هارمونیک‌ها و روش‌های جبران‌سازی آن‌ها هارمونیک‌ها و روش‌های جبران‌سازی آن‌ها

{"id":"3798428","title":"هارمونیک‌ها و روش‌های جبران‌سازی آن‌ها","price":"۷۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7766bf84c848fc58/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7766bf84c848fc58/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7766bf84c848fc58/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7766bf84c848fc58/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7766bf84c848fc58/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7766bf84c848fc58/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7766bf84c848fc58/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7766bf84c848fc58/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7766bf84c848fc58/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7766bf84c848fc58/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786229420003","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["ظهور و گشترش استفاده از بارهای صنعتی و خانگی غیرخطی که عمدتا مبتنی بر ادوات الکترونیک قدرت هستند، یکی از مهم‌ترین عواملی است که منجر به ایجاد هارمونیک‌های جریان ولتاژ در سیستم‌های انتقال انرژی برق شده است.این پدیده در سطح شبکه‌های توزیع پایین دست ایجاد شده و تاثیر آن در شبکه‌های قدرت بالادست قابل مشاهده است. لذا کتاب حاضر موضوع هارمونیک‌ها و روش‌های جبران‌سازی آن‌ها را در سطوح ولتاژ مختلف شبکه‌های قدرت مورد بررسی قرار می‌دهد."],"pages_count":"225","keywords":"null","token":"7766bf84c848fc58","created_at":"2022-04-21 00:04:30","updated_at":"2022-04-26 14:05:52","publisher_id":"191","deleted_at":null,"published_at":"2022-04-26 14:05:52","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی قوچان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787003","file":"62606046aece13.72534555.pdf","book_id":"3798428","toc":null,"created_at":"2022-04-21 00:04:30","updated_at":"2022-04-26 14:05:52","process_started_at":"2022-04-21 00:04:32","process_done_at":"2022-04-21 00:04:35","process_failed_at":null,"pages_count":"225","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e4cf89fbdf25a3f33374167c919267e03846eeb772bf6e75ea6e72cd4d27394cf23dc3cae81e519bf6c8003ec94e9233c521a0d0e4485a84dbe943a4d4c329d4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۵"},"publisher":{"id":191,"title":"دانشگاه صنعتی قوچان","manager":"دکتر علی اصغر بهشتی","shaba":"IR460100004001107203019538","bank_name":"بانک مرکزی","description":null,"ebook_profit":30,"rent_3_profit":30,"rent_6_profit":30,"rent_12_profit":30,"print_profit":30,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"5bf8ff5c7b9167da","slug":"qiet","rent_1_week_profit":30,"account":{"title":"دانشگاه صنعتی قوچان","email":"press@qiet.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"eca44da81e5b78d3","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ttmysm","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-11-29 10:49:13","updated_at":"2021-11-29 10:49:14","bazaar_credit":0,"description":"press@qiet.ac.ir"},"city":{"title":"قوچان","token":"186cd7f0439cd09e"}},"study_subjects":[{"id":"4375","title":"الکترونیک قدرت و محرکه‌ها","token":"3d1879fadfc556dc","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:43","updated_at":"2022-04-11 22:03:52","study_fields":[{"id":"706","title":"مهندسی رباتیک","degree_id":"7","token":"5d5bcbb30e8e85e5","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-11 22:03:52","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"4378","title":"الکترونیک قدرت1","token":"cd1eb3f1952ea723","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:43","updated_at":"2022-04-11 22:03:52","study_fields":[{"id":"1531","title":"مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی","degree_id":"10","token":"9b03c9a20d3173fd","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-04-11 22:03:52","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"هارمونیک-ها-و-روش-های-جبران-سازی-آن-ها","urlify":"هارمونیک-ها-و-روش-های-جبران-سازی-آن-ها","pages_count_fa":"۲۲۵","authorTitle":"","tocStr":"","url":"/preview/7766bf84c848fc58/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19