ترس از چاقی بس است ترس از چاقی بس است

{"id":"3795481","title":"ترس از چاقی بس است","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/798b4e7b1d78cf15/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/798b4e7b1d78cf15/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/798b4e7b1d78cf15/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/798b4e7b1d78cf15/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/798b4e7b1d78cf15/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/798b4e7b1d78cf15/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/798b4e7b1d78cf15/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/798b4e7b1d78cf15/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/798b4e7b1d78cf15/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/798b4e7b1d78cf15/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009661893","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["اگر دلتان می خواهد چاق شوید، کتابی را تهیه کنید که قول میدهد در مدت 10 روز می توانید 10 کیلو کم کنید!!\r","چگونه ممکن است کسی که سال ها به خوردن کیک و شیرینی علاقه داشته، در عرض 10 روز به مصرف میوه و سبزیجات عادت کند. چگونه از کسی که مدت ها به تنبلی و بی تحرکی خو کرده، توقع دارید در مدت 30 روز ورزشکار شود.\r","اگر کسی می توانست با یک ساعت ورزش و عرق ریختن روی تردمیل یک کیلو وزن کم کند، چیزی به نام مشکل چاقی وجود نداشت. از نظر علمی ثابت شده است چنین روشهایی برعکس سبب افزایش وزن می شود، اضافه وزن فعلی شما ریشه در عادت های نادرست گذشته دارد.\r","زمان آن رسیده از زاویه دیگری به معضل چاقی نگاه کنیم و با شناخت علل واقعی آن، راهکارهای موثری بیابیم. اگر می خواهیم به نتایج متفاوتی برسیم، باید عادت های دیگری جایگزین کنیم. باید بیاموزیم چگونه با تغییرهای به ظاهر کوچک در رفتار و عادتها، سلامتی را به خود برگردانیم."],"pages_count":"102","keywords":"null","token":"798b4e7b1d78cf15","created_at":"2019-06-06 17:28:13","updated_at":"2022-04-10 14:53:36","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-06 18:08:39","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"authors":[{"id":"1917729","title":"فهیمه گدازچیان","firstname":"فهیمه","lastname":"گدازچیان","token":"7cd2f283d50d05a5","created_at":"2019-05-27 12:32:41","updated_at":"2019-05-27 12:32:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917759","title":"استفان گایس","firstname":"استفان","lastname":"گایس","token":"09ddc213d02f79f3","created_at":"2019-06-06 17:25:32","updated_at":"2019-06-06 17:25:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917763","title":"جسیکا فورست","firstname":"جسیکا","lastname":"فورست","token":"41b721dedbac740b","created_at":"2019-06-06 17:25:39","updated_at":"2019-06-06 17:25:39","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917759","title":"استفان گایس","firstname":"استفان","lastname":"گایس","token":"09ddc213d02f79f3","created_at":"2019-06-06 17:25:32","updated_at":"2019-06-06 17:25:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917763","title":"جسیکا فورست","firstname":"جسیکا","lastname":"فورست","token":"41b721dedbac740b","created_at":"2019-06-06 17:25:39","updated_at":"2019-06-06 17:25:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917729","title":"فهیمه گدازچیان","firstname":"فهیمه","lastname":"گدازچیان","token":"7cd2f283d50d05a5","created_at":"2019-05-27 12:32:41","updated_at":"2019-05-27 12:32:41","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784165","file":"5cf90de5cc9a87.29475114.pdf","book_id":"3795481","toc":null,"created_at":"2019-06-06 17:28:13","updated_at":"2022-04-10 14:53:37","process_started_at":"2019-06-06 17:46:42","process_done_at":"2019-06-06 17:50:17","process_failed_at":null,"pages_count":"102","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"febfc16a9276edaeba854e8ca83ea03b4462696c236f5d388c3b60944fc373f79366a52c6f5cbb3cbda6b8deb4e42f76c9cabb380f33345d5f7d700ff28212c3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۲"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"9421","title":"بعاد روانی سلامتی بخش فعالیت ورزشی","token":"848bc43bc8360b6a","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:13","updated_at":"2019-06-06 18:08:39","study_fields":[{"id":"1672","title":"فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی","degree_id":"10","token":"f3b73f6bdc6749e0","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2021-01-27 09:25:05","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"ترس-از-چاقی-بس-است","urlify":"ترس-از-چاقی-بس-است","pages_count_fa":"۱۰۲","authorTitle":"فهیمه گدازچیان, استفان گایس, جسیکا فورست","tocStr":"","url":"/preview/798b4e7b1d78cf15/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19