0.4897815467111054,0.28648229787068397,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1792273097417185,0.4897815467111054,0.22475524543578967,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.13795745595189218,0.4897815467111054,0.17475135271906264,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.8160921260072407,0.5208595676627312,0.8620614611312237,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7649741895528358,0.5208595676627312,0.8109663912569585,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7318504152189047,0.5208595676627312,0.7598489382615127,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.6902318356105727,0.5208595676627312,0.724366095410487,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6822606465802485,0.5208595676627312,0.6891154774417066,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6579134065164078,0.5208595676627312,0.6751763887266924,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5897575394400141,0.5208595676627312,0.6508319465529995,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی.","boundary":[0.5202777100855525,0.5208595676627312,0.5845723120791001,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"امرو","boundary":[0.4859690674997081,0.5208595676627312,0.5150951039355366,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.4682799382130027,0.5208595676627312,0.4837335532718285,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44542484137179345,0.5208595676627312,0.46268782358207794,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"حو","boundary":[0.41383386371598746,0.5208595676627312,0.438343381408385,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"زۀ","boundary":[0.39702819451006754,0.5208595676627312,0.4127147076569739,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.3013586797851221,0.5208595676627312,0.39167177585737095,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"ی،","boundary":[0.27184452576728946,0.5208595676627312,0.30023952372610846,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"قوانین","boundary":[0.21540469656273117,0.5208595676627312,0.26657810736112736,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.1603918058594395,0.5208595676627312,0.21029015337303905,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13811278060613,0.5208595676627312,0.15519410058780023,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.827946786562342,0.5519375886143572,0.8620810463622562,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8199727996418701,0.5519375886143572,0.8268276305033283,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7990468055620754,0.5519375886143572,0.8157253042264855,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7823683068976652,0.5519375886143572,0.7947993101466908,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.7256217681481271,0.5519375886143572,0.7781208114822806,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.6679690970433069,0.5519375886143572,0.7213742727327425,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6557646268831018,0.5519375886143572,0.6637216016279223,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ملزومات","boundary":[0.5783344400038578,0.5519375886143572,0.6515472964430558,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5126846628204756,0.5519375886143572,0.5741171095638119,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.44703488563709354,0.5519375886143572,0.5084673323804297,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.38588359425642704,0.5519375886143572,0.4428175551970476,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"مطابقت","boundary":[0.3102809172345365,0.5519375886143572,0.38166626381638113,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.2569738604723555,0.5519375886143572,0.30606358679449047,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"سخن","boundary":[0.7841318268519599,0.5830156095659829,0.8344938495075712,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.7527461259785572,0.5830156095659829,0.7799349916306589,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.7046770530053786,0.5830156095659829,0.7486266008797541,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.6420133729948829,0.5830156095659829,0.7005308692436452,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"دارم","boundary":[0.6050263651426884,0.5830156095659829,0.6378553320487369,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"تأ","boundary":[0.5892000223831211,0.5830156095659829,0.600895203199813,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"کید","boundary":[0.5544218565359667,0.5830156095659829,0.5858425542060803,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"کنم","boundary":[0.5171259526095382,0.5830156095659829,0.5481829528202733,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.439732995483272,0.5830156095659829,0.512733684651018,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4237230610701825,0.5830156095659829,0.4355678743820312,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"آغوش","boundary":[0.36837451007254546,0.5830156095659829,0.41967585834403837,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.34567166394176496,0.5830156095659829,0.3642216756199152,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32849261843590644,0.5830156095659829,0.33951630561719026,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.23260892307991748,0.5830156095659829,0.3223400580014793,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.21193508398036107,0.5830156095659829,0.2314925649110514,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.1378979730072083,0.5830156095659829,0.2075426252481607,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.8037226536649928,0.6140936305176087,0.8620810463622562,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7878893933200981,0.6140936305176087,0.7957514646346685,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.729153902310588,0.6140936305176087,0.7779596811865002,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7020814163083848,0.6140936305176087,0.7208855200669547,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6670344428503676,0.6140936305176087,0.693441015609794,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6412911411499085,0.6140936305176087,0.6585541233601931,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.5982885042894878,0.6140936305176087,0.631358631126163,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5578991810195355,0.6140936305176087,0.5898938991397096,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5339848757984058,0.6140936305176087,0.5494951632994667,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.49989136887383706,0.6140936305176087,0.5230019414924676,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"میبندد","boundary":[0.42515412725290985,0.6140936305176087,0.489961656740239,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4058593257679144,0.6140936305176087,0.417180140332438,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38531496944217375,0.6140936305176087,0.3969262135544397,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"شرکای","boundary":[0.31665646509393325,0.6140936305176087,0.37538525730857564,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"تجارعلاقهی","boundary":[0.2503783234069057,0.6140936305176087,0.30843454396823544,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"مند","boundary":[0.1621860280664876,0.6140936305176087,0.1942218702557515,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13870455153510242,0.6140936305176087,0.15421483903616334,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.938874737241621,0.6451716514692345,0.9595511454318969,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"انداز","boundary":[0.8058910185293315,0.6451716514692345,0.8413962445015376,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"یهایشانطرح","boundary":[0.7412989265833624,0.6451716514692345,0.8047718624703181,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7202364095527267,0.6451716514692345,0.7371020913620615,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.6781085776013078,0.6451716514692345,0.7122428374012222,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6701373885709835,0.6451716514692345,0.6769922194324417,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6478191148365129,0.6451716514692345,0.6639820302464089,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.5779929642438161,0.6451716514692345,0.6437029224570827,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.5454068615146527,0.6451716514692345,0.573820020242127,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.529941550901405,0.6451716514692345,0.5412609725952742,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5098845839403737,0.6451716514692345,0.5258501936626572,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.46478015389119115,0.6451716514692345,0.5057697360738058,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"آو","boundary":[0.448398998598622,0.6451716514692345,0.46062018276305033,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"رد.","boundary":[0.42152572020116,0.6451716514692345,0.44616068648059476,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.40084375573339487,0.6451716514692345,0.4170066711432908,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38551641753279614,0.6451716514692345,0.3967275633539647,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.34373599157362367,0.6451716514692345,0.37936105920822144,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"دعوت","boundary":[0.2845263888449718,0.6451716514692345,0.3395806570905835,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2542058371287321,0.6451716514692345,0.2803577163377321,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.1540133909455409,0.6451716514692345,0.1939672622523259,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.13782993830936208,0.6451716514692345,0.14981655572423996,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8448084540075519,0.6762496724208603,0.8620714362178366,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7659506445464008,0.6762496724208603,0.8405520051341541,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.6705838345206119,0.6762496724208603,0.7616941956730029,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6499076878153965,0.6762496724208603,0.6694646784615984,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.5952506094346277,0.6762496724208603,0.6432792245708279,0.6955684422016006],"dir":"rtl"},{"str":"ژنیس","boundary":[0.21449574720697576,0.7285783401313005,0.2557098855541282,0.7453772703754226],"dir":"rtl"},{"str":"کسیمبک","boundary":[0.13793087508272023,0.7285783401313005,0.20889996691190782,0.7453772703754226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4555500408735257,0.7638560936439568,0.46231363618669474,0.7806550238880788],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.44883510451944414,0.7638560936439568,0.45457686169177475,0.7806550238880788],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.4360754655272129,0.7638560936439568,0.4468911791038966,0.7806550238880788],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذار","boundary":[0.35355842967807233,0.7638560936439568,0.4323152575727243,0.7806550238880788],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3366425094065285,0.7638560936439568,0.35185536611000817,0.7806550238880788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3255551987231889,0.7638560936439568,0.33275676968105894,0.7806550238880788],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.2755419561387773,0.7638560936439568,0.3218596389263112,0.7806550238880788],"dir":"rtl"},{"str":"جمهور","boundary":[0.22232764996691193,0.7638560936439568,0.2718463963418996,0.7806550238880788],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2061275914577013,0.7638560936439568,0.22062701934680212,0.7806550238880788],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.13800299625664117,0.7638560936439568,0.20240629164700974,0.7806550238880788],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13783,0.11685,0.95955,0.78066],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/76dd43e0c01612d4886ca94c434d59d8.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/1421a58b4449039eb302ce101274bad2.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.13786,0.33162,0.05631,0.39767]},"elements":[{"words":[{"str":"بازی","boundary":[0.9010867978512203,0.3316194504733938,0.9436901494803221,0.35345805979075245],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.90109,0.33162,0.94369,0.35346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"های","boundary":[0.7659073436101054,0.3316194504733938,0.8074037039199656,0.35345805979075245],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.7201510042177972,0.3316194504733938,0.7603409681495855,0.35345805979075245],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.832742370275215,0.3654692949152997,0.8500053524854996,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7721510182472786,0.3654692949152997,0.8241500496321381,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.7066556072498141,0.3654692949152997,0.7653328029506792,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"ایلیاتی","boundary":[0.6437057203472303,0.3654692949152997,0.699859375608237,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.5990548148755307,0.3654692949152997,0.6370607312468372,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"قزاق،","boundary":[0.5464398422771976,0.3654692949152997,0.5921769775000972,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.5015674930727335,0.3654692949152997,0.5396018237377865,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"بیهمتایی","boundary":[0.40452528319514197,0.3654692949152997,0.49469009108957135,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38627744365292543,0.3654692949152997,0.3978886877651914,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"سنن","boundary":[0.3368942566325052,0.3654692949152997,0.3776851230098486,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.29568540983459096,0.3654692949152997,0.3300314580170501,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.2771235548371764,0.3654692949152997,0.28878496146210436,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.21954328750124774,0.3654692949152997,0.2676301140566001,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19084189731013276,0.3654692949152997,0.2102957491533341,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1661394468449531,0.3654692949152997,0.18340242905523765,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1383611583672894,0.3654692949152997,0.15754432831172877,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"شکار،","boundary":[0.7966875413601152,0.39654731586692554,0.8500153275721125,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتهای","boundary":[0.7018362674685663,0.39654731586692554,0.7924907061388143,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"سوارکار","boundary":[0.638380118922496,0.39654731586692554,0.6976394322472654,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6179338316601327,0.39654731586692554,0.63726376075363,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"وهایبازیو","boundary":[0.5592865623418584,0.39654731586692554,0.6135897196355513,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.551340554322862,0.39654731586692554,0.5581953851843201,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"زشی","boundary":[0.5111394282382737,0.39654731586692554,0.5496618202343416,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.4654653067428714,0.39654731586692554,0.5069077307556855,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.4098325905051115,0.39654731586692554,0.4612336092602832,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"ایفا","boundary":[0.3785744517670598,0.39654731586692554,0.4056008930225233,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.34757021487796336,0.39654731586692554,0.37434275428447156,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"کنند.","boundary":[0.24695808517264195,0.39654731586692554,0.29516573241465216,0.4158660856476659],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13836,0.33162,0.85002,0.41587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کوکپار","boundary":[0.7949752325898245,0.4870095552315228,0.8500085153178404,0.5088481645488815],"dir":"rtl"},{"str":"(بزکشی)","boundary":[0.7040121744715637,0.4870095552315228,0.7876454941494939,0.5088481645488815],"dir":"rtl"},{"str":"کوکپار","boundary":[0.800359589707657,0.5208593996734288,0.8500221398263849,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"(مشتق","boundary":[0.7338601710133501,0.5208593996734288,0.7942042313830822,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7189186032932383,0.5208593996734288,0.7297156613725719,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"واژۀ","boundary":[0.6849345686720146,0.5208593996734288,0.7127632449686635,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"«کوکبو","boundary":[0.628272558293433,0.5208593996734288,0.6808421162754486,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6202985713729612,0.5208593996734288,0.6271534022344194,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"ی»","boundary":[0.5905877117136014,0.5208593996734288,0.6191794153139476,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5722202912653096,0.5208593996734288,0.5862482482774728,0.5401781694541692],"dir":"ltr"},{"str":"گرگ","boundary":[0.5305833606750342,0.5208593996734288,0.5667805286309315,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"خا","boundary":[0.5041385661177936,0.5208593996734288,0.5262391003931645,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"کستری)","boundary":[0.4310588773968436,0.5208593996734288,0.5016204649850131,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41592388765619526,0.5208593996734288,0.4267209457355288,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.39082599437870663,0.5208593996734288,0.40976852933162056,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.368449287632839,0.5208593996734288,0.38677267020903894,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"یهای","boundary":[0.30836739460469464,0.5208593996734288,0.3673301315738254,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"سوارکار","boundary":[0.24572543209155673,0.5208593996734288,0.3041705593833937,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.22505159299200028,0.5208593996734288,0.24460907392269063,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.1867753673256753,0.5208593996734288,0.22065913425979994,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13786243001703208,0.5208593996734288,0.18266658394643623,0.5401781694541692],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8297458299272064,0.5519375886143572,0.8500025545953523,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"بازنمایی","boundary":[0.7555067449779724,0.5519375886143572,0.8252999824827748,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"همز","boundary":[0.7185380902331738,0.5519375886143572,0.7510495737475185,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"یستی","boundary":[0.6693987546856836,0.5519375886143572,0.7165795671299001,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"سوارکار","boundary":[0.6055369029545721,0.5519375886143572,0.6647962162793415,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5848630638550156,0.5519375886143572,0.6044205447857061,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5723595215851143,0.5519375886143572,0.5802215928996848,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"جنگ","boundary":[0.5148593891205124,0.5519375886143572,0.5659579489275566,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.45716899276163264,0.5519375886143572,0.5103946484876796,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"سوارکاران","boundary":[0.37384766542246584,0.5519375886143572,0.4527077494258243,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.33799841394727687,0.5519375886143572,0.36938937872241046,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"لاشۀ","boundary":[0.2960310859865096,0.5519375886143572,0.3335260228113201,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"بزی","boundary":[0.25951063684845654,0.5519375886143572,0.2915632663786057,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23883432039228375,0.5519375886143572,0.2550675872941726,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"چنگ","boundary":[0.18324204499118116,0.5519375886143572,0.23434081708124102,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"آو","boundary":[0.16616182996613338,0.5519375886143572,0.17878031453151155,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"رند","boundary":[0.13824228317612927,0.5519375886143572,0.16392351784810621,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8421455924714859,0.5830156095659829,0.8500076637860563,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.7998634764843552,0.5830156095659829,0.8370041319592169,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7545010760550918,0.5830156095659829,0.7956658453527146,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.738018377811516,0.5830156095659829,0.750303444923451,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.6881225357600809,0.5830156095659829,0.7338207466798755,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6632202108761579,0.5830156095659829,0.6816893904005605,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.6025360117845239,0.5830156095659829,0.6589305643805193,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5806016193701585,0.5830156095659829,0.5982463652888853,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.5572594628125674,0.5830156095659829,0.579482463311145,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.5386892249600996,0.5830156095659829,0.5529474880790222,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5307180359297754,0.5830156095659829,0.5375728667912336,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"تیم","boundary":[0.4985734859067538,0.5830156095659829,0.5264320959267058,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"رقیب","boundary":[0.4453992569353377,0.5830156095659829,0.49428754590368423,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"بیندازند.","boundary":[0.36603843546009895,0.5830156095659829,0.44111331693226813,0.6023343793467233],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13786,0.48701,0.85002,0.60233],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/a8c2d16fdcd94c8b7fbee42e71ce907b.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/b152ec4d3cce77470f8603d9d7624723.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.31035,0.49974,0.33457,0.10381]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.35556196231850207,0.4997433123458698,0.4138432305656117,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.31034562458639886,0.4997433123458698,0.34826311845537,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.4898528952255479,0.5185083893857638,0.591345030947098,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.31034562458639886,0.5185083893857638,0.47765810781799706,0.5605057149960689],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31035,0.49974,0.59135,0.56051],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Session","boundary":[0.31034562458639886,0.8419796867335487,0.41990127097201135,0.8587786169776708],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.425982667678773,0.8419796867335487,0.43525219938495074,0.8587786169776708],"dir":"ltr"},{"str":"about","boundary":[0.31034562458639886,0.8743552570572305,0.42857858958931755,0.8961938663745892],"dir":"ltr"},{"str":"kazakhstan","boundary":[0.4364176011578589,0.8743552570572305,0.6654336486433882,0.8961938663745892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31035,0.84198,0.66543,0.89619],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/c32b6186b9710344603e3136f168c8f3.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/e1f602590b7f12fdcfcd278cdccf4d09.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.13789,0.0631,0.13792,0.33551]},"elements":[{"words":[{"str":"14","boundary":[0.8425802386235354,0.06309577406110776,0.8620681517380979,0.07989470430522982],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84258,0.0631,0.86207,0.07989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"راهنمای","boundary":[0.7434874728409018,0.06547668644460707,0.796553485927829,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6929656751530864,0.06547668644460707,0.7401793508600951,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6793171080146166,0.06547668644460707,0.6896573573820481,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.620603291512516,0.06547668644460707,0.6760093629595936,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.6206,0.06548,0.79655,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"موقعیت","boundary":[0.7897830783603877,0.1149974129647424,0.862072044454825,0.13599607576989498],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.6931376453240997,0.1149974129647424,0.7851908890965004,0.13599607576989498],"dir":"rtl"},{"str":"جمهو","boundary":[0.8131487455720346,0.14792331624322153,0.8620838442524036,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8051747586515628,0.14792331624322153,0.8120295895130211,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7844986119463474,0.14792331624322153,0.8040556025925494,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7066708869952878,0.14792331624322153,0.7801056629296585,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.6662371297053213,0.14792331624322153,0.7003713895052356,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6582631427848494,0.14792331624322153,0.6651179736463076,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.637589303685293,0.14792331624322153,0.6571467846159833,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5877650383441355,0.14792331624322153,0.6331968449530927,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5615771060109693,0.14792331624322153,0.5814722497956325,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5398844106426876,0.14792331624322153,0.5570186899061856,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.5010518795270131,0.14792331624322153,0.5337290523181129,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.48437986589590876,0.14792331624322153,0.49686964751450036,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"راسیا","boundary":[0.43908413602253965,0.14792331624322153,0.48214155377788165,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.40871372474600026,0.14792331624322153,0.4346893368757056,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.3573237790005677,0.14792331624322153,0.400448757250185,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3452100120674219,0.14792331624322153,0.3529405825450583,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.2897905144148927,0.14792331624322153,0.33905465374284716,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"عمدۀ","boundary":[0.23729072146444624,0.14792331624322153,0.2856037603643583,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21359695705281365,0.14792331624322153,0.233104149636031,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19228852816380554,0.14792331624322153,0.20942280742730351,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"آسیا","boundary":[0.14984801704446543,0.14792331624322153,0.1861331698392308,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13788632616865723,0.14792331624322153,0.14566448674529955,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.8127004749114407,0.17900133719484732,0.8620832360154151,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"اندکیشدر","boundary":[0.7576351989178247,0.17900133719484732,0.8085036396901397,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.739868596480984,0.17900133719484732,0.7529184018106989,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7308873691073999,0.17900133719484732,0.7387494404219703,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"پاست.","boundary":[0.6685441966386542,0.17900133719484732,0.7283692679746195,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6353920952567934,0.17900133719484732,0.6642387289267242,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.5947140556269219,0.17900133719484732,0.6288483154268362,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5867428665965977,0.17900133719484732,0.5935976974580559,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"نهمین","boundary":[0.5259349247924715,0.17900133719484732,0.5824159257661333,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.48523541204406556,0.17900133719484732,0.5193696718439799,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4772614251235938,0.17900133719484732,0.48411625598505204,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.43320130348089064,0.17900133719484732,0.4730167120558959,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.3972061366668133,0.17900133719484732,0.4289565904131929,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"قلمداد","boundary":[0.3347239603103018,0.17900133719484732,0.39296142359911557,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3036243625676359,0.17900133719484732,0.330479247242604,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.21414783564949977,0.17900133719484732,0.25678768149791736,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.760932329985597,0.21007935814647313,0.8344888619642649,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"حلقۀ","boundary":[0.711997231305228,0.21007935814647313,0.7567354947642961,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.6545285676748803,0.21007935814647313,0.707800396083927,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6330687502432948,0.21007935814647313,0.6503317324535794,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"یاچۀ","boundary":[0.592521739059591,0.21007935814647313,0.6305506491105142,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"خزر","boundary":[0.5573578428510257,0.21007935814647313,0.5881805173054473,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5433432111020282,0.21007935814647313,0.5524803608038108,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5199248705671689,0.21007935814647313,0.5387633531095524,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"یاچۀ","boundary":[0.480004543026241,0.21007935814647313,0.5174067694343883,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"آرال","boundary":[0.44344652715542704,0.21007935814647313,0.47573041802185906,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.38494800292878545,0.21007935814647313,0.439172402151045,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7609288022110631,0.24115737909809892,0.8344853341897309,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7407839931488186,0.24115737909809892,0.7523952372610845,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"شمال","boundary":[0.6707729125914789,0.24115737909809892,0.7217583401455877,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6540493985752658,0.24115737909809892,0.6619114698898362,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"غرب","boundary":[0.6004880550741472,0.24115737909809892,0.6435573105220133,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5803942041545532,0.24115737909809892,0.5915725115808323,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5639013780217214,0.24115737909809892,0.5707562088831796,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"وسیه","boundary":[0.5193734896458873,0.24115737909809892,0.5627822219627078,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"7,591","boundary":[0.4440971816730897,0.24115737909809892,0.5010622250768811,0.2604761488788393],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5010607653081085,0.24115737909809892,0.5107414652185761,0.2604761488788393],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.3739445248650003,0.24115737909809892,0.4333323601541516,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.34361330673993173,0.24115737909809892,0.3627415917318697,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"طولانیتر","boundary":[0.26528828000311416,0.24115737909809892,0.3339513021137452,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.24050280796773904,0.24115737909809892,0.2636095459145938,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.208351215500798,0.24115737909809892,0.23171359823270657,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستۀ","boundary":[0.13793314681406538,0.24115737909809892,0.19786192533769317,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاست)،","boundary":[0.7714169975475884,0.27223540004972474,0.8620686383276889,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7517897981626377,0.27223540004972474,0.7634010422749036,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"شرق","boundary":[0.7012912051223947,0.27223540004972474,0.7418125218965315,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6816071796847639,0.27223540004972474,0.692916593678228,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"چین","boundary":[0.6319835270291329,0.27223540004972474,0.6726179006578692,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"1,783","boundary":[0.5521251800381486,0.27223540004972474,0.6139305733971739,0.2915541698304651],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6139293569231967,0.27223540004972474,0.6236100568336641,0.2915541698304651],"dir":"ltr"},{"str":"کیلمتر)،","boundary":[0.4689522300970512,0.27223540004972474,0.5418727373584024,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4433450358129939,0.27223540004972474,0.4606080180232784,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.3764682809286328,0.27223540004972474,0.4333677595468878,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"شرقی","boundary":[0.3209927273656216,0.27223540004972474,0.3681909085600841,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.30135456669866095,0.27223540004972474,0.312663980692125,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"قرقیزستان","boundary":[0.20835545282738957,0.27223540004972474,0.29236248978161855,0.2915541698304651],"dir":"rtl"},{"str":"1,242","boundary":[0.13793087508272023,0.27223540004972474,0.19047525205340807,0.2915541698304651],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.19047452216902175,0.27223540004972474,0.20015522207948924,0.2915541698304651],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر)،","boundary":[0.7837882946008019,0.30331342100135056,0.8620732609288022,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7620738691657909,0.30331342100135056,0.7793368513760754,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.6985230286877779,0.30331342100135056,0.7556667007279381,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6818364647893197,0.30331342100135056,0.6940543617890925,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.665708936704426,0.30331342100135056,0.6773201808166919,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"بکستان","boundary":[0.5972597659297172,0.30331342100135056,0.6640302026159056,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"2,351","boundary":[0.5264840982521702,0.30331342100135056,0.5830294581338317,0.3226321907820909],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5830284849546499,0.30331342100135056,0.5927091848651174,0.3226321907820909],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر)","boundary":[0.45044255655811494,0.30331342100135056,0.5198001819845071,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4379870761804664,0.30331342100135056,0.4458491474950369,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4143169255323291,0.30331342100135056,0.43157990774261357,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.3507634785383238,0.30331342100135056,0.40790695920432873,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"غر","boundary":[0.3267933259371716,0.30331342100135056,0.34629462026548335,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.3017278716903839,0.30331342100135056,0.3251173897387987,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2848058777676373,0.30331342100135056,0.29702377476741015,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"ترکمنستان","boundary":[0.19015289922026526,0.30331342100135056,0.2802895937950095,0.3226321907820909],"dir":"rtl"},{"str":"426","boundary":[0.13793087508272023,0.30331342100135056,0.1760101599906575,0.3226321907820909],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.17600943010627115,0.30331342100135056,0.18569013001673867,0.3226321907820909],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر)","boundary":[0.7925780489703764,0.3343914419529763,0.86207764023512,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"همسایه","boundary":[0.7233302678189109,0.3343914419529763,0.7883812137490755,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6658895830900385,0.3343914419529763,0.7191334325976099,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6235015473548989,0.3343914419529763,0.6616927478687376,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.5844982746175548,0.3343914419529763,0.6170664000155709,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"مرزهای","boundary":[0.516924507397637,0.3343914419529763,0.5802501333422038,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.4382206100362993,0.3343914419529763,0.5126763661222858,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"13,200","boundary":[0.3756931468722021,0.3343914419529763,0.43397319864533457,0.3537102117337167],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.3105784280574073,0.3343914419529763,0.36926140566001014,0.3537102117337167],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.25207917277375275,0.3343914419529763,0.30630424963921526,0.3537102117337167],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13789,0.115,0.86208,0.35371],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"وسعت:","boundary":[0.7781066312429444,0.39654748385622796,0.8424301257347502,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"2,724,900","boundary":[0.6710328350655923,0.39654748385622796,0.7654336486433883,0.41586625363696833],"dir":"ltr"},{"str":"کیلومتر","boundary":[0.6053574912181906,0.39654748385622796,0.6646015804429911,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.5840783019969636,0.39654748385622796,0.6010441420517257,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"بع","boundary":[0.5641077059738149,0.39654748385622796,0.5829591459379501,0.41586625363696833],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیت:","boundary":[0.7670834306512516,0.4276255048078538,0.8424306123243412,0.44694427458859404],"dir":"rtl"},{"str":"17,733,198","boundary":[0.6300174685663124,0.4276255048078538,0.7501868504028961,0.44694427458859404],"dir":"ltr"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.7732112966639417,0.4587035257594796,0.8424310989139321,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"شهری:","boundary":[0.7112426371088484,0.4587035257594796,0.7689864825411655,0.47802229554021997],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.6605687259138152,0.4587035257594796,0.6735789150998482,0.47802229554021997],"dir":"ltr"},{"str":"57","boundary":[0.6735789150998482,0.4587035257594796,0.7027888882401029,0.47802229554021997],"dir":"ltr"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.7732094719529761,0.4897815467111054,0.8424292742029663,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7619899324613647,0.4897815467111054,0.7689846578301996,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"وستایی:","boundary":[0.6922742462900715,0.4897815467111054,0.7605937852777453,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.6422435186266496,0.4897815467111054,0.6552537078126826,0.5091003164918457],"dir":"ltr"},{"str":"43","boundary":[0.6552537078126824,0.4897815467111054,0.6838201662190043,0.5091003164918457],"dir":"ltr"},{"str":"پایتخت:","boundary":[0.7698552041638483,0.5208595676627312,0.8424268412550118,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"آستانه","boundary":[0.7087196854684885,0.5208595676627312,0.761403956946553,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"تمسیمات","boundary":[0.7614055365982969,0.5519375886143572,0.8424290309081707,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.7135582107127564,0.5519375886143572,0.7549390059947837,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ی:","boundary":[0.6876315553966998,0.5519375886143572,0.7118822745143837,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.6526234477792051,0.5519375886143572,0.6743910331270193,0.5712563583950975],"dir":"ltr"},{"str":"منطقه","boundary":[0.5948212269843124,0.5519375886143572,0.6484288022110631,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.582762320448441,0.5519375886143572,0.5906243917630114,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5649117813071742,0.5519375886143572,0.5766069621238662,0.5712563583950975],"dir":"ltr"},{"str":"شهر","boundary":[0.5263635456810307,0.5519375886143572,0.5607216366927479,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.48800447175834005,0.5519375886143572,0.5221667104597298,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4665446543267546,0.5519375886143572,0.4838076365370391,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"جمهو","boundary":[0.4114541973218108,0.5519375886143572,0.46219311743852837,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4034802104013391,0.5519375886143572,0.4103350412627973,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3836015898076185,0.5519375886143572,0.40236105434232555,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.3053541583204377,0.5519375886143572,0.3793780868486127,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"(آستانه","boundary":[0.23836940139060578,0.5519375886143572,0.3011306553614319,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22623386955506247,0.5519375886143572,0.2341458984316,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"آلماتی)","boundary":[0.15700755985270662,0.5519375886143572,0.22111897662910193,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.8354333323601542,0.5830156095659829,0.8424280577289891,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"بان","boundary":[0.8066651859956208,0.5830156095659829,0.8340343872863872,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی:","boundary":[0.7441432784822305,0.5830156095659829,0.8024392199998635,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقی","boundary":[0.6919050955661956,0.5830156095659829,0.7356920763751021,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.8354317509439838,0.6140936305176087,0.8424264763128188,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"بان","boundary":[0.8066601250107314,0.6140936305176087,0.8340356037603643,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات:","boundary":[0.7215976705133645,0.6140936305176087,0.8024329199348579,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7020633831601073,0.6140936305176087,0.7089182140215655,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"وسی","boundary":[0.6601712565203911,0.6140936305176087,0.7009442271010938,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.8003788099964966,0.6451716514692345,0.842431098913932,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"پول:","boundary":[0.758886099108568,0.6451716514692345,0.7961539958737203,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":"تنگه","boundary":[0.710661536564396,0.6451716514692345,0.750437930631788,0.6644904212499749],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6597590408345985,0.6451716514692345,0.669439740745066,0.6644904212499749],"dir":"ltr"},{"str":"kzt","boundary":[0.669439740745066,0.6451716514692345,0.6967751274864729,0.6644904212499749],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6967743976020866,0.6451716514692345,0.7064617969588588,0.6644904212499749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15701,0.39655,0.84243,0.66449],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/e8f94461de5fd27bdfa1336f694d7abe.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/22a08ead5644b9f447a0dcc8f47b6390.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.13793,0.0631,0.15757,0.80168]},"elements":[{"words":[{"str":"منسمۀ","boundary":[0.7927110095760831,0.11684512730229323,0.8424295174977616,0.13616389708303359],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی:","boundary":[0.7361469242564564,0.11684512730229323,0.7884861954533069,0.13616389708303359],"dir":"rtl"},{"str":"(آلماتی،","boundary":[0.6517446087884823,0.11684512730229323,0.7234663912569582,0.13616389708303359],"dir":"rtl"},{"str":"آستانه)","boundary":[0.5850386722824469,0.11684512730229323,0.6475386859318597,0.13616389708303359],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.4991915313947604,0.11684512730229323,0.5122296994822687,0.13616389708303359],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5122294561874733,0.11684512730229323,0.5268904005605513,0.13616389708303359],"dir":"ltr"},{"str":"GMT","boundary":[0.5310867491922613,0.11684512730229323,0.5808332360154151,0.13616389708303359],"dir":"ltr"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7716643700697702,0.1479231482539191,0.8424300040873526,0.1672419180346595],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.738498540787582,0.1479231482539191,0.7674381757899301,0.1672419180346595],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.715968167308965,0.1479231482539191,0.7342723465077421,0.1672419180346595],"dir":"rtl"},{"str":"منسمۀ","boundary":[0.6606286980808908,0.1479231482539191,0.7114296355898695,0.1672419180346595],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.6101918189195158,0.1479231482539191,0.6575590295445614,0.1672419180346595],"dir":"rtl"},{"str":"تمسیم","boundary":[0.55369613453229,0.1479231482539191,0.6059643986742512,0.1672419180346595],"dir":"rtl"},{"str":"شدد:","boundary":[0.5056843396006073,0.1479231482539191,0.5494891835669672,0.1672419180346595],"dir":"rtl"},{"str":"منطقۀ","boundary":[0.7808786104947644,0.17900116920554493,0.8344861857215151,0.19831993898628528],"dir":"rtl"},{"str":"شرقی","boundary":[0.7291736005683367,0.17900116920554493,0.7766817752734634,0.19831993898628528],"dir":"rtl"},{"str":"(اصلی)","boundary":[0.6557010052940947,0.17900116920554493,0.7249767653470357,0.19831993898628528],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6436420987582233,0.17900116920554493,0.6515041700727937,0.19831993898628528],"dir":"rtl"},{"str":"منطقۀ","boundary":[0.5844506205826335,0.17900116920554493,0.6393445567803249,0.19831993898628528],"dir":"rtl"},{"str":"غر","boundary":[0.5601838335474327,0.17900116920554493,0.5801530786047349,0.19831993898628528],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.535116003202982,0.17900116920554493,0.5585050994589124,0.19831993898628528],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49919,0.11685,0.84243,0.19832],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4101711822180699,0.06547668644460707,0.4452056327611039,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"اولق","boundary":[0.3793408657402001,0.06547668644460707,0.4068648059480712,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3625243294795437,0.06547668644460707,0.3760344894702012,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36252,0.06548,0.44521,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ارد","boundary":[0.2621528183269104,0.06547668644460707,0.28008607769862587,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.20344821713573905,0.06547668644460707,0.25884644205691154,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.20345,0.06548,0.28009,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"15","boundary":[0.13793087508272023,0.06309577406110776,0.15797836622678968,0.07989470430522982],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13793,0.0631,0.15798,0.07989],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/31d9a95ea4f43798145d31d5a869269d.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/d8b84143e016bed1760bd90d73210f96.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.15533,0.0631,0.00248,0.59322]},"elements":[{"words":[{"str":"ص","boundary":[0.9632197876523024,0.11499724497543981,0.9975243538090233,0.13599590778059237],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.96322,0.115,0.99752,0.136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2015","boundary":[0.1608850091478843,0.16147870903580852,0.19423342675853478,0.17659774625551838],"dir":"ltr"},{"str":"1.2","boundary":[0.16633700221884853,0.1991146963761347,0.18878094709797966,0.21423373359584452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16089,0.16148,0.19423,0.21423],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"16","boundary":[0.8426293841722138,0.06309577406110776,0.8620686383276889,0.07989470430522982],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84263,0.0631,0.86207,0.07989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"راهنمای","boundary":[0.7434874728409018,0.06547668644460707,0.796553485927829,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6929656751530864,0.06547668644460707,0.7401793508600951,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6793171080146166,0.06547668644460707,0.6896573573820481,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.620603291512516,0.06547668644460707,0.6760093629595936,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.6206,0.06548,0.79655,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"184.4","boundary":[0.15533423838997237,0.258589461023122,0.19978419751644674,0.27370849824283183],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.159538129160341,0.2962256163527506,0.16912880999649654,0.3113446535724604],"dir":"ltr"},{"str":"2.4","boundary":[0.16912856670170112,0.2962256163527506,0.19557957686169178,0.3113446535724604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15533,0.25859,0.19978,0.31134],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"6.45","boundary":[0.15877199384950758,0.3540203199860233,0.19634644205691154,0.3691393572057331],"dir":"ltr"},{"str":"5.0","boundary":[0.16582267702129316,0.39165647531565184,0.18929575888512593,0.40677551253536165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15877,0.35402,0.19635,0.40678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2014","boundary":[0.2400784382420491,0.16147870903580852,0.27329547666316323,0.17659774625551838],"dir":"ltr"},{"str":"4.3","boundary":[0.24276052006695473,0.1991146963761347,0.27061290824866674,0.21423373359584452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24008,0.16148,0.2733,0.21423],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"227.4","boundary":[0.23309344466503173,0.258589461023122,0.2802804702401806,0.27370849824283183],"dir":"ltr"},{"str":"2.64","boundary":[0.23828267935692318,0.2962256163527506,0.2750907489586983,0.3113446535724604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23309,0.25859,0.28028,0.31134],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"6.7","boundary":[0.2428809509906964,0.3540203199860233,0.27049247732492504,0.3691393572057331],"dir":"ltr"},{"str":"5.0","boundary":[0.24495041652068977,0.39165647531565184,0.26842349838452256,0.40677551253536165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24288,0.35402,0.27049,0.40678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2013","boundary":[0.3293501109424267,0.16147870903580852,0.3633335279691697,0.17659774625551838],"dir":"ltr"},{"str":"6.0","boundary":[0.3346931079450349,0.1991146963761347,0.3579910175561524,0.21423373359584452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32935,0.16148,0.36333,0.21423],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"243.8","boundary":[0.32204786095215854,0.258589461023122,0.3706362645490288,0.27370849824283183],"dir":"ltr"},{"str":"0.35","boundary":[0.3290219062633812,0.2962256163527506,0.363662219237806,0.3113446535724604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32205,0.25859,0.37064,0.31134],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5.8","boundary":[0.3324487134571217,0.3540203199860233,0.3602354120440655,0.3691393572057331],"dir":"ltr"},{"str":"5.2","boundary":[0.33305062478103464,0.39165647531565184,0.35963301413056165,0.40677551253536165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33245,0.35402,0.36024,0.40678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2012","boundary":[0.4197059052512748,0.16147870903580852,0.4522879442562964,0.17659774625551838],"dir":"ltr"},{"str":"5.0","boundary":[0.42426062711666473,0.1991146963761347,0.4477337089804975,0.21423373359584452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41971,0.16148,0.45229,0.21423],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"215.9","boundary":[0.4148670150648137,0.258589461023122,0.4571273210323485,0.27370849824283183],"dir":"ltr"},{"str":"0.49","boundary":[0.41968425201448095,0.2962256163527506,0.4523100840826813,0.3113446535724604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41487,0.25859,0.45713,0.31134],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5.1","boundary":[0.4243920063062011,0.3540203199860233,0.4476023297909611,0.3691393572057331],"dir":"ltr"},{"str":"5.3","boundary":[0.42200528436295687,0.39165647531565184,0.4499890517342053,0.40677551253536165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42201,0.35402,0.44999,0.40678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2011","boundary":[0.5075988263459068,0.16147870903580852,0.5368087994861614,0.17659774625551838],"dir":"ltr"},{"str":"7.5","boundary":[0.5083104636225622,0.1991146963761347,0.536097162209506,0.21423373359584452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5076,0.16148,0.53681,0.21423],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"200.4","boundary":[0.5023220055276577,0.258589461023122,0.5420861068940013,0.27370849824283183],"dir":"ltr"},{"str":"5.09","boundary":[0.5058254505819612,0.2962256163527506,0.5385826618396979,0.3113446535724604],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50232,0.25859,0.54209,0.31134],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"8.3","boundary":[0.507992963914516,0.3540203199860233,0.5364146619175523,0.3691393572057331],"dir":"ltr"},{"str":"5.4","boundary":[0.5085951185332244,0.39165647531565184,0.5358125072988439,0.40677551253536165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50799,0.35402,0.53641,0.40678],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"های","boundary":[0.8340371263840539,0.11499724497543981,0.8743259517692396,0.13599590778059237],"dir":"rtl"},{"str":"کلان","boundary":[0.7854351570711199,0.11499724497543981,0.827008155241543,0.13599590778059237],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادی","boundary":[0.6160747455826757,0.11499724497543981,0.6984572677021292,0.13599590778059237],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.7475899217563938,0.16147870903580852,0.7999007357234614,0.17659774625551838],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.6096235256335396,0.16147870903580852,0.6439791836973023,0.17659774625551838],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8087873186315422,0.1991146963761347,0.8431782572307214,0.21423373359584452],"dir":"rtl"},{"str":"ناخالص","boundary":[0.7517505922285658,0.1991146963761347,0.805499072287928,0.21423373359584452],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.7043126435439293,0.1991146963761347,0.7484651228578281,0.21423373359584452],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.6214148078944296,0.1991146963761347,0.6321879014364125,0.21423373359584452],"dir":"ltr"},{"str":"(با","boundary":[0.8970241631977175,0.22095330569349336,0.9128639690139748,0.2360723429132032],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.8523857487640625,0.22095330569349336,0.8937349507795699,0.2360723429132032],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.748625260761183,0.22095330569349336,0.7797987465452139,0.2360723429132032],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت)","boundary":[0.7072139339795243,0.22095330569349336,0.7453385750289194,0.2360723429132032],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.8087873186315422,0.258589461023122,0.8431782572307214,0.27370849824283183],"dir":"rtl"},{"str":"ناخالص","boundary":[0.7517505922285658,0.258589461023122,0.805499072287928,0.27370849824283183],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.7043126435439293,0.258589461023122,0.7484651228578281,0.27370849824283183],"dir":"rtl"},{"str":"میلیارد","boundary":[0.6172008701030332,0.258589461023122,0.6646808945463039,0.27370849824283183],"dir":"rtl"},{"str":"دلار","boundary":[0.5889210849001518,0.258589461023122,0.6139150701181902,0.27370849824283183],"dir":"rtl"},{"str":"توازن","boundary":[0.8026871851322364,0.2962256163527506,0.838152516641364,0.3113446535724604],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.7516274157683628,0.2962256163527506,0.7994011480302716,0.3113446535724604],"dir":"rtl"},{"str":"جاری","boundary":[0.709337410954105,0.2962256163527506,0.7483412123962713,0.3113446535724604],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.6402572599166959,0.2962256163527506,0.6510303534586789,0.3113446535724604],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.6025781379528653,0.2962256163527506,0.6369727801782864,0.3113446535724604],"dir":"rtl"},{"str":"ناخالص","boundary":[0.6151386443464278,0.31638433264569704,0.6688850286114679,0.33150336986540685],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.5847169508349878,0.31638433264569704,0.6118526784180915,0.33150336986540685],"dir":"rtl"},{"str":"نر","boundary":[0.7911754544746779,0.3540203199860233,0.8022113063957336,0.3691393572057331],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7776638443825907,0.3540203199860233,0.7894237319475262,0.3691393572057331],"dir":"rtl"},{"str":"تورم","boundary":[0.7452803242633034,0.3540203199860233,0.774089344358229,0.3691393572057331],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.6214148078944296,0.3540203199860233,0.6321879014364125,0.3691393572057331],"dir":"ltr"},{"str":"نر","boundary":[0.8008734283156215,0.39165647531565184,0.8119092802366772,0.40677551253536165],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7873631885693853,0.39165647531565184,0.7991238954416287,0.40677551253536165],"dir":"rtl"},{"str":"بیکاری","boundary":[0.7355801607692007,0.39165647531565184,0.7837890510703811,0.40677551253536165],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.6214148078944296,0.39165647531565184,0.6321879014364125,0.40677551253536165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58472,0.115,0.91286,0.40678],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/cc2c93bb4709696a995365c81d6f8daf.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/c9cd5eb1dd5b2b8cd56c9abed19e6d54.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.13793,0.0631,0.13793,0.56104]},"elements":[{"words":[{"str":"شاخص","boundary":[0.7475899217563938,0.16269545555339024,0.7999007357234614,0.1778144927731001],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.784665603772658,0.2003316108830189,0.8364010374090077,0.21545064810272874],"dir":"rtl"},{"str":"نر","boundary":[0.7703392016037993,0.2003316108830189,0.7813797317155803,0.21545064810272874],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7574241275681513,0.2003316108830189,0.7685896687298065,0.21545064810272874],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی","boundary":[0.7110935343453412,0.2003316108830189,0.7540074413153344,0.21545064810272874],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلۀ","boundary":[0.7691408583587941,0.22553000624920197,0.812511678150181,0.24064904346891183],"dir":"rtl"},{"str":"تنگه","boundary":[0.7349782494452879,0.22553000624920197,0.7658546000212484,0.24064904346891183],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.71109,0.1627,0.8364,0.24065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سرانۀ","boundary":[0.8025492428665967,0.2799650918229527,0.8396638639106233,0.2950841290426625],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7648738245290081,0.2799650918229527,0.7992647631281873,0.2950841290426625],"dir":"rtl"},{"str":"ناخالص","boundary":[0.7078290743824756,0.2799650918229527,0.7615855781853941,0.2950841290426625],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.7516736248978162,0.3051634871891358,0.795817032582039,0.32028252440884564],"dir":"rtl"},{"str":"سرانۀ","boundary":[0.8025492428665967,0.3427994745294619,0.8396638639106233,0.3579185117491718],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7648738245290081,0.3427994745294619,0.7992647631281873,0.3579185117491718],"dir":"rtl"},{"str":"ناخالص","boundary":[0.7078290743824756,0.3427994745294619,0.7615855781853941,0.3579185117491718],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.7933522999435797,0.367997869895645,0.8374854023122736,0.38311690711535484],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7808828681536844,0.367997869895645,0.790065103513906,0.38311690711535484],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.7390744239230699,0.367997869895645,0.7774860344903578,0.38311690711535484],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.7100071774810781,0.367997869895645,0.73578875175555,0.38311690711535484],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.772649289163394,0.3931962652618281,0.8124476916189809,0.4083153024815379],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.7350434524504652,0.3931962652618281,0.7693636058779937,0.4083153024815379],"dir":"rtl"},{"str":"منبع:","boundary":[0.8255005042368988,0.4238457455029263,0.862069854801666,0.4389647827226361],"dir":"rtl"},{"str":"بانک","boundary":[0.7877239718475373,0.4238457455029263,0.8222155883769544,0.4389647827226361],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.7573494498625839,0.4238457455029263,0.7844390559875928,0.4389647827226361],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.6964909086973458,0.4238457455029263,0.7540645340026395,0.4389647827226361],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.69649,0.27997,0.86207,0.43896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4101711822180699,0.06547668644460707,0.4452056327611039,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"اولق","boundary":[0.3793408657402001,0.06547668644460707,0.4068648059480712,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3625243294795437,0.06547668644460707,0.3760344894702012,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36252,0.06548,0.44521,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ارد","boundary":[0.2621528183269104,0.06547668644460707,0.28008607769862587,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.20344821713573905,0.06547668644460707,0.25884644205691154,0.08059572366431692],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.20345,0.06548,0.28009,0.0806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"17","boundary":[0.13793087508272023,0.06309577406110776,0.15948679395850365,0.07989470430522982],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13793,0.0631,0.15949,0.07989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2015","boundary":[0.1608850091478843,0.16269545555339024,0.19423342675853478,0.1778144927731001],"dir":"ltr"},{"str":"221.73","boundary":[0.15264096500447663,0.2003316108830189,0.20247747090194246,0.21545064810272874],"dir":"ltr"},{"str":"245.8","boundary":[0.15702027132235588,0.24232893649332404,0.19809816458406324,0.2574479737130339],"dir":"ltr"},{"str":"10436","boundary":[0.15566244306901786,0.2799650918229527,0.19945550624781033,0.2950841290426625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15264,0.1627,0.20248,0.29508],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"25912","boundary":[0.15566244306901786,0.3427994745294619,0.19945550624781033,0.3579185117491718],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15566,0.3428,0.19946,0.35792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2014","boundary":[0.2400784382420491,0.16269545555339024,0.27329547666316323,0.1778144927731001],"dir":"ltr"},{"str":"179.19","boundary":[0.23176870450387327,0.2003316108830189,0.28160521040133907,0.21545064810272874],"dir":"ltr"},{"str":"238.10","boundary":[0.23176870450387327,0.24232893649332404,0.28160521040133907,0.2574479737130339],"dir":"ltr"},{"str":"12400","boundary":[0.23479042586320992,0.2799650918229527,0.2785834890420024,0.2950841290426625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23177,0.1627,0.28161,0.29508],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"25722","boundary":[0.23479042586320992,0.3427994745294619,0.2785834890420024,0.3579185117491718],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23479,0.3428,0.27858,0.35792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2013","boundary":[0.3293501109424267,0.16269545555339024,0.3633335279691697,0.1778144927731001],"dir":"ltr"},{"str":"152.13","boundary":[0.3214238098018607,0.2003316108830189,0.37126031569932655,0.21545064810272874],"dir":"ltr"},{"str":"202.09","boundary":[0.3214238098018607,0.24232893649332404,0.37126031569932655,0.2574479737130339],"dir":"ltr"},{"str":"13509","boundary":[0.32444553116119734,0.2799650918229527,0.36823859433998984,0.2950841290426625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32142,0.1627,0.37126,0.29508],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"24591","boundary":[0.32444553116119734,0.3427994745294619,0.36823859433998984,0.3579185117491718],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32445,0.3428,0.36824,0.35792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2012","boundary":[0.4197059052512748,0.16269545555339024,0.4522879442562964,0.1778144927731001],"dir":"ltr"},{"str":"149.11","boundary":[0.4110789150998482,0.2003316108830189,0.46091542099731403,0.21545064810272874],"dir":"ltr"},{"str":"191.67","boundary":[0.4110789150998482,0.24232893649332404,0.46091542099731403,0.2574479737130339],"dir":"ltr"},{"str":"12034","boundary":[0.4141003931643894,0.2799650918229527,0.4578934563431819,0.2950841290426625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41108,0.1627,0.46092,0.29508],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"23172","boundary":[0.4141003931643894,0.3427994745294619,0.4578934563431819,0.3579185117491718],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4141,0.3428,0.45789,0.35792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2011","boundary":[0.5075988263459068,0.16269545555339024,0.5368087994861614,0.1778144927731001],"dir":"ltr"},{"str":"146.6","boundary":[0.5016651095799759,0.2003316108830189,0.5427430028416833,0.21545064810272874],"dir":"ltr"},{"str":"204.11","boundary":[0.4972858032620966,0.24232893649332404,0.5471223091595625,0.2574479737130339],"dir":"ltr"},{"str":"11278","boundary":[0.5003072813266378,0.2799650918229527,0.5441003445054303,0.2950841290426625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49729,0.1627,0.54712,0.29508],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"21978","boundary":[0.5003072813266378,0.3427994745294619,0.5441003445054303,0.3579185117491718],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50031,0.3428,0.5441,0.35792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"واحد","boundary":[0.6096235256335396,0.16269545555339024,0.6439791836973023,0.1778144927731001],"dir":"rtl"},{"str":"$/kzt","boundary":[0.6068648059480711,0.2003316108830189,0.6467383899723617,0.21545064810272874],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.6051551734205303,0.2452730146394277,0.6173296449842345,0.26039205185913755],"dir":"ltr"},{"str":"/kzt","boundary":[0.6173330511113706,0.24232893649332404,0.6484480224999026,0.2574479737130339],"dir":"ltr"},{"str":"$","boundary":[0.6224218050527462,0.2799650918229527,0.6311804176885047,0.2950841290426625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60516,0.1627,0.64845,0.29508],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"$","boundary":[0.6224218050527462,0.3427994745294619,0.6311804176885047,0.3579185117491718],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62242,0.3428,0.63118,0.35792],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/531b24f47cf86aab9d447fa263429c41.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/179962ca08e08e6edee592f6faff9510.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.13797,0.33162,0.04092,0.36659]},"elements":[{"words":[{"str":"شکار","boundary":[0.8128878119039278,0.3316194504733938,0.862069854801666,0.35345805979075245],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7906415370994256,0.3316194504733938,0.8064302575339707,0.35345805979075245],"dir":"rtl"},{"str":"عقاب","boundary":[0.725129648016211,0.3316194504733938,0.7841839827294685,0.35345805979075245],"dir":"rtl"},{"str":"طلایی","boundary":[0.649156520853666,0.3316194504733938,0.718672093646254,0.35345805979075245],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.844826457822414,0.3654692949152997,0.8620894400326985,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8299192991163531,0.3654692949152997,0.8367741299778113,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8209408696329167,0.3654692949152997,0.8288029409474871,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"زگار","boundary":[0.7888770485421776,0.3654692949152997,0.8187025575148896,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"قدیم","boundary":[0.7411098879166812,0.3654692949152997,0.7808275185877224,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"شکار","boundary":[0.6902933891938183,0.3654692949152997,0.734835800342559,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6330068879361049,0.3654692949152997,0.6822410613492157,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5826417678773016,0.3654692949152997,0.6267644955039122,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.5237589722481671,0.3654692949152997,0.5745922379228463,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5059096305811827,0.3654692949152997,0.5175208746934487,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.44582066298713174,0.3654692949152997,0.4978601006267274,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"ایلیاتی","boundary":[0.38356390658568085,0.3654692949152997,0.43958564463389,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"بود؛","boundary":[0.34588802247348566,0.3654692949152997,0.3773381846315544,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3223092812098564,0.3654692949152997,0.3395722634201409,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.2626688963667088,0.3654692949152997,0.3142597512554012,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.21837337051506495,0.3654692949152997,0.2564329576861692,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"قدیم","boundary":[0.17237716184715735,0.3654692949152997,0.21209479251819846,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"قدر","boundary":[0.13817668946176984,0.3654692949152997,0.1661058721631827,0.3847880646960401],"dir":"rtl"},{"str":"اسبی","boundary":[0.8156136867920122,0.39654731586692554,0.8620866421425513,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"تیز","boundary":[0.7899038742263225,0.39654731586692554,0.8109160292343026,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"پا،","boundary":[0.7672025743757849,0.39654731586692554,0.7879453511230489,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"سگ","boundary":[0.7197806522135957,0.39654731586692554,0.7621795807544086,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"شکار","boundary":[0.6704955185098681,0.39654731586692554,0.7150379296586088,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6498193718046527,0.39654731586692554,0.6693763624508546,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"چست","boundary":[0.5879109389136717,0.39654731586692554,0.6449256004515551,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5753140935809102,0.39654731586692554,0.5831761648954806,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"چابک","boundary":[0.5139950479627085,0.39654731586692554,0.568657912919927,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"(تاز","boundary":[0.480440436568181,0.39654731586692554,0.5092587050877808,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"ی)","boundary":[0.45002958663072673,0.39654731586692554,0.4793240783993149,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43732774728483015,0.39654731586692554,0.4451898185994006,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"پرندگان","boundary":[0.36657468748514527,0.39654731586692554,0.43067156662384676,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"شکارچی","boundary":[0.2840369418817393,0.39654731586692554,0.36184626688465876,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"تیزچشم","boundary":[0.21285493620126889,0.39654731586692554,0.2793308906535871,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19664910185896173,0.39654731586692554,0.20812738428899533,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"بغایت","boundary":[0.1379673049625163,0.39654731586692554,0.19181848261901985,0.4158660856476659],"dir":"rtl"},{"str":"دانستند.می","boundary":[0.8179303398341701,0.42762533681855136,0.8936132683249638,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"امرو","boundary":[0.7801168544902486,0.42762533681855136,0.8092428909260772,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.762425511017877,0.42762533681855136,0.7778785423722214,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7330065484589873,0.42762533681855136,0.7532710985246601,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"سنت","boundary":[0.6744278299117487,0.42762533681855136,0.7235714946085872,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"شکار","boundary":[0.6208469578418778,0.42762533681855136,0.6653893689906185,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5990618678672492,0.42762533681855136,0.6102009858305112,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"عقاب","boundary":[0.5363713287538966,0.42762533681855136,0.589230799174744,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"طایی","boundary":[0.4811135294381558,0.42762533681855136,0.5273554585620304,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.3982077692372203,0.42762533681855136,0.47205515979602153,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.352635919604481,0.42762533681855136,0.38927957978122935,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3318780655144225,0.42762533681855136,0.3434893096266885,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"درخشان","boundary":[0.24991667153256258,0.42762533681855136,0.32123489139320327,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.17952175542060805,0.42762533681855136,0.19183247206975748,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.15473628338523293,0.42762533681855136,0.17784302133208768,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13949397696920665,0.42762533681855136,0.14579318969208613,0.4469441065992917],"dir":"rtl"},{"str":"متمایزتر","boundary":[0.7975215559188757,0.4587033577701772,0.8620688816224844,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.7739765257183612,0.4587033577701772,0.7958484176106506,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"سنن","boundary":[0.7284091379291016,0.4587033577701772,0.7697468795745561,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.6856333165947531,0.4587033577701772,0.7241794917852964,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"قزاق","boundary":[0.6439572032577943,0.4587033577701772,0.6814036704509482,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5860674463695826,0.4587033577701772,0.6397275571139891,0.47802212755091755],"dir":"rtl"},{"str":"برکوچیها(که","boundary":[0.7932465273456968,0.5208595676627312,0.8620810463622562,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7705676554167153,0.5208595676627312,0.787830637627,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7564718848534393,0.5208595676627312,0.7633267157148975,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"بان","boundary":[0.7278808699648405,0.5208595676627312,0.7547959486550664,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقی","boundary":[0.6786819656250416,0.5208595676627312,0.7223739976254427,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6572433347595994,0.5208595676627312,0.6733046002179923,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"معنای","boundary":[0.5954107804826948,0.5208595676627312,0.6517412608509481,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"شکارچیانی","boundary":[0.4912800645662962,0.5208595676627312,0.5900533788781193,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4405193940489427,0.5208595676627312,0.4859774611701508,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41322313615698725,0.5208595676627312,0.4329098787418741,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3953644635757043,0.5208595676627312,0.4073707374751841,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"عقاب","boundary":[0.3366970854792386,0.5208595676627312,0.38980558312896574,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.31527400936740807,0.5208595676627312,0.33133527482580105,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"شکار","boundary":[0.265229524310016,0.5208595676627312,0.30977193545875675,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.23143660710810077,0.5208595676627312,0.25798858460819807,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.17573061427069953,0.5208595676627312,0.18258544513215771,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"وند)","boundary":[0.13804602146365672,0.5208595676627312,0.17461145821168594,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"هنو","boundary":[0.9293367297286773,0.5519375886143572,0.9590783019969633,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.9213627428082054,0.5519375886143572,0.9282175736696636,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8878914783792324,0.5519375886143572,0.913374766436996,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8598083592506313,0.5519375886143572,0.8793664116937208,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"هنو","boundary":[0.8233386614893533,0.5519375886143572,0.8530802337576392,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.8153646745688814,0.5519375886143572,0.8222195054303396,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.761981890460002,0.5519375886143572,0.807376698197672,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"رمز","boundary":[0.7327142894863252,0.5519375886143572,0.7557975933278833,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7185436860134687,0.5519375886143572,0.7264057573280391,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"راز","boundary":[0.6920896346685351,0.5519375886143572,0.7105557096422592,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"هنرشان","boundary":[0.6182370149609767,0.5519375886143572,0.6841016582973255,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6009732470028664,0.5519375886143572,0.612097955350539,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.582843215967924,0.5519375886143572,0.59445446008019,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"نسلی","boundary":[0.5283098067399896,0.5519375886143572,0.5748552395967145,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.506218591040753,0.5519375886143572,0.5221262018762894,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"نسل","boundary":[0.4625901006361515,0.5519375886143572,0.499813027949706,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.41886046193856563,0.5519375886143572,0.4563757834092413,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"منتقل","boundary":[0.36047388657637947,0.5519375886143572,0.4128266232628751,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.327756773327105,0.5519375886143572,0.3543087508272023,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.19124771302892288,0.5519375886143572,0.23075392191210245,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"امرو","boundary":[0.15608942543501111,0.5519375886143572,0.1852154618708397,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.13839808196263956,0.5519375886143572,0.15385111331698395,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"عقابهای","boundary":[0.7696723305695043,0.5830156095659829,0.8620530674607807,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"طلایی","boundary":[0.7047427017716213,0.5830156095659829,0.7613094369185253,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6596994490438334,0.5830156095659829,0.6960934154696562,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.6392990433648643,0.5830156095659829,0.6509102874771302,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"بابانشان","boundary":[0.5697291795103686,0.5830156095659829,0.6376203092763439,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5544138541788314,0.5830156095659829,0.5612686850402895,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5454326268052473,0.5830156095659829,0.5532946981198178,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"باه","boundary":[0.5226841342683272,0.5830156095659829,0.5437566906068745,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5061810259254934,0.5830156095659829,0.5140430972400638,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"خرگوش","boundary":[0.42943539181938123,0.5830156095659829,0.4958624070613882,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"میآو","boundary":[0.38166931857993697,0.5830156095659829,0.4208257911946747,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"رند،","boundary":[0.34489425620495,0.5830156095659829,0.3794310064619098,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.31574182044503646,0.5830156095659829,0.33629033827708354,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.29983662754486357,0.5830156095659829,0.3066914584063218,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29085540017127953,0.5830156095659829,0.29871747148585,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"زگار","boundary":[0.2587915790805403,0.5830156095659829,0.28861708805325237,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.23811543237532484,0.5830156095659829,0.2576724230215267,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.20588459774546694,0.5830156095659829,0.22955642492895792,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1755119562745472,0.5830156095659829,0.19466953267935697,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.13847216492682451,0.5830156095659829,0.166049914360232,0.6023343793467233],"dir":"rtl"},{"str":"پرندگان","boundary":[0.8556660924909494,0.6140936305176087,0.9197937346724279,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"شکارچی","boundary":[0.7738558341671976,0.6140936305176087,0.8514692572696484,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"بزکوهی","boundary":[0.7098175642008532,0.6140936305176087,0.7696483262850462,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6977279915528047,0.6140936305176087,0.7056100563187018,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"غزال","boundary":[0.6533405183054947,0.6140936305176087,0.6934736011457143,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"ایرانی","boundary":[0.6025714594475491,0.6140936305176087,0.6490861278984043,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"شکار","boundary":[0.5531638055198723,0.6140936305176087,0.5983170690404587,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5204564696952002,0.6140936305176087,0.5486996559532655,0.6334124002983491],"dir":"rtl"},{"str":"کردند.","boundary":[0.4092123574292499,0.6140936305176087,0.4627359959515746,0.6334124002983491],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13797,0.33162,0.95908,0.63341],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/da86f1f4a558ab09a7a9030d57846c4b.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/c416e4e1c7290e4e9965e7ea9e8f240e.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.31035,0.49974,0.12205,0.08029]},"elements":[{"words":[{"str":"سرمایه","boundary":[0.7462690743119624,0.5739448591913666,0.877952382342637,0.6159421848016717],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.74627,0.57394,0.87795,0.61594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.35786109813538863,0.4997433123458698,0.4161423663824983,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.31034562458639886,0.4997433123458698,0.35056225427225657,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.5448757250184904,0.5185083893857638,0.6098354354003659,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4960951185332243,0.5185083893857638,0.5327109852466035,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.31034562458639886,0.5185083893857638,0.48347626704227153,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"گذاری","boundary":[0.5262089318385301,0.5739448591913666,0.6362390030752462,0.6159421848016717],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم؟","boundary":[0.31034562458639886,0.5739448591913666,0.41447579703374987,0.6159421848016717],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31035,0.49974,0.63624,0.61594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Session","boundary":[0.31034562458639886,0.8419796867335487,0.41990127097201135,0.8587786169776708],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.425982667678773,0.8419796867335487,0.44096962707773757,0.8587786169776708],"dir":"ltr"},{"str":"reasons","boundary":[0.31034562458639886,0.8671209657369019,0.4190798991824321,0.8822400029566118],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.42453059471553223,0.8671209657369019,0.4582982988827903,0.8822400029566118],"dir":"ltr"},{"str":"invest","boundary":[0.46386001790649695,0.8671209657369019,0.5482273541204407,0.8822400029566118],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.5537014870177897,0.8671209657369019,0.5810940480361244,0.8822400029566118],"dir":"ltr"},{"str":"kazakhstan","boundary":[0.31034562458639886,0.8978737593990014,0.5388887266923587,0.9197123687163601],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31035,0.84198,0.58109,0.91971],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/20fc1b0a16bae4a9da0417b538891915.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/5be338451029d7beaefbb4299cdb2509.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.13776,0.0631,0.09452,0.04155]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.8440891529448402,0.06309577406110776,0.8620686383276889,0.07989470430522982],"dir":"ltr"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.7434874728409018,0.06547668644460707,0.796553485927829,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6929656751530864,0.06547668644460707,0.7401793508600951,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6793171080146166,0.06547668644460707,0.6896573573820481,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.620603291512516,0.06547668644460707,0.6760093629595936,0.08059572366431692],"dir":"rtl"},{"str":"ИНВЕСТИРУ","boundary":[0.21889135427614934,0.08250262399290399,0.31076840525127486,0.09494895141077403],"dir":"ltr"},{"str":"ЙТЕ","boundary":[0.31166969082097395,0.08250262399290399,0.3417365774261357,0.09494895141077403],"dir":"ltr"},{"str":"В","boundary":[0.3536335469461637,0.08250262399290399,0.36340348252170196,0.09494895141077403],"dir":"ltr"},{"str":"К","boundary":[0.376201737611429,0.08250262399290399,0.38514249046284404,0.09494895141077403],"dir":"ltr"},{"str":"А","boundary":[0.3868008559110903,0.08250262399290399,0.3973819484993577,0.09494895141077403],"dir":"ltr"},{"str":"ЗА","boundary":[0.3982832340690568,0.08250262399290399,0.41728233387831365,0.09494895141077403],"dir":"ltr"},{"str":"ХСТА","boundary":[0.4189767507493479,0.08250262399290399,0.45848911012495613,0.09494895141077403],"dir":"ltr"},{"str":"Н","boundary":[0.4592822414262914,0.08250262399290399,0.4710350052551676,0.09494895141077403],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.8126671435244657,0.11407347180131569,0.8620705846860522,0.13591208111867437],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.7415983008291487,0.11407347180131569,0.8063414788430846,0.13591208111867437],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.24794026626182414,0.12854376927677244,0.2648229475651057,0.14167112532673917],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.2690436178909261,0.12854376927677244,0.2743289618124489,0.14167112532673917],"dir":"ltr"},{"str":"INVESTOR’S","boundary":[0.27854963213826933,0.12854376927677244,0.3618603410019853,0.14167112532673917],"dir":"ltr"},{"str":"GUIDE","boundary":[0.3660810113278057,0.12854376927677244,0.4104550858344038,0.14167112532673917],"dir":"ltr"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.7885273122737358,0.14792331624322153,0.8620838442524038,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7724534333761531,0.14792331624322153,0.7840646774884191,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.7156881162844317,0.14792331624322153,0.7660294775974152,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6779956833611845,0.14792331624322153,0.7112048201564872,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"خام","boundary":[0.6392835999886788,0.14792331624322153,0.6735004525283195,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.5776489271678026,0.14792331624322153,0.6347916423371871,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5290425863209934,0.14792331624322153,0.5731653139476041,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"غنی","boundary":[0.4843980309717578,0.14792331624322153,0.5226186305422554,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4343816098735059,0.14792331624322153,0.47990883744014945,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4220316818482619,0.14792331624322153,0.42989375316283235,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3983447438592393,0.14792331624322153,0.41560772606952384,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"رتبهبندی","boundary":[0.3124830910117172,0.14792331624322153,0.39192358597064886,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.25137890681104624,0.14792331624322153,0.3080176583362529,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"ذخایر","boundary":[0.1995765216338049,0.14792331624322153,0.24689495017322588,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"معدنی","boundary":[0.13794929892225,0.14792331624322153,0.19509201409163454,0.1672420860239619],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8448208620421191,0.17900133719484732,0.8620838442524038,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"زمینۀ","boundary":[0.7945155650495334,0.17900133719484732,0.8386655037175446,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"کروم","boundary":[0.7534705774373087,0.17900133719484732,0.788779122387014,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"رتبۀ","boundary":[0.717833621463884,0.17900133719484732,0.7491050400949822,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"نخست،","boundary":[0.6410742541235515,0.17900133719484732,0.7137117297286776,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6202957734828137,0.17900133719484732,0.636912443069018,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6021682432169412,0.17900133719484732,0.614140415158239,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"رانیوم","boundary":[0.5545971986448527,0.17900133719484732,0.599929931098914,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"رتبۀ","boundary":[0.5189424765950408,0.17900133719484732,0.5502114231772354,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"دوم،","boundary":[0.4770139513164366,0.17900133719484732,0.5148209107010784,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45626106991319254,0.17900133719484732,0.4728805373895442,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"POSITIONS","boundary":[0.3966713651757562,0.1872099234640738,0.4720730701856827,0.20033727951404057],"dir":"ltr"},{"str":"منیز","boundary":[0.41684159562458645,0.17900133719484732,0.45010571158861773,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"یم","boundary":[0.3966659891474501,0.17900133719484732,0.4148830725213127,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"COST","boundary":[0.35431256568959474,0.1872099234640738,0.39264081513488264,0.20033727951404057],"dir":"ltr"},{"str":"رتبۀ","boundary":[0.36083930013819143,0.17900133719484732,0.39210824672038613,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.32142739483222277,0.17900133719484732,0.356717734244229,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"ATTRACTIVE","boundary":[0.26560244073338785,0.1872099234640738,0.35028201564872125,0.20033727951404057],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3100797033749854,0.17900133719484732,0.31729825995562305,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2873076754642065,0.17900133719484732,0.3039271429405582,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2749437989022539,0.17900133719484732,0.28115231713963174,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26596257152866987,0.17900133719484732,0.27382464284324026,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2448249036916415,0.17900133719484732,0.2642838374401495,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"5.","boundary":[0.2492901202849469,0.1872099234640738,0.26157189069251435,0.20033727951404057],"dir":"ltr"},{"str":"رتبۀ","boundary":[0.2090624791461604,0.17900133719484732,0.24033389777725875,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.1530480387470955,0.17900133719484732,0.2049405874109541,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1377602737578875,0.17900133719484732,0.14889884775584883,0.1983201069755877],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.8219397164155866,0.21007935814647313,0.8620614611312236,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.790561378410993,0.21007935814647313,0.8177428811942856,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.7512118513760755,0.21007935814647313,0.7853461111759897,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"to","boundary":[0.7391369356533923,0.20526003803277806,0.7517989466308536,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.7432378644556036,0.21007935814647313,0.7500926953170618,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.6987961773521741,0.21007935814647313,0.737082506131029,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"the","boundary":[0.6757888567090973,0.20526003803277806,0.7010769389327853,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"key","boundary":[0.7063982225855423,0.20526003803277806,0.7339043983596107,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"تر","boundary":[0.6865050459340574,0.21007935814647313,0.6988157625832069,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.6617195738986822,0.21007935814647313,0.6848263118455369,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"is","boundary":[0.6536208314842928,0.20526003803277806,0.6698809316191734,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"تولیدکنندۀ","boundary":[0.5663053316479161,0.21007935814647313,0.6572670938923275,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"of","boundary":[0.5480850613102886,0.20526003803277806,0.5654953264042977,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"production","boundary":[0.5712987481023006,0.20526003803277806,0.6490485266279501,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"او","boundary":[0.5506171172486278,0.21007935814647313,0.5621556162170579,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"رانیوم","boundary":[0.5030460726765393,0.21007935814647313,0.5483788051306007,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"factors","boundary":[0.49317832301763403,0.20526003803277806,0.5433142997052125,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4824773005955857,0.21007935814647313,0.49866029720892213,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"primary","boundary":[0.4319215672077543,0.20526003803277806,0.4884711579813608,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"دنیاست","boundary":[0.4051570221936187,0.21007935814647313,0.47632194227101105,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"cost","boundary":[0.370702835454864,0.20526003803277806,0.40364358270787004,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.40870788041574224,0.20526003803277806,0.42611814550975136,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3942374411226595,0.21007935814647313,0.40101952684028186,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.31180075158999043,0.21007935814647313,0.3880820827980848,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"competitive","boundary":[0.28412015648721245,0.20526003803277806,0.3661490911452647,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.27152722245246225,0.21007935814647313,0.30765952839736854,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"The","boundary":[0.2492901202849469,0.20526003803277806,0.2789618722731344,0.2183873940827448],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.25690859901125,0.21007935814647313,0.26743985752656785,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.13789273935843435,0.21007935814647313,0.25075324068667526,0.22939812792721348],"dir":"rtl"},{"str":"attractiveness","boundary":[0.2492901202849469,0.22331015260148232,0.3390649188368563,0.23643750865144905],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3432855891626767,0.22331015260148232,0.3559476001401378,0.23643750865144905],"dir":"ltr"},{"str":"Kazakhstan’s","boundary":[0.3601682704659583,0.22331015260148232,0.444524640896882,0.23643750865144905],"dir":"ltr"},{"str":"economy","boundary":[0.4487453112227024,0.22331015260148232,0.5089373934368796,0.23643750865144905],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.5131580637627,0.22331015260148232,0.5258200747401612,0.23643750865144905],"dir":"ltr"},{"str":"investors.","boundary":[0.5300407450659816,0.22331015260148232,0.5944534976059793,0.23643750865144905],"dir":"ltr"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.82270317548367,0.24115737909809892,0.8620694898594728,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"کروم","boundary":[0.7813585930352767,0.24115737909809892,0.8162680281443419,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7687318745377398,0.24115737909809892,0.7769641434421664,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7557244832418544,0.24115737909809892,0.7637923588557579,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7467432558682704,0.24115737909809892,0.7546053271828408,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"ی.","boundary":[0.7178398632107601,0.24115737909809892,0.7450645217797499,0.2604761488788393],"dir":"rtl"},{"str":"Salaries","boundary":[0.6994640215656507,0.2581778469147084,0.7430134493362919,0.2663824444459376],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.7457820759858306,0.2581778469147084,0.7562624566935264,0.2663824444459376],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.7590310833430652,0.2581778469147084,0.7777222838569038,0.2663824444459376],"dir":"ltr"},{"str":"manufacturing","boundary":[0.6994640215656507,0.26966428345842935,0.7832833021915996,0.2778688809896585],"dir":"ltr"},{"str":"Water","boundary":[0.2930753435322512,0.2811589514779698,0.3284971291214139,0.289363549009199],"dir":"ltr"},{"str":"Gas","boundary":[0.3911007629724785,0.2811589514779698,0.4120615243878703,0.289363549009199],"dir":"ltr"},{"str":"Electricity","boundary":[0.4909613550546926,0.2811589514779698,0.5453119915138775,0.289363549009199],"dir":"ltr"},{"str":"Mobile","boundary":[0.5945411946747635,0.2811589514779698,0.6334920880532523,0.289363549009199],"dir":"ltr"},{"str":"industry","boundary":[0.6994640215656507,0.28115072000215025,0.7457583109502123,0.28935531753337945],"dir":"ltr"},{"str":"Cents/m3","boundary":[0.2930753435322512,0.2925879558389721,0.3311445210012068,0.30079255337020133],"dir":"ltr"},{"str":"Cents/m3","boundary":[0.3911007629724785,0.2925879558389721,0.42916118182879837,0.30079255337020133],"dir":"ltr"},{"str":"Cents/kWh","boundary":[0.4909613550546926,0.2925879558389721,0.5365070458172758,0.30079255337020133],"dir":"ltr"},{"str":"Cents/min","boundary":[0.5945411946747635,0.2925879558389721,0.637448966483709,0.30079255337020133],"dir":"ltr"},{"str":"$/hour","boundary":[0.6994640215656507,0.29257972436315244,0.7271740530966562,0.3007843218943817],"dir":"ltr"},{"str":"Russia","boundary":[0.23225918681147573,0.31615160161000944,0.2607867355677527,0.3227152796349928],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.30054050079800687,0.31659135556972723,0.3120101921055704,0.3237389644099963],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.4018259274397602,0.3165817916027607,0.41329561874732373,0.32372940044302967],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5200384600412628,0.3165866794195045,0.5257940091089571,0.3237342882597735],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6107688417221379,0.31658730769949567,0.6165243907898322,0.3237349165397647],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7195382751372182,0.31663115224072524,0.7254028533613609,0.3239141604587619],"dir":"ltr"},{"str":"South","boundary":[0.23225918681147573,0.34092948615432167,0.2586478823621005,0.34749316417930504],"dir":"ltr"},{"str":"39","boundary":[0.30440168749270113,0.34159369129298833,0.31587137880026467,0.3487413001332573],"dir":"ltr"},{"str":"188","boundary":[0.45440250204367627,0.3415908791520655,0.471586335591109,0.34873848799233453],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5142415041457433,0.3415890151427657,0.5199970532134377,0.34873662398303473],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6098061329752034,0.3415824958139166,0.6155616820428977,0.3487301046541856],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.7502218678228036,0.3412296578078907,0.76183527579898,0.34851310548594244],"dir":"ltr"},{"str":"Korea","boundary":[0.23225918681147573,0.34913408368555093,0.25895207481801547,0.35569776171053424],"dir":"ltr"},{"str":"Malaysia","boundary":[0.23225918681147573,0.3671841982542552,0.2726502413484371,0.3737478762792385],"dir":"ltr"},{"str":"54","boundary":[0.30826287418739534,0.3665960270162495,0.31973256549495893,0.37374363585651854],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.40569772081435634,0.36659321487532665,0.4171674121219199,0.3737408237155957],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.528733893884542,0.3665913508660268,0.5344894429522363,0.3737389597062958],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6136673196698976,0.36659197914601793,0.619422868737592,0.373739587986287],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7118700577095256,0.3664938807901711,0.7177346359336682,0.37377688900820777],"dir":"ltr"},{"str":"Kazakhstan","boundary":[0.23225918681147573,0.3919620827985674,0.2851886741406828,0.39852576082355073],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.521974229242088,0.39159368658928795,0.5277297783097824,0.398741295429557],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7128298727081631,0.39174977687870827,0.7186944509323057,0.39903278509674495],"dir":"ltr"},{"str":"China","boundary":[0.23225918681147573,0.41673996734287966,0.25797295535053916,0.423303645367863],"dir":"ltr"},{"str":"62","boundary":[0.3101986433882206,0.41660069846277176,0.32166833469578415,0.4237483073030408],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.4114840700299738,0.4165982821046455,0.4229537613375373,0.4237458909449145],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.5383816847677994,0.41659602231254905,0.5498513760753628,0.42374363115281805],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6127046109229631,0.4166037982013805,0.6184601599906575,0.42375140704164954],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7128299077426136,0.4170141355963451,0.7186944859667562,0.42429714381438177],"dir":"ltr"},{"str":"Poland","boundary":[0.23225918681147573,0.44151785188719184,0.26319175717233056,0.4480815299121752],"dir":"ltr"},{"str":"133","boundary":[0.3266164506208883,0.4416101817948732,0.3438002841683211,0.44875779063514226],"dir":"ltr"},{"str":"57","boundary":[0.4240406905679473,0.44160061782790666,0.43551038187551083,0.4487482266681757],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.5403174539686246,0.4415983580358102,0.5517871452761882,0.44874596687607926],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6609849721670753,0.44159898631580136,0.6667405212347696,0.4487465951560704],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7233777103040212,0.4416125054281542,0.7349908409241309,0.4488955136461909],"dir":"ltr"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.7909710868465103,0.4559317022691994,0.8620715578652343,0.4777703115865581],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.7791229339405972,0.46621097067788714,0.7849875121647397,0.4734939788959238],"dir":"ltr"},{"str":"ترانز","boundary":[0.745110017906497,0.4559317022691994,0.7846454221651291,0.4777703115865581],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.77337438154463,0.46621097067788714,0.7793549855969482,0.4734939788959238],"dir":"ltr"},{"str":"یت","boundary":[0.707916899862433,0.4559317022691994,0.7432123185020827,0.4777703115865581],"dir":"rtl"},{"str":"Germany","boundary":[0.23225918681147573,0.46629573643150407,0.27347726458795596,0.47285941445648744],"dir":"ltr"},{"str":"219","boundary":[0.34593474152360937,0.4666128857506854,0.3631185750710421,0.47376049459095443],"dir":"ltr"},{"str":"57","boundary":[0.4240409319163844,0.4666044701585903,0.43551062322394796,0.4737520789988593],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.5640023949939662,0.46660935797533404,0.5754720863015298,0.4737569668156031],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.65037639164623,0.46660935797533404,0.6561319407139242,0.4737569668156031],"dir":"ltr"},{"str":"قزاقستان","boundary":[0.8319225884619874,0.4897815467111054,0.9054791204406553,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8111846266884657,0.4897815467111054,0.8277257532406864,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"قلب","boundary":[0.765307063415141,0.4897815467111054,0.805029268363891,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.7492813071742767,0.4897815467111054,0.761177936081591,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"راسیا","boundary":[0.7039855773009075,0.4897815467111054,0.7470429950562495,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.685491039070054,0.4897815467111054,0.6995907781540736,0.5091003164918457],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7157095449414147,0.49147475420015246,0.7215741231655572,0.49875776241818914],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6776693088481449,0.4897815467111054,0.6814548542177584,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.6726843201370236,0.4916116936985952,0.6784398692047179,0.49875930253886425],"dir":"ltr"},{"str":"ین","boundary":[0.6518231219537357,0.4897815467111054,0.6776441278368169,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.636730580209428,0.4897815467111054,0.6476227665537777,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6277493528358439,0.4897815467111054,0.6356114241504143,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.6135897960774895,0.4897815467111054,0.6252312517030635,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6016114630775818,0.4897815467111054,0.6087516787340885,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"چین-","boundary":[0.5404773043627309,0.4897815467111054,0.5954561047530071,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.5384026236910741,0.4916116936985952,0.5498723149986375,0.49875930253886425],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.5109458328467438,0.4897815467111054,0.5363310901553194,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.46009409043647526,0.4897815467111054,0.503271220172058,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.434247808041943,0.4897815467111054,0.45424379111682045,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.41077164034874525,0.4897815467111054,0.42979023122737353,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.4163080501381914,0.4916069899981269,0.4277777414457549,0.49875459883839596],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.39561895509320644,0.4897815467111054,0.4067020417299233,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.35117511386196426,0.4897815467111054,0.39161302016427263,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"401","boundary":[0.3581601074389817,0.49161522147394654,0.37534394098641444,0.4987628303142156],"dir":"ltr"},{"str":"راهی","boundary":[0.3085228329462243,0.4897815467111054,0.3494963797734439,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.2446321668474531,0.4897815467111054,0.30417055938339366,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"Turkey","boundary":[0.23225918681147573,0.4910736209758163,0.2631727451438359,0.49763729900079967],"dir":"ltr"},{"str":"راه","boundary":[0.2205248355327183,0.4897815467111054,0.24048218595507806,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.13793111837751568,0.4897815467111054,0.1771295593444665,0.5091003164918457],"dir":"rtl"},{"str":"Source:Ист","boundary":[0.24928787613375375,0.5120922785397025,0.30085914228852817,0.5235787150834235],"dir":"ltr"},{"str":"очник","boundary":[0.30859993260734164,0.5143502933998788,0.32896392789715445,0.5196844577202949],"dir":"ltr"},{"str":"FiFinancialnancia","boundary":[0.2973312721398264,0.5120922785397025,0.3590464004535015,0.5235787150834235],"dir":"ltr"},{"str":"TimesTimesLi","boundary":[0.35367579508739155,0.5120922785397025,0.39176321382692986,0.5235787150834235],"dir":"ltr"},{"str":"mi","boundary":[0.3920258753746739,0.5143502933998788,0.39978984171240606,0.5196844577202949],"dir":"ltr"},{"str":"tedLimited","boundary":[0.39248647475573206,0.5120922785397025,0.4359051948304722,0.5235787150834235],"dir":"ltr"},{"str":"2016","boundary":[0.43959828136556506,0.5120922785397025,0.46914297364630786,0.5235787150834235],"dir":"ltr"},{"str":"(latest","boundary":[0.4728360601814006,0.5120922785397025,0.5079536533146484,0.5235787150834235],"dir":"ltr"},{"str":"available","boundary":[0.5116467398497412,0.5120922785397025,0.5624682685195999,0.5235787150834235],"dir":"ltr"},{"str":"data),","boundary":[0.5661613550546927,0.5120922785397025,0.5985008155241544,0.5235787150834235],"dir":"ltr"},{"str":"expert","boundary":[0.6021939020592472,0.5120922785397025,0.637311495192495,0.5235787150834235],"dir":"ltr"},{"str":"analysis","boundary":[0.6410045817275877,0.5120922785397025,0.6881330238623536,0.5235787150834235],"dir":"ltr"},{"str":"عمدۀ","boundary":[0.8136490813188526,0.5208595676627312,0.8620805597726655,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"ترانز","boundary":[0.780074399548445,0.5208595676627312,0.8094522460975516,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"یتی","boundary":[0.7477199319587977,0.5208595676627312,0.7781158764451712,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7312512164739773,0.5208595676627312,0.7433477066088454,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"شرق","boundary":[0.6854724528535879,0.5208595676627312,0.7269887617607195,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6646716738528896,0.5208595676627312,0.6812099981403301,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"غرب","boundary":[0.6162786046750354,0.5208595676627312,0.6604092191396317,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6040311514656079,0.5208595676627312,0.6120161499617777,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5862645490287672,0.5208595676627312,0.5993143543584821,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"شمال","boundary":[0.5299863298622597,0.5208595676627312,0.5820096433458155,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5092223901294555,0.5208595676627312,0.525731424179308,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.44701566904470186,0.5208595676627312,0.5049674844465037,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.4061819625859936,0.5208595676627312,0.440522451243723,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3474211816840935,0.5208595676627312,0.40188867610996587,0.5401783374434715],"dir":"rtl"},{"str":"طرحهای","boundary":[0.7580135223247305,0.5519375886143572,0.8344938495075713,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7449026090933862,0.5519375886143572,0.7517574399548445,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"یرساختی","boundary":[0.6637386138035735,0.5519375886143572,0.7423873058507533,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهای","boundary":[0.5845275458367397,0.5519375886143572,0.6574713398730974,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.561008481256569,0.5519375886143572,0.5782714634668535,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5249425144953145,0.5519375886143572,0.5527938757834093,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"کشو","boundary":[0.4820492234030131,0.5519375886143572,0.5161834832029275,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.47407523648254124,0.5519375886143572,0.48093006734399946,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44859764879909697,0.5519375886143572,0.46586063100938147,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.3893376571979281,0.5519375886143572,0.4403830433259372,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.319344883743221,0.5519375886143572,0.3829255712561797,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.25310941545173693,0.5519375886143572,0.3129615302269454,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2351074389816653,0.5519375886143572,0.24671868309393125,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.17904657291352574,0.5519375886143572,0.22689283350850561,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"بندر","boundary":[0.1381533392928306,0.5519375886143572,0.17262495620693682,0.5712563583950975],"dir":"rtl"},{"str":"5.1.","boundary":[0.3492399470590525,0.5671062176200619,0.3745639690139748,0.5802335736700285],"dir":"ltr"},{"str":"RETAIL","boundary":[0.3787846393397953,0.5671062176200619,0.4273413601152244,0.5802335736700285],"dir":"ltr"},{"str":"TRADE","boundary":[0.4315620304410448,0.5671062176200619,0.4780274280820585,0.5802335736700285],"dir":"ltr"},{"str":"Trade","boundary":[0.3492399470590525,0.6023662959702726,0.3880336488806175,0.6154936520202393],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.39246379384172214,0.6023662959702726,0.40558622456807086,0.6154936520202393],"dir":"ltr"},{"str":"one","boundary":[0.41035411265522204,0.6023662959702726,0.43638168112957654,0.6154936520202393],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.44090644244618316,0.6023662959702726,0.45510129822102846,0.6154936520202393],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4598329168126435,0.6023662959702726,0.4815869502783627,0.6154936520202393],"dir":"ltr"},{"str":"most","boundary":[0.48616457627778425,0.6023662959702726,0.5207136862874007,0.6154936520202393],"dir":"ltr"},{"str":"important","boundary":[0.5251677527346335,0.6023662959702726,0.5904319595592078,0.6154936520202393],"dir":"ltr"},{"str":"sectors","boundary":[0.5947802950679278,0.6023662959702726,0.6441874723509139,0.6154936520202393],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.6485748296936432,0.6023662959702726,0.6627696854684884,0.6154936520202393],"dir":"ltr"},{"str":"Kazakhstan’s","boundary":[0.6675013040601036,0.6023662959702726,0.7518576744910273,0.6154936520202393],"dir":"ltr"},{"str":"economy.","boundary":[0.3492399470590525,0.6204164105389768,0.41468758592794763,0.6335437665889434],"dir":"ltr"},{"str":"Its","boundary":[0.4189760675775624,0.6204164105389768,0.4356837481142924,0.6335437665889434],"dir":"ltr"},{"str":"share","boundary":[0.4401364552921484,0.6204164105389768,0.47703691130427417,0.6335437665889434],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.48137354509712327,0.6204164105389768,0.49486257931410327,0.6335437665889434],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4993589240530966,0.6204164105389768,0.5203276133503784,0.6335437665889434],"dir":"ltr"},{"str":"country’s","boundary":[0.524739982093503,0.6204164105389768,0.5858292734784788,0.6335437665889434],"dir":"ltr"},{"str":"GVA","boundary":[0.5901223480867297,0.6204164105389768,0.6206700799180436,0.6335437665889434],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.6250284324029739,0.6204164105389768,0.63745360326076,0.6335437665889434],"dir":"ltr"},{"str":"growing","boundary":[0.6419681497917397,0.6204164105389768,0.6968327553375532,0.6335437665889434],"dir":"ltr"},{"str":"steadily","boundary":[0.7011335824672038,0.6204164105389768,0.7518196504340378,0.6335437665889434],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.24929371326248587,0.6384665251076811,0.27679515151354617,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.28157613764646344,0.6384665251076811,0.2970756938767566,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"2015","boundary":[0.3022422126201876,0.6384665251076811,0.33937059182269974,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"it","boundary":[0.3440116392230137,0.6384665251076811,0.3549752423216162,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"accounted","boundary":[0.3604570438709174,0.6384665251076811,0.43158675212004605,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.4360298571372961,0.6384665251076811,0.45704026831835365,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"18%.","boundary":[0.461981276032543,0.6384665251076811,0.5012613162806512,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"Retail","boundary":[0.5058800498267741,0.6384665251076811,0.546235055240454,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"trade","boundary":[0.5508434972167074,0.6384665251076811,0.5869335497395484,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.5915862742808206,0.6384665251076811,0.6059777179679533,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"growing","boundary":[0.611206687687337,0.6384665251076811,0.6685571252967624,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"fast","boundary":[0.673052816380552,0.6384665251076811,0.6994872513958518,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"despite","boundary":[0.7042895791973218,0.6384665251076811,0.7518006384055431,0.6515938811576478],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.24929371326248587,0.6565166396763853,0.2722100560974926,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"devaluation","boundary":[0.2770322628362334,0.6565166396763853,0.3563205130342361,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3607232122698431,0.6565166396763853,0.3759803651368289,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.3810660827591576,0.6565166396763853,0.40398399628250126,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"national","boundary":[0.40880653353575463,0.6565166396763853,0.4647878890067265,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"currency","boundary":[0.46926478414885753,0.6565166396763853,0.5295226472735434,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.5339817291447702,0.6565166396763853,0.549238882011756,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"2015.","boundary":[0.5543245996340846,0.6565166396763853,0.5954248028338978,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"15%","boundary":[0.5999914920783214,0.6565166396763853,0.6347188552707714,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.6393463910623224,0.6565166396763853,0.6546035439293082,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.6596892615516369,0.6565166396763853,0.6826056043866436,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"employed","boundary":[0.6874278111253844,0.6565166396763853,0.7518405636653821,0.669643995726352],"dir":"ltr"},{"str":"population","boundary":[0.24929371326248587,0.6745667542450896,0.31999944723422474,0.6876941102950563],"dir":"ltr"},{"str":"are","boundary":[0.32422011756004515,0.6745667542450896,0.344296819650434,0.6876941102950563],"dir":"ltr"},{"str":"engaged","boundary":[0.3485174899762545,0.6745667542450896,0.40446988983611665,0.6876941102950563],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.40869056016193706,0.6745667542450896,0.42135257113939817,0.6876941102950563],"dir":"ltr"},{"str":"trade.","boundary":[0.4255732414652186,0.6745667542450896,0.462532624858889,0.6876941102950563],"dir":"ltr"},{"str":"Trade","boundary":[0.24928787613375375,0.707436284345413,0.28623537700961504,0.7189227208891338],"dir":"ltr"},{"str":"share","boundary":[0.29039425824282766,0.707436284345413,0.3264101697224493,0.7189227208891338],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.33056905095566197,0.707436284345413,0.34257989995718013,0.7189227208891338],"dir":"ltr"},{"str":"Kazakhstan’s","boundary":[0.34673878119039286,0.707436284345413,0.43172967807232676,0.7189227208891338],"dir":"ltr"},{"str":"GVA,","boundary":[0.4358885593055394,0.707436284345413,0.46871044999805367,0.7189227208891338],"dir":"ltr"},{"str":"%","boundary":[0.4728693312312664,0.707436284345413,0.48672672350033097,0.7189227208891338],"dir":"ltr"},{"str":"2011","boundary":[0.28470490871579274,0.7280199786317607,0.3142496009965355,0.7395064151754817],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.3850836661606135,0.7280199786317607,0.4146283584413562,0.7395064151754817],"dir":"ltr"},{"str":"2013","boundary":[0.4854624236054343,0.7280199786317607,0.5150071158861771,0.7395064151754817],"dir":"ltr"},{"str":"2014","boundary":[0.585841181050255,0.7280199786317607,0.6153858733309978,0.7395064151754817],"dir":"ltr"},{"str":"2015","boundary":[0.6862199384950757,0.7280199786317607,0.7157646307758184,0.7395064151754817],"dir":"ltr"},{"str":"14.8","boundary":[0.286568087508272,0.7465820600864137,0.3124196932539219,0.7580684966301345],"dir":"ltr"},{"str":"16.2","boundary":[0.3869468449530928,0.7465820600864137,0.4127984506987427,0.7580684966301345],"dir":"ltr"},{"str":"16.5","boundary":[0.4873256023979135,0.7465820600864137,0.5131772081435634,0.7580684966301345],"dir":"ltr"},{"str":"17.3","boundary":[0.5877043598427342,0.7465820600864137,0.6135559655883841,0.7580684966301345],"dir":"ltr"},{"str":"18.0","boundary":[0.6880831172875549,0.7465820600864137,0.7139347230332047,0.7580684966301345],"dir":"ltr"},{"str":"Retail","boundary":[0.24932114718361936,0.7819373117679866,0.28626864805948066,0.7934237483117075],"dir":"ltr"},{"str":"volume,","boundary":[0.29042752929269333,0.7819373117679866,0.34262980653197855,0.7934237483117075],"dir":"ltr"},{"str":"$","boundary":[0.3467886877651913,0.7819373117679866,0.3551064502316166,0.7934237483117075],"dir":"ltr"},{"str":"billion","boundary":[0.35926533146482925,0.7819373117679866,0.3989909650044765,0.7934237483117075],"dir":"ltr"},{"str":"2011","boundary":[0.2847049087157927,0.8025210060543344,0.31424960099653537,0.8140074425980554],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.38508366616061346,0.8025210060543344,0.4146283584413562,0.8140074425980554],"dir":"ltr"},{"str":"2013","boundary":[0.4854624236054341,0.8025210060543344,0.5150071158861769,0.8140074425980554],"dir":"ltr"},{"str":"2014","boundary":[0.5858411810502548,0.8025210060543344,0.6153858733309976,0.8140074425980554],"dir":"ltr"},{"str":"2015","boundary":[0.6862199384950756,0.8025210060543344,0.7157646307758183,0.8140074425980554],"dir":"ltr"},{"str":"26.4","boundary":[0.28656808750827184,0.8210830875089874,0.31241969325392177,0.8325695240527082],"dir":"ltr"},{"str":"30.6","boundary":[0.3869468449530927,0.8210830875089874,0.41279845069874255,0.8325695240527082],"dir":"ltr"},{"str":"36.0","boundary":[0.48732560239791334,0.8210830875089874,0.5131772081435633,0.8325695240527082],"dir":"ltr"},{"str":"35.3","boundary":[0.5877043598427341,0.8210830875089874,0.613555965588384,0.8325695240527082],"dir":"ltr"},{"str":"29.6","boundary":[0.6880831172875548,0.8210830875089874,0.7139347230332046,0.8325695240527082],"dir":"ltr"},{"str":"Retail","boundary":[0.24932114718361922,0.8541410518818161,0.2862686480594805,0.8656274884255369],"dir":"ltr"},{"str":"space,","boundary":[0.29042752929269317,0.8541410518818161,0.3324488652730739,0.8656274884255369],"dir":"ltr"},{"str":"million","boundary":[0.3366077465062865,0.8541410518818161,0.3809580559772663,0.8656274884255369],"dir":"ltr"},{"str":"m2","boundary":[0.38511693721047907,0.8541410518818161,0.4028719734127448,0.8656274884255369],"dir":"ltr"},{"str":"2011","boundary":[0.28470332632644324,0.8747225542437458,0.314248018607186,0.8862089907874666],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.38508208377126396,0.8747225542437458,0.4146267760520067,0.8862089907874666],"dir":"ltr"},{"str":"2013","boundary":[0.4854608412160847,0.8747225542437458,0.5150055334968274,0.8862089907874666],"dir":"ltr"},{"str":"2014","boundary":[0.5858395986609054,0.8747225542437458,0.6153842909416481,0.8862089907874666],"dir":"ltr"},{"str":"2015","boundary":[0.6862183561057261,0.8747225542437458,0.7157630483864689,0.8862089907874666],"dir":"ltr"},{"str":"7.7","boundary":[0.2902595916540152,0.8932846356983987,0.30872502432947946,0.9047710722421195],"dir":"ltr"},{"str":"6.8","boundary":[0.39063834909883594,0.8932846356983987,0.4091037817743001,0.9047710722421195],"dir":"ltr"},{"str":"8.2","boundary":[0.49101710654365666,0.8932846356983987,0.5094825392191208,0.9047710722421195],"dir":"ltr"},{"str":"7.9","boundary":[0.5913958639884773,0.8932846356983987,0.6098612966639415,0.9047710722421195],"dir":"ltr"},{"str":"10.9","boundary":[0.6880815348982053,0.8932846356983987,0.7139331406438552,0.9047710722421195],"dir":"ltr"},{"str":"Retail","boundary":[0.24928787613375375,0.9272687304712436,0.2891224470167287,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"space","boundary":[0.29367145665459926,0.9272687304712436,0.33458753237988753,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"per","boundary":[0.33912921678539454,0.9272687304712436,0.36292158665177215,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"1,000","boundary":[0.3676757775701662,0.9272687304712436,0.40854498462376887,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"people","boundary":[0.4130860076297248,0.9272687304712436,0.4603471264038282,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.46484625520650863,0.9272687304712436,0.4788123703738181,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"accounted","boundary":[0.48388680174393706,0.9272687304712436,0.5544689454465441,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.5588778469383783,0.9272687304712436,0.5794187947194195,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"616","boundary":[0.5842493989645374,0.9272687304712436,0.6123193010349066,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"m2","boundary":[0.6169976180466348,0.9272687304712436,0.6345891607302737,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6345889777725875,0.9272687304712436,0.6404114114990853,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.6462338452255829,0.9272687304712436,0.6732412941558791,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"penetration","boundary":[0.6779364027404725,0.9272687304712436,0.7518361574993188,0.9403960865212103],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.2492912082992721,0.9453188450399478,0.2641205905251275,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"modern","boundary":[0.26906371793374595,0.9453188450399478,0.3224174736883082,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"trade","boundary":[0.3268602845575928,0.9453188450399478,0.36215039424569967,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"formats","boundary":[0.3666999902682082,0.9453188450399478,0.4190055240287181,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.42345279652769674,0.9453188450399478,0.4371888159383805,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"growing,","boundary":[0.44217964459496284,0.9453188450399478,0.5029275152575247,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"but","boundary":[0.5073433722605006,0.9453188450399478,0.5308549141655962,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"there","boundary":[0.5355572225466153,0.9453188450399478,0.5708557526856142,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.5754064342714781,0.9453188450399478,0.5891424536821619,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"significant","boundary":[0.5941332823387442,0.9453188450399478,0.6654611056641528,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"potential","boundary":[0.669848685818833,0.9453188450399478,0.7295284883347851,0.9584462010899144],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.7339477398886681,0.9453188450399478,0.7518950947876522,0.9584462010899144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13776,0.0631,0.90548,0.95845],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":38,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/1a25d96884a334e0f30538bf0301a481.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/fe2de68d51b506bb5cccdf539251cabf.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.31035,0.49974,0.12199,0.08029]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.36523293043715205,0.4997433123458698,0.42351419868426177,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.31034562458639886,0.4997433123458698,0.35793408657402004,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"اق","boundary":[0.7016183969792519,0.5185083893857638,0.7266169372104792,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"دام","boundary":[0.643349293471914,0.5185083893857638,0.6997936860134688,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.5802386441186813,0.5185083893857638,0.641530664876017,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"دول","boundary":[0.5261481081396707,0.5185083893857638,0.569637052824166,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5089958250613102,0.5185083893857638,0.5243233971738877,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4723683458126347,0.5185083893857638,0.5071711140955273,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43229714079956405,0.5185083893857638,0.4616141636498113,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3859494822686753,0.5185083893857638,0.41526650511892255,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"هت","boundary":[0.31034562458639886,0.5185083893857638,0.3841247713028923,0.5605057149960689],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.7313003620226556,0.5739448591913666,0.8780071236716104,0.6159421848016717],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6933463739343687,0.5739448591913666,0.7191356222507688,0.6159421848016717],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.5428138016271555,0.5739448591913666,0.6806163466779448,0.6159421848016717],"dir":"rtl"},{"str":"گذاران","boundary":[0.31034562458639886,0.5739448591913666,0.4265797131067772,0.6159421848016717],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31035,0.49974,0.87801,0.61594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Session","boundary":[0.31034562458639886,0.8419796867335487,0.41990127097201135,0.8587786169776708],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.425982667678773,0.8419796867335487,0.43968016466191756,0.8587786169776708],"dir":"ltr"},{"str":"measures","boundary":[0.31034562458639886,0.8671209657369019,0.43319957093703687,0.8822400029566118],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.4386268763502341,0.8671209657369019,0.4703379469293947,0.8822400029566118],"dir":"ltr"},{"str":"state","boundary":[0.47564410858752876,0.8671209657369019,0.544038016958506,0.8822400029566118],"dir":"ltr"},{"str":"support","boundary":[0.5494812371053759,0.8671209657369019,0.6575671122011061,0.8822400029566118],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.6630122622637901,0.8671209657369019,0.7111156526139591,0.8822400029566118],"dir":"ltr"},{"str":"investors","boundary":[0.31034562458639886,0.8978737593990014,0.5006817120168165,0.9197123687163601],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31035,0.84198,0.71112,0.91971],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":70,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/14dc98da58e6eded781d614aabe6d344.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/1aeb700cca217f2c6789a51e32c9e4cc.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.31035,0.49974,0.35859,0.07981]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.3849763030869244,0.4997433123458698,0.44325757133403404,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.31034562458639886,0.4997433123458698,0.37767745922379226,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6299133383938652,0.5299813867852895,0.6414090174782983,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5957304196348633,0.5299813867852895,0.6280886274280821,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"ارت","boundary":[0.5195580607901814,0.5299813867852895,0.5939057086690801,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4815035131768461,0.5299813867852895,0.5089958250613102,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.4540720249912414,0.5299813867852895,0.46447287749620464,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"زاق","boundary":[0.40985319592043284,0.5299813867852895,0.45224731402545837,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.37469709797968004,0.5299813867852895,0.40802848495464983,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3575448149013196,0.5299813867852895,0.372872387013897,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.31034562458639886,0.5299813867852895,0.3557201039355366,0.5719787123955946],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31035,0.49974,0.64141,0.57198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Session","boundary":[0.31034562458639886,0.8423492631989195,0.4088556872591381,0.8591481934430415],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.41493708396589984,0.8423492631989195,0.4299970318034957,0.8591481934430415],"dir":"ltr"},{"str":"DOING","boundary":[0.31034562458639886,0.8674535845557355,0.39279451133041193,0.8825726217754454],"dir":"ltr"},{"str":"BUSINESS","boundary":[0.3982580737273894,0.8674535845557355,0.5097332515862821,0.8825726217754454],"dir":"ltr"},{"str":"IN","boundary":[0.515207384483631,0.8674535845557355,0.5425999455019657,0.8825726217754454],"dir":"ltr"},{"str":"KAZAKHSTAN","boundary":[0.31034562458639886,0.8983542088039832,0.5382245319008137,0.9201928181213419],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31035,0.84235,0.5426,0.92019],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":114,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/2cf7475f4bd6181bbe45626df8334e66.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/dfb88356911b7e23ba77b2026936aa3c.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.31035,0.49974,0.17144,0.08177]},"elements":[{"words":[{"str":"قابلیت","boundary":[0.6946297539803029,0.5299813867852895,0.8285635388687765,0.5719787123955946],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.69463,0.52998,0.82856,0.57198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.37501338121374905,0.4997433123458698,0.4332946494608587,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.31034562458639886,0.4997433123458698,0.367714537350617,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.42688383160107435,0.5299813867852895,0.5038866343571178,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.31034562458639886,0.5299813867852895,0.41751698197672155,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6166474463778271,0.5786982844932435,0.6281431254622603,0.6206956101035486],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.5536536816523066,0.5786982844932435,0.6148227354120441,0.6206956101035486],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5172006987426525,0.5786982844932435,0.543050770757912,0.6206956101035486],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.47785384795048463,0.5786982844932435,0.5153820701467554,0.6206956101035486],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4499357701740045,0.5786982844932435,0.4760291369847016,0.6206956101035486],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.42140945540892993,0.5786982844932435,0.4481110592082214,0.6206956101035486],"dir":"rtl"},{"str":"ذاران","boundary":[0.31429892171746665,0.5786982844932435,0.40352728794425635,0.6206956101035486],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31035,0.49974,0.62814,0.6207],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Session","boundary":[0.31034562458639886,0.8423492631989195,0.4088556872591381,0.8591481934430415],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.41493708396589984,0.8423492631989195,0.4284156156331504,0.8591481934430415],"dir":"ltr"},{"str":"SECTORIAL","boundary":[0.31034562458639886,0.8758530496777965,0.44046555114926245,0.8909720868975064],"dir":"ltr"},{"str":"POTENTIAL","boundary":[0.44596635729139517,0.8758530496777965,0.5783373883657981,0.8909720868975064],"dir":"ltr"},{"str":"FOR","boundary":[0.5837914050191514,0.8758530496777965,0.6319158978551132,0.8909720868975064],"dir":"ltr"},{"str":"INVESTORS","boundary":[0.31034562458639886,0.8963880620082112,0.5006817120168164,0.9182266713255699],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31035,0.84235,0.63192,0.91823],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":124,"image":{"jpeg":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/ca997f1da3fa5c99bbb50bba8b149932.jpg","blurred":"/storage/books/6b838e20af6a53e8/pages/1b2ef14a856958efd226fba1afed11f1.jpg"},"info":{"width":411.024,"height":595.276,"margin":[0.31035,0.49974,0.40895,0.08177]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.3766556210829538,0.4997433123458698,0.4349368893300634,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.31034562458639886,0.4997433123458698,0.36935677721982174,0.5249417077120528],"dir":"rtl"},{"str":"اط","boundary":[0.5532754778309782,0.5299813867852895,0.5910469948226867,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"لاع","boundary":[0.48478799291525554,0.5299813867852895,0.5514507668651952,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.4216721359830681,0.5299813867852895,0.4829632819494725,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.40687283467632057,0.5299813867852895,0.4110696698976215,0.5719787123955946],"dir":"rtl"},{"str":"ماس","boundary":[0.31034562458639886,0.5299813867852895,0.40504812371053756,0.5719787123955946],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31035,0.49974,0.59105,0.57198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Session","boundary":[0.31034562458639886,0.8423492631989195,0.4088556872591381,0.8591481934430415],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.41493708396589984,0.8423492631989195,0.4302403265989334,0.8591481934430415],"dir":"ltr"},{"str":"CONTACT","boundary":[0.31034562458639886,0.8758530496777965,0.4244484506987427,0.8909720868975064],"dir":"ltr"},{"str":"INFORMATION","boundary":[0.31034562458639886,0.8963880620082112,0.5551172194324419,0.9182266713255699],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31035,0.84235,0.55512,0.91823],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19