متغیرهای مختلط متغیرهای مختلط

توضیحات

کتاب حاضر برای درس «توابع مختلط » دوره کارشناسی رشته ریاضی مناسب است. این کتاب از چند جهت ممتاز است. اول، دیدگاه مولف در مورد مفهوم متغیر مختلط است که آن را ادامه طبیعی ریاضیات عمومی می داند؛ از این رو، یادگیری متغیرهای مختلط تنها منوط به آشنایی با حسابان یک و چند متغیره است,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797548,"title":"متغیرهای مختلط","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7174a1f83d15caf4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7174a1f83d15caf4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7174a1f83d15caf4/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7174a1f83d15caf4/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7174a1f83d15caf4/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7174a1f83d15caf4/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7174a1f83d15caf4/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7174a1f83d15caf4/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7174a1f83d15caf4/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7174a1f83d15caf4/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7174a1f83d15caf4/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7174a1f83d15caf4/back.png"},"file":null,"print_book":true,"isbn":"9789640114865","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":["کتاب حاضر برای درس «توابع مختلط » دوره کارشناسی رشته ریاضی مناسب است. این کتاب از چند جهت ممتاز است. اول، دیدگاه مولف در مورد مفهوم متغیر مختلط است که آن را ادامه طبیعی ریاضیات عمومی می داند؛ از این رو، یادگیری متغیرهای مختلط تنها منوط به آشنایی با حسابان یک و چند متغیره است",""],"pages_count":408,"keywords":null,"token":"7174a1f83d15caf4","created_at":"2021-05-15 16:04:19","updated_at":"2022-09-17 20:19:54","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2021-05-15 16:17:29","available_for_web":true,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920387,"title":"استیون جی. کرانتس","meta_title":"استیون جی. کرانتس","meta_description":"استیون جی. کرانتس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"استیون جی.","lastname":"کرانتس","token":"4a7a42d3cba04093","created_at":"2021-05-15 16:04:10","updated_at":"2021-05-15 16:04:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920392,"title":"علی آبکار","meta_title":"علی آبکار","meta_description":"علی آبکار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"آبکار","token":"5246bc023a1dc0b3","created_at":"2021-05-15 16:04:11","updated_at":"2021-05-15 16:04:11","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1920387,"title":"استیون جی. کرانتس","meta_title":"استیون جی. کرانتس","meta_description":"استیون جی. کرانتس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"استیون جی.","lastname":"کرانتس","token":"4a7a42d3cba04093","created_at":"2021-05-15 16:04:10","updated_at":"2021-05-15 16:04:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1920392,"title":"علی آبکار","meta_title":"علی آبکار","meta_description":"علی آبکار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"آبکار","token":"5246bc023a1dc0b3","created_at":"2021-05-15 16:04:11","updated_at":"2021-05-15 16:04:11","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":786207,"file":"609fb1bbcdf746.69003393.pdf","book_id":3797548,"toc":null,"created_at":"2021-05-15 16:04:20","updated_at":"2022-09-17 20:19:54","process_started_at":"2021-05-15 16:04:23","process_done_at":"2021-05-15 16:04:36","process_failed_at":null,"pages_count":408,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c348737b7cd2d0fb10f128190c5bfdb91703db7375b99667036ec83f1dddfc63cf60598b75a45956ea7ba4be954478b1647279c56e50cf7b94bf789ee9876535","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":7915,"title":"آنالیز توابع مختلط چند متغیره","meta_title":"آنالیز توابع مختلط چند متغیره","meta_description":"آنالیز توابع مختلط چند متغیره - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e6b2cf34b255f5c2","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:25:41","updated_at":"2022-11-27 12:08:32","study_fields":[{"id":1777,"title":"ریاضی محض گرایش آنالیز","meta_title":"ریاضی محض گرایش آنالیز","meta_description":"ریاضی محض گرایش آنالیز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"55e21e5ceb2b2fae","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2022-11-27 12:08:32","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":14830,"title":"توابع مختلط","meta_title":"توابع مختلط","meta_description":"توابع مختلط - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"b7c24099056d8267","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:53","updated_at":"2021-05-15 16:17:29","study_fields":[{"id":1666,"title":"ریاضیات و کاربردها","meta_title":"ریاضیات و کاربردها","meta_description":"ریاضیات و کاربردها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"c5422250d129a57d","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2022-11-27 13:40:06","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7","ebook_price_en":40000,"urlify":"%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7","pages_count_fa":"۴۰۸","authorTitle":"استیون جی. کرانتس, علی آبکار","tocStr":"","url":"/preview/7174a1f83d15caf4/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%B7"}
{"toc":null,"pages_count":408,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"7174a1f83d15caf4","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/hijOaDIypJPUoglc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/dHEfQNyYhLebwPVK.jpg","blurred":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/eGPSUWAYTXYbBcYO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004209448730244356,0.0003287980850971793,0.9987289739176005,0.9990057407597749]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2969121038913727},{"x":0.75126051902771,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.4789915978908539,0.2897862195968628,0.75126051902771,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.28384798765182495},{"x":0.45042017102241516,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2521008551120758,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.2554621994495392,0.28384798765182495,0.4470588266849518,0.3527315855026245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2969121038913727},{"x":0.75126051902771,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2521008551120758,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2504621994495392,0.27684798765182494,0.75626051902771,0.36804512214660645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استیون","boundary":[0.5327731370925903,0.46318289637565613,0.5966386795043945,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.4957983195781708,0.46318289637565613,0.5243697762489319,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4845605790615082},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.46318289637565613,0.48739495873451233,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4739495813846588,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کرانتس","boundary":[0.40336135029792786,0.46318289637565613,0.4739495813846588,0.4845605790615082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.39836135029792785,0.4561828963756561,0.6016386795043945,0.4915605790615082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.5176470875740051,0.6365795731544495,0.5663865804672241,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6365795731544495},{"x":0.507563054561615,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.4789915978908539,0.6353919506072998,0.507563054561615,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6353919506072998},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6353919506072998},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبکار","boundary":[0.4302521049976349,0.6353919506072998,0.46890756487846375,0.6532066464424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4252521049976349,0.6283919506072998,0.5713865804672241,0.6613943285942078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5361344814300537,0.8111639022827148,0.5680672526359558,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8111639022827148},{"x":0.529411792755127,"y":0.8111639022827148},{"x":0.529411792755127,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5058823823928833,0.8111639022827148,0.529411792755127,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8087885975837708},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8099762201309204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8289785981178284},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.43361344933509827,0.8087885975837708,0.49747899174690247,0.8289785981178284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8301662802696228},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42861344933509826,0.8017885975837707,0.5730672526359558,0.8371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/UOclslmhUikqeAio-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/kxiGmbwxMGuFbhUk.jpg","blurred":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/NngpMJYfHKNCBMYI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.00018210516109036151,0.9986724807354582,0.9990085617867333]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18052256107330322},{"x":0.756302535533905,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.756302535533905,0.16389548778533936,0.7831932902336121,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7478991746902466,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7277311086654663,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.1627078354358673,0.7478991746902466,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.16152018308639526},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17933492362499237},{"x":0.658823549747467,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6605042219161987,0.16152018308639526,0.7193277478218079,0.17933492362499237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18052256107330322},{"x":0.658823549747467,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6555042219161987,0.1533325456380844,0.7881932902336121,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.1627078354358673},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1627078354358673},{"x":0.3663865625858307,"y":0.17933492362499237},{"x":0.32436975836753845,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.32436975836753845,0.1627078354358673,0.3663865625858307,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.1627078354358673},{"x":0.3210084140300751,"y":0.1627078354358673},{"x":0.3210084140300751,"y":0.17933492362499237},{"x":0.31596639752388,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31596639752388,0.1627078354358673,0.3210084140300751,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.1627078354358673},{"x":0.30756303668022156,"y":0.1627078354358673},{"x":0.30756303668022156,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2857142984867096,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.2857142984867096,0.1627078354358673,0.30756303668022156,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.1627078354358673},{"x":0.2823529541492462,"y":0.1627078354358673},{"x":0.2823529541492462,"y":0.17933492362499237},{"x":0.27731093764305115,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27731093764305115,0.1627078354358673,0.2823529541492462,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.1627078354358673},{"x":0.2689075767993927,"y":0.1627078354358673},{"x":0.2689075767993927,"y":0.17933492362499237},{"x":0.26218488812446594,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26218488812446594,0.1627078354358673,0.2689075767993927,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.1627078354358673},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1627078354358673},{"x":0.2537815272808075,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.2201680690050125,0.1627078354358673,0.2537815272808075,0.17933492362499237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.1627078354358673},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1627078354358673},{"x":0.3663865625858307,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2151680690050125,0.1557078354358673,0.3713865625858307,0.18633492362499238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۴۸۶","boundary":[0.7126050591468811,0.18052256107330322,0.7462185025215149,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.17352256107330322,0.7512185025215149,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.18052256107330322},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18052256107330322},{"x":0.29579833149909973,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2722689211368561,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.2722689211368561,0.18052256107330322,0.29579833149909973,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.18052256107330322},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18052256107330322},{"x":0.29579833149909973,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2722689211368561,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2672689211368561,0.17352256107330322,0.30079833149909974,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5243697762489319,0.19596199691295624,0.5478991866111755,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5226891040802002,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5109243988990784,0.19596199691295624,0.5226891040802002,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5092437267303467,"y":0.21140141785144806},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48571428656578064,0.19596199691295624,0.5092437267303467,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4789915978908539,"y":0.19714964926242828},{"x":0.48067227005958557,"y":0.21140141785144806},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"وفاور","boundary":[0.45042017102241516,0.19714964926242828,0.48067227005958557,0.21140141785144806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2102137804031372},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.44542017102241516,0.19014964926242828,0.5528991866111755,0.2172137804031372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5260504484176636,0.2624703049659729,0.5445378422737122,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5109243988990784,0.2624703049659729,0.5226891040802002,0.2921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.5059243988990784,0.2554703049659729,0.5495378422737122,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3142857253551483,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Complex","boundary":[0.2537815272808075,0.32185274362564087,0.3142857253551483,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3798319399356842,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Variables","boundary":[0.3210084140300751,0.32185274362564087,0.3798319399356842,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3949579894542694,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.3831932842731476,0.32185274362564087,0.3949579894542694,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4571428596973419,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3349168598651886},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Physical","boundary":[0.40336135029792786,0.32185274362564087,0.4571428596973419,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5243697762489319,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Approach","boundary":[0.4588235318660736,0.32185274362564087,0.5243697762489319,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3349168598651886},{"x":0.529411792755127,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"with","boundary":[0.529411792755127,0.32185274362564087,0.5546218752861023,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Applications","boundary":[0.5596638917922974,0.32185274362564087,0.6436975002288818,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6487395167350769,0.32185274362564087,0.6739495992660522,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7478991746902466,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MATLAB","boundary":[0.6773109436035156,0.32185274362564087,0.7478991746902466,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7478991746902466,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2487815272808075,0.31485274362564086,0.7528991746902466,0.3419168598651886],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3372921645641327},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4470588266849518,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Steven","boundary":[0.4470588266849518,0.3372921645641327,0.48739495873451233,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"G.","boundary":[0.4924369752407074,0.3372921645641327,0.5042017102241516,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5109243988990784,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Krantz","boundary":[0.5109243988990784,0.3372921645641327,0.5512605309486389,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.34916865825653076},{"x":0.46722689270973206,"y":0.34916865825653076},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Chapman","boundary":[0.4117647111415863,0.34916865825653076,0.46722689270973206,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.34916865825653076},{"x":0.48403361439704895,"y":0.34916865825653076},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4739495813846588,0.34916865825653076,0.48403361439704895,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5126050710678101,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36104512214660645},{"x":0.489075630903244,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hall","boundary":[0.489075630903244,0.34916865825653076,0.5126050710678101,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5176470875740051,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5176470875740051,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5142857432365417,0.34916865825653076,0.5176470875740051,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CRC","boundary":[0.5193277597427368,0.34916865825653076,0.5478991866111755,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5512605309486389,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5495798587799072,0.34916865825653076,0.5512605309486389,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3598574697971344},{"x":0.556302547454834,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2008","boundary":[0.556302547454834,0.3479810059070587,0.5848739743232727,0.3598574697971344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6000000238418579},{"languageCode":"lb","confidence":0.4000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4067647111415863,0.3302921645641327,0.5898739743232727,0.3692327744960785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.4957983195781708,0.3752969205379486,0.5512605309486389,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37410926818847656},{"x":0.489075630903244,"y":0.39073634147644043},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.45042017102241516,0.37410926818847656,0.489075630903244,0.39073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3919239938259125},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44542017102241516,0.36710926818847656,0.5562605309486389,0.3989239938259125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.5411764979362488,0.40142518281936646,0.5697479248046875,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4026128351688385},{"x":0.534453809261322,"y":0.40142518281936646},{"x":0.534453809261322,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5008403658866882,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استیون","boundary":[0.5008403658866882,0.4026128351688385,0.534453809261322,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.48067227005958557,0.4026128351688385,0.4941176474094391,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4756302535533905,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4739495813846588,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.4026128351688385,0.4756302535533905,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4026128351688385},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4026128351688385},{"x":0.46722689270973206,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرانتس","boundary":[0.4285714328289032,0.4026128351688385,0.46722689270973206,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4235714328289032,0.3956128351688385,0.5747479248046875,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5126050710678101,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.5126050710678101,0.4406175911426544,0.5445378422737122,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5058823823928833,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.48739495873451233,0.4406175911426544,0.5058823823928833,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45368170738220215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبکار","boundary":[0.45546218752861023,0.4394299387931824,0.4789915978908539,0.45368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4548693597316742},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4504621875286102,0.43242993879318237,0.5495378422737122,0.4618693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.75126051902771,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ویراستہ","boundary":[0.75126051902771,0.46674585342407227,0.7848739624023438,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7193277478218079,0.46674585342407227,0.7445378303527832,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلوداری","boundary":[0.6756302714347839,0.46674585342407227,0.7159664034843445,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ممقانی","boundary":[0.6386554837226868,0.46674585342407227,0.6689075827598572,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.489311158657074},{"x":0.7663865685462952,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7663865685462952,0.4774346649646759,0.7831932902336121,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7613445520401001,"y":0.489311158657074},{"x":0.7411764860153198,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7411764860153198,0.4774346649646759,0.7613445520401001,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7394958138465881,"y":0.489311158657074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.4774346649646759,0.7394958138465881,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7310924530029297,"y":0.489311158657074},{"x":0.7092437148094177,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناهید","boundary":[0.7092437148094177,0.4774346649646759,0.7310924530029297,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7042016983032227,"y":0.489311158657074},{"x":0.6722689270973206,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوادی","boundary":[0.6722689270973206,0.4774346649646759,0.7042016983032227,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6689075827598572,"y":0.489311158657074},{"x":0.6605042219161987,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فر","boundary":[0.6605042219161987,0.4774346649646759,0.6689075827598572,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.489311158657074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.489311158657074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7613445520401001,0.489311158657074,0.7848739624023438,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.489311158657074},{"x":0.7579832077026367,"y":0.489311158657074},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7378151416778564,0.489311158657074,0.7579832077026367,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.489311158657074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.489311158657074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.489311158657074,0.7361344695091248,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.489311158657074},{"x":0.7277311086654663,"y":0.489311158657074},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5011876225471497},{"x":0.702521026134491,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.702521026134491,0.489311158657074,0.7277311086654663,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.489311158657074},{"x":0.6957983374595642,"y":0.489311158657074},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوندی","boundary":[0.6638655662536621,0.489311158657074,0.6957983374595642,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7613445520401001,0.5023753046989441,0.7848739624023438,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7411764860153198,0.5023753046989441,0.7546218633651733,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.5011876225471497,0.7361344695091248,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.6924369931221008,0.5011876225471497,0.7277311086654663,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دربانی","boundary":[0.6605042219161987,0.5011876225471497,0.6890756487846375,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7394958138465881,0.5130641460418701,0.7831932902336121,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5249406099319458},{"x":0.729411780834198,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.5130641460418701,0.7344537973403931,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6957983374595642,0.5130641460418701,0.7243697643280029,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6823529601097107,0.5130641460418701,0.6941176652908325,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5130641460418701},{"x":0.680672287940979,"y":0.5130641460418701},{"x":0.680672287940979,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.5130641460418701,0.680672287940979,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5249406099319458},{"x":0.653781533241272,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منیژه","boundary":[0.653781533241272,0.5130641460418701,0.6739495992660522,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیارمند","boundary":[0.6151260733604431,0.5130641460418701,0.6470588445663452,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7630252242088318,0.5249406099319458,0.7831932902336121,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5249406099319458},{"x":0.756302535533905,"y":0.5249406099319458},{"x":0.756302535533905,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7411764860153198,0.5249406099319458,0.756302535533905,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.5237529873847961,0.7361344695091248,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7630252242088318,0.5380047559738159,0.7831932902336121,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5368170738220215},{"x":0.756302535533905,"y":0.5368170738220215},{"x":0.756302535533905,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7411764860153198,0.5368170738220215,0.756302535533905,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.7109243869781494,0.5356294512748718,0.7344537973403931,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7596638798713684,0.5498812198638916,0.7831932902336121,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7344537973403931,0.5498812198638916,0.7529411911964417,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7613445520401001,0.5605700612068176,0.7848739624023438,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.559382438659668},{"x":0.756302535533905,"y":0.5605700612068176},{"x":0.756302535533905,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.7210084199905396,0.559382438659668,0.756302535533905,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.559382438659668},{"x":0.7159664034843445,"y":0.559382438659668},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.559382438659668,0.7159664034843445,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.559382438659668},{"x":0.7058823704719543,"y":0.559382438659668},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.6756302714347839,0.559382438659668,0.7058823704719543,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.559382438659668},{"x":0.6689075827598572,"y":0.559382438659668},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.559382438659668,0.6689075827598572,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.559382438659668},{"x":0.6605042219161987,"y":0.559382438659668},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آریانا","boundary":[0.6386554837226868,0.559382438659668,0.6605042219161987,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰۰","boundary":[0.75126051902771,0.5712589025497437,0.7815126180648804,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7210084199905396,0.5724465847015381,0.7462185025215149,0.5831353664398193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6101260733604431,0.45974585342407226,0.7898739624023438,0.5913230485916138],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7277311086654663,0.5926365852355957,0.7546218633651733,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6857143044471741,0.5926365852355957,0.7243697643280029,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6504201889038086,0.5926365852355957,0.6789916157722473,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.5926365852355957,0.6487395167350769,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6117647290229797,0.5926365852355957,0.6386554837226868,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5926365852355957},{"x":0.605042040348053,"y":0.5926365852355957},{"x":0.605042040348053,"y":0.6057007312774658},{"x":0.578151285648346,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.578151285648346,0.5926365852355957,0.605042040348053,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.5926365852355957,0.5747899413108826,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5462185144424438,0.5914489030838013,0.5663865804672241,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5277311205863953,0.5914489030838013,0.5462185144424438,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4957983195781708,0.5914489030838013,0.5193277597427368,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5914489030838013},{"x":0.489075630903244,"y":0.5914489030838013},{"x":0.489075630903244,"y":0.6057007312774658},{"x":0.462184876203537,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.462184876203537,0.5914489030838013,0.489075630903244,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.5914489030838013,0.4638655483722687,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5914489030838013},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.4302521049976349,0.5914489030838013,0.45378151535987854,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.4000000059604645,0.5914489030838013,0.4252100884914398,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6045130491256714},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.5914489030838013,0.3949579894542694,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5914489030838013},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5914489030838013},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3680672347545624,0.5914489030838013,0.38655462861061096,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3630252182483673,0.5914489030838013,0.3663865625858307,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5914489030838013},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5914489030838013},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.3042016923427582,0.5914489030838013,0.35630252957344055,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.5914489030838013,0.3025210201740265,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5914489030838013},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5914489030838013},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.24369747936725616,0.5914489030838013,0.29411765933036804,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6199524998664856},{"x":0.756302535533905,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.756302535533905,0.6057007312774658,0.7815126180648804,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6057007312774658},{"x":0.75126051902771,"y":0.6057007312774658},{"x":0.75126051902771,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7142857313156128,0.6057007312774658,0.75126051902771,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.6057007312774658,0.7092437148094177,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6621848940849304,0.6057007312774658,0.6991596817970276,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.6369748115539551,0.6057007312774658,0.6571428775787354,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6057007312774658,0.6336134672164917,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5983193516731262,0.6057007312774658,0.6252101063728333,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5747899413108826,0.6057007312774658,0.5932773351669312,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5462185144424438,0.6057007312774658,0.5697479248046875,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.6057007312774658,0.5428571701049805,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6057007312774658},{"x":0.534453809261322,"y":0.6057007312774658},{"x":0.534453809261322,"y":0.6199524998664856},{"x":0.507563054561615,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.507563054561615,0.6057007312774658,0.534453809261322,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خالد","boundary":[0.48235294222831726,0.6057007312774658,0.5025210380554199,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6199524998664856},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامبولی","boundary":[0.43697479367256165,0.6057007312774658,0.4773109257221222,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4302521049976349,0.6057007312774658,0.43361344933509827,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.4084033668041229,0.6057007312774658,0.4252100884914398,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6057007312774658},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6057007312774658},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.3764705955982208,0.6057007312774658,0.40168067812919617,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.3529411852359772,0.6057007312774658,0.37142857909202576,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.6057007312774658,0.3529411852359772,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3193277418613434,0.6057007312774658,0.3462184965610504,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.3025210201740265,0.6057007312774658,0.3126050531864166,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3008403480052948,0.6057007312774658,0.3025210201740265,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6057007312774658},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6057007312774658},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6199524998664856},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.27899160981178284,0.6057007312774658,0.29411765933036804,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6057007312774658},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6057007312774658},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6199524998664856},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27394959330558777,0.6057007312774658,0.27563026547431946,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6057007312774658},{"x":0.267226904630661,"y":0.6057007312774658},{"x":0.267226904630661,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۸۷۲۵۹۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.6057007312774658,0.267226904630661,0.6199524998664856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.5844489030838013,0.7865126180648804,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5647059082984924,0.6258907318115234,0.5983193516731262,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.5226891040802002,0.6258907318115234,0.5579832196235657,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.6258907318115234,0.5193277597427368,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6258907318115234},{"x":0.507563054561615,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"www.bookiup.ir","boundary":[0.4000000059604645,0.6247031092643738,0.507563054561615,0.6401425004005432]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3950000059604645,0.6177031092643738,0.6033193516731262,0.6483301825523377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.5983193516731262,0.6484560370445251,0.6134454011917114,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5697479248046875,0.6484560370445251,0.5915966629981995,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5462185144424438,0.6472684144973755,0.5647059082984924,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5193277597427368,0.6472684144973755,0.5411764979362488,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6603325605392456},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.49915966391563416,0.6472684144973755,0.5142857432365417,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6603325605392456},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.45042017102241516,0.6472684144973755,0.4941176474094391,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.646080732345581},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6603325605392456},{"x":0.413445383310318,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.413445383310318,0.646080732345581,0.4453781545162201,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.646080732345581},{"x":0.40672269463539124,"y":0.646080732345581},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6591448783874512},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38655462861061096,0.646080732345581,0.40672269463539124,0.6591448783874512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.646080732345581},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6615201830863953},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38155462861061096,0.639080732345581,0.6184454011917114,0.6685201830863953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6184874176979065,0.6627078652381897,0.6487395167350769,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5882353186607361,0.6627078652381897,0.6134454011917114,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6745843291282654},{"x":0.561344563961029,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.561344563961029,0.6627078652381897,0.5798319578170776,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5478991866111755,0.6627078652381897,0.5546218752861023,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5193277597427368,0.6627078652381897,0.5428571701049805,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.4789915978908539,0.6627078652381897,0.5142857432365417,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4588235318660736,0.6627078652381897,0.4739495813846588,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.4117647111415863,0.6627078652381897,0.45378151535987854,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.3764705955982208,0.6627078652381897,0.40672269463539124,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6627078652381897},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6627078652381897},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3512605130672455,0.6627078652381897,0.36974790692329407,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7747899293899536,"y":0.694774329662323},{"x":0.7361344695091248,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7361344695091248,0.6828978657722473,0.7747899293899536,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.694774329662323},{"x":0.7344537973403931,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.6828978657722473,0.7378151416778564,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6828978657722473},{"x":0.729411780834198,"y":0.6828978657722473},{"x":0.729411780834198,"y":0.694774329662323},{"x":0.707563042640686,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کرانتس","boundary":[0.707563042640686,0.6828978657722473,0.729411780834198,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6957983374595642,0.6828978657722473,0.7008403539657593,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استیون","boundary":[0.6672269105911255,0.6828978657722473,0.6924369931221008,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6817102432250977},{"x":0.658823549747467,"y":0.6817102432250977},{"x":0.658823549747467,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جورج","boundary":[0.6352941393852234,0.6817102432250977,0.658823549747467,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.6817102432250977,0.6352941393852234,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۵۱-","boundary":[0.5899159908294678,0.6817102432250977,0.6302521228790283,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.5899159908294678,0.6817102432250977,0.5932773351669312,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.6817102432250977,0.5899159908294678,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6935867071151733},{"x":0.578151285648346,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.578151285648346,0.6817102432250977,0.5815126299858093,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6923990249633789},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Krantz","boundary":[0.3848739564418793,0.6805225610733032,0.4252100884914398,0.6923990249633789]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7747899293899536,"y":0.694774329662323},{"x":0.3512605130672455,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3462605130672455,0.6557078652381897,0.7797899293899536,0.701774329662323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4252100884914398,0.6805225610733032,0.4302521049976349,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6805225610733032},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6805225610733032},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Steven","boundary":[0.4319327771663666,0.6805225610733032,0.46722689270973206,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6805225610733032},{"x":0.489075630903244,"y":0.6805225610733032},{"x":0.489075630903244,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"G.","boundary":[0.4739495813846588,0.6805225610733032,0.489075630903244,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4907563030719757,0.6805225610733032,0.4957983195781708,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6805225610733032},{"x":0.529411792755127,"y":0.6805225610733032},{"x":0.529411792755127,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Steven","boundary":[0.4957983195781708,0.6805225610733032,0.529411792755127,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"George","boundary":[0.5378151535987854,0.6805225610733032,0.5764706134796143,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7747899293899536,"y":0.694774329662323},{"x":0.7747899293899536,"y":0.705463171005249},{"x":0.7529411911964417,"y":0.705463171005249}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.6935867071151733,0.7747899293899536,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7478991746902466,"y":0.705463171005249},{"x":0.7428571581840515,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.6935867071151733,0.7478991746902466,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7378151416778564,"y":0.705463171005249},{"x":0.729411780834198,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.729411780834198,0.6935867071151733,0.7378151416778564,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6924369931221008,0.6935867071151733,0.7243697643280029,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.6935867071151733,0.6907563209533691,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.6470588445663452,0.6923990249633789,0.6823529601097107,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.6168067455291748,0.6923990249633789,0.6403361558914185,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.7042755484580994,0.7747899293899536,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7042755484580994},{"x":0.729411780834198,"y":0.7042755484580994},{"x":0.729411780834198,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7142857313156128,0.7042755484580994,0.729411780834198,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7042755484580994,0.7142857313156128,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6857143044471741,0.7042755484580994,0.7058823704719543,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.7042755484580994,0.6857143044471741,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6571428775787354,0.7042755484580994,0.6773109436035156,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6386554837226868,0.7042755484580994,0.6521008610725403,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5966386795043945,0.7042755484580994,0.6336134672164917,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.7042755484580994,0.5932773351669312,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.5630252361297607,0.7042755484580994,0.5848739743232727,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7042755484580994},{"x":0.561344563961029,"y":0.7042755484580994},{"x":0.561344563961029,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.7042755484580994,0.561344563961029,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.7149643898010254,0.7747899293899536,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7256532311439514},{"x":0.702521026134491,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.702521026134491,0.7149643898010254,0.7277311086654663,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.7149643898010254,0.6991596817970276,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شانزده","boundary":[0.6655462384223938,0.7149643898010254,0.6924369931221008,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6621848940849304,0.7149643898010254,0.6655462384223938,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۹۲","boundary":[0.6420168280601501,0.7149643898010254,0.6571428775787354,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6336134672164917,0.7149643898010254,0.6369748115539551,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.716152012348175},{"x":0.6268907785415649,"y":0.716152012348175},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6218487620353699,0.716152012348175,0.6268907785415649,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.716152012348175},{"x":0.6151260733604431,"y":0.716152012348175},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5915966629981995,0.716152012348175,0.6151260733604431,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.716152012348175},{"x":0.5899159908294678,"y":0.716152012348175},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.716152012348175,0.5899159908294678,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.716152012348175},{"x":0.583193302154541,"y":0.716152012348175},{"x":0.583193302154541,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5596638917922974,0.716152012348175,0.583193302154541,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.716152012348175},{"x":0.5579832196235657,"y":0.716152012348175},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.716152012348175,0.5579832196235657,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.716152012348175},{"x":0.5495798587799072,"y":0.716152012348175},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5260504484176636,0.716152012348175,0.5495798587799072,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.716152012348175},{"x":0.5226891040802002,"y":0.716152012348175},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.716152012348175,0.5226891040802002,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7462185025215149,0.7268408536911011,0.7747899293899536,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.7268408536911011,0.7428571581840515,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7159664034843445,0.7268408536911011,0.7361344695091248,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6974790096282959,0.7268408536911011,0.7126050591468811,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6554622054100037,0.7268408536911011,0.6924369931221008,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6487395167350769,0.7268408536911011,0.6521008610725403,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴۸۶.","boundary":[0.6201680898666382,0.7268408536911011,0.6436975002288818,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5865546464920044,0.7256532311439514,0.6134454011917114,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7375296950340271},{"x":0.583193302154541,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.7256532311439514,0.5865546464920044,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.5630252361297607,0.7256532311439514,0.5764706134796143,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7256532311439514},{"x":0.561344563961029,"y":0.7256532311439514},{"x":0.561344563961029,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.7256532311439514,0.561344563961029,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.7256532311439514,0.5529412031173706,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.5243697762489319,0.7256532311439514,0.5445378422737122,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5210084319114685,0.7256532311439514,0.5226891040802002,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7375296950340271},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۷۵","boundary":[0.49915966391563416,0.7256532311439514,0.5142857432365417,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7256532311439514},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7256532311439514},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.7256532311439514,0.49747899174690247,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7579832077026367,0.7387173175811768,0.7747899293899536,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7387173175811768},{"x":0.75126051902771,"y":0.7387173175811768},{"x":0.75126051902771,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7387173175811768,0.75126051902771,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"5-1486-01-964-978","boundary":[0.6352941393852234,0.7375296950340271,0.7394958138465881,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.7494061589241028,0.7747899293899536,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7600950002670288},{"x":0.707563042640686,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.707563042640686,0.7494061589241028,0.7378151416778564,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6823529601097107,0.7494061589241028,0.7058823704719543,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.7494061589241028,0.6789916157722473,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیپای","boundary":[0.6504201889038086,0.7494061589241028,0.6705882549285889,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.6168067455291748,0.7494061589241028,0.6453781723976135,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7411764860153198,0.7600950002670288,0.7747899293899536,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7600950002670288,0.7378151416778564,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7719715237617493},{"x":0.702521026134491,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.702521026134491,0.7600950002670288,0.7327731251716614,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6739495992660522,0.7600950002670288,0.6991596817970276,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.6487395167350769,0.7600950002670288,0.6672269105911255,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6302521228790283,0.7600950002670288,0.6420168280601501,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6151260733604431,0.7600950002670288,0.6252101063728333,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7600950002670288},{"x":0.610084056854248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.610084056854248,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.7600950002670288,0.610084056854248,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7719715237617493},{"x":0.578151285648346,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.578151285648346,0.7600950002670288,0.5966386795043945,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.7600950002670288,0.5731092691421509,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7600950002670288},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7600950002670288},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7719715237617493},{"x":0.462184876203537,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"http","boundary":[0.462184876203537,0.7600950002670288,0.48235294222831726,0.7719715237617493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4202100884914398,0.6735225610733032,0.7797899293899536,0.7801591463088989],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7600950002670288},{"x":0.489075630903244,"y":0.7600950002670288},{"x":0.489075630903244,"y":0.7719715237617493},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48571428656578064,0.7600950002670288,0.489075630903244,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7600950002670288},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7600950002670288},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"//","boundary":[0.4907563030719757,0.7600950002670288,0.49747899174690247,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7719715237617493},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"opac","boundary":[0.49747899174690247,0.7600950002670288,0.5243697762489319,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.7600950002670288,0.5277311205863953,0.7719715237617493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7719715237617493},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.48071428656578064,0.7530950002670288,0.5327311205863953,0.7789715237617493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"nlai.ir","boundary":[0.5310924649238586,0.7600950002670288,0.5647059082984924,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.4420168101787567,0.7600950002670288,0.4571428596973419,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7600950002670288},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7600950002670288},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7719715237617493},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.40168067812919617,0.7600950002670288,0.43697479367256165,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3798319399356842,0.7600950002670288,0.3966386616230011,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3764705955982208,0.7600950002670288,0.3781512677669525,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.7707838416099548,0.7747899293899536,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7719715237617493,0.7378151416778564,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7814726829528809},{"x":0.707563042640686,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.707563042640686,0.7719715237617493,0.7310924530029297,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7719715237617493},{"x":0.702521026134491,"y":0.7719715237617493},{"x":0.702521026134491,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6857143044471741,0.7719715237617493,0.702521026134491,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7719715237617493},{"x":0.680672287940979,"y":0.7719715237617493},{"x":0.680672287940979,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.7719715237617493,0.680672287940979,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.7826603055000305,0.7747899293899536,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.783847987651825},{"x":0.7378151416778564,"y":0.783847987651825},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.783847987651825,0.7378151416778564,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.783847987651825},{"x":0.7310924530029297,"y":0.783847987651825},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7921615242958069},{"x":0.702521026134491,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.702521026134491,0.783847987651825,0.7310924530029297,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.783847987651825},{"x":0.7008403539657593,"y":0.783847987651825},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.783847987651825,0.7008403539657593,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7747899293899536,"y":0.805225670337677},{"x":0.75126051902771,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7933491468429565,0.7747899293899536,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7462185025215149,"y":0.805225670337677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7933491468429565,0.7462185025215149,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7210084199905396,"y":0.805225670337677},{"x":0.7176470756530762,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7933491468429565,0.7210084199905396,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7126050591468811,"y":0.805225670337677},{"x":0.6941176652908325,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آبکار","boundary":[0.6941176652908325,0.7933491468429565,0.7126050591468811,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6924369931221008,"y":0.805225670337677},{"x":0.6890756487846375,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.7933491468429565,0.6924369931221008,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6840336322784424,"y":0.805225670337677},{"x":0.6689075827598572,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6689075827598572,0.7933491468429565,0.6840336322784424,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6672269105911255,"y":0.805225670337677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.805225670337677}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.7933491468429565,0.6672269105911255,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7933491468429565},{"x":0.658823549747467,"y":0.7933491468429565},{"x":0.658823549747467,"y":0.805225670337677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۲","boundary":[0.6302521228790283,0.7933491468429565,0.658823549747467,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.805225670337677},{"x":0.7747899293899536,"y":0.805225670337677},{"x":0.7747899293899536,"y":0.815914511680603},{"x":0.7495798468589783,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7495798468589783,0.805225670337677,0.7747899293899536,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.805225670337677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.815914511680603},{"x":0.7193277478218079,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.805225670337677,0.7445378303527832,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.805225670337677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.805225670337677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.815914511680603},{"x":0.7176470756530762,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.805225670337677,0.7193277478218079,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.805225670337677},{"x":0.7126050591468811,"y":0.805225670337677},{"x":0.7126050591468811,"y":0.815914511680603},{"x":0.6924369931221008,"y":0.815914511680603}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6924369931221008,0.805225670337677,0.7126050591468811,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.805225670337677},{"x":0.6873949766159058,"y":0.805225670337677},{"x":0.6873949766159058,"y":0.815914511680603},{"x":0.6739495992660522,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6739495992660522,0.805225670337677,0.6873949766159058,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.805225670337677},{"x":0.6689075827598572,"y":0.805225670337677},{"x":0.6689075827598572,"y":0.815914511680603},{"x":0.6285714507102966,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6285714507102966,0.805225670337677,0.6689075827598572,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8277909755706787},{"x":0.75126051902771,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.75126051902771,0.8171021342277527,0.7747899293899536,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.815914511680603},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8277909755706787},{"x":0.702521026134491,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.702521026134491,0.815914511680603,0.7445378303527832,0.8277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.815914511680603},{"x":0.6974790096282959,"y":0.815914511680603},{"x":0.6974790096282959,"y":0.826603353023529},{"x":0.6873949766159058,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6873949766159058,0.815914511680603,0.6974790096282959,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.815914511680603},{"x":0.6840336322784424,"y":0.815914511680603},{"x":0.6840336322784424,"y":0.826603353023529},{"x":0.680672287940979,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.815914511680603,0.6840336322784424,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.815914511680603},{"x":0.6739495992660522,"y":0.815914511680603},{"x":0.6739495992660522,"y":0.826603353023529},{"x":0.6336134672164917,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۷۷۸۲۴۰","boundary":[0.6336134672164917,0.815914511680603,0.6739495992660522,0.826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8277909755706787},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3714705955982208,0.7530950002670288,0.7797899293899536,0.8347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Complex","boundary":[0.2201680690050125,0.7707838416099548,0.2705882489681244,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7826603055000305},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Variables","boundary":[0.27563026547431946,0.7707838416099548,0.3294117748737335,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7707838416099548},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7707838416099548},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.3344537913799286,0.7707838416099548,0.34285715222358704,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Physical","boundary":[0.3478991687297821,0.7707838416099548,0.3932773172855377,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7707838416099548},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7707838416099548},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Approach","boundary":[0.3983193337917328,0.7707838416099548,0.45378151535987854,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7707838416099548},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7707838416099548},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"with","boundary":[0.4588235318660736,0.7707838416099548,0.48235294222831726,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7826603055000305},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Applications","boundary":[0.48739495873451233,0.7707838416099548,0.5596638917922974,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7707838416099548},{"x":0.583193302154541,"y":0.7707838416099548},{"x":0.583193302154541,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5630252361297607,0.7707838416099548,0.583193302154541,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MATLAB","boundary":[0.5882353186607361,0.7707838416099548,0.6470588445663452,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.7707838416099548,0.6521008610725403,0.7826603055000305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7826603055000305},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2151680690050125,0.7637838416099548,0.6571008610725403,0.7896603055000305],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7957244515419006},{"x":0.583193302154541,"y":0.7957244515419006},{"x":0.583193302154541,"y":0.8028503656387329},{"x":0.583193302154541,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.7957244515419006,0.583193302154541,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5512605309486389,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5512605309486389,0.7969121336936951,0.5764706134796143,0.8040379881858826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7969121336936951},{"x":0.583193302154541,"y":0.7957244515419006},{"x":0.583193302154541,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5512605309486389,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5462605309486389,0.7899121336936951,0.588193302154541,0.8110379881858826],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/aHkYEUPhZctTKzdi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/LpcievKFLqDMMzwi.jpg","blurred":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/IwcbwhpFhvktTBvO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00041529555481021143,0.0003852184472910865,0.9986075135759946,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5764706134796143,0.3301662802696228,0.5983193516731262,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5596638917922974,0.3301662802696228,0.5747899413108826,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5159664154052734,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.5159664154052734,0.3301662802696228,0.5512605309486389,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4789915978908539,0.33135393261909485,0.5126050710678101,0.3456057012081146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4739915978908539,0.32435393261909484,0.6033193516731262,0.35260570120811463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5764706134796143,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5025210380554199,0.38598576188087463,0.5764706134796143,0.41092637181282043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5764706134796143,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4975210380554199,0.3789857618808746,0.5814706134796143,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8235294222831726,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7949579954147339,0.4429928660392761,0.8235294222831726,0.4572446644306183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8235294222831726,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7899579954147339,0.4359928660392761,0.8285294222831726,0.4642446644306183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2857142984867096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.2521008551120758,0.4418052136898041,0.2857142984867096,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2857142984867096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.43480521368980407,0.2907142984867096,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7932773232460022,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7932773232460022,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7394958138465881,0.46318289637565613,0.7932773232460022,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.6991596817970276,0.4643705487251282,0.7361344695091248,0.48099762201309204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7932773232460022,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7932773232460022,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6941596817970276,0.45737054872512817,0.7982773232460022,0.48562231731414796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2857142984867096,"y":0.47980996966362},{"x":0.2554621994495392,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.2554621994495392,0.4643705487251282,0.2857142984867096,0.47980996966362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2857142984867096,"y":0.47980996966362},{"x":0.2554621994495392,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2504621994495392,0.45737054872512817,0.2907142984867096,0.48680996966362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7411764860153198,0.4845605790615082,0.7932773232460022,0.5011876225471497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7361764860153198,0.4775605790615082,0.7982773232460022,0.5081876225471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱","boundary":[0.8168067336082458,0.5273159146308899,0.8218487501144409,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8118067336082458,0.5203159146308899,0.8268487501144409,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.7529411911964417,0.5273159146308899,0.7932773232460022,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7058823704719543,0.5273159146308899,0.7445378303527832,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.551068902015686},{"x":0.7915966510772705,"y":0.551068902015686},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۰۱","boundary":[0.7731092572212219,0.551068902015686,0.7915966510772705,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5498812198638916},{"x":0.75126051902771,"y":0.551068902015686},{"x":0.75126051902771,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حساب","boundary":[0.7126050591468811,0.5498812198638916,0.75126051902771,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6739495992660522,0.5498812198638916,0.7042016983032227,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.6268907785415649,0.5498812198638916,0.6672269105911255,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6218907785415649,0.5203159146308899,0.7982773232460022,0.5711329884529114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5605700612068176},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵","boundary":[0.27731093764305115,0.5486935973167419,0.2840336263179779,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5605700612068176},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.27231093764305114,0.5416935973167419,0.2890336263179779,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱.۱.۱","boundary":[0.7193277478218079,0.5724465847015381,0.7529411911964417,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.5654465847015381,0.7579411911964417,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6991596817970276,"y":0.570071280002594},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6689075827598572,0.5724465847015381,0.7008403539657593,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6218487620353699,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.6218487620353699,0.5748218297958374,0.6621848940849304,0.5866983532905579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6991596817970276,"y":0.570071280002594},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6168487620353699,0.5678218297958374,0.7058403539657593,0.5925106711387634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۱","boundary":[0.7193277478218079,0.5938242077827454,0.7529411911964417,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6705882549285889,0.5938242077827454,0.6991596817970276,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.6218487620353699,0.5938242077827454,0.6621848940849304,0.6057007312774658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6168487620353699,0.5868242077827454,0.7579411911964417,0.6138883538246155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳.۱.۱","boundary":[0.7176470756530762,0.6175771951675415,0.7529411911964417,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.6105771951675415,0.7579411911964417,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰","boundary":[0.2689075767993927,0.6163895726203918,0.2840336263179779,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2639075767993927,0.6093895726203918,0.2890336263179779,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6496437191963196},{"x":0.267226904630661,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.267226904630661,0.6389548778533936,0.2840336263179779,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6496437191963196},{"x":0.267226904630661,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.6319548778533935,0.2890336263179779,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2689075767993927,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.267226904630661,0.6615201830863953,0.2857142984867096,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2689075767993927,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.6545201830863953,0.2907142984867096,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزدوج","boundary":[0.6655462384223938,0.6211401224136353,0.6991596817970276,0.6330166459083557]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6605462384223938,0.6141401224136352,0.7041596817970276,0.6400166459083557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6163895726203918},{"x":0.658823549747467,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.6184874176979065,0.6163895726203918,0.658823549747467,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7546218633651733,0.6377671957015991,0.7949579954147339,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲۰۱","boundary":[0.7731092572212219,0.6591448783874512,0.7915966510772705,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6603325605392456},{"x":0.75126051902771,"y":0.6591448783874512},{"x":0.75126051902771,"y":0.675771951675415},{"x":0.7008403539657593,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.7008403539657593,0.6603325605392456,0.75126051902771,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6924369931221008,"y":0.675771951675415},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جبری","boundary":[0.6605042219161987,0.6615201830863953,0.6924369931221008,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.6615201830863953,0.6521008610725403,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5966386795043945,0.6627078652381897,0.6403361558914185,0.6769596338272095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5916386795043945,0.6093895726203918,0.8016386675834656,0.6815843291282654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۱","boundary":[0.7210084199905396,0.6828978657722473,0.7529411911964417,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قدرمطلق","boundary":[0.6487395167350769,0.6828978657722473,0.6991596817970276,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.6168067455291748,0.6828978657722473,0.6386554837226868,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.5697479248046875,0.6828978657722473,0.6084033846855164,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.705463171005249},{"x":0.7529411911964417,"y":0.705463171005249},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۱","boundary":[0.7193277478218079,0.705463171005249,0.7529411911964417,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.705463171005249},{"x":0.7008403539657593,"y":0.705463171005249},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توپولوژی","boundary":[0.6504201889038086,0.705463171005249,0.7008403539657593,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.705463171005249},{"x":0.6436975002288818,"y":0.705463171005249},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6067227125167847,0.705463171005249,0.6436975002288818,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.705463171005249},{"x":0.5983193516731262,"y":0.705463171005249},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.5579832196235657,0.705463171005249,0.5983193516731262,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۱","boundary":[0.7193277478218079,0.7280284762382507,0.7529411911964417,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6689075827598572,0.7280284762382507,0.6991596817970276,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6302521228790283,0.7280284762382507,0.6605042219161987,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.5815126299858093,0.7280284762382507,0.6218487620353699,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۱","boundary":[0.7193277478218079,0.7482185363769531,0.7529411911964417,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"قضية","boundary":[0.6689075827598572,0.7494061589241028,0.6991596817970276,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6252101063728333,0.7505938410758972,0.6605042219161987,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6168067455291748,"y":0.764845609664917},{"x":0.5949580073356628,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبر","boundary":[0.5932773351669312,0.7505938410758972,0.6168067455291748,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7799999713897705},{"languageCode":"ar","confidence":0.23000000417232513}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7529411911964417,"y":0.764845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5529832196235657,0.6758978657722473,0.7579411911964417,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.684085488319397},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2857142984867096,"y":0.694774329662323},{"x":0.267226904630661,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.267226904630661,0.684085488319397,0.2857142984867096,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.684085488319397},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2857142984867096,"y":0.694774329662323},{"x":0.267226904630661,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.677085488319397,0.2907142984867096,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.705463171005249},{"x":0.2840336263179779,"y":0.705463171005249},{"x":0.2857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.267226904630661,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.267226904630661,0.705463171005249,0.2857142984867096,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.705463171005249},{"x":0.2840336263179779,"y":0.705463171005249},{"x":0.2857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.267226904630661,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.698463171005249,0.2907142984867096,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.2689075767993927,0.7280284762382507,0.2840336263179779,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2639075767993927,0.7210284762382507,0.2890336263179779,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹","boundary":[0.2689075767993927,0.7505938410758972,0.2840336263179779,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2639075767993927,0.7435938410758972,0.2890336263179779,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7933491468429565},{"x":0.529411792755127,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"سه","boundary":[0.529411792755127,0.7874109148979187,0.5478991866111755,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7933491468429565},{"x":0.529411792755127,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.7804109148979187,0.5528991866111755,0.8003491468429565],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/BVeKZWwVDZKYwafj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/GkbHHZnpWhzYibuu.jpg","blurred":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/bpunjaABrJCDeMDt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00027688723351775095,0.00013696887133523574,0.9987515711904574,0.9990438245175287]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.12114014476537704},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.707563042640686,0.1223277896642685,0.7378151416778564,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.12114014476537704},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.702563042640686,0.11532778966426849,0.7428151416778564,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.16974790394306183,0.1223277896642685,0.20336134731769562,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20336134731769562,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.11532778966426849,0.20836134731769562,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19663865864276886,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19663865864276886,"y":0.16627077758312225},{"x":0.18319328129291534,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۰","boundary":[0.18319328129291534,0.15795724093914032,0.19663865864276886,0.16627077758312225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19663865864276886,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19663865864276886,"y":0.16627077758312225},{"x":0.18319328129291534,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.1509572409391403,0.20163865864276886,0.17327077758312226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.18052256107330322},{"x":0.19831933081150055,"y":0.18052256107330322},{"x":0.19831933081150055,"y":0.19121140241622925},{"x":0.18151260912418365,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.18151260912418365,0.18052256107330322,0.19831933081150055,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.18052256107330322},{"x":0.19831933081150055,"y":0.18052256107330322},{"x":0.19831933081150055,"y":0.19121140241622925},{"x":0.18151260912418365,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.17352256107330322,0.20331933081150055,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20000000298023224,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20000000298023224,"y":0.21377672255039215},{"x":0.17983193695545197,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.17983193695545197,0.20427553355693817,0.20000000298023224,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20000000298023224,"y":0.20427553355693817},{"x":0.20000000298023224,"y":0.21377672255039215},{"x":0.17983193695545197,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.19727553355693817,0.20500000298023224,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7126050591468811,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6689075827598572,0.15795724093914032,0.7126050591468811,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7058823704719543,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7058823704719543,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.6873949766159058,0.18052256107330322,0.7058823704719543,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6672269105911255,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.6487395167350769,0.17933492362499237,0.6672269105911255,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6420168280601501,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایی","boundary":[0.6117647290229797,0.17933492362499237,0.6420168280601501,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.17933492362499237},{"x":0.605042040348053,"y":0.17933492362499237},{"x":0.605042040348053,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5983193516731262,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.17933492362499237,0.605042040348053,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5932773351669312,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5361344814300537,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.5361344814300537,0.17933492362499237,0.5932773351669312,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5260504484176636,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5126050710678101,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5126050710678101,0.17933492362499237,0.5260504484176636,0.19714964926242828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7126050591468811,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7109243869781494,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5126050710678101,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.50760507106781,0.1509572409391403,0.7159243869781494,0.20533728671073914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱.۳۰۱","boundary":[0.6352941393852234,0.20071259140968323,0.6672269105911255,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5949580073356628,0.20190024375915527,0.6151260733604431,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایی","boundary":[0.5579832196235657,0.20308788120746613,0.5899159908294678,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23990498483181},{"x":0.6352941393852234,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۱","boundary":[0.6352941393852234,0.22565320134162903,0.6672269105911255,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23990498483181},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.5865546464920044,0.22565320134162903,0.6134454011917114,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.22565320134162903},{"x":0.578151285648346,"y":0.22565320134162903},{"x":0.578151285648346,"y":0.23990498483181},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نماها","boundary":[0.5529412031173706,0.22565320134162903,0.578151285648346,0.23990498483181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5462605309486389,0.19490024375915527,0.6739075827598572,0.24571733248233796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6672269105911255,"y":0.264845609664917},{"x":0.6336134672164917,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۱","boundary":[0.6336134672164917,0.24821852147579193,0.6672269105911255,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6151260733604431,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6151260733604431,"y":0.264845609664917},{"x":0.5747899413108826,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5747899413108826,0.24821852147579193,0.6151260733604431,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5663865804672241,"y":0.264845609664917},{"x":0.534453809261322,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قطبی","boundary":[0.534453809261322,0.24821852147579193,0.5663865804672241,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5042017102241516,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.5042017102241516,0.24821852147579193,0.5260504484176636,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26365795731544495},{"x":0.45546218752861023,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.45546218752861023,0.24821852147579193,0.4957983195781708,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6672269105911255,0.2719714939594269,0.7092437148094177,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2874109148979187},{"x":0.45378151535987854,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4504621875286102,0.24003088402748107,0.7142437148094177,0.2944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.294536828994751},{"x":0.6672269105911255,"y":0.294536828994751},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۱","boundary":[0.6352941393852234,0.294536828994751,0.6672269105911255,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.294536828994751},{"x":0.6151260733604431,"y":0.294536828994751},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5848739743232727,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5848739743232727,0.294536828994751,0.6151260733604431,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.294536828994751},{"x":0.5815126299858093,"y":0.294536828994751},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5647059082984924,0.294536828994751,0.5815126299858093,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.294536828994751},{"x":0.5512605309486389,"y":0.294536828994751},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.5226891040802002,0.294536828994751,0.5512605309486389,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.294536828994751},{"x":0.5142857432365417,"y":0.294536828994751},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.4739495813846588,0.294536828994751,0.5142857432365417,0.3076009452342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.294536828994751},{"x":0.6672269105911255,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4739495813846588,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4689495813846588,0.28753682899475097,0.6722269105911255,0.31578859758377076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.22565320134162903},{"x":0.19663865864276886,"y":0.22565320134162903},{"x":0.19663865864276886,"y":0.23396675288677216},{"x":0.18151260912418365,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.18151260912418365,0.22565320134162903,0.19663865864276886,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.22565320134162903},{"x":0.19663865864276886,"y":0.22565320134162903},{"x":0.19663865864276886,"y":0.23396675288677216},{"x":0.18151260912418365,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.21865320134162902,0.20163865864276886,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19663865864276886,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2600950002670288},{"x":0.18151260912418365,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.18151260912418365,0.24940617382526398,0.19663865864276886,0.2600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19663865864276886,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19663865864276886,"y":0.2600950002670288},{"x":0.18151260912418365,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.24240617382526397,0.20163865864276886,0.2670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2826603353023529},{"x":0.17983193695545197,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.17983193695545197,0.2719714939594269,0.20000000298023224,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2826603353023529},{"x":0.17983193695545197,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.2649714939594269,0.20500000298023224,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.294536828994751},{"x":0.20000000298023224,"y":0.294536828994751},{"x":0.20000000298023224,"y":0.30641329288482666},{"x":0.18151260912418365,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.18151260912418365,0.294536828994751,0.20000000298023224,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.294536828994751},{"x":0.20000000298023224,"y":0.294536828994751},{"x":0.20000000298023224,"y":0.30641329288482666},{"x":0.18151260912418365,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.28753682899475097,0.20500000298023224,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۱","boundary":[0.6336134672164917,0.3171021342277527,0.6672269105911255,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"شناسية","boundary":[0.5798319578170776,0.3171021342277527,0.6134454011917114,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5714285969734192,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.5478991866111755,0.3171021342277527,0.5714285969734192,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5008403658866882,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.5008403658866882,0.3171021342277527,0.5394958257675171,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5008403658866882,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.49584036588668823,0.3101021342277527,0.6722269105911255,0.33597862792015076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.31828978657722473},{"x":0.19831933081150055,"y":0.31828978657722473},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3277909755706787},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.18319328129291534,0.31828978657722473,0.19831933081150055,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.31828978657722473},{"x":0.19831933081150055,"y":0.31828978657722473},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3277909755706787},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.3112897865772247,0.20331933081150055,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.3420427441596985},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3503562808036804},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۹","boundary":[0.18319328129291534,0.3420427441596985,0.19831933081150055,0.3503562808036804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.3420427441596985},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3503562808036804},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.3350427441596985,0.20331933081150055,0.3573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.۳.۱","boundary":[0.6336134672164917,0.3396674692630768,0.6672269105911255,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3551068902015686},{"x":0.556302547454834,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نابرابریهای","boundary":[0.5546218752861023,0.34085512161254883,0.6151260733604431,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5109243988990784,0.34085512161254883,0.5478991866111755,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6689075827598572,0.3646080791950226,0.7092437148094177,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5059243988990784,0.3326674692630768,0.7159243869781494,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3622327744960785},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3622327744960785},{"x":0.19831933081150055,"y":0.37410926818847656},{"x":0.17983193695545197,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.17983193695545197,0.3622327744960785,0.19831933081150055,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3622327744960785},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3622327744960785},{"x":0.19831933081150055,"y":0.37410926818847656},{"x":0.17983193695545197,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.3552327744960785,0.20331933081150055,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.40617576241493225},{"x":0.19831933081150055,"y":0.40617576241493225},{"x":0.19831933081150055,"y":0.41567695140838623},{"x":0.17983193695545197,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.17983193695545197,0.40617576241493225,0.19831933081150055,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.40617576241493225},{"x":0.19831933081150055,"y":0.40617576241493225},{"x":0.19831933081150055,"y":0.41567695140838623},{"x":0.17983193695545197,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.39917576241493224,0.20331933081150055,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4299287497997284},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4299287497997284},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4394299387931824},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.17983193695545197,0.4299287497997284,0.20000000298023224,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.4299287497997284},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4299287497997284},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4394299387931824},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.4229287497997284,0.20500000298023224,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.45130640268325806},{"x":0.19831933081150055,"y":0.45130640268325806},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4619952440261841},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.17983193695545197,0.45130640268325806,0.19831933081150055,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.45130640268325806},{"x":0.19831933081150055,"y":0.45130640268325806},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4619952440261841},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.44430640268325805,0.20331933081150055,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.47624704241752625},{"x":0.19831933081150055,"y":0.47624704241752625},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4857482314109802},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۵","boundary":[0.17983193695545197,0.47624704241752625,0.19831933081150055,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.47624704241752625},{"x":0.19831933081150055,"y":0.47624704241752625},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4857482314109802},{"x":0.17983193695545197,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.46924704241752624,0.20331933081150055,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7310924530029297,0.40380048751831055,0.7378151416778564,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.40380048751831055},{"x":0.707563042640686,"y":0.4026128351688385},{"x":0.707563042640686,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6739495992660522,0.40380048751831055,0.707563042640686,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6655462384223938,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.6369748115539551,0.40380048751831055,0.6655462384223938,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تما","boundary":[0.6151260733604431,0.4049881100654602,0.6285714507102966,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4049881100654602},{"x":0.610084056854248,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مریخت","boundary":[0.5647059082984924,0.4049881100654602,0.6117647290229797,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5579832196235657,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5495798587799072,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.4049881100654602,0.5579832196235657,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همساز","boundary":[0.5025210380554199,0.4049881100654602,0.5445378422737122,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4299287497997284},{"x":0.707563042640686,"y":0.4299287497997284},{"x":0.707563042640686,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۲","boundary":[0.6890756487846375,0.4299287497997284,0.707563042640686,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.6436975002288818,0.4299287497997284,0.6672269105911255,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44655582308769226},{"x":0.610084056854248,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تمامر","boundary":[0.610084056854248,0.4299287497997284,0.6369748115539551,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.605042040348053,"y":0.4299287497997284},{"x":0.605042040348053,"y":0.44655582308769226},{"x":0.578151285648346,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"يخت","boundary":[0.578151285648346,0.4299287497997284,0.605042040348053,0.44655582308769226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"ar","confidence":0.38999998569488525}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5042017102241516,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4975210380554199,0.3979881100654602,0.7428151416778564,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.470308780670166},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"۱,۱۰۲","boundary":[0.6352941393852234,0.45130640268325806,0.6689075827598572,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توبع","boundary":[0.5915966629981995,0.45130640268325806,0.6151260733604431,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.450118750333786},{"x":0.583193302154541,"y":0.45130640268325806},{"x":0.583193302154541,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.5495798587799072,0.450118750333786,0.583193302154541,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.450118750333786},{"x":0.5411764979362488,"y":0.450118750333786},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مشتق","boundary":[0.5126050710678101,0.450118750333786,0.5411764979362488,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.450118750333786},{"x":0.5058823823928833,"y":0.450118750333786},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4679335057735443},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"پذبر","boundary":[0.48739495873451233,0.450118750333786,0.5058823823928833,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.450118750333786},{"x":0.4773109257221222,"y":0.450118750333786},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.450118750333786,0.4773109257221222,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.450118750333786},{"x":0.46554622054100037,"y":0.450118750333786},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4679335057735443},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"**","boundary":[0.45546218752861023,0.450118750333786,0.46554622054100037,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.450118750333786},{"x":0.45210084319114685,"y":0.450118750333786},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4470588266849518,0.450118750333786,0.45210084319114685,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6689075827598572,"y":0.470308780670166},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۰۲","boundary":[0.6352941393852234,0.47149643301963806,0.6689075827598572,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.5680672526359558,0.47387173771858215,0.6184874176979065,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.5310924649238586,0.47387173771858215,0.5647059082984924,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5277311205863953,"y":0.47387173771858215},{"x":0.529411792755127,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5176470875740051,0.4750593900680542,0.529411792755127,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5193277597427368,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5011876225471497},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریمان","boundary":[0.48403361439704895,0.4750593900680542,0.5193277597427368,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6689075827598572,"y":0.510688841342926},{"x":0.6336134672164917,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۲","boundary":[0.6336134672164917,0.49643704295158386,0.6689075827598572,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتقها","boundary":[0.5747899413108826,0.4976246953010559,0.6151260733604431,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۲","boundary":[0.6336134672164917,0.5201900005340576,0.6689075827598572,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5391923785209656},{"x":0.578151285648346,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.578151285648346,0.5201900005340576,0.6151260733604431,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.521377682685852},{"x":0.5697479248046875,"y":0.521377682685852},{"x":0.5697479248046875,"y":0.54038006067276},{"x":0.5512605309486389,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5512605309486389,0.521377682685852,0.5697479248046875,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.521377682685852},{"x":0.5462185144424438,"y":0.521377682685852},{"x":0.5462185144424438,"y":0.54038006067276},{"x":0.5176470875740051,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تمامر","boundary":[0.5159664154052734,0.521377682685852,0.5462185144424438,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.521377682685852},{"x":0.5142857432365417,"y":0.521377682685852},{"x":0.5159664154052734,"y":0.54038006067276},{"x":0.489075630903244,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"يخت","boundary":[0.48739495873451233,0.521377682685852,0.5159664154052734,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۲","boundary":[0.6336134672164917,0.5427553653717041,0.6689075827598572,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثالهایی","boundary":[0.5680672526359558,0.5427553653717041,0.6151260733604431,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5495798587799072,0.5439429879188538,0.5596638917922974,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.5193277597427368,0.5439429879188538,0.5445378422737122,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5617577433586121},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تمامر","boundary":[0.48571428656578064,0.5439429879188538,0.5142857432365417,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5451306700706482},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5439429879188538},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5617577433586121},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"يخت","boundary":[0.45378151535987854,0.5451306700706482,0.48403361439704895,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6689075827598572,"y":0.58076012134552},{"x":0.6336134672164917,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۲","boundary":[0.6336134672164917,0.5665082931518555,0.6689075827598572,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6151260733604431,"y":0.58076012134552},{"x":0.5815126299858093,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتق","boundary":[0.5815126299858093,0.5665082931518555,0.6151260733604431,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5731092691421509,"y":0.58076012134552},{"x":0.534453809261322,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.534453809261322,0.5665082931518555,0.5731092691421509,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6045130491256714},{"x":0.63193279504776,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۷.۱.۲","boundary":[0.63193279504776,0.5878859758377075,0.6672269105911255,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.5878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"اصطلاح","boundary":[0.5663865804672241,0.5878859758377075,0.610084056854248,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5878859758377075},{"x":0.556302547454834,"y":0.5878859758377075},{"x":0.556302547454834,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.5058823823928833,0.5878859758377075,0.556302547454834,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.589073657989502},{"x":0.49915966391563416,"y":0.589073657989502},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بری","boundary":[0.4773109257221222,0.589073657989502,0.49915966391563416,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.589073657989502},{"x":0.46890756487846375,"y":0.589073657989502},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"نوبيع","boundary":[0.4453781545162201,0.589073657989502,0.46890756487846375,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.589073657989502},{"x":0.43865546584129333,"y":0.589073657989502},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6057007312774658},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.42016807198524475,0.589073657989502,0.43865546584129333,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.589073657989502},{"x":0.4084033668041229,"y":0.589073657989502},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخت","boundary":[0.3815126121044159,0.589073657989502,0.4084033668041229,0.6057007312774658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721},{"languageCode":"ar","confidence":0.20999999344348907}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.450118750333786},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.3748319399356842,0.443118750333786,0.6755882549285889,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.49881234765052795},{"x":0.19831933081150055,"y":0.49881234765052795},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5083135366439819},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.18151260912418365,0.49881234765052795,0.19831933081150055,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.49881234765052795},{"x":0.19831933081150055,"y":0.49881234765052795},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5083135366439819},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.49181234765052795,0.20331933081150055,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.521377682685852},{"x":0.20000000298023224,"y":0.521377682685852},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5308788418769836},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.17983193695545197,0.521377682685852,0.20000000298023224,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.521377682685852},{"x":0.20000000298023224,"y":0.521377682685852},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5308788418769836},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.514377682685852,0.20500000298023224,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5546318292617798},{"x":0.18319328129291534,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.18319328129291534,0.5439429879188538,0.19663865864276886,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5546318292617798},{"x":0.18319328129291534,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.5369429879188538,0.20163865864276886,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5665082931518555},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5665082931518555},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5783848166465759},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۱","boundary":[0.17983193695545197,0.5665082931518555,0.19831933081150055,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.5665082931518555},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5665082931518555},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5783848166465759},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.5595082931518555,0.20331933081150055,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.5902612805366516},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5902612805366516},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6009501218795776},{"x":0.18319328129291534,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۳","boundary":[0.18319328129291534,0.5902612805366516,0.19831933081150055,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.5902612805366516},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5902612805366516},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6009501218795776},{"x":0.18319328129291534,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.5832612805366516,0.20331933081150055,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6689075827598572,0.6128265857696533,0.7092437148094177,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6639075827598572,0.6058265857696533,0.7142437148094177,0.6352660365104675],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6365795731544495},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6365795731544495},{"x":0.19831933081150055,"y":0.646080732345581},{"x":0.17983193695545197,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.17983193695545197,0.6365795731544495,0.19831933081150055,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.6365795731544495},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6365795731544495},{"x":0.19831933081150055,"y":0.646080732345581},{"x":0.17983193695545197,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.6295795731544495,0.20331933081150055,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6686460971832275},{"x":0.18319328129291534,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.18319328129291534,0.6579572558403015,0.19831933081150055,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6686460971832275},{"x":0.18319328129291534,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.6509572558403015,0.20331933081150055,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.6817102432250977},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6817102432250977},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6935867071151733},{"x":0.18151260912418365,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.18151260912418365,0.6817102432250977,0.20000000298023224,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.6817102432250977},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6817102432250977},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6935867071151733},{"x":0.18151260912418365,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.6747102432250977,0.20500000298023224,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6353919506072998},{"x":0.707563042640686,"y":0.6353919506072998},{"x":0.707563042640686,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۰۲","boundary":[0.6873949766159058,0.6353919506072998,0.707563042640686,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6403361558914185,0.6353919506072998,0.6655462384223938,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6353919506072998},{"x":0.63193279504776,"y":0.6353919506072998},{"x":0.63193279504776,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6151260733604431,0.6353919506072998,0.63193279504776,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6532066464424133},{"x":0.583193302154541,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.583193302154541,0.6353919506072998,0.6067227125167847,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6532066464424133},{"x":0.556302547454834,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.556302547454834,0.6353919506072998,0.5798319578170776,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6353919506072998},{"x":0.556302547454834,"y":0.6353919506072998},{"x":0.556302547454834,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.5193277597427368,0.6353919506072998,0.556302547454834,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6353919506072998},{"x":0.507563054561615,"y":0.6353919506072998},{"x":0.507563054561615,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.6353919506072998,0.507563054561615,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همساز","boundary":[0.4571428596973419,0.6353919506072998,0.4957983195781708,0.6532066464424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6353919506072998},{"x":0.707563042640686,"y":0.6353919506072998},{"x":0.707563042640686,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4521428596973419,0.6283919506072998,0.712563042640686,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6689075827598572,"y":0.675771951675415},{"x":0.6352941393852234,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۲","boundary":[0.6352941393852234,0.6579572558403015,0.6689075827598572,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6151260733604431,"y":0.675771951675415},{"x":0.5915966629981995,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.5899159908294678,0.6579572558403015,0.6151260733604431,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6579572558403015},{"x":0.583193302154541,"y":0.6579572558403015},{"x":0.583193302154541,"y":0.675771951675415},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همساز","boundary":[0.5445378422737122,0.6579572558403015,0.583193302154541,0.675771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6689075827598572,"y":0.675771951675415},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5395378422737122,0.6509572558403015,0.6739075827598572,0.682771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۲","boundary":[0.6352941393852234,0.6817102432250977,0.6689075827598572,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.5915966629981995,0.6817102432250977,0.6151260733604431,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تما","boundary":[0.5680672526359558,0.6817102432250977,0.5865546464920044,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مریخت","boundary":[0.5260504484176636,0.6817102432250977,0.5680672526359558,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.6817102432250977,0.5159664154052734,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7007125616073608},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همساز","boundary":[0.46554622054100037,0.6817102432250977,0.5042017102241516,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7092437148094177,"y":0.705463171005249},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6689075827598572,0.7042755484580994,0.7092437148094177,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.724465548992157},{"x":0.7058823704719543,"y":0.724465548992157},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.6857143044471741,0.724465548992157,0.7058823704719543,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6655462384223938,"y":0.724465548992157},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7422803044319153},{"x":0.610084056854248,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتگرالهای","boundary":[0.610084056854248,0.7256532311439514,0.6655462384223938,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.5647059082984924,0.7256532311439514,0.5983193516731262,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7434679269790649},{"x":0.534453809261322,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.534453809261322,0.7256532311439514,0.5596638917922974,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7422803044319153},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.48403361439704895,0.7256532311439514,0.5226891040802002,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7434679269790649},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.7268408536911011,0.4756302535533905,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7434679269790649},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.42352941632270813,0.7268408536911011,0.4638655483722687,0.7434679269790649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7434679269790649},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4185294163227081,0.6747102432250977,0.7142437148094177,0.750467926979065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۲","boundary":[0.6352941393852234,0.7494061589241028,0.6689075827598572,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خمها","boundary":[0.5848739743232727,0.7494061589241028,0.6134454011917114,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5848739743232727,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5798739743232727,0.7424061589241028,0.6739075827598572,0.7694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.7042755484580994},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7042755484580994},{"x":0.20000000298023224,"y":0.716152012348175},{"x":0.18151260912418365,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.18151260912418365,0.7042755484580994,0.20000000298023224,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.7042755484580994},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7042755484580994},{"x":0.20000000298023224,"y":0.716152012348175},{"x":0.18151260912418365,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.6972755484580994,0.20500000298023224,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7600950002670288},{"x":0.18151260912418365,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.18151260912418365,0.7505938410758972,0.19831933081150055,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7600950002670288},{"x":0.18151260912418365,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17651260912418365,0.7435938410758972,0.20331933081150055,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.783847987651825},{"x":0.46722689270973206,"y":0.783847987651825},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7980997562408447},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.440336138010025,0.783847987651825,0.46722689270973206,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.783847987651825},{"x":0.46722689270973206,"y":0.783847987651825},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7980997562408447},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.776847987651825,0.47222689270973206,0.8050997562408447],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/xUbOQsUGheRISjUA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/gdmpKSxmSKSYrJgA.jpg","blurred":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/iDPCdtjhtDrlIHEa.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004209448730244356,0.00013555836670472331,0.9986018642577804,0.999084729302241]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8218487501144409,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7966386675834656,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7966386675834656,0.1223277896642685,0.8218487501144409,0.13539192080497742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8218487501144409,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7966386675834656,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7916386675834656,0.11532778966426849,0.8268487501144409,0.14239192080497742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.12114014476537704},{"x":0.2873949706554413,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.13182897865772247},{"x":0.2571428716182709,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.2554621994495392,0.12114014476537704,0.289075642824173,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.12114014476537704},{"x":0.2873949706554413,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.13182897865772247},{"x":0.2571428716182709,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.11414014476537704,0.294075642824173,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7529411911964417,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۲","boundary":[0.7193277478218079,0.15676960349082947,0.7546218633651733,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17102137207984924},{"x":0.658823549747467,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خمهای","boundary":[0.6571428775787354,0.15795724093914032,0.6991596817970276,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6504201889038086,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.6252101063728333,0.15914489328861237,0.6504201889038086,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۳۰۳۰۲","boundary":[0.7193277478218079,0.17814727127552032,0.7546218633651733,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.19358669221401215},{"x":0.658823549747467,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خمهای","boundary":[0.658823549747467,0.17814727127552032,0.6991596817970276,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6521008610725403,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشتق","boundary":[0.6201680898666382,0.17814727127552032,0.6521008610725403,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6168067455291748,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6168067455291748,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5949580073356628,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.5949580073356628,0.17814727127552032,0.6168067455291748,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.17814727127552032,0.5882353186607361,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5764706134796143,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5764706134796143,"y":0.19358669221401215},{"x":0.556302547454834,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Ck","boundary":[0.556302547454834,0.17814727127552032,0.5764706134796143,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۲","boundary":[0.7193277478218079,0.19952493906021118,0.7546218633651733,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6991596817970276,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6621848940849304,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.6621848940849304,0.19952493906021118,0.6991596817970276,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.20071259140968323},{"x":0.653781533241272,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6453781723976135,0.20071259140968323,0.6554622054100037,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6117647290229797,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خمها","boundary":[0.610084056854248,0.20071259140968323,0.6386554837226868,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.۳.۲","boundary":[0.7193277478218079,0.22327791154384613,0.7546218633651733,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.6689075827598572,0.22327791154384613,0.6991596817970276,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6218487620353699,0.22327791154384613,0.6605042219161987,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حسابان","boundary":[0.5714285969734192,0.22327791154384613,0.6134454011917114,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.22327791154384613},{"x":0.561344563961029,"y":0.22327791154384613},{"x":0.561344563961029,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5478991866111755,0.22327791154384613,0.561344563961029,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امتداد","boundary":[0.5109243988990784,0.22327791154384613,0.5428571701049805,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5008403658866882,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5008403658866882,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خمها","boundary":[0.4739495813846588,0.22327791154384613,0.5008403658866882,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7546218633651733,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶.۳.۲","boundary":[0.7193277478218079,0.24346792697906494,0.7546218633651733,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.24346792697906494},{"x":0.702521026134491,"y":0.24346792697906494},{"x":0.702521026134491,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.6689075827598572,0.24346792697906494,0.702521026134491,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.24346792697906494},{"x":0.653781533241272,"y":0.24346792697906494},{"x":0.653781533241272,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.6184874176979065,0.24346792697906494,0.653781533241272,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6151260733604431,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6151260733604431,"y":0.26128265261650085},{"x":0.583193302154541,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.583193302154541,0.24346792697906494,0.6151260733604431,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5361344814300537,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.5361344814300537,0.24346792697906494,0.5747899413108826,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7546218633651733,"y":0.15676960349082947},{"x":0.756302535533905,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4739495813846588,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4672689092159271,0.15214489328861236,0.761302535533905,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7529411911964417,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷.۳.۲","boundary":[0.7176470756530762,0.26603326201438904,0.7529411911964417,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.6487395167350769,0.26603326201438904,0.6991596817970276,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6403361558914185,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.6033613681793213,0.26603326201438904,0.6403361558914185,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7949579954147339,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7949579954147339,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7546218633651733,0.29097387194633484,0.7949579954147339,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7932773232460022,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7731092572212219,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.7714285850524902,0.3099762499332428,0.7932773232460022,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7546218633651733,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتق","boundary":[0.7243697643280029,0.31116390228271484,0.7546218633651733,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6890756487846375,0.31116390228271484,0.7193277478218079,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.6352941393852234,0.3123515546321869,0.6773109436035156,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.3123515546321869,0.6285714507102966,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"همدیسی","boundary":[0.5647059082984924,0.31353920698165894,0.6168067455291748,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7949579954147339,"y":0.264845609664917},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5597059082984924,0.2602209143638611,0.7999579954147339,0.3347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2655462324619293,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","str":"응","boundary":[0.2655462324619293,0.2719714939594269,0.2857142984867096,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2655462324619293,"y":0.244655579328537},{"x":0.2857142984867096,"y":0.244655579328537},{"x":0.2857142984867096,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":"읏","boundary":[0.2655462324619293,0.24821852147579193,0.2857142984867096,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2655462324619293,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"음","boundary":[0.2655462324619293,0.22684085369110107,0.2840336263179779,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.20427553355693817},{"x":0.2655462324619293,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"음","boundary":[0.2655462324619293,0.20427553355693817,0.2840336263179779,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.18171021342277527},{"x":0.2655462324619293,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2840336263179779,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2840336263179779,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"유","boundary":[0.2655462324619293,0.18171021342277527,0.2840336263179779,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.1603325456380844},{"x":0.26386556029319763,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2840336263179779,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2840336263179779,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"유","boundary":[0.26386556029319763,0.1603325456380844,0.2840336263179779,0.15676960349082947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.2719714939594269},{"x":0.26386556029319763,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2840336263179779,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.2605462324619293,0.2649714939594269,0.2890336263179779,0.16376960349082947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2840336263179779,"y":0.255344420671463},{"x":0.267226904630661,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.267226904630661,0.24703088402748108,0.2840336263179779,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2840336263179779,"y":0.255344420671463},{"x":0.267226904630661,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.24003088402748107,0.2890336263179779,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3004750609397888},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.26386556029319763,0.2897862195968628,0.2857142984867096,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3004750609397888},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2588655602931976,0.2827862195968628,0.2907142984867096,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3230403661727905},{"x":0.267226904630661,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.267226904630661,0.3123515546321869,0.2823529541492462,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3230403661727905},{"x":0.267226904630661,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.3053515546321869,0.2873529541492462,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۲","boundary":[0.7193277478218079,0.3349168598651886,0.7546218633651733,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"همدیسی","boundary":[0.6504201889038086,0.33847981691360474,0.7008403539657593,0.3479810059070587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6454201889038086,0.33147981691360473,0.7596218633651733,0.35260570120811463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۳","boundary":[0.2655462324619293,0.3349168598651886,0.2823529541492462,0.3444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.3279168598651886,0.2873529541492462,0.3514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7949579954147339,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7529411911964417,0.35629454255104065,0.7949579954147339,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7949579954147339,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7479411911964416,0.34929454255104064,0.7999579954147339,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3681710362434387},{"x":0.267226904630661,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.267226904630661,0.3574821949005127,0.2840336263179779,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3681710362434387},{"x":0.267226904630661,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.3504821949005127,0.2890336263179779,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.7697479128837585,0.3752969205379486,0.7932773232460022,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3776721954345703},{"x":0.75126051902771,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لگاریتم","boundary":[0.707563042640686,0.3776721954345703,0.7529411911964417,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.702563042640686,0.3706721954345703,0.7982773232460022,0.4001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.26386556029319763,0.37885984778404236,0.2840336263179779,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2588655602931976,0.37185984778404235,0.2890336263179779,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7546218633651733,0.40142518281936646,0.7949579954147339,0.4168646037578583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7496218633651733,0.39442518281936645,0.7999579954147339,0.4238646037578583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2823529541492462,"y":0.41092637181282043},{"x":0.267226904630661,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.267226904630661,0.4026128351688385,0.2823529541492462,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2823529541492462,"y":0.41092637181282043},{"x":0.267226904630661,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.3956128351688385,0.2873529541492462,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2840336263179779,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4524940550327301},{"x":0.267226904630661,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.267226904630661,0.44418051838874817,0.2840336263179779,0.4524940550327301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2840336263179779,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4524940550327301},{"x":0.267226904630661,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.43718051838874816,0.2890336263179779,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2857142984867096,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2857142984867096,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2655462324619293,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.2655462324619293,0.4643705487251282,0.2857142984867096,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2857142984867096,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2857142984867096,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2655462324619293,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.45737054872512817,0.2907142984867096,0.48087173771858216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2823529541492462,"y":0.49643704295158386},{"x":0.267226904630661,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.267226904630661,0.48812350630760193,0.2823529541492462,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2823529541492462,"y":0.49643704295158386},{"x":0.267226904630661,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.4811235063076019,0.2873529541492462,0.5034370429515839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2857142984867096,"y":0.519002377986908},{"x":0.267226904630661,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.267226904630661,0.5095011591911316,0.2857142984867096,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5095011591911316},{"x":0.2857142984867096,"y":0.519002377986908},{"x":0.267226904630661,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.5025011591911316,0.2907142984867096,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5427553653717041},{"x":0.267226904630661,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.267226904630661,0.5320665240287781,0.2840336263179779,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5320665240287781},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5427553653717041},{"x":0.267226904630661,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.5250665240287781,0.2890336263179779,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.4382422864437103},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8151260614395142,0.4382422864437103,0.8252100944519043,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7932773232460022,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7546218633651733,0.4394299387931824,0.7932773232460022,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4394299387931824},{"x":0.75126051902771,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.7092437148094177,0.4406175911426544,0.75126051902771,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7932773232460022,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7932773232460022,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7731092572212219,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7731092572212219,0.46080759167671204,0.7932773232460022,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4619952440261841},{"x":0.75126051902771,"y":0.4619952440261841},{"x":0.75126051902771,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.7210084199905396,0.4619952440261841,0.75126051902771,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47862231731414795},{"x":0.707563042640686,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.4619952440261841,0.7142857313156128,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4619952440261841},{"x":0.702521026134491,"y":0.4619952440261841},{"x":0.702521026134491,"y":0.47980996966362},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.6689075827598572,0.4619952440261841,0.702521026134491,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47980996966362},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.6235294342041016,0.4619952440261841,0.6605042219161987,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362},{"x":0.583193302154541,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.583193302154541,0.4619952440261841,0.6184874176979065,0.47980996966362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4370546340942383},{"x":0.826890766620636,"y":0.4774346649646759},{"x":0.583193302154541,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5765126299858093,0.4336175911426544,0.831890766620636,0.4844346649646759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۳","boundary":[0.7193277478218079,0.48337292671203613,0.7546218633651733,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"قضية","boundary":[0.6689075827598572,0.4845605790615082,0.6991596817970276,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.6285714507102966,0.4845605790615082,0.6638655662536621,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.5865546464920044,0.4857482314109802,0.6184874176979065,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5023753046989441},{"x":0.578151285648346,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.4857482314109802,0.5848739743232727,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5310924649238586,0.4857482314109802,0.5714285969734192,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5035629272460938},{"x":0.489075630903244,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.48739495873451233,0.4857482314109802,0.5226891040802002,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۳","boundary":[0.7193277478218079,0.5083135366439819,0.7546218633651733,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صورتهای","boundary":[0.6453781723976135,0.5083135366439819,0.6991596817970276,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6235294342041016,0.5083135366439819,0.6386554837226868,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6067227125167847,0.5083135366439819,0.6151260733604431,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.5697479248046875,0.5083135366439819,0.5983193516731262,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.5277311205863953,0.5095011591911316,0.5630252361297607,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۳","boundary":[0.7176470756530762,0.5285035371780396,0.7546218633651733,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.529691219329834},{"x":0.6991596817970276,"y":0.529691219329834},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6739495992660522,0.529691219329834,0.6991596817970276,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.529691219329834},{"x":0.6689075827598572,"y":0.529691219329834},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6436975002288818,0.529691219329834,0.6689075827598572,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.529691219329834},{"x":0.6403361558914185,"y":0.529691219329834},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6151260733604431,0.529691219329834,0.6403361558914185,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6000000238418579,"y":0.529691219329834},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خمها","boundary":[0.5731092691421509,0.5308788418769836,0.6000000238418579,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۳","boundary":[0.7193277478218079,0.5498812198638916,0.7546218633651733,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.551068902015686},{"x":0.6991596817970276,"y":0.551068902015686},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5676959753036499},{"x":0.658823549747467,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.658823549747467,0.551068902015686,0.6991596817970276,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.551068902015686},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6168067455291748,0.551068902015686,0.6504201889038086,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.551068902015686},{"x":0.610084056854248,"y":0.551068902015686},{"x":0.610084056854248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.5764706134796143,0.551068902015686,0.610084056854248,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.551068902015686},{"x":0.5697479248046875,"y":0.551068902015686},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.5310924649238586,0.551068902015686,0.5697479248046875,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.551068902015686},{"x":0.5260504484176636,"y":0.551068902015686},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.4907563030719757,0.551068902015686,0.5260504484176636,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48337292671203613},{"x":0.756302535533905,"y":0.5676959753036499},{"x":0.489075630903244,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4823949587345123,0.4787482314109802,0.761302535533905,0.5746959753036499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۳","boundary":[0.7176470756530762,0.5736342072486877,0.7546218633651733,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورتهای","boundary":[0.6453781723976135,0.5748218297958374,0.6991596817970276,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6201680898666382,0.5748218297958374,0.6403361558914185,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6084033846855164,0.5748218297958374,0.6168067455291748,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.5714285969734192,0.5748218297958374,0.6000000238418579,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5914489030838013},{"x":0.529411792755127,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.529411792755127,0.5760095119476318,0.5630252361297607,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7529411911964417,0.5973871946334839,0.7949579954147339,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۳","boundary":[0.7731092572212219,0.6163895726203918,0.7932773232460022,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6175771951675415},{"x":0.75126051902771,"y":0.6163895726203918},{"x":0.75126051902771,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورتهای","boundary":[0.6974790096282959,0.6175771951675415,0.75126051902771,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6638655662536621,0.6175771951675415,0.6890756487846375,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.6252101063728333,0.6175771951675415,0.6571428775787354,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6342042684555054},{"x":0.583193302154541,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.583193302154541,0.6175771951675415,0.6201680898666382,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۳۰۳","boundary":[0.7714285850524902,0.6413301825523376,0.7932773232460022,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7008403539657593,0.6413301825523376,0.7529411911964417,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6621848940849304,0.6413301825523376,0.6924369931221008,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6413301825523376},{"x":0.653781533241272,"y":0.6413301825523376},{"x":0.653781533241272,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.6413301825523376,0.653781533241272,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.610084056854248,0.6413301825523376,0.6352941393852234,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6579572558403015},{"x":0.529411792755127,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدودیتهای","boundary":[0.529411792755127,0.6425178050994873,0.6016806960105896,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.665083110332489},{"x":0.7949579954147339,"y":0.665083110332489},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7546218633651733,0.665083110332489,0.7949579954147339,0.6781472563743591]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6781472563743591},{"x":0.529411792755127,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.524411792755127,0.5678218297958374,0.7999579954147339,0.6851472563743591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5641329884529114},{"x":0.267226904630661,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.267226904630661,0.5546318292617798,0.2840336263179779,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5534442067146301},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5641329884529114},{"x":0.267226904630661,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.5476318292617798,0.2890336263179779,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5855106711387634},{"x":0.267226904630661,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.267226904630661,0.5760095119476318,0.2857142984867096,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5855106711387634},{"x":0.267226904630661,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.5690095119476318,0.2907142984867096,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"*","boundary":[0.2857142984867096,0.5985748171806335,0.2689075767993927,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.5915748171806335,0.2739075767993927,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6282660365104675},{"x":0.267226904630661,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.267226904630661,0.6199524998664856,0.2840336263179779,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6282660365104675},{"x":0.267226904630661,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.6129524998664856,0.2890336263179779,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6520190238952637},{"x":0.267226904630661,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.267226904630661,0.6413301825523376,0.2840336263179779,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6520190238952637},{"x":0.267226904630661,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.6343301825523376,0.2890336263179779,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2689075767993927,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹۰","boundary":[0.267226904630661,0.6638954877853394,0.2840336263179779,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2689075767993927,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.6568954877853393,0.2890336263179779,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.705463171005249},{"x":0.2840336263179779,"y":0.705463171005249},{"x":0.2840336263179779,"y":0.716152012348175},{"x":0.2655462324619293,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۲","boundary":[0.2655462324619293,0.705463171005249,0.2840336263179779,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.705463171005249},{"x":0.2840336263179779,"y":0.705463171005249},{"x":0.2840336263179779,"y":0.716152012348175},{"x":0.2655462324619293,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.698463171005249,0.2890336263179779,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8168067336082458,0.7030878663063049,0.8235294222831726,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.7260504364967346,0.7030878663063049,0.7949579954147339,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6789916157722473,0.7030878663063049,0.7176470756530762,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.6352941393852234,0.7030878663063049,0.6756302714347839,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7932773232460022,"y":0.745843231678009},{"x":0.7731092572212219,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱۰۴","boundary":[0.7731092572212219,0.7280284762382507,0.7932773232460022,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7280284762382507},{"x":0.75126051902771,"y":0.7280284762382507},{"x":0.75126051902771,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6991596817970276,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتقهای","boundary":[0.6991596817970276,0.7280284762382507,0.75126051902771,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6907563209533691,"y":0.745843231678009},{"x":0.6722689270973206,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.6722689270973206,0.7280284762382507,0.6907563209533691,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6672269105911255,"y":0.745843231678009},{"x":0.6470588445663452,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.6470588445663452,0.7280284762382507,0.6672269105911255,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6436975002288818,"y":0.745843231678009},{"x":0.6084033846855164,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.6084033846855164,0.7280284762382507,0.6436975002288818,0.745843231678009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8235294222831726,"y":0.745843231678009},{"x":0.6084033846855164,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6034033846855164,0.6960878663063049,0.8285294222831726,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۴","boundary":[0.7193277478218079,0.7494061589241028,0.7546218633651733,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6991596817970276,"y":0.764845609664917},{"x":0.658823549747467,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرمولی","boundary":[0.658823549747467,0.7505938410758972,0.6991596817970276,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6521008610725403,"y":0.764845609664917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6285714507102966,0.7505938410758972,0.6521008610725403,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتق","boundary":[0.5882353186607361,0.7505938410758972,0.6218487620353699,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5832353186607361,0.7435938410758972,0.7596218633651733,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7375296950340271},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۲","boundary":[0.26386556029319763,0.7280284762382507,0.2857142984867096,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7375296950340271},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2588655602931976,0.7210284762382507,0.2907142984867096,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۳","boundary":[0.2655462324619293,0.7505938410758972,0.2840336263179779,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.7435938410758972,0.2890336263179779,0.7670950002670288],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/zhLgrXOuFggJLIFf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/VYSuVdWrXWScJSRX.jpg","blurred":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/PyKdwANtoKTCSpYy.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00027688723351775095,0.00013696887133523574,0.9987487465313503,0.9990466455444871]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.12114014476537704},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.707563042640686,0.1223277896642685,0.7378151416778564,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.12114014476537704},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.702563042640686,0.11532778966426849,0.7428151416778564,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20168067514896393,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20168067514896393,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"صفحه","boundary":[0.16974790394306183,0.1223277896642685,0.20168067514896393,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20168067514896393,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20168067514896393,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.11532778966426849,0.20668067514896393,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.15795724093914032},{"x":0.20000000298023224,"y":0.15795724093914032},{"x":0.20000000298023224,"y":0.1674584299325943},{"x":0.17983193695545197,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۳","boundary":[0.17983193695545197,0.15795724093914032,0.20000000298023224,0.1674584299325943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.15795724093914032},{"x":0.20000000298023224,"y":0.15795724093914032},{"x":0.20000000298023224,"y":0.1674584299325943},{"x":0.17983193695545197,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17483193695545196,0.1509572409391403,0.20500000298023224,0.1744584299325943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.18171021342277527},{"x":0.19831933081150055,"y":0.18052256107330322},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1900237500667572},{"x":0.18319328129291534,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۵","boundary":[0.18319328129291534,0.18171021342277527,0.19831933081150055,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.18171021342277527},{"x":0.19831933081150055,"y":0.18052256107330322},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1900237500667572},{"x":0.18319328129291534,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.17471021342277526,0.20331933081150055,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.20308788120746613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.20308788120746613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.21377672255039215},{"x":0.18319328129291534,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.18319328129291534,0.20308788120746613,0.19831933081150055,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.20308788120746613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.20308788120746613},{"x":0.19831933081150055,"y":0.21377672255039215},{"x":0.18319328129291534,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.19608788120746612,0.20331933081150055,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.22684085369110107},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22684085369110107},{"x":0.19831933081150055,"y":0.235154390335083},{"x":0.18319328129291534,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.18319328129291534,0.22684085369110107,0.19831933081150055,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.22684085369110107},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22684085369110107},{"x":0.19831933081150055,"y":0.235154390335083},{"x":0.18319328129291534,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.21984085369110107,0.20331933081150055,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19831933081150055,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2577197253704071},{"x":0.18319328129291534,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.18319328129291534,0.24940617382526398,0.19831933081150055,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19831933081150055,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2577197253704071},{"x":0.18319328129291534,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17819328129291534,0.24240617382526397,0.20331933081150055,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2826603353023529},{"x":0.1747899204492569,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.1747899204492569,0.2719714939594269,0.20000000298023224,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2719714939594269},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2826603353023529},{"x":0.1747899204492569,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.2649714939594269,0.20500000298023224,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6689075827598572,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6689075827598572,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6352941393852234,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۴","boundary":[0.6352941393852234,0.15558195114135742,0.6689075827598572,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6151260733604431,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5596638917922974,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تخمینهای","boundary":[0.5579832196235657,0.15676960349082947,0.6151260733604431,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5529412031173706,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5529412031173706,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5176470875740051,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشی","boundary":[0.5176470875740051,0.15795724093914032,0.5529412031173706,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6689075827598572,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6689075827598572,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6336134672164917,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱۰۴","boundary":[0.6336134672164917,0.17933492362499237,0.6689075827598572,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6151260733604431,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6151260733604431,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5915966629981995,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.5915966629981995,0.17933492362499237,0.6151260733604431,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.17933492362499237},{"x":0.583193302154541,"y":0.17933492362499237},{"x":0.583193302154541,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5697479248046875,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تام","boundary":[0.5697479248046875,0.17933492362499237,0.583193302154541,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5630252361297607,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19833728671073914},{"x":0.556302547454834,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.17933492362499237,0.5630252361297607,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5512605309486389,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"قضية","boundary":[0.5210084319114685,0.17933492362499237,0.5512605309486389,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5126050710678101,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5126050710678101,"y":0.19833728671073914},{"x":0.4756302535533905,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ليوویل","boundary":[0.4756302535533905,0.17933492362499237,0.5126050710678101,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۴","boundary":[0.6336134672164917,0.20190024375915527,0.6689075827598572,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6151260733604431,"y":0.21615201234817505},{"x":0.583193302154541,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"قضية","boundary":[0.583193302154541,0.20308788120746613,0.6151260733604431,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5764706134796143,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5394958257675171,0.20427553355693817,0.5764706134796143,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.20427553355693817},{"x":0.529411792755127,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5109243988990784,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جبر","boundary":[0.5092437267303467,0.20427553355693817,0.5310924649238586,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۴","boundary":[0.6336134672164917,0.22446556389331818,0.6689075827598572,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24346792697906494},{"x":0.583193302154541,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنباله","boundary":[0.583193302154541,0.22446556389331818,0.6168067455291748,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.22446556389331818},{"x":0.583193302154541,"y":0.22446556389331818},{"x":0.583193302154541,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5630252361297607,0.22446556389331818,0.583193302154541,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.5277311205863953,0.22446556389331818,0.5512605309486389,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.5008403658866882,0.22446556389331818,0.5226891040802002,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5008403658866882,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24346792697906494},{"x":0.462184876203537,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.462184876203537,0.22446556389331818,0.5008403658866882,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45210084319114685,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4470588266849518,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.22446556389331818,0.45210084319114685,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.22446556389331818},{"x":0.440336138010025,"y":0.22446556389331818},{"x":0.440336138010025,"y":0.24346792697906494},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتقهای","boundary":[0.38823530077934265,0.22446556389331818,0.440336138010025,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3815126121044159,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3630252182483673,0.22446556389331818,0.3815126121044159,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۶۰۱۰۴","boundary":[0.6336134672164917,0.24821852147579193,0.6689075827598572,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26603326201438904},{"x":0.578151285648346,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.578151285648346,0.24821852147579193,0.6134454011917114,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5428571701049805,0.24821852147579193,0.5697479248046875,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.24821852147579193},{"x":0.534453809261322,"y":0.24821852147579193},{"x":0.534453809261322,"y":0.2672209143638611},{"x":0.507563054561615,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانی","boundary":[0.507563054561615,0.24821852147579193,0.534453809261322,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24821852147579193},{"x":0.49915966391563416,"y":0.24821852147579193},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2672209143638611},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.48235294222831726,0.24821852147579193,0.49915966391563416,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2672209143638611},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تمامر","boundary":[0.44873949885368347,0.24940617382526398,0.4756302535533905,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4470588266849518,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2672209143638611},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"يخت","boundary":[0.41680672764778137,0.24940617382526398,0.4470588266849518,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6689075827598572,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3630252182483673,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3563445460796356,0.1509572409391403,0.6755882549285889,0.27303326201438904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷.۱.۴","boundary":[0.6336134672164917,0.2695961892604828,0.6689075827598572,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6134454011917114,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5798319578170776,0.27078384160995483,0.6134454011917114,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سریهای","boundary":[0.5277311205863953,0.27078384160995483,0.5731092691421509,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5193277597427368,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانی","boundary":[0.4907563030719757,0.27078384160995483,0.5210084319114685,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2719714939594269},{"x":0.48403361439704895,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2874109148979187},{"x":0.43697479367256165,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.43529412150382996,0.2719714939594269,0.48403361439704895,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6689075827598572,0.294536828994751,0.7092437148094177,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.31591448187828064},{"x":0.707563042640686,"y":0.31591448187828064},{"x":0.707563042640686,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.6873949766159058,0.31591448187828064,0.707563042640686,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"صفرهای","boundary":[0.6151260733604431,0.3171021342277527,0.6672269105911255,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5882353186607361,0.3171021342277527,0.6067227125167847,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3349168598651886},{"x":0.556302547454834,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"تماسر","boundary":[0.556302547454834,0.3171021342277527,0.5815126299858093,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخت","boundary":[0.5210084319114685,0.3171021342277527,0.5529412031173706,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33372920751571655},{"x":0.43697479367256165,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.43029412150382995,0.26378384160995483,0.7142437148094177,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۴","boundary":[0.6352941393852234,0.33847981691360474,0.6689075827598572,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6151260733604431,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.5915966629981995,0.33847981691360474,0.6151260733604431,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5882353186607361,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5394958257675171,0.33847981691360474,0.5882353186607361,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5142857432365417,0.33847981691360474,0.5327731370925903,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.33847981691360474},{"x":0.507563054561615,"y":0.33847981691360474},{"x":0.507563054561615,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تما","boundary":[0.4924369752407074,0.33847981691360474,0.507563054561615,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35866984724998474},{"x":0.44873949885368347,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مریخت","boundary":[0.44873949885368347,0.33847981691360474,0.4924369752407074,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۴","boundary":[0.6352941393852234,0.36104512214660645,0.6689075827598572,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5663865804672241,0.36104512214660645,0.6184874176979065,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5495798587799072,0.36104512214660645,0.5647059082984924,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.4957983195781708,0.36104512214660645,0.5361344814300537,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3622327744960785},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3622327744960785},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3776721954345703},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.3622327744960785,0.48739495873451233,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.45210084319114685,0.3622327744960785,0.4756302535533905,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3622327744960785},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3622327744960785},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3776721954345703},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.40336135029792786,0.3622327744960785,0.45042017102241516,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3776721954345703},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.38991597294807434,0.3622327744960785,0.3983193337917328,0.3776721954345703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3776721954345703},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.38491597294807434,0.33147981691360473,0.6739075827598572,0.3846721954345703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۴","boundary":[0.6336134672164917,0.3847981095314026,0.6689075827598572,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40142518281936646},{"x":0.578151285648346,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکتایی","boundary":[0.5764706134796143,0.3847981095314026,0.6151260733604431,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.5428571701049805,0.38598576188087463,0.5697479248046875,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.4941176474094391,0.38598576188087463,0.5361344814300537,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41092637181282043},{"x":0.707563042640686,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6689075827598572,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6705882549285889,0.4097387194633484,0.707563042640686,0.4251781404018402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7092437148094177,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4891176474094391,0.3777981095314026,0.7142437148094177,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.294536828994751},{"x":0.19831933081150055,"y":0.294536828994751},{"x":0.19831933081150055,"y":0.30641329288482666},{"x":0.1747899204492569,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.1731092482805252,0.294536828994751,0.19831933081150055,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.294536828994751},{"x":0.19831933081150055,"y":0.294536828994751},{"x":0.19831933081150055,"y":0.30641329288482666},{"x":0.1747899204492569,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.28753682899475097,0.20331933081150055,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.31828978657722473},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3171021342277527},{"x":0.19831933081150055,"y":0.32897862792015076},{"x":0.1731092482805252,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۰۶","boundary":[0.1731092482805252,0.31828978657722473,0.19831933081150055,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.31828978657722473},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3171021342277527},{"x":0.19831933081150055,"y":0.32897862792015076},{"x":0.1731092482805252,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.3112897865772247,0.20331933081150055,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1731092482805252,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۶","boundary":[0.1731092482805252,0.34085512161254883,0.19831933081150055,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1731092482805252,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.3338551216125488,0.20331933081150055,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.36342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.36342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3729216158390045},{"x":0.1747899204492569,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۰۷","boundary":[0.1747899204492569,0.36342042684555054,0.19831933081150055,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.36342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.36342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3729216158390045},{"x":0.1747899204492569,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.35642042684555053,0.20331933081150055,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.3871733844280243},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3871733844280243},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3978622257709503},{"x":0.1747899204492569,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.1747899204492569,0.3871733844280243,0.19831933081150055,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.3871733844280243},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3871733844280243},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3978622257709503},{"x":0.1747899204492569,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.3801733844280243,0.20331933081150055,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.4524940550327301},{"x":0.19831933081150055,"y":0.45130640268325806},{"x":0.19831933081150055,"y":0.46318289637565613},{"x":0.1731092482805252,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.17142857611179352,0.4524940550327301,0.19831933081150055,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.4524940550327301},{"x":0.19831933081150055,"y":0.45130640268325806},{"x":0.19831933081150055,"y":0.46318289637565613},{"x":0.1731092482805252,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.4454940550327301,0.20331933081150055,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.47624704241752625},{"x":0.19831933081150055,"y":0.47624704241752625},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4857482314109802},{"x":0.1731092482805252,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۳","boundary":[0.1731092482805252,0.47624704241752625,0.19831933081150055,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.47624704241752625},{"x":0.19831933081150055,"y":0.47624704241752625},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4857482314109802},{"x":0.1731092482805252,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.46924704241752624,0.20331933081150055,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.4976246953010559},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4976246953010559},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5095011591911316},{"x":0.1747899204492569,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.1747899204492569,0.4976246953010559,0.20000000298023224,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.4976246953010559},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4976246953010559},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5095011591911316},{"x":0.1747899204492569,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.4906246953010559,0.20500000298023224,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.521377682685852},{"x":0.19663865864276886,"y":0.521377682685852},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5320665240287781},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.17142857611179352,0.521377682685852,0.19663865864276886,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.521377682685852},{"x":0.19663865864276886,"y":0.521377682685852},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5320665240287781},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.514377682685852,0.20163865864276886,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5546318292617798},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.16974790394306183,0.5439429879188538,0.19831933081150055,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5439429879188538},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5546318292617798},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.5369429879188538,0.20331933081150055,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.5665082931518555},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5665082931518555},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5795724391937256},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.17142857611179352,0.5665082931518555,0.19663865864276886,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.5665082931518555},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5665082931518555},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5795724391937256},{"x":0.17142857611179352,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.5595082931518555,0.20163865864276886,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.5902612805366516},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5902612805366516},{"x":0.19831933081150055,"y":0.599762499332428},{"x":0.17142857611179352,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.17142857611179352,0.5902612805366516,0.19831933081150055,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.5902612805366516},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5902612805366516},{"x":0.19831933081150055,"y":0.599762499332428},{"x":0.17142857611179352,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.5832612805366516,0.20331933081150055,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.729411780834198,0.4477434754371643,0.7378151416778564,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44655582308769226},{"x":0.707563042640686,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6336134672164917,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکینگیهای","boundary":[0.6336134672164917,0.4477434754371643,0.707563042640686,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.450118750333786},{"x":0.6268907785415649,"y":0.450118750333786},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4679335057735443},{"x":0.605042040348053,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.6033613681793213,0.450118750333786,0.6268907785415649,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.450118750333786},{"x":0.5966386795043945,"y":0.450118750333786},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.450118750333786,0.5966386795043945,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.45130640268325806},{"x":0.583193302154541,"y":0.450118750333786},{"x":0.583193302154541,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5529412031173706,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5529412031173706,0.45130640268325806,0.583193302154541,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5159664154052734,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوران","boundary":[0.5159664154052734,0.4524940550327301,0.5462185144424438,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.47387173771858215},{"x":0.707563042640686,"y":0.47387173771858215},{"x":0.707563042640686,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.6873949766159058,0.47387173771858215,0.707563042640686,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6386554837226868,0.47387173771858215,0.6655462384223938,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"تبع","boundary":[0.6151260733604431,0.47387173771858215,0.6336134672164917,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"تم","boundary":[0.5949580073356628,0.47387173771858215,0.6084033846855164,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مریخت","boundary":[0.5478991866111755,0.47387173771858215,0.5915966629981995,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5243697762489319,0.47387173771858215,0.5394958257675171,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5193277597427368,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نزدیکی","boundary":[0.4789915978908539,0.47387173771858215,0.5193277597427368,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.47387173771858215},{"x":0.47058823704719543,"y":0.47387173771858215},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکینگی","boundary":[0.4268907606601715,0.47387173771858215,0.47058823704719543,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.47387173771858215},{"x":0.42016807198524475,"y":0.47387173771858215},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4928741157054901},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.40168067812919617,0.47387173771858215,0.42016807198524475,0.4928741157054901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49168646335601807},{"x":0.40168067812919617,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3950000059604645,0.44668170738220214,0.7444958138465881,0.4986864633560181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۵","boundary":[0.6352941393852234,0.4952494204044342,0.6689075827598572,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکینگیهای","boundary":[0.5529412031173706,0.49643704295158386,0.6151260733604431,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.5277311205863953,0.49643704295158386,0.5445378422737122,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۵","boundary":[0.6352941393852234,0.5201900005340576,0.6689075827598572,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5966386795043945,0.5201900005340576,0.6151260733604431,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.521377682685852},{"x":0.5932773351669312,"y":0.521377682685852},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5391923785209656},{"x":0.561344563961029,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تمامر","boundary":[0.561344563961029,0.521377682685852,0.5932773351669312,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.521377682685852},{"x":0.5596638917922974,"y":0.521377682685852},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5391923785209656},{"x":0.529411792755127,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"يخت","boundary":[0.529411792755127,0.521377682685852,0.5596638917922974,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.521377682685852},{"x":0.5210084319114685,"y":0.521377682685852},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5109243988990784,0.521377682685852,0.5210084319114685,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.521377682685852},{"x":0.5042017102241516,"y":0.521377682685852},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.4789915978908539,0.521377682685852,0.5042017102241516,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.521377682685852},{"x":0.46722689270973206,"y":0.521377682685852},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حفره","boundary":[0.4436974823474884,0.521377682685852,0.46722689270973206,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.521377682685852},{"x":0.4436974823474884,"y":0.521377682685852},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.4268907606601715,0.521377682685852,0.4436974823474884,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۵","boundary":[0.6336134672164917,0.5415676832199097,0.6689075827598572,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.5882353186607361,0.5415676832199097,0.6117647290229797,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5596638917922974,0.5415676832199097,0.5882353186607361,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکینگیها","boundary":[0.5025210380554199,0.5415676832199097,0.5512605309486389,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۱.۵","boundary":[0.6352941393852234,0.5641329884529114,0.6689075827598572,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکینگیهای","boundary":[0.5529412031173706,0.5641329884529114,0.6151260733604431,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5831353664398193},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداشتنی","boundary":[0.49915966391563416,0.5641329884529114,0.5445378422737122,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5831353664398193},{"x":0.489075630903244,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.489075630903244,0.5641329884529114,0.4941176474094391,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5831353664398193},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قطبها","boundary":[0.44873949885368347,0.5641329884529114,0.48067227005958557,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5641329884529114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5641329884529114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.5641329884529114,0.45042017102241516,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5641329884529114},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5641329884529114},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.5641329884529114,0.43697479367256165,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5831353664398193},{"x":0.364705890417099,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکینگیهای","boundary":[0.364705890417099,0.5641329884529114,0.4252100884914398,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5641329884529114},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5641329884529114},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.3176470696926117,0.5641329884529114,0.35630252957344055,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۵","boundary":[0.6336134672164917,0.5866983532905579,0.6689075827598572,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6045130491256714},{"x":0.583193302154541,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"قضية","boundary":[0.583193302154541,0.5878859758377075,0.6134454011917114,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تكینگیهای","boundary":[0.5142857432365417,0.5878859758377075,0.5764706134796143,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6045130491256714},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برداشتنی","boundary":[0.45378151535987854,0.5878859758377075,0.5058823823928833,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.589073657989502},{"x":0.4453781545162201,"y":0.589073657989502},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریمان","boundary":[0.4151260554790497,0.589073657989502,0.4453781545162201,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۶۱۰۵","boundary":[0.63193279504776,0.6104512810707092,0.6689075827598572,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قضية","boundary":[0.583193302154541,0.6104512810707092,0.6151260733604431,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6104512810707092},{"x":0.578151285648346,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"كازورتی","boundary":[0.534453809261322,0.6104512810707092,0.578151285648346,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5243697762489319,0.6116389632225037,0.5310924649238586,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"وایر","boundary":[0.5042017102241516,0.6116389632225037,0.5226891040802002,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"شتراس","boundary":[0.4722689092159271,0.6116389632225037,0.5042017102241516,0.6270784139633179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579},{"languageCode":"ar","confidence":0.15000000596046448}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.31096639752388,0.4906246953010559,0.6755882549285889,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷.۱.۵","boundary":[0.6336134672164917,0.6342042684555054,0.6689075827598572,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.5932773351669312,0.6342042684555054,0.6184874176979065,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5697479248046875,0.6353919506072998,0.5882353186607361,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.5260504484176636,0.6353919506072998,0.5579832196235657,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7109243869781494,"y":0.673396646976471},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6672269105911255,0.6591448783874512,0.7109243869781494,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6793349385261536},{"x":0.707563042640686,"y":0.6793349385261536},{"x":0.707563042640686,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.6873949766159058,0.6793349385261536,0.707563042640686,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بسط","boundary":[0.6386554837226868,0.6793349385261536,0.6672269105911255,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حول","boundary":[0.6067227125167847,0.6793349385261536,0.6302521228790283,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکینگیها","boundary":[0.5512605309486389,0.6793349385261536,0.5983193516731262,0.6971496343612671]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5210504484176636,0.6272042684555054,0.7176050591468811,0.7041496343612671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۵","boundary":[0.6352941393852234,0.7019002437591553,0.6689075827598572,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5865546464920044,0.7042755484580994,0.6134454011917114,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7042755484580994},{"x":0.578151285648346,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوران","boundary":[0.5529412031173706,0.7042755484580994,0.5798319578170776,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6689075827598572,"y":0.724465548992157},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۵","boundary":[0.6352941393852234,0.7256532311439514,0.6689075827598572,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.724465548992157},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همگرایی","boundary":[0.5663865804672241,0.7256532311439514,0.6134454011917114,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5310924649238586,0.7256532311439514,0.5579832196235657,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7422803044319153},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوطرفه","boundary":[0.48235294222831726,0.7256532311439514,0.5226891040802002,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامتناهی","boundary":[0.4252100884914398,0.7268408536911011,0.4739495813846588,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7636579275131226},{"x":0.63193279504776,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۵","boundary":[0.63193279504776,0.7470308542251587,0.6689075827598572,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طوق","boundary":[0.5882353186607361,0.7470308542251587,0.6134454011917114,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همگرایی","boundary":[0.5327731370925903,0.7482185363769531,0.5798319578170776,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4202100884914398,0.6972755484580994,0.6755882549285889,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6128265857696533},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6128265857696533},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6235154271125793},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.16974790394306183,0.6128265857696533,0.19831933081150055,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6128265857696533},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6128265857696533},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6235154271125793},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.6058265857696533,0.20331933081150055,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6365795731544495},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6353919506072998},{"x":0.19831933081150055,"y":0.646080732345581},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.16974790394306183,0.6365795731544495,0.19831933081150055,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6365795731544495},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6353919506072998},{"x":0.19831933081150055,"y":0.646080732345581},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.6295795731544495,0.20331933081150055,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6686460971832275},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.17142857611179352,0.6579572558403015,0.19831933081150055,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6579572558403015},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6686460971832275},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.6509572558403015,0.20331933081150055,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6817102432250977},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6817102432250977},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6923990249633789},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.16974790394306183,0.6817102432250977,0.19831933081150055,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.6817102432250977},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6817102432250977},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6923990249633789},{"x":0.16974790394306183,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.6747102432250977,0.20331933081150055,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7149643898010254},{"x":0.1747899204492569,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.1747899204492569,0.705463171005249,0.19831933081150055,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7149643898010254},{"x":0.1747899204492569,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.698463171005249,0.20331933081150055,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.7292161583900452},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7292161583900452},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7375296950340271},{"x":0.1731092482805252,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۸","boundary":[0.1731092482805252,0.7292161583900452,0.19831933081150055,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.7292161583900452},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7292161583900452},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7375296950340271},{"x":0.1731092482805252,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.7222161583900452,0.20331933081150055,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7589073777198792},{"x":0.1747899204492569,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.1747899204492569,0.7505938410758972,0.19831933081150055,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7589073777198792},{"x":0.1747899204492569,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.7435938410758972,0.20331933081150055,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7850356101989746},{"x":0.46890756487846375,"y":0.783847987651825},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شش","boundary":[0.4470588266849518,0.7850356101989746,0.46890756487846375,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7850356101989746},{"x":0.46890756487846375,"y":0.783847987651825},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7957244515419006},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4420588266849518,0.7780356101989746,0.47390756487846375,0.8027244515419006],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/YZFnCadJIBvVMtXY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/vrhwdMRZdtqXbUsa.jpg","blurred":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/sqnnlvMzVruIAifJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004209448730244356,0.00013555836670472331,0.9986075135759946,0.9990480560225716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7949579954147339,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7949579954147339,0.1223277896642685,0.8235294222831726,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7949579954147339,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7899579954147339,0.11532778966426849,0.8285294222831726,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2571428716182709,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.2554621994495392,0.12114014476537704,0.289075642824173,0.13064132630825043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2571428716182709,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.11414014476537704,0.294075642824173,0.13764132630825043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.15795724093914032},{"x":0.2823529541492462,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2823529541492462,"y":0.1674584299325943},{"x":0.26050421595573425,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۲۰","boundary":[0.25882354378700256,0.15795724093914032,0.2823529541492462,0.1674584299325943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.15795724093914032},{"x":0.2823529541492462,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2823529541492462,"y":0.1674584299325943},{"x":0.26050421595573425,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.1509572409391403,0.2873529541492462,0.1744584299325943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2840336263179779,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2840336263179779,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۲۰","boundary":[0.2571428716182709,0.18052256107330322,0.2840336263179779,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2840336263179779,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2840336263179779,"y":0.1900237500667572},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.17352256107330322,0.2890336263179779,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2840336263179779,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2571428716182709,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۲۰","boundary":[0.2571428716182709,0.20308788120746613,0.2840336263179779,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2840336263179779,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2571428716182709,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.19608788120746612,0.2890336263179779,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2840336263179779,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2571428716182709,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.2571428716182709,0.22565320134162903,0.2840336263179779,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2840336263179779,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2571428716182709,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.21865320134162902,0.2890336263179779,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2857142984867096,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.2571428716182709,0.24821852147579193,0.2857142984867096,0.2600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2857142984867096,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.24121852147579192,0.2907142984867096,0.2670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2840336263179779,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.2571428716182709,0.2719714939594269,0.2840336263179779,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2840336263179779,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.2649714939594269,0.2890336263179779,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.294536828994751},{"x":0.2840336263179779,"y":0.294536828994751},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.2554621994495392,0.294536828994751,0.2840336263179779,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.294536828994751},{"x":0.2840336263179779,"y":0.294536828994751},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.28753682899475097,0.2890336263179779,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7546218633651733,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.15676960349082947,0.7546218633651733,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6991596817970276,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکتایی","boundary":[0.6621848940849304,0.15676960349082947,0.7008403539657593,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.15795724093914032},{"x":0.653781533241272,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6268907785415649,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بسط","boundary":[0.6268907785415649,0.15795724093914032,0.6554622054100037,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6184874176979065,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5932773351669312,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوران","boundary":[0.5915966629981995,0.15795724093914032,0.6184874176979065,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۲.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.17814727127552032,0.7546218633651733,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.6672269105911255,0.17814727127552032,0.6991596817970276,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.17814727127552032},{"x":0.658823549747467,"y":0.17814727127552032},{"x":0.658823549747467,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.6218487620353699,0.17814727127552032,0.658823549747467,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6168067455291748,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6168067455291748,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5815126299858093,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"گوشی","boundary":[0.5815126299858093,0.17814727127552032,0.6168067455291748,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5731092691421509,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5731092691421509,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.17933492362499237,0.5731092691421509,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5176470875740051,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طوق","boundary":[0.5176470875740051,0.17933492362499237,0.5428571701049805,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶.۲.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.20190024375915527,0.7546218633651733,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6705882549285889,0.20190024375915527,0.6991596817970276,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6134454011917114,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسطهای","boundary":[0.6134454011917114,0.20190024375915527,0.6638655662536621,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.20308788120746613},{"x":0.605042040348053,"y":0.20308788120746613},{"x":0.605042040348053,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوران","boundary":[0.5798319578170776,0.20308788120746613,0.605042040348053,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷.۲.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.22327791154384613,0.7546218633651733,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.6773109436035156,0.22327791154384613,0.7008403539657593,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تمامر","boundary":[0.6420168280601501,0.22327791154384613,0.6739495992660522,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یخت","boundary":[0.6117647290229797,0.22327791154384613,0.6403361558914185,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5966386795043945,0.22327791154384613,0.6016806960105896,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکینگیهای","boundary":[0.5260504484176636,0.22327791154384613,0.5882353186607361,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.5008403658866882,0.22327791154384613,0.5193277597427368,0.24346792697906494]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5008403658866882,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49584036588668823,0.1509572409391403,0.7596218633651733,0.2492802895307541],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7546218633651733,"y":0.244655579328537},{"x":0.7546218633651733,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸.۲.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.24584323167800903,0.7546218633651733,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6739495992660522,0.24584323167800903,0.6974790096282959,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6470588445663452,0.24584323167800903,0.6739495992660522,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5882353186607361,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکینگیها","boundary":[0.5882353186607361,0.24703088402748108,0.6352941393852234,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.24703088402748108,0.5798319578170776,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5680672526359558,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5411764979362488,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5411764979362488,0.24703088402748108,0.5680672526359558,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5327731370925903,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوران","boundary":[0.5058823823928833,0.24703088402748108,0.5327731370925903,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7966386675834656,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7529411911964417,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7529411911964417,0.2719714939594269,0.7966386675834656,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7932773232460022,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7714285850524902,0.29334917664527893,0.7932773232460022,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.29334917664527893},{"x":0.75126051902771,"y":0.29334917664527893},{"x":0.75126051902771,"y":0.30878859758377075},{"x":0.729411780834198,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.729411780834198,0.29334917664527893,0.75126051902771,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7210084199905396,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6974790096282959,0.29334917664527893,0.7210084199905396,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6789916157722473,0.29334917664527893,0.6890756487846375,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.294536828994751},{"x":0.6739495992660522,"y":0.294536828994751},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بسط","boundary":[0.6470588445663452,0.294536828994751,0.6739495992660522,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.294536828994751},{"x":0.6386554837226868,"y":0.294536828994751},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوران","boundary":[0.6117647290229797,0.294536828994751,0.6386554837226868,0.30878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7949579954147339,"y":0.244655579328537},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3076009452342987},{"x":0.507563054561615,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5008823823928833,0.24003088402748107,0.8016386675834656,0.3146009452342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.6605042219161987,0.31591448187828064,0.6991596817970276,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6521008610725403,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6184874176979065,0.3171021342277527,0.6521008610725403,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3171021342277527},{"x":0.610084056854248,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5915966629981995,0.3171021342277527,0.6117647290229797,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.33847981691360474,0.7546218633651733,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6705882549285889,0.33847981691360474,0.6991596817970276,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6201680898666382,0.33847981691360474,0.6638655662536621,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.5714285969734192,0.3396674692630768,0.6117647290229797,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بسط","boundary":[0.5361344814300537,0.3396674692630768,0.5630252361297607,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لوران","boundary":[0.5025210380554199,0.3396674692630768,0.5277311205863953,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7949579954147339,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7949579954147339,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7546218633651733,0.36342042684555054,0.7949579954147339,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7731092572212219,0.3847981095314026,0.7932773232460022,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3847981095314026},{"x":0.75126051902771,"y":0.3847981095314026},{"x":0.75126051902771,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حساب","boundary":[0.7126050591468811,0.3847981095314026,0.75126051902771,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3847981095314026},{"x":0.702521026134491,"y":0.3847981095314026},{"x":0.702521026134491,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.6773109436035156,0.3847981095314026,0.702521026134491,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6621848940849304,0.3847981095314026,0.6739495992660522,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.4049881100654602,0.7546218633651733,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4228028357028961},{"x":0.658823549747467,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابعهای","boundary":[0.658823549747467,0.4049881100654602,0.6991596817970276,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6470588445663452,0.4049881100654602,0.6504201889038086,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6184874176979065,0.4049881100654602,0.6369748115539551,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکینگی","boundary":[0.5731092691421509,0.4049881100654602,0.6168067455291748,0.4228028357028961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7949579954147339,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4975210380554199,0.30891448187828063,0.8016386675834656,0.4298028357028961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7008403539657593,"y":0.43111640214920044},{"x":0.702521026134491,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6689075827598572,0.4323040246963501,0.702521026134491,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۴.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.45368170738220215,0.7546218633651733,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"قضية","boundary":[0.6689075827598572,0.45368170738220215,0.6991596817970276,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46674585342407227},{"x":0.63193279504776,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.63193279504776,0.45368170738220215,0.6638655662536621,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6201680898666382,0.45368170738220215,0.6302521228790283,0.46674585342407227]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4299287497997284},{"x":0.756302535533905,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6134874176979065,0.42649167704582214,0.761302535533905,0.4749335057735443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱.۳.۵","boundary":[0.7210084199905396,0.3171021342277527,0.7546218633651733,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.3101021342277527,0.7596218633651733,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.2571428716182709,0.3171021342277527,0.2823529541492462,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.3101021342277527,0.2873529541492462,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2857142984867096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2840336263179779,"y":0.35154393315315247},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.26050421595573425,0.3396674692630768,0.2840336263179779,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2857142984867096,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2840336263179779,"y":0.35154393315315247},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25550421595573425,0.3326674692630768,0.2890336263179779,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3729216158390045},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.25882354378700256,0.3622327744960785,0.2823529541492462,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3729216158390045},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.3552327744960785,0.2873529541492462,0.3799216158390045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2840336263179779,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2571428716182709,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.2571428716182709,0.3847981095314026,0.2840336263179779,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2840336263179779,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2571428716182709,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.3777981095314026,0.2890336263179779,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2857142984867096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2857142984867096,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2571428716182709,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.2571428716182709,0.40855106711387634,0.2857142984867096,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2857142984867096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2857142984867096,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2571428716182709,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.40155106711387634,0.2907142984867096,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲.۴.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.43111640214920044,0.7546218633651733,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.42411640214920043,0.7596218633651733,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4323040246963501},{"x":0.658823549747467,"y":0.43111640214920044},{"x":0.658823549747467,"y":0.4406175911426544},{"x":0.63193279504776,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.6302521228790283,0.4323040246963501,0.658823549747467,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4323040246963501},{"x":0.658823549747467,"y":0.43111640214920044},{"x":0.658823549747467,"y":0.4406175911426544},{"x":0.63193279504776,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6252521228790283,0.4253040246963501,0.663823549747467,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4406175911426544},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.25882354378700256,0.4299287497997284,0.2840336263179779,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4406175911426544},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.4229287497997284,0.2890336263179779,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2840336263179779,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.25882354378700256,0.45368170738220215,0.2857142984867096,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2840336263179779,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.44668170738220214,0.2907142984867096,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۴.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.47624704241752625,0.7546218633651733,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.6705882549285889,0.47624704241752625,0.6991596817970276,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4869358539581299},{"x":0.658823549747467,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.658823549747467,0.47624704241752625,0.6689075827598572,0.4869358539581299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48812350630760193},{"x":0.658823549747467,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.653823549747467,0.46924704241752624,0.7596218633651733,0.49512350630760193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2873949706554413,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2571428716182709,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.2571428716182709,0.4774346649646759,0.2873949706554413,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2857142984867096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2873949706554413,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2571428716182709,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.4704346649646759,0.2923949706554413,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5},{"x":0.2840336263179779,"y":0.510688841342926},{"x":0.2571428716182709,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.2571428716182709,0.49881234765052795,0.2840336263179779,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5},{"x":0.2840336263179779,"y":0.510688841342926},{"x":0.2571428716182709,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.49181234765052795,0.2890336263179779,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5332541465759277},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.25882354378700256,0.5225653052330017,0.2857142984867096,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5332541465759277},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.5155653052330017,0.2907142984867096,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5546318292617798},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.25882354378700256,0.5451306700706482,0.2840336263179779,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5546318292617798},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.5381306700706482,0.2890336263179779,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.2571428716182709,0.5653206706047058,0.2840336263179779,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.5583206706047058,0.2890336263179779,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.589073657989502},{"x":0.2840336263179779,"y":0.589073657989502},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.2571428716182709,0.589073657989502,0.2840336263179779,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.589073657989502},{"x":0.2840336263179779,"y":0.589073657989502},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.582073657989502,0.2890336263179779,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6235154271125793},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.2571428716182709,0.6140142679214478,0.2857142984867096,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6235154271125793},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.6070142679214477,0.2907142984867096,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۴.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.4976246953010559,0.7546218633651733,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5154394507408142},{"x":0.653781533241272,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.653781533241272,0.4976246953010559,0.6991596817970276,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6403361558914185,0.4976246953010559,0.6453781723976135,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4976246953010559},{"x":0.63193279504776,"y":0.4976246953010559},{"x":0.63193279504776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.6084033846855164,0.4976246953010559,0.63193279504776,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5154394507408142},{"x":0.556302547454834,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.556302547454834,0.4976246953010559,0.6000000238418579,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خم","boundary":[0.5310924649238586,0.49881234765052795,0.5478991866111755,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5154394507408142},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حول","boundary":[0.49747899174690247,0.49881234765052795,0.5226891040802002,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5154394507408142},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.46554622054100037,0.49881234765052795,0.4907563030719757,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.۴.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.5225653052330017,0.7546218633651733,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5356294512748718},{"x":0.680672287940979,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.680672287940979,0.5225653052330017,0.6991596817970276,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.6403361558914185,0.5225653052330017,0.6705882549285889,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5225653052330017},{"x":0.63193279504776,"y":0.5225653052330017},{"x":0.63193279504776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.6016806960105896,0.5225653052330017,0.63193279504776,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.5647059082984924,0.5225653052330017,0.5932773351669312,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5512605309486389,0.5225653052330017,0.5630252361297607,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7546218633651733,"y":0.559382438659668},{"x":0.7193277478218079,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷.۴.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.5451306700706482,0.7546218633651733,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6991596817970276,"y":0.559382438659668},{"x":0.6722689270973206,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6722689270973206,0.5451306700706482,0.6991596817970276,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6638655662536621,"y":0.559382438659668},{"x":0.6218487620353699,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6218487620353699,0.5451306700706482,0.6638655662536621,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6151260733604431,"y":0.559382438659668},{"x":0.5865546464920044,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.5865546464920044,0.5451306700706482,0.6151260733604431,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5451306700706482},{"x":0.583193302154541,"y":0.5451306700706482},{"x":0.583193302154541,"y":0.559382438659668},{"x":0.5714285969734192,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5714285969734192,0.5451306700706482,0.583193302154541,0.559382438659668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7546218633651733,"y":0.559382438659668},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46054622054100036,0.4906246953010559,0.7596218633651733,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸.۴.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.5665082931518555,0.7546218633651733,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6672269105911255,0.5676959753036499,0.6991596817970276,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6168067455291748,0.5676959753036499,0.6571428775787354,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سریهای","boundary":[0.5630252361297607,0.5676959753036499,0.6084033846855164,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5819477438926697},{"x":0.529411792755127,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوران","boundary":[0.529411792755127,0.5676959753036499,0.5546218752861023,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.5676959753036499,0.5210084319114685,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.4789915978908539,0.5676959753036499,0.5109243988990784,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5819477438926697},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.46722689270973206,0.5676959753036499,0.4789915978908539,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7529411911964417,0.5914489030838013,0.7932773232460022,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7714285850524902,0.6092636585235596,0.7932773232460022,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.7176470756530762,0.6104512810707092,0.7546218633651733,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.6840336322784424,0.6104512810707092,0.7126050591468811,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6104512810707092},{"x":0.680672287940979,"y":0.6104512810707092},{"x":0.680672287940979,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6672269105911255,0.6104512810707092,0.680672287940979,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.6104512810707092,0.6605042219161987,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6000000238418579,0.6104512810707092,0.6420168280601501,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6282660365104675},{"x":0.534453809261322,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتگرالهای","boundary":[0.534453809261322,0.6116389632225037,0.5915966629981995,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6282660365104675},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معین","boundary":[0.49915966391563416,0.6116389632225037,0.5260504484176636,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6282660365104675},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.6116389632225037,0.4907563030719757,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعها","boundary":[0.4285714328289032,0.6128265857696533,0.4789915978908539,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4235714328289032,0.5606959753036499,0.7982773232460022,0.6340784139633179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.6330166459083557,0.7546218633651733,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6554622054100037,0.6342042684555054,0.6991596817970276,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتگرالهای","boundary":[0.5915966629981995,0.6342042684555054,0.6487395167350769,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6353919506072998},{"x":0.583193302154541,"y":0.6353919506072998},{"x":0.583193302154541,"y":0.6508313417434692},{"x":0.556302547454834,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معین","boundary":[0.556302547454834,0.6353919506072998,0.583193302154541,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.6567695736885071,0.7546218633651733,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6756302714347839,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6756302714347839,0.6579572558403015,0.6991596817970276,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6672269105911255,"y":0.673396646976471},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6268907785415649,0.6591448783874512,0.6672269105911255,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۵.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.6805225610733032,0.7546218633651733,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6805225610733032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6805225610733032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مختلط","boundary":[0.6621848940849304,0.6805225610733032,0.702521026134491,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6805225610733032},{"x":0.658823549747467,"y":0.6805225610733032},{"x":0.658823549747467,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6302521228790283,0.6805225610733032,0.658823549747467,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتگرالده","boundary":[0.5714285969734192,0.6805225610733032,0.6168067455291748,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۵.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.7030878663063049,0.7546218633651733,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثالی","boundary":[0.6672269105911255,0.7042755484580994,0.6991596817970276,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6487395167350769,0.7042755484580994,0.6605042219161987,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسیرهای","boundary":[0.5915966629981995,0.7042755484580994,0.6453781723976135,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.705463171005249},{"x":0.5848739743232727,"y":0.705463171005249},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.5445378422737122,0.705463171005249,0.5848739743232727,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.705463171005249},{"x":0.5462185144424438,"y":0.705463171005249},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5361344814300537,0.705463171005249,0.5462185144424438,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۵.۵","boundary":[0.7193277478218079,0.7268408536911011,0.7546218633651733,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6890756487846375,0.7256532311439514,0.6991596817970276,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6672269105911255,0.7256532311439514,0.6840336322784424,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7256532311439514},{"x":0.658823549747467,"y":0.7256532311439514},{"x":0.658823549747467,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بردن","boundary":[0.6352941393852234,0.7256532311439514,0.658823549747467,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.5882353186607361,0.7256532311439514,0.6268907785415649,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاذب","boundary":[0.5495798587799072,0.7256532311439514,0.5815126299858093,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.5042017102241516,0.7256532311439514,0.5411764979362488,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.764845609664917},{"x":0.7193277478218079,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.۵.۵","boundary":[0.7176470756530762,0.7470308542251587,0.7546218633651733,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6991596817970276,"y":0.764845609664917},{"x":0.658823549747467,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.658823549747467,0.7470308542251587,0.6991596817970276,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6403361558914185,0.7482185363769531,0.6504201889038086,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لگاریتم","boundary":[0.5915966629981995,0.7482185363769531,0.6352941393852234,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6330166459083557},{"x":0.756302535533905,"y":0.764845609664917},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4975210380554199,0.6283919506072998,0.761302535533905,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.2554621994495392,0.6365795731544495,0.2857142984867096,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.6295795731544495,0.2907142984867096,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6698337197303772},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.2571428716182709,0.6591448783874512,0.2857142984867096,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6698337197303772},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.6521448783874512,0.2907142984867096,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.2571428716182709,0.6828978657722473,0.2840336263179779,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.6758978657722473,0.2890336263179779,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.2571428716182709,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.2571428716182709,0.7042755484580994,0.2857142984867096,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.2571428716182709,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.6972755484580994,0.2907142984867096,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.2571428716182709,0.7280284762382507,0.2840336263179779,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.7210284762382507,0.2890336263179779,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۴۹","boundary":[0.2554621994495392,0.7505938410758972,0.2840336263179779,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.7435938410758972,0.2890336263179779,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5529412031173706,"y":0.783847987651825},{"x":0.5529412031173706,"y":0.794536828994751},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.5260504484176636,0.7826603055000305,0.5529412031173706,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5529412031173706,"y":0.783847987651825},{"x":0.5529412031173706,"y":0.794536828994751},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.7756603055000305,0.5579412031173706,0.801536828994751],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/CjnphhvJMTZVwrZY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/qwuZoQiApFmRibsN.jpg","blurred":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/jgxbkHxucniOwqVA.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00027688723351775095,0.00013696887133523574,0.9987515711904574,0.9990480560225716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7092437148094177,0.1223277896642685,0.7378151416778564,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7042437148094177,0.11532778966426849,0.7428151416778564,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20168067514896393,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20168067514896393,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"صفحه","boundary":[0.16974790394306183,0.1223277896642685,0.20168067514896393,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20168067514896393,"y":0.1223277896642685},{"x":0.20168067514896393,"y":0.13182897865772247},{"x":0.16974790394306183,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.11532778966426849,0.20668067514896393,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.15795724093914032},{"x":0.20000000298023224,"y":0.1674584299325943},{"x":0.17142857611179352,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.17142857611179352,0.15795724093914032,0.20000000298023224,0.1674584299325943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.15795724093914032},{"x":0.19831933081150055,"y":0.15795724093914032},{"x":0.20000000298023224,"y":0.1674584299325943},{"x":0.17142857611179352,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.1509572409391403,0.20500000298023224,0.1744584299325943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.17933492362499237},{"x":0.20000000298023224,"y":0.17933492362499237},{"x":0.20000000298023224,"y":0.19121140241622925},{"x":0.17142857611179352,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.17142857611179352,0.17933492362499237,0.20000000298023224,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.17933492362499237},{"x":0.20000000298023224,"y":0.17933492362499237},{"x":0.20000000298023224,"y":0.19121140241622925},{"x":0.17142857611179352,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.17233492362499236,0.20500000298023224,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.20308788120746613},{"x":0.20000000298023224,"y":0.20308788120746613},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2149643748998642},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴","boundary":[0.17142857611179352,0.20308788120746613,0.20000000298023224,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.20308788120746613},{"x":0.20000000298023224,"y":0.20308788120746613},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2149643748998642},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.19608788120746612,0.20500000298023224,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.22565320134162903},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22565320134162903},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2375296950340271},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴","boundary":[0.17142857611179352,0.22565320134162903,0.19831933081150055,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.22565320134162903},{"x":0.19831933081150055,"y":0.22565320134162903},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2375296950340271},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.21865320134162902,0.20331933081150055,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19831933081150055,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2600950002670288},{"x":0.16974790394306183,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.16974790394306183,0.24940617382526398,0.19831933081150055,0.2600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19831933081150055,"y":0.24940617382526398},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2600950002670288},{"x":0.16974790394306183,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16474790394306182,0.24240617382526397,0.20331933081150055,0.2670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.2719714939594269},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2719714939594269},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2826603353023529},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.17142857611179352,0.2719714939594269,0.19831933081150055,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.2719714939594269},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2719714939594269},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2826603353023529},{"x":0.17142857611179352,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.2649714939594269,0.20331933081150055,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6689075827598572,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6689075827598572,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6336134672164917,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷.۵.۵","boundary":[0.6336134672164917,0.15558195114135742,0.6689075827598572,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6134454011917114,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6134454011917114,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5815126299858093,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5815126299858093,0.15558195114135742,0.6134454011917114,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5327731370925903,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.5327731370925903,0.15558195114135742,0.5731092691421509,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5243697762489319,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5243697762489319,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4924369752407074,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.4924369752407074,0.15558195114135742,0.5243697762489319,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.15558195114135742},{"x":0.48403361439704895,"y":0.15558195114135742},{"x":0.48403361439704895,"y":0.17339667677879333},{"x":0.43865546584129333,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.43865546584129333,0.15558195114135742,0.48403361439704895,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.15558195114135742},{"x":0.43529412150382996,"y":0.15558195114135742},{"x":0.43529412150382996,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3983193337917328,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.3983193337917328,0.15558195114135742,0.43529412150382996,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3966386616230011,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3966386616230011,"y":0.17339667677879333},{"x":0.36974790692329407,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.36974790692329407,0.15558195114135742,0.3966386616230011,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6689075827598572,0.18052256107330322,0.7092437148094177,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.20308788120746613},{"x":0.707563042640686,"y":0.20308788120746613},{"x":0.707563042640686,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"۶۰۵","boundary":[0.6873949766159058,0.20308788120746613,0.707563042640686,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"توبع","boundary":[0.6436975002288818,0.20308788120746613,0.6655462384223938,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"برخه","boundary":[0.6067227125167847,0.20308788120746613,0.6352941393852234,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.20308788120746613},{"x":0.610084056854248,"y":0.20308788120746613},{"x":0.610084056854248,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"ر","boundary":[0.6033613681793213,0.20308788120746613,0.610084056854248,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"بيخت","boundary":[0.5714285969734192,0.20190024375915527,0.6000000238418579,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.20190024375915527,0.5630252361297607,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"تکینگیها","boundary":[0.5042017102241516,0.20190024375915527,0.5512605309486389,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2197149693965912},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"در","boundary":[0.48403361439704895,0.20190024375915527,0.4941176474094391,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"بینهایت","boundary":[0.4319327771663666,0.20190024375915527,0.4756302535533905,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.550000011920929},{"languageCode":"ckb","confidence":0.44999998807907104}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7092437148094177,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22090260684490204},{"x":0.36974790692329407,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.36474790692329406,0.14858195114135742,0.7142437148094177,0.22790260684490204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"۱.۶.۵","boundary":[0.6352941393852234,0.22446556389331818,0.6689075827598572,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6151260733604431,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"توابع","boundary":[0.5899159908294678,0.22565320134162903,0.6151260733604431,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24346792697906494},{"x":0.561344563961029,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"برخه","boundary":[0.561344563961029,0.22565320134162903,0.5848739743232727,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5226891040802002,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ریخت","boundary":[0.5210084319114685,0.22684085369110107,0.5596638917922974,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6352941393852234,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲.۶۰۵","boundary":[0.6352941393852234,0.24703088402748108,0.6689075827598572,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5680672526359558,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5680672526359558,0.24703088402748108,0.6184874176979065,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5663865804672241,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5495798587799072,0.24703088402748108,0.5663865804672241,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5378151535987854,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.4957983195781708,0.24584323167800903,0.5378151535987854,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24584323167800903},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26365795731544495},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.24584323167800903,0.48739495873451233,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4756302535533905,"y":0.26365795731544495},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.45042017102241516,0.24584323167800903,0.4756302535533905,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4436974823474884,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4436974823474884,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4252100884914398,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.4252100884914398,0.24584323167800903,0.4436974823474884,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6689075827598572,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"۳.۶.۵","boundary":[0.6336134672164917,0.27078384160995483,0.6689075827598572,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6151260733604431,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28859856724739075},{"x":0.578151285648346,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تعریف","boundary":[0.578151285648346,0.2719714939594269,0.6151260733604431,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"تابع","boundary":[0.5512605309486389,0.2719714939594269,0.5697479248046875,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"برخه","boundary":[0.5193277597427368,0.2731591463088989,0.5478991866111755,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2897862195968628},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ریخت","boundary":[0.48067227005958557,0.2731591463088989,0.5193277597427368,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۶.۵","boundary":[0.6336134672164917,0.29334917664527893,0.6689075827598572,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6134454011917114,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثالهایی","boundary":[0.5663865804672241,0.29334917664527893,0.6151260733604431,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.294536828994751},{"x":0.5596638917922974,"y":0.294536828994751},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5495798587799072,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5478991866111755,0.294536828994751,0.5596638917922974,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.294536828994751},{"x":0.5445378422737122,"y":0.294536828994751},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.5193277597427368,0.294536828994751,0.5445378422737122,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5159664154052734,"y":0.294536828994751},{"x":0.5159664154052734,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برخه","boundary":[0.489075630903244,0.29572445154190063,0.5159664154052734,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48739495873451233,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3147268295288086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.45378151535987854,0.29572445154190063,0.48739495873451233,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6336134672164917,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵۰۶۰۵","boundary":[0.6336134672164917,0.3171021342277527,0.6689075827598572,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6151260733604431,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.5915966629981995,0.3171021342277527,0.6151260733604431,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.3171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برخه","boundary":[0.5596638917922974,0.3171021342277527,0.583193302154541,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3171021342277527},{"x":0.556302547454834,"y":0.3171021342277527},{"x":0.556302547454834,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.5193277597427368,0.3171021342277527,0.556302547454834,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5058823823928833,0.3171021342277527,0.5109243988990784,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3171021342277527},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3171021342277527},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45378151535987854,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینهایت","boundary":[0.45378151535987854,0.3171021342277527,0.49747899174690247,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4453781545162201,"y":0.33610451221466064},{"x":0.41680672764778137,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطب","boundary":[0.41680672764778137,0.3171021342277527,0.4453781545162201,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۰۶۰۵","boundary":[0.63193279504776,0.3372921645641327,0.6689075827598572,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکینگیها","boundary":[0.5663865804672241,0.33847981691360474,0.6151260733604431,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5579832196235657,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.33847981691360474,0.5579832196235657,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بینهایت","boundary":[0.4941176474094391,0.33847981691360474,0.5394958257675171,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.۶.۵","boundary":[0.6336134672164917,0.3622327744960785,0.6689075827598572,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بسط","boundary":[0.5865546464920044,0.3622327744960785,0.6151260733604431,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.36342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.3622327744960785},{"x":0.578151285648346,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوران","boundary":[0.5529412031173706,0.36342042684555054,0.578151285648346,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.36342042684555054,0.5445378422737122,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3776721954345703},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بینهایت","boundary":[0.48235294222831726,0.36342042684555054,0.5243697762489319,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6336134672164917,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۸.۶.۵","boundary":[0.6336134672164917,0.3847981095314026,0.6689075827598572,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5966386795043945,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5966386795043945,0.3847981095314026,0.6151260733604431,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40380048751831055},{"x":0.561344563961029,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برخه","boundary":[0.561344563961029,0.3847981095314026,0.5899159908294678,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5277311205863953,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.5277311205863953,0.3847981095314026,0.5630252361297607,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5025210380554199,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5025210380554199,0.3847981095314026,0.5159664154052734,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40380048751831055},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینهایت","boundary":[0.45378151535987854,0.3847981095314026,0.4957983195781708,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929},{"languageCode":"ps","confidence":0.10999999940395355},{"languageCode":"ckb","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6722689270973206,"y":0.40380048751831055},{"x":0.41680672764778137,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.408445383310318,0.21984085369110107,0.6772689270973206,0.41080048751831055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6689075827598572,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۹.۶.۵","boundary":[0.6352941393852234,0.40855106711387634,0.6689075827598572,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"توبع","boundary":[0.5915966629981995,0.40855106711387634,0.6151260733604431,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.40855106711387634},{"x":0.583193302154541,"y":0.40855106711387634},{"x":0.583193302154541,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برخه","boundary":[0.5596638917922974,0.40855106711387634,0.583193302154541,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5512605309486389,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ر","boundary":[0.5512605309486389,0.40855106711387634,0.5546218752861023,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بخت","boundary":[0.5193277597427368,0.40855106711387634,0.5462185144424438,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5025210380554199,0.40855106711387634,0.5109243988990784,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4588235318660736,0.40855106711387634,0.4957983195781708,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.40855106711387634},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40855106711387634},{"x":0.45378151535987854,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.4151260554790497,0.40855106711387634,0.45378151535987854,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.40855106711387634},{"x":0.40672269463539124,"y":0.40855106711387634},{"x":0.40672269463539124,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.3798319399356842,0.40855106711387634,0.40672269463539124,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4323040246963501},{"x":0.707563042640686,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6705882549285889,0.4323040246963501,0.707563042640686,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.3748319399356842,0.40155106711387634,0.7142437148094177,0.4547434754371643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.294536828994751},{"x":0.19831933081150055,"y":0.294536828994751},{"x":0.19831933081150055,"y":0.30641329288482666},{"x":0.1731092482805252,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1731092482805252,0.294536828994751,0.19831933081150055,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.294536828994751},{"x":0.19831933081150055,"y":0.294536828994751},{"x":0.19831933081150055,"y":0.30641329288482666},{"x":0.1731092482805252,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.28753682899475097,0.20331933081150055,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.3171021342277527},{"x":0.20000000298023224,"y":0.31828978657722473},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3301662802696228},{"x":0.1731092482805252,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1747899204492569,0.3171021342277527,0.19831933081150055,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.3171021342277527},{"x":0.20000000298023224,"y":0.31828978657722473},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3301662802696228},{"x":0.1731092482805252,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.3101021342277527,0.20331933081150055,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1731092482805252,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1731092482805252,0.34085512161254883,0.19831933081150055,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.19831933081150055,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1731092482805252,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.3338551216125488,0.20331933081150055,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.36342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.36342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3752969205379486},{"x":0.1731092482805252,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.17142857611179352,0.36342042684555054,0.19831933081150055,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.36342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.36342042684555054},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3752969205379486},{"x":0.1731092482805252,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.35642042684555053,0.20331933081150055,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.38598576188087463},{"x":0.19831933081150055,"y":0.38598576188087463},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3978622257709503},{"x":0.1731092482805252,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.1731092482805252,0.38598576188087463,0.19831933081150055,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.38598576188087463},{"x":0.19831933081150055,"y":0.38598576188087463},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3978622257709503},{"x":0.1731092482805252,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.3789857618808746,0.20331933081150055,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.4097387194633484},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4097387194633484},{"x":0.19663865864276886,"y":0.41923990845680237},{"x":0.17142857611179352,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.17142857611179352,0.4097387194633484,0.19663865864276886,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.4097387194633484},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4097387194633484},{"x":0.19663865864276886,"y":0.41923990845680237},{"x":0.17142857611179352,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.4027387194633484,0.20163865864276886,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.43349167704582214},{"x":0.19831933081150055,"y":0.43349167704582214},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4429928660392761},{"x":0.1747899204492569,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.1747899204492569,0.43349167704582214,0.19831933081150055,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.43349167704582214},{"x":0.19831933081150055,"y":0.43349167704582214},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4429928660392761},{"x":0.1747899204492569,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.42649167704582214,0.20331933081150055,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.4750593900680542},{"x":0.20000000298023224,"y":0.47624704241752625},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4857482314109802},{"x":0.1731092482805252,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.1731092482805252,0.4750593900680542,0.20000000298023224,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.4750593900680542},{"x":0.20000000298023224,"y":0.47624704241752625},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4857482314109802},{"x":0.1731092482805252,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.4680593900680542,0.20500000298023224,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.49881234765052795},{"x":0.19831933081150055,"y":0.49881234765052795},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5083135366439819},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۹","boundary":[0.1731092482805252,0.49881234765052795,0.19831933081150055,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.49881234765052795},{"x":0.19831933081150055,"y":0.49881234765052795},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5083135366439819},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.49181234765052795,0.20331933081150055,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.521377682685852},{"x":0.19831933081150055,"y":0.521377682685852},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5332541465759277},{"x":0.1747899204492569,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.1747899204492569,0.521377682685852,0.19831933081150055,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.521377682685852},{"x":0.19831933081150055,"y":0.521377682685852},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5332541465759277},{"x":0.1747899204492569,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.514377682685852,0.20331933081150055,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5451306700706482},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5451306700706482},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5546318292617798},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.1731092482805252,0.5451306700706482,0.19831933081150055,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5451306700706482},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5451306700706482},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5546318292617798},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.5381306700706482,0.20331933081150055,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5665082931518555},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5665082931518555},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5783848166465759},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.1731092482805252,0.5665082931518555,0.20000000298023224,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5665082931518555},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5665082931518555},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5783848166465759},{"x":0.1731092482805252,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.5595082931518555,0.20500000298023224,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.5902612805366516},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5902612805366516},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6009501218795776},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۲","boundary":[0.17142857611179352,0.5902612805366516,0.20000000298023224,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.5902612805366516},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5902612805366516},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6009501218795776},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.5832612805366516,0.20500000298023224,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7310924530029297,0.47387173771858215,0.7378151416778564,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4750593900680542},{"x":0.707563042640686,"y":0.47387173771858215},{"x":0.707563042640686,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6773109436035156,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6773109436035156,0.4750593900680542,0.707563042640686,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6689075827598572,"y":0.489311158657074},{"x":0.6285714507102966,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6285714507102966,0.4750593900680542,0.6689075827598572,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.49643704295158386},{"x":0.707563042640686,"y":0.49643704295158386},{"x":0.707563042640686,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.6873949766159058,0.49643704295158386,0.707563042640686,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارش","boundary":[0.6218487620353699,0.4976246953010559,0.6655462384223938,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفرها","boundary":[0.5747899413108826,0.4976246953010559,0.6134454011917114,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5130641460418701},{"x":0.561344563961029,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.4976246953010559,0.5680672526359558,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطبها","boundary":[0.5243697762489319,0.4976246953010559,0.5546218752861023,0.5118764638900757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5193697762489319,0.46924704241752624,0.7428151416778564,0.5188764638900757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.519002377986908},{"x":0.6689075827598572,"y":0.519002377986908},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۱۰۶","boundary":[0.6352941393852234,0.519002377986908,0.6689075827598572,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.519002377986908},{"x":0.6134454011917114,"y":0.519002377986908},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5865546464920044,0.519002377986908,0.6134454011917114,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5798319578170776,"y":0.519002377986908},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5361344814300537,0.5201900005340576,0.5815126299858093,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5201900005340576},{"x":0.529411792755127,"y":0.5201900005340576},{"x":0.529411792755127,"y":0.5391923785209656},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضعی","boundary":[0.48403361439704895,0.5201900005340576,0.529411792755127,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.4571428596973419,0.5201900005340576,0.4773109257221222,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5201900005340576},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5201900005340576},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تمامر","boundary":[0.42352941632270813,0.5201900005340576,0.45210084319114685,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.521377682685852},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5201900005340576},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5391923785209656},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"يخت","boundary":[0.38991597294807434,0.521377682685852,0.42184874415397644,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱۰۶","boundary":[0.6352941393852234,0.5439429879188538,0.6689075827598572,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.5697479248046875,0.5439429879188538,0.6134454011917114,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5451306700706482},{"x":0.561344563961029,"y":0.5451306700706482},{"x":0.561344563961029,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفرهای","boundary":[0.5109243988990784,0.5451306700706482,0.561344563961029,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5617577433586121},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.48571428656578064,0.5451306700706482,0.5025210380554199,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5451306700706482},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5451306700706482},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تما","boundary":[0.4638655483722687,0.5451306700706482,0.48235294222831726,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5617577433586121},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مریخت","boundary":[0.42016807198524475,0.5451306700706482,0.4605042040348053,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6336134672164917,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۶","boundary":[0.6336134672164917,0.5665082931518555,0.6689075827598572,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6151260733604431,"y":0.58076012134552},{"x":0.5899159908294678,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.5899159908294678,0.5676959753036499,0.6151260733604431,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5899159908294678,"y":0.58076012134552},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5596638917922974,0.5676959753036499,0.5899159908294678,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"n","boundary":[0.5428571701049805,0.5688835978507996,0.5529412031173706,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۴۰۱۰۶","boundary":[0.6336134672164917,0.5878859758377075,0.6689075827598572,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.589073657989502},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارش","boundary":[0.5697479248046875,0.589073657989502,0.6134454011917114,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.589073657989502},{"x":0.561344563961029,"y":0.589073657989502},{"x":0.561344563961029,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفرهای","boundary":[0.5109243988990784,0.589073657989502,0.561344563961029,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.48403361439704895,0.5902612805366516,0.5025210380554199,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.4571428596973419,0.5902612805366516,0.48067227005958557,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5902612805366516},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5902612805366516},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6080760359764099},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.42016807198524475,0.5902612805366516,0.45546218752861023,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۶","boundary":[0.6336134672164917,0.6128265857696533,0.6689075827598572,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.5966386795043945,0.6128265857696533,0.6134454011917114,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.5596638917922974,0.6128265857696533,0.5882353186607361,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5159664154052734,0.6128265857696533,0.5512605309486389,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.۱.۶","boundary":[0.6336134672164917,0.6342042684555054,0.6689075827598572,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.5697479248046875,0.6342042684555054,0.6151260733604431,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6353919506072998},{"x":0.561344563961029,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطبها","boundary":[0.5310924649238586,0.6353919506072998,0.5630252361297607,0.6508313417434692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.521377682685852},{"x":0.6689075827598572,"y":0.519002377986908},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6496437191963196},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.38491597294807434,0.514377682685852,0.6755882549285889,0.6566437191963196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷.۱.۶","boundary":[0.6336134672164917,0.6567695736885071,0.6689075827598572,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.5865546464920044,0.6567695736885071,0.6134454011917114,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6567695736885071},{"x":0.578151285648346,"y":0.6567695736885071},{"x":0.578151285648346,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5428571701049805,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5428571701049805,0.6567695736885071,0.578151285648346,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6579572558403015},{"x":0.534453809261322,"y":0.6567695736885071},{"x":0.534453809261322,"y":0.675771951675415},{"x":0.5126050710678101,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5126050710678101,0.6579572558403015,0.534453809261322,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5058823823928833,"y":0.675771951675415},{"x":0.48235294222831726,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.48067227005958557,0.6579572558403015,0.5058823823928833,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4739495813846588,"y":0.675771951675415},{"x":0.45042017102241516,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"برخه","boundary":[0.44873949885368347,0.6579572558403015,0.4739495813846588,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6591448783874512},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6579572558403015},{"x":0.44873949885368347,"y":0.675771951675415},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.4100840389728546,0.6591448783874512,0.44873949885368347,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6672269105911255,0.6817102432250977,0.7109243869781494,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7007125616073608},{"x":0.707563042640686,"y":0.7007125616073608},{"x":0.707563042640686,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۲۰۶","boundary":[0.6873949766159058,0.7007125616073608,0.707563042640686,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"هندسة","boundary":[0.6285714507102966,0.7019002437591553,0.6655462384223938,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موضعی","boundary":[0.5747899413108826,0.7042755484580994,0.6201680898666382,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"توبع","boundary":[0.5428571701049805,0.7042755484580994,0.5680672526359558,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"تم","boundary":[0.5260504484176636,0.7042755484580994,0.5394958257675171,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.705463171005249},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مر","boundary":[0.5109243988990784,0.705463171005249,0.5226891040802002,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.705463171005249},{"x":0.5109243988990784,"y":0.705463171005249},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7232779264450073},{"x":0.48067227005958557,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"يخت","boundary":[0.48067227005958557,0.705463171005249,0.5109243988990784,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"ar","confidence":0.38999998569488525}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4050840389728546,0.6521448783874512,0.7176050591468811,0.7279026217460632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۶","boundary":[0.6352941393852234,0.7256532311439514,0.6689075827598572,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.5848739743232727,0.7256532311439514,0.6151260733604431,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7410926222801208},{"x":0.534453809261322,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاشت","boundary":[0.534453809261322,0.7256532311439514,0.5764706134796143,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.5109243988990784,0.7256532311439514,0.5260504484176636,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7109243869781494,"y":0.764845609664917},{"x":0.6689075827598572,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.6689075827598572,0.7505938410758972,0.7109243869781494,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.724465548992157},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5059243988990784,0.717465548992157,0.7176050591468811,0.7730332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.6128265857696533},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6128265857696533},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6223278045654297},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.17142857611179352,0.6128265857696533,0.19663865864276886,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.6128265857696533},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6128265857696533},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6223278045654297},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1664285761117935,0.6058265857696533,0.20163865864276886,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.6365795731544495},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6365795731544495},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6472684144973755},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.1731092482805252,0.6365795731544495,0.20000000298023224,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.6365795731544495},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6365795731544495},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6472684144973755},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.6295795731544495,0.20500000298023224,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.6591448783874512},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6591448783874512},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6698337197303772},{"x":0.1747899204492569,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۵","boundary":[0.1747899204492569,0.6591448783874512,0.19831933081150055,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.6591448783874512},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6591448783874512},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6698337197303772},{"x":0.1747899204492569,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.6521448783874512,0.20331933081150055,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.6817102432250977},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6817102432250977},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6923990249633789},{"x":0.1747899204492569,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.1747899204492569,0.6817102432250977,0.19831933081150055,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.6817102432250977},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6817102432250977},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6923990249633789},{"x":0.1747899204492569,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.6747102432250977,0.20331933081150055,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.716152012348175},{"x":0.1747899204492569,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۸","boundary":[0.1747899204492569,0.705463171005249,0.19831933081150055,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.705463171005249},{"x":0.19831933081150055,"y":0.716152012348175},{"x":0.1747899204492569,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.698463171005249,0.20331933081150055,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.7268408536911011},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7280284762382507},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7387173175811768},{"x":0.1747899204492569,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.1747899204492569,0.7268408536911011,0.19831933081150055,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.7268408536911011},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7280284762382507},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7387173175811768},{"x":0.1747899204492569,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1697899204492569,0.7198408536911011,0.20331933081150055,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7600950002670288},{"x":0.1731092482805252,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۰","boundary":[0.1731092482805252,0.7505938410758972,0.19663865864276886,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7505938410758972},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7600950002670288},{"x":0.1731092482805252,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1681092482805252,0.7435938410758972,0.20163865864276886,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7850356101989746},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7850356101989746},{"x":0.47058823704719543,"y":0.794536828994751},{"x":0.43697479367256165,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.43697479367256165,0.7850356101989746,0.47058823704719543,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7850356101989746},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7850356101989746},{"x":0.47058823704719543,"y":0.794536828994751},{"x":0.43697479367256165,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.7780356101989746,0.47558823704719544,0.801536828994751],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/JNoOzERUafIwsLtv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/HYNNhkMVKflpvqPt.jpg","blurred":"/storage/books/7174a1f83d15caf4/pages/XrbIVpDxJJNqAzFA.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004209448730244356,0.00013555836670472331,0.9986075135759946,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7949579954147339,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7949579954147339,0.1223277896642685,0.8235294222831726,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7949579954147339,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7899579954147339,0.11532778966426849,0.8285294222831726,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2571428716182709,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.2554621994495392,0.12114014476537704,0.289075642824173,0.13064132630825043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.12114014476537704},{"x":0.289075642824173,"y":0.13064132630825043},{"x":0.2571428716182709,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.11414014476537704,0.294075642824173,0.13764132630825043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.15795724093914032},{"x":0.2840336263179779,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2840336263179779,"y":0.1674584299325943},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۲","boundary":[0.25882354378700256,0.15795724093914032,0.2840336263179779,0.1674584299325943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.15795724093914032},{"x":0.2840336263179779,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2840336263179779,"y":0.1674584299325943},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.1509572409391403,0.2890336263179779,0.1744584299325943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2857142984867096,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2857142984867096,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۲","boundary":[0.2571428716182709,0.17933492362499237,0.2857142984867096,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2857142984867096,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2857142984867096,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.25214287161827087,0.17233492362499236,0.2907142984867096,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7764706015586853,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7697479128837585,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7697479128837585,0.15558195114135742,0.7764706015586853,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17339667677879333},{"x":0.778151273727417,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.778151273727417,0.15558195114135742,0.7848739624023438,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7932773232460022,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7932773232460022,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7848739624023438,0.15558195114135742,0.7932773232460022,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7495798468589783,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7495798468589783,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7327731251716614,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7327731251716614,0.15558195114135742,0.7495798468589783,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7226890921592712,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7226890921592712,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6924369931221008,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6924369931221008,0.15558195114135742,0.7226890921592712,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6840336322784424,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6840336322784424,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6571428775787354,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6571428775787354,0.15558195114135742,0.6840336322784424,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.15676960349082947},{"x":0.653781533241272,"y":0.15676960349082947},{"x":0.653781533241272,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6403361558914185,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.15676960349082947,0.653781533241272,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6336134672164917,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6336134672164917,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6151260733604431,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.6151260733604431,0.15676960349082947,0.6336134672164917,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6016806960105896,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6016806960105896,"y":0.17458432912826538},{"x":0.578151285648346,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.578151285648346,0.15676960349082947,0.6016806960105896,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.15676960349082947},{"x":0.578151285648346,"y":0.15676960349082947},{"x":0.578151285648346,"y":0.17458432912826538},{"x":0.5579832196235657,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"هی","boundary":[0.5579832196235657,0.15676960349082947,0.578151285648346,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5478991866111755,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5478991866111755,"y":0.17458432912826538},{"x":0.5226891040802002,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.5226891040802002,0.15676960349082947,0.5478991866111755,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5193277597427368,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5193277597427368,"y":0.17458432912826538},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تامر","boundary":[0.48739495873451233,0.15676960349082947,0.5193277597427368,0.17458432912826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.15676960349082947},{"x":0.48739495873451233,"y":0.15676960349082947},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17458432912826538},{"x":0.4571428596973419,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"يخت","boundary":[0.4571428596973419,0.15676960349082947,0.48739495873451233,0.17458432912826538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7932773232460022,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7932773232460022,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4571428596973419,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4521428596973419,0.14976960349082946,0.7982773232460022,0.18039667677879334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۶","boundary":[0.7193277478218079,0.17933492362499237,0.7546218633651733,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6991596817970276,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6991596817970276,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.6689075827598572,0.18052256107330322,0.6991596817970276,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6605042219161987,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6336134672164917,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشه","boundary":[0.6336134672164917,0.18171021342277527,0.6605042219161987,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7546218633651733,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۶","boundary":[0.7193277478218079,0.20190024375915527,0.7546218633651733,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.20308788120746613},{"x":0.702521026134491,"y":0.20190024375915527},{"x":0.702521026134491,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6655462384223938,0.20308788120746613,0.702521026134491,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.6369748115539551,0.20308788120746613,0.6571428775787354,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.5983193516731262,0.20427553355693817,0.6285714507102966,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشه","boundary":[0.5630252361297607,0.20427553355693817,0.5899159908294678,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۶","boundary":[0.7176470756530762,0.22446556389331818,0.7546218633651733,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23990498483181},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.6689075827598572,0.22565320134162903,0.6991596817970276,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6605042219161987,&q