رمزشناسی در ایران و جهان رمزشناسی در ایران و جهان

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"رمزشناسی در ایران و جهان","price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6bb49d7f0c347a3a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6bb49d7f0c347a3a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6bb49d7f0c347a3a/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/6bb49d7f0c347a3a/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6bb49d7f0c347a3a/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/6bb49d7f0c347a3a/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081790","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۵","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"6bb49d7f0c347a3a","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-23 16:19:58","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":6324,"title":"جواد مهاجری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"جواد مهاجری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"جواد","lastname":"مهاجری","token":"2fbe03757799d0df","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":6324,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":6326,"title":"محمود سلماسی زاده","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمود سلماسی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمود","lastname":"سلماسی زاده","token":"f9fdbd9bb418bd89","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":6326,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":6328,"title":"مهشید دلاور","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهشید دلاور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهشید","lastname":"دلاور","token":"eee02118f3603de0","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":6328,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":1923107,"title":"زهرا احمدیان","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"زهرا احمدیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"زهرا","lastname":"احمدیان","token":"98efca5184776698","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":1923107,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":1923108,"title":"نصور باقری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"نصور باقری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"نصور","lastname":"باقری","token":"01d93996772b4913","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":1923108,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":1923109,"title":"وحید جهاندی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"وحید جهاندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"وحید","lastname":"جهاندی","token":"3daff747eccdaac5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":1923109,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":1923110,"title":"سید امیر مرتضوی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"سید امیر مرتضوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"سید","lastname":"امیر مرتضوی","token":"e6053e00fc2a7be7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":1923110,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":1923111,"title":"علی ورداسبی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علی ورداسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"علی","lastname":"ورداسبی","token":"0cb4306aaa662565","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":1923111,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/6bb49d7f0c347a3a","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/6bb49d7f0c347a3a","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":6324,"title":"جواد مهاجری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"جواد مهاجری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"جواد","lastname":"مهاجری","token":"2fbe03757799d0df","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":6324,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":6326,"title":"محمود سلماسی زاده","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمود سلماسی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمود","lastname":"سلماسی زاده","token":"f9fdbd9bb418bd89","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":6326,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":6328,"title":"مهشید دلاور","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهشید دلاور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهشید","lastname":"دلاور","token":"eee02118f3603de0","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":6328,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":1923107,"title":"زهرا احمدیان","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"زهرا احمدیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"زهرا","lastname":"احمدیان","token":"98efca5184776698","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":1923107,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":1923108,"title":"نصور باقری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"نصور باقری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"نصور","lastname":"باقری","token":"01d93996772b4913","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":1923108,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":1923109,"title":"وحید جهاندی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"وحید جهاندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"وحید","lastname":"جهاندی","token":"3daff747eccdaac5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":1923109,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":1923110,"title":"سید امیر مرتضوی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"سید امیر مرتضوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"سید","lastname":"امیر مرتضوی","token":"e6053e00fc2a7be7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":1923110,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}},{"id":1923111,"title":"علی ورداسبی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علی ورداسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"علی","lastname":"ورداسبی","token":"0cb4306aaa662565","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799269,"author_id":1923111,"created_at":"2022-11-23 16:19:58","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":312,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"6bb49d7f0c347a3a","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۱۲"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":19498,"title":"رمزنگاری پیشرفته","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"رمزنگاری پیشرفته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a022dccc54bdc0c8","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:32:35","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","study_fields":[{"id":1549,"title":"مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"4c0994d8fb3a73b5","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":569,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:19:58"}]}]}],"study_fields":[{"id":1549,"title":"مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"4c0994d8fb3a73b5","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-11-23 16:19:58","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":569,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:19:58"}]}],"study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":569,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:19:58"}],"views":1,"titleLink":"%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":62500,"urlify":"%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"جواد مهاجری, محمود سلماسی زاده, مهشید دلاور, زهرا احمدیان, نصور باقری, وحید جهاندی, سید امیر مرتضوی, علی ورداسبی","tocStr":"","url":"/preview/6bb49d7f0c347a3a/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":312,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"6bb49d7f0c347a3a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/hyWyKYezDitFKXle-sec.webp","jpeg":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/FVBtyIHSpeXhNiJd.jpg","blurred":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/raLLTayRLNRnsoAy.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003390297338742168,0.00022072273173882193,0.9986753053945654,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7798319458961487,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9879567623138428,"dir":"rtl","str":"رمزشناسی","boundary":[0.5647059082984924,0.19619500637054443,0.7798319458961487,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19500593841075897},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24137930572032928},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9945013523101807,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49747899174690247,0.19500593841075897,0.5495798587799072,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.1938168853521347},{"x":0.48403361439704895,"y":0.19500593841075897},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24137930572032928},{"x":0.37142857909202576,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9955463409423828,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.37310925126075745,0.1938168853521347,0.48403361439704895,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.1938168853521347},{"x":0.35798320174217224,"y":0.1938168853521347},{"x":0.35630252957344055,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3327731192111969,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9928463101387024,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3344537913799286,0.1938168853521347,0.35630252957344055,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.19262781739234924},{"x":0.3193277418613434,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3193277418613434,"y":0.23900118470191956},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9944210648536682,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.20840336382389069,0.19262781739234924,0.3193277418613434,0.23900118470191956]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7798319458961487,"y":0.243757426738739},{"x":0.20840336382389069,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9920459389686584,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.18562781739234924,0.7848319458961487,0.250757426738739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9724778532981873,"dir":"rtl","str":"چالشهای","boundary":[0.6655462384223938,0.25921520590782166,0.7831932902336121,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5697479248046875,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9933103322982788,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5697479248046875,0.25921520590782166,0.6571428775787354,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5529412031173706,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9885292649269104,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.25921520590782166,0.5647059082984924,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5428571701049805,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28299644589424133},{"x":0.45546218752861023,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9946057200431824,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.45546218752861023,0.25921520590782166,0.5428571701049805,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4470588266849518,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4470588266849518,"y":0.28299644589424133},{"x":0.43529412150382996,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9962826371192932,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.25921520590782166,0.4470588266849518,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4268907606601715,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4268907606601715,"y":0.28299644589424133},{"x":0.3008403480052948,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9915362000465393,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.3008403480052948,0.25921520590782166,0.4268907606601715,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.25921520590782166},{"x":0.29243698716163635,"y":0.25921520590782166},{"x":0.29243698716163635,"y":0.28299644589424133},{"x":0.20840336382389069,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9851400256156921,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.20840336382389069,0.25921520590782166,0.29243698716163635,0.28299644589424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28299644589424133},{"x":0.20840336382389069,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.987420380115509,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.25221520590782165,0.7881932902336121,0.28999644589424134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.8400447368621826,"dir":"rtl","str":"جـواد","boundary":[0.5327731370925903,0.38644471764564514,0.6084033846855164,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.7840709090232849,"dir":"rtl","str":"مهاجـرى","boundary":[0.4117647111415863,0.38644471764564514,0.5226891040802002,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9916432499885559,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.5445378422737122,0.4149821698665619,0.6084033846855164,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4149821698665619},{"x":0.534453809261322,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4117647111415863,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.98214191198349,"dir":"rtl","str":"سلماسیزاده","boundary":[0.413445383310318,0.4137931168079376,0.534453809261322,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.44351962208747864},{"x":0.578151285648346,"y":0.44351962208747864},{"x":0.578151285648346,"y":0.464922696352005},{"x":0.5092437267303467,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.988684356212616,"dir":"rtl","str":"مهشید","boundary":[0.5092437267303467,0.44351962208747864,0.578151285648346,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5008403658866882,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5008403658866882,"y":0.464922696352005},{"x":0.4420168101787567,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9885563850402832,"dir":"rtl","str":"دلاور","boundary":[0.4420168101787567,0.44351962208747864,0.5008403658866882,0.464922696352005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4117647111415863,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9285016059875488,"dir":"ltr","boundary":[0.4067647111415863,0.3782556347846985,0.6134033846855164,0.47311177921295167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5596638917922974,"y":0.542211651802063},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9834463000297546,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.4941176474094391,0.5434007048606873,0.5596638917922974,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5445897579193115},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5445897579193115},{"x":0.489075630903244,"y":0.5624256730079651},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9026082158088684,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.5445897579193115,0.489075630903244,0.5624256730079651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5596638917922974,"y":0.542211651802063},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5612366199493408},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9733415246009827,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.5364007048606872,0.5646638917922974,0.5682366199493408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9809454083442688,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.7478991746902466,0.5766944289207458,0.7798319458961487,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9846895933151245,"dir":"rtl","str":"احمدیان","boundary":[0.6840336322784424,0.5766944289207458,0.7428571581840515,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5766944289207458},{"x":0.680672287940979,"y":0.5766944289207458},{"x":0.680672287940979,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9863262176513672,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.5766944289207458,0.680672287940979,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9900628924369812,"dir":"rtl","str":"نصور","boundary":[0.6302521228790283,0.5766944289207458,0.6655462384223938,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9855786561965942,"dir":"rtl","str":"باقری","boundary":[0.5882353186607361,0.5766944289207458,0.6252101063728333,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5766944289207458},{"x":0.583193302154541,"y":0.5766944289207458},{"x":0.583193302154541,"y":0.5933412313461304},{"x":0.578151285648346,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.970062792301178,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.5766944289207458,0.583193302154541,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9871691465377808,"dir":"rtl","str":"وحید","boundary":[0.5327731370925903,0.5766944289207458,0.5714285969734192,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5933412313461304},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9848541617393494,"dir":"rtl","str":"جهاندیده","boundary":[0.4571428596973419,0.5766944289207458,0.5260504484176636,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5933412313461304},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9141520261764526,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.5766944289207458,0.4571428596973419,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5933412313461304},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9642113447189331,"dir":"rtl","str":"سیدامیر","boundary":[0.38655462861061096,0.5766944289207458,0.4453781545162201,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5933412313461304},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9750630855560303,"dir":"rtl","str":"مرتضوی","boundary":[0.32605043053627014,0.5766944289207458,0.3798319399356842,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5933412313461304},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9533421993255615,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3142857253551483,0.5766944289207458,0.3210084140300751,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5766944289207458},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5766944289207458},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5933412313461304},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.8843992948532104,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.27899160981178284,0.5766944289207458,0.30756303668022156,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.5766944289207458},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5766944289207458},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5933412313461304},{"x":0.206722691655159,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.962703287601471,"dir":"rtl","str":"ورداسبی","boundary":[0.206722691655159,0.5766944289207458,0.2722689211368561,0.5933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5933412313461304},{"x":0.206722691655159,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9720021486282349,"dir":"ltr","boundary":[0.201722691655159,0.5696944289207458,0.7848319458961487,0.6003412313461304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.8812395930290222,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6302521228790283,0.7931034564971924,0.6857143044471741,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9887593984603882,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7931034564971924,0.6252101063728333,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8133174777030945},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9844069480895996,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7931034564971924,0.5462185144424438,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9858379364013672,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.7931034564971924,0.4941176474094391,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9796338677406311,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3630252182483673,0.7931034564971924,0.42016807198524475,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9736883640289307,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.30924370884895325,0.7931034564971924,0.35966387391090393,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9681118130683899,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.7861034564971924,0.6907143044471741,0.8203174777030945],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/EzbhUEGEPRDkcMXk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/lnplLhNasbqUvUap.jpg","blurred":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/uxsxzLIDZIRwYYpj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034467905208844095,0.00041201809721151607,0.9985481957347453,0.9990353614366536]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.8893383145332336,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7529411911964417,0.35391923785209656,0.7848739624023438,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7495798468589783,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3646080791950226},{"x":0.707563042640686,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9902483820915222,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.707563042640686,0.35391923785209656,0.7495798468589783,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9746662378311157,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6789916157722473,0.35391923785209656,0.7042016983032227,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9790222644805908,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7462185025215149,0.3646080791950226,0.7831932902336121,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9679938554763794,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7159664034843445,0.3646080791950226,0.7428571581840515,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.36579573154449463},{"x":0.707563042640686,"y":0.3646080791950226},{"x":0.707563042640686,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9340170621871948,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6857143044471741,0.36579573154449463,0.707563042640686,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9605011343955994,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.34691923785209655,0.7898739624023438,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9870648980140686,"dir":"rtl","str":"رمزشناسی","boundary":[0.7176470756530762,0.39073634147644043,0.7848739624023438,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4073634147644043},{"x":0.702521026134491,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9907833337783813,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.702521026134491,0.39073634147644043,0.7142857313156128,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9939828515052795,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6689075827598572,0.39073634147644043,0.6974790096282959,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.39073634147644043},{"x":0.658823549747467,"y":0.39073634147644043},{"x":0.658823549747467,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9862321615219116,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.39073634147644043,0.658823549747467,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9949014186859131,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6184874176979065,0.39073634147644043,0.6470588445663452,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9857119917869568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.39073634147644043,0.6134454011917114,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9872756004333496,"dir":"rtl","str":"چالشهای","boundary":[0.5394958257675171,0.39073634147644043,0.6033613681793213,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.39073634147644043},{"x":0.534453809261322,"y":0.39073634147644043},{"x":0.534453809261322,"y":0.4073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9873790144920349,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.48571428656578064,0.39073634147644043,0.534453809261322,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.39073634147644043},{"x":0.48235294222831726,"y":0.39073634147644043},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9918660521507263,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.39073634147644043,0.48235294222831726,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4073634147644043},{"x":0.440336138010025,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9917066693305969,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.440336138010025,0.39073634147644043,0.4756302535533905,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.39073634147644043},{"x":0.42352941632270813,"y":0.39073634147644043},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4073634147644043},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.989105761051178,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.39073634147644043,0.42352941632270813,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4100840389728546,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9932497143745422,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.3512605130672455,0.39073634147644043,0.4100840389728546,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.39073634147644043},{"x":0.34117648005485535,"y":0.39073634147644043},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4073634147644043},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9829671382904053,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.3025210201740265,0.39073634147644043,0.34117648005485535,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9873702526092529,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7546218633651733,0.41092637181282043,0.7848739624023438,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9914605617523193,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.7210084199905396,0.41092637181282043,0.7445378303527832,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9867889285087585,"dir":"rtl","str":"مهاجری","boundary":[0.6705882549285889,0.41092637181282043,0.7142857313156128,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9754243493080139,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6621848940849304,0.41092637181282043,0.6672269105911255,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9916316270828247,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.6168067455291748,0.41092637181282043,0.6554622054100037,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9835790395736694,"dir":"rtl","str":"سلماسی","boundary":[0.5680672526359558,0.41092637181282043,0.6067227125167847,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9874376058578491,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5411764979362488,0.41092637181282043,0.5596638917922974,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5394958257675171,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9868289232254028,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.41092637181282043,0.5394958257675171,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.41092637181282043},{"x":0.529411792755127,"y":0.41092637181282043},{"x":0.529411792755127,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9876596331596375,"dir":"rtl","str":"مهشید","boundary":[0.4907563030719757,0.41092637181282043,0.529411792755127,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48403361439704895,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4299287497997284},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9833735227584839,"dir":"rtl","str":"دلاور","boundary":[0.45546218752861023,0.41092637181282043,0.48403361439704895,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.41092637181282043},{"x":0.45378151535987854,"y":0.41092637181282043},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4299287497997284},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9606521725654602,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.41092637181282043,0.45378151535987854,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4436974823474884,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4299287497997284},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9892830848693848,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.42016807198524475,0.41092637181282043,0.4436974823474884,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.41092637181282043},{"x":0.413445383310318,"y":0.41092637181282043},{"x":0.413445383310318,"y":0.4299287497997284},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9859523177146912,"dir":"rtl","str":"احمدیان","boundary":[0.36974790692329407,0.41092637181282043,0.413445383310318,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3680672347545624,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9927573800086975,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.41092637181282043,0.3680672347545624,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.41092637181282043},{"x":0.35630252957344055,"y":0.41092637181282043},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4299287497997284},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9931504130363464,"dir":"rtl","str":"نصور","boundary":[0.32773110270500183,0.41092637181282043,0.35630252957344055,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3210084140300751,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4299287497997284},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9491368532180786,"dir":"rtl","str":"باقری","boundary":[0.29075631499290466,0.41092637181282043,0.3210084140300751,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.41092637181282043},{"x":0.289075642824173,"y":0.41092637181282043},{"x":0.289075642824173,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9657630920410156,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2840336263179779,0.41092637181282043,0.289075642824173,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.41092637181282043},{"x":0.27731093764305115,"y":0.41092637181282043},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9807895421981812,"dir":"rtl","str":"وحید","boundary":[0.2504201829433441,0.41092637181282043,0.27731093764305115,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9862475991249084,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.3837363414764404,0.7898739624023438,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9917278289794922,"dir":"rtl","str":"جهاندیده","boundary":[0.7327731251716614,0.4346793293952942,0.7848739624023438,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643},{"x":0.729411780834198,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9813523888587952,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.729411780834198,0.4346793293952942,0.7327731251716614,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9840041995048523,"dir":"rtl","str":"سیدامیر","boundary":[0.6789916157722473,0.4346793293952942,0.7226890921592712,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9484619498252869,"dir":"rtl","str":"مرتضوی","boundary":[0.6268907785415649,0.4346793293952942,0.6722689270973206,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9685606956481934,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6168067455291748,0.4346793293952942,0.6235294342041016,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4346793293952942},{"x":0.610084056854248,"y":0.4346793293952942},{"x":0.610084056854248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.899915337562561,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5882353186607361,0.4346793293952942,0.610084056854248,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9538058042526245,"dir":"rtl","str":"ورداسبی","boundary":[0.5327731370925903,0.4346793293952942,0.5815126299858093,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9648158550262451,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.4276793293952942,0.7898739624023438,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9572414755821228,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7445378303527832,0.4548693597316742,0.7831932902336121,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9902184009552002,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7193277478218079,0.4548693597316742,0.7361344695091248,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9449557662010193,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.4548693597316742,0.7176470756530762,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4548693597316742},{"x":0.707563042640686,"y":0.4548693597316742},{"x":0.707563042640686,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9763368964195251,"dir":"rtl","str":"الهه","boundary":[0.6857143044471741,0.4548693597316742,0.707563042640686,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9886104464530945,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.6386554837226868,0.4548693597316742,0.6789916157722473,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4548693597316742},{"x":0.63193279504776,"y":0.4548693597316742},{"x":0.63193279504776,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9908806681632996,"dir":"rtl","str":"میرقائد","boundary":[0.5932773351669312,0.4548693597316742,0.63193279504776,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.979455292224884,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.4478693597316742,0.7881932902336121,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.490498811006546},{"x":0.7428571581840515,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9285640120506287,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7428571581840515,0.4774346649646759,0.7848739624023438,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.490498811006546},{"x":0.6873949766159058,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9954311847686768,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6873949766159058,0.4774346649646759,0.7361344695091248,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4774346649646759},{"x":0.680672287940979,"y":0.4774346649646759},{"x":0.680672287940979,"y":0.490498811006546},{"x":0.6487395167350769,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9927841424942017,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6487395167350769,0.4774346649646759,0.680672287940979,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.490498811006546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.995703935623169,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6000000238418579,0.4774346649646759,0.6420168280601501,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5932773351669312,"y":0.490498811006546},{"x":0.5529412031173706,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9917790293693542,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5529412031173706,0.4774346649646759,0.5932773351669312,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5462185144424438,"y":0.490498811006546},{"x":0.5109243988990784,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9863849878311157,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5109243988990784,0.4774346649646759,0.5462185144424438,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7815126180648804,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9893178343772888,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7663865685462952,0.4976246953010559,0.7815126180648804,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9909489750862122,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7378151416778564,0.4976246953010559,0.7546218633651733,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5118764638900757},{"x":0.729411780834198,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9658780694007874,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.4976246953010559,0.7327731251716614,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7210084199905396,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9173061847686768,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.6890756487846375,0.49643704295158386,0.7193277478218079,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5109243988990784,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9779016375541687,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.4680593900680542,0.7881932902336121,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9876943230628967,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7378151416778564,0.519002377986908,0.7831932902336121,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9291297197341919,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.5201900005340576,0.7344537973403931,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.980373740196228,"dir":"ltr","boundary":[0.7260924530029297,0.512002377986908,0.7881932902336121,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.521377682685852},{"x":0.7159664034843445,"y":0.521377682685852},{"x":0.7159664034843445,"y":0.529691219329834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9651629328727722,"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6873949766159058,0.521377682685852,0.7159664034843445,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.521377682685852},{"x":0.7159664034843445,"y":0.521377682685852},{"x":0.7159664034843445,"y":0.529691219329834},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9651629328727722,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.514377682685852,0.7209664034843445,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9826387763023376,"str":"بها","boundary":[0.7697479128837585,0.5415676832199097,0.7831932902336121,0.5546318292617798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9405175447463989,"str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.5415676832199097,0.7680672407150269,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9721084833145142,"dir":"ltr","boundary":[0.7613865685462952,0.5345676832199097,0.7881932902336121,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9741923213005066,"dir":"rtl","str":"۲۷۰۰۰","boundary":[0.7092437148094177,0.5391923785209656,0.7529411911964417,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.54038006067276},{"x":0.702521026134491,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9910858273506165,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6773109436035156,0.54038006067276,0.7042016983032227,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.54038006067276},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9826390743255615,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.53338006067276,0.7579411911964417,0.5604442067146301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900999069213867,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7647058963775635,0.5629453659057617,0.7831932902336121,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5629453659057617},{"x":0.756302535533905,"y":0.5629453659057617},{"x":0.756302535533905,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9834504723548889,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7327731251716614,0.5629453659057617,0.756302535533905,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9909226894378662,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6991596817970276,0.5629453659057617,0.7243697643280029,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9080573320388794,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6504201889038086,0.5629453659057617,0.6924369931221008,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9934593439102173,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5949580073356628,0.5629453659057617,0.6436975002288818,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9913643598556519,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5579832196235657,0.5629453659057617,0.5882353186607361,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5760095119476318},{"x":0.507563054561615,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.994688868522644,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.507563054561615,0.5629453659057617,0.5512605309486389,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5760095119476318},{"x":0.462184876203537,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9917627573013306,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.462184876203537,0.5629453659057617,0.5008403658866882,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5629453659057617},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5629453659057617},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5760095119476318},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9902799725532532,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.41848739981651306,0.5629453659057617,0.45378151535987854,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5760095119476318},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9965358972549438,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.37142857909202576,0.5629453659057617,0.4117647111415863,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5760095119476318},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.997153639793396,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34117648005485535,0.5629453659057617,0.3630252182483673,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5629453659057617},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5629453659057617},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.978354275226593,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.5629453659057617,0.33949580788612366,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9839786291122437,"dir":"ltr","boundary":[0.3294537913799286,0.5559453659057617,0.7881932902336121,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.756302535533905,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9817327857017517,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.756302535533905,0.5843230485916138,0.7848739624023438,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9435316324234009,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.5843230485916138,0.7529411911964417,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9740925431251526,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.5773230485916138,0.7898739624023438,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9940892457962036,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7613445520401001,0.6045130491256714,0.7831932902336121,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6045130491256714},{"x":0.756302535533905,"y":0.6045130491256714},{"x":0.756302535533905,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9891980886459351,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7226890921592712,0.6045130491256714,0.756302535533905,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9518476128578186,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6045130491256714,0.7193277478218079,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.992164134979248,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6823529601097107,0.6045130491256714,0.7092437148094177,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9864450097084045,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.6521008610725403,0.6045130491256714,0.6773109436035156,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.4124515652656555,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6420168280601501,0.6045130491256714,0.6470588445663452,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6163895726203918},{"x":0.605042040348053,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9905931353569031,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.605042040348053,0.6045130491256714,0.6386554837226868,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9916802048683167,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5697479248046875,0.6045130491256714,0.6000000238418579,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9810545444488525,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5361344814300537,0.6045130491256714,0.5647059082984924,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9733849167823792,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.5975130491256714,0.7881932902336121,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6163895726203918},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9931477308273315,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.42352941632270813,0.6033254265785217,0.4420168101787567,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6033254265785217},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6033254265785217},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9756207466125488,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4151260554790497,0.6033254265785217,0.41848739981651306,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6033254265785217},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6033254265785217},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9723256230354309,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.23193277418613434,0.6033254265785217,0.41848739981651306,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6163895726203918},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9751186370849609,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5963254265785217,0.4470168101787567,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9914993643760681,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7630252242088318,0.6223278045654297,0.7831932902336121,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9949660301208496,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7310924530029297,0.6223278045654297,0.7546218633651733,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9562631845474243,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.6223278045654297,0.7226890921592712,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9940350651741028,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6924369931221008,0.6223278045654297,0.7126050591468811,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9882663488388062,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6605042219161987,0.6223278045654297,0.6857143044471741,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.5417264699935913,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6470588445663452,0.6223278045654297,0.6504201889038086,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9815683960914612,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6201680898666382,0.6223278045654297,0.6403361558914185,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9696447849273682,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5915966629981995,0.6223278045654297,0.6117647290229797,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9775625467300415,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5630252361297607,0.6223278045654297,0.5848739743232727,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6353919506072998},{"x":0.534453809261322,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9907478094100952,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.534453809261322,0.6223278045654297,0.5529412031173706,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.978930652141571,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5260504484176636,0.6223278045654297,0.5277311205863953,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6353919506072998},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9889270067214966,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.48403361439704895,0.6223278045654297,0.5243697762489319,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6223278045654297},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6353919506072998},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9205719828605652,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48067227005958557,0.6223278045654297,0.48235294222831726,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6353919506072998},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.6852821111679077,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.46890756487846375,0.6223278045654297,0.4739495813846588,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6353919506072998},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9885407090187073,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.43361344933509827,0.6223278045654297,0.4638655483722687,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6353919506072998},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9863972663879395,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.40672269463539124,0.6223278045654297,0.4252100884914398,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.5373294949531555,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.3932773172855377,0.6223278045654297,0.3983193337917328,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6223278045654297},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6353919506072998},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9741466641426086,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.37142857909202576,0.6223278045654297,0.38823530077934265,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.7114158868789673,"dir":"rtl","str":"۸۷","boundary":[0.3495798408985138,0.6223278045654297,0.3613445460796356,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6353919506072998},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.5599992871284485,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.33949580788612366,0.6223278045654297,0.3445378243923187,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9008604288101196,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.3193277418613434,0.6223278045654297,0.3344537913799286,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6223278045654297},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6223278045654297},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6353919506072998},{"x":0.289075642824173,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9835572838783264,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.289075642824173,0.6223278045654297,0.30924370884895325,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6353919506072998},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.569521427154541,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.27731093764305115,0.6223278045654297,0.2823529541492462,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9816708564758301,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.2571428716182709,0.6223278045654297,0.2722689211368561,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9374986886978149,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.23361344635486603,0.6223278045654297,0.2504201829433441,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9495615363121033,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6153278045654297,0.7881932902336121,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9879885911941528,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7647058963775635,0.6401425004005432,0.7831932902336121,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9661195874214172,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.6401425004005432,0.7613445520401001,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9837702512741089,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6386554837226868,0.6401425004005432,0.7630252242088318,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9837349057197571,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.6331425004005432,0.7881932902336121,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9081301093101501,"dir":"rtl","str":"وبگاه","boundary":[0.7613445520401001,0.6567695736885071,0.7831932902336121,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6698337197303772},{"x":0.756302535533905,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.5488368272781372,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6567695736885071,0.7579832077026367,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9909657835960388,"dir":"rtl","str":"http://sina.sharif.ir/~publishing","boundary":[0.5361344814300537,0.6555819511413574,0.7445378303527832,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6591448783874512},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6591448783874512},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9872416853904724,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.4722689092159271,0.6591448783874512,0.49747899174690247,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6591448783874512},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6591448783874512},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6686460971832275},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9866185784339905,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.41680672764778137,0.6591448783874512,0.46722689270973206,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9391979575157166,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.6591448783874512,0.4151260554790497,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6567695736885071},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9728012681007385,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.6473943285942078,0.8638235378265381,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.673396646976471},{"x":0.7815126180648804,"y":0.673396646976471},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9936472177505493,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7613445520401001,0.673396646976471,0.7815126180648804,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.673396646976471},{"x":0.7445378303527832,"y":0.673396646976471},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.928455114364624,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7109243869781494,0.673396646976471,0.7445378303527832,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6864607930183411},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9899567365646362,"dir":"rtl","str":"www.saneibook.com","boundary":[0.42352941632270813,0.6722090244293213,0.5579832196235657,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.673396646976471},{"x":0.5680672526359558,"y":0.673396646976471},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6864607930183411},{"x":0.561344563961029,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9701962471008301,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.561344563961029,0.673396646976471,0.5680672526359558,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6890756487846375,"y":0.673396646976471},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6864607930183411},{"x":0.578151285648346,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.993352472782135,"dir":"rtl","str":"www.ketabiran.ir","boundary":[0.578151285648346,0.6722090244293213,0.6890756487846375,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6722090244293213},{"x":0.8369747996330261,"y":0.673396646976471},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6876484751701355},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9803332686424255,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.6652090244293213,0.8419747996330261,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9635523557662964,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۲۰۸-۱۷۹-۰","boundary":[0.5747899413108826,0.5855106711387634,0.7226890921592712,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9635523557662964,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.5785106711387634,0.7276890921592712,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5855106711387634},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5855106711387634},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9799658060073853,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.2369747906923294,0.5855106711387634,0.27563026547431946,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5855106711387634},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5855106711387634},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5938242077827454},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9884960055351257,"dir":"ltr","str":"978-964-208-179-0","boundary":[0.29243698716163635,0.5855106711387634,0.43361344933509827,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5855106711387634},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5855106711387634},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9868711829185486,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5785106711387634,0.43861344933509827,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9003297090530396,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4756302535533905,0.7482185363769531,0.5008403658866882,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.988906741142273,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4470588266849518,0.7482185363769531,0.4722689092159271,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7494061589241028},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9652664065361023,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4470588266849518,0.7494061589241028,0.44873949885368347,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9500296115875244,"dir":"ltr","boundary":[0.4420588266849518,0.7412185363769531,0.5058403658866882,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6983373165130615},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9771637320518494,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.46890756487846375,0.6900237798690796,0.5008403658866882,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.917847216129303,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4638655483722687,0.6912114024162292,0.46722689270973206,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6983373165130615},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9736040830612183,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.43529412150382996,0.6912114024162292,0.4605042040348053,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6912114024162292},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6912114024162292},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6983373165130615},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.5791441202163696,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.6912114024162292,0.43529412150382996,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6983373165130615},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9485864639282227,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.6830237798690796,0.5058403658866882,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9916101694107056,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4756302535533905,0.7030878663063049,0.5025210380554199,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9452426433563232,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4722689092159271,0.7030878663063049,0.4739495813846588,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7030878663063049},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7030878663063049},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7114014029502869},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9848917722702026,"dir":"rtl","str":"رمزنگاری","boundary":[0.43361344933509827,0.7030878663063049,0.46890756487846375,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7114014029502869},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9844591617584229,"dir":"ltr","boundary":[0.42861344933509826,0.6960878663063049,0.5075210380554199,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9895685315132141,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7462185025215149,0.6900237798690796,0.7831932902336121,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9488431215286255,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.6900237798690796,0.7445378303527832,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9867488145828247,"dir":"rtl","str":"مهاجری","boundary":[0.7126050591468811,0.6900237798690796,0.7378151416778564,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6995249390602112},{"x":0.707563042640686,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.976168155670166,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.707563042640686,0.6900237798690796,0.7092437148094177,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6900237798690796},{"x":0.702521026134491,"y":0.6900237798690796},{"x":0.702521026134491,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9962847232818604,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.6890756487846375,0.6900237798690796,0.702521026134491,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.988598108291626,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.6900237798690796,0.6873949766159058,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9861608743667603,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۰","boundary":[0.6605042219161987,0.6900237798690796,0.6840336322784424,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6995249390602112},{"x":0.653781533241272,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9816141128540039,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.653781533241272,0.6900237798690796,0.6655462384223938,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6900237798690796},{"x":0.653781533241272,"y":0.6900237798690796},{"x":0.653781533241272,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9882928729057312,"dir":"rtl","str":"سلماسی","boundary":[0.6285714507102966,0.6900237798690796,0.653781533241272,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9904540181159973,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6117647290229797,0.6900237798690796,0.6252101063728333,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6900237798690796},{"x":0.610084056854248,"y":0.6900237798690796},{"x":0.610084056854248,"y":0.6995249390602112},{"x":0.610084056854248,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.977809488773346,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.6900237798690796,0.610084056854248,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9919175505638123,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.5815126299858093,0.6900237798690796,0.6067227125167847,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6995249390602112},{"x":0.578151285648346,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.969666063785553,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.6900237798690796,0.5798319578170776,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9658092856407166,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۹","boundary":[0.5529412031173706,0.6900237798690796,0.5764706134796143,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8101807236671448,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.6900237798690796,0.5579832196235657,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9902938604354858,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7613445520401001,0.7019002437591553,0.7831932902336121,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7019002437591553},{"x":0.756302535533905,"y":0.7019002437591553},{"x":0.756302535533905,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9666492938995361,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7529411911964417,0.7019002437591553,0.756302535533905,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9909819960594177,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7361344695091248,0.7019002437591553,0.7462185025215149,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9770057797431946,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7058823704719543,0.7019002437591553,0.7344537973403931,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8937744498252869,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.7019002437591553,0.7058823704719543,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9884129762649536,"dir":"rtl","str":"رمزشناسی","boundary":[0.6655462384223938,0.7019002437591553,0.6991596817970276,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7019002437591553},{"x":0.658823549747467,"y":0.7019002437591553},{"x":0.658823549747467,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9922939538955688,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.7019002437591553,0.658823549747467,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7102137804031372},{"x":0.63193279504776,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9939455389976501,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.63193279504776,0.7019002437591553,0.6470588445663452,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9780968427658081,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.7019002437591553,0.6252101063728333,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9831357598304749,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6016806960105896,0.7019002437591553,0.6168067455291748,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8839299082756042,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5966386795043945,0.7019002437591553,0.6000000238418579,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7102137804031372},{"x":0.556302547454834,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9757083058357239,"dir":"rtl","str":"چالشهای","boundary":[0.556302547454834,0.7019002437591553,0.5915966629981995,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.978983461856842,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5243697762489319,0.7019002437591553,0.5512605309486389,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9161995649337769,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.7030878663063049,0.5243697762489319,0.7114014029502869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7066508531570435},{"x":0.756302535533905,"y":0.7066508531570435},{"x":0.756302535533905,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.692367434501648,"str":"و","boundary":[0.7529411911964417,0.7066508531570435,0.756302535533905,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.7848739624023438,"y":0.724465548992157},{"x":0.7613445520401001,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9913480877876282,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7613445520401001,0.713776707649231,0.7848739624023438,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.713776707649231},{"x":0.7546218633651733,"y":0.713776707649231},{"x":0.7546218633651733,"y":0.724465548992157},{"x":0.75126051902771,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9612937569618225,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75126051902771,0.713776707649231,0.7546218633651733,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.713776707649231},{"x":0.7462185025215149,"y":0.713776707649231},{"x":0.7462185025215149,"y":0.724465548992157},{"x":0.7092437148094177,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9912995100021362,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.7092437148094177,0.713776707649231,0.7462185025215149,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.713776707649231},{"x":0.702521026134491,"y":0.713776707649231},{"x":0.702521026134491,"y":0.724465548992157},{"x":0.6840336322784424,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9801631569862366,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.6840336322784424,0.713776707649231,0.702521026134491,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.713776707649231},{"x":0.680672287940979,"y":0.713776707649231},{"x":0.680672287940979,"y":0.724465548992157},{"x":0.6773109436035156,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.836402416229248,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6773109436035156,0.713776707649231,0.680672287940979,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.713776707649231},{"x":0.6722689270973206,"y":0.713776707649231},{"x":0.6722689270973206,"y":0.724465548992157},{"x":0.6554622054100037,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9658693671226501,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.6554622054100037,0.713776707649231,0.6722689270973206,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.713776707649231},{"x":0.6487395167350769,"y":0.713776707649231},{"x":0.6487395167350769,"y":0.724465548992157},{"x":0.6352941393852234,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9897610545158386,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.6352941393852234,0.713776707649231,0.6487395167350769,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.713776707649231},{"x":0.6285714507102966,"y":0.713776707649231},{"x":0.6285714507102966,"y":0.724465548992157},{"x":0.6016806960105896,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9832167029380798,"dir":"rtl","str":"مهاجری","boundary":[0.6016806960105896,0.713776707649231,0.6285714507102966,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.713776707649231},{"x":0.6000000238418579,"y":0.713776707649231},{"x":0.6000000238418579,"y":0.724465548992157},{"x":0.5983193516731262,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.950230062007904,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.713776707649231,0.6000000238418579,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.713776707649231},{"x":0.5915966629981995,"y":0.713776707649231},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157},{"x":0.5697479248046875,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9831059575080872,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.5697479248046875,0.713776707649231,0.5915966629981995,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.713776707649231},{"x":0.561344563961029,"y":0.713776707649231},{"x":0.561344563961029,"y":0.724465548992157},{"x":0.5394958257675171,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.978083074092865,"dir":"rtl","str":"سلماسی","boundary":[0.5394958257675171,0.713776707649231,0.561344563961029,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.713776707649231},{"x":0.534453809261322,"y":0.713776707649231},{"x":0.534453809261322,"y":0.724465548992157},{"x":0.5226891040802002,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9807732105255127,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5226891040802002,0.713776707649231,0.534453809261322,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.713776707649231},{"x":0.5226891040802002,"y":0.713776707649231},{"x":0.5226891040802002,"y":0.724465548992157},{"x":0.5210084319114685,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.938026487827301,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.713776707649231,0.5226891040802002,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5008403658866882,"y":0.713776707649231},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4756302535533905,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9838823676109314,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4773109257221222,0.7125890851020813,0.5008403658866882,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4739495813846588,"y":0.724465548992157},{"x":0.47058823704719543,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.8985388278961182,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4722689092159271,0.7125890851020813,0.4739495813846588,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7114014029502869},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7125890851020813},{"x":0.46722689270973206,"y":0.724465548992157},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9866510629653931,"dir":"rtl","str":"Cryptography","boundary":[0.3966386616230011,0.7114014029502869,0.46722689270973206,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.724465548992157},{"x":0.5008403658866882,"y":0.724465548992157},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9100779891014099,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4773109257221222,0.724465548992157,0.5008403658866882,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.724465548992157},{"x":0.4722689092159271,"y":0.724465548992157},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9881588220596313,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4470588266849518,0.724465548992157,0.4722689092159271,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9461588859558105,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4453781545162201,0.7256532311439514,0.4453781545162201,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7256532311439514},{"x":0.440336138010025,"y":0.7256532311439514},{"x":0.440336138010025,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.984006404876709,"dir":"rtl","str":"دلاور","boundary":[0.4268907606601715,0.7256532311439514,0.440336138010025,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7256532311439514},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7256532311439514},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7339667677879333},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9677430391311646,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42352941632270813,0.7256532311439514,0.42352941632270813,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7256532311439514},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7256532311439514},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9920368790626526,"dir":"rtl","str":"مهشید","boundary":[0.4000000059604645,0.7256532311439514,0.41848739981651306,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9601110816001892,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.7256532311439514,0.3983193337917328,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7339667677879333},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9848055839538574,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.37478992342948914,0.7256532311439514,0.3949579894542694,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3798319399356842,"y":0.735154390335083},{"x":0.37310925126075745,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8318366408348083,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.7256532311439514,0.3798319399356842,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7848739624023438,"y":0.735154390335083},{"x":0.37310925126075745,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9763164520263672,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.6830237798690796,0.7898739624023438,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7848739624023438,"y":0.735154390335083},{"x":0.7630252242088318,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9819031953811646,"dir":"rtl","str":"مهشید","boundary":[0.7630252242088318,0.7268408536911011,0.7848739624023438,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7596638798713684,"y":0.735154390335083},{"x":0.7428571581840515,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9907589554786682,"dir":"rtl","str":"دلاور","boundary":[0.7428571581840515,0.7268408536911011,0.7596638798713684,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7394958138465881,"y":0.735154390335083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9882277250289917,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.7268408536911011,0.7394958138465881,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7327731251716614,"y":0.735154390335083},{"x":0.7058823704719543,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.994381308555603,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.7058823704719543,0.7268408536911011,0.7327731251716614,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7042016983032227,"y":0.735154390335083},{"x":0.702521026134491,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9486246705055237,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.7268408536911011,0.7042016983032227,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7848739624023438,"y":0.735154390335083},{"x":0.702521026134491,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9874122142791748,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.7198408536911011,0.7898739624023438,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7470308542251587},{"x":0.75126051902771,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9902054071426392,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.75126051902771,0.7375296950340271,0.7848739624023438,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9881335496902466,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7310924530029297,0.7375296950340271,0.7462185025215149,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7470308542251587},{"x":0.729411780834198,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9319825768470764,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.7375296950340271,0.7310924530029297,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7470308542251587},{"x":0.707563042640686,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9889573454856873,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.707563042640686,0.7375296950340271,0.7226890921592712,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9828205108642578,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7042016983032227,0.7375296950340271,0.7058823704719543,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9926416873931885,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6773109436035156,0.7375296950340271,0.7008403539657593,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9891145825386047,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6554622054100037,0.7375296950340271,0.6739495992660522,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9865716099739075,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6336134672164917,0.7375296950340271,0.6487395167350769,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9910749197006226,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.7375296950340271,0.6285714507102966,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8784323930740356,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6016806960105896,0.7375296950340271,0.6218487620353699,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900658130645752,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5731092691421509,0.7375296950340271,0.5966386795043945,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9898351430892944,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5512605309486389,0.7375296950340271,0.5647059082984924,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9841450452804565,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5478991866111755,0.7375296950340271,0.5495798587799072,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9674558043479919,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵.","boundary":[0.5193277597427368,0.7375296950340271,0.5445378422737122,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9099305868148804,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4756302535533905,0.7375296950340271,0.5008403658866882,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9912174344062805,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4470588266849518,0.7375296950340271,0.4722689092159271,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9570630192756653,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4453781545162201,0.7375296950340271,0.4470588266849518,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7375296950340271},{"x":0.440336138010025,"y":0.7375296950340271},{"x":0.440336138010025,"y":0.7446556091308594},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.992660641670227,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.41680672764778137,0.7375296950340271,0.440336138010025,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7375296950340271},{"x":0.413445383310318,"y":0.7375296950340271},{"x":0.413445383310318,"y":0.745843231678009},{"x":0.38991597294807434,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9899372458457947,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.38991597294807434,0.7375296950340271,0.413445383310318,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7375296950340271},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7375296950340271},{"x":0.38655462861061096,"y":0.745843231678009},{"x":0.37142857909202576,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9880654811859131,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.37142857909202576,0.7375296950340271,0.38655462861061096,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3680672347545624,"y":0.745843231678009},{"x":0.364705890417099,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9789607524871826,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.364705890417099,0.7375296950340271,0.3680672347545624,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7375296950340271},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7375296950340271},{"x":0.35966387391090393,"y":0.745843231678009},{"x":0.3361344635486603,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8943201899528503,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.3361344635486603,0.7375296950340271,0.35966387391090393,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3327731192111969,"y":0.745843231678009},{"x":0.30588236451148987,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9898229837417603,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.30588236451148987,0.7375296950340271,0.3327731192111969,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3008403480052948,"y":0.745843231678009},{"x":0.2857142984867096,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9717530012130737,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2857142984867096,0.7375296950340271,0.3008403480052948,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7375296950340271},{"x":0.2840336263179779,"y":0.745843231678009},{"x":0.2823529541492462,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.6886833906173706,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.7375296950340271,0.2840336263179779,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9702867865562439,"dir":"ltr","boundary":[0.2773529541492462,0.7305296950340271,0.7898739624023438,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9874545931816101,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7478991746902466,0.7470308542251587,0.7831932902336121,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9850989580154419,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7176470756530762,0.7482185363769531,0.7378151416778564,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9316509962081909,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7482185363769531,0.7126050591468811,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9243241548538208,"dir":"rtl","str":"۳۱۲","boundary":[0.6890756487846375,0.7482185363769531,0.7042016983032227,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7589073777198792},{"x":0.680672287940979,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.7826148867607117,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.680672287940979,0.7482185363769531,0.6857143044471741,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.6869903802871704,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.7494061589241028,0.6756302714347839,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9426147937774658,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.7412185363769531,0.7881932902336121,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9774752855300903,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7647058963775635,0.7612826824188232,0.7815126180648804,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9793108105659485,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.7612826824188232,0.7613445520401001,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9907846450805664,"dir":"rtl","str":"0-179-208-964-978","boundary":[0.6638655662536621,0.7600950002670288,0.7546218633651733,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9878432154655457,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.7530950002670288,0.7865126180648804,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9914586544036865,"str":"publishing@sharif.edu","boundary":[0.2235294133424759,0.6579572558403015,0.3764705955982208,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9914586544036865,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6509572558403015,0.38147059559822083,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9646561741828918,"dir":"ltr","str":"Sharif","boundary":[0.21008403599262238,0.7589073777198792,0.2369747906923294,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9869406223297119,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.2369747906923294,0.7589073777198792,0.2806722819805145,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7589073777198792},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7589073777198792},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.977576494216919,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.2823529541492462,0.7589073777198792,0.29243698716163635,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7589073777198792},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7589073777198792},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7660332322120667},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9863318800926208,"dir":"ltr","str":"Technology","boundary":[0.29411765933036804,0.7589073777198792,0.34117648005485535,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7660332322120667},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.8973576426506042,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.7589073777198792,0.3445378243923187,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9919171333312988,"dir":"ltr","str":"Institute","boundary":[0.3462184965610504,0.7589073777198792,0.3781512677669525,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7589073777198792},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7589073777198792},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9843742847442627,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3815126121044159,0.7589073777198792,0.38991597294807434,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7660332322120667},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9884093999862671,"dir":"ltr","str":"Scientific","boundary":[0.39159664511680603,0.7589073777198792,0.4302521049976349,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7589073777198792},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7589073777198792},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7660332322120667},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.984601616859436,"dir":"ltr","str":"Publications","boundary":[0.43361344933509827,0.7589073777198792,0.48403361439704895,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7589073777198792},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7589073777198792},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9833627343177795,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.7519073777198791,0.48903361439704895,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.975931704044342,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4907563030719757,0.7684085369110107,0.5025210380554199,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9790604114532471,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4739495813846588,0.7684085369110107,0.48739495873451233,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7684085369110107},{"x":0.462184876203537,"y":0.7684085369110107},{"x":0.462184876203537,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9856433272361755,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.4453781545162201,0.7684085369110107,0.462184876203537,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7779097557067871},{"x":0.440336138010025,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9792318940162659,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.440336138010025,0.7684085369110107,0.4420168101787567,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7684085369110107},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9822068214416504,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.4151260554790497,0.7684085369110107,0.43697479367256165,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8216698169708252,"dir":"rtl","str":"Z۱۰۳","boundary":[0.3630252182483673,0.7672209143638611,0.3848739564418793,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7672209143638611},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7672209143638611},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8828427195549011,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3848739564418793,0.7672209143638611,0.38655462861061096,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7779097557067871},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.6854996681213379,"dir":"rtl","str":"۴۹","boundary":[0.38823530077934265,0.7672209143638611,0.3966386616230011,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7672209143638611},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7672209143638611},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8645931482315063,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.3983193337917328,0.7672209143638611,0.40168067812919617,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7672209143638611},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7672209143638611},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7779097557067871},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9652284383773804,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.40336135029792786,0.7672209143638611,0.40504202246665955,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.925025224685669,"dir":"ltr","boundary":[0.3580252182483673,0.7602209143638611,0.5075210380554199,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7826603055000305},{"x":0.756302535533905,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9871160387992859,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.756302535533905,0.7743467688560486,0.7831932902336121,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7743467688560486},{"x":0.75126051902771,"y":0.7743467688560486},{"x":0.75126051902771,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9858731627464294,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7210084199905396,0.7743467688560486,0.75126051902771,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9630461931228638,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6957983374595642,0.7743467688560486,0.7193277478218079,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8764228820800781,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.7743467688560486,0.6941176652908325,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9508408904075623,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6756302714347839,0.7743467688560486,0.6873949766159058,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.7873979806900024,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.7743467688560486,0.6756302714347839,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9593981504440308,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.7673467688560486,0.7881932902336121,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9747621417045593,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4907563030719757,0.7814726829528809,0.5008403658866882,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7814726829528809},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7814726829528809},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.982291579246521,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4739495813846588,0.7814726829528809,0.48739495873451233,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7802850604057312},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9802066087722778,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.4453781545162201,0.7802850604057312,0.4638655483722687,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7885985970497131},{"x":0.440336138010025,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.8898194432258606,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.440336138010025,0.7802850604057312,0.4420168101787567,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7802850604057312},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7802850604057312},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9767535328865051,"dir":"rtl","str":"۶۵۲/۸","boundary":[0.4117647111415863,0.7802850604057312,0.43529412150382996,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.783847987651825},{"x":0.7848739624023438,"y":0.783847987651825},{"x":0.7848739624023438,"y":0.794536828994751},{"x":0.7529411911964417,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9821014404296875,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.783847987651825,0.7848739624023438,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.783847987651825},{"x":0.75126051902771,"y":0.783847987651825},{"x":0.75126051902771,"y":0.794536828994751},{"x":0.7478991746902466,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9344171285629272,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.783847987651825,0.75126051902771,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.783847987651825},{"x":0.7428571581840515,"y":0.783847987651825},{"x":0.7428571581840515,"y":0.794536828994751},{"x":0.729411780834198,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9877007007598877,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.729411780834198,0.783847987651825,0.7428571581840515,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.783847987651825},{"x":0.7243697643280029,"y":0.783847987651825},{"x":0.7243697643280029,"y":0.794536828994751},{"x":0.6991596817970276,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9814625978469849,"dir":"rtl","str":"مهاجری","boundary":[0.6991596817970276,0.783847987651825,0.7243697643280029,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.783847987651825},{"x":0.6974790096282959,"y":0.783847987651825},{"x":0.6974790096282959,"y":0.794536828994751},{"x":0.6957983374595642,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9727005362510681,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6957983374595642,0.783847987651825,0.6974790096282959,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.783847987651825},{"x":0.6907563209533691,"y":0.783847987651825},{"x":0.6907563209533691,"y":0.794536828994751},{"x":0.6672269105911255,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9934795498847961,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.6672269105911255,0.783847987651825,0.6907563209533691,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.783847987651825},{"x":0.6621848940849304,"y":0.783847987651825},{"x":0.6621848940849304,"y":0.794536828994751},{"x":0.6403361558914185,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.981858491897583,"dir":"rtl","str":"سلماسی","boundary":[0.6403361558914185,0.783847987651825,0.6621848940849304,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.794536828994751},{"x":0.6252101063728333,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9844403266906738,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6252101063728333,0.783847987651825,0.6369748115539551,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825},{"x":0.6218487620353699,"y":0.783847987651825},{"x":0.6218487620353699,"y":0.794536828994751},{"x":0.6201680898666382,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9840068817138672,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.783847987651825,0.6218487620353699,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.783847987651825},{"x":0.6168067455291748,"y":0.783847987651825},{"x":0.6168067455291748,"y":0.794536828994751},{"x":0.5966386795043945,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9867806434631348,"dir":"rtl","str":"مهشید","boundary":[0.5966386795043945,0.783847987651825,0.6168067455291748,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.783847987651825},{"x":0.5915966629981995,"y":0.783847987651825},{"x":0.5915966629981995,"y":0.794536828994751},{"x":0.5747899413108826,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9888922572135925,"dir":"rtl","str":"دلاور","boundary":[0.5747899413108826,0.783847987651825,0.5915966629981995,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.783847987651825},{"x":0.5731092691421509,"y":0.783847987651825},{"x":0.5731092691421509,"y":0.794536828994751},{"x":0.5714285969734192,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9703850150108337,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.783847987651825,0.5731092691421509,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.783847987651825},{"x":0.5680672526359558,"y":0.783847987651825},{"x":0.5680672526359558,"y":0.794536828994751},{"x":0.5546218752861023,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9880298376083374,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.5546218752861023,0.783847987651825,0.5680672526359558,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.783847987651825},{"x":0.5495798587799072,"y":0.783847987651825},{"x":0.5495798587799072,"y":0.794536828994751},{"x":0.5260504484176636,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9861106276512146,"dir":"rtl","str":"احمدیان","boundary":[0.5260504484176636,0.783847987651825,0.5495798587799072,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.783847987651825},{"x":0.5243697762489319,"y":0.783847987651825},{"x":0.5243697762489319,"y":0.794536828994751},{"x":0.5210084319114685,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9675622582435608,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.783847987651825,0.5243697762489319,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9815921187400818,"dir":"ltr","boundary":[0.4067647111415863,0.7732850604057312,0.7898739624023438,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.805225670337677},{"x":0.7680672407150269,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9845540523529053,"dir":"rtl","str":"نصور","boundary":[0.7680672407150269,0.7980997562408447,0.7848739624023438,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7647058963775635,"y":0.805225670337677},{"x":0.7478991746902466,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9522560834884644,"dir":"rtl","str":"باقری","boundary":[0.7478991746902466,0.7980997562408447,0.7647058963775635,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7462185025215149,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9296603798866272,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7445378303527832,0.7980997562408447,0.7462185025215149,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.805225670337677},{"x":0.7243697643280029,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9850824475288391,"dir":"rtl","str":"وحید","boundary":[0.7243697643280029,0.7980997562408447,0.7411764860153198,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7210084199905396,"y":0.805225670337677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9891715049743652,"dir":"rtl","str":"جهاندیده","boundary":[0.6924369931221008,0.7980997562408447,0.7210084199905396,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6924369931221008,"y":0.805225670337677},{"x":0.6890756487846375,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9705368876457214,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.7980997562408447,0.6924369931221008,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6857143044471741,"y":0.805225670337677},{"x":0.6605042219161987,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9795942306518555,"dir":"rtl","str":"سیدامیر","boundary":[0.6605042219161987,0.7980997562408447,0.6857143044471741,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6571428775787354,"y":0.805225670337677},{"x":0.63193279504776,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9841877818107605,"dir":"rtl","str":"مرتضوی","boundary":[0.63193279504776,0.7980997562408447,0.6571428775787354,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.805225670337677},{"x":0.6268907785415649,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9698694348335266,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.7980997562408447,0.6285714507102966,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6218487620353699,"y":0.805225670337677},{"x":0.610084056854248,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.8973722457885742,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.610084056854248,0.7980997562408447,0.6218487620353699,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6067227125167847,"y":0.805225670337677},{"x":0.5815126299858093,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9604466557502747,"dir":"rtl","str":"ورداسبی","boundary":[0.5815126299858093,0.7980997562408447,0.6067227125167847,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7980997562408447},{"x":0.578151285648346,"y":0.7980997562408447},{"x":0.578151285648346,"y":0.805225670337677},{"x":0.5747899413108826,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.8518035411834717,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.7980997562408447,0.578151285648346,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.805225670337677},{"x":0.5747899413108826,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9677624702453613,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.7910997562408447,0.7898739624023438,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8714556694030762,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4773109257221222,0.7921615242958069,0.5008403658866882,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8016626834869385},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9873784780502319,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.43361344933509827,0.7921615242958069,0.4722689092159271,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8016626834869385},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9863812923431396,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.41848739981651306,0.7921615242958069,0.4268907606601715,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9299642443656921,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.7921615242958069,0.4117647111415863,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7921615242958069},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7921615242958069},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8016626834869385},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9892693161964417,"dir":"rtl","str":"۴۵۰۴۱۱۸","boundary":[0.37310925126075745,0.7921615242958069,0.40672269463539124,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8016626834869385},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9623070955276489,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.7851615242958069,0.5058403658866882,0.8086626834869385],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/ncNyZehdaOpxjtde-sec.webp","jpeg":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/lDmaupUYRISQCZGp.jpg","blurred":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/TJIchBQybINTaWID.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003418543929813289,0.0004430492875694945,0.9986724807354582,0.9990283089046524]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.38598576188087463},{"x":0.605042040348053,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9741750955581665,"str":"بسم","boundary":[0.578151285648346,0.38598576188087463,0.6067227125167847,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.38598576188087463},{"x":0.605042040348053,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9741750955581665,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.3789857618808746,0.6117227125167847,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9566941857337952,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5546218752861023,0.37885984778404236,0.5731092691421509,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5008403658866882,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9951056241989136,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.49915966391563416,0.3800475001335144,0.5478991866111755,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4941176474094391,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39429929852485657},{"x":0.45042017102241516,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9698026776313782,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.45042017102241516,0.3800475001335144,0.4941176474094391,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3931116461753845},{"x":0.45042017102241516,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9760141372680664,"dir":"ltr","boundary":[0.44542017102241516,0.3730475001335144,0.5781092691421509,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.44418051838874817},{"x":0.578151285648346,"y":0.4453681707382202},{"x":0.578151285648346,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9898078441619873,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5260504484176636,0.44418051838874817,0.578151285648346,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9868507385253906,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4789915978908539,0.44418051838874817,0.5210084319114685,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.44418051838874817},{"x":0.578151285648346,"y":0.4453681707382202},{"x":0.578151285648346,"y":0.45961993932724},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.988329291343689,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.43718051838874816,0.583151285648346,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.489311158657074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.490498811006546},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9840710163116455,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210084199905396,0.489311158657074,0.7831932902336121,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.489311158657074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.490498811006546},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9840710163116455,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.48231115865707397,0.7881932902336121,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.984693706035614,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.5320665240287781,0.7831932902336121,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5320665240287781},{"x":0.75126051902771,"y":0.5320665240287781},{"x":0.75126051902771,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8278028964996338,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7445378303527832,0.5320665240287781,0.75126051902771,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9680136442184448,"dir":"rtl","str":"چالشها","boundary":[0.6857143044471741,0.5320665240287781,0.7310924530029297,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5320665240287781},{"x":0.680672287940979,"y":0.5320665240287781},{"x":0.680672287940979,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9845191240310669,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.5320665240287781,0.680672287940979,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5475059151649475},{"x":0.63193279504776,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9918401837348938,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.63193279504776,0.5320665240287781,0.6705882549285889,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.99214768409729,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5932773351669312,0.5320665240287781,0.6218487620353699,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9934494495391846,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5731092691421509,0.5320665240287781,0.5865546464920044,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8428308367729187,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5394958257675171,0.5320665240287781,0.5630252361297607,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5475059151649475},{"x":0.462184876203537,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9836442470550537,"dir":"rtl","str":"الگوریتمهای","boundary":[0.462184876203537,0.5320665240287781,0.5327731370925903,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5320665240287781},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5320665240287781},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5475059151649475},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9917778968811035,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.43361344933509827,0.5320665240287781,0.45210084319114685,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5475059151649475},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9908494353294373,"dir":"rtl","str":"متقارن","boundary":[0.39159664511680603,0.5320665240287781,0.4268907606601715,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5475059151649475},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9695872664451599,"dir":"ltr","boundary":[0.386596645116806,0.5250665240287781,0.7881932902336121,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9193583726882935,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7596638798713684,0.5558194518089294,0.7831932902336121,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9861587882041931,"dir":"rtl","str":"الگوریتمهای","boundary":[0.6857143044471741,0.5558194518089294,0.7529411911964417,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9942777752876282,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.6554622054100037,0.5570071339607239,0.6739495992660522,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9860426187515259,"dir":"rtl","str":"قالبی","boundary":[0.6235294342041016,0.5570071339607239,0.6470588445663452,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9781303405761719,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.5488194518089294,0.7881932902336121,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9310584664344788,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7613445520401001,0.5783848166465759,0.7815126180648804,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9875509142875671,"dir":"rtl","str":"الگوریتمهای","boundary":[0.6857143044471741,0.5783848166465759,0.7546218633651733,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9942938089370728,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.6554622054100037,0.5795724391937256,0.6722689270973206,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9909824728965759,"dir":"rtl","str":"جریانی","boundary":[0.6117647290229797,0.5795724391937256,0.6453781723976135,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9819570183753967,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.5725724391937256,0.7865126180648804,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.8925861716270447,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7596638798713684,0.6033254265785217,0.7815126180648804,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6045130491256714},{"x":0.75126051902771,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9863967299461365,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.6045130491256714,0.75126051902771,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9779322147369385,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.6057007312774658,0.7243697643280029,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9885641932487488,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.6282660365104675,0.7831932902336121,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9660999178886414,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.5987007312774658,0.7881932902336121,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9819430708885193,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.6698337197303772,0.7848739624023438,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8763999342918396,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7411764860153198,0.6698337197303772,0.7478991746902466,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9750373363494873,"dir":"rtl","str":"چالشها","boundary":[0.6705882549285889,0.6698337197303772,0.7210084199905396,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6852731704711914},{"x":0.658823549747467,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9714710116386414,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.6698337197303772,0.6655462384223938,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6852731704711914},{"x":0.610084056854248,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9946566224098206,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.610084056854248,0.6698337197303772,0.6504201889038086,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9948859214782715,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5697479248046875,0.6698337197303772,0.5983193516731262,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.556302547454834,"y":0.6698337197303772},{"x":0.556302547454834,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.994371771812439,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5462185144424438,0.6698337197303772,0.556302547454834,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6698337197303772},{"x":0.534453809261322,"y":0.6698337197303772},{"x":0.534453809261322,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8350846171379089,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5058823823928833,0.6698337197303772,0.534453809261322,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6852731704711914},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9914237260818481,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.47058823704719543,0.6698337197303772,0.4941176474094391,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6698337197303772},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6698337197303772},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6852731704711914},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9775784015655518,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.41680672764778137,0.6698337197303772,0.45546218752861023,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6852731704711914},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9841330051422119,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.39159664511680603,0.6698337197303772,0.4117647111415863,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6852731704711914},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9672626256942749,"dir":"ltr","boundary":[0.386596645116806,0.6628337197303772,0.7898739624023438,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9485052227973938,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.6959620118141174,0.7815126180648804,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6959620118141174},{"x":0.75126051902771,"y":0.6959620118141174},{"x":0.75126051902771,"y":0.7114014029502869},{"x":0.729411780834198,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9929414987564087,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.729411780834198,0.6959620118141174,0.75126051902771,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7114014029502869},{"x":0.680672287940979,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9750676155090332,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.680672287940979,0.6959620118141174,0.7159664034843445,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9872431755065918,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.6605042219161987,0.6971496343612671,0.6756302714347839,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9943445920944214,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6302521228790283,0.6971496343612671,0.6521008610725403,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9876132607460022,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.5949580073356628,0.6971496343612671,0.6134454011917114,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9822967648506165,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.6889620118141174,0.7865126180648804,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9494940042495728,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.7209026217460632,0.7815126180648804,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7220902442932129},{"x":0.75126051902771,"y":0.7220902442932129},{"x":0.75126051902771,"y":0.7363420724868774},{"x":0.729411780834198,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9906007051467896,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.729411780834198,0.7220902442932129,0.75126051902771,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7363420724868774},{"x":0.680672287940979,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9735856652259827,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.680672287940979,0.7220902442932129,0.7159664034843445,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.981270432472229,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.6605042219161987,0.7220902442932129,0.6756302714347839,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9772849678993225,"dir":"rtl","str":"سبک","boundary":[0.6268907785415649,0.7220902442932129,0.6487395167350769,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9760568737983704,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.7139026217460632,0.7865126180648804,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.745843231678009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.745843231678009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9525607824325562,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.745843231678009,0.7831932902336121,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.745843231678009},{"x":0.7478991746902466,"y":0.745843231678009},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9912574887275696,"dir":"rtl","str":"کدهای","boundary":[0.7176470756530762,0.745843231678009,0.7478991746902466,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7058823704719543,"y":0.745843231678009},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.994549572467804,"dir":"rtl","str":"احراز","boundary":[0.6773109436035156,0.7470308542251587,0.7058823704719543,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6722689270973206,"y":0.745843231678009},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9936410784721375,"dir":"rtl","str":"اصالت","boundary":[0.6386554837226868,0.7470308542251587,0.6722689270973206,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7612826824188232},{"x":0.610084056854248,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9848293662071228,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.610084056854248,0.7470308542251587,0.6268907785415649,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.745843231678009},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7600950002670288},{"x":0.610084056854248,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9861018657684326,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.738843231678009,0.7881932902336121,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7613445520401001,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9191702008247375,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.7731591463088989,0.7848739624023438,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7495798468589783,"y":0.786223292350769},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9880805015563965,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.7743467688560486,0.7495798468589783,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.775534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9768579602241516,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.775534451007843,0.7243697643280029,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.775534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9629184007644653,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.768534451007843,0.7898739624023438,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9905694127082825,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.8004750609397888,0.7848739624023438,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9905694127082825,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.7934750609397888,0.7898739624023438,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.490498811006546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9725254774093628,"str":"هفت","boundary":[0.21512605249881744,0.490498811006546,0.24201680719852448,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.490498811006546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9725254774093628,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.483498811006546,0.24701680719852448,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.4677240252494812,"dir":"ltr","str":"سلام","boundary":[0.21344538033008575,0.6270784139633179,0.23193277418613434,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.623622715473175,"dir":"ltr","str":"سے","boundary":[0.21176470816135406,0.6045130491256714,0.23193277418613434,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5819477438926697},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5819477438926697},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8423423767089844,"dir":"ltr","str":"ہے","boundary":[0.21176470816135406,0.5819477438926697,0.22857142984867096,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.39613205194473267,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.20840336382389069,0.5320665240287781,0.22857142984867096,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.5595090389251709,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.5250665240287781,0.23693277418613434,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9554332494735718,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.58076012134552,0.22857142984867096,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9554332494735718,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.57376012134552,0.23357142984867096,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8711365461349487,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6045130491256714,0.23025210201740265,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8711365461349487,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5975130491256714,0.23525210201740265,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8424712419509888,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6270784139633179,0.22857142984867096,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8424712419509888,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6200784139633179,0.23357142984867096,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6722090244293213},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9257213473320007,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6722090244293213,0.22857142984867096,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6722090244293213},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9257213473320007,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6652090244293213,0.23357142984867096,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.8028503656387329},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8028503656387329},{"x":0.23025210201740265,"y":0.805225670337677},{"x":0.21176470816135406,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.47706127166748047,"dir":"rtl","str":"ل","boundary":[0.21176470816135406,0.8028503656387329,0.23025210201740265,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.2883763313293457,"dir":"rtl","str":"ل","boundary":[0.21176470816135406,0.7779097557067871,0.23025210201740265,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7624703049659729},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.2948538661003113,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.21176470816135406,0.7434679269790649,0.23025210201740265,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7220902442932129},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7220902442932129},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.2727349102497101,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.21176470816135406,0.7220902442932129,0.23025210201740265,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.5244947075843811,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.21176470816135406,0.7030878663063049,0.23025210201740265,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.7371262311935425,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.21176470816135406,0.6769596338272095,0.23025210201740265,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6769596338272095},{"x":0.23193277418613434,"y":0.805225670337677},{"x":0.21176470816135406,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.43244123458862305,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6699596338272095,0.23693277418613434,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8593482971191406,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6983373165130615,0.23025210201740265,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6983373165130615},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8593482971191406,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6913373165130615,0.23525210201740265,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157},{"x":0.22689075767993927,"y":0.724465548992157},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9438426494598389,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.724465548992157,0.22689075767993927,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157},{"x":0.22689075767993927,"y":0.724465548992157},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9438426494598389,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.717465548992157,0.23189075767993927,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9054790735244751,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7494061589241028,0.22857142984867096,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9054790735244751,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7424061589241028,0.23357142984867096,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8847479820251465,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7743467688560486,0.23025210201740265,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7826603055000305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8847479820251465,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7673467688560486,0.23525210201740265,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8087885975837708},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8877044916152954,"str":"۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7992874383926392,0.23025210201740265,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8087885975837708},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.8877044916152954,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7922874383926392,0.23525210201740265,0.8157885975837708],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/MiIanlFLKYXOpzJm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/klglnUWyuqxJHKvi.jpg","blurred":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/XdUCfwBeycjTxZaI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0001962102427901678,0.9986724807354582,0.9990226668507357]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9870523810386658,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.1722090244293213,0.7848739624023438,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.6609801650047302,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7428571581840515,0.1722090244293213,0.7478991746902466,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9824840426445007,"dir":"rtl","str":"چالشها","boundary":[0.6789916157722473,0.1722090244293213,0.7243697643280029,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6756302714347839,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6756302714347839,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6705882549285889,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9831070899963379,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.1722090244293213,0.6756302714347839,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9921191930770874,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6252101063728333,0.1722090244293213,0.6638655662536621,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9940606355667114,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5865546464920044,0.1722090244293213,0.6117647290229797,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9934897422790527,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5630252361297607,0.1722090244293213,0.5764706134796143,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1876484602689743},{"x":0.529411792755127,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.8405880928039551,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.529411792755127,0.1722090244293213,0.5546218752861023,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1876484602689743},{"x":0.44873949885368347,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9851564764976501,"dir":"rtl","str":"الگوریتمهای","boundary":[0.44873949885368347,0.1722090244293213,0.5226891040802002,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.1722090244293213},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1722090244293213},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1876484602689743},{"x":0.42016807198524475,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9911168813705444,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.42016807198524475,0.1722090244293213,0.43697479367256165,0.1876484602689743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3680672347545624,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9895645380020142,"dir":"rtl","str":"نامتقارن","boundary":[0.3680672347545624,0.1722090244293213,0.4117647111415863,0.1876484602689743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3680672347545624,"y":0.1876484602689743}]},"confidence":0.9690188765525818,"dir":"ltr","boundary":[0.3630672347545624,0.16520902442932128,0.7898739624023438,0.1946484602689743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9500133395195007,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7596638798713684,0.19358669221401215,0.7848739624023438,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9936630129814148,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7226890921592712,0.1947743445634842,0.7546218633651733,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9962781667709351,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.6789916157722473,0.1947743445634842,0.7092437148094177,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6504201889038086,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9881396889686584,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6504201889038086,0.19596199691295624,0.6672269105911255,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.991263747215271,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6302521228790283,0.19596199691295624,0.6403361558914185,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6235294342041016,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9911842942237854,"dir":"rtl","str":"رمزنگاری","boundary":[0.5731092691421509,0.19596199691295624,0.6235294342041016,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9925844073295593,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.5361344814300537,0.19596199691295624,0.5596638917922974,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5277311205863953,"y":0.19596199691295624},{"x":0.529411792755127,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4941176474094391,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9899441003799438,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.4924369752407074,0.19714964926242828,0.529411792755127,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4941176474094391,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.987994372844696,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.18896199691295623,0.7898739624023438,0.2172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7815126180648804,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9575279951095581,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7596638798713684,0.21852731704711914,0.7831932902336121,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7495798468589783,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6974790096282959,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9832120537757874,"dir":"rtl","str":"سامانههای","boundary":[0.6957983374595642,0.21852731704711914,0.7495798468589783,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6857143044471741,"y":0.235154390335083},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9905493259429932,"dir":"rtl","str":"رمزکلید","boundary":[0.6403361558914185,0.2197149693965912,0.6857143044471741,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9893858432769775,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5949580073356628,0.22090260684490204,0.6285714507102966,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9834278225898743,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.21390260684490203,0.7881932902336121,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.910315990447998,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7596638798713684,0.24346792697906494,0.7831932902336121,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.24346792697906494},{"x":0.75126051902771,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7226890921592712,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9923396706581116,"dir":"rtl","str":"امضای","boundary":[0.7210084199905396,0.24346792697906494,0.7529411911964417,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.244655579328537},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24346792697906494},{"x":0.707563042640686,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9925912022590637,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.6655462384223938,0.244655579328537,0.707563042640686,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.244655579328537},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9760523438453674,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.23765557932853698,0.7881932902336121,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.285035640001297},{"x":0.7630252242088318,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9644950032234192,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7630252242088318,0.26840853691101074,0.7831932902336121,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7529411911964417,"y":0.285035640001297},{"x":0.6991596817970276,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9917521476745605,"dir":"rtl","str":"رمزگذاری","boundary":[0.6991596817970276,0.26840853691101074,0.7529411911964417,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.285035640001297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9954074621200562,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6840336322784424,0.26840853691101074,0.6890756487846375,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.285035640001297},{"x":0.6201680898666382,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9897630214691162,"dir":"rtl","str":"قابلیتهای","boundary":[0.6201680898666382,0.26840853691101074,0.6739495992660522,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6016806960105896,"y":0.285035640001297},{"x":0.5865546464920044,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9896365404129028,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.5865546464920044,0.26840853691101074,0.6016806960105896,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.285035640001297},{"x":0.5865546464920044,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9878037571907043,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.26140853691101074,0.7881932902336121,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9190660715103149,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7596638798713684,0.2921615242958069,0.7848739624023438,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9879838228225708,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.29334917664527893,0.75126051902771,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.294536828994751},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9781592488288879,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.294536828994751,0.7243697643280029,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.294536828994751},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9633786678314209,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.28753682899475097,0.7898739624023438,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9917680621147156,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.31828978657722473,0.7831932902336121,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9917680621147156,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.3112897865772247,0.7881932902336121,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7579832077026367,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9890435338020325,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7579832077026367,0.3646080791950226,0.7831932902336121,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.964445948600769,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7411764860153198,0.3646080791950226,0.7462185025215149,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9841479063034058,"dir":"rtl","str":"پروتکلهای","boundary":[0.6521008610725403,0.3646080791950226,0.7243697643280029,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9879791140556335,"dir":"rtl","str":"رمزنگاشتی","boundary":[0.5714285969734192,0.3646080791950226,0.6420168280601501,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9854872822761536,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.3576080791950226,0.7881932902336121,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9502148628234863,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7596638798713684,0.39073634147644043,0.7848739624023438,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9934549927711487,"dir":"rtl","str":"احراز","boundary":[0.7260504364967346,0.39073634147644043,0.7546218633651733,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9867697954177856,"dir":"rtl","str":"اصالت","boundary":[0.6873949766159058,0.39073634147644043,0.7176470756530762,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9809052348136902,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.3837363414764404,0.7898739624023438,0.41080048751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9348567128181458,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.4133016765117645,0.7831932902336121,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9845005869865417,"dir":"rtl","str":"پروتکلهای","boundary":[0.6890756487846375,0.4133016765117645,0.7495798468589783,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9937219023704529,"dir":"rtl","str":"برقراری","boundary":[0.6403361558914185,0.4144892990589142,0.6773109436035156,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4299287497997284},{"x":0.605042040348053,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9890488982200623,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.605042040348053,0.4144892990589142,0.6235294342041016,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42874109745025635},{"x":0.605042040348053,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9816228151321411,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.4074892990589142,0.7881932902336121,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.450118750333786},{"x":0.7613445520401001,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9359596371650696,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7596638798713684,0.43586698174476624,0.7831932902336121,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.450118750333786},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9771031141281128,"dir":"rtl","str":"اثباتهای","boundary":[0.6974790096282959,0.43586698174476624,0.7495798468589783,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9930574893951416,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6638655662536621,0.4370546340942383,0.6857143044471741,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9761793613433838,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.6302521228790283,0.4382422864437103,0.6521008610725403,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7831932902336121,"y":0.450118750333786},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9736373424530029,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.4300546340942383,0.7881932902336121,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9562692046165466,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.45843231678009033,0.7848739624023438,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.45843231678009033},{"x":0.75126051902771,"y":0.4572446644306183},{"x":0.75126051902771,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9886888861656189,"dir":"rtl","str":"طرحهای","boundary":[0.7058823704719543,0.45843231678009033,0.75126051902771,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45961993932724},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45961993932724},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47624704241752625},{"x":0.658823549747467,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9832684993743896,"dir":"rtl","str":"تسهیم","boundary":[0.6571428775787354,0.45961993932724,0.6941176652908325,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9879425764083862,"dir":"rtl","str":"راز","boundary":[0.6369748115539551,0.46080759167671204,0.6504201889038086,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.45961993932724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9812418222427368,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.45261993932724,0.7898739624023438,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9021921157836914,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7596638798713684,0.4821852743625641,0.7831932902336121,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9955094456672668,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7260504364967346,0.48337292671203613,0.7546218633651733,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5}]},"confidence":0.98453688621521,"dir":"rtl","str":"کورکورانه","boundary":[0.658823549747467,0.48337292671203613,0.7092437148094177,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9744702577590942,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.4763729267120361,0.7881932902336121,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9674299359321594,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.5095011591911316,0.7831932902336121,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9942889213562012,"dir":"rtl","str":"تبادل","boundary":[0.7277311086654663,0.5095011591911316,0.7546218633651733,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9940705299377441,"dir":"rtl","str":"منصفانه","boundary":[0.6705882549285889,0.5095011591911316,0.7142857313156128,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.988815188407898,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.5025011591911316,0.7881932902336121,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9543642997741699,"dir":"rtl","str":"۷-۴","boundary":[0.7596638798713684,0.5332541465759277,0.7848739624023438,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5332541465759277},{"x":0.75126051902771,"y":0.5332541465759277},{"x":0.75126051902771,"y":0.5475059151649475},{"x":0.702521026134491,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9926080703735352,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.702521026134491,0.5332541465759277,0.75126051902771,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9892264008522034,"dir":"rtl","str":"چندنهادی","boundary":[0.6369748115539551,0.5344418287277222,0.6873949766159058,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.984731137752533,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.5274418287277222,0.7898739624023438,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9070355296134949,"dir":"rtl","str":"۸-۴","boundary":[0.7579832077026367,0.5570071339607239,0.7848739624023438,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.989741325378418,"dir":"rtl","str":"پروتکلهای","boundary":[0.6924369931221008,0.5570071339607239,0.7529411911964417,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9904307723045349,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.6487395167350769,0.5570071339607239,0.6773109436035156,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.993300199508667,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6268907785415649,0.5581947565078735,0.6369748115539551,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9164038896560669,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5882353186607361,0.5581947565078735,0.6218487620353699,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5736342072486877},{"x":0.561344563961029,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9856469035148621,"dir":"rtl","str":"بازی","boundary":[0.561344563961029,0.5581947565078735,0.5798319578170776,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.561344563961029,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9675763845443726,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.5500071339607239,0.7898739624023438,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7831932902336121,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8867886066436768,"dir":"rtl","str":"۹-۴","boundary":[0.7596638798713684,0.5819477438926697,0.7848739624023438,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9845263957977295,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.5831353664398193,0.7495798468589783,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9744498133659363,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.5843230485916138,0.7226890921592712,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7831932902336121,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9511744379997253,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.5773230485916138,0.7898739624023438,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.992216169834137,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.6057007312774658,0.7831932902336121,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.992216169834137,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.5987007312774658,0.7881932902336121,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9870781898498535,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.6532066464424133,0.7831932902336121,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8667078614234924,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7411764860153198,0.6532066464424133,0.7462185025215149,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9865255355834961,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7008403539657593,0.6532066464424133,0.7193277478218079,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9823527336120605,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.6605042219161987,0.6532066464424133,0.6840336322784424,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9742663502693176,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.6462066464424133,0.7881932902336121,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.675771951675415},{"x":0.7815126180648804,"y":0.675771951675415},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9049619436264038,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7579832077026367,0.675771951675415,0.7815126180648804,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.675771951675415},{"x":0.7529411911964417,"y":0.675771951675415},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.993330180644989,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7260504364967346,0.675771951675415,0.7529411911964417,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.675771951675415},{"x":0.7126050591468811,"y":0.675771951675415},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9865511655807495,"dir":"rtl","str":"امنیتی","boundary":[0.6789916157722473,0.675771951675415,0.7126050591468811,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.675771951675415},{"x":0.6655462384223938,"y":0.675771951675415},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9915930032730103,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.675771951675415,0.6655462384223938,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.675771951675415},{"x":0.6487395167350769,"y":0.675771951675415},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.99195396900177,"dir":"rtl","str":"چالشهای","boundary":[0.5966386795043945,0.675771951675415,0.6487395167350769,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9976749420166016,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.5546218752861023,0.6769596338272095,0.5848739743232727,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6912114024162292},{"x":0.534453809261322,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.993155837059021,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.534453809261322,0.6769596338272095,0.5428571701049805,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9945417642593384,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5092437267303467,0.6769596338272095,0.5277311205863953,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.988416850566864,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.4739495813846588,0.6769596338272095,0.4924369752407074,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.675771951675415},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9846692681312561,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.668771951675415,0.7865126180648804,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.933975100517273,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7596638798713684,0.7019002437591553,0.7831932902336121,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.989141583442688,"dir":"rtl","str":"توصیههای","boundary":[0.6974790096282959,0.7019002437591553,0.7529411911964417,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7019002437591553},{"x":0.680672287940979,"y":0.7019002437591553},{"x":0.680672287940979,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.991191029548645,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6672269105911255,0.7019002437591553,0.680672287940979,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9945066571235657,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.7019002437591553,0.6554622054100037,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9963366389274597,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6067227125167847,0.7019002437591553,0.6369748115539551,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9956979155540466,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5865546464920044,0.7019002437591553,0.5932773351669312,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9940524697303772,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5596638917922974,0.7019002437591553,0.5798319578170776,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9916902184486389,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.5243697762489319,0.7019002437591553,0.5445378422737122,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9944255948066711,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5025210380554199,0.7019002437591553,0.5159664154052734,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9876728057861328,"dir":"rtl","str":"سامانههای","boundary":[0.43865546584129333,0.7019002437591553,0.4957983195781708,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9947953224182129,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.4100840389728546,0.7019002437591553,0.4268907606601715,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9898414015769958,"dir":"rtl","str":"متقارن","boundary":[0.3663865625858307,0.7019002437591553,0.4000000059604645,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.724465548992157},{"x":0.7831932902336121,"y":0.724465548992157},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9368372559547424,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7613445520401001,0.724465548992157,0.7831932902336121,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.724465548992157},{"x":0.75126051902771,"y":0.724465548992157},{"x":0.75126051902771,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.990808367729187,"dir":"rtl","str":"توصیههای","boundary":[0.6974790096282959,0.724465548992157,0.75126051902771,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.724465548992157},{"x":0.6823529601097107,"y":0.724465548992157},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9909541606903076,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6689075827598572,0.724465548992157,0.6823529601097107,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.724465548992157},{"x":0.6554622054100037,"y":0.724465548992157},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9951679110527039,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.724465548992157,0.6554622054100037,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.724465548992157},{"x":0.6386554837226868,"y":0.724465548992157},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7399049997329712},{"x":0.605042040348053,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9973646998405457,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.605042040348053,0.724465548992157,0.6386554837226868,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.724465548992157},{"x":0.5932773351669312,"y":0.724465548992157},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9949904680252075,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5865546464920044,0.724465548992157,0.5932773351669312,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.724465548992157},{"x":0.578151285648346,"y":0.724465548992157},{"x":0.578151285648346,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9959323406219482,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5596638917922974,0.724465548992157,0.578151285648346,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.724465548992157},{"x":0.5462185144424438,"y":0.724465548992157},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9921902418136597,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.5243697762489319,0.724465548992157,0.5462185144424438,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.724465548992157},{"x":0.5126050710678101,"y":0.724465548992157},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.993989109992981,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5025210380554199,0.724465548992157,0.5126050710678101,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.724465548992157},{"x":0.4957983195781708,"y":0.724465548992157},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7399049997329712},{"x":0.440336138010025,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9853258728981018,"dir":"rtl","str":"سامانههای","boundary":[0.440336138010025,0.724465548992157,0.4957983195781708,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.724465548992157},{"x":0.4268907606601715,"y":0.724465548992157},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7399049997329712},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9940375089645386,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.4100840389728546,0.724465548992157,0.4268907606601715,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.724465548992157},{"x":0.40168067812919617,"y":0.724465548992157},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7399049997329712},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9890575408935547,"dir":"rtl","str":"نامتقارن","boundary":[0.35966387391090393,0.724465548992157,0.40168067812919617,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7399049997329712},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9882568120956421,"dir":"ltr","boundary":[0.3546638739109039,0.6949002437591553,0.7881932902336121,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9615102410316467,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.7596638798713684,0.7494061589241028,0.7831932902336121,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7505938410758972},{"x":0.75126051902771,"y":0.764845609664917},{"x":0.7277311086654663,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9861783981323242,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.7517814636230469,0.75126051902771,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7243697643280029,"y":0.764845609664917},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9783766865730286,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6991596817970276,0.7529691457748413,0.7243697643280029,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.775534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.775534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9892236590385437,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.775534451007843,0.7831932902336121,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9801794290542603,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.7447814636230469,0.7898739624023438,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5378151535987854,"y":0.815914511680603},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9835624694824219,"str":"چهار","boundary":[0.5176470875740051,0.8040379881858826,0.5378151535987854,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5378151535987854,"y":0.815914511680603},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9835624694824219,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.7970379881858826,0.5428151535987854,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17339667677879333},{"x":0.23361344635486603,"y":0.17339667677879333},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.8658232688903809,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.17339667677879333,0.23361344635486603,0.18289786577224731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17339667677879333},{"x":0.23361344635486603,"y":0.17339667677879333},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.8658232688903809,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.16639667677879333,0.23861344635486603,0.18989786577224732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.8407108783721924,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.19952493906021118,0.23193277418613434,0.20665083825588226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20665083825588226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.8407108783721924,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19252493906021118,0.23693277418613434,0.21365083825588227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2327791005373001},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.8563411235809326,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.22327791154384613,0.23025210201740265,0.2327791005373001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2327791005373001},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.8563411235809326,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21627791154384612,0.23525210201740265,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8553286790847778,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.24703088402748108,0.22689075767993927,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8553286790847778,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24003088402748107,0.23189075767993927,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2719714939594269},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9090012311935425,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2719714939594269,0.22857142984867096,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2719714939594269},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9090012311935425,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2649714939594269,0.23357142984867096,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751},{"x":0.2369747906923294,"y":0.294536828994751},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8681430220603943,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.294536828994751,0.2369747906923294,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751},{"x":0.2369747906923294,"y":0.294536828994751},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8681430220603943,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.28753682899475097,0.2419747906923294,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9335030913352966,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.31828978657722473,0.2369747906923294,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9335030913352966,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3112897865772247,0.2419747906923294,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9427523016929626,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3669833838939667,0.23529411852359772,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9427523016929626,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35998338389396667,0.24029411852359772,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9143268465995789,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.39073634147644043,0.2386554628610611,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9143268465995789,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3837363414764404,0.2436554628610611,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9523489475250244,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.41567695140838623,0.2386554628610611,0.4251781404018402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9523489475250244,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4086769514083862,0.2436554628610611,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9341079592704773,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4394299387931824,0.2386554628610611,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9341079592704773,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43242993879318237,0.2436554628610611,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.470308780670166},{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8284160494804382,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.46318289637565613,0.24033613502979279,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.470308780670166},{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8284160494804382,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4561828963756561,0.2453361350297928,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9515446424484253,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21344538033008575,0.4857482314109802,0.2386554628610611,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9515446424484253,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4787482314109802,0.2436554628610611,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9524069428443909,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5095011591911316,0.2369747906923294,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9524069428443909,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5025011591911316,0.2419747906923294,0.5271900005340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9165223240852356,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5356294512748718,0.24033613502979279,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9165223240852356,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5286294512748718,0.2453361350297928,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9234648942947388,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5581947565078735,0.2386554628610611,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9234648942947388,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5511947565078735,0.2436554628610611,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2369747906923294,"y":0.58076012134552},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8879377841949463,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5819477438926697,0.2369747906923294,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2369747906923294,"y":0.58076012134552},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8879377841949463,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5749477438926697,0.2419747906923294,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9241700768470764,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6068883538246155,0.2369747906923294,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9241700768470764,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5998883538246155,0.2419747906923294,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6555819511413574},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9218790531158447,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6555819511413574,0.24201680719852448,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6555819511413574},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6555819511413574},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9218790531158447,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6485819511413574,0.24701680719852448,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8872849345207214,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6781472563743591,0.24033613502979279,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8872849345207214,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6711472563743591,0.2453361350297928,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7114014029502869},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9644629955291748,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21680672466754913,0.7030878663063049,0.2386554628610611,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7114014029502869},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9644629955291748,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6960878663063049,0.2436554628610611,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2369747906923294,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9636775255203247,"str":"۱۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7268408536911011,0.2369747906923294,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2369747906923294,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9636775255203247,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7198408536911011,0.2419747906923294,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9453877806663513,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7517814636230469,0.24033613502979279,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7517814636230469},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9453877806663513,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7447814636230469,0.2453361350297928,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.775534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.775534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9592154622077942,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.775534451007843,0.2386554628610611,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.775534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.775534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9592154622077942,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.768534451007843,0.2436554628610611,0.7920356101989746],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/kGFmtNhiDSxQktes-sec.webp","jpeg":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/FrQOyGEQusistpHX.jpg","blurred":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/dCFgtOLtTsVhrgJW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019338923352914296,0.9986724807354582,0.9990254878776941]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9881150722503662,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.1698337346315384,0.7831932902336121,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9171178340911865,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7394958138465881,0.1698337346315384,0.7462185025215149,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7176470756530762,"y":0.18646080791950226},{"x":0.658823549747467,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9887586236000061,"dir":"rtl","str":"ساختارها","boundary":[0.658823549747467,0.1698337346315384,0.7176470756530762,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1698337346315384},{"x":0.653781533241272,"y":0.1698337346315384},{"x":0.653781533241272,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9882382750511169,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.1698337346315384,0.653781533241272,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6420168280601501,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9959592223167419,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.5966386795043945,0.1698337346315384,0.6420168280601501,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5848739743232727,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5848739743232727,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9904085397720337,"dir":"rtl","str":"اجرائی","boundary":[0.5428571701049805,0.1698337346315384,0.5848739743232727,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5378151535987854,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5378151535987854,"y":0.18646080791950226},{"x":0.534453809261322,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9909240007400513,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.1698337346315384,0.5378151535987854,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4789915978908539,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9933077096939087,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4789915978908539,0.1698337346315384,0.5243697762489319,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.1698337346315384},{"x":0.46722689270973206,"y":0.1698337346315384},{"x":0.46722689270973206,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4605042040348053,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9895613789558411,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4605042040348053,0.1698337346315384,0.46722689270973206,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.1698337346315384},{"x":0.45378151535987854,"y":0.1698337346315384},{"x":0.45378151535987854,"y":0.18646080791950226},{"x":0.40336135029792786,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9938127994537354,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.40336135029792786,0.1698337346315384,0.45378151535987854,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.1698337346315384},{"x":0.38991597294807434,"y":0.1698337346315384},{"x":0.38991597294807434,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9965360164642334,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3798319399356842,0.1698337346315384,0.38991597294807434,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.1698337346315384},{"x":0.36974790692329407,"y":0.1698337346315384},{"x":0.36974790692329407,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9919300079345703,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.3478991687297821,0.1698337346315384,0.36974790692329407,0.18646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9903899431228638,"dir":"ltr","boundary":[0.3428991687297821,0.16283373463153838,0.7881932902336121,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9228770136833191,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.19358669221401215,0.7848739624023438,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9270941019058228,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7126050591468811,0.19358669221401215,0.7546218633651733,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9904627203941345,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6689075827598572,0.19358669221401215,0.7042016983032227,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.19358669221401215},{"x":0.658823549747467,"y":0.19358669221401215},{"x":0.658823549747467,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9964396357536316,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.19358669221401215,0.658823549747467,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9938994646072388,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.5949580073356628,0.19358669221401215,0.6487395167350769,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9849941730499268,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5714285969734192,0.19358669221401215,0.5882353186607361,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9921830892562866,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.5226891040802002,0.19358669221401215,0.5596638917922974,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9756513237953186,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.18658669221401214,0.7898739624023438,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9174026846885681,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7596638798713684,0.2125890702009201,0.7831932902336121,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.8632297515869141,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.7243697643280029,0.2125890702009201,0.7529411911964417,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9878389239311218,"dir":"rtl","str":"قطبهای","boundary":[0.6655462384223938,0.2125890702009201,0.7142857313156128,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9882266521453857,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6268907785415649,0.21377672255039215,0.6521008610725403,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9944437146186829,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.5915966629981995,0.21377672255039215,0.6168067455291748,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5865546464920044,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9927000403404236,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5731092691421509,0.21377672255039215,0.5865546464920044,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5663865804672241,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5663865804672241,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9899113178253174,"dir":"rtl","str":"رمزشناسی","boundary":[0.5109243988990784,0.21377672255039215,0.5663865804672241,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9675617814064026,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.20677672255039214,0.7881932902336121,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.235154390335083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.235154390335083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9623405933380127,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.235154390335083,0.7831932902336121,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.235154390335083},{"x":0.7546218633651733,"y":0.235154390335083},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9945917129516602,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.7159664034843445,0.235154390335083,0.7546218633651733,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.235154390335083},{"x":0.7042016983032227,"y":0.235154390335083},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6705882549285889,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9897775053977966,"dir":"rtl","str":"اجرائی","boundary":[0.6705882549285889,0.235154390335083,0.7042016983032227,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.235154390335083},{"x":0.653781533241272,"y":0.235154390335083},{"x":0.653781533241272,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.989742636680603,"dir":"rtl","str":"کاربردمحور","boundary":[0.5932773351669312,0.235154390335083,0.653781533241272,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.235154390335083},{"x":0.583193302154541,"y":0.235154390335083},{"x":0.583193302154541,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9944974780082703,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5747899413108826,0.235154390335083,0.583193302154541,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.235154390335083},{"x":0.5680672526359558,"y":0.235154390335083},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9907495975494385,"dir":"rtl","str":"نسلهای","boundary":[0.5210084319114685,0.235154390335083,0.5680672526359558,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.235154390335083},{"x":0.507563054561615,"y":0.235154390335083},{"x":0.507563054561615,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.998119592666626,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4739495813846588,0.235154390335083,0.507563054561615,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.235154390335083},{"x":0.4605042040348053,"y":0.235154390335083},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2517814636230469},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9963663816452026,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.43697479367256165,0.235154390335083,0.4605042040348053,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.235154390335083},{"x":0.4252100884914398,"y":0.235154390335083},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9950873851776123,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.3966386616230011,0.235154390335083,0.4252100884914398,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.235154390335083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9910468459129333,"dir":"ltr","boundary":[0.3916386616230011,0.228154390335083,0.7881932902336121,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9441831111907959,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.2577197253704071,0.7815126180648804,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2577197253704071},{"x":0.75126051902771,"y":0.2577197253704071},{"x":0.75126051902771,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9962513446807861,"dir":"rtl","str":"ساختارها","boundary":[0.7008403539657593,0.2577197253704071,0.75126051902771,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9953591823577881,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.2577197253704071,0.6941176652908325,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9952037334442139,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.6436975002288818,0.2577197253704071,0.6823529601097107,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9837685823440552,"dir":"rtl","str":"اجرائی","boundary":[0.6000000238418579,0.2577197253704071,0.6336134672164917,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2719714939594269},{"x":0.578151285648346,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9941437840461731,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.2577197253704071,0.5865546464920044,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9911495447158813,"dir":"rtl","str":"کانادا","boundary":[0.5394958257675171,0.2577197253704071,0.5663865804672241,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.987943708896637,"dir":"ltr","boundary":[0.5344958257675171,0.2507197253704071,0.7865126180648804,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7815126180648804,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8703954219818115,"dir":"rtl","str":"۵-۶","boundary":[0.7579832077026367,0.2779097259044647,0.7831932902336121,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27909737825393677},{"x":0.75126051902771,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9897080063819885,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7277311086654663,0.27909737825393677,0.75126051902771,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7226890921592712,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6991596817970276,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9781416654586792,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6991596817970276,0.2802850306034088,0.7243697643280029,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7815126180648804,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9492877125740051,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.2732850306034088,0.7881932902336121,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9894979596138,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.30166271328926086,0.7848739624023438,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9894979596138,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.29466271328926086,0.7898739624023438,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6621848940849304,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9946238994598389,"dir":"rtl","str":"ساختارها","boundary":[0.6621848940849304,0.34916865825653076,0.7226890921592712,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9882884621620178,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.34916865825653076,0.6554622054100037,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6420168280601501,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9959394335746765,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.5915966629981995,0.34916865825653076,0.6420168280601501,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5478991866111755,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9903343319892883,"dir":"rtl","str":"اجرائی","boundary":[0.5478991866111755,0.34916865825653076,0.5865546464920044,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9907246232032776,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.34916865825653076,0.5428571701049805,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9903469085693359,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4756302535533905,0.34916865825653076,0.5310924649238586,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.34916865825653076},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34916865825653076},{"x":0.46890756487846375,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.975250244140625,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.34916865825653076,0.46890756487846375,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4571428596973419,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4571428596973419,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4000000059604645,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9896017909049988,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4000000059604645,0.34916865825653076,0.4571428596973419,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.34916865825653076},{"x":0.3949579894542694,"y":0.34916865825653076},{"x":0.3949579894542694,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3798319399356842,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.994482159614563,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3798319399356842,0.34916865825653076,0.3949579894542694,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.34916865825653076},{"x":0.37310925126075745,"y":0.34916865825653076},{"x":0.37310925126075745,"y":0.36342042684555054},{"x":0.34117648005485535,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9937251806259155,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.34117648005485535,0.34916865825653076,0.37310925126075745,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36342042684555054},{"x":0.34117648005485535,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9921423196792603,"dir":"ltr","boundary":[0.33617648005485534,0.34216865825653076,0.7276890921592712,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9847345352172852,"str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.34916865825653076,0.7831932902336121,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9847345352172852,"dir":"ltr","boundary":[0.7563445520401001,0.34216865825653076,0.7881932902336121,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9500153660774231,"dir":"rtl","str":"۱-۷","boundary":[0.756302535533905,0.3729216158390045,0.7831932902336121,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900310039520264,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.7260504364967346,0.3729216158390045,0.7529411911964417,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9884084463119507,"dir":"rtl","str":"بالادستی","boundary":[0.6689075827598572,0.3729216158390045,0.7159664034843445,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3729216158390045},{"x":0.658823549747467,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9945558309555054,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6336134672164917,0.37410926818847656,0.658823549747467,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6352941393852234,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9842845797538757,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.3659216158390045,0.7881932902336121,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9474902749061584,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7579832077026367,0.3954869210720062,0.7831932902336121,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.39667457342147827},{"x":0.75126051902771,"y":0.3954869210720062},{"x":0.75126051902771,"y":0.4133016765117645},{"x":0.702521026134491,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9960113167762756,"dir":"rtl","str":"تشکیلات","boundary":[0.702521026134491,0.39667457342147827,0.75126051902771,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9864987134933472,"dir":"rtl","str":"حاکمیتی","boundary":[0.6420168280601501,0.39667457342147827,0.6890756487846375,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.39667457342147827},{"x":0.63193279504776,"y":0.39667457342147827},{"x":0.63193279504776,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9866741895675659,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.39667457342147827,0.63193279504776,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6168067455291748,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4133016765117645},{"x":0.578151285648346,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.994070291519165,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.578151285648346,0.39667457342147827,0.6168067455291748,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9903472661972046,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.5478991866111755,0.3978622257709503,0.5680672526359558,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9866094589233398,"dir":"ltr","boundary":[0.5428991866111755,0.38967457342147827,0.7881932902336121,0.42030167651176453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9164375066757202,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.4204275608062744,0.7831932902336121,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.992127001285553,"dir":"rtl","str":"زیرساختهای","boundary":[0.6756302714347839,0.4204275608062744,0.7529411911964417,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9937115907669067,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6352941393852234,0.42161521315574646,0.6638655662536621,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9836152791976929,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.42161521315574646,0.6302521228790283,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9942672252655029,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.5798319578170776,0.42161521315574646,0.6218487620353699,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9888461232185364,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.42161521315574646,0.5697479248046875,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5579832196235657,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.985144853591919,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5126050710678101,0.42161521315574646,0.5579832196235657,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9836891293525696,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.41461521315574645,0.7881932902336121,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9601215720176697,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.7596638798713684,0.44418051838874817,0.7831932902336121,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7529411911964417,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7529411911964417,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.993503987789154,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.6941176652908325,0.44418051838874817,0.7529411911964417,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9943052530288696,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.6403361558914185,0.44655582308769226,0.6823529601097107,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9861614108085632,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.44655582308769226,0.6285714507102966,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9841271042823792,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5731092691421509,0.44655582308769226,0.6168067455291748,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.987146258354187,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.43955582308769225,0.7881932902336121,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.470308780670166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9227273464202881,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.7579832077026367,0.470308780670166,0.7831932902336121,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9882369041442871,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.4726840853691101,0.7495798468589783,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9794836044311523,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6991596817970276,0.47387173771858215,0.7226890921592712,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9650827050209045,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.46687173771858215,0.7881932902336121,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9920212030410767,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7478991746902466,0.49643704295158386,0.7848739624023438,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9920212030410767,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.48943704295158386,0.7898739624023438,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9897969365119934,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7630252242088318,0.521377682685852,0.7848739624023438,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.521377682685852},{"x":0.7596638798713684,"y":0.521377682685852},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9933868646621704,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.521377682685852,0.7596638798713684,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.521377682685852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.521377682685852},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9867445230484009,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6789916157722473,0.521377682685852,0.7327731251716614,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.521377682685852},{"x":0.6739495992660522,"y":0.521377682685852},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.5851405262947083,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6655462384223938,0.521377682685852,0.6739495992660522,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.521377682685852},{"x":0.6605042219161987,"y":0.521377682685852},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9801279902458191,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6218487620353699,0.521377682685852,0.6605042219161987,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9678917527198792,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.514377682685852,0.7898739624023438,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9892822504043579,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7613445520401001,0.5463182926177979,0.7831932902336121,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9910392761230469,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.5463182926177979,0.7596638798713684,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7310924530029297,"y":0.559382438659668},{"x":0.6924369931221008,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9843184351921082,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6924369931221008,0.5463182926177979,0.7310924530029297,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6857143044471741,"y":0.559382438659668},{"x":0.6773109436035156,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.6088377237319946,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6773109436035156,0.5475059151649475,0.6857143044471741,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6739495992660522,"y":0.559382438659668},{"x":0.6218487620353699,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.979607105255127,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6218487620353699,0.5475059151649475,0.6739495992660522,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6218487620353699,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9670936465263367,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.5405059151649475,0.7881932902336121,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9929640889167786,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7378151416778564,0.5736342072486877,0.7848739624023438,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9843038320541382,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6957983374595642,0.5736342072486877,0.7310924530029297,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9882403016090393,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.5666342072486877,0.7898739624023438,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.805225670337677},{"x":0.534453809261322,"y":0.805225670337677},{"x":0.534453809261322,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9813812375068665,"str":"پنج","boundary":[0.5193277597427368,0.805225670337677,0.534453809261322,0.8135392069816589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.805225670337677},{"x":0.534453809261322,"y":0.805225670337677},{"x":0.534453809261322,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9813812375068665,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.798225670337677,0.539453809261322,0.8205392069816589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17339667677879333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.17339667677879333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9550226330757141,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.17339667677879333,0.24033613502979279,0.18289786577224731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17339667677879333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.17339667677879333},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9550226330757141,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.16639667677879333,0.2453361350297928,0.18989786577224732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19596199691295624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20427553355693817},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9595515131950378,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.19596199691295624,0.2386554628610611,0.20427553355693817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19596199691295624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20427553355693817},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9595515131950378,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.18896199691295623,0.2436554628610611,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2173396646976471},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9444580674171448,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21680672466754913,0.2173396646976471,0.24033613502979279,0.22446556389331818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2173396646976471},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9444580674171448,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2103396646976471,0.2453361350297928,0.23146556389331818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9652066826820374,"str":"۱۹۵","boundary":[0.21680672466754913,0.2375296950340271,0.2386554628610611,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2375296950340271},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9652066826820374,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2305296950340271,0.2436554628610611,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9528372287750244,"str":"۲۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.25890737771987915,0.2386554628610611,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9528372287750244,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25190737771987914,0.2436554628610611,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28859856724739075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9200333952903748,"str":"۲۰۸","boundary":[0.21344538033008575,0.27909737825393677,0.2386554628610611,0.28859856724739075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28859856724739075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9200333952903748,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.27209737825393676,0.2436554628610611,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30166271328926086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9292808175086975,"str":"۲۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.30166271328926086,0.2386554628610611,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30166271328926086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9292808175086975,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29466271328926086,0.2436554628610611,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9519273042678833,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.34916865825653076,0.23529411852359772,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23529411852359772,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9519273042678833,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34216865825653076,0.24029411852359772,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.6210441589355469,"str":"۲۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3752969205379486,0.2386554628610611,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.6210441589355469,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3682969205379486,0.2436554628610611,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8560883402824402,"str":"۲۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4002375304698944,0.2386554628610611,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8560883402824402,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3932375304698944,0.2436554628610611,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9477124214172363,"str":"۲۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.42399048805236816,0.2369747906923294,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9477124214172363,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.41699048805236816,0.2419747906923294,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9654791355133057,"str":"۲۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.44893112778663635,0.24033613502979279,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9654791355133057,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44193112778663635,0.2453361350297928,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9741749167442322,"str":"۲۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4726840853691101,0.2386554628610611,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9741749167442322,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4656840853691101,0.2436554628610611,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.945380449295044,"str":"۲۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.49643704295158386,0.2386554628610611,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.945380449295044,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48943704295158386,0.2436554628610611,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.966062068939209,"str":"۲۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5201900005340576,0.2369747906923294,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.966062068939209,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5131900005340576,0.2419747906923294,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9389097690582275,"str":"۲۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5475059151649475,0.24369747936725616,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9389097690582275,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5405059151649475,0.24869747936725617,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9311907887458801,"str":"۲۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5736342072486877,0.24369747936725616,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9311907887458801,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5666342072486877,0.24869747936725617,0.5901353664398193],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/FOvFaMumShjDUaXL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/delTjZypOGcLXMFy.jpg","blurred":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/YuIlzcogQrmHiYam.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/yFnERyMSVgaHldwt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/pUqylBbEDQMPuUNB.jpg","blurred":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/xmMfyzbsobjlbzRr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0003725238613731221,0.998666831417244,0.9990198458945667]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7865546345710754,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9887968301773071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7176470756530762,0.3206650912761688,0.7865546345710754,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7865546345710754,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9887968301773071,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.3136650912761688,0.7915546345710754,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7882353067398071,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7764706015586853,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9941765069961548,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7764706015586853,0.3479810059070587,0.7882353067398071,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7680672407150269,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9905634522438049,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.7411764860153198,0.3479810059070587,0.7680672407150269,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36342042684555054},{"x":0.702521026134491,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9957881569862366,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.702521026134491,0.3479810059070587,0.7327731251716614,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7008403539657593,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9895439147949219,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6974790096282959,0.3479810059070587,0.7008403539657593,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36342042684555054},{"x":0.658823549747467,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.992681622505188,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.658823549747467,0.3479810059070587,0.6873949766159058,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.990028977394104,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6268907785415649,0.3479810059070587,0.6487395167350769,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9799582958221436,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5915966629981995,0.3479810059070587,0.6134454011917114,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5764706134796143,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9871621131896973,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.5378151535987854,0.3479810059070587,0.5764706134796143,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3479810059070587},{"x":0.529411792755127,"y":0.3479810059070587},{"x":0.529411792755127,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9947189092636108,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5193277597427368,0.3479810059070587,0.529411792755127,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5109243988990784,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4957983195781708,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9935985803604126,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.4957983195781708,0.3479810059070587,0.5109243988990784,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3479810059070587},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3479810059070587},{"x":0.48571428656578064,"y":0.36342042684555054},{"x":0.48235294222831726,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9689444899559021,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.48235294222831726,0.3479810059070587,0.48571428656578064,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4420168101787567,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9877469539642334,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.4420168101787567,0.3479810059070587,0.4773109257221222,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3479810059070587},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3479810059070587},{"x":0.43361344933509827,"y":0.36342042684555054},{"x":0.40672269463539124,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9938094019889832,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.40672269463539124,0.3479810059070587,0.43361344933509827,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3983193337917328,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3932773172855377,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9873557686805725,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3932773172855377,0.3479810059070587,0.3983193337917328,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3848739564418793,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3529411852359772,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9908881783485413,"dir":"rtl","str":"تبادل","boundary":[0.3529411852359772,0.3479810059070587,0.3848739564418793,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3445378243923187,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3008403480052948,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9925652146339417,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.3008403480052948,0.3479810059070587,0.3445378243923187,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3479810059070587},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3479810059070587},{"x":0.29579833149909973,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2840336263179779,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9275354146957397,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.2840336263179779,0.3479810059070587,0.29579833149909973,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3479810059070587},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3479810059070587},{"x":0.27563026547431946,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9886002540588379,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.2386554628610611,0.3479810059070587,0.27563026547431946,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3479810059070587},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9830113649368286,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.3479810059070587,0.22857142984867096,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900445938110352,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.7546218633651733,0.37410926818847656,0.7848739624023438,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9914037585258484,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.6840336322784424,0.37410926818847656,0.7478991746902466,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9878849387168884,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.6470588445663452,0.37410926818847656,0.6773109436035156,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6386554837226868,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9906451106071472,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.37410926818847656,0.6386554837226868,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.99030601978302,"dir":"rtl","str":"استراتژیک","boundary":[0.5647059082984924,0.37410926818847656,0.6268907785415649,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5579832196235657,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9927062392234802,"dir":"rtl","str":"ازجمله","boundary":[0.5210084319114685,0.37410926818847656,0.5579832196235657,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9944652915000916,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.48403361439704895,0.37410926818847656,0.5142857432365417,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4756302535533905,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3871733844280243},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9867784976959229,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.37410926818847656,0.4756302535533905,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4638655483722687,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3871733844280243},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9926438927650452,"dir":"rtl","str":"تعاملات","boundary":[0.41680672764778137,0.37410926818847656,0.4638655483722687,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4100840389728546,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3871733844280243},{"x":0.364705890417099,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9917295575141907,"dir":"rtl","str":"حاکمیتی","boundary":[0.364705890417099,0.37410926818847656,0.4100840389728546,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3613445460796356,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3871733844280243},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9850937128067017,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35630252957344055,0.37410926818847656,0.3613445460796356,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3478991687297821,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9902815222740173,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.3042016923427582,0.37410926818847656,0.3478991687297821,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656},{"x":0.29579833149909973,"y":0.37410926818847656},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9873477816581726,"dir":"rtl","str":"زیرساختهای","boundary":[0.21512605249881744,0.37410926818847656,0.29579833149909973,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4121140241622925},{"x":0.75126051902771,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9836658239364624,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.75126051902771,0.39904987812042236,0.7831932902336121,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9680989384651184,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.39904987812042236,0.7378151416778564,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9878803491592407,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6941176652908325,0.39904987812042236,0.7210084199905396,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.39904987812042236},{"x":0.680672287940979,"y":0.39904987812042236},{"x":0.680672287940979,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9794971942901611,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6554622054100037,0.39904987812042236,0.680672287940979,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9448158740997314,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.39904987812042236,0.6420168280601501,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9839965105056763,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5714285969734192,0.39904987812042236,0.6252101063728333,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9848016500473022,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.5142857432365417,0.39904987812042236,0.5596638917922974,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9722844362258911,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.39904987812042236,0.5142857432365417,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.39904987812042236},{"x":0.49747899174690247,"y":0.39904987812042236},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4121140241622925},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.987622857093811,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.45378151535987854,0.39904987812042236,0.49747899174690247,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.39904987812042236},{"x":0.45042017102241516,"y":0.39904987812042236},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9638357162475586,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.39904987812042236,0.45042017102241516,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43361344933509827,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4121140241622925},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9824310541152954,"dir":"rtl","str":"تعاملات","boundary":[0.38655462861061096,0.39904987812042236,0.43361344933509827,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.39904987812042236},{"x":0.37310925126075745,"y":0.39904987812042236},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4121140241622925},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9829022884368896,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.33949580788612366,0.39904987812042236,0.37310925126075745,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3361344635486603,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9681594967842102,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3310924470424652,0.39904987812042236,0.3361344635486603,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3176470696926117,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9797370433807373,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.2974790036678314,0.39904987812042236,0.3176470696926117,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.39904987812042236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.39904987812042236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4121140241622925},{"x":0.289075642824173,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9658636450767517,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.289075642824173,0.39904987812042236,0.29411765933036804,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.39904987812042236},{"x":0.27563026547431946,"y":0.39904987812042236},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9675472974777222,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.24369747936725616,0.39904987812042236,0.27563026547431946,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4121140241622925},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9533770084381104,"dir":"rtl","str":"وکار","boundary":[0.21848739683628082,0.39904987812042236,0.24201680719852448,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21848739683628082,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4121140241622925},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9061751365661621,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.39904987812042236,0.21848739683628082,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9874961376190186,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.7210084199905396,0.4228028357028961,0.7848739624023438,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9818956255912781,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.6655462384223938,0.4228028357028961,0.7109243869781494,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.961249053478241,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.4228028357028961,0.6571428775787354,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9735535383224487,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.6168067455291748,0.4228028357028961,0.6420168280601501,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4370546340942383},{"x":0.578151285648346,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.984769344329834,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.578151285648346,0.4228028357028961,0.6084033846855164,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9718180298805237,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.4228028357028961,0.5680672526359558,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9856058955192566,"dir":"rtl","str":"تعاملات","boundary":[0.5058823823928833,0.4228028357028961,0.5529412031173706,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9116463661193848,"dir":"rtl","str":"روزمره","boundary":[0.4588235318660736,0.4228028357028961,0.4957983195781708,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4228028357028961},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4228028357028961},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9807234406471252,"dir":"rtl","str":"آحاد","boundary":[0.4268907606601715,0.4228028357028961,0.44873949885368347,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4228028357028961},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4228028357028961},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.993940532207489,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.3848739564418793,0.4228028357028961,0.41680672764778137,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4228028357028961},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4228028357028961},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9917049407958984,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3680672347545624,0.4228028357028961,0.37478992342948914,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4228028357028961},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4228028357028961},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4370546340942383},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9941303730010986,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.32773110270500183,0.4228028357028961,0.35798320174217224,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9809169769287109,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3008403480052948,0.4228028357028961,0.3176470696926117,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4370546340942383},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9908878803253174,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.27563026547431946,0.4228028357028961,0.2974790036678314,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4228028357028961},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4228028357028961},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9764523506164551,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2722689211368561,0.4228028357028961,0.27563026547431946,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4228028357028961},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9873343110084534,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.21512605249881744,0.4228028357028961,0.26218488812446594,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9870878458023071,"dir":"rtl","str":"روزافزون","boundary":[0.7327731251716614,0.44893112778663635,0.7848739624023438,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9858464002609253,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7042016983032227,0.44893112778663635,0.7226890921592712,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9875950217247009,"dir":"rtl","str":"فضا","boundary":[0.6722689270973206,0.44893112778663635,0.6941176652908325,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6722689270973206,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9576029181480408,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.44893112778663635,0.6722689270973206,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.44893112778663635},{"x":0.658823549747467,"y":0.44893112778663635},{"x":0.658823549747467,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9862551093101501,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.44893112778663635,0.658823549747467,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9831521511077881,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.6151260733604431,0.44893112778663635,0.6369748115539551,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.44893112778663635},{"x":0.605042040348053,"y":0.44893112778663635},{"x":0.605042040348053,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9870983362197876,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5764706134796143,0.44893112778663635,0.605042040348053,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5663865804672241,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9845114946365356,"dir":"rtl","str":"فرصتهای","boundary":[0.5008403658866882,0.44893112778663635,0.5663865804672241,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4619952440261841},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9806662797927856,"dir":"rtl","str":"بیشمار","boundary":[0.44873949885368347,0.44893112778663635,0.4907563030719757,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.44893112778663635},{"x":0.44873949885368347,"y":0.44893112778663635},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9694628715515137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.44893112778663635,0.44873949885368347,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.44893112778663635},{"x":0.43361344933509827,"y":0.44893112778663635},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9724966883659363,"dir":"rtl","str":"تهدیدات","boundary":[0.3848739564418793,0.44893112778663635,0.43361344933509827,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.44893112778663635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.44893112778663635},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4619952440261841},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9743572473526001,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36974790692329407,0.44893112778663635,0.37310925126075745,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.44893112778663635},{"x":0.35798320174217224,"y":0.44893112778663635},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9905754327774048,"dir":"rtl","str":"مخاطرات","boundary":[0.3042016923427582,0.44893112778663635,0.35798320174217224,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.44893112778663635},{"x":0.29411765933036804,"y":0.44893112778663635},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9769815802574158,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.2655462324619293,0.44893112778663635,0.29411765933036804,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2554621994495392,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9760783910751343,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.21512605249881744,0.44893112778663635,0.2554621994495392,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.470308780670166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9946005344390869,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.470308780670166,0.7848739624023438,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.470308780670166},{"x":0.7663865685462952,"y":0.470308780670166},{"x":0.7663865685462952,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9936426281929016,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.7361344695091248,0.470308780670166,0.7663865685462952,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.470308780670166},{"x":0.7277311086654663,"y":0.470308780670166},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9938368201255798,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.6974790096282959,0.470308780670166,0.7277311086654663,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.470308780670166},{"x":0.6907563209533691,"y":0.470308780670166},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9972324967384338,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6655462384223938,0.470308780670166,0.6907563209533691,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.470308780670166},{"x":0.658823549747467,"y":0.470308780670166},{"x":0.658823549747467,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9912404417991638,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.470308780670166,0.658823549747467,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.470308780670166},{"x":0.6420168280601501,"y":0.470308780670166},{"x":0.6420168280601501,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6252101063728333,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.994242787361145,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6252101063728333,0.470308780670166,0.6420168280601501,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.470308780670166},{"x":0.6201680898666382,"y":0.470308780670166},{"x":0.6201680898666382,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9634818434715271,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6084033846855164,0.470308780670166,0.6201680898666382,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.470308780670166},{"x":0.5983193516731262,"y":0.470308780670166},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48812350630760193},{"x":0.583193302154541,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9969484806060791,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.583193302154541,0.470308780670166,0.5983193516731262,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.470308780670166},{"x":0.5764706134796143,"y":0.470308780670166},{"x":0.5764706134796143,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9940190315246582,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5579832196235657,0.470308780670166,0.5764706134796143,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.470308780670166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.470308780670166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48812350630760193},{"x":0.529411792755127,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9926478862762451,"dir":"rtl","str":"فضا","boundary":[0.529411792755127,0.470308780670166,0.5512605309486389,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.470308780670166},{"x":0.5226891040802002,"y":0.470308780670166},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9898980259895325,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.470308780670166,0.5226891040802002,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.470308780670166},{"x":0.5042017102241516,"y":0.470308780670166},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48812350630760193},{"x":0.46554622054100037,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9954640865325928,"dir":"rtl","str":"معرض","boundary":[0.46554622054100037,0.470308780670166,0.5042017102241516,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.470308780670166},{"x":0.4588235318660736,"y":0.470308780670166},{"x":0.4588235318660736,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43529412150382996,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9962652921676636,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.43529412150382996,0.470308780670166,0.4588235318660736,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.470308780670166},{"x":0.4268907606601715,"y":0.470308780670166},{"x":0.4268907606601715,"y":0.48812350630760193},{"x":0.38991597294807434,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9902856945991516,"dir":"rtl","str":"حملات","boundary":[0.38991597294807434,0.470308780670166,0.4268907606601715,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.470308780670166},{"x":0.38655462861061096,"y":0.470308780670166},{"x":0.38655462861061096,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3815126121044159,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9930205941200256,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3815126121044159,0.470308780670166,0.38655462861061096,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.470308780670166},{"x":0.37310925126075745,"y":0.470308780670166},{"x":0.37310925126075745,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3294117748737335,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9808204770088196,"dir":"rtl","str":"آسیبها","boundary":[0.3294117748737335,0.470308780670166,0.37310925126075745,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.470308780670166},{"x":0.32268908619880676,"y":0.470308780670166},{"x":0.32268908619880676,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3176470696926117,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9845167398452759,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3176470696926117,0.470308780670166,0.32268908619880676,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.470308780670166},{"x":0.31092438101768494,"y":0.470308780670166},{"x":0.31092438101768494,"y":0.48812350630760193},{"x":0.26386556029319763,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.993754506111145,"dir":"rtl","str":"چالشها","boundary":[0.26386556029319763,0.470308780670166,0.31092438101768494,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.470308780670166},{"x":0.2554621994495392,"y":0.470308780670166},{"x":0.2554621994495392,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24873949587345123,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.995768666267395,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24873949587345123,0.470308780670166,0.2554621994495392,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.470308780670166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9916303157806396,"dir":"rtl","str":"شنود","boundary":[0.21512605249881744,0.470308780670166,0.24201680719852448,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9842920303344727,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7344537973403931,0.49881234765052795,0.7848739624023438,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7260504364967346,"y":0.510688841342926},{"x":0.702521026134491,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9883160591125488,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.702521026134491,0.49881234765052795,0.7260504364967346,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.510688841342926},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9888772368431091,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.49881234765052795,0.6941176652908325,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.49881234765052795},{"x":0.680672287940979,"y":0.49881234765052795},{"x":0.680672287940979,"y":0.510688841342926},{"x":0.6369748115539551,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9939077496528625,"dir":"rtl","str":"ارزشمند","boundary":[0.6369748115539551,0.49881234765052795,0.680672287940979,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6352941393852234,"y":0.510688841342926},{"x":0.6302521228790283,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9552281498908997,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6302521228790283,0.49881234765052795,0.6352941393852234,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6218487620353699,"y":0.510688841342926},{"x":0.5932773351669312,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9907652735710144,"dir":"rtl","str":"نقض","boundary":[0.5932773351669312,0.49881234765052795,0.6218487620353699,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5848739743232727,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5848739743232727,"y":0.510688841342926},{"x":0.5546218752861023,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9910968542098999,"dir":"rtl","str":"حریم","boundary":[0.5546218752861023,0.49881234765052795,0.5848739743232727,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5462185144424438,"y":0.510688841342926},{"x":0.4941176474094391,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9905001521110535,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.4941176474094391,0.49881234765052795,0.5462185144424438,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.49881234765052795},{"x":0.48571428656578064,"y":0.49881234765052795},{"x":0.48571428656578064,"y":0.510688841342926},{"x":0.462184876203537,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9968835115432739,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.462184876203537,0.49881234765052795,0.48571428656578064,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.49881234765052795},{"x":0.45378151535987854,"y":0.49881234765052795},{"x":0.45378151535987854,"y":0.510688841342926},{"x":0.44873949885368347,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9931862950325012,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.49881234765052795,0.45378151535987854,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.49881234765052795},{"x":0.43865546584129333,"y":0.49881234765052795},{"x":0.43865546584129333,"y":0.510688841342926},{"x":0.40504202246665955,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9908133149147034,"dir":"rtl","str":"نهادها","boundary":[0.40504202246665955,0.49881234765052795,0.43865546584129333,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3966386616230011,"y":0.510688841342926},{"x":0.38991597294807434,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9917133450508118,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.38991597294807434,0.49881234765052795,0.3966386616230011,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3815126121044159,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3815126121044159,"y":0.510688841342926},{"x":0.33949580788612366,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9854917526245117,"dir":"rtl","str":"تخریب","boundary":[0.33949580788612366,0.49881234765052795,0.3815126121044159,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3310924470424652,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3310924470424652,"y":0.510688841342926},{"x":0.27731093764305115,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9872514009475708,"dir":"rtl","str":"بانکهای","boundary":[0.27731093764305115,0.49881234765052795,0.3310924470424652,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.267226904630661,"y":0.49881234765052795},{"x":0.267226904630661,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9888976812362671,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.21512605249881744,0.49881234765052795,0.267226904630661,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9946939945220947,"dir":"rtl","str":"حساس","boundary":[0.7428571581840515,0.519002377986908,0.7831932902336121,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.519002377986908},{"x":0.7361344695091248,"y":0.519002377986908},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9932586550712585,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.519002377986908,0.7361344695091248,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.519002377986908},{"x":0.7226890921592712,"y":0.519002377986908},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9964171648025513,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6941176652908325,0.519002377986908,0.7226890921592712,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.519002377986908},{"x":0.6857143044471741,"y":0.519002377986908},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.994691014289856,"dir":"rtl","str":"اختلال","boundary":[0.6470588445663452,0.519002377986908,0.6857143044471741,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.519002377986908},{"x":0.6386554837226868,"y":0.519002377986908},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9925277829170227,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.519002377986908,0.6386554837226868,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.519002377986908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.519002377986908},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9905683398246765,"dir":"rtl","str":"زیرساختهای","boundary":[0.5394958257675171,0.519002377986908,0.6201680898666382,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.519002377986908},{"x":0.5310924649238586,"y":0.519002377986908},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9870167970657349,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.49747899174690247,0.519002377986908,0.5310924649238586,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.519002377986908},{"x":0.4907563030719757,"y":0.519002377986908},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5368170738220215},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9959157705307007,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.46890756487846375,0.519002377986908,0.4907563030719757,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.519002377986908},{"x":0.462184876203537,"y":0.519002377986908},{"x":0.462184876203537,"y":0.5368170738220215},{"x":0.440336138010025,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9954944849014282,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.440336138010025,0.519002377986908,0.462184876203537,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.519002377986908},{"x":0.43865546584129333,"y":0.519002377986908},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5368170738220215},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.981853187084198,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.519002377986908,0.43865546584129333,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.519002377986908},{"x":0.4268907606601715,"y":0.519002377986908},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9840085506439209,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.4151260554790497,0.519002377986908,0.4268907606601715,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.519002377986908},{"x":0.4117647111415863,"y":0.519002377986908},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.989536702632904,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.3781512677669525,0.519002377986908,0.4117647111415863,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.519002377986908},{"x":0.3630252182483673,"y":0.519002377986908},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9929389953613281,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3529411852359772,0.519002377986908,0.3630252182483673,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.519002377986908},{"x":0.3462184965610504,"y":0.519002377986908},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5368170738220215},{"x":0.31596639752388,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8859459757804871,"dir":"rtl","str":"مقوله","boundary":[0.31596639752388,0.519002377986908,0.3462184965610504,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.519002377986908},{"x":0.30924370884895325,"y":0.519002377986908},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5368170738220215},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9891599416732788,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.27731093764305115,0.519002377986908,0.30924370884895325,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.519002377986908},{"x":0.2689075767993927,"y":0.519002377986908},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9794713854789734,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.2369747906923294,0.519002377986908,0.2689075767993927,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908},{"x":0.22857142984867096,"y":0.519002377986908},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.92484450340271,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.21512605249881744,0.519002377986908,0.22857142984867096,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9906147718429565,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7680672407150269,0.5475059151649475,0.7831932902336121,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9907282590866089,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.7411764860153198,0.5475059151649475,0.7647058963775635,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9824121594429016,"dir":"rtl","str":"حوزههای","boundary":[0.6773109436035156,0.5475059151649475,0.7310924530029297,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9766412377357483,"dir":"rtl","str":"وسیعی","boundary":[0.6285714507102966,0.5522565245628357,0.6655462384223938,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9859545826911926,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.5915966629981995,0.5451306700706482,0.6168067455291748,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5361344814300537,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9862862825393677,"dir":"rtl","str":"حاکمیت","boundary":[0.5361344814300537,0.5451306700706482,0.5798319578170776,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5463182926177979},{"x":0.534453809261322,"y":0.5463182926177979},{"x":0.534453809261322,"y":0.559382438659668},{"x":0.529411792755127,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9729142189025879,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.5463182926177979,0.534453809261322,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5193277597427368,"y":0.559382438659668},{"x":0.4605042040348053,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9846670031547546,"dir":"rtl","str":"شبکههای","boundary":[0.4605042040348053,0.5463182926177979,0.5193277597427368,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5463182926177979},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5463182926177979},{"x":0.45042017102241516,"y":0.559382438659668},{"x":0.40672269463539124,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9952335357666016,"dir":"rtl","str":"ارتباطی","boundary":[0.40672269463539124,0.5463182926177979,0.45042017102241516,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3966386616230011,"y":0.559382438659668},{"x":0.39159664511680603,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9940145611763,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.5475059151649475,0.3966386616230011,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3815126121044159,"y":0.559382438659668},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9798216223716736,"dir":"rtl","str":"شبکههای","boundary":[0.32436975836753845,0.5475059151649475,0.3815126121044159,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9888774752616882,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2689075767993927,0.5475059151649475,0.3142857253551483,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5475059151649475},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5475059151649475},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9805052280426025,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2537815272808075,0.5475059151649475,0.25882354378700256,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9905461668968201,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.21512605249881744,0.5475059151649475,0.24369747936725616,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.75126051902771,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9895730018615723,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.75126051902771,0.570071280002594,0.7848739624023438,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594},{"x":0.7428571581840515,"y":0.570071280002594},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9928759336471558,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7361344695091248,0.570071280002594,0.7428571581840515,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.570071280002594},{"x":0.7277311086654663,"y":0.570071280002594},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9890690445899963,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.6991596817970276,0.570071280002594,0.7277311086654663,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.570071280002594},{"x":0.6974790096282959,"y":0.570071280002594},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.982814610004425,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6739495992660522,0.570071280002594,0.6974790096282959,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9955753684043884,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6453781723976135,0.570071280002594,0.6655462384223938,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.570071280002594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.570071280002594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9926778674125671,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.6151260733604431,0.570071280002594,0.6369748115539551,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.570071280002594},{"x":0.6151260733604431,"y":0.570071280002594},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9779852628707886,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.570071280002594,0.6151260733604431,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.570071280002594},{"x":0.6033613681793213,"y":0.570071280002594},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5855106711387634},{"x":0.578151285648346,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9890561699867249,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.578151285648346,0.570071280002594,0.6033613681793213,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.570071280002594},{"x":0.5697479248046875,"y":0.570071280002594},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9958457946777344,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5630252361297607,0.570071280002594,0.5697479248046875,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.570071280002594},{"x":0.5546218752861023,"y":0.570071280002594},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5855106711387634},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.988603949546814,"dir":"rtl","str":"مؤلفههای","boundary":[0.49747899174690247,0.570071280002594,0.5546218752861023,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.570071280002594},{"x":0.4907563030719757,"y":0.570071280002594},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5855106711387634},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9843547940254211,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.45210084319114685,0.570071280002594,0.4907563030719757,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.570071280002594},{"x":0.4436974823474884,"y":0.570071280002594},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5855106711387634},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9873810410499573,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43865546584129333,0.570071280002594,0.4436974823474884,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.570071280002594},{"x":0.4302521049976349,"y":0.570071280002594},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9910948872566223,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.4100840389728546,0.570071280002594,0.4302521049976349,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.570071280002594},{"x":0.40336135029792786,"y":0.570071280002594},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5855106711387634},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9971069097518921,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39159664511680603,0.570071280002594,0.40336135029792786,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.570071280002594},{"x":0.3831932842731476,"y":0.570071280002594},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9933921098709106,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.3529411852359772,0.570071280002594,0.3831932842731476,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.570071280002594},{"x":0.3445378243923187,"y":0.570071280002594},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5855106711387634},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9863742589950562,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.31092438101768494,0.570071280002594,0.3445378243923187,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.570071280002594},{"x":0.3025210201740265,"y":0.570071280002594},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5855106711387634},{"x":0.267226904630661,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9883569478988647,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.267226904630661,0.570071280002594,0.3025210201740265,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.570071280002594},{"x":0.26050421595573425,"y":0.570071280002594},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9896986484527588,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.23361344635486603,0.570071280002594,0.26050421595573425,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9708443284034729,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2201680690050125,0.570071280002594,0.22521008551120758,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9905983805656433,"dir":"rtl","str":"تبادل","boundary":[0.7546218633651733,0.5950118899345398,0.7848739624023438,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9907401204109192,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6957983374595642,0.5950118899345398,0.7462185025215149,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9881358742713928,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6857143044471741,0.5950118899345398,0.6873949766159058,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9837663173675537,"dir":"rtl","str":"افتا","boundary":[0.6655462384223938,0.5950118899345398,0.6840336322784424,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9765544533729553,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6605042219161987,0.5950118899345398,0.6638655662536621,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9824478626251221,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.5950118899345398,0.6605042219161987,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9919835329055786,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6117647290229797,0.5950118899345398,0.6487395167350769,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9972708821296692,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5680672526359558,0.5950118899345398,0.6033613681793213,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9964544177055359,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5495798587799072,0.5950118899345398,0.5596638917922974,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6116389632225037},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9890239834785461,"dir":"rtl","str":"رمزنگاری","boundary":[0.48571428656578064,0.5950118899345398,0.5411764979362488,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9907525181770325,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.5950118899345398,0.4773109257221222,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5950118899345398},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5950118899345398},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9896905422210693,"dir":"rtl","str":"پروتکلهای","boundary":[0.3966386616230011,0.5950118899345398,0.46554622054100037,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5950118899345398},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5950118899345398},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6116389632225037},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9880203008651733,"dir":"rtl","str":"رمزنگاشتی","boundary":[0.32436975836753845,0.5950118899345398,0.38823530077934265,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5950118899345398},{"x":0.31596639752388,"y":0.5950118899345398},{"x":0.31596639752388,"y":0.6116389632225037},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9939498901367188,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29411765933036804,0.5950118899345398,0.31596639752388,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5950118899345398},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9719060063362122,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2857142984867096,0.5950118899345398,0.29243698716163635,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9858441352844238,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2689075767993927,0.5950118899345398,0.2806722819805145,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5950118899345398},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5950118899345398},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.990926206111908,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.2369747906923294,0.5950118899345398,0.26218488812446594,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5950118899345398},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9756693840026855,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.5950118899345398,0.22689075767993927,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9910808801651001,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.7529411911964417,0.6187648177146912,0.7848739624023438,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9866420030593872,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.7142857313156128,0.6187648177146912,0.7462185025215149,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6187648177146912},{"x":0.707563042640686,"y":0.6187648177146912},{"x":0.707563042640686,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9888426065444946,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6890756487846375,0.6187648177146912,0.707563042640686,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9920217394828796,"dir":"rtl","str":"فضا","boundary":[0.6605042219161987,0.6187648177146912,0.6823529601097107,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6187648177146912},{"x":0.653781533241272,"y":0.6187648177146912},{"x":0.653781533241272,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9955578446388245,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6252101063728333,0.6187648177146912,0.653781533241272,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9948643445968628,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5915966629981995,0.6187648177146912,0.6184874176979065,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9906521439552307,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.6187648177146912,0.5848739743232727,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.925868809223175,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5327731370925903,0.6187648177146912,0.5731092691421509,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6353919506072998},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9922428131103516,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.48739495873451233,0.6187648177146912,0.5260504484176636,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9951595067977905,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4739495813846588,0.6187648177146912,0.48067227005958557,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6187648177146912},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6187648177146912},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6353919506072998},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9933860898017883,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.41848739981651306,0.6187648177146912,0.46722689270973206,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9824793934822083,"dir":"rtl","str":"رمزنگاشتی","boundary":[0.3495798408985138,0.6187648177146912,0.4117647111415863,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6187648177146912},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6187648177146912},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8990750312805176,"dir":"rtl","str":"عملاً","boundary":[0.3142857253551483,0.6187648177146912,0.34117648005485535,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6187648177146912},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6187648177146912},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9818085432052612,"dir":"rtl","str":"ناممکن","boundary":[0.2655462324619293,0.6187648177146912,0.30756303668022156,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6353919506072998},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9960748553276062,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.23361344635486603,0.6187648177146912,0.2571428716182709,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9729918837547302,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.6187648177146912,0.23193277418613434,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6472684144973755},{"x":0.75126051902771,"y":0.6472684144973755},{"x":0.75126051902771,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9845674633979797,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7126050591468811,0.6472684144973755,0.75126051902771,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9827659130096436,"dir":"rtl","str":"رمزشناسی","boundary":[0.6453781723976135,0.6472684144973755,0.7042016983032227,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6591448783874512},{"x":0.63193279504776,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.977687418460846,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.6472684144973755,0.6369748115539551,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9867068529129028,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.5915966629981995,0.6472684144973755,0.6235294342041016,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6472684144973755},{"x":0.583193302154541,"y":0.6472684144973755},{"x":0.583193302154541,"y":0.6591448783874512},{"x":0.561344563961029,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9945817589759827,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.561344563961029,0.6472684144973755,0.583193302154541,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9889343976974487,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.4907563030719757,0.6472684144973755,0.5529412031173706,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6472684144973755},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6472684144973755},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9901008605957031,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.4453781545162201,0.6472684144973755,0.48067227005958557,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6472684144973755},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6472684144973755},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9929036498069763,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.4100840389728546,0.6472684144973755,0.43697479367256165,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6472684144973755},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6591448783874512},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.99208003282547,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.38823530077934265,0.6472684144973755,0.40336135029792786,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9889512062072754,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.3495798408985138,0.6472684144973755,0.3815126121044159,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6472684144973755},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6472684144973755},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9905210733413696,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.3126050531864166,0.6472684144973755,0.34117648005485535,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6472684144973755},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6472684144973755},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6591448783874512},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9924477338790894,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.26386556029319763,0.6472684144973755,0.30588236451148987,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9917625188827515,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2504201829433441,0.6472684144973755,0.2554621994495392,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6472684144973755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6472684144973755},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9903808236122131,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.21512605249881744,0.6472684144973755,0.24201680719852448,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9855016469955444,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3409810059070587,0.7932353067398071,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9890741109848022,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.6698337197303772,0.7848739624023438,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9929013848304749,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7495798468589783,0.6698337197303772,0.7680672407150269,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9819386601448059,"dir":"rtl","str":"ویژگیها","boundary":[0.6941176652908325,0.6698337197303772,0.7428571581840515,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6864607930183411},{"x":0.653781533241272,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9908175468444824,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.653781533241272,0.6698337197303772,0.6857143044471741,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9904227256774902,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.6285714507102966,0.6698337197303772,0.6504201889038086,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9957598447799683,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5882353186607361,0.6698337197303772,0.6218487620353699,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9971442818641663,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5647059082984924,0.6698337197303772,0.5798319578170776,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6864607930183411},{"x":0.561344563961029,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9959264993667603,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.6698337197303772,0.5647059082984924,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.996124804019928,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5462185144424438,0.6698337197303772,0.5546218752861023,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9256272912025452,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5126050710678101,0.6698337197303772,0.5394958257675171,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6864607930183411},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9853574633598328,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.48739495873451233,0.6698337197303772,0.5042017102241516,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6698337197303772},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6698337197303772},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9849334359169006,"dir":"rtl","str":"ویژگیها","boundary":[0.4302521049976349,0.6698337197303772,0.48067227005958557,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6698337197303772},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6698337197303772},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6864607930183411},{"x":0.413445383310318,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9906373620033264,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.413445383310318,0.6698337197303772,0.42352941632270813,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6698337197303772},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6698337197303772},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9929834604263306,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.3848739564418793,0.6698337197303772,0.40504202246665955,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6698337197303772},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6698337197303772},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9966782331466675,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3630252182483673,0.6698337197303772,0.37310925126075745,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6698337197303772},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6698337197303772},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9966112971305847,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.3294117748737335,0.6698337197303772,0.35630252957344055,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9951245188713074,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.3042016923427582,0.6698337197303772,0.3210084140300751,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9962747097015381,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.2705882489681244,0.6698337197303772,0.2991596758365631,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6698337197303772},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6698337197303772},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9974288940429688,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.24369747936725616,0.6698337197303772,0.26386556029319763,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9860362410545349,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.6698337197303772,0.24369747936725616,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9843482971191406,"dir":"rtl","str":"رمزشناسی","boundary":[0.7058823704719543,0.7019002437591553,0.7613445520401001,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7019002437591553},{"x":0.702521026134491,"y":0.7019002437591553},{"x":0.702521026134491,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9252561330795288,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6957983374595642,0.7019002437591553,0.702521026134491,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7173396944999695},{"x":0.653781533241272,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9704139232635498,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.653781533241272,0.7019002437591553,0.6857143044471741,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9792827367782593,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6218487620353699,0.7019002437591553,0.6420168280601501,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9836300611495972,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5899159908294678,0.7019002437591553,0.6151260733604431,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.971291184425354,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5764706134796143,0.7019002437591553,0.5865546464920044,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9916719198226929,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5327731370925903,0.7019002437591553,0.5596638917922974,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7173396944999695},{"x":0.507563054561615,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9865008592605591,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.507563054561615,0.7019002437591553,0.5226891040802002,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7173396944999695},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9863394498825073,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.46890756487846375,0.7019002437591553,0.4941176474094391,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7019002437591553},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7019002437591553},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7173396944999695},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.984588623046875,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45042017102241516,0.7019002437591553,0.46722689270973206,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7173396944999695},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9803919792175293,"dir":"rtl","str":"وسیعی","boundary":[0.39159664511680603,0.7019002437591553,0.4302521049976349,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7173396944999695},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9895548820495605,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37310925126075745,0.7019002437591553,0.3815126121044159,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7173396944999695},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9883013367652893,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.34285715222358704,0.7019002437591553,0.3630252182483673,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7173396944999695},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9441959857940674,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32773110270500183,0.7019002437591553,0.3361344635486603,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7019002437591553},{"x":0.31596639752388,"y":0.7019002437591553},{"x":0.31596639752388,"y":0.7173396944999695},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9819473028182983,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.29075631499290466,0.7019002437591553,0.31596639752388,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7019002437591553},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7019002437591553},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7173396944999695},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9837214946746826,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.22689075767993927,0.7019002437591553,0.27899160981178284,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.937977135181427,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.7019002437591553,0.2218487411737442,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9925467371940613,"dir":"rtl","str":"مخابرات","boundary":[0.7159664034843445,0.7268408536911011,0.7613445520401001,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7422803044319153},{"x":0.707563042640686,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9939078092575073,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.707563042640686,0.7268408536911011,0.7126050591468811,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9941864013671875,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6756302714347839,0.7268408536911011,0.7008403539657593,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9949225783348083,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.6235294342041016,0.7268408536911011,0.6689075827598572,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9933236837387085,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.7268408536911011,0.6218487620353699,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9972805976867676,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5731092691421509,0.7268408536911011,0.6117647290229797,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7422803044319153},{"x":0.561344563961029,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9970582723617554,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.7268408536911011,0.5663865804672241,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9882782101631165,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.5159664154052734,0.7268408536911011,0.5546218752861023,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7268408536911011},{"x":0.507563054561615,"y":0.7268408536911011},{"x":0.507563054561615,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9939764738082886,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5008403658866882,0.7268408536911011,0.507563054561615,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9931802749633789,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.4638655483722687,0.7268408536911011,0.4941176474094391,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7268408536911011},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7268408536911011},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9852736592292786,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4436974823474884,0.7268408536911011,0.45546218752861023,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7268408536911011},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7268408536911011},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7422803044319153},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9935636520385742,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.41680672764778137,0.7268408536911011,0.43697479367256165,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7268408536911011},{"x":0.413445383310318,"y":0.7268408536911011},{"x":0.413445383310318,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9641211628913879,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.7268408536911011,0.413445383310318,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7422803044319153},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9864815473556519,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6628337197303772,0.7898739624023438,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7660332322120667},{"x":0.778151273727417,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.6019063591957092,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.778151273727417,0.7505938410758972,0.7831932902336121,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9812313914299011,"dir":"rtl","str":"حاکمیت","boundary":[0.7159664034843445,0.7505938410758972,0.7613445520401001,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9792267084121704,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.7505938410758972,0.7142857313156128,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9886929392814636,"dir":"rtl","str":"متولی","boundary":[0.6689075827598572,0.7505938410758972,0.7008403539657593,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9868040680885315,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6302521228790283,0.7505938410758972,0.6605042219161987,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9862678647041321,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.5899159908294678,0.7505938410758972,0.6218487620353699,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9898048639297485,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5697479248046875,0.7505938410758972,0.5815126299858093,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9902309775352478,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.5277311205863953,0.7505938410758972,0.5630252361297607,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9911879897117615,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4924369752407074,0.7505938410758972,0.5193277597427368,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7505938410758972},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7505938410758972},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7660332322120667},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9901508092880249,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48067227005958557,0.7505938410758972,0.48571428656578064,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9931699633598328,"dir":"rtl","str":"تبادل","boundary":[0.4436974823474884,0.7505938410758972,0.4739495813846588,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7505938410758972},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7505938410758972},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9936163425445557,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.3848739564418793,0.7505938410758972,0.43529412150382996,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9963881373405457,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3529411852359772,0.7505938410758972,0.3764705955982208,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9909880757331848,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.7505938410758972,0.3529411852359772,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7505938410758972},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7505938410758972},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7660332322120667},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9927124381065369,"dir":"rtl","str":"لذا","boundary":[0.32773110270500183,0.7505938410758972,0.33949580788612366,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9889469742774963,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.2857142984867096,0.7505938410758972,0.3193277418613434,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7660332322120667},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9849103093147278,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27731093764305115,0.7505938410758972,0.2823529541492462,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9848799705505371,"dir":"rtl","str":"راهبری","boundary":[0.22689075767993927,0.7505938410758972,0.2705882489681244,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9761546850204468,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.2201680690050125,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9896113872528076,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.7226890921592712,0.7731591463088989,0.7579832077026367,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9820135831832886,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6857143044471741,0.7731591463088989,0.7142857313156128,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9833294749259949,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.6067227125167847,0.7731591463088989,0.6689075827598572,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9872630834579468,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.5663865804672241,0.7731591463088989,0.5966386795043945,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7731591463088989},{"x":0.556302547454834,"y":0.7731591463088989},{"x":0.556302547454834,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9939494729042053,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.5159664154052734,0.7731591463088989,0.556302547454834,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7909738421440125},{"x":0.507563054561615,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9665577411651611,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.7731591463088989,0.5142857432365417,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7731591463088989},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7731591463088989},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7909738421440125},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9896464347839355,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.44873949885368347,0.7731591463088989,0.49747899174690247,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7731591463088989},{"x":0.440336138010025,"y":0.7731591463088989},{"x":0.440336138010025,"y":0.7909738421440125},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.986096978187561,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.7731591463088989,0.440336138010025,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9493948221206665,"dir":"rtl","str":"فناورانه","boundary":[0.3848739564418793,0.7731591463088989,0.4252100884914398,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7909738421440125},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9965716600418091,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.34117648005485535,0.7743467688560486,0.3764705955982208,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7743467688560486},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7909738421440125},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9884214401245117,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.32605043053627014,0.7743467688560486,0.3310924470424652,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7743467688560486},{"x":0.31596639752388,"y":0.7743467688560486},{"x":0.31596639752388,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9891509413719177,"dir":"rtl","str":"رمزشناسی","boundary":[0.2571428716182709,0.7743467688560486,0.31596639752388,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7743467688560486},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7743467688560486},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7909738421440125},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.987547755241394,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.23193277418613434,0.7743467688560486,0.24705882370471954,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7743467688560486},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9875490069389343,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.21512605249881744,0.7743467688560486,0.2235294133424759,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9831491112709045,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7435938410758972,0.7881932902336121,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7310924530029297,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.8502072095870972,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.7327731251716614,0.8028503656387329,0.7596638798713684,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7243697643280029,"y":0.815914511680603},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9933333992958069,"dir":"rtl","str":"حاکمیت","boundary":[0.6773109436035156,0.8016626834869385,0.7243697643280029,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.997328519821167,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6487395167350769,0.8004750609397888,0.6705882549285889,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9798897504806519,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.8016626834869385,0.6453781723976135,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9523360133171082,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.7934750609397888,0.7646638798713684,0.8252897567749023],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/XMdkKniakkgdhZLQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/vzvbDcaaBqpBxhhu.jpg","blurred":"/storage/books/6bb49d7f0c347a3a/pages/XycGMJdBQVSKAXpE.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00017928413413199562,0.9986696560763512,0.9990184353456928]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7613445520401001,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9812636971473694,"dir":"rtl","str":"افتا","boundary":[0.7445378303527832,0.1603325456380844,0.7613445520401001,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7260504364967346,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9856110215187073,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7260504364967346,0.1603325456380844,0.7361344695091248,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7243697643280029,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6941176652908325,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9874531030654907,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.6941176652908325,0.1603325456380844,0.7243697643280029,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6857143044471741,"y":0.17577196657657623},{"x":0.658823549747467,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9899246096611023,"dir":"rtl","str":"متأثر","boundary":[0.658823549747467,0.1603325456380844,0.6857143044471741,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6504201889038086,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6436975002288818,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9948509931564331,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6436975002288818,0.1603325456380844,0.6504201889038086,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6352941393852234,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5915966629981995,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9878430366516113,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5915966629981995,0.1603325456380844,0.6352941393852234,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.1603325456380844},{"x":0.583193302154541,"y":0.1603325456380844},{"x":0.583193302154541,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5546218752861023,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.985252857208252,"dir":"rtl","str":"سریع","boundary":[0.5546218752861023,0.1603325456380844,0.583193302154541,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5411764979362488,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9850437045097351,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.1603325456380844,0.5462185144424438,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5327731370925903,"y":0.17577196657657623},{"x":0.48403361439704895,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9864371418952942,"dir":"rtl","str":"چشمگیر","boundary":[0.48403361439704895,0.1603325456380844,0.5327731370925903,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.1603325456380844},{"x":0.4756302535533905,"y":0.1603325456380844},{"x":0.4756302535533905,"y":0.17577196657657623},{"x":0.46554622054100037,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9962292909622192,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46554622054100037,0.1603325456380844,0.4756302535533905,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.1603325456380844},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1603325456380844},{"x":0.4571428596973419,"y":0.17577196657657623},{"x":0.38991597294807434,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9914264678955078,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.38991597294807434,0.1603325456380844,0.4571428596973419,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.1603325456380844},{"x":0.3815126121044159,"y":0.1603325456380844},{"x":0.3815126121044159,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3478991687297821,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9963135719299316,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.3478991687297821,0.1603325456380844,0.3815126121044159,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.1603325456380844},{"x":0.33949580788612366,"y":0.1603325456380844},{"x":0.33949580788612366,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3344537913799286,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9937984347343445,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3344537913799286,0.1603325456380844,0.33949580788612366,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1603325456380844},{"x":0.32605043053627014,"y":0.1603325456380844},{"x":0.32605043053627014,"y":0.17577196657657623},{"x":0.25882354378700256,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9952542185783386,"dir":"rtl","str":"مورداستفاده","boundary":[0.25882354378700256,0.1603325456380844,0.32605043053627014,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.1603325456380844},{"x":0.2504201829433441,"y":0.1603325456380844},{"x":0.2504201829433441,"y":0.17577196657657623},{"x":0.22689075767993927,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9975900053977966,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.22689075767993927,0.1603325456380844,0.2504201829433441,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.1603325456380844},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1603325456380844},{"x":0.2235294133424759,"y":0.17577196657657623},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9852942228317261,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2201680690050125,0.1603325456380844,0.2235294133424759,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9885302782058716,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7344537973403931,0.18646080791950226,0.7613445520401001,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20071259140968323},{"x":0.707563042640686,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9954859614372253,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.707563042640686,0.18646080791950226,0.7260504364967346,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9850149750709534,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6974790096282959,0.18646080791950226,0.7042016983032227,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9952588081359863,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.6420168280601501,0.18646080791950226,0.6890756487846375,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9916092157363892,"dir":"rtl","str":"جاری","boundary":[0.6033613681793213,0.18646080791950226,0.6352941393852234,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9970158338546753,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5848739743232727,0.18646080791950226,0.5966386795043945,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5764706134796143,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5764706134796143,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.8976202011108398,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5495798587799072,0.18646080791950226,0.5764706134796143,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9837026596069336,"dir":"rtl","str":"رایانش","boundary":[0.5025210380554199,0.18646080791950226,0.5428571701049805,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4436974823474884,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9849101305007935,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.4436974823474884,0.18646080791950226,0.4957983195781708,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.18646080791950226},{"x":0.43529412150382996,"y":0.18646080791950226},{"x":0.43529412150382996,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9923989772796631,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4268907606601715,0.18646080791950226,0.43529412150382996,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9947695136070251,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.3949579894542694,0.18646080791950226,0.4151260554790497,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3848739564418793,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3848739564418793,"y":0.20071259140968323},{"x":0.35630252957344055,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9888195991516113,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.35630252957344055,0.18646080791950226,0.3848739564418793,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20071259140968323},{"x":0.33781513571739197,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9930049180984497,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.33781513571739197,0.18646080791950226,0.3478991687297821,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3294117748737335,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3294117748737335,"y":0.20071259140968323},{"x":0.30756303668022156,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.995283305644989,"dir":"rtl","str":"بروز","boundary":[0.30756303668022156,0.18646080791950226,0.3294117748737335,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3008403480052948,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3008403480052948,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9837435483932495,"dir":"rtl","str":"تهدیدات","boundary":[0.2521008551120758,0.18646080791950226,0.3008403480052948,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18646080791950226},{"x":0.24369747936725616,"y":0.18646080791950226},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9867173433303833,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.21512605249881744,0.18646080791950226,0.24369747936725616,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9866454601287842,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.7310924530029297,0.2125890702009201,0.7613445520401001,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9901021122932434,"dir":"rtl","str":"علیه","boundary":[0.7008403539657593,0.2125890702009201,0.7243697643280029,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.992149293422699,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6521008610725403,0.2125890702009201,0.6941176652908325,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9964864253997803,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6369748115539551,0.2125890702009201,0.6453781723976135,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9935799837112427,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.5546218752861023,0.2125890702009201,0.6302521228790283,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9886607527732849,"dir":"rtl","str":"رمزنگاری","boundary":[0.4924369752407074,0.2125890702009201,0.5478991866111755,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2125890702009201},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2125890702009201},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9906927347183228,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4739495813846588,0.2125890702009201,0.48571428656578064,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2125890702009201},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2125890702009201},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22446556389331818},{"x":0.440336138010025,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.8532534837722778,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.440336138010025,0.2125890702009201,0.46722689270973206,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2125890702009201},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2125890702009201},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22446556389331818},{"x":0.37310925126075745,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9894329905509949,"dir":"rtl","str":"الگوریتمها","boundary":[0.37310925126075745,0.2125890702009201,0.43361344933509827,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3663865625858307,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3613445460796356,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9875543117523193,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3613445460796356,0.2125890702009201,0.3663865625858307,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2125890702009201},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2125890702009201},{"x":0.35462185740470886,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2857142984867096,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9838206171989441,"dir":"rtl","str":"پروتکلهای","boundary":[0.2857142984867096,0.2125890702009201,0.35462185740470886,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2125890702009201},{"x":0.27899160981178284,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9850470423698425,"dir":"rtl","str":"رمزنگاشتی","boundary":[0.21512605249881744,0.2125890702009201,0.27899160981178284,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.235154390335083},{"x":0.7596638798713684,"y":0.235154390335083},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9903112649917603,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7378151416778564,0.235154390335083,0.7596638798713684,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.235154390335083},{"x":0.7277311086654663,"y":0.235154390335083},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9853289723396301,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.235154390335083,0.7277311086654663,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.235154390335083},{"x":0.7142857313156128,"y":0.235154390335083},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.989428699016571,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6705882549285889,0.235154390335083,0.7142857313156128,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.235154390335083},{"x":0.6605042219161987,"y":0.235154390335083},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900425672531128,"dir":"rtl","str":"وسیعی","boundary":[0.6235294342041016,0.235154390335083,0.6605042219161987,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.235154390335083},{"x":0.6134454011917114,"y":0.235154390335083},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.99454665184021,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6067227125167847,0.235154390335083,0.6134454011917114,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.989846408367157,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5848739743232727,0.235154390335083,0.5966386795043945,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.235154390335083},{"x":0.5747899413108826,"y":0.235154390335083},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9939993619918823,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5579832196235657,0.235154390335083,0.5747899413108826,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.235154390335083},{"x":0.5478991866111755,"y":0.235154390335083},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9915109276771545,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5210084319114685,0.235154390335083,0.5478991866111755,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.235154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.235154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9926204085350037,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5008403658866882,0.235154390335083,0.5109243988990784,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.235154390335083},{"x":0.4924369752407074,"y":0.235154390335083},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2517814636230469},{"x":0.462184876203537,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9924590587615967,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.462184876203537,0.235154390335083,0.4924369752407074,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.235154390335083},{"x":0.45210084319114685,"y":0.235154390335083},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2517814636230469},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9932504892349243,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.42016807198524475,0.235154390335083,0.45210084319114685,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.235154390335083},{"x":0.4117647111415863,"y":0.235154390335083},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2517814636230469},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9876388311386108,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.38823530077934265,0.235154390335083,0.4117647111415863,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.235154390335083},{"x":0.38655462861061096,"y":0.235154390335083},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9720468521118164,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.235154390335083,0.38655462861061096,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.235154390335083},{"x":0.37310925126075745,"y":0.235154390335083},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.98836749792099,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.3294117748737335,0.235154390335083,0.37310925126075745,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.235154390335083},{"x":0.32605043053627014,"y":0.235154390335083},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9613876938819885,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3210084140300751,0.235154390335083,0.32605043053627014,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.235154390335083},{"x":0.31092438101768494,"y":0.235154390335083},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8697245121002197,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.2840336263179779,0.235154390335083,0.31092438101768494,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.235154390335083},{"x":0.27394959330558777,"y":0.235154390335083},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9799127578735352,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.2504201829433441,0.235154390335083,0.27394959330558777,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.235154390335083},{"x":0.24705882370471954,"y":0.235154390335083},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9750466346740723,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.2218487411737442,0.235154390335083,0.24705882370471954,0.2517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9391721487045288,"str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.2422802895307541,0.7277311086654663,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7613445520401001,"y":0.275534451007843},{"x":0.7008403539657593,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9870746731758118,"dir":"rtl","str":"الگوریتمها","boundary":[0.7008403539657593,0.26365795731544495,0.7613445520401001,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6941176652908325,"y":0.275534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.992318332195282,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6554622054100037,0.2624703049659729,0.6941176652908325,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6487395167350769,"y":0.275534451007843},{"x":0.6067227125167847,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9924838542938232,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6067227125167847,0.2624703049659729,0.6487395167350769,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6000000238418579,"y":0.275534451007843},{"x":0.5915966629981995,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9929925203323364,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5915966629981995,0.2624703049659729,0.6000000238418579,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5865546464920044,"y":0.275534451007843},{"x":0.5747899413108826,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9956996440887451,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5747899413108826,0.2624703049659729,0.5865546464920044,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5680672526359558,"y":0.275534451007843},{"x":0.5411764979362488,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8676865100860596,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5411764979362488,0.2624703049659729,0.5680672526359558,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2624703049659729},{"x":0.534453809261322,"y":0.2624703049659729},{"x":0.534453809261322,"y":0.275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9873682260513306,"dir":"rtl","str":"حملات","boundary":[0.4924369752407074,0.2624703049659729,0.534453809261322,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2624703049659729},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2624703049659729},{"x":0.48403361439704895,"y":0.275534451007843},{"x":0.45546218752861023,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9891088604927063,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.45546218752861023,0.2624703049659729,0.48403361439704895,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4470588266849518,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4470588266849518,"y":0.275534451007843},{"x":0.41680672764778137,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9933505654335022,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.41680672764778137,0.26128265261650085,0.4470588266849518,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4084033668041229,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4084033668041229,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4000000059604645,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9942256212234497,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4000000059604645,0.26128265261650085,0.4084033668041229,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.26128265261650085},{"x":0.39159664511680603,"y":0.26128265261650085},{"x":0.39159664511680603,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3630252182483673,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9935954213142395,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.3630252182483673,0.26128265261650085,0.39159664511680603,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.26128265261650085},{"x":0.35630252957344055,"y":0.26128265261650085},{"x":0.35630252957344055,"y":0.27434679865837097},{"x":0.32436975836753845,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9947324991226196,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.32436975836753845,0.26128265261650085,0.35630252957344055,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3176470696926117,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3176470696926117,"y":0.27434679865837097},{"x":0.29579833149909973,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.997012734413147,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29579833149909973,0.26128265261650085,0.3176470696926117,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.26128265261650085},{"x":0.29411765933036804,"y":0.26128265261650085},{"x":0.29411765933036804,"y":0.27434679865837097},{"x":0.289075642824173,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9818292856216431,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.289075642824173,0.26128265261650085,0.29411765933036804,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.989872395992279,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7126050591468811,0.2921615242958069,0.75126051902771,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9961687326431274,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6672269105911255,0.2921615242958069,0.7042016983032227,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2921615242958069},{"x":0.658823549747467,"y":0.2921615242958069},{"x":0.658823549747467,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9929679036140442,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.2921615242958069,0.658823549747467,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8625258803367615,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6084033846855164,0.2921615242958069,0.6386554837226868,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9824523329734802,"dir":"rtl","str":"رمزشناسی","boundary":[0.5394958257675171,0.2921615242958069,0.6000000238418579,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9915704727172852,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5226891040802002,0.2921615242958069,0.5310924649238586,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9899923205375671,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5025210380554199,0.2921615242958069,0.5142857432365417,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9918132424354553,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.4756302535533905,0.2921615242958069,0.4941176474094391,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2921615242958069},{"x":0.462184876203537,"y":0.2921615242958069},{"x":0.462184876203537,"y":0.3076009452342987},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9911872148513794,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44873949885368347,0.2921615242958069,0.462184876203537,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.2921615242958069},{"x":0.440336138010025,"y":0.2921615242958069},{"x":0.440336138010025,"y":0.3076009452342987},{"x":0.413445383310318,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9902615547180176,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.413445383310318,0.2921615242958069,0.440336138010025,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2921615242958069},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2921615242958069},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8512765169143677,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.3764705955982208,0.2921615242958069,0.40504202246665955,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3076009452342987},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9878969788551331,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.3210084140300751,0.2921615242958069,0.3680672347545624,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3076009452342987},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9759007692337036,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29411765933036804,0.2921615242958069,0.3193277418613434,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9877403378486633,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.2655462324619293,0.2921615242958069,0.2840336263179779,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9894067049026489,"dir":"rtl","str":"متقارن","boundary":[0.22521008551120758,0.2921615242958069,0.2571428716182709,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9400624632835388,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.2921615242958069,0.2201680690050125,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9879874587059021,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.7596638798713684,0.31591448187828064,0.7848739624023438,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9738494157791138,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7142857313156128,0.31591448187828064,0.7478991746902466,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9901626110076904,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.6941176652908325,0.31591448187828064,0.7126050591468811,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9828842878341675,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.31591448187828064,0.6924369931221008,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.31591448187828064},{"x":0.680672287940979,"y":0.31591448187828064},{"x":0.680672287940979,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9880424737930298,"dir":"rtl","str":"سامانههای","boundary":[0.6201680898666382,0.31591448187828064,0.680672287940979,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9951027631759644,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.5932773351669312,0.31591448187828064,0.6117647290229797,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9906612038612366,"dir":"rtl","str":"نامتقارن","boundary":[0.5428571701049805,0.31591448187828064,0.5865546464920044,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5394958257675171,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9793141484260559,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.31591448187828064,0.5394958257675171,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5277311205863953,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3325415551662445},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9931816458702087,"dir":"rtl","str":"پروتکل","boundary":[0.48571428656578064,0.31591448187828064,0.5277311205863953,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.31591448187828064},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31591448187828064},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9824771881103516,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4588235318660736,0.31591448187828064,0.48235294222831726,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.31591448187828064},{"x":0.45042017102241516,"y":0.31591448187828064},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9888800382614136,"dir":"rtl","str":"رمزنگاشتی","boundary":[0.3932773172855377,0.31591448187828064,0.45042017102241516,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.31591448187828064},{"x":0.38991597294807434,"y":0.31591448187828064},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9685972332954407,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3831932842731476,0.31591448187828064,0.38991597294807434,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.31591448187828064},{"x":0.37478992342948914,"y":0.31591448187828064},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9808331727981567,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.3495798408985138,0.31591448187828064,0.37478992342948914,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3478991687297821,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3325415551662445},{"x":0.31596639752388,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9825061559677124,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.31596639752388,0.31591448187828064,0.3478991687297821,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.31591448187828064},{"x":0.30756303668022156,"y":0.31591448187828064},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9809260964393616,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3025210201740265,0.31591448187828064,0.30756303668022156,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.31591448187828064},{"x":0.29411765933036804,"y":0.31591448187828064},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9873476028442383,"dir":"rtl","str":"حملات","boundary":[0.2521008551120758,0.31591448187828064,0.29411765933036804,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9879152178764343,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.21512605249881744,0.31591448187828064,0.24537815153598785,0.3325415551662445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3230403661727905},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3230403661727905},{"x":0.30756303668022156,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3025210201740265,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9040274024009705,"str":"و","boundary":[0.3025210201740265,0.3230403661727905,0.30756303668022156,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9891800880432129,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.7579832077026367,0.34085512161254883,0.7848739624023438,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9754902124404907,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7478991746902466,0.34085512161254883,0.7529411911964417,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9901183843612671,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.34085512161254883,0.7394958138465881,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9902957081794739,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.6941176652908325,0.34085512161254883,0.7277311086654663,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9912856221199036,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.6504201889038086,0.34085512161254883,0.6857143044471741,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9914519786834717,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5899159908294678,0.34085512161254883,0.6420168280601501,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9805675745010376,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.5579832196235657,0.34085512161254883,0.5815126299858093,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5529412031173706,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3574821949005127},{"x":0.529411792755127,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9811598658561707,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.529411792755127,0.34085512161254883,0.5529412031173706,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9917845129966736,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.4941176474094391,0.34085512161254883,0.5142857432365417,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.34085512161254883},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34085512161254883},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9937543272972107,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4722689092159271,0.34085512161254883,0.48739495873451233,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4638655483722687,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3574821949005127},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.992461621761322,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.43697479367256165,0.34085512161254883,0.4638655483722687,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4302521049976349,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9875808954238892,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.4000000059604645,0.34085512161254883,0.4302521049976349,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.34085512161254883},{"x":0.39159664511680603,"y":0.34085512161254883},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3574821949005127},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9912707805633545,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.37310925126075745,0.34085512161254883,0.39159664511680603,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.34085512161254883},{"x":0.364705890417099,"y":0.34085512161254883},{"x":0.364705890417099,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9926332235336304,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3529411852359772,0.34085512161254883,0.364705890417099,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3462184965610504,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3574821949005127},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9916600584983826,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32773110270500183,0.34085512161254883,0.3462184965610504,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3574821949005127},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9954395294189453,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.29075631499290466,0.34085512161254883,0.3193277418613434,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2823529541492462,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3574821949005127},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9949182271957397,"dir":"rtl","str":"موردتوجه","boundary":[0.22857142984867096,0.34085512161254883,0.2823529541492462,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2201680690050125,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3574821949005127},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9756842255592346,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.34085512161254883,0.2201680690050125,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.988768994808197,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7462185025215149,0.3681710362434387,0.7831932902336121,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9956248998641968,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7193277478218079,0.3681710362434387,0.7394958138465881,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3800475001335144},{"x":0.680672287940979,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9978097081184387,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6823529601097107,0.3669833838939667,0.7126050591468811,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9965729713439941,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6521008610725403,0.36579573154449463,0.6739495992660522,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9808180928230286,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.36579573154449463,0.6504201889038086,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7865546345710754,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9834092855453491,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1509572409391403,0.7898739624023438,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.778151273727417,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.5462520718574524,"str":"●","boundary":[0.778151273727417,0.16627077758312225,0.7848739624023438,0.1698337346315384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.778151273727417,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.5462520718574524,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.15927077758312225,0.7898739624023438,0.1768337346315384],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3931116461753845},{"x":0.75126051902771,"y":0.3931116461753845},{"x":0.75126051902771,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9595197439193726,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7411764860153198,0.3931116461753845,0.75126051902771,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9774231910705566,"dir":"rtl","str":"طورکلی","boundary":[0.6991596817970276,0.3931116461753845,0.7394958138465881,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9650969505310059,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6924369931221008,0.3931116461753845,0.6974790096282959,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9903981685638428,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.6403361558914185,0.3931116461753845,0.6857143044471741,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9730169773101807,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6151260733604431,0.3931116461753845,0.6386554837226868,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9906613826751709,"dir":"rtl","str":"رمزنگاشتی","boundary":[0.5478991866111755,0.3931116461753845,0.6084033846855164,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9978251457214355,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5310924649238586,0.3931116461753845,0.5411764979362488,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9887491464614868,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5126050710678101,0.3931116461753845,0.5243697762489319,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.879971981048584,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.4789915978908539,0.3931116461753845,0.5058823823928833,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4049881100654602},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9827513098716736,"dir":"rtl","str":"الگوریتمهای","boundary":[0.40168067812919617,0.3931116461753845,0.4722689092159271,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3931116461753845},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3931116461753845},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9884471893310547,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.3764705955982208,0.3931116461753845,0.3949579894542694,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3931116461753845},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3931116461753845},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9819556474685669,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.3478991687297821,0.3931116461753845,0.36974790692329407,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3931116461753845},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3931116461753845},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4049881100654602},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9898819923400879,"dir":"rtl","str":"متقارن","boundary":[0.3042016923427582,0.3931116461753845,0.34117648005485535,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4049881100654602},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9878184795379639,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29243698716163635,0.3931116461753845,0.2974790036678314,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.985322117805481,"dir":"rtl","str":"الگوریتمهای","boundary":[0.21512605249881744,0.3931116461753845,0.2857142984867096,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7663865685462952,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9920343160629272,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.7663865685462952,0.4144892990589142,0.7848739624023438,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9849486351013184,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.7378151416778564,0.4144892990589142,0.7613445520401001,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9906911849975586,"dir":"rtl","str":"نامتقارن","boundary":[0.6857143044471741,0.4144892990589142,0.7310924530029297,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6756302714347839,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9707039594650269,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6756302714347839,0.4144892990589142,0.6789916157722473,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6722689270973206,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800134897232056,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.6504201889038086,0.4144892990589142,0.6722689270973206,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9884219169616699,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6084033846855164,0.4144892990589142,0.6453781723976135,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4144892990589142},{"x":0.605042040348053,"y":0.4144892990589142},{"x":0.605042040348053,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6000000238418579,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9077832698822021,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6000000238418579,0.4144892990589142,0.605042040348053,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5932773351669312,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5579832196235657,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.986638069152832,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.5579832196235657,0.4144892990589142,0.5932773351669312,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5512605309486389,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5411764979362488,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9855040907859802,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5411764979362488,0.4144892990589142,0.5512605309486389,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43111640214920044},{"x":0.507563054561615,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9916932582855225,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.507563054561615,0.4144892990589142,0.5310924649238586,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5058823823928833,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9883396625518799,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.4144892990589142,0.5058823823928833,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4957983195781708,"y":0.43111640214920044},{"x":0.42352941632270813,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9915406703948975,"dir":"rtl","str":"الگوریتمهای","boundary":[0.42352941632270813,0.4144892990589142,0.4957983195781708,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4144892990589142},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4144892990589142},{"x":0.41680672764778137,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3983193337917328,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9944176077842712,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.3983193337917328,0.4144892990589142,0.41680672764778137,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.4144892990589142},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4144892990589142},{"x":0.39159664511680603,"y":0.43111640214920044},{"x":0.364705890417099,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9834870100021362,"dir":"rtl","str":"قالبی","boundary":[0.364705890417099,0.4144892990589142,0.39159664511680603,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4144892990589142},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4144892990589142},{"x":0.35798320174217224,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3529411852359772,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.968538224697113,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3529411852359772,0.4144892990589142,0.35798320174217224,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3462184965610504,"y":0.43111640214920044},{"x":0.30756303668022156,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9903764128684998,"dir":"rtl","str":"جریانی","boundary":[0.30756303668022156,0.4144892990589142,0.3462184965610504,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3008403480052948,"y":0.43111640214920044},{"x":0.289075642824173,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9903268218040466,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.289075642824173,0.4144892990589142,0.3008403480052948,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2823529541492462,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24537815153598785,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.942672848701477,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.24537815153598785,0.4144892990589142,0.2823529541492462,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.983157753944397,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.21512605249881744,0.4144892990589142,0.2386554628610611,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9895068407058716,"dir":"rtl","str":"الگوریتمهای","boundary":[0.7126050591468811,0.4394299387931824,0.7848739624023438,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9955137372016907,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6689075827598572,0.4394299387931824,0.7042016983032227,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9825813174247742,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6504201889038086,0.4394299387931824,0.6605042219161987,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9877200722694397,"dir":"rtl","str":"رمزنگاری","boundary":[0.5882353186607361,0.4394299387931824,0.6420168280601501,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9906243085861206,"dir":"rtl","str":"متقارن","boundary":[0.5428571701049805,0.4394299387931824,0.5798319578170776,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9954057931900024,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.5008403658866882,0.4394299387931824,0.5327731370925903,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4394299387931824},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4394299387931824},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9923787117004395,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.4394299387931824,0.49915966391563416,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4394299387931824},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4394299387931824},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4548693597316742},{"x":0.413445383310318,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9878925681114197,"dir":"rtl","str":"الگوریتمهای","boundary":[0.413445383310318,0.4394299387931824,0.48571428656578064,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4394299387931824},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4394299387931824},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4548693597316742},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9904338717460632,"dir":"rtl","str":"رمز","boundary":[0.38823530077934265,0.4394299387931824,0.40504202246665955,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9813165068626404,"dir":"rtl","str":"قالبی","boundary":[0.3512605130672455,0.4394299387931824,0.3798319399356842,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4394299387931824},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4394299387931824},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8946599364280701,"dir":"rtl","str":"نوعاً","boundary":[0.3210084140300751,0.4394299387931824,0.34285715222358704,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9756671190261841,"dir":"rtl","str":"کندتر","boundary":[0.2823529541492462,0.4394299387931824,0.3142857253551483,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4394299387931824},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4394299387931824},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4548693597316742},{"x":0.267226904630661,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9944422245025635,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.267226904630661,0.4394299387931824,0.27394959330558777,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4394299387931824},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4548693597316742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9886502623558044,"dir":"rtl","str":"رمزهای","boundary":[0.21512605249881744,0.4394299387931824,0.25882354378700256,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7815126180648804,"y":0.48099762201309204},{"x":0.75126051902771,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9847569465637207,"dir":"rtl","str":"جریانی","boundary":[0.75126051902771,0.4655582010746002,0.7815126180648804,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9919856190681458,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.7042016983032227,0.4655582010746002,0.7378151416778564,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7008403539657593,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9778147339820862,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6890756487846375,0.4655582010746002,0.7008403539657593,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9899932146072388,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.6756302714347839,0.4655582010746002,0.6890756487846375,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48099762201309204},{"x":0.658823549747467,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9963691830635071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.658823549747467,0.4655582010746002,0.6672269105911255,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6521008610725403,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9909924268722534,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.6403361558914185,0.4655582010746002,0.6521008610725403,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6285714507102966,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.977409839630127,"dir":"rtl","str":"سیکل","boundary":[0.6033613681793213,0.4655582010746002,0.6285714507102966,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9856122732162476,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5798319578170776,0.4655582010746002,0.5899159908294678,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5731092691421509,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9865339398384094,"dir":"rtl","str":"بایت","boundary":[0.5512605309486389,0.4655582010746002,0.5731092691421509,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5462185144424438,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8109951019287109,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5411764979362488,0.4655582010746002,0.5462185144424438,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5310924649238586,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9919885396957397,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.4655582010746002,0.5361344814300537,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5126050710678101,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9946167469024658,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5126050710678101,0.4655582010746002,0.5226891040802002,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48099762201309204},{"x":0.48067227005958557,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9812031984329224,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.48067227005958557,0.4655582010746002,0.5042017102241516,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4655582010746002},{"x":0.4756302535533905,"y":0.48099762201309204},{"x":0.45378151535987854,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9833642840385437,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.45378151535987854,0.4655582010746002,0.4756302535533905,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4655582010746002},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4655582010746002},{"x":0.43697479367256165,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9938366413116455,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.4100840389728546,0.4655582010746002,0.43697479367256165,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4655582010746002},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4655582010746002},{"x":0.40504202246665955,"y":0.48099762201309204},{"x":0.37310925126075745,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9750402569770813,"dir":"rtl","str":"افزاری","boundary":[0.37310925126075745,0.4655582010746002,0.40504202246665955,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3680672347545624,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3630252182483673,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9747849702835083,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.4655582010746002,0.3680672347545624,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.4655582010746002},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4655582010746002},{"x":0.35462185740470886,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3294117748737335,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9938704967498779,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.3294117748737335,0.4655582010746002,0.35462185740470886,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3193277418613434,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3025210201740265,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9774560332298279,"dir":"rtl","str":"گیت","boundary":[0.3025210201740265,0.4655582010746002,0.3193277418613434,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4655582010746002},{"x":0.289075642824173,"y":0.4655582010746002},{"x":0.289075642824173,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9895087480545044,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.2521008551120758,0.4655582010746002,0.289075642824173,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9915952682495117,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.21680672466754913,0.4655582010746002,0.2369747906923294,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.489311158657074},{"x":0.7865546345710754,"y":0.489311158657074},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9924519062042236,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.7630252242088318,0.489311158657074,0.7865546345710754,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.489311158657074},{"x":0.7546218633651733,"y":0.489311158657074},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5047506093978882},{"x":0.75126051902771,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9794510006904602,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.75126051902771,0.489311158657074,0.7546218633651733,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence&quo