بیولوژی سولومون - جلد 1 بیولوژی سولومون - جلد 1

توضیحات

ترجمه بیولوژی سولومون یک اثر منحصربه فرد در حوزه زیست شناسی است. کتاب حاضر برای تمامی گرایش‌ها و تخصص‌های رشته زیست‌شناسی قابل استفاده است. دانش پژوهان عزیزی که قصد شرکت در آزمون المپیاد را دارند می توانند به این کتاب تکیه کنند. در مورد کتاب حاضر ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد 1- ترجمه هر فصل با توجه به موضوع تخصصی آن، به مترجمی سپرده شد که تسلط علمی کامل داشته باشد. لذا تعدد مترجمین به دلیل تنوع موضوعات مطرح شده در کتاب بوده است. ,2- به دلیل تعدد مترجمان، نیاز به ویراستاری های مکرر بود تا یکسان سازی واژه های روانی متن و یکدستی ترجمه ها به نحو احسن انجام پذیرد، به همین دلیل ویراستاران متعددی انتخاب شده اند. انتخاب ویراستاران نیز بر حسب نوع تخصصشان بوده است. ,3- با توجه به اینکه تمامی اصطلاحات در متن (و در صورت نیاز در پاورقی) ترجمه شده اند، گروه ویراستاری تصمیم گرفتند از ترجمه مطالب روی شکل پرهیز کنند تا خوانندگان محترم با اصطلاحات علمی بیشتر آشنا شوند. البته در برخی از شکلها که نیاز بود ترجمه انجام پذیرفته.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-4141
-6363
-9393
-127127
-157157
-177177
-199199
-221221
-243243
{"id":"3795290","title":"بیولوژی سولومون - جلد 1","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/746feb93dd125316/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/746feb93dd125316/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/746feb93dd125316/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/746feb93dd125316/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/746feb93dd125316/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/746feb93dd125316/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/746feb93dd125316/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/746feb93dd125316/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/746feb93dd125316/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/746feb93dd125316/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642605293-01","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"8","description":["ترجمه بیولوژی سولومون یک اثر منحصربه فرد در حوزه زیست شناسی است. کتاب حاضر برای تمامی گرایش‌ها و تخصص‌های رشته زیست‌شناسی قابل استفاده است. دانش پژوهان عزیزی که قصد شرکت در آزمون المپیاد را دارند می توانند به این کتاب تکیه کنند. در مورد کتاب حاضر ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد 1- ترجمه هر فصل با توجه به موضوع تخصصی آن، به مترجمی سپرده شد که تسلط علمی کامل داشته باشد. لذا تعدد مترجمین به دلیل تنوع موضوعات مطرح شده در کتاب بوده است.\r","2- به دلیل تعدد مترجمان، نیاز به ویراستاری های مکرر بود تا یکسان سازی واژه های روانی متن و یکدستی ترجمه ها به نحو احسن انجام پذیرد، به همین دلیل ویراستاران متعددی انتخاب شده اند. انتخاب ویراستاران نیز بر حسب نوع تخصصشان بوده است. \r","3- با توجه به اینکه تمامی اصطلاحات در متن (و در صورت نیاز در پاورقی) ترجمه شده اند، گروه ویراستاری تصمیم گرفتند از ترجمه مطالب روی شکل پرهیز کنند تا خوانندگان محترم با اصطلاحات علمی بیشتر آشنا شوند. البته در برخی از شکلها که نیاز بود ترجمه انجام پذیرفته."],"pages_count":"271","keywords":null,"token":"746feb93dd125316","created_at":"2019-05-18 18:45:36","updated_at":"2022-01-21 16:07:10","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-18 20:12:23","available_for_web":"1","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917662","title":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی","firstname":"گروه","lastname":"مترجمین خانه زیست شناسی","token":"551a2adf9d8d78d0","created_at":"2019-05-14 12:16:08","updated_at":"2019-05-14 12:16:08","role":"translator"},{"id":"1917668","title":"الدرا سولومون","firstname":"الدرا","lastname":"سولومون","token":"eb460061db88c5ca","created_at":"2019-05-18 18:37:08","updated_at":"2019-05-18 18:37:08","role":"writer"},{"id":"1917669","title":"لیندا برگ","firstname":"لیندا","lastname":"برگ","token":"862e60f1ea86f940","created_at":"2019-05-18 18:37:21","updated_at":"2019-05-18 18:37:21","role":"writer"},{"id":"1917670","title":"دیانا مارتین","firstname":"دیانا","lastname":"مارتین","token":"473dcf186c5e23e4","created_at":"2019-05-18 18:37:33","updated_at":"2019-05-18 18:37:33","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917668","title":"الدرا سولومون","firstname":"الدرا","lastname":"سولومون","token":"eb460061db88c5ca","created_at":"2019-05-18 18:37:08","updated_at":"2019-05-18 18:37:08","role":"writer"},{"id":"1917669","title":"لیندا برگ","firstname":"لیندا","lastname":"برگ","token":"862e60f1ea86f940","created_at":"2019-05-18 18:37:21","updated_at":"2019-05-18 18:37:21","role":"writer"},{"id":"1917670","title":"دیانا مارتین","firstname":"دیانا","lastname":"مارتین","token":"473dcf186c5e23e4","created_at":"2019-05-18 18:37:33","updated_at":"2019-05-18 18:37:33","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917662","title":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی","firstname":"گروه","lastname":"مترجمین خانه زیست شناسی","token":"551a2adf9d8d78d0","created_at":"2019-05-14 12:16:08","updated_at":"2019-05-14 12:16:08","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783974","file":"5ce01388f1ae26.09005904.pdf","book_id":"3795290","toc":[{"page":17,"title":"فصل 1: حیات در یک نگاه"},{"page":41,"title":"فصل 2: اتم‌ها و مولکول‌ها: اساس شیمیایی حیات"},{"page":63,"title":"فصل 3: شیمی حیات: ترکیبات آلی"},{"page":93,"title":"فصل 4: سازمان‌یابی سلولی"},{"page":127,"title":"فصل 5: غشای زیستی"},{"page":157,"title":"فصل 6: انرژی و متابولیسم"},{"page":177,"title":"فصل 7: چگونه سلول‌ها ATP می‌سازند: مسیرهای آزادسازی انرژی"},{"page":199,"title":"فصل 8: فتوسنتز: به دام انداختن انرژی"},{"page":221,"title":"فصل 9: کروموزوم‌ها، میتوز و میوز"},{"page":243,"title":"فصل 10: اصول اولیه وراثت"}],"created_at":"2019-05-18 18:45:37","updated_at":"2022-01-21 16:07:14","process_started_at":"2019-05-18 18:45:37","process_done_at":"2019-05-18 18:54:36","process_failed_at":null,"pages_count":"271","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"e4600bc02aa0dfa3f1d0d6aa385f86111812cd927656d9fd53c85434be21fc13ff69b5fb1cbf8da08e28a49fa2c16e799fac59465e07ec319de88ebba0bd7478","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۱"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","manager":"مصطفی پویان","shaba":"IR060190000000111900770008","bank_name":"نا معلوم","description":"انتشارات خانه زیست شناسی\nاطلاعات بررسی مجدد شود","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"خانه زیست شناسی","email":"house-of-biology@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"5250cefe838dcf5d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"strkeh","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2018-04-19 18:15:01","updated_at":"2018-04-19 18:15:01","bazaar_credit":0,"description":"house-of-biology@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"10345","title":"بیولوژی سلولی ملکولی","token":"cc2c51927fd9a0d5","type":"","books_count":"50","created_at":"2017-10-07 11:26:46","updated_at":"2021-07-05 16:22:04","study_fields":[{"id":"1258","title":"ایمنی شناسی","degree_id":"10","token":"3a57b3b2faf4bcc8","books_count":"60","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-10-03 14:11:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"بیولوژی-سولومون---جلد-1","urlify":"بیولوژی-سولومون---جلد-1","pages_count_fa":"۲۷۱","authorTitle":"گروه مترجمین خانه زیست شناسی, الدرا سولومون, لیندا برگ, دیانا مارتین","tocStr":"فصل 1: حیات در یک نگاه, فصل 2: اتم‌ها و مولکول‌ها: اساس شیمیایی حیات, فصل 3: شیمی حیات: ترکیبات آلی, فصل 4: سازمان‌یابی سلولی, فصل 5: غشای زیستی, فصل 6: انرژی و متابولیسم, فصل 7: چگونه سلول‌ها ATP می‌سازند: مسیرهای آزادسازی انرژی, فصل 8: فتوسنتز: به دام انداختن انرژی, فصل 9: کروموزوم‌ها، میتوز و میوز, فصل 10: اصول اولیه وراثت","url":"/preview/746feb93dd125316/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86---%D8%AC%D9%84%D8%AF-1"}
{"toc":[{"page":17,"title":"فصل 1: حیات در یک نگاه"},{"page":41,"title":"فصل 2: اتم‌ها و مولکول‌ها: اساس شیمیایی حیات"},{"page":63,"title":"فصل 3: شیمی حیات: ترکیبات آلی"},{"page":93,"title":"فصل 4: سازمان‌یابی سلولی"},{"page":127,"title":"فصل 5: غشای زیستی"},{"page":157,"title":"فصل 6: انرژی و متابولیسم"},{"page":177,"title":"فصل 7: چگونه سلول‌ها ATP می‌سازند: مسیرهای آزادسازی انرژی"},{"page":199,"title":"فصل 8: فتوسنتز: به دام انداختن انرژی"},{"page":221,"title":"فصل 9: کروموزوم‌ها، میتوز و میوز"},{"page":243,"title":"فصل 10: اصول اولیه وراثت"}],"pages_count":271,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"746feb93dd125316","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/9a966d34c329879516c879c8f063f33d.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/449fd0aa7c725a3650f1492a3aa6ae8e.jpg"},"info":{"width":601.056,"height":850.464,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/ce77f705dbe3e9f80f54f01367b2aff6.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/fd3e73351fa56663cc29b599cdd2b4bf.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/faa49e7456a6aed19ab3dc307f93274d.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/2003f5155f78dab4b789d6001b0595f7.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/10a5da6359654b7a97d3275b6a5aee2d.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/fe2bf78a8ec5f601bd44775e9ea04654.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/797c679d209b4e06ea5c9d0590d18942.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/a16192de3417bf5e07733c8ac37a4b7e.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/f3a2058983a1337c48f2628ab041f445.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/013c2b16195a01045ccf6b406908d895.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/3e8ca498b5d27896e2b3ca72b096d89e.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/a51e8c6798cce097b840b7fae57d6806.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/e431da98946048f82e3e0f1f78cbc369.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/4a1c17b75dfee054ee818b0e84488645.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/237216a21e8373383d0665e3521ee065.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/e0fd533a7abb2b53ec88111da166406c.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/884fcbee45207e6f9dd66ce18c00d591.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/b8f7801c48e8e97c01d5380a27bdbecc.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/22f9b821dbfb7c0258fbd293aa64fcab.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/73a32f17d3258e61074f710fe16c7bc3.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/7e0718e120b657140e99e08f21959ab5.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/d34cf4136a403eee02cda036f3b9e3c3.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/7e53247b99588e99935dfbe69e6de990.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/5f5128cf6b9604422ba4ec67c6279bb7.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/908a94cb75bf9ec4ab48ed560c4fb7b1.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/f0651528f710f489fde966627300a175.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/b9736f9db986fde61ef9c943dcf47ec5.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/aa94bbac430adb0924bca03d2d7b2e08.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/917f35c03d7fc47054a88b0ad0907d5f.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/090a89df63aac5b4b2c501afa57c37e2.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/28637f35e9c20be894996e75c350c05a.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/b6d4c3d09c402ff0bc967de3d0c58a71.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/de9ec59dfc9b9e123173380d75d07c0e.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/21bd8af2419d5e9acad8791f8d970057.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/5ba029128c957f013fb1bb0c3a964134.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/ad7b1ce899d62691d6d98211dbabb030.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/8800af3056c0fcda44dfdb85c89dd35e.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/f8948c7a47a59bc3620b4f79f170ab63.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":41,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/e01d73279df3021804c69fae32134dd7.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/0f08829f9563f6de329bfd698cea0d3c.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":63,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/de28da2ea9e5cb4e65fe9b11e19dc774.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/802bedb6f832eaa534ba6c8220f91f72.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":93,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/4eb0bfd4216322947aac2872a4dff151.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/51fa8422e5538841958d5eb02600ba4b.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":127,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/6f580c56f191146530f68f49a01fe471.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/7f33661b510a876a0d9fb2b034b652c5.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":157,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/8e7fe076ea74eeafc2b6e42e834e9802.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/7bab7bfdb8aeccf0611b9382a2ae9cfa.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":177,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/f00c28b65465fb0aac9e55612fe98ffd.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/d9c12e7f59b04c7dbf30bc320e93968b.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":199,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/aef36483534b2bb67dc03d90a828f473.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/4743210113698f383b9d155446199327.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":221,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/3313990737ecab0e91c5ea5754266d8b.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/e44d839f96adcc742acddf88be6ce849.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":243,"image":{"jpeg":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/2b11fe172f062ac39b54408066ccefae.jpg","blurred":"/storage/books/746feb93dd125316/pages/1d570450fd76ac16a289046428b5f074.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19