زبان‌شناسی و تاویل عرفانی قرآن زبان‌شناسی و تاویل عرفانی قرآن

توضیحات

در عرفان، قرآن یک سخن، یک زبان و یک محمل است. قرآن محملی گران‌بار از معانی، و نه معانی خودساختۀ بشر؛ بلکه معانی‌ای بازشکفته از غیبِ هستی در بستر زندگی انسان است.,زبان قرآن را از رهگذر مباحث زبان دین می‌توان بررسی کرد که از مباحث کلیدی در دین‌پژوهی است. ذهن آدمی در مواجهه با متن در مقام فهم و تفسیر آن برمی‌آید و در این کاوش در پی فهم ویژگی‌های متون دینی است؛ آیا متون دینی معنادارند یا بی‌معنایند؟ چگونه می‌توان با کلماتی که برای سخن‌گفتن از پدیده‌های متناهی به‌کار می‌رود، دربارۀ خدای نامتناهی، متعال و کامل به شیوه‌ای معنادار سخن گفت؟ آیا زبان دین معرفت‌بخش است یا نه؟,ابن‌عربی در آثار گوناگون خود، به‌ویژه فصوص الحکم و فتوحات مکیه، عمیق و مبتکرانه، و فراوان به این مبحث پرداخته است. کوشش ابن‌عربی برای بهره‌گیری از روش تفسیری قرآن به قرآن، قاعده‌مندی در ابراز دیدگاه‌ها، سعی در استفاده از چهارچوب‌های ادبی و تاثیرگذاری او در عالمان جهان شیعه همچون علامه طباطبایی از دلایل جلب توجه نگارنده به این موضوع است. با توجه به اهمیت آرای ابن‌عربی در تاویل و زبان قرآن و وجود نکات بکر و راهگشا در افکار او که کمتر بدان توجه شده و نظر به نبودن آثار مستقل در این موضوع، نویسندۀ کتاب زبان‌شناسی و تاویل عرفانی قرآن تحقیق دراین‌باره را ضروری دانسته و کوشیده است دربارۀ برخی مسایل مهم زبان قرآن توضیح دهد و از افق نگاه عارفان به آن بنگرد تا با توجه به مقدورات، از زوایای پنهان موضوع پرده بردارد و در این راه همواره توجه داشته است که «ما اوتیتم من العلم الا قلیلا» (سورۀ اسرای، آیۀ 85).

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":166,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"78b5fb8bf2631030","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/WadiKDAoPqublynK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/eSpjpRMGTxrabSGK.jpg","blurred":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/BThUxBGVxPUqRruP.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000536755896416031,0.00023288346936753697,0.9988617328956347,0.9995558392115275]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.20546318590641022},{"x":0.561344563961029,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4941176474094391,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"پانسه","boundary":[0.4957983195781708,0.20546318590641022,0.5596638917922974,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.20308788120746613},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25415676832199097},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.42016807198524475,0.20308788120746613,0.48571428656578064,0.25415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.20308788120746613},{"x":0.561344563961029,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2577197253704071},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.41516807198524475,0.19608788120746612,0.5646638917922974,0.2647197253704071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6285714507102966,0.3372921645641327,0.6722689270973206,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5428571701049805,0.3372921645641327,0.6252101063728333,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3372921645641327},{"x":0.534453809261322,"y":0.3372921645641327},{"x":0.534453809261322,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.3372921645641327,0.534453809261322,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.4638655483722687,0.33610451221466064,0.5159664154052734,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45546218752861023,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3798319399356842,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.3815126121044159,0.33610451221466064,0.45546218752861023,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.33610451221466064},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33610451221466064},{"x":0.37310925126075745,"y":0.36579573154449463},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.32436975836753845,0.33610451221466064,0.37310925126075745,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3669833838939667},{"x":0.32436975836753845,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31936975836753845,0.3279168598651886,0.6772689270973206,0.3739833838939667],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/wmSgBKneRhZepKsV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/AkkjlHnxPgMslglX.jpg","blurred":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/bBOPkrPCtyZhoWfG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/dzgyjQdlCxXrDqTq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/rfIHDIwZhMSiRTdr.jpg","blurred":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/VPWLQLZgDDObqGNn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000536755896416031,0.00029494586778083494,0.9988617328956347,0.999038182463612]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6722689270973206,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6285714507102966,0.2577197253704071,0.6722689270973206,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5428571701049805,0.2577197253704071,0.6252101063728333,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2577197253704071},{"x":0.534453809261322,"y":0.2577197253704071},{"x":0.534453809261322,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.2577197253704071,0.534453809261322,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.4638655483722687,0.25653207302093506,0.5159664154052734,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.25653207302093506},{"x":0.45546218752861023,"y":0.25653207302093506},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3798319399356842,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.3815126121044159,0.25653207302093506,0.45546218752861023,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.255344420671463},{"x":0.37310925126075745,"y":0.25653207302093506},{"x":0.37310925126075745,"y":0.28622329235076904},{"x":0.32436975836753845,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.32436975836753845,0.255344420671463,0.37310925126075745,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.255344420671463},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6722689270973206,"y":0.28859856724739075},{"x":0.32436975836753845,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31936975836753845,0.248344420671463,0.6772689270973206,0.29559856724739075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5596638917922974,0.39429929852485657,0.5983193516731262,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.4957983195781708,0.39429929852485657,0.5512605309486389,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.39429929852485657},{"x":0.48739495873451233,"y":0.39429929852485657},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4133016765117645},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.43865546584129333,0.39429929852485657,0.48739495873451233,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.39429929852485657},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39429929852485657},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4133016765117645},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ربیع","boundary":[0.40168067812919617,0.39429929852485657,0.43697479367256165,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4133016765117645},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.38729929852485656,0.6033193516731262,0.42030167651176453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.724465548992157},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7589073777198792},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.45210084319114685,0.724465548992157,0.5411764979362488,0.7589073777198792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.724465548992157},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7589073777198792},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.44710084319114685,0.717465548992157,0.5461764979362488,0.7659073777198792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7743467688560486},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"هنی","boundary":[0.4571428596973419,0.7612826824188232,0.5260504484176636,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7743467688560486},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.4521428596973419,0.7542826824188232,0.5310504484176636,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.7719715237617493,0.5159664154052734,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7719715237617493},{"x":0.489075630903244,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7779097557067871},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.7719715237617493,0.4907563030719757,0.7779097557067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7779097557067871},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.47735294222831726,0.7649715237617493,0.5209664154052734,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4789915978908539,0.7909738421440125,0.5176470875740051,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7839738421440124,0.5226470875740051,0.8098503656387329],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/doVLlscKlVJpBgEt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/VcmJnbnPsIqtDBLp.jpg","blurred":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/AdJSUKpXHNYxrOhL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00037292564315956177,0.0001962102427901678,0.9987092013038507,0.9989831726148973]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4588235318660736,0.1722090244293213,0.5361344814300537,0.20546318590641022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.4538235318660736,0.16520902442932128,0.5411344814300537,0.21246318590641022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22209025919437408},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.21852731704711914,0.5193277597427368,0.22209025919437408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22209025919437408},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.21152731704711913,0.5243277597427368,0.2290902591943741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵۷","boundary":[0.48739495873451233,0.23159144818782806,0.5109243988990784,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24109263718128204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.22459144818782806,0.5159243988990784,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.24703088402748108,0.6201680898666382,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.24703088402748108,0.5899159908294678,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.24703088402748108,0.5579832196235657,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.24703088402748108,0.5478991866111755,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.24703088402748108,0.4957983195781708,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.24703088402748108},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24703088402748108},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26128265261650085},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.24703088402748108,0.45042017102241516,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.24703088402748108,0.4151260554790497,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.24003088402748107,0.6251680898666382,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5915966629981995,"y":0.294536828994751},{"x":0.5714285969734192,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5714285969734192,0.27909737825393677,0.5915966629981995,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5680672526359558,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5680672526359558,"y":0.294536828994751},{"x":0.529411792755127,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.529411792755127,0.27909737825393677,0.5680672526359558,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5210084319114685,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5210084319114685,"y":0.294536828994751},{"x":0.5159664154052734,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.27909737825393677,0.5210084319114685,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.294536828994751},{"x":0.489075630903244,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.489075630903244,0.27909737825393677,0.5126050710678101,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4773109257221222,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4773109257221222,"y":0.294536828994751},{"x":0.440336138010025,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.440336138010025,0.27909737825393677,0.4773109257221222,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.27909737825393677},{"x":0.43697479367256165,"y":0.27909737825393677},{"x":0.43697479367256165,"y":0.294536828994751},{"x":0.4100840389728546,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.4100840389728546,0.27909737825393677,0.43697479367256165,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5915966629981995,"y":0.294536828994751},{"x":0.4100840389728546,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4050840389728546,0.27209737825393676,0.5965966629981995,0.301536828994751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5394958257675171,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5394958257675171,0.2980997562408447,0.5647059082984924,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31116390228271484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.49747899174690247,0.2980997562408447,0.5327731370925903,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4588235318660736,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.4588235318660736,0.2980997562408447,0.4924369752407074,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31116390228271484},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ربیع","boundary":[0.43529412150382996,0.2980997562408447,0.4571428596973419,0.31116390228271484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31116390228271484},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43029412150382995,0.2910997562408447,0.5697059082984924,0.31816390228271485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5176470875740051,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5176470875740051,0.3230403661727905,0.5596638917922974,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5126050710678101,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5126050710678101,0.3242280185222626,0.5159664154052734,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3242280185222626},{"x":0.507563054561615,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48067227005958557,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صدرا","boundary":[0.48067227005958557,0.3242280185222626,0.507563054561615,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33847981691360474},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمویی","boundary":[0.43865546584129333,0.3254156708717346,0.4739495813846588,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5714285969734192,0.34085512161254883,0.5966386795043945,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5462185144424438,0.34085512161254883,0.5647059082984924,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3551068902015686},{"x":0.534453809261322,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.34085512161254883,0.5378151535987854,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.34085512161254883,0.5277311205863953,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3551068902015686},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.34085512161254883,0.4924369752407074,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.34085512161254883,0.4789915978908539,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3551068902015686},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.34085512161254883,0.4722689092159271,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4420168101787567,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3551068902015686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.34085512161254883,0.4420168101787567,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.3574821949005127,0.5865546464920044,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.3574821949005127,0.5529412031173706,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37173396348953247},{"x":0.529411792755127,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.3574821949005127,0.5327731370925903,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37173396348953247},{"x":0.46554622054100037,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.3574821949005127,0.5226891040802002,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.35866984724998474,0.4605042040348053,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3752969205379486},{"x":0.561344563961029,"y":0.3752969205379486},{"x":0.561344563961029,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3752969205379486,0.561344563961029,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3752969205379486},{"x":0.534453809261322,"y":0.3752969205379486},{"x":0.534453809261322,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3752969205379486,0.534453809261322,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3752969205379486,0.5109243988990784,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.3752969205379486,0.5008403658866882,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3871733844280243},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.3752969205379486,0.4722689092159271,0.3871733844280243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3871733844280243},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3950000059604645,0.3184156708717346,0.6033193516731262,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.3919239938259125,0.5445378422737122,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40380048751831055},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.39073634147644043,0.5142857432365417,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4941176474094391,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4924369752407074,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.39073634147644043,0.4941176474094391,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3895486891269684},{"x":0.48739495873451233,"y":0.39073634147644043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40380048751831055},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.45546218752861023,0.3895486891269684,0.48571428656578064,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4049881100654602},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.3825486891269684,0.5495378422737122,0.4119881100654602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.4073634147644043,0.5394958257675171,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4204275608062744},{"x":0.489075630903244,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4073634147644043,0.4941176474094391,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.40617576241493225},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.40617576241493225,0.4789915978908539,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5327731370925903,0.42399048805236816,0.5630252361297607,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.42399048805236816,0.5260504484176636,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4382422864437103},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۵۰.۰۰۰","boundary":[0.46554622054100037,0.42399048805236816,0.5159664154052734,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4382422864437103},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43697479367256165,0.42399048805236816,0.4588235318660736,0.4382422864437103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4406175911426544},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43197479367256164,0.39917576241493224,0.5680252361297607,0.4476175911426544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.45961993932724},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45961993932724},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6235294342041016,0.45961993932724,0.6470588445663452,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.45961993932724},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45961993932724},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5865546464920044,0.45961993932724,0.6168067455291748,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45961993932724},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45961993932724},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47387173771858215},{"x":0.556302547454834,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.45961993932724,0.5798319578170776,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.45961993932724},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45961993932724},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.45961993932724,0.5495798587799072,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.45961993932724},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45961993932724},{"x":0.5042017102241516,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4756302535533905,0.45961993932724,0.5042017102241516,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.45961993932724},{"x":0.46890756487846375,"y":0.45961993932724},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47387173771858215},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.43361344933509827,0.45961993932724,0.46890756487846375,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.45961993932724},{"x":0.4268907606601715,"y":0.45961993932724},{"x":0.4268907606601715,"y":0.47387173771858215},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.38655462861061096,0.45961993932724,0.4268907606601715,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.45961993932724},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45961993932724},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47387173771858215},{"x":0.35798320174217224,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35798320174217224,0.45961993932724,0.3798319399356842,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.45961993932724},{"x":0.35630252957344055,"y":0.45961993932724},{"x":0.35630252957344055,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.45961993932724,0.35630252957344055,0.47387173771858215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.45961993932724},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45961993932724},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.34794118523597717,0.45261993932724,0.6520588445663452,0.48087173771858216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.58076012134552},{"x":0.5428571701049805,"y":0.58076012134552},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4907563030719757,0.58076012134552,0.5428571701049805,0.5902612805366516]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.58076012134552},{"x":0.6117647290229797,"y":0.58076012134552},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷۴۶۷۲","boundary":[0.5495798587799072,0.58076012134552,0.6117647290229797,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.58076012134552},{"x":0.6117647290229797,"y":0.58076012134552},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.57376012134552,0.6167647290229797,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6352941393852234,0.49168646335601807,0.6907563209533691,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5047506093978882},{"x":0.63193279504776,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.49168646335601807,0.6369748115539551,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6117647290229797,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.5848739743232727,0.49168646335601807,0.6117647290229797,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5047506093978882},{"x":0.561344563961029,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ربیع","boundary":[0.561344563961029,0.49168646335601807,0.5798319578170776,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.49168646335601807,0.5596638917922974,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5495798587799072,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5159664154052734,0.49168646335601807,0.5495798587799072,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5142857432365417,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.49168646335601807,0.5142857432365417,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5058823823928833,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۹","boundary":[0.4756302535533905,0.49168646335601807,0.5058823823928833,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4739495813846588,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.49168646335601807,0.4739495813846588,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7142857313156128,0.5071259140968323,0.7462185025215149,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.5071259140968323,0.7092437148094177,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6857143044471741,0.5071259140968323,0.6991596817970276,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5071259140968323},{"x":0.680672287940979,"y":0.5071259140968323},{"x":0.680672287940979,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6386554837226868,0.5071259140968323,0.680672287940979,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5237529873847961},{"x":0.63193279504776,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.5071259140968323,0.6369748115539551,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5932773351669312,0.5071259140968323,0.6134454011917114,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5546218752861023,0.5071259140968323,0.5915966629981995,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.5071259140968323,0.5495798587799072,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.5142857432365417,0.5071259140968323,0.5411764979362488,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.4773109257221222,0.5071259140968323,0.5092437267303467,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5237529873847961},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.44873949885368347,0.5071259140968323,0.4722689092159271,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4436974823474884,0.5071259140968323,0.4470588266849518,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5071259140968323},{"x":0.440336138010025,"y":0.5071259140968323},{"x":0.440336138010025,"y":0.5237529873847961},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.40672269463539124,0.5071259140968323,0.440336138010025,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5237529873847961},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.37310925126075745,0.5071259140968323,0.4000000059604645,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5071259140968323},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5071259140968323},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ربیع","boundary":[0.3495798408985138,0.5071259140968323,0.36974790692329407,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5237529873847961},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.34117648005485535,0.5071259140968323,0.3478991687297821,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5071259140968323},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5071259140968323},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ويراستار","boundary":[0.3008403480052948,0.5071259140968323,0.33949580788612366,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2974790036678314,0.5071259140968323,0.3008403480052948,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5071259140968323},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5071259140968323},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5237529873847961},{"x":0.267226904630661,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صدرا","boundary":[0.267226904630661,0.5071259140968323,0.29243698716163635,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5071259140968323},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5071259140968323},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5237529873847961},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عمویی","boundary":[0.22689075767993927,0.5071259140968323,0.26218488812446594,0.5237529873847961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5237529873847961},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22189075767993927,0.48468646335601806,0.7512185025215149,0.5307529873847961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6621848940849304,0.5273159146308899,0.7159664034843445,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6352941393852234,0.5273159146308899,0.6571428775787354,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.5273159146308899,0.6352941393852234,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5882353186607361,0.5273159146308899,0.6134454011917114,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5815126299858093,0.5273159146308899,0.5848739743232727,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5415676832199097},{"x":0.534453809261322,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.534453809261322,0.5273159146308899,0.5747899413108826,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5273159146308899},{"x":0.529411792755127,"y":0.5273159146308899},{"x":0.529411792755127,"y":0.5415676832199097},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.49915966391563416,0.5273159146308899,0.529411792755127,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5415676832199097},{"x":0.462184876203537,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.462184876203537,0.5273159146308899,0.4924369752407074,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5273159146308899},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5273159146308899},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5415676832199097},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.5273159146308899,0.45546218752861023,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5415676832199097},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.42184874415397644,0.5273159146308899,0.4470588266849518,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5415676832199097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.39159664511680603,0.5273159146308899,0.4151260554790497,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3815126121044159,0.5273159146308899,0.3848739564418793,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5273159146308899},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5273159146308899},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3327731192111969,0.5273159146308899,0.37310925126075745,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5273159146308899},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5273159146308899},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5415676832199097},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32436975836753845,0.5273159146308899,0.32773110270500183,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.2873949706554413,0.5273159146308899,0.3176470696926117,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.5273159146308899,0.2840336263179779,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6773109436035156,0.5451306700706482,0.7327731251716614,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6403361558914185,0.5451306700706482,0.6739495992660522,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5581947565078735},{"x":0.63193279504776,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.5463182926177979,0.6352941393852234,0.5581947565078735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2773529541492462,0.5203159146308899,0.7377731251716614,0.5651947565078735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.6016806960105896,0.5451306700706482,0.6117647290229797,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966386795043945,0.5451306700706482,0.6000000238418579,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۵۶","boundary":[0.5697479248046875,0.5451306700706482,0.5899159908294678,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5451306700706482},{"x":0.561344563961029,"y":0.5451306700706482},{"x":0.561344563961029,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5478991866111755,0.5451306700706482,0.561344563961029,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6386554837226868,0.5629453659057617,0.6773109436035156,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5771971344947815},{"x":0.63193279504776,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.5629453659057617,0.6369748115539551,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865546464920044,0.5629453659057617,0.6117647290229797,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5771971344947815},{"x":0.556302547454834,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.556302547454834,0.5629453659057617,0.5815126299858093,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.5629453659057617,0.5512605309486389,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4941176474094391,0.5629453659057617,0.5394958257675171,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5629453659057617},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5629453659057617},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5771971344947815},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.44873949885368347,0.5629453659057617,0.48739495873451233,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5771971344947815},{"x":0.413445383310318,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.413445383310318,0.5629453659057617,0.4420168101787567,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5629453659057617},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5629453659057617},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3764705955982208,0.5629453659057617,0.40672269463539124,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5629453659057617},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5629453659057617},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3663865625858307,0.5629453659057617,0.36974790692329407,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5629453659057617},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5629453659057617},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۵۷","boundary":[0.3361344635486603,0.5629453659057617,0.35966387391090393,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3327731192111969,0.5629453659057617,0.3344537913799286,0.5771971344947815]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3277731192111969,0.5393182926177978,0.6823109436035156,0.5841971344947815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6436975002288818,0.5819477438926697,0.6672269105911255,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5926365852355957},{"x":0.63193279504776,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.5819477438926697,0.6352941393852234,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7226890921592712,0.5985748171806335,0.7630252242088318,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6739495992660522,0.5985748171806335,0.7176470756530762,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6386554837226868,0.5985748171806335,0.6756302714347839,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.5985748171806335,0.6352941393852234,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5949580073356628,0.5985748171806335,0.6134454011917114,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.58076012134552},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5899580073356628,0.57376012134552,0.7680252242088318,0.6210142679214478],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6369748115539551,0.6163895726203918,0.6840336322784424,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6294536590576172},{"x":0.63193279504776,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6163895726203918,0.6352941393852234,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5932773351669312,0.6163895726203918,0.6134454011917114,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5714285969734192,0.6163895726203918,0.5915966629981995,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6386554837226868,0.6330166459083557,0.6857143044471741,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6472684144973755},{"x":0.63193279504776,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6330166459083557,0.6352941393852234,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5714285969734192,0.6330166459083557,0.6134454011917114,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5680672526359558,0.6330166459083557,0.5714285969734192,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6330166459083557},{"x":0.561344563961029,"y":0.6330166459083557},{"x":0.561344563961029,"y":0.6472684144973755},{"x":0.556302547454834,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.556302547454834,0.6330166459083557,0.561344563961029,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.6330166459083557,0.5462185144424438,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۹","boundary":[0.5193277597427368,0.6330166459083557,0.5411764979362488,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.6330166459083557,0.5176470875740051,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6369748115539551,0.6520190238952637,0.6857143044471741,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6638954877853394},{"x":0.63193279504776,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6520190238952637,0.6352941393852234,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5865546464920044,0.6520190238952637,0.6134454011917114,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.6520190238952637,0.5882353186607361,0.6638954877853394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.50760507106781,0.6093895726203918,0.6907143044471741,0.6708954877853394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6352941393852234,0.6686460971832275,0.6756302714347839,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6352941393852234,"y":0.684085488319397},{"x":0.63193279504776,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6686460971832275,0.6352941393852234,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6117647290229797,"y":0.684085488319397},{"x":0.5882353186607361,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5882353186607361,0.6674584150314331,0.6117647290229797,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5747899413108826,0.6674584150314331,0.5798319578170776,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5647059082984924,0.6674584150314331,0.5697479248046875,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأويل","boundary":[0.5310924649238586,0.6674584150314331,0.5596638917922974,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5260924649238586,0.6604584150314331,0.6806302714347839,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6369748115539551,0.6876484751701355,0.6756302714347839,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7007125616073608},{"x":0.63193279504776,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.6876484751701355,0.6352941393852234,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6995249390602112},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Quran","boundary":[0.45546218752861023,0.6852731704711914,0.4924369752407074,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5008403658866882,0.6864607930183411,0.5058823823928833,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5109243988990784,0.6864607930183411,0.5142857432365417,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Hermeneutics","boundary":[0.5193277597427368,0.6864607930183411,0.6134454011917114,0.7007125616073608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7007125616073608},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4504621875286102,0.6782731704711914,0.6806302714347839,0.7077125616073608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6756302714347839,0.7030878663063049,0.7126050591468811,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6369748115539551,0.7030878663063049,0.6689075827598572,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7173396944999695},{"x":0.63193279504776,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.7042755484580994,0.6352941393852234,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.7042755484580994,0.6117647290229797,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5361344814300537,0.7042755484580994,0.5663865804672241,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7185273170471191},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.49915966391563416,0.7042755484580994,0.5310924649238586,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.7042755484580994,0.4941176474094391,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7042755484580994},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7042755484580994},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4588235318660736,0.7042755484580994,0.48403361439704895,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7042755484580994},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7042755484580994},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4285714328289032,0.7042755484580994,0.45378151535987854,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.705463171005249},{"x":0.42184874415397644,"y":0.705463171005249},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7185273170471191},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.705463171005249,0.42184874415397644,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.705463171005249},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3663865625858307,0.705463171005249,0.4117647111415863,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6756302714347839,0.7232779264450073,0.7092437148094177,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6352941393852234,0.7232779264450073,0.6705882549285889,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7232779264450073,0.6352941393852234,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7363420724868774},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shahid","boundary":[0.26386556029319763,0.7232779264450073,0.3025210201740265,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7363420724868774},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Beheshti","boundary":[0.31092438101768494,0.7232779264450073,0.3613445460796356,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.3663865625858307,0.7232779264450073,0.4252100884914398,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4268907606601715,0.7232779264450073,0.4319327771663666,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7232779264450073},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7232779264450073},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7363420724868774},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Printing","boundary":[0.43697479367256165,0.7232779264450073,0.48571428656578064,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.4907563030719757,0.7232779264450073,0.4957983195781708,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Publishing","boundary":[0.5042017102241516,0.7232779264450073,0.5680672526359558,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Center","boundary":[0.5747899413108826,0.7232779264450073,0.6117647290229797,0.7363420724868774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.705463171005249},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7363420724868774},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25718488812446594,0.698463171005249,0.7176050591468811,0.7433420724868774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7008403539657593,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.702521026134491,0.7422803044319153,0.7226890921592712,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7410926222801208},{"x":0.702521026134491,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7008403539657593,"y":0.754156768321991},{"x":0.6789916157722473,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.680672287940979,0.7410926222801208,0.7008403539657593,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6689075827598572,"y":0.754156768321991},{"x":0.6352941393852234,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6352941393852234,0.7410926222801208,0.6689075827598572,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7529691457748413},{"x":0.63193279504776,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.7410926222801208,0.6352941393852234,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"BP۹۱","boundary":[0.5630252361297607,0.7387173175811768,0.6000000238418579,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6000000238418579,0.7399049997329712,0.6033613681793213,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7399049997329712},{"x":0.610084056854248,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6067227125167847,0.7399049997329712,0.610084056854248,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5580252361297607,0.7317173175811768,0.7276890921592712,0.7623443908691406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7042016983032227,0.7600950002670288,0.7226890921592712,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6773109436035156,0.7600950002670288,0.7042016983032227,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6403361558914185,0.7600950002670288,0.6689075827598572,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7719715237617493},{"x":0.63193279504776,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.7600950002670288,0.6352941393852234,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7310924530029297,0.7767220735549927,0.7630252242088318,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6621848940849304,0.7767220735549927,0.7243697643280029,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6403361558914185,0.7767220735549927,0.6571428775787354,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7897862195968628},{"x":0.63193279504776,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.7767220735549927,0.6369748115539551,0.7897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7897862195968628},{"x":0.63193279504776,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.62693279504776,0.7530950002670288,0.7680252242088318,0.7967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7494061589241028},{"x":0.63193279504776,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"::","boundary":[0.63193279504776,0.7446556091308594,0.6403361558914185,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7494061589241028},{"x":0.63193279504776,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.7376556091308594,0.6453361558914185,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7589073777198792},{"x":0.610084056854248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.610084056854248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۹۷/۱۷۱","boundary":[0.5596638917922974,0.7589073777198792,0.610084056854248,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7589073777198792},{"x":0.610084056854248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.610084056854248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.7519073777198791,0.615084056854248,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7767220735549927},{"x":0.610084056854248,"y":0.7767220735549927},{"x":0.610084056854248,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱۷۴۳۹۰","boundary":[0.5546218752861023,0.7767220735549927,0.610084056854248,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7767220735549927},{"x":0.610084056854248,"y":0.7767220735549927},{"x":0.610084056854248,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.7697220735549927,0.615084056854248,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.8135392069816589,0.5462185144424438,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.8135392069816589,0.5260504484176636,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8254156708717346},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۶","boundary":[0.45546218752861023,0.8135392069816589,0.5008403658866882,0.8254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8254156708717346},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4504621875286102,0.8065392069816589,0.5512185144424439,0.8324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8277909755706787},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8277909755706787,0.5546218752861023,0.8372921347618103]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8491686582565308},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8384798169136047,0.5714285969734192,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.826603353023529},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8491686582565308},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.819603353023529,0.5764285969734192,0.8561686582565308],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/CkqgdgClhHmrmgcN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/ZzxwQvTrAbKkIhNi.jpg","blurred":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/KxQYkOMSOlpmtjAK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00027519873216429685,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.255344420671463},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4756302535533905,0.23871733248233795,0.5243697762489319,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.255344420671463},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4706302535533905,0.23171733248233795,0.5293697762489319,0.262344420671463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7327731251716614,0.27434679865837097,0.7831932902336121,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7546218633651733,0.2921615242958069,0.7848739624023438,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3004750609397888},{"x":0.75126051902771,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.29334917664527893,0.7529411911964417,0.3004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7277731251716614,0.26734679865837097,0.7898739624023438,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.2218487411737442,0.3325415551662445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.2235294133424759,0.3242280185222626,0.2235294133424759,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.2285294133424759,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.3242280185222626,0.7848739624023438,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3242280185222626},{"x":0.756302535533905,"y":0.3242280185222626},{"x":0.756302535533905,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7411764860153198,0.3242280185222626,0.756302535533905,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.3242280185222626,0.7394958138465881,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6991596817970276,0.3242280185222626,0.7327731251716614,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.6672269105911255,0.3242280185222626,0.6941176652908325,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6420168280601501,0.3242280185222626,0.6605042219161987,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.6184874176979065,0.3230403661727905,0.6386554837226868,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5966386795043945,0.3230403661727905,0.6168067455291748,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذات","boundary":[0.5697479248046875,0.3230403661727905,0.5882353186607361,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3349168598651886},{"x":0.529411792755127,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.529411792755127,0.3230403661727905,0.5630252361297607,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.529411792755127,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.524411792755127,0.3160403661727905,0.7898739624023438,0.3442921645641327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7042016983032227,0.34323039650917053,0.7361344695091248,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6992016983032227,0.3362303965091705,0.7411344695091248,0.35854393315315247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.21680672466754913,0.34323039650917053,0.21848739683628082,0.3503562808036804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3362303965091705,0.22348739683628083,0.3573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3622327744960785,0.2218487411737442,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3552327744960785,0.2268487411737442,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقوال","boundary":[0.7126050591468811,0.36104512214660645,0.7361344695091248,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6941176652908325,0.36104512214660645,0.7058823704719543,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6672269105911255,0.36104512214660645,0.6873949766159058,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6302521228790283,0.36104512214660645,0.6655462384223938,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6252101063728333,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6184874176979065,0.36104512214660645,0.6252101063728333,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5932773351669312,0.36104512214660645,0.6134454011917114,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5512605309486389,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپذیری","boundary":[0.5512605309486389,0.36104512214660645,0.5882353186607361,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5411764979362488,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذات","boundary":[0.5210084319114685,0.3598574697971344,0.5411764979362488,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4941176474094391,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.4941176474094391,0.3598574697971344,0.5142857432365417,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37410926818847656},{"x":0.489075630903244,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.489075630903244,0.3598574697971344,0.4907563030719757,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6773109436035156,0.3800475001335144,0.6890756487846375,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6655462384223938,0.3800475001335144,0.6689075827598572,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریۂ","boundary":[0.6302521228790283,0.3800475001335144,0.6605042219161987,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6033613681793213,0.3800475001335144,0.6235294342041016,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.5815126299858093,0.3800475001335144,0.6016806960105896,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3800475001335144},{"x":0.578151285648346,"y":0.3800475001335144},{"x":0.578151285648346,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5529412031173706,0.3800475001335144,0.578151285648346,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذات","boundary":[0.5243697762489319,0.3800475001335144,0.5445378422737122,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3931116461753845},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.48235294222831726,0.3800475001335144,0.5193277597427368,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.3800475001335144,0.4773109257221222,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4723109257221222,0.3528574697971344,0.7411344695091248,0.4012992985248566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکنون","boundary":[0.6067227125167847,0.4002375304698944,0.6420168280601501,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.39904987812042236},{"x":0.605042040348053,"y":0.4002375304698944},{"x":0.605042040348053,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5798319578170776,0.39904987812042236,0.605042040348053,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنه","boundary":[0.5546218752861023,0.39904987812042236,0.5731092691421509,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5277311205863953,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذات","boundary":[0.529411792755127,0.3978622257709503,0.5495798587799072,0.4121140241622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.524411792755127,0.3908622257709503,0.6470168280601502,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.38123515248298645,0.2218487411737442,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2218487411737442,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37423515248298644,0.2268487411737442,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2201680690050125,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.2218487411737442,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2235294133424759,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.2235294133424759,0.40142518281936646,0.22521008551120758,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2235294133424759,"y":0.40142518281936646},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39442518281936645,0.23021008551120759,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تعريف","boundary":[0.610084056854248,0.41923990845680237,0.6403361558914185,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6016806960105896,"y":0.43111640214920044},{"x":0.578151285648346,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ذات","boundary":[0.578151285648346,0.4168646037578583,0.6016806960105896,0.43111640214920044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43349167704582214},{"x":0.578151285648346,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5731512856483459,0.40986460375785827,0.6453361558914185,0.44049167704582215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4204275608062744,0.2218487411737442,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4134275608062744,0.2268487411737442,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2201680690050125,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4394299387931824,0.2201680690050125,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2201680690050125,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43242993879318237,0.22516806900501252,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45843231678009033},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.21680672466754913,0.45843231678009033,0.22857142984867096,0.46674585342407227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46674585342407227},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.45843231678009033,0.23361344635486603,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4514323167800903,0.23861344635486603,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسم","boundary":[0.6218487620353699,0.4382422864437103,0.6403361558914185,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6033613681793213,0.4394299387931824,0.6151260733604431,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45130640268325806},{"x":0.556302547454834,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصطلاح","boundary":[0.556302547454834,0.4394299387931824,0.5983193516731262,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.5109243988990784,0.4394299387931824,0.5495798587799072,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45961993932724},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.6033613681793213,0.45843231678009033,0.6403361558914185,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجمالی","boundary":[0.5596638917922974,0.45843231678009033,0.5966386795043945,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5310924649238586,0.4572446644306183,0.5529412031173706,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5243697762489319,"y":0.470308780670166},{"x":0.5176470875740051,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5193277597427368,0.4572446644306183,0.5243697762489319,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5126050710678101,"y":0.470308780670166},{"x":0.4924369752407074,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذات","boundary":[0.4924369752407074,0.4572446644306183,0.5126050710678101,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4572446644306183},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4572446644306183},{"x":0.48571428656578064,"y":0.470308780670166},{"x":0.48571428656578064,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.4572446644306183,0.48571428656578064,0.470308780670166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4726840853691101},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48071428656578064,0.4300546340942383,0.6453361558914185,0.4796840853691101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6420168280601501,"y":0.490498811006546},{"x":0.6084033846855164,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.6084033846855164,0.47624704241752625,0.6420168280601501,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6016806960105896,"y":0.490498811006546},{"x":0.578151285648346,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.578151285648346,0.47624704241752625,0.6016806960105896,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5714285969734192,"y":0.490498811006546},{"x":0.534453809261322,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الهیاتی","boundary":[0.534453809261322,0.47624704241752625,0.5714285969734192,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4750593900680542},{"x":0.529411792755127,"y":0.4750593900680542},{"x":0.529411792755127,"y":0.490498811006546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5042017102241516,0.4750593900680542,0.529411792755127,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4750593900680542},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4750593900680542},{"x":0.49747899174690247,"y":0.490498811006546},{"x":0.4907563030719757,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4907563030719757,0.4750593900680542,0.49747899174690247,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4750593900680542},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4750593900680542},{"x":0.48403361439704895,"y":0.490498811006546},{"x":0.4638655483722687,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذات","boundary":[0.4638655483722687,0.4750593900680542,0.48403361439704895,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4588235318660736,"y":0.490498811006546},{"x":0.4588235318660736,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.4750593900680542,0.4588235318660736,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.6789916157722473,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6789916157722473,0.49643704295158386,0.6890756487846375,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6756302714347839,"y":0.510688841342926},{"x":0.6739495992660522,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6739495992660522,0.49643704295158386,0.6756302714347839,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6672269105911255,"y":0.510688841342926},{"x":0.6369748115539551,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6369748115539551,0.49643704295158386,0.6672269105911255,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6302521228790283,"y":0.510688841342926},{"x":0.610084056854248,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6117647290229797,0.49643704295158386,0.6302521228790283,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناپذیری","boundary":[0.5697479248046875,0.4952494204044342,0.6067227125167847,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذات","boundary":[0.5394958257675171,0.4952494204044342,0.5596638917922974,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4952494204044342},{"x":0.534453809261322,"y":0.4952494204044342},{"x":0.534453809261322,"y":0.5095011591911316},{"x":0.534453809261322,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.4952494204044342,0.534453809261322,0.5095011591911316]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4538235318660736,0.4680593900680542,0.6940756487846375,0.517688841342926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4774346649646759,0.23025210201740265,0.4857482314109802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4857482314109802},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4774346649646759,0.23529411852359772,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4704346649646759,0.24029411852359772,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49643704295158386},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.49643704295158386,0.23025210201740265,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49643704295158386},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48943704295158386,0.23525210201740265,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"نقد","boundary":[0.6739495992660522,0.5178147554397583,0.6890756487846375,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.5108147554397583,0.6940756487846375,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.5201900005340576,0.6655462384223938,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6201680898666382,0.5201900005340576,0.6554622054100037,0.5285035371780396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6151680898666382,0.5131900005340576,0.6705462384223938,0.5355035371780396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5166270732879639,0.23025210201740265,0.5237529873847961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5154394507408142,0.23529411852359772,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5096270732879639,0.24029411852359772,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قول","boundary":[0.6689075827598572,0.5356294512748718,0.6890756487846375,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5486935973167419},{"x":0.63193279504776,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مختار","boundary":[0.63193279504776,0.5356294512748718,0.6638655662536621,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.5356294512748718,0.6285714507102966,0.5486935973167419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6235714507102966,0.5286294512748718,0.6940756487846375,0.555693597316742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5356294512748718,0.23025210201740265,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5286294512748718,0.23525210201740265,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.570071280002594,0.7848739624023438,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5688835978507996},{"x":0.756302535533905,"y":0.5688835978507996},{"x":0.756302535533905,"y":0.58076012134552},{"x":0.7394958138465881,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7394958138465881,0.5688835978507996,0.756302535533905,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.5688835978507996,0.7378151416778564,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7310924530029297,"y":0.58076012134552},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6991596817970276,0.5688835978507996,0.7310924530029297,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.6739495992660522,0.5688835978507996,0.6941176652908325,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.5688835978507996,0.6722689270973206,0.5795724391937256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6655882549285889,0.5618835978507996,0.7898739624023438,0.58776012134552],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.570071280002594,0.22521008551120758,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.563071280002594,0.23021008551120759,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.589073657989502},{"x":0.7378151416778564,"y":0.589073657989502},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7058823704719543,0.589073657989502,0.7378151416778564,0.5973871946334839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.589073657989502},{"x":0.7378151416778564,"y":0.589073657989502},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7008823704719543,0.582073657989502,0.7428151416778564,0.6043871946334839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5878859758377075,0.23193277418613434,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5808859758377075,0.23693277418613434,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"چیستی","boundary":[0.6974790096282959,0.6080760359764099,0.7361344695091248,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.6689075827598572,0.6057007312774658,0.6890756487846375,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.6068883538246155,0.6655462384223938,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6605462384223938,0.5987007312774658,0.7411344695091248,0.6269524998664856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6080760359764099,0.23025210201740265,0.6163895726203918]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.6068883538246155,0.23529411852359772,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6010760359764099,0.24029411852359772,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6258907318115234},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6270784139633179,0.22857142984867096,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6258907318115234},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6200784139633179,0.23357142984867096,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6389548778533936},{"x":0.610084056854248,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"بر","boundary":[0.610084056854248,0.6318289637565613,0.6168067455291748,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6389548778533936},{"x":0.610084056854248,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.6248289637565613,0.6218067455291748,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.7142857313156128,0.6258907318115234,0.7361344695091248,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.6857143044471741,0.6258907318115234,0.7109243869781494,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6247031092643738},{"x":0.680672287940979,"y":0.6258907318115234},{"x":0.680672287940979,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلالت","boundary":[0.6504201889038086,0.6247031092643738,0.680672287940979,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لفظ","boundary":[0.6235294342041016,0.6235154271125793,0.6420168280601501,0.6377671957015991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.6165154271125793,0.7411344695091248,0.6483301825523377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"معنا","boundary":[0.5815126299858093,0.6270784139633179,0.6016806960105896,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7126050591468811,0.646080732345581,0.7361344695091248,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.646080732345581},{"x":0.7109243869781494,"y":0.646080732345581},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6857143044471741,0.646080732345581,0.7109243869781494,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6571428775787354,0.6448931097984314,0.6789916157722473,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مقوله","boundary":[0.6218487620353699,0.6448931097984314,0.6504201889038086,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.5966386795043945,0.6448931097984314,0.6168067455291748,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.5697479248046875,0.6448931097984314,0.5899159908294678,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6448931097984314,0.5647059082984924,0.6579572558403015]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5597059082984924,0.6200784139633179,0.7411344695091248,0.6661448783874512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.6453781723976135,0.6662707924842834,0.6890756487846375,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.665083110332489},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.610084056854248,0.665083110332489,0.6386554837226868,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.665083110332489},{"x":0.6084033846855164,"y":0.665083110332489},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5983193516731262,0.665083110332489,0.6067227125167847,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.665083110332489},{"x":0.5932773351669312,"y":0.665083110332489},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5697479248046875,0.665083110332489,0.5915966629981995,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5630252361297607,"y":0.665083110332489},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.5277311205863953,0.6638954877853394,0.5630252361297607,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5226891040802002,"y":0.665083110332489},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.5008403658866882,0.6638954877853394,0.5210084319114685,0.6769596338272095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.49584036588668823,0.6568954877853393,0.6940756487846375,0.6863349385261536],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581},{"x":0.23025210201740265,"y":0.646080732345581},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.646080732345581,0.23025210201740265,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581},{"x":0.23025210201740265,"y":0.646080732345581},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.639080732345581,0.23525210201740265,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.22689075767993927,"y":0.665083110332489},{"x":0.22689075767993927,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.665083110332489,0.22689075767993927,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.22689075767993927,"y":0.665083110332489},{"x":0.22689075767993927,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.658083110332489,0.23189075767993927,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.684085488319397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.694774329662323},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.7193277478218079,0.684085488319397,0.7361344695091248,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.684085488319397},{"x":0.7142857313156128,"y":0.684085488319397},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.684085488319397,0.7142857313156128,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6852731704711914},{"x":0.702521026134491,"y":0.684085488319397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6840336322784424,0.6852731704711914,0.7042016983032227,0.6971496343612671]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6790336322784424,0.6782731704711914,0.7411344695091248,0.7029620118141174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23193277418613434,"y":0.684085488319397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6852731704711914,0.23193277418613434,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23193277418613434,"y":0.684085488319397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6782731704711914,0.23693277418613434,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7042755484580994,0.22857142984867096,0.7125890851020813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7042755484580994,0.23361344635486603,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6972755484580994,0.23861344635486603,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6890756487846375,"y":0.705463171005249},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.6571428775787354,0.7042755484580994,0.6890756487846375,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7042755484580994},{"x":0.653781533241272,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6168067455291748,0.7030878663063049,0.653781533241272,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7030878663063049},{"x":0.610084056854248,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.5882353186607361,0.7030878663063049,0.6084033846855164,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7030878663063049},{"x":0.583193302154541,"y":0.7030878663063049},{"x":0.583193302154541,"y":0.716152012348175},{"x":0.583193302154541,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.7030878663063049,0.583193302154541,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6638655662536621,0.7232779264450073,0.6890756487846375,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6470588445663452,0.7232779264450073,0.6571428775787354,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6117647290229797,0.7232779264450073,0.6420168280601501,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7375296950340271},{"x":0.561344563961029,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشکالات","boundary":[0.561344563961029,0.7232779264450073,0.6067227125167847,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمالی","boundary":[0.5126050710678101,0.7232779264450073,0.5546218752861023,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7375296950340271},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.48739495873451233,0.7232779264450073,0.5058823823928833,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7232779264450073},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7232779264450073},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4722689092159271,0.7232779264450073,0.48067227005958557,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7232779264450073},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7232779264450073},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7375296950340271},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.43697479367256165,0.7232779264450073,0.46554622054100037,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7375296950340271},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عارف","boundary":[0.40336135029792786,0.7232779264450073,0.4302521049976349,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7232779264450073},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.7232779264450073,0.3983193337917328,0.7375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6907563209533691,"y":0.705463171005249},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3933193337917328,0.6925249390602112,0.6940756487846375,0.750467926979065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.724465548992157,0.22857142984867096,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.717465548992157,0.23357142984867096,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.7577196955680847,0.7848739624023438,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7577196955680847},{"x":0.756302535533905,"y":0.7577196955680847},{"x":0.756302535533905,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7361344695091248,0.7577196955680847,0.756302535533905,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.7577196955680847,0.7344537973403931,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7684085369110107},{"x":0.707563042640686,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.707563042640686,0.7577196955680847,0.7277311086654663,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7577196955680847},{"x":0.702521026134491,"y":0.7577196955680847},{"x":0.702521026134491,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.6773109436035156,0.7577196955680847,0.702521026134491,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.7577196955680847,0.6773109436035156,0.7684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6706302714347839,0.7507196955680847,0.7898739624023438,0.7754085369110107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7378151416778564,"y":0.775534451007843},{"x":0.7378151416778564,"y":0.783847987651825},{"x":0.702521026134491,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.702521026134491,0.7767220735549927,0.7378151416778564,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7378151416778564,"y":0.775534451007843},{"x":0.7378151416778564,"y":0.783847987651825},{"x":0.702521026134491,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.697521026134491,0.7697220735549927,0.7428151416778564,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843},{"x":0.22689075767993927,"y":0.775534451007843},{"x":0.22689075767993927,"y":0.783847987651825},{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.775534451007843,0.22689075767993927,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843},{"x":0.22689075767993927,"y":0.775534451007843},{"x":0.22689075767993927,"y":0.783847987651825},{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.768534451007843,0.23189075767993927,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8064132928848267},{"x":0.702521026134491,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدمات","boundary":[0.702521026134491,0.7933491468429565,0.7361344695091248,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.6621848940849304,0.7933491468429565,0.6957983374595642,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسانه","boundary":[0.6184874176979065,0.7933491468429565,0.6605042219161987,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.794536828994751},{"x":0.6117647290229797,"y":0.794536828994751},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5899159908294678,0.794536828994751,0.6117647290229797,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.794536828994751},{"x":0.583193302154541,"y":0.794536828994751},{"x":0.583193302154541,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.5579832196235657,0.794536828994751,0.583193302154541,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.794536828994751},{"x":0.5529412031173706,"y":0.794536828994751},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.794536828994751,0.5529412031173706,0.8087885975837708]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.794536828994751},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5479412031173706,0.787536828994751,0.7411344695091248,0.8134132928848267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48403361439704895,0.8361045122146606,0.5042017102241516,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8291045122146606,0.5092017102241516,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/kubuwhmyXiNueHnh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/EqiHHsfyIkJraAqi.jpg","blurred":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/JEYPMVtBGmlEjJTo.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.23193277418613434,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.23693277418613434,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.20783847570419312,0.23193277418613434,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2008384757041931,0.23693277418613434,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.22684085369110107,0.23025210201740265,0.235154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.235154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.22684085369110107,0.23361344635486603,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21984085369110107,0.23861344635486603,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.24703088402748108,0.22857142984867096,0.25415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23361344635486603,"y":0.255344420671463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.24703088402748108,0.23361344635486603,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23361344635486603,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24003088402748107,0.23861344635486603,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2672209143638611,0.22857142984867096,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2602209143638611,0.23357142984867096,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6789916157722473,0.1876484602689743,0.6890756487846375,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6655462384223938,0.18883609771728516,0.6689075827598572,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.1900237500667572},{"x":0.658823549747467,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وحدت","boundary":[0.6252101063728333,0.1900237500667572,0.6605042219161987,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5915966629981995,0.19121140241622925,0.6184874176979065,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6773109436035156,0.20783847570419312,0.6890756487846375,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6722689270973206,0.20783847570419312,0.6756302714347839,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاق","boundary":[0.6352941393852234,0.20783847570419312,0.6672269105911255,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقسمی","boundary":[0.5882353186607361,0.20783847570419312,0.6302521228790283,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5546218752861023,0.20902612805366516,0.5815126299858093,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23990498483181},{"x":0.680672287940979,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.680672287940979,0.22684085369110107,0.6890756487846375,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23990498483181},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6773109436035156,0.22684085369110107,0.6789916157722473,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23990498483181},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.6420168280601501,0.22684085369110107,0.6705882549285889,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23990498483181},{"x":0.63193279504776,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.22684085369110107,0.6369748115539551,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23990498483181},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تجلی","boundary":[0.5983193516731262,0.22684085369110107,0.6268907785415649,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23990498483181},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.22684085369110107,0.5915966629981995,0.23990498483181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23990498483181},{"x":0.556302547454834,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5496218752861023,0.18421140241622924,0.6957563209533691,0.24690498483181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.6840336322784424,0.24584323167800903,0.6890756487846375,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.24584323167800903},{"x":0.680672287940979,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6789916157722473,0.24584323167800903,0.6823529601097107,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6722689270973206,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشبیه","boundary":[0.6403361558914185,0.24703088402748108,0.6722689270973206,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.24703088402748108,0.6352941393852234,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تنزیه","boundary":[0.5966386795043945,0.24703088402748108,0.6235294342041016,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.24821852147579193,0.5932773351669312,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.264845609664917},{"x":0.7361344695091248,"y":0.264845609664917},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.7058823704719543,0.264845609664917,0.7361344695091248,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.264845609664917},{"x":0.7008403539657593,"y":0.264845609664917},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6705882549285889,0.264845609664917,0.7008403539657593,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.264845609664917},{"x":0.6638655662536621,"y":0.264845609664917},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6420168280601501,0.264845609664917,0.6638655662536621,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.264845609664917},{"x":0.6369748115539551,"y":0.264845609664917},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2779097259044647},{"x":0.610084056854248,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.610084056854248,0.264845609664917,0.6369748115539551,0.2779097259044647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5865966629981995,0.24003088402748107,0.7411344695091248,0.28490972590446473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.285035640001297},{"x":0.6890756487846375,"y":0.285035640001297},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6789916157722473,0.285035640001297,0.6890756487846375,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.285035640001297},{"x":0.6689075827598572,"y":0.285035640001297},{"x":0.6689075827598572,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6672269105911255,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6672269105911255,0.285035640001297,0.6689075827598572,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.285035640001297},{"x":0.6605042219161987,"y":0.285035640001297},{"x":0.6605042219161987,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6252101063728333,0.285035640001297,0.6605042219161987,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.285035640001297},{"x":0.6184874176979065,"y":0.285035640001297},{"x":0.6184874176979065,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5983193516731262,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.5983193516731262,0.285035640001297,0.6184874176979065,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6773109436035156,0.3052256405353546,0.6890756487846375,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6722689270973206,0.3052256405353546,0.6773109436035156,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3171021342277527},{"x":0.63193279504776,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وحدت","boundary":[0.63193279504776,0.30641329288482666,0.6672269105911255,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5983193516731262,0.30641329288482666,0.6268907785415649,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3372921645641327},{"x":0.680672287940979,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.680672287940979,0.3242280185222626,0.6890756487846375,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6773109436035156,0.3242280185222626,0.6789916157722473,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.6420168280601501,0.3242280185222626,0.6705882549285889,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3372921645641327},{"x":0.63193279504776,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.3242280185222626,0.6369748115539551,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تجلی","boundary":[0.5983193516731262,0.3242280185222626,0.6268907785415649,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.3242280185222626,0.5915966629981995,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.285035640001297},{"x":0.6890756487846375,"y":0.285035640001297},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5865966629981995,0.278035640001297,0.6940756487846375,0.3442921645641327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.6840336322784424,0.34323039650917053,0.6890756487846375,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.34323039650917053},{"x":0.680672287940979,"y":0.34323039650917053},{"x":0.680672287940979,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6789916157722473,0.34323039650917053,0.680672287940979,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6722689270973206,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاق","boundary":[0.6403361558914185,0.34323039650917053,0.6722689270973206,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6352941393852234,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5932773351669312,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقسمی","boundary":[0.5932773351669312,0.34323039650917053,0.6352941393852234,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35629454255104065},{"x":0.583193302154541,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.3444180488586426,0.5882353186607361,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5764706134796143,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.5512605309486389,0.3444180488586426,0.5764706134796143,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تنزیه","boundary":[0.5193277597427368,0.3444180488586426,0.5445378422737122,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35629454255104065},{"x":0.507563054561615,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.3444180488586426,0.5126050710678101,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5025210380554199,"y":0.35629454255104065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تشبیه","boundary":[0.47058823704719543,0.3444180488586426,0.5025210380554199,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3456057012081146},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3456057012081146},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3574821949005127},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46554622054100037,0.3456057012081146,0.46554622054100037,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7176470756530762,0.3622327744960785,0.7361344695091248,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.6756302714347839,0.3622327744960785,0.7126050591468811,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37648457288742065},{"x":0.658823549747467,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.3622327744960785,0.6689075827598572,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37648457288742065},{"x":0.610084056854248,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.610084056854248,0.3622327744960785,0.6521008610725403,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.5680672526359558,0.3622327744960785,0.6033613681793213,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3622327744960785},{"x":0.561344563961029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.561344563961029,"y":0.37648457288742065},{"x":0.534453809261322,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عارف","boundary":[0.534453809261322,0.3622327744960785,0.561344563961029,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3622327744960785},{"x":0.529411792755127,"y":0.3622327744960785},{"x":0.529411792755127,"y":0.37648457288742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.3622327744960785,0.529411792755127,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37648457288742065},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46054622054100036,0.33741804885864257,0.7428151416778564,0.38348457288742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22689075767993927,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.28622329235076904,0.22857142984867096,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22689075767993927,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.27922329235076904,0.23357142984867096,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.22857142984867096,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3052256405353546,0.23361344635486603,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.23861344635486603,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.23025210201740265,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3325415551662445},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3242280185222626,0.23361344635486603,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.23861344635486603,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.23025210201740265,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.34323039650917053,0.23361344635486603,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.23861344635486603,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3705463111400604},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3622327744960785,0.23193277418613434,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3705463111400604},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3552327744960785,0.23693277418613434,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.3978622257709503,0.7831932902336121,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3978622257709503},{"x":0.756302535533905,"y":0.3978622257709503},{"x":0.756302535533905,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7260504364967346,0.3978622257709503,0.756302535533905,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.39904987812042236,0.7260504364967346,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محکم","boundary":[0.6890756487846375,0.39904987812042236,0.7176470756530762,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.39904987812042236,0.6840336322784424,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متشابه","boundary":[0.6403361558914185,0.39904987812042236,0.6739495992660522,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6369748115539551,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.39904987812042236,0.6369748115539551,0.4097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6319748115539551,0.3908622257709503,0.7881932902336121,0.41555106711387635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"ܦܬ","boundary":[0.21512605249881744,0.39904987812042236,0.22689075767993927,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39204987812042236,0.23189075767993927,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4251781404018402},{"x":0.702521026134491,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.702521026134491,0.4168646037578583,0.7378151416778564,0.4251781404018402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4251781404018402},{"x":0.702521026134491,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.697521026134491,0.40986460375785827,0.7428151416778564,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.41567695140838623,0.23025210201740265,0.42399048805236816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.41567695140838623,0.23529411852359772,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4086769514083862,0.24029411852359772,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.23025210201740265,0.4429928660392761]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4346793293952942,0.23529411852359772,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4346793293952942},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4276793293952942,0.24029411852359772,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4548693597316742,0.22857142984867096,0.4619952440261841]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46318289637565613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4548693597316742,0.23361344635486603,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4478693597316742,0.23861344635486603,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2201680690050125,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۶","boundary":[0.21512605249881744,0.47387173771858215,0.2201680690050125,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22689075767993927,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4821852743625641},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.47387173771858215,0.22689075767993927,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22689075767993927,"y":0.47387173771858215},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46687173771858215,0.23189075767993927,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49406176805496216},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.49406176805496216,0.22857142984867096,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49406176805496216},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48706176805496215,0.23357142984867096,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5130641460418701},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5130641460418701},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5130641460418701,0.22857142984867096,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5130641460418701},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5130641460418701},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5225653052330017},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5060641460418701,0.23357142984867096,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5320665240287781,0.22857142984867096,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5320665240287781},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5250665240287781,0.23357142984867096,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5522565245628357,0.22857142984867096,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5452565245628357,0.23357142984867096,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5712589025497437},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5712589025497437,0.22689075767993927,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5712589025497437},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5642589025497436,0.23189075767993927,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.22689075767993927,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5832612805366516,0.23189075767993927,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"محکم","boundary":[0.7042016983032227,0.4346793293952942,0.7378151416778564,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.43586698174476624,0.7042016983032227,0.4477434754371643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6958403539657593,0.4276793293952942,0.7428151416778564,0.4547434754371643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6789916157722473,0.45368170738220215,0.6857143044471741,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46674585342407227},{"x":0.63193279504776,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطلح","boundary":[0.63193279504776,0.45368170738220215,0.6722689270973206,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6268907785415649,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اصولی","boundary":[0.5932773351669312,0.45368170738220215,0.6268907785415649,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.4548693597316742,0.5899159908294678,0.4679335057735443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5849159908294678,0.44668170738220214,0.6907143044471741,0.47374585342407227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6789916157722473,0.4726840853691101,0.6873949766159058,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصطلح","boundary":[0.63193279504776,0.47387173771858215,0.6739495992660522,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4869358539581299},{"x":0.583193302154541,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.583193302154541,0.4750593900680542,0.6268907785415649,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5047506093978882},{"x":0.702521026134491,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متشابه","boundary":[0.702521026134491,0.49406176805496216,0.7361344695091248,0.5047506093978882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6800000071525574},{"languageCode":"ar","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882},{"x":0.583193302154541,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.578193302154541,0.46687173771858215,0.7428151416778564,0.5117506093978882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.6789916157722473,0.5130641460418701,0.6857143044471741,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5249406099319458},{"x":0.63193279504776,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطلح","boundary":[0.63193279504776,0.5130641460418701,0.6722689270973206,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصولی","boundary":[0.5932773351669312,0.5130641460418701,0.6268907785415649,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.5142517685890198,0.5899159908294678,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.6789916157722473,0.5308788418769836,0.6873949766159058,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصطلح","boundary":[0.63193279504776,0.5320665240287781,0.6739495992660522,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5451306700706482},{"x":0.583193302154541,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.583193302154541,0.5332541465759277,0.6268907785415649,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5451306700706482},{"x":0.583193302154541,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5765126299858093,0.5060641460418701,0.6923949766159058,0.5521306700706482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6789916157722473,0.5498812198638916,0.6873949766159058,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6352941393852234,0.5498812198638916,0.6722689270973206,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.551068902015686},{"x":0.6285714507102966,"y":0.551068902015686},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محکم","boundary":[0.5983193516731262,0.551068902015686,0.6285714507102966,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.551068902015686},{"x":0.5915966629981995,"y":0.551068902015686},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.551068902015686,0.5915966629981995,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.551068902015686},{"x":0.5815126299858093,"y":0.551068902015686},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متشابه","boundary":[0.5445378422737122,0.551068902015686,0.5815126299858093,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.551068902015686},{"x":0.5394958257675171,"y":0.551068902015686},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5277311205863953,0.551068902015686,0.5394958257675171,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.551068902015686},{"x":0.5210084319114685,"y":0.551068902015686},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5641329884529114},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطلح","boundary":[0.48235294222831726,0.551068902015686,0.5210084319114685,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.551068902015686},{"x":0.4756302535533905,"y":0.551068902015686},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصولی","boundary":[0.4436974823474884,0.551068902015686,0.4756302535533905,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.5522565245628357,0.43697479367256165,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4268907606601715,"y":0.551068902015686},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفسیری","boundary":[0.3831932842731476,0.5522565245628357,0.4268907606601715,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محکم","boundary":[0.7058823704719543,0.570071280002594,0.7361344695091248,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.570071280002594},{"x":0.6991596817970276,"y":0.570071280002594},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.570071280002594,0.6991596817970276,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.570071280002594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.570071280002594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متشابه","boundary":[0.6521008610725403,0.570071280002594,0.6890756487846375,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.570071280002594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.570071280002594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6352941393852234,0.570071280002594,0.6470588445663452,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.5949580073356628,0.570071280002594,0.6285714507102966,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.570071280002594},{"x":0.5899159908294678,"y":0.570071280002594},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابن","boundary":[0.5747899413108826,0.570071280002594,0.5899159908294678,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.570071280002594},{"x":0.5714285969734192,"y":0.570071280002594},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.5512605309486389,0.570071280002594,0.5714285969734192,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.570071280002594},{"x":0.5411764979362488,"y":0.570071280002594},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.570071280002594,0.5411764979362488,0.5843230485916138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3781932842731476,0.5452565245628357,0.7428151416778564,0.5913230485916138],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6789916157722473,0.5914489030838013,0.6873949766159058,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6033254265785217},{"x":0.63193279504776,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیستی","boundary":[0.63193279504776,0.5902612805366516,0.6739495992660522,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محکم","boundary":[0.5949580073356628,0.5902612805366516,0.6268907785415649,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6021377444267273},{"x":0.583193302154541,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.5902612805366516,0.5882353186607361,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5902612805366516},{"x":0.578151285648346,"y":0.5902612805366516},{"x":0.578151285648346,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متشابه","boundary":[0.5428571701049805,0.5902612805366516,0.578151285648346,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.5902612805366516,0.5378151535987854,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6789916157722473,0.6080760359764099,0.6873949766159058,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشابه","boundary":[0.6453781723976135,0.6080760359764099,0.6722689270973206,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6223278045654297},{"x":0.610084056854248,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفت","boundary":[0.610084056854248,0.6092636585235596,0.6386554837226868,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.5798319578170776,0.6092636585235596,0.6033613681793213,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متشابهات","boundary":[0.5226891040802002,0.6092636585235596,0.5731092691421509,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.6104512810707092,0.5159664154052734,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.6789916157722473,0.6294536590576172,0.6890756487846375,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6521008610725403,0.6294536590576172,0.6739495992660522,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6425178050994873},{"x":0.610084056854248,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعارض","boundary":[0.610084056854248,0.6294536590576172,0.6470588445663452,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6425178050994873},{"x":0.583193302154541,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.583193302154541,0.6294536590576172,0.6033613681793213,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.5495798587799072,0.6294536590576172,0.5764706134796143,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5394958257675171,0.6294536590576172,0.5445378422737122,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشابه","boundary":[0.5058823823928833,0.6294536590576172,0.5327731370925903,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6294536590576172},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6294536590576172},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.4789915978908539,0.6294536590576172,0.49915966391563416,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.6294536590576172,0.4739495813846588,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6789916157722473,0.6472684144973755,0.6890756487846375,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرایی","boundary":[0.6403361558914185,0.6472684144973755,0.6739495992660522,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6084033846855164,0.6472684144973755,0.6336134672164917,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6472684144973755},{"x":0.605042040348053,"y":0.6472684144973755},{"x":0.605042040348053,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5747899413108826,0.6472684144973755,0.605042040348053,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشابه","boundary":[0.5411764979362488,0.6472684144973755,0.5697479248046875,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6472684144973755},{"x":0.534453809261322,"y":0.6472684144973755},{"x":0.534453809261322,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5243697762489319,0.6472684144973755,0.534453809261322,0.6615201830863953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4689495813846588,0.5832612805366516,0.6940756487846375,0.6685201830863953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.646080732345581},{"x":0.5159664154052734,"y":0.646080732345581},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیات","boundary":[0.4924369752407074,0.646080732345581,0.5176470875740051,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6472684144973755},{"x":0.48739495873451233,"y":0.646080732345581},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6591448783874512},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متشابه","boundary":[0.45210084319114685,0.6472684144973755,0.48739495873451233,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.6472684144973755,0.4470588266849518,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7361344695091248,"y":0.665083110332489},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.7092437148094177,0.6662707924842834,0.7361344695091248,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.6756302714347839,0.6674584150314331,0.7042016983032227,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.6674584150314331,0.6705882549285889,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.7193277478218079,0.6864607930183411,0.7361344695091248,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.6864607930183411,0.7142857313156128,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6876484751701355},{"x":0.702521026134491,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6840336322784424,0.6876484751701355,0.7042016983032227,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6983373165130615},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4420588266849518,0.6402684144973755,0.7428151416778564,0.7053373165130615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7197149395942688},{"x":0.658823549747467,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.658823549747467,0.7066508531570435,0.6890756487846375,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6184874176979065,0.7066508531570435,0.6521008610725403,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5966386795043945,0.7066508531570435,0.6117647290229797,0.7185273170471191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.705463171005249},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5916386795043945,0.698463171005249,0.6940756487846375,0.7267149395942688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7363420724868774},{"x":0.658823549747467,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.658823549747467,0.7268408536911011,0.6890756487846375,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6184874176979065,0.7268408536911011,0.6521008610725403,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5932773351669312,0.7280284762382507,0.6117647290229797,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.7280284762382507,0.5899159908294678,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7008403539657593,0.7446556091308594,0.7361344695091248,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6773109436035156,0.7446556091308594,0.6941176652908325,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.6336134672164917,0.7446556091308594,0.6705882549285889,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.7446556091308594,0.6285714507102966,0.7577196955680847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5849159908294678,0.7210284762382507,0.7411344695091248,0.7659073777198792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6092636585235596},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6092636585235596,0.22857142984867096,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6092636585235596},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6022636585235596,0.23357142984867096,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6294536590576172,0.22857142984867096,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6294536590576172},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6224536590576172,0.23357142984867096,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6484560370445251},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6484560370445251,0.22857142984867096,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6484560370445251},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6414560370445251,0.23357142984867096,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6674584150314331},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6674584150314331},{"x":0.22857142984867096,"y":0.675771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6674584150314331,0.22857142984867096,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6674584150314331},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6674584150314331},{"x":0.22857142984867096,"y":0.675771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6604584150314331,0.23357142984867096,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6876484751701355},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6876484751701355,0.22857142984867096,0.6959620118141174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6876484751701355},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6876484751701355},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6876484751701355,0.23361344635486603,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6876484751701355},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6806484751701355,0.23861344635486603,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7066508531570435},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7066508531570435,0.22857142984867096,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7066508531570435},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6996508531570435,0.23357142984867096,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7256532311439514,0.22689075767993927,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7186532311439514,0.23189075767993927,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.745843231678009},{"x":0.22689075767993927,"y":0.745843231678009},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.745843231678009,0.22689075767993927,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.745843231678009},{"x":0.22689075767993927,"y":0.745843231678009},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.738843231678009,0.23189075767993927,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7814726829528809,0.22857142984867096,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7744726829528809,0.23357142984867096,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7613445520401001,0.7802850604057312,0.7848739624023438,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7790973782539368},{"x":0.756302535533905,"y":0.7790973782539368},{"x":0.756302535533905,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7327731251716614,0.7790973782539368,0.756302535533905,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7921615242958069},{"x":0.729411780834198,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.7790973782539368,0.7310924530029297,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"تأويل","boundary":[0.7008403539657593,0.7790973782539368,0.7226890921592712,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.7790973782539368,0.6974790096282959,0.7921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6874369931221008,0.7720973782539368,0.7898739624023438,0.7991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.702521026134491,0.7980997562408447,0.7378151416778564,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.697521026134491,0.7910997562408447,0.7428151416778564,0.8134132928848267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7992874383926392,0.23025210201740265,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7992874383926392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7922874383926392,0.23525210201740265,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.834916889667511},{"x":0.5058823823928833,"y":0.834916889667511},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4773109257221222,0.834916889667511,0.5058823823928833,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.834916889667511},{"x":0.5058823823928833,"y":0.834916889667511},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.827916889667511,0.5108823823928833,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/vHIJilHjccLFHryJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/WvsbfQJlHBUpBjnl.jpg","blurred":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/cBEYzUUopqJOfDhn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021313635144833997,0.9987515711904574,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.23025210201740265,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.19596199691295624},{"x":0.23361344635486603,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.18883609771728516,0.23361344635486603,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.23861344635486603,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21344538033008575,0.20783847570419312,0.23025210201740265,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2008384757041931,0.23525210201740265,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.22802850604057312,0.23025210201740265,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22102850604057311,0.23525210201740265,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.7042016983032227,0.18646080791950226,0.7361344695091248,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لغوی","boundary":[0.6705882549285889,0.18646080791950226,0.6974790096282959,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.6369748115539551,0.18646080791950226,0.6638655662536621,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2197149693965912},{"x":0.680672287940979,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استعمالات","boundary":[0.6789916157722473,0.20427553355693817,0.7361344695091248,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تأويل","boundary":[0.6453781723976135,0.20546318590641022,0.6739495992660522,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.20546318590641022,0.6420168280601501,0.22090260684490204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5199999809265137},{"languageCode":"fa","confidence":0.47999998927116394}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6319748115539551,0.17946080791950225,0.7411344695091248,0.2267149693965912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23990498483181},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6789916157722473,0.22446556389331818,0.6873949766159058,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23990498483181},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استعمال","boundary":[0.6285714507102966,0.22446556389331818,0.6739495992660522,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23990498483181},{"x":0.5815126299858093,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصولی","boundary":[0.5815126299858093,0.22446556389331818,0.6218487620353699,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.22446556389331818},{"x":0.578151285648346,"y":0.22446556389331818},{"x":0.578151285648346,"y":0.23990498483181},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.5495798587799072,0.22446556389331818,0.578151285648346,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23990498483181},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.5142857432365417,0.22446556389331818,0.5428571701049805,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23990498483181},{"x":0.5092437267303467,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.22446556389331818,0.5109243988990784,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.244655579328537},{"x":0.6873949766159058,"y":0.244655579328537},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"۲.","boundary":[0.6789916157722473,0.244655579328537,0.6873949766159058,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.244655579328537},{"x":0.6722689270973206,"y":0.244655579328537},{"x":0.6722689270973206,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6268907785415649,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"استعمال","boundary":[0.6268907785415649,0.244655579328537,0.6722689270973206,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6218487620353699,"y":0.244655579328537},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"قرآنی","boundary":[0.5915966629981995,0.24584323167800903,0.6218487620353699,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"ur","confidence":0.3700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5042437267303467,0.21746556389331817,0.6923949766159058,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.6789916157722473,0.26365795731544495,0.6890756487846375,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6722689270973206,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6739495992660522,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعمال","boundary":[0.6268907785415649,0.26365795731544495,0.6739495992660522,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6201680898666382,"y":0.264845609664917},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.5865546464920044,0.26603326201438904,0.6218487620353699,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7277311086654663,0.2826603353023529,0.7361344695091248,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6840336322784424,0.2826603353023529,0.7210084199905396,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2980997562408447},{"x":0.63193279504776,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استعمال","boundary":[0.63193279504776,0.2826603353023529,0.6773109436035156,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.5915966629981995,0.2826603353023529,0.6252101063728333,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2980997562408447},{"x":0.556302547454834,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.556302547454834,0.2826603353023529,0.5848739743232727,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5445378422737122,0.2826603353023529,0.5512605309486389,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استعمال","boundary":[0.4924369752407074,0.2826603353023529,0.5378151535987854,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2826603353023529},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2826603353023529},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآنی","boundary":[0.4571428596973419,0.2826603353023529,0.48739495873451233,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4571428596973419,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.2602209143638611,0.7411344695091248,0.30509975624084473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.285035640001297},{"x":0.45210084319114685,"y":0.285035640001297},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.285035640001297,0.45210084319114685,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.285035640001297},{"x":0.440336138010025,"y":0.285035640001297},{"x":0.440336138010025,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصولی","boundary":[0.40168067812919617,0.285035640001297,0.440336138010025,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.285035640001297},{"x":0.3966386616230011,"y":0.285035640001297},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقهی","boundary":[0.36974790692329407,0.285035640001297,0.3966386616230011,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.285035640001297},{"x":0.3630252182483673,"y":0.285035640001297},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.285035640001297,0.3630252182483673,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.285035640001297},{"x":0.45210084319114685,"y":0.285035640001297},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3580252182483673,0.278035640001297,0.45710084319114686,0.3062874085903168],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.24703088402748108,0.23025210201740265,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23361344635486603,"y":0.255344420671463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.24703088402748108,0.23361344635486603,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23361344635486603,"y":0.255344420671463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24003088402748107,0.23861344635486603,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.26603326201438904,0.22857142984867096,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25903326201438903,0.23357142984867096,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22689075767993927,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.28622329235076904,0.22857142984867096,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22689075767993927,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.27922329235076904,0.23357142984867096,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشترکات","boundary":[0.6403361558914185,0.3028503656387329,0.6873949766159058,0.3194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6353361558914185,0.2958503656387329,0.6923949766159058,0.3264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3052256405353546},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.22689075767993927,0.31353920698165894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3052256405353546,0.23361344635486603,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.23861344635486603,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.6655462384223938,0.32185274362564087,0.6890756487846375,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3230403661727905},{"x":0.658823549747467,"y":0.32185274362564087},{"x":0.658823549747467,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتراق","boundary":[0.6268907785415649,0.3230403661727905,0.658823549747467,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6218907785415649,0.3160403661727905,0.6940756487846375,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.22689075767993927,0.3325415551662445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3325415551662445},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3242280185222626,0.23361344635486603,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.23861344635486603,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.22857142984867096,0.3527315855026245]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.34323039650917053,0.23361344635486603,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.23861344635486603,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36342042684555054},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.22857142984867096,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.36342042684555054,0.2369747906923294,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3705463111400604},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35642042684555053,0.2419747906923294,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3574821949005127},{"x":0.707563042640686,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7092437148094177,0.3420427441596985,0.7361344695091248,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.34085512161254883},{"x":0.702521026134491,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7008403539657593,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.6739495992660522,0.34085512161254883,0.7008403539657593,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.34085512161254883,0.6672269105911255,0.3551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6622269105911255,0.3338551216125488,0.7411344695091248,0.3644821949005127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.6789916157722473,0.3598574697971344,0.6857143044471741,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6487395167350769,0.3598574697971344,0.6739495992660522,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6201680898666382,0.3598574697971344,0.6420168280601501,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.3598574697971344,0.6184874176979065,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37648457288742065},{"x":0.578151285648346,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.578151285648346,0.3598574697971344,0.6067227125167847,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.3598574697971344,0.5714285969734192,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3598574697971344},{"x":0.561344563961029,"y":0.3598574697971344},{"x":0.561344563961029,"y":0.37648457288742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.529411792755127,0.3598574697971344,0.561344563961029,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.3598574697971344,0.5226891040802002,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5042017102241516,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.4773109257221222,0.3598574697971344,0.5042017102241516,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37648457288742065},{"x":0.47058823704719543,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47058823704719543,0.3598574697971344,0.4722689092159271,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6789916157722473,0.38123515248298645,0.6857143044471741,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6739495992660522,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.6453781723976135,0.38123515248298645,0.6739495992660522,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6134454011917114,0.38123515248298645,0.6352941393852234,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.6789916157722473,0.4002375304698944,0.6890756487846375,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6722689270973206,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6420168280601501,0.4002375304698944,0.6739495992660522,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.6134454011917114,0.4002375304698944,0.6352941393852234,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4144892990589142},{"x":0.583193302154541,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.583193302154541,0.4002375304698944,0.6084033846855164,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4002375304698944},{"x":0.578151285648346,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.4002375304698944,0.578151285648346,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.5361344814300537,0.40142518281936646,0.5663865804672241,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5310924649238586,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.5008403658866882,0.40142518281936646,0.5310924649238586,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.40142518281936646,0.4957983195781708,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.6789916157722473,0.41923990845680237,0.6890756487846375,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6739495992660522,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفت","boundary":[0.6369748115539551,0.41923990845680237,0.6739495992660522,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6352941393852234,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.6016806960105896,0.41923990845680237,0.6352941393852234,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5966386795043945,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزاره","boundary":[0.5697479248046875,0.41923990845680237,0.5966386795043945,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5680672526359558,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5462185144424438,0.41923990845680237,0.5680672526359558,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5394958257675171,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.5176470875740051,0.41923990845680237,0.5394958257675171,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.41923990845680237,0.5142857432365417,0.4346793293952942]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4346793293952942},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46558823704719543,0.3528574697971344,0.6940756487846375,0.4416793293952942],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3824228048324585,0.23025210201740265,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3824228048324585,0.23361344635486603,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3754228048324585,0.23861344635486603,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.23025210201740265,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.40142518281936646,0.23361344635486603,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39442518281936645,0.23861344635486603,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4204275608062744,0.23025210201740265,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4134275608062744,0.23525210201740265,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.707563042640686,0.4394299387931824,0.7378151416778564,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4394299387931824},{"x":0.702521026134491,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.4394299387931824,0.702521026134491,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.6689075827598572,0.4418052136898041,0.6924369931221008,0.45368170738220215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6639075827598572,0.4336175911426544,0.7411344695091248,0.45830640268325806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4406175911426544,0.23025210201740265,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4336175911426544,0.23525210201740265,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45961993932724},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.45961993932724,0.23025210201740265,0.4679335057735443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.45961993932724},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45961993932724},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"....","boundary":[0.23193277418613434,0.45961993932724,0.24201680719852448,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45961993932724},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45261993932724,0.24701680719852448,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.47980996966362,0.23025210201740265,0.4869358539581299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.47980996966362},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47980996966362},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"..","boundary":[0.23193277418613434,0.47980996966362,0.23529411852359772,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47980996966362},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47280996966362,0.24029411852359772,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4976246953010559},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4976246953010559,0.22857142984867096,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4976246953010559,0.23361344635486603,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4976246953010559},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4906246953010559,0.23861344635486603,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5178147554397583,0.22857142984867096,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5108147554397583,0.23357142984867096,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7361344695091248,"y":0.470308780670166},{"x":0.707563042640686,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تأويل","boundary":[0.707563042640686,0.4572446644306183,0.7361344695091248,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4572446644306183},{"x":0.702521026134491,"y":0.4572446644306183},{"x":0.702521026134491,"y":0.470308780670166},{"x":0.6974790096282959,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.4572446644306183,0.702521026134491,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6924369931221008,"y":0.470308780670166},{"x":0.6705882549285889,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.6705882549285889,0.4572446644306183,0.6924369931221008,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6857143044471741,"y":0.490498811006546},{"x":0.6789916157722473,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6789916157722473,0.4750593900680542,0.6857143044471741,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6722689270973206,"y":0.490498811006546},{"x":0.6453781723976135,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6453781723976135,0.4750593900680542,0.6722689270973206,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6386554837226868,"y":0.490498811006546},{"x":0.610084056854248,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.610084056854248,0.47624704241752625,0.6386554837226868,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.47624704241752625},{"x":0.605042040348053,"y":0.47624704241752625},{"x":0.605042040348053,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6000000238418579,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.47624704241752625,0.605042040348053,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معانی","boundary":[0.5647059082984924,0.47624704241752625,0.5932773351669312,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5579832196235657,"y":0.49168646335601807},{"x":0.529411792755127,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.529411792755127,0.47624704241752625,0.5579832196235657,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5243697762489319,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.47624704241752625,0.5243697762489319,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6285714507102966,0.49643704295158386,0.6420168280601501,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6184874176979065,0.49643704295158386,0.6218487620353699,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5630252361297607,0.49643704295158386,0.6134454011917114,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.49643704295158386},{"x":0.556302547454834,"y":0.49643704295158386},{"x":0.556302547454834,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5310924649238586,0.49643704295158386,0.556302547454834,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5118764638900757},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تأويل","boundary":[0.49747899174690247,0.49643704295158386,0.5243697762489319,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5118764638900757},{"x":0.462184876203537,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.462184876203537,0.49643704295158386,0.4907563030719757,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4571428596973419,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5118764638900757},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.49643704295158386,0.4571428596973419,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5932773351669312,"y":0.529691219329834},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5663865804672241,0.5166270732879639,0.5932773351669312,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5178147554397583},{"x":0.561344563961029,"y":0.5166270732879639},{"x":0.561344563961029,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"علمی-","boundary":[0.5243697762489319,0.5178147554397583,0.561344563961029,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.519002377986908},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5320665240287781},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.48235294222831726,0.519002377986908,0.5210084319114685,0.5320665240287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"ar","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.45961993932724},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.529691219329834},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.44878151535987854,0.45261993932724,0.7428151416778564,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5176470875740051,0.5356294512748718,0.5462185144424438,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.48403361439704895,0.5356294512748718,0.5109243988990784,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5498812198638916},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.46722689270973206,0.5356294512748718,0.4773109257221222,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5356294512748718},{"x":0.462184876203537,"y":0.5356294512748718},{"x":0.462184876203537,"y":0.5498812198638916},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.43697479367256165,0.5356294512748718,0.462184876203537,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"علمی-","boundary":[0.3949579894542694,0.5368170738220215,0.4302521049976349,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5368170738220215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5368170738220215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3512605130672455,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.3512605130672455,0.5368170738220215,0.38991597294807434,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.5966386795043945,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.5966386795043945,0.5546318292617798,0.6420168280601501,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5915966629981995,"y":0.570071280002594},{"x":0.5647059082984924,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5647059082984924,0.5546318292617798,0.5915966629981995,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5596638917922974,"y":0.570071280002594},{"x":0.5310924649238586,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.5310924649238586,0.5546318292617798,0.5596638917922974,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5243697762489319,"y":0.570071280002594},{"x":0.4957983195781708,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.4957983195781708,0.5546318292617798,0.5243697762489319,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3462605130672455,0.5286294512748718,0.6470168280601502,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5176470875740051,0.5724465847015381,0.5478991866111755,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5878859758377075},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.49747899174690247,0.5724465847015381,0.5176470875740051,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4773109257221222,0.5724465847015381,0.48571428656578064,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4436974823474884,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.4436974823474884,0.5724465847015381,0.4722689092159271,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5736342072486877},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43865546584129333,"y":0.589073657989502},{"x":0.4084033668041229,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.4084033668041229,0.5736342072486877,0.43865546584129333,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5736342072486877},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5736342072486877},{"x":0.40336135029792786,"y":0.589073657989502},{"x":0.3949579894542694,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3949579894542694,0.5736342072486877,0.40336135029792786,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5736342072486877},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5736342072486877},{"x":0.38823530077934265,"y":0.589073657989502},{"x":0.3613445460796356,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.3613445460796356,0.5736342072486877,0.38823530077934265,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5748218297958374},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5736342072486877},{"x":0.35630252957344055,"y":0.589073657989502},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"علمی-","boundary":[0.3193277418613434,0.5748218297958374,0.35630252957344055,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3142857253551483,"y":0.589073657989502},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.27731093764305115,0.5748218297958374,0.3142857253551483,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2722689211368561,0.5748218297958374,0.2722689211368561,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5680672526359558,0.5950118899345398,0.5932773351669312,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الهامی","boundary":[0.5210084319114685,0.5950118899345398,0.5630252361297607,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اختصاصی","boundary":[0.4588235318660736,0.5950118899345398,0.5159664154052734,0.6068883538246155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2672689211368561,0.5666342072486877,0.5999580073356628,0.6150760359764099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5193277597427368,0.6128265857696533,0.5462185144424438,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.48403361439704895,0.6128265857696533,0.5126050710678101,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6270784139633179},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.46890756487846375,0.6128265857696533,0.4773109257221222,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6270784139633179},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.43697479367256165,0.6128265857696533,0.4638655483722687,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6270784139633179},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الهامی","boundary":[0.40168067812919617,0.6128265857696533,0.4302521049976349,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6270784139633179},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.38991597294807434,0.6128265857696533,0.3949579894542694,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6128265857696533},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اختصاصی","boundary":[0.3327731192111969,0.6128265857696533,0.38655462861061096,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6128265857696533},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6128265857696533},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6270784139633179},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32605043053627014,0.6128265857696533,0.32605043053627014,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.6789916157722473,0.6306413412094116,0.6873949766159058,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6453781723976135,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6453781723976135,0.6306413412094116,0.6739495992660522,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6386554837226868,"y":0.646080732345581},{"x":0.6117647290229797,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.610084056854248,0.6306413412094116,0.6386554837226868,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6318289637565613},{"x":0.605042040348053,"y":0.6318289637565613},{"x":0.605042040348053,"y":0.646080732345581},{"x":0.6000000238418579,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.6318289637565613,0.605042040348053,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5949580073356628,"y":0.646080732345581},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معانی","boundary":[0.5647059082984924,0.6318289637565613,0.5949580073356628,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عرضی","boundary":[0.5243697762489319,0.6318289637565613,0.5579832196235657,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.6330166459083557,0.5210084319114685,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6472684144973755},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.32105043053627014,0.6058265857696533,0.6923949766159058,0.6542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5760095119476318,0.2386554628610611,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5690095119476318,0.2436554628610611,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5950118899345398,0.2386554628610611,0.6033254265785217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5950118899345398},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5950118899345398},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.5950118899345398,0.24201680719852448,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5880118899345398,0.24701680719852448,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6152018904685974,0.2386554628610611,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6082018904685974,0.2436554628610611,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6342042684555054,0.2369747906923294,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6272042684555054,0.2419747906923294,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6084033846855164,0.6532066464424133,0.6420168280601501,0.6615201830863953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6034033846855164,0.6462066464424133,0.6470168280601502,0.6685201830863953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6532066464424133,0.2369747906923294,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6462066464424133,0.2419747906923294,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6722090244293213,0.2386554628610611,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6805225610733032},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.6722090244293213,0.24201680719852448,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6652090244293213,0.24701680719852448,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6923990249633789,0.2386554628610611,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6853990249633789,0.2436554628610611,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7114014029502869,0.2386554628610611,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7044014029502869,0.2436554628610611,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7304037809371948,0.2386554628610611,0.7399049997329712]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7304037809371948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7304037809371948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.75,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.7304037809371948,0.24201680719852448,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7304037809371948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7304037809371948},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7234037809371948,0.24701680719852448,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6117647290229797,0.6686460971832275,0.6420168280601501,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6852731704711914},{"x":0.578151285648346,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.578151285648346,0.6698337197303772,0.6067227125167847,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"عرضی","boundary":[0.5411764979362488,0.6698337197303772,0.5714285969734192,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.6698337197303772,0.5361344814300537,0.6864607930183411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5277731370925903,0.6628337197303772,0.6470168280601502,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5932773351669312,"y":0.705463171005249},{"x":0.5630252361297607,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاق","boundary":[0.5630252361297607,0.6912114024162292,0.5932773351669312,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6912114024162292},{"x":0.556302547454834,"y":0.6912114024162292},{"x":0.556302547454834,"y":0.705463171005249},{"x":0.5142857432365417,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقسمی","boundary":[0.5142857432365417,0.6912114024162292,0.556302547454834,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5092437267303467,"y":0.705463171005249},{"x":0.48067227005958557,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.48067227005958557,0.6923990249633789,0.5092437267303467,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4739495813846588,"y":0.705463171005249},{"x":0.4605042040348053,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.4605042040348053,0.6923990249633789,0.4739495813846588,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6923990249633789},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6923990249633789},{"x":0.45546218752861023,"y":0.705463171005249},{"x":0.4285714328289032,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.4285714328289032,0.6923990249633789,0.45546218752861023,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6923990249633789},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6923990249633789},{"x":0.42016807198524475,"y":0.705463171005249},{"x":0.42016807198524475,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.6923990249633789,0.42016807198524475,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5932773351669312,"y":0.724465548992157},{"x":0.561344563961029,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبعیت","boundary":[0.561344563961029,0.7102137804031372,0.5932773351669312,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5546218752861023,"y":0.724465548992157},{"x":0.5260504484176636,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفت","boundary":[0.5260504484176636,0.7102137804031372,0.5546218752861023,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5193277597427368,"y":0.724465548992157},{"x":0.5126050710678101,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5126050710678101,0.7102137804031372,0.5193277597427368,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5058823823928833,"y":0.724465548992157},{"x":0.46554622054100037,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موصوف","boundary":[0.46554622054100037,0.7102137804031372,0.5058823823928833,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4588235318660736,"y":0.724465548992157},{"x":0.4588235318660736,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.7102137804031372,0.4588235318660736,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.5596638917922974,0.7304037809371948,0.5932773351669312,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.5327731370925903,0.7292161583900452,0.5529412031173706,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تطابق","boundary":[0.5630252361297607,0.7482185363769531,0.5932773351669312,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7482185363769531},{"x":0.556302547454834,"y":0.7482185363769531},{"x":0.556302547454834,"y":0.7636579275131226},{"x":0.534453809261322,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.534453809261322,0.7482185363769531,0.556302547454834,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5193277597427368,0.7482185363769531,0.5277311205863953,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.4756302535533905,0.7482185363769531,0.5126050710678101,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7636579275131226},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47058823704719543,0.7482185363769531,0.4722689092159271,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7636579275131226},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41516807198524475,0.6842114024162292,0.5999580073356628,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5495798587799072,"y":0.783847987651825},{"x":0.5210084319114685,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5210084319114685,0.7672209143638611,0.5495798587799072,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5176470875740051,"y":0.783847987651825},{"x":0.4957983195781708,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.4957983195781708,0.7672209143638611,0.5176470875740051,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7672209143638611},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7672209143638611},{"x":0.48571428656578064,"y":0.783847987651825},{"x":0.4789915978908539,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4789915978908539,0.7672209143638611,0.48571428656578064,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4722689092159271,"y":0.783847987651825},{"x":0.4453781545162201,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تأويل","boundary":[0.4453781545162201,0.7672209143638611,0.4722689092159271,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43865546584129333,"y":0.783847987651825},{"x":0.40504202246665955,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عرضی","boundary":[0.40504202246665955,0.7672209143638611,0.43865546584129333,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3983193337917328,"y":0.783847987651825},{"x":0.3983193337917328,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.7672209143638611,0.3983193337917328,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.786223292350769},{"x":0.6403361558914185,"y":0.786223292350769},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6067227125167847,0.786223292350769,0.6403361558914185,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.786223292350769},{"x":0.6000000238418579,"y":0.786223292350769},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اعتبار","boundary":[0.5714285969734192,0.786223292350769,0.6000000238418579,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.786223292350769},{"x":0.5647059082984924,"y":0.786223292350769},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.5378151535987854,0.786223292350769,0.5647059082984924,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.786223292350769},{"x":0.5310924649238586,"y":0.786223292350769},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8016626834869385},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عرضی","boundary":[0.49747899174690247,0.786223292350769,0.5310924649238586,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.786223292350769},{"x":0.4924369752407074,"y":0.786223292350769},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.786223292350769,0.4924369752407074,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.805225670337677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.805225670337677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تأويل","boundary":[0.6134454011917114,0.805225670337677,0.6420168280601501,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.805225670337677},{"x":0.6084033846855164,"y":0.805225670337677},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8218527436256409},{"x":0.578151285648346,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.578151285648346,0.805225670337677,0.6084033846855164,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.805225670337677},{"x":0.5731092691421509,"y":0.805225670337677},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.805225670337677,0.5731092691421509,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.805225670337677},{"x":0.561344563961029,"y":0.805225670337677},{"x":0.561344563961029,"y":0.8218527436256409},{"x":0.529411792755127,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرضی","boundary":[0.529411792755127,0.805225670337677,0.561344563961029,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.805225670337677},{"x":0.5226891040802002,"y":0.805225670337677},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.805225670337677,0.5226891040802002,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.805225670337677},{"x":0.5042017102241516,"y":0.805225670337677},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8218527436256409},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.46722689270973206,0.805225670337677,0.5042017102241516,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.805225670337677},{"x":0.4605042040348053,"y":0.805225670337677},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8218527436256409},{"x":0.413445383310318,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکدیگرند","boundary":[0.413445383310318,0.805225670337677,0.4605042040348053,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.805225670337677},{"x":0.4117647111415863,"y":0.805225670337677},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8218527436256409},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.805225670337677,0.4117647111415863,0.8218527436256409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8218527436256409},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3933193337917328,0.7602209143638611,0.6470168280601502,0.8288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7505938410758972,0.2386554628610611,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7435938410758972,0.2436554628610611,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7695962190628052,0.2386554628610611,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7625962190628052,0.2436554628610611,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7885985970497131,0.2386554628610611,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7815985970497131,0.2436554628610611,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21344538033008575,0.8087885975837708,0.2386554628610611,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8076009750366211},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8017885975837707,0.2436554628610611,0.8241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48067227005958557,0.8372921347618103,0.5058823823928833,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8302921347618103,0.5108823823928833,0.8526056714057922],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/qmlAmWWKBixMNcdo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/WKRdDQJcaLGeBzlZ.jpg","blurred":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/NKmZFMmQVSZTYTMF.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021454686492752292,0.9986724807354582,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.6722689270973206,0.18646080791950226,0.6890756487846375,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6638655662536621,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.1876484602689743,0.6672269105911255,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6369748115539551,0.1876484602689743,0.6571428775787354,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.1876484602689743,0.6352941393852234,0.20071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6286134672164917,0.1806484602689743,0.6940756487846375,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1876484602689743},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.18883609771728516,0.2386554628610611,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1876484602689743},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.18183609771728515,0.2436554628610611,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.20783847570419312},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20665083825588226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.36974790692329407,0.20783847570419312,0.38991597294807434,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3613445460796356,"y":0.20783847570419312},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2197149693965912},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.20783847570419312,0.3630252182483673,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.20783847570419312},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20665083825588226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2197149693965912},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3563445460796356,0.2008384757041931,0.39491597294807435,0.2267149693965912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.20783847570419312,0.2386554628610611,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2008384757041931,0.2436554628610611,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.22802850604057312,0.2386554628610611,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22102850604057311,0.2436554628610611,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2386554628610611,"y":0.255344420671463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.24584323167800903,0.2386554628610611,0.255344420671463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.255344420671463},{"x":0.24201680719852448,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.24584323167800903,0.24537815153598785,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24584323167800903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.255344420671463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.23884323167800903,0.25037815153598786,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.26603326201438904,0.24033613502979279,0.27434679865837097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.264845609664917},{"x":0.24201680719852448,"y":0.264845609664917},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24033613502979279,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.550000011920929,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.264845609664917,0.24201680719852448,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.24201680719852448,"y":0.264845609664917},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25903326201438903,0.24701680719852448,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297},{"x":0.24033613502979279,"y":0.285035640001297},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.285035640001297,0.24033613502979279,0.294536828994751]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.285035640001297},{"x":0.24201680719852448,"y":0.285035640001297},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.285035640001297,0.24201680719852448,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297},{"x":0.24201680719852448,"y":0.285035640001297},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.278035640001297,0.24701680719852448,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21344538033008575,0.3052256405353546,0.2386554628610611,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2982256405353546,0.2436554628610611,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3230403661727905},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.2386554628610611,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3230403661727905},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31722801852226257,0.2436554628610611,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21680672466754913,0.34323039650917053,0.2386554628610611,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3362303965091705,0.2436554628610611,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.36342042684555054,0.2386554628610611,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35642042684555053,0.2436554628610611,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3824228048324585,0.2386554628610611,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3754228048324585,0.2436554628610611,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگیهایی","boundary":[0.5815126299858093,0.20546318590641022,0.6420168280601501,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22090260684490204},{"x":0.561344563961029,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.561344563961029,0.20546318590641022,0.5747899413108826,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.5176470875740051,0.20546318590641022,0.5546218752861023,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22090260684490204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.48739495873451233,0.20546318590641022,0.5126050710678101,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.20546318590641022},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20546318590641022},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4739495813846588,0.20546318590641022,0.48067227005958557,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.20546318590641022},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20546318590641022},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.4453781545162201,0.20546318590641022,0.46722689270973206,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.20546318590641022},{"x":0.43697479367256165,"y":0.20546318590641022},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4151260554790497,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.4151260554790497,0.20546318590641022,0.43697479367256165,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4100840389728546,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4100840389728546,"y":0.22090260684490204},{"x":0.3983193337917328,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3983193337917328,0.20546318590641022,0.4100840389728546,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.20546318590641022},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20546318590641022},{"x":0.38991597294807434,"y":0.22090260684490204},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"کا","boundary":[0.38655462861061096,0.20546318590641022,0.38991597294807434,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23990498483181},{"x":0.6033613681793213,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6033613681793213,0.22446556389331818,0.6403361558914185,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23990498483181},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.5697479248046875,0.22446556389331818,0.5983193516731262,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23990498483181},{"x":0.5277311205863953,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.5277311205863953,0.22446556389331818,0.5630252361297607,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5210084319114685,"y":0.23990498483181},{"x":0.5176470875740051,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.22446556389331818,0.5210084319114685,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23990498483181},{"x":0.45546218752861023,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هرمنوتیک","boundary":[0.45546218752861023,0.22446556389331818,0.5109243988990784,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.22565320134162903},{"x":0.44873949885368347,"y":0.22565320134162903},{"x":0.44873949885368347,"y":0.23990498483181},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.40168067812919617,0.22565320134162903,0.44873949885368347,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3966386616230011,"y":0.23990498483181},{"x":0.39159664511680603,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.22565320134162903,0.3966386616230011,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.22565320134162903},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22565320134162903},{"x":0.38655462861061096,"y":0.23990498483181},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رمانتیک","boundary":[0.34117648005485535,0.22565320134162903,0.38655462861061096,0.23990498483181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23990498483181},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33617648005485534,0.1984631859064102,0.6470168280601502,0.24690498483181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.244655579328537},{"x":0.5932773351669312,"y":0.244655579328537},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25890737771987915},{"x":0.583193302154541,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.583193302154541,0.244655579328537,0.5932773351669312,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.244655579328537},{"x":0.5747899413108826,"y":0.244655579328537},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5714285969734192,0.244655579328537,0.5747899413108826,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.244655579328537},{"x":0.5647059082984924,"y":0.244655579328537},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5361344814300537,0.244655579328537,0.5647059082984924,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.244655579328537},{"x":0.5310924649238586,"y":0.244655579328537},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.5025210380554199,0.244655579328537,0.5310924649238586,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.244655579328537},{"x":0.4957983195781708,"y":0.244655579328537},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2600950002670288},{"x":0.462184876203537,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.462184876203537,0.244655579328537,0.4957983195781708,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.244655579328537},{"x":0.45546218752861023,"y":0.244655579328537},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2600950002670288},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45042017102241516,0.244655579328537,0.45546218752861023,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.244655579328537},{"x":0.4453781545162201,"y":0.244655579328537},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2600950002670288},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هرمنوتیک","boundary":[0.38823530077934265,0.244655579328537,0.4453781545162201,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.244655579328537},{"x":0.3831932842731476,"y":0.244655579328537},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.3361344635486603,0.244655579328537,0.3831932842731476,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.244655579328537},{"x":0.3327731192111969,"y":0.244655579328537},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3310924470424652,0.244655579328537,0.3327731192111969,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2779097259044647},{"x":0.583193302154541,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.583193302154541,0.2624703049659729,0.5932773351669312,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5815126299858093,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2779097259044647},{"x":0.578151285648346,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.578151285648346,0.26365795731544495,0.5815126299858093,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5445378422737122,0.26365795731544495,0.5714285969734192,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5378151535987854,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.5092437267303467,0.26365795731544495,0.5378151535987854,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2779097259044647},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.46722689270973206,0.26365795731544495,0.5025210380554199,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.26365795731544495},{"x":0.462184876203537,"y":0.26365795731544495},{"x":0.462184876203537,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4571428596973419,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.26365795731544495,0.462184876203537,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.26365795731544495},{"x":0.45210084319114685,"y":0.26365795731544495},{"x":0.45210084319114685,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3949579894542694,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرمنوتیک","boundary":[0.3949579894542694,0.26365795731544495,0.45210084319114685,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.26365795731544495},{"x":0.38823530077934265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3445378243923187,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رمانتیک","boundary":[0.3445378243923187,0.26365795731544495,0.38823530077934265,0.27909737825393677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.244655579328537},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3310924470424652,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3260924470424652,0.23765557932853698,0.5982773351669312,0.28490972590446473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.285035640001297},{"x":0.5462185144424438,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشتراکات","boundary":[0.49747899174690247,0.285035640001297,0.5462185144424438,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297},{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.285035640001297,0.4924369752407074,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297},{"x":0.5462185144424438,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4874369752407074,0.278035640001297,0.5512185144424439,0.30509975624084473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تفاوتها","boundary":[0.5042017102241516,0.3028503656387329,0.5462185144424438,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3028503656387329},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3028503656387329},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3171021342277527},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.3028503656387329,0.49915966391563416,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6403361558914185,0.32185274362564087,0.6890756487846375,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6336134672164917,"y":0.32185274362564087},{"x":0.63193279504776,"y":0.33610451221466064},{"x":0.605042040348053,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.605042040348053,0.3206650912761688,0.63193279504776,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6302521228790283,0.34323039650917053,0.6403361558914185,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6268907785415649,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5949580073356628,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.5949580073356628,0.34323039650917053,0.6268907785415649,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.34323039650917053},{"x":0.583193302154541,"y":0.34323039650917053},{"x":0.583193302154541,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.5596638917922974,0.34323039650917053,0.583193302154541,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5579832196235657,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5546218752861023,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.3444180488586426,0.5579832196235657,0.35629454255104065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35629454255104065},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49247899174690246,0.2958503656387329,0.6940756487846375,0.36329454255104066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3752969205379486},{"x":0.561344563961029,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.5630252361297607,0.3622327744960785,0.5932773351669312,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.36104512214660645},{"x":0.556302547454834,"y":0.3622327744960785},{"x":0.556302547454834,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.5210084319114685,0.36104512214660645,0.556302547454834,0.37410926818847656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5160084319114685,0.35404512214660644,0.5982773351669312,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5932773351669312,"y":0.39429929852485657},{"x":0.561344563961029,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.561344563961029,0.38361045718193054,0.5932773351669312,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.38361045718193054},{"x":0.556302547454834,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5361344814300537,0.38361045718193054,0.556302547454834,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4133016765117645},{"x":0.63193279504776,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.63193279504776,0.3978622257709503,0.6403361558914185,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخالف","boundary":[0.5899159908294678,0.3978622257709503,0.6252101063728333,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نبودن","boundary":[0.5579832196235657,0.3978622257709503,0.5882353186607361,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.5226891040802002,0.39904987812042236,0.5512605309486389,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5159664154052734,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5109243988990784,0.39904987812042236,0.5159664154052734,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5042017102241516,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.4756302535533905,0.39904987812042236,0.5042017102241516,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.39904987812042236},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39904987812042236},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.4302521049976349,0.39904987812042236,0.47058823704719543,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4302521049976349,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4252521049976349,0.37661045718193054,0.6453361558914185,0.42030167651176453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6403361558914185,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4323040246963501},{"x":0.63193279504776,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.63193279504776,0.41923990845680237,0.6403361558914185,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6252101063728333,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6252101063728333,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5865546464920044,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نداشتن","boundary":[0.5865546464920044,0.41923990845680237,0.6252101063728333,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5798319578170776,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5546218752861023,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5546218752861023,0.41923990845680237,0.5798319578170776,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5529412031173706,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5260504484176636,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرض","boundary":[0.5260504484176636,0.41923990845680237,0.5529412031173706,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5025210380554199,0.4204275608062744,0.5243697762489319,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4957983195781708,"y":0.43349167704582214},{"x":0.45378151535987854,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نادرست","boundary":[0.45378151535987854,0.4204275608062744,0.4957983195781708,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4204275608062744},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4204275608062744},{"x":0.45042017102241516,"y":0.43349167704582214},{"x":0.44873949885368347,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.4204275608062744,0.45042017102241516,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6621848940849304,0.4394299387931824,0.6890756487846375,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6352941393852234,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.6352941393852234,0.4394299387931824,0.6554622054100037,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.6033613681793213,0.4394299387931824,0.6285714507102966,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.4394299387931824,0.5983193516731262,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5630252361297607,0.4394299387931824,0.5865546464920044,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5579832196235657,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.5260504484176636,0.4394299387931824,0.5579832196235657,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5092437267303467,0.4394299387931824,0.5210084319114685,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5025210380554199,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.48403361439704895,0.4394299387931824,0.5025210380554199,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4571428596973419,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراد","boundary":[0.4571428596973419,0.4394299387931824,0.4773109257221222,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4394299387931824},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4394299387931824},{"x":0.45042017102241516,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.4302521049976349,0.4394299387931824,0.45042017102241516,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4252100884914398,"y":0.45368170738220215},{"x":0.41680672764778137,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41680672764778137,0.4394299387931824,0.4252100884914398,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4117647111415863,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3848739564418793,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظر","boundary":[0.3848739564418793,0.4394299387931824,0.4117647111415863,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3781512677669525,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3630252182483673,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابن","boundary":[0.3630252182483673,0.4394299387931824,0.3781512677669525,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3613445460796356,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3361344635486603,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.3361344635486603,0.4394299387931824,0.3613445460796356,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47149643301963806},{"x":0.658823549747467,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معانی","boundary":[0.658823549747467,0.45961993932724,0.6890756487846375,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45961993932724},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرضی","boundary":[0.6201680898666382,0.46080759167671204,0.6521008610725403,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ثمرات","boundary":[0.6571428775787354,0.4774346649646759,0.6890756487846375,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6504201889038086,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.6235294342041016,0.47624704241752625,0.6504201889038086,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6554622054100037,0.49643704295158386,0.6890756487846375,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.6184874176979065,0.49643704295158386,0.6487395167350769,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6117647290229797,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5915966629981995,0.49643704295158386,0.6117647290229797,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5848739743232727,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأويل","boundary":[0.5579832196235657,0.49643704295158386,0.5848739743232727,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهودی","boundary":[0.5092437267303467,0.4952494204044342,0.5512605309486389,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5042017102241516,"y":0.510688841342926},{"x":0.4924369752407074,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4924369752407074,0.4952494204044342,0.5042017102241516,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48571428656578064,"y":0.510688841342926},{"x":0.462184876203537,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.462184876203537,0.4952494204044342,0.48571428656578064,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45546218752861023,"y":0.510688841342926},{"x":0.4285714328289032,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.4285714328289032,0.4952494204044342,0.45546218752861023,0.510688841342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3311344635486603,0.41223990845680236,0.6940756487846375,0.5188764638900757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانایی","boundary":[0.6067227125167847,0.5154394507408142,0.6420168280601501,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عقل","boundary":[0.5798319578170776,0.5154394507408142,0.6000000238418579,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5308788418769836},{"x":0.534453809261322,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناسوتی","boundary":[0.534453809261322,0.5154394507408142,0.5731092691421509,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5154394507408142},{"x":0.529411792755127,"y":0.5154394507408142},{"x":0.529411792755127,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5176470875740051,0.5154394507408142,0.529411792755127,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزودن","boundary":[0.4756302535533905,0.5154394507408142,0.5109243988990784,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5154394507408142},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5154394507408142},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4605042040348053,0.5154394507408142,0.46890756487846375,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.4100840389728546,0.5154394507408142,0.45546218752861023,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5154394507408142},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5154394507408142},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.3764705955982208,0.5154394507408142,0.40504202246665955,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5154394507408142},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5154394507408142},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهودی","boundary":[0.3294117748737335,0.5154394507408142,0.36974790692329407,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5154394507408142},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5154394507408142},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5308788418769836},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.5154394507408142,0.32268908619880676,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5308788418769836},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31768908619880676,0.5084394507408142,0.6470168280601502,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5498812198638916},{"x":0.605042040348053,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.605042040348053,0.5368170738220215,0.6420168280601501,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5498812198638916},{"x":0.578151285648346,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.578151285648346,0.5368170738220215,0.6033613681793213,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5495798587799072,0.5368170738220215,0.5714285969734192,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عارف","boundary":[0.5159664154052734,0.5368170738220215,0.5428571701049805,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5498812198638916},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49747899174690247,0.5368170738220215,0.5092437267303467,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.4722689092159271,0.5368170738220215,0.4924369752407074,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5368170738220215},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5368170738220215},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5498812198638916},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بطون","boundary":[0.43697479367256165,0.5368170738220215,0.46554622054100037,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.5368170738220215,0.4319327771663666,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6890756487846375,"y":0.570071280002594},{"x":0.6554622054100037,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6554622054100037,0.5546318292617798,0.6890756487846375,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6487395167350769,"y":0.570071280002594},{"x":0.6184874176979065,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6184874176979065,0.5546318292617798,0.6487395167350769,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6134454011917114,"y":0.570071280002594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.5731092691421509,0.5546318292617798,0.6134454011917114,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5663865804672241,"y":0.570071280002594},{"x":0.5462185144424438,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5462185144424438,0.5546318292617798,0.5663865804672241,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5411764979362488,"y":0.570071280002594},{"x":0.5327731370925903,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5327731370925903,0.5534442067146301,0.5411764979362488,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5260504484176636,"y":0.570071280002594},{"x":0.49747899174690247,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأویل","boundary":[0.49747899174690247,0.5534442067146301,0.5260504484176636,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4924369752407074,"y":0.570071280002594},{"x":0.4571428596973419,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.4571428596973419,0.5534442067146301,0.4924369752407074,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5534442067146301},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5534442067146301},{"x":0.45042017102241516,"y":0.570071280002594},{"x":0.45042017102241516,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.5534442067146301,0.45042017102241516,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4302521049976349,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4269327771663666,0.5298170738220215,0.6940756487846375,0.5782589025497437],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.6084033846855164,0.5748218297958374,0.6403361558914185,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5848739743232727,0.5748218297958374,0.6016806960105896,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.07000000029802322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5760095119476318,0.5798319578170776,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.5748319578170776,0.5678218297958374,0.6453361558914185,0.5948859758377075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21680672466754913,0.40142518281936646,0.2386554628610611,0.41092637181282043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24201680719852448,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.40142518281936646,0.24369747936725616,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.39442518281936645,0.24869747936725617,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.42161521315574646,0.2386554628610611,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.41461521315574645,0.2436554628610611,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4406175911426544,0.2386554628610611,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4336175911426544,0.2436554628610611,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.46080759167671204,0.2386554628610611,0.46912112832069397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46912112832069397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.45380759167671203,0.2436554628610611,0.476121128320694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.47980996966362},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عرضی","boundary":[0.5865546464920044,0.47980996966362,0.6151260733604431,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.47980996966362},{"x":0.5815126299858093,"y":0.47980996966362},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.47980996966362,0.5798319578170776,0.49168646335601807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5731512856483459,0.47162231731414794,0.6201260733604431,0.4998741157054901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47980996966362},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.47980996966362,0.2369747906923294,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.47980996966362},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47980996966362},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.47980996966362,0.24201680719852448,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47980996966362},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47280996966362,0.24701680719852448,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.49881234765052795,0.2386554628610611,0.5071259140968323]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.4976246953010559,0.24537815153598785,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49181234765052795,0.25037815153598786,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2386554628610611,"y":0.519002377986908},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5178147554397583,0.2386554628610611,0.5273159146308899]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.5178147554397583,0.24705882370471954,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5108147554397583,0.25205882370471955,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5380047559738159,0.2386554628610611,0.5463182926177979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5463182926177979},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.5380047559738159,0.24705882370471954,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5310047559738159,0.25205882370471955,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5558194518089294,0.2386554628610611,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5488194518089294,0.2436554628610611,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5760095119476318,0.2369747906923294,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5690095119476318,0.2419747906923294,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5950118899345398,0.2386554628610611,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5880118899345398,0.2436554628610611,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6057007312774658},{"x":0.578151285648346,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.5764706134796143,0.5973871946334839,0.5949580073356628,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.5973871946334839,0.5714285969734192,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.599762499332428},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5985748171806335},{"x":0.561344563961029,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.5243697762489319,0.599762499332428,0.561344563961029,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.599762499332428},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5193697762489319,0.592762499332428,0.5999580073356628,0.6127007312774658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.6084033846855164,0.6152018904685974,0.6420168280601501,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.583193302154541,0.6163895726203918,0.6033613681793213,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.6163895726203918,0.5815126299858093,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5748319578170776,0.6093895726203918,0.6470168280601502,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6152018904685974,0.2386554628610611,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6140142679214478},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6082018904685974,0.2436554628610611,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5932773351669312,"y":0.646080732345581},{"x":0.5680672526359558,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پاسخ","boundary":[0.5680672526359558,0.6330166459083557,0.5932773351669312,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5932773351669312,"y":0.646080732345581},{"x":0.5680672526359558,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.6260166459083557,0.5982773351669312,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6342042684555054,0.2386554628610611,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6272042684555054,0.2436554628610611,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6084033846855164,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.6084033846855164,0.6532066464424133,0.6420168280601501,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.5798319578170776,0.6555819511413574,0.6033613681793213,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6555819511413574},{"x":0.578151285648346,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.6555819511413574,0.578151285648346,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5697899413108826,0.6485819511413574,0.6470168280601502,0.6708954877853394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6532066464424133,0.2386554628610611,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6462066464424133,0.2436554628610611,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6722090244293213,0.24033613502979279,0.6817102432250977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.6722090244293213,0.24369747936725616,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6652090244293213,0.24869747936725617,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6864607930183411},{"x":0.658823549747467,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.658823549747467,0.6710214018821716,0.6890756487846375,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6698337197303772},{"x":0.653781533241272,"y":0.6710214018821716},{"x":0.653781533241272,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختار","boundary":[0.6235294342041016,0.6698337197303772,0.653781533241272,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6067227125167847,0.6698337197303772,0.6168067455291748,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.5815126299858093,0.6698337197303772,0.6000000238418579,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأويل","boundary":[0.5462185144424438,0.6698337197303772,0.5747899413108826,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5412185144424438,0.6628337197303772,0.6940756487846375,0.6934607930183411],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6134454011917114,0.6923990249633789,0.6420168280601501,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7042755484580994},{"x":0.578151285648346,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.578151285648346,0.6923990249633789,0.6067227125167847,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنای","boundary":[0.6184874176979065,0.7102137804031372,0.6403361558914185,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5815126299858093,0.7114014029502869,0.6117647290229797,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7114014029502869},{"x":0.578151285648346,"y":0.7114014029502869},{"x":0.578151285648346,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7114014029502869,0.578151285648346,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5714706134796143,0.6853990249633789,0.6470168280601502,0.7302779264450073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6923990249633789,0.2386554628610611,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6853990249633789,0.2436554628610611,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7114014029502869,0.2386554628610611,0.7209026217460632]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7209026217460632},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.7114014029502869,0.24201680719852448,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7044014029502869,0.24701680719852448,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7126050591468811,0.7327790856361389,0.7361344695091248,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6823529601097107,0.7327790856361389,0.7092437148094177,0.7434679269790649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6773529601097107,0.7245914630889893,0.7411344695091248,0.750467926979065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7304037809371948,0.2386554628610611,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7234037809371948,0.2436554628610611,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7660332322120667,0.23193277418613434,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7590332322120666,0.23693277418613434,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.764845609664917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7613445520401001,0.7660332322120667,0.7831932902336121,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7779097557067871},{"x":0.756302535533905,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.7672209143638611,0.7596638798713684,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7613445520401001,0.7826603055000305,0.7831932902336121,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.783847987651825},{"x":0.7579832077026367,"y":0.783847987651825},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7933491468429565},{"x":0.756302535533905,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.756302535533905,0.783847987651825,0.7579832077026367,0.7933491468429565]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.764845609664917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7933491468429565},{"x":0.756302535533905,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.751302535533905,0.757845609664917,0.7898739624023438,0.8003491468429565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7826603055000305,0.23361344635486603,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7756603055000305,0.23861344635486603,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.4756302535533905,0.8361045122146606,0.5092437267303467,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.8291045122146606,0.5142437267303467,0.8526056714057922],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/TuhnSeORnCtEKCRr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/jgQWzicTVSbOkxfZ.jpg","blurred":"/storage/books/78b5fb8bf2631030/pages/kCwydbcCyFRBewNG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0003273875716179963,0.9986696560763512,0.9989902251468985]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7126050591468811,0.2826603353023529,0.7848739624023438,0.3004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7076050591468811,0.2756603353023529,0.7898739624023438,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7579832077026367,0.31591448187828064,0.7831932902336121,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.31591448187828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.31591448187828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.7260504364967346,0.31591448187828064,0.75126051902771,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7109243869781494,0.31591448187828064,0.7193277478218079,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6605042219161987,0.31591448187828064,0.7058823704719543,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6117647290229797,0.31591448187828064,0.6554622054100037,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.5848739743232727,0.31591448187828064,0.6084033846855164,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.31591448187828064},{"x":0.578151285648346,"y":0.31591448187828064},{"x":0.578151285648346,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.5445378422737122,0.31591448187828064,0.578151285648346,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5310924649238586,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5042017102241516,0.31591448187828064,0.5310924649238586,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5008403658866882,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3325415551662445},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.31591448187828064,0.5008403658866882,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4907563030719757,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.4588235318660736,0.31591448187828064,0.4907563030719757,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.31591448187828064},{"x":0.45210084319114685,"y":0.31591448187828064},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4436974823474884,0.31591448187828064,0.45210084319114685,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.31591448187828064},{"x":0.43697479367256165,"y":0.31591448187828064},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3325415551662445},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهگذر","boundary":[0.39159664511680603,0.31591448187828064,0.43697479367256165,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.31591448187828064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.31591448187828064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متون","boundary":[0.3512605130672455,0.31591448187828064,0.38823530077934265,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3462184965610504,"y":0.31591448187828064},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3325415551662445},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.31092438101768494,0.31591448187828064,0.3462184965610504,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.31591448187828064},{"x":0.30756303668022156,"y":0.31591448187828064},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3325415551662445},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3042016923427582,0.31591448187828064,0.30756303668022156,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.31591448187828064},{"x":0.29579833149909973,"y":0.31591448187828064},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.2554621994495392,0.31591448187828064,0.29579833149909973,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24873949587345123,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.21680672466754913,0.31591448187828064,0.24873949587345123,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.31591448187828064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.31591448187828064,0.21848739683628082,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیامبری","boundary":[0.7327731251716614,0.33847981691360474,0.7831932902336121,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7210084199905396,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7210084199905396,0.33847981691360474,0.7260504364967346,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیامبران","boundary":[0.6705882549285889,0.33847981691360474,0.7159664034843445,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.33847981691360474,0.6655462384223938,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35629454255104065},{"x":0.610084056854248,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.610084056854248,0.33847981691360474,0.6521008610725403,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.33847981691360474},{"x":0.605042040348053,"y":0.33847981691360474},{"x":0.605042040348053,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آدمی","boundary":[0.5714285969734192,0.33847981691360474,0.605042040348053,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5663865804672241,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35629454255104065},{"x":0.561344563961029,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.33847981691360474,0.5663865804672241,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.33847981691360474},{"x":0.556302547454834,"y":0.33847981691360474},{"x":0.556302547454834,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5260504484176636,0.33847981691360474,0.556302547454834,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5210084319114685,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.4957983195781708,0.33847981691360474,0.5210084319114685,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35629454255104065},{"x":0.48067227005958557,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48067227005958557,0.33847981691360474,0.4924369752407074,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35629454255104065},{"x":0.43865546584129333,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.43865546584129333,0.33847981691360474,0.4756302535533905,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.33847981691360474},{"x":0.43361344933509827,"y":0.33847981691360474},{"x":0.43361344933509827,"y":0.35629454255104065},{"x":0.40672269463539124,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.40672269463539124,0.33847981691360474,0.43361344933509827,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3983193337917328,"y":0.35629454255104065},{"x":0.37310925126075745,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37310925126075745,0.33847981691360474,0.3983193337917328,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3680672347545624,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3680672347545624,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3663865625858307,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.33847981691360474,0.3680672347545624,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.33847981691360474},{"x":0.35798320174217224,"y":0.33847981691360474},{"x":0.35798320174217224,"y":0.35629454255104065},{"x":0.3294117748737335,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذهن","boundary":[0.3294117748737335,0.33847981691360474,0.35798320174217224,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.33847981691360474},{"x":0.32268908619880676,"y":0.33847981691360474},{"x":0.32268908619880676,"y":0.35629454255104065},{"x":0.29075631499290466,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آدمی","boundary":[0.29075631499290466,0.33847981691360474,0.32268908619880676,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2840336263179779,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2840336263179779,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2705882489681244,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2705882489681244,0.33847981691360474,0.2840336263179779,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2655462324619293,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2655462324619293,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواجهه","boundary":[0.21512605249881744,0.33847981691360474,0.2655462324619293,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7764706015586853,0.36104512214660645,0.7831932902336121,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7714285850524902,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7445378303527832,0.36104512214660645,0.7714285850524902,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7394958138465881,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7243697643280029,0.36104512214660645,0.7394958138465881,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.6924369931221008,0.36104512214660645,0.7193277478218079,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.6638655662536621,0.36104512214660645,0.6873949766159058,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.36104512214660645},{"x":0.658823549747467,"y":0.36104512214660645},{"x":0.658823549747467,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.36104512214660645,0.658823549747467,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6033613681793213,0.36104512214660645,0.6470588445663452,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6000000238418579,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5848739743232727,0.36104512214660645,0.6000000238418579,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5798319578170776,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5714285969734192,0.36104512214660645,0.5798319578170776,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5512605309486389,0.36104512214660645,0.5647059082984924,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.5243697762489319,0.36104512214660645,0.5445378422737122,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5176470875740051,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.36104512214660645,0.5176470875740051,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4924369752407074,0.36104512214660645,0.5058823823928833,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3871733844280243},{"x":0.462184876203537,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.462184876203537,0.36104512214660645,0.48739495873451233,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4571428596973419,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاوش","boundary":[0.4151260554790497,0.36104512214660645,0.4571428596973419,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4084033668041229,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3949579894542694,0.36104512214660645,0.4084033668041229,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.36104512214660645},{"x":0.38991597294807434,"y":0.36104512214660645},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.3680672347545624,0.36104512214660645,0.38991597294807434,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3613445460796356,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.3344537913799286,0.36104512214660645,0.3613445460796356,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3294117748737335,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3871733844280243},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.29075631499290466,0.36104512214660645,0.3294117748737335,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.36104512214660645},{"x":0.289075642824173,"y":0.36104512214660645},{"x":0.289075642824173,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2571428716182709,0.36104512214660645,0.289075642824173,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2504201829433441,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3871733844280243},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متون","boundary":[0.21512605249881744,0.36104512214660645,0.2504201829433441,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40617576241493225},{"x":0.75126051902771,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.75126051902771,0.38598576188087463,0.7831932902336121,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7159664034843445,0.38598576188087463,0.7445378303527832,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7092437148094177,0.38598576188087463,0.7142857313156128,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.38598576188087463},{"x":0.702521026134491,"y":0.38598576188087463},{"x":0.702521026134491,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.6907563209533691,0.38598576188087463,0.702521026134491,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متون","boundary":[0.6521008610725403,0.38598576188087463,0.6840336322784424,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.6134454011917114,0.38598576188087463,0.6470588445663452,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنادارند","boundary":[0.5495798587799072,0.38598576188087463,0.6084033846855164,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5361344814300537,0.38598576188087463,0.5445378422737122,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5176470875740051,0.38598576188087463,0.5327731370925903,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.40617576241493225},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنایند","boundary":[0.46890756487846375,0.38598576188087463,0.5126050710678101,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4638655483722687,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4638655483722687,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.45546218752861023,0.38598576188087463,0.4638655483722687,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.38598576188087463},{"x":0.45042017102241516,"y":0.38598576188087463},{"x":0.45042017102241516,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4100840389728546,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.4100840389728546,0.38598576188087463,0.45042017102241516,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.38598576188087463},{"x":0.40504202246665955,"y":0.38598576188087463},{"x":0.40504202246665955,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3512605130672455,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میتوان","boundary":[0.3512605130672455,0.38598576188087463,0.40504202246665955,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3462184965610504,"y":0.38598576188087463},{"x":0.3462184965610504,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3327731192111969,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3327731192111969,0.38598576188087463,0.3462184965610504,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.38598576188087463},{"x":0.32773110270500183,"y":0.38598576188087463},{"x":0.32773110270500183,"y":0.40617576241493225},{"x":0.27731093764305115,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلماتی","boundary":[0.27731093764305115,0.38598576188087463,0.32773110270500183,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2722689211368561,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2722689211368561,"y":0.40617576241493225},{"x":0.2521008551120758,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2521008551120758,0.38598576188087463,0.2722689211368561,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.24705882370471954,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7865546345710754,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7495798468589783,0.41092637181282043,0.7865546345710754,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتن","boundary":[0.7159664034843445,0.41092637181282043,0.7478991746902466,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6957983374595642,0.41092637181282043,0.7058823704719543,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.6571428775787354,0.41092637181282043,0.6924369931221008,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.41092637181282043},{"x":0.653781533241272,"y":0.41092637181282043},{"x":0.653781533241272,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6268907785415649,0.41092637181282043,0.653781533241272,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6201680898666382,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناهی","boundary":[0.5714285969734192,0.41092637181282043,0.6201680898666382,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5663865804672241,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5579832196235657,0.41092637181282043,0.5663865804672241,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5512605309486389,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5361344814300537,0.41092637181282043,0.5512605309486389,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.41092637181282043},{"x":0.529411792755127,"y":0.41092637181282043},{"x":0.529411792755127,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5159664154052734,0.41092637181282043,0.529411792755127,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5092437267303467,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.4924369752407074,0.41092637181282043,0.5092437267303467,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4275534451007843},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48067227005958557,0.41092637181282043,0.48739495873451233,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4773109257221222,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4275534451007843},{"x":0.440336138010025,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.440336138010025,0.41092637181282043,0.4773109257221222,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.41092637181282043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.41092637181282043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدای","boundary":[0.3949579894542694,0.41092637181282043,0.43529412150382996,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.41092637181282043},{"x":0.38991597294807434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامتناهی","boundary":[0.3344537913799286,0.41092637181282043,0.38991597294807434,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3310924470424652,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4275534451007843},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32773110270500183,0.41092637181282043,0.3310924470424652,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3210084140300751,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعال","boundary":[0.2840336263179779,0.41092637181282043,0.3210084140300751,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.41092637181282043},{"x":0.27899160981178284,"y":0.41092637181282043},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2722689211368561,0.41092637181282043,0.27899160981178284,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.41092637181282043},{"x":0.267226904630661,"y":0.41092637181282043},{"x":0.267226904630661,"y":0.4275534451007843},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.23529411852359772,0.41092637181282043,0.267226904630661,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.23025210201740265,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7529411911964417,0.43349167704582214,0.7831932902336121,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7327731251716614,0.43349167704582214,0.7478991746902466,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45130640268325806},{"x":0.680672287940979,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنادار","boundary":[0.680672287940979,0.43349167704582214,0.7260504364967346,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6756302714347839,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.6403361558914185,0.43349167704582214,0.6756302714347839,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6352941393852234,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6352941393852234,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفت","boundary":[0.6067227125167847,0.43349167704582214,0.6352941393852234,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6016806960105896,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5966386795043945,0.43349167704582214,0.6016806960105896,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45130640268325806},{"x":0.578151285648346,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.578151285648346,0.43349167704582214,0.5899159908294678,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5445378422737122,0.43349167704582214,0.5714285969734192,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.5142857432365417,0.43349167704582214,0.5394958257675171,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5109243988990784,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45130640268325806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفت","boundary":[0.46890756487846375,0.43349167704582214,0.5109243988990784,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.43349167704582214},{"x":0.46554622054100037,"y":0.43349167704582214},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45130640268325806},{"x":0.440336138010025,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.440336138010025,0.43349167704582214,0.46554622054100037,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.43349167704582214},{"x":0.42352941632270813,"y":0.43349167704582214},{"x":0.42352941632270813,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3932773172855377,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3932773172855377,0.43349167704582214,0.42352941632270813,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.43349167704582214},{"x":0.38823530077934265,"y":0.43349167704582214},{"x":0.38823530077934265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3798319399356842,0.43349167704582214,0.38823530077934265,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.43349167704582214},{"x":0.37310925126075745,"y":0.43349167704582214},{"x":0.37310925126075745,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3663865625858307,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.3663865625858307,0.43349167704582214,0.37310925126075745,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.43349167704582214},{"x":0.35798320174217224,"y":0.43349167704582214},{"x":0.35798320174217224,"y":0.45130640268325806},{"x":0.35462185740470886,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.35462185740470886,0.43349167704582214,0.35798320174217224,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3495798408985138,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3495798408985138,"y":0.45130640268325806},{"x":0.29579833149909973,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.29579833149909973,0.43349167704582214,0.3495798408985138,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.43349167704582214},{"x":0.29075631499290466,"y":0.43349167704582214},{"x":0.29075631499290466,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2705882489681244,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2705882489681244,0.43349167704582214,0.29075631499290466,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43349167704582214},{"x":0.26386556029319763,"y":0.43349167704582214},{"x":0.26386556029319763,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.21512605249881744,0.43349167704582214,0.26386556029319763,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7764706015586853,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7764706015586853,0.45605701208114624,0.7848739624023438,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7714285850524902,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7714285850524902,"y":0.47624704241752625},{"x":0.75126051902771,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.75126051902771,0.45605701208114624,0.7714285850524902,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7042016983032227,0.45605701208114624,0.7445378303527832,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6487395167350769,0.45605701208114624,0.6974790096282959,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6436975002288818,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزاره","boundary":[0.6117647290229797,0.45605701208114624,0.6436975002288818,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5764706134796143,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5764706134796143,0.45605701208114624,0.6084033846855164,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.5327731370925903,0.45605701208114624,0.5697479248046875,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5277311205863953,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5277311205863953,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.45605701208114624,0.5277311205863953,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5159664154052734,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.4436974823474884,0.45605701208114624,0.5159664154052734,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43865546584129333,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43865546584129333,"y":0.47624704241752625},{"x":0.40336135029792786,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.40336135029792786,0.45605701208114624,0.43865546584129333,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47624704241752625},{"x":0.35630252957344055,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.35630252957344055,0.45605701208114624,0.3966386616230011,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3495798408985138,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3495798408985138,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3344537913799286,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3344537913799286,0.45605701208114624,0.3495798408985138,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3310924470424652,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3310924470424652,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2974790036678314,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.2974790036678314,0.45605701208114624,0.3310924470424652,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.45605701208114624},{"x":0.29411765933036804,"y":0.45605701208114624},{"x":0.29411765933036804,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2873949706554413,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2873949706554413,0.45605701208114624,0.29411765933036804,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2823529541492462,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2823529541492462,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2504201829433441,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.2504201829433441,0.45605701208114624,0.2823529541492462,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24537815153598785,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.21512605249881744,0.45605701208114624,0.24537815153598785,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7714285850524902,0.4821852743625641,0.7848739624023438,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامند","boundary":[0.7327731251716614,0.4821852743625641,0.7630252242088318,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.4821852743625641,0.7310924530029297,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6974790096282959,0.4821852743625641,0.7210084199905396,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6655462384223938,0.4821852743625641,0.6873949766159058,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4821852743625641},{"x":0.658823549747467,"y":0.4821852743625641},{"x":0.658823549747467,"y":0.5},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6487395167350769,0.4821852743625641,0.658823549747467,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائلی","boundary":[0.6000000238418579,0.4821852743625641,0.6420168280601501,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5546218752861023,0.4821852743625641,0.5899159908294678,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5260504484176636,0.4821852743625641,0.5495798587799072,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.4821852743625641,0.5243697762489319,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5},{"x":0.462184876203537,"y":0.5}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.462184876203537,0.4821852743625641,0.5058823823928833,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.4268907606601715,0.4821852743625641,0.4588235318660736,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.42016807198524475,0.4821852743625641,0.4268907606601715,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"philosophy","boundary":[0.2840336263179779,0.4821852743625641,0.3478991687297821,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir"