درس‌نامه اخلاق خانواده درس‌نامه اخلاق خانواده

توضیحات

آیین اسلام که آیین زندگی است زیباترین، جامع‌ترین و کامل‌ترین برنامه را در ابعاد باور‌ها و اعتقادات، قوانین و مقررات و اخلاقیات در تمامی جنبه‌های زندگی انسان به ویژه خانوده داراست و از آنجاکه اخلاق زیربنای احکام و قوانین دیگر است و احکام دیگر از آن نشیت می‌گیرد، نقش اساسی در حفظ، سالم‌سازی و پایداری خانواده را در کار دارد. کتاب حاضر با عنوان درس‌نامه اخلاق خانواده به شکل آموزشی در چهارده درس برای فراگیران تنظیم شده است. این کتاب ضمن تبیین اهداف و بیان پرسش‌ها در آغاز و معرفی منابع و سوالات خود‌آزمایی در پایان هر درس، به جایگاه و نقش اخلاق در خانواده، معضلات و آسیب‌های اخلاقی خانواده‌ها، راهکارهای آسیب‌زدایی، تحکیم خانواده و وظایف اخلاقی هر یک از اعضای خانواده به صورت درس‌نامه می پردازد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798513","title":"درس‌نامه اخلاق خانواده","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/862f89d1faa1f2e3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/862f89d1faa1f2e3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/862f89d1faa1f2e3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/862f89d1faa1f2e3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/862f89d1faa1f2e3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/862f89d1faa1f2e3/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/862f89d1faa1f2e3/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/862f89d1faa1f2e3/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/862f89d1faa1f2e3/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/862f89d1faa1f2e3/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642175284","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱","nobat_chap":"1","description":["آیین اسلام که آیین زندگی است زیباترین، جامع‌ترین و کامل‌ترین برنامه را در ابعاد باور‌ها و اعتقادات، قوانین و مقررات و اخلاقیات در تمامی جنبه‌های زندگی انسان به ویژه خانوده داراست و از آنجاکه اخلاق زیربنای احکام و قوانین دیگر است و احکام دیگر از آن نشیت می‌گیرد، نقش اساسی در حفظ، سالم‌سازی و پایداری خانواده را در کار دارد. کتاب حاضر با عنوان درس‌نامه اخلاق خانواده به شکل آموزشی در چهارده درس برای فراگیران تنظیم شده است. این کتاب ضمن تبیین اهداف و بیان پرسش‌ها در آغاز و معرفی منابع و سوالات خود‌آزمایی در پایان هر درس، به جایگاه و نقش اخلاق در خانواده، معضلات و آسیب‌های اخلاقی خانواده‌ها، راهکارهای آسیب‌زدایی، تحکیم خانواده و وظایف اخلاقی هر یک از اعضای خانواده به صورت درس‌نامه می پردازد."],"pages_count":"1401","keywords":null,"token":"862f89d1faa1f2e3","created_at":"2022-07-13 12:40:40","updated_at":"2022-07-13 13:46:03","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2022-07-13 12:47:16","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"authors":[{"id":"1921537","title":"عنایت شریفی","firstname":"عنایت","lastname":"شریفی","token":"98be0eaba75100b8","created_at":"2022-07-13 13:36:46","updated_at":"2022-07-13 13:36:46","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921537","title":"عنایت شریفی","firstname":"عنایت","lastname":"شریفی","token":"98be0eaba75100b8","created_at":"2022-07-13 13:36:46","updated_at":"2022-07-13 13:36:46","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787088","file":"62ce7e006b00c7.41637998.pdf","book_id":"3798513","toc":null,"created_at":"2022-07-13 12:40:40","updated_at":"2022-07-13 13:46:05","process_started_at":"2022-07-13 12:40:41","process_done_at":"2022-07-13 12:40:47","process_failed_at":null,"pages_count":"290","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"aebff9e3e4d9b8e0d1b7750e31cf640d9640c77bd075b6feef730c8158235bf01b1df7bdd5893d229caee551cd7466acd67b3caa2800911ba184020f1845f7cb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۰"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":"1096","title":"اخلاق 1و2","token":"e6e9e3b00c3bdaf7","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-12-13 16:33:05","study_fields":[{"id":"427","title":"فلسفه و حکمت اسلامی","degree_id":"7","token":"0c526d64e21e4e59","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1099","title":"اخلاق ۱","token":"6a99b5f57b5e018e","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-04-12 20:35:48","study_fields":[{"id":"430","title":"دبیری الهیات و معارف اسلامی","degree_id":"7","token":"714c1cdd96bf3644","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 05:22:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1102","title":"اخلاق ۲","token":"429eb9e78aa482dc","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-04-12 20:35:48","study_fields":[{"id":"430","title":"دبیری الهیات و معارف اسلامی","degree_id":"7","token":"714c1cdd96bf3644","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 05:22:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1141","title":"اخلاق در قرآن","token":"cc29f4b3c7cd4f35","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-09-10 07:56:28","study_fields":[{"id":"466","title":"مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی","degree_id":"10","token":"159006064cdb091d","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-16 14:32:39","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"درس-نامه-اخلاق-خانواده","urlify":"درس-نامه-اخلاق-خانواده","pages_count_fa":"۱۴۰۱","authorTitle":"عنایت شریفی","tocStr":"","url":"/preview/862f89d1faa1f2e3/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":290,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"862f89d1faa1f2e3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/OjZFjeYtWsHIYmcx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/sIqnEcKeqwteiiEm.jpg","blurred":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/RwYQMEutePzjIfJJ.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0010393233728102495,0.00030286592119806876,0.998801704765132,0.9996129868614065]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.20870870351791382},{"x":0.5503212213516235,"y":0.20720720291137695},{"x":0.5546038746833801,"y":0.25075075030326843},{"x":0.49464666843414307,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.6547159552574158,"str":"النا","boundary":[0.4903640151023865,0.20870870351791382,0.5546038746833801,0.25075075030326843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.20870870351791382},{"x":0.5503212213516235,"y":0.20720720291137695},{"x":0.5546038746833801,"y":0.25075075030326843},{"x":0.49464666843414307,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.6547159552574158,"dir":"ltr","boundary":[0.48536401510238647,0.2017087035179138,0.5596038746833801,0.25775075030326844],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/tVbyoglszGPLLbDb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/GiaVwPXkBKEkhXBQ.jpg","blurred":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/xyaIadifroznIEJW.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0002231428524921997,0.0007447492510706812,0.9981093268731421,0.9986660940052869]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9824028611183167,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7109207510948181,0.5045045018196106,0.7558886408805847,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9229503273963928,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7044968008995056,0.5045045018196106,0.7087794542312622,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5045045018196106},{"x":0.700214147567749,"y":0.5045045018196106},{"x":0.700214147567749,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.6928097605705261,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.5045045018196106,0.700214147567749,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5180180072784424},{"x":0.659528911113739,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9824893474578857,"dir":"rtl","str":"شریفی","boundary":[0.659528911113739,0.5045045018196106,0.6895074844360352,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5165165066719055},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9856260418891907,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6531049013137817,0.5045045018196106,0.6573875546455383,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9897151589393616,"dir":"rtl","str":"عنایت","boundary":[0.6231263279914856,0.5045045018196106,0.6488222479820251,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.5030030012130737},{"x":0.6209850311279297,"y":0.5030030012130737},{"x":0.6209850311279297,"y":0.5165165066719055},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9820132851600647,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6145610213279724,0.5030030012130737,0.6209850311279297,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.5030030012130737},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5030030012130737},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5165165066719055},{"x":0.5845824480056763,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9533485770225525,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۷","boundary":[0.5845824480056763,0.5030030012130737,0.6145610213279724,0.5165165066719055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.5030030012130737},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9649224877357483,"dir":"ltr","boundary":[0.5752997946739197,0.4960030012130737,0.7608886408805847,0.5265195078849793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.522522509098053},{"x":0.6338329911231995,"y":0.522522509098053},{"x":0.6338329911231995,"y":0.533033013343811},{"x":0.5910063982009888,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9673417210578918,"str":"Sharifi","boundary":[0.5910063982009888,0.522522509098053,0.6338329911231995,0.533033013343811]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.522522509098053},{"x":0.638115644454956,"y":0.522522509098053},{"x":0.638115644454956,"y":0.533033013343811},{"x":0.6359742879867554,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9502019882202148,"str":",","boundary":[0.6359742879867554,0.522522509098053,0.638115644454956,0.533033013343811]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.522522509098053},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5240240097045898},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6445395946502686,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9727737307548523,"str":"Enayat","boundary":[0.6445395946502686,0.522522509098053,0.6895074844360352,0.5345345139503479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.522522509098053},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5240240097045898},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5345345139503479},{"x":0.5910063982009888,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9684454798698425,"dir":"ltr","boundary":[0.5860063982009888,0.515522509098053,0.6945074844360352,0.5415345139503479],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9926122426986694,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7794432640075684,0.5390390157699585,0.8094218373298645,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7751606106758118,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7751606106758118,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9815629720687866,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7708779573440552,0.5390390157699585,0.7751606106758118,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.995804488658905,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7516059875488281,0.5390390157699585,0.7644539475440979,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9825122952461243,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7087794542312622,0.5390390157699585,0.7451820373535156,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.8352949619293213,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.5390390157699585,0.7087794542312622,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.607573390007019,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6980727910995483,0.5390390157699585,0.6980727910995483,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.980549693107605,"dir":"rtl","str":"درسنامه","boundary":[0.6445395946502686,0.5390390157699585,0.6895074844360352,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.5390390157699585},{"x":0.638115644454956,"y":0.5390390157699585},{"x":0.638115644454956,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6081370711326599,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9894123673439026,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.6081370711326599,0.5390390157699585,0.638115644454956,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5390390157699585},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5540540814399719},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9900121092796326,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5695931315422058,0.5390390157699585,0.6038544178009033,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5674518346786499,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5674518346786499,"y":0.5540540814399719},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.8689079284667969,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5653104782104492,0.5390390157699585,0.5674518346786499,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5540540814399719},{"x":0.5331905484199524,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9887226819992065,"dir":"rtl","str":"مولف","boundary":[0.5331905484199524,0.5390390157699585,0.5610278248786926,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5540540814399719},{"x":0.49892932176589966,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9864423274993896,"dir":"rtl","str":"عنایت","boundary":[0.49892932176589966,0.5390390157699585,0.5289078950881958,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.5390390157699585},{"x":0.49250534176826477,"y":0.5390390157699585},{"x":0.49250534176826477,"y":0.5540540814399719},{"x":0.46252676844596863,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9832482933998108,"dir":"rtl","str":"شریفی","boundary":[0.46252676844596863,0.5390390157699585,0.49250534176826477,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.5390390157699585},{"x":0.46038544178009033,"y":0.5390390157699585},{"x":0.46038544178009033,"y":0.5540540814399719},{"x":0.45610278844833374,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9665610194206238,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45610278844833374,0.5390390157699585,0.46038544178009033,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9876740574836731,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7366167306900024,0.5585585832595825,0.7880085706710815,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.978010892868042,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7109207510948181,0.5585585832595825,0.7280513644218445,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5585585832595825},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.8437440991401672,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7044968008995056,0.5585585832595825,0.7087794542312622,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5585585832595825},{"x":0.700214147567749,"y":0.5585585832595825},{"x":0.700214147567749,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.6582633256912231,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.5585585832595825,0.700214147567749,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.988551139831543,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6638115644454956,0.5585585832595825,0.6895074844360352,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.8782046437263489,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6509636044502258,0.5585585832595825,0.6552462577819824,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5720720887184143},{"x":0.6102783679962158,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9933009743690491,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6102783679962158,0.5585585832595825,0.6488222479820251,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5720720887184143},{"x":0.5717344880104065,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.987342357635498,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5717344880104065,0.5585585832595825,0.6038544178009033,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.5585585832595825},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5585585832595825},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5720720887184143},{"x":0.5246252417564392,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9814037084579468,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.5246252417564392,0.5585585832595825,0.5653104782104492,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.5585585832595825},{"x":0.516059935092926,"y":0.5585585832595825},{"x":0.516059935092926,"y":0.5720720887184143},{"x":0.5117772817611694,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9706735610961914,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5117772817611694,0.5585585832595825,0.516059935092926,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.5585585832595825},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5585585832595825},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5720720887184143},{"x":0.4775160551071167,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9541475772857666,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.4775160551071167,0.5585585832595825,0.5096359848976135,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.5585585832595825},{"x":0.4860813617706299,"y":0.5585585832595825},{"x":0.4860813617706299,"y":0.5720720887184143},{"x":0.4646680951118469,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9526410102844238,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4646680951118469,0.5585585832595825,0.4860813617706299,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.575075089931488},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8051391839981079,"y":0.587087094783783},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9877581000328064,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7516059875488281,0.575075089931488,0.8051391839981079,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.5765765905380249},{"x":0.7451820373535156,"y":0.575075089931488},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9787680506706238,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7152034044265747,0.5765765905380249,0.7473233342170715,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.5765765905380249},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5765765905380249},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.843848466873169,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.5765765905380249,0.7109207510948181,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.7134647369384766,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.5765765905380249,0.6980727910995483,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6702355742454529,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9139367938041687,"dir":"rtl","str":"۲۸۶","boundary":[0.6702355742454529,0.5765765905380249,0.6895074844360352,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6552462577819824,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.8324236273765564,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6552462577819824,0.5765765905380249,0.6680942177772522,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6466809511184692,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.7559564709663391,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6466809511184692,0.5765765905380249,0.6531049013137817,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.5765765905380249},{"x":0.640256941318512,"y":0.5765765905380249},{"x":0.640256941318512,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9789398312568665,"dir":"rtl","str":"وزیری","boundary":[0.6124197244644165,0.5765765905380249,0.640256941318512,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.5780780911445618},{"x":0.6102783679962158,"y":0.5780780911445618},{"x":0.6102783679962158,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9255905151367188,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6038544178009033,0.5780780911445618,0.6102783679962158,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6096096038818359},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.9802578091621399,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7130621075630188,0.5945945978164673,0.7473233342170715,0.6096096038818359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7023554444313049,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.8552840948104858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7023554444313049,0.5945945978164673,0.7109207510948181,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5945945978164673},{"x":0.700214147567749,"y":0.5945945978164673},{"x":0.700214147567749,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6959314942359924,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.7625276446342468,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.5945945978164673,0.700214147567749,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6509636044502258,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9885283708572388,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6509636044502258,0.5945945978164673,0.6895074844360352,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.5945945978164673},{"x":0.640256941318512,"y":0.5945945978164673},{"x":0.640256941318512,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6017130613327026,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.994288980960846,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6017130613327026,0.5945945978164673,0.640256941318512,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.5945945978164673},{"x":0.597430408000946,"y":0.5945945978164673},{"x":0.597430408000946,"y":0.6081081032752991},{"x":0.5653104782104492,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9847407937049866,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5653104782104492,0.5945945978164673,0.597430408000946,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.5945945978164673},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5945945978164673},{"x":0.5610278248786926,"y":0.6081081032752991},{"x":0.5182012915611267,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9825970530509949,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.5182012915611267,0.5945945978164673,0.5610278248786926,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.5945945978164673},{"x":0.516059935092926,"y":0.5945945978164673},{"x":0.516059935092926,"y":0.6081081032752991},{"x":0.5074946284294128,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.8613466620445251,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5074946284294128,0.5945945978164673,0.516059935092926,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.5945945978164673},{"x":0.5074946284294128,"y":0.5945945978164673},{"x":0.5074946284294128,"y":0.6081081032752991},{"x":0.479657381772995,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9814679026603699,"dir":"rtl","str":"۶۵۰","boundary":[0.479657381772995,0.5945945978164673,0.5074946284294128,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.5945945978164673},{"x":0.4882226884365082,"y":0.5945945978164673},{"x":0.4882226884365082,"y":0.6081081032752991},{"x":0.4732334017753601,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.8101119995117188,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4732334017753601,0.5945945978164673,0.4882226884365082,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.6111111044883728},{"x":0.740899384021759,"y":0.6111111044883728},{"x":0.740899384021759,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7152034044265747,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9732972979545593,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7152034044265747,0.6111111044883728,0.740899384021759,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6246246099472046},{"x":0.700214147567749,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9093911647796631,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.700214147567749,0.6111111044883728,0.7109207510948181,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.6111111044883728},{"x":0.700214147567749,"y":0.6111111044883728},{"x":0.700214147567749,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6937901377677917,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.7146978378295898,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6937901377677917,0.6111111044883728,0.700214147567749,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5546038746833801,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.955908477306366,"dir":"rtl","str":"۴-۵۲۸-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5546038746833801,0.6111111044883728,0.6895074844360352,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5631691813468933,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5631691813468933,"y":0.6261261105537415},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.8980345129966736,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5460385680198669,0.6126126050949097,0.5631691813468933,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6261261105537415},{"x":0.5117772817611694,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9032984972000122,"dir":"rtl","str":"۸۰۰۰۰","boundary":[0.5117772817611694,0.6126126050949097,0.5481798648834229,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5074946284294128,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5074946284294128,"y":0.6261261105537415},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.985589861869812,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.4817987084388733,0.6126126050949097,0.5074946284294128,0.6261261105537415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5375375151634216},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6246246099472046},{"x":0.45610278844833374,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9624864459037781,"dir":"ltr","boundary":[0.45110278844833374,0.5320390157699585,0.8144218373298645,0.6316246099472046],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.6321321129798889},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6321321129798889},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6456456184387207},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6441441178321838}]},"confidence":0.9857414960861206,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7537473440170288,0.6321321129798889,0.7922912240028381,0.6456456184387207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.630630612373352},{"x":0.7494646906852722,"y":0.630630612373352},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6441441178321838}]},"confidence":0.9875696301460266,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7130621075630188,0.630630612373352,0.7473233342170715,0.6441441178321838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.630630612373352},{"x":0.7109207510948181,"y":0.630630612373352},{"x":0.7109207510948181,"y":0.642642617225647},{"x":0.7066380977630615,"y":0.642642617225647}]},"confidence":0.9509139657020569,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.630630612373352,0.7109207510948181,0.642642617225647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.630630612373352},{"x":0.6980727910995483,"y":0.630630612373352},{"x":0.6980727910995483,"y":0.642642617225647},{"x":0.6959314942359924,"y":0.642642617225647}]},"confidence":0.6964045763015747,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.630630612373352,0.6980727910995483,0.642642617225647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.630630612373352},{"x":0.6895074844360352,"y":0.630630612373352},{"x":0.6895074844360352,"y":0.642642617225647},{"x":0.6723768711090088,"y":0.642642617225647}]},"confidence":0.9405597448348999,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6745182275772095,0.630630612373352,0.6895074844360352,0.642642617225647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9745560884475708,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7130621075630188,0.6486486196517944,0.7516059875488281,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6486486196517944},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9130336046218872,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.6486486196517944,0.7109207510948181,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6959314942359924,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.7097241878509521,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.6486486196517944,0.6980727910995483,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.977397620677948,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6531049013137817,0.6486486196517944,0.6895074844360352,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6509636044502258,"y":0.6486486196517944},{"x":0.6509636044502258,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6488222479820251,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.914379894733429,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6488222479820251,0.6486486196517944,0.6509636044502258,0.6606606841087341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.630630612373352},{"x":0.7922912240028381,"y":0.630630612373352},{"x":0.7922912240028381,"y":0.662162184715271},{"x":0.6488222479820251,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9545389413833618,"dir":"ltr","boundary":[0.6459636044502258,0.623630612373352,0.7972912240028381,0.669162184715271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7451820373535156,"y":0.6801801919937134},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9878084063529968,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7109207510948181,0.6666666865348816,0.7451820373535156,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6801801919937134},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.8726317286491394,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.6666666865348816,0.7087794542312622,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6959314942359924,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.7208251357078552,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.6666666865348816,0.6980727910995483,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9809507727622986,"dir":"rtl","str":"خانوادهها","boundary":[0.6445395946502686,0.6666666865348816,0.6895074844360352,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6786786913871765},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9869805574417114,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.5674518346786499,0.6666666865348816,0.6124197244644165,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5610278248786926,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5610278248786926,"y":0.6786786913871765},{"x":0.5267665982246399,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9927130937576294,"dir":"rtl","str":"مذهبی","boundary":[0.5267665982246399,0.6666666865348816,0.5610278248786926,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5203425884246826,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5203425884246826,"y":0.6786786913871765},{"x":0.5053533315658569,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.8588191270828247,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5053533315658569,0.6666666865348816,0.5203425884246826,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.6666666865348816},{"x":0.49892932176589966,"y":0.6666666865348816},{"x":0.49892932176589966,"y":0.6786786913871765},{"x":0.4710920751094818,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9842401742935181,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.4710920751094818,0.6666666865348816,0.49892932176589966,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.6666666865348816},{"x":0.4646680951118469,"y":0.6666666865348816},{"x":0.4646680951118469,"y":0.6786786913871765},{"x":0.44967880845069885,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9169399738311768,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.44967880845069885,0.6666666865348816,0.4646680951118469,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.6666666865348816},{"x":0.44325482845306396,"y":0.6666666865348816},{"x":0.44325482845306396,"y":0.6786786913871765},{"x":0.40256959199905396,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9854200482368469,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.40256959199905396,0.6666666865348816,0.44325482845306396,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.6666666865348816},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6666666865348816},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6786786913871765},{"x":0.35760170221328735,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9852045774459839,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.35760170221328735,0.6666666865348816,0.39614561200141907,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.6666666865348816},{"x":0.35117772221565247,"y":0.6666666865348816},{"x":0.35117772221565247,"y":0.6786786913871765},{"x":0.34903639554977417,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9770792722702026,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.34903639554977417,0.6666666865348816,0.35117772221565247,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297644555568695,"y":0.6666666865348816},{"x":0.3447537422180176,"y":0.6666666865348816},{"x":0.3447537422180176,"y":0.6786786913871765},{"x":0.3297644555568695,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.984184980392456,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3297644555568695,0.6666666865348816,0.3447537422180176,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.6666666865348816},{"x":0.3254818022251129,"y":0.6666666865348816},{"x":0.3254818022251129,"y":0.6786786913871765},{"x":0.319057822227478,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9514738917350769,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.319057822227478,0.6666666865348816,0.3254818022251129,0.6786786913871765]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6816816926002502},{"x":0.319057822227478,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9710832834243774,"dir":"ltr","boundary":[0.314057822227478,0.6596666865348816,0.7523233342170715,0.6886816926002503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6981981992721558},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9681634902954102,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.6445395946502686,0.6831831932067871,0.6852248311042786,0.6981981992721558]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6981981992721558},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9681634902954102,"dir":"ltr","boundary":[0.6395395946502686,0.6761831932067871,0.6902248311042786,0.7051981992721558],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.8190080523490906,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7109207510948181,0.6831831932067871,0.7473233342170715,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.6831831932067871},{"x":0.700214147567749,"y":0.6831831932067871},{"x":0.700214147567749,"y":0.6981981992721558},{"x":0.6937901377677917,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.6992782354354858,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6937901377677917,0.6831831932067871,0.700214147567749,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8715203404426575,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8715203404426575,"y":0.6981981992721558},{"x":0.5053533315658569,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.7440742254257202,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5053533315658569,0.6831831932067871,0.8715203404426575,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3254818022251129,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3254818022251129,"y":0.6981981992721558},{"x":0.139186292886734,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9790897965431213,"dir":"ltr","str":"Families","boundary":[0.139186292886734,0.6831831932067871,0.3254818022251129,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.6831831932067871},{"x":0.30620986223220825,"y":0.6831831932067871},{"x":0.30620986223220825,"y":0.6981981992721558},{"x":0.2933618724346161,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9575086236000061,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.2933618724346161,0.6831831932067871,0.30620986223220825,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3704496920108795,"y":0.6831831932067871},{"x":0.3704496920108795,"y":0.6981981992721558},{"x":0.30835118889808655,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9886878132820129,"dir":"ltr","str":"Religious","boundary":[0.30835118889808655,0.6831831932067871,0.3704496920108795,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4218415319919586,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4218415319919586,"y":0.6981981992721558},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9920300245285034,"dir":"ltr","str":"aspects","boundary":[0.3747323453426361,0.6831831932067871,0.4218415319919586,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4389721751213074,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4389721751213074,"y":0.6981981992721558},{"x":0.4304068386554718,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9677706956863403,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4304068386554718,0.6831831932067871,0.4389721751213074,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6831831932067871},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6981981992721558},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.984699010848999,"dir":"ltr","str":"Islam","boundary":[0.44753748178482056,0.6831831932067871,0.4817987084388733,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.6831831932067871},{"x":0.49678799510002136,"y":0.6831831932067871},{"x":0.49678799510002136,"y":0.6981981992721558},{"x":0.4839400351047516,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9780176281929016,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4839400351047516,0.6831831932067871,0.49678799510002136,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.6831831932067871},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6831831932067871},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6981981992721558},{"x":0.5032119750976562,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.985811173915863,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.5032119750976562,0.6831831932067871,0.5396145582199097,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.6831831932067871},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6831831932067871},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6981981992721558},{"x":0.5438972115516663,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9959372878074646,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5438972115516663,0.6831831932067871,0.5674518346786499,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6831831932067871},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6981981992721558},{"x":0.5717344880104065,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9926185607910156,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5717344880104065,0.6831831932067871,0.6274089813232422,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7473233342170715,"y":0.717717707157135},{"x":0.7109207510948181,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9856497645378113,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7109207510948181,0.7027027010917664,0.7473233342170715,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7087794542312622,"y":0.717717707157135},{"x":0.7066380977630615,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.7967531681060791,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.7027027010917664,0.7087794542312622,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6980727910995483,"y":0.717717707157135},{"x":0.6959314942359924,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.7096469402313232,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.7027027010917664,0.6980727910995483,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6873661875724792,"y":0.717717707157135},{"x":0.6552462577819824,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9876408576965332,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6552462577819824,0.7027027010917664,0.6873661875724792,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6531049013137817,"y":0.717717707157135},{"x":0.6423982977867126,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9642401933670044,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6423982977867126,0.7027027010917664,0.6531049013137817,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.7027027010917664},{"x":0.638115644454956,"y":0.7027027010917664},{"x":0.638115644454956,"y":0.7162162065505981},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.8259984850883484,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6231263279914856,0.7027027010917664,0.638115644454956,0.7162162065505981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7162162065505981},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.9826608300209045,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.5717344880104065,0.7027027010917664,0.6167023777961731,0.7162162065505981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7162162065505981},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.9826131463050842,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.5289078950881958,0.7027027010917664,0.5653104782104492,0.7162162065505981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5224839448928833,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5224839448928833,"y":0.7162162065505981},{"x":0.5074946284294128,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.7513551712036133,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5074946284294128,0.7027027010917664,0.5224839448928833,0.7162162065505981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5032119750976562,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5032119750976562,"y":0.7162162065505981},{"x":0.46038544178009033,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.9897465109825134,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.46038544178009033,0.7027027010917664,0.5032119750976562,0.7162162065505981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.7027027010917664},{"x":0.45396146178245544,"y":0.7027027010917664},{"x":0.45396146178245544,"y":0.7162162065505981},{"x":0.41541755199432373,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.9838789105415344,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.41541755199432373,0.7027027010917664,0.45396146178245544,0.7162162065505981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.7027027010917664},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7027027010917664},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7162162065505981},{"x":0.40685224533081055,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.9752447605133057,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.40685224533081055,0.7027027010917664,0.40899357199668884,0.7162162065505981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.7027027010917664},{"x":0.40471091866493225,"y":0.7027027010917664},{"x":0.40471091866493225,"y":0.7162162065505981},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.9851946830749512,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3854389786720276,0.7027027010917664,0.40471091866493225,0.7162162065505981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.7027027010917664},{"x":0.381156325340271,"y":0.7027027010917664},{"x":0.381156325340271,"y":0.7162162065505981},{"x":0.3768736720085144,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.9614483714103699,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3768736720085144,0.7027027010917664,0.381156325340271,0.7162162065505981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.7192192077636719},{"x":0.479657381772995,"y":0.7192192077636719},{"x":0.479657381772995,"y":0.7327327132225037},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9951502084732056,"dir":"ltr","str":"aspects","boundary":[0.4325481653213501,0.7192192077636719,0.479657381772995,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.7192192077636719},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7192192077636719},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7327327132225037},{"x":0.4839400351047516,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9555060267448425,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4839400351047516,0.7192192077636719,0.49464666843414307,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.7192192077636719},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7192192077636719},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7327327132225037},{"x":0.5032119750976562,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9929682016372681,"dir":"ltr","str":"Study","boundary":[0.5032119750976562,0.7192192077636719,0.5396145582199097,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.7192192077636719},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7192192077636719},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7342342138290405},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9970829486846924,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5417559146881104,0.7192192077636719,0.5653104782104492,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7342342138290405},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9931890964508057,"dir":"ltr","str":"teaching","boundary":[0.5717344880104065,0.7192192077636719,0.6274089813232422,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.7192192077636719},{"x":0.640256941318512,"y":0.7192192077636719},{"x":0.640256941318512,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6295503377914429,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9070262312889099,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6295503377914429,0.7192192077636719,0.640256941318512,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9768869876861572,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.6423982977867126,0.7192192077636719,0.6830835342407227,0.7342342138290405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8715203404426575,"y":0.6831831932067871},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7342342138290405},{"x":0.139186292886734,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9666410684585571,"dir":"ltr","boundary":[0.134186292886734,0.6746816926002502,0.8765203404426575,0.7412342138290405],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7342342138290405},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9817641973495483,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7109207510948181,0.7207207083702087,0.7473233342170715,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7342342138290405},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.8692383170127869,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7044968008995056,0.7207207083702087,0.7087794542312622,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.7207207083702087},{"x":0.700214147567749,"y":0.7207207083702087},{"x":0.700214147567749,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.8251452445983887,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.7207207083702087,0.700214147567749,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.7192192077636719},{"x":0.8650963306427002,"y":0.7207207083702087},{"x":0.8650963306427002,"y":0.7342342138290405},{"x":0.5074946284294128,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9175333380699158,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5074946284294128,0.7192192077636719,0.8650963306427002,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.717717707157135},{"x":0.3319057822227478,"y":0.717717707157135},{"x":0.3319057822227478,"y":0.7327327132225037},{"x":0.1477515995502472,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9909148216247559,"dir":"ltr","str":"Families","boundary":[0.1477515995502472,0.717717707157135,0.3319057822227478,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.717717707157135},{"x":0.30620986223220825,"y":0.717717707157135},{"x":0.30620986223220825,"y":0.7327327132225037},{"x":0.2955031991004944,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9646334648132324,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.2955031991004944,0.717717707157135,0.30620986223220825,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.717717707157135},{"x":0.35331904888153076,"y":0.717717707157135},{"x":0.35331904888153076,"y":0.7327327132225037},{"x":0.319057822227478,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9884908199310303,"dir":"ltr","str":"Moral","boundary":[0.319057822227478,0.717717707157135,0.35331904888153076,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.7192192077636719},{"x":0.381156325340271,"y":0.7192192077636719},{"x":0.381156325340271,"y":0.7327327132225037},{"x":0.35546037554740906,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9986000061035156,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.35546037554740906,0.7192192077636719,0.381156325340271,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.7192192077636719},{"x":0.4282655119895935,"y":0.7192192077636719},{"x":0.4282655119895935,"y":0.7327327132225037},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9946094751358032,"dir":"ltr","str":"ethical","boundary":[0.3854389786720276,0.7192192077636719,0.4282655119895935,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9884848594665527,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7109207510948181,0.7387387156486511,0.7451820373535156,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8836409449577332,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.7387387156486511,0.7087794542312622,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.6571720838546753,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6980727910995483,0.7387387156486511,0.6980727910995483,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9752339720726013,"dir":"rtl","str":"خانوادهها","boundary":[0.6445395946502686,0.7387387156486511,0.6895074844360352,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7522522807121277},{"x":0.618843674659729,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8504585027694702,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.618843674659729,0.7387387156486511,0.6338329911231995,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7522522807121277},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9870383143424988,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.5674518346786499,0.7387387156486511,0.6124197244644165,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.7387387156486511},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7387387156486511},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7522522807121277},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9847134947776794,"dir":"rtl","str":"مذهبی","boundary":[0.5267665982246399,0.7387387156486511,0.5610278248786926,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.7387387156486511},{"x":0.5203425884246826,"y":0.7387387156486511},{"x":0.5203425884246826,"y":0.7522522807121277},{"x":0.5053533315658569,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8878493309020996,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5053533315658569,0.7387387156486511,0.5203425884246826,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.7387387156486511},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7387387156486511},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7522522807121277},{"x":0.4710920751094818,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9838525056838989,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.4710920751094818,0.7387387156486511,0.49892932176589966,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.7387387156486511},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7387387156486511},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7522522807121277},{"x":0.44967880845069885,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9050450325012207,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.44967880845069885,0.7387387156486511,0.4646680951118469,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.7387387156486511},{"x":0.44539615511894226,"y":0.7387387156486511},{"x":0.44539615511894226,"y":0.7522522807121277},{"x":0.39828693866729736,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9766010642051697,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.39828693866729736,0.7387387156486511,0.44539615511894226,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.7387387156486511},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7387387156486511},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7522522807121277},{"x":0.3897216320037842,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9636276960372925,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3897216320037842,0.7387387156486511,0.39400428533554077,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.7387387156486511},{"x":0.3832976520061493,"y":0.7387387156486511},{"x":0.3832976520061493,"y":0.7522522807121277},{"x":0.3468950688838959,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9830105304718018,"dir":"rtl","str":"پاسخها","boundary":[0.3468950688838959,0.7387387156486511,0.3832976520061493,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.7387387156486511},{"x":0.340471088886261,"y":0.7387387156486511},{"x":0.340471088886261,"y":0.7522522807121277},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9687386155128479,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3361884355545044,0.7387387156486511,0.340471088886261,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.7387387156486511},{"x":0.3340471088886261,"y":0.7387387156486511},{"x":0.3340471088886261,"y":0.7522522807121277},{"x":0.31691649556159973,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9792963266372681,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.31691649556159973,0.7387387156486511,0.3340471088886261,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.7387387156486511},{"x":0.31263384222984314,"y":0.7387387156486511},{"x":0.31263384222984314,"y":0.7522522807121277},{"x":0.30835118889808655,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9571709632873535,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30835118889808655,0.7387387156486511,0.31263384222984314,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7702702879905701},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9522985816001892,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7109207510948181,0.7552552819252014,0.7473233342170715,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7702702879905701},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.6552168130874634,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7044968008995056,0.7552552819252014,0.7109207510948181,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.7552552819252014},{"x":0.700214147567749,"y":0.7552552819252014},{"x":0.700214147567749,"y":0.7702702879905701},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.7950494289398193,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6937901377677917,0.7552552819252014,0.700214147567749,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.7552552819252014},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7552552819252014},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7702702879905701},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.8304560780525208,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.49464666843414307,0.7552552819252014,0.8779443502426147,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10920771211385727,"y":0.7552552819252014},{"x":0.30406853556632996,"y":0.7552552819252014},{"x":0.30406853556632996,"y":0.7702702879905701},{"x":0.10920771211385727,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.97816401720047,"dir":"ltr","str":"Families","boundary":[0.10920771211385727,0.7552552819252014,0.30406853556632996,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.7552552819252014},{"x":0.2762312591075897,"y":0.7552552819252014},{"x":0.2762312591075897,"y":0.7702702879905701},{"x":0.26980727910995483,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9382038116455078,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.26980727910995483,0.7552552819252014,0.2762312591075897,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.7552552819252014},{"x":0.3468950688838959,"y":0.7552552819252014},{"x":0.3468950688838959,"y":0.7702702879905701},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9905505180358887,"dir":"ltr","str":"Religious","boundary":[0.2847965657711029,0.7552552819252014,0.3468950688838959,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.7552552819252014},{"x":0.39828693866729736,"y":0.7552552819252014},{"x":0.39828693866729736,"y":0.7702702879905701},{"x":0.35331904888153076,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9932297468185425,"dir":"ltr","str":"aspects","boundary":[0.35331904888153076,0.7552552819252014,0.39828693866729736,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.7552552819252014},{"x":0.41327622532844543,"y":0.7552552819252014},{"x":0.41327622532844543,"y":0.7702702879905701},{"x":0.40471091866493225,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9548200368881226,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.40471091866493225,0.7552552819252014,0.41327622532844543,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.7552552819252014},{"x":0.45610278844833374,"y":0.7552552819252014},{"x":0.45610278844833374,"y":0.7702702879905701},{"x":0.4197002053260803,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9826266765594482,"dir":"ltr","str":"Islam","boundary":[0.4197002053260803,0.7552552819252014,0.45610278844833374,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.7552552819252014},{"x":0.4689507484436035,"y":0.7552552819252014},{"x":0.4689507484436035,"y":0.7702702879905701},{"x":0.46252676844596863,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.956743597984314,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.46252676844596863,0.7552552819252014,0.4689507484436035,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.7552552819252014},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7552552819252014},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7702702879905701},{"x":0.4775160551071167,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9961298704147339,"dir":"ltr","str":"Questions","boundary":[0.4775160551071167,0.7552552819252014,0.5417559146881104,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.7552552819252014},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7552552819252014},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7702702879905701},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9968268275260925,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5438972115516663,0.7552552819252014,0.5717344880104065,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7702702879905701},{"x":0.5738757848739624,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9944584369659424,"dir":"ltr","str":"answers","boundary":[0.5738757848739624,0.7552552819252014,0.6274089813232422,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.7552552819252014},{"x":0.638115644454956,"y":0.7552552819252014},{"x":0.638115644454956,"y":0.7702702879905701},{"x":0.6295503377914429,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.8798945546150208,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6295503377914429,0.7552552819252014,0.638115644454956,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7702702879905701},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.973406970500946,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.6423982977867126,0.7552552819252014,0.6852248311042786,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9829691648483276,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7109207510948181,0.7747747898101807,0.7451820373535156,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.8007195591926575,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.7747747898101807,0.7087794542312622,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7882882952690125},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.6779874563217163,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6937901377677917,0.7747747898101807,0.6980727910995483,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7882882952690125},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9801988005638123,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6552462577819824,0.7747747898101807,0.6895074844360352,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7882882952690125},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.8232704401016235,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6445395946502686,0.7747747898101807,0.6509636044502258,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7882882952690125},{"x":0.618843674659729,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.8187845945358276,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.618843674659729,0.7747747898101807,0.6338329911231995,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9831650853157043,"dir":"rtl","str":"جنبههای","boundary":[0.5674518346786499,0.7747747898101807,0.6124197244644165,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.7747747898101807},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7747747898101807},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9881396293640137,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.5246252417564392,0.7747747898101807,0.5610278248786926,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.7747747898101807},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7747747898101807},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5032119750976562,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.8424122333526611,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5032119750976562,0.7747747898101807,0.5182012915611267,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.7747747898101807},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7747747898101807},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7882882952690125},{"x":0.45182013511657715,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9776535630226135,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.45182013511657715,0.7747747898101807,0.49892932176589966,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.7747747898101807},{"x":0.44539615511894226,"y":0.7747747898101807},{"x":0.44539615511894226,"y":0.7882882952690125},{"x":0.44111350178718567,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9704883098602295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44111350178718567,0.7747747898101807,0.44539615511894226,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.7747747898101807},{"x":0.4368308484554291,"y":0.7747747898101807},{"x":0.4368308484554291,"y":0.7882882952690125},{"x":0.40042826533317566,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.983944296836853,"dir":"rtl","str":"پاسخها","boundary":[0.40042826533317566,0.7747747898101807,0.4368308484554291,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.7747747898101807},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7747747898101807},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7882882952690125},{"x":0.3897216320037842,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9777528047561646,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3897216320037842,0.7747747898101807,0.39400428533554077,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.7747747898101807},{"x":0.3875803053379059,"y":0.7747747898101807},{"x":0.3875803053379059,"y":0.7882882952690125},{"x":0.3704496920108795,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9814505577087402,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3704496920108795,0.7747747898101807,0.3875803053379059,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.7747747898101807},{"x":0.36616700887680054,"y":0.7747747898101807},{"x":0.36616700887680054,"y":0.7882882952690125},{"x":0.36188435554504395,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9673447012901306,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.36188435554504395,0.7747747898101807,0.36616700887680054,0.7882882952690125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10920771211385727,"y":0.717717707157135},{"x":0.8779443502426147,"y":0.717717707157135},{"x":0.8779443502426147,"y":0.7882882952690125},{"x":0.10920771211385727,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.96590656042099,"dir":"ltr","boundary":[0.10420771211385726,0.710717707157135,0.8829443502426148,0.7952882952690125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.792792797088623},{"x":0.7473233342170715,"y":0.792792797088623},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9419229030609131,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7109207510948181,0.792792797088623,0.7473233342170715,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.792792797088623},{"x":0.7087794542312622,"y":0.792792797088623},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7023554444313049,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.34860244393348694,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7023554444313049,0.792792797088623,0.7087794542312622,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.792792797088623},{"x":0.700214147567749,"y":0.792792797088623},{"x":0.700214147567749,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6937901377677917,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.4651302993297577,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6937901377677917,0.792792797088623,0.700214147567749,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.7912912964820862},{"x":0.8436830639839172,"y":0.792792797088623},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5310492515563965,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.889503002166748,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5310492515563965,0.7912912964820862,0.8436830639839172,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.7897897958755493},{"x":0.3768736720085144,"y":0.7897897958755493},{"x":0.3768736720085144,"y":0.804804801940918},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.9854246973991394,"dir":"ltr","str":"Moral","boundary":[0.21841542422771454,0.7897897958755493,0.3768736720085144,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.7897897958755493},{"x":0.35546037554740906,"y":0.7897897958755493},{"x":0.35546037554740906,"y":0.8033033013343811},{"x":0.3319057822227478,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.9971639513969421,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.3319057822227478,0.7897897958755493,0.35546037554740906,0.8033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.7897897958755493},{"x":0.40471091866493225,"y":0.7897897958755493},{"x":0.40471091866493225,"y":0.804804801940918},{"x":0.36188435554504395,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9899718165397644,"dir":"ltr","str":"ethical","boundary":[0.36188435554504395,0.7897897958755493,0.40471091866493225,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.7897897958755493},{"x":0.45610278844833374,"y":0.7912912964820862},{"x":0.45610278844833374,"y":0.804804801940918},{"x":0.40899357199668884,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9951903223991394,"dir":"ltr","str":"aspects","boundary":[0.40899357199668884,0.7897897958755493,0.45610278844833374,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.7912912964820862},{"x":0.4710920751094818,"y":0.7912912964820862},{"x":0.4710920751094818,"y":0.804804801940918},{"x":0.46038544178009033,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9440418481826782,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.46038544178009033,0.7912912964820862,0.4710920751094818,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.7912912964820862},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7912912964820862},{"x":0.5417559146881104,"y":0.8063063025474548},{"x":0.479657381772995,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9947119951248169,"dir":"ltr","str":"Questions","boundary":[0.479657381772995,0.7912912964820862,0.5417559146881104,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.7912912964820862},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7912912964820862},{"x":0.5717344880104065,"y":0.804804801940918},{"x":0.5481798648834229,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9968691468238831,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5481798648834229,0.7912912964820862,0.5717344880104065,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6274089813232422,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5760171413421631,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9955343008041382,"dir":"ltr","str":"answers","boundary":[0.5760171413421631,0.7912912964820862,0.6274089813232422,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.7912912964820862},{"x":0.640256941318512,"y":0.7912912964820862},{"x":0.640256941318512,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.8086588382720947,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6295503377914429,0.7912912964820862,0.640256941318512,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6852248311042786,"y":0.792792797088623},{"x":0.6852248311042786,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6445395946502686,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9673712849617004,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.6445395946502686,0.7912912964820862,0.6852248311042786,0.8063063025474548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.7897897958755493},{"x":0.8436830639839172,"y":0.792792797088623},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8078078031539917},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.9593159556388855,"dir":"ltr","boundary":[0.21341542422771453,0.7827897958755493,0.8486830639839172,0.8148078031539917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.8093093037605286},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8093093037605286},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8228228092193604},{"x":0.7451820373535156,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9893811941146851,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7451820373535156,0.8093093037605286,0.7773019075393677,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.8093093037605286},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8093093037605286},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8228228092193604},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9879599213600159,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7109207510948181,0.8093093037605286,0.7387580275535583,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.8093093037605286},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8093093037605286},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8228228092193604},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9446370601654053,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.8093093037605286,0.7087794542312622,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.8093093037605286},{"x":0.6980727910995483,"y":0.8093093037605286},{"x":0.6980727910995483,"y":0.8228228092193604},{"x":0.6959314942359924,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.6780095100402832,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.8093093037605286,0.6980727910995483,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.8093093037605286},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8093093037605286},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8228228092193604},{"x":0.6509636044502258,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9910168647766113,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6509636044502258,0.8093093037605286,0.6895074844360352,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6445395946502686,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6445395946502686,"y":0.8228228092193604},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9889959096908569,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.6145610213279724,0.8108108043670654,0.6445395946502686,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8228228092193604},{"x":0.5674518346786499,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9872058033943176,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.5674518346786499,0.8108108043670654,0.6081370711326599,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5653104782104492,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5653104782104492,"y":0.8243243098258972},{"x":0.5610278248786926,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9557952284812927,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5610278248786926,0.8108108043670654,0.5653104782104492,0.8243243098258972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.8093093037605286},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8093093037605286},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8228228092193604},{"x":0.5610278248786926,"y":0.8243243098258972}]},"confidence":0.9774367809295654,"dir":"ltr","boundary":[0.5560278248786926,0.8023093037605286,0.7823019075393677,0.8298228092193604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.8288288116455078},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8438438177108765},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9745979309082031,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7730192542076111,0.8288288116455078,0.7880085706710815,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.8288288116455078},{"x":0.7708779573440552,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7708779573440552,"y":0.8438438177108765},{"x":0.7494646906852722,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9812098741531372,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7494646906852722,0.8288288116455078,0.7708779573440552,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.8288288116455078},{"x":0.7366167306900024,"y":0.8288288116455078},{"x":0.7366167306900024,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.976559579372406,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7087794542312622,0.8288288116455078,0.7366167306900024,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.8288288116455078},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8288288116455078},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9032372236251831,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.8288288116455078,0.7087794542312622,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.8288288116455078},{"x":0.700214147567749,"y":0.8288288116455078},{"x":0.6980727910995483,"y":0.8423423171043396},{"x":0.6937901377677917,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.7373407483100891,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6937901377677917,0.8288288116455078,0.6980727910995483,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.827327311038971},{"x":0.6895074844360352,"y":0.827327311038971},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8423423171043396},{"x":0.640256941318512,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.943875789642334,"dir":"rtl","str":"۲۳۰/۱۷۳","boundary":[0.640256941318512,0.827327311038971,0.6895074844360352,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.8258258104324341},{"x":0.6359742879867554,"y":0.827327311038971},{"x":0.6359742879867554,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9589900970458984,"dir":"rtl","str":"BP","boundary":[0.6145610213279724,0.8258258104324341,0.6359742879867554,0.8408408164978027]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.8258258104324341},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8303303122520447},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8453453183174133},{"x":0.6059957146644592,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9520487189292908,"dir":"ltr","boundary":[0.6009957146644592,0.8188258104324341,0.7930085706710815,0.8523453183174133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.8498498201370239},{"x":0.794432520866394,"y":0.8498498201370239},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8618618845939636}]},"confidence":0.9290633797645569,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7773019075393677,0.8498498201370239,0.7922912240028381,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7708779573440552,"y":0.8498498201370239},{"x":0.7708779573440552,"y":0.8618618845939636},{"x":0.7494646906852722,"y":0.8618618845939636}]},"confidence":0.9916797876358032,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7494646906852722,0.8483483195304871,0.7708779573440552,0.8618618845939636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.8483483195304871},{"x":0.740899384021759,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8618618845939636},{"x":0.7130621075630188,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.9794507622718811,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.7152034044265747,0.8483483195304871,0.7387580275535583,0.8618618845939636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7044968008995056,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.9465678930282593,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7044968008995056,0.8483483195304871,0.7109207510948181,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.8468468189239502},{"x":0.700214147567749,"y":0.8468468189239502},{"x":0.700214147567749,"y":0.8603603839874268},{"x":0.6959314942359924,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.6808094382286072,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.8468468189239502,0.700214147567749,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.8453453183174133},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8468468189239502},{"x":0.6873661875724792,"y":0.8603603839874268},{"x":0.6338329911231995,"y":0.8588588833808899}]},"confidence":0.934760332107544,"dir":"rtl","str":"۲۹۷/۴۸۳۱","boundary":[0.6338329911231995,0.8453453183174133,0.6873661875724792,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.8648648858070374},{"x":0.824411153793335,"y":0.8648648858070374},{"x":0.824411153793335,"y":0.8783783912658691},{"x":0.794432520866394,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.9932435750961304,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.794432520866394,0.8648648858070374,0.824411153793335,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8783783912658691},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.9884939789772034,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7387580275535583,0.8648648858070374,0.7880085706710815,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7280513644218445,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7280513644218445,"y":0.8783783912658691},{"x":0.7152034044265747,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.9757643938064575,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7152034044265747,0.8648648858070374,0.7280513644218445,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8783783912658691},{"x":0.7023554444313049,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.8910572528839111,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7023554444313049,0.8648648858070374,0.7109207510948181,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.8633633852005005},{"x":0.700214147567749,"y":0.8633633852005005},{"x":0.700214147567749,"y":0.8783783912658691},{"x":0.6959314942359924,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.6054794788360596,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6959314942359924,0.8633633852005005,0.700214147567749,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8783783912658691},{"x":0.638115644454956,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.8201133608818054,"dir":"rtl","str":"۸۸۳۹۳۱۸","boundary":[0.638115644454956,0.8633633852005005,0.6895074844360352,0.8783783912658691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.8453453183174133},{"x":0.8265524506568909,"y":0.8483483195304871},{"x":0.824411153793335,"y":0.8813813924789429},{"x":0.6338329911231995,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.9329981207847595,"dir":"ltr","boundary":[0.6288329911231995,0.8383453183174133,0.829411153793335,0.8883813924789429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27194860577583313,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2805139124393463,"y":0.8003003001213074},{"x":0.27194860577583313,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.4703119397163391,"str":"--","boundary":[0.27194860577583313,0.7987987995147705,0.2805139124393463,0.8003003001213074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27194860577583313,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2805139124393463,"y":0.8003003001213074},{"x":0.27194860577583313,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.4703119397163391,"dir":"ltr","boundary":[0.2669486057758331,0.7917987995147705,0.2855139124393463,0.8073003001213074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.792792797088623},{"x":0.26338329911231995,"y":0.792792797088623},{"x":0.26338329911231995,"y":0.8018018007278442},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.98996502161026,"dir":"ltr","str":"Families","boundary":[0.20556744933128357,0.792792797088623,0.26338329911231995,0.8018018007278442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.792792797088623},{"x":0.26338329911231995,"y":0.792792797088623},{"x":0.26338329911231995,"y":0.8018018007278442},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.98996502161026,"dir":"ltr","boundary":[0.20056744933128356,0.785792797088623,0.26838329911231995,0.8088018007278442],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/VNnuBFsEebqYWXeB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/sIZXysdfghjIFEmP.jpg","blurred":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/tQyUZmtBbRlBoSDS.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0006679154080548174,0.0002690483175956451,0.9985265877211119,0.998794600903451]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6830835342407227,"y":0.18918919563293457},{"x":0.6830835342407227,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5374732613563538,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9781202077865601,"dir":"rtl","str":"درسنامه","boundary":[0.5396145582199097,0.1876876950263977,0.6830835342407227,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5289078950881958,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2222222238779068},{"x":0.4368308484554291,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.99053555727005,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.4389721751213074,0.1876876950263977,0.5289078950881958,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.1876876950263977},{"x":0.4261241853237152,"y":0.1876876950263977},{"x":0.4261241853237152,"y":0.2222222238779068},{"x":0.31691649556159973,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.9886201620101929,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.31691649556159973,0.1876876950263977,0.4261241853237152,0.2222222238779068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6830835342407227,"y":0.18918919563293457},{"x":0.6830835342407227,"y":0.22372372448444366},{"x":0.31691649556159973,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.985255777835846,"dir":"ltr","boundary":[0.3119164955615997,0.17918617951869964,0.6880835342407227,0.23072372448444367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5203425884246826,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5203425884246826,"y":0.4189189076423645},{"x":0.49250534176826477,"y":0.4189189076423645}]},"confidence":0.9896726012229919,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.49250534176826477,0.40390390157699585,0.5203425884246826,0.4189189076423645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.40390390157699585},{"x":0.4882226884365082,"y":0.40390390157699585},{"x":0.4882226884365082,"y":0.4189189076423645},{"x":0.479657381772995,"y":0.4189189076423645}]},"confidence":0.9186437129974365,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.479657381772995,0.40390390157699585,0.4882226884365082,0.4189189076423645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.4279279410839081},{"x":0.5802997946739197,"y":0.4279279410839081},{"x":0.5802997946739197,"y":0.44594594836235046},{"x":0.5460385680198669,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.989935040473938,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5460385680198669,0.4279279410839081,0.5802997946739197,0.44594594836235046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.4279279410839081},{"x":0.5374732613563538,"y":0.4279279410839081},{"x":0.5374732613563538,"y":0.44594594836235046},{"x":0.4860813617706299,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9919238686561584,"dir":"rtl","str":"عنایت","boundary":[0.4860813617706299,0.4279279410839081,0.5374732613563538,0.44594594836235046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.4279279410839081},{"x":0.4775160551071167,"y":0.4279279410839081},{"x":0.4775160551071167,"y":0.44594594836235046},{"x":0.417558878660202,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.985670804977417,"dir":"rtl","str":"شریفی","boundary":[0.417558878660202,0.4279279410839081,0.4775160551071167,0.44594594836235046]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5802997946739197,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5802997946739197,"y":0.44744744896888733},{"x":0.417558878660202,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.985528826713562,"dir":"ltr","boundary":[0.412558878660202,0.39690390157699584,0.5852997946739197,0.45444744896888734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6167023777961731,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6167023777961731,"y":0.47297295928001404},{"x":0.5910063982009888,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":0.9915922284126282,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5910063982009888,0.45945945382118225,0.6167023777961731,0.47297295928001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.45945945382118225},{"x":0.5845824480056763,"y":0.45945945382118225},{"x":0.5845824480056763,"y":0.47297295928001404},{"x":0.5546038746833801,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":0.9928365349769592,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5546038746833801,0.45945945382118225,0.5845824480056763,0.47297295928001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5503212213516235,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5503212213516235,"y":0.47297295928001404},{"x":0.5203425884246826,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":0.9921320080757141,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5203425884246826,0.4579579532146454,0.5503212213516235,0.47297295928001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.4579579532146454},{"x":0.516059935092926,"y":0.45945945382118225},{"x":0.516059935092926,"y":0.47297295928001404},{"x":0.4732334017753601,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9943073987960815,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4732334017753601,0.4579579532146454,0.516059935092926,0.47297295928001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.4579579532146454},{"x":0.4689507484436035,"y":0.4579579532146454},{"x":0.4689507484436035,"y":0.4714714586734772},{"x":0.4368308484554291,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9856125116348267,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4368308484554291,0.4579579532146454,0.4689507484436035,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.4579579532146454},{"x":0.4325481653213501,"y":0.4579579532146454},{"x":0.4325481653213501,"y":0.4714714586734772},{"x":0.3832976520061493,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9860122799873352,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3832976520061493,0.4579579532146454,0.4325481653213501,0.4714714586734772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6167023777961731,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6167023777961731,"y":0.47297295928001404},{"x":0.3832976520061493,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900310635566711,"dir":"ltr","boundary":[0.3782976520061493,0.4509579532146454,0.6217023777961731,0.47997295928001404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7747747898101807},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7957957983016968},{"x":0.4668094217777252,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.4174288213253021,"str":"3213","boundary":[0.4689507484436035,0.7732732892036438,0.5246252417564392,0.7957957983016968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.7762762904167175},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7762762904167175},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7957957983016968},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7957957983016968}]},"confidence":0.4567071199417114,"str":".","boundary":[0.5310492515563965,0.7762762904167175,0.5310492515563965,0.7957957983016968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7762762904167175},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7957957983016968},{"x":0.4668094217777252,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.4252844750881195,"dir":"ltr","boundary":[0.4639507484436035,0.7662732892036438,0.5360492515563965,0.8027957983016968],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/qlElkDwgTUXmzpnw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/ilafBRuDlpeoBwRV.jpg","blurred":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/zgLtACGoMMYfrbFw.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00047533347085915997,0.000607224331245766,0.9983385910977643,0.9986751120269478]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6295503377914429,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4369369447231293},{"x":0.5289078950881958,"y":0.4369369447231293}]},"confidence":0.9806814193725586,"dir":"rtl","str":"درسنامه","boundary":[0.5289078950881958,0.41291290521621704,0.6295503377914429,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5182012915611267,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5182012915611267,"y":0.4369369447231293},{"x":0.45610278844833374,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9907141327857971,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.45610278844833374,0.41291290521621704,0.5182012915611267,0.4369369447231293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.41291290521621704},{"x":0.44539615511894226,"y":0.41291290521621704},{"x":0.44539615511894226,"y":0.4354354441165924},{"x":0.3704496920108795,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9871134161949158,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.3704496920108795,0.41291290521621704,0.44539615511894226,0.4354354441165924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6295503377914429,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4369369447231293},{"x":0.3704496920108795,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9856913089752197,"dir":"ltr","boundary":[0.3654496920108795,0.40441140460968017,0.6345503377914429,0.4439369447231293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5139186382293701,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5139186382293701,"y":0.5075075030326843},{"x":0.49250534176826477,"y":0.5075075030326843}]},"confidence":0.9887331128120422,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.49250534176826477,0.49699699878692627,0.5139186382293701,0.5075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.49699699878692627},{"x":0.4903640151023865,"y":0.49699699878692627},{"x":0.4903640151023865,"y":0.5075075030326843},{"x":0.4839400351047516,"y":0.5075075030326843}]},"confidence":0.8933926820755005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4839400351047516,0.49699699878692627,0.4903640151023865,0.5075075030326843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5139186382293701,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5139186382293701,"y":0.5075075030326843},{"x":0.4839400351047516,"y":0.5075075030326843}]},"confidence":0.9696650505065918,"dir":"ltr","boundary":[0.4789400351047516,0.48999699878692626,0.5189186382293701,0.5145075030326843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5631691813468933,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5631691813468933,"y":0.533033013343811},{"x":0.5353319048881531,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9907883405685425,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5353319048881531,0.5195195078849792,0.5631691813468933,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5289078950881958,"y":0.533033013343811},{"x":0.4882226884365082,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9903083443641663,"dir":"rtl","str":"عنایت","boundary":[0.4882226884365082,0.5195195078849792,0.5289078950881958,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.5195195078849792},{"x":0.4817987084388733,"y":0.5195195078849792},{"x":0.4817987084388733,"y":0.533033013343811},{"x":0.4346895217895508,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9846173524856567,"dir":"rtl","str":"شریفی","boundary":[0.4346895217895508,0.5195195078849792,0.4817987084388733,0.533033013343811]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.5180180072784424},{"x":0.5631691813468933,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5631691813468933,"y":0.533033013343811},{"x":0.4346895217895508,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9884129762649536,"dir":"ltr","boundary":[0.4296895217895508,0.5110180072784424,0.5681691813468933,0.540033013343811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6081370711326599,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5825825929641724},{"x":0.5888651013374329,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.9845768213272095,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5888651013374329,0.5660660862922668,0.6059957146644592,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.5660660862922668},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5660660862922668},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5825825929641724},{"x":0.5588865280151367,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.9942900538444519,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5588865280151367,0.5660660862922668,0.5824410915374756,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.56456458568573},{"x":0.5546038746833801,"y":0.56456458568573},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5825825929641724},{"x":0.5074946284294128,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9889177083969116,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5074946284294128,0.56456458568573,0.5546038746833801,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.56456458568573},{"x":0.5032119750976562,"y":0.56456458568573},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5810810923576355},{"x":0.44539615511894226,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9852055907249451,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.44753748178482056,0.56456458568573,0.5032119750976562,0.5810810923576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.5630630850791931},{"x":0.44111350178718567,"y":0.56456458568573},{"x":0.44111350178718567,"y":0.5810810923576355},{"x":0.3918629586696625,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9890058636665344,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3918629586696625,0.5630630850791931,0.44111350178718567,0.5810810923576355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.5630630850791931},{"x":0.6081370711326599,"y":0.5660660862922668},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5825825929641724},{"x":0.3918629586696625,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9881752729415894,"dir":"ltr","boundary":[0.38686295866966247,0.5560630850791931,0.6109957146644592,0.5895825929641724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.5930930972099304},{"x":0.618843674659729,"y":0.5930930972099304},{"x":0.618843674659729,"y":0.6096096038818359},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.9752355813980103,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5867237448692322,0.5930930972099304,0.618843674659729,0.6096096038818359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5738757848739624,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5738757848739624,"y":0.6096096038818359},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.9466471076011658,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5674518346786499,0.5930930972099304,0.5738757848739624,0.6096096038818359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5631691813468933,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5631691813468933,"y":0.6096096038818359},{"x":0.40899357199668884,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.9375498294830322,"dir":"rtl","str":"۴-۵۲۸-۲۱۷-۹۶۴-","boundary":[0.40899357199668884,0.5930930972099304,0.5631691813468933,0.6096096038818359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.5930930972099304},{"x":0.41113489866256714,"y":0.5930930972099304},{"x":0.41113489866256714,"y":0.6081081032752991},{"x":0.381156325340271,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9637000560760498,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.381156325340271,0.5930930972099304,0.41113489866256714,0.6081081032752991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.5915915966033936},{"x":0.618843674659729,"y":0.5930930972099304},{"x":0.618843674659729,"y":0.6096096038818359},{"x":0.381156325340271,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.948381245136261,"dir":"ltr","boundary":[0.376156325340271,0.5845915966033935,0.623843674659729,0.6166096038818359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6411411166191101},{"x":0.700214147567749,"y":0.6411411166191101}]},"confidence":0.9791172742843628,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.700214147567749,0.6246246099472046,0.7580299973487854,0.6411411166191101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6959314942359924,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6959314942359924,"y":0.6411411166191101},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6411411166191101}]},"confidence":0.9627333283424377,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6895074844360352,0.6246246099472046,0.6959314942359924,0.6411411166191101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.6246246099472046},{"x":0.680942177772522,"y":0.6246246099472046},{"x":0.680942177772522,"y":0.6411411166191101},{"x":0.6509636044502258,"y":0.6411411166191101}]},"confidence":0.9917464256286621,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6509636044502258,0.6246246099472046,0.680942177772522,0.6411411166191101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6411411166191101},{"x":0.638115644454956,"y":0.6411411166191101}]},"confidence":0.9853055477142334,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.638115644454956,0.6246246099472046,0.6445395946502686,0.6411411166191101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6246246099472046},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6411411166191101},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6411411166191101}]},"confidence":0.9847202897071838,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5824410915374756,0.6246246099472046,0.6295503377914429,0.6411411166191101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.6246246099472046},{"x":0.578158438205719,"y":0.6246246099472046},{"x":0.578158438205719,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5738757848739624,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.8634769320487976,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5738757848739624,0.6246246099472046,0.578158438205719,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5653104782104492,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5653104782104492,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5331905484199524,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9905232787132263,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5331905484199524,0.6246246099472046,0.5653104782104492,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5246252417564392,"y":0.6246246099472046},{"x":0.5246252417564392,"y":0.6396396160125732},{"x":0.49464666843414307,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9897341728210449,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.49464666843414307,0.6246246099472046,0.5246252417564392,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.6231231093406677},{"x":0.4882226884365082,"y":0.6231231093406677},{"x":0.4882226884365082,"y":0.6396396160125732},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9778873324394226,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4817987084388733,0.6231231093406677,0.4882226884365082,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.6231231093406677},{"x":0.4732334017753601,"y":0.6231231093406677},{"x":0.4732334017753601,"y":0.6396396160125732},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9949873089790344,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41541755199432373,0.6231231093406677,0.4732334017753601,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.6231231093406677},{"x":0.40899357199668884,"y":0.6231231093406677},{"x":0.40899357199668884,"y":0.6396396160125732},{"x":0.35760170221328735,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9916921257972717,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35760170221328735,0.6231231093406677,0.40899357199668884,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.6231231093406677},{"x":0.34903639554977417,"y":0.6231231093406677},{"x":0.34903639554977417,"y":0.6396396160125732},{"x":0.31049251556396484,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9777159094810486,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.31049251556396484,0.6231231093406677,0.34903639554977417,0.6396396160125732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.6231231093406677},{"x":0.30192720890045166,"y":0.6231231093406677},{"x":0.30192720890045166,"y":0.6396396160125732},{"x":0.2398286908864975,"y":0.6396396160125732}]},"confidence":0.9681586623191833,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.2398286908864975,0.6231231093406677,0.30192720890045166,0.6396396160125732]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.6231231093406677},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7580299973487854,"y":0.642642617225647},{"x":0.2398286908864975,"y":0.6411411166191101}]},"confidence":0.9815568923950195,"dir":"ltr","boundary":[0.2348286908864975,0.6161231093406677,0.7630299973487854,0.649642617225647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6531531810760498},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6681681871414185}]},"confidence":0.9911248683929443,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7173447608947754,0.6516516804695129,0.7687366008758545,0.6681681871414185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6681681871414185},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6681681871414185}]},"confidence":0.9743049740791321,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7130621075630188,0.6516516804695129,0.7173447608947754,0.6681681871414185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6681681871414185},{"x":0.6680942177772522,"y":0.6681681871414185}]},"confidence":0.9921400547027588,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.6680942177772522,0.6516516804695129,0.7087794542312622,0.6681681871414185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.6516516804695129},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6516516804695129},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6681681871414185},{"x":0.6316916346549988,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9921497702598572,"dir":"rtl","str":"عرب","boundary":[0.6316916346549988,0.6516516804695129,0.6638115644454956,0.6681681871414185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.6516516804695129},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6516516804695129},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6081370711326599,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9683688879013062,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6081370711326599,0.6516516804695129,0.6295503377914429,0.6666666865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6531531810760498},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6681681871414185},{"x":0.6081370711326599,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9863775968551636,"dir":"ltr","boundary":[0.6031370711326599,0.6446516804695129,0.7737366008758545,0.6751681871414185],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.6516516804695129},{"x":0.4668094217777252,"y":0.6516516804695129},{"x":0.4668094217777252,"y":0.6696696877479553},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.9909526109695435,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.39828693866729736,0.6516516804695129,0.4668094217777252,0.6696696877479553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.6516516804695129},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6516516804695129},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6681681871414185},{"x":0.3918629586696625,"y":0.6681681871414185}]},"confidence":0.9816080331802368,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3918629586696625,0.6516516804695129,0.39614561200141907,0.6681681871414185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.6516516804695129},{"x":0.3875803053379059,"y":0.6516516804695129},{"x":0.3875803053379059,"y":0.6696696877479553},{"x":0.35760170221328735,"y":0.6681681871414185}]},"confidence":0.9949504137039185,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.35760170221328735,0.6516516804695129,0.3875803053379059,0.6696696877479553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.6516516804695129},{"x":0.35331904888153076,"y":0.6516516804695129},{"x":0.35331904888153076,"y":0.6681681871414185},{"x":0.31691649556159973,"y":0.6681681871414185}]},"confidence":0.9891204833984375,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.319057822227478,0.6516516804695129,0.35331904888153076,0.6681681871414185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.6501501798629761},{"x":0.31263384222984314,"y":0.6516516804695129},{"x":0.31263384222984314,"y":0.6681681871414185},{"x":0.26980727910995483,"y":0.6681681871414185}]},"confidence":0.990221381187439,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.26980727910995483,0.6501501798629761,0.31263384222984314,0.6681681871414185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.6501501798629761},{"x":0.26552462577819824,"y":0.6516516804695129},{"x":0.26338329911231995,"y":0.6681681871414185},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.977840006351471,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.22912205755710602,0.6501501798629761,0.26338329911231995,0.6681681871414185]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.6501501798629761},{"x":0.4668094217777252,"y":0.6516516804695129},{"x":0.4668094217777252,"y":0.6696696877479553},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9886308312416077,"dir":"ltr","boundary":[0.224122057557106,0.6431501798629761,0.4718094217777252,0.6766696877479553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.6801801919937134},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6801801919937134},{"x":0.4197002053260803,"y":0.695195198059082},{"x":0.3854389786720276,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.99297696352005,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.3854389786720276,0.6801801919937134,0.4197002053260803,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.6801801919937134},{"x":0.381156325340271,"y":0.6801801919937134},{"x":0.381156325340271,"y":0.695195198059082},{"x":0.36188435554504395,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9937964677810669,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.36188435554504395,0.6801801919937134,0.381156325340271,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.6801801919937134},{"x":0.35974302887916565,"y":0.6801801919937134},{"x":0.35974302887916565,"y":0.695195198059082},{"x":0.35331904888153076,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.978803813457489,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35331904888153076,0.6801801919937134,0.35974302887916565,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.6801801919937134},{"x":0.34903639554977417,"y":0.6801801919937134},{"x":0.34903639554977417,"y":0.695195198059082},{"x":0.31263384222984314,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9416013360023499,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.31263384222984314,0.6801801919937134,0.34903639554977417,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.6801801919937134},{"x":0.30620986223220825,"y":0.6801801919937134},{"x":0.30620986223220825,"y":0.695195198059082},{"x":0.26980727910995483,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9865111112594604,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.26980727910995483,0.6801801919937134,0.30620986223220825,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.6801801919937134},{"x":0.26766595244407654,"y":0.6801801919937134},{"x":0.26766595244407654,"y":0.695195198059082},{"x":0.22912205755710602,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9781900644302368,"dir":"rtl","str":"گلدی","boundary":[0.22912205755710602,0.6801801919937134,0.26766595244407654,0.695195198059082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.6786786913871765},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6801801919937134},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6966966986656189},{"x":0.22912205755710602,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.976138710975647,"dir":"ltr","boundary":[0.224122057557106,0.6716786913871765,0.4247002053260803,0.7036966986656189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7708779573440552,"y":0.695195198059082},{"x":0.7280513644218445,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9874996542930603,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7280513644218445,0.6756756901741028,0.7708779573440552,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7237687110900879,"y":0.695195198059082},{"x":0.7109207510948181,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9765851497650146,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7087794542312622,0.6771771907806396,0.7237687110900879,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7109207510948181,"y":0.695195198059082},{"x":0.7087794542312622,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9597873091697693,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7066380977630615,0.6771771907806396,0.7109207510948181,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7023554444313049,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7023554444313049,"y":0.695195198059082},{"x":0.6616702079772949,"y":0.695195198059082}]},"confidence":0.9910508990287781,"dir":"rtl","str":"فردین","boundary":[0.6616702079772949,0.6771771907806396,0.7023554444313049,0.695195198059082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6573875546455383,"y":0.6966966986656189},{"x":0.6209850311279297,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9906319379806519,"dir":"rtl","str":"دارابی","boundary":[0.618843674659729,0.6771771907806396,0.6573875546455383,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7252252101898193}]},"confidence":0.9910730719566345,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7173447608947754,0.7087087035179138,0.7708779573440552,0.7267267107963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.707207202911377},{"x":0.7130621075630188,"y":0.707207202911377},{"x":0.7130621075630188,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9844297170639038,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7044968008995056,0.707207202911377,0.7130621075630188,0.7237237095832825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.707207202911377},{"x":0.7044968008995056,"y":0.707207202911377},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7252252101898193},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9245077967643738,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.6745182275772095,0.707207202911377,0.7023554444313049,0.7252252101898193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7267267107963562},{"x":0.618843674659729,"y":0.7267267107963562}]},"confidence":0.9811350703239441,"dir":"ltr","boundary":[0.613843674659729,0.6686756901741028,0.7758779573440552,0.7337267107963562],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340471088886261,"y":0.7087087035179138},{"x":0.36616700887680054,"y":0.7087087035179138},{"x":0.36616700887680054,"y":0.7237237095832825},{"x":0.340471088886261,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9823147058486938,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.340471088886261,0.7087087035179138,0.36616700887680054,0.7237237095832825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.7087087035179138},{"x":0.3340471088886261,"y":0.7087087035179138},{"x":0.3340471088886261,"y":0.7237237095832825},{"x":0.31691649556159973,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9814459681510925,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.31691649556159973,0.7087087035179138,0.3340471088886261,0.7237237095832825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.7087087035179138},{"x":0.31049251556396484,"y":0.7087087035179138},{"x":0.31049251556396484,"y":0.7237237095832825},{"x":0.30620986223220825,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.7978708744049072,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.30620986223220825,0.7087087035179138,0.31049251556396484,0.7237237095832825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.7087087035179138},{"x":0.299785852432251,"y":0.7087087035179138},{"x":0.299785852432251,"y":0.7237237095832825},{"x":0.2762312591075897,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9875138401985168,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.2762312591075897,0.7087087035179138,0.299785852432251,0.7237237095832825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.7087087035179138},{"x":0.26980727910995483,"y":0.7087087035179138},{"x":0.26980727910995483,"y":0.7237237095832825},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9833212494850159,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.22912205755710602,0.7087087035179138,0.26980727910995483,0.7237237095832825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.7087087035179138},{"x":0.36616700887680054,"y":0.707207202911377},{"x":0.36616700887680054,"y":0.7237237095832825},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9719134569168091,"dir":"ltr","boundary":[0.224122057557106,0.7017087035179138,0.37116700887680054,0.7307237095832825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7522522807121277},{"x":0.721627414226532,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9833462834358215,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.721627414226532,0.7372372150421143,0.7537473440170288,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9852521419525146,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6852248311042786,0.7372372150421143,0.7152034044265747,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9945112466812134,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6723768711090088,0.7372372150421143,0.6788008809089661,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9958019852638245,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6102783679962158,0.7372372150421143,0.6659528613090515,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7522522807121277},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9948118329048157,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5546038746833801,0.7372372150421143,0.6038544178009033,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.7372372150421143},{"x":0.5460385680198669,"y":0.7372372150421143},{"x":0.5460385680198669,"y":0.7522522807121277},{"x":0.5074946284294128,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9915505647659302,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5074946284294128,0.7372372150421143,0.5460385680198669,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.7372372150421143},{"x":0.5010706782341003,"y":0.7372372150421143},{"x":0.5010706782341003,"y":0.7522522807121277},{"x":0.44539615511894226,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9791785478591919,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.44539615511894226,0.7372372150421143,0.5010706782341003,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.7372372150421143},{"x":0.44111350178718567,"y":0.7372372150421143},{"x":0.44111350178718567,"y":0.7522522807121277},{"x":0.4346895217895508,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.87994784116745,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4346895217895508,0.7372372150421143,0.44111350178718567,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.7372372150421143},{"x":0.4282655119895935,"y":0.7372372150421143},{"x":0.4282655119895935,"y":0.7522522807121277},{"x":0.39614561200141907,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9909543395042419,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.39614561200141907,0.7372372150421143,0.4282655119895935,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.7372372150421143},{"x":0.3897216320037842,"y":0.7372372150421143},{"x":0.3897216320037842,"y":0.7522522807121277},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9906309247016907,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3854389786720276,0.7372372150421143,0.3897216320037842,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.7372372150421143},{"x":0.3790149986743927,"y":0.7372372150421143},{"x":0.3790149986743927,"y":0.7522522807121277},{"x":0.3319057822227478,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9953429698944092,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3319057822227478,0.7372372150421143,0.3790149986743927,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.7372372150421143},{"x":0.3254818022251129,"y":0.7372372150421143},{"x":0.3254818022251129,"y":0.7522522807121277},{"x":0.2912205457687378,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9857745170593262,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.2912205457687378,0.7372372150421143,0.3254818022251129,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.7372372150421143},{"x":0.2826552391052246,"y":0.7372372150421143},{"x":0.2826552391052246,"y":0.7522522807121277},{"x":0.25267666578292847,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9902063608169556,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.25267666578292847,0.7372372150421143,0.2826552391052246,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.7372372150421143},{"x":0.25053533911705017,"y":0.7372372150421143},{"x":0.25053533911705017,"y":0.7522522807121277},{"x":0.2441113442182541,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9322249293327332,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2441113442182541,0.7372372150421143,0.25053533911705017,0.7522522807121277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7522522807121277},{"x":0.2441113442182541,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9869590401649475,"dir":"ltr","boundary":[0.23911134421825408,0.7302372150421143,0.7587473440170288,0.7592522807121277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.7567567825317383},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7552552819252014},{"x":0.597430408000946,"y":0.7717717885971069},{"x":0.5524625182151794,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.9863681197166443,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5524625182151794,0.7567567825317383,0.597430408000946,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.7567567825317383},{"x":0.5460385680198669,"y":0.7567567825317383},{"x":0.5460385680198669,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5074946284294128,"y":0.7732732892036438}]},"confidence":0.990832507610321,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5074946284294128,0.7567567825317383,0.5460385680198669,0.7732732892036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5010706782341003,"y":0.7582582831382751},{"x":0.5010706782341003,"y":0.7747747898101807},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7747747898101807}]},"confidence":0.9777549505233765,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49250534176826477,0.7582582831382751,0.5010706782341003,0.7747747898101807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.7582582831382751},{"x":0.4860813617706299,"y":0.7582582831382751},{"x":0.4860813617706299,"y":0.7747747898101807},{"x":0.44967880845069885,"y":0.7747747898101807}]},"confidence":0.9948717355728149,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.44753748178482056,0.7582582831382751,0.4860813617706299,0.7747747898101807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.759759783744812},{"x":0.44111350178718567,"y":0.7582582831382751},{"x":0.44111350178718567,"y":0.7747747898101807},{"x":0.40256959199905396,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9917634725570679,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.40042826533317566,0.759759783744812,0.44111350178718567,0.7747747898101807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.759759783744812},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7552552819252014},{"x":0.597430408000946,"y":0.7732732892036438},{"x":0.40256959199905396,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9902858734130859,"dir":"ltr","boundary":[0.39542826533317565,0.752759783744812,0.602430408000946,0.7802732892036438],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7687366008758545,"y":0.804804801940918},{"x":0.7451820373535156,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9872046113014221,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7451820373535156,0.7882882952690125,0.7687366008758545,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.7867867946624756},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7867867946624756},{"x":0.7323340177536011,"y":0.804804801940918},{"x":0.700214147567749,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9335495233535767,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.700214147567749,0.7867867946624756,0.7323340177536011,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.7852852940559387},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7867867946624756},{"x":0.6916488409042358,"y":0.804804801940918},{"x":0.638115644454956,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.9910767674446106,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.638115644454956,0.7852852940559387,0.6916488409042358,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.7852852940559387},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7852852940559387},{"x":0.6359742879867554,"y":0.8033033013343811},{"x":0.6274089813232422,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.8899675011634827,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6274089813232422,0.7852852940559387,0.6359742879867554,0.8033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.7837837934494019},{"x":0.6209850311279297,"y":0.7852852940559387},{"x":0.6209850311279297,"y":0.8033033013343811},{"x":0.5417559146881104,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9804130792617798,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.5417559146881104,0.7837837934494019,0.6209850311279297,0.8033033013343811]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.7837837934494019},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8063063025474548},{"x":0.5417559146881104,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.9737961292266846,"dir":"ltr","boundary":[0.5367559146881103,0.7767837934494018,0.7737366008758545,0.8133063025474548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8348348140716553},{"x":0.7451820373535156,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.9910328984260559,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7451820373535156,0.8168168067932129,0.7665953040122986,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8348348140716553},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9924966096878052,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7130621075630188,0.8168168067932129,0.7344753742218018,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7087794542312622,"y":0.8333333134651184},{"x":0.700214147567749,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9776243567466736,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.700214147567749,0.8168168067932129,0.7087794542312622,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.815315306186676},{"x":0.6959314942359924,"y":0.815315306186676},{"x":0.6959314942359924,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6552462577819824,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9351456165313721,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۱","boundary":[0.6552462577819824,0.815315306186676,0.6959314942359924,0.8333333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.815315306186676},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8348348140716553},{"x":0.6552462577819824,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9698904752731323,"dir":"ltr","boundary":[0.6502462577819824,0.808315306186676,0.7715953040122986,0.8418348140716553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.8678678870201111},{"x":0.5074946284294128,"y":0.8678678870201111},{"x":0.5074946284294128,"y":0.8753753900527954},{"x":0.4882226884365082,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.45437902212142944,"str":"650","boundary":[0.4882226884365082,0.8678678870201111,0.5074946284294128,0.8753753900527954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.8678678870201111},{"x":0.5074946284294128,"y":0.8678678870201111},{"x":0.5074946284294128,"y":0.8753753900527954},{"x":0.4882226884365082,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.45437902212142944,"dir":"ltr","boundary":[0.4832226884365082,0.8608678870201111,0.5124946284294128,0.8823753900527954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.7882882952690125},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7897897958755493},{"x":0.4325481653213501,"y":0.8063063025474548},{"x":0.3875803053379059,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9907819032669067,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.3897216320037842,0.7882882952690125,0.4325481653213501,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.7867867946624756},{"x":0.3790149986743927,"y":0.7882882952690125},{"x":0.3790149986743927,"y":0.804804801940918},{"x":0.3447537422180176,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.9803358316421509,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.3447537422180176,0.7867867946624756,0.3790149986743927,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.7867867946624756},{"x":0.340471088886261,"y":0.7882882952690125},{"x":0.340471088886261,"y":0.8033033013343811},{"x":0.3319057822227478,"y":0.8033033013343811}]},"confidence":0.9618892669677734,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3319057822227478,0.7867867946624756,0.340471088886261,0.8033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22698073089122772,"y":0.7837837934494019},{"x":0.3276231288909912,"y":0.7867867946624756},{"x":0.3276231288909912,"y":0.8033033013343811},{"x":0.22698073089122772,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.9662303924560547,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.22698073089122772,0.7837837934494019,0.3276231288909912,0.8033033013343811]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22698073089122772,"y":0.7837837934494019},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7882882952690125},{"x":0.4325481653213501,"y":0.8063063025474548},{"x":0.22698073089122772,"y":0.8003003001213074}]},"confidence":0.9749723076820374,"dir":"ltr","boundary":[0.22198073089122772,0.7767837934494018,0.4375481653213501,0.8133063025474548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340471088886261,"y":0.815315306186676},{"x":0.3747323453426361,"y":0.8138138055801392},{"x":0.3747323453426361,"y":0.8318318128585815},{"x":0.340471088886261,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.9826263189315796,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.340471088886261,0.815315306186676,0.3747323453426361,0.8318318128585815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.815315306186676},{"x":0.3383297622203827,"y":0.815315306186676},{"x":0.3383297622203827,"y":0.8318318128585815},{"x":0.3319057822227478,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.9598436951637268,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3319057822227478,0.815315306186676,0.3383297622203827,0.8318318128585815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740899324417114,"y":0.815315306186676},{"x":0.3254818022251129,"y":0.815315306186676},{"x":0.3254818022251129,"y":0.8318318128585815},{"x":0.2740899324417114,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.905933141708374,"dir":"rtl","str":"۸۰۰۰۰","boundary":[0.2740899324417114,0.815315306186676,0.3254818022251129,0.8318318128585815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.815315306186676},{"x":0.26980727910995483,"y":0.815315306186676},{"x":0.26980727910995483,"y":0.8333333134651184},{"x":0.2355460375547409,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.988313615322113,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.2355460375547409,0.815315306186676,0.26980727910995483,0.8333333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.815315306186676},{"x":0.3747323453426361,"y":0.8138138055801392},{"x":0.3747323453426361,"y":0.8318318128585815},{"x":0.2355460375547409,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9574388861656189,"dir":"ltr","boundary":[0.2305460375547409,0.808315306186676,0.3797323453426361,0.8388318128585815],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/xYwoTrRuxAhqtCfx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/hZAyqPZbPxdrNCOy.jpg","blurred":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/KSmNwmEoYuHdcxcZ.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00027816625172372037,0.0005463526402865802,0.9981414239105372,0.9986796210377783]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.36936935782432556},{"x":0.8629550337791443,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8629550337791443,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8158458471298218,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.9877981543540955,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.8137044906616211,0.36936935782432556,0.8629550337791443,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.3708708584308624},{"x":0.8051391839981079,"y":0.36936935782432556},{"x":0.8051391839981079,"y":0.38738739490509033},{"x":0.7665953040122986,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9833952784538269,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7665953040122986,0.3708708584308624,0.8051391839981079,0.38738739490509033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.3708708584308624},{"x":0.8629550337791443,"y":0.36636635661125183},{"x":0.8629550337791443,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7665953040122986,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9858413338661194,"dir":"ltr","boundary":[0.7615953040122986,0.3638708584308624,0.8679550337791443,0.3928858942985535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4309309422969818},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9690592288970947,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.8051391839981079,0.4069069027900696,0.8629550337791443,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7965738773345947,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7965738773345947,"y":0.4309309422969818},{"x":0.7237687110900879,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.976179838180542,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.7237687110900879,0.4069069027900696,0.7965738773345947,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7152034044265747,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7152034044265747,"y":0.4309309422969818},{"x":0.6488222479820251,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9912520051002502,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6488222479820251,0.4069069027900696,0.7152034044265747,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.4069069027900696},{"x":0.640256941318512,"y":0.4069069027900696},{"x":0.640256941318512,"y":0.4309309422969818},{"x":0.6231263279914856,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9940357208251953,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6231263279914856,0.4069069027900696,0.640256941318512,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.4069069027900696},{"x":0.6124197244644165,"y":0.4069069027900696},{"x":0.6124197244644165,"y":0.4309309422969818},{"x":0.5760171413421631,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.8674120903015137,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5760171413421631,0.4069069027900696,0.6124197244644165,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.4069069027900696},{"x":0.5695931315422058,"y":0.4069069027900696},{"x":0.5695931315422058,"y":0.4309309422969818},{"x":0.5182012915611267,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9318594336509705,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5182012915611267,0.4069069027900696,0.5695931315422058,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.4069069027900696},{"x":0.5074946284294128,"y":0.4069069027900696},{"x":0.5074946284294128,"y":0.4309309422969818},{"x":0.4668094217777252,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9527955055236816,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.4668094217777252,0.4069069027900696,0.5074946284294128,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.4069069027900696},{"x":0.45824411511421204,"y":0.4069069027900696},{"x":0.45824411511421204,"y":0.4309309422969818},{"x":0.44753748178482056,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.994994044303894,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44753748178482056,0.4069069027900696,0.45824411511421204,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.4069069027900696},{"x":0.44111350178718567,"y":0.4069069027900696},{"x":0.44111350178718567,"y":0.4309309422969818},{"x":0.40256959199905396,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9871094226837158,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.40256959199905396,0.4069069027900696,0.44111350178718567,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.4069069027900696},{"x":0.40471091866493225,"y":0.4069069027900696},{"x":0.40471091866493225,"y":0.4309309422969818},{"x":0.36616700887680054,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9381970763206482,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.36616700887680054,0.4069069027900696,0.40471091866493225,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.4069069027900696},{"x":0.35117772221565247,"y":0.4069069027900696},{"x":0.35117772221565247,"y":0.4309309422969818},{"x":0.31691649556159973,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.7926591634750366,"dir":"rtl","str":"قبـل","boundary":[0.31691649556159973,0.4069069027900696,0.35117772221565247,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.4069069027900696},{"x":0.31049251556396484,"y":0.4069069027900696},{"x":0.31049251556396484,"y":0.4309309422969818},{"x":0.2419700175523758,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.945911169052124,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.2419700175523758,0.4069069027900696,0.31049251556396484,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.4069069027900696},{"x":0.2334047108888626,"y":0.4069069027900696},{"x":0.2334047108888626,"y":0.4309309422969818},{"x":0.20342612266540527,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9053636789321899,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.20342612266540527,0.4069069027900696,0.2334047108888626,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.4069069027900696},{"x":0.19914346933364868,"y":0.4069069027900696},{"x":0.19914346933364868,"y":0.4309309422969818},{"x":0.16274090111255646,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9723110198974609,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.16274090111255646,0.4069069027900696,0.19914346933364868,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15845824778079987,"y":0.4069069027900696},{"x":0.16488222777843475,"y":0.4069069027900696},{"x":0.16488222777843475,"y":0.4309309422969818},{"x":0.15845824778079987,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.7451878786087036,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.15845824778079987,0.4069069027900696,0.16488222777843475,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.4069069027900696},{"x":0.1498929262161255,"y":0.4069069027900696},{"x":0.1498929262161255,"y":0.4309309422969818},{"x":0.1370449662208557,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.9854031801223755,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1370449662208557,0.4069069027900696,0.1498929262161255,0.4309309422969818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.43843844532966614},{"x":0.8629550337791443,"y":0.43843844532966614},{"x":0.8629550337791443,"y":0.45945945382118225},{"x":0.8308351039886475,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.8070088028907776,"dir":"rtl","str":"بعـد","boundary":[0.8308351039886475,0.43843844532966614,0.8629550337791443,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.43843844532966614},{"x":0.8222697973251343,"y":0.43843844532966614},{"x":0.8222697973251343,"y":0.45945945382118225},{"x":0.7601712942123413,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.8773528933525085,"dir":"rtl","str":"تـاریخی","boundary":[0.7601712942123413,0.43843844532966614,0.8222697973251343,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.43843844532966614},{"x":0.7558886408805847,"y":0.43843844532966614},{"x":0.7558886408805847,"y":0.45945945382118225},{"x":0.7494646906852722,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9450036287307739,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7494646906852722,0.43843844532966614,0.7558886408805847,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.43843844532966614},{"x":0.7387580275535583,"y":0.43843844532966614},{"x":0.7387580275535583,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6980727910995483,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9763692021369934,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6980727910995483,0.43843844532966614,0.7387580275535583,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.43843844532966614},{"x":0.6895074844360352,"y":0.43843844532966614},{"x":0.6895074844360352,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6766595244407654,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9969082474708557,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6766595244407654,0.43843844532966614,0.6895074844360352,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.43843844532966614},{"x":0.6702355742454529,"y":0.43843844532966614},{"x":0.6702355742454529,"y":0.45945945382118225},{"x":0.6059957146644592,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9609268307685852,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.6059957146644592,0.43843844532966614,0.6702355742454529,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.43843844532966614},{"x":0.597430408000946,"y":0.43843844532966614},{"x":0.597430408000946,"y":0.45945945382118225},{"x":0.5610278248786926,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.8171736598014832,"dir":"rtl","str":"نهـاد","boundary":[0.5610278248786926,0.43843844532966614,0.597430408000946,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5524625182151794,"y":0.43843844532966614},{"x":0.5524625182151794,"y":0.45945945382118225},{"x":0.4839400351047516,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9865819215774536,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4839400351047516,0.43843844532966614,0.5524625182151794,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.43843844532966614},{"x":0.4817987084388733,"y":0.43843844532966614},{"x":0.4817987084388733,"y":0.45945945382118225},{"x":0.4775160551071167,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9691383838653564,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4775160551071167,0.43843844532966614,0.4817987084388733,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.43843844532966614},{"x":0.4689507484436035,"y":0.43843844532966614},{"x":0.4689507484436035,"y":0.45945945382118225},{"x":0.41541755199432373,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9825727343559265,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.41541755199432373,0.43843844532966614,0.4689507484436035,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.43843844532966614},{"x":0.40685224533081055,"y":0.43843844532966614},{"x":0.40685224533081055,"y":0.45945945382118225},{"x":0.3918629586696625,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9882651567459106,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3918629586696625,0.43843844532966614,0.40685224533081055,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.43843844532966614},{"x":0.3832976520061493,"y":0.43843844532966614},{"x":0.3832976520061493,"y":0.45945945382118225},{"x":0.3319057822227478,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9639706611633301,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.3319057822227478,0.43843844532966614,0.3832976520061493,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.43843844532966614},{"x":0.3233404755592346,"y":0.43843844532966614},{"x":0.3233404755592346,"y":0.45945945382118225},{"x":0.25267666578292847,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9867271780967712,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.25267666578292847,0.43843844532966614,0.3233404755592346,0.45945945382118225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.43843844532966614},{"x":0.2441113442182541,"y":0.43843844532966614},{"x":0.2441113442182541,"y":0.45945945382118225},{"x":0.1884368360042572,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9592503309249878,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.1884368360042572,0.43843844532966614,0.2441113442182541,0.45945945382118225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8629550337791443,"y":0.45945945382118225},{"x":0.1370449662208557,"y":0.45945945382118225}]},"confidence":0.9406744837760925,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.3999069027900696,0.8679550337791443,0.46645945382118226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.439939945936203},{"x":0.17987151443958282,"y":0.439939945936203},{"x":0.17987151443958282,"y":0.4534534513950348},{"x":0.1370449662208557,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.8259738683700562,"dir":"rtl","str":"آشـنا","boundary":[0.1370449662208557,0.439939945936203,0.17987151443958282,0.4534534513950348]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.439939945936203},{"x":0.17987151443958282,"y":0.439939945936203},{"x":0.17987151443958282,"y":0.4534534513950348},{"x":0.1370449662208557,"y":0.4534534513950348}]},"confidence":0.8259738683700562,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.432939945936203,0.18487151443958283,0.4604534513950348],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.4699699580669403},{"x":0.16059957444667816,"y":0.4699699580669403},{"x":0.16059957444667816,"y":0.4834834933280945},{"x":0.13490363955497742,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9767316579818726,"str":"که","boundary":[0.13490363955497742,0.4699699580669403,0.16059957444667816,0.4834834933280945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.4699699580669403},{"x":0.16059957444667816,"y":0.4699699580669403},{"x":0.16059957444667816,"y":0.4834834933280945},{"x":0.13490363955497742,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.9767316579818726,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.4629699580669403,0.16559957444667817,0.4904834933280945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.4699699580669403},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4699699580669403},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4924924969673157},{"x":0.824411153793335,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.9887902140617371,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.824411153793335,0.4699699580669403,0.8629550337791443,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.4699699580669403},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4699699580669403},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4924924969673157},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.9688130021095276,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8179871439933777,0.4699699580669403,0.8222697973251343,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.4699699580669403},{"x":0.8115631937980652,"y":0.4699699580669403},{"x":0.8115631937980652,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.9772063493728638,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7901498675346375,0.4699699580669403,0.8115631937980652,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7494646906852722,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.981622040271759,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7494646906852722,0.4699699580669403,0.7858672142028809,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4909909963607788},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9615944623947144,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7173447608947754,0.4699699580669403,0.7430406808853149,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4699699580669403},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4909909963607788},{"x":0.6788008809089661,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9835638999938965,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6788008809089661,0.4699699580669403,0.7066380977630615,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.46846845746040344},{"x":0.6702355742454529,"y":0.46846845746040344},{"x":0.6702355742454529,"y":0.4909909963607788},{"x":0.6017130613327026,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9842017889022827,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6017130613327026,0.46846845746040344,0.6702355742454529,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.46846845746040344},{"x":0.5931477546691895,"y":0.46846845746040344},{"x":0.5931477546691895,"y":0.4909909963607788},{"x":0.5481798648834229,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9376554489135742,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5481798648834229,0.46846845746040344,0.5931477546691895,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.46846845746040344},{"x":0.5396145582199097,"y":0.46846845746040344},{"x":0.5396145582199097,"y":0.4909909963607788},{"x":0.5203425884246826,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9744031429290771,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5203425884246826,0.46846845746040344,0.5396145582199097,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.46846845746040344},{"x":0.5139186382293701,"y":0.46846845746040344},{"x":0.5139186382293701,"y":0.4909909963607788},{"x":0.4261241853237152,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9863500595092773,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.4261241853237152,0.46846845746040344,0.5139186382293701,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.46846845746040344},{"x":0.41541755199432373,"y":0.46846845746040344},{"x":0.41541755199432373,"y":0.4909909963607788},{"x":0.3790149986743927,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9852237701416016,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.3790149986743927,0.46846845746040344,0.41541755199432373,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.46846845746040344},{"x":0.3704496920108795,"y":0.46846845746040344},{"x":0.3704496920108795,"y":0.4909909963607788},{"x":0.3319057822227478,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9928036332130432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3319057822227478,0.46846845746040344,0.3704496920108795,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3211991488933563,"y":0.46846845746040344},{"x":0.3276231288909912,"y":0.46846845746040344},{"x":0.3276231288909912,"y":0.4909909963607788},{"x":0.3211991488933563,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9583102464675903,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3211991488933563,0.46846845746040344,0.3276231288909912,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.46846845746040344},{"x":0.31263384222984314,"y":0.46846845746040344},{"x":0.31263384222984314,"y":0.4909909963607788},{"x":0.2912205457687378,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.7916836142539978,"dir":"rtl","str":"امـا","boundary":[0.2912205457687378,0.46846845746040344,0.31263384222984314,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.46846845746040344},{"x":0.2805139124393463,"y":0.46846845746040344},{"x":0.2805139124393463,"y":0.4909909963607788},{"x":0.23126338422298431,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.8347288370132446,"dir":"rtl","str":"تحـول","boundary":[0.23126338422298431,0.46846845746040344,0.2805139124393463,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8629550337791443,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5165165066719055},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.8398278951644897,"dir":"rtl","str":"ظهـور","boundary":[0.8094218373298645,0.49699699878692627,0.8629550337791443,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4954954981803894},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.987409770488739,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7323340177536011,0.49699699878692627,0.8008565306663513,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.49699699878692627},{"x":0.721627414226532,"y":0.49699699878692627},{"x":0.721627414226532,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9956964254379272,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7044968008995056,0.49699699878692627,0.721627414226532,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6959314942359924,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5165165066719055},{"x":0.6359742879867554,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9652683138847351,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6359742879867554,0.49699699878692627,0.6959314942359924,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6274089813232422,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5165165066719055},{"x":0.618843674659729,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.975276529788971,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.618843674659729,0.49699699878692627,0.6274089813232422,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6124197244644165,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5165165066719055},{"x":0.5674518346786499,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9448082447052002,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.5674518346786499,0.49699699878692627,0.6124197244644165,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.49849849939346313},{"x":0.5610278248786926,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5165165066719055},{"x":0.4860813617706299,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.9781372547149658,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4860813617706299,0.49849849939346313,0.5610278248786926,0.5165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.49849849939346313},{"x":0.479657381772995,"y":0.49849849939346313},{"x":0.479657381772995,"y":0.5180180072784424},{"x":0.4261241853237152,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.8711363673210144,"dir":"rtl","str":"ایجـاد","boundary":[0.4261241853237152,0.49849849939346313,0.479657381772995,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.49849849939346313},{"x":0.4197002053260803,"y":0.49849849939346313},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5180180072784424},{"x":0.3747323453426361,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.7915604114532471,"dir":"rtl","str":"کـرد","boundary":[0.3747323453426361,0.49849849939346313,0.4197002053260803,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.49849849939346313},{"x":0.3747323453426361,"y":0.49849849939346313},{"x":0.3747323453426361,"y":0.5180180072784424},{"x":0.3704496920108795,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9640635848045349,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3704496920108795,0.49849849939346313,0.3747323453426361,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.49849849939346313},{"x":0.35974302887916565,"y":0.49849849939346313},{"x":0.35974302887916565,"y":0.5180180072784424},{"x":0.30835118889808655,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.83937007188797,"dir":"rtl","str":"ظهـور","boundary":[0.30835118889808655,0.49849849939346313,0.35974302887916565,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22698073089122772,"y":0.49849849939346313},{"x":0.30192720890045166,"y":0.49849849939346313},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5180180072784424},{"x":0.22698073089122772,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.8683990836143494,"dir":"rtl","str":"آمـوزش","boundary":[0.22698073089122772,0.49849849939346313,0.30192720890045166,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.49849849939346313},{"x":0.22055675089359283,"y":0.49849849939346313},{"x":0.22055675089359283,"y":0.5180180072784424},{"x":0.16916488111019135,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9310857653617859,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.16916488111019135,0.49849849939346313,0.22055675089359283,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.49849849939346313},{"x":0.16059957444667816,"y":0.49849849939346313},{"x":0.16059957444667816,"y":0.5180180072784424},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9602253437042236,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.1370449662208557,0.49849849939346313,0.16059957444667816,0.5180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9785285592079163,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7922912240028381,0.5270270109176636,0.8629550337791443,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.5270270109176636},{"x":0.783725917339325,"y":0.5270270109176636},{"x":0.783725917339325,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9895639419555664,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.7516059875488281,0.5270270109176636,0.783725917339325,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7494646906852722,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9294487833976746,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7451820373535156,0.5270270109176636,0.7494646906852722,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9743807315826416,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7173447608947754,0.5270270109176636,0.7366167306900024,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5495495200157166},{"x":0.6466809511184692,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9814673662185669,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.6466809511184692,0.5270270109176636,0.7066380977630615,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.5255255103111267},{"x":0.638115644454956,"y":0.5255255103111267},{"x":0.638115644454956,"y":0.5495495200157166},{"x":0.5931477546691895,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.8077445030212402,"dir":"rtl","str":"دقیـق","boundary":[0.5931477546691895,0.5255255103111267,0.638115644454956,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.5255255103111267},{"x":0.5888651013374329,"y":0.5255255103111267},{"x":0.5888651013374329,"y":0.5495495200157166},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.6743540167808533,"dir":"rtl","str":"تـر","boundary":[0.5653104782104492,0.5255255103111267,0.5888651013374329,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.5255255103111267},{"x":0.5588865280151367,"y":0.5255255103111267},{"x":0.5588865280151367,"y":0.5495495200157166},{"x":0.5117772817611694,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9779548048973083,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.5117772817611694,0.5255255103111267,0.5588865280151367,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.5255255103111267},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5255255103111267},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5495495200157166},{"x":0.4839400351047516,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9932980537414551,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4839400351047516,0.5255255103111267,0.5032119750976562,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.5255255103111267},{"x":0.4775160551071167,"y":0.5255255103111267},{"x":0.4775160551071167,"y":0.5495495200157166},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5495495200157166}]},"confidence":0.9876202344894409,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40685224533081055,0.5255255103111267,0.4775160551071167,0.5495495200157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.5255255103111267},{"x":0.40042826533317566,"y":0.5255255103111267},{"x":0.40042826533317566,"y":0.5480480194091797},{"x":0.36188435554504395,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.815740168094635,"dir":"rtl","str":"بایـد","boundary":[0.36188435554504395,0.5255255103111267,0.40042826533317566,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.5255255103111267},{"x":0.35331904888153076,"y":0.5255255103111267},{"x":0.35331904888153076,"y":0.5480480194091797},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.8691914081573486,"dir":"rtl","str":"آمـوزش","boundary":[0.2826552391052246,0.5255255103111267,0.35331904888153076,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.5255255103111267},{"x":0.2740899324417114,"y":0.5255255103111267},{"x":0.2740899324417114,"y":0.5480480194091797},{"x":0.2441113442182541,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9864648580551147,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2441113442182541,0.5255255103111267,0.2740899324417114,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.5255255103111267},{"x":0.2398286908864975,"y":0.5255255103111267},{"x":0.2398286908864975,"y":0.5480480194091797},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9580671787261963,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.20556744933128357,0.5255255103111267,0.2398286908864975,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.5255255103111267},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5255255103111267},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5480480194091797},{"x":0.16488222777843475,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.953589916229248,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.16488222777843475,0.5255255103111267,0.20556744933128357,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.5255255103111267},{"x":0.15845824778079987,"y":0.5255255103111267},{"x":0.15845824778079987,"y":0.5480480194091797},{"x":0.139186292886734,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9461246132850647,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.139186292886734,0.5255255103111267,0.15845824778079987,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5765765905380249},{"x":0.7773019075393677,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9494187235832214,"dir":"rtl","str":"ترجيحات","boundary":[0.7773019075393677,0.5570570826530457,0.8629550337791443,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.5570570826530457},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5570570826530457},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5765765905380249},{"x":0.700214147567749,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.8884257078170776,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.700214147567749,0.5570570826530457,0.7687366008758545,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.5570570826530457},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5570570826530457},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9553921222686768,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.6531049013137817,0.5570570826530457,0.6916488409042358,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.5570570826530457},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5570570826530457},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5765765905380249},{"x":0.597430408000946,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.95188307762146,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.597430408000946,0.5570570826530457,0.6445395946502686,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.5570570826530457},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5570570826530457},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5765765905380249},{"x":0.5224839448928833,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9695377945899963,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5224839448928833,0.5570570826530457,0.5910063982009888,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.5570570826530457},{"x":0.5182012915611267,"y":0.5570570826530457},{"x":0.5182012915611267,"y":0.5765765905380249},{"x":0.479657381772995,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9213330745697021,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.479657381772995,0.5570570826530457,0.5182012915611267,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.5570570826530457},{"x":0.4710920751094818,"y":0.5570570826530457},{"x":0.4710920751094818,"y":0.5765765905380249},{"x":0.4218415319919586,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9402207732200623,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.4218415319919586,0.5570570826530457,0.4710920751094818,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.5570570826530457},{"x":0.41541755199432373,"y":0.5570570826530457},{"x":0.41541755199432373,"y":0.5765765905380249},{"x":0.40471091866493225,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9687759280204773,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40471091866493225,0.5570570826530457,0.41541755199432373,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.5570570826530457},{"x":0.39828693866729736,"y":0.5570570826530457},{"x":0.39828693866729736,"y":0.5765765905380249},{"x":0.3383297622203827,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9852548837661743,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.3383297622203827,0.5570570826530457,0.39828693866729736,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.5570570826530457},{"x":0.3297644555568695,"y":0.5570570826530457},{"x":0.3297644555568695,"y":0.5765765905380249},{"x":0.31049251556396484,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.993415355682373,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31049251556396484,0.5570570826530457,0.3297644555568695,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.5570570826530457},{"x":0.30406853556632996,"y":0.5570570826530457},{"x":0.30406853556632996,"y":0.5765765905380249},{"x":0.25481799244880676,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9787731170654297,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.25481799244880676,0.5570570826530457,0.30406853556632996,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.5570570826530457},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5570570826530457},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5765765905380249},{"x":0.21199142932891846,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9558200240135193,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21199142932891846,0.5570570826530457,0.25053533911705017,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.5570570826530457},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5570570826530457},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5765765905380249},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9600719809532166,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.1370449662208557,0.5570570826530457,0.20342612266540527,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5840840935707092},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5840840935707092},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9753778576850891,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7987151741981506,0.5840840935707092,0.8629550337791443,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.5840840935707092},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5840840935707092},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7387580275535583,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9319437742233276,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.7387580275535583,0.5840840935707092,0.7901498675346375,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.5840840935707092},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5840840935707092},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6081081032752991},{"x":0.721627414226532,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9774870872497559,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.721627414226532,0.5840840935707092,0.7323340177536011,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.5840840935707092},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5840840935707092},{"x":0.7152034044265747,"y":0.6081081032752991},{"x":0.638115644454956,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9404314756393433,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.638115644454956,0.5840840935707092,0.7152034044265747,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.5840840935707092},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5840840935707092},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6081081032752991},{"x":0.599571704864502,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9798071980476379,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.599571704864502,0.5840840935707092,0.6295503377914429,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.5840840935707092},{"x":0.597430408000946,"y":0.5840840935707092},{"x":0.597430408000946,"y":0.6081081032752991},{"x":0.5931477546691895,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9187061786651611,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5931477546691895,0.5840840935707092,0.597430408000946,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.5840840935707092},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5840840935707092},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6081081032752991},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9318125247955322,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.5460385680198669,0.5840840935707092,0.5910063982009888,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.5840840935707092},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5840840935707092},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6081081032752991},{"x":0.5010706782341003,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9531514644622803,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.5010706782341003,0.5840840935707092,0.5396145582199097,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.5840840935707092},{"x":0.4882226884365082,"y":0.5840840935707092},{"x":0.4882226884365082,"y":0.6081081032752991},{"x":0.4218415319919586,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9829899072647095,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4218415319919586,0.5840840935707092,0.4882226884365082,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.5840840935707092},{"x":0.41327622532844543,"y":0.5840840935707092},{"x":0.41327622532844543,"y":0.6081081032752991},{"x":0.35760170221328735,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9692275524139404,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.35760170221328735,0.5840840935707092,0.41327622532844543,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.5840840935707092},{"x":0.35117772221565247,"y":0.5840840935707092},{"x":0.35117772221565247,"y":0.6081081032752991},{"x":0.30835118889808655,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.7963504791259766,"dir":"rtl","str":"امنـی","boundary":[0.30835118889808655,0.5840840935707092,0.35117772221565247,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.5840840935707092},{"x":0.299785852432251,"y":0.5840840935707092},{"x":0.299785852432251,"y":0.6081081032752991},{"x":0.25910064578056335,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.7854957580566406,"dir":"rtl","str":"بـرای","boundary":[0.25910064578056335,0.5840840935707092,0.299785852432251,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.5840840935707092},{"x":0.24839399755001068,"y":0.5840840935707092},{"x":0.24839399755001068,"y":0.6081081032752991},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.8416875004768372,"dir":"rtl","str":"تأمـل","boundary":[0.20985010266304016,0.5840840935707092,0.24839399755001068,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.5840840935707092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5840840935707092},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6081081032752991},{"x":0.19914346933364868,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9560807347297668,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19914346933364868,0.5840840935707092,0.20770877599716187,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.5840840935707092},{"x":0.1905781626701355,"y":0.5840840935707092},{"x":0.1905781626701355,"y":0.6081081032752991},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.8134816884994507,"dir":"rtl","str":"تفكـر","boundary":[0.1456102728843689,0.5840840935707092,0.1905781626701355,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.5840840935707092},{"x":0.1434689462184906,"y":0.5840840935707092},{"x":0.1434689462184906,"y":0.6081081032752991},{"x":0.1370449662208557,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.7526075839996338,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1370449662208557,0.5840840935707092,0.1434689462184906,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6141141057014465},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6366366147994995},{"x":0.794432520866394,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.982560396194458,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.794432520866394,0.6141141057014465,0.8629550337791443,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7858672142028809,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7858672142028809,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9840225577354431,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7773019075393677,0.6141141057014465,0.7858672142028809,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9659677743911743,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7173447608947754,0.6141141057014465,0.7687366008758545,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6141141057014465},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6366366147994995},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9701917171478271,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6788008809089661,0.6141141057014465,0.7130621075630188,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6680942177772522,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6680942177772522,"y":0.6366366147994995},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9614099860191345,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6295503377914429,0.6141141057014465,0.6680942177772522,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6366366147994995},{"x":0.5546038746833801,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9697373509407043,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5546038746833801,0.6141141057014465,0.6231263279914856,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.6141141057014465},{"x":0.5503212213516235,"y":0.6141141057014465},{"x":0.5503212213516235,"y":0.6366366147994995},{"x":0.5289078950881958,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9482748508453369,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5289078950881958,0.6141141057014465,0.5503212213516235,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.6141141057014465},{"x":0.5224839448928833,"y":0.6141141057014465},{"x":0.5224839448928833,"y":0.6366366147994995},{"x":0.46252676844596863,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9578402042388916,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.46252676844596863,0.6141141057014465,0.5224839448928833,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.6141141057014465},{"x":0.46252676844596863,"y":0.6141141057014465},{"x":0.46252676844596863,"y":0.6366366147994995},{"x":0.45610278844833374,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9252439141273499,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45610278844833374,0.6141141057014465,0.46252676844596863,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.6141141057014465},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6141141057014465},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6366366147994995},{"x":0.41113489866256714,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9115056991577148,"dir":"rtl","str":"البتـه","boundary":[0.41113489866256714,0.6141141057014465,0.44753748178482056,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.6141141057014465},{"x":0.40256959199905396,"y":0.6141141057014465},{"x":0.40256959199905396,"y":0.6366366147994995},{"x":0.35974302887916565,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.7122098803520203,"dir":"rtl","str":"شــوه","boundary":[0.35974302887916565,0.6141141057014465,0.40256959199905396,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.6141141057014465},{"x":0.35117772221565247,"y":0.6141141057014465},{"x":0.35117772221565247,"y":0.6366366147994995},{"x":0.30620986223220825,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.8978060483932495,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.30620986223220825,0.6141141057014465,0.35117772221565247,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.6141141057014465},{"x":0.2976445257663727,"y":0.6141141057014465},{"x":0.2976445257663727,"y":0.6366366147994995},{"x":0.24625267088413239,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9785478711128235,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.24625267088413239,0.6141141057014465,0.2976445257663727,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.6141141057014465},{"x":0.2376873642206192,"y":0.6141141057014465},{"x":0.2376873642206192,"y":0.6366366147994995},{"x":0.17130620777606964,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9695736765861511,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.17130620777606964,0.6141141057014465,0.2376873642206192,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6141141057014465},{"x":0.16702355444431305,"y":0.6141141057014465},{"x":0.16702355444431305,"y":0.6366366147994995},{"x":0.1370449662208557,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.6583846211433411,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.1370449662208557,0.6141141057014465,0.16702355444431305,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.6456456184387207},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6456456184387207},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9911122918128967,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8201285004615784,0.6456456184387207,0.8629550337791443,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.6456456184387207},{"x":0.8137044906616211,"y":0.6471471190452576},{"x":0.8137044906616211,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9806673526763916,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.7601712942123413,0.6456456184387207,0.8137044906616211,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.6456456184387207},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6456456184387207},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9648727774620056,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7366167306900024,0.6456456184387207,0.7516059875488281,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.6456456184387207},{"x":0.7259100675582886,"y":0.6456456184387207},{"x":0.7259100675582886,"y":0.6651651859283447},{"x":0.680942177772522,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9784212112426758,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.680942177772522,0.6456456184387207,0.7259100675582886,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.6456456184387207},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6456456184387207},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6209850311279297,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9554517865180969,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.6209850311279297,0.6456456184387207,0.6723768711090088,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.6456456184387207},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6456456184387207},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6651651859283447},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9910533428192139,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5824410915374756,0.6456456184387207,0.6124197244644165,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.6456456184387207},{"x":0.5760171413421631,"y":0.6456456184387207},{"x":0.5760171413421631,"y":0.6651651859283447},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9899418354034424,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5481798648834229,0.6456456184387207,0.5760171413421631,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.6441441178321838},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6441441178321838},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6651651859283447},{"x":0.5267665982246399,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.995553731918335,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5267665982246399,0.6441441178321838,0.5396145582199097,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.6441441178321838},{"x":0.5182012915611267,"y":0.6456456184387207},{"x":0.5182012915611267,"y":0.6651651859283447},{"x":0.4668094217777252,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.976672351360321,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.4668094217777252,0.6441441178321838,0.5182012915611267,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.6441441178321838},{"x":0.45824411511421204,"y":0.6441441178321838},{"x":0.45824411511421204,"y":0.6651651859283447},{"x":0.3918629586696625,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9843189716339111,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3918629586696625,0.6441441178321838,0.45824411511421204,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.6441441178321838},{"x":0.3832976520061493,"y":0.6441441178321838},{"x":0.3832976520061493,"y":0.6651651859283447},{"x":0.3340471088886261,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9650471806526184,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.3340471088886261,0.6441441178321838,0.3832976520061493,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.6441441178321838},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6441441178321838},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6636636853218079},{"x":0.30192720890045166,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9569692611694336,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.30192720890045166,0.6441441178321838,0.3276231288909912,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.6441441178321838},{"x":0.2955031991004944,"y":0.6441441178321838},{"x":0.2955031991004944,"y":0.6636636853218079},{"x":0.26552462577819824,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9842856526374817,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.26552462577819824,0.6441441178321838,0.2955031991004944,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.6441441178321838},{"x":0.26338329911231995,"y":0.6441441178321838},{"x":0.26338329911231995,"y":0.6636636853218079},{"x":0.25481799244880676,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.8604392409324646,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25481799244880676,0.6441441178321838,0.26338329911231995,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.6441441178321838},{"x":0.25053533911705017,"y":0.6441441178321838},{"x":0.25053533911705017,"y":0.6636636853218079},{"x":0.22912205755710602,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9707695245742798,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.22912205755710602,0.6441441178321838,0.25053533911705017,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6441441178321838},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6441441178321838},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6636636853218079},{"x":0.1370449662208557,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9720954895019531,"dir":"rtl","str":"اكتشافات","boundary":[0.1370449662208557,0.6441441178321838,0.21841542422771454,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6936936974525452},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9285736680030823,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.8115631937980652,0.6771771907806396,0.8629550337791443,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.6771771907806396},{"x":0.802997887134552,"y":0.6771771907806396},{"x":0.802997887134552,"y":0.6936936974525452},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9205325841903687,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7537473440170288,0.6771771907806396,0.802997887134552,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7451820373535156,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7451820373535156,"y":0.6936936974525452},{"x":0.7152034044265747,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.974820613861084,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.7152034044265747,0.6771771907806396,0.7451820373535156,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6936936974525452},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9832878112792969,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6916488409042358,0.6771771907806396,0.7066380977630615,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6936936974525452},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.970746636390686,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.6231263279914856,0.6771771907806396,0.6830835342407227,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6936936974525452},{"x":0.6059957146644592,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9683293700218201,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6059957146644592,0.6771771907806396,0.6167023777961731,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.6771771907806396},{"x":0.599571704864502,"y":0.6771771907806396},{"x":0.599571704864502,"y":0.6936936974525452},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9592432379722595,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.5481798648834229,0.6771771907806396,0.599571704864502,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6936936974525452},{"x":0.4903640151023865,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9663653373718262,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.4903640151023865,0.6771771907806396,0.5396145582199097,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.6771771907806396},{"x":0.4860813617706299,"y":0.6771771907806396},{"x":0.4860813617706299,"y":0.6936936974525452},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9568028450012207,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.44753748178482056,0.6771771907806396,0.4860813617706299,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.6771771907806396},{"x":0.44111350178718567,"y":0.6771771907806396},{"x":0.44111350178718567,"y":0.6936936974525452},{"x":0.40042826533317566,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9656897187232971,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.40042826533317566,0.6771771907806396,0.44111350178718567,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.6771771907806396},{"x":0.3918629586696625,"y":0.6771771907806396},{"x":0.3918629586696625,"y":0.6936936974525452},{"x":0.3468950688838959,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9812682271003723,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.3468950688838959,0.6771771907806396,0.3918629586696625,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.6771771907806396},{"x":0.3383297622203827,"y":0.6771771907806396},{"x":0.3383297622203827,"y":0.6936936974525452},{"x":0.30192720890045166,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9769073128700256,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.30192720890045166,0.6771771907806396,0.3383297622203827,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.6771771907806396},{"x":0.2976445257663727,"y":0.6771771907806396},{"x":0.2976445257663727,"y":0.6936936974525452},{"x":0.26338329911231995,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9476557970046997,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.26338329911231995,0.6771771907806396,0.2976445257663727,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.6771771907806396},{"x":0.25695931911468506,"y":0.6771771907806396},{"x":0.25695931911468506,"y":0.6936936974525452},{"x":0.24625267088413239,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9645216464996338,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24625267088413239,0.6771771907806396,0.25695931911468506,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.6771771907806396},{"x":0.2398286908864975,"y":0.6771771907806396},{"x":0.2398286908864975,"y":0.6936936974525452},{"x":0.19700214266777039,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9608637690544128,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.19700214266777039,0.6771771907806396,0.2398286908864975,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1927194893360138,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1927194893360138,"y":0.6936936974525452},{"x":0.1370449662208557,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.930479109287262,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.1370449662208557,0.6771771907806396,0.1927194893360138,0.6936936974525452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.7012012004852295},{"x":0.8629550337791443,"y":0.7012012004852295},{"x":0.8629550337791443,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8286938071250916,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9833587408065796,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8286938071250916,0.7012012004852295,0.8629550337791443,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.7012012004852295},{"x":0.8222697973251343,"y":0.7012012004852295},{"x":0.8222697973251343,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9649410843849182,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7901498675346375,0.7012012004852295,0.8222697973251343,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.7012012004852295},{"x":0.7815845608711243,"y":0.7012012004852295},{"x":0.7815845608711243,"y":0.7222222089767456},{"x":0.762312650680542,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9696292877197266,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.762312650680542,0.7012012004852295,0.7815845608711243,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.7012012004852295},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7012012004852295},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.968195378780365,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7173447608947754,0.7012012004852295,0.7580299973487854,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.7012012004852295},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7012012004852295},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7222222089767456},{"x":0.638115644454956,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.927827000617981,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.638115644454956,0.7012012004852295,0.7087794542312622,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.7012012004852295},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7012012004852295},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5845824480056763,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9578273892402649,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5845824480056763,0.7012012004852295,0.6274089813232422,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.7012012004852295},{"x":0.5760171413421631,"y":0.7012012004852295},{"x":0.5760171413421631,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5224839448928833,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9816551208496094,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5224839448928833,0.7012012004852295,0.5760171413421631,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.7012012004852295},{"x":0.516059935092926,"y":0.7012012004852295},{"x":0.516059935092926,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5053533315658569,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9888876080513,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5053533315658569,0.7012012004852295,0.516059935092926,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.7012012004852295},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7012012004852295},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4368308484554291,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.8804638385772705,"dir":"rtl","str":"انباشـت","boundary":[0.4368308484554291,0.7012012004852295,0.49892932176589966,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.7012012004852295},{"x":0.4282655119895935,"y":0.7012012004852295},{"x":0.4282655119895935,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3747323453426361,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.8282721042633057,"dir":"rtl","str":"دانـش","boundary":[0.3747323453426361,0.7012012004852295,0.4282655119895935,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.7012012004852295},{"x":0.3683083653450012,"y":0.7012012004852295},{"x":0.3683083653450012,"y":0.7222222089767456},{"x":0.35760170221328735,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9608317613601685,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35760170221328735,0.7012012004852295,0.3683083653450012,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740899324417114,"y":0.7012012004852295},{"x":0.35117772221565247,"y":0.7012012004852295},{"x":0.35117772221565247,"y":0.7222222089767456},{"x":0.2740899324417114,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9043101668357849,"dir":"rtl","str":"خصوصاً","boundary":[0.2740899324417114,0.7012012004852295,0.35117772221565247,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.7012012004852295},{"x":0.26766595244407654,"y":0.7012012004852295},{"x":0.26766595244407654,"y":0.7222222089767456},{"x":0.21413275599479675,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9524295330047607,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.21413275599479675,0.7012012004852295,0.26766595244407654,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.7012012004852295},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7012012004852295},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7222222089767456},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.811293363571167,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.16702355444431305,0.7012012004852295,0.20770877599716187,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7012012004852295},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7012012004852295},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7222222089767456},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.6812410950660706,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.1370449662208557,0.7012012004852295,0.15845824778079987,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.7312312126159668},{"x":0.8629550337791443,"y":0.7312312126159668},{"x":0.8629550337791443,"y":0.7537537813186646},{"x":0.8222697973251343,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9576238989830017,"dir":"rtl","str":"شكل","boundary":[0.8222697973251343,0.7312312126159668,0.8629550337791443,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.7312312126159668},{"x":0.8137044906616211,"y":0.7312312126159668},{"x":0.8137044906616211,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.985261857509613,"dir":"rtl","str":"مكتوب","boundary":[0.7558886408805847,0.7312312126159668,0.8137044906616211,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.922326385974884,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7387580275535583,0.7312312126159668,0.7451820373535156,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.971276581287384,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7023554444313049,0.7312312126159668,0.7366167306900024,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9416736364364624,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6873661875724792,0.7312312126159668,0.6959314942359924,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.98808753490448,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.6445395946502686,0.7312312126159668,0.6788008809089661,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.7312312126159668},{"x":0.640256941318512,"y":0.7312312126159668},{"x":0.640256941318512,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9713252782821655,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6359742879867554,0.7312312126159668,0.640256941318512,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9770459532737732,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.5931477546691895,0.7312312126159668,0.6231263279914856,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5802997946739197,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5802997946739197,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5524625182151794,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9755141139030457,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5524625182151794,0.7312312126159668,0.5802997946739197,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5374732613563538,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5374732613563538,"y":0.7537537813186646},{"x":0.4689507484436035,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9892961382865906,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.4689507484436035,0.7312312126159668,0.5374732613563538,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.7312312126159668},{"x":0.45824411511421204,"y":0.7312312126159668},{"x":0.45824411511421204,"y":0.7537537813186646},{"x":0.44967880845069885,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9843351244926453,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44967880845069885,0.7312312126159668,0.45824411511421204,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.7312312126159668},{"x":0.44753748178482056,"y":0.7312312126159668},{"x":0.44753748178482056,"y":0.7537537813186646},{"x":0.4346895217895508,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9187516570091248,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.4346895217895508,0.7312312126159668,0.44753748178482056,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.7312312126159668},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7312312126159668},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7537537813186646},{"x":0.4282655119895935,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.8553953766822815,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4282655119895935,0.7312312126159668,0.4325481653213501,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.7312312126159668},{"x":0.4197002053260803,"y":0.7312312126159668},{"x":0.4197002053260803,"y":0.7537537813186646},{"x":0.3918629586696625,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.987539529800415,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.3918629586696625,0.7312312126159668,0.4197002053260803,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.7312312126159668},{"x":0.3832976520061493,"y":0.7312312126159668},{"x":0.3832976520061493,"y":0.7537537813186646},{"x":0.36188435554504395,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9916229248046875,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.36188435554504395,0.7312312126159668,0.3832976520061493,0.7537537813186646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.46846845746040344},{"x":0.8629550337791443,"y":0.46846845746040344},{"x":0.8629550337791443,"y":0.7537537813186646},{"x":0.13490363955497742,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9368077516555786,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.46146845746040344,0.8679550337791443,0.7607537813186646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.759759783744812},{"x":0.8608136773109436,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8608136773109436,"y":0.7807807922363281},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7807807922363281}]},"confidence":0.9480999112129211,"dir":"rtl","str":"تأسيس","boundary":[0.7987151741981506,0.759759783744812,0.8608136773109436,0.7807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.759759783744812},{"x":0.7901498675346375,"y":0.759759783744812},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7807807922363281},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7807807922363281}]},"confidence":0.8379625082015991,"dir":"rtl","str":"نهـاد","boundary":[0.7516059875488281,0.759759783744812,0.7901498675346375,0.7807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.759759783744812},{"x":0.7430406808853149,"y":0.759759783744812},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7807807922363281},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7807807922363281}]},"confidence":0.9671509861946106,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.6638115644454956,0.759759783744812,0.7430406808853149,0.7807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.759759783744812},{"x":0.6552462577819824,"y":0.759759783744812},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7807807922363281},{"x":0.5867237448692322,"y":0.7807807922363281}]},"confidence":0.9828929901123047,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5867237448692322,0.759759783744812,0.6552462577819824,0.7807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.759759783744812},{"x":0.5824410915374756,"y":0.759759783744812},{"x":0.5824410915374756,"y":0.782282292842865},{"x":0.5546038746833801,"y":0.782282292842865}]},"confidence":0.977036714553833,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5546038746833801,0.759759783744812,0.5824410915374756,0.782282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.759759783744812},{"x":0.5546038746833801,"y":0.759759783744812},{"x":0.5546038746833801,"y":0.782282292842865},{"x":0.5524625182151794,"y":0.782282292842865}]},"confidence":0.9183253645896912,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5524625182151794,0.759759783744812,0.5546038746833801,0.782282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.759759783744812},{"x":0.5438972115516663,"y":0.759759783744812},{"x":0.5438972115516663,"y":0.782282292842865},{"x":0.5246252417564392,"y":0.782282292842865}]},"confidence":0.9939965009689331,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5246252417564392,0.759759783744812,0.5438972115516663,0.782282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.759759783744812},{"x":0.5182012915611267,"y":0.759759783744812},{"x":0.5182012915611267,"y":0.782282292842865},{"x":0.45610278844833374,"y":0.782282292842865}]},"confidence":0.9651924967765808,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.45610278844833374,0.759759783744812,0.5182012915611267,0.782282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.7612612843513489},{"x":0.44539615511894226,"y":0.7612612843513489},{"x":0.44539615511894226,"y":0.782282292842865},{"x":0.39400428533554077,"y":0.782282292842865}]},"confidence":0.7926272749900818,"dir":"rtl","str":"بخـش","boundary":[0.39400428533554077,0.7612612843513489,0.44539615511894226,0.782282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.7612612843513489},{"x":0.3854389786720276,"y":0.759759783744812},{"x":0.3854389786720276,"y":0.782282292842865},{"x":0.319057822227478,"y":0.782282292842865}]},"confidence":0.9829831123352051,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.319057822227478,0.7612612843513489,0.3854389786720276,0.782282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.7612612843513489},{"x":0.31691649556159973,"y":0.7612612843513489},{"x":0.31691649556159973,"y":0.782282292842865},{"x":0.26124197244644165,"y":0.782282292842865}]},"confidence":0.9392735958099365,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.26124197244644165,0.7612612843513489,0.31691649556159973,0.782282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.7612612843513489},{"x":0.25481799244880676,"y":0.7612612843513489},{"x":0.25481799244880676,"y":0.782282292842865},{"x":0.19700214266777039,"y":0.7837837934494019}]},"confidence":0.9603073596954346,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.19700214266777039,0.7612612843513489,0.25481799244880676,0.782282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7612612843513489},{"x":0.1884368360042572,"y":0.7612612843513489},{"x":0.1884368360042572,"y":0.7837837934494019},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7837837934494019}]},"confidence":0.9506864547729492,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.1370449662208557,0.7612612843513489,0.1884368360042572,0.7837837934494019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.7897897958755493},{"x":0.8629550337791443,"y":0.7897897958755493},{"x":0.8629550337791443,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8072805404663086,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9326725602149963,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.8072805404663086,0.7897897958755493,0.8629550337791443,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7366167306900024,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.8189438581466675,"dir":"rtl","str":"اهمیـت","boundary":[0.7366167306900024,0.7897897958755493,0.7987151741981506,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7280513644218445,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.8016067147254944,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.6830835342407227,0.7897897958755493,0.7280513644218445,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9326034784317017,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6723768711090088,0.7897897958755493,0.6788008809089661,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6638115644454956,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6102783679962158,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9456411600112915,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6102783679962158,0.7897897958755493,0.6638115644454956,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6038544178009033,"y":0.8123123049736023},{"x":0.5524625182151794,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.955064058303833,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5524625182151794,0.7897897958755493,0.6038544178009033,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8123123049736023},{"x":0.5353319048881531,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.958574116230011,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5353319048881531,0.7897897958755493,0.5438972115516663,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5267665982246399,"y":0.8123123049736023},{"x":0.44753748178482056,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9841368794441223,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.44753748178482056,0.7897897958755493,0.5267665982246399,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.7897897958755493},{"x":0.4389721751213074,"y":0.7897897958755493},{"x":0.4389721751213074,"y":0.8123123049736023},{"x":0.36616700887680054,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.989064633846283,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.36616700887680054,0.7897897958755493,0.4389721751213074,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.7897897958755493},{"x":0.35760170221328735,"y":0.7897897958755493},{"x":0.35760170221328735,"y":0.8123123049736023},{"x":0.30406853556632996,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9837246537208557,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.30406853556632996,0.7897897958755493,0.35760170221328735,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.7897897958755493},{"x":0.2955031991004944,"y":0.7897897958755493},{"x":0.2955031991004944,"y":0.8123123049736023},{"x":0.21627408266067505,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9003600478172302,"dir":"rtl","str":"طباطبایی","boundary":[0.21627408266067505,0.7897897958755493,0.2955031991004944,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.7897897958755493},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7897897958755493},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8123123049736023},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.9883372783660889,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1884368360042572,0.7897897958755493,0.20770877599716187,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.7897897958755493},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7897897958755493},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8123123049736023},{"x":0.1413276195526123,"y":0.8123123049736023}]},"confidence":0.7773094177246094,"dir":"rtl","str":"مقـام","boundary":[0.1413276195526123,0.7897897958755493,0.18201284110546112,0.8123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.8198198080062866},{"x":0.8629550337791443,"y":0.8198198080062866},{"x":0.8629550337791443,"y":0.8423423171043396},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9729518294334412,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.8008565306663513,0.8198198080062866,0.8629550337791443,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.8198198080062866},{"x":0.794432520866394,"y":0.8198198080062866},{"x":0.794432520866394,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9673802256584167,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7473233342170715,0.8198198080062866,0.794432520866394,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.8198198080062866},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8198198080062866},{"x":0.7387580275535583,"y":0.8423423171043396},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9804548621177673,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6680942177772522,0.8198198080062866,0.7387580275535583,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.8198198080062866},{"x":0.659528911113739,"y":0.8198198080062866},{"x":0.659528911113739,"y":0.8423423171043396},{"x":0.6124197244644165,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.8420018553733826,"dir":"rtl","str":"علـوم","boundary":[0.6124197244644165,0.8198198080062866,0.659528911113739,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.8198198080062866},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8198198080062866},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8423423171043396},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9720514416694641,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5438972115516663,0.8198198080062866,0.6017130613327026,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.8198198080062866},{"x":0.5353319048881531,"y":0.8198198080062866},{"x":0.5353319048881531,"y":0.8423423171043396},{"x":0.4775160551071167,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.8348877429962158,"dir":"rtl","str":"کشـور","boundary":[0.4775160551071167,0.8198198080062866,0.5353319048881531,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.8198198080062866},{"x":0.4689507484436035,"y":0.8198198080062866},{"x":0.4689507484436035,"y":0.8423423171043396},{"x":0.4389721751213074,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.7967926263809204,"dir":"rtl","str":"نیـز","boundary":[0.4389721751213074,0.8198198080062866,0.4689507484436035,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.8198198080062866},{"x":0.4325481653213501,"y":0.8198198080062866},{"x":0.4325481653213501,"y":0.8423423171043396},{"x":0.417558878660202,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9863816499710083,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.417558878660202,0.8198198080062866,0.4325481653213501,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.8198198080062866},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8198198080062866},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8423423171043396},{"x":0.3747323453426361,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.8173410296440125,"dir":"rtl","str":"ایـن","boundary":[0.3747323453426361,0.8198198080062866,0.41113489866256714,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.8198198080062866},{"x":0.3683083653450012,"y":0.8198198080062866},{"x":0.3683083653450012,"y":0.8423423171043396},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.8510735034942627,"dir":"rtl","str":"قاعـده","boundary":[0.31263384222984314,0.8198198080062866,0.3683083653450012,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.8198198080062866},{"x":0.30406853556632996,"y":0.8198198080062866},{"x":0.30406853556632996,"y":0.8423423171043396},{"x":0.2398286908864975,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9474591016769409,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.2398286908864975,0.8198198080062866,0.30406853556632996,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.8198198080062866},{"x":0.23126338422298431,"y":0.8198198080062866},{"x":0.23126338422298431,"y":0.8423423171043396},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.8139745593070984,"dir":"rtl","str":"نیسـت","boundary":[0.16916488111019135,0.8198198080062866,0.23126338422298431,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8198198080062866},{"x":0.16274090111255646,"y":0.8198198080062866},{"x":0.16274090111255646,"y":0.8423423171043396},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.7091013789176941,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.1370449662208557,0.8198198080062866,0.16274090111255646,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.8483483195304871},{"x":0.8629550337791443,"y":0.8483483195304871},{"x":0.8629550337791443,"y":0.8723723888397217},{"x":0.8072805404663086,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.8421894311904907,"dir":"rtl","str":"طـوری","boundary":[0.8072805404663086,0.8483483195304871,0.8629550337791443,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.8483483195304871},{"x":0.794432520866394,"y":0.8483483195304871},{"x":0.794432520866394,"y":0.8723723888397217},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.7344346046447754,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.7665953040122986,0.8483483195304871,0.794432520866394,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7601712942123413,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7601712942123413,"y":0.8723723888397217},{"x":0.7280513644218445,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.7085243463516235,"dir":"rtl","str":"هـم","boundary":[0.7280513644218445,0.8483483195304871,0.7601712942123413,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7194860577583313,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7194860577583313,"y":0.8723723888397217},{"x":0.6873661875724792,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.696495532989502,"dir":"rtl","str":"مـی","boundary":[0.6873661875724792,0.8483483195304871,0.7194860577583313,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.8483483195304871},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8483483195304871},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8723723888397217},{"x":0.6359742879867554,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9696173667907715,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6359742879867554,0.8483483195304871,0.6830835342407227,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.8483483195304871},{"x":0.6274089813232422,"y":0.8483483195304871},{"x":0.6274089813232422,"y":0.8723723888397217},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9786597490310669,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6081370711326599,0.8483483195304871,0.6274089813232422,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.8483483195304871},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8483483195304871},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8723723888397217},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9780699014663696,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5460385680198669,0.8483483195304871,0.6017130613327026,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.8483483195304871},{"x":0.5396145582199097,"y":0.8483483195304871},{"x":0.5396145582199097,"y":0.8723723888397217},{"x":0.4882226884365082,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.7940494418144226,"dir":"rtl","str":"افکـار","boundary":[0.4882226884365082,0.8483483195304871,0.5396145582199097,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.8483483195304871},{"x":0.4860813617706299,"y":0.8483483195304871},{"x":0.4860813617706299,"y":0.8723723888397217},{"x":0.4817987084388733,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9395666718482971,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4817987084388733,0.8483483195304871,0.4860813617706299,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.8483483195304871},{"x":0.4732334017753601,"y":0.8483483195304871},{"x":0.4732334017753601,"y":0.8723723888397217},{"x":0.41327622532844543,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.8689441084861755,"dir":"rtl","str":"اندیشـه","boundary":[0.41327622532844543,0.8483483195304871,0.4732334017753601,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.8483483195304871},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8483483195304871},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8723723888397217},{"x":0.381156325340271,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.7812444567680359,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.381156325340271,0.8483483195304871,0.41113489866256714,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.8483483195304871},{"x":0.381156325340271,"y":0.8483483195304871},{"x":0.381156325340271,"y":0.8723723888397217},{"x":0.3790149986743927,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9356850981712341,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3790149986743927,0.8483483195304871,0.381156325340271,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.299785852432251,"y":0.8483483195304871},{"x":0.3704496920108795,"y":0.8483483195304871},{"x":0.3704496920108795,"y":0.8723723888397217},{"x":0.299785852432251,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9360287189483643,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.299785852432251,0.8483483195304871,0.3704496920108795,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.8483483195304871},{"x":0.2912205457687378,"y":0.8483483195304871},{"x":0.2912205457687378,"y":0.8723723888397217},{"x":0.2826552391052246,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9634466767311096,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2826552391052246,0.8483483195304871,0.2912205457687378,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.8483483195304871},{"x":0.2762312591075897,"y":0.8483483195304871},{"x":0.2762312591075897,"y":0.8723723888397217},{"x":0.20128479599952698,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.95734041929245,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.20128479599952698,0.8483483195304871,0.2762312591075897,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8483483195304871},{"x":0.1927194893360138,"y":0.8483483195304871},{"x":0.1927194893360138,"y":0.8723723888397217},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9080830812454224,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.1370449662208557,0.8483483195304871,0.1927194893360138,0.8723723888397217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.759759783744812},{"x":0.8629550337791443,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8629550337791443,"y":0.8723723888397217},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9066112637519836,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.752759783744812,0.8679550337791443,0.8793723888397217],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/fOWWoXSRDqopFCGm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/xXRZEgSclSVoZxfu.jpg","blurred":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/QNNKnnYvwZrgcRCZ.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0002827515336635026,0.00014955947465366786,0.9981368386924139,0.9989501618665977]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.12462462484836578},{"x":0.8629550337791443,"y":0.12462462484836578},{"x":0.8629550337791443,"y":0.1411411464214325},{"x":0.8008565306663513,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9503580331802368,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.8008565306663513,0.12462462484836578,0.8629550337791443,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7987151741981506,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7987151741981506,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7922912240028381,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9561232328414917,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7922912240028381,0.12462462484836578,0.7987151741981506,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.12462462484836578},{"x":0.783725917339325,"y":0.12462462484836578},{"x":0.783725917339325,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6895074844360352,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9770091772079468,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6895074844360352,0.12462462484836578,0.783725917339325,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.12462462484836578},{"x":0.6830835342407227,"y":0.12462462484836578},{"x":0.6830835342407227,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6745182275772095,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9820855855941772,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6745182275772095,0.12462462484836578,0.6830835342407227,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.12462462484836578},{"x":0.6659528613090515,"y":0.12462462484836578},{"x":0.6659528613090515,"y":0.1411411464214325},{"x":0.5931477546691895,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.980846643447876,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.5931477546691895,0.12462462484836578,0.6659528613090515,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.12462462484836578},{"x":0.5867237448692322,"y":0.12462462484836578},{"x":0.5867237448692322,"y":0.1411411464214325},{"x":0.5331905484199524,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9789908528327942,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5331905484199524,0.12462462484836578,0.5867237448692322,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.12462462484836578},{"x":0.5267665982246399,"y":0.12462462484836578},{"x":0.5267665982246399,"y":0.1411411464214325},{"x":0.4732334017753601,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9578533172607422,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.4732334017753601,0.12462462484836578,0.5267665982246399,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.12462462484836578},{"x":0.4668094217777252,"y":0.12462462484836578},{"x":0.4668094217777252,"y":0.1411411464214325},{"x":0.4218415319919586,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.842199444770813,"dir":"rtl","str":"باشـد","boundary":[0.4218415319919586,0.12462462484836578,0.4668094217777252,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.12462462484836578},{"x":0.41327622532844543,"y":0.12462462484836578},{"x":0.41327622532844543,"y":0.1411411464214325},{"x":0.40471091866493225,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9706578254699707,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40471091866493225,0.12462462484836578,0.41327622532844543,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.12462462484836578},{"x":0.39828693866729736,"y":0.12462462484836578},{"x":0.39828693866729736,"y":0.1411411464214325},{"x":0.36616700887680054,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.762610673904419,"dir":"rtl","str":"هـم","boundary":[0.36616700887680054,0.12462462484836578,0.39828693866729736,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.12462462484836578},{"x":0.35974302887916565,"y":0.12462462484836578},{"x":0.35974302887916565,"y":0.1411411464214325},{"x":0.3383297622203827,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.7415823936462402,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.3383297622203827,0.12462462484836578,0.35974302887916565,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.12462462484836578},{"x":0.3297644555568695,"y":0.12462462484836578},{"x":0.3297644555568695,"y":0.1411411464214325},{"x":0.26124197244644165,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9358481168746948,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.26124197244644165,0.12462462484836578,0.3297644555568695,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.12462462484836578},{"x":0.25267666578292847,"y":0.12462462484836578},{"x":0.25267666578292847,"y":0.1411411464214325},{"x":0.20128479599952698,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9479460716247559,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.20128479599952698,0.12462462484836578,0.25267666578292847,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.12462462484836578},{"x":0.1927194893360138,"y":0.12462462484836578},{"x":0.1927194893360138,"y":0.1411411464214325},{"x":0.139186292886734,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.8434743881225586,"dir":"rtl","str":"جامعـه","boundary":[0.139186292886734,0.12462462484836578,0.1927194893360138,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.1501501500606537},{"x":0.8629550337791443,"y":0.15315315127372742},{"x":0.8608136773109436,"y":0.1756756752729416},{"x":0.8222697973251343,"y":0.17267267405986786}]},"confidence":0.9878678321838379,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.824411153793335,0.1501501500606537,0.8608136773109436,0.1756756752729416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.14864864945411682},{"x":0.8158458471298218,"y":0.1501501500606537},{"x":0.8137044906616211,"y":0.17267267405986786},{"x":0.7730192542076111,"y":0.171171173453331}]},"confidence":0.9914893507957458,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.7773019075393677,0.14864864945411682,0.8137044906616211,0.17267267405986786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7730192542076111,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7708779573440552,"y":0.171171173453331},{"x":0.7687366008758545,"y":0.171171173453331}]},"confidence":0.9709911346435547,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7708779573440552,0.14864864945411682,0.7708779573440552,0.171171173453331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.1066066101193428},{"x":0.8650963306427002,"y":0.12462462484836578},{"x":0.8629550337791443,"y":0.1756756752729416},{"x":0.1370449662208557,"y":0.157657653093338}]},"confidence":0.9278497099876404,"dir":"ltr","boundary":[0.134186292886734,0.0996066101193428,0.8679550337791443,0.1826756752729416],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.1756756752729416},{"x":0.8629550337791443,"y":0.1756756752729416},{"x":0.8629550337791443,"y":0.19969969987869263},{"x":0.8051391839981079,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9594201445579529,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.8051391839981079,0.1756756752729416,0.8629550337791443,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.1756756752729416},{"x":0.7965738773345947,"y":0.1756756752729416},{"x":0.7965738773345947,"y":0.19969969987869263},{"x":0.740899384021759,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9196452498435974,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.740899384021759,0.1756756752729416,0.7965738773345947,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.1756756752729416},{"x":0.7366167306900024,"y":0.1756756752729416},{"x":0.7366167306900024,"y":0.19969969987869263},{"x":0.6959314942359924,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9522103667259216,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6959314942359924,0.1756756752729416,0.7366167306900024,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.1756756752729416},{"x":0.6788008809089661,"y":0.1756756752729416},{"x":0.6788008809089661,"y":0.19969969987869263},{"x":0.6702355742454529,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9756985306739807,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6702355742454529,0.1756756752729416,0.6788008809089661,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.1756756752729416},{"x":0.6659528613090515,"y":0.1756756752729416},{"x":0.6659528613090515,"y":0.19969969987869263},{"x":0.5867237448692322,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9837077856063843,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5867237448692322,0.1756756752729416,0.6659528613090515,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.1756756752729416},{"x":0.5760171413421631,"y":0.1756756752729416},{"x":0.5760171413421631,"y":0.19969969987869263},{"x":0.5053533315658569,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.986449122428894,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5053533315658569,0.1756756752729416,0.5760171413421631,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.1756756752729416},{"x":0.5010706782341003,"y":0.1756756752729416},{"x":0.5010706782341003,"y":0.19969969987869263},{"x":0.4882226884365082,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9923738241195679,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4882226884365082,0.1756756752729416,0.5010706782341003,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.1756756752729416},{"x":0.4817987084388733,"y":0.1756756752729416},{"x":0.4817987084388733,"y":0.19969969987869263},{"x":0.44111350178718567,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9900853037834167,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.44111350178718567,0.1756756752729416,0.4817987084388733,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.1756756752729416},{"x":0.4282655119895935,"y":0.1756756752729416},{"x":0.4282655119895935,"y":0.19969969987869263},{"x":0.381156325340271,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9834257364273071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.381156325340271,0.1756756752729416,0.4282655119895935,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.1756756752729416},{"x":0.3832976520061493,"y":0.1756756752729416},{"x":0.3832976520061493,"y":0.19969969987869263},{"x":0.35760170221328735,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9824961423873901,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.35760170221328735,0.1756756752729416,0.3832976520061493,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.1756756752729416},{"x":0.35760170221328735,"y":0.1756756752729416},{"x":0.35760170221328735,"y":0.19969969987869263},{"x":0.30192720890045166,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.7887066602706909,"dir":"rtl","str":"احیـای","boundary":[0.30192720890045166,0.1756756752729416,0.35760170221328735,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.1756756752729416},{"x":0.2912205457687378,"y":0.1756756752729416},{"x":0.2912205457687378,"y":0.19969969987869263},{"x":0.23126338422298431,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.8530036211013794,"dir":"rtl","str":"شـورای","boundary":[0.23126338422298431,0.1756756752729416,0.2912205457687378,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.1756756752729416},{"x":0.21841542422771454,"y":0.1756756752729416},{"x":0.21841542422771454,"y":0.19969969987869263},{"x":0.1434689462184906,"y":0.19969969987869263}]},"confidence":0.9827117919921875,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.1434689462184906,0.1756756752729416,0.21841542422771454,0.19969969987869263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8629550337791443,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8629550337791443,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7922912240028381,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.984428346157074,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7922912240028381,0.2057057023048401,0.8629550337791443,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.2057057023048401},{"x":0.783725917339325,"y":0.2057057023048401},{"x":0.783725917339325,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7194860577583313,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9691309332847595,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7194860577583313,0.2057057023048401,0.783725917339325,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7109207510948181,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7109207510948181,"y":0.22822822630405426},{"x":0.6980727910995483,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9945120215415955,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6980727910995483,0.2057057023048401,0.7109207510948181,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.2057057023048401},{"x":0.6895074844360352,"y":0.2057057023048401},{"x":0.6895074844360352,"y":0.22822822630405426},{"x":0.6252676844596863,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9574369788169861,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6252676844596863,0.2057057023048401,0.6895074844360352,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.2057057023048401},{"x":0.6167023777961731,"y":0.2057057023048401},{"x":0.6167023777961731,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5760171413421631,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.8315678238868713,"dir":"rtl","str":"فعـال","boundary":[0.5760171413421631,0.2057057023048401,0.6167023777961731,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.20720720291137695},{"x":0.5653104782104492,"y":0.20720720291137695},{"x":0.5653104782104492,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5588865280151367,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9256954193115234,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5588865280151367,0.20720720291137695,0.5653104782104492,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.20720720291137695},{"x":0.5481798648834229,"y":0.20720720291137695},{"x":0.5481798648834229,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5374732613563538,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9672741889953613,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.5374732613563538,0.20720720291137695,0.5481798648834229,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.20720720291137695},{"x":0.5310492515563965,"y":0.20720720291137695},{"x":0.5310492515563965,"y":0.22822822630405426},{"x":0.49678799510002136,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9630503058433533,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.49678799510002136,0.20720720291137695,0.5310492515563965,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.20720720291137695},{"x":0.4882226884365082,"y":0.20720720291137695},{"x":0.4882226884365082,"y":0.22822822630405426},{"x":0.4689507484436035,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9888633489608765,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4689507484436035,0.20720720291137695,0.4882226884365082,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.20720720291137695},{"x":0.46252676844596863,"y":0.20720720291137695},{"x":0.46252676844596863,"y":0.22822822630405426},{"x":0.40471091866493225,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9763173460960388,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.40471091866493225,0.20720720291137695,0.46252676844596863,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.20720720291137695},{"x":0.39828693866729736,"y":0.20720720291137695},{"x":0.39828693866729736,"y":0.22822822630405426},{"x":0.3276231288909912,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9776049852371216,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.3276231288909912,0.20720720291137695,0.39828693866729736,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.20720720291137695},{"x":0.319057822227478,"y":0.20720720291137695},{"x":0.319057822227478,"y":0.22822822630405426},{"x":0.31049251556396484,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9785350561141968,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31049251556396484,0.20720720291137695,0.319057822227478,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.20720720291137695},{"x":0.30192720890045166,"y":0.20720720291137695},{"x":0.30192720890045166,"y":0.22972972691059113},{"x":0.25053533911705017,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.9834185838699341,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.25053533911705017,0.20720720291137695,0.30192720890045166,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.20720720291137695},{"x":0.2419700175523758,"y":0.20720720291137695},{"x":0.2419700175523758,"y":0.22972972691059113},{"x":0.2334047108888626,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.9655869603157043,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2334047108888626,0.20720720291137695,0.2419700175523758,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.20720720291137695},{"x":0.22483940422534943,"y":0.20720720291137695},{"x":0.22483940422534943,"y":0.22972972691059113},{"x":0.1370449662208557,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.982657253742218,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.1370449662208557,0.20720720291137695,0.22483940422534943,0.22972972691059113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.23273272812366486},{"x":0.8629550337791443,"y":0.23273272812366486},{"x":0.8629550337791443,"y":0.25825825333595276},{"x":0.7858672142028809,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.9391076564788818,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7858672142028809,0.23273272812366486,0.8629550337791443,0.25825825333595276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.23273272812366486},{"x":0.7880085706710815,"y":0.23273272812366486},{"x":0.7880085706710815,"y":0.25825825333595276},{"x":0.7494646906852722,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.9691552519798279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7494646906852722,0.23273272812366486,0.7880085706710815,0.25825825333595276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.23273272812366486},{"x":0.7473233342170715,"y":0.23273272812366486},{"x":0.7473233342170715,"y":0.25825825333595276},{"x":0.7387580275535583,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.9777748584747314,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7387580275535583,0.23273272812366486,0.7473233342170715,0.25825825333595276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.23423422873020172},{"x":0.7301927208900452,"y":0.23423422873020172},{"x":0.7301927208900452,"y":0.25825825333595276},{"x":0.6745182275772095,"y":0.25825825333595276}]},"confidence":0.9676274657249451,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6745182275772095,0.23423422873020172,0.7301927208900452,0.25825825333595276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.23423422873020172},{"x":0.6659528613090515,"y":0.23273272812366486},{"x":0.6659528613090515,"y":0.25825825333595276},{"x":0.5888651013374329,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9614595174789429,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5888651013374329,0.23423422873020172,0.6659528613090515,0.25825825333595276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.23423422873020172},{"x":0.5802997946739197,"y":0.23423422873020172},{"x":0.5802997946739197,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5481798648834229,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9877761602401733,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5481798648834229,0.23423422873020172,0.5802997946739197,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.23423422873020172},{"x":0.5396145582199097,"y":0.23423422873020172},{"x":0.5396145582199097,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.8501326441764832,"dir":"rtl","str":"مرحلـه","boundary":[0.4817987084388733,0.23423422873020172,0.5396145582199097,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.23423422873020172},{"x":0.4732334017753601,"y":0.23423422873020172},{"x":0.4732334017753601,"y":0.2597597539424896},{"x":0.40042826533317566,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.759663999080658,"dir":"rtl","str":"جديـدی","boundary":[0.40042826533317566,0.23423422873020172,0.4732334017753601,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.23423422873020172},{"x":0.3897216320037842,"y":0.23423422873020172},{"x":0.3897216320037842,"y":0.2597597539424896},{"x":0.35760170221328735,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.7479721307754517,"dir":"rtl","str":"شـد","boundary":[0.35760170221328735,0.23423422873020172,0.3897216320037842,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.2357357293367386},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2357357293367386},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2597597539424896},{"x":0.35117772221565247,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9723190069198608,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35117772221565247,0.2357357293367386,0.35546037554740906,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.2357357293367386},{"x":0.3426124155521393,"y":0.2357357293367386},{"x":0.3426124155521393,"y":0.2597597539424896},{"x":0.3233404755592346,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9932557344436646,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3233404755592346,0.2357357293367386,0.3426124155521393,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.2357357293367386},{"x":0.31691649556159973,"y":0.2357357293367386},{"x":0.31691649556159973,"y":0.2597597539424896},{"x":0.2805139124393463,"y":0.2597597539424896}]},"confidence":0.9840548634529114,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2805139124393463,0.2357357293367386,0.31691649556159973,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.2357357293367386},{"x":0.27194860577583313,"y":0.2357357293367386},{"x":0.27194860577583313,"y":0.2612612545490265},{"x":0.2355460375547409,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9928891062736511,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.2355460375547409,0.2357357293367386,0.27194860577583313,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16488222777843475,"y":0.2357357293367386},{"x":0.22912205755710602,"y":0.2357357293367386},{"x":0.22912205755710602,"y":0.2597597539424896},{"x":0.16488222777843475,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9714578986167908,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.16488222777843475,0.2357357293367386,0.22912205755710602,0.2597597539424896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.2357357293367386},{"x":0.15845824778079987,"y":0.2357357293367386},{"x":0.15845824778079987,"y":0.2612612545490265},{"x":0.1370449662208557,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.9076364040374756,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1370449662208557,0.2357357293367386,0.15845824778079987,0.2612612545490265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8629550337791443,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8629550337791443,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8072805404663086,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9882092475891113,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.8072805404663086,0.2642642557621002,0.8629550337791443,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7366167306900024,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9792017340660095,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.7366167306900024,0.2642642557621002,0.7987151741981506,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7301927208900452,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7301927208900452,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7130621075630188,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.993232250213623,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7130621075630188,0.2642642557621002,0.7301927208900452,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7044968008995056,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7044968008995056,"y":0.2867867946624756},{"x":0.640256941318512,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9679871201515198,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.640256941318512,0.2642642557621002,0.7044968008995056,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.2642642557621002},{"x":0.6316916346549988,"y":0.2642642557621002},{"x":0.6316916346549988,"y":0.2867867946624756},{"x":0.6231263279914856,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9805930852890015,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6231263279914856,0.2642642557621002,0.6316916346549988,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.2657657563686371},{"x":0.6167023777961731,"y":0.2657657563686371},{"x":0.6167023777961731,"y":0.2867867946624756},{"x":0.556745171546936,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9638702869415283,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.556745171546936,0.2657657563686371,0.6167023777961731,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.2657657563686371},{"x":0.5460385680198669,"y":0.2657657563686371},{"x":0.5460385680198669,"y":0.2867867946624756},{"x":0.5053533315658569,"y":0.2867867946624756}]},"confidence":0.9784539341926575,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5053533315658569,0.2657657563686371,0.5460385680198669,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.2657657563686371},{"x":0.5010706782341003,"y":0.2657657563686371},{"x":0.5010706782341003,"y":0.28828829526901245},{"x":0.45610278844833374,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9897061586380005,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.45610278844833374,0.2657657563686371,0.5010706782341003,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.2657657563686371},{"x":0.45396146178245544,"y":0.2657657563686371},{"x":0.45396146178245544,"y":0.28828829526901245},{"x":0.41113489866256714,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.7924143075942993,"dir":"rtl","str":"شـده","boundary":[0.41113489866256714,0.2657657563686371,0.45396146178245544,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.2657657563686371},{"x":0.41113489866256714,"y":0.2657657563686371},{"x":0.41113489866256714,"y":0.28828829526901245},{"x":0.40256959199905396,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.949688732624054,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40256959199905396,0.2657657563686371,0.41113489866256714,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.2657657563686371},{"x":0.39614561200141907,"y":0.2657657563686371},{"x":0.39614561200141907,"y":0.28828829526901245},{"x":0.3254818022251129,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9585211873054504,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.3254818022251129,0.2657657563686371,0.39614561200141907,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.2657657563686371},{"x":0.31691649556159973,"y":0.2657657563686371},{"x":0.31691649556159973,"y":0.28828829526901245},{"x":0.26552462577819824,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9524113535881042,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.26552462577819824,0.2657657563686371,0.31691649556159973,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22698073089122772,"y":0.2657657563686371},{"x":0.25695931911468506,"y":0.2657657563686371},{"x":0.25695931911468506,"y":0.28828829526901245},{"x":0.22698073089122772,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.7473284602165222,"dir":"rtl","str":"نیـز","boundary":[0.22698073089122772,0.2657657563686371,0.25695931911468506,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.2657657563686371},{"x":0.21841542422771454,"y":0.2657657563686371},{"x":0.21841542422771454,"y":0.28828829526901245},{"x":0.16916488111019135,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9356923699378967,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.16916488111019135,0.2657657563686371,0.21841542422771454,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.2657657563686371},{"x":0.16059957444667816,"y":0.2657657563686371},{"x":0.16059957444667816,"y":0.28828829526901245},{"x":0.1370449662208557,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9642304182052612,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.1370449662208557,0.2657657563686371,0.16059957444667816,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.29729729890823364},{"x":0.8629550337791443,"y":0.29729729890823364},{"x":0.8629550337791443,"y":0.3168168067932129},{"x":0.794432520866394,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9586410522460938,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.794432520866394,0.29729729890823364,0.8629550337791443,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.29729729890823364},{"x":0.7880085706710815,"y":0.29729729890823364},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7473233342170715,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.8258780241012573,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.7473233342170715,0.29729729890823364,0.7880085706710815,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.29729729890823364},{"x":0.7387580275535583,"y":0.29729729890823364},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3168168067932129},{"x":0.680942177772522,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9026836156845093,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.680942177772522,0.29729729890823364,0.7387580275535583,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.29729729890823364},{"x":0.6788008809089661,"y":0.29729729890823364},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3168168067932129},{"x":0.6702355742454529,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9227795600891113,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6702355742454529,0.29729729890823364,0.6788008809089661,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.29729729890823364},{"x":0.6616702079772949,"y":0.29729729890823364},{"x":0.6616702079772949,"y":0.3168168067932129},{"x":0.6145610213279724,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9549265503883362,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.6145610213279724,0.29729729890823364,0.6616702079772949,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.29729729890823364},{"x":0.6059957146644592,"y":0.29729729890823364},{"x":0.6059957146644592,"y":0.3168168067932129},{"x":0.597430408000946,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9916708469390869,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.597430408000946,0.29729729890823364,0.6059957146644592,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.29729729890823364},{"x":0.5910063982009888,"y":0.29729729890823364},{"x":0.5910063982009888,"y":0.3168168067932129},{"x":0.5224839448928833,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.983649730682373,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.5224839448928833,0.29729729890823364,0.5910063982009888,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.29729729890823364},{"x":0.5139186382293701,"y":0.29729729890823364},{"x":0.5139186382293701,"y":0.3168168067932129},{"x":0.5010706782341003,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9821658134460449,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5010706782341003,0.29729729890823364,0.5139186382293701,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.29729729890823364},{"x":0.49250534176826477,"y":0.29729729890823364},{"x":0.49250534176826477,"y":0.3168168067932129},{"x":0.4282655119895935,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9792364835739136,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.4282655119895935,0.29729729890823364,0.49250534176826477,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.29729729890823364},{"x":0.4197002053260803,"y":0.29729729890823364},{"x":0.4197002053260803,"y":0.3168168067932129},{"x":0.36616700887680054,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9540688395500183,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.36616700887680054,0.29729729890823364,0.4197002053260803,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.29729729890823364},{"x":0.35760170221328735,"y":0.29729729890823364},{"x":0.35760170221328735,"y":0.3168168067932129},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9795082807540894,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34903639554977417,0.29729729890823364,0.35760170221328735,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.29729729890823364},{"x":0.3426124155521393,"y":0.29729729890823364},{"x":0.3426124155521393,"y":0.3168168067932129},{"x":0.2890792191028595,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9698173999786377,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.2890792191028595,0.29729729890823364,0.3426124155521393,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.29729729890823364},{"x":0.2805139124393463,"y":0.29729729890823364},{"x":0.2805139124393463,"y":0.3168168067932129},{"x":0.21627408266067505,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.976974368095398,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.21627408266067505,0.29729729890823364,0.2805139124393463,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.29729729890823364},{"x":0.20770877599716187,"y":0.29729729890823364},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3168168067932129},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9925071597099304,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1884368360042572,0.29729729890823364,0.20770877599716187,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.29729729890823364},{"x":0.18201284110546112,"y":0.29729729890823364},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3168168067932129},{"x":0.1370449662208557,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9766511917114258,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.1370449662208557,0.29729729890823364,0.18201284110546112,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8629550337791443,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8629550337791443,"y":0.34834834933280945},{"x":0.8115631937980652,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.847881555557251,"dir":"rtl","str":"گرفتـه","boundary":[0.8115631937980652,0.32582584023475647,0.8629550337791443,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.32582584023475647},{"x":0.802997887134552,"y":0.32582584023475647},{"x":0.802997887134552,"y":0.34834834933280945},{"x":0.7730192542076111,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.7519426345825195,"dir":"rtl","str":"شـد","boundary":[0.7730192542076111,0.32582584023475647,0.802997887134552,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7730192542076111,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7730192542076111,"y":0.34834834933280945},{"x":0.7687366008758545,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9551584720611572,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7687366008758545,0.32582584023475647,0.7730192542076111,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7580299973487854,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7580299973487854,"y":0.34834834933280945},{"x":0.7237687110900879,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9821942448616028,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.7237687110900879,0.32582584023475647,0.7580299973487854,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7152034044265747,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7152034044265747,"y":0.34834834933280945},{"x":0.6980727910995483,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9921720027923584,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6980727910995483,0.32582584023475647,0.7152034044265747,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.32582584023475647},{"x":0.6895074844360352,"y":0.32582584023475647},{"x":0.6895074844360352,"y":0.34834834933280945},{"x":0.6573875546455383,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9772830605506897,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6573875546455383,0.32582584023475647,0.6895074844360352,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.32582584023475647},{"x":0.6509636044502258,"y":0.32582584023475647},{"x":0.6509636044502258,"y":0.34834834933280945},{"x":0.6145610213279724,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9060253500938416,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6145610213279724,0.32582584023475647,0.6509636044502258,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.32582584023475647},{"x":0.6124197244644165,"y":0.32582584023475647},{"x":0.6124197244644165,"y":0.34834834933280945},{"x":0.6038544178009033,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9487820267677307,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6038544178009033,0.32582584023475647,0.6124197244644165,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.32582584023475647},{"x":0.5952890515327454,"y":0.32582584023475647},{"x":0.5952890515327454,"y":0.34834834933280945},{"x":0.5396145582199097,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9824514985084534,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5396145582199097,0.32582584023475647,0.5952890515327454,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.32582584023475647},{"x":0.5310492515563965,"y":0.32582584023475647},{"x":0.5310492515563965,"y":0.34834834933280945},{"x":0.49250534176826477,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9186229109764099,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.49250534176826477,0.32582584023475647,0.5310492515563965,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.32582584023475647},{"x":0.479657381772995,"y":0.32582584023475647},{"x":0.479657381772995,"y":0.34834834933280945},{"x":0.45396146178245544,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.6381332874298096,"dir":"rtl","str":"کـم","boundary":[0.45396146178245544,0.32582584023475647,0.479657381772995,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.32582584023475647},{"x":0.45182013511657715,"y":0.32582584023475647},{"x":0.45182013511657715,"y":0.34834834933280945},{"x":0.41113489866256714,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9093620777130127,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.41113489866256714,0.32582584023475647,0.45182013511657715,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.32582584023475647},{"x":0.40471091866493225,"y":0.32582584023475647},{"x":0.40471091866493225,"y":0.34834834933280945},{"x":0.39828693866729736,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.976809561252594,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39828693866729736,0.32582584023475647,0.40471091866493225,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.32582584023475647},{"x":0.39614561200141907,"y":0.32582584023475647},{"x":0.39614561200141907,"y":0.34834834933280945},{"x":0.3704496920108795,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.8938997983932495,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3704496920108795,0.32582584023475647,0.39614561200141907,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.32582584023475647},{"x":0.36616700887680054,"y":0.32582584023475647},{"x":0.36616700887680054,"y":0.34834834933280945},{"x":0.31691649556159973,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.8524389266967773,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.31691649556159973,0.32582584023475647,0.36616700887680054,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.32582584023475647},{"x":0.31049251556396484,"y":0.32582584023475647},{"x":0.31049251556396484,"y":0.34834834933280945},{"x":0.2933618724346161,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9853963255882263,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2933618724346161,0.32582584023475647,0.31049251556396484,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.32582584023475647},{"x":0.2869378924369812,"y":0.32582584023475647},{"x":0.2869378924369812,"y":0.34834834933280945},{"x":0.2334047108888626,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.8377000093460083,"dir":"rtl","str":"کشـور","boundary":[0.2334047108888626,0.32582584023475647,0.2869378924369812,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.32582584023475647},{"x":0.22698073089122772,"y":0.32582584023475647},{"x":0.22698073089122772,"y":0.34834834933280945},{"x":0.21199142932891846,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.676825761795044,"dir":"rtl","str":"بـا","boundary":[0.21199142932891846,0.32582584023475647,0.22698073089122772,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20342612266540527,"y":0.32582584023475647},{"x":0.20342612266540527,"y":0.34834834933280945},{"x":0.139186292886734,"y":0.34834834933280945}]},"confidence":0.9772905111312866,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.139186292886734,0.32582584023475647,0.20342612266540527,0.34834834933280945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8629550337791443,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8629550337791443,"y":0.3753753900527954},{"x":0.8094218373298645,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9886552095413208,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8094218373298645,0.3543543517589569,0.8629550337791443,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3543543517589569},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3753753900527954},{"x":0.7366167306900024,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9940053820610046,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7366167306900024,0.3543543517589569,0.8008565306663513,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.3543543517589569},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3543543517589569},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3753753900527954},{"x":0.6638115644454956,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9900568723678589,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6638115644454956,0.3543543517589569,0.7259100675582886,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.3543543517589569},{"x":0.6552462577819824,"y":0.3543543517589569},{"x":0.6552462577819824,"y":0.3753753900527954},{"x":0.6295503377914429,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.8108087778091431,"dir":"rtl","str":"نیـز","boundary":[0.6295503377914429,0.3543543517589569,0.6552462577819824,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.3543543517589569},{"x":0.6231263279914856,"y":0.3543543517589569},{"x":0.6231263279914856,"y":0.3753753900527954},{"x":0.5802997946739197,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.8462182283401489,"dir":"rtl","str":"مـورد","boundary":[0.5802997946739197,0.3543543517589569,0.6231263279914856,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.3543543517589569},{"x":0.5717344880104065,"y":0.3543543517589569},{"x":0.5717344880104065,"y":0.3753753900527954},{"x":0.5203425884246826,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.8288946151733398,"dir":"rtl","str":"غفلـت","boundary":[0.5203425884246826,0.3543543517589569,0.5717344880104065,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.3543543517589569},{"x":0.5139186382293701,"y":0.3543543517589569},{"x":0.5139186382293701,"y":0.3753753900527954},{"x":0.4775160551071167,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.8429870009422302,"dir":"rtl","str":"قـرار","boundary":[0.4775160551071167,0.3543543517589569,0.5139186382293701,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.3543543517589569},{"x":0.4689507484436035,"y":0.3543543517589569},{"x":0.4689507484436035,"y":0.3753753900527954},{"x":0.41541755199432373,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9811557531356812,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.41541755199432373,0.3543543517589569,0.4689507484436035,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.3543543517589569},{"x":0.40685224533081055,"y":0.3543543517589569},{"x":0.40685224533081055,"y":0.3753753900527954},{"x":0.3704496920108795,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9879118800163269,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3704496920108795,0.3543543517589569,0.40685224533081055,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.3543543517589569},{"x":0.3683083653450012,"y":0.3543543517589569},{"x":0.3683083653450012,"y":0.3753753900527954},{"x":0.35974302887916565,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9629895091056824,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35974302887916565,0.3543543517589569,0.3683083653450012,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.3543543517589569},{"x":0.35117772221565247,"y":0.3543543517589569},{"x":0.35117772221565247,"y":0.3753753900527954},{"x":0.3340471088886261,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9782211780548096,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.3340471088886261,0.3543543517589569,0.35117772221565247,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.3543543517589569},{"x":0.3297644555568695,"y":0.3543543517589569},{"x":0.3297644555568695,"y":0.3753753900527954},{"x":0.2955031991004944,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.9506275653839111,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.2955031991004944,0.3543543517589569,0.3297644555568695,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27194860577583313,"y":0.3543543517589569},{"x":0.2869378924369812,"y":0.3543543517589569},{"x":0.2869378924369812,"y":0.3753753900527954},{"x":0.27194860577583313,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.6760179996490479,"dir":"rtl","str":"تـا","boundary":[0.27194860577583313,0.3543543517589569,0.2869378924369812,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.3543543517589569},{"x":0.26124197244644165,"y":0.3543543517589569},{"x":0.26124197244644165,"y":0.3753753900527954},{"x":0.2334047108888626,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.6958967447280884,"dir":"rtl","str":"نیـل","boundary":[0.2334047108888626,0.3543543517589569,0.26124197244644165,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.3543543517589569},{"x":0.22483940422534943,"y":0.3543543517589569},{"x":0.22483940422534943,"y":0.3753753900527954},{"x":0.20985010266304016,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.8190804123878479,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.20985010266304016,0.3543543517589569,0.22483940422534943,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.3543543517589569},{"x":0.19914346933364868,"y":0.3543543517589569},{"x":0.19914346933364868,"y":0.3753753900527954},{"x":0.139186292886734,"y":0.3753753900527954}]},"confidence":0.8574008345603943,"dir":"rtl","str":"مطلـوب","boundary":[0.139186292886734,0.3543543517589569,0.19914346933364868,0.3753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.3843843936920166},{"x":0.8629550337791443,"y":0.3843843936920166},{"x":0.8629550337791443,"y":0.40390390157699585},{"x":0.8115631937980652,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9683427214622498,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.8115631937980652,0.3843843936920166,0.8629550337791443,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.3843843936920166},{"x":0.802997887134552,"y":0.3843843936920166},{"x":0.802997887134552,"y":0.40390390157699585},{"x":0.7473233342170715,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.8941179513931274,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.7473233342170715,0.3843843936920166,0.802997887134552,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.3843843936920166},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3843843936920166},{"x":0.7387580275535583,"y":0.40390390157699585},{"x":0.6873661875724792,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9887737035751343,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6873661875724792,0.3843843936920166,0.7387580275535583,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.3843843936920166},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3843843936920166},{"x":0.6788008809089661,"y":0.40390390157699585},{"x":0.6466809511184692,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9929518699645996,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6466809511184692,0.3843843936920166,0.6788008809089661,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.3843843936920166},{"x":0.638115644454956,"y":0.3843843936920166},{"x":0.638115644454956,"y":0.40390390157699585},{"x":0.6295503377914429,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9839935898780823,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6295503377914429,0.3843843936920166,0.638115644454956,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.3843843936920166},{"x":0.6231263279914856,"y":0.3843843936920166},{"x":0.6231263279914856,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5460385680198669,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9550379514694214,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5460385680198669,0.3843843936920166,0.6231263279914856,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.3843843936920166},{"x":0.5396145582199097,"y":0.3843843936920166},{"x":0.5396145582199097,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5010706782341003,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9753363132476807,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5010706782341003,0.3843843936920166,0.5396145582199097,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.3843843936920166},{"x":0.49464666843414307,"y":0.3843843936920166},{"x":0.49464666843414307,"y":0.40390390157699585},{"x":0.4304068386554718,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9598265886306763,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.4304068386554718,0.3843843936920166,0.49464666843414307,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.3843843936920166},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3843843936920166},{"x":0.4218415319919586,"y":0.40390390157699585},{"x":0.41327622532844543,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9838844537734985,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41327622532844543,0.3843843936920166,0.4218415319919586,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.3843843936920166},{"x":0.40685224533081055,"y":0.3843843936920166},{"x":0.40685224533081055,"y":0.40390390157699585},{"x":0.30835118889808655,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9801877737045288,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.30835118889808655,0.3843843936920166,0.40685224533081055,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.3843843936920166},{"x":0.299785852432251,"y":0.3843843936920166},{"x":0.299785852432251,"y":0.40390390157699585},{"x":0.2869378924369812,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9808896780014038,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2869378924369812,0.3843843936920166,0.299785852432251,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.3843843936920166},{"x":0.2805139124393463,"y":0.3843843936920166},{"x":0.2805139124393463,"y":0.40390390157699585},{"x":0.25053533911705017,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.88836669921875,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.25053533911705017,0.3843843936920166,0.2805139124393463,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20128479599952698,"y":0.3843843936920166},{"x":0.24625267088413239,"y":0.3843843936920166},{"x":0.24625267088413239,"y":0.40390390157699585},{"x":0.20128479599952698,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.8139363527297974,"dir":"rtl","str":"طلبـد","boundary":[0.20128479599952698,0.3843843936920166,0.24625267088413239,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.3843843936920166},{"x":0.20128479599952698,"y":0.3843843936920166},{"x":0.20128479599952698,"y":0.40390390157699585},{"x":0.19700214266777039,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9375640153884888,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.19700214266777039,0.3843843936920166,0.20128479599952698,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.3843843936920166},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3843843936920166},{"x":0.1884368360042572,"y":0.40390390157699585},{"x":0.16274090111255646,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.7957579493522644,"dir":"rtl","str":"امـا","boundary":[0.16274090111255646,0.3843843936920166,0.1884368360042572,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.3843843936920166},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3843843936920166},{"x":0.15417559444904327,"y":0.40390390157699585},{"x":0.1370449662208557,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9795846939086914,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1370449662208557,0.3843843936920166,0.15417559444904327,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8629550337791443,"y":0.44144144654273987},{"x":0.8158458471298218,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.8841054439544678,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.8158458471298218,0.4144144058227539,0.8629550337791443,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8137044906616211,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8137044906616211,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7687366008758545,"y":0.44144144654273987}]},"confidence":0.9655677080154419,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7687366008758545,0.4144144058227539,0.8137044906616211,0.44144144654273987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7537473440170288,"y":0.439939945936203},{"x":0.7130621075630188,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9485188126564026,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7130621075630188,0.4144144058227539,0.7537473440170288,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7044968008995056,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7044968008995056,"y":0.439939945936203},{"x":0.6788008809089661,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.8020719885826111,"dir":"rtl","str":"نیـز","boundary":[0.6788008809089661,0.4144144058227539,0.7044968008995056,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6723768711090088,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6723768711090088,"y":0.439939945936203},{"x":0.6209850311279297,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.879335880279541,"dir":"rtl","str":"سـالانه","boundary":[0.6209850311279297,0.4144144058227539,0.6723768711090088,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6124197244644165,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6124197244644165,"y":0.439939945936203},{"x":0.5824410915374756,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9681496620178223,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.5824410915374756,0.4144144058227539,0.6124197244644165,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.4144144058227539},{"x":0.5738757848739624,"y":0.4144144058227539},{"x":0.5738757848739624,"y":0.439939945936203},{"x":0.5546038746833801,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9663417339324951,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5546038746833801,0.4144144058227539,0.5738757848739624,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5481798648834229,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5481798648834229,"y":0.439939945936203},{"x":0.5096359848976135,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9378957748413086,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5096359848976135,0.41291290521621704,0.5481798648834229,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5053533315658569,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5053533315658569,"y":0.439939945936203},{"x":0.4732334017753601,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.6678274869918823,"dir":"rtl","str":"صـد","boundary":[0.4732334017753601,0.41291290521621704,0.5053533315658569,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4646680951118469,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4646680951118469,"y":0.439939945936203},{"x":0.41541755199432373,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.8624789714813232,"dir":"rtl","str":"عنـوان","boundary":[0.41541755199432373,0.41291290521621704,0.4646680951118469,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39614561200141907,"y":0.41291290521621704},{"x":0.40685224533081055,"y":0.41291290521621704},{"x":0.40685224533081055,"y":0.439939945936203},{"x":0.39614561200141907,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9933988451957703,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.39614561200141907,0.41291290521621704,0.40685224533081055,0.439939945936203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3897216320037842,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3897216320037842,"y":0.43843844532966614},{"x":0.35117772221565247,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9654320478439331,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.35117772221565247,0.41291290521621704,0.3897216320037842,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3447537422180176,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3447537422180176,"y":0.43843844532966614},{"x":0.2847965657711029,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9889856576919556,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.2847965657711029,0.41291290521621704,0.3447537422180176,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.41291290521621704},{"x":0.2762312591075897,"y":0.41291290521621704},{"x":0.2762312591075897,"y":0.43843844532966614},{"x":0.21199142932891846,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9911060333251953,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.21199142932891846,0.41291290521621704,0.2762312591075897,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.41291290521621704},{"x":0.20556744933128357,"y":0.41291290521621704},{"x":0.20556744933128357,"y":0.43843844532966614},{"x":0.1884368360042572,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.8504078984260559,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.1884368360042572,0.41291290521621704,0.20556744933128357,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.41291290521621704},{"x":0.17987151443958282,"y":0.41291290521621704},{"x":0.17987151443958282,"y":0.43843844532966614},{"x":0.1370449662208557,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.8222440481185913,"dir":"rtl","str":"زیـور","boundary":[0.1370449662208557,0.41291290521621704,0.17987151443958282,0.43843844532966614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.44144144654273987},{"x":0.8629550337791443,"y":0.44144144654273987},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8265524506568909,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.9807528257369995,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.8265524506568909,0.44144144654273987,0.8629550337791443,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.44144144654273987},{"x":0.8201285004615784,"y":0.44144144654273987},{"x":0.8201285004615784,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7601712942123413,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.8714984655380249,"dir":"rtl","str":"آراسـته","boundary":[0.7601712942123413,0.44144144654273987,0.8201285004615784,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7516059875488281,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7516059875488281,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.8541260957717896,"dir":"rtl","str":"شـده","boundary":[0.7109207510948181,0.44144144654273987,0.7516059875488281,0.4654654562473297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7044968008995056,"y":0.44144144654273987},{"x":0.7044968008995056,"y":0.4669669568538666},{"x":0.659528911113739,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.8028793334960938,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.659528911113739,0.44144144654273987,0.7044968008995056,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.44294294714927673},{"x":0.6509636044502258,"y":0.44294294714927673},{"x":0.6509636044502258,"y":0.4669669568538666},{"x":0.6423982977867126,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9806162118911743,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6423982977867126,0.44294294714927673,0.6509636044502258,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.44294294714927673},{"x":0.6359742879867554,"y":0.44294294714927673},{"x":0.6359742879867554,"y":0.4669669568538666},{"x":0.597430408000946,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9499813914299011,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.597430408000946,0.44294294714927673,0.6359742879867554,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.44294294714927673},{"x":0.597430408000946,"y":0.44294294714927673},{"x":0.597430408000946,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5653104782104492,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9625363349914551,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5653104782104492,0.44294294714927673,0.597430408000946,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.44294294714927673},{"x":0.5610278248786926,"y":0.44294294714927673},{"x":0.5610278248786926,"y":0.4669669568538666},{"x":0.5310492515563965,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9828296303749084,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.5310492515563965,0.44294294714927673,0.5610278248786926,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.44294294714927673},{"x":0.5203425884246826,"y":0.44294294714927673},{"x":0.5203425884246826,"y":0.4669669568538666},{"x":0.4882226884365082,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9745073318481445,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4882226884365082,0.44294294714927673,0.5203425884246826,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.44294294714927673},{"x":0.4817987084388733,"y":0.44294294714927673},{"x":0.4817987084388733,"y":0.4669669568538666},{"x":0.4368308484554291,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9786919355392456,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.4368308484554291,0.44294294714927673,0.4817987084388733,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.44294294714927673},{"x":0.4282655119895935,"y":0.44294294714927673},{"x":0.4282655119895935,"y":0.4669669568538666},{"x":0.41327622532844543,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9883650541305542,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41327622532844543,0.44294294714927673,0.4282655119895935,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.44294294714927673},{"x":0.40471091866493225,"y":0.44294294714927673},{"x":0.40471091866493225,"y":0.4669669568538666},{"x":0.3447537422180176,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9126993417739868,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.3447537422180176,0.44294294714927673,0.40471091866493225,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.44294294714927673},{"x":0.3361884355545044,"y":0.44294294714927673},{"x":0.3361884355545044,"y":0.4669669568538666},{"x":0.2890792191028595,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9761760234832764,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.2890792191028595,0.44294294714927673,0.3361884355545044,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.44294294714927673},{"x":0.2805139124393463,"y":0.44294294714927673},{"x":0.2805139124393463,"y":0.4669669568538666},{"x":0.21413275599479675,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9786799550056458,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.21413275599479675,0.44294294714927673,0.2805139124393463,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.44294294714927673},{"x":0.20556744933128357,"y":0.44294294714927673},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4669669568538666},{"x":0.1884368360042572,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9895122647285461,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1884368360042572,0.44294294714927673,0.20556744933128357,0.4669669568538666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.1756756752729416},{"x":0.8629550337791443,"y":0.17417417466640472},{"x":0.8650963306427002,"y":0.4669669568538666},{"x":0.1370449662208557,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.9277853965759277,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.16867567527294158,0.8700963306427002,0.4739669568538666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.4534534513950348},{"x":0.17987151443958282,"y":0.4519519507884979},{"x":0.18201284110546112,"y":0.45945945382118225},{"x":0.1370449662208557,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.8582682609558105,"str":"مسیر","boundary":[0.1370449662208557,0.4534534513950348,0.18201284110546112,0.45945945382118225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.4534534513950348},{"x":0.17987151443958282,"y":0.4519519507884979},{"x":0.18201284110546112,"y":0.45945945382118225},{"x":0.1370449662208557,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.8582682609558105,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.4464534513950348,0.18701284110546113,0.46645945382118226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8629550337791443,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4924924969673157},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.987718403339386,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.8308351039886475,0.47597599029541016,0.8629550337791443,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8222697973251343,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4924924969673157},{"x":0.8137044906616211,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.9932448267936707,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8137044906616211,0.47597599029541016,0.8222697973251343,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8051391839981079,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.9900833368301392,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.7687366008758545,0.47597599029541016,0.8051391839981079,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.47597599029541016},{"x":0.762312650680542,"y":0.47597599029541016},{"x":0.762312650680542,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7366167306900024,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.9853134155273438,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.7366167306900024,0.47597599029541016,0.762312650680542,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.47597599029541016},{"x":0.7280513644218445,"y":0.47597599029541016},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4924924969673157},{"x":0.6980727910995483,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.996296226978302,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6980727910995483,0.47597599029541016,0.7280513644218445,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6959314942359924,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6959314942359924,"y":0.4924924969673157},{"x":0.6916488409042358,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.9773498177528381,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6916488409042358,0.47597599029541016,0.6959314942359924,0.4924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8629550337791443,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.7511019110679626,"dir":"rtl","str":"كتـاب","boundary":[0.8051391839981079,0.49849849939346313,0.8629550337791443,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.49849849939346313},{"x":0.794432520866394,"y":0.49849849939346313},{"x":0.794432520866394,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7344753742218018,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.8303101658821106,"dir":"rtl","str":"حاضـر","boundary":[0.7344753742218018,0.49849849939346313,0.794432520866394,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7280513644218445,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9892492890357971,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7152034044265747,0.49849849939346313,0.7280513644218445,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7066380977630615,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5195195078849792},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.8177139163017273,"dir":"rtl","str":"جملـه","boundary":[0.6531049013137817,0.49849849939346313,0.7066380977630615,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.49849849939346313},{"x":0.6445395946502686,"y":0.49849849939346313},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5210210084915161},{"x":0.599571704864502,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.8352985382080078,"dir":"rtl","str":"آثـار","boundary":[0.599571704864502,0.49849849939346313,0.6445395946502686,0.5210210084915161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.49849849939346313},{"x":0.5931477546691895,"y":0.49849849939346313},{"x":0.5931477546691895,"y":0.5210210084915161},{"x":0.5182012915611267,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.974632203578949,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5182012915611267,0.49849849939346313,0.5931477546691895,0.5210210084915161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.5},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5210210084915161},{"x":0.45824411511421204,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.8528857231140137,"dir":"rtl","str":"اسـت","boundary":[0.45824411511421204,0.5,0.5096359848976135,0.5210210084915161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.5},{"x":0.45182013511657715,"y":0.5},{"x":0.45182013511657715,"y":0.5210210084915161},{"x":0.41541755199432373,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.6994331479072571,"dir":"rtl","str":"کـه","boundary":[0.41541755199432373,0.5,0.45182013511657715,0.5210210084915161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.5},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5210210084915161},{"x":0.36402568221092224,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.7136875987052917,"dir":"rtl","str":"پـس","boundary":[0.36402568221092224,0.5,0.40685224533081055,0.5210210084915161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.5},{"x":0.35546037554740906,"y":0.5},{"x":0.35546037554740906,"y":0.5210210084915161},{"x":0.3426124155521393,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.9842997789382935,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3426124155521393,0.5,0.35546037554740906,0.5210210084915161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.5},{"x":0.3361884355545044,"y":0.5},{"x":0.3361884355545044,"y":0.5210210084915161},{"x":0.2955031991004944,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.8023929595947266,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.2955031991004944,0.5,0.3361884355545044,0.5210210084915161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.5},{"x":0.2869378924369812,"y":0.5},{"x":0.2869378924369812,"y":0.5210210084915161},{"x":0.22912205755710602,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.9657018780708313,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.22912205755710602,0.5,0.2869378924369812,0.5210210084915161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.5},{"x":0.22055675089359283,"y":0.5},{"x":0.22055675089359283,"y":0.5210210084915161},{"x":0.15417559444904327,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.9573834538459778,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.15417559444904327,0.5,0.22055675089359283,0.5210210084915161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.5},{"x":0.1456102728843689,"y":0.5},{"x":0.1456102728843689,"y":0.522522509098053},{"x":0.1370449662208557,"y":0.522522509098053}]},"confidence":0.9543463587760925,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1370449662208557,0.5,0.1456102728843689,0.522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9796265363693237,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.8158458471298218,0.5300300121307373,0.8629550337791443,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8137044906616211,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8137044906616211,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7751606106758118,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9252831935882568,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7751606106758118,0.5300300121307373,0.8137044906616211,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.5300300121307373},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5300300121307373},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9573417901992798,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7087794542312622,0.5300300121307373,0.7601712942123413,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.5300300121307373},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5300300121307373},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9814795255661011,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6916488409042358,0.5300300121307373,0.7023554444313049,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.5300300121307373},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5300300121307373},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9832555055618286,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.6488222479820251,0.5300300121307373,0.6852248311042786,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.5300300121307373},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5300300121307373},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6359742879867554,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9426695108413696,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6359742879867554,0.5300300121307373,0.6445395946502686,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.5300300121307373},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5300300121307373},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5540540814399719},{"x":0.578158438205719,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9823076128959656,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.578158438205719,0.5300300121307373,0.6274089813232422,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.5300300121307373},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5300300121307373},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5540540814399719},{"x":0.5503212213516235,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9958322048187256,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5503212213516235,0.5300300121307373,0.5695931315422058,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.5300300121307373},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5300300121307373},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5540540814399719},{"x":0.4903640151023865,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9472671747207642,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.4903640151023865,0.5300300121307373,0.5417559146881104,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.5300300121307373},{"x":0.4817987084388733,"y":0.5300300121307373},{"x":0.4817987084388733,"y":0.5540540814399719},{"x":0.3897216320037842,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.979184091091156,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.3897216320037842,0.5300300121307373,0.4817987084388733,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.5300300121307373},{"x":0.381156325340271,"y":0.5300300121307373},{"x":0.381156325340271,"y":0.5540540814399719},{"x":0.3254818022251129,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9736813902854919,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.3254818022251129,0.5300300121307373,0.381156325340271,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.5300300121307373},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5300300121307373},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5540540814399719},{"x":0.2762312591075897,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9747582674026489,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.2762312591075897,0.5300300121307373,0.31691649556159973,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.5300300121307373},{"x":0.2740899324417114,"y":0.5300300121307373},{"x":0.2740899324417114,"y":0.5540540814399719},{"x":0.2419700175523758,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.931907594203949,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2419700175523758,0.5300300121307373,0.2740899324417114,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1905781626701355,"y":0.5300300121307373},{"x":0.22698073089122772,"y":0.5300300121307373},{"x":0.22698073089122772,"y":0.5540540814399719},{"x":0.1905781626701355,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9725000858306885,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.1905781626701355,0.5300300121307373,0.22698073089122772,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5300300121307373},{"x":0.1905781626701355,"y":0.5300300121307373},{"x":0.1905781626701355,"y":0.5540540814399719},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.9426851868629456,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1841541826725006,0.5300300121307373,0.1905781626701355,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.5300300121307373},{"x":0.17558886110782623,"y":0.5300300121307373},{"x":0.17558886110782623,"y":0.5540540814399719},{"x":0.139186292886734,"y":0.5540540814399719}]},"confidence":0.791774570941925,"dir":"rtl","str":"امیـد","boundary":[0.139186292886734,0.5300300121307373,0.17558886110782623,0.5540540814399719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8650963306427002,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8650963306427002,"y":0.5855855941772461},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9821121692657471,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8394004106521606,0.5600600838661194,0.8650963306427002,0.5855855941772461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5840840935707092},{"x":0.802997887134552,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.977776825428009,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.802997887134552,0.5600600838661194,0.8329764604568481,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.5600600838661194},{"x":0.794432520866394,"y":0.5600600838661194},{"x":0.794432520866394,"y":0.5840840935707092},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9724656939506531,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.7430406808853149,0.5600600838661194,0.794432520866394,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.5600600838661194},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5600600838661194},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5840840935707092},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9729388356208801,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.6980727910995483,0.5600600838661194,0.7451820373535156,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.5600600838661194},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5600600838661194},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5840840935707092},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9781538248062134,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6766595244407654,0.5600600838661194,0.6852248311042786,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.5600600838661194},{"x":0.6702355742454529,"y":0.5600600838661194},{"x":0.6702355742454529,"y":0.5840840935707092},{"x":0.578158438205719,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9801537394523621,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.578158438205719,0.5600600838661194,0.6702355742454529,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.5600600838661194},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5600600838661194},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5840840935707092},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.9733110666275024,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5396145582199097,0.5600600838661194,0.5695931315422058,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.5600600838661194},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5600600838661194},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5840840935707092},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.8271816968917847,"dir":"rtl","str":"اثـر","boundary":[0.5032119750976562,0.5600600838661194,0.5310492515563965,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.5585585832595825},{"x":0.49678799510002136,"y":0.5585585832595825},{"x":0.49678799510002136,"y":0.5840840935707092},{"x":0.4710920751094818,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.6530847549438477,"dir":"rtl","str":"نـیـز","boundary":[0.4710920751094818,0.5585585832595825,0.49678799510002136,0.5840840935707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.5585585832595825},{"x":0.46252676844596863,"y":0.5585585832595825},{"x":0.46252676844596863,"y":0.5825825929641724},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.9329557418823242,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.4197002053260803,0.5585585832595825,0.46252676844596863,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.5585585832595825},{"x":0.41113489866256714,"y":0.5585585832595825},{"x":0.41113489866256714,"y":0.5825825929641724},{"x":0.3704496920108795,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.9572305679321289,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.3704496920108795,0.5585585832595825,0.41113489866256714,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.5585585832595825},{"x":0.36402568221092224,"y":0.5585585832595825},{"x":0.36402568221092224,"y":0.5825825929641724},{"x":0.3254818022251129,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.9722652435302734,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3254818022251129,0.5585585832595825,0.36402568221092224,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.5585585832595825},{"x":0.319057822227478,"y":0.5585585832595825},{"x":0.319057822227478,"y":0.5825825929641724},{"x":0.25267666578292847,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.9907281398773193,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.25267666578292847,0.5585585832595825,0.319057822227478,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.5585585832595825},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5585585832595825},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5825825929641724},{"x":0.2441113442182541,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.9598209261894226,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2441113442182541,0.5585585832595825,0.25053533911705017,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.5585585832595825},{"x":0.2355460375547409,"y":0.5585585832595825},{"x":0.2355460375547409,"y":0.5825825929641724},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.984269917011261,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.17130620777606964,0.5585585832595825,0.2355460375547409,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.5585585832595825},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5585585832595825},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5825825929641724},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.805323600769043,"dir":"rtl","str":"اثـر","boundary":[0.1370449662208557,0.5585585832595825,0.16274090111255646,0.5825825929641724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8650963306427002,"y":0.47597599029541016},{"x":0.8650963306427002,"y":0.5855855941772461},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5855855941772461}]},"confidence":0.9238007664680481,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.46897599029541015,0.8700963306427002,0.5925855941772461],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.5915915966033936},{"x":0.8608136773109436,"y":0.5915915966033936},{"x":0.8608136773109436,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6066066026687622}]},"confidence":0.9875548481941223,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8501070737838745,0.5915915966033936,0.8608136773109436,0.6066066026687622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.5915915966033936},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5915915966033936},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8286938071250916,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9919195175170898,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8286938071250916,0.5915915966033936,0.8415417671203613,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5915915966033936},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6066066026687622},{"x":0.762312650680542,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.991123378276825,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.762312650680542,0.5930930972099304,0.8201285004615784,0.6066066026687622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5915915966033936},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9943340420722961,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.6980727910995483,0.5930930972099304,0.7537473440170288,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9954900145530701,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6552462577819824,0.5930930972099304,0.6895074844360352,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6466809511184692,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6466809511184692,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9889077544212341,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6167023777961731,0.5930930972099304,0.6466809511184692,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5930930972099304},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6081081032752991},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9846047163009644,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.5888651013374329,0.5930930972099304,0.6124197244644165,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5802997946739197,"y":0.6081081032752991},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9910485148429871,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.5396145582199097,0.5930930972099304,0.5802997946739197,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5374732613563538,"y":0.5930930972099304},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6081081032752991},{"x":0.5310492515563965,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9790915250778198,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310492515563965,0.5930930972099304,0.5374732613563538,0.6081081032752991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8608136773109436,"y":0.5915915966033936},{"x":0.8608136773109436,"y":0.6081081032752991},{"x":0.5310492515563965,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9907962679862976,"dir":"ltr","boundary":[0.5260492515563965,0.5860930972099304,0.8658136773109436,0.6151081032752991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.6456456184387207},{"x":0.41327622532844543,"y":0.6456456184387207},{"x":0.41327622532844543,"y":0.662162184715271},{"x":0.3725910186767578,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.987268328666687,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3725910186767578,0.6456456184387207,0.41327622532844543,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.6456456184387207},{"x":0.36402568221092224,"y":0.6456456184387207},{"x":0.36402568221092224,"y":0.662162184715271},{"x":0.3233404755592346,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.989398717880249,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.3233404755592346,0.6456456184387207,0.36402568221092224,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.6456456184387207},{"x":0.31049251556396484,"y":0.6456456184387207},{"x":0.31049251556396484,"y":0.662162184715271},{"x":0.30192720890045166,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9850776791572571,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30192720890045166,0.6456456184387207,0.31049251556396484,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.6456456184387207},{"x":0.2912205457687378,"y":0.6456456184387207},{"x":0.2912205457687378,"y":0.662162184715271},{"x":0.21841542422771454,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9898658394813538,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.21841542422771454,0.6456456184387207,0.2912205457687378,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.672672688961029},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6711711883544922},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6891891956329346},{"x":0.35331904888153076,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.9934031963348389,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35117772221565247,0.672672688961029,0.41541755199432373,0.6891891956329346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.6741741895675659},{"x":0.3426124155521393,"y":0.6741741895675659},{"x":0.3426124155521393,"y":0.6906906962394714},{"x":0.2976445257663727,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9919109344482422,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.2976445257663727,0.6741741895675659,0.3426124155521393,0.6906906962394714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.6756756901741028},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6741741895675659},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6921921968460083},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.9855810403823853,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.21413275599479675,0.6756756901741028,0.2869378924369812,0.6921921968460083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.6456456184387207},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6441441178321838},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6921921968460083},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6936936974525452}]},"confidence":0.989425003528595,"dir":"ltr","boundary":[0.20913275599479675,0.6386456184387207,0.42041755199432373,0.6991921968460083],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/yyjlqFkVeCPxIbjG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/oXPOEtprbRXSoSkm.jpg","blurred":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/CEsUHozYhsvyqWXz.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00027816625172372037,0.0005350801132104776,0.9981230827827781,0.9986367854348891]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.402402400970459},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4009009003639221},{"x":0.8650963306427002,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8329764604568481,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9841591119766235,"str":"سخن","boundary":[0.8329764604568481,0.402402400970459,0.8650963306427002,0.41591590642929077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.402402400970459},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4009009003639221},{"x":0.8650963306427002,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8329764604568481,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9841591119766235,"dir":"ltr","boundary":[0.8279764604568481,0.395402400970459,0.8700963306427002,0.4229159064292908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.4009009003639221},{"x":0.8201285004615784,"y":0.3978978991508484},{"x":0.824411153793335,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7794432640075684,"y":0.4189189076423645}]},"confidence":0.9862374067306519,"dir":"rtl","str":"آغازین","boundary":[0.7773019075393677,0.4009009003639221,0.824411153793335,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.402402400970459},{"x":0.7708779573440552,"y":0.402402400970459},{"x":0.7730192542076111,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4189189076423645}]},"confidence":0.7273285388946533,"dir":"rtl","str":"::","boundary":[0.762312650680542,0.402402400970459,0.7730192542076111,0.4189189076423645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.402402400970459},{"x":0.8201285004615784,"y":0.3978978991508484},{"x":0.824411153793335,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4189189076423645}]},"confidence":0.9215102195739746,"dir":"ltr","boundary":[0.757312650680542,0.395402400970459,0.829411153793335,0.4214144058227539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5802997946739197,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5802997946739197,"y":0.3843843936920166},{"x":0.5010706782341003,"y":0.3843843936920166}]},"confidence":0.9792842268943787,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5010706782341003,0.3633633553981781,0.5802997946739197,0.3843843936920166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4882226884365082,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4882226884365082,"y":0.3843843936920166},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3843843936920166}]},"confidence":0.9835824966430664,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4218415319919586,0.3633633553981781,0.4882226884365082,0.3843843936920166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5802997946739197,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5802997946739197,"y":0.3843843936920166},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3843843936920166}]},"confidence":0.9814333319664001,"dir":"ltr","boundary":[0.4168415319919586,0.3563633553981781,0.5852997946739197,0.3913843936920166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4879879951477051},{"x":0.8286938071250916,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9929426908493042,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.8286938071250916,0.4744744598865509,0.8629550337791443,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9931344389915466,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7987151741981506,0.4744744598865509,0.8222697973251343,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7965738773345947,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7965738773345947,"y":0.4879879951477051},{"x":0.794432520866394,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.985356867313385,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.794432520866394,0.4744744598865509,0.7965738773345947,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7237687110900879,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9923319220542908,"dir":"rtl","str":"معناشناسی","boundary":[0.7237687110900879,0.4744744598865509,0.7880085706710815,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.4744744598865509},{"x":0.721627414226532,"y":0.4744744598865509},{"x":0.721627414226532,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7152034044265747,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9522050619125366,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7152034044265747,0.4744744598865509,0.721627414226532,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4744744598865509},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6659528613090515,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9947980642318726,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.6659528613090515,0.4744744598865509,0.7066380977630615,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.4744744598865509},{"x":0.659528911113739,"y":0.4744744598865509},{"x":0.659528911113739,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6124197244644165,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.995303750038147,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6124197244644165,0.4744744598865509,0.659528911113739,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.4744744598865509},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4744744598865509},{"x":0.6102783679962158,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6059957146644592,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9736242890357971,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6059957146644592,0.4744744598865509,0.6102783679962158,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.4744744598865509},{"x":0.599571704864502,"y":0.4744744598865509},{"x":0.599571704864502,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5588865280151367,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9939903020858765,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.5588865280151367,0.4744744598865509,0.599571704864502,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.4744744598865509},{"x":0.5524625182151794,"y":0.4744744598865509},{"x":0.5524625182151794,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5053533315658569,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9961631894111633,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5053533315658569,0.4744744598865509,0.5524625182151794,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.4744744598865509},{"x":0.49892932176589966,"y":0.4744744598865509},{"x":0.49892932176589966,"y":0.4879879951477051},{"x":0.4903640151023865,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9823783040046692,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4903640151023865,0.4744744598865509,0.49892932176589966,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.4744744598865509},{"x":0.4882226884365082,"y":0.4744744598865509},{"x":0.4882226884365082,"y":0.4879879951477051},{"x":0.4839400351047516,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.8359938859939575,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4839400351047516,0.4744744598865509,0.4882226884365082,0.4879879951477051]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4879879951477051},{"x":0.4839400351047516,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9853106737136841,"dir":"ltr","boundary":[0.4789400351047516,0.4674744598865509,0.8679550337791443,0.4949879951477051],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.5},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9786810278892517,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.8286938071250916,0.5,0.8629550337791443,0.5120120048522949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.5},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5120120048522949},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5120120048522949}]},"confidence":0.9786810278892517,"dir":"ltr","boundary":[0.8236938071250915,0.493,0.8679550337791443,0.5190120048522949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6261261105537415},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9196325540542603,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.8372591137886047,0.6066066026687622,0.8629550337791443,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6261261105537415},{"x":0.8222697973251343,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9437069296836853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8222697973251343,0.6066066026687622,0.8415417671203613,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6261261105537415},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9894258379936218,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7880085706710815,0.6066066026687622,0.8265524506568909,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6261261105537415},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.995128870010376,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.7301927208900452,0.6081081032752991,0.7730192542076111,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9875538945198059,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6723768711090088,0.6081081032752991,0.7173447608947754,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6276276111602783},{"x":0.659528911113739,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9046920537948608,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.659528911113739,0.6081081032752991,0.6702355742454529,0.6276276111602783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6261261105537415},{"x":0.659528911113739,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9716364741325378,"dir":"ltr","boundary":[0.654528911113739,0.6011081032752991,0.8679550337791443,0.6331261105537415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6531531810760498},{"x":0.835117757320404,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.9616355299949646,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.835117757320404,0.6351351141929626,0.8629550337791443,0.6531531810760498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6531531810760498},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.9702489972114563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8201285004615784,0.6351351141929626,0.8415417671203613,0.6531531810760498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6336336135864258},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6531531810760498},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.994240403175354,"dir":"rtl","str":"کارکردهای","boundary":[0.7494646906852722,0.6351351141929626,0.8201285004615784,0.6531531810760498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.6351351141929626},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6351351141929626},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6531531810760498},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.9961926937103271,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6980727910995483,0.6351351141929626,0.7366167306900024,0.6531531810760498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.6351351141929626},{"x":0.680942177772522,"y":0.6351351141929626},{"x":0.680942177772522,"y":0.6531531810760498},{"x":0.6509636044502258,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.9734100699424744,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6509636044502258,0.6351351141929626,0.680942177772522,0.6531531810760498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.6351351141929626},{"x":0.6509636044502258,"y":0.6351351141929626},{"x":0.6509636044502258,"y":0.6531531810760498},{"x":0.597430408000946,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.6114004850387573,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.597430408000946,0.6351351141929626,0.6509636044502258,0.6531531810760498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6336336135864258},{"x":0.8629550337791443,"y":0.6531531810760498},{"x":0.597430408000946,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.8853163719177246,"dir":"ltr","boundary":[0.592430408000946,0.6281351141929626,0.8679550337791443,0.6601531810760498],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.662162184715271},{"x":0.8693790435791016,"y":0.662162184715271},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6801801919937134},{"x":0.8137044906616211,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.942215085029602,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۱","boundary":[0.8137044906616211,0.662162184715271,0.8693790435791016,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.662162184715271},{"x":0.8308351039886475,"y":0.662162184715271},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6801801919937134},{"x":0.794432520866394,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.957932710647583,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.662162184715271,0.8308351039886475,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.662162184715271},{"x":0.8051391839981079,"y":0.662162184715271},{"x":0.8051391839981079,"y":0.6801801919937134},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9959490299224854,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7730192542076111,0.662162184715271,0.8051391839981079,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.6636636853218079},{"x":0.762312650680542,"y":0.662162184715271},{"x":0.762312650680542,"y":0.6801801919937134},{"x":0.7259100675582886,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9951024055480957,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.7259100675582886,0.6636636853218079,0.762312650680542,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.6636636853218079},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6636636853218079},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9936484098434448,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.6745182275772095,0.6636636853218079,0.7087794542312622,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.6636636853218079},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6636636853218079},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9020417332649231,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.6445395946502686,0.6636636853218079,0.6702355742454529,0.6816816926002502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.6636636853218079},{"x":0.8693790435791016,"y":0.662162184715271},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6445395946502686,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9654890894889832,"dir":"ltr","boundary":[0.6395395946502686,0.6566636853218079,0.8743790435791016,0.6871801919937134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.6891891956329346},{"x":0.8672376871109009,"y":0.6891891956329346},{"x":0.8693790435791016,"y":0.707207202911377},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9415677785873413,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۱","boundary":[0.8179871439933777,0.6891891956329346,0.8693790435791016,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.6906906962394714},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6891891956329346},{"x":0.8308351039886475,"y":0.707207202911377},{"x":0.794432520866394,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.935175359249115,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.6906906962394714,0.8308351039886475,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6906906962394714},{"x":0.8072805404663086,"y":0.6891891956329346},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9931341409683228,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7773019075393677,0.6906906962394714,0.8094218373298645,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.6906906962394714},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6906906962394714},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7087087035179138},{"x":0.762312650680542,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9916983842849731,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.762312650680542,0.6906906962394714,0.7687366008758545,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.6906906962394714},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6906906962394714},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9929270148277283,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.7173447608947754,0.6906906962394714,0.7580299973487854,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.6906906962394714},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6906906962394714},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7087087035179138},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9923078417778015,"dir":"rtl","str":"شخصیت","boundary":[0.6509636044502258,0.6906906962394714,0.7109207510948181,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6488222479820251,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9643497467041016,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6359742879867554,0.6906906962394714,0.6488222479820251,0.7102102041244507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.6906906962394714},{"x":0.8672376871109009,"y":0.6876876950263977},{"x":0.8693790435791016,"y":0.707207202911377},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9758630990982056,"dir":"ltr","boundary":[0.6309742879867554,0.6836906962394714,0.8743790435791016,0.714207202911377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7687366008758545,"y":0.707207202911377},{"x":0.762312650680542,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9068751931190491,"str":"و","boundary":[0.762312650680542,0.6996996998786926,0.7687366008758545,0.707207202911377]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7687366008758545,"y":0.707207202911377},{"x":0.762312650680542,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9068751931190491,"dir":"ltr","boundary":[0.757312650680542,0.6926996998786926,0.7737366008758545,0.714207202911377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8672376871109009,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8693790435791016,"y":0.7342342138290405},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9631980657577515,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.7162162065505981,0.8693790435791016,0.7342342138290405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8286938071250916,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7357357144355774},{"x":0.794432520866394,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9329781532287598,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.7162162065505981,0.8308351039886475,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7357357144355774},{"x":0.762312650680542,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9924566745758057,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.762312650680542,0.7162162065505981,0.8051391839981079,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.717717707157135},{"x":0.7451820373535156,"y":0.717717707157135},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9931895732879639,"dir":"rtl","str":"نقشهای","boundary":[0.6895074844360352,0.717717707157135,0.7451820373535156,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6745182275772095,"y":0.717717707157135},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9893171191215515,"dir":"rtl","str":"جنسیتی","boundary":[0.6338329911231995,0.7192192077636719,0.6745182275772095,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6295503377914429,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6295503377914429,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9560098052024841,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6231263279914856,0.7192192077636719,0.6295503377914429,0.7387387156486511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.7192192077636719},{"x":0.8672376871109009,"y":0.7147147059440613},{"x":0.8693790435791016,"y":0.7342342138290405},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9817625880241394,"dir":"ltr","boundary":[0.6181263279914856,0.7122192077636719,0.8743790435791016,0.7412342138290405],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5802997946739197,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5802997946739197,"y":0.462462455034256},{"x":0.5417559146881104,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9882887601852417,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5417559146881104,0.44744744896888733,0.5802997946739197,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5353319048881531,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5353319048881531,"y":0.462462455034256},{"x":0.4882226884365082,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9878676533699036,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.4882226884365082,0.44744744896888733,0.5353319048881531,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.44744744896888733},{"x":0.4839400351047516,"y":0.44744744896888733},{"x":0.4839400351047516,"y":0.462462455034256},{"x":0.4775160551071167,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9507743120193481,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4775160551071167,0.44744744896888733,0.4839400351047516,0.462462455034256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.44744744896888733},{"x":0.4689507484436035,"y":0.44744744896888733},{"x":0.4689507484436035,"y":0.462462455034256},{"x":0.4218415319919586,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9750684499740601,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.4218415319919586,0.44744744896888733,0.4689507484436035,0.462462455034256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5802997946739197,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5802997946739197,"y":0.462462455034256},{"x":0.4218415319919586,"y":0.462462455034256}]},"confidence":0.9801887273788452,"dir":"ltr","boundary":[0.4168415319919586,0.4404474489688873,0.5852997946739197,0.469462455034256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8650963306427002,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8650963306427002,"y":0.5435435175895691},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9162599444389343,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.8329764604568481,0.5270270109176636,0.8650963306427002,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5435435175895691},{"x":0.8222697973251343,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9793397188186646,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8222697973251343,0.5270270109176636,0.8436830639839172,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.992277979850769,"dir":"rtl","str":"معناشناسی","boundary":[0.7580299973487854,0.5270270109176636,0.8265524506568909,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5435435175895691},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9948816895484924,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.7109207510948181,0.5270270109176636,0.7537473440170288,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5435435175895691},{"x":0.700214147567749,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9873613119125366,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.700214147567749,0.5270270109176636,0.7087794542312622,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9949893355369568,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.6616702079772949,0.5270270109176636,0.6980727910995483,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6017130613327026,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9957736730575562,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6017130613327026,0.5270270109176636,0.6445395946502686,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.5270270109176636},{"x":0.599571704864502,"y":0.5270270109176636},{"x":0.599571704864502,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9948167204856873,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5952890515327454,0.5270270109176636,0.599571704864502,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5824410915374756,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9968316555023193,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5396145582199097,0.5270270109176636,0.5824410915374756,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5353319048881531,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5353319048881531,"y":0.5435435175895691},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9924598932266235,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5289078950881958,0.5270270109176636,0.5353319048881531,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5246252417564392,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5246252417564392,"y":0.5435435175895691},{"x":0.4839400351047516,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.99662184715271,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.4839400351047516,0.5270270109176636,0.5246252417564392,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.5270270109176636},{"x":0.4775160551071167,"y":0.5270270109176636},{"x":0.4775160551071167,"y":0.5435435175895691},{"x":0.44111350178718567,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9915875196456909,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.44111350178718567,0.5270270109176636,0.4775160551071167,0.5435435175895691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8650963306427002,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8650963306427002,"y":0.5435435175895691},{"x":0.44111350178718567,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9894379377365112,"dir":"ltr","boundary":[0.43611350178718566,0.5200270109176636,0.8700963306427002,0.5505435175895691],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8137044906616211,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9207599759101868,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۱","boundary":[0.8137044906616211,0.5555555820465088,0.8672376871109009,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9576312899589539,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7965738773345947,0.5555555820465088,0.8308351039886475,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.5555555820465088},{"x":0.802997887134552,"y":0.5555555820465088},{"x":0.802997887134552,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9845457077026367,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7687366008758545,0.5555555820465088,0.802997887134552,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9911525845527649,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.7152034044265747,0.5555555820465088,0.7537473440170288,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.898224413394928,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7044968008995056,0.5555555820465088,0.7130621075630188,0.5720720887184143]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7044968008995056,"y":0.5720720887184143}]},"confidence":0.9610674977302551,"dir":"ltr","boundary":[0.6994968008995056,0.5485555820465088,0.8722376871109009,0.5790720887184143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.5810810923576355},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5795795917510986},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8179871439933777,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9408048987388611,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.5810810923576355,0.8672376871109009,0.5960960984230042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.5810810923576355},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5810810923576355},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5960960984230042},{"x":0.794432520866394,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9647868275642395,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.5810810923576355,0.8308351039886475,0.5960960984230042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.5810810923576355},{"x":0.8072805404663086,"y":0.5810810923576355},{"x":0.8072805404663086,"y":0.597597599029541},{"x":0.7687366008758545,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9957100749015808,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.7665953040122986,0.5810810923576355,0.8072805404663086,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.5810810923576355},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5810810923576355},{"x":0.7580299973487854,"y":0.597597599029541},{"x":0.7152034044265747,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9937359690666199,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.7130621075630188,0.5810810923576355,0.7580299973487854,0.597597599029541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.5825825929641724},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5825825929641724},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5990990996360779},{"x":0.700214147567749,"y":0.5990990996360779}]},"confidence":0.9624479413032532,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.700214147567749,0.5825825929641724,0.7109207510948181,0.5990990996360779]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.5810810923576355},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5795795917510986},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5960960984230042},{"x":0.700214147567749,"y":0.5990990996360779}]},"confidence":0.9762347340583801,"dir":"ltr","boundary":[0.695214147567749,0.5740810923576355,0.8722376871109009,0.6030960984230042],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8693790435791016,"y":0.7447447180747986},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7612612843513489},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.941258430480957,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.7462462186813354,0.8715203404426575,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.8676190972328186,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.7462462186813354,0.8308351039886475,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7447447180747986},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9821794033050537,"dir":"rtl","str":"مشروعیت","boundary":[0.7430406808853149,0.7462462186813354,0.8051391839981079,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9746167659759521,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.7152034044265747,0.7462462186813354,0.7366167306900024,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9922944903373718,"dir":"rtl","str":"فرزندان","boundary":[0.6531049013137817,0.7462462186813354,0.7023554444313049,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7642642855644226},{"x":0.640256941318512,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9579660892486572,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.640256941318512,0.7477477192878723,0.6531049013137817,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8672376871109009,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8693790435791016,"y":0.7897897958755493},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9290243983268738,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.7717717885971069,0.8693790435791016,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8286938071250916,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7897897958755493},{"x":0.794432520866394,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9692499041557312,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.7717717885971069,0.8308351039886475,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8008565306663513,"y":0.7897897958755493},{"x":0.783725917339325,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9962643384933472,"dir":"rtl","str":"جلو","boundary":[0.7815845608711243,0.7717717885971069,0.8008565306663513,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9915733337402344,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7387580275535583,0.7717717885971069,0.7644539475440979,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7301927208900452,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7912912964820862},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.9965311288833618,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7173447608947754,0.7717717885971069,0.7323340177536011,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7130621075630188,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6573875546455383,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.9937297701835632,"dir":"rtl","str":"انحرفات","boundary":[0.6573875546455383,0.7717717885971069,0.7130621075630188,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7912912964820862},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.9495893716812134,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5952890515327454,0.7732732892036438,0.6509636044502258,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5931477546691895,"y":0.792792797088623},{"x":0.5845824480056763,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.8402671813964844,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5824410915374756,0.7732732892036438,0.5931477546691895,0.792792797088623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8693790435791016,"y":0.7432432174682617},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5824410915374756,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9658932685852051,"dir":"ltr","boundary":[0.5774410915374756,0.7392462186813354,0.8765203404426575,0.7967897958755493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9121192097663879,"dir":"rtl","str":"۶-۳-۱","boundary":[0.8137044906616211,0.8003003001213074,0.8693790435791016,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8308351039886475,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8308351039886475,"y":0.8168168067932129},{"x":0.794432520866394,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9752322435379028,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.8003003001213074,0.8308351039886475,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8051391839981079,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8051391839981079,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7751606106758118,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.992099940776825,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7751606106758118,0.8003003001213074,0.8051391839981079,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7601712942123413,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.993593156337738,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7601712942123413,0.8018018007278442,0.7665953040122986,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8003003001213074},{"x":0.7494646906852722,"y":0.8183183073997498},{"x":0.721627414226532,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.994045615196228,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.721627414226532,0.8018018007278442,0.7494646906852722,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7130621075630188,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7130621075630188,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6873661875724792,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9933966994285583,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.6873661875724792,0.8018018007278442,0.7130621075630188,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6852248311042786,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6852248311042786,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6766595244407654,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.7071860432624817,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6766595244407654,0.8018018007278442,0.6852248311042786,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.827327311038971},{"x":0.8672376871109009,"y":0.827327311038971},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8468468189239502},{"x":0.8179871439933777,"y":0.8468468189239502}]},"confidence":0.9259978532791138,"dir":"rtl","str":"۷-۳-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.827327311038971,0.8693790435791016,0.8468468189239502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.8288288116455078},{"x":0.8286938071250916,"y":0.827327311038971},{"x":0.8308351039886475,"y":0.8468468189239502},{"x":0.794432520866394,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9276840090751648,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.8288288116455078,0.8308351039886475,0.8468468189239502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.8288288116455078},{"x":0.802997887134552,"y":0.827327311038971},{"x":0.802997887134552,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9928368330001831,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.7687366008758545,0.8288288116455078,0.802997887134552,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.8288288116455078},{"x":0.7644539475440979,"y":0.827327311038971},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9949759244918823,"dir":"rtl","str":"رفتارهای","boundary":[0.7066380977630615,0.8288288116455078,0.7644539475440979,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.8288288116455078},{"x":0.6916488409042358,"y":0.8288288116455078},{"x":0.6916488409042358,"y":0.8498498201370239},{"x":0.659528911113739,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9871321320533752,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.659528911113739,0.8288288116455078,0.6916488409042358,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6552462577819824,"y":0.8303303122520447},{"x":0.6573875546455383,"y":0.8498498201370239},{"x":0.6466809511184692,"y":0.8498498201370239}]},"confidence":0.9210959076881409,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6466809511184692,0.8303303122520447,0.6573875546455383,0.8498498201370239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8672376871109009,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8672376871109009,"y":0.8738738894462585},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.9360874891281128,"dir":"rtl","str":"۸-۳-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.8543543815612793,0.8672376871109009,0.8738738894462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8738738894462585},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.916364848613739,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.8543543815612793,0.8286938071250916,0.8738738894462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8051391839981079,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8051391839981079,"y":0.8738738894462585},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.9199122786521912,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7644539475440979,0.8543543815612793,0.8051391839981079,0.8738738894462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7601712942123413,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7601712942123413,"y":0.8738738894462585},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.9902375936508179,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7173447608947754,0.8543543815612793,0.7601712942123413,0.8738738894462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7044968008995056,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7044968008995056,"y":0.8738738894462585},{"x":0.6959314942359924,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.9843248724937439,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6959314942359924,0.8603603839874268,0.7044968008995056,0.8738738894462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8723723888397217},{"x":0.6445395946502686,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9957502484321594,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6445395946502686,0.8588588833808899,0.6895074844360352,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6359742879867554,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6359742879867554,"y":0.8723723888397217},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9952754378318787,"dir":"rtl","str":"رزق","boundary":[0.6081370711326599,0.8588588833808899,0.6359742879867554,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8723723888397217},{"x":0.5931477546691895,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.991186797618866,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5931477546691895,0.8588588833808899,0.6017130613327026,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.8588588833808899},{"x":0.5867237448692322,"y":0.8588588833808899},{"x":0.5867237448692322,"y":0.8723723888397217},{"x":0.5481798648834229,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9957918524742126,"dir":"rtl","str":"روزی","boundary":[0.5481798648834229,0.8588588833808899,0.5867237448692322,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.8588588833808899},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8588588833808899},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8723723888397217},{"x":0.5417559146881104,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9820881485939026,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5417559146881104,0.8588588833808899,0.5438972115516663,0.8723723888397217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.8018018007278442},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8738738894462585},{"x":0.5417559146881104,"y":0.8768768906593323}]},"confidence":0.9634760022163391,"dir":"ltr","boundary":[0.5367559146881103,0.7948018007278442,0.8743790435791016,0.8808738894462586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.8828828930854797},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8828828930854797},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8993993997573853},{"x":0.8158458471298218,"y":0.9009009003639221}]},"confidence":0.9029161334037781,"dir":"rtl","str":"۹-۳-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.8828828930854797,0.8693790435791016,0.8993993997573853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.8843843936920166},{"x":0.8308351039886475,"y":0.8828828930854797},{"x":0.8308351039886475,"y":0.9009009003639221},{"x":0.794432520866394,"y":0.9009009003639221}]},"confidence":0.9576002359390259,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.8843843936920166,0.8308351039886475,0.9009009003639221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.8843843936920166},{"x":0.802997887134552,"y":0.8828828930854797},{"x":0.802997887134552,"y":0.9009009003639221},{"x":0.7665953040122986,"y":0.9009009003639221}]},"confidence":0.9080861210823059,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7644539475440979,0.8843843936920166,0.802997887134552,0.9009009003639221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7601712942123413,"y":0.8843843936920166},{"x":0.762312650680542,"y":0.9009009003639221},{"x":0.700214147567749,"y":0.902402400970459}]},"confidence":0.9858050346374512,"dir":"rtl","str":"شخصیتی","boundary":[0.700214147567749,0.8858858942985535,0.762312650680542,0.9009009003639221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.8858858942985535},{"x":0.6959314942359924,"y":0.8858858942985535},{"x":0.6980727910995483,"y":0.902402400970459},{"x":0.6852248311042786,"y":0.9039039015769958}]},"confidence":0.9433440566062927,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6852248311042786,0.8858858942985535,0.6980727910995483,0.902402400970459]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.8858858942985535},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8828828930854797},{"x":0.8693790435791016,"y":0.9009009003639221},{"x":0.6852248311042786,"y":0.9039039015769958}]},"confidence":0.9378736615180969,"dir":"ltr","boundary":[0.6802248311042786,0.8788858942985535,0.8743790435791016,0.9079009003639221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.5030030012130737},{"x":0.1434689462184906,"y":0.5105105042457581},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5105105042457581},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.5848437547683716,"str":"3","boundary":[0.1434689462184906,0.5030030012130737,0.1370449662208557,0.5105105042457581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.5030030012130737},{"x":0.1434689462184906,"y":0.5105105042457581},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5105105042457581},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.5848437547683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1384689462184906,0.4960030012130737,0.14204496622085572,0.5175105042457581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.5300300121307373},{"x":0.1434689462184906,"y":0.5375375151634216},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5375375151634216},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.5225276947021484,"str":"3","boundary":[0.1434689462184906,0.5300300121307373,0.1370449662208557,0.5375375151634216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.5300300121307373},{"x":0.1434689462184906,"y":0.5375375151634216},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5375375151634216},{"x":0.1370449662208557,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.5225276947021484,"dir":"ltr","boundary":[0.1384689462184906,0.5230300121307373,0.14204496622085572,0.5445375151634216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.5840840935707092},{"x":0.1456102728843689,"y":0.5840840935707092},{"x":0.1456102728843689,"y":0.5915915966033936},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.781328558921814,"str":"V","boundary":[0.13490363955497742,0.5840840935707092,0.1456102728843689,0.5915915966033936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.5840840935707092},{"x":0.1456102728843689,"y":0.5840840935707092},{"x":0.1456102728843689,"y":0.5915915966033936},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.781328558921814,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.5770840935707092,0.1506102728843689,0.5985915966033936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.6126126050949097},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6126126050949097},{"x":0.1456102728843689,"y":0.620120108127594},{"x":0.13490363955497742,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.40786439180374146,"str":"۸","boundary":[0.13490363955497742,0.6126126050949097,0.1456102728843689,0.620120108127594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.6126126050949097},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6126126050949097},{"x":0.1456102728843689,"y":0.620120108127594},{"x":0.13490363955497742,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.40786439180374146,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.6056126050949097,0.1506102728843689,0.627120108127594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6651651859283447},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6651651859283447},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1370449662208557,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.7722064256668091,"str":"۱۱","boundary":[0.1370449662208557,0.6651651859283447,0.15203426778316498,0.6771771907806396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6651651859283447},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6651651859283447},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6771771907806396},{"x":0.1370449662208557,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.7722064256668091,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.6581651859283447,0.15703426778316498,0.6841771907806397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6936936974525452},{"x":0.15417559444904327,"y":0.6936936974525452},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7042042016983032},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.7705245018005371,"str":"۱۲","boundary":[0.1370449662208557,0.6936936974525452,0.15417559444904327,0.7042042016983032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6936936974525452},{"x":0.15417559444904327,"y":0.6936936974525452},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7042042016983032},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.7705245018005371,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.6866936974525452,0.15917559444904328,0.7112042016983032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.7207207083702087},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7207207083702087},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7312312126159668},{"x":0.13490363955497742,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.7457063794136047,"str":"۱۲","boundary":[0.13490363955497742,0.7207207083702087,0.15631692111492157,0.7312312126159668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.7207207083702087},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7207207083702087},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7312312126159668},{"x":0.13490363955497742,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.7457063794136047,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.7137207083702087,0.16131692111492157,0.7382312126159668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7477477192878723},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7477477192878723},{"x":0.15631692111492157,"y":0.759759783744812},{"x":0.1370449662208557,"y":0.759759783744812}]},"confidence":0.6424210071563721,"str":"۱۳","boundary":[0.1370449662208557,0.7477477192878723,0.15631692111492157,0.759759783744812]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7477477192878723},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7477477192878723},{"x":0.15631692111492157,"y":0.759759783744812},{"x":0.1370449662208557,"y":0.759759783744812}]},"confidence":0.6424210071563721,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.7407477192878723,0.16131692111492157,0.766759783744812],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7762762904167175},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7762762904167175},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7867867946624756},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.6243120431900024,"str":"۱۳","boundary":[0.1370449662208557,0.7762762904167175,0.15631692111492157,0.7867867946624756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7762762904167175},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7762762904167175},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7867867946624756},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.6243120431900024,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.7692762904167175,0.16131692111492157,0.7937867946624756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.8033033013343811},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8033033013343811},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8138138055801392},{"x":0.13490363955497742,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.948708176612854,"str":"۱۴","boundary":[0.13490363955497742,0.8033033013343811,0.15631692111492157,0.8138138055801392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.8033033013343811},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8033033013343811},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8138138055801392},{"x":0.13490363955497742,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.948708176612854,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.7963033013343811,0.16131692111492157,0.8208138055801392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8318318128585815},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8318318128585815},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8408408164978027},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9515964984893799,"str":"۱۵","boundary":[0.1370449662208557,0.8318318128585815,0.15203426778316498,0.8408408164978027]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8318318128585815},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8318318128585815},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8408408164978027},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9515964984893799,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.8248318128585815,0.15703426778316498,0.8478408164978027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8603603839874268},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8603603839874268},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8678678870201111},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.8621305227279663,"str":"۱۷","boundary":[0.1370449662208557,0.8603603839874268,0.15417559444904327,0.8678678870201111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8603603839874268},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8603603839874268},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8678678870201111},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.8621305227279663,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.8533603839874268,0.15917559444904328,0.8748678870201111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8873873949050903},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8873873949050903},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8963963985443115},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8963963985443115}]},"confidence":0.7447372078895569,"str":"۱۹","boundary":[0.1370449662208557,0.8873873949050903,0.15417559444904327,0.8963963985443115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8873873949050903},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8873873949050903},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8963963985443115},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8963963985443115}]},"confidence":0.7447372078895569,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.8803873949050903,0.15917559444904328,0.9033963985443115],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/pHXlIFQJTGnoFIzI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/YHenHEMZBuoCLrXF.jpg","blurred":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/kDRZGlRzDggODtcN.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00027816625172372037,0.00012250538729690575,0.9981001563092626,0.9986322764240586]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.09009008854627609},{"x":0.824411153793335,"y":0.09009008854627609},{"x":0.824411153793335,"y":0.10510510206222534},{"x":0.7987151741981506,"y":0.10510510206222534}]},"confidence":0.9910659193992615,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.7987151741981506,0.09009008854627609,0.824411153793335,0.10510510206222534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.09009008854627609},{"x":0.7880085706710815,"y":0.09009008854627609},{"x":0.7880085706710815,"y":0.10510510206222534},{"x":0.762312650680542,"y":0.10510510206222534}]},"confidence":0.9888398051261902,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.762312650680542,0.09009008854627609,0.7880085706710815,0.10510510206222534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.09009008854627609},{"x":0.7537473440170288,"y":0.09009008854627609},{"x":0.7537473440170288,"y":0.10510510206222534},{"x":0.7130621075630188,"y":0.10510510206222534}]},"confidence":0.9929512739181519,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.7130621075630188,0.09009008854627609,0.7537473440170288,0.10510510206222534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.09009008854627609},{"x":0.7044968008995056,"y":0.09009008854627609},{"x":0.7044968008995056,"y":0.10510510206222534},{"x":0.6531049013137817,"y":0.10510510206222534}]},"confidence":0.9916390180587769,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6531049013137817,0.09009008854627609,0.7044968008995056,0.10510510206222534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.12312312424182892},{"x":0.8715203404426575,"y":0.12312312424182892},{"x":0.8715203404426575,"y":0.1411411464214325},{"x":0.802997887134552,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9623779058456421,"dir":"rtl","str":"۱۰-۳-۱","boundary":[0.802997887134552,0.12312312424182892,0.8715203404426575,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.12312312424182892},{"x":0.824411153793335,"y":0.12312312424182892},{"x":0.824411153793335,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7815845608711243,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.8842545747756958,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7815845608711243,0.12312312424182892,0.824411153793335,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.12312312424182892},{"x":0.794432520866394,"y":0.12312312424182892},{"x":0.794432520866394,"y":0.1411411464214325},{"x":0.740899384021759,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.988308310508728,"dir":"rtl","str":"بازداشت","boundary":[0.740899384021759,0.12312312424182892,0.794432520866394,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.12312312424182892},{"x":0.7323340177536011,"y":0.12312312424182892},{"x":0.7323340177536011,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7259100675582886,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9849897623062134,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7259100675582886,0.12312312424182892,0.7323340177536011,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.12312312424182892},{"x":0.7194860577583313,"y":0.12312312424182892},{"x":0.7194860577583313,"y":0.1411411464214325},{"x":0.659528911113739,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9914417266845703,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.659528911113739,0.12312312424182892,0.7194860577583313,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6488222479820251,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6488222479820251,"y":0.1411411464214325},{"x":0.640256941318512,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9945758581161499,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.640256941318512,0.12312312424182892,0.6488222479820251,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6274089813232422,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6274089813232422,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6059957146644592,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9711618423461914,"dir":"rtl","str":"گناه","boundary":[0.6059957146644592,0.12312312424182892,0.6274089813232422,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6059957146644592,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6059957146644592,"y":0.1411411464214325},{"x":0.597430408000946,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.7603049278259277,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.597430408000946,0.12312312424182892,0.6059957146644592,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.15165165066719055},{"x":0.8650963306427002,"y":0.15165165066719055},{"x":0.8650963306427002,"y":0.16816817224025726},{"x":0.835117757320404,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":0.9612237811088562,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.835117757320404,0.15165165066719055,0.8650963306427002,0.16816817224025726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.15165165066719055},{"x":0.8415417671203613,"y":0.15165165066719055},{"x":0.8415417671203613,"y":0.16816817224025726},{"x":0.8201285004615784,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":0.9748526811599731,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8201285004615784,0.15165165066719055,0.8415417671203613,0.16816817224025726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.15165165066719055},{"x":0.8179871439933777,"y":0.1501501500606537},{"x":0.8179871439933777,"y":0.16816817224025726},{"x":0.7494646906852722,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":0.9928608536720276,"dir":"rtl","str":"کارکردهای","boundary":[0.7494646906852722,0.15165165066719055,0.8179871439933777,0.16816817224025726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.15165165066719055},{"x":0.7387580275535583,"y":0.15165165066719055},{"x":0.7387580275535583,"y":0.16816817224025726},{"x":0.700214147567749,"y":0.16966967284679413}]},"confidence":0.9930812120437622,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.700214147567749,0.15165165066719055,0.7387580275535583,0.16816817224025726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.15165165066719055},{"x":0.6895074844360352,"y":0.15165165066719055},{"x":0.6895074844360352,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6766595244407654,"y":0.16966967284679413}]},"confidence":0.9939411878585815,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6766595244407654,0.15165165066719055,0.6895074844360352,0.16966967284679413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.15165165066719055},{"x":0.6638115644454956,"y":0.15165165066719055},{"x":0.6638115644454956,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6316916346549988,"y":0.16966967284679413}]},"confidence":0.9713417291641235,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6316916346549988,0.15165165066719055,0.6638115644454956,0.16966967284679413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.15165165066719055},{"x":0.6274089813232422,"y":0.15165165066719055},{"x":0.6274089813232422,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5738757848739624,"y":0.16966967284679413}]},"confidence":0.6838359236717224,"dir":"rtl","str":"...........","boundary":[0.5738757848739624,0.15165165066719055,0.6274089813232422,0.16966967284679413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.08858858793973923},{"x":0.8715203404426575,"y":0.09009008854627609},{"x":0.8715203404426575,"y":0.16966967284679413},{"x":0.5738757848739624,"y":0.16966967284679413}]},"confidence":0.9402310848236084,"dir":"ltr","boundary":[0.5688757848739624,0.08158858793973922,0.8765203404426575,0.17666967284679413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8608136773109436,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8608136773109436,"y":0.19069069623947144},{"x":0.824411153793335,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9780546426773071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.824411153793335,0.18168167769908905,0.8608136773109436,0.19069069623947144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.18318317830562592},{"x":0.8222697973251343,"y":0.18318317830562592},{"x":0.8222697973251343,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8201285004615784,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.8694982528686523,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8201285004615784,0.18318317830562592,0.8222697973251343,0.1921921968460083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8608136773109436,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8608136773109436,"y":0.19069069623947144},{"x":0.8201285004615784,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.9599618911743164,"dir":"ltr","boundary":[0.8151285004615784,0.17468167769908904,0.8658136773109436,0.19769069623947144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.20270270109176636},{"x":0.8715203404426575,"y":0.20270270109176636},{"x":0.8715203404426575,"y":0.2222222238779068},{"x":0.8158458471298218,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9258026480674744,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.20270270109176636,0.8715203404426575,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.20420420169830322},{"x":0.8308351039886475,"y":0.20270270109176636},{"x":0.8308351039886475,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.855803370475769,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.20420420169830322,0.8308351039886475,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.20420420169830322},{"x":0.802997887134552,"y":0.20270270109176636},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7773019075393677,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9934418797492981,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.7773019075393677,0.20420420169830322,0.8051391839981079,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7665953040122986,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7665953040122986,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.966500461101532,"dir":"rtl","str":"بقا","boundary":[0.7494646906852722,0.20420420169830322,0.7665953040122986,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7451820373535156,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7387580275535583,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9791596531867981,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7387580275535583,0.20420420169830322,0.7451820373535156,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7323340177536011,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7323340177536011,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6745182275772095,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.9637601375579834,"dir":"rtl","str":"استحکام","boundary":[0.6745182275772095,0.20420420169830322,0.7323340177536011,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.2057057023048401},{"x":0.6616702079772949,"y":0.20420420169830322},{"x":0.6616702079772949,"y":0.22372372448444366},{"x":0.6167023777961731,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.9451189041137695,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6167023777961731,0.2057057023048401,0.6616702079772949,0.22372372448444366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8715203404426575,"y":0.20270270109176636},{"x":0.8715203404426575,"y":0.22072072327136993},{"x":0.6167023777961731,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.9535499811172485,"dir":"ltr","boundary":[0.6117023777961731,0.19870570230484008,0.8765203404426575,0.22772072327136994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8715203404426575,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8715203404426575,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8158458471298218,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9679172039031982,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.23423422873020172,0.8715203404426575,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8308351039886475,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8308351039886475,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9684426784515381,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.23423422873020172,0.8308351039886475,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8051391839981079,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9871472120285034,"dir":"rtl","str":"اثربخشی","boundary":[0.7494646906852722,0.23423422873020172,0.8051391839981079,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.23423422873020172},{"x":0.7430406808853149,"y":0.23423422873020172},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7237687110900879,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9918363094329834,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7237687110900879,0.23423422873020172,0.7430406808853149,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.23423422873020172},{"x":0.7152034044265747,"y":0.23423422873020172},{"x":0.7152034044265747,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6959314942359924,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9960718154907227,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6959314942359924,0.23423422873020172,0.7152034044265747,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.23423422873020172},{"x":0.6916488409042358,"y":0.23423422873020172},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2522522509098053},{"x":0.659528911113739,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.986905574798584,"dir":"rtl","str":"آمدی","boundary":[0.659528911113739,0.23423422873020172,0.6916488409042358,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.23423422873020172},{"x":0.640256941318512,"y":0.23423422873020172},{"x":0.640256941318512,"y":0.2522522509098053},{"x":0.597430408000946,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9969476461410522,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.597430408000946,0.23423422873020172,0.640256941318512,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.23423422873020172},{"x":0.5952890515327454,"y":0.23423422873020172},{"x":0.5952890515327454,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5910063982009888,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9782031178474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5910063982009888,0.23423422873020172,0.5952890515327454,0.2522522509098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8715203404426575,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8715203404426575,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5910063982009888,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9864802360534668,"dir":"ltr","boundary":[0.5860063982009888,0.22723422873020171,0.8765203404426575,0.2592522509098053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.2597597539424896},{"x":0.8693790435791016,"y":0.25825825333595276},{"x":0.8693790435791016,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8158458471298218,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9653473496437073,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.2597597539424896,0.8693790435791016,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.2597597539424896},{"x":0.8286938071250916,"y":0.2597597539424896},{"x":0.8286938071250916,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9415210485458374,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7922912240028381,0.2597597539424896,0.8286938071250916,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.2597597539424896},{"x":0.8051391839981079,"y":0.25825825333595276},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7473233342170715,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9829384088516235,"dir":"rtl","str":"شکوفایی","boundary":[0.7473233342170715,0.2597597539424896,0.8051391839981079,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.2597597539424896},{"x":0.7387580275535583,"y":0.2597597539424896},{"x":0.7387580275535583,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6702355742454529,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9947817921638489,"dir":"rtl","str":"استعدادها","boundary":[0.6702355742454529,0.2597597539424896,0.7387580275535583,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6659528613090515,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6659528613090515,"y":0.27927929162979126},{"x":0.659528911113739,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.993000864982605,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.659528911113739,0.2597597539424896,0.6659528613090515,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6552462577819824,"y":0.2597597539424896},{"x":0.6552462577819824,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6059957146644592,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9922129511833191,"dir":"rtl","str":"بالندگی","boundary":[0.6059957146644592,0.2597597539424896,0.6552462577819824,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5952890515327454,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5952890515327454,"y":0.27927929162979126},{"x":0.5503212213516235,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9928027391433716,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.5503212213516235,0.2597597539424896,0.5952890515327454,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5353319048881531,"y":0.2597597539424896},{"x":0.5353319048881531,"y":0.27927929162979126},{"x":0.4903640151023865,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9961531758308411,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.4903640151023865,0.2597597539424896,0.5353319048881531,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4903640151023865,"y":0.2597597539424896},{"x":0.4903640151023865,"y":0.2807807922363281},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2807807922363281}]},"confidence":0.943063497543335,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4817987084388733,0.2597597539424896,0.4903640151023865,0.2807807922363281]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.2597597539424896},{"x":0.8693790435791016,"y":0.25825825333595276},{"x":0.8693790435791016,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2807807922363281}]},"confidence":0.9855356216430664,"dir":"ltr","boundary":[0.4767987084388733,0.2527597539424896,0.8743790435791016,0.2847777910232544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8693790435791016,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8693790435791016,"y":0.30480480194091797},{"x":0.8158458471298218,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9590921998023987,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.2897897958755493,0.8693790435791016,0.30480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8308351039886475,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8308351039886475,"y":0.30630630254745483},{"x":0.794432520866394,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9708696603775024,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.2897897958755493,0.8308351039886475,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8051391839981079,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7730192542076111,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9945070743560791,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7730192542076111,0.2897897958755493,0.8051391839981079,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7644539475440979,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7644539475440979,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7344753742218018,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9941674470901489,"dir":"rtl","str":"نشاط","boundary":[0.7344753742218018,0.2897897958755493,0.7644539475440979,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7237687110900879,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7237687110900879,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7173447608947754,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9921103119850159,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7173447608947754,0.2897897958755493,0.7237687110900879,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7066380977630615,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7066380977630615,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6616702079772949,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9925637245178223,"dir":"rtl","str":"شادمانی","boundary":[0.6616702079772949,0.2897897958755493,0.7066380977630615,0.30630630254745483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.2912912964820862},{"x":0.659528911113739,"y":0.2912912964820862},{"x":0.659528911113739,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6509636044502258,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9796072244644165,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6509636044502258,0.2912912964820862,0.659528911113739,0.30630630254745483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8693790435791016,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8693790435791016,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6509636044502258,"y":0.30630630254745483}]},"confidence":0.9847999811172485,"dir":"ltr","boundary":[0.6459636044502258,0.2827897958755493,0.8743790435791016,0.31330630254745484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8693790435791016,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8693790435791016,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8158458471298218,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9481631517410278,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۱","boundary":[0.8158458471298218,0.3168168067932129,0.8693790435791016,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3333333432674408},{"x":0.794432520866394,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9739283919334412,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.3168168067932129,0.8308351039886475,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7687366008758545,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9954531192779541,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.7687366008758545,0.3168168067932129,0.8051391839981079,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7537473440170288,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7537473440170288,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7280513644218445,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9954559206962585,"dir":"rtl","str":"رزق","boundary":[0.7280513644218445,0.31831830739974976,0.7537473440170288,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7152034044265747,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7152034044265747,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7109207510948181,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9961283802986145,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109207510948181,0.31831830739974976,0.7152034044265747,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7023554444313049,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7023554444313049,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6638115644454956,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9955862760543823,"dir":"rtl","str":"روزی","boundary":[0.6638115644454956,0.31831830739974976,0.7023554444313049,0.33483484387397766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.31831830739974976},{"x":0.6638115644454956,"y":0.31831830739974976},{"x":0.6638115644454956,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6509636044502258,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9649967551231384,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6509636044502258,0.31831830739974976,0.6638115644454956,0.33483484387397766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8693790435791016,"y":0.315315306186676},{"x":0.8693790435791016,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6509636044502258,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9810135364532471,"dir":"ltr","boundary":[0.6459636044502258,0.3098168067932129,0.8743790435791016,0.3403333432674408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7152034044265747,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7152034044265747,"y":0.33183184266090393},{"x":0.7066380977630615,"y":0.33183184266090393}]},"confidence":0.9293707013130188,"str":"و","boundary":[0.7066380977630615,0.3243243098258972,0.7152034044265747,0.33183184266090393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7152034044265747,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7152034044265747,"y":0.33183184266090393},{"x":0.7066380977630615,"y":0.33183184266090393}]},"confidence":0.9293707013130188,"dir":"ltr","boundary":[0.7016380977630615,0.3173243098258972,0.7202034044265747,0.33883184266090394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8693790435791016,"y":0.342342346906662},{"x":0.8693790435791016,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8158458471298218,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9626330733299255,"dir":"rtl","str":"۶-۴-۱","boundary":[0.8137044906616211,0.34384384751319885,0.8693790435791016,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8308351039886475,"y":0.34384384751319885},{"x":0.8308351039886475,"y":0.36036035418510437},{"x":0.794432520866394,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9551737904548645,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.34384384751319885,0.8308351039886475,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.34384384751319885},{"x":0.802997887134552,"y":0.342342346906662},{"x":0.8051391839981079,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7387580275535583,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9747924208641052,"dir":"rtl","str":"ساماندهی","boundary":[0.7387580275535583,0.34384384751319885,0.8051391839981079,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.3453453481197357},{"x":0.7301927208900452,"y":0.34384384751319885},{"x":0.7301927208900452,"y":0.36186185479164124},{"x":0.6916488409042358,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9937190413475037,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.6895074844360352,0.3453453481197357,0.7301927208900452,0.36186185479164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.3453453481197357},{"x":0.6723768711090088,"y":0.3453453481197357},{"x":0.6745182275772095,"y":0.36186185479164124},{"x":0.6445395946502686,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9728193283081055,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.6423982977867126,0.3453453481197357,0.6745182275772095,0.36186185479164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.3453453481197357},{"x":0.640256941318512,"y":0.3453453481197357},{"x":0.640256941318512,"y":0.3633633553981781},{"x":0.6316916346549988,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9452608823776245,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6316916346549988,0.3453453481197357,0.640256941318512,0.3633633553981781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.3453453481197357},{"x":0.8693790435791016,"y":0.342342346906662},{"x":0.8693790435791016,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6316916346549988,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9738255143165588,"dir":"ltr","boundary":[0.6266916346549988,0.3383453481197357,0.8743790435791016,0.3673603541851044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8629550337791443,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8629550337791443,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8800953030586243,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.8308351039886475,0.3723723590373993,0.8629550337791443,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8265524506568909,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.6020313501358032,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8265524506568909,0.3723723590373993,0.8308351039886475,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8222697973251343,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8222697973251343,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7537473440170288,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.7216722965240479,"dir":"rtl","str":".............","boundary":[0.7537473440170288,0.3723723590373993,0.8222697973251343,0.3888888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8629550337791443,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8629550337791443,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7537473440170288,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.7570657134056091,"dir":"ltr","boundary":[0.7487473440170288,0.3653723590373993,0.8679550337791443,0.3958888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.402402400970459},{"x":0.8629550337791443,"y":0.40390390157699585},{"x":0.8629550337791443,"y":0.41741740703582764},{"x":0.8179871439933777,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9821519255638123,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.8179871439933777,0.402402400970459,0.8629550337791443,0.41741740703582764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.402402400970459},{"x":0.8158458471298218,"y":0.402402400970459},{"x":0.8158458471298218,"y":0.41591590642929077},{"x":0.802997887134552,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9785972833633423,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8051391839981079,0.402402400970459,0.8158458471298218,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.402402400970459},{"x":0.802997887134552,"y":0.402402400970459},{"x":0.802997887134552,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9399477243423462,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7987151741981506,0.402402400970459,0.802997887134552,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.402402400970459},{"x":0.7987151741981506,"y":0.402402400970459},{"x":0.7965738773345947,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7922912240028381,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.7728607654571533,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7922912240028381,0.402402400970459,0.7965738773345947,0.4144144058227539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.402402400970459},{"x":0.8629550337791443,"y":0.40390390157699585},{"x":0.8629550337791443,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7922912240028381,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9301635026931763,"dir":"ltr","boundary":[0.7872912240028381,0.395402400970459,0.8679550337791443,0.42441740703582764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8629550337791443,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8222697973251343,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9836922883987427,"dir":"rtl","str":"منابعی","boundary":[0.8222697973251343,0.42942944169044495,0.8629550337791443,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8158458471298218,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8158458471298218,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9942070245742798,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7858672142028809,0.42942944169044495,0.8158458471298218,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.42942944169044495},{"x":0.7794432640075684,"y":0.42942944169044495},{"x":0.7794432640075684,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9949615001678467,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7387580275535583,0.42942944169044495,0.7794432640075684,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.42942944169044495},{"x":0.7323340177536011,"y":0.42942944169044495},{"x":0.7323340177536011,"y":0.44294294714927673},{"x":0.7023554444313049,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":0.99383944272995,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.7023554444313049,0.42942944169044495,0.7323340177536011,0.44294294714927673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.42942944169044495},{"x":0.700214147567749,"y":0.42942944169044495},{"x":0.700214147567749,"y":0.44294294714927673},{"x":0.6937901377677917,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":0.9642565250396729,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6937901377677917,0.42942944169044495,0.700214147567749,0.44294294714927673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8629550337791443,"y":0.42942944169044495},{"x":0.8629550337791443,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6937901377677917,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9901002049446106,"dir":"ltr","boundary":[0.6887901377677917,0.42242944169044494,0.8679550337791443,0.4514444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6723768711090088,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6723768711090088,"y":0.4909909963607788},{"x":0.6359742879867554,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9837486147880554,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6359742879867554,0.47597599029541016,0.6723768711090088,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6274089813232422,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6274089813232422,"y":0.4909909963607788},{"x":0.5952890515327454,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9932277798652649,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5952890515327454,0.47597599029541016,0.6274089813232422,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5931477546691895,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5931477546691895,"y":0.4909909963607788},{"x":0.5910063982009888,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.964293360710144,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5910063982009888,0.47597599029541016,0.5931477546691895,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5824410915374756,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5824410915374756,"y":0.4909909963607788},{"x":0.5203425884246826,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.989741325378418,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.5203425884246826,0.47597599029541016,0.5824410915374756,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5139186382293701,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5139186382293701,"y":0.4909909963607788},{"x":0.5053533315658569,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9884839057922363,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5053533315658569,0.47597599029541016,0.5139186382293701,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.47597599029541016},{"x":0.49678799510002136,"y":0.47597599029541016},{"x":0.49678799510002136,"y":0.4909909963607788},{"x":0.45610278844833374,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9941460490226746,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.45610278844833374,0.47597599029541016,0.49678799510002136,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.47597599029541016},{"x":0.44753748178482056,"y":0.47597599029541016},{"x":0.44753748178482056,"y":0.4909909963607788},{"x":0.39828693866729736,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9934214353561401,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.39828693866729736,0.47597599029541016,0.44753748178482056,0.4909909963607788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.47597599029541016},{"x":0.3897216320037842,"y":0.47597599029541016},{"x":0.3897216320037842,"y":0.4909909963607788},{"x":0.3276231288909912,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9928017854690552,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.3276231288909912,0.47597599029541016,0.3897216320037842,0.4909909963607788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6723768711090088,"y":0.47597599029541016},{"x":0.6723768711090088,"y":0.4909909963607788},{"x":0.3276231288909912,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9906324148178101,"dir":"ltr","boundary":[0.3226231288909912,0.46897599029541015,0.6773768711090088,0.4979909963607788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8629550337791443,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5195195078849792},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9891736507415771,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.8286938071250916,0.49849849939346313,0.8629550337791443,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8222697973251343,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8222697973251343,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9957612752914429,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7987151741981506,0.49849849939346313,0.8222697973251343,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.49849849939346313},{"x":0.794432520866394,"y":0.49849849939346313},{"x":0.794432520866394,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9757069945335388,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7922912240028381,0.49849849939346313,0.794432520866394,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7880085706710815,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7880085706710815,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9860662221908569,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.7259100675582886,0.49849849939346313,0.7880085706710815,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.49849849939346313},{"x":0.721627414226532,"y":0.49849849939346313},{"x":0.721627414226532,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9930934906005859,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7130621075630188,0.49849849939346313,0.721627414226532,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7066380977630615,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5195195078849792},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9932646751403809,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.6745182275772095,0.49849849939346313,0.7066380977630615,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.49849849939346313},{"x":0.6680942177772522,"y":0.49849849939346313},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5195195078849792},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9922924041748047,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6231263279914856,0.49849849939346313,0.6680942177772522,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.49849849939346313},{"x":0.618843674659729,"y":0.49849849939346313},{"x":0.618843674659729,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5717344880104065,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9948867559432983,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5717344880104065,0.49849849939346313,0.618843674659729,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.49849849939346313},{"x":0.5695931315422058,"y":0.49849849939346313},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5195195078849792},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9497675895690918,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5653104782104492,0.49849849939346313,0.5695931315422058,0.5195195078849792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5210210084915161},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.9900550842285156,"dir":"ltr","boundary":[0.5603104782104492,0.49149849939346313,0.8679550337791443,0.5280210084915161],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5390390157699585}]},"confidence":0.9817951917648315,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.8265524506568909,0.5300300121307373,0.8629550337791443,0.5390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5390390157699585}]},"confidence":0.9032275676727295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8094218373298645,0.5300300121307373,0.8179871439933777,0.5390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5390390157699585}]},"confidence":0.6583659052848816,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.8051391839981079,0.5300300121307373,0.8115631937980652,0.5390390157699585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5300300121307373},{"x":0.8629550337791443,"y":0.5390390157699585},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5390390157699585}]},"confidence":0.8911169171333313,"dir":"ltr","boundary":[0.8001391839981079,0.5230300121307373,0.8679550337791443,0.5460390157699585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8608136773109436,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8629550337791443,"y":0.56456458568573},{"x":0.824411153793335,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9814993143081665,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.824411153793335,0.5570570826530457,0.8629550337791443,0.56456458568573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8222697973251343,"y":0.5570570826530457},{"x":0.824411153793335,"y":0.5660660862922668},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9231753349304199,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8179871439933777,0.5570570826530457,0.824411153793335,0.5660660862922668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8608136773109436,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8629550337791443,"y":0.56456458568573},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.9717786908149719,"dir":"ltr","boundary":[0.8129871439933777,0.5500570826530456,0.8679550337791443,0.57156458568573],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.5795795917510986},{"x":0.8650963306427002,"y":0.5780780911445618},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5945945978164673},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9407311081886292,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.8329764604568481,0.5795795917510986,0.8672376871109009,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.5795795917510986},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5780780911445618},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5945945978164673},{"x":0.824411153793335,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9522581100463867,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8222697973251343,0.5795795917510986,0.8436830639839172,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.5795795917510986},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5780780911445618},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9951382875442505,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.7644539475440979,0.5795795917510986,0.8265524506568909,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.5795795917510986},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5795795917510986},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5960960984230042}]},"confidence":0.9943507313728333,"dir":"rtl","str":"مادی","boundary":[0.7259100675582886,0.5795795917510986,0.7580299973487854,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.5795795917510986},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5795795917510986},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5960960984230042}]},"confidence":0.995905876159668,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109207510948181,0.5795795917510986,0.7173447608947754,0.5960960984230042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.5810810923576355},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5795795917510986},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5960960984230042},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5960960984230042}]},"confidence":0.988223671913147,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6488222479820251,0.5810810923576355,0.7023554444313049,0.5960960984230042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.5810810923576355},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5810810923576355},{"x":0.6488222479820251,"y":0.597597599029541},{"x":0.638115644454956,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9783134460449219,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6359742879867554,0.5810810923576355,0.6488222479820251,0.597597599029541]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.5795795917510986},{"x":0.8650963306427002,"y":0.5765765905380249},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5945945978164673},{"x":0.638115644454956,"y":0.597597599029541}]},"confidence":0.9830325841903687,"dir":"ltr","boundary":[0.6309742879867554,0.5725795917510986,0.8722376871109009,0.6015945978164673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8672376871109009,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8672376871109009,"y":0.6261261105537415},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9108880162239075,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.8372591137886047,0.6066066026687622,0.8672376871109009,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6261261105537415},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.8305762410163879,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8201285004615784,0.6066066026687622,0.8436830639839172,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.6066066026687622},{"x":0.824411153793335,"y":0.6066066026687622},{"x":0.824411153793335,"y":0.6261261105537415},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9901625514030457,"dir":"rtl","str":"آداب","boundary":[0.7965738773345947,0.6066066026687622,0.824411153793335,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6261261105537415},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9882512092590332,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7730192542076111,0.6066066026687622,0.7794432640075684,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6261261105537415},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9917272329330444,"dir":"rtl","str":"رسوم","boundary":[0.7280513644218445,0.6066066026687622,0.7665953040122986,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6261261105537415},{"x":0.7044968008995056,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9981696605682373,"dir":"rtl","str":"غلط","boundary":[0.7044968008995056,0.6066066026687622,0.7237687110900879,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.6066066026687622},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6066066026687622},{"x":0.6895074844360352,"y":0.6261261105537415},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9912661910057068,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6830835342407227,0.6066066026687622,0.6895074844360352,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.6066066026687622},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6066066026687622},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6261261105537415},{"x":0.6423982977867126,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9884820580482483,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6423982977867126,0.6066066026687622,0.6766595244407654,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.6066066026687622},{"x":0.638115644454956,"y":0.6066066026687622},{"x":0.638115644454956,"y":0.6261261105537415},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9792987704277039,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6295503377914429,0.6066066026687622,0.638115644454956,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.6066066026687622},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6066066026687622},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6261261105537415},{"x":0.597430408000946,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9708410501480103,"dir":"rtl","str":"پاگیر","boundary":[0.597430408000946,0.6066066026687622,0.6274089813232422,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.6066066026687622},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6066066026687622},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6261261105537415},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9152950644493103,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5910063982009888,0.6066066026687622,0.5952890515327454,0.6261261105537415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8672376871109009,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8672376871109009,"y":0.6261261105537415},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9695952534675598,"dir":"ltr","boundary":[0.5860063982009888,0.5996066026687622,0.8722376871109009,0.6331261105537415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8650963306427002,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8672376871109009,"y":0.6501501798629761},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.8321200013160706,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.8372591137886047,0.6351351141929626,0.8672376871109009,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.6366366147994995},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6501501798629761},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6516516804695129}]},"confidence":0.9467397332191467,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8179871439933777,0.6366366147994995,0.8415417671203613,0.6501501798629761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6366366147994995},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7858672142028809,"y":0.6531531810760498}]},"confidence":0.9956969022750854,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.783725917339325,0.6381381154060364,0.8265524506568909,0.6516516804695129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6531531810760498},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.9945825338363647,"dir":"rtl","str":"همسر","boundary":[0.7344753742218018,0.6396396160125732,0.7708779573440552,0.6531531810760498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6546546816825867},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.9440121650695801,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7259100675582886,0.6396396160125732,0.7344753742218018,0.6546546816825867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.6651651859283447},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6651651859283447},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.951671838760376,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.8372591137886047,0.6651651859283447,0.8693790435791016,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.6651651859283447},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6651651859283447},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8179871439933777,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9555147886276245,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8179871439933777,0.6651651859283447,0.8415417671203613,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.6636636853218079},{"x":0.824411153793335,"y":0.6651651859283447},{"x":0.824411153793335,"y":0.6816816926002502},{"x":0.783725917339325,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9902878999710083,"dir":"rtl","str":"دوستی","boundary":[0.783725917339325,0.6636636853218079,0.824411153793335,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.6636636853218079},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6636636853218079},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9980154037475586,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7665953040122986,0.6636636853218079,0.7730192542076111,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.6636636853218079},{"x":0.762312650680542,"y":0.6636636853218079},{"x":0.762312650680542,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7259100675582886,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9939553141593933,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7259100675582886,0.6636636853218079,0.762312650680542,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.6636636853218079},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6636636853218079},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9946306943893433,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7109207510948181,0.6636636853218079,0.7173447608947754,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.6636636853218079},{"x":0.700214147567749,"y":0.6636636853218079},{"x":0.700214147567749,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6816816926002502}]},"confidence":0.9949144124984741,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.6788008809089661,0.6636636853218079,0.700214147567749,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.6636636853218079},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6636636853218079},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6209850311279297,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9931412935256958,"dir":"rtl","str":"مخالف","boundary":[0.6209850311279297,0.6636636853218079,0.6638115644454956,0.6816816926002502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.6636636853218079},{"x":0.6145610213279724,"y":0.6636636853218079},{"x":0.6145610213279724,"y":0.6801801919937134},{"x":0.599571704864502,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.9664895534515381,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.599571704864502,0.6636636853218079,0.6145610213279724,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8693790435791016,"y":0.7132132053375244},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7132132053375244}]},"confidence":0.9632648229598999,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۲","boundary":[0.8158458471298218,0.6921921968460083,0.8693790435791016,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6921921968460083},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7117117047309875}]},"confidence":0.9693630337715149,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7965738773345947,0.6921921968460083,0.8308351039886475,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.6921921968460083},{"x":0.802997887134552,"y":0.6921921968460083},{"x":0.802997887134552,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7117117047309875}]},"confidence":0.9951534271240234,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7751606106758118,0.6921921968460083,0.802997887134552,0.7132132053375244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7301927208900452,"y":0.7117117047309875}]},"confidence":0.9964970946311951,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7323340177536011,0.6921921968460083,0.7665953040122986,0.7117117047309875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7259100675582886,"y":0.6921921968460083},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7117117047309875}]},"confidence":0.9959943294525146,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.721627414226532,0.6921921968460083,0.7259100675582886,0.7117117047309875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.6906906962394714},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6906906962394714},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7117117047309875}]},"confidence":0.9945823550224304,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.6873661875724792,0.6906906962394714,0.7066380977630615,0.7117117047309875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7117117047309875},{"x":0.6295503377914429,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9939960241317749,"dir":"rtl","str":"مخالف","boundary":[0.6295503377914429,0.6906906962394714,0.6702355742454529,0.7117117047309875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6906906962394714},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9773649573326111,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6081370711326599,0.6906906962394714,0.6231263279914856,0.7102102041244507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.6366366147994995},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6351351141929626},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7132132053375244},{"x":0.599571704864502,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.9795162081718445,"dir":"ltr","boundary":[0.592430408000946,0.6296366147994995,0.8765203404426575,0.7202132053375244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.717717707157135},{"x":0.8736616969108582,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8758029937744141,"y":0.7357357144355774},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9181399345397949,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۳-۲","boundary":[0.7965738773345947,0.717717707157135,0.8758029937744141,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.7192192077636719},{"x":0.8179871439933777,"y":0.717717707157135},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9579866528511047,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7644539475440979,0.7192192077636719,0.8201285004615784,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.7192192077636719},{"x":0.7880085706710815,"y":0.717717707157135},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9950059056282043,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7494646906852722,0.7192192077636719,0.7880085706710815,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7192192077636719},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7387387156486511},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9972275495529175,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7366167306900024,0.7207207083702087,0.7473233342170715,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7192192077636719},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7387387156486511},{"x":0.6916488409042358,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.9964282512664795,"dir":"rtl","str":"محارم","boundary":[0.6916488409042358,0.7207207083702087,0.7366167306900024,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6895074844360352,"y":0.740240216255188},{"x":0.680942177772522,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.9562869668006897,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680942177772522,0.7222222089767456,0.6895074844360352,0.740240216255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8736616969108582,"y":0.7447447180747986},{"x":0.8736616969108582,"y":0.7612612843513489},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9435427784919739,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۳-۲","boundary":[0.7965738773345947,0.7462462186813354,0.8736616969108582,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7462462186813354},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7612612843513489},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9464714527130127,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7644539475440979,0.7462462186813354,0.8179871439933777,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.8692631721496582,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7516059875488281,0.7462462186813354,0.7880085706710815,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7627627849578857},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9900214076042175,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7130621075630188,0.7462462186813354,0.7430406808853149,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.7477477192878723},{"x":0.700214147567749,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7627627849578857},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9911306500434875,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6852248311042786,0.7477477192878723,0.7023554444313049,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7642642855644226},{"x":0.659528911113739,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9961395263671875,"dir":"rtl","str":"زن","boundary":[0.659528911113739,0.7477477192878723,0.6788008809089661,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7642642855644226},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9923954010009766,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6445395946502686,0.7477477192878723,0.6509636044502258,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7642642855644226},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9952383637428284,"dir":"rtl","str":"مرد","boundary":[0.6167023777961731,0.7492492198944092,0.6359742879867554,0.7642642855644226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7642642855644226},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7642642855644226}]},"confidence":0.9800593256950378,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6102783679962158,0.7492492198944092,0.6167023777961731,0.7642642855644226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8736616969108582,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8758029937744141,"y":0.7612612843513489},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7657657861709595}]},"confidence":0.9598831534385681,"dir":"ltr","boundary":[0.6052783679962158,0.7152222089767456,0.8808029937744141,0.7682612843513489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7965738773345947,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9458069205284119,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۳-۲","boundary":[0.7965738773345947,0.7732732892036438,0.8715203404426575,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9488099813461304,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7665953040122986,0.7732732892036438,0.8201285004615784,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.8878921866416931,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7494646906852722,0.7732732892036438,0.7858672142028809,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7732732892036438},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7912912964820862},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.9878734350204468,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.7130621075630188,0.7747747898101807,0.7473233342170715,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7747747898101807},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.9918237924575806,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6980727910995483,0.7747747898101807,0.7044968008995056,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.9949741959571838,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.6552462577819824,0.7747747898101807,0.6852248311042786,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7747747898101807},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.9469190835952759,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.640256941318512,0.7747747898101807,0.6552462577819824,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.7747747898101807},{"x":0.638115644454956,"y":0.7747747898101807},{"x":0.638115644454956,"y":0.792792797088623},{"x":0.6252676844596863,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.8262178301811218,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6252676844596863,0.7747747898101807,0.638115644454956,0.792792797088623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.7747747898101807},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6252676844596863,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.937208354473114,"dir":"ltr","boundary":[0.6202676844596863,0.7677747898101807,0.8765203404426575,0.7967897958755493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8758029937744141,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8758029937744141,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.945792555809021,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۳-۲","boundary":[0.794432520866394,0.7987987995147705,0.8758029937744141,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8201285004615784,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9716009497642517,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7644539475440979,0.7987987995147705,0.8201285004615784,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7516059875488281,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.8813091516494751,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7516059875488281,0.7987987995147705,0.7858672142028809,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.8003003001213074},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7451820373535156,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7044968008995056,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9940760135650635,"dir":"rtl","str":"دوستی","boundary":[0.7044968008995056,0.8003003001213074,0.7451820373535156,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6916488409042358,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6937901377677917,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6873661875724792,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9975808262825012,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6852248311042786,0.8003003001213074,0.6937901377677917,0.8183183073997498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8198198080062866},{"x":0.640256941318512,"y":0.8198198080062866}]},"confidence":0.9883898496627808,"dir":"rtl","str":"عاطفی","boundary":[0.638115644454956,0.8003003001213074,0.6788008809089661,0.8198198080062866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8198198080062866},{"x":0.6124197244644165,"y":0.8198198080062866}]},"confidence":0.9911783337593079,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6124197244644165,0.8003003001213074,0.6295503377914429,0.8198198080062866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6059957146644592,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6059957146644592,"y":0.8198198080062866},{"x":0.5717344880104065,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9959660768508911,"dir":"rtl","str":"دختر","boundary":[0.5695931315422058,0.8018018007278442,0.6059957146644592,0.8198198080062866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5631691813468933,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5631691813468933,"y":0.8213213086128235},{"x":0.556745171546936,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9921395778656006,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556745171546936,0.8018018007278442,0.5631691813468933,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5503212213516235,"y":0.8018018007278442},{"x":0.5503212213516235,"y":0.8213213086128235},{"x":0.5267665982246399,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9953166842460632,"dir":"rtl","str":"پسر","boundary":[0.5246252417564392,0.8018018007278442,0.5503212213516235,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.8033033013343811},{"x":0.5246252417564392,"y":0.8033033013343811},{"x":0.5246252417564392,"y":0.8213213086128235},{"x":0.516059935092926,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9579518437385559,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.516059935092926,0.8033033013343811,0.5246252417564392,0.8213213086128235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8758029937744141,"y":0.7957957983016968},{"x":0.8758029937744141,"y":0.8168168067932129},{"x":0.516059935092926,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9667235016822815,"dir":"ltr","boundary":[0.511059935092926,0.7933003001213074,0.8808029937744141,0.8238168067932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.827327311038971},{"x":0.8822270035743713,"y":0.827327311038971},{"x":0.8822270035743713,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9621173143386841,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۳-۱-۳-۲","boundary":[0.7580299973487854,0.827327311038971,0.8822270035743713,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.827327311038971},{"x":0.7965738773345947,"y":0.827327311038971},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7130621075630188,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9525591731071472,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7130621075630188,0.827327311038971,0.7965738773345947,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.827327311038971},{"x":0.7473233342170715,"y":0.827327311038971},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8483483195304871},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9932456016540527,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.7109207510948181,0.827327311038971,0.7473233342170715,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.827327311038971},{"x":0.7044968008995056,"y":0.827327311038971},{"x":0.7044968008995056,"y":0.8483483195304871},{"x":0.6616702079772949,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.995794415473938,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.6616702079772949,0.827327311038971,0.7044968008995056,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.827327311038971},{"x":0.659528911113739,"y":0.827327311038971},{"x":0.659528911113739,"y":0.8483483195304871},{"x":0.6316916346549988,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9953578114509583,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6316916346549988,0.827327311038971,0.659528911113739,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.827327311038971},{"x":0.618843674659729,"y":0.827327311038971},{"x":0.618843674659729,"y":0.8483483195304871},{"x":0.5631691813468933,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9846857190132141,"dir":"rtl","str":"جلوگیری","boundary":[0.5631691813468933,0.827327311038971,0.618843674659729,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.827327311038971},{"x":0.5524625182151794,"y":0.827327311038971},{"x":0.5524625182151794,"y":0.8483483195304871},{"x":0.5417559146881104,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9940633773803711,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5417559146881104,0.827327311038971,0.5524625182151794,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.827327311038971},{"x":0.5331905484199524,"y":0.827327311038971},{"x":0.5331905484199524,"y":0.8483483195304871},{"x":0.4753747284412384,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9929628372192383,"dir":"rtl","str":"ارتباطات","boundary":[0.4753747284412384,0.827327311038971,0.5331905484199524,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.827327311038971},{"x":0.46038544178009033,"y":0.827327311038971},{"x":0.46038544178009033,"y":0.8483483195304871},{"x":0.4282655119895935,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.955763578414917,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.4282655119895935,0.827327311038971,0.46038544178009033,0.8483483195304871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.827327311038971},{"x":0.4282655119895935,"y":0.827327311038971},{"x":0.4282655119895935,"y":0.8483483195304871},{"x":0.4197002053260803,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9496367573738098,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4197002053260803,0.827327311038971,0.4282655119895935,0.8483483195304871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.827327311038971},{"x":0.8822270035743713,"y":0.827327311038971},{"x":0.8822270035743713,"y":0.8483483195304871},{"x":0.4197002053260803,"y":0.8483483195304871}]},"confidence":0.9806744456291199,"dir":"ltr","boundary":[0.4147002053260803,0.8203273110389709,0.8872270035743713,0.8553483195304871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.8588588833808899},{"x":0.8608136773109436,"y":0.857357382774353},{"x":0.8629550337791443,"y":0.869369387626648},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.8741890788078308,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8158458471298218,0.8588588833808899,0.8629550337791443,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.8603603839874268},{"x":0.8072805404663086,"y":0.8588588833808899},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8708708882331848},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.9910596013069153,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.7730192542076111,0.8603603839874268,0.8094218373298645,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7708779573440552,"y":0.8723723888397217},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.7062690854072571,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7580299973487854,0.8603603839874268,0.7708779573440552,0.8723723888397217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.8873873949050903},{"x":0.8629550337791443,"y":0.8903903961181641},{"x":0.8608136773109436,"y":0.902402400970459},{"x":0.8179871439933777,"y":0.9009009003639221}]},"confidence":0.9846669435501099,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.8201285004615784,0.8873873949050903,0.8608136773109436,0.902402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.8858858942985535},{"x":0.8115631937980652,"y":0.8873873949050903},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8993993997573853},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8993993997573853}]},"confidence":0.9895048141479492,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8008565306663513,0.8858858942985535,0.8094218373298645,0.8993993997573853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8993993997573853},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8993993997573853}]},"confidence":0.9558345675468445,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.794432520866394,0.8858858942985535,0.7965738773345947,0.8993993997573853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.8858858942985535},{"x":0.794432520866394,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8993993997573853},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8978978991508484}]},"confidence":0.8717184662818909,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7880085706710815,0.8858858942985535,0.7922912240028381,0.8993993997573853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8629550337791443,"y":0.857357382774353},{"x":0.8629550337791443,"y":0.9039039015769958},{"x":0.7580299973487854,"y":0.9009009003639221}]},"confidence":0.9039940237998962,"dir":"ltr","boundary":[0.7530299973487854,0.8473543815612793,0.8679550337791443,0.9109039015769959],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.12762762606143951},{"x":0.15203426778316498,"y":0.12762762606143951},{"x":0.15203426778316498,"y":0.1366366297006607},{"x":0.1370449662208557,"y":0.1366366297006607}]},"confidence":0.7886326909065247,"str":"۱۹","boundary":[0.1370449662208557,0.12762762606143951,0.15203426778316498,0.1366366297006607]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.12762762606143951},{"x":0.15203426778316498,"y":0.12762762606143951},{"x":0.15203426778316498,"y":0.1366366297006607},{"x":0.1370449662208557,"y":0.1366366297006607}]},"confidence":0.7886326909065247,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.12062762606143951,0.15703426778316498,0.1436366297006607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.15465465188026428},{"x":0.15417559444904327,"y":0.15465465188026428},{"x":0.15417559444904327,"y":0.16366367042064667},{"x":0.1370449662208557,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.8693273067474365,"str":"۲۱","boundary":[0.1370449662208557,0.15465465188026428,0.15417559444904327,0.16366367042064667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.15465465188026428},{"x":0.15417559444904327,"y":0.15465465188026428},{"x":0.15417559444904327,"y":0.16366367042064667},{"x":0.1370449662208557,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.8693273067474365,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.14765465188026428,0.15917559444904328,0.17066367042064667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.18168167769908905},{"x":0.15203426778316498,"y":0.18168167769908905},{"x":0.15203426778316498,"y":0.1921921968460083},{"x":0.1370449662208557,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.9196937680244446,"str":"۲۱","boundary":[0.1370449662208557,0.18168167769908905,0.15203426778316498,0.1921921968460083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.18168167769908905},{"x":0.15203426778316498,"y":0.18168167769908905},{"x":0.15203426778316498,"y":0.1921921968460083},{"x":0.1370449662208557,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.9196937680244446,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.17468167769908904,0.15703426778316498,0.1991921968460083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.20870870351791382},{"x":0.15631692111492157,"y":0.20870870351791382},{"x":0.15631692111492157,"y":0.21921922266483307},{"x":0.1370449662208557,"y":0.21921922266483307}]},"confidence":0.6047786474227905,"str":"۲۲","boundary":[0.1370449662208557,0.20870870351791382,0.15631692111492157,0.21921922266483307]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.20870870351791382},{"x":0.15631692111492157,"y":0.20870870351791382},{"x":0.15631692111492157,"y":0.21921922266483307},{"x":0.1370449662208557,"y":0.21921922266483307}]},"confidence":0.6047786474227905,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.2017087035179138,0.16131692111492157,0.22621922266483308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.23723722994327545},{"x":0.15417559444904327,"y":0.23723722994327545},{"x":0.15417559444904327,"y":0.24624624848365784},{"x":0.1370449662208557,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.5983964204788208,"str":"۲۲","boundary":[0.1370449662208557,0.23723722994327545,0.15417559444904327,0.24624624848365784]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.23723722994327545},{"x":0.15417559444904327,"y":0.23723722994327545},{"x":0.15417559444904327,"y":0.24624624848365784},{"x":0.1370449662208557,"y":0.24624624848365784}]},"confidence":0.5983964204788208,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.23023722994327545,0.15917559444904328,0.25324624848365784],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.26276275515556335},{"x":0.15417559444904327,"y":0.26276275515556335},{"x":0.15417559444904327,"y":0.2732732594013214},{"x":0.139186292886734,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.8266031742095947,"str":"۲۳","boundary":[0.139186292886734,0.26276275515556335,0.15417559444904327,0.2732732594013214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.26276275515556335},{"x":0.15417559444904327,"y":0.26276275515556335},{"x":0.15417559444904327,"y":0.2732732594013214},{"x":0.139186292886734,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.8266031742095947,"dir":"ltr","boundary":[0.134186292886734,0.25576275515556335,0.15917559444904328,0.2802732594013214],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.29279279708862305},{"x":0.15417559444904327,"y":0.29279279708862305},{"x":0.15417559444904327,"y":0.30180180072784424},{"x":0.1370449662208557,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.9101787209510803,"str":"۲۴","boundary":[0.1370449662208557,0.29279279708862305,0.15417559444904327,0.30180180072784424]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.29279279708862305},{"x":0.15417559444904327,"y":0.29279279708862305},{"x":0.15417559444904327,"y":0.30180180072784424},{"x":0.1370449662208557,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.9101787209510803,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.28579279708862304,0.15917559444904328,0.30880180072784424],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.3198198080062866},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3198198080062866},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3288288414478302},{"x":0.1370449662208557,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9174637794494629,"str":"۲۵","boundary":[0.1370449662208557,0.3198198080062866,0.15417559444904327,0.3288288414478302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.3198198080062866},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3198198080062866},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3288288414478302},{"x":0.1370449662208557,"y":0.3288288414478302}]},"confidence":0.9174637794494629,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.3128198080062866,0.15917559444904328,0.3358288414478302],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.34834834933280945},{"x":0.15417559444904327,"y":0.34834834933280945},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3558558523654938},{"x":0.1370449662208557,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.9435912370681763,"str":"۲۵","boundary":[0.1370449662208557,0.34834834933280945,0.15417559444904327,0.3558558523654938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.34834834933280945},{"x":0.15417559444904327,"y":0.34834834933280945},{"x":0.15417559444904327,"y":0.3558558523654938},{"x":0.1370449662208557,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.9435912370681763,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.34134834933280944,0.15917559444904328,0.3628558523654938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.4009009003639221},{"x":0.15417559444904327,"y":0.4009009003639221},{"x":0.15417559444904327,"y":0.4114114046096802},{"x":0.1370449662208557,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9495315551757812,"str":"۲۶","boundary":[0.1370449662208557,0.4009009003639221,0.15417559444904327,0.4114114046096802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.4009009003639221},{"x":0.15417559444904327,"y":0.4009009003639221},{"x":0.15417559444904327,"y":0.4114114046096802},{"x":0.1370449662208557,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9495315551757812,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.3939009003639221,0.15917559444904328,0.4184114046096802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.42942944169044495},{"x":0.15631692111492157,"y":0.42942944169044495},{"x":0.15631692111492157,"y":0.439939945936203},{"x":0.1370449662208557,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9442918300628662,"str":"۲۶","boundary":[0.1370449662208557,0.42942944169044495,0.15631692111492157,0.439939945936203]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.42942944169044495},{"x":0.15631692111492157,"y":0.42942944169044495},{"x":0.15631692111492157,"y":0.439939945936203},{"x":0.1370449662208557,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9442918300628662,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.42242944169044494,0.16131692111492157,0.446939945936203],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.6111111044883728},{"x":0.15417559444904327,"y":0.6156156063079834},{"x":0.13490363955497742,"y":0.6156156063079834},{"x":0.13490363955497742,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.767585813999176,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.15417559444904327,0.6111111044883728,0.13490363955497742,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.5840840935707092},{"x":0.15417559444904327,"y":0.587087094783783},{"x":0.13490363955497742,"y":0.587087094783783},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5840840935707092}]},"confidence":0.8004623055458069,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.15417559444904327,0.5840840935707092,0.13490363955497742,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.5555555820465088},{"x":0.15417559444904327,"y":0.5615615844726562},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5615615844726562},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.8393878936767578,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.15417559444904327,0.5555555820465088,0.13490363955497742,0.5615615844726562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.5255255103111267},{"x":0.15417559444904327,"y":0.5360360145568848},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5360360145568848},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9404537081718445,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.15417559444904327,0.5255255103111267,0.13490363955497742,0.5360360145568848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.49849849939346313},{"x":0.15417559444904327,"y":0.5075075030326843},{"x":0.13490363955497742,"y":0.5075075030326843},{"x":0.13490363955497742,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.9239179491996765,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.15417559444904327,0.49849849939346313,0.13490363955497742,0.5075075030326843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.49849849939346313},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6156156063079834},{"x":0.13490363955497742,"y":0.6156156063079834},{"x":0.13490363955497742,"y":0.49849849939346313}]},"confidence":0.8719459176063538,"dir":"ltr","boundary":[0.14917559444904327,0.49149849939346313,0.13990363955497742,0.6226156063079834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6096096038818359},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6096096038818359},{"x":0.15631692111492157,"y":0.620120108127594},{"x":0.1370449662208557,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.8900176286697388,"str":"۳۳","boundary":[0.1370449662208557,0.6096096038818359,0.15631692111492157,0.620120108127594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6096096038818359},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6096096038818359},{"x":0.15631692111492157,"y":0.620120108127594},{"x":0.1370449662208557,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.8900176286697388,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.6026096038818359,0.16131692111492157,0.627120108127594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.6381381154060364},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6381381154060364},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6486486196517944},{"x":0.139186292886734,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9224095344543457,"str":"۳۴","boundary":[0.139186292886734,0.6381381154060364,0.15631692111492157,0.6486486196517944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.6381381154060364},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6381381154060364},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6486486196517944},{"x":0.139186292886734,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9224095344543457,"dir":"ltr","boundary":[0.134186292886734,0.6311381154060364,0.16131692111492157,0.6556486196517944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.6651651859283447},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6651651859283447},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6771771907806396},{"x":0.139186292886734,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.8241651058197021,"str":"۴۲","boundary":[0.139186292886734,0.6651651859283447,0.15203426778316498,0.6771771907806396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.6651651859283447},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6651651859283447},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6771771907806396},{"x":0.139186292886734,"y":0.6771771907806396}]},"confidence":0.8241651058197021,"dir":"ltr","boundary":[0.134186292886734,0.6581651859283447,0.15703426778316498,0.6841771907806397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6921921968460083},{"x":0.15417559444904327,"y":0.6921921968460083},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7042042016983032},{"x":0.139186292886734,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9562942385673523,"str":"۴۴","boundary":[0.1370449662208557,0.6921921968460083,0.15631692111492157,0.7042042016983032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.6921921968460083},{"x":0.15417559444904327,"y":0.6921921968460083},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7042042016983032},{"x":0.139186292886734,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9562942385673523,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.6851921968460083,0.16131692111492157,0.7112042016983032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7207207083702087},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7207207083702087},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7312312126159668},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9577454328536987,"str":"۴۴","boundary":[0.1370449662208557,0.7207207083702087,0.15417559444904327,0.7312312126159668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7207207083702087},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7207207083702087},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7312312126159668},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9577454328536987,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.7137207083702087,0.15917559444904328,0.7382312126159668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7492492198944092},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7492492198944092},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7582582831382751},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.9562744498252869,"str":"۴۵","boundary":[0.1370449662208557,0.7492492198944092,0.15417559444904327,0.7582582831382751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7492492198944092},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7492492198944092},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7582582831382751},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.9562744498252869,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.7422492198944092,0.15917559444904328,0.7652582831382752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7762762904167175},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7762762904167175},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7852852940559387},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7852852940559387}]},"confidence":0.9538353681564331,"str":"۴۵","boundary":[0.1370449662208557,0.7762762904167175,0.15417559444904327,0.7852852940559387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.7762762904167175},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7762762904167175},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7852852940559387},{"x":0.1370449662208557,"y":0.7852852940559387}]},"confidence":0.9538353681564331,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.7692762904167175,0.15917559444904328,0.7922852940559387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.804804801940918},{"x":0.15417559444904327,"y":0.804804801940918},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8138138055801392},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9583289623260498,"str":"۴۶","boundary":[0.1370449662208557,0.804804801940918,0.15417559444904327,0.8138138055801392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.804804801940918},{"x":0.15417559444904327,"y":0.804804801940918},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8138138055801392},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9583289623260498,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.797804801940918,0.15917559444904328,0.8208138055801392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8318318128585815},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8318318128585815},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8408408164978027},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9488745927810669,"str":"۴۷","boundary":[0.1370449662208557,0.8318318128585815,0.15417559444904327,0.8408408164978027]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8318318128585815},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8318318128585815},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8408408164978027},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9488745927810669,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.8248318128585815,0.15917559444904328,0.8478408164978027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.8678678870201111},{"x":0.13490363955497742,"y":0.8603603839874268},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8603603839874268},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.4574548304080963,"str":"8","boundary":[0.13490363955497742,0.8678678870201111,0.15417559444904327,0.8603603839874268]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.8678678870201111},{"x":0.13490363955497742,"y":0.8603603839874268},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8603603839874268},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.4574548304080963,"dir":"ltr","boundary":[0.1299036395549774,0.8608678870201111,0.15917559444904328,0.8673603839874268],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8873873949050903},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8873873949050903},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8963963985443115},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8963963985443115}]},"confidence":0.9282835721969604,"str":"۵۶","boundary":[0.1370449662208557,0.8873873949050903,0.15417559444904327,0.8963963985443115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.8873873949050903},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8873873949050903},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8963963985443115},{"x":0.1370449662208557,"y":0.8963963985443115}]},"confidence":0.9282835721969604,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.8803873949050903,0.15917559444904328,0.9033963985443115],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/uzznSmqfHqyKbmdZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/UGDdCQHVyZewEBgC.jpg","blurred":"/storage/books/862f89d1faa1f2e3/pages/YtceuUNhIpXOVheq.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00027816625172372037,0.00012025088188168521,0.9981001563092626,0.9986300219186435]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.12762762606143951},{"x":0.8629550337791443,"y":0.12762762606143951},{"x":0.8629550337791443,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8222697973251343,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9894632697105408,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.8222697973251343,0.12762762606143951,0.8629550337791443,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.12762762606143951},{"x":0.8158458471298218,"y":0.12762762606143951},{"x":0.8137044906616211,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7858672142028809,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9942802786827087,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7858672142028809,0.12762762606143951,0.8137044906616211,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.12612612545490265},{"x":0.7794432640075684,"y":0.12762762606143951},{"x":0.7794432640075684,"y":0.14414414763450623},{"x":0.7494646906852722,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9891058206558228,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7494646906852722,0.12612612545490265,0.7794432640075684,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.12612612545490265},{"x":0.7430406808853149,"y":0.12612612545490265},{"x":0.7430406808853149,"y":0.14414414763450623},{"x":0.700214147567749,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9952720999717712,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7023554444313049,0.12612612545490265,0.7430406808853149,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.12612612545490265},{"x":0.6959314942359924,"y":0.12612612545490265},{"x":0.6937901377677917,"y":0.14414414763450623},{"x":0.6638115644454956,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9945905804634094,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6659528613090515,0.12612612545490265,0.6937901377677917,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.12612612545490265},{"x":0.6638115644454956,"y":0.12612612545490265},{"x":0.6638115644454956,"y":0.14414414763450623},{"x":0.6531049013137817,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9585868120193481,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.6531049013137817,0.12612612545490265,0.6638115644454956,0.14414414763450623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.12612612545490265},{"x":0.8629550337791443,"y":0.12762762606143951},{"x":0.8629550337791443,"y":0.1456456482410431},{"x":0.6531049013137817,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9902555346488953,"dir":"ltr","boundary":[0.6481049013137817,0.11912612545490264,0.8679550337791443,0.1526456482410431],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6788008809089661,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6788008809089661,"y":0.1876876950263977},{"x":0.640256941318512,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9899911880493164,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.640256941318512,0.16816817224025726,0.6788008809089661,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6316916346549988,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6316916346549988,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6017130613327026,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9939586520195007,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6017130613327026,0.16816817224025726,0.6316916346549988,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.16816817224025726},{"x":0.599571704864502,"y":0.16816817224025726},{"x":0.599571704864502,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5952890515327454,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.95908123254776,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5952890515327454,0.16816817224025726,0.599571704864502,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5867237448692322,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5867237448692322,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5460385680198669,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9846805334091187,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5460385680198669,0.16816817224025726,0.5867237448692322,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5353319048881531,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5353319048881531,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5203425884246826,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9734652042388916,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5203425884246826,0.16816817224025726,0.5353319048881531,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5139186382293701,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5139186382293701,"y":0.1876876950263977},{"x":0.5053533315658569,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9524720311164856,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5053533315658569,0.16816817224025726,0.5139186382293701,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.16816817224025726},{"x":0.49892932176589966,"y":0.16816817224025726},{"x":0.49892932176589966,"y":0.1876876950263977},{"x":0.4368308484554291,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9854118227958679,"dir":"rtl","str":"معضلات","boundary":[0.4368308484554291,0.16816817224025726,0.49892932176589966,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.16816817224025726},{"x":0.4304068386554718,"y":0.16816817224025726},{"x":0.4304068386554718,"y":0.1876876950263977},{"x":0.41113489866256714,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9934784770011902,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41113489866256714,0.16816817224025726,0.4304068386554718,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.16816817224025726},{"x":0.40256959199905396,"y":0.16816817224025726},{"x":0.40256959199905396,"y":0.1876876950263977},{"x":0.3233404755592346,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9854931235313416,"dir":"rtl","str":"خانوادهها","boundary":[0.3233404755592346,0.16816817224025726,0.40256959199905396,0.1876876950263977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6788008809089661,"y":0.16816817224025726},{"x":0.6788008809089661,"y":0.1876876950263977},{"x":0.3233404755592346,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9844490885734558,"dir":"ltr","boundary":[0.3183404755592346,0.16116817224025726,0.6838008809089661,0.1946876950263977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.19969969987869263},{"x":0.8629550337791443,"y":0.19969969987869263},{"x":0.8629550337791443,"y":0.20870870351791382},{"x":0.824411153793335,"y":0.20870870351791382}]},"confidence":0.9701064229011536,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.824411153793335,0.19969969987869263,0.8629550337791443,0.20870870351791382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.19969969987869263},{"x":0.824411153793335,"y":0.19969969987869263},{"x":0.824411153793335,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8201285004615784,"y":0.20870870351791382}]},"confidence":0.6421037316322327,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8201285004615784,0.19969969987869263,0.824411153793335,0.20870870351791382]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.19969969987869263},{"x":0.8629550337791443,"y":0.19969969987869263},{"x":0.8629550337791443,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8201285004615784,"y":0.20870870351791382}]},"confidence":0.9154393076896667,"dir":"ltr","boundary":[0.8151285004615784,0.19269969987869262,0.8679550337791443,0.21570870351791382],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8629550337791443,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8629550337791443,"y":0.2432432472705841},{"x":0.8286938071250916,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9844164848327637,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.8286938071250916,0.22372372448444366,0.8629550337791443,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8201285004615784,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8201285004615784,"y":0.2432432472705841},{"x":0.794432520866394,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9923466444015503,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.794432520866394,0.22372372448444366,0.8201285004615784,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7922912240028381,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2432432472705841},{"x":0.783725917339325,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.8870396018028259,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.783725917339325,0.22372372448444366,0.7922912240028381,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9752655625343323,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.7494646906852722,0.2222222238779068,0.7858672142028809,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.2222222238779068},{"x":0.740899384021759,"y":0.2222222238779068},{"x":0.740899384021759,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7280513644218445,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9738065004348755,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7280513644218445,0.2222222238779068,0.740899384021759,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.2222222238779068},{"x":0.721627414226532,"y":0.2222222238779068},{"x":0.721627414226532,"y":0.2432432472705841},{"x":0.7152034044265747,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9872875213623047,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7152034044265747,0.2222222238779068,0.721627414226532,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7087794542312622,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7087794542312622,"y":0.2432432472705841},{"x":0.6509636044502258,"y":0.2432432472705841}]},"confidence":0.9914190173149109,"dir":"rtl","str":"معضلات","boundary":[0.6509636044502258,0.2222222238779068,0.7087794542312622,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6445395946502686,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6445395946502686,"y":0.2432432472705841},{"x":0.597430408000946,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.9948934316635132,"dir":"rtl","str":"معرفتی","boundary":[0.597430408000946,0.2222222238779068,0.6445395946502686,0.2432432472705841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5910063982009888,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5910063982009888,"y":0.24174174666404724},{"x":0.5760171413421631,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.9945859909057617,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5760171413421631,0.2222222238779068,0.5910063982009888,0.24174174666404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5695931315422058,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5695931315422058,"y":0.24174174666404724},{"x":0.5224839448928833,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.9960008263587952,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5224839448928833,0.2222222238779068,0.5695931315422058,0.24174174666404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5224839448928833,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5224839448928833,"y":0.24174174666404724},{"x":0.5096359848976135,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.934275209903717,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5096359848976135,0.2222222238779068,0.5224839448928833,0.24174174666404724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.22072072327136993},{"x":0.8629550337791443,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8629550337791443,"y":0.2432432472705841},{"x":0.5096359848976135,"y":0.24174174666404724}]},"confidence":0.9825044870376587,"dir":"ltr","boundary":[0.5046359848976135,0.21372072327136993,0.8679550337791443,0.2502432472705841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8608136773109436,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8629550337791443,"y":0.26276275515556335},{"x":0.8265524506568909,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.979071319103241,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.8265524506568909,0.25375375151634216,0.8629550337791443,0.26276275515556335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8158458471298218,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8179871439933777,"y":0.2642642557621002},{"x":0.8094218373298645,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.7709494233131409,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8094218373298645,0.25375375151634216,0.8179871439933777,0.2642642557621002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8115631937980652,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8115631937980652,"y":0.2642642557621002},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.4815610349178314,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.7922912240028381,0.25375375151634216,0.8115631937980652,0.2642642557621002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8608136773109436,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8629550337791443,"y":0.26276275515556335},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2657657563686371}]},"confidence":0.7340101003646851,"dir":"ltr","boundary":[0.7872912240028381,0.24675375151634216,0.8679550337791443,0.26976275515556336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.2747747600078583},{"x":0.8672376871109009,"y":0.2747747600078583},{"x":0.8672376871109009,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8329764604568481,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9268096089363098,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.8329764604568481,0.2747747600078583,0.8672376871109009,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.2747747600078583},{"x":0.8415417671203613,"y":0.2747747600078583},{"x":0.8436830639839172,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8201285004615784,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9532607793807983,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8201285004615784,0.2747747600078583,0.8436830639839172,0.29279279708862305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.27627629041671753},{"x":0.824411153793335,"y":0.2747747600078583},{"x":0.8265524506568909,"y":0.2942942976951599},{"x":0.7665953040122986,"y":0.2942942976951599}]},"confidence":0.9939333200454712,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.7665953040122986,0.27627629041671753,0.8265524506568909,0.2942942976951599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7580299973487854,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2942942976951599},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2942942976951599}]},"confidence":0.9902346134185791,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7516059875488281,0.27627629041671753,0.7580299973487854,0.2942942976951599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7451820373535156,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2957957983016968},{"x":0.6895074844360352,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":0.9945889115333557,"dir":"rtl","str":"معضلات","boundary":[0.6895074844360352,0.2777777910232544,0.7451820373535156,0.2957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6788008809089661,"y":0.2777777910232544},{"x":0.680942177772522,"y":0.2957957983016968},{"x":0.638115644454956,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":0.9888734221458435,"dir":"rtl","str":"معرفتی","boundary":[0.638115644454956,0.2777777910232544,0.680942177772522,0.2957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6359742879867554,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6359742879867554,"y":0.29729729890823364},{"x":0.6274089813232422,"y":0.29729729890823364}]},"confidence":0.9678594470024109,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6274089813232422,0.27927929162979126,0.6359742879867554,0.29729729890823364]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8672376871109009,"y":0.2747747600078583},{"x":0.8672376871109009,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6274089813232422,"y":0.29729729890823364}]},"confidence":0.9815065860748291,"dir":"ltr","boundary":[0.6224089813232422,0.2707777910232544,0.8722376871109009,0.29979279708862305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8693790435791016,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8693790435791016,"y":0.3243243098258972},{"x":0.8158458471298218,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9510612487792969,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۳","boundary":[0.8158458471298218,0.3078078031539917,0.8693790435791016,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3243243098258972},{"x":0.794432520866394,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9358224868774414,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.794432520866394,0.3078078031539917,0.8308351039886475,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8051391839981079,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7730192542076111,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9940335750579834,"dir":"rtl","str":"ضعف","boundary":[0.7730192542076111,0.3078078031539917,0.8051391839981079,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7601712942123413,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7601712942123413,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9963538646697998,"dir":"rtl","str":"باورها","boundary":[0.7173447608947754,0.3078078031539917,0.7601712942123413,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7109207510948181,"y":0.3078078031539917},{"x":0.7109207510948181,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7044968008995056,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9940332770347595,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7044968008995056,0.3078078031539917,0.7109207510948181,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.3078078031539917},{"x":0.700214147567749,"y":0.3078078031539917},{"x":0.700214147567749,"y":0.3243243098258972},{"x":0.640256941318512,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9961376190185547,"dir":"rtl","str":"اعتقادات","boundary":[0.640256941318512,0.3078078031539917,0.700214147567749,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.3078078031539917},{"x":0.638115644454956,"y":0.3078078031539917},{"x":0.638115644454956,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6295503377914429,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9761656522750854,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6295503377914429,0.3078078031539917,0.638115644454956,0.3243243098258972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8693790435791016,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8693790435791016,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6295503377914429,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9833391904830933,"dir":"ltr","boundary":[0.6245503377914429,0.3008078031539917,0.8743790435791016,0.3313243098258972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8736616969108582,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8736616969108582,"y":0.35285285115242004},{"x":0.794432520866394,"y":0.35285285115242004}]},"confidence":0.9308339357376099,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۱-۳","boundary":[0.794432520866394,0.33483484387397766,0.8736616969108582,0.35285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8201285004615784,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8201285004615784,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7665953040122986,"y":0.35285285115242004}]},"confidence":0.9102252125740051,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7665953040122986,0.33483484387397766,0.8201285004615784,0.35285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7858672142028809,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7858672142028809,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7430406808853149,"y":0.35285285115242004}]},"confidence":0.9938941597938538,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7430406808853149,0.33483484387397766,0.7858672142028809,0.35285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.33483484387397766},{"x":0.740899384021759,"y":0.33483484387397766},{"x":0.740899384021759,"y":0.35285285115242004},{"x":0.7130621075630188,"y":0.35285285115242004}]},"confidence":0.9932745099067688,"dir":"rtl","str":"باور","boundary":[0.7130621075630188,0.33483484387397766,0.740899384021759,0.35285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7066380977630615,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7066380977630615,"y":0.35285285115242004},{"x":0.700214147567749,"y":0.35285285115242004}]},"confidence":0.9779585003852844,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.700214147567749,0.33483484387397766,0.7066380977630615,0.35285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6959314942359924,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6959314942359924,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6638115644454956,"y":0.35285285115242004}]},"confidence":0.9931054711341858,"dir":"rtl","str":"اعتقاد","boundary":[0.6638115644454956,0.33483484387397766,0.6959314942359924,0.35285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6616702079772949,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6616702079772949,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6338329911231995,"y":0.35285285115242004}]},"confidence":0.6722710132598877,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.6338329911231995,0.33483484387397766,0.6616702079772949,0.35285285115242004]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8736616969108582,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8736616969108582,"y":0.35285285115242004},{"x":0.6338329911231995,"y":0.35285285115242004}]},"confidence":0.9195371866226196,"dir":"ltr","boundary":[0.6288329911231995,0.32783484387397765,0.8786616969108582,0.35985285115242005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.36186185479164124},{"x":0.8758029937744141,"y":0.36186185479164124},{"x":0.8758029937744141,"y":0.37837839126586914},{"x":0.794432520866394,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.947830080986023,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۱-۳","boundary":[0.794432520866394,0.36186185479164124,0.8758029937744141,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.36186185479164124},{"x":0.8201285004615784,"y":0.36186185479164124},{"x":0.8201285004615784,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7644539475440979,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9561918377876282,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7644539475440979,0.36186185479164124,0.8201285004615784,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.36186185479164124},{"x":0.7858672142028809,"y":0.36186185479164124},{"x":0.7858672142028809,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7430406808853149,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9904201030731201,"dir":"rtl","str":"باورها","boundary":[0.7430406808853149,0.36186185479164124,0.7858672142028809,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.36186185479164124},{"x":0.740899384021759,"y":0.36186185479164124},{"x":0.740899384021759,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7344753742218018,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9935109615325928,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344753742218018,0.36186185479164124,0.740899384021759,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.36186185479164124},{"x":0.7259100675582886,"y":0.36186185479164124},{"x":0.7259100675582886,"y":0.37837839126586914},{"x":0.6895074844360352,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.8538243770599365,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6895074844360352,0.36186185479164124,0.7259100675582886,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.36186185479164124},{"x":0.6873661875724792,"y":0.36186185479164124},{"x":0.6873661875724792,"y":0.37837839126586914},{"x":0.6509636044502258,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9871761202812195,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6509636044502258,0.36186185479164124,0.6873661875724792,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.36186185479164124},{"x":0.638115644454956,"y":0.36186185479164124},{"x":0.638115644454956,"y":0.37837839126586914},{"x":0.6059957146644592,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.989425778388977,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6059957146644592,0.36186185479164124,0.638115644454956,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.36186185479164124},{"x":0.6017130613327026,"y":0.36186185479164124},{"x":0.6017130613327026,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5931477546691895,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9944561719894409,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5931477546691895,0.36186185479164124,0.6017130613327026,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5867237448692322,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5867237448692322,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5631691813468933,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9951255321502686,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.5631691813468933,0.36186185479164124,0.5867237448692322,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5503212213516235,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5503212213516235,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5053533315658569,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9954527020454407,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5053533315658569,0.36186185479164124,0.5503212213516235,0.37837839126586914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5053533315658569,"y":0.36186185479164124},{"x":0.5053533315658569,"y":0.37837839126586914},{"x":0.49892932176589966,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.9494323134422302,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49892932176589966,0.36186185479164124,0.5053533315658569,0.37837839126586914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.36186185479164124},{"x":0.8758029937744141,"y":0.36186185479164124},{"x":0.8758029937744141,"y":0.37837839126586914},{"x":0.49892932176589966,"y":0.37837839126586914}]},"confidence":0.967362105846405,"dir":"ltr","boundary":[0.49392932176589965,0.35486185479164123,0.8808029937744141,0.38537839126586915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8715203404426575,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8715203404426575,"y":0.4054054021835327},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9295017123222351,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۳","boundary":[0.8179871439933777,0.38738739490509033,0.8715203404426575,0.4054054021835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8308351039886475,"y":0.38738739490509033},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4054054021835327},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.8900004029273987,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7901498675346375,0.38738739490509033,0.8308351039886475,0.4054054021835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.38738739490509033},{"x":0.802997887134552,"y":0.38738739490509033},{"x":0.802997887134552,"y":0.4054054021835327},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9909525513648987,"dir":"rtl","str":"فقدان","boundary":[0.7687366008758545,0.38738739490509033,0.802997887134552,0.4054054021835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.38738739490509033},{"x":0.762312650680542,"y":0.38738739490509033},{"x":0.762312650680542,"y":0.4054054021835327},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9932406544685364,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7066380977630615,0.38738739490509033,0.762312650680542,0.4054054021835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6959314942359924,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6959314942359924,"y":0.4054054021835327},{"x":0.6616702079772949,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9952706098556519,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6616702079772949,0.38738739490509033,0.6959314942359924,0.4054054021835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6552462577819824,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6552462577819824,"y":0.4054054021835327},{"x":0.638115644454956,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9853848218917847,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.638115644454956,0.38738739490509033,0.6552462577819824,0.4054054021835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6316916346549988,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6316916346549988,"y":0.4054054021835327},{"x":0.6231263279914856,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9900082945823669,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6231263279914856,0.38738739490509033,0.6316916346549988,0.4054054021835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{&quo