ژیودزی - جلد اول ژیودزی - جلد اول

{"id":"3798711","title":"ژیودزی - جلد اول","price":"۳۸‌,‌۴۰۰","ebook_price":"۱۹‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۶۰۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/79bcf81329e07327/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/79bcf81329e07327/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/79bcf81329e07327/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/79bcf81329e07327/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/79bcf81329e07327/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۶۴","nobat_chap":"1","description":["_",""],"pages_count":"1","keywords":"عمران","token":"79bcf81329e07327","created_at":"2022-08-08 17:56:20","updated_at":"2022-08-13 00:41:42","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-12 21:08:18","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922249","title":"على نورى","firstname":"على","lastname":"نورى","token":"320269ac173bda77","created_at":"2022-08-08 17:56:15","updated_at":"2022-08-08 17:56:15","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1922249","title":"على نورى","firstname":"على","lastname":"نورى","token":"320269ac173bda77","created_at":"2022-08-08 17:56:15","updated_at":"2022-08-08 17:56:15","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787285","file":"62f10efd2457f1.28015901.pdf","book_id":"3798711","toc":null,"created_at":"2022-08-08 17:56:21","updated_at":"2022-08-13 00:41:42","process_started_at":"2022-08-08 17:56:22","process_done_at":"2022-08-08 17:56:31","process_failed_at":null,"pages_count":"568","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d1d99b7b05eb9248255ce5bbae09a3ec82406532a39cc509e78dc30d4951f53794de309d968582171b5ba49b4825d9041a3515e2151bf14b41edd549ee1c5b94","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۶۸"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"1732","title":"ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی","token":"15d56b73def55d6b","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:10","updated_at":"2022-08-12 21:08:18","study_fields":[{"id":"496","title":"مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی","degree_id":"10","token":"ec4bf465a416a817","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-12 21:08:18","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"502","title":"مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی","degree_id":"10","token":"af0b3225b66cb7cb","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-12 21:08:18","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"32707","title":"مبانی توسعه و عمران روستایی","token":"693863d9b4f6a502","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:47:11","updated_at":"2022-08-12 21:08:18","study_fields":[{"id":"667","title":"ترویج و آموزش کشاورزی","degree_id":"7","token":"40263f5538ba47ab","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-12 21:08:18","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"34963","title":"مدیریت توسعه و عمران ","token":"c5ab83078828cfec","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:51:33","updated_at":"2022-08-12 21:08:18","study_fields":[{"id":"1861","title":"مدیریت خدمات اجتماعی","degree_id":"10","token":"f819776dc48ed3fc","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2022-08-12 21:08:18","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35209","title":"مدیریت سیستمهای مدیریت توسعه و عمران ","token":"573c85455d300a3e","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:52:25","updated_at":"2022-08-12 21:08:18","study_fields":[{"id":"1675","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"10","token":"17c6da1388484876","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2022-08-12 21:08:18","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"39747","title":"مهندسی عمران","token":"9278c4ab5bdba82d","type":"","books_count":"0","created_at":"2022-06-18 12:17:15","updated_at":"2022-06-18 12:17:15","study_fields":[{"id":"295","title":"کارشناسی مهندسی عمران","degree_id":"7","token":"a92276d7bb52df48","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-06-22 09:47:48","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%B2%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","ebook_price_en":"19200","urlify":"%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%B2%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"على نورى","tocStr":"","url":"/preview/79bcf81329e07327/%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%B2%DB%8C---%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19