پویایی‌های سیستم پویایی‌های سیستم

{"id":"3798287","title":"پویایی‌های سیستم","price":"۱۲۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۹‌,‌۶۰۰","rent_3_price":"۳۱‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۷‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/72baf0acefe306de/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/72baf0acefe306de/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/72baf0acefe306de/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/72baf0acefe306de/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/72baf0acefe306de/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9789644573187","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["-"],"pages_count":"1","keywords":"تولید","token":"72baf0acefe306de","created_at":"2021-12-23 01:03:59","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-12-23 18:21:31","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921269","title":"دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده","firstname":"دکتر محمدرضا","lastname":"حمیدی‌زاده","token":"03dcd142f7e606da","created_at":"2021-12-23 01:03:52","updated_at":"2021-12-23 01:03:52","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921269","title":"دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده","firstname":"دکتر محمدرضا","lastname":"حمیدی‌زاده","token":"03dcd142f7e606da","created_at":"2021-12-23 01:03:52","updated_at":"2021-12-23 01:03:52","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786862","file":"61c399c849f8c8.72074965.pdf","book_id":"3798287","toc":null,"created_at":"2021-12-23 01:04:00","updated_at":"2021-12-23 01:05:34","process_started_at":"2021-12-23 01:05:27","process_done_at":"2021-12-23 01:05:34","process_failed_at":null,"pages_count":"496","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"89ea1b1348f1ac8eb5cb8fe879e3f296e726da4311cbe3f8609f78795d0572686fdbb14c5d53737deba950dffd736c83cb104ae8a3bc6d3ead3f5f8a72b85eb0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۹۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"319","title":" تولید انرژی زمین گرمایی","token":"58ac5f22647de132","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-01-10 10:14:45","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"322","title":" تولید مثل و جنسیت","token":"040b83c4717fe2be","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_fields":[{"id":"85","title":"زیست شناسی- علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی","degree_id":"10","token":"c02b3f81032ab61e","books_count":"31","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"499","title":" فرآیند تولید","token":"20d97881d418eb00","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"517","title":" فناوری تولید و کاربرد بیوانرژی","token":"3173ba63e4f42928","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2021-12-27 11:46:59","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"733","title":"ابزارشناسی تولید","token":"9178770432669e5d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:02","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_fields":[{"id":"160","title":"نوازندگی موسیقی ایرانی","degree_id":"7","token":"0f9595c76523dd87","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"865","title":"اتوماسیون در تولید","token":"b851ddb7171052b3","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:03","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_fields":[{"id":"247","title":"مهندسی مکاترونیک","degree_id":"10","token":"58b96e8c8c6b92b0","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-09 12:24:54","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"2824","title":"اصول طراحی و تولید برنامه درسی شیمی","token":"e9aef58b5b4c88fd","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:21","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_fields":[{"id":"1180","title":"شیمی گرایش آموزش شیمی","degree_id":"10","token":"e8c0ad0c5a35ee0d","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"3505","title":"افزایش و تولید نفت به روشهای حرارتی","token":"c643539ca93b8a9f","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:29","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_fields":[{"id":"850","title":"مهندسی نفت گرایش حفاری","degree_id":"10","token":"084ea562f3696b04","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-25 17:25:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"3643","title":"اقتصاد تولید","token":"fa39c5612b677f75","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:31","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_fields":[{"id":"337","title":"علوم اقتصاد","degree_id":"10","token":"d4b9faa0b3e2aec1","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3646","title":"اقتصاد تولید کشاورزی","token":"58ddf32d98ca2981","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:31","updated_at":"2021-12-23 18:21:31","study_fields":[{"id":"1096","title":"کارشناسی اقتصاد کشاورزی","degree_id":"7","token":"bbee54a4a163454a","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-05 12:40:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"پویایی-های-سیستم","urlify":"پویایی-های-سیستم","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده","tocStr":"","url":"/preview/72baf0acefe306de/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19