کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران

توضیحات

جهانی که در آن زندگی میکنیم، جهانی است که به صورت آگاهانه و با انتخاب و یا ناآگاهانه و بدون انتخاب برای زیستن در نظر گرفته ایم. حال اگر سعادت همیشگی بخواهیم، مطمیناً نصیب ما همان خواهد شد و اگر عکس آن را که شکل بد زندگی میباشد برگزینیم، سهم ما، همان خواهد بود. اعتقاد بر آن داریم که ایمان زیربنای موفقیت است. عقایدی که به آنها ایمان داریم، برداشتهای سازمان یافته خاصی است که آنها را احساس و درک میکنیم. این که زندگی را چگونه نگاه کنیم و به چه ترتیب زندگی کنیم، ایمان است که نیروهای مغزی ما را به کار میاندازد یا از فعالیت بازمیدارد. پس باید دریابیم که چه باورهایی ما را به هدفهای ایده آلمان، راهنمایی میکند و لازم است که اهدافی برای خود انتخاب کنیم و برای رسیدن به آنها دست به عمل بزنیم

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"76","title":"کاربرد مددکاری گروهی و جامعه ای در مددکاری اجتماعی ایران","price":"۷۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7075f1f5bfa39823/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7075f1f5bfa39823/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7075f1f5bfa39823/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7075f1f5bfa39823/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7075f1f5bfa39823/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7075f1f5bfa39823/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005413588","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["جهانی که در آن زندگی میکنیم، جهانی است که به صورت آگاهانه و با انتخاب و یا ناآگاهانه و بدون انتخاب برای زیستن در نظر گرفته ایم. حال اگر سعادت همیشگی بخواهیم، مطمیناً نصیب ما همان خواهد شد و اگر عکس آن را که شکل بد زندگی میباشد برگزینیم، سهم ما، همان خواهد بود. اعتقاد بر آن داریم که ایمان زیربنای موفقیت است. عقایدی که به آنها ایمان داریم، برداشتهای سازمان یافته خاصی است که آنها را احساس و درک میکنیم. این که زندگی را چگونه نگاه کنیم و به چه ترتیب زندگی کنیم، ایمان است که نیروهای مغزی ما را به کار میاندازد یا از فعالیت بازمیدارد. پس باید دریابیم که چه باورهایی ما را به هدفهای ایده آلمان، راهنمایی میکند و لازم است که اهدافی برای خود انتخاب کنیم و برای رسیدن به آنها دست به عمل بزنیم"],"pages_count":"224","keywords":null,"token":"7075f1f5bfa39823","created_at":"2017-10-09 13:28:42","updated_at":"2022-08-08 13:22:40","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"190","title":"محمدرضا رنجبر","firstname":"محمدرضا","lastname":"رنجبر","token":"218ab34a49c9e2b8","created_at":"2017-10-09 10:08:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"190","title":"محمدرضا رنجبر","firstname":"محمدرضا","lastname":"رنجبر","token":"218ab34a49c9e2b8","created_at":"2017-10-09 10:08:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"64","file":"59db485272d339.12232035.pdf","book_id":"76","toc":[{"title":"1 مددکاری گروهی )کار با گروه(","page":"18","children":[{"title":"1 واژه شناسی گروه","page":"18"},{"title":"2 ویژگیهای گروه","page":"22"},{"title":"3 ویژگیهای یک گروه کارآمد و عواملی که ...","page":"24"},{"title":"4 گروهها برای اعضاء خود چه کار میکنند؟","page":"28"},{"title":"5 علل جذب افراد در گروه","page":"30"},{"title":"6 انواع گروه","page":"34"},{"title":"7 مراحل تشکیل گروه و پیشرفت آن","page":"40"},{"title":"8 اهداف مددکاری گروهی","page":"46"},{"title":"9 اصول عمومی در مددکاری گروهی","page":"50"},{"title":"10محاسن، اهمیت و ارزشهای مددکاری گروهی","page":"52"},{"title":"11 نقشهای افراد در گروه","page":"56"},{"title":"12روشها و مهارتهای، مددکاری گروهی","page":"60"},{"title":"13 نقش مددکاری گروهی در مهارتهای زندگی","page":"62"},{"title":"14 تیم چیست؟ تفاوت آن با گروه در کجاست؟","page":"72"},{"title":"15مددکاری گروهی در سازمانها","page":"76"},{"title":"16 چهره در رفتارشناسی افراد در گروه","page":"102"}]},{"title":"2مددکاری جامعه ای )کار با جامعه(","page":"108","children":[{"title":"1 تعریف مددکاری جامعه ای","page":"114"},{"title":"2 اهداف مددکاری جامعهای","page":"117"},{"title":"3 فرضیه های مددکاری جامعه ای","page":"118"},{"title":"4 مراحل اجرایی مددکاری جامعه ای","page":"124"},{"title":"5 عناوین در مددکاری جامعه ای )کار با جامعه(","page":"128"},{"title":"6روش های مددکاری جامعه ای","page":"138"},{"title":"7 مراحل شروع مددکاری جامعه ای","page":"142"},{"title":"8 سازمان بخشی جامعه","page":"146"},{"title":"9 پاره گروههای موجود در جامعه و ...","page":"148"},{"title":"10مددکاری جامعه ای در روستا","page":"152"},{"title":"11 طرح ملی ساماندهی متکدیان در ایران و ...","page":"166"},{"title":"12نقش مددکاری جامعهای در کاهش فقر در ایران","page":"184"},{"title":"13طرح کیسهای فرضی جهت تمرین کار عملی در کلاس درس","page":"212"},{"title":"منابع","page":"222"}]}],"created_at":"2017-10-09 13:28:42","updated_at":"2022-05-07 10:39:04","process_started_at":"2017-11-09 16:59:46","process_done_at":"2017-11-09 17:03:25","process_failed_at":null,"pages_count":"224","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"ac4ceae8334bf04db2298d6ba05dc99a4debc83e73b5e2c91c1f78661c4f1b374d08d96d09f05975bcd43ec3f4f7479294ce424977be9d6289058eef8244fc4d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۴"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"3424","title":"اصول و مبانی مددکاری اجتماعی","token":"82565880a5dbab83","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2021-04-24 17:59:33","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"35000","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۲۴","authorTitle":"محمدرضا رنجبر","tocStr":"1 مددکاری گروهی )کار با گروه(, 2مددکاری جامعه ای )کار با جامعه(","url":"/preview/7075f1f5bfa39823/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"}
{"toc":[{"title":"1 مددکاری گروهی )کار با گروه(","page":"18","children":[{"title":"1 واژه شناسی گروه","page":"18"},{"title":"2 ویژگیهای گروه","page":"22"},{"title":"3 ویژگیهای یک گروه کارآمد و عواملی که ...","page":"24"},{"title":"4 گروهها برای اعضاء خود چه کار میکنند؟","page":"28"},{"title":"5 علل جذب افراد در گروه","page":"30"},{"title":"6 انواع گروه","page":"34"},{"title":"7 مراحل تشکیل گروه و پیشرفت آن","page":"40"},{"title":"8 اهداف مددکاری گروهی","page":"46"},{"title":"9 اصول عمومی در مددکاری گروهی","page":"50"},{"title":"10محاسن، اهمیت و ارزشهای مددکاری گروهی","page":"52"},{"title":"11 نقشهای افراد در گروه","page":"56"},{"title":"12روشها و مهارتهای، مددکاری گروهی","page":"60"},{"title":"13 نقش مددکاری گروهی در مهارتهای زندگی","page":"62"},{"title":"14 تیم چیست؟ تفاوت آن با گروه در کجاست؟","page":"72"},{"title":"15مددکاری گروهی در سازمانها","page":"76"},{"title":"16 چهره در رفتارشناسی افراد در گروه","page":"102"}]},{"title":"2مددکاری جامعه ای )کار با جامعه(","page":"108","children":[{"title":"1 تعریف مددکاری جامعه ای","page":"114"},{"title":"2 اهداف مددکاری جامعهای","page":"117"},{"title":"3 فرضیه های مددکاری جامعه ای","page":"118"},{"title":"4 مراحل اجرایی مددکاری جامعه ای","page":"124"},{"title":"5 عناوین در مددکاری جامعه ای )کار با جامعه(","page":"128"},{"title":"6روش های مددکاری جامعه ای","page":"138"},{"title":"7 مراحل شروع مددکاری جامعه ای","page":"142"},{"title":"8 سازمان بخشی جامعه","page":"146"},{"title":"9 پاره گروههای موجود در جامعه و ...","page":"148"},{"title":"10مددکاری جامعه ای در روستا","page":"152"},{"title":"11 طرح ملی ساماندهی متکدیان در ایران و ...","page":"166"},{"title":"12نقش مددکاری جامعهای در کاهش فقر در ایران","page":"184"},{"title":"13طرح کیسهای فرضی جهت تمرین کار عملی در کلاس درس","page":"212"},{"title":"منابع","page":"222"}]}],"pages_count":224,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"7075f1f5bfa39823","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/86be3f7546e1c88bdbf6bee25a4d87cd.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/49382da0fe744cf6461b4dca2ebcf2b2.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/7a4561cf3e4bd7c5f494ea82a2905eed.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/79e6935dde0a6045d52fb8cc6021691a.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/ee65a1abb96a4c9f16f77aeba6980338.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/db9e9e0779874032f131b1c00c926670.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.21957,0.15287,0.21906,0.15135]},"elements":[{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.6759408354374307,0.1528652695432587,0.7809448062015503,0.18448582290294252],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5184774629737836,0.1528652695432587,0.6672587357696568,0.18448582290294252],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.395383016401672,0.1528652695432587,0.5097879876903899,0.18448582290294252],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3673965794935658,0.1528652695432587,0.38666519659802867,0.18448582290294252],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.2195736434108527,0.1528652695432587,0.35867875968992247,0.18448582290294252],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6397945736434109,0.20479307983023162,0.6715038759689923,0.22949663714248458],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5167923150702931,0.20479307983023162,0.6330510917089135,0.22949663714248458],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4020034996300943,0.20479307983023162,0.509996907108133,0.22949663714248458],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.3287015503875969,0.20479307983023162,0.39519364727073886,0.22949663714248458],"dir":"rtl"},{"str":"(کار","boundary":[0.5827582945736435,0.24219468376015585,0.6206085271317829,0.259981245024978],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5658048062015504,0.24219468376015585,0.5770154847307468,0.259981245024978],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5137638759689923,0.24219468376015585,0.5600579209962065,0.259981245024978],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49728759689922486,0.24219468376015585,0.5079871317829459,0.259981245024978],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4609666666666667,0.24219468376015585,0.4913071317829457,0.259981245024978],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4440131782945736,0.24219468376015585,0.4552238568237701,0.259981245024978],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه)","boundary":[0.3796317829457364,0.24219468376015585,0.4381527131782946,0.259981245024978],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21957,0.15287,0.78094,0.25998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تألیف","boundary":[0.4800968992248062,0.4211391470753733,0.5258178294573643,0.43760818528354195],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47451550387596897,0.42071415260794087,0.48014782945736434,0.4399829273114982],"dir":"ltr"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.4828522480620155,0.4543596417641084,0.5623955038759689,0.47214620302893057],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.43125968992248065,0.4543596417641084,0.4762968992248062,0.47214620302893057],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.643695968992248,0.4845936221934014,0.6778857364341085,0.4997451373449166],"dir":"rtl"},{"str":"هیئت","boundary":[0.6023387596899223,0.4845936221934014,0.6381038882278709,0.4997451373449166],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5595160688150264,0.4845936221934014,0.5967455279337076,0.4997451373449166],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5028503875968993,0.4845936221934014,0.5539022187662,0.4997451373449166],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.46519797444731553,0.4845936221934014,0.4972571558406843,0.4997451373449166],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.4101823663925862,0.4845936221934014,0.459562015503876,0.4997451373449166],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.37004003028100774,0.4845936221934014,0.4045712738452786,0.4997451373449166],"dir":"rtl"},{"str":"بهشتی","boundary":[0.32242248062015505,0.4845936221934014,0.3643787596899225,0.4997451373449166],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.511090417763468,0.5114381544727163,0.5668035658914727,0.5265896696242315],"dir":"rtl"},{"str":"پیراپزشکی","boundary":[0.43381782945736436,0.5114381544727163,0.5054147286821705,0.5265896696242315],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32242,0.42071,0.67789,0.52659],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5028607059698504,0.8107704025221646,0.5573696899224806,0.8244397042349446],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.46776868880810146,0.8107704025221646,0.4977654618267113,0.8244397042349446],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4428875968992248,0.8107704025221646,0.46268021368067863,0.8244397042349446],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5108333333333333,0.8349798886881724,0.5435700775193798,0.8486491904009524],"dir":"rtl"},{"str":"1693","boundary":[0.4570736434108527,0.8349798886881724,0.49149224806201547,0.8486491904009524],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4966472868217054,0.8349798886881724,0.5054877519379845,0.8486491904009524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44289,0.81077,0.55737,0.84865],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/5b4199a920f7715ed385eb1fef9e37e2.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/4bdba6b9ab3f10647df9a8793dbc86e4.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.26864,0.16805,0.27353,0.15801]},"elements":[{"words":[{"str":"رنجبر،","boundary":[0.6750986124031007,0.16805264988540286,0.7094786821705427,0.18040442854152933],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا،","boundary":[0.614298449612403,0.16805264988540286,0.6707555891472867,0.18040442854152933],"dir":"rtl"},{"str":"6231","boundary":[0.5799031007751938,0.16805264988540286,0.609670542635659,0.18040442854152933],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6767846211415717,0.18880363802769534,0.7096124031007751,0.20115541668382184],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6252112403100775,0.18880363802769534,0.6724169802735928,0.20115541668382184],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.5824929546266845,0.18880363802769534,0.6207635658914729,0.20115541668382184],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5710813555529526,0.18880363802769534,0.5781240422707381,0.20115541668382184],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.5210658914728682,0.18880363802769534,0.5667124431970062,0.20115541668382184],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5039842248062015,0.18880363802769534,0.5165503875968993,0.20115541668382184],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.4521364370824164,0.18880363802769534,0.49959468992248063,0.20115541668382184],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4024108527131783,0.18880363802769534,0.4477670502983802,0.20115541668382184],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.3733527131782946,0.18880363802769534,0.3980357918977653,0.20115541668382184],"dir":"rtl"},{"str":"(کار","boundary":[0.687535203909673,0.20955462616998785,0.7095193798449613,0.22190640482611435],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.675874031007752,0.20955462616998785,0.6831578867542973,0.22190640482611435],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6455826180726897,0.20955462616998785,0.6714263565891473,0.22190640482611435],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6342145081981557,0.20955462616998785,0.6412303554867274,0.22190640482611435],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5982403100775194,0.20955462616998785,0.6298622456121932,0.22190640482611435],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5838992248062015,0.20955462616998785,0.5883468992248062,0.22190640482611435],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5929031007751938,0.20955462616998785,0.598187984496124,0.22190640482611435],"dir":"ltr"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.5267771317829457,0.20955462616998785,0.5795387596899224,0.22190640482611435],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر.","boundary":[0.4887015503875969,0.20955462616998785,0.5223294573643411,0.22190640482611435],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.6811647286821705,0.23014092393019867,0.709420542635659,0.24249270258632513],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6779205426356588,0.23014092393019867,0.681077519379845,0.24249270258632513],"dir":"ltr"},{"str":"آوای","boundary":[0.6484089147286822,0.23014092393019867,0.6735251937984496,0.24249270258632513],"dir":"rtl"},{"str":"نور،","boundary":[0.6231356589147286,0.23014092393019867,0.6439437984496124,0.24249270258632513],"dir":"rtl"},{"str":"6231","boundary":[0.5850193798449612,0.23014092393019867,0.6147868217054264,0.24249270258632513],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6147868217054264,0.23014092393019867,0.6186065891472868,0.24249270258632513],"dir":"ltr"},{"str":"332","boundary":[0.6873449612403101,0.2508919120724912,0.7096705426356589,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.6612403100775194,0.2508919120724912,0.6829728682170543,0.26324369072861764],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6580522956406236,0.2508919120724912,0.6611182170542635,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"مصور","boundary":[0.6226763565891472,0.2508919120724912,0.6536489607830328,0.26324369072861764],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6192054263565892,0.2508919120724912,0.6225193798449612,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"شابک:","boundary":[0.4265852713178295,0.2508919120724912,0.46075387596899225,0.26324369072861764],"dir":"rtl"},{"str":"378","boundary":[0.29399224806201546,0.2508919120724912,0.31631782945736436,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3161434108527132,0.2508919120724912,0.32387015503875966,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.32405038759689925,0.2508919120724912,0.3463759689922481,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.34637596899224804,0.2508919120724912,0.35410271317829456,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"8262","boundary":[0.3542829457364341,0.2508919120724912,0.38405038759689925,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3840503875968992,0.2508919120724912,0.3917771317829457,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"88","boundary":[0.3921899224806202,0.2508919120724912,0.4070736434108527,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40684108527131785,0.2508919120724912,0.41456782945736437,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.41474806201550385,0.2508919120724912,0.42224806201550386,0.26324369072861764],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6687984496124031,0.27147820983270193,0.7097519379844961,0.28382998848882846],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.6295694917453213,0.27147820983270193,0.6643333333333332,0.28382998848882846],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6151472868217054,0.27147820983270193,0.6251938227757776,0.28382998848882846],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5793565891472868,0.27147820983270193,0.6107804374226793,0.28382998848882846],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5289321705426356,0.27147820983270193,0.5749842990408619,0.28382998848882846],"dir":"rtl"},{"str":"فیپا.","boundary":[0.5050193798449611,0.27147820983270193,0.5245368217054264,0.28382998848882846],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.662396127004897,0.2922703705705149,0.70959496124031,0.3046221492266414],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6126705426356589,0.2922703705705149,0.6580267402208608,0.3046221492266414],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5882751937984496,0.2922703705705149,0.5960019379844962,0.3046221492266414],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6003682170542636,0.2922703705705149,0.6080949612403102,0.3046221492266414],"dir":"ltr"},{"str":"ایران","boundary":[0.559437984496124,0.2922703705705149,0.5840658914728682,0.3046221492266414],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6738144498658725,0.3130213587128074,0.7096531007751937,0.3253731373689339],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6470517922396131,0.3130213587128074,0.6694500242908139,0.3253731373689339],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5973449612403101,0.3130213587128074,0.6426873666645544,0.3253731373689339],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5729263565891473,0.3130213587128074,0.5806531007751938,0.3253731373689339],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5850193798449612,0.3130213587128074,0.5927461240310078,0.3253731373689339],"dir":"ltr"},{"str":"ایران","boundary":[0.5440891472868217,0.3130213587128074,0.5687170542635659,0.3253731373689339],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.662085136489674,0.3336076564730182,0.709265503875969,0.3459594351291447],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6123585271317828,0.3336076564730182,0.6577154785446186,0.3459594351291447],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.5242466204085081,0.3336076564730182,0.560032945736434,0.3459594351291447],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.49748396278224866,0.3336076564730182,0.5198821948334496,0.3459594351291447],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4480038759689922,0.3336076564730182,0.49311953720719004,0.3459594351291447],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6680426356589146,0.3543586446153107,0.6755426356589147,0.3667104232714372],"dir":"ltr"},{"str":"6231","boundary":[0.6799031007751938,0.3543586446153107,0.7096705426356589,0.3667104232714372],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.6615310077519381,0.3543586446153107,0.667967054263566,0.3667104232714372],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6540891472868217,0.3543586446153107,0.6615891472868217,0.3667104232714372],"dir":"ltr"},{"str":"الف/","boundary":[0.6287403100775194,0.3543586446153107,0.6540833333333333,0.3667104232714372],"dir":"rtl"},{"str":"216","boundary":[0.30660852713178294,0.3543586446153107,0.32893410852713184,0.3667104232714372],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.32916666666666666,0.3507232652613087,0.334015503875969,0.3630750439174352],"dir":"ltr"},{"str":"21388","boundary":[0.3338178294573643,0.3543586446153107,0.3710271317829457,0.3667104232714372],"dir":"ltr"},{"str":"HV21","boundary":[0.5764147286821706,0.3507232652613087,0.6164147286821705,0.3667104232714372],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6166472868217054,0.3543586446153107,0.62109496124031,0.3667104232714372],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.6212984496124031,0.3543586446153107,0.628798449612403,0.3667104232714372],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.6777286821705426,0.37510963275760323,0.7096472868217054,0.3874614114137297],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.6321938591018842,0.37510963275760323,0.6733682170542635,0.3874614114137297],"dir":"rtl"},{"str":"ملی:","boundary":[0.6047868217054263,0.37510963275760323,0.6278203970702064,0.3874614114137297],"dir":"rtl"},{"str":"3813138","boundary":[0.3040503875968992,0.37510963275760323,0.3561434108527131,0.3874614114137297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29399,0.16805,0.70975,0.38746],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.679437984496124,0.5980472824371432,0.724517984496124,0.6131987975886584],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6096196899224806,0.5980472824371432,0.6746615503875969,0.6131987975886584],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.5549225547379917,0.5980472824371432,0.6050738986766894,0.6131987975886584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5422154716090191,0.5980472824371432,0.5503331782945736,0.6131987975886584],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.4759634108527132,0.5980472824371432,0.5376466052807618,0.6131987975886584],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4539048062015504,0.5980472824371432,0.4713634108527132,0.6131987975886584],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.3843913178294574,0.5980472824371432,0.4493540919158361,0.6131987975886584],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.3167392248062016,0.5980472824371432,0.3797575769981616,0.6131987975886584],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.2758527131782946,0.5980472824371432,0.31210548397490573,0.6131987975886584],"dir":"rtl"},{"str":"(کار","boundary":[0.5425043410852712,0.6207597587629008,0.5682643410852714,0.6359112739144159],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5288113178294573,0.6207597587629008,0.5373480094470792,0.6359112739144159],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.4939796899224806,0.6207597587629008,0.5236978294573643,0.6359112739144159],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48214806201550386,0.6207597587629008,0.48903736434108525,0.6359112739144159],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه)","boundary":[0.43218992248062016,0.6207597587629008,0.4769703875968992,0.6359112739144159],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف:","boundary":[0.5376410852713178,0.6431576507260102,0.5768159689922481,0.6583091658775253],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.4942085271317829,0.6431576507260102,0.5324848062015504,0.6583091658775253],"dir":"rtl"},{"str":"رضا","boundary":[0.46541038759689923,0.6431576507260102,0.48904399557032113,0.6583091658775253],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.42381782945736435,0.6431576507260102,0.46029689922480616,0.6583091658775253],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.5433685271317829,0.6655967152846399,0.574242015503876,0.6807482304361552],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4834615503875969,0.6655967152846399,0.5381694573643411,0.6807482304361552],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.4491220155038759,0.6655967152846399,0.4783052713178294,0.6807482304361552],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4261434108527132,0.6655967152846399,0.4440085271317829,0.6807482304361552],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5233886821705426,0.6879946072477492,0.5537486821705427,0.7031461223992643],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4907917829457365,0.6879946072477492,0.5184463565891473,0.7031461223992643],"dir":"rtl"},{"str":"6931","boundary":[0.44660852713178295,0.6879946072477492,0.48585937984496125,0.7031461223992643],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان","boundary":[0.5066472868217055,0.7102278088287769,0.563537519379845,0.725379323980292],"dir":"rtl"},{"str":"055","boundary":[0.4680038759689923,0.7102278088287769,0.4980036434108527,0.725379323980292],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5031588372093023,0.7102278088287769,0.5065420155038759,0.725379323980292],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.4370736434108527,0.7102278088287769,0.4628550387596899,0.725379323980292],"dir":"rtl"},{"str":"شابك:","boundary":[0.5657170542635659,0.7326257007918862,0.6065607751937985,0.7477772159434013],"dir":"rtl"},{"str":"378","boundary":[0.39405038759689925,0.7326257007918862,0.42405015503875976,0.7477772159434013],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.42381782945736435,0.7326257007918862,0.4318410852713178,0.7477772159434013],"dir":"ltr"},{"str":"155","boundary":[0.43218992248062016,0.7326257007918862,0.4615443410852713,0.7477772159434013],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4610271317829457,0.7326257007918862,0.46905038759689915,0.7477772159434013],"dir":"ltr"},{"str":"0169","boundary":[0.46939922480620155,0.7326257007918862,0.5093989147286823,0.7477772159434013],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5092054263565892,0.7326257007918862,0.5172286821705426,0.7477772159434013],"dir":"ltr"},{"str":"08","boundary":[0.51734496124031,0.7326257007918862,0.5373448062015505,0.7477772159434013],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5371124031007751,0.7326257007918862,0.5451356589147286,0.7477772159434013],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5452519379844961,0.7326257007918862,0.5552863565891473,0.7477772159434013],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7071705426356588,0.7528737721131148,0.7264728682170541,0.7665430738258948],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6642007751937984,0.754842738912563,0.7019947286821706,0.7685120406253431],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6609579844961241,0.754842738912563,0.6641042635658915,0.7685120406253431],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6177593798449613,0.754842738912563,0.65627330236687,0.7685120406253431],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.5761821705426357,0.754842738912563,0.612977339756934,0.7685120406253431],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5661821705426356,0.7516256473961764,0.5758333333333333,0.7652949491089565],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5233914728682171,0.754842738912563,0.5617451937984496,0.7685120406253431],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.5050193798449611,0.754842738912563,0.5231589147286821,0.7685120406253431],"dir":"ltr"},{"str":"فروردين","boundary":[0.45660852713178296,0.754842738912563,0.5047871317829458,0.7685120406253431],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4489341085271318,0.754842738912563,0.4561724806201551,0.7685120406253431],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.40603642405351187,0.754842738912563,0.44443480620155046,0.7685120406253431],"dir":"rtl"},{"str":"وحید","boundary":[0.3700822480620155,0.754842738912563,0.4013412019094953,0.7685120406253431],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.33195736434108525,0.754842738912563,0.3654303875968992,0.7685120406253431],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.3221899224806202,0.7516256473961764,0.33184108527131784,0.7652949491089565],"dir":"ltr"},{"str":"پلاك","boundary":[0.28701550387596897,0.754842738912563,0.3176096899224806,0.7685120406253431],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.2686434108527132,0.754842738912563,0.28678294573643415,0.7685120406253431],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.6759372868217054,0.7752643462906922,0.7088670542635658,0.7889336480034722],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.560981007751938,0.7752643462906922,0.5649765891472868,0.7889336480034722],"dir":"ltr"},{"str":"11317900","boundary":[0.5696705426356589,0.7752643462906922,0.6400661240310077,0.7889336480034722],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.6447868217054263,0.7720472547743055,0.654437984496124,0.7857165564870855],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.659437984496124,0.7752643462906922,0.6678151937984496,0.7889336480034722],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6726944961240309,0.7752643462906922,0.6758407751937983,0.7889336480034722],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر","boundary":[0.5236117054263566,0.7752643462906922,0.5561168217054264,0.7889336480034722],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.43565875968992246,0.7752643462906922,0.4396543410852713,0.7889336480034722],"dir":"ltr"},{"str":"11185881","boundary":[0.4442829457364341,0.7752643462906922,0.5156243410852713,0.7889336480034722],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5203689147286822,0.7752643462906922,0.5235151937984496,0.7889336480034722],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.3807822480620155,0.7752643462906922,0.430948992248062,0.7889336480034722],"dir":"rtl"},{"str":"53611551007","boundary":[0.2728294573643411,0.7752643462906922,0.3725968992248062,0.7889336480034722],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3775394573643411,0.7752643462906922,0.3806857364341085,0.7889336480034722],"dir":"ltr"},{"str":"کليه","boundary":[0.5861393456649465,0.8047572736107679,0.6153005426356589,0.8184265753235479],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.5434063969682057,0.8047572736107679,0.5819654263565892,0.8184265753235479],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5099238759689922,0.8047572736107679,0.5392316275704846,0.8184265753235479],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.47629789560414054,0.8047572736107679,0.5057738759689921,0.8184265753235479],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.42511099792553775,0.8047572736107679,0.47201410852713177,0.8184265753235479],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.38963178294573647,0.8047572736107679,0.42098048149361283,0.8184265753235479],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3854457364341085,0.8047572736107679,0.389325503875969,0.8184265753235479],"dir":"ltr"},{"str":"قيمت","boundary":[0.5252621705426357,0.8268433957441262,0.5665765891472868,0.8419949108956413],"dir":"rtl"},{"str":"10666","boundary":[0.4798643410852713,0.8268433957441262,0.5208113178294573,0.8419949108956413],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.43405038759689923,0.8268433957441262,0.47549317829457366,0.8419949108956413],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26864,0.59805,0.72647,0.84199],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/acfbb6431e41066a211500e7f8666718.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/acc6e67fd7887a93d7ded37f196fcf34.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15981,0.27979,0.17004,0.17375]},"elements":[{"words":[{"str":"«","boundary":[0.5654844961240311,0.27978526347030075,0.575957984496124,0.2975718247351229],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5000596899224806,0.27978526347030075,0.5654122480620155,0.2975718247351229],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4347480620155039,0.27978526347030075,0.4942987596899225,0.2975718247351229],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4240503875968992,0.27978526347030075,0.4345238759689923,0.2975718247351229],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42405,0.27979,0.57596,0.29757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7606589147286822,0.33820467326114406,0.8025193798449612,0.3546737114693127],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.16004651162790698,0.33820467326114406,0.1809767441860465,0.3546737114693127],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.33820467326114406,0.7521356589147276,0.3546737114693127],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5360968992248063,0.3827662880503403,0.6163759689922481,0.39923532625850894],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.46823643410852717,0.3827662880503403,0.5306782945736435,0.39923532625850894],"dir":"rtl"},{"str":"(کار","boundary":[0.4274457364341085,0.3827662880503403,0.4624457364341085,0.39923532625850894],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4116782945736434,0.3827662880503403,0.4220503875968992,0.39923532625850894],"dir":"rtl"},{"str":"گروه)","boundary":[0.35637596899224805,0.3827662880503403,0.4062829457364341,0.39923532625850894],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8140803100775195,0.4167996198397013,0.819237519379845,0.43260989651954324],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8192635658914729,0.4167996198397013,0.829957519379845,0.43260989651954324],"dir":"ltr"},{"str":"واژهشناسی","boundary":[0.7233263565891473,0.4167996198397013,0.8090124031007752,0.43260989651954324],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6771124031007751,0.4167996198397013,0.7182584496124031,0.43260989651954324],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.1598139534883721,0.4167996198397013,0.1812986046511628,0.43260989651954324],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.4167996198397013,0.6761021705426369,0.43260989651954324],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7527286821705427,0.4431124466471783,0.8023798449612404,0.45958148485534694],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7108914728682171,0.4431124466471783,0.7466328588836173,0.45958148485534694],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.16004651162790698,0.4431124466471783,0.1809767441860465,0.45958148485534694],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.4431124466471783,0.7081821705426345,0.45958148485534694],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7669147286821706,0.4724547830547321,0.8025658914728683,0.48892382126290074],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.16051162790697673,0.4723180771711682,0.18051162790697675,0.48878711537933683],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.1812093023255814,0.4723180771711682,0.7026937984496107,0.48878711537933683],"dir":"ltr"},{"str":"Group","boundary":[0.7062403100775194,0.4686448177426439,0.7608626356589148,0.483796332894159],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7668565891472868,0.5016049806831906,0.8025077519379845,0.5180740188913593],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6973217054263565,0.5016049806831906,0.7607403100775193,0.5180740188913593],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.16051162790697673,0.5014682747996267,0.18051162790697675,0.5179373130077953],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1812093023255814,0.5014682747996267,0.5745155038759681,0.5179373130077953],"dir":"ltr"},{"str":"Social","boundary":[0.5778100775193798,0.4977950153711024,0.6311914728682169,0.5129465305226175],"dir":"ltr"},{"str":"Group","boundary":[0.6365983768781701,0.4977950153711024,0.6912482170542635,0.5129465305226175],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.7347403100775195,0.5309198686937308,0.8024147286821706,0.5473889069018993],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6761589147286822,0.5309198686937308,0.7286937984496125,0.5473889069018993],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.16051162790697673,0.5307831628101668,0.18051162790697675,0.5472522010183355],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.1812093023255814,0.5307831628101668,0.4993992248062015,0.5472522010183355],"dir":"ltr"},{"str":"Group","boundary":[0.5029263565891473,0.5271099033816425,0.557399997458381,0.5422614185331577],"dir":"ltr"},{"str":"Social","boundary":[0.562724053882323,0.5271099033816425,0.6160007751937985,0.5422614185331577],"dir":"ltr"},{"str":"Work","boundary":[0.621416271278875,0.5271099033816425,0.670045426356589,0.5422614185331577],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7666317829457364,0.5600700663221893,0.8022829457364341,0.576539104530358],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7508178294573644,0.5600700663221893,0.7605155038759691,0.576539104530358],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6771201550387597,0.5600700663221893,0.7447457112473065,0.576539104530358],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6185387596899226,0.5600700663221893,0.6708643410852714,0.576539104530358],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5987945736434108,0.5600700663221893,0.6124629857795575,0.576539104530358],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.5439573643410853,0.5600700663221893,0.5924922480620155,0.576539104530358],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.48077131782945737,0.5600700663221893,0.5378834613387757,0.576539104530358],"dir":"rtl"},{"str":"(مؤلف","boundary":[0.4244922480620155,0.5600700663221893,0.4746758188697798,0.576539104530358],"dir":"rtl"},{"str":"02","boundary":[0.16004651162790698,0.5600700663221893,0.1809767441860465,0.576539104530358],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.5600700663221893,0.4150620155038766,0.576539104530358],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4166085271317829,0.5600700663221893,0.42425968992248064,0.576539104530358],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.7347403100775195,0.5893849543327294,0.8024147286821706,0.6058539925408981],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6761589147286822,0.5893849543327294,0.7286937984496125,0.6058539925408981],"dir":"rtl"},{"str":"00","boundary":[0.16004651162790698,0.5893849543327294,0.1809767441860465,0.6058539925408981],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.5893849543327294,0.6691124031007741,0.6058539925408981],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8062403100775194,0.6218786780851998,0.8136821705426356,0.6376889547650417],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8192635658914729,0.6254897823342117,0.829957519379845,0.6413000590140535],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.7166175193798451,0.6254897823342117,0.8062737984496124,0.6413000590140535],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6701356589147287,0.6254897823342117,0.7112817054263567,0.6413000590140535],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.1598139534883721,0.6254897823342117,0.1812093023255814,0.6413000590140535],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.6254897823342117,0.665869612403102,0.6413000590140535],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8141324031007752,0.658633721728151,0.8192896124031007,0.6744439984079929],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8192635658914729,0.658633721728151,0.829957519379845,0.6744439984079929],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.7192635658914729,0.658633721728151,0.809064496124031,0.6744439984079929],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.683254888904597,0.658633721728151,0.713594573643411,0.6744439984079929],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6371642679310604,0.658633721728151,0.6781638759689922,0.6744439984079929],"dir":"rtl"},{"str":"کارآمد","boundary":[0.5746384594249828,0.658633721728151,0.6321062015503875,0.6744439984079929],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5600392248062015,0.658633721728151,0.5695865901285447,0.6744439984079929],"dir":"rtl"},{"str":"عواملی","boundary":[0.49798571287166,0.658633721728151,0.5549396928249224,0.6744439984079929],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4712054420308374,0.658633721728151,0.4929142889573886,0.6744439984079929],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.1598139534883721,0.658633721728151,0.1812093023255814,0.6744439984079929],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.658633721728151,0.44577271317829414,0.6744439984079929],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.4508001550387597,0.658633721728151,0.4661598115682767,0.6744439984079929],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.7228333333333334,0.684946548535628,0.8024263565891473,0.7014155867437967],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.690531007751938,0.684946548535628,0.716577519379845,0.7014155867437967],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6486937984496125,0.684946548535628,0.6842751937984497,0.7014155867437967],"dir":"rtl"},{"str":"کارآمد","boundary":[0.5919961240310078,0.684946548535628,0.6426095417833516,0.7014155867437967],"dir":"rtl"},{"str":"02","boundary":[0.16004651162790698,0.684946548535628,0.1809767441860465,0.7014155867437967],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.684946548535628,0.5909341085271314,0.7014155867437967],"dir":"ltr"},{"str":"عواملی","boundary":[0.7500193798449613,0.7142614365461682,0.8024147286821706,0.7307304747543368],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7248964703941942,0.7142614365461682,0.7437868217054263,0.7307304747543368],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.6821589147286822,0.7142614365461682,0.7188062180438727,0.7307304747543368],"dir":"rtl"},{"str":"اثربخشی","boundary":[0.611438201502164,0.7142614365461682,0.6760831408183171,0.7307304747543368],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5873217054263565,0.7142614365461682,0.6053504587266567,0.7307304747543368],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5454844961240309,0.7142614365461682,0.5811356589147286,0.7307304747543368],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4861434108527132,0.7142614365461682,0.539412377913973,0.7307304747543368],"dir":"rtl"},{"str":"02","boundary":[0.16004651162790698,0.7142614365461682,0.1809767441860465,0.7307304747543368],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.7142614365461682,0.48349224806201613,0.7307304747543368],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8141137984496124,0.7502015741655688,0.819271007751938,0.7660118508454107],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8192635658914729,0.7502015741655688,0.829957519379845,0.7660118508454107],"dir":"ltr"},{"str":"گروهها","boundary":[0.750924496124031,0.7502015741655688,0.8090458914728682,0.7660118508454107],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7081486821705426,0.7502015741655688,0.7458473831400629,0.7660118508454107],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاء","boundary":[0.6584004831606064,0.7502015741655688,0.7030694943769331,0.7660118508454107],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6170806915773888,0.7502015741655688,0.6533170542635659,0.7660118508454107],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5881275163596094,0.7502015741655688,0.6119700775193798,0.7660118508454107],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5561727823494335,0.7502015741655688,0.5831254263565891,0.7660118508454107],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند؟","boundary":[0.48102713178294576,0.7502015741655688,0.5510658914728681,0.7660118508454107],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.1598139534883721,0.7502015741655688,0.1812986046511628,0.7660118508454107],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.7502015741655688,0.4765285271317825,0.7660118508454107],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8140054263565891,0.7834690313460695,0.8191626356589147,0.7992793080259113],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8192635658914729,0.7834690313460695,0.829957519379845,0.7992793080259113],"dir":"ltr"},{"str":"علل","boundary":[0.777292198177515,0.7834690313460695,0.8088482170542636,0.7992793080259113],"dir":"rtl"},{"str":"جذب","boundary":[0.7257077519379844,0.7834690313460695,0.772211937984496,0.7992793080259113],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6823899782248933,0.7834690313460695,0.7206071487871968,0.7992793080259113],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6570477276088252,0.7834690313460695,0.6772612403100775,0.7992793080259113],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6110658914728683,0.7834690313460695,0.652011007751938,0.7992793080259113],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.1598139534883721,0.7834690313460695,0.1812093023255814,0.7992793080259113],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.7834690313460695,0.6095517829457371,0.7992793080259113],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.7756937984496125,0.8097818581535464,0.8024147286821707,0.826250896361715],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7364147286821705,0.8097818581535464,0.7696180245392474,0.826250896361715],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7171124031007753,0.8097818581535464,0.7303350740379707,0.826250896361715],"dir":"rtl"},{"str":"گروهها","boundary":[0.6599031007751938,0.8097818581535464,0.7110658914728683,0.826250896361715],"dir":"rtl"},{"str":"میپیوندند؟","boundary":[0.5701356589147287,0.8097818581535464,0.6538309825651358,0.826250896361715],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.16004651162790698,0.8097818581535464,0.1809767441860465,0.826250896361715],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.8097818581535464,0.5665155038759688,0.826250896361715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15981,0.3382,0.82996,0.82625],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/e4d6466488241bedb6b5529510488bce.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/7cdd10a037ac2813773d4af28ca00ccf.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15981,0.14222,0.16995,0.1441]},"elements":[{"words":[{"str":":","boundary":[0.8140393798449612,0.14221958031400964,0.8191965891472868,0.15802985699385153],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8192635658914729,0.14221958031400964,0.829957519379845,0.15802985699385153],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7676243982048143,0.14221958031400964,0.8089268217054263,0.15802985699385153],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7215891472868217,0.14221958031400964,0.7625342635658914,0.15802985699385153],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.1598139534883721,0.14221958031400964,0.1812093023255814,0.15802985699385153],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.14221958031400964,0.7170324031007764,0.15802985699385153],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8140556589147288,0.1753223471124286,0.8192128682170543,0.19113262379227053],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8192635658914729,0.1753223471124286,0.829957519379845,0.19113262379227053],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7553936709646748,0.1753223471124286,0.8089877519379844,0.19113262379227053],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.7010114229318334,0.1753223471124286,0.7502044961240311,0.19113262379227053],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.654914370494032,0.1753223471124286,0.695931007751938,0.19113262379227053],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6402887512723252,0.1753223471124286,0.6498533711596913,0.19113262379227053],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.5742922546102364,0.1753223471124286,0.6351161240310077,0.19113262379227053],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5447868217054264,0.1753223471124286,0.569211756560258,0.19113262379227053],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.1598139534883721,0.1753223471124286,0.1812093023255814,0.19113262379227053],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.1753223471124286,0.5430401550387597,0.19113262379227053],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8140444961240311,0.20858980429292928,0.8192017054263566,0.2244000809727712],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8192635658914729,0.20858980429292928,0.829957519379845,0.2244000809727712],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7548291696773258,0.20858980429292928,0.8089438929732432,0.2244000809727712],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6724131384675053,0.20858980429292928,0.7497591319850143,0.2244000809727712],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6075775193798449,0.20858980429292928,0.6673431007751938,0.2244000809727712],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.1598139534883721,0.20858980429292928,0.1812093023255814,0.2244000809727712],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.20858980429292928,0.6044355038759696,0.2244000809727712],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8138807751937985,0.24169257109134828,0.8190379844961241,0.2575028477711902],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8192635658914729,0.24169257109134828,0.8300468217054264,0.2575028477711902],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7614156589147287,0.24169257109134828,0.8087458914728684,0.2575028477711902],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6999828240906381,0.24169257109134828,0.7563161269334494,0.2575028477711902],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.674754438393518,0.24169257109134828,0.69493007751938,0.2575028477711902],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5925711574445335,0.24169257109134828,0.66966615792139,0.2575028477711902],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.527577519379845,0.24169257109134828,0.5875663565891474,0.2575028477711902],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.1598139534883721,0.24169257109134828,0.1812093023255814,0.2575028477711902],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.24169257109134828,0.5276913178294572,0.2575028477711902],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7597635658914729,0.26800539789882527,0.8023217054263566,0.2844744361069939],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.7014960155279877,0.26800539789882527,0.7537170542635659,0.2844744361069939],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6772751937984496,0.26800539789882527,0.6953654683110901,0.2844744361069939],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.603577519379845,0.26800539789882527,0.6712030755883917,0.2844744361069939],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.5447868217054264,0.26800539789882527,0.597531007751938,0.2844744361069939],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.16004651162790698,0.26800539789882527,0.1809767441860465,0.2844744361069939],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.26800539789882527,0.5420968992248063,0.2844744361069939],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8033151937984495,0.30415139849582784,0.8084724031007751,0.31996167517566976],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8085658914728683,0.30415139849582784,0.8299612403100776,0.31996167517566976],"dir":"ltr"},{"str":"محاسن،","boundary":[0.7365840310077519,0.30415139849582784,0.798242195153611,0.31996167517566976],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.6768280918499896,0.30415139849582784,0.7314834278569643,0.31996167517566976],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6621587608631887,0.30415139849582784,0.6717519666457155,0.31996167517566976],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشهای","boundary":[0.5753496524891679,0.30415139849582784,0.6570826356589148,0.31996167517566976],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.49305526748607303,0.30415139849582784,0.5702870981813893,0.31996167517566976],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.42800387596899225,0.30415139849582784,0.48799271317829457,0.31996167517566976],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.1598139534883721,0.30415139849582784,0.1812093023255814,0.31996167517566976],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.18423255813953487,0.30415139849582784,0.42530759689922437,0.31996167517566976],"dir":"ltr"},{"str":"محاسن،","boundary":[0.7435542635658915,0.33046422530330477,0.8023914728682171,0.3469332635114734],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.6892133517458539,0.33046422530330477,0.7374619699042407,0.3469332635114734],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6733449612403102,0.33046422530330477,0.683076018359151,0.3469332635114734],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشهای","boundary":[0.5925852713178295,0.33046422530330477,0.667269187329945,0.3469332635114734],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5186782945736433,0.33046422530330477,0.5865131531077715,0.3469332635114734],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.4600968992248062,0.33046422530330477,0.5126317829457365,0.3469332635114734],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.16004651162790698,0.33046422530330477,0.1809767441860465,0.3469332635114734],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.33046422530330477,0.4590736434108533,0.3469332635114734],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8033677519379845,0.36656905330478695,0.80852496124031,0.3823793299846288],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8085658914728683,0.36656905330478695,0.8299612403100776,0.3823793299846288],"dir":"ltr"},{"str":"نقشهای","boundary":[0.728251007751938,0.36656905330478695,0.7982328682170542,0.3823793299846288],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6847811566936677,0.36656905330478695,0.7231504046011502,0.3823793299846288],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.659373309004174,0.36656905330478695,0.6795868217054263,0.3823793299846288],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.613391472868217,0.36656905330478695,0.6543365891472868,0.3823793299846288],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.1598139534883721,0.36656905330478695,0.1812093023255814,0.3823793299846288],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.36656905330478695,0.6095517829457371,0.3823793299846288],"dir":"ltr"},{"str":"نقشهای","boundary":[0.7386705426356589,0.39288188011226394,0.8025193798449612,0.4093509183204326],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6994385671311217,0.39288188011226394,0.7325947687252938,0.4093509183204326],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6752286821705427,0.39288188011226394,0.6933125072312853,0.4093509183204326],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6333914728682171,0.39288188011226394,0.6691328588836173,0.4093509183204326],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.16004651162790698,0.39288188011226394,0.1809767441860465,0.4093509183204326],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.39288188011226394,0.6300038759689913,0.4093509183204326],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7689806201550388,0.42219676812280416,0.8022364341085272,0.4386658063309728],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6952829457364341,0.42219676812280416,0.7629085019449809,0.4386658063309728],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6366552557657299,0.42219676812280416,0.6891201550387597,0.4386658063309728],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6125387596899226,0.42219676812280416,0.6305675129902226,0.4386658063309728],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5679341085271319,0.42219676812280416,0.6063527131782945,0.4386658063309728],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.551422480620155,0.42219676812280416,0.5618435641519075,0.4386658063309728],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5121434108527132,0.42219676812280416,0.54534670670979,0.4386658063309728],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.46939922480620155,0.42219676812280416,0.5060712926426553,0.4386658063309728],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.16004651162790698,0.42219676812280416,0.1809767441860465,0.4386658063309728],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.42219676812280416,0.46884108527131846,0.4386658063309728],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7690503875968993,0.45134696575126265,0.8023062015503877,0.4678160039594313],"dir":"rtl"},{"str":"مددکار","boundary":[0.710468992248062,0.45134696575126265,0.7629782693868414,0.4678160039594313],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6686893234348146,0.45134696575126265,0.7043062015503877,0.4678160039594313],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6444689922480621,0.45134696575126265,0.6625589774858618,0.4678160039594313],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6000736434108528,0.45134696575126265,0.6383527131782947,0.4678160039594313],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.583562015503876,0.45134696575126265,0.5939830990356285,0.4678160039594313],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5442829457364341,0.45134696575126265,0.577486241593511,0.4678160039594313],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلآفرین","boundary":[0.450562015503876,0.45134696575126265,0.5382108275263763,0.4678160039594313],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.16004651162790698,0.45134696575126265,0.1809767441860465,0.4678160039594313],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.45134696575126265,0.4492480620155045,0.4678160039594313],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8034105426356589,0.4874792421497584,0.8085677519379845,0.5032895188296003],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8085658914728683,0.4874792421497584,0.8299612403100776,0.5032895188296003],"dir":"ltr"},{"str":"روشها","boundary":[0.7395849612403101,0.4874792421497584,0.7983285450927142,0.5032895188296003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7249393798449613,0.4874792421497584,0.7345170542635658,0.5032895188296003],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای،","boundary":[0.6288561502756278,0.4874792421497584,0.7198714728682171,0.5032895188296003],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5465534532410329,0.4874792421497584,0.6237930846314941,0.5032895188296003],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.4817248062015504,0.4874792421497584,0.5414903875968993,0.5032895188296003],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1598139534883721,0.4874792421497584,0.1812093023255814,0.5032895188296003],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.4874792421497584,0.4816448062015499,0.5032895188296003],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7622868217054263,0.5137920689572354,0.8023333333333332,0.5302611071654041],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.16004651162790698,0.5137920689572354,0.1809767441860465,0.5302611071654041],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.5137920689572354,0.7619031007751927,0.5302611071654041],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7677917580810297,0.5431069569677756,0.8024961240310078,0.5595759951759441],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.6962403100775194,0.5431069569677756,0.7616971167909903,0.5595759951759441],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.16004651162790698,0.5431069569677756,0.1809767441860465,0.5595759951759441],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.5431069569677756,0.6935310077519368,0.5595759951759441],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.803324496124031,0.5790470945871762,0.8084817054263566,0.594857371267018],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8085658914728683,0.5790470945871762,0.8299612403100776,0.594857371267018],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7631357303245976,0.5790470945871762,0.7982197762636785,0.594857371267018],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6809927375543308,0.5790470945871762,0.7580600425285441,0.594857371267018],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6161166631920731,0.5790470945871762,0.6759570542635659,0.594857371267018],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.590884343450109,0.5790470945871762,0.6110565891472869,0.594857371267018],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.5002337907391922,0.5790470945871762,0.5857978840378185,0.594857371267018],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.4387015503875969,0.5790470945871762,0.49507364341085275,0.594857371267018],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.1598139534883721,0.5790470945871762,0.1812093023255814,0.594857371267018],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.5790470945871762,0.43554015503875926,0.594857371267018],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7527088736890104,0.605359921394653,0.8023798449612403,0.6218289596028217],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.6661589147286822,0.605359921394653,0.746606985864113,0.6218289596028217],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6106007751937984,0.605359921394653,0.6600193798449612,0.6218289596028217],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.16004651162790698,0.605359921394653,0.1809767441860465,0.6218289596028217],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.605359921394653,0.6055852713178288,0.6218289596028217],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7677917580810297,0.6346748094051933,0.8024961240310078,0.6511438476133619],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.6962131782945736,0.6346748094051933,0.7616971167909903,0.6511438476133619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6801899224806202,0.6346748094051933,0.6898875968992249,0.6511438476133619],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6408875968992249,0.6346748094051933,0.6741160194783108,0.6511438476133619],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5669806201550388,0.6346748094051933,0.63465503875969,0.6511438476133619],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.5084572558380652,0.6346748094051933,0.5609341085271318,0.6511438476133619],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4842364341085271,0.6346748094051933,0.5023267086211677,0.6511438476133619],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیری","boundary":[0.41894605159849163,0.6346748094051933,0.47814341085271317,0.6511438476133619],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3793992248062016,0.6346748094051933,0.41283849760585656,0.6511438476133619],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.16004651162790698,0.6346748094051933,0.1809767441860465,0.6511438476133619],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.18074418604651163,0.6346748094051933,0.375992248062016,0.6511438476133619],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7543294573643412,0.6640308700112538,0.8022596899224806,0.6804999082194225],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.7099341085271318,0.6640308700112538,0.7482829457364342,0.6804999082194225],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6360271317829458,0.6640308700112538,0.703701550387597,0.6804999082194225],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.5774457364341085,0.6640308700112538,0.6299313084960203,0.6804999082194225],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5530736434108527,0.6640308700112538,0.5712531231481817,0.6804999082194225],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5086646474492874,0.6640308700112538,0.5468875968992248,0.6804999082194225],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4921565418983681,0.6640308700112538,0.5025849928050875,0.6804999082194225],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.40563178294573643,0.6640308700112538,0.48605255273965847,0.6804999082194225],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.3503294573643411,0.6640308700112538,0.39949224806201555,0.6804999082194225],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.16004651162790698,0.6640308700112538,0.1809767441860465,0.6804999082194225],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.18074418604651163,0.6640308700112538,0.34669767441860494,0.6804999082194225],"dir":"ltr"},{"str":"کسب","boundary":[0.7601575619220535,0.6931810676397123,0.8022596899224808,0.709650105847881],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.7041201550387597,0.6931810676397123,0.7540483049866945,0.709650105847881],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6650503875968994,0.6931810676397123,0.6980147784272273,0.709650105847881],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.6323062015503875,0.6931810676397123,0.6589108527131783,0.709650105847881],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.5869806201550388,0.6931810676397123,0.6262181080984531,0.709650105847881],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.5417039409852463,0.6931810676397123,0.5808410852713178,0.709650105847881],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5174922480620155,0.6931810676397123,0.5355771392848212,0.709650105847881],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.4621899224806202,0.6931810676397123,0.5113527131782946,0.709650105847881],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.16004651162790698,0.6931810676397123,0.1809767441860465,0.709650105847881],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.6931810676397123,0.4590736434108533,0.709650105847881],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.7158333333333333,0.7224959556502525,0.8022286821705427,0.7389649938584212],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6837403100775193,0.7224959556502525,0.7097868217054264,0.7389649938584212],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.638437984496124,0.7224959556502525,0.6775861005949161,0.7389649938584212],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.5899031007751938,0.7224959556502525,0.6323449612403101,0.7389649938584212],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.16004651162790698,0.7224959556502525,0.1809767441860465,0.7389649938584212],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.7224959556502525,0.5860503875968989,0.7389649938584212],"dir":"ltr"},{"str":"فراگیری","boundary":[0.7431449694253744,0.7516461532787111,0.8023449612403102,0.7681151914868797],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.6564224806201551,0.7516461532787111,0.7370367628752766,0.7681151914868797],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.6166782945736434,0.7516461532787111,0.6502829457364341,0.7681151914868797],"dir":"rtl"},{"str":"نقاد","boundary":[0.5839108527131783,0.7516461532787111,0.610422480620155,0.7681151914868797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5678875968992247,0.7516461532787111,0.5775852713178294,0.7681151914868797],"dir":"rtl"},{"str":"خلاق","boundary":[0.5202988295688733,0.7516461532787111,0.5617945736434109,0.7681151914868797],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4960968992248062,0.7516461532787111,0.5141760334196496,0.7681151914868797],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.42239922480620157,0.7516461532787111,0.4900247810147483,0.7681151914868797],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.3638178294573643,0.7516461532787111,0.4163527131782946,0.7681151914868797],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.16004651162790698,0.7516461532787111,0.1809767441860465,0.7681151914868797],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.18074418604651163,0.7516461532787111,0.3613410852713182,0.7681151914868797],"dir":"ltr"},{"str":"تفکر","boundary":[0.7687519379844963,0.7809610412892513,0.8023565891472869,0.7974300794974198],"dir":"rtl"},{"str":"نقادانه","boundary":[0.7181007751937984,0.7809610412892513,0.7626780349821867,0.7974300794974198],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.16004651162790698,0.7809610412892513,0.1809767441860465,0.7974300794974198],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.7809610412892513,0.7130658914728671,0.7974300794974198],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجهگیری","boundary":[0.7260077519379845,0.8102759292997914,0.8024728682170543,0.8267449675079601],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.16004651162790698,0.8102759292997914,0.1809767441860465,0.8267449675079601],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.8102759292997914,0.7228333333333322,0.8267449675079601],"dir":"ltr"},{"str":"راههای","boundary":[0.7512286821705426,0.8394261269282499,0.8024263565891473,0.8558951651364186],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6993449612403101,0.8394261269282499,0.7451124031007752,0.8558951651364186],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.659391472868217,0.8394261269282499,0.6932054263565892,0.8558951651364186],"dir":"rtl"},{"str":"نقادانه","boundary":[0.6087403100775194,0.8394261269282499,0.6533175698659076,0.8558951651364186],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.16004651162790698,0.8394261269282499,0.1809767441860465,0.8558951651364186],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.8394261269282499,0.6055852713178288,0.8558951651364186],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15981,0.14222,0.83005,0.8559],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/a53e17f3223382bc1010ac0992eae715.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/2192be68fdfa89abdd6654647c4d30cb.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15447,0.14366,0.17004,0.16531]},"elements":[{"words":[{"str":"گروهی","boundary":[0.7500891472868217,0.14366415942715197,0.8025077519379845,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.730422842981196,0.14366415942715197,0.7439961240310077,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهای","boundary":[0.6436317829457365,0.14366415942715197,0.7242997567004438,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقیت","boundary":[0.5791280804280244,0.14366415942715197,0.6375387596899227,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5632596899224808,0.14366415942715197,0.5729907470413216,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.5197637855820231,0.14366415942715197,0.5571875717124228,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.49556392995009885,0.14366415942715197,0.513655760600069,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47977131782945737,0.14366415942715197,0.4894559049681449,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.44025968992248066,0.14366415942715197,0.473515503875969,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.3663527131782946,0.14366415942715197,0.4340271317829457,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.3077713178294574,0.14366415942715197,0.3603062015503876,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.16004651162790698,0.14366415942715197,0.1809767441860465,0.1601331976353206],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18074418604651163,0.14366415942715197,0.30274418604651177,0.1601331976353206],"dir":"ltr"},{"str":"موانع","boundary":[0.7649844961240311,0.17297904743769218,0.8024496124031009,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقیت","boundary":[0.7006589147286822,0.17297904743769218,0.7588914728682171,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.16004651162790698,0.17297904743769218,0.1809767441860465,0.18944808564586083],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.17297904743769218,0.6984147286821695,0.18944808564586083],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8031238759689923,0.20891918505709267,0.8082810852713178,0.2247294617369346],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8085658914728683,0.20891918505709267,0.8299612403100776,0.2247294617369346],"dir":"ltr"},{"str":"تیم","boundary":[0.77315575953361,0.20891918505709267,0.7979666666666666,0.2247294617369346],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.7083518223206595,0.20891918505709267,0.7680727131782945,0.2247294617369346],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.6555359192471916,0.20891918505709267,0.7032392248062016,0.2247294617369346],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6260373643410853,0.20891918505709267,0.650457849355387,0.2247294617369346],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6109118447552088,0.20891918505709267,0.6209582327641712,0.2247294617369346],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5648331051403628,0.20891918505709267,0.6058327131782946,0.2247294617369346],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5393818773976771,0.20891918505709267,0.5596857364341086,0.2247294617369346],"dir":"rtl"},{"str":"کجاست؟","boundary":[0.4621899224806202,0.20891918505709267,0.5342966738100907,0.2247294617369346],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.1598139534883721,0.20891918505709267,0.1812093023255814,0.2247294617369346],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.20891918505709267,0.46117968992248015,0.2247294617369346],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7527054263565891,0.23539670224665135,0.8023565891472868,0.25186574045482],"dir":"rtl"},{"str":"تیم","boundary":[0.7243798449612403,0.23539670224665135,0.7465658914728681,0.25186574045482],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.16004651162790698,0.23539670224665135,0.1809767441860465,0.25186574045482],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.23539670224665135,0.7228333333333322,0.25186574045482],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7549635583531215,0.2645468998751097,0.8022751937984496,0.28101593808327835],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7252054263565891,0.2645468998751097,0.7488671051474376,0.28101593808327835],"dir":"rtl"},{"str":"تیم","boundary":[0.6968264194426984,0.2645468998751097,0.7190658914728681,0.28101593808327835],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6810658914728682,0.2645468998751097,0.6907308034778965,0.28101593808327835],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.639437984496124,0.2645468998751097,0.6750193798449613,0.28101593808327835],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.16004651162790698,0.2645468998751097,0.1809767441860465,0.28101593808327835],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.2645468998751097,0.6348875968992239,0.28101593808327835],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8033449612403101,0.3006929004721124,0.8085021705426356,0.3165031771519543],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8085658914728683,0.3006929004721124,0.8299612403100776,0.3165031771519543],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.7209635658914729,0.3006929004721124,0.7982770542635659,0.3165031771519543],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6560552678432359,0.3006929004721124,0.7158956589147286,0.3165031771519543],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6305672868217055,0.3006929004721124,0.6509058914728681,0.3165031771519543],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.5536240310077519,0.3006929004721124,0.6254784091954022,0.3165031771519543],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.1598139534883721,0.3006929004721124,0.1812093023255814,0.3165031771519543],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.18423255813953487,0.3006929004721124,0.5532727131782947,0.3165031771519543],"dir":"ltr"},{"str":"نکات","boundary":[0.7616563180754796,0.3270057272795894,0.8023682170542635,0.343474765487758],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7282860524066378,0.3270057272795894,0.7555506269094682,0.343474765487758],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6810193798449613,0.3270057272795894,0.7221511686857075,0.343474765487758],"dir":"rtl"},{"str":"یادآوری","boundary":[0.613624031007752,0.3270057272795894,0.6749728682170543,0.343474765487758],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.16004651162790698,0.3270057272795894,0.1809767441860465,0.343474765487758],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.3270057272795894,0.6104689922480614,0.343474765487758],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7677403100775195,0.35632061529012954,0.8025193798449611,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6938333333333334,0.35632061529012954,0.7615077519379845,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6352205416956503,0.35632061529012954,0.687737510046408,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"(گروههای","boundary":[0.5550968992248061,0.35632061529012954,0.6291388737443051,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.4814566141535384,0.35632061529012954,0.5490247810147483,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی)","boundary":[0.40419028247774014,0.35632061529012954,0.4753313669326422,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38005038759689924,0.35632061529012954,0.398092939256486,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.3061434108527132,0.35632061529012954,0.3739515338236268,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.16004651162790698,0.35632061529012954,0.1809767441860465,0.3727896534982982],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18074418604651163,0.35632061529012954,0.30274418604651177,0.3727896534982982],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7488333333333334,0.3854708129185881,0.8022751937984495,0.40193985112675673],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6751356589147287,0.3854708129185881,0.7427612151232753,0.40193985112675673],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6165542635658915,0.3854708129185881,0.6690398356278033,0.40193985112675673],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5968100775193799,0.3854708129185881,0.6104784896555265,0.40193985112675673],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهای","boundary":[0.5103062015503875,0.3854708129185881,0.5906937984496125,0.40193985112675673],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.46686434108527136,0.3854708129185881,0.5041899224806202,0.40193985112675673],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4300968992248062,0.3854708129185881,0.4607480620155039,0.40193985112675673],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.16004651162790698,0.3854708129185881,0.1809767441860465,0.40193985112675673],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.3854708129185881,0.4297131782945742,0.40193985112675673],"dir":"ltr"},{"str":"یادآوریهای","boundary":[0.7104922480620156,0.4147857009291282,0.8026124031007752,0.43125473913729684],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6772131782945736,0.4147857009291282,0.7043759689922481,0.43125473913729684],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6381434108527132,0.4147857009291282,0.6711078016830412,0.43125473913729684],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.5636068908190903,0.4147857009291282,0.6319108527131784,0.43125473913729684],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.49381782945736435,0.4147857009291282,0.557478821331839,0.43125473913729684],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.16004651162790698,0.4147857009291282,0.1809767441860465,0.43125473913729684],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.4147857009291282,0.49325968992248126,0.43125473913729684],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.7526201550387597,0.4439358985575867,0.802015503875969,0.46040493676575533],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6789224806201549,0.4439358985575867,0.7465480368287017,0.46040493676575533],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6203222992377622,0.4439358985575867,0.6728266573332295,0.46040493676575533],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.600829457364341,0.4439358985575867,0.61424577314245,0.46040493676575533],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.5533121028898094,0.4439358985575867,0.5947605913106183,0.46040493676575533],"dir":"rtl"},{"str":"بحران","boundary":[0.5044203870763021,0.4439358985575867,0.5471919119050629,0.46040493676575533],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4802248062015504,0.4439358985575867,0.4983001960915557,0.46040493676575533],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.42187596899224805,0.4439358985575867,0.474125952428278,0.46040493676575533],"dir":"rtl"},{"str":"(مدیریت","boundary":[0.3504806201550388,0.4439358985575867,0.41578047003257046,0.46040493676575533],"dir":"rtl"},{"str":"بحران)","boundary":[0.29375968992248064,0.4439358985575867,0.34415503875968995,0.46040493676575533],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.16004651162790698,0.4439358985575867,0.1809767441860465,0.46040493676575533],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.18074418604651163,0.4439358985575867,0.2929767441860466,0.46040493676575533],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7678449612403101,0.4732782349651405,0.8024961240310078,0.48974727317330913],"dir":"rtl"},{"str":"گروهها","boundary":[0.710577519379845,0.4732782349651405,0.7615891472868217,0.48974727317330913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6864578956032444,0.4732782349651405,0.7044612403100775,0.48974727317330913],"dir":"rtl"},{"str":"درمانگاهها","boundary":[0.6043217054263565,0.4732782349651405,0.6803239053006495,0.48974727317330913],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.16004651162790698,0.4732782349651405,0.1809767441860465,0.48974727317330913],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.4732782349651405,0.6007015503875963,0.48974727317330913],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.7529844961240311,0.5025931229756807,0.8023798449612404,0.5190621611838494],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7111821705426357,0.5025931229756807,0.7468886728371057,0.5190621611838494],"dir":"rtl"},{"str":"معتادین","boundary":[0.649577519379845,0.5025931229756807,0.7051356589147287,0.5190621611838494],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.610414080185422,0.5025931229756807,0.6434790029792056,0.5190621611838494],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.561484496124031,0.5025931229756807,0.6042599000834639,0.5190621611838494],"dir":"rtl"},{"str":"سرپایی","boundary":[0.5019961240310077,0.5025931229756807,0.5553837274830118,0.5190621611838494],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.16004651162790698,0.5025931229756807,0.1809767441860465,0.5190621611838494],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.5025931229756807,0.4981434108527138,0.5190621611838494],"dir":"ltr"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.7529844961240311,0.5317433206041392,0.8023798449612404,0.5482123588123079],"dir":"rtl"},{"str":"گروههای","boundary":[0.6806782945736435,0.5317433206041392,0.746937984496124,0.5482123588123079],"dir":"rtl"},{"str":"مشاوره","boundary":[0.6221201550387597,0.5317433206041392,0.6744689922480621,0.5482123588123079],"dir":"rtl"},{"str":"ازدواج","boundary":[0.5647641534252342,0.5317433206041392,0.6160443811283948,0.5482123588123079],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5406051824249498,0.5317433206041392,0.5586317303307727,0.5482123588123079],"dir":"rtl"},{"str":"درمانگاه","boundary":[0.47405038759689927,0.5317433206041392,0.5344711921223549,0.5482123588123079],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.16004651162790698,0.5317433206041392,0.1809767441860465,0.5482123588123079],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.5317433206041392,0.473724806201551,0.5482123588123079],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7677403100775194,0.5610582086146794,0.802391472868217,0.5775272468228481],"dir":"rtl"},{"str":"گروهها","boundary":[0.7087017020733041,0.5610582086146794,0.7614844961240309,0.5775272468228481],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6846018156594771,0.5610582086146794,0.7025917219521152,0.5775272468228481],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهای","boundary":[0.6084379844961241,0.5610582086146794,0.6784707451046558,0.5775272468228481],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکی","boundary":[0.5212984496124031,0.5610582086146794,0.6022286821705427,0.5775272468228481],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.16004651162790698,0.5610582086146794,0.1809767441860465,0.5775272468228481],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.5610582086146794,0.5176782945736438,0.5775272468228481],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7543294573643411,0.590208406243138,0.8022596899224806,0.6066774444513066],"dir":"rtl"},{"str":"گروههای","boundary":[0.6803992248062016,0.590208406243138,0.7482829457364342,0.6066774444513066],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6065496374093523,0.590208406243138,0.6742277446617972,0.6066774444513066],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5369343255331718,0.590208406243138,0.6004243901884563,0.6066774444513066],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5128178294573643,0.590208406243138,0.5308465827576645,0.6066774444513066],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.16004651162790698,0.590208406243138,0.1809767441860465,0.6066774444513066],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.590208406243138,0.48349224806201613,0.6066774444513066],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.49218992248062016,0.590208406243138,0.5067015503875968,0.6066774444513066],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.7347170542635659,0.619523294253678,0.802391472868217,0.6359923324618467],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6761936899465925,0.619523294253678,0.7286705426356589,0.6359923324618467],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6519728682170542,0.619523294253678,0.6700631427296949,0.6359923324618467],"dir":"rtl"},{"str":"زندانها","boundary":[0.5896705426356589,0.619523294253678,0.6458333333333334,0.6359923324618467],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.16004651162790698,0.619523294253678,0.1809767441860465,0.6359923324618467],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.18074418604651163,0.619523294253678,0.5860503875968989,0.6359923324618467],"dir":"ltr"},{"str":"نکات","boundary":[0.7616795738894331,0.6486734918821365,0.802391472868217,0.6651425300903052],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7283280051025415,0.6486734918821365,0.7555738827234217,0.6651425300903052],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.712491174285434,0.6486734918821365,0.7222028778894543,0.6651425300903052],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.675670542635659,0.6486734918821365,0.7063660470723467,0.6651425300903052],"dir":"rtl"},{"str":"یادآوری","boundary":[0.6082751937984496,0.6486734918821365,0.6696240310077519,0.6651425300903052],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.15493023255813954,0.6486734918821365,0.18632558139534885,0.6651425300903052],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.6486734918821365,0.6055852713178288,0.6651425300903052],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7762751937984496,0.6780295524881972,0.8025077519379845,0.6944985906963659],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.735814493561822,0.6780295524881972,0.7700193798449612,0.6944985906963659],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7024435496428693,0.6780295524881972,0.7297101061558324,0.6944985906963659],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6782054263565891,0.6780295524881972,0.6963059036593209,0.6944985906963659],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6045077519379844,0.6780295524881972,0.6721333081465312,0.6944985906963659],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.5457170542635659,0.6780295524881972,0.5984612403100775,0.6944985906963659],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.15493023255813954,0.6780295524881972,0.18632558139534885,0.6944985906963659],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.6780295524881972,0.5420968992248063,0.6944985906963659],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8033435658914729,0.7141343804896795,0.8085007751937985,0.7299446571695214],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8085658914728683,0.7141343804896795,0.8299612403100776,0.7299446571695214],"dir":"ltr"},{"str":"چهره","boundary":[0.755930801758556,0.7141343804896795,0.7982756589147286,0.7299446571695214],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7306291472868217,0.7141343804896795,0.7507668217054263,0.7299446571695214],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارشناسی","boundary":[0.6363607751937985,0.7141343804896795,0.7255506268923252,0.7299446571695214],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5930430014807073,0.7141343804896795,0.6312601720430108,0.7299446571695214],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.567569991651759,0.7141343804896795,0.5879142635658915,0.7299446571695214],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5217635658914729,0.7141343804896795,0.5624631007751939,0.7299446571695214],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.15446511627906975,0.7141343804896795,0.1865581395348837,0.7299446571695214],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.7141343804896795,0.5174587596899223,0.7299446571695214],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.542375968992248,0.7556939340758124,0.6226550387596899,0.772162972283981],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.4654457364341085,0.7556939340758124,0.537084579342035,0.772162972283981],"dir":"rtl"},{"str":"(کار","boundary":[0.4251201550387597,0.7556939340758124,0.46012015503875975,0.772162972283981],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4093527131782946,0.7556939340758124,0.4197248062015504,0.772162972283981],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه)","boundary":[0.3500968992248062,0.7556939340758124,0.40406132352808155,0.772162972283981],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.760891472868217,0.7829373258742314,0.8025426356589148,0.7994063640824001],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6868565891472869,0.7829373258742314,0.7545310077519379,0.7994063640824001],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.6168798449612403,0.7829373258742314,0.6807535774941567,0.7994063640824001],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.15493023255813954,0.7829373258742314,0.18632558139534885,0.7994063640824001],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.7829373258742314,0.6153527131782939,0.7994063640824001],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8139663565891473,0.818877463493632,0.8191235658914728,0.8346877401734739],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8192635658914729,0.818877463493632,0.829957519379845,0.8346877401734739],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7583629001988875,0.818877463493632,0.8087868217054264,0.8346877401734739],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6760776511974717,0.818877463493632,0.7533009079161447,0.8346877401734739],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.6261635658914729,0.818877463493632,0.6710156589147287,0.8346877401734739],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5978100775193799,0.818877463493632,0.6210629627406853,0.8346877401734739],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.15446511627906975,0.818877463493632,0.1865581395348837,0.8346877401734739],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.818877463493632,0.5942029457364346,0.8346877401734739],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15447,0.14366,0.82996,0.83469],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/2db89fefe59f2fe2231ecf511c02dfb2.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/07e1178967a8d3dd9470eb8d0c86f9f6.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15447,0.14366,0.16995,0.15728]},"elements":[{"words":[{"str":"تعریف","boundary":[0.7526472868217055,0.14366415942715197,0.802298449612403,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6789496124031008,0.14366415942715197,0.7465751686116475,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.6091589147286822,0.14366415942715197,0.6728466007499706,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"(کار","boundary":[0.5698798449612403,0.14366415942715197,0.6030616894877926,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5533682170542635,0.14366415942715197,0.5637893005860162,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5033682170542636,0.14366415942715197,0.5472652054011334,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.15493023255813954,0.14366415942715197,0.18632558139534885,0.1601331976353206],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.14366415942715197,0.49325968992248126,0.1601331976353206],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.495484496124031,0.14366415942715197,0.5031356589147287,0.1601331976353206],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7526007751937984,0.17297904743769218,0.8022519379844961,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6789604901225307,0.17297904743769218,0.7465286569837406,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6089728682170543,0.17297904743769218,0.6728352429016345,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.15493023255813954,0.17297904743769218,0.18632558139534885,0.18944808564586083],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.17297904743769218,0.6055852713178288,0.18944808564586083],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.763298449612403,0.20212924506615068,0.802391472868217,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7435542635658914,0.20212924506615068,0.757222675702038,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6699139784946238,0.20212924506615068,0.7374821453558337,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6001356589147288,0.20212924506615068,0.6637887312737276,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.15493023255813954,0.20212924506615068,0.18632558139534885,0.21859828327431932],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.20212924506615068,0.5958178294573638,0.21859828327431932],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.7347868217054264,0.23144413307669073,0.8024612403100776,0.24791317128485937],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.6652286821705427,0.23144413307669073,0.7286838100522961,0.24791317128485937],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.5992054263565891,0.23144413307669073,0.6591124031007752,0.24791317128485937],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.15493023255813954,0.23144413307669073,0.18632558139534885,0.24791317128485937],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.23144413307669073,0.5958178294573638,0.24791317128485937],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8140463565891474,0.2673842706960914,0.8192035658914729,0.2831945473759333],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8192635658914729,0.2673842706960914,0.829957519379845,0.2831945473759333],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7548310301424421,0.2673842706960914,0.8089457534383596,0.2831945473759333],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6724149989326216,0.2673842706960914,0.7497609924501306,0.2831945473759333],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.5989728682170542,0.2673842706960914,0.6674342635658915,0.2831945473759333],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.15446511627906975,0.2673842706960914,0.1865581395348837,0.2831945473759333],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.2673842706960914,0.599319224806202,0.2831945473759333],"dir":"ltr"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.7484147286821706,0.29390296048117037,0.8022519379844961,0.310371998689339],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.728670542635659,0.29390296048117037,0.7423389547718056,0.310371998689339],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.6747403100775193,0.29390296048117037,0.722590887991459,0.310371998689339],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6008333333333334,0.29390296048117037,0.6685077519379846,0.310371998689339],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.5310658914728682,0.29390296048117037,0.5947303216802031,0.310371998689339],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.15493023255813954,0.29390296048117037,0.18632558139534885,0.310371998689339],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.29390296048117037,0.5274457364341089,0.310371998689339],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8139831007751938,0.3298430981005709,0.8191403100775193,0.3456533747804128],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8192635658914729,0.3298430981005709,0.829957519379845,0.3456533747804128],"dir":"ltr"},{"str":"فرضیه","boundary":[0.7618866812554294,0.3298430981005709,0.8089151937984497,0.3456533747804128],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7216414354349043,0.3298430981005709,0.7568296124031008,0.3456533747804128],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6393470504318095,0.3298430981005709,0.716578881127126,0.3456533747804128],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5894324031007752,0.3298430981005709,0.634284496124031,0.3456533747804128],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5608333333333333,0.3298430981005709,0.5843317999499874,0.3456533747804128],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.15446511627906975,0.3298430981005709,0.1866474418604651,0.3456533747804128],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.3298430981005709,0.5583889922480623,0.3456533747804128],"dir":"ltr"},{"str":"فرضیههای","boundary":[0.7261589147286821,0.35632061529012954,0.8024263565891472,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6524612403100776,0.35632061529012954,0.7200867965186243,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.5824612403100775,0.35632061529012954,0.6463582286569473,0.3727896534982982],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.15493023255813954,0.35632061529012954,0.18632558139534885,0.3727896534982982],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.35632061529012954,0.5811666666666664,0.3727896534982982],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8140389147286822,0.39226075290953005,0.8191961240310077,0.4080710295893719],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8192635658914729,0.39226075290953005,0.829957519379845,0.4080710295893719],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7554342635658915,0.39226075290953005,0.808971007751938,0.4080710295893719],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.6923756660383985,0.39226075290953005,0.7503336604151037,0.4080710295893719],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6100468433732555,0.39226075290953005,0.6873109932077787,0.4080710295893719],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5601300775193798,0.39226075290953005,0.6049821705426356,0.4080710295893719],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.531531007751938,0.39226075290953005,0.5550294743685921,0.4080710295893719],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.15446511627906975,0.39226075290953005,0.1865581395348837,0.4080710295893719],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.39226075290953005,0.5276913178294572,0.4080710295893719],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7546962563811684,0.41857357971700704,0.802391472868217,0.4350426179251757],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.6972984496124031,0.41857357971700704,0.7485910274994223,0.4350426179251757],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6236007751937985,0.41857357971700704,0.6912263314023451,0.4350426179251757],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.5536240310077519,0.41857357971700704,0.6174977635406683,0.4350426179251757],"dir":"rtl"},{"str":"302","boundary":[0.15493023255813954,0.41857357971700704,0.18632558139534885,0.4350426179251757],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.41857357971700704,0.5518643410852713,0.4350426179251757],"dir":"ltr"},{"str":"مشارکت","boundary":[0.7378611791105671,0.4478884677275472,0.8024379844961241,0.46435750593571584],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.687577519379845,0.4478884677275472,0.7317381935944514,0.46435750593571584],"dir":"rtl"},{"str":"305","boundary":[0.15493023255813954,0.4478884677275472,0.18632558139534885,0.46435750593571584],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.4478884677275472,0.6837635658914718,0.46435750593571584],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.7744348116098791,0.477230804135101,0.8022364341085272,0.49369984234326963],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.758562015503876,0.477230804135101,0.7682957742924104,0.49369984234326963],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7169596588787359,0.477230804135101,0.7524881125015664,0.49369984234326963],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6618410852713178,0.477230804135101,0.7108540291631236,0.49369984234326963],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6420968992248062,0.477230804135101,0.6557653113609528,0.49369984234326963],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکت","boundary":[0.571422480620155,0.477230804135101,0.6360247810147482,0.49369984234326963],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5211793192551012,0.477230804135101,0.5652669946332737,0.49369984234326963],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49705038759689923,0.477230804135101,0.5150864742047581,0.49369984234326963],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.4598643410852713,0.477230804135101,0.49096699174793695,0.49369984234326963],"dir":"rtl"},{"str":"305","boundary":[0.15493023255813954,0.477230804135101,0.18632558139534885,0.49369984234326963],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.477230804135101,0.4590736434108533,0.49369984234326963],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8141435658914729,0.5131709417545015,0.8193007751937984,0.5289812184343434],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8192635658914729,0.5131709417545015,0.829957519379845,0.5289812184343434],"dir":"ltr"},{"str":"عناوین","boundary":[0.7552168992248062,0.5131709417545015,0.80905343125255,0.5289812184343434],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7297815340978101,0.5131709417545015,0.7500596899224805,0.5289812184343434],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6473431930839852,0.5131709417545015,0.7247101239595612,0.5289812184343434],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5974196899224806,0.5131709417545015,0.6422717829457363,0.5289812184343434],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5690438759689923,0.5131709417545015,0.5924280740185047,0.5289812184343434],"dir":"rtl"},{"str":"(کار","boundary":[0.5251517829457364,0.5131709417545015,0.5588812831147021,0.5289812184343434],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5100262633598599,0.5131709417545015,0.5200726513688223,0.5289812184343434],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه)","boundary":[0.45335271317829456,0.5131709417545015,0.5049471317829458,0.5289812184343434],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.15446511627906975,0.5131709417545015,0.1866474418604651,0.5289812184343434],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.5131709417545015,0.4508889922480616,0.5289812184343434],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8139961240310077,0.5464383989350021,0.8191533333333333,0.562248675614844],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8192635658914729,0.5464383989350021,0.829957519379845,0.562248675614844],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7670475637211797,0.5464383989350021,0.8089141264880632,0.562248675614844],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7267670168302531,0.5464383989350021,0.7619551937984496,0.562248675614844],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6444726318271583,0.5464383989350021,0.7217044625224747,0.562248675614844],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5947812403100774,0.5464383989350021,0.6394100775193797,0.562248675614844],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5661821705426356,0.5464383989350021,0.5896806371592898,0.562248675614844],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.15446511627906975,0.5464383989350021,0.1866474418604651,0.562248675614844],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.5464383989350021,0.5635052713178297,0.562248675614844],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8140444961240311,0.5795411657334211,0.8192017054263566,0.595351442413263],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8192635658914729,0.5795411657334211,0.829957519379845,0.595351442413263],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7553220500433278,0.5795411657334211,0.8089765891472868,0.595351442413263],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.7042457723240365,0.5795411657334211,0.7502568184826991,0.595351442413263],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6219078672195434,0.5795411657334211,0.6991805407634079,0.595351442413263],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5719905426356588,0.5795411657334211,0.6168426356589147,0.595351442413263],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.543391472868217,0.5795411657334211,0.5668899394848712,0.595351442413263],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.15446511627906975,0.5795411657334211,0.1865581395348837,0.595351442413263],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.5795411657334211,0.5430401550387597,0.595351442413263],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7547403100775194,0.6058539925408981,0.8024612403100776,0.6223230307490668],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.7063682170542636,0.6058539925408981,0.7486240310077519,0.6223230307490668],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6326705426356589,0.6058539925408981,0.7002960988442056,0.6223230307490668],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.5626937984496124,0.6058539925408981,0.6265675309825288,0.6223230307490668],"dir":"rtl"},{"str":"341","boundary":[0.15493023255813954,0.6058539925408981,0.18632558139534885,0.6223230307490668],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.6058539925408981,0.5616317829457363,0.6223230307490668],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8139458914728682,0.6419588205423803,0.8191031007751938,0.6577690972222222],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8192635658914729,0.6419588205423803,0.829957519379845,0.6577690972222222],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7535271951229867,0.6419588205423803,0.8088779844961241,0.6577690972222222],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.7017030995231984,0.6419588205423803,0.7484426356589147,0.6577690972222222],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.6519961240310078,0.6419588205423803,0.6966249612403101,0.6577690972222222],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.15446511627906975,0.6419588205423803,0.1865581395348837,0.6577690972222222],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.6419588205423803,0.6504820155038771,0.6577690972222222],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8141137984496124,0.6751027599363196,0.819271007751938,0.6909130366161615],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8192635658914729,0.6751027599363196,0.8300468217054264,0.6909130366161615],"dir":"ltr"},{"str":"پاره","boundary":[0.7778533435838298,0.6751027599363196,0.8090325020224673,0.6909130366161615],"dir":"rtl"},{"str":"گروههای","boundary":[0.6964988835869874,0.6751027599363196,0.7727668217054263,0.6909130366161615],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6361653427401794,0.6751027599363196,0.6914455710147839,0.6909130366161615],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6108500775193799,0.6751027599363196,0.6310547286821705,0.6909130366161615],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5609718447369334,0.6751027599363196,0.6059607751937984,0.6909130366161615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5463615782123278,0.6751027599363196,0.5559161579974738,0.6909130366161615],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.15446511627906975,0.6751027599363196,0.1866474418604651,0.6909130366161615],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.6751027599363196,0.5174587596899223,0.6909130366161615],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.5258847145264577,0.6751027599363196,0.5413058914728681,0.6909130366161615],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8033486821705427,0.7082055267347387,0.8085058914728682,0.7240158034145806],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8085658914728683,0.7082055267347387,0.8299612403100776,0.7240158034145806],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.7209672868217054,0.7082055267347387,0.7982807751937984,0.7240158034145806],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.6709454470533811,0.7082055267347387,0.7158993798449612,0.7240158034145806],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6423536702578543,0.7082055267347387,0.665882784547465,0.7240158034145806],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6168631007751938,0.7082055267347387,0.6372017054263566,0.7240158034145806],"dir":"rtl"},{"str":"روستا","boundary":[0.5701356589147287,0.7082055267347387,0.6119068217054263,0.7240158034145806],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.15446511627906975,0.7082055267347387,0.1865581395348837,0.7240158034145806],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.7082055267347387,0.5686215503875971,0.7240158034145806],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشهای","boundary":[0.7281007751937985,0.7346830439242973,0.8024728682170542,0.751152082132466],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6582751937984497,0.7346830439242973,0.7219844961240309,0.751152082132466],"dir":"rtl"},{"str":"325","boundary":[0.15493023255813954,0.7346830439242973,0.18632558139534885,0.751152082132466],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.7346830439242973,0.6544612403100765,0.751152082132466],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8033207751937984,0.7706231815436979,0.808477984496124,0.7864334582235398],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8085658914728683,0.7706231815436979,0.8299612403100776,0.7864334582235398],"dir":"ltr"},{"str":"طرح","boundary":[0.759600152255299,0.7706231815436979,0.7982528682170543,0.7864334582235398],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.7235961240310078,0.7706231815436979,0.7545395241395628,0.7864334582235398],"dir":"rtl"},{"str":"ساماندهی","boundary":[0.633004320102582,0.7706231815436979,0.7185072464047046,0.7864334582235398],"dir":"rtl"},{"str":"متکدیان","boundary":[0.563726574967948,0.7706231815436979,0.6279435577315381,0.7864334582235398],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5382141085271318,0.7706231815436979,0.5585527131782945,0.7864334582235398],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.49125645278432417,0.7706231815436979,0.533113505376344,0.7864334582235398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47658286836527486,0.7706231815436979,0.48617885573687875,0.7864334582235398],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.15446511627906975,0.7706231815436979,0.1865581395348837,0.7864334582235398],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.18934883720930232,0.7706231815436979,0.44577271317829414,0.7864334582235398],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.45608409437141895,0.7706231815436979,0.47150527131782943,0.7864334582235398],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7527054263565892,0.7969360083511748,0.8023565891472869,0.8134050465593434],"dir":"rtl"},{"str":"تکدی","boundary":[0.7027519379844961,0.7969360083511748,0.7465658914728682,0.8134050465593434],"dir":"rtl"},{"str":"325","boundary":[0.15493023255813954,0.7969360083511748,0.18632558139534885,0.8134050465593434],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.7969360083511748,0.6984147286821695,0.8134050465593434],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7547195121951219,0.826250896361715,0.8024147286821706,0.8427199345698837],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.6973217054263565,0.826250896361715,0.7486142833133758,0.8427199345698837],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.6564147286821705,0.826250896361715,0.6912326098191214,0.8427199345698837],"dir":"rtl"},{"str":"353","boundary":[0.15493023255813954,0.826250896361715,0.18632558139534885,0.8427199345698837],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.826250896361715,0.6544612403100765,0.8427199345698837],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15447,0.14366,0.83005,0.84272],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/7c597390ae4ca3c76b67b69d40d7c16d.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/543677de30f3188711b1dc456e4911c0.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15447,0.14366,0.17004,0.16321]},"elements":[{"words":[{"str":"وزارت","boundary":[0.7510426356589147,0.14366415942715197,0.8023217054263567,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.6850193798449613,0.14366415942715197,0.7449263565891473,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"354","boundary":[0.15493023255813954,0.14366415942715197,0.18632558139534885,0.1601331976353206],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.14366415942715197,0.6837635658914718,0.1601331976353206],"dir":"ltr"},{"str":"شرح","boundary":[0.7663199979510296,0.17297904743769218,0.8023682170542635,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"وظایف","boundary":[0.7072519379844961,0.17297904743769218,0.7602127002014821,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6463285333566766,0.17297904743769218,0.7011688394521777,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6305542635658914,0.17297904743769218,0.6402276025405347,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.569437984496124,0.17297904743769218,0.6243682170542636,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.15493023255813954,0.17297904743769218,0.18632558139534885,0.18944808564586083],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.17297904743769218,0.5665155038759688,0.18944808564586083],"dir":"ltr"},{"str":"شرح","boundary":[0.7662967421370762,0.20212924506615068,0.8023449612403102,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"وظایف","boundary":[0.707198900713879,0.20212924506615068,0.7601894443875286,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"وزارت","boundary":[0.6498769749803437,0.20212924506615068,0.7010941400604388,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"جهاد","boundary":[0.6068377242912126,0.20212924506615068,0.6437465433172794,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5909961240310078,0.20212924506615068,0.6007107524258687,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.5124612403100776,0.20212924506615068,0.5847868217054265,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.15493023255813954,0.20212924506615068,0.18632558139534885,0.21859828327431932],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.20212924506615068,0.5079108527131788,0.21859828327431932],"dir":"ltr"},{"str":"تبصره","boundary":[0.7585658914728682,0.23144413307669073,0.8023798449612404,0.24791317128485937],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.15493023255813954,0.23144413307669073,0.18632558139534885,0.24791317128485937],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.23144413307669073,0.75701937984496,0.24791317128485937],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشنامه","boundary":[0.7347170542635659,0.26059433070514926,0.8022519379844961,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.6874079380197723,0.26059433070514926,0.7286481882098432,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"اجرای","boundary":[0.6349961240310078,0.26059433070514926,0.681287020133873,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.5940891472868217,0.26059433070514926,0.6289070284237727,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"353","boundary":[0.15493023255813954,0.26059433070514926,0.18632558139534885,0.2770633689133179],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.26059433070514926,0.5909341085271314,0.2770633689133179],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8032854263565891,0.2967403313021519,0.8084426356589146,0.3125506079819938],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8085658914728683,0.2967403313021519,0.8299612403100776,0.3125506079819938],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7630966605571556,0.2967403313021519,0.7981807064962365,0.3125506079819938],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6809536677868888,0.2967403313021519,0.7580209727611023,0.3125506079819938],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.6074141085271317,0.2967403313021519,0.675917984496124,0.3125506079819938],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5819764288825016,0.2967403313021519,0.6022568992248062,0.3125506079819938],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.5249035049211741,0.2967403313021519,0.5769037766745058,0.3125506079819938],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.49554696514264623,0.2967403313021519,0.5198308527131783,0.3125506079819938],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47031271317829454,0.2967403313021519,0.4905173643410852,0.3125506079819938],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.42358527131782947,0.2967403313021519,0.46521211002750684,0.3125506079819938],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.15446511627906975,0.2967403313021519,0.1865581395348837,0.3125506079819938],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.18934883720930232,0.2967403313021519,0.42019131782945696,0.3125506079819938],"dir":"ltr"},{"str":"فقر","boundary":[0.779577519379845,0.32305315810962887,0.8022751937984496,0.3395221963177975],"dir":"rtl"},{"str":"مطلق،","boundary":[0.7289031007751937,0.32305315810962887,0.773505401169787,0.3395221963177975],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.7000891472868217,0.32305315810962887,0.7227868217054263,0.3395221963177975],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.6566472868217054,0.32305315810962887,0.6940152442845122,0.3395221963177975],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.15493023255813954,0.32305315810962887,0.18632558139534885,0.3395221963177975],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.32305315810962887,0.6544612403100765,0.3395221963177975],"dir":"ltr"},{"str":"فقر","boundary":[0.7796821705426356,0.3523680461201691,0.8023798449612403,0.3688370843283377],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.7362403100775193,0.3523680461201691,0.7736082675403262,0.3688370843283377],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.15493023255813954,0.3523680461201691,0.18632558139534885,0.3688370843283377],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.3523680461201691,0.7326007751937973,0.3688370843283377],"dir":"ltr"},{"str":"خط","boundary":[0.7736589147286821,0.3815182437486276,0.8024031007751938,0.3979872819567962],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.7448449612403101,0.3815182437486276,0.7675426356589147,0.3979872819567962],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.15493023255813954,0.3815182437486276,0.18632558139534885,0.3979872819567962],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.3815182437486276,0.7423682170542625,0.3979872819567962],"dir":"ltr"},{"str":"گستره","boundary":[0.7582868217054264,0.41083313175916775,0.8025426356589147,0.4273021699673364],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.7292635658914729,0.41083313175916775,0.752170542635659,0.4273021699673364],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.15493023255813954,0.41083313175916775,0.18632558139534885,0.4273021699673364],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.41083313175916775,0.7277170542635648,0.4273021699673364],"dir":"ltr"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.751798449612403,0.4401480197697079,0.8024263565891473,0.45661705797787655],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.722984496124031,0.4401480197697079,0.7456821705426356,0.45661705797787655],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.15493023255813954,0.4401480197697079,0.18632558139534885,0.45661705797787655],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.4401480197697079,0.7179496124030996,0.45661705797787655],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.7228565891472868,0.46932566579518004,0.8024263565891473,0.4857947040033487],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.6661124031007752,0.46932566579518004,0.7167403100775194,0.4857947040033487],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.6370891472868218,0.46932566579518004,0.6599961240310076,0.4857947040033487],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.15493023255813954,0.46932566579518004,0.18632558139534885,0.4857947040033487],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.46932566579518004,0.6300038759689913,0.4857947040033487],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.7228798449612404,0.49864055380572025,0.8024263565891473,0.5151095920138888],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6529263565891473,0.49864055380572025,0.7167635658914729,0.5151095920138888],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.15493023255813954,0.49864055380572025,0.18632558139534885,0.5151095920138888],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.49864055380572025,0.6495387596899214,0.5151095920138888],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.7228798449612402,0.5277907514341788,0.8024263565891473,0.5442597896423473],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.6743217054263566,0.5277907514341788,0.716670542635659,0.5442597896423473],"dir":"rtl"},{"str":"353","boundary":[0.15493023255813954,0.5277907514341788,0.18632558139534885,0.5442597896423473],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.5277907514341788,0.6739961240310066,0.5442597896423473],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیها","boundary":[0.7380193798449614,0.5571056394447189,0.8024263565891473,0.5735746776528876],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7222054263565891,0.5571056394447189,0.7319031007751938,0.5735746776528876],"dir":"rtl"},{"str":"نشانههای","boundary":[0.6484612403100775,0.5571056394447189,0.7159496124031008,0.5735746776528876],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.619437984496124,0.5571056394447189,0.64234496124031,0.5735746776528876],"dir":"rtl"},{"str":"353","boundary":[0.15493023255813954,0.5571056394447189,0.18632558139534885,0.5735746776528876],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.5571056394447189,0.6153527131782939,0.5735746776528876],"dir":"ltr"},{"str":"فقر","boundary":[0.7796611973050162,0.5864205274552591,0.8024263565891473,0.6028895656634278],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7639147286821706,0.5864205274552591,0.7735710189994156,0.6028895656634278],"dir":"rtl"},{"str":"نابرابریهای","boundary":[0.6702984496124031,0.5864205274552591,0.7578074640251811,0.6028895656634278],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6003682170542636,0.5864205274552591,0.6641332891914288,0.6028895656634278],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.15493023255813954,0.5864205274552591,0.18632558139534885,0.6028895656634278],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.5864205274552591,0.5958178294573638,0.6028895656634278],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.7701042204995694,0.6155707250837176,0.8024728682170543,0.6320397632918863],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7004263565891473,0.6155707250837176,0.764005366726297,0.6320397632918863],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.15493023255813954,0.6155707250837176,0.18632558139534885,0.6320397632918863],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.6155707250837176,0.6984147286821695,0.6320397632918863],"dir":"ltr"},{"str":"نقشهای","boundary":[0.7386472868217054,0.6448856130942577,0.8025193798449612,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6689031007751938,0.6448856130942577,0.7325310077519379,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6442751937984497,0.6448856130942577,0.662763565891473,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"نوعند","boundary":[0.5971124031007752,0.6448856130942577,0.6382012907961401,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.15493023255813954,0.6448856130942577,0.18632558139534885,0.6613546513024264],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.6448856130942577,0.5958178294573638,0.6613546513024264],"dir":"ltr"},{"str":"جامعههای","boundary":[0.7279961240310078,0.6740769833182367,0.8025193798449612,0.6905460215264054],"dir":"rtl"},{"str":"متجانس","boundary":[0.6636240310077519,0.6740769833182367,0.7219240058209498,0.6905460215264054],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.15493023255813954,0.6740769833182367,0.18632558139534885,0.6905460215264054],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.6740769833182367,0.659344961240309,0.6905460215264054],"dir":"ltr"},{"str":"جامعههای","boundary":[0.7279961240310077,0.7033918713287768,0.8025193798449612,0.7198609095369455],"dir":"rtl"},{"str":"نامتجانس","boundary":[0.6531589147286821,0.7033918713287768,0.7219102742103436,0.7198609095369455],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.15493023255813954,0.7033918713287768,0.18632558139534885,0.7198609095369455],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.7033918713287768,0.6495387596899214,0.7198609095369455],"dir":"ltr"},{"str":"فقر","boundary":[0.7796611973050162,0.7327067593393172,0.8024263565891473,0.7491757975474859],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7639147286821706,0.7327067593393172,0.7735710189994156,0.7491757975474859],"dir":"rtl"},{"str":"کمهوشی","boundary":[0.6899829603627323,0.7327067593393172,0.7578347480045085,0.7491757975474859],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6742286821705428,0.7327067593393172,0.6838897615913413,0.7491757975474859],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.634717054263566,0.7327067593393172,0.6680276509658594,0.7491757975474859],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5608803564367929,0.7327067593393172,0.628484496124031,0.7491757975474859],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5106007751937985,0.7327067593393172,0.5547583531938203,0.7491757975474859],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.15493023255813954,0.7327067593393172,0.18632558139534885,0.7491757975474859],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.7327067593393172,0.5079108527131788,0.7491757975474859],"dir":"ltr"},{"str":"فقر","boundary":[0.7796954888977702,0.7618569569677756,0.8024031007751938,0.7783259951759441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7639035706441706,0.7618569569677756,0.7735877322790986,0.7783259951759441],"dir":"rtl"},{"str":"آسیبهای","boundary":[0.6836550387596899,0.7618569569677756,0.7577958140254989,0.7783259951759441],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی","boundary":[0.6372736783820016,0.7618569569677756,0.677608527131783,0.7783259951759441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6213527131782947,0.7618569569677756,0.6311160109576267,0.7783259951759441],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.5820503875968993,0.7618569569677756,0.6152788101759852,0.7783259951759441],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.5075138675632764,0.7618569569677756,0.5758178294573644,0.7783259951759441],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4379341085271318,0.7618569569677756,0.501385798076025,0.7783259951759441],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.15493023255813954,0.7618569569677756,0.18632558139534885,0.7783259951759441],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.19051162790697676,0.7618569569677756,0.410178294573644,0.7783259951759441],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.4173062015503876,0.7618569569677756,0.43181782945736435,0.7783259951759441],"dir":"ltr"},{"str":"فقر","boundary":[0.779378251568582,0.7911718449783157,0.8021434108527132,0.8076408831864844],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7636317829457364,0.7911718449783157,0.7732880732629815,0.8076408831864844],"dir":"rtl"},{"str":"گرسنگی","boundary":[0.6948888255082639,0.7911718449783157,0.7575852713178293,0.8076408831864844],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6790271317829457,0.7911718449783157,0.6887540821997952,0.8076408831864844],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6397248062015503,0.7911718449783157,0.6729532287806361,0.8076408831864844],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5657445827992431,0.7911718449783157,0.6335533260571461,0.8076408831864844],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4960506046029392,0.7911718449783157,0.5595986670047282,0.8076408831864844],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4719341085271318,0.7911718449783157,0.489962861827432,0.8076408831864844],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.4189108527131783,0.7911718449783157,0.4658312130001866,0.8076408831864844],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.39451550387596895,0.7911718449783157,0.4128277541808599,0.8076408831864844],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.15493023255813954,0.7911718449783157,0.18632558139534885,0.8076408831864844],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.19051162790697676,0.7911718449783157,0.39064341085271376,0.8076408831864844],"dir":"ltr"},{"str":"رژیم","boundary":[0.767124031007752,0.8203220426067742,0.8023333333333333,0.8367910808149429],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.7153100775193799,0.8203220426067742,0.761077519379845,0.8367910808149429],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.15493023255813954,0.8203220426067742,0.18632558139534885,0.8367910808149429],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.8203220426067742,0.7130658914728671,0.8367910808149429],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15447,0.14366,0.82996,0.83679],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/70e2e6ea9ca489742750985cc6e026cf.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/02aaa117c703139d9875aef802f1049e.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15447,0.14366,0.17004,0.30945]},"elements":[{"words":[{"str":"فقر","boundary":[0.7796821705426356,0.14366415942715197,0.8023798449612403,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.7278682170542635,0.14366415942715197,0.7736356589147286,0.1601331976353206],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.15493023255813954,0.14366415942715197,0.18632558139534885,0.1601331976353206],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.14366415942715197,0.7228333333333322,0.1601331976353206],"dir":"ltr"},{"str":"گرسنگی","boundary":[0.7398565891472869,0.17297904743769218,0.8024844961240309,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"عصبی","boundary":[0.6871124031007753,0.17297904743769218,0.7337227723597566,0.18944808564586083],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.15493023255813954,0.17297904743769218,0.18632558139534885,0.18944808564586083],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.17297904743769218,0.6837635658914718,0.18944808564586083],"dir":"ltr"},{"str":"گرسنگی","boundary":[0.7398565891472868,0.20212924506615068,0.8024844961240308,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"مخفی","boundary":[0.6910658914728681,0.20212924506615068,0.733784470937229,0.21859828327431932],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.15493023255813954,0.20212924506615068,0.18632558139534885,0.21859828327431932],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.20212924506615068,0.6886472868217043,0.21859828327431932],"dir":"ltr"},{"str":"جسم","boundary":[0.7649775822333962,0.23144413307669073,0.8024263565891473,0.24791317128485937],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7492170542635659,0.23144413307669073,0.7588819662685942,0.24791317128485937],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.7083333333333334,0.23144413307669073,0.743077519379845,0.24791317128485937],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6629031007751938,0.23144413307669073,0.7022054263565891,0.24791317128485937],"dir":"rtl"},{"str":"گرسنه","boundary":[0.6112984496124031,0.23144413307669073,0.6567757765062032,0.24791317128485937],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.15493023255813954,0.23144413307669073,0.18632558139534885,0.24791317128485937],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.23144413307669073,0.6104689922480614,0.24791317128485937],"dir":"ltr"},{"str":"احساس","boundary":[0.7443294573643412,0.26059433070514926,0.8021899224806203,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.7154480190104426,0.26059433070514926,0.7382131782945738,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.699701550387597,0.26059433070514926,0.7093578407048421,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"گرسنگی","boundary":[0.6307492906245429,0.26059433070514926,0.6934457364341085,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6148875968992249,0.26059433070514926,0.6246145473160744,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.5755852713178294,0.26059433070514926,0.6088136938969153,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.5010487512842067,0.26059433070514926,0.569413791173425,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.43125968992248065,0.26059433070514926,0.49492068179695525,0.2770633689133179],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.15493023255813954,0.26059433070514926,0.18632558139534885,0.2770633689133179],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.26059433070514926,0.4297131782945742,0.2770633689133179],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7690658914728682,0.2899503913112099,0.8023217054263566,0.30641942951937856],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.6947386737648267,0.2899503913112099,0.7629937732628104,0.30641942951937856],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6250076434349644,0.2899503913112099,0.6886106042775755,0.30641942951937856],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6007868217054263,0.2899503913112099,0.6188770962180669,0.30641942951937856],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5707868217054263,0.2899503913112099,0.5947110477950612,0.30641942951937856],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.5199031007751937,0.2899503913112099,0.5646451901835562,0.30641942951937856],"dir":"rtl"},{"str":"022","boundary":[0.15493023255813954,0.2899503913112099,0.18632558139534885,0.30641942951937856],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.2899503913112099,0.5176782945736438,0.30641942951937856],"dir":"ltr"},{"str":"گرسنگی","boundary":[0.7399612403100775,0.31926527932175014,0.8025891472868216,0.3357343175299188],"dir":"rtl"},{"str":"حاد","boundary":[0.7055426356589147,0.31926527932175014,0.7338682170542635,0.3357343175299188],"dir":"rtl"},{"str":"022","boundary":[0.15493023255813954,0.31926527932175014,0.18632558139534885,0.3357343175299188],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.31926527932175014,0.703298449612402,0.3357343175299188],"dir":"ltr"},{"str":"گرسنگی","boundary":[0.7399147286821706,0.34841547695020864,0.8025426356589147,0.3648845151583773],"dir":"rtl"},{"str":"مزمن","boundary":[0.6957751937984495,0.34841547695020864,0.7336821705426356,0.3648845151583773],"dir":"rtl"},{"str":"023","boundary":[0.15493023255813954,0.34841547695020864,0.18632558139534885,0.3648845151583773],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.34841547695020864,0.6935310077519368,0.3648845151583773],"dir":"ltr"},{"str":"پیشنهادات","boundary":[0.7261899224806203,0.37773036496074874,0.8020736434108529,0.3941994031689174],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6820038759689924,0.37773036496074874,0.7201434108527133,0.3941994031689174],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6081542885721432,0.37773036496074874,0.6757713178294574,0.3941994031689174],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5385852713178295,0.37773036496074874,0.602029041351247,0.3941994031689174],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4993062015503877,0.37773036496074874,0.5324867549171901,0.3941994031689174],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.4462829457364341,0.37773036496074874,0.4932033060234424,0.3941994031689174],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.4173821366463289,0.37773036496074874,0.44016666666666665,0.3941994031689174],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39317756734072556,0.37773036496074874,0.4112251599021428,0.3941994031689174],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3428875968992248,0.37773036496074874,0.38705306193730676,0.3941994031689174],"dir":"rtl"},{"str":"023","boundary":[0.15493023255813954,0.37773036496074874,0.18632558139534885,0.3941994031689174],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.19051162790697676,0.37773036496074874,0.3418139534883724,0.3941994031689174],"dir":"ltr"},{"str":"راهکارهای","boundary":[0.725701550387597,0.40688056258920724,0.8024263565891473,0.4233496007973759],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.6789806201550388,0.40688056258920724,0.7196550387596901,0.4233496007973759],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6399108527131784,0.40688056258920724,0.6728752435435063,0.4233496007973759],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5952829457364343,0.40688056258920724,0.6337248062015505,0.4233496007973759],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5637603930052281,0.40688056258920724,0.5892029650587721,0.4233496007973759],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5478875968992248,0.40688056258920724,0.5576213556877593,0.4233496007973759],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.49489610012635316,0.40688056258920724,0.5418076162215628,0.4233496007973759],"dir":"rtl"},{"str":"بیکاری","boundary":[0.43704054600606673,0.40688056258920724,0.48878880237680566,0.4233496007973759],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42118992248062015,0.40688056258920724,0.43091008426019545,0.4233496007973759],"dir":"rtl"},{"str":"021","boundary":[0.15493023255813954,0.40688056258920724,0.18632558139534885,0.4233496007973759],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.19051162790697676,0.40688056258920724,0.39064341085271376,0.4233496007973759],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.400562015503876,0.40688056258920724,0.41507364341085273,0.4233496007973759],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.7718027483334668,0.43619545059974746,0.8025426356589148,0.4526644888079161],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.735077519379845,0.43619545059974746,0.7656934913981078,0.4526644888079161],"dir":"rtl"},{"str":"بازیافت","boundary":[0.6719961240310077,0.43619545059974746,0.7289263565891473,0.4526644888079161],"dir":"rtl"},{"str":"022","boundary":[0.15493023255813954,0.43619545059974746,0.18632558139534885,0.4526644888079161],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.43619545059974746,0.6691124031007741,0.4526644888079161],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7678217054263565,0.46553778700730125,0.8024728682170542,0.4820068252154699],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.7192635658914729,0.46553778700730125,0.7617290870106308,0.4820068252154699],"dir":"rtl"},{"str":"025","boundary":[0.15493023255813954,0.46553778700730125,0.18632558139534885,0.4820068252154699],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.46553778700730125,0.7179496124030996,0.4820068252154699],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7542519379844961,0.49468798463575975,0.8023217054263566,0.5111570228439284],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.7108100775193797,0.49468798463575975,0.7481798197744383,0.5111570228439284],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6912751937984496,0.49468798463575975,0.7047155645672984,0.5111570228439284],"dir":"rtl"},{"str":"توانبخشی","boundary":[0.6078643410852713,0.49468798463575975,0.6851356589147286,0.5111570228439284],"dir":"rtl"},{"str":"معلولین","boundary":[0.5456773671514555,0.49468798463575975,0.6018178294573644,0.5111570228439284],"dir":"rtl"},{"str":"جسمی،","boundary":[0.48278577598945194,0.49468798463575975,0.5395463055340874,0.5111570228439284],"dir":"rtl"},{"str":"جسمی","boundary":[0.42584108527131787,0.49468798463575975,0.4766874332219419,0.5111570228439284],"dir":"rtl"},{"str":"032","boundary":[0.15493023255813954,0.49468798463575975,0.18632558139534885,0.5111570228439284],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.19051162790697676,0.49468798463575975,0.3955271317829463,0.5111570228439284],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.40521317829457365,0.49468798463575975,0.4197248062015504,0.5111570228439284],"dir":"ltr"},{"str":"توانبخشی","boundary":[0.7251509604736348,0.5240028726463,0.8024031007751938,0.5404719108544687],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6592054263565891,0.5240028726463,0.7190598858505836,0.5404719108544687],"dir":"rtl"},{"str":"032","boundary":[0.15493023255813954,0.5240028726463,0.18632558139534885,0.5404719108544687],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.5240028726463,0.6544612403100765,0.5404719108544687],"dir":"ltr"},{"str":"توانبخشی","boundary":[0.7251589147286822,0.5531530702747585,0.8024031007751938,0.5696221084829272],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.6814889659044288,0.5531530702747585,0.7190867965186244,0.5696221084829272],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6619686905259249,0.5531530702747585,0.6754124398091166,0.5696221084829272],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.6117635658914728,0.5531530702747585,0.6558646195980133,0.5696221084829272],"dir":"rtl"},{"str":"033","boundary":[0.15493023255813954,0.5531530702747585,0.18632558139534885,0.5696221084829272],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.5531530702747585,0.6104689922480614,0.5696221084829272],"dir":"ltr"},{"str":"حرکات","boundary":[0.7453981524684233,0.5824679582852986,0.802391472868217,0.5989369964934672],"dir":"rtl"},{"str":"جمعیت","boundary":[0.682934281978412,0.5824679582852986,0.7392947905667019,0.5989369964934672],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6670658914728682,0.5824679582852986,0.676796948591709,0.5989369964934672],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.6380426356589147,0.5824679582852986,0.6609496124031008,0.5989369964934672],"dir":"rtl"},{"str":"033","boundary":[0.15493023255813954,0.5824679582852986,0.18632558139534885,0.5989369964934672],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.5824679582852986,0.6348875968992239,0.5989369964934672],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8034086821705426,0.6184080959046991,0.8085658914728682,0.634218372584541],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8085658914728683,0.6184080959046991,0.8299612403100776,0.634218372584541],"dir":"ltr"},{"str":"طرح","boundary":[0.7596346025115708,0.6184080959046991,0.7983407751937985,0.634218372584541],"dir":"rtl"},{"str":"کیسهای","boundary":[0.6782430930647733,0.6184080959046991,0.7545733691020858,0.634218372584541],"dir":"rtl"},{"str":"فرضی","boundary":[0.624764050072543,0.6184080959046991,0.6731945736434106,0.634218372584541],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5755328884733745,0.6184080959046991,0.619702480620155,0.634218372584541],"dir":"rtl"},{"str":"تمرین","boundary":[0.5210885034315903,0.6184080959046991,0.570362945736434,0.634218372584541],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.48909782945736424,0.6184080959046991,0.5160448062015504,0.634218372584541],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.4409638759689922,0.6184080959046991,0.4841415503875968,0.634218372584541],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41564099940369703,0.6184080959046991,0.4359852713178294,0.634218372584541],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.3628121096122784,0.6184080959046991,0.4105341085271318,0.634218372584541],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.31498062015503875,0.6184080959046991,0.35766713178294574,0.634218372584541],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.15446511627906975,0.6184080959046991,0.1865581395348837,0.634218372584541],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.18934883720930232,0.6184080959046991,0.3126083720930232,0.634218372584541],"dir":"ltr"},{"str":"بررسیهای","boundary":[0.7222364341085271,0.6448856130942577,0.8024961240310078,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.6479092164004856,0.6448856130942577,0.7161643158984693,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5781201550387597,0.6448856130942577,0.6417811469132344,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.553748062015504,0.6448856130942577,0.5719275417528329,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5291201550387598,0.6448856130942577,0.547608527131783,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.4784457364341085,0.6448856130942577,0.5230355665341205,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.4182364341085271,0.6448856130942577,0.47239922480620156,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.3573062015503876,0.6448856130942577,0.4121643158984692,0.6613546513024264],"dir":"rtl"},{"str":"032","boundary":[0.15493023255813954,0.6448856130942577,0.18632558139534885,0.6613546513024264],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19051162790697676,0.6448856130942577,0.35645736434108566,0.6613546513024264],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7683333333333333,0.6740769833182367,0.8025193798449612,0.6905460215264054],"dir":"rtl"},{"str":"001","boundary":[0.15493023255813954,0.6740769833182367,0.18632558139534885,0.6905460215264054],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.19051162790697676,0.6740769833182367,0.7667868217054252,0.6905460215264054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15447,0.14366,0.82996,0.69055],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/4b7306858bf19252376e8fff5f4e8170.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/6881d137796d935218f9f9a2a949e84c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.174,0.2649,0.17013,0.47847]},"elements":[{"words":[{"str":"به","boundary":[0.5825077519379844,0.277412370992534,0.5980426356589147,0.3103504474088713],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5399031007751938,0.277412370992534,0.5766937984496123,0.3103504474088713],"dir":"rtl"},{"str":"یکتای","boundary":[0.47102713178294575,0.27033068456302145,0.5341356589147287,0.3103504474088713],"dir":"rtl"},{"str":"بیهمتا","boundary":[0.40265503875968994,0.26489590195432583,0.4651666666666667,0.3103504474088713],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40266,0.2649,0.59804,0.31035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بيایيد","boundary":[0.772707984496124,0.4057652838250027,0.8266096124031007,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"سوزنی","boundary":[0.7043673624424865,0.4057652838250027,0.766857984496124,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.680604827944791,0.4057652838250027,0.6985082170542635,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.6243084496124031,0.4057652838250027,0.6747726633106447,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"گيریم","boundary":[0.5641323291050034,0.4057652838250027,0.618497843551797,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.543387984496124,0.4057652838250027,0.5582638631959125,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"پارچهای","boundary":[0.4612222480620155,0.4057652838250027,0.5377296124031008,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43989015503875967,0.4057652838250027,0.45537224806201554,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41080336013639945,0.4057652838250027,0.4340401550387597,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"پاره","boundary":[0.36976744186046506,0.4057652838250027,0.4049001550387597,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.32277159977813874,0.4057652838250027,0.3639644126633848,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27289970965659494,0.4057652838250027,0.316926976744186,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"بدوزیم،","boundary":[0.19772302325581392,0.4057652838250027,0.267045748925383,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.17399651162790697,0.4057652838250027,0.19189308039867106,0.42503405852856],"dir":"rtl"},{"str":"چاقویی","boundary":[0.5364269516740887,0.43606831412803304,0.6059045736434108,0.4553370888315904],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5072980620155039,0.43606831412803304,0.530562015503876,0.4553370888315904],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.47591293555883496,0.43606831412803304,0.5014608628907774,0.4553370888315904],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.45466433789954336,0.43606831412803304,0.4700757364341085,0.4553370888315904],"dir":"rtl"},{"str":"ببریم.","boundary":[0.39451550387596895,0.43606831412803304,0.44884105022831045,0.4553370888315904],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.174,0.40577,0.82661,0.45534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ما","boundary":[0.8142969871172329,0.5022633401353892,0.829871007751938,0.5215321148389466],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7684420430377016,0.5022633401353892,0.8071313006686787,0.5215321148389466],"dir":"rtl"},{"str":"وصل","boundary":[0.7151592634330012,0.5022633401353892,0.7612763565891473,0.5215321148389466],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6621256696566561,0.5022633401353892,0.7080277519379844,0.5215321148389466],"dir":"rtl"},{"str":"آمدیم","boundary":[0.6059384496124031,0.5022633401353892,0.6549780985258158,0.5215321148389466],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.60594,0.50226,0.82987,0.52153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نی","boundary":[0.3890888372093024,0.5022633401353892,0.41115558139534886,0.5215321148389466],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.34325398897408277,0.5022633401353892,0.3819262911095621,0.5215321148389466],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.29272544772734144,0.5022633401353892,0.33609144287434256,0.5215321148389466],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.2397095834517797,0.5022633401353892,0.2855824291287386,0.5215321148389466],"dir":"rtl"},{"str":"آمدیم","boundary":[0.18376744186046512,0.5022633401353892,0.2325665648531769,0.5215321148389466],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18377,0.50226,0.41116,0.52153],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/5c8d74093a18c9fe6bae941c804b4b6f.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/f92971c2f5d5137f8942c9e39309ee1c.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/7ee17499d382960796f2093ff817b25e.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/38ec1290b52b7e26f14692673f350567.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17048,0.38128,0.16949,0.1554]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7813565891472868,0.3812840746116052,0.8297984496124032,0.3977531128197738],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7832928682170541,0.40826338280906893,0.83018496124031,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7568203100775194,0.40826338280906893,0.7742510077519379,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7305486821705427,0.40826338280906893,0.7480044961240311,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.704051007751938,0.40826338280906893,0.7217328682170543,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6461579844961239,0.40826338280906893,0.6950091472868216,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم،","boundary":[0.5795396899224805,0.40826338280906893,0.6371161240310077,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5239824806201551,0.40826338280906893,0.5707238759689922,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.47889875968992246,0.40826338280906893,0.5149406201550387,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4524010852713178,0.40826338280906893,0.46985689922480617,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4300948837209302,0.40826338280906893,0.4434818604651163,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.36639999999999995,0.40826338280906893,0.4210530232558139,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.30785395348837213,0.40826338280906893,0.35758418604651165,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28904186046511626,0.40826338280906893,0.29903813953488373,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.27022976744186045,0.40826338280906893,0.2802260465116279,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.20932279069767443,0.40826338280906893,0.2614139534883721,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1905106976744186,0.40826338280906893,0.20050697674418605,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.17051813953488373,0.40826338280906893,0.18169488372093026,0.426049944073891],"dir":"rtl"},{"str":"ناآگاهانه","boundary":[0.7701638759689924,0.43823703234793593,0.8301917829457366,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7490159689922481,0.43823703234793593,0.7587862015503877,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.700441085271318,0.43823703234793593,0.7376382945736436,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6369722480620155,0.43823703234793593,0.6890634108527133,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5921145736434109,0.43823703234793593,0.625594573643411,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"زیستن","boundary":[0.5330410852713178,0.43823703234793593,0.5807368992248062,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5042327131782945,0.43823703234793593,0.5214373643410853,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.4672866666666667,0.43823703234793593,0.492628992248062,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهایم.","boundary":[0.390882480620155,0.43823703234793593,0.45590899224806203,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.348335503875969,0.43823703234793593,0.37950480620155036,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.3139262015503876,0.43823703234793593,0.33673178294573647,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"سعادت","boundary":[0.24792062015503874,0.43823703234793593,0.30232248062015504,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"همیشگی","boundary":[0.17051813953488373,0.43823703234793593,0.23631689922480617,0.456023593612758],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهیم،","boundary":[0.7656950387596898,0.4680734399017347,0.8302438759689922,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"مطمئناً","boundary":[0.7142334307334288,0.4680734399017347,0.759642015503876,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"نصیب","boundary":[0.6619396899224805,0.4680734399017347,0.7082289922480619,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6430538958497078,0.4680734399017347,0.6558866666666666,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.5994968251128716,0.4680734399017347,0.637049457364341,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.5445340705584558,0.4680734399017347,0.5933471317829456,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5147331782945735,0.4680734399017347,0.538442945736434,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49877530230183875,0.4680734399017347,0.5086801550387595,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.4696162856372187,0.4680734399017347,0.4926308527131783,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"عکس","boundary":[0.4191406201550388,0.4680734399017347,0.46354620155038767,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.39552752278729025,0.4680734399017347,0.41308759689922486,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37681968992248066,0.4680734399017347,0.3893778294573643,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.35313974806201553,0.4680734399017347,0.3707666666666667,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.3089303875968992,0.4680734399017347,0.34705689922480626,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.28724806201550385,0.4680734399017347,0.30287736434108525,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.23216062015503877,0.4680734399017347,0.28141364341085273,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.17051813953488373,0.4680734399017347,0.2261075968992248,0.4858600011665568],"dir":"rtl"},{"str":"برگزینیم،","boundary":[0.7640378294573643,0.49804708944060166,0.8297671317829457,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.7229224806201551,0.49804708944060166,0.7556992248062016,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"ما،","boundary":[0.6971280620155038,0.49804708944060166,0.71480992248062,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.6513662015503876,0.49804708944060166,0.6887894573643412,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.594176434108527,0.49804708944060166,0.6432536434108527,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.558862945736434,0.49804708944060166,0.5860638759689922,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقاد","boundary":[0.5107652713178295,0.49804708944060166,0.5505243410852713,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4889392248062015,0.49804708944060166,0.5026527131782945,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.46316992248062017,0.49804708944060166,0.4808266666666667,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.4171568992248062,0.49804708944060166,0.45505736434108524,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.39136248062015505,0.49804708944060166,0.40881829457364344,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"ایمان","boundary":[0.3465048062015504,0.49804708944060166,0.3832499224806201,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"زیربنای","boundary":[0.28396527131782945,0.49804708944060166,0.33839224806201557,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.21954511627906978,0.49804708944060166,0.27615720930232557,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.17051813953488373,0.49804708944060166,0.211206511627907,0.5158336507054238],"dir":"rtl"},{"str":"عقایدی","boundary":[0.7747505426356588,0.5278560485973869,0.8304082170542634,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7506436240310077,0.5278560485973869,0.7682705426356589,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7313543217054264,0.5278560485973869,0.7445607751937984,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7004574879405737,0.5278560485973869,0.7252714728682171,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"ایمان","boundary":[0.6574537243376779,0.5278560485973869,0.6943282170542636,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"داریم،","boundary":[0.6079734691988562,0.5278560485973869,0.6513040310077519,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"برداشتهای","boundary":[0.5125973643410853,0.5278560485973869,0.6017747286821705,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانیافته","boundary":[0.4231926162790698,0.5278560485973869,0.5061173643410853,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.36758046511627906,0.5278560485973869,0.41710976744186046,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3252846511627907,0.5278560485973869,0.3611004651162791,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.30117773255813957,0.5278560485973869,0.3188046511627907,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2704323454621111,0.5278560485973869,0.2950948837209303,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2518697674418605,0.5278560485973869,0.26442790697674423,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.18687345578951656,0.5278560485973869,0.24538976744186047,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17051813953488373,0.5278560485973869,0.18064000000000002,0.545642609862209],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.7946217054263566,0.5578296981362538,0.8303621705426355,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم.","boundary":[0.7309376744186046,0.5578296981362538,0.7878905426356588,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7004716279069765,0.5578296981362538,0.7239804651162788,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6763097674418603,0.5578296981362538,0.693740465116279,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6207525581395349,0.5578296981362538,0.6695786046511627,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6014632558139533,0.5578296981362538,0.6137953488372091,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.5456799999999999,0.5578296981362538,0.5945060465116279,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.5103665116279069,0.5578296981362538,0.5387227906976744,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.47294325581395347,0.5578296981362538,0.5034093023255813,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4564418604651162,0.5578296981362538,0.4662120930232557,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4364493023255813,0.5578296981362538,0.44971069767441857,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.4073897674418604,0.5578296981362538,0.4297181395348837,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.35532372093023257,0.5578296981362538,0.4004325581395349,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.29976651162790696,0.5578296981362538,0.3485925581395349,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم،","boundary":[0.2572195348837209,0.5578296981362538,0.2928093023255814,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"ایمان","boundary":[0.21376837209302327,0.5578296981362538,0.2502623255813954,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17051813953488373,0.5578296981362538,0.2068111627906977,0.575616259401076],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8124919379844961,0.5876386572930391,0.8301989147286821,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.7446026356589147,0.5876386572930391,0.8043793798449613,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی","boundary":[0.6955756589147286,0.5876386572930391,0.7364900775193799,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6749049612403101,0.5876386572930391,0.6874631007751939,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6544603100775194,0.5876386572930391,0.6670184496124032,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6335635658914728,0.5876386572930391,0.6465737984496124,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6026705426356589,0.5876386572930391,0.6254510077519381,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"میاندازد","boundary":[0.5326168992248063,0.5876386572930391,0.5945579844961241,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5138048062015504,0.5876386572930391,0.5247303875968993,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49336015503875974,0.5876386572930391,0.5056922480620155,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.4359192248062016,0.5876386572930391,0.4852475968992248,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"بازمیدارد.","boundary":[0.3537973643410853,0.5876386572930391,0.42803271317829455,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.3181038759689922,0.5876386572930391,0.34623271317829457,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.28369457364341083,0.5876386572930391,0.31021736434108527,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"دریابیم","boundary":[0.22652992248062015,0.5876386572930391,0.27580806201550384,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.20118511627906976,0.5876386572930391,0.2188920930232558,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.17051813953488373,0.5876386572930391,0.19329860465116283,0.6054252185578611],"dir":"rtl"},{"str":"باورهایی","boundary":[0.7663161240310078,0.617612306831906,0.8301868217054265,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7470268217054263,0.617612306831906,0.7595849612403102,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7279886821705427,0.617612306831906,0.7405468217054265,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7084984496124032,0.617612306831906,0.7215086821705428,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"هدفهای","boundary":[0.6303468217054263,0.617612306831906,0.7017672868217055,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.5964147286821705,0.617612306831906,0.6236156589147287,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"آلمان","boundary":[0.5526937984496124,0.617612306831906,0.5900417054263566,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.547577519379845,0.617612306831906,0.553077984496124,0.6353988680967282],"dir":"ltr"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.4772968992248062,0.617612306831906,0.5412178294573643,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.4238660465116278,0.617612306831906,0.47056573643410854,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4076158139534882,0.617612306831906,0.41738604651162775,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.371573953488372,0.617612306831906,0.40088465116279065,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3290269767441859,0.617612306831906,0.36484279069767434,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3048651162790697,0.617612306831906,0.3222958139534883,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"اهدافی","boundary":[0.24905674418604654,0.617612306831906,0.2981339534883721,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2095739534883721,0.617612306831906,0.24257674418604652,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.17051813953488373,0.617612306831906,0.20309395348837211,0.6353988680967282],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7775559689922481,0.6474212659886913,0.8299736434108528,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.7399066666666666,0.6474212659886913,0.7703727131782946,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7231792248062016,0.6474212659886913,0.7329494573643411,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6832192248062016,0.6474212659886913,0.7162220155038761,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.6265066666666667,0.6474212659886913,0.676035968992248,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6062880620155039,0.6474212659886913,0.6195494573643411,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5749178294573644,0.6474212659886913,0.5993308527131783,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.5270210852713177,0.6474212659886913,0.5679606201550387,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5070536434108527,0.6474212659886913,0.5200638759689923,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.4659131782945736,0.6474212659886913,0.49987038759689917,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"بزنیم.","boundary":[0.4196741085271317,0.6474212659886913,0.458955968992248,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.3861941085271318,0.6474212659886913,0.41271689922480626,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"متوجه","boundary":[0.3271457364341085,0.6474212659886913,0.3722796899224806,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"باشیم","boundary":[0.2811327131782946,0.6474212659886913,0.320188527131783,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2565187596899225,0.6474212659886913,0.2739494573643411,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2323568992248062,0.6474212659886913,0.24956155038759692,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"راههایی","boundary":[0.17051813953488373,0.6474212659886913,0.22517364341085272,0.6652078272535135],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8124737984496123,0.6774360881230785,0.830431937984496,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7520440310077519,0.6774360881230785,0.8041351937984497,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"کردهایم،","boundary":[0.6841778294573644,0.6774360881230785,0.7434542635658914,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6625778294573644,0.6774360881230785,0.6758392248062016,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6316596899224807,0.6774360881230785,0.6542392248062017,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"نتایجی","boundary":[0.5739927131782946,0.6774360881230785,0.6233210852713179,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.5247145736434109,0.6774360881230785,0.5656541085271318,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"یافتهایم،","boundary":[0.4590466666666667,0.6774360881230785,0.516375968992248,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4407117829457365,0.6774360881230785,0.45070806201550395,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.4093415503875969,0.6774360881230785,0.4323731782945736,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"نتوانستهایم","boundary":[0.324386976744186,0.6774360881230785,0.4010029457364341,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.27837395348837213,0.6774360881230785,0.31579720930232563,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"شویم،","boundary":[0.2249013953488372,0.6774360881230785,0.2697841860465116,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.17051162790697677,0.6774360881230785,0.21631162790697678,0.6952226493879007],"dir":"rtl"},{"str":"انعطافپذیری","boundary":[0.7294866666666666,0.7072450472798637,0.830511007751938,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.6839006201550387,0.7072450472798637,0.722755503875969,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"باشیم","boundary":[0.6381387596899224,0.7072450472798637,0.677169457364341,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6137508527131783,0.7072450472798637,0.6311815503875969,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.5839880620155039,0.7072450472798637,0.6067936434108527,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5640206201550388,0.7072450472798637,0.5772568992248063,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"خطا","boundary":[0.5263462015503876,0.7072450472798637,0.557289457364341,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"رفتهایم،","boundary":[0.464353488372093,0.7072450472798637,0.5196150387596898,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.39970418604651164,0.7072450472798637,0.45739627906976743,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3603972093023256,0.7072450472798637,0.392973023255814,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3411079069767442,0.7072450472798637,0.3536660465116279,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"بازیابیم","boundary":[0.2837172093023256,0.7072450472798637,0.3343767441860465,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2669897674418604,0.7072450472798637,0.2769860465116279,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2270046511627907,0.7072450472798637,0.2602586046511628,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.17051813953488373,0.7072450472798637,0.22027348837209304,0.725031608544686],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8167417635658916,0.7372186968187306,0.8303249612403102,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"مقصود","boundary":[0.7604263565891473,0.7372186968187306,0.8106589147286822,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7553100775193798,0.7372186968187306,0.760810542635659,0.7550052580835529],"dir":"ltr"},{"str":"دوباره","boundary":[0.7051944743489242,0.7372186968187306,0.7492741085271317,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"قدم","boundary":[0.6728201550387597,0.7372186968187306,0.6990917829457364,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"برداریم.","boundary":[0.6103068780831572,0.7372186968187306,0.6667671317829458,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.5631711061176237,0.7372186968187306,0.6042275968992248,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5334741031125069,0.7372186968187306,0.5570089922480621,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5097903875968993,0.7372186968187306,0.5272462015503877,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.46968727537589106,0.7372186968187306,0.5037373643410853,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.4329339002847227,0.7372186968187306,0.46352620155038765,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4092271608527132,0.7372186968187306,0.4267810852713179,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.38003163447442806,0.7372186968187306,0.4030462015503877,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.3355587596899225,0.7372186968187306,0.37396155038759693,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"باوری","boundary":[0.285203326286117,0.7372186968187306,0.3295057364341086,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"نداریم،","boundary":[0.22863875968992248,0.7372186968187306,0.2790722480620155,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.1895813953488372,0.7372186968187306,0.22258573643410853,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17051813953488373,0.7372186968187306,0.18352837209302328,0.7550052580835529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8162725581395348,0.7670276559755159,0.8296595348837209,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.7818883720930233,0.7670276559755159,0.8088632558139536,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"افکنیم","boundary":[0.7305255813953487,0.7670276559755159,0.7742279069767442,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.71312,0.7670276559755159,0.7231162790697674,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"عقاید","boundary":[0.6661776744186045,0.7670276559755159,0.7057106976744185,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.6320195348837209,0.7670276559755159,0.6585172093023255,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6120520930232558,0.7670276559755159,0.6246102325581395,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"جایگزین","boundary":[0.5388130232558139,0.7670276559755159,0.6043916279069768,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5067646511627906,0.7670276559755159,0.5314037209302325,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"نماییم.","boundary":[0.4523879069767442,0.7670276559755159,0.49935534883720933,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43520837209302327,0.7670276559755159,0.4449786046511628,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4040390697674418,0.7670276559755159,0.42754790697674416,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.362446511627907,0.7670276559755159,0.39662976744186046,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.3176139534883721,0.7670276559755159,0.35503720930232563,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.2759962790697675,0.7670276559755159,0.309953488372093,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2588167441860465,0.7670276559755159,0.268586976744186,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"دگراندیشی","boundary":[0.17051162790697677,0.7670276559755159,0.25140744186046515,0.7848142172403382],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7868686821705426,0.797001305514383,0.8303951937984496,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7678054263565892,0.797001305514383,0.7808156589147287,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"باورهای","boundary":[0.7020007751937986,0.797001305514383,0.7617524031007753,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته.","boundary":[0.6438565891472868,0.797001305514383,0.6959477519379846,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"گاهی","boundary":[0.596018449612403,0.797001305514383,0.6375607751937984,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5714296124031008,0.797001305514383,0.5894631007751937,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5142900775193798,0.797001305514383,0.5650867147345922,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتار","boundary":[0.4602852713178295,0.797001305514383,0.5073782945736435,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"باورهای","boundary":[0.39171782945736433,0.797001305514383,0.453921349256233,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"غیرواقعی","boundary":[0.3146610852713178,0.797001305514383,0.38523782945736434,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"میشویم","boundary":[0.2442967441860465,0.797001305514383,0.30834899673209276,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22761953488372091,0.797001305514383,0.2377413953488372,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.17048,0.797001305514383,0.2212766372152123,0.8147878667792051],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7963724031007752,0.826810264671168,0.8297268217054264,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7736170542635659,0.826810264671168,0.7887746272432405,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7494803100775194,0.826810264671168,0.7640226356589147,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"پایههای","boundary":[0.6807462015503876,0.826810264671168,0.740050542635659,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6463871317829457,0.826810264671168,0.673197207560317,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"باورهای","boundary":[0.5746048062015504,0.826810264671168,0.6388918457992876,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"خیالی","boundary":[0.5204792248062016,0.826810264671168,0.5650355038759689,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.4947350387596899,0.826810264671168,0.5108848062015504,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"مینهیم","boundary":[0.4312382945736434,0.826810264671168,0.48775707165616994,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.40358527131782945,0.826810264671168,0.4241477757901014,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39777131782945735,0.826810264671168,0.40327178294573646,0.8445968259359903],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.3746753488372093,0.826810264671168,0.38798697674418603,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقت","boundary":[0.30937302325581395,0.826810264671168,0.36488000000000004,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"دنیایی","boundary":[0.2540669767441861,0.826810264671168,0.30202970437524645,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2261879069767442,0.826810264671168,0.24691849731663687,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19856,0.826810264671168,0.216593488372093,0.8445968259359903],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.17048,0.826810264671168,0.18896558139534883,0.8445968259359903],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17048,0.38128,0.83051,0.8446],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/748ef3a254f860361a3735799ae1fa4f.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/434817c76bc962d70eacec6d425cd443.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10308,0.16988,0.15129]},"elements":[{"words":[{"str":"01","boundary":[0.8115891472868216,0.10308406328914145,0.829895968992248,0.11823557844065659],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.3781348837209303,0.10308406328914145,0.4232148837209303,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.3084074418604651,0.10308406328914145,0.3735020265780731,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.25371030667597616,0.10308406328914145,0.3038616506146739,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2410032235470035,0.10308406328914145,0.24912093023255816,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.19330046511627907,0.10308406328914145,0.2364343572187463,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.17027906976744187,0.10308406328914145,0.18873019734157917,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7792403100775194,0.1434000758261968,0.8298998449612404,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.7172993798449613,0.1434000758261968,0.7727741339366393,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"بیخبر","boundary":[0.6612751937984497,0.1434000758261968,0.7100156589147287,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"میشویم","boundary":[0.5897914728682171,0.1434000758261968,0.6548090176575695,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.572411007751938,0.1434000758261968,0.5825328682170542,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"نمیدانیم","boundary":[0.4994950387596899,0.1434000758261968,0.5656061785542079,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4741778294573643,0.1434000758261968,0.4930034466308885,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4488857364341085,0.1434000758261968,0.4669192248062015,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"نیمدایره","boundary":[0.3835313178294574,0.1434000758261968,0.4422632800387597,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"محدب","boundary":[0.3227122480620155,0.1434000758261968,0.37622248062015506,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2857913178294574,0.1434000758261968,0.31537829457364347,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهایم","boundary":[0.2148353488372093,0.1434000758261968,0.2785327131782946,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.19602325581395347,0.1434000758261968,0.208257693933973,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17048,0.1434000758261968,0.18933536514345614,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"نیمدایره","boundary":[0.7720117341694974,0.17337372536506362,0.829964031007752,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"مقعر","boundary":[0.7311464114742755,0.17337372536506362,0.7657091472868216,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"آن.","boundary":[0.7015891472868216,0.17337372536506362,0.7247444961240309,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.777245581395349,0.2031826845218489,0.8019600000000002,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7523804651162794,0.2031826845218489,0.770869910554562,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"متوجه","boundary":[0.6986818604651166,0.2031826845218489,0.746054050807707,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"شویم","boundary":[0.6505841860465118,0.2031826845218489,0.6923310299003326,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6257190697674421,0.2031826845218489,0.6442085152057248,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"عقاید","boundary":[0.5778223255813956,0.2031826845218489,0.6189879069767444,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5608939534883722,0.2031826845218489,0.5710158139534884,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"باورهایمان","boundary":[0.473539534883721,0.2031826845218489,0.554445179132621,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"درستت","boundary":[0.40775999999999996,0.2031826845218489,0.46673302325581395,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"هستتند","boundary":[0.34617488372093025,0.2031826845218489,0.4014489104989149,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"یتا","boundary":[0.32015441860465116,0.2031826845218489,0.3397734944125642,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"نادرستت","boundary":[0.24415255813953488,0.2031826845218489,0.31367441860465123,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23860186046511628,0.2031826845218489,0.24410232558139536,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"نیتاز","boundary":[0.19886790697674417,0.2031826845218489,0.23230288242320568,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"بته","boundary":[0.17056211750305997,0.2031826845218489,0.19253834761321909,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"افرادی","boundary":[0.780891472868217,0.23315633406071587,0.8301193798449612,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"متخصص","boundary":[0.7022868217054263,0.23315633406071587,0.7741947286821705,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.654879069767442,0.23315633406071587,0.6948139534883723,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6300139534883724,0.23315633406071587,0.6485033989266551,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.597011162790698,0.23315633406071587,0.6236574837854304,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5770437209302328,0.23315633406071587,0.5906113416815745,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5520027906976747,0.23315633406071587,0.5702372093023258,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5271376744186047,0.23315633406071587,0.5456271198568874,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"باورهای","boundary":[0.4583441860465118,0.23315633406071587,0.5206889000628536,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.40047627906976757,0.23315633406071587,0.45153767441860476,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3805088372093024,0.23315633406071587,0.3940044753353121,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35983813953488375,0.23315633406071587,0.37407337716122685,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.3400967441860466,0.23315633406071587,0.3533581395348838,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"بیاموزند","boundary":[0.2738651162790698,0.23315633406071587,0.3337540351979887,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26831441860465116,0.23315633406071587,0.27381488372093027,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.24786976744186048,0.23315633406071587,0.2619493341828608,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.22812837209302325,0.23315633406071587,0.24138976744186047,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"بفمانند","boundary":[0.17047745609871856,0.23315633406071587,0.221754556416882,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8112578294573647,0.2629652932175012,0.8294671317829461,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7864178294573646,0.2629652932175012,0.8044513178294576,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"عقاید","boundary":[0.738521085271318,0.2629652932175012,0.7796866666666669,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"غلط","boundary":[0.6992392248062017,0.2629652932175012,0.7317899224806205,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6823108527131785,0.2629652932175012,0.6924327131782947,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6574708527131784,0.2629652932175012,0.6755043410852714,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.6200978294573644,0.2629652932175012,0.6509908527131784,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"تارهای","boundary":[0.5608234108527131,0.2629652932175012,0.6136178294573643,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"تنیده","boundary":[0.5188038759689922,0.2629652932175012,0.5543434108527132,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"عنکبوتی","boundary":[0.4476494573643411,0.2629652932175012,0.5125060813414088,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.39930062015503875,0.2629652932175012,0.4412550791370631,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3826234108527132,0.2629652932175012,0.3927452713178295,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.3649517829457364,0.2629652932175012,0.37623271317829454,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"میزنیم","boundary":[0.3041302325581396,0.2629652932175012,0.35863969440651133,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29928279069767444,0.2629652932175012,0.30405488372093026,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.2823293023255814,0.2629652932175012,0.2929188686360779,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"شتناخت","boundary":[0.20956744186046514,0.2629652932175012,0.2758493023255814,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"ایتن","boundary":[0.17053958147299764,0.2629652932175012,0.20326041852700238,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7678686821705426,0.29298011535188845,0.8295793798449612,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"متوجه","boundary":[0.7139440310077518,0.29298011535188845,0.7615156365575841,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"اشتباه","boundary":[0.666097519379845,0.29298011535188845,0.7069868217054263,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6256854263565892,0.29298011535188845,0.6590398449612404,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5871052713178295,0.29298011535188845,0.619279592058176,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5701768992248062,0.29298011535188845,0.5802987596899224,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"درصدد","boundary":[0.5085917829457364,0.29298011535188845,0.5633703875968992,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"چاره","boundary":[0.46561782945736435,0.29298011535188845,0.5022278608841401,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.424502480620155,0.29298011535188845,0.45881131782945733,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.39105271317829454,0.29298011535188845,0.4178606201550388,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.3448387596899225,0.29298011535188845,0.3847036166104723,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.3176880620155038,0.29298011535188845,0.33836695595546706,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"اصتلی","boundary":[0.2616536434108527,0.29298011535188845,0.3109568992248062,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"متیشتویم","boundary":[0.17535906976744187,0.29298011535188845,0.2549801550387597,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17055443974630022,0.29298011535188845,0.1752837209302326,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"وقتی","boundary":[0.7926496124031008,0.3227890745086737,0.8297714728682171,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7352589147286821,0.3227890745086737,0.7862269298582587,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7152663565891473,0.3227890745086737,0.7285277519379845,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7097156589147287,0.3227890745086737,0.7152161240310078,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.6743703875968993,0.3227890745086737,0.7030737984496125,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6544029457364341,0.3227890745086737,0.6679705664877758,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5893015503875969,0.3227890745086737,0.6480873272509048,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"مستایل","boundary":[0.5272141085271318,0.3227890745086737,0.5825703875968993,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"اصتلی","boundary":[0.47117968992248066,0.3227890745086737,0.5204829457364342,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4542513178294574,0.3227890745086737,0.4643731782945737,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"پیتدا","boundary":[0.41324666666666665,0.3227890745086737,0.44786062015503875,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"کتردن","boundary":[0.35934713178294575,0.3227890745086737,0.40694490146633044,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"راهحتل","boundary":[0.2958920930232558,0.3227890745086737,0.3529666230854967,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29034139534883724,0.3227890745086737,0.29584186046511635,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"بتارور","boundary":[0.2366679069767442,0.3227890745086737,0.2840158139534884,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"گردیتد","boundary":[0.17606232558139537,0.3227890745086737,0.23011255813953488,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17053840432389547,0.3227890745086737,0.1760120930232558,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"احساسمان","boundary":[0.7500829457364341,0.3527627240475406,0.8296513178294574,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6989462015503877,0.3527627240475406,0.7437791064630063,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6786239791848101,0.3527627240475406,0.6926192331924867,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.6417932760080777,0.3527627240475406,0.6722970108269092,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.5880578294573643,0.3527627240475406,0.635502480620155,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5309384682917718,0.3527627240475406,0.5817149317888558,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"عوض","boundary":[0.4774206201550388,0.3527627240475406,0.5246392248062015,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.42025596899224804,0.3527627240475406,0.47103936861758156,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.3893629457364341,0.3527627240475406,0.4139261934124177,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.384515503875969,0.3527627240475406,0.3892875968992248,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.7343784496124031,0.3825716832043259,0.802418449612403,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6625961240310076,0.3825716832043259,0.7276472868217054,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6426286821705427,0.3825716832043259,0.6561963029218844,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.5947319379844961,0.3825716832043259,0.6362127140796827,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5134159689922481,0.3825716832043259,0.5882601342500408,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.4514038759689923,0.3825716832043259,0.5066094573643412,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43447550387596906,0.3825716832043259,0.4445973643410853,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.3617248062015504,0.3825716832043259,0.42808744350504213,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35614341085271317,0.3825716832043259,0.3616438759689923,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"سعی","boundary":[0.31241860465116283,0.3825716832043259,0.34941488372093027,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.27504558139534885,0.3825716832043259,0.3060242264238847,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2504316279069767,0.3825716832043259,0.2687343112701252,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"جامعته","boundary":[0.19025302325581395,0.3825716832043259,0.24410411787131933,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17045051773892378,0.3825716832043259,0.18387251455836495,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8116407751937984,0.4123806423611111,0.8298500775193798,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7918993798449612,0.4123806423611111,0.8053134048896838,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"حقایق","boundary":[0.7377737984496123,0.4123806423611111,0.7853691472868216,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"امورات","boundary":[0.6764147286821705,0.4123806423611111,0.7312937984496123,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6191542635658915,0.4123806423611111,0.6698137984496124,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.5931589147286822,0.4123806423611111,0.6125737984496124,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"خبر","boundary":[0.5632062015503876,0.4123806423611111,0.5924164341085271,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5095327131782946,0.4123806423611111,0.556888984335999,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5039820155038759,0.4123806423611111,0.509482480620155,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"آگاه","boundary":[0.46801550387596896,0.4123806423611111,0.49740155038759687,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"ستازد","boundary":[0.41690387596899225,0.4123806423611111,0.4616857282961387,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41135317829457363,0.4123806423611111,0.41685364341085274,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"تتا","boundary":[0.38552130996963957,0.4123806423611111,0.4048731782945737,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"بتواننتد","boundary":[0.32453395171650057,0.4123806423611111,0.37922945736434116,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"ختط","boundary":[0.2802919500411795,0.4123806423611111,0.3182702592627749,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"منحنتی","boundary":[0.21818232558139533,0.4123806423611111,0.2739922480620155,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19859162790697674,0.4123806423611111,0.2119032558139535,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"بته","boundary":[0.17051162790697674,0.4123806423611111,0.19231255813953488,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.7739663565891474,0.44235429189997805,0.8298751937984497,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"مقعر","boundary":[0.7331021705426357,0.44235429189997805,0.7674863565891473,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6701356589147287,0.44235429189997805,0.7267829239119653,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.6319961240310078,0.44235429189997805,0.6636426356589148,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6148437209302325,0.44235429189997805,0.6249655813953489,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.563706976744186,0.44235429189997805,0.6085398816568046,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5432623255813953,0.44235429189997805,0.5573418923223956,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.4960939534883721,0.44235429189997805,0.5369376230394808,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"منحنی","boundary":[0.44171720930232555,0.44235429189997805,0.48961395348837206,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"محدب","boundary":[0.3822167441860465,0.44235429189997805,0.43523720930232557,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36553953488372093,0.44235429189997805,0.37566139534883725,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.31160608950556967,0.44235429189997805,0.35905953488372094,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"ناشتی","boundary":[0.2593056361149111,0.44235429189997805,0.30533581395348836,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23974694938440494,0.44235429189997805,0.2530368262653899,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21519464141484476,0.44235429189997805,0.23340279069767442,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"آشتنا","boundary":[0.17047417818669378,0.44235429189997805,0.20890303857401477,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.790157519379845,0.47219069945377684,0.830017054263566,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7853100775193799,0.47219069945377684,0.7900821705426357,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7918324031007753,0.5021643489926438,0.8022807751937986,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7332863565891473,0.5021643489926438,0.7853524031007753,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.71355245473554,0.5021643489926438,0.7268063565891473,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6826521425144559,0.5021643489926438,0.7073006142385553,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6022648045752697,0.5021643489926438,0.6763628462490217,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.5407474516207744,0.5021643489926438,0.5959378294573643,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.524310230620155,0.5021643489926438,0.5343778294573643,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهای","boundary":[0.4521303875968992,0.5021643489926438,0.5180180794573643,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4466064663393994,0.5021643489926438,0.4520801550387597,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"دریچههای","boundary":[0.36036558139534886,0.5021643489926438,0.4402001550387597,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"ذهتن","boundary":[0.31232004517062506,0.5021643489926438,0.35408651162790705,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"بته","boundary":[0.2841974351554505,0.5021643489926438,0.30603144722447684,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.2423555132920332,0.5021643489926438,0.27783348837209304,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"عقایتد","boundary":[0.186953735168486,0.5021643489926438,0.23606511627906981,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.5021643489926438,0.18063348837209303,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.7703277519379845,0.531973308149429,0.8300291472868218,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"وسیع","boundary":[0.723184496124031,0.531973308149429,0.7637724031007752,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.696937984496124,0.531973308149429,0.7168447590158409,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6354392248062015,0.531973308149429,0.6907096124031008,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.618762015503876,0.531973308149429,0.6288838759689922,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"همیشه","boundary":[0.5620745736434108,0.531973308149429,0.6124043345343378,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5212169435215946,0.531973308149429,0.5555192248062015,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیری","boundary":[0.45309121923337975,0.531973308149429,0.5149600221483942,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.39727829457364344,0.531973308149429,0.44684108527131783,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"تازهتر","boundary":[0.3476342506655408,0.531973308149429,0.3909992248062016,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"آمادگی","boundary":[0.2879659101522368,0.531973308149429,0.34131782945736433,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.2550759989997499,0.531973308149429,0.28175596899224803,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"میکننتد","boundary":[0.186953735168486,0.531973308149429,0.248825865037688,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.531973308149429,0.18063348837209303,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7850342635658915,0.5619469576882961,0.829691007751938,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7641375193798449,0.5619469576882961,0.7785284278915306,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7213896124031007,0.5619469576882961,0.7571803100775194,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6800482170542635,0.5619469576882961,0.7143570542635659,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.622431472868217,0.5619469576882961,0.6735537281207213,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.5864147286821705,0.5619469576882961,0.6159764131573433,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5808333333333333,0.5619469576882961,0.5863337984496123,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.5143786046511628,0.5619469576882961,0.5735023255813954,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهند","boundary":[0.4462632558139535,0.5619469576882961,0.5077239924335151,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.4118790697674419,0.5619469576882961,0.43987214316590306,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4070316279069768,0.5619469576882961,0.4118037209302326,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.33221023255813953,0.5619469576882961,0.40007441860465115,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.2602018604651163,0.5619469576882961,0.32525302325581396,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"معتقدند","boundary":[0.19537674418604653,0.5619469576882961,0.25347069767441865,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.17058851447555767,0.5619469576882961,0.18902078785002374,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهگیری","boundary":[0.7572017054263567,0.5917559168450812,0.8299054263565893,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7374603100775193,0.5917559168450812,0.750874335122242,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7063663565891474,0.5917559168450812,0.7309803100775194,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6255942635658915,0.5917559168450812,0.6999858478916984,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.5830975193798449,0.5917559168450812,0.6192715386204604,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.5380137984496124,0.5917559168450812,0.5768009103113767,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.46889302325581395,0.5917559168450812,0.5317017099103872,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4442790697674419,0.5917559168450812,0.46258175313059036,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.39201209302325585,0.5917559168450812,0.43795155973178446,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"استعدادهای","boundary":[0.2973967425597658,0.5917559168450812,0.38553209302325586,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"ختود","boundary":[0.24984594208760919,0.5917559168450812,0.2910697674418605,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2302395173345116,0.5917559168450812,0.24356183158982145,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"بهتتر","boundary":[0.1869499095802695,0.5917559168450812,0.2239554068367239,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17054047508814416,0.5917559168450812,0.18063348837209303,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7899088243089517,0.6217295663839482,0.8295551937984497,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسد","boundary":[0.7290398449612404,0.6217295663839482,0.7835421705426358,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7123962735326689,0.6217295663839482,0.7224091472868217,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6921447900161855,0.6217295663839482,0.7060913284777239,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"کارگیری","boundary":[0.6202863565891473,0.6217295663839482,0.6858398449612404,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.5547328682170543,0.6217295663839482,0.6135551937984497,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"وسیعتر","boundary":[0.4916671317829457,0.6217295663839482,0.5477003100775194,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4719257364341085,0.6217295663839482,0.4852866230854967,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرا","boundary":[0.4288252713178295,0.6217295663839482,0.46553503875968993,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.38165689922480617,0.6217295663839482,0.4220187596899225,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3768094573643411,0.6217295663839482,0.38158155038759695,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.7840672868217055,0.6515385255407334,0.8023017054263566,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7541035658914729,0.6515385255407334,0.7776865966747223,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7292635658914729,0.6515385255407334,0.7472970542635659,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6971246511627911,0.6515385255407334,0.7218390697674423,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6506344186046514,0.6515385255407334,0.690721089305784,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6216000000000003,0.6515385255407334,0.6442728019077516,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.5911841860465119,0.6515385255407334,0.6147683720930236,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5856334883720932,0.6515385255407334,0.5911339534883723,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"تلاشی","boundary":[0.5303023255813955,0.6515385255407334,0.5793084811943728,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4866000000000002,0.6515385255407334,0.5235711627906978,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"ناچیز","boundary":[0.44013488372093035,0.6515385255407334,0.4798688372093025,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41529488372093026,0.6515385255407334,0.43332837209302333,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.3653386046511628,0.6515385255407334,0.40851348837209306,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.3107358139534885,0.6515385255407334,0.35860744186046517,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.28499162790697674,0.6515385255407334,0.30424709244088993,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.23644186046511628,0.6515385255407334,0.27851982417252136,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.19025302325581395,0.6515385255407334,0.2299618604651163,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17054820501241813,0.6515385255407334,0.18393737638293067,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.7620542635658916,0.6815533476751208,0.8300663565891473,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6898556589147287,0.6815533476751208,0.7550072868217055,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6689589147286822,0.6815533476751208,0.683349823240368,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"نامهای","boundary":[0.6098706976744187,0.6815533476751208,0.6620017054263565,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5350241860465117,0.6815533476751208,0.6029134883720931,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.472786046511628,0.6815533476751208,0.5279916279069768,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"(کار","boundary":[0.4344334883720931,0.6815533476751208,0.465979534883721,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"بتا","boundary":[0.4093423255813953,0.6815533476751208,0.42762697674418604,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"گتروه)","boundary":[0.3496660465116279,0.6815533476751208,0.40253581395348836,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33273767441860463,0.6815533476751208,0.3428595348837209,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"متددکاری","boundary":[0.2502055813953488,0.6815533476751208,0.32600651162790695,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمتاعی","boundary":[0.17049064171122996,0.6815533476751208,0.24347441860465116,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"(کار","boundary":[0.7981235658914729,0.7113623068319059,0.8296696124031009,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7813077229877052,0.7113623068319059,0.7918113125492178,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه)","boundary":[0.721517877478219,0.7113623068319059,0.7749954696454502,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6970054263565892,0.7113623068319059,0.7152326336008782,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"تاکنون","boundary":[0.641950542635659,0.7113623068319059,0.6905254263565891,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6174657770656443,0.7113623068319059,0.6356269978086924,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.5744978294573643,0.7113623068319059,0.6111422322386778,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.5073117829457364,0.7113623068319059,0.5680178294573643,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4867603458556947,0.7113623068319059,0.5009134525939177,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.44879085271317826,0.7113623068319059,0.48036201550387597,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"درآمده","boundary":[0.39147390471213306,0.7113623068319059,0.44198434108527135,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3482001550387597,0.7113623068319059,0.38517131782945735,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3433527131782945,0.7113623068319059,0.34812480620155034,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"(شاید","boundary":[0.29302666666666666,0.7113623068319059,0.3366536434108527,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"هرگز)","boundary":[0.23887596899224808,0.7113623068319059,0.28672714390323967,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.7577322480620157,0.7413359563707729,0.8020122480620157,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.7142559689922482,0.7413359563707729,0.7507750387596901,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6675899224806202,0.7413359563707729,0.7072987596899226,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.6299406201550388,0.7413359563707729,0.6606327131782946,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"اجرای","boundary":[0.575588992248062,0.7413359563707729,0.6232094573643412,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5442438759689923,0.7413359563707729,0.5688578294573644,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5184996899224806,0.7413359563707729,0.5377551544563937,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.4699499224806201,0.7413359563707729,0.5120278861880252,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.449982480620155,0.7413359563707729,0.4634781187461647,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.425142480620155,0.7413359563707729,0.44317596899224804,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3726243410852713,0.7413359563707729,0.41875442024922815,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3670736434108527,0.7413359563707729,0.3725741085271318,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"عدم","boundary":[0.3295122480620155,0.7413359563707729,0.36027968992248066,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.2716192248062016,0.7413359563707729,0.32318099005066236,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.19557767441860466,0.7413359563707729,0.2648880620155039,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"بتا","boundary":[0.17047417818669378,0.7413359563707729,0.18879627906976745,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7876541085271318,0.7711449155275582,0.8295731782945737,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.7416662015503875,0.7711449155275582,0.7810987596899224,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"سازنده","boundary":[0.6838234108527133,0.7711449155275582,0.7351862015503876,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6671462015503876,0.7711449155275582,0.6772680620155038,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"مزایای","boundary":[0.61181503875969,0.7711449155275582,0.6606662015503877,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردی","boundary":[0.5420671317829457,0.7711449155275582,0.6055223730273961,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5172773643410853,0.7711449155275582,0.5355117829457364,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"میداند","boundary":[0.4591227906976744,0.7711449155275582,0.5109652758018601,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4535720930232558,0.7711449155275582,0.4590725581395349,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"زیرا","boundary":[0.41825860465116277,0.7711449155275582,0.44720990680883216,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.3878359448446182,0.7711449155275582,0.41195730808808395,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.367596180284009,0.7711449155275582,0.3815346482815394,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.3104165697674418,0.7711449155275582,0.36129488372093016,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.28591025086980404,0.7711449155275582,0.30402976744186044,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.2592849185130928,0.7711449155275582,0.27961882072880423,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.22267126666978615,0.7711449155275582,0.25291813953488373,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"شتود","boundary":[0.17606232558139537,0.7711449155275582,0.21637956295915026,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17053840432389547,0.7711449155275582,0.1760120930232558,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"راه","boundary":[0.8092668217054264,0.8011185650664251,0.8296612403100775,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.7439393798449613,0.8011185650664251,0.8023096124031007,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7237458914728682,0.8011185650664251,0.7373762810734994,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.6639942635658914,0.8011185650664251,0.7174269798921812,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6470658914728682,0.8011185650664251,0.6571877519379844,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"قدمها","boundary":[0.597017519379845,0.8011185650664251,0.6405957749579382,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5800891472868217,0.8011185650664251,0.590211007751938,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"جهشهای","boundary":[0.49491348837209315,0.8011185650664251,0.5733077519379844,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.4379497674418606,0.8011185650664251,0.4881823255813954,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4323990697674419,0.8011185650664251,0.437899534883721,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.40755906976744183,0.8011185650664251,0.4255925581395349,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.3576027906976744,0.8011185650664251,0.4007776744186047,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.28926139534883727,0.8011185650664251,0.351242240706162,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"برداشته","boundary":[0.22767627906976745,0.8011185650664251,0.2828752655683103,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.17047745609871856,0.8011185650664251,0.22129502753231026,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.8055063565891473,0.8309275242232103,0.8299696124031007,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8006589147286821,0.8309275242232103,0.805431007751938,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7757231007751937,0.8309275242232103,0.7937565891472866,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.7362403100775193,0.8309275242232103,0.7689165891472868,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7097330232558139,0.8309275242232103,0.7286958139534881,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"گرایش","boundary":[0.650232558139535,0.8309275242232103,0.7029265116279071,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6014316279069769,0.8309275242232103,0.6435013953488373,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5845032558139536,0.8309275242232103,0.5946251162790698,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.5359283720930232,0.8309275242232103,0.5782013767634955,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.4899404651162791,0.8309275242232103,0.5293730232558139,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"نیرومند","boundary":[0.4286316279069768,0.8309275242232103,0.4835927180232558,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4119544186046512,0.8309275242232103,0.42207627906976747,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"حیاتی","boundary":[0.35963720930232557,0.8309275242232103,0.4056304627149639,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.33502325581395354,0.8309275242232103,0.353325939177102,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"تتاکنون","boundary":[0.27205674418604653,0.8309275242232103,0.3285432558139535,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"بته","boundary":[0.24370046511627905,0.8309275242232103,0.2657158946623955,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"رستمیت","boundary":[0.1705188953488372,0.8309275242232103,0.2373905940255211,0.8487140854880324],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17028,0.10308,0.83012,0.84871],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/810ef23d082fe503bb4bd76d8b7022fe.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/d86c2632f1c91f63ffa2a38e0d23273b.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10308,0.16998,0.27085]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7848449612403101,0.10308406328914145,0.8297110077519381,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"05","boundary":[0.17027906976744187,0.10308406328914145,0.18931333333333333,0.11823557844065659],"dir":"ltr"},{"str":"شتناخته","boundary":[0.7689947286821706,0.1434000758261968,0.830017984496124,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"نتشده","boundary":[0.715968527131783,0.1434000758261968,0.7623401164645228,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6988141085271318,0.1434000758261968,0.708935968992248,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"پایگاه","boundary":[0.6497871317829458,0.1434000758261968,0.6920829457364343,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.5928234108527132,0.1434000758261968,0.6430559689922482,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5758950387596898,0.1434000758261968,0.5860168992248062,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"مستتقلی","boundary":[0.5049917829457364,0.1434000758261968,0.5695543717413106,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"بترای","boundary":[0.45598992248062015,0.1434000758261968,0.4982103875968992,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"ختود","boundary":[0.4078922480620155,0.1434000758261968,0.4491582945736434,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"پیتدا","boundary":[0.3667768992248062,0.1434000758261968,0.40116108527131783,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"نکترده","boundary":[0.30938620155038754,0.1434000758261968,0.3604471662620648,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"استت","boundary":[0.25770015503875965,0.1434000758261968,0.30268341085271316,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2406613953488372,0.1434000758261968,0.25078325581395344,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"فقتط","boundary":[0.19535162790697674,0.1434000758261968,0.23393023255813952,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17053108783394194,0.1434000758261968,0.18854511627906975,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسهای","boundary":[0.7507981395348837,0.17337372536506362,0.8299900775193798,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.7038809302325583,0.17337372536506362,0.7442427906976746,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.6224933037765509,0.17337372536506362,0.6974865520052802,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5725141001011123,0.17337372536506362,0.6162251162790698,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5346458426966293,0.17337372536506362,0.5662464054600607,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5181748936927953,0.17337372536506362,0.5282679069767442,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.48629661524291967,0.17337372536506362,0.5117916279069767,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46678350448998396,0.17337372536506362,0.48004241307851725,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"اتمام","boundary":[0.42509101679692723,0.17337372536506362,0.4605293023255814,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.38342072641755937,0.17337372536506362,0.41883258489232006,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.3313311627906977,0.17337372536506362,0.37706790697674425,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3258072415331978,0.17337372536506362,0.3312809302325581,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"شاید","boundary":[0.28342536307546273,0.17337372536506362,0.31950139534883726,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"بترای","boundary":[0.23484294175556383,0.17337372536506362,0.27713023255813957,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"همیشته","boundary":[0.17052319689779652,0.17337372536506362,0.2285900166228233,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.7987164341085273,0.2031826845218489,0.8294838759689925,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7736503875968993,0.2031826845218489,0.7916838759689924,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"اذهان","boundary":[0.7258038759689923,0.2031826845218489,0.7671565075479398,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.6509824806201551,0.2031826845218489,0.7188466666666669,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.5789741085271317,0.2031826845218489,0.6440252713178295,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"باقی","boundary":[0.5401694573643411,0.2031826845218489,0.571941550387597,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"مانده","boundary":[0.4964922480620155,0.2031826845218489,0.5332122480620155,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.45278992248062017,0.2031826845218489,0.48976108527131784,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44723922480620154,0.2031826845218489,0.45273968992248065,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"زیرا","boundary":[0.4116996899224807,0.2031826845218489,0.4408090342260656,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهای","boundary":[0.347506046511628,0.2031826845218489,0.40522788618802524,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3063906976744186,0.2031826845218489,0.34069953488372096,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"عملتی","boundary":[0.24967813953488374,0.2031826845218489,0.300066817418003,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"کتردن","boundary":[0.19555255813953487,0.2031826845218489,0.24334233118520596,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.17052887809864553,0.2031826845218489,0.1887460465116279,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8115440310077519,0.23315633406071587,0.8295775193798449,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.759477984496124,0.23315633406071587,0.80526496124031,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7390989266547406,0.23315633406071587,0.7531333214072748,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6891180870692959,0.23315633406071587,0.7326789147286821,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"نیامده","boundary":[0.6405272868217053,0.23315633406071587,0.6828231007751938,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5970761240310077,0.23315633406071587,0.6340472868217053,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5922286821705426,0.23315633406071587,0.5970007751937985,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.7553100775193798,0.2629652932175012,0.8025537984496125,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.7134689922480619,0.2629652932175012,0.7486568992248062,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"دارم","boundary":[0.6758196899224806,0.2629652932175012,0.7071398678943429,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6512057364341085,0.2629652932175012,0.6695084197972571,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6266363591517714,0.2629652932175012,0.6446503875968993,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.56022842245026,0.2629652932175012,0.6203378294573644,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5438531855809906,0.2629652932175012,0.5539591893456394,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5059687252452029,0.2629652932175012,0.5375839524763697,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"آموختههایم","boundary":[0.4124317625787145,0.2629652932175012,0.49970181243762046,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.37170744362896807,0.2629652932175012,0.40605209302325584,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.31276236647073863,0.2629652932175012,0.3653888372093024,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"ناتوان","boundary":[0.26374671114327974,0.2629652932175012,0.3064660465116279,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"هستتم","boundary":[0.20745767441860463,0.2629652932175012,0.2574563124272272,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2019337531611048,0.2629652932175012,0.2074074418604651,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"اماتا","boundary":[0.17047417818669378,0.2629652932175012,0.19562790697674418,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.7824310077519381,0.29298011535188845,0.8299258914728683,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"آرزومندم","boundary":[0.7067054263565892,0.29298011535188845,0.7753231007751938,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6818037209302327,0.29298011535188845,0.700013023255814,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6360669767441862,0.29298011535188845,0.6748465116279072,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"آگتاهی","boundary":[0.5737786046511629,0.29298011535188845,0.6289841860465119,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"جامعته","boundary":[0.5131227906976745,0.29298011535188845,0.5673360489784935,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4929293023255816,0.29298011535188845,0.5065596919262128,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4680893023255815,0.29298011535188845,0.4861227906976745,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"زمینته","boundary":[0.41624930232558144,0.29298011535188845,0.46161749859112605,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"شتناخت","boundary":[0.3432362790697674,0.29298011535188845,0.4095181395348837,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.2916223255813954,0.29298011535188845,0.3368643074867934,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"کتار","boundary":[0.2530186046511628,0.29298011535188845,0.2848911627906977,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"متددکاران","boundary":[0.17052887809864553,0.29298011535188845,0.24628744186046514,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.764564496124031,0.3227890745086737,0.8297161240310078,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7234491472868217,0.3227890745086737,0.7577579844961242,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.692104031007752,0.3227890745086737,0.716717984496124,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6663598449612403,0.3227890745086737,0.6856153094951535,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6178100775193799,0.3227890745086737,0.659888041226785,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6122286821705427,0.3227890745086737,0.6177291472868217,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.587297519379845,0.3227890745086737,0.6053310077519379,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.5111229457364341,0.3227890745086737,0.5805663565891473,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاء","boundary":[0.46322620155038763,0.3227890745086737,0.5047231246273107,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.42768666666666666,0.3227890745086737,0.4568338933741551,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.40955271317829456,0.3227890745086737,0.420955503875969,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.39237317829457363,0.3227890745086737,0.4031039388225435,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"شیوههتای","boundary":[0.30917860465116276,0.3227890745086737,0.3860273099125845,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"بهتتر","boundary":[0.26550139534883727,0.3227890745086737,0.30281352022937247,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24882418604651163,0.3227890745086737,0.25894604651162795,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"متؤثرتری","boundary":[0.17048269210159683,0.3227890745086737,0.24234418604651164,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.782937519379845,0.3527627240475406,0.8295784496124032,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7627189147286821,0.3527627240475406,0.7764571973762671,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشه","boundary":[0.7062324031007753,0.3527627240475406,0.7557617054263567,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6890779844961241,0.3527627240475406,0.6991998449612403,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.6537644961240311,0.3527627240475406,0.6826967121688866,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6368361240310078,0.3527627240475406,0.646957984496124,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقیت","boundary":[0.5684947286821705,0.3527627240475406,0.6300296124031007,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5510558139534886,0.3527627240475406,0.5611776744186048,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"نتوآوری","boundary":[0.4792734883720931,0.3527627240475406,0.5446967899869706,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"ایتن","boundary":[0.4399916279069768,0.3527627240475406,0.47292541783797604,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"افتراد","boundary":[0.3923209302325582,0.3527627240475406,0.43326046511627914,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"مبتکتر","boundary":[0.33701488372093025,0.3527627240475406,0.38598894695584013,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.320086511627907,0.3527627240475406,0.3302083720930233,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"ختلار","boundary":[0.26156558139534886,0.3527627240475406,0.3136931730748884,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24463720930232558,0.3527627240475406,0.25475906976744184,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"حرفتهای","boundary":[0.17051162790697674,0.3527627240475406,0.23785581395348837,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7778058914728683,0.3825716832043259,0.8299724031007752,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.7392272868217055,0.3825716832043259,0.7713681668813704,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7343798449612403,0.3825716832043259,0.7391519379844961,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.6834624806201551,0.3825716832043259,0.7277424806201551,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"براین","boundary":[0.6374996899224806,0.3825716832043259,0.6764299224806203,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"تصور","boundary":[0.5877443410852713,0.3825716832043259,0.630542480620155,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.543815968992248,0.3825716832043259,0.5807871317829457,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5187248062015505,0.3825716832043259,0.5373823375074539,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.4878568992248062,0.3825716832043259,0.5117675968992249,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.413035503875969,0.3825716832043259,0.48089968992248067,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.34102713178294575,0.3825716832043259,0.40607829457364336,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3354457364341085,0.3825716832043259,0.34094620155038763,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"ضمن","boundary":[0.28624744186046513,0.3825716832043259,0.32841767441860475,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"داشتتن","boundary":[0.22559162790697676,0.3825716832043259,0.27975872034786664,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"دانتش","boundary":[0.17049909483358863,0.3825716832043259,0.2191029063943782,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"نتوانستهاند","boundary":[0.7511240310077519,0.4123806423611111,0.8300031007751938,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیتی","boundary":[0.6856519379844961,0.4123806423611111,0.7443989147286822,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6287133333333332,0.4123806423611111,0.6788705426356588,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.5775229457364341,0.4123806423611111,0.6223912562387172,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5719722480620156,0.4123806423611111,0.5774727131782946,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"بدون","boundary":[0.5269889922480621,0.4123806423611111,0.5654168992248063,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"تردید","boundary":[0.47891643410852713,0.4123806423611111,0.520508992248062,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"نخواستهاند","boundary":[0.39079457364341086,0.4123806423611111,0.47253221245502763,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37383503875968993,0.4123806423611111,0.3839568992248062,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.33013271317829457,0.4123806423611111,0.36745453006224094,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3103913178294574,0.4123806423611111,0.3237522044808456,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.2613894573643411,0.4123806423611111,0.30403582936302026,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"نکتردهانتد","boundary":[0.17609302325581397,0.4123806423611111,0.2550882224489557,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17051162790697674,0.4123806423611111,0.1760120930232558,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"زیرا","boundary":[0.8009598449612403,0.44235429189997805,0.829717984496124,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.7640137984496124,0.44235429189997805,0.7946550588671057,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"کس","boundary":[0.7256612403100775,0.44235429189997805,0.7575337984496123,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتواند","boundary":[0.651782480620155,0.44235429189997805,0.719277018656578,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.5925331782945736,0.44235429189997805,0.6452271317829458,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5727917829457364,0.44235429189997805,0.5861526695971246,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"متحول","boundary":[0.5158280620155039,0.44235429189997805,0.5663117829457365,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49915085271317833,0.44235429189997805,0.5092727131782946,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"دگرگون","boundary":[0.4309099224806201,0.44235429189997805,0.49275647448590026,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"سازد","boundary":[0.3877099224806202,0.44235429189997805,0.42442992248062017,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"مگر","boundary":[0.35169317829457364,0.44235429189997805,0.38122992248062015,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.32664899224806204,0.44235429189997805,0.3448834108527132,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.30203503875968996,0.44235429189997805,0.32033772212283845,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2621001550387597,0.44235429189997805,0.2954545736434109,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهد","boundary":[0.1999479069767442,0.44235429189997805,0.2555280620155039,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19510046511627907,0.44235429189997805,0.1998725581395349,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.17053108783394194,0.44235429189997805,0.18854511627906975,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"حالی","boundary":[0.7909031007751938,0.47219069945377684,0.8296826356589148,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7662891472868216,0.47219069945377684,0.7845918306499702,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"ضمیر","boundary":[0.7170483591926725,0.47219069945377684,0.7597086821705427,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"تحقق","boundary":[0.6686906007751938,0.47219069945377684,0.7108072868217055,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"نیافته","boundary":[0.6249679139920727,0.47219069945377684,0.6624333333333333,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"انسانها","boundary":[0.561818965764104,0.47219069945377684,0.6187058914728681,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.5302299725497948,0.47219069945377684,0.5555612412763248,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5100556045901239,0.47219069945377684,0.5238717829457364,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"آشکار","boundary":[0.45725895800323707,0.47219069945377684,0.503764174449124,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4145327540676378,0.47219069945377684,0.450998288440242,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.37711813953488377,0.47219069945377684,0.4079358139534885,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3723135095137421,0.47219069945377684,0.3770427906976745,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.3375830504379342,0.47219069945377684,0.36599162790697676,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.3073824677198044,0.47219069945377684,0.3313311627906977,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"انجتام","boundary":[0.25525091413130224,0.47219069945377684,0.3011413953488372,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"نشتده","boundary":[0.20351441860465116,0.47219069945377684,0.24898696554331237,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19799049734715127,0.47219069945377684,0.20346418604651162,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"متا","boundary":[0.17047417818669378,0.47219069945377684,0.19168465116279068,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"بودیم","boundary":[0.787262480620155,0.5021643489926438,0.8292317829457364,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7626485271317829,0.5021643489926438,0.7809512104949314,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7182680620155039,0.5021643489926438,0.756168527131783,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"ندادیم","boundary":[0.6648708527131783,0.5021643489926438,0.7118838403620044,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6600234108527132,0.5021643489926438,0.6647955038759691,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6430699224806201,0.5021643489926438,0.6536594887911167,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5970568992248062,0.5021643489926438,0.6367736686141979,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5766122480620155,0.5021643489926438,0.5906918148030158,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5455182945736434,0.5021643489926438,0.5701322480620156,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.520929969941465,0.5021643489926438,0.539213595950008,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5007047921071177,0.5021643489926438,0.5145248062015504,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"خوبی","boundary":[0.45027679965445905,0.5021643489926438,0.49441162790697674,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"آگاه","boundary":[0.414522795372595,0.5021643489926438,0.4438727131782946,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"هستتم","boundary":[0.358251452501195,0.5021643489926438,0.40823131024229115,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"کته","boundary":[0.325886610732239,0.5021643489926438,0.35194713178294573,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"کتتابهتایی","boundary":[0.22724806201550388,0.5021643489926438,0.3196220624027422,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"کته","boundary":[0.19489953488372094,0.5021643489926438,0.22102046511627907,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17053108783394194,0.5021643489926438,0.18854511627906975,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههای","boundary":[0.7601413953488371,0.531973308149429,0.8299240310077519,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6857720930232559,0.531973308149429,0.7536613953488374,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6553311627906977,0.531973308149429,0.6792920930232559,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6383776744186047,0.531973308149429,0.6489672407291013,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5945732845570944,0.531973308149429,0.6318223255813954,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5781023355532605,0.531973308149429,0.5881953488372094,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.5038885159624341,0.531973308149429,0.5717944186046512,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"کتار","boundary":[0.4657411117562571,0.531973308149429,0.497626046511628,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"بتا","boundary":[0.4410657352749402,0.531973308149429,0.4593990697674418,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"جامعته","boundary":[0.38114625072619407,0.531973308149429,0.434798402086503,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"توستط","boundary":[0.32163179500241984,0.531973308149429,0.3748576744186046,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"استاتید","boundary":[0.26205140958709067,0.531973308149429,0.31533209302325577,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشتمندم","boundary":[0.17047078842881452,0.531973308149429,0.25580651162790696,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.7754254263565892,0.5619469576882961,0.8299882170542636,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.71484496124031,0.5619469576882961,0.7681668217054264,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7092635658914729,0.5619469576882961,0.714764031007752,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.6794427906976744,0.5619469576882961,0.7018213953488373,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.6304158139534883,0.5619469576882961,0.6724855813953489,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهای","boundary":[0.5660176744186046,0.5619469576882961,0.6240454675813107,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.47863813953488366,0.5619469576882961,0.5594241270334278,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"عزیز","boundary":[0.43634232558139535,0.5619469576882961,0.47168093023255814,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.3924139534883721,0.5619469576882961,0.4297792268099335,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.3175674418604651,0.5619469576882961,0.38545674418604653,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.24555906976744188,0.5619469576882961,0.3106102325581395,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.22536558139534885,0.5619469576882961,0.23899597099598002,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"تتممین","boundary":[0.1704942102377189,0.5619469576882961,0.21840837209302325,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.7854654263565891,0.5917559168450812,0.8299407751937984,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7799147286821706,0.5917559168450812,0.7854151937984497,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"کمتر","boundary":[0.736442015503876,0.5917559168450812,0.773463923673226,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7157713178294575,0.5917559168450812,0.7300065554558006,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6688541085271319,0.5917559168450812,0.7090401550387597,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"تئوری","boundary":[0.6149043410852714,0.5917559168450812,0.6621229457364343,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختم","boundary":[0.5486978294573643,0.5917559168450812,0.6081731782945736,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5317694573643411,0.5917559168450812,0.5418913178294574,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.485555503875969,0.5917559168450812,0.5251638759689924,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.4421294573643411,0.5917559168450812,0.4792257282961387,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"کردم","boundary":[0.3991303875968992,0.5917559168450812,0.435822376876747,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3786857364341085,0.5917559168450812,0.3927653031751088,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.3055116279069768,0.5917559168450812,0.3723639783060722,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.2569367441860465,0.5917559168450812,0.29920974885651874,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24025953488372095,0.5917559168450812,0.2503813953488372,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردی","boundary":[0.17052409875060623,0.5917559168450812,0.2339679942726496,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8050119379844961,0.6217295663839482,0.8297263565891474,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7794937984496125,0.6217295663839482,0.7986175597572182,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7311700775193799,0.6217295663839482,0.7731132897521635,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7065812403100776,0.6217295663839482,0.7246147286821706,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.6305592248062015,0.6217295663839482,0.7001012403100776,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازم","boundary":[0.5729424806201551,0.6217295663839482,0.6240038759689923,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5680950387596899,0.6217295663839482,0.5728671317829458,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"(با","boundary":[0.5435062015503876,0.6217295663839482,0.5615396899224806,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4974931782945736,0.6217295663839482,0.5372099476839653,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4770485271317829,0.6217295663839482,0.4911280938727833,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"تجربهای","boundary":[0.4066368992248063,0.6217295663839482,0.47056852713178293,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.38204857459262775,0.6217295663839482,0.40033220060117075,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35765449868665516,0.6217295663839482,0.37566852713178295,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"بعضتی","boundary":[0.2975238787541197,0.6217295663839482,0.3512806201550388,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27792014668337744,0.6217295663839482,0.29124063129554845,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"ستازمانهتای","boundary":[0.17048418442023092,0.6217295663839482,0.2716368992248062,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"نفتی","boundary":[0.7967589147286822,0.6515385255407334,0.8298119379844962,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.772154800749638,0.6515385255407334,0.7903645365014041,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.7161301272467082,0.6515385255407334,0.7658653808671948,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.6743170542635658,0.6515385255407334,0.7098734347770835,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"پیاده","boundary":[0.6348553974337873,0.6515385255407334,0.6675858914728682,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"کردهام)","boundary":[0.5731226356589147,0.6515385255407334,0.6285699787585927,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5682751937984496,0.6515385255407334,0.5730472868217055,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7518967441860465,0.6815533476751208,0.8017023255813953,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"عمداً","boundary":[0.7087982481751824,0.6815533476751208,0.7454167441860465,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.6664511627906978,0.6815533476751208,0.7023925581395348,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"سؤال","boundary":[0.6199863116449027,0.6815533476751208,0.6601516981559641,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.5675549341742215,0.6815533476751208,0.6136868470101691,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5225760607498814,0.6815533476751208,0.5612510319274734,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4979962790697675,0.6815533476751208,0.5162055813953489,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.46089014180374366,0.6815533476751208,0.49151627906976747,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41735175056516777,0.6815533476751208,0.4544697674418605,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39293251426064063,0.6815533476751208,0.41106059404167694,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.3397888372093023,0.6815533476751208,0.38660078982009655,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.2928876164171685,0.6815533476751208,0.33348490968347794,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2760939534883721,0.6815533476751208,0.286583688891344,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"اساتید","boundary":[0.22387720930232557,0.6815533476751208,0.2696139534883721,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.17048,0.6815533476751208,0.21739720930232556,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7860541956779906,0.7113623068319059,0.8298593798449612,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7695888316722037,0.7113623068319059,0.7796017054263565,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7493373481557203,0.7113623068319059,0.7632838866172588,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.7037505426356588,0.7113623068319059,0.7429570542635658,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.6403648816873684,0.7113623068319059,0.6972705426356588,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.5889728682170543,0.7113623068319059,0.6339272868217054,0.7291488680967281],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17028,0.10308,0.83002,0.72915],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/64b5811090f4590558776ce1beea4204.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/dab5f30d3b1556f6f7c3da36b6326981.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10308,0.17013,0.88176]},"elements":[{"words":[{"str":"01","boundary":[0.8118217054263566,0.10308406328914145,0.8298717829457365,0.11823557844065659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81182,0.10308,0.82987,0.11824],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.3781348837209303,0.10308406328914145,0.4232148837209303,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.3084074418604651,0.10308406328914145,0.3735020265780731,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.25371030667597616,0.10308406328914145,0.3038616506146739,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2410032235470035,0.10308406328914145,0.24912093023255816,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.19330046511627907,0.10308406328914145,0.2364343572187463,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.17027906976744187,0.10308406328914145,0.18873019734157917,0.11823557844065659],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17028,0.10308,0.42321,0.11824],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/b6c0d8339e7c00a84f6e70e5697197ea.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/0eb6a9b45348c10d956af2fa1e7c31f3.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10308,0.17029,0.60001]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7848449612403101,0.10308406328914145,0.8297110077519381,0.11823557844065659],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.78484,0.10308,0.82971,0.11824],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مددکاری","boundary":[0.4896013652600531,0.30743788835192953,0.6238073643410853,0.3349411821595712],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.37660852713178294,0.30743788835192953,0.48075722427260736,0.3349411821595712],"dir":"rtl"},{"str":"(کار","boundary":[0.5298476068332526,0.37249058927419576,0.588588992248062,0.3999938830818374],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5036178995539893,0.37249058927419576,0.5210122480620155,0.3999938830818374],"dir":"rtl"},{"str":"گروه)","boundary":[0.41195736434108526,0.37249058927419576,0.4948238748071697,0.3999938830818374],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37661,0.30744,0.62381,0.39999],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"01","boundary":[0.17027906976744187,0.10308406328914145,0.18959147286821706,0.11823557844065659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.10308,0.18959,0.11824],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/baca7479cbd1d46d9e131a5480cf86ad.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/250d569e25d36a905232fa54f5f82a62.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10308,0.17013,0.88176]},"elements":[{"words":[{"str":"01","boundary":[0.8101937984496124,0.10308406328914145,0.8298699224806201,0.11823557844065659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81019,0.10308,0.82987,0.11824],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.3781348837209303,0.10308406328914145,0.4232148837209303,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.3084074418604651,0.10308406328914145,0.3735020265780731,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.25371030667597616,0.10308406328914145,0.3038616506146739,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2410032235470035,0.10308406328914145,0.24912093023255816,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.19330046511627907,0.10308406328914145,0.2364343572187463,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.17027906976744187,0.10308406328914145,0.18873019734157917,0.11823557844065659],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17028,0.10308,0.42321,0.11824],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/4a7af870f591bd56759be8a4da9edfa7.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/e49aa8999097227c911c0a7c44be4307.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17048,0.33203,0.16947,0.16792]},"elements":[{"words":[{"str":"واژهشناسی","boundary":[0.47511364341085277,0.33202556732405575,0.5744900775193797,0.3498121285888779],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.4259108527131783,0.33202556732405575,0.4700150387596899,0.3498121285888779],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.7677305426356589,0.38652425237428634,0.8298682170542635,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7217928682170542,0.38652425237428634,0.7590654263565891,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6391187596899228,0.38652425237428634,0.6467289922480624,0.4043108136391085],"dir":"ltr"},{"str":"Groupe","boundary":[0.64734496124031,0.384957784365393,0.7053870542635658,0.398627086078173],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7055426356589147,0.38652425237428634,0.7131277519379845,0.4043108136391085],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6124201550387599,0.38652425237428634,0.6304536434108529,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.5722341085271321,0.38652425237428634,0.6038303875968994,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسه","boundary":[0.5152955038759691,0.38652425237428634,0.5648214947245941,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5097448062015505,0.38652425237428634,0.5152452713178296,0.4043108136391085],"dir":"ltr"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.43889178294573644,0.38652425237428634,0.5009289922480621,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدی","boundary":[0.37107782945736434,0.38652425237428634,0.43025178294573646,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.32506480620155037,0.38652425237428634,0.36213643410852714,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2983410852713178,0.38652425237428634,0.31821257006559334,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2762638759689922,0.38652425237428634,0.29126505664877755,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.23700713178294572,0.38652425237428634,0.269485877580976,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":"ایتالیایی","boundary":[0.17048,0.38652425237428634,0.22841736434108528,0.4043108136391085],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7562491472868217,0.41550975962066317,0.7638593798449612,0.4332963208854853],"dir":"ltr"},{"str":"Groppe","boundary":[0.7641472868217054,0.41394329161176985,0.8224017054263566,0.4276125933245498],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8222868217054263,0.41550975962066317,0.8298719379844962,0.4332963208854853],"dir":"ltr"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7086043861053525,0.41550975962066317,0.7498947286821706,0.4332963208854853],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6707282170542636,0.41550975962066317,0.7023419422949294,0.4332963208854853],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6270761240310078,0.41550975962066317,0.6642482170542635,0.4332963208854853],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6222286821705426,0.41550975962066317,0.6270007751937985,0.4332963208854853],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7793638759689921,0.4446599572491216,0.802922945736434,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.7440252713178295,0.4446599572491216,0.7724066666666666,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"فنی،","boundary":[0.7068531782945736,0.4446599572491216,0.736842015503876,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.6726699224806203,0.4446599572491216,0.6996699224806203,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6487341085271318,0.4446599572491216,0.6657127131782946,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"هنرهای","boundary":[0.587148992248062,0.4446599572491216,0.6415508527131784,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"زیبا،","boundary":[0.5509062015503876,0.4446599572491216,0.5801917829457365,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5311648062015505,0.4446599572491216,0.543948992248062,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.47211643410852716,0.4446599572491216,0.5239815503875969,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45282713178294576,0.4446599572491216,0.4649331782945737,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"مجسمهها","boundary":[0.3772066666666667,0.4446599572491216,0.4456438759689923,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3598010852713179,0.4446599572491216,0.3702494573643411,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"نقاشیها،","boundary":[0.2893001550387597,0.4446599572491216,0.35261782945736436,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"اطلار","boundary":[0.2390675968992248,0.4446599572491216,0.2821168992248062,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"میشد","boundary":[0.18722697674418604,0.4446599572491216,0.2318843410852713,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1704995348837209,0.4446599572491216,0.18026976744186043,0.4624465185139437],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.8059891472868217,0.4736729128925121,0.8305277519379846,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7880812403100775,0.4736729128925121,0.8001872868217054,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"اواسط","boundary":[0.7378486821705427,0.4736729128925121,0.7822793798449612,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.705297984496124,0.4736729128925121,0.7320468217054263,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.6789728682170543,0.4736729128925121,0.6994372093023256,0.4914594741573342],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6604987596899224,0.4736729128925121,0.6738857364341087,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.630962015503876,0.4736729128925121,0.6549229457364342,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6028317829457364,0.4736729128925121,0.6253862015503876,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5800513178294574,0.4736729128925121,0.5970299224806203,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"کلمه","boundary":[0.541221550387597,0.4736729128925121,0.5742494573643411,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"(گروه)","boundary":[0.4863424806201551,0.4736729128925121,0.5356457364341086,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4679824806201551,0.4736729128925121,0.48076666666666673,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهای","boundary":[0.3834899224806201,0.4736729128925121,0.4621806201550388,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3655820155038759,0.4736729128925121,0.37768806201550387,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.32931410852713183,0.4736729128925121,0.3597801550387597,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"اطلار","boundary":[0.2804880620155039,0.4736729128925121,0.3235122480620155,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"گردید.","boundary":[0.227015503875969,0.4736729128925121,0.2749122480620155,0.4914594741573342],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.7717077519379846,0.502658420138889,0.8023244961240311,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"ایتالیایی","boundary":[0.7063803100775194,0.502658420138889,0.7640472868217055,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6191610852713179,0.502658420138889,0.6246615503875969,0.520444981403711],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6247117829457364,0.502658420138889,0.6323220155038759,0.520444981403711],"dir":"ltr"},{"str":"Groppe","boundary":[0.6326937984496125,0.5010919521299956,0.6909482170542636,0.5147612538427755],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6908333333333334,0.502658420138889,0.6984184496124032,0.520444981403711],"dir":"ltr"},{"str":"قبل","boundary":[0.585228992248062,0.502658420138889,0.6126256282175321,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5641062015503876,0.502658420138889,0.5774178294573644,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5318317829457365,0.502658420138889,0.5564457364341084,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5058113178294574,0.502658420138889,0.5251598688133572,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48421131782945737,0.502658420138889,0.49908653576220957,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"گردهمآیی","boundary":[0.39816666666666667,0.502658420138889,0.47627457364341086,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3926159689922481,0.502658420138889,0.39811643410852715,0.520444981403711],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.3733266666666667,0.502658420138889,0.38587145768959724,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"تجمع","boundary":[0.3221899224806202,0.502658420138889,0.3654401550387597,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"اطلار","boundary":[0.26893581395348837,0.502658420138889,0.3143962790697674,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.2287246511627907,0.502658420138889,0.2623952864989182,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22317395348837207,0.502658420138889,0.22867441860465115,0.520444981403711],"dir":"ltr"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.17048,0.502658420138889,0.21538790697674418,0.520444981403711],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8222282170542636,0.5316439273852658,0.8298133333333334,0.5494304886500878],"dir":"ltr"},{"str":"گرهخوردگی","boundary":[0.7270407751937985,0.5316439273852658,0.8221528682170542,0.5494304886500878],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.719421493607647,0.5316439273852658,0.726990542635659,0.5494304886500878],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.6998075014056725,0.5316439273852658,0.7131349576454756,0.5494304886500878],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.6477737984496125,0.5316439273852658,0.6935209654435013,0.5494304886500878],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6429263565891473,0.5316439273852658,0.6476984496124031,0.5494304886500878],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7897431007751937,0.5606294346316425,0.8028537984496124,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.7434239423279945,0.5606294346316425,0.7832631007751939,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر،","boundary":[0.696737519379845,0.5606294346316425,0.7371998449612404,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6776993798449612,0.5606294346316425,0.690257519379845,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6458770542635659,0.5606294346316425,0.6712193798449613,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6122212403100775,0.5606294346316425,0.6393970542635659,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"لغتشناسی،","boundary":[0.5176502325581395,0.5606294346316425,0.6057412403100775,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"کلمه","boundary":[0.4771149127906977,0.5606294346316425,0.5111702325581395,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"(گره)،","boundary":[0.42504153121436006,0.5606294346316425,0.4709339534883721,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4062846511627906,0.5606294346316425,0.4188427906976743,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.3623813953488372,0.5606294346316425,0.3998046511627907,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"ریشه،","boundary":[0.31350013586552283,0.5606294346316425,0.3559013953488372,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"دایره،","boundary":[0.2681150195864531,0.5606294346316425,0.3073013953488372,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"متصور","boundary":[0.2132911627906977,0.5606294346316425,0.2619162790697675,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17051813953488373,0.5606294346316425,0.2068111627906977,0.5784159958964645],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8123868217054263,0.589779632260101,0.83034496124031,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7854370542635659,0.589779632260101,0.803797054263566,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7345012403100776,0.589779632260101,0.7768472868217055,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.6635728682170543,0.589779632260101,0.7256854263565893,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6424249612403101,0.589779632260101,0.6549831007751938,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"معلوم","boundary":[0.592443565891473,0.589779632260101,0.6336091472868218,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.5366787596899225,0.589779632260101,0.5836277519379846,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5180927131782946,0.589779632260101,0.528088992248062,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4918462015503876,0.589779632260101,0.5095029457364342,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4706982945736435,0.589779632260101,0.4832564341085272,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.4221234108527132,0.589779632260101,0.4618824806201551,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4037634108527132,0.589779632260101,0.41353364341085275,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"(گره)","boundary":[0.35446015503875977,0.589779632260101,0.3951736434108528,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33587410852713184,0.589779632260101,0.3458703875968993,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"دایره","boundary":[0.29330201550387597,0.589779632260101,0.32728434108527127,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"میدانند.","boundary":[0.2256201550387597,0.589779632260101,0.2847122480620155,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"رسوخ","boundary":[0.17051813953488373,0.589779632260101,0.21720930232558142,0.6075661935249231],"dir":"rtl"},{"str":"تدریجی","boundary":[0.7703573643410854,0.6187651395064778,0.8302596899224807,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"معنای","boundary":[0.7219834108527132,0.6187651395064778,0.7643043410852713,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.6845099224806203,0.6187651395064778,0.7159303875968993,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6428671317829459,0.6187651395064778,0.678708062015504,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.619609457364341,0.6187651395064778,0.6370652713178295,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"(گره)،","boundary":[0.5679703875968992,0.6187651395064778,0.6138075968992248,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"درجه","boundary":[0.5224094573643411,0.6187651395064778,0.5621685271317829,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"همبستگی","boundary":[0.44540294573643413,0.6187651395064778,0.5163564341085272,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاء","boundary":[0.4007462015503876,0.6187651395064778,0.43934992248062016,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.37751364341085275,0.6187651395064778,0.3949443410852713,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35890248062015506,0.6187651395064778,0.3714606201550387,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3398643410852713,0.6187651395064778,0.3531006201550388,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.3212145736434109,0.6187651395064778,0.3340741085271318,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.280048992248062,0.6187651395064778,0.31516155038759686,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.2181782945736434,0.6187651395064778,0.2739959689922481,0.6365517007712999],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.7819796899224807,0.6477506467528547,0.8018717829457365,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7522420155038759,0.6477506467528547,0.775647135744754,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"(دایره)","boundary":[0.6948764341085272,0.6477506467528547,0.7456866666666666,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6702875968992248,0.6477506467528547,0.6883210852713179,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسه","boundary":[0.6154336434108527,0.6477506467528547,0.6639321084327877,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"مدرن","boundary":[0.5680643410852713,0.6477506467528547,0.6088782945736434,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5625136434108527,0.6477506467528547,0.5680141085271317,0.6655372080176767],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.542068992248062,0.6477506467528547,0.5561485589890623,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"معنای","boundary":[0.4914094573643411,0.6477506467528547,0.535588992248062,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"گردهمآیی","boundary":[0.40676759689922487,0.6477506467528547,0.48487922480620155,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38632294573643416,0.6477506467528547,0.40040251247743447,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.355882015503876,0.6477506467528547,0.3798429457364341,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"میرود","boundary":[0.2984790697674419,0.6477506467528547,0.34956992696465095,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2929283720930233,0.6477506467528547,0.2984288372093024,0.6655372080176767],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.25716279069767445,0.6477506467528547,0.2862976744186047,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23277488372093025,0.6477506467528547,0.2507684124703964,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقت","boundary":[0.17055251487290427,0.6477506467528547,0.22646131357015079,0.6655372080176767],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8050943612793955,0.6767773265947519,0.829797054263566,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"کلمه","boundary":[0.7634900775193798,0.6767773265947519,0.7988035658914728,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7579661562618799,0.6767773265947519,0.7634398449612403,0.694563887859574],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7335709327951823,0.6767773265947519,0.7515849612403102,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.6987575602691882,0.6767773265947519,0.7271217054263566,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"،61","boundary":[0.6650680620155038,0.6767773265947519,0.6926937984496123,0.694563887859574],"dir":"ltr"},{"str":"نمایانگر","boundary":[0.5988113178294574,0.6767773265947519,0.658788992248062,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"حلقه","boundary":[0.5548502822010922,0.6767773265947519,0.5922810852713178,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5369627053184768,0.6767773265947519,0.5485888875068874,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"دایرهای","boundary":[0.47458128788002774,0.6767773265947519,0.5305201550387597,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45504573643410856,0.6767773265947519,0.4683198931858229,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.4154123555496578,0.6767773265947519,0.4485657364341086,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3951864417388228,0.6767773265947519,0.40911537117517616,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.3352065291413952,0.6767773265947519,0.38878899224806207,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":"میآمد","boundary":[0.2809327131782946,0.6767773265947519,0.32894053395962214,0.694563887859574],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27608527131782945,0.6767773265947519,0.28085736434108527,0.694563887859574],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17048,0.33203,0.83053,0.69456],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تعریف","boundary":[0.7773565891472868,0.7303316152352328,0.8298217054263566,0.7468006534434014],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7292635658914729,0.7303316152352328,0.7719147286821705,0.7468006534434014],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7881897674418609,0.7563227811402062,0.8290037209302329,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"فطرتاً","boundary":[0.7398660465116282,0.7563227811402062,0.7808917816878158,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6662502325581398,0.7563227811402062,0.7315274418604654,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6209404651162792,0.7563227811402062,0.6579116279069768,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6024046511627908,0.7563227811402062,0.612526511627907,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.5610381395348839,0.7563227811402062,0.5957838906589645,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5394381395348838,0.7563227811402062,0.5541150626118069,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"تظاهرات","boundary":[0.46396372093023264,0.7563227811402062,0.5310995348837211,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4310111627906977,0.7563227811402062,0.45562511627906976,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.4013237209302325,0.7563227811402062,0.42267255813953486,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.395773023255814,0.7563227811402062,0.4012734883720931,0.7741093424050285],"dir":"ltr"},{"str":"علاقه","boundary":[0.34604279069767446,0.7563227811402062,0.3874344186046512,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3237395348837209,0.7563227811402062,0.3390990622375395,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.27729953488372094,0.7563227811402062,0.3154009302325582,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.23528000000000002,0.7563227811402062,0.2705448637993583,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"کارهای","boundary":[0.17048,0.7563227811402062,0.2269413953488372,0.7741093424050285],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.7737155038759693,0.7853082883865833,0.8289210852713181,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7300634108527135,0.7853082883865833,0.7672355038759693,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7252159689922484,0.7853082883865833,0.7299880620155041,0.8030948496514054],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.6760131782945739,0.7853082883865833,0.7187359689922483,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.655141550387597,0.7853082883865833,0.6694578294573645,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6240475968992248,0.7853082883865833,0.648661550387597,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6184968992248062,0.7853082883865833,0.6239973643410853,0.8030948496514054],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.5427462015503877,0.7853082883865833,0.6116401550387597,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.526068992248062,0.7853082883865833,0.5361908527131782,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.4719182945736435,0.7853082883865833,0.5195889922480621,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.4145527131782946,0.7853082883865833,0.46553778587619443,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.38787922480620163,0.7853082883865833,0.40816849152479506,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38232852713178295,0.7853082883865833,0.38782899224806205,0.8030948496514054],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.3410697674418605,0.7853082883865833,0.3757731782945737,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3213283720930233,0.7853082883865833,0.33468925874441147,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"جبراً","boundary":[0.2812176744186046,0.7853082883865833,0.31479813953488367,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2607730232558139,0.7853082883865833,0.2748525899968143,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"سوی","boundary":[0.2145339534883721,0.7853082883865833,0.2544432476759836,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.17048,0.7853082883865833,0.20797860465116277,0.8030948496514054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8197398449612404,0.8142937956329599,0.8298617054263566,0.832080356897782],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهای","boundary":[0.7294240581138662,0.8142937956329599,0.8134607751937984,0.832080356897782],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6678579703270189,0.8142937956329599,0.7231366716977258,0.832080356897782],"dir":"rtl"},{"str":"سور","boundary":[0.6233626356589147,0.8142937956329599,0.6615705839108785,0.832080356897782],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.5635877519379845,0.8142937956329599,0.6170505471196897,0.832080356897782],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5587403100775193,0.8142937956329599,0.5635124031007752,0.832080356897782],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17048,0.73033,0.82986,0.83208],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/1b62c1cc84abf5ec755f66d6fecb9125.jpg","blurred":"/storage/books/7075f1f5bfa39823/pages/d261e8f553761d3203bb44112f7058c4.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10308,0.16915,0.1419]},"elements":[{"words":[{"str":"01","boundary":[0.8118217054263566,0.10308406328914145,0.830013488372093,0.11823557844065659],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.3781348837209303,0.10308406328914145,0.4232148837209303,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.3084074418604651,0.10308406328914145,0.3735020265780731,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.25371030667597616,0.10308406328914145,0.3038616506146739,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2410032235470035,0.10308406328914145,0.24912093023255816,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.19330046511627907,0.10308406328914145,0.2364343572187463,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.17027906976744187,0.10308406328914145,0.18873019734157917,0.11823557844065659],"dir":"rtl"},{"str":"شاید","boundary":[0.7935346527448188,0.1429060046799517,0.8298603100775194,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.7485023794507949,0.1429060046799517,0.7872128682170543,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"سؤالی","boundary":[0.6955029935145244,0.1429060046799517,0.7422085284456708,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6709712919515636,0.1429060046799517,0.6892128136265857,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6507672341515046,0.1429060046799517,0.664681112063625,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.6105449612403101,0.1429060046799517,0.6443765891472869,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"خطور","boundary":[0.5582810439276485,0.1429060046799517,0.6040147286821705,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.5032438759689922,0.1429060046799517,0.5520123100775194,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4977199547114924,0.1429060046799517,0.5031936434108527,0.16069256594477385],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.4668118806592404,0.1429060046799517,0.4914141085271318,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.42535811049667954,0.1429060046799517,0.4604457364341085,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.40080991339039973,0.1429060046799517,0.4190637009822488,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.38753875968992246,0.1429060046799517,0.39452108527131785,0.16069256594477385],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.34981018378190054,0.1429060046799517,0.38728527131782947,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.2800387596899225,0.1429060046799517,0.343382015503876,0.16069256594477385],"dir":"rtl"},{"str":":»","boundary":[0.2686434108527132,0.1429060046799517,0.2799167441860465,0.16069256594477385],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7918217054263565,0.17189151192632854,0.8026217054263565,0.18967807319115068],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7826641860465117,0.17189151192632854,0.7905758139534884,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.718818604651163,0.17189151192632854,0.774325581395349,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.697218604651163,0.17189151192632854,0.7118955277280862,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6556511627906977,0.17189151192632854,0.6888800000000002,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6292037209302326,0.17189151192632854,0.6474130232558141,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6064734883720931,0.17189151192632854,0.6210158139534884,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5530762790697675,0.17189151192632854,0.5983609302325582,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5173106976744187,0.17189151192632854,0.5447879069767443,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"سری","boundary":[0.4701925581395349,0.17189151192632854,0.5090474418604652,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.4177497674418605,0.17189151192632854,0.4631628402900403,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.3638753488372093,0.17189151192632854,0.4096372093023256,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3453144186046512,0.17189151192632854,0.35543627906976744,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.2767972093023256,0.17189151192632854,0.3372018604651163,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"همبستگی","boundary":[0.19501860465116277,0.17189151192632854,0.269800812315755,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.18924186046511626,0.17189151192632854,0.19474232558139534,0.18967807319115068],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.17048,0.17189151192632854,0.18105395348837208,0.18967807319115068],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.7722124031007751,0.20087701917270534,0.8299044961240309,0.2186635804375275],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7666884818432753,0.20087701917270534,0.7721621705426357,0.2186635804375275],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.7255393798449613,0.20087701917270534,0.7603072868217055,0.2186635804375275],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.6677076134056374,0.20087701917270534,0.7190593798449613,0.2186635804375275],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6474733746499982,0.20087701917270534,0.6614080372052518,0.2186635804375275],"dir":"rtl"},{"str":"هدفی","boundary":[0.5976373529210965,0.20087701917270534,0.6409728682170542,0.2186635804375275],"dir":"rtl"},{"str":"همکاری","boundary":[0.5266018492957674,0.20087701917270534,0.5913130376549302,0.2186635804375275],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.46576015503875967,0.20087701917270534,0.5201886821705427,0.2186635804375275],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4469731782945736,0.20087701917270534,0.4545582945736434,0.2186635804375275],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.46095552501761805,0.20087701917270534,0.4656848062015504,0.2186635804375275],"dir":"ltr"},{"str":"بروس","boundary":[0.4000389024675524,0.20087701917270534,0.4468978294573644,0.2186635804375275],"dir":"rtl"},{"str":"کوئن)","boundary":[0.3466085271317829,0.20087701917270534,0.393776167428954,0.2186635804375275],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7927519379844962,0.23002721680116386,0.8035519379844961,0.247813778065986],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7856900775193799,0.23002721680116386,0.7936017054263567,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7454253897744099,0.23002721680116386,0.7794110077519381,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7273108187984497,0.23002721680116386,0.7396519379844962,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.6714626779422128,0.23002721680116386,0.7214928682170543,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6537155950457728,0.23002721680116386,0.6654584496124031,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6190890183898229,0.23002721680116386,0.6478017054263566,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"اطلار","boundary":[0.5717747286821706,0.23002721680116386,0.6131663565891474,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.5108333594750942,0.23002721680116386,0.5657217054263567,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4886353488372094,0.23002721680116386,0.5049106976744187,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.47346811225669255,0.23002721680116386,0.48258232558139547,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.415433782500088,0.23002721680116386,0.46768837209302333,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.3698093247408238,0.23002721680116386,0.40954418604651166,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.3237192372763058,0.23002721680116386,0.3637572093023255,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.28366276222116754,0.23002721680116386,0.3177190697674419,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2682631162078422,0.23002721680116386,0.27773395348837215,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.24958084649755483,0.23002721680116386,0.26238790697674425,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.20239123039954385,0.23002721680116386,0.24377674418604653,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1705125581395349,0.23002721680116386,0.19633209302325583,0.247813778065986],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.7966942635658913,0.25901272404754067,0.8308524031007751,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"چشمداشتهای","boundary":[0.6807787596899224,0.25901272404754067,0.791344496124031,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.6284615503875969,0.25901272404754067,0.6754289922480621,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک،","boundary":[0.5675545736434109,0.25901272404754067,0.6231117829457364,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5500987596899225,0.25901272404754067,0.5622048062015503,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"همدیگر","boundary":[0.4896438759689923,0.25901272404754067,0.5447489922480621,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.4287117829457365,0.25901272404754067,0.48429410852713184,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.36428852713178295,0.25901272404754067,0.423362015503876,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.3065317829457364,0.25901272404754067,0.3589387596899225,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"(بروس","boundary":[0.251175503875969,0.25901272404754067,0.30118201550387597,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"کوئن).","boundary":[0.2000387596899225,0.25901272404754067,0.24582573643410852,0.2767992853123628],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7801937984496123,0.2880394038894379,0.7913203100775194,0.30582596515426],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7915891472868216,0.2880394038894379,0.8023891472868216,0.30582596515426],"dir":"ltr"},{"str":"ورنیکا","boundary":[0.723474573643411,0.2880394038894379,0.7712457364341087,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"کالشد","boundary":[0.6703034108527133,0.2880394038894379,0.7151359689922482,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"معتقد","boundary":[0.6199201550387596,0.2880394038894379,0.6619648062015504,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5743843410852713,0.2880394038894379,0.6114559689922481,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5695368992248062,0.2880394038894379,0.574082945736434,0.30582596515426],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.5238503875968993,0.2880394038894379,0.5611229457364342,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.46527922480620154,0.2880394038894379,0.5155117829457364,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4195173643410853,0.2880394038894379,0.4566894573643411,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39791736434108527,0.2880394038894379,0.4125942874180083,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.3373274418604651,0.2880394038894379,0.3893275968992248,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"افرادی","boundary":[0.2796855813953489,0.2880394038894379,0.3289888372093024,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2529618604651163,0.2880394038894379,0.2728333452593918,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتی","boundary":[0.1925320930232558,0.2880394038894379,0.2461952114164905,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17048,0.2880394038894379,0.18394232558139537,0.30582596515426],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.792598914728682,0.3170249111358146,0.8294696124031007,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7519607751937984,0.3170249111358146,0.7853151937984495,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7315412403100775,0.3170249111358146,0.7453063813853301,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7138844961240309,0.3170249111358146,0.7249133333333333,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.6486324031007752,0.3170249111358146,0.7071025571327897,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.5954612403100775,0.3170249111358146,0.641298449612403,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.5338457364341086,0.3170249111358146,0.5889950641691973,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5282950387596899,0.3170249111358146,0.533795503875969,0.33481147240063674],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.4876568992248062,0.3170249111358146,0.5210113178294574,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.46723736434108526,0.3170249111358146,0.481002505416338,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4219275968992248,0.3170249111358146,0.45982806201550386,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"میدانند","boundary":[0.35700000000000004,0.3170249111358146,0.41541189260066985,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33961953488372093,0.3170249111358146,0.34974139534883725,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3191748837209302,0.3170249111358146,0.3330667620751342,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.26226139534883725,0.3170249111358146,0.3124869930504329,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.22184930232558142,0.3170249111358146,0.25507813953488373,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.17061009341599576,0.3170249111358146,0.21441488372093023,0.33481147240063674],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8163607751937985,0.34601041838219143,0.8296724031007753,0.3637969796470136],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7727573555281116,0.34601041838219143,0.8100063565891473,0.3637969796470136],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.752513559455683,0.34601041838219143,0.7664548038243667,0.3637969796470136],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7039403100775194,0.34601041838219143,0.746211007751938,0.3637969796470136],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6595455986316489,0.34601041838219143,0.6974603100775194,0.3637969796470136],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6159563853322881,0.34601041838219143,0.6532054263565891,0.3637969796470136],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.5462743329331377,0.34601041838219143,0.6095282170542635,0.3637969796470136],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.47726992248062017,0.34601041838219143,0.5399866875445986,0.3637969796470136],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47242248062015507,0.34601041838219143,0.4771945736434109,0.3637969796470136],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7801937984496123,0.3751606160106499,0.7913203100775194,0.39294717727547207],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7915891472868216,0.3751606160106499,0.8023891472868216,0.39294717727547207],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.732160620155039,0.3751606160106499,0.7694331782945738,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6947373643410855,0.3751606160106499,0.7251994490586934,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6345587596899227,0.3751606160106499,0.6879308527131786,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.559134573643411,0.3751606160106499,0.624587596899225,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5119913178294575,0.3751606160106499,0.5491634108527133,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5071438759689924,0.3751606160106499,0.5119159689922482,0.39294717727547207],"dir":"ltr"},{"str":"منظور","boundary":[0.45206387596899233,0.3751606160106499,0.49717271317829465,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4286303875968993,0.3751606160106499,0.44209271317829457,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.3684517829457365,0.3751606160106499,0.4218238759689923,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.2932034108527132,0.3751606160106499,0.35825457364341085,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2876527131782946,0.3751606160106499,0.2931531782945737,0.39294717727547207],"dir":"ltr"},{"str":"مجموعهای","boundary":[0.19413953488372093,0.3751606160106499,0.2775559689922481,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17048,0.3751606160106499,0.18404279069767443,0.39294717727547207],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.78212463826244,0.40414612325702676,0.8298835658914729,0.4219326845218489],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7657152037703148,0.40414612325702676,0.7758082170542636,0.4219326845218489],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاء","boundary":[0.7134939912439251,0.40414612325702676,0.7592817054263566,0.4219326845218489],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.649428992248062,0.40414612325702676,0.7072040767964012,0.4219326845218489],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6248406676158836,0.40414612325702676,0.6431242936244266,0.4219326845218489],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6004271317829457,0.40414612325702676,0.6184606201550388,0.4219326845218489],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5548687920186325,0.40414612325702676,0.5940466230854967,0.4219326845218489],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.502875745120912,0.40414612325702676,0.5486122480620156,0.4219326845218489],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.48610367294598467,0.40414612325702676,0.49657992223242586,0.4219326845218489],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگرند","boundary":[0.40542806201550385,0.40414612325702676,0.47980785005749843,0.4219326845218489],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40032945736434106,0.40414612325702676,0.4051015503875969,0.4219326845218489],"dir":"ltr"},{"str":"(سیستم","boundary":[0.7444249612403101,0.4331316305034036,0.802217519379845,0.4509181917682257],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7389010399828102,0.4331316305034036,0.7443747286821705,0.4509181917682257],"dir":"ltr"},{"str":"واحدی","boundary":[0.6768347908779521,0.4331316305034036,0.7325198449612403,0.4509181917682257],"dir":"rtl"},{"str":"کلیتر","boundary":[0.624577740417472,0.4331316305034036,0.6704575193798449,0.4509181917682257],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6050857364341086,0.4331316305034036,0.6183303032433172,0.4509181917682257],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.5435443075474751,0.4331316305034036,0.5986057364341085,0.4509181917682257],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5039927131782946,0.4331316305034036,0.5372215503875969,0.4509181917682257],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46054155038759687,0.4331316305034036,0.4975127131782945,0.4509181917682257],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.45265503875968993,0.4331316305034036,0.46026527131782946,0.4509181917682257],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7869379844961241,0.4865486771588164,0.8297984496124031,0.503017715366985],"dir":"rtl"},{"str":"Group","boundary":[0.7322868217054264,0.48528167545015366,0.7816621705426358,0.4989509771629336],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.7887925581395347,0.5127045334458717,0.8290790697674417,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.7261023255813954,0.5127045334458717,0.7816093023255815,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7058837209302325,0.5127045334458717,0.7196220035778176,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6656976744186048,0.5127045334458717,0.698926511627907,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6215683720930235,0.5127045334458717,0.6587404651162793,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5962762790697675,0.5127045334458717,0.6150209660107336,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.5465962790697675,0.5127045334458717,0.589319069767442,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5252474418604651,0.5127045334458717,0.5395637209302326,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.4710967441860465,0.5127045334458717,0.5183906976744186,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4508781395348837,0.5127045334458717,0.46461642218246874,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"وحدت","boundary":[0.38863999999999993,0.5127045334458717,0.4438455813953488,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3484288372093023,0.5127045334458717,0.3816827906976744,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3428781395348837,0.5127045334458717,0.3483786046511628,0.5304910947106939],"dir":"ltr"},{"str":"دارای","boundary":[0.29385116279069773,0.5127045334458717,0.3364489060086102,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.23972558139534883,0.5127045334458717,0.2872536817774423,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.19765581395348836,0.5127045334458717,0.23276837209302326,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.17048,0.5127045334458717,0.1911216569767442,0.5304910947106939],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8076356589147287,0.5416900406922486,0.8300700775193799,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.76634179718399,0.5416900406922486,0.8069387596899225,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7499581877156303,0.5416900406922486,0.7600215503875969,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7303348751172256,0.5416900406922486,0.7436686644469109,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6822199391791905,0.5416900406922486,0.724045351848506,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"واحدی","boundary":[0.6199709149089598,0.5416900406922486,0.675882015503876,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5788602651490027,0.5416900406922486,0.6134178294573643,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.5210762955761802,0.5416900406922486,0.5725919410799648,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5008420568205408,0.5416900406922486,0.5147767193757944,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.4450422869846982,0.5416900406922486,0.49454248062015504,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4053453738910013,0.5416900406922486,0.4386838759689923,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.3682075968992248,0.5416900406922486,0.39897503875969,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.29721178294573647,0.5416900406922486,0.36189550835999973,0.5594766019570707],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2923643410852713,0.5416900406922486,0.29713643410852714,0.5594766019570707],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7868682170542636,0.5950796389506479,0.8297286821705426,0.6115486771588164],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.7101705426356588,0.5950796389506479,0.7814728682170543,0.6115486771588164],"dir":"rtl"},{"str":"Social","boundary":[0.6019961240310078,0.5938126372419851,0.6503756597384293,0.607481938954765],"dir":"ltr"},{"str":"Group","boundary":[0.6552126356589147,0.5938126372419851,0.704587984496124,0.607481938954765],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8156798449612404,0.6212354952377032,0.8295691472868217,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادی","boundary":[0.7529393798449613,0.6212354952377032,0.808270542635659,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7322686821705426,0.6212354952377032,0.7463141562313655,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6914296124031009,0.6212354952377032,0.7248091472868218,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"اطلار","boundary":[0.638710542635659,0.6212354952377032,0.6840203100775194,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.5712826356589147,0.6212354952377032,0.6321948383371041,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5453406201550387,0.6212354952377032,0.5645312939773405,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5128401550387597,0.6212354952377032,0.5378057364341086,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.4766475968992248,0.6212354952377032,0.505355503875969,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"نوعی","boundary":[0.429002015503876,0.6212354952377032,0.46923829457364347,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.38253689922480627,0.6212354952377032,0.42224618276540055,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.36329782945736433,0.6212354952377032,0.3756326406926407,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.3095992248062016,0.6212354952377032,0.35688988140829964,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"پیوندبخش","boundary":[0.22157302325581396,0.6212354952377032,0.30227922480620156,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.17052754443363694,0.6212354952377032,0.21408837209302328,0.6390220565025252],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7987682170542636,0.6502210024840799,0.8295858914728682,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.793963587033122,0.6502210024840799,0.7986928682170542,0.668007563748902],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7630394775584652,0.6502210024840799,0.7876417054263567,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7234983963881663,0.6502210024840799,0.7567486821705427,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.6768035658914728,0.6502210024840799,0.7171403100775193,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":"تمثیر","boundary":[0.638237196401975,0.6502210024840799,0.6703235658914729,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6136277519379845,0.6502210024840799,0.6318119379844961,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.5608561426163494,0.6502210024840799,0.6073486821705426,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":"پیونددهنده","boundary":[0.4725758516127455,0.6502210024840799,0.5546435658914729,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4558132311153498,0.6502210024840799,0.46628357665126063,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.3916662015503876,0.6502210024840799,0.449520956153865,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.33679416899029135,0.6502210024840799,0.38518620155038763,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.26792806201550384,0.6502210024840799,0.33048604168501106,0.668007563748902],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2628294573643411,0.6502210024840799,0.2676015503875969,0.668007563748902],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.7493682170542636,0.7036517733379996,0.8296472868217055,0.7201208115461681],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6815077519379845,0.7036517733379996,0.7439496124031009,0.7201208115461681],"dir":"rtl"},{"str":"Group","boundary":[0.5243217054263566,0.7023847716293368,0.573697054263566,0.7160540733421168],"dir":"ltr"},{"str":"Social","boundary":[0.5786577519379845,0.7023847716293368,0.627037287645406,0.7160540733421168],"dir":"ltr"},{"str":"Work","boundary":[0.6318742635658915,0.7023847716293368,0.6761151937984496,0.7160540733421168],"dir":"ltr"},{"str":"عبارتست","boundary":[0.7580000000000001,0.7298076296250549,0.8290790697674418,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7371283720930233,0.7298076296250549,0.7505906976744185,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7055572093023257,0.7298076296250549,0.7297190697674419,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6876744186046512,0.7298076296250549,0.6988444500314268,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"افرادی","boundary":[0.6307609302325583,0.7298076296250549,0.680139534883721,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6093869767441862,0.7298076296250549,0.6241065237915956,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5594809302325583,0.7298076296250549,0.6018520930232559,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاء","boundary":[0.5060586046511629,0.7298076296250549,0.5519460465116279,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.46130139534883713,0.7298076296250549,0.4985739534883721,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4357330232558139,0.7298076296250549,0.45474540250447226,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.38602790697674416,0.7298076296250549,0.4289507892999961,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.3288883720930232,0.7298076296250549,0.3783674418604651,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.32333767441860467,0.7298076296250549,0.3288381395348838,0.747594190889877],"dir":"ltr"},{"str":"مناسبات","boundary":[0.2527106976744186,0.7298076296250549,0.3156772093023256,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24716,0.7298076296250549,0.2526604651162791,0.747594190889877],"dir":"ltr"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.17048,0.7298076296250549,0.24070254756871037,0.747594190889877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.81950496124031,0.7587931368714317,0.8296268217054262,0.7765796981362538],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8015468217054263,0.7587931368714317,0.8132258914728683,0.7765796981362538],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.7530393375616631,0.7587931368714317,0.7952677519379845,0.7765796981362538],"dir":"rtl"},{"str":"علایق","boundary":[0.7013943670486998,0.7587931368714317,0.7467179844961239,0.7765796981362538],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6849326506773464,0.7587931368714317,0.694978449612403,0.7765796981362538],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.634369074612403,0.7587931368714317,0.6786228613904944,0.7765796981362538],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک","boundary":[0.5724612403100775,0.7587931368714317,0.6280736531007752,0.7765796981362538],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.5029086821705426,0.7587931368714317,0.5660584496124031,0.7765796981362538],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49781007751937983,0.7587931368714317,0.5025821705426357,0.7765796981362538],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.10308,0.83085,0.77658],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گروه","boundary":[0.7869147286821705,0.8133355678044026,0.8297751937984496,0.8298046060125713],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7715891472868217,0.8133355678044026,0.7816115168273775,0.8298046060125713],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.6857248062015504,0.8133355678044026,0.7660038759689923,0.8298046060125713],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6178643410852713,0.8133355678044026,0.6803062015503876,0.8298046060125713],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5971899224806202,0.8133355678044026,0.6125398599649913,0.8298046060125713],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.5320968992248062,0.8133355678044026,0.5920736434108527,0.8298046060125713],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.4628799727674468,0.8133355678044026,0.5266317829457364,0.8298046060125713],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4505387596899225,0.8133355678044026,0.45759420792103545,0.8298046060125713],"dir":"ltr"},{"str":"مؤلف)","boundary":[0.39660852713178296,0.8133355678044026,0.4503759689922481,0.8298046060125713],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7926084844216295,0.8403148760018664,0.8297956589147286,0.8581014372666886],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7729721473816328,0.8403148760018664,0.7863147866523998,0.8581014372666886],"dir":"rtl"},{"str":"افرادی","boundary":[0.7174031007751938,0.8403148760018664,0.7666784496124031,0.8581014372666886],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6635228824553077,0.8403148760018664,0.7109012403100775,0.8581014372666886],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6389431007751938,0.8403148760018664,0.6571524031007752,0.8581014372666886],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6343217054263566,0.8403148760018664,0.6388677519379845,0.8581014372666886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39661,0.81334,0.8298,0.8581],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19