سلول درمانی و پزشکی بازساختی جلد 1: از مجموعه کتاب های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی سلول درمانی و پزشکی بازساختی جلد 1: از مجموعه کتاب های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

توضیحات

از سال 1981 با کشف سلول های بنیادی رویانی (جنینی) موشی و به دنبال آن اهدای جایزهی نوبل پزشکی به دانشمندان این حوزه تاکنون، شاهد پیشرفت چشمگیری در تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بوده ایم. حرکت در پیوستار تولید تا کاربرد این علم موجب شده کارآزمایی های بالینی متعددی انجام و شرکتهای دانش بنیان فراوانی در سطح جهانی شکل بگیرند. سلول های بنیادی به دلیل قابلیت منحصر به فرد خود در خودنوزایی (توان تقسیم با حفظ پتانسیل تکوینی) و تمایز به انواع سلول ها نه تنها می توانند در شناخت ما از تکوین جنین، بافت و اندام های بدن انسان و عملکرد ژنها موثر باشند، بلکه در توسعه ی داروسازی، پزشکی بازساختی و حتی پزشکی آینده نیز بسیار حایز اهمیت هستند. بر این مبنا مجموعه کتابهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در قالب چندین جلد نگارش شده است. این مجموعه منبع ویژه و ارزشمندی برای پژوهشگران، پزشکان و دانشجویانی خواهد بود که مشتاق افزایش دانسته های خود و آگاهی از پیشرفت های علمی در این حوزه هستند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":403,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"866c82523888ac62","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/pIUksVPOIsBbuddi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/SyhBSKVZYzXtpCMx.jpg","blurred":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/RJJVNqQOSXCpOanz.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00020627075583994889,0.00012033831300690115,0.9985990395986734,0.9989213806332646]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.10820452123880386},{"x":0.8016806840896606,"y":0.10820452123880386},{"x":0.8016806840896606,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7159664034843445,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7159664034843445,0.10820452123880386,0.8016806840896606,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.10820452123880386},{"x":0.6974790096282959,"y":0.10820452123880386},{"x":0.6974790096282959,"y":0.14982163906097412},{"x":0.5848739743232727,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.5848739743232727,0.10820452123880386,0.6974790096282959,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.10820452123880386},{"x":0.5512605309486389,"y":0.10820452123880386},{"x":0.5512605309486389,"y":0.14982163906097412},{"x":0.5310924649238586,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.10820452123880386,0.5512605309486389,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.10820452123880386},{"x":0.5142857432365417,"y":0.10820452123880386},{"x":0.5142857432365417,"y":0.14982163906097412},{"x":0.38823530077934265,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.38823530077934265,0.10820452123880386,0.5142857432365417,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.10820452123880386},{"x":0.37142857909202576,"y":0.10820452123880386},{"x":0.37142857909202576,"y":0.14982163906097412},{"x":0.21512605249881744,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.21512605249881744,0.10820452123880386,0.37142857909202576,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.10820452123880386},{"x":0.16134454309940338,"y":0.10820452123880386},{"x":0.16134454309940338,"y":0.14982163906097412},{"x":0.14621849358081818,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.14621849358081818,0.10820452123880386,0.16134454309940338,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.10820452123880386},{"x":0.1428571492433548,"y":0.10820452123880386},{"x":0.1428571492433548,"y":0.14982163906097412},{"x":0.1277310997247696,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.1277310997247696,0.10820452123880386,0.1428571492433548,0.14982163906097412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.10820452123880386},{"x":0.8016806840896606,"y":0.10820452123880386},{"x":0.8016806840896606,"y":0.14982163906097412},{"x":0.1277310997247696,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12273109972476959,0.10120452123880386,0.8066806840896606,0.15682163906097413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8285714387893677,"y":0.22829964756965637},{"x":0.8117647171020508,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8117647171020508,0.2009512484073639,0.8285714387893677,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2009512484073639},{"x":0.805042028427124,"y":0.2009512484073639},{"x":0.805042028427124,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7126050591468811,0.2009512484073639,0.805042028427124,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.6000000238418579,0.2009512484073639,0.7058823704719543,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22829964756965637},{"x":0.529411792755127,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.529411792755127,0.2009512484073639,0.5932773351669312,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22829964756965637},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48235294222831726,0.2009512484073639,0.5260504484176636,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4000000059604645,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4000000059604645,0.2009512484073639,0.4756302535533905,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3932773172855377,"y":0.22829964756965637},{"x":0.3831932842731476,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3831932842731476,0.2009512484073639,0.3932773172855377,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3764705955982208,"y":0.22829964756965637},{"x":0.29075631499290466,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.29075631499290466,0.2009512484073639,0.3764705955982208,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.2009512484073639},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2009512484073639},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22829964756965637},{"x":0.1747899204492569,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.1747899204492569,0.2009512484073639,0.2840336263179779,0.22829964756965637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8285714387893677,"y":0.22829964756965637},{"x":0.1747899204492569,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1697899204492569,0.19395124840736389,0.8335714387893677,0.23529964756965638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.854934573173523},{"x":0.5949580073356628,"y":0.854934573173523},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8739596009254456},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8739596009254456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5512605309486389,0.854934573173523,0.5949580073356628,0.8739596009254456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.854934573173523},{"x":0.5428571701049805,"y":0.854934573173523},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8739596009254456},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8739596009254456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4789915978908539,0.854934573173523,0.5428571701049805,0.8739596009254456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.854934573173523},{"x":0.47058823704719543,"y":0.854934573173523},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8739596009254456},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8739596009254456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.40504202246665955,0.854934573173523,0.47058823704719543,0.8739596009254456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8787158131599426},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8787158131599426},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8989298343658447},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5899159908294678,0.8787158131599426,0.6352941393852234,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8787158131599426},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8787158131599426},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8989298343658447},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسیه","boundary":[0.5310924649238586,0.8787158131599426,0.5815126299858093,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8787158131599426},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8787158131599426},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8989298343658447},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.46554622054100037,0.8787158131599426,0.5210084319114685,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.8787158131599426},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8787158131599426},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8989298343658447},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.41848739981651306,0.8787158131599426,0.45546218752861023,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.8787158131599426},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8787158131599426},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8989298343658447},{"x":0.364705890417099,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفار","boundary":[0.364705890417099,0.8787158131599426,0.4100840389728546,0.8989298343658447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.8537455201148987},{"x":0.6352941393852234,"y":0.854934573173523},{"x":0.6352941393852234,"y":0.900118887424469},{"x":0.364705890417099,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.359705890417099,0.8467455201148987,0.6402941393852234,0.907118887424469],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/tQONpniZDoZyVgKS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/sRwhAyYZeASxrdPz.jpg","blurred":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/lMvpPFPLkPPPcxFc.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00030725488913274553,0.0001647569872260664,0.9985870265725798,0.9990315411997754]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.14473684132099152},{"x":0.5353037714958191,"y":0.13875597715377808},{"x":0.5435139536857605,"y":0.169856458902359},{"x":0.4926108419895172,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"اليا","boundary":[0.48604267835617065,0.14473684132099152,0.5435139536857605,0.169856458902359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.14473684132099152},{"x":0.5353037714958191,"y":0.13875597715377808},{"x":0.5435139536857605,"y":0.169856458902359},{"x":0.4926108419895172,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.48104267835617065,0.1377368413209915,0.5485139536857605,0.17685645890235902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.2918660342693329},{"x":0.8555008172988892,"y":0.2918660342693329},{"x":0.8555008172988892,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7520525455474854,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7520525455474854,0.2918660342693329,0.8555008172988892,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.2918660342693329},{"x":0.7471264600753784,"y":0.2918660342693329},{"x":0.7471264600753784,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.6206896305084229,0.2918660342693329,0.7471264600753784,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.2918660342693329},{"x":0.6059113144874573,"y":0.2918660342693329},{"x":0.6059113144874573,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5845648646354675,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5845648646354675,0.2918660342693329,0.6059113144874573,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.2918660342693329},{"x":0.5730705857276917,"y":0.2918660342693329},{"x":0.5730705857276917,"y":0.3349282443523407},{"x":0.444991797208786,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.444991797208786,0.2918660342693329,0.5730705857276917,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.2918660342693329},{"x":0.43021345138549805,"y":0.2918660342693329},{"x":0.43021345138549805,"y":0.3349282443523407},{"x":0.2577996850013733,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.2577996850013733,0.2918660342693329,0.43021345138549805,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21182265877723694,"y":0.2918660342693329},{"x":0.24466338753700256,"y":0.2918660342693329},{"x":0.24466338753700256,"y":0.3349282443523407},{"x":0.21182265877723694,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.21182265877723694,0.2918660342693329,0.24466338753700256,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.2918660342693329},{"x":0.2068965584039688,"y":0.2918660342693329},{"x":0.2068965584039688,"y":0.3349282443523407},{"x":0.19211822748184204,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.19211822748184204,0.2918660342693329,0.2068965584039688,0.3349282443523407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.2918660342693329},{"x":0.8555008172988892,"y":0.2918660342693329},{"x":0.8555008172988892,"y":0.3349282443523407},{"x":0.19211822748184204,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18711822748184204,0.2848660342693329,0.8605008172988892,0.3419282443523407],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3887559771537781},{"x":0.8128078579902649,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8128078579902649,0.3612440228462219,0.8275862336158752,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8045976758003235,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8045976758003235,"y":0.3887559771537781},{"x":0.7175697684288025,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7175697684288025,0.3612440228462219,0.8045976758003235,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.3612440228462219},{"x":0.7077175974845886,"y":0.3612440228462219},{"x":0.7077175974845886,"y":0.3887559771537781},{"x":0.6650246381759644,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6650246381759644,0.3612440228462219,0.7077175974845886,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.3612440228462219},{"x":0.6453201770782471,"y":0.3612440228462219},{"x":0.6453201770782471,"y":0.3887559771537781},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6206896305084229,0.3612440228462219,0.6453201770782471,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.3612440228462219},{"x":0.5993431806564331,"y":0.3612440228462219},{"x":0.5993431806564331,"y":0.3887559771537781},{"x":0.4958949089050293,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.4958949089050293,0.3612440228462219,0.5993431806564331,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.3612440228462219},{"x":0.48604267835617065,"y":0.3612440228462219},{"x":0.48604267835617065,"y":0.3887559771537781},{"x":0.4170771837234497,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4170771837234497,0.3612440228462219,0.48604267835617065,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.3612440228462219},{"x":0.40722495317459106,"y":0.3612440228462219},{"x":0.40722495317459106,"y":0.3887559771537781},{"x":0.3973727524280548,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3973727524280548,0.3612440228462219,0.40722495317459106,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.3612440228462219},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3612440228462219},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3887559771537781},{"x":0.3103448152542114,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.3103448152542114,0.3612440228462219,0.3891625702381134,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.3612440228462219},{"x":0.30049261450767517,"y":0.3612440228462219},{"x":0.30049261450767517,"y":0.3887559771537781},{"x":0.19540229439735413,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.19540229439735413,0.3612440228462219,0.30049261450767517,0.3887559771537781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3887559771537781},{"x":0.19540229439735413,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.19040229439735412,0.3542440228462219,0.8325862336158752,0.3957559771537781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5933014154434204},{"x":0.5648604035377502,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5648604035377502,0.5729665160179138,0.6091954112052917,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.5729665160179138},{"x":0.5550082325935364,"y":0.5729665160179138},{"x":0.5550082325935364,"y":0.5944976210594177},{"x":0.4909687936306,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4909687936306,0.5729665160179138,0.5550082325935364,0.5944976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.5729665160179138},{"x":0.4811165928840637,"y":0.5729665160179138},{"x":0.4811165928840637,"y":0.5933014154434204},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.4137931168079376,0.5729665160179138,0.4811165928840637,0.5933014154434204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5944976210594177},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4087931168079376,0.5659665160179138,0.6141954112052918,0.6014976210594177],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.6124401688575745},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6124401688575745},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6339712738990784},{"x":0.60426926612854,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.60426926612854,0.6124401688575745,0.6502463221549988,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.6124401688575745},{"x":0.5960590839385986,"y":0.6124401688575745},{"x":0.5960590839385986,"y":0.6339712738990784},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسیه","boundary":[0.5435139536857605,0.6124401688575745,0.5960590839385986,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.6124401688575745},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6124401688575745},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6339712738990784},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.4761904776096344,0.6124401688575745,0.5336617231369019,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6124401688575745},{"x":0.46633824706077576,"y":0.6124401688575745},{"x":0.46633824706077576,"y":0.6339712738990784},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4285714328289032,0.6124401688575745,0.46633824706077576,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.6124401688575745},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6124401688575745},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6339712738990784},{"x":0.37110015749931335,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفار","boundary":[0.37110015749931335,0.6124401688575745,0.41871920228004456,0.6339712738990784]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.6124401688575745},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6124401688575745},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6339712738990784},{"x":0.37110015749931335,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36610015749931335,0.6054401688575745,0.6552463221549988,0.6409712738990784],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.739234447479248},{"x":0.6535303592681885,"y":0.739234447479248},{"x":0.6535303592681885,"y":0.7583732008934021},{"x":0.60426926612854,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.60426926612854,0.739234447479248,0.6535303592681885,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.739234447479248},{"x":0.5944170951843262,"y":0.739234447479248},{"x":0.5944170951843262,"y":0.7583732008934021},{"x":0.5517241358757019,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5517241358757019,0.739234447479248,0.5944170951843262,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.739234447479248},{"x":0.5418719053268433,"y":0.739234447479248},{"x":0.5418719053268433,"y":0.7583732008934021},{"x":0.5024630427360535,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5024630427360535,0.739234447479248,0.5418719053268433,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.739234447479248},{"x":0.4926108419895172,"y":0.739234447479248},{"x":0.4926108419895172,"y":0.7583732008934021},{"x":0.4203612506389618,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.4203612506389618,0.739234447479248,0.4926108419895172,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.739234447479248},{"x":0.41050902009010315,"y":0.739234447479248},{"x":0.41050902009010315,"y":0.7583732008934021},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.37110015749931335,0.739234447479248,0.41050902009010315,0.7583732008934021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.739234447479248},{"x":0.6535303592681885,"y":0.739234447479248},{"x":0.6535303592681885,"y":0.7583732008934021},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.36610015749931335,0.732234447479248,0.6585303592681885,0.7653732008934021],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336617231369019,"y":0.7846890091896057},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7846890091896057},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8026315569877625},{"x":0.5336617231369019,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5336617231369019,0.7846890091896057,0.5714285969734192,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4515599310398102,"y":0.7858851552009583},{"x":0.5254515409469604,"y":0.7846890091896057},{"x":0.5254515409469604,"y":0.8026315569877625},{"x":0.4515599310398102,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4515599310398102,0.7858851552009583,0.5254515409469604,0.8026315569877625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4515599310398102,"y":0.7858851552009583},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7846890091896057},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8026315569877625},{"x":0.4515599310398102,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4465599310398102,0.7788851552009582,0.5764285969734192,0.8096315569877625],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/ZgpMwYujnOGZjUjr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/aJMwrsHvNZTdIsoY.jpg","blurred":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/sFeqgdZXfjlUlaTm.jpg"},"info":{"width":595,"height":820,"margin":[0.0002542899606608543,0.00009854253203403658,0.99851429982546,0.9988864664252212]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.08780487626791},{"x":0.8117647171020508,"y":0.0890243873000145},{"x":0.8117647171020508,"y":0.09756097197532654},{"x":0.7663865685462952,"y":0.09634146094322205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7663865685462952,0.08780487626791,0.8117647171020508,0.09756097197532654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.08780487626791},{"x":0.8117647171020508,"y":0.0890243873000145},{"x":0.8117647171020508,"y":0.09756097197532654},{"x":0.7663865685462952,"y":0.09634146094322205}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7613865685462952,0.08080487626791,0.8167647171020508,0.10456097197532654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.0890243873000145},{"x":0.7529411911964417,"y":0.0890243873000145},{"x":0.7529411911964417,"y":0.09756097197532654},{"x":0.75126051902771,"y":0.09756097197532654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.0890243873000145,0.7529411911964417,0.09756097197532654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.0890243873000145},{"x":0.7378151416778564,"y":0.0890243873000145},{"x":0.7378151416778564,"y":0.09756097197532654},{"x":0.7092437148094177,"y":0.09756097197532654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.7092437148094177,0.0890243873000145,0.7378151416778564,0.09756097197532654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.0890243873000145},{"x":0.7058823704719543,"y":0.0890243873000145},{"x":0.7058823704719543,"y":0.09756097197532654},{"x":0.702521026134491,"y":0.09756097197532654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.702521026134491,0.0890243873000145,0.7058823704719543,0.09756097197532654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.0890243873000145},{"x":0.7008403539657593,"y":0.0890243873000145},{"x":0.7008403539657593,"y":0.09756097197532654},{"x":0.6739495992660522,"y":0.09756097197532654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6739495992660522,0.0890243873000145,0.7008403539657593,0.09756097197532654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.0890243873000145},{"x":0.6722689270973206,"y":0.0890243873000145},{"x":0.6722689270973206,"y":0.09756097197532654},{"x":0.6689075827598572,"y":0.09756097197532654}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.0890243873000145,0.6722689270973206,0.09756097197532654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.0890243873000145},{"x":0.6655462384223938,"y":0.0890243873000145},{"x":0.6655462384223938,"y":0.09756097197532654},{"x":0.6403361558914185,"y":0.09756097197532654}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۰","boundary":[0.6403361558914185,0.0890243873000145,0.6655462384223938,0.09756097197532654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.0890243873000145},{"x":0.6352941393852234,"y":0.0890243873000145},{"x":0.6352941393852234,"y":0.09756097197532654},{"x":0.6302521228790283,"y":0.09756097197532654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6302521228790283,0.0890243873000145,0.6352941393852234,0.09756097197532654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.0890243873000145},{"x":0.7529411911964417,"y":0.0890243873000145},{"x":0.7529411911964417,"y":0.09756097197532654},{"x":0.6302521228790283,"y":0.09756097197532654}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6252521228790283,0.08202438730001449,0.7579411911964417,0.10456097197532654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.1036585345864296},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1036585345864296},{"x":0.7764706015586853,"y":0.11219511926174164},{"x":0.7394958138465881,"y":0.11219511926174164}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Baharvand","boundary":[0.7394958138465881,0.1036585345864296,0.7764706015586853,0.11219511926174164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.1036585345864296},{"x":0.7798319458961487,"y":0.1036585345864296},{"x":0.7798319458961487,"y":0.11219511926174164},{"x":0.778151273727417,"y":0.11219511926174164}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":",","boundary":[0.778151273727417,0.1036585345864296,0.7798319458961487,0.11219511926174164]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.1036585345864296},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1036585345864296},{"x":0.8117647171020508,"y":0.11219511926174164},{"x":0.7831932902336121,"y":0.11219511926174164}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Hossein","boundary":[0.7831932902336121,0.1036585345864296,0.8117647171020508,0.11219511926174164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.1036585345864296},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1036585345864296},{"x":0.8117647171020508,"y":0.11219511926174164},{"x":0.7394958138465881,"y":0.11219511926174164}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7344958138465881,0.09665853458642959,0.8167647171020508,0.11919511926174164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.1182926818728447},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1182926818728447},{"x":0.8117647171020508,"y":0.13048779964447021},{"x":0.7848739624023438,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7848739624023438,0.1182926818728447,0.8117647171020508,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.1182926818728447},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1182926818728447},{"x":0.7815126180648804,"y":0.13048779964447021},{"x":0.778151273727417,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.778151273727417,0.1182926818728447,0.7815126180648804,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.1182926818728447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.1182926818728447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.13048779964447021},{"x":0.7613445520401001,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7613445520401001,0.1182926818728447,0.7747899293899536,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.1182926818728447},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1182926818728447},{"x":0.7596638798713684,"y":0.13048779964447021},{"x":0.7210084199905396,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7210084199905396,0.1182926818728447,0.7596638798713684,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1182926818728447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1182926818728447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13048779964447021},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.1182926818728447,0.7092437148094177,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.1182926818728447},{"x":0.6957983374595642,"y":0.1182926818728447},{"x":0.6957983374595642,"y":0.13048779964447021},{"x":0.6739495992660522,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6739495992660522,0.1182926818728447,0.6957983374595642,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.1182926818728447},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1182926818728447},{"x":0.6689075827598572,"y":0.13048779964447021},{"x":0.6403361558914185,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.6403361558914185,0.1182926818728447,0.6689075827598572,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.1182926818728447},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1182926818728447},{"x":0.6352941393852234,"y":0.13048779964447021},{"x":0.6302521228790283,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.1182926818728447,0.6352941393852234,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.1182926818728447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1182926818728447},{"x":0.6285714507102966,"y":0.13048779964447021},{"x":0.5949580073356628,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5949580073356628,0.1182926818728447,0.6285714507102966,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.1182926818728447},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1182926818728447},{"x":0.5932773351669312,"y":0.13048779964447021},{"x":0.5529412031173706,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.5529412031173706,0.1182926818728447,0.5932773351669312,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.1182926818728447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1182926818728447},{"x":0.5478991866111755,"y":0.13048779964447021},{"x":0.5462185144424438,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5462185144424438,0.1182926818728447,0.5478991866111755,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.1182926818728447},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1182926818728447},{"x":0.5411764979362488,"y":0.13048779964447021},{"x":0.5142857432365417,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5142857432365417,0.1182926818728447,0.5411764979362488,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.1182926818728447},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1182926818728447},{"x":0.5109243988990784,"y":0.13048779964447021},{"x":0.4789915978908539,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.4789915978908539,0.1182926818728447,0.5109243988990784,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.1182926818728447},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1182926818728447},{"x":0.4789915978908539,"y":0.13048779964447021},{"x":0.4756302535533905,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4756302535533905,0.1182926818728447,0.4789915978908539,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.1182926818728447},{"x":0.4739495813846588,"y":0.1182926818728447},{"x":0.4739495813846588,"y":0.13048779964447021},{"x":0.4470588266849518,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"انسیه","boundary":[0.4470588266849518,0.1182926818728447,0.4739495813846588,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.1182926818728447},{"x":0.4453781545162201,"y":0.1182926818728447},{"x":0.4453781545162201,"y":0.13048779964447021},{"x":0.41680672764778137,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.41680672764778137,0.1182926818728447,0.4453781545162201,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.1182926818728447},{"x":0.42184874415397644,"y":0.1182926818728447},{"x":0.42184874415397644,"y":0.13048779964447021},{"x":0.40168067812919617,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.40168067812919617,0.1182926818728447,0.42184874415397644,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.1182926818728447},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1182926818728447},{"x":0.4000000059604645,"y":0.13048779964447021},{"x":0.3798319399356842,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفار","boundary":[0.3798319399356842,0.1182926818728447,0.4000000059604645,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.1182926818728447},{"x":0.3781512677669525,"y":0.1182926818728447},{"x":0.3781512677669525,"y":0.13048779964447021},{"x":0.37310925126075745,"y":0.13048779964447021}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.1182926818728447,0.3781512677669525,0.13048779964447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.13536585867404938},{"x":0.8117647171020508,"y":0.13536585867404938},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1463414579629898},{"x":0.7680672407150269,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7680672407150269,0.13536585867404938,0.8117647171020508,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.13536585867404938},{"x":0.7663865685462952,"y":0.13536585867404938},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1463414579629898},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7478991746902466,0.13536585867404938,0.7663865685462952,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.13536585867404938},{"x":0.7378151416778564,"y":0.13536585867404938},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1463414579629898},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.13536585867404938,0.7378151416778564,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.13536585867404938},{"x":0.7243697643280029,"y":0.13536585867404938},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1463414579629898},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7008403539657593,0.13536585867404938,0.7243697643280029,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.13536585867404938},{"x":0.6974790096282959,"y":0.13536585867404938},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1463414579629898},{"x":0.6957983374595642,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.13536585867404938,0.6974790096282959,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.13536585867404938},{"x":0.6924369931221008,"y":0.13536585867404938},{"x":0.6924369931221008,"y":0.1463414579629898},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.6739495992660522,0.13536585867404938,0.6924369931221008,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.13536585867404938},{"x":0.6705882549285889,"y":0.13536585867404938},{"x":0.6705882549285889,"y":0.1463414579629898},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6403361558914185,0.13536585867404938,0.6705882549285889,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.13536585867404938},{"x":0.6386554837226868,"y":0.13536585867404938},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1463414579629898},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شناسی-","boundary":[0.5983193516731262,0.13536585867404938,0.6386554837226868,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.13536585867404938},{"x":0.5932773351669312,"y":0.13536585867404938},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1463414579629898},{"x":0.5529412031173706,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5529412031173706,0.13536585867404938,0.5932773351669312,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.13536585867404938},{"x":0.5495798587799072,"y":0.13536585867404938},{"x":0.5495798587799072,"y":0.1463414579629898},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5327731370925903,0.13536585867404938,0.5495798587799072,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.13536585867404938},{"x":0.5310924649238586,"y":0.13536585867404938},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1463414579629898},{"x":0.529411792755127,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.13536585867404938,0.5310924649238586,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.13536585867404938},{"x":0.5277311205863953,"y":0.13536585867404938},{"x":0.5277311205863953,"y":0.1463414579629898},{"x":0.5025210380554199,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.5025210380554199,0.13536585867404938,0.5277311205863953,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.13536585867404938},{"x":0.4957983195781708,"y":0.13536585867404938},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1463414579629898},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1463414579629898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4907563030719757,0.13536585867404938,0.4957983195781708,0.1463414579629898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.15121951699256897},{"x":0.8117647171020508,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1609756052494049},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1609756052494049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7579832077026367,0.15121951699256897,0.8117647171020508,0.1609756052494049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.15243902802467346},{"x":0.7630252242088318,"y":0.15121951699256897},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1609756052494049},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1621951162815094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7394958138465881,0.15243902802467346,0.7647058963775635,0.1609756052494049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.15243902802467346},{"x":0.7226890921592712,"y":0.15243902802467346},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1621951162815094},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1621951162815094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.15243902802467346,0.7243697643280029,0.1621951162815094]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.1182926818728447},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1182926818728447},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1621951162815094},{"x":0.37310925126075745,"y":0.1621951162815094}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36810925126075744,0.11129268187284469,0.8167647171020508,0.1691951162815094],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.15000000596046448},{"x":0.702521026134491,"y":0.15000000596046448},{"x":0.702521026134491,"y":0.16463415324687958},{"x":0.6991596817970276,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6991596817970276,0.15000000596046448,0.702521026134491,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6974790096282959,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6974790096282959,"y":0.16463415324687958},{"x":0.6924369931221008,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.15000000596046448,0.6974790096282959,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6924369931221008,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6924369931221008,"y":0.16463415324687958},{"x":0.6890756487846375,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.15000000596046448,0.6924369931221008,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6890756487846375,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6890756487846375,"y":0.16463415324687958},{"x":0.6638655662536621,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6638655662536621,0.15000000596046448,0.6890756487846375,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6621848940849304,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6621848940849304,"y":0.16463415324687958},{"x":0.6571428775787354,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6571428775787354,0.15000000596046448,0.6621848940849304,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6571428775787354,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6571428775787354,"y":0.16463415324687958},{"x":0.63193279504776,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.63193279504776,0.15000000596046448,0.6571428775787354,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6285714507102966,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6285714507102966,"y":0.16463415324687958},{"x":0.6067227125167847,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.6067227125167847,0.15000000596046448,0.6285714507102966,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.15000000596046448},{"x":0.605042040348053,"y":0.15000000596046448},{"x":0.605042040348053,"y":0.16463415324687958},{"x":0.6016806960105896,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6016806960105896,0.15000000596046448,0.605042040348053,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6000000238418579,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6000000238418579,"y":0.16463415324687958},{"x":0.5966386795043945,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966386795043945,0.15000000596046448,0.6000000238418579,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5949580073356628,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5949580073356628,"y":0.16463415324687958},{"x":0.5697479248046875,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5697479248046875,0.15000000596046448,0.5949580073356628,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5697479248046875,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5697479248046875,"y":0.16463415324687958},{"x":0.5647059082984924,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5647059082984924,0.15000000596046448,0.5697479248046875,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5647059082984924,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5647059082984924,"y":0.16463415324687958},{"x":0.5394958257675171,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5394958257675171,0.15000000596046448,0.5647059082984924,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5361344814300537,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5361344814300537,"y":0.16463415324687958},{"x":0.5142857432365417,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5142857432365417,0.15000000596046448,0.5361344814300537,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5126050710678101,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5126050710678101,"y":0.16463415324687958},{"x":0.507563054561615,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.507563054561615,0.15000000596046448,0.5126050710678101,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5092437267303467,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5092437267303467,"y":0.16463415324687958},{"x":0.5042017102241516,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.15000000596046448,0.5092437267303467,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5025210380554199,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5025210380554199,"y":0.16463415324687958},{"x":0.4756302535533905,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4756302535533905,0.15000000596046448,0.5025210380554199,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.15000000596046448},{"x":0.4739495813846588,"y":0.15000000596046448},{"x":0.4739495813846588,"y":0.16463415324687958},{"x":0.46890756487846375,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.46890756487846375,0.15000000596046448,0.4739495813846588,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.15000000596046448},{"x":0.47058823704719543,"y":0.15000000596046448},{"x":0.47058823704719543,"y":0.16463415324687958},{"x":0.4436974823474884,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.4436974823474884,0.15000000596046448,0.47058823704719543,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.15000000596046448},{"x":0.4420168101787567,"y":0.15000000596046448},{"x":0.4420168101787567,"y":0.16463415324687958},{"x":0.41848739981651306,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.41848739981651306,0.15000000596046448,0.4420168101787567,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.15000000596046448},{"x":0.41680672764778137,"y":0.15000000596046448},{"x":0.41680672764778137,"y":0.16463415324687958},{"x":0.4117647111415863,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4117647111415863,0.15000000596046448,0.41680672764778137,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.15000000596046448},{"x":0.40672269463539124,"y":0.15000000596046448},{"x":0.40672269463539124,"y":0.16463415324687958},{"x":0.3949579894542694,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.3949579894542694,0.15000000596046448,0.40672269463539124,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.15000000596046448},{"x":0.38823530077934265,"y":0.15000000596046448},{"x":0.38823530077934265,"y":0.16463415324687958},{"x":0.38655462861061096,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"×","boundary":[0.38655462861061096,0.15000000596046448,0.38823530077934265,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.15000000596046448},{"x":0.38655462861061096,"y":0.15000000596046448},{"x":0.38655462861061096,"y":0.16463415324687958},{"x":0.37310925126075745,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲۹","boundary":[0.37310925126075745,0.15000000596046448,0.38655462861061096,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.15000000596046448},{"x":0.37142857909202576,"y":0.15000000596046448},{"x":0.37142857909202576,"y":0.16463415324687958},{"x":0.3462184965610504,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"سم","boundary":[0.3462184965610504,0.15000000596046448,0.37142857909202576,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.15000000596046448},{"x":0.3478991687297821,"y":0.15000000596046448},{"x":0.3478991687297821,"y":0.16463415324687958},{"x":0.3462184965610504,"y":0.16463415324687958}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.15000000596046448,0.3478991687297821,0.16463415324687958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.16707317531108856},{"x":0.8117647171020508,"y":0.16707317531108856},{"x":0.8117647171020508,"y":0.18048781156539917},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7764706015586853,0.16707317531108856,0.8117647171020508,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.16707317531108856},{"x":0.7663865685462952,"y":0.16707317531108856},{"x":0.7663865685462952,"y":0.18048781156539917},{"x":0.7663865685462952,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.16707317531108856,0.7663865685462952,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.16707317531108856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.16707317531108856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.18048781156539917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7462185025215149,0.16707317531108856,0.7529411911964417,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.16707317531108856},{"x":0.7445378303527832,"y":0.16707317531108856},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18048781156539917},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7092437148094177,0.16707317531108856,0.7445378303527832,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.16707317531108856},{"x":0.707563042640686,"y":0.16707317531108856},{"x":0.707563042640686,"y":0.18048781156539917},{"x":0.6655462384223938,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.6655462384223938,0.16707317531108856,0.707563042640686,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.16707317531108856},{"x":0.6638655662536621,"y":0.16707317531108856},{"x":0.6638655662536621,"y":0.18048781156539917},{"x":0.6184874176979065,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.6184874176979065,0.16707317531108856,0.6638655662536621,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.16707317531108856},{"x":0.6168067455291748,"y":0.16707317531108856},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18048781156539917},{"x":0.5865546464920044,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5865546464920044,0.16707317531108856,0.6168067455291748,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.16707317531108856},{"x":0.5848739743232727,"y":0.16707317531108856},{"x":0.5848739743232727,"y":0.18048781156539917},{"x":0.5798319578170776,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.16707317531108856,0.5848739743232727,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.16707317531108856},{"x":0.578151285648346,"y":0.16707317531108856},{"x":0.578151285648346,"y":0.18048781156539917},{"x":0.5445378422737122,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5445378422737122,0.16707317531108856,0.578151285648346,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.16707317531108856},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16707317531108856},{"x":0.5428571701049805,"y":0.18048781156539917},{"x":0.5008403658866882,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.5008403658866882,0.16707317531108856,0.5428571701049805,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.16707317531108856},{"x":0.49915966391563416,"y":0.16707317531108856},{"x":0.49915966391563416,"y":0.18048781156539917},{"x":0.49747899174690247,"y":0.18048781156539917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.16707317531108856,0.49915966391563416,0.18048781156539917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.18414634466171265},{"x":0.8117647171020508,"y":0.18414634466171265},{"x":0.8117647171020508,"y":0.19390243291854858},{"x":0.7915966510772705,"y":0.19390243291854858}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7915966510772705,0.18414634466171265,0.8117647171020508,0.19390243291854858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.18414634466171265},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18414634466171265},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19390243291854858},{"x":0.7815126180648804,"y":0.19390243291854858}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7815126180648804,0.18414634466171265,0.7831932902336121,0.19390243291854858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.18414634466171265},{"x":0.7663865685462952,"y":0.18414634466171265},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19390243291854858},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19390243291854858}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۹۶۷۱۵-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.6403361558914185,0.18414634466171265,0.7663865685462952,0.19390243291854858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8117647171020508,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8117647171020508,"y":0.21097561717033386},{"x":0.7764706015586853,"y":0.21097561717033386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7764706015586853,0.20000000298023224,0.8117647171020508,0.21097561717033386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7731092572212219,"y":0.21097561717033386},{"x":0.7378151416778564,"y":0.21097561717033386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7378151416778564,0.20000000298023224,0.7731092572212219,0.21097561717033386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21097561717033386},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21097561717033386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7042016983032227,0.20000000298023224,0.7361344695091248,0.21097561717033386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21097561717033386},{"x":0.6941176652908325,"y":0.21097561717033386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.20000000298023224,0.6957983374595642,0.21097561717033386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.20000000298023224},{"x":0.680672287940979,"y":0.20000000298023224},{"x":0.680672287940979,"y":0.21097561717033386},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21097561717033386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6638655662536621,0.20000000298023224,0.680672287940979,0.21097561717033386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.21585366129875183},{"x":0.8117647171020508,"y":0.21585366129875183},{"x":0.8117647171020508,"y":0.22804878652095795},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7714285850524902,0.21585366129875183,0.8117647171020508,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.21585366129875183},{"x":0.7680672407150269,"y":0.21585366129875183},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22804878652095795},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.21585366129875183,0.7680672407150269,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.21585366129875183},{"x":0.7529411911964417,"y":0.21585366129875183},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22804878652095795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7277311086654663,0.21585366129875183,0.7529411911964417,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.21585366129875183},{"x":0.7243697643280029,"y":0.21585366129875183},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22804878652095795},{"x":0.702521026134491,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.702521026134491,0.21585366129875183,0.7243697643280029,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.21585366129875183},{"x":0.702521026134491,"y":0.21585366129875183},{"x":0.702521026134491,"y":0.22804878652095795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6991596817970276,0.21585366129875183,0.702521026134491,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.21585366129875183},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21585366129875183},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22804878652095795},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6756302714347839,0.21585366129875183,0.6974790096282959,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.21585366129875183},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21585366129875183},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22804878652095795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.21585366129875183,0.6672269105911255,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.21585366129875183},{"x":0.6487395167350769,"y":0.21585366129875183},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22804878652095795},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6201680898666382,0.21585366129875183,0.6487395167350769,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.21585366129875183},{"x":0.6168067455291748,"y":0.21585366129875183},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22804878652095795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.21585366129875183,0.6168067455291748,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.21585366129875183},{"x":0.610084056854248,"y":0.21585366129875183},{"x":0.610084056854248,"y":0.22804878652095795},{"x":0.5764706134796143,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5764706134796143,0.21585366129875183,0.610084056854248,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.21585366129875183},{"x":0.5747899413108826,"y":0.21585366129875183},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22804878652095795},{"x":0.529411792755127,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.529411792755127,0.21585366129875183,0.5747899413108826,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.21585366129875183},{"x":0.5260504484176636,"y":0.21585366129875183},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22804878652095795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5042017102241516,0.21585366129875183,0.5260504484176636,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.21585366129875183},{"x":0.49915966391563416,"y":0.21585366129875183},{"x":0.49915966391563416,"y":0.22804878652095795},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.47058823704719543,0.21585366129875183,0.49915966391563416,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.21585366129875183},{"x":0.46554622054100037,"y":0.21585366129875183},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22804878652095795},{"x":0.4605042040348053,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4605042040348053,0.21585366129875183,0.46554622054100037,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.21585366129875183},{"x":0.4588235318660736,"y":0.21585366129875183},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22804878652095795},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.4252100884914398,0.21585366129875183,0.4588235318660736,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.21585366129875183},{"x":0.42184874415397644,"y":0.21585366129875183},{"x":0.42184874415397644,"y":0.22804878652095795},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.3815126121044159,0.21585366129875183,0.42184874415397644,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.21585366129875183},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21585366129875183},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22804878652095795},{"x":0.3781512677669525,"y":0.22804878652095795}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.21585366129875183,0.3798319399356842,0.22804878652095795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.23292683064937592},{"x":0.8117647171020508,"y":0.23292683064937592},{"x":0.8117647171020508,"y":0.24146340787410736},{"x":0.7865546345710754,"y":0.24146340787410736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7865546345710754,0.23292683064937592,0.8117647171020508,0.24146340787410736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.23292683064937592},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23292683064937592},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24146340787410736},{"x":0.7630252242088318,"y":0.24146340787410736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7630252242088318,0.23292683064937592,0.7831932902336121,0.24146340787410736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.23292683064937592},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23292683064937592},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24146340787410736},{"x":0.75126051902771,"y":0.24146340787410736}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.23292683064937592,0.7529411911964417,0.24146340787410736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.23170731961727142},{"x":0.7394958138465881,"y":0.23170731961727142},{"x":0.7394958138465881,"y":0.24390244483947754},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.6941176652908325,0.23170731961727142,0.7394958138465881,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.23170731961727142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23170731961727142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24390244483947754},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6621848940849304,0.23170731961727142,0.6924369931221008,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.23170731961727142},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23170731961727142},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24390244483947754},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.23170731961727142,0.6605042219161987,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.23170731961727142},{"x":0.653781533241272,"y":0.23170731961727142},{"x":0.653781533241272,"y":0.24390244483947754},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.6184874176979065,0.23170731961727142,0.653781533241272,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.23170731961727142},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23170731961727142},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24390244483947754},{"x":0.578151285648346,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.578151285648346,0.23170731961727142,0.6168067455291748,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.23170731961727142},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23170731961727142},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24390244483947754},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.23170731961727142,0.5747899413108826,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.23170731961727142},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23170731961727142},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24390244483947754},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5462185144424438,0.23170731961727142,0.5697479248046875,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.23170731961727142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.23170731961727142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24390244483947754},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.5142857432365417,0.23170731961727142,0.5411764979362488,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.23170731961727142},{"x":0.507563054561615,"y":0.23170731961727142},{"x":0.507563054561615,"y":0.24390244483947754},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5042017102241516,0.23170731961727142,0.507563054561615,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.23170731961727142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.23170731961727142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24390244483947754},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.46722689270973206,0.23170731961727142,0.5008403658866882,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.23170731961727142},{"x":0.46554622054100037,"y":0.23170731961727142},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24390244483947754},{"x":0.4268907606601715,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.4268907606601715,0.23170731961727142,0.46554622054100037,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.23170731961727142},{"x":0.42184874415397644,"y":0.23170731961727142},{"x":0.42184874415397644,"y":0.24390244483947754},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24390244483947754}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.23170731961727142,0.42184874415397644,0.24390244483947754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.2487804889678955},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2487804889678955},{"x":0.8117647171020508,"y":0.25975608825683594},{"x":0.778151273727417,"y":0.25975608825683594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.778151273727417,0.2487804889678955,0.8117647171020508,0.25975608825683594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2487804889678955},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2487804889678955},{"x":0.7680672407150269,"y":0.25853657722473145},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25853657722473145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.2487804889678955,0.7680672407150269,0.25853657722473145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2487804889678955},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2487804889678955},{"x":0.7529411911964417,"y":0.25853657722473145},{"x":0.7260504364967346,"y":0.25853657722473145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.7260504364967346,0.2487804889678955,0.7529411911964417,0.25853657722473145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2487804889678955},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2487804889678955},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25853657722473145},{"x":0.6957983374595642,"y":0.25731706619262695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.6957983374595642,0.2487804889678955,0.7243697643280029,0.25853657722473145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.2646341323852539},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2646341323852539},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2768292725086212},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2768292725086212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7798319458961487,0.2646341323852539,0.8117647171020508,0.2768292725086212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.2804878056049347},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2804878056049347},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2926829159259796},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2926829159259796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7798319458961487,0.2804878056049347,0.8117647171020508,0.2926829159259796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2804878056049347},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2804878056049347},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2914634048938751},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2914634048938751}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.2804878056049347,0.7680672407150269,0.2914634048938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2804878056049347},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2804878056049347},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2914634048938751},{"x":0.729411780834198,"y":0.2914634048938751}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.729411780834198,0.2804878056049347,0.7529411911964417,0.2914634048938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2804878056049347},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2804878056049347},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2914634048938751},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2914634048938751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7159664034843445,0.2804878056049347,0.7260504364967346,0.2914634048938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2804878056049347},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2804878056049347},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2914634048938751},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2914634048938751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6789916157722473,0.2804878056049347,0.7092437148094177,0.2914634048938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2804878056049347},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2804878056049347},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2914634048938751},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2914634048938751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6638655662536621,0.2804878056049347,0.6773109436035156,0.2914634048938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2804878056049347},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2804878056049347},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2914634048938751},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2914634048938751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصارف","boundary":[0.6285714507102966,0.2804878056049347,0.6605042219161987,0.2914634048938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2804878056049347},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2804878056049347},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2914634048938751},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2914634048938751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.5949580073356628,0.2804878056049347,0.6252101063728333,0.2914634048938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.2963414490222931},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2963414490222931},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3073170781135559},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3073170781135559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.778151273727417,0.2963414490222931,0.8117647171020508,0.3073170781135559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.31341463327407837},{"x":0.8117647171020508,"y":0.31341463327407837},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3243902325630188},{"x":0.778151273727417,"y":0.3243902325630188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.778151273727417,0.31341463327407837,0.8117647171020508,0.3243902325630188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.31341463327407837},{"x":0.7529411911964417,"y":0.31341463327407837},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3231707215309143},{"x":0.729411780834198,"y":0.3231707215309143}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.729411780834198,0.31341463327407837,0.7529411911964417,0.3231707215309143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.31341463327407837},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31341463327407837},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3231707215309143},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3231707215309143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7142857313156128,0.31341463327407837,0.7260504364967346,0.3231707215309143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.31341463327407837},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31341463327407837},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3231707215309143},{"x":0.680672287940979,"y":0.3231707215309143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.680672287940979,0.31341463327407837,0.7109243869781494,0.3231707215309143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.32926830649375916},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3280487656593323},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3402439057826996},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3414634168148041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.778151273727417,0.32926830649375916,0.8117647171020508,0.3402439057826996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.34512194991111755},{"x":0.8117647171020508,"y":0.34512194991111755},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3548780381679535},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7798319458961487,0.34512194991111755,0.8117647171020508,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.34512194991111755},{"x":0.7764706015586853,"y":0.34512194991111755},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3548780381679535},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7478991746902466,0.34512194991111755,0.7764706015586853,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.34512194991111755},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34512194991111755},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3548780381679535},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.34512194991111755,0.7378151416778564,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.34512194991111755},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34512194991111755},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3548780381679535},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.7042016983032227,0.34512194991111755,0.7226890921592712,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.34512194991111755},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34512194991111755},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3548780381679535},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6823529601097107,0.34512194991111755,0.7008403539657593,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.34512194991111755},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34512194991111755},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3548780381679535},{"x":0.658823549747467,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفار","boundary":[0.658823549747467,0.34512194991111755,0.6789916157722473,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.34512194991111755},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34512194991111755},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3548780381679535},{"x":0.653781533241272,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.653781533241272,0.34512194991111755,0.6554622054100037,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.34512194991111755},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34512194991111755},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3548780381679535},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انسیه","boundary":[0.6218487620353699,0.34512194991111755,0.6487395167350769,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.34512194991111755},{"x":0.6218487620353699,"y":0.34512194991111755},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3548780381679535},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.34512194991111755,0.6218487620353699,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.34512194991111755},{"x":0.6168067455291748,"y":0.34512194991111755},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3548780381679535},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۸","boundary":[0.5915966629981995,0.34512194991111755,0.6168067455291748,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.34512194991111755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34512194991111755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3548780381679535},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3548780381679535}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5815126299858093,0.34512194991111755,0.5865546464920044,0.3548780381679535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.35975611209869385},{"x":0.8117647171020508,"y":0.35975611209869385},{"x":0.8117647171020508,"y":0.37195122241973877},{"x":0.7966386675834656,"y":0.37195122241973877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7966386675834656,0.35975611209869385,0.8117647171020508,0.37195122241973877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.35975611209869385},{"x":0.7949579954147339,"y":0.35975611209869385},{"x":0.7949579954147339,"y":0.37195122241973877},{"x":0.7731092572212219,"y":0.37195122241973877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7731092572212219,0.35975611209869385,0.7949579954147339,0.37195122241973877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.35975611209869385},{"x":0.7680672407150269,"y":0.35975611209869385},{"x":0.7680672407150269,"y":0.37195122241973877},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37195122241973877}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7428571581840515,0.35975611209869385,0.7680672407150269,0.37195122241973877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.35975611209869385},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35975611209869385},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37195122241973877},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37195122241973877}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.35975611209869385,0.7394958138465881,0.37195122241973877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.35975611209869385},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35975611209869385},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37195122241973877},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37195122241973877}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱/۳۷","boundary":[0.6974790096282959,0.35975611209869385,0.7260504364967346,0.37195122241973877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.35975611209869385},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35975611209869385},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37195122241973877},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37195122241973877}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"RM۳۰","boundary":[0.6689075827598572,0.35975611209869385,0.6974790096282959,0.37195122241973877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.37804877758026123},{"x":0.8134453892707825,"y":0.37804877758026123},{"x":0.8134453892707825,"y":0.38780486583709717},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38780486583709717}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7949579954147339,0.37804877758026123,0.8134453892707825,0.38780486583709717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.37804877758026123},{"x":0.7949579954147339,"y":0.37804877758026123},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38780486583709717},{"x":0.7731092572212219,"y":0.38780486583709717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7731092572212219,0.37804877758026123,0.7949579954147339,0.38780486583709717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.37804877758026123},{"x":0.7697479128837585,"y":0.37804877758026123},{"x":0.7697479128837585,"y":0.38780486583709717},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3865853548049927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7411764860153198,0.37804877758026123,0.7697479128837585,0.38780486583709717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.37804877758026123},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37804877758026123},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3865853548049927},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3865853548049927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.37804877758026123,0.7394958138465881,0.3865853548049927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.37804877758026123},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37804877758026123},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3865853548049927},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3865853548049927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۱۶/۰۴۲","boundary":[0.6756302714347839,0.37804877758026123,0.7243697643280029,0.3865853548049927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3926829397678375},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3926829397678375},{"x":0.8117647171020508,"y":0.40365853905677795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40365853905677795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7831932902336121,0.3926829397678375,0.8117647171020508,0.40365853905677795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3926829397678375},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3926829397678375},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40365853905677795},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40365853905677795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7344537973403931,0.3926829397678375,0.7831932902336121,0.40365853905677795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3926829397678375},{"x":0.729411780834198,"y":0.3926829397678375},{"x":0.729411780834198,"y":0.40365853905677795},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40365853905677795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7159664034843445,0.3926829397678375,0.729411780834198,0.40365853905677795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3926829397678375},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3926829397678375},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40365853905677795},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40365853905677795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.3926829397678375,0.7092437148094177,0.40365853905677795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3926829397678375},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3926829397678375},{"x":0.6957983374595642,"y":0.40365853905677795},{"x":0.6436975002288818,"y":0.40365853905677795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۵۵۸۴۵۷","boundary":[0.6436975002288818,0.3926829397678375,0.6957983374595642,0.40365853905677795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4085365831851959},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4085365831851959},{"x":0.8100840449333191,"y":0.41951218247413635},{"x":0.7747899293899536,"y":0.41951218247413635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7747899293899536,0.4085365831851959,0.8100840449333191,0.41951218247413635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4085365831851959},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4085365831851959},{"x":0.7731092572212219,"y":0.41951218247413635},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41951218247413635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7462185025215149,0.4085365831851959,0.7731092572212219,0.41951218247413635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4085365831851959},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4085365831851959},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41951218247413635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41951218247413635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.4085365831851959,0.7378151416778564,0.41951218247413635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4085365831851959},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4085365831851959},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41951218247413635},{"x":0.707563042640686,"y":0.41951218247413635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.707563042640686,0.4085365831851959,0.7243697643280029,0.41951218247413635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8134453892707825,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8134453892707825,"y":0.41951218247413635},{"x":0.3462184965610504,"y":0.41951218247413635}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3412184965610504,0.14300000596046447,0.8184453892707825,0.42651218247413636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2646341323852539},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2646341323852539},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27317073941230774},{"x":0.6957983374595642,"y":0.27317073941230774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Cellular","boundary":[0.6957983374595642,0.2646341323852539,0.7243697643280029,0.27317073941230774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2646341323852539},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2658536732196808},{"x":0.7546218633651733,"y":0.27317073941230774},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27317073941230774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"therapy","boundary":[0.7277311086654663,0.2646341323852539,0.7546218633651733,0.27317073941230774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2658536732196808},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2658536732196808},{"x":0.7680672407150269,"y":0.27317073941230774},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27317073941230774}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.2658536732196808,0.7680672407150269,0.27317073941230774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2646341323852539},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2658536732196808},{"x":0.7680672407150269,"y":0.27317073941230774},{"x":0.6957983374595642,"y":0.27317073941230774}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6907983374595642,0.2576341323852539,0.7730672407150269,0.28017073941230775],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30365854501724243},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30365854501724243}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.30000001192092896,0.7680672407150269,0.30365854501724243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30365854501724243},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30365854501724243}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.7613865685462952,0.29300001192092895,0.7730672407150269,0.31065854501724244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.29756098985671997},{"x":0.658823549747467,"y":0.29756098985671997},{"x":0.658823549747467,"y":0.3048780560493469},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3048780560493469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stem","boundary":[0.6420168280601501,0.29756098985671997,0.658823549747467,0.3048780560493469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.29756098985671997},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29756098985671997},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3048780560493469},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3048780560493469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cells","boundary":[0.6621848940849304,0.29756098985671997,0.6773109436035156,0.3048780560493469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.29756098985671997},{"x":0.6941176652908325,"y":0.29756098985671997},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3048780560493469},{"x":0.680672287940979,"y":0.3048780560493469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.680672287940979,0.29756098985671997,0.6941176652908325,0.3048780560493469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.29756098985671997},{"x":0.7394958138465881,"y":0.29756098985671997},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3060975670814514},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3060975670814514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Therapeutic","boundary":[0.6974790096282959,0.29756098985671997,0.7394958138465881,0.3060975670814514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.29878050088882446},{"x":0.7546218633651733,"y":0.29878050088882446},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3060975670814514},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3060975670814514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"use","boundary":[0.7428571581840515,0.29878050088882446,0.7546218633651733,0.3060975670814514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2963414490222931},{"x":0.7546218633651733,"y":0.29878050088882446},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3060975670814514},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3048780560493469}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6370168280601501,0.2893414490222931,0.7596218633651733,0.3130975670814514],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.33048781752586365},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33048781752586365},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3365853726863861},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3365853726863861}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Stem","boundary":[0.7193277478218079,0.33048781752586365,0.7361344695091248,0.3365853726863861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.33048781752586365},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33048781752586365},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3365853726863861},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3365853726863861}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"cells","boundary":[0.7394958138465881,0.33048781752586365,0.7546218633651733,0.3365853726863861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.33048781752586365},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33048781752586365},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3365853726863861},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3365853726863861}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.33048781752586365,0.7680672407150269,0.3365853726863861]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.33048781752586365},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33048781752586365},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3365853726863861},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3365853726863861}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7143277478218079,0.32348781752586364,0.7730672407150269,0.3435853726863861],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.5036585330963135},{"x":0.8638655543327332,"y":0.5036585330963135},{"x":0.8638655543327332,"y":0.5195121765136719},{"x":0.826890766620636,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.826890766620636,0.5036585330963135,0.8638655543327332,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5036585330963135},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5036585330963135},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5195121765136719},{"x":0.800000011920929,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.800000011920929,0.5036585330963135,0.8151260614395142,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5036585330963135},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5036585330963135},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5195121765136719},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7411764860153198,0.5036585330963135,0.7865546345710754,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5036585330963135},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5036585330963135},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5195121765136719},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.5036585330963135,0.7344537973403931,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5036585330963135},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5036585330963135},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5195121765136719},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.6705882549285889,0.5036585330963135,0.7210084199905396,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5036585330963135},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5036585330963135},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5195121765136719},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.5983193516731262,0.5036585330963135,0.6638655662536621,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5036585330963135},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5036585330963135},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5195121765136719},{"x":0.583193302154541,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.583193302154541,0.5036585330963135,0.5915966629981995,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5036585330963135},{"x":0.578151285648346,"y":0.5036585330963135},{"x":0.578151285648346,"y":0.5195121765136719},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5428571701049805,0.5036585330963135,0.578151285648346,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5036585330963135},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5036585330963135},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5195121765136719},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.4907563030719757,0.5036585330963135,0.5361344814300537,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5036585330963135},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5036585330963135},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5195121765136719},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.5036585330963135,0.48067227005958557,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5036585330963135},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5036585330963135},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5195121765136719},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.41680672764778137,0.5036585330963135,0.46722689270973206,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5036585330963135},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5036585330963135},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5195121765136719},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.34285715222358704,0.5036585330963135,0.4100840389728546,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5036585330963135},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5036585330963135},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5195121765136719},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.31092438101768494,0.5036585330963135,0.33781513571739197,0.5195121765136719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5036585330963135},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5036585330963135},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5195121765136719},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.27899160981178284,0.5036585330963135,0.3025210201740265,0.5195121765136719]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5036585330963135},{"x":0.8638655543327332,"y":0.5036585330963135},{"x":0.8638655543327332,"y":0.5195121765136719},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5195121765136719}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.27399160981178283,0.49665853309631347,0.8688655543327332,0.5265121765136719],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.545121967792511},{"x":0.8789916038513184,"y":0.545121967792511},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5597561001777649},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5597561001777649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8621848821640015,0.545121967792511,0.8789916038513184,0.5597561001777649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.545121967792511},{"x":0.8571428656578064,"y":0.545121967792511},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5597561001777649},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5597561001777649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8235294222831726,0.545121967792511,0.8571428656578064,0.5597561001777649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.545121967792511},{"x":0.8151260614395142,"y":0.545121967792511},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5597561001777649},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5597561001777649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8134453892707825,0.545121967792511,0.8151260614395142,0.5597561001777649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.545121967792511},{"x":0.8789916038513184,"y":0.545121967792511},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5597561001777649},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5597561001777649}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8084453892707825,0.538121967792511,0.8839916038513184,0.5667561001777649],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5439024567604065},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5439024567604065},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5609756112098694},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6571428775787354,0.5439024567604065,0.6907563209533691,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5439024567604065},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5439024567604065},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5609756112098694},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.5439024567604065,0.6554622054100037,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5439024567604065},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5439024567604065},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5609756112098694},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5798319578170776,0.5439024567604065,0.6218487620353699,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5439024567604065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5439024567604065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5609756112098694},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.5439024567604065,0.5714285969734192,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5439024567604065},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5439024567604065},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5609756112098694},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5142857432365417,0.5439024567604065,0.5596638917922974,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5439024567604065},{"x":0.507563054561615,"y":0.5439024567604065},{"x":0.507563054561615,"y":0.5609756112098694},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.4453781545162201,0.5439024567604065,0.507563054561615,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5439024567604065},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5439024567604065},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5609756112098694},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.43529412150382996,0.5439024567604065,0.43697479367256165,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5439024567604065},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5439024567604065},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5609756112098694},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.3949579894542694,0.5439024567604065,0.4285714328289032,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5439024567604065},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5439024567604065},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5609756112098694},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.3495798408985138,0.5439024567604065,0.3932773172855377,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5439024567604065},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5439024567604065},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5609756112098694},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33781513571739197,0.5439024567604065,0.34285715222358704,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5439024567604065},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5439024567604065},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5609756112098694},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.2857142984867096,0.5439024567604065,0.3310924470424652,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439024567604065},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5439024567604065},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5609756112098694},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.21680672466754913,0.5439024567604065,0.27731093764305115,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.5439024567604065},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5439024567604065},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5609756112098694},{"x":0.18487395346164703,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.18487395346164703,0.5439024567604065,0.21008403599262238,0.5609756112098694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.5439024567604065},{"x":0.17815126478672028,"y":0.5439024567604065},{"x":0.17815126478672028,"y":0.5609756112098694},{"x":0.15798319876194,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.15798319876194,0.5439024567604065,0.17815126478672028,0.5609756112098694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.5439024567604065},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5439024567604065},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5609756112098694},{"x":0.15798319876194,"y":0.5609756112098694}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.15298319876194,0.5369024567604065,0.6957563209533691,0.5679756112098694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.5707316994667053},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5695121884346008},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5841463208198547},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5853658318519592}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8436974883079529,0.5707316994667053,0.8789916038513184,0.5841463208198547]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.5707316994667053},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5695121884346008},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5841463208198547},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5853658318519592}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.8386974883079529,0.5637316994667053,0.8839916038513184,0.5911463208198547],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5792682766914368},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5792682766914368},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5841463208198547},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5841463208198547}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":":","boundary":[0.8352941274642944,0.5792682766914368,0.8369747996330261,0.5841463208198547]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5792682766914368},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5792682766914368},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5841463208198547},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5841463208198547}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8302941274642944,0.5722682766914368,0.8419747996330261,0.5911463208198547],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5743902325630188},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5743902325630188},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5902438759803772},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5902438759803772}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3680672347545624,0.5743902325630188,0.4100840389728546,0.5902438759803772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5743902325630188},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5743902325630188},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5902438759803772},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5902438759803772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.3193277418613434,0.5743902325630188,0.35966387391090393,0.5902438759803772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5743902325630188},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5743902325630188},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5890243649482727},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5890243649482727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3126050531864166,0.5743902325630188,0.3176470696926117,0.5890243649482727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5743902325630188},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5743902325630188},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5890243649482727},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5890243649482727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسیه","boundary":[0.2722689211368561,0.5743902325630188,0.30588236451148987,0.5890243649482727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5743902325630188},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5743902325630188},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5890243649482727},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5890243649482727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.22689075767993927,0.5743902325630188,0.2655462324619293,0.5890243649482727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.5743902325630188},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5743902325630188},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5890243649482727},{"x":0.19663865864276886,"y":0.5890243649482727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.19663865864276886,0.5743902325630188,0.21848739683628082,0.5890243649482727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.5743902325630188},{"x":0.1882352977991104,"y":0.5743902325630188},{"x":0.1882352977991104,"y":0.5890243649482727},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5890243649482727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفار","boundary":[0.1596638709306717,0.5743902325630188,0.1882352977991104,0.5890243649482727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.5743902325630188},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5756097435951233},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5902438759803772},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5890243649482727}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1546638709306717,0.5673902325630188,0.4150840389728546,0.5972438759803772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.6036585569381714},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6036585569381714},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6182926893234253},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6182926893234253}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.8521008491516113,0.6036585569381714,0.8789916038513184,0.6182926893234253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.6036585569381714},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6036585569381714},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6182926893234253},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6182926893234253}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8436974883079529,0.6036585569381714,0.8453781604766846,0.6182926893234253]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.6036585569381714},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6036585569381714},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6182926893234253},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6182926893234253}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8386974883079529,0.5966585569381714,0.8839916038513184,0.6252926893234253],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6000000238418579},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5987805128097534},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6170731782913208},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6170731782913208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.3949579894542694,0.6000000238418579,0.42184874415397644,0.6170731782913208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6000000238418579},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6000000238418579},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6182926893234253},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6182926893234253}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3445378243923187,0.6000000238418579,0.38655462861061096,0.6182926893234253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6182926893234253},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6182926893234253}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شناسی-","boundary":[0.27563026547431946,0.6000000238418579,0.3361344635486603,0.6182926893234253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6012195348739624},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6012195348739624},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6182926893234253},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6195122003555298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.20840336382389069,0.6012195348739624,0.2689075767993927,0.6182926893234253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.6024390459060669},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6012195348739624},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6195122003555298},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6207317113876343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.1596638709306717,0.6024390459060669,0.20000000298023224,0.6195122003555298]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.6012195348739624},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5987805128097534},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6170731782913208},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6207317113876343}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1546638709306717,0.5942195348739624,0.42684874415397644,0.6240731782913208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.6317073106765747},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6317073106765747},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6475609540939331},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6475609540939331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8336134552955627,0.6317073106765747,0.8789916038513184,0.6475609540939331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6317073106765747},{"x":0.826890766620636,"y":0.6317073106765747},{"x":0.826890766620636,"y":0.6475609540939331},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6475609540939331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8218487501144409,0.6317073106765747,0.826890766620636,0.6475609540939331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6317073106765747},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6317073106765747},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6475609540939331},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6475609540939331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرافیک","boundary":[0.7647058963775635,0.6317073106765747,0.8134453892707825,0.6475609540939331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6317073106765747},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6317073106765747},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6475609540939331},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6475609540939331}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7597058963775635,0.6247073106765747,0.8839916038513184,0.6545609540939331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6378048658370972},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6378048658370972},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6426829099655151},{"x":0.756302535533905,"y":0.6426829099655151}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6378048658370972,0.7579832077026367,0.6426829099655151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6378048658370972},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6378048658370972},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6426829099655151},{"x":0.756302535533905,"y":0.6426829099655151}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.751302535533905,0.6308048658370972,0.7629832077026367,0.6496829099655151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.6304877996444702},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6317073106765747},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6499999761581421},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6487804651260376}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.206722691655159,0.6304877996444702,0.2386554628610611,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.6280487775802612},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6304877996444702},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6475609540939331},{"x":0.15798319876194,"y":0.6463414430618286}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آجورلو","boundary":[0.1596638709306717,0.6280487775802612,0.19831933081150055,0.6475609540939331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.6280487775802612},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6317073106765747},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6499999761581421},{"x":0.15798319876194,"y":0.6463414430618286}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.1546638709306717,0.6210487775802612,0.2436554628610611,0.6569999761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.6621951460838318},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6634146571159363},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6768292784690857},{"x":0.848739504814148,"y":0.6768292784690857}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.848739504814148,0.6621951460838318,0.8789916038513184,0.6768292784690857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.6621951460838318},{"x":0.8420168161392212,"y":0.6621951460838318},{"x":0.8420168161392212,"y":0.6768292784690857},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6768292784690857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8134453892707825,0.6621951460838318,0.8420168161392212,0.6768292784690857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6621951460838318},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6621951460838318},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6768292784690857},{"x":0.805042028427124,"y":0.6768292784690857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.805042028427124,0.6621951460838318,0.8067227005958557,0.6768292784690857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6621951460838318},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6634146571159363},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6768292784690857},{"x":0.805042028427124,"y":0.6768292784690857}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.800042028427124,0.6551951460838318,0.8839916038513184,0.6838292784690857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.6597561240196228},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6609756350517273},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6768292784690857},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6756097674369812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.19327731430530548,0.6597561240196228,0.22689075767993927,0.6768292784690857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.6573171019554138},{"x":0.19831933081150055,"y":0.6597561240196228},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6756097674369812},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6731707453727722}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.16134454309940338,0.6573171019554138,0.19663865864276886,0.6756097674369812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.6573171019554138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6609756350517273},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6768292784690857},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6731707453727722}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.15634454309940338,0.6503171019554138,0.23189075767993927,0.6838292784690857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6902438998222351},{"x":0.875630259513855,"y":0.6902438998222351},{"x":0.875630259513855,"y":0.7036585211753845},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7036585211753845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8504201769828796,0.6902438998222351,0.875630259513855,0.7036585211753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6902438998222351},{"x":0.848739504814148,"y":0.6902438998222351},{"x":0.848739504814148,"y":0.7036585211753845},{"x":0.8453781604766846,"y":0.7036585211753845}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8453781604766846,0.6902438998222351,0.848739504814148,0.7036585211753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6902438998222351},{"x":0.875630259513855,"y":0.6902438998222351},{"x":0.875630259513855,"y":0.7036585211753845},{"x":0.8453781604766846,"y":0.7036585211753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.8403781604766846,0.6832438998222351,0.880630259513855,0.7106585211753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6902438998222351},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6902438998222351},{"x":0.21848739683628082,"y":0.699999988079071},{"x":0.20336134731769562,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.20336134731769562,0.6902438998222351,0.21848739683628082,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.6902438998222351},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6902438998222351},{"x":0.19495798647403717,"y":0.699999988079071},{"x":0.1596638709306717,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.1596638709306717,0.6902438998222351,0.19495798647403717,0.699999988079071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.6902438998222351},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6890243887901306},{"x":0.21848739683628082,"y":0.699999988079071},{"x":0.1596638709306717,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1546638709306717,0.6832438998222351,0.22348739683628083,0.706999988079071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.7170731425285339},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7170731425285339},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7329268455505371},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7329268455505371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8470588326454163,0.7170731425285339,0.8773109316825867,0.7329268455505371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.7170731425285339},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7170731425285339},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7329268455505371},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7329268455505371}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8352941274642944,0.7170731425285339,0.8386554718017578,0.7329268455505371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7170731425285339},{"x":0.826890766620636,"y":0.7170731425285339},{"x":0.826890766620636,"y":0.7329268455505371},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7329268455505371}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7764706015586853,0.7170731425285339,0.826890766620636,0.7329268455505371]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7170731425285339},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7170731425285339},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7329268455505371},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7329268455505371}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7714706015586853,0.7100731425285339,0.8823109316825867,0.7399268455505371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.7182926535606384},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7158536314964294},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7341463565826416},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7353658676147461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.20000000298023224,0.7182926535606384,0.2554621994495392,0.7341463565826416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.7195122241973877},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7182926535606384},{"x":0.1915966421365738,"y":0.7353658676147461},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7353658676147461}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.1596638709306717,0.7195122241973877,0.1915966421365738,0.7353658676147461]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.7195122241973877},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7158536314964294},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7341463565826416},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7365853786468506}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1546638709306717,0.7125122241973877,0.2604621994495392,0.7411463565826416],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.745121955871582},{"x":0.8789916038513184,"y":0.745121955871582},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7597560882568359},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7597560882568359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.8134453892707825,0.745121955871582,0.8789916038513184,0.7597560882568359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.745121955871582},{"x":0.805042028427124,"y":0.745121955871582},{"x":0.805042028427124,"y":0.7597560882568359},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7597560882568359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8033613562583923,0.745121955871582,0.805042028427124,0.7597560882568359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.745121955871582},{"x":0.8789916038513184,"y":0.745121955871582},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7597560882568359},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7597560882568359}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7983613562583923,0.738121955871582,0.8839916038513184,0.7667560882568359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7439024448394775},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7439024448394775},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7609755992889404},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7609755992889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدیه","boundary":[0.3142857253551483,0.7439024448394775,0.3529411852359772,0.7609755992889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7439024448394775},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7439024448394775},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7609755992889404},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7609755992889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.2689075767993927,0.7439024448394775,0.30756303668022156,0.7609755992889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7439024448394775},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7439024448394775},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7597560882568359},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7597560882568359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2571428716182709,0.7439024448394775,0.26050421595573425,0.7597560882568359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7439024448394775},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7439024448394775},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7609755992889404},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7597560882568359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.2201680690050125,0.7439024448394775,0.2504201829433441,0.7609755992889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.742682933807373},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7439024448394775},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7597560882568359},{"x":0.15798319876194,"y":0.7597560882568359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلوداری","boundary":[0.15798319876194,0.742682933807373,0.21344538033008575,0.7597560882568359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.742682933807373},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7439024448394775},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7609755992889404},{"x":0.15798319876194,"y":0.7597560882568359}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.15298319876194,0.735682933807373,0.3579411852359772,0.7679755992889404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.7743902206420898},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7743902206420898},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7890244126319885},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7890244126319885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8521008491516113,0.7743902206420898,0.8773109316825867,0.7890244126319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.7743902206420898},{"x":0.8453781604766846,"y":0.7743902206420898},{"x":0.8453781604766846,"y":0.7890244126319885},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7890244126319885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.8100840449333191,0.7743902206420898,0.8453781604766846,0.7890244126319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7743902206420898},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7743902206420898},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7890244126319885},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7890244126319885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8016806840896606,0.7743902206420898,0.8033613562583923,0.7890244126319885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7743902206420898},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7743902206420898},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7890244126319885},{"x":0.8016806840896606,"y":0.790243923664093}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7966806840896606,0.7673902206420898,0.8823109316825867,0.7960244126319885],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7719511985778809},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7719511985778809},{"x":0.3344537913799286,"y":0.787804901599884},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7890244126319885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسما","boundary":[0.30756303668022156,0.7719511985778809,0.3344537913799286,0.787804901599884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7719511985778809},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7719511985778809},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7890244126319885},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7890244126319885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدسی","boundary":[0.2655462324619293,0.7719511985778809,0.2991596758365631,0.7890244126319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7731707096099854},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7731707096099854},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7890244126319885},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7890244126319885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2571428716182709,0.7731707096099854,0.26218488812446594,0.7890244126319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7731707096099854},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7731707096099854},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7890244126319885},{"x":0.2201680690050125,"y":0.790243923664093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.2201680690050125,0.7731707096099854,0.24873949587345123,0.7890244126319885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.7743902206420898},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7731707096099854},{"x":0.21176470816135406,"y":0.790243923664093},{"x":0.15798319876194,"y":0.7914634346961975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلوداری","boundary":[0.1563025265932083,0.7743902206420898,0.21176470816135406,0.790243923664093]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.7731707096099854},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7707316875457764},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7890244126319885},{"x":0.15798319876194,"y":0.7914634346961975}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1513025265932083,0.7661707096099853,0.3394537913799286,0.7960244126319885],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.8036585450172424},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8036585450172424},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8170731663703918},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8170731663703918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8420168161392212,0.8036585450172424,0.8789916038513184,0.8170731663703918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.8036585450172424},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8036585450172424},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8170731663703918},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8170731663703918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.831932783126831,0.8036585450172424,0.8352941274642944,0.8170731663703918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.8036585450172424},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8024390339851379},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8158536553382874},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8170731663703918}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.826932783126831,0.7966585450172424,0.8839916038513184,0.8228536553382874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.8048780560493469},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8048780560493469},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8170731663703918},{"x":0.15798319876194,"y":0.8170731663703918}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۹۷۸-۶۲۲-۹۶۷۱۵-۱-۱","boundary":[0.15798319876194,0.8048780560493469,0.33949580788612366,0.8170731663703918]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.8048780560493469},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8048780560493469},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8170731663703918},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8170731663703918}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.8048780560493469,0.3445378243923187,0.8170731663703918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.8048780560493469},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8048780560493469},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8170731663703918},{"x":0.15798319876194,"y":0.8170731663703918}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.15298319876194,0.7978780560493469,0.34953782439231873,0.8240731663703919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.8317072987556458},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8329268097877502},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8487805128097534},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8475610017776489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8336134552955627,0.8317072987556458,0.8789916038513184,0.8487805128097534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8317072987556458},{"x":0.826890766620636,"y":0.8317072987556458},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8475610017776489},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8463414907455444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.8016806840896606,0.8317072987556458,0.8252100944519043,0.8475610017776489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8317072987556458},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8329268097877502},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8487805128097534},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8463414907455444}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7966806840896606,0.8247072987556457,0.8839916038513184,0.8557805128097534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8378048539161682},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8378048539161682},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8439024686813354},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8439024686813354}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":":","boundary":[0.7932773232460022,0.8378048539161682,0.7949579954147339,0.8439024686813354]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8378048539161682},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8378048539161682},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8439024686813354},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8439024686813354}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.8308048539161682,0.7999579954147339,0.8509024686813355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.8317072987556458},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8317072987556458},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8475610017776489},{"x":0.289075642824173,"y":0.8475610017776489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پریا","boundary":[0.289075642824173,0.8317072987556458,0.30924370884895325,0.8475610017776489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.8329268097877502},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8329268097877502},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8475610017776489},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8475610017776489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پویان","boundary":[0.2521008551120758,0.8329268097877502,0.2806722819805145,0.8475610017776489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8329268097877502},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8329268097877502},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8475610017776489},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8475610017776489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24369747936725616,0.8329268097877502,0.24873949587345123,0.8475610017776489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.8329268097877502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8329268097877502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8487805128097534},{"x":0.20336134731769562,"y":0.8487805128097534}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.20336134731769562,0.8329268097877502,0.2369747906923294,0.8487805128097534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.8329268097877502},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8329268097877502},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8487805128097534},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8487805128097534}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.1764705926179886,0.8329268097877502,0.19831933081150055,0.8487805128097534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.8329268097877502},{"x":0.17142857611179352,"y":0.8329268097877502},{"x":0.17142857611179352,"y":0.8487805128097534},{"x":0.1563025265932083,"y":0.8487805128097534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.1563025265932083,0.8329268097877502,0.17142857611179352,0.8487805128097534]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.8329268097877502},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8317072987556458},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8475610017776489},{"x":0.1563025265932083,"y":0.8487805128097534}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1513025265932083,0.8259268097877502,0.31424370884895325,0.8545610017776489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.8609756231307983},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8609756231307983},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8768292665481567},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8768292665481567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8420168161392212,0.8609756231307983,0.8789916038513184,0.8768292665481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.8621951341629028},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8609756231307983},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8768292665481567},{"x":0.800000011920929,"y":0.8768292665481567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7983193397521973,0.8621951341629028,0.8352941274642944,0.8768292665481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8621951341629028},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8621951341629028},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8768292665481567},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8780487775802612}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپی","boundary":[0.7596638798713684,0.8621951341629028,0.7915966510772705,0.8768292665481567]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8621951341629028},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8609756231307983},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8768292665481567},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8780487775802612}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7546638798713684,0.8551951341629028,0.8839916038513184,0.8838292665481567],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8670731782913208},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8670731782913208},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8731707334518433},{"x":0.75126051902771,"y":0.8731707334518433}]},"confidence":0.25,"str":":","boundary":[0.75126051902771,0.8670731782913208,0.7529411911964417,0.8731707334518433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8670731782913208},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8670731782913208},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8731707334518433},{"x":0.75126051902771,"y":0.8731707334518433}]},"confidence":0.25,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.8600731782913208,0.7579411911964417,0.8801707334518433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.8609756231307983},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8609756231307983},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8756097555160522},{"x":0.20168067514896393,"y":0.8768292665481567}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۸۵۰۰۰","boundary":[0.20168067514896393,0.8609756231307983,0.26386556029319763,0.8756097555160522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.8621951341629028},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8621951341629028},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8768292665481567},{"x":0.1563025265932083,"y":0.8768292665481567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.1563025265932083,0.8621951341629028,0.1899159699678421,0.8768292665481567]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.8621951341629028},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8609756231307983},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8756097555160522},{"x":0.1563025265932083,"y":0.8768292665481567}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1513025265932083,0.8551951341629028,0.26886556029319764,0.8826097555160523],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.8902438879013062},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8902438879013062},{"x":0.8773109316825867,"y":0.9048780202865601},{"x":0.8420168161392212,"y":0.9048780202865601}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8420168161392212,0.8902438879013062,0.8773109316825867,0.9048780202865601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.8902438879013062},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8902438879013062},{"x":0.8352941274642944,"y":0.9060975313186646},{"x":0.800000011920929,"y":0.9060975313186646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.800000011920929,0.8902438879013062,0.8352941274642944,0.9060975313186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8902438879013062},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8902438879013062},{"x":0.7915966510772705,"y":0.9048780202865601},{"x":0.7277311086654663,"y":0.9060975313186646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.7277311086654663,0.8902438879013062,0.7915966510772705,0.9048780202865601]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8902438879013062},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8902438879013062},{"x":0.8773109316825867,"y":0.9048780202865601},{"x":0.7277311086654663,"y":0.9060975313186646}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7227311086654663,0.8832438879013061,0.8823109316825867,0.9118780202865601],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.8963414430618286},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8963414430618286},{"x":0.7210084199905396,"y":0.9012194871902466},{"x":0.7193277478218079,"y":0.9012194871902466}]},"confidence":0.75,"str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.8963414430618286,0.7210084199905396,0.9012194871902466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.8963414430618286},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8963414430618286},{"x":0.7210084199905396,"y":0.9012194871902466},{"x":0.7193277478218079,"y":0.9012194871902466}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.8893414430618286,0.7260084199905396,0.9082194871902466],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.8914633989334106},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8914633989334106},{"x":0.2571428716182709,"y":0.9060975313186646},{"x":0.2050420194864273,"y":0.9060975313186646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۷۰۰۰","boundary":[0.2050420194864273,0.8914633989334106,0.2571428716182709,0.9060975313186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.8914633989334106},{"x":0.19327731430530548,"y":0.8914633989334106},{"x":0.19327731430530548,"y":0.9060975313186646},{"x":0.1596638709306717,"y":0.9060975313186646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.1596638709306717,0.8914633989334106,0.19327731430530548,0.9060975313186646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.8914633989334106},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8914633989334106},{"x":0.2571428716182709,"y":0.9060975313186646},{"x":0.1596638709306717,"y":0.9060975313186646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1546638709306717,0.8844633989334106,0.2621428716182709,0.9130975313186646],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/yhaxWFdkDsSxTskA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/WNNhtLKTWSzmKRXY.jpg","blurred":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/lqZCAjYGOaEcIXyL.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0002910771951299583,0.0001232629749193146,0.9985331009095917,0.9990530035775245]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.110047847032547},{"x":0.7947455048561096,"y":0.110047847032547},{"x":0.7947455048561096,"y":0.13277511298656464},{"x":0.7339901328086853,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حامیان","boundary":[0.7339901328086853,0.110047847032547,0.7947455048561096,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.110047847032547},{"x":0.7257799506187439,"y":0.110047847032547},{"x":0.7257799506187439,"y":0.13277511298656464},{"x":0.6551724076271057,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6551724076271057,0.110047847032547,0.7257799506187439,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.110047847032547},{"x":0.6469622254371643,"y":0.110047847032547},{"x":0.6469622254371643,"y":0.13277511298656464},{"x":0.610837459564209,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.610837459564209,0.110047847032547,0.6469622254371643,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.110047847032547},{"x":0.5993431806564331,"y":0.110047847032547},{"x":0.5993431806564331,"y":0.13277511298656464},{"x":0.5730705857276917,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5730705857276917,0.110047847032547,0.5993431806564331,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.110047847032547},{"x":0.5582922697067261,"y":0.110047847032547},{"x":0.5582922697067261,"y":0.13277511298656464},{"x":0.47454842925071716,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.47454842925071716,0.110047847032547,0.5582922697067261,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.110047847032547},{"x":0.46633824706077576,"y":0.110047847032547},{"x":0.46633824706077576,"y":0.13277511298656464},{"x":0.4088670015335083,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4088670015335083,0.110047847032547,0.46633824706077576,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.110047847032547},{"x":0.4006568193435669,"y":0.110047847032547},{"x":0.4006568193435669,"y":0.13277511298656464},{"x":0.3924466371536255,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3924466371536255,0.110047847032547,0.4006568193435669,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.110047847032547},{"x":0.3842364549636841,"y":0.110047847032547},{"x":0.3842364549636841,"y":0.13277511298656464},{"x":0.32019704580307007,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.32019704580307007,0.110047847032547,0.3842364549636841,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.110047847032547},{"x":0.31198686361312866,"y":0.110047847032547},{"x":0.31198686361312866,"y":0.13277511298656464},{"x":0.22824302315711975,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.22824302315711975,0.110047847032547,0.31198686361312866,0.13277511298656464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.110047847032547},{"x":0.7947455048561096,"y":0.110047847032547},{"x":0.7947455048561096,"y":0.13277511298656464},{"x":0.22824302315711975,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22324302315711975,0.10304784703254699,0.7997455048561096,0.13977511298656464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5911329984664917,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5911329984664917,"y":0.16028708219528198},{"x":0.5779967308044434,"y":0.16028708219528198}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5779967308044434,0.14234450459480286,0.5911329984664917,0.16028708219528198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.14234450459480286},{"x":0.569786548614502,"y":0.14234450459480286},{"x":0.569786548614502,"y":0.16028708219528198},{"x":0.523809552192688,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.523809552192688,0.14234450459480286,0.569786548614502,0.16028708219528198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.14114832878112793},{"x":0.5155993700027466,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5155993700027466,"y":0.15909090638160706},{"x":0.46962234377861023,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.46962234377861023,0.14114832878112793,0.5155993700027466,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.14114832878112793},{"x":0.46305418014526367,"y":0.14234450459480286},{"x":0.46305418014526367,"y":0.15909090638160706},{"x":0.4334975481033325,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الفبا","boundary":[0.4334975481033325,0.14114832878112793,0.46305418014526367,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.14114832878112793},{"x":0.43021345138549805,"y":0.14114832878112793},{"x":0.43021345138549805,"y":0.15909090638160706},{"x":0.42692938446998596,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.42692938446998596,0.14114832878112793,0.43021345138549805,0.15909090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.14114832878112793},{"x":0.5911329984664917,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5911329984664917,"y":0.16028708219528198},{"x":0.42692938446998596,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42192938446998596,0.13414832878112792,0.5961329984664917,0.167287082195282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.30263158679008484},{"x":0.5484400391578674,"y":0.3086124360561371},{"x":0.5451560020446777,"y":0.33253589272499084},{"x":0.46962234377861023,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"جهاد","boundary":[0.4729064106941223,0.30263158679008484,0.5451560020446777,0.33253589272499084]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.30263158679008484},{"x":0.5484400391578674,"y":0.3086124360561371},{"x":0.5451560020446777,"y":0.33253589272499084},{"x":0.46962234377861023,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.4679064106941223,0.29563158679008483,0.5501560020446777,0.33953589272499085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.33732056617736816},{"x":0.5353037714958191,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5369458198547363,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4893267750740051,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4876847267150879,0.33732056617736816,0.5369458198547363,0.3444976210594177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.33732056617736816},{"x":0.5353037714958191,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5369458198547363,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4893267750740051,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4826847267150879,0.33032056617736816,0.5419458198547363,0.35149762105941773],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.380382776260376},{"x":0.5221675038337708,"y":0.380382776260376},{"x":0.5221675038337708,"y":0.38397130370140076},{"x":0.5090311765670776,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۱۳۵۹","boundary":[0.5090311765670776,0.380382776260376,0.5221675038337708,0.38397130370140076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.380382776260376},{"x":0.5221675038337708,"y":0.380382776260376},{"x":0.5221675038337708,"y":0.38397130370140076},{"x":0.5090311765670776,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5040311765670776,0.37338277626037597,0.5271675038337708,0.39097130370140076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7816091775894165,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7816091775894165,"y":0.4066985547542572},{"x":0.7290640473365784,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.7290640473365784,0.3947368562221527,0.7816091775894165,0.4066985547542572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7241379022598267,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7241379022598267,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6962233185768127,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6962233185768127,0.3947368562221527,0.7241379022598267,0.4066985547542572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7816091775894165,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7816091775894165,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6962233185768127,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6912233185768127,0.3877368562221527,0.7866091775894165,0.4136985547542572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.3947368562221527},{"x":0.5550082325935364,"y":0.3947368562221527},{"x":0.5550082325935364,"y":0.4055023789405823},{"x":0.5287356376647949,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5287356376647949,0.3947368562221527,0.5550082325935364,0.4055023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.3947368562221527},{"x":0.523809552192688,"y":0.3935406804084778},{"x":0.523809552192688,"y":0.4055023789405823},{"x":0.4712643623352051,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4712643623352051,0.3947368562221527,0.523809552192688,0.4055023789405823]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.3947368562221527},{"x":0.5550082325935364,"y":0.3935406804084778},{"x":0.5550082325935364,"y":0.4055023789405823},{"x":0.4712643623352051,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4662643623352051,0.3877368562221527,0.5600082325935364,0.4125023789405823],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.39234450459480286},{"x":0.33497536182403564,"y":0.39234450459480286},{"x":0.3366174101829529,"y":0.4055023789405823},{"x":0.293924480676651,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.293924480676651,0.39234450459480286,0.3366174101829529,0.4055023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.39234450459480286},{"x":0.2889983654022217,"y":0.39234450459480286},{"x":0.2889983654022217,"y":0.4055023789405823},{"x":0.27093595266342163,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.2692939341068268,0.39234450459480286,0.2889983654022217,0.4055023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.3935406804084778},{"x":0.26436781883239746,"y":0.3935406804084778},{"x":0.26436781883239746,"y":0.4055023789405823},{"x":0.2610837519168854,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2610837519168854,0.3935406804084778,0.26436781883239746,0.4055023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21674877405166626,"y":0.3935406804084778},{"x":0.2545155882835388,"y":0.39234450459480286},{"x":0.25615763664245605,"y":0.4055023789405823},{"x":0.21674877405166626,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.21674877405166626,0.3935406804084778,0.25615763664245605,0.4055023789405823]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21674877405166626,"y":0.3935406804084778},{"x":0.33497536182403564,"y":0.39114832878112793},{"x":0.3366174101829529,"y":0.40430623292922974},{"x":0.21674877405166626,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21174877405166626,0.3865406804084778,0.3416174101829529,0.41130623292922974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31198686361312866,"y":0.4916267991065979},{"x":0.33990147709846497,"y":0.4916267991065979},{"x":0.33990147709846497,"y":0.5119616985321045},{"x":0.31198686361312866,"y":0.5119616985321045}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سل","boundary":[0.31198686361312866,0.4916267991065979,0.33990147709846497,0.5119616985321045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.4916267991065979},{"x":0.30377668142318726,"y":0.4916267991065979},{"x":0.30377668142318726,"y":0.5119616985321045},{"x":0.2889983654022217,"y":0.5119616985321045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تل","boundary":[0.2889983654022217,0.4916267991065979,0.30377668142318726,0.5119616985321045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20525451004505157,"y":0.4916267991065979},{"x":0.27093595266342163,"y":0.4916267991065979},{"x":0.27093595266342163,"y":0.5119616985321045},{"x":0.20525451004505157,"y":0.5119616985321045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فارمد","boundary":[0.20525451004505157,0.4916267991065979,0.27093595266342163,0.5119616985321045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20525451004505157,"y":0.4916267991065979},{"x":0.33990147709846497,"y":0.4916267991065979},{"x":0.33990147709846497,"y":0.5119616985321045},{"x":0.20525451004505157,"y":0.5119616985321045}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.20025451004505157,0.4846267991065979,0.34490147709846497,0.5189616985321045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.5143540501594543},{"x":0.27093595266342163,"y":0.5143540501594543},{"x":0.27093595266342163,"y":0.529904305934906},{"x":0.2068965584039688,"y":0.529904305934906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Celllech","boundary":[0.2068965584039688,0.5143540501594543,0.27093595266342163,0.529904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.5143540501594543},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5143540501594543},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5311004519462585},{"x":0.2742200195789337,"y":0.529904305934906}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Pharmed","boundary":[0.2742200195789337,0.5143540501594543,0.34318554401397705,0.5311004519462585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.5143540501594543},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5143540501594543},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5311004519462585},{"x":0.2068965584039688,"y":0.529904305934906}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2018965584039688,0.5073540501594543,0.34818554401397706,0.5381004519462586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.5574162602424622},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5586124658584595},{"x":0.29556649923324585,"y":0.570574164390564},{"x":0.2610837519168854,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.2610837519168854,0.5574162602424622,0.29556649923324585,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.5574162602424622},{"x":0.25615763664245605,"y":0.5574162602424622},{"x":0.25615763664245605,"y":0.570574164390564},{"x":0.2380952388048172,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سل","boundary":[0.2380952388048172,0.5574162602424622,0.25615763664245605,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21510672569274902,"y":0.5574162602424622},{"x":0.23316912353038788,"y":0.5574162602424622},{"x":0.23316912353038788,"y":0.5693780183792114},{"x":0.21510672569274902,"y":0.5693780183792114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.21510672569274902,0.5574162602424622,0.23316912353038788,0.5693780183792114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1822660118341446,"y":0.5574162602424622},{"x":0.2101806253194809,"y":0.5574162602424622},{"x":0.2101806253194809,"y":0.5693780183792114},{"x":0.1822660118341446,"y":0.5693780183792114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارمد","boundary":[0.1822660118341446,0.5574162602424622,0.2101806253194809,0.5693780183792114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1822660118341446,"y":0.5574162602424622},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5574162602424622},{"x":0.29556649923324585,"y":0.570574164390564},{"x":0.1822660118341446,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1772660118341446,0.5504162602424622,0.30056649923324585,0.577574164390564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8637109994888306,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8883415460586548,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8883415460586548,"y":0.5717703104019165},{"x":0.8637109994888306,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.8637109994888306,0.5574162602424622,0.8883415460586548,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5717703104019165},{"x":0.825944185256958,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.825944185256958,0.5574162602424622,0.8571428656578064,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5717703104019165},{"x":0.7947455048561096,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7947455048561096,0.5574162602424622,0.8193760514259338,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5717703104019165},{"x":0.784893274307251,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.784893274307251,0.5574162602424622,0.7898193597793579,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7487684488296509,"y":0.5574162602424622},{"x":0.779967188835144,"y":0.5574162602424622},{"x":0.779967188835144,"y":0.5717703104019165},{"x":0.7487684488296509,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7487684488296509,0.5574162602424622,0.779967188835144,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7422003149986267,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7422003149986267,"y":0.5717703104019165},{"x":0.7274219989776611,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7274219989776611,0.5574162602424622,0.7422003149986267,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5717703104019165},{"x":0.6650246381759644,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.6650246381759644,0.5574162602424622,0.7175697684288025,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5717703104019165},{"x":0.6256157755851746,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6256157755851746,0.5574162602424622,0.6600984930992126,0.5717703104019165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8883415460586548,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8883415460586548,"y":0.5717703104019165},{"x":0.6256157755851746,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6206157755851746,0.5504162602424622,0.8933415460586548,0.5787703104019165],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8341543674468994,"y":0.5765550136566162},{"x":0.8702791333198547,"y":0.5765550136566162},{"x":0.8702791333198547,"y":0.5885167717933655},{"x":0.8341543674468994,"y":0.5885167717933655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.8341543674468994,0.5765550136566162,0.8702791333198547,0.5885167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.5765550136566162},{"x":0.8292282223701477,"y":0.5765550136566162},{"x":0.8292282223701477,"y":0.589712917804718},{"x":0.8013136386871338,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.8013136386871338,0.5765550136566162,0.8292282223701477,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.5765550136566162},{"x":0.7947455048561096,"y":0.5765550136566162},{"x":0.7947455048561096,"y":0.589712917804718},{"x":0.7898193597793579,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7898193597793579,0.5765550136566162,0.7947455048561096,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.5765550136566162},{"x":0.7865353226661682,"y":0.5765550136566162},{"x":0.7865353226661682,"y":0.589712917804718},{"x":0.7504104971885681,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7504104971885681,0.5765550136566162,0.7865353226661682,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.5777512192726135},{"x":0.743842363357544,"y":0.5765550136566162},{"x":0.743842363357544,"y":0.589712917804718},{"x":0.7093595862388611,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.7093595862388611,0.5777512192726135,0.743842363357544,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.5777512192726135},{"x":0.7027914524078369,"y":0.5777512192726135},{"x":0.7027914524078369,"y":0.589712917804718},{"x":0.6584565043449402,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.6584565043449402,0.5777512192726135,0.7027914524078369,0.589712917804718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.5777512192726135},{"x":0.8702791333198547,"y":0.5765550136566162},{"x":0.8702791333198547,"y":0.5885167717933655},{"x":0.6584565043449402,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6534565043449402,0.5707512192726135,0.8752791333198547,0.5955167717933655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5829228162765503,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5829228162765503,"y":0.5717703104019165},{"x":0.5566502213478088,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.5566502213478088,0.5586124658584595,0.5829228162765503,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205254554748535,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5717703104019165},{"x":0.5205254554748535,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.5205254554748535,0.5586124658584595,0.5533661842346191,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5717703104019165},{"x":0.48604267835617065,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.48604267835617065,0.5586124658584595,0.5123152732849121,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.559808611869812},{"x":0.47783252596855164,"y":0.559808611869812},{"x":0.47783252596855164,"y":0.5729665160179138},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.4433497488498688,0.559808611869812,0.47783252596855164,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.559808611869812},{"x":0.4367816150188446,"y":0.559808611869812},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5729665160179138},{"x":0.41871920228004456,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.41871920228004456,0.559808611869812,0.4367816150188446,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.559808611869812},{"x":0.41050902009010315,"y":0.559808611869812},{"x":0.41050902009010315,"y":0.5729665160179138},{"x":0.3842364549636841,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.3842364549636841,0.559808611869812,0.41050902009010315,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.5777512192726135},{"x":0.587848961353302,"y":0.5765550136566162},{"x":0.587848961353302,"y":0.589712917804718},{"x":0.5517241358757019,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5517241358757019,0.5777512192726135,0.587848961353302,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.5777512192726135},{"x":0.546798050403595,"y":0.5777512192726135},{"x":0.546798050403595,"y":0.589712917804718},{"x":0.5188834071159363,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5188834071159363,0.5777512192726135,0.546798050403595,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.5777512192726135},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5777512192726135},{"x":0.5123152732849121,"y":0.589712917804718},{"x":0.5090311765670776,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5090311765670776,0.5777512192726135,0.5123152732849121,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.5777512192726135},{"x":0.5041050910949707,"y":0.5777512192726135},{"x":0.5041050910949707,"y":0.589712917804718},{"x":0.467980295419693,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.467980295419693,0.5777512192726135,0.5041050910949707,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.5789473652839661},{"x":0.46305418014526367,"y":0.5777512192726135},{"x":0.46305418014526367,"y":0.5909090638160706},{"x":0.42692938446998596,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.42692938446998596,0.5789473652839661,0.46305418014526367,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.5789473652839661},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5789473652839661},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3760262727737427,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.3760262727737427,0.5789473652839661,0.42200326919555664,0.5909090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.559808611869812},{"x":0.587848961353302,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5894909501075745,"y":0.589712917804718},{"x":0.3776683211326599,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.37102627277374267,0.552808611869812,0.5944909501075745,0.596712917804718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6686602830886841},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6698564887046814}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"CELL","boundary":[0.6633825898170471,0.6626794338226318,0.6830870509147644,0.6686602830886841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6686602830886841},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6698564887046814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6583825898170471,0.6556794338226318,0.6880870509147644,0.6756602830886841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.7141148447990417},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7069377899169922},{"x":0.7372742295265198,"y":0.6997607946395874},{"x":0.7422003149986267,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.23000000417232513,"str":"(","boundary":[0.7241379022598267,0.7141148447990417,0.7372742295265198,0.6997607946395874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.7057416439056396},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6638755798339844},{"x":0.7027914524078369,"y":0.6566985845565796},{"x":0.7356321811676025,"y":0.6973684430122375}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"5o1oM","boundary":[0.7175697684288025,0.7057416439056396,0.7027914524078369,0.6566985845565796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.7141148447990417},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6638755798339844},{"x":0.7011494040489197,"y":0.6566985845565796},{"x":0.7422003149986267,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.7191379022598267,0.7071148447990417,0.7061494040489197,0.6636985845565796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.7021530866622925},{"x":0.6272578239440918,"y":0.679425835609436},{"x":0.6469622254371643,"y":0.6877990365028381},{"x":0.6288998126983643,"y":0.709330141544342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ROYAN","boundary":[0.6091954112052917,0.7021530866622925,0.6469622254371643,0.6877990365028381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633825957775116,"y":0.6734449863433838},{"x":0.6420361399650574,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6617405414581299,"y":0.6698564887046814},{"x":0.651888370513916,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"STEM","boundary":[0.633825957775116,0.6734449863433838,0.6617405414581299,0.6698564887046814]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.7021530866622925},{"x":0.6420361399650574,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6617405414581299,"y":0.6710526347160339},{"x":0.6288998126983643,"y":0.709330141544342}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6041954112052917,0.6951530866622925,0.6667405414581299,0.6780526347160339],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617405414581299,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7332535982131958},{"x":0.6617405414581299,"y":0.7416267991065979},{"x":0.651888370513916,"y":0.7344497442245483}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"گه","boundary":[0.6617405414581299,0.7272727489471436,0.6617405414581299,0.7416267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.720095694065094},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7248803973197937},{"x":0.6502463221549988,"y":0.7332535982131958},{"x":0.6420361399650574,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6535303592681885,0.720095694065094,0.6502463221549988,0.7332535982131958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.709330141544342},{"x":0.6502463221549988,"y":0.7188995480537415},{"x":0.6403940916061401,"y":0.7260765433311462},{"x":0.6272578239440918,"y":0.7165071964263916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6371099948883057,0.709330141544342,0.6403940916061401,0.7260765433311462]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.709330141544342},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7332535982131958},{"x":0.6617405414581299,"y":0.7416267991065979},{"x":0.6272578239440918,"y":0.7177033424377441}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.6321099948883057,0.702330141544342,0.6667405414581299,0.7486267991065979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.7177033424377441},{"x":0.7175697684288025,"y":0.709330141544342},{"x":0.7290640473365784,"y":0.7224880456924438},{"x":0.7126436829566956,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7011494040489197,0.7177033424377441,0.7290640473365784,0.7224880456924438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798029541969299,"y":0.7272727489471436},{"x":0.69786536693573,"y":0.7188995480537415},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7320573925971985},{"x":0.6929392218589783,"y":0.7404305934906006}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6798029541969299,0.7272727489471436,0.7093595862388611,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6781609058380127,"y":0.7284688949584961},{"x":0.6896551847457886,"y":0.7416267991065979},{"x":0.6880131363868713,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.674876868724823,0.7296651005744934,0.6896551847457886,0.7416267991065979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7175697684288025,"y":0.709330141544342},{"x":0.7290640473365784,"y":0.7224880456924438},{"x":0.6880131363868713,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.669876868724823,0.7226651005744934,0.7340640473365784,0.7294880456924439],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.7332535982131958},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7332535982131958},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7464115023612976},{"x":0.32348111271858215,"y":0.7464115023612976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"INSF","boundary":[0.32348111271858215,0.7332535982131958,0.36781609058380127,0.7464115023612976]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.7332535982131958},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7332535982131958},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7464115023612976},{"x":0.32348111271858215,"y":0.7464115023612976}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.31848111271858215,0.7262535982131958,0.3728160905838013,0.7534115023612976],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7655502557754517},{"x":0.7339901328086853,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7339901328086853,0.7523923516273499,0.7668308615684509,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929392218589783,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7274219989776611,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7274219989776611,"y":0.7655502557754517},{"x":0.6929392218589783,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6929392218589783,0.7523923516273499,0.7274219989776611,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6863710880279541,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6863710880279541,"y":0.7655502557754517},{"x":0.674876868724823,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.674876868724823,0.7523923516273499,0.6863710880279541,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.7523923516273499},{"x":0.668308675289154,"y":0.7523923516273499},{"x":0.668308675289154,"y":0.7655502557754517},{"x":0.6420361399650574,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.6420361399650574,0.7523923516273499,0.668308675289154,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6371099948883057,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6371099948883057,"y":0.7655502557754517},{"x":0.6223316788673401,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6223316788673401,0.7523923516273499,0.6371099948883057,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6124794483184814,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6124794483184814,"y":0.7655502557754517},{"x":0.5845648646354675,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.5845648646354675,0.7523923516273499,0.6124794483184814,0.7655502557754517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7655502557754517},{"x":0.5845648646354675,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5795648646354675,0.7453923516273498,0.7718308615684509,0.7725502557754517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20361247658729553,"y":0.7559808492660522},{"x":0.2298850566148758,"y":0.7559808492660522},{"x":0.2298850566148758,"y":0.7679426074028015},{"x":0.20361247658729553,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.20361247658729553,0.7559808492660522,0.2298850566148758,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.7559808492660522},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7559808492660522},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7679426074028015},{"x":0.2380952388048172,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"National","boundary":[0.2380952388048172,0.7559808492660522,0.2972085475921631,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.7559808492660522},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7559808492660522},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7679426074028015},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Science","boundary":[0.30377668142318726,0.7559808492660522,0.36288997530937195,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.7559808492660522},{"x":0.4532019793987274,"y":0.7559808492660522},{"x":0.4532019793987274,"y":0.7679426074028015},{"x":0.3694581389427185,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Foundation","boundary":[0.3694581389427185,0.7559808492660522,0.4532019793987274,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.7559808492660522},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7559808492660522},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7679426074028015},{"x":0.4564860463142395,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4564860463142395,0.7559808492660522,0.4597701132297516,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46633824706077576,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7679426074028015},{"x":0.46633824706077576,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"INSF","boundary":[0.46633824706077576,0.7559808492660522,0.5008209943771362,0.7679426074028015]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20361247658729553,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7679426074028015},{"x":0.20361247658729553,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.19861247658729553,0.7489808492660522,0.5058209943771362,0.7749426074028015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.7715311050415039},{"x":0.47783252596855164,"y":0.7715311050415039},{"x":0.47783252596855164,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4433497488498688,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.4433497488498688,0.7715311050415039,0.47783252596855164,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.7715311050415039},{"x":0.43513956665992737,"y":0.7715311050415039},{"x":0.43513956665992737,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4006568193435669,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.4006568193435669,0.7715311050415039,0.43513956665992737,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38752052187919617,"y":0.7715311050415039},{"x":0.39408865571022034,"y":0.7715311050415039},{"x":0.39408865571022034,"y":0.7846890091896057},{"x":0.38752052187919617,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38752052187919617,0.7715311050415039,0.39408865571022034,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.7715311050415039},{"x":0.380952388048172,"y":0.7715311050415039},{"x":0.380952388048172,"y":0.7846890091896057},{"x":0.32019704580307007,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.32019704580307007,0.7715311050415039,0.380952388048172,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.7715311050415039},{"x":0.3136289119720459,"y":0.7715311050415039},{"x":0.3136289119720459,"y":0.7846890091896057},{"x":0.3103448152542114,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3103448152542114,0.7715311050415039,0.3136289119720459,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26765188574790955,"y":0.7715311050415039},{"x":0.3054187297821045,"y":0.7715311050415039},{"x":0.3054187297821045,"y":0.7846890091896057},{"x":0.26765188574790955,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوران","boundary":[0.26765188574790955,0.7715311050415039,0.3054187297821045,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23316912353038788,"y":0.7715311050415039},{"x":0.2610837519168854,"y":0.7715311050415039},{"x":0.2610837519168854,"y":0.7846890091896057},{"x":0.23316912353038788,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.23316912353038788,0.7715311050415039,0.2610837519168854,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.7715311050415039},{"x":0.23152709007263184,"y":0.7715311050415039},{"x":0.23152709007263184,"y":0.7846890091896057},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.22824302315711975,0.7715311050415039,0.23152709007263184,0.7846890091896057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.7715311050415039},{"x":0.47783252596855164,"y":0.7715311050415039},{"x":0.47783252596855164,"y":0.7846890091896057},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22324302315711975,0.7645311050415039,0.48283252596855164,0.7916890091896057],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/KPVPFzwPjGRikfPW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/TTBqvIXSrZvLxpiF.jpg","blurred":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/vqPfnDLfrvFyppZz.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00024793666963311055,0.00020052768810514056,0.99863555963012,0.9990830509491515]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.1734449714422226},{"x":0.825944185256958,"y":0.17105263471603394},{"x":0.825944185256958,"y":0.18779903650283813},{"x":0.7717570066452026,"y":0.190191388130188}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.7701149582862854,0.1734449714422226,0.825944185256958,0.18779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.17464114725589752},{"x":0.7602627277374268,"y":0.1734449714422226},{"x":0.761904776096344,"y":0.190191388130188},{"x":0.7405582666397095,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.738916277885437,0.17464114725589752,0.761904776096344,0.190191388130188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.17464114725589752},{"x":0.825944185256958,"y":0.17224881052970886},{"x":0.825944185256958,"y":0.18899521231651306},{"x":0.7405582666397095,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.733916277885437,0.16764114725589752,0.830944185256958,0.19599521231651307],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.2619617283344269},{"x":0.7996715903282166,"y":0.2619617283344269},{"x":0.7996715903282166,"y":0.2870813310146332},{"x":0.7356321811676025,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"پیشگاه","boundary":[0.7356321811676025,0.2619617283344269,0.7996715903282166,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617405414581299,"y":0.2619617283344269},{"x":0.7257799506187439,"y":0.2619617283344269},{"x":0.7257799506187439,"y":0.2870813310146332},{"x":0.6617405414581299,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"مقدس","boundary":[0.6617405414581299,0.2619617283344269,0.7257799506187439,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.2619617283344269},{"x":0.651888370513916,"y":0.2619617283344269},{"x":0.651888370513916,"y":0.2870813310146332},{"x":0.5845648646354675,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"حضرت","boundary":[0.5845648646354675,0.2619617283344269,0.651888370513916,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.2619617283344269},{"x":0.5730705857276917,"y":0.2619617283344269},{"x":0.5730705857276917,"y":0.2870813310146332},{"x":0.5353037714958191,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"زهرا","boundary":[0.5353037714958191,0.2619617283344269,0.5730705857276917,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.2619617283344269},{"x":0.523809552192688,"y":0.2619617283344269},{"x":0.523809552192688,"y":0.2870813310146332},{"x":0.5188834071159363,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5188834071159363,0.2619617283344269,0.523809552192688,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.2619617283344269},{"x":0.5139573216438293,"y":0.2619617283344269},{"x":0.5139573216438293,"y":0.2870813310146332},{"x":0.4893267750740051,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"س","boundary":[0.4893267750740051,0.2619617283344269,0.5139573216438293,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4794745445251465,"y":0.2619617283344269},{"x":0.48604267835617065,"y":0.2619617283344269},{"x":0.48604267835617065,"y":0.2870813310146332},{"x":0.4794745445251465,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4794745445251465,0.2619617283344269,0.48604267835617065,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.2619617283344269},{"x":0.467980295419693,"y":0.2619617283344269},{"x":0.467980295419693,"y":0.2870813310146332},{"x":0.4614121615886688,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.4614121615886688,0.2619617283344269,0.467980295419693,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.2619617283344269},{"x":0.44991791248321533,"y":0.2619617283344269},{"x":0.44991791248321533,"y":0.2870813310146332},{"x":0.38259440660476685,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"حضرت","boundary":[0.38259440660476685,0.2619617283344269,0.44991791248321533,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.2619617283344269},{"x":0.3760262727737427,"y":0.2619617283344269},{"x":0.3760262727737427,"y":0.2870813310146332},{"x":0.33497536182403564,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"بقية","boundary":[0.33497536182403564,0.2619617283344269,0.3760262727737427,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.2619617283344269},{"x":0.33497536182403564,"y":0.2619617283344269},{"x":0.33497536182403564,"y":0.2870813310146332},{"x":0.3087027966976166,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"الله","boundary":[0.3087027966976166,0.2619617283344269,0.33497536182403564,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.2619617283344269},{"x":0.29556649923324585,"y":0.2619617283344269},{"x":0.29556649923324585,"y":0.2870813310146332},{"x":0.23152709007263184,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"الاعظم","boundary":[0.23152709007263184,0.2619617283344269,0.29556649923324585,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21346469223499298,"y":0.2619617283344269},{"x":0.2216748744249344,"y":0.2619617283344269},{"x":0.2216748744249344,"y":0.2870813310146332},{"x":0.21346469223499298,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.21346469223499298,0.2619617283344269,0.2216748744249344,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18555007874965668,"y":0.2619617283344269},{"x":0.2101806253194809,"y":0.2619617283344269},{"x":0.2101806253194809,"y":0.2870813310146332},{"x":0.18555007874965668,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"عج","boundary":[0.18555007874965668,0.2619617283344269,0.2101806253194809,0.2870813310146332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17569786310195923,"y":0.2619617283344269},{"x":0.18390804529190063,"y":0.2619617283344269},{"x":0.18390804529190063,"y":0.2870813310146332},{"x":0.17569786310195923,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.17569786310195923,0.2619617283344269,0.18390804529190063,0.2870813310146332]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17569786310195923,"y":0.2619617283344269},{"x":0.7996715903282166,"y":0.2619617283344269},{"x":0.7996715903282166,"y":0.2870813310146332},{"x":0.17569786310195923,"y":0.2870813310146332}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17069786310195922,0.2549617283344269,0.8046715903282166,0.2940813310146332],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5073891878128052,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5057471394538879,"y":0.33612439036369324},{"x":0.5008209943771362,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.5024630427360535,0.3217703402042389,0.5057471394538879,0.33612439036369324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.31937798857688904},{"x":0.4893267750740051,"y":0.32057416439056396},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3349282443523407},{"x":0.46962234377861023,"y":0.33373206853866577}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"به","boundary":[0.4712643623352051,0.31937798857688904,0.4876847267150879,0.3349282443523407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.31937798857688904},{"x":0.5073891878128052,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5057471394538879,"y":0.33612439036369324},{"x":0.46962234377861023,"y":0.33373206853866577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4662643623352051,0.31237798857688903,0.5107471394538879,0.34312439036369324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6321839094161987,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6321839094161987,"y":0.38755980134010315},{"x":0.5977011322975159,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.5977011322975159,0.3636363744735718,0.6321839094161987,0.38755980134010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.3648325502872467},{"x":0.5862069129943848,"y":0.3648325502872467},{"x":0.5862069129943848,"y":0.38755980134010315},{"x":0.5517241358757019,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5517241358757019,0.3648325502872467,0.5862069129943848,0.38755980134010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.3648325502872467},{"x":0.540229856967926,"y":0.3648325502872467},{"x":0.540229856967926,"y":0.38755980134010315},{"x":0.4909687936306,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.4909687936306,0.3648325502872467,0.540229856967926,0.38755980134010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3648325502872467},{"x":0.4794745445251465,"y":0.3648325502872467},{"x":0.4794745445251465,"y":0.38755980134010315},{"x":0.4285714328289032,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.4285714328289032,0.3648325502872467,0.4794745445251465,0.38755980134010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.3648325502872467},{"x":0.4170771837234497,"y":0.3648325502872467},{"x":0.4170771837234497,"y":0.38755980134010315},{"x":0.37931033968925476,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.37931033968925476,0.3648325502872467,0.4170771837234497,0.38755980134010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.3648325502872467},{"x":0.36781609058380127,"y":0.3648325502872467},{"x":0.36781609058380127,"y":0.38755980134010315},{"x":0.34318554401397705,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.34318554401397705,0.3648325502872467,0.36781609058380127,0.38755980134010315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6321839094161987,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6321839094161987,"y":0.3863636255264282},{"x":0.34318554401397705,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.33818554401397705,0.35663637447357177,0.6371839094161987,0.39336362552642823],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.41387560963630676},{"x":0.6239737272262573,"y":0.41387560963630676},{"x":0.6239737272262573,"y":0.440191388130188},{"x":0.5796387791633606,"y":0.43899521231651306}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5796387791633606,0.41387560963630676,0.6239737272262573,0.440191388130188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.41387560963630676},{"x":0.569786548614502,"y":0.41387560963630676},{"x":0.5681445002555847,"y":0.43899521231651306},{"x":0.5188834071159363,"y":0.43899521231651306}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.5188834071159363,0.41387560963630676,0.5681445002555847,0.43899521231651306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.41267943382263184},{"x":0.5073891878128052,"y":0.41387560963630676},{"x":0.5073891878128052,"y":0.43899521231651306},{"x":0.43842363357543945,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.4400656819343567,0.41267943382263184,0.5073891878128052,0.43899521231651306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.41267943382263184},{"x":0.4285714328289032,"y":0.41267943382263184},{"x":0.42692938446998596,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3530377745628357,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشتیانی","boundary":[0.3530377745628357,0.41267943382263184,0.42692938446998596,0.43779903650283813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.41267943382263184},{"x":0.6239737272262573,"y":0.41387560963630676},{"x":0.6239737272262573,"y":0.440191388130188},{"x":0.3530377745628357,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3480377745628357,0.40567943382263183,0.6289737272262573,0.447191388130188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.4653109908103943},{"x":0.633825957775116,"y":0.4653109908103943},{"x":0.633825957775116,"y":0.4844497740268707},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشمند","boundary":[0.569786548614502,0.4653109908103943,0.633825957775116,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.4653109908103943},{"x":0.5615763664245605,"y":0.4653109908103943},{"x":0.5615763664245605,"y":0.4844497740268707},{"x":0.5550082325935364,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5550082325935364,0.4653109908103943,0.5615763664245605,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5500820875167847,"y":0.4653109908103943},{"x":0.5500820875167847,"y":0.4844497740268707},{"x":0.5106732249259949,"y":0.48564592003822327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.5106732249259949,0.4665071666240692,0.5500820875167847,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5041050910949707,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5041050910949707,"y":0.48564592003822327},{"x":0.4729064106941223,"y":0.48564592003822327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.4729064106941223,0.4665071666240692,0.5041050910949707,0.48564592003822327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.4665071666240692},{"x":0.4646962285041809,"y":0.4665071666240692},{"x":0.4646962285041809,"y":0.48564592003822327},{"x":0.3924466371536255,"y":0.4868420958518982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.3924466371536255,0.4665071666240692,0.4646962285041809,0.48564592003822327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.46770334243774414},{"x":0.3842364549636841,"y":0.46770334243774414},{"x":0.3842364549636841,"y":0.4868420958518982},{"x":0.34318554401397705,"y":0.4868420958518982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.3415435254573822,0.46770334243774414,0.3842364549636841,0.4868420958518982]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.46770334243774414},{"x":0.633825957775116,"y":0.46411484479904175},{"x":0.633825957775116,"y":0.4844497740268707},{"x":0.34318554401397705,"y":0.4868420958518982}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3365435254573822,0.46070334243774413,0.638825957775116,0.49144977402687073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.5155502557754517},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5155502557754517},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5346890091896057},{"x":0.7684729099273682,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامی","boundary":[0.7684729099273682,0.5155502557754517,0.8111658692359924,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7586206793785095,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7586206793785095,"y":0.5346890091896057},{"x":0.7536945939064026,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7536945939064026,0.5155502557754517,0.7586206793785095,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7471264600753784,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7471264600753784,"y":0.5346890091896057},{"x":0.7126436829566956,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.7126436829566956,0.5155502557754517,0.7471264600753784,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7110016345977783,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7110016345977783,"y":0.5346890091896057},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6781609058380127,0.5155502557754517,0.7110016345977783,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.5155502557754517},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5155502557754517},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5346890091896057},{"x":0.6026272773742676,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6026272773742676,0.5155502557754517,0.6600984930992126,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.5155502557754517},{"x":0.5944170951843262,"y":0.5155502557754517},{"x":0.5944170951843262,"y":0.5346890091896057},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5779967308044434,0.5155502557754517,0.5944170951843262,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.5155502557754517},{"x":0.569786548614502,"y":0.5155502557754517},{"x":0.569786548614502,"y":0.5346890091896057},{"x":0.5270935893058777,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5270935893058777,0.5155502557754517,0.569786548614502,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46633824706077576,"y":0.5155502557754517},{"x":0.5188834071159363,"y":0.5155502557754517},{"x":0.5188834071159363,"y":0.5346890091896057},{"x":0.46633824706077576,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.46633824706077576,0.5155502557754517,0.5188834071159363,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.5155502557754517},{"x":0.45812806487083435,"y":0.5155502557754517},{"x":0.45812806487083435,"y":0.5346890091896057},{"x":0.4170771837234497,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.4170771837234497,0.5155502557754517,0.45812806487083435,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5346890091896057},{"x":0.3842364549636841,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3842364549636841,0.5155502557754517,0.4137931168079376,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.5155502557754517},{"x":0.37438422441482544,"y":0.5155502557754517},{"x":0.37438422441482544,"y":0.5346890091896057},{"x":0.32348111271858215,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.32348111271858215,0.5155502557754517,0.37438422441482544,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.5155502557754517},{"x":0.31527093052864075,"y":0.5155502557754517},{"x":0.31527093052864075,"y":0.5346890091896057},{"x":0.3087027966976166,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3087027966976166,0.5155502557754517,0.31527093052864075,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24466338753700256,"y":0.5155502557754517},{"x":0.30049261450767517,"y":0.5155502557754517},{"x":0.30049261450767517,"y":0.5346890091896057},{"x":0.24466338753700256,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.24466338753700256,0.5155502557754517,0.30049261450767517,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16748768091201782,"y":0.5155502557754517},{"x":0.23645320534706116,"y":0.5155502557754517},{"x":0.23645320534706116,"y":0.5346890091896057},{"x":0.16748768091201782,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولیدمثل","boundary":[0.16748768091201782,0.5155502557754517,0.23645320534706116,0.5346890091896057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16748768091201782,"y":0.5155502557754517},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5155502557754517},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5346890091896057},{"x":0.16748768091201782,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16248768091201782,0.5085502557754517,0.8161658692359924,0.5416890091896057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254515409469604,"y":0.5657894611358643},{"x":0.5303776860237122,"y":0.5657894611358643},{"x":0.5303776860237122,"y":0.5825358629226685},{"x":0.523809552192688,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5254515409469604,0.5657894611358643,0.5303776860237122,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5155993700027466,"y":0.5645933151245117},{"x":0.5139573216438293,"y":0.5825358629226685},{"x":0.467980295419693,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.46962234377861023,0.5633971095085144,0.5139573216438293,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.5633971095085144},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5633971095085144},{"x":0.45812806487083435,"y":0.5813397169113159},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.444991797208786,0.5633971095085144,0.45812806487083435,0.5813397169113159]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.5622009634971619},{"x":0.5303776860237122,"y":0.5645933151245117},{"x":0.5303776860237122,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.439991797208786,0.5552009634971619,0.5353776860237122,0.5895358629226685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.6088516712188721},{"x":0.5418719053268433,"y":0.6088516712188721},{"x":0.5418719053268433,"y":0.6279904246330261},{"x":0.4893267750740051,"y":0.6279904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.4893267750740051,0.6088516712188721,0.5418719053268433,0.6279904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.6088516712188721},{"x":0.48604267835617065,"y":0.6088516712188721},{"x":0.48604267835617065,"y":0.6279904246330261},{"x":0.43513956665992737,"y":0.6279904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.43513956665992737,0.6088516712188721,0.48604267835617065,0.6279904246330261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.6088516712188721},{"x":0.5418719053268433,"y":0.6088516712188721},{"x":0.5418719053268433,"y":0.6279904246330261},{"x":0.43513956665992737,"y":0.6279904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43013956665992736,0.6018516712188721,0.5468719053268433,0.6349904246330261],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6686602830886841},{"x":0.6650246381759644,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6650246381759644,0.6483253836631775,0.6781609058380127,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6551724076271057,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6551724076271057,"y":0.6686602830886841},{"x":0.6174055933952332,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.6174055933952332,0.6483253836631775,0.6551724076271057,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6091954112052917,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6091954112052917,"y":0.6686602830886841},{"x":0.5796387791633606,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صبر","boundary":[0.5796387791633606,0.6483253836631775,0.6091954112052917,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.6483253836631775},{"x":0.5747126340866089,"y":0.6483253836631775},{"x":0.5747126340866089,"y":0.6686602830886841},{"x":0.569786548614502,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.569786548614502,0.6483253836631775,0.5747126340866089,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.6483253836631775},{"x":0.5615763664245605,"y":0.6483253836631775},{"x":0.5615763664245605,"y":0.6686602830886841},{"x":0.4893267750740051,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکیبایی","boundary":[0.4893267750740051,0.6483253836631775,0.5615763664245605,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.6483253836631775},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6483253836631775},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6686602830886841},{"x":0.47454842925071716,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47454842925071716,0.6483253836631775,0.4811165928840637,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.6483253836631775},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6483253836631775},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6686602830886841},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.4006568193435669,0.6483253836631775,0.4646962285041809,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.6483253836631775},{"x":0.3924466371536255,"y":0.6483253836631775},{"x":0.3924466371536255,"y":0.6686602830886841},{"x":0.3727422058582306,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3727422058582306,0.6483253836631775,0.3924466371536255,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.6483253836631775},{"x":0.3694581389427185,"y":0.6483253836631775},{"x":0.3694581389427185,"y":0.6686602830886841},{"x":0.2972085475921631,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظیرشان","boundary":[0.2972085475921631,0.6483253836631775,0.3694581389427185,0.6686602830886841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6686602830886841},{"x":0.2972085475921631,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2922085475921631,0.6413253836631775,0.6831609058380127,0.6756602830886841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49753695726394653,"y":0.6985645890235901},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6985645890235901},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7117224931716919},{"x":0.4958949089050293,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.49753695726394653,0.6985645890235901,0.5008209943771362,0.7117224931716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4893267750740051,"y":0.6973684430122375},{"x":0.48604267835617065,"y":0.709330141544342},{"x":0.47454842925071716,"y":0.709330141544342}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"به","boundary":[0.4761904776096344,0.6961722373962402,0.48604267835617065,0.709330141544342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6985645890235901},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7117224931716919},{"x":0.47454842925071716,"y":0.709330141544342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4711904776096344,0.6891722373962402,0.5058209943771362,0.7187224931716919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.7380383014678955},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7380383014678955},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7602627277374268,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7602627277374268,0.7380383014678955,0.8210180401802063,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.7380383014678955},{"x":0.7504104971885681,"y":0.7380383014678955},{"x":0.7504104971885681,"y":0.7595694065093994},{"x":0.743842363357544,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.743842363357544,0.7380383014678955,0.7504104971885681,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.7380383014678955},{"x":0.7356321811676025,"y":0.7380383014678955},{"x":0.7356321811676025,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معلمانی","boundary":[0.6715927720069885,0.7380383014678955,0.7356321811676025,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.7380383014678955},{"x":0.6617405414581299,"y":0.7380383014678955},{"x":0.6617405414581299,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6420361399650574,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6420361399650574,0.7380383014678955,0.6617405414581299,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.7380383014678955},{"x":0.633825957775116,"y":0.7380383014678955},{"x":0.633825957775116,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6157635450363159,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6157635450363159,0.7380383014678955,0.633825957775116,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.7380383014678955},{"x":0.6059113144874573,"y":0.7380383014678955},{"x":0.6059113144874573,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5435139536857605,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشبرد","boundary":[0.5435139536857605,0.7380383014678955,0.6059113144874573,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.7380383014678955},{"x":0.5336617231369019,"y":0.7380383014678955},{"x":0.5336617231369019,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5057471394538879,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5057471394538879,0.7380383014678955,0.5336617231369019,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4958949089050293,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4958949089050293,"y":0.7595694065093994},{"x":0.4893267750740051,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4893267750740051,0.7380383014678955,0.4958949089050293,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7595694065093994},{"x":0.43021345138549805,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.43021345138549805,0.7380383014678955,0.4811165928840637,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38752052187919617,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4203612506389618,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4203612506389618,"y":0.7595694065093994},{"x":0.38752052187919617,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.38752052187919617,0.7380383014678955,0.4203612506389618,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.7380383014678955},{"x":0.37931033968925476,"y":0.7380383014678955},{"x":0.37931033968925476,"y":0.7595694065093994},{"x":0.3448275923728943,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.3448275923728943,0.7380383014678955,0.37931033968925476,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.7380383014678955},{"x":0.34646961092948914,"y":0.7380383014678955},{"x":0.34646961092948914,"y":0.7595694065093994},{"x":0.3415435254573822,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3415435254573822,0.7380383014678955,0.34646961092948914,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.7380383014678955},{"x":0.33169129490852356,"y":0.7380383014678955},{"x":0.33169129490852356,"y":0.7595694065093994},{"x":0.2775041162967682,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.2775041162967682,0.7380383014678955,0.33169129490852356,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.7380383014678955},{"x":0.26765188574790955,"y":0.7380383014678955},{"x":0.26765188574790955,"y":0.7595694065093994},{"x":0.2610837519168854,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2610837519168854,0.7380383014678955,0.26765188574790955,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.7380383014678955},{"x":0.25123152136802673,"y":0.7380383014678955},{"x":0.25123152136802673,"y":0.7595694065093994},{"x":0.19376026093959808,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.19376026093959808,0.7380383014678955,0.25123152136802673,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.7380383014678955},{"x":0.18390804529190063,"y":0.7380383014678955},{"x":0.18390804529190063,"y":0.7595694065093994},{"x":0.1625615805387497,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.1625615805387497,0.7380383014678955,0.18390804529190063,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15599343180656433,"y":0.7380383014678955},{"x":0.15927749872207642,"y":0.7380383014678955},{"x":0.15927749872207642,"y":0.7595694065093994},{"x":0.15599343180656433,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15599343180656433,0.7380383014678955,0.15927749872207642,0.7595694065093994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15599343180656433,"y":0.7380383014678955},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7380383014678955},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7595694065093994},{"x":0.15599343180656433,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.15099343180656433,0.7310383014678955,0.8260180401802063,0.7665694065093994],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/SzpgStsIgiCfQiZU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/yNtDGzEftILprLik.jpg","blurred":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/NJaKIbKwKArXKpGl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000245815983339518,0.00034854520301637624,0.9984860532343889,0.9993950412058208]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3254156708717346},{"x":0.88067227602005,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.88067227602005,0.3004750609397888,0.8957983255386353,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.3004750609397888},{"x":0.875630259513855,"y":0.3004750609397888},{"x":0.875630259513855,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.8453781604766846,0.3004750609397888,0.875630259513855,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.7932773232460022,0.3004750609397888,0.8386554718017578,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7747899293899536,0.3004750609397888,0.7899159789085388,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7411764860153198,0.3004750609397888,0.7697479128837585,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستید","boundary":[0.6739495992660522,0.3004750609397888,0.7344537973403931,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.6436975002288818,0.3004750609397888,0.6672269105911255,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجازه","boundary":[0.5899159908294678,0.3004750609397888,0.6369748115539551,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3004750609397888},{"x":0.583193302154541,"y":0.3004750609397888},{"x":0.583193302154541,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهید","boundary":[0.5378151535987854,0.3004750609397888,0.583193302154541,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5025210380554199,0.3004750609397888,0.5310924649238586,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3004750609397888},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4722689092159271,0.3004750609397888,0.4957983195781708,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3004750609397888},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3004750609397888},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3254156708717346},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدبینی","boundary":[0.42016807198524475,0.3004750609397888,0.46554622054100037,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3004750609397888},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3004750609397888},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3798319399356842,0.3004750609397888,0.41848739981651306,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3004750609397888},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3004750609397888},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3254156708717346},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.35798320174217224,0.3004750609397888,0.37310925126075745,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3004750609397888},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3004750609397888},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.3025210201740265,0.3004750609397888,0.35630252957344055,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3004750609397888},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3004750609397888},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلوده","boundary":[0.24873949587345123,0.3004750609397888,0.29579833149909973,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3254156708717346},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شوید","boundary":[0.19495798647403717,0.3004750609397888,0.24201680719852448,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3254156708717346},{"x":0.18151260912418365,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18151260912418365,0.3004750609397888,0.1882352977991104,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3004750609397888},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3254156708717346},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.15126051008701324,0.3004750609397888,0.1764705926179886,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3444180488586426},{"x":0.831932783126831,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بگذارید","boundary":[0.831932783126831,0.3254156708717346,0.8957983255386353,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8252100944519043,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8252100944519043,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7983193397521973,0.3254156708717346,0.8252100944519043,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.7428571581840515,0.3254156708717346,0.7915966510772705,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لحظات","boundary":[0.6773109436035156,0.3254156708717346,0.7361344695091248,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسف","boundary":[0.6201680898666382,0.3254156708717346,0.6705882549285889,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6033613681793213,0.3254156708717346,0.6184874176979065,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5697479248046875,0.3254156708717346,0.5983193516731262,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5226891040802002,0.3254156708717346,0.5630252361297607,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3444180488586426},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.48739495873451233,0.3254156708717346,0.5159664154052734,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3444180488586426},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملتی","boundary":[0.43697479367256165,0.3254156708717346,0.48067227005958557,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3444180488586426},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.38655462861061096,0.3254156708717346,0.4302521049976349,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3613445460796356,0.3254156708717346,0.3798319399356842,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.3254156708717346},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3254156708717346},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3444180488586426},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.32605043053627014,0.3254156708717346,0.35966387391090393,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.2823529541492462,0.3254156708717346,0.3193277418613434,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3254156708717346},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3254156708717346},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2655462324619293,0.3254156708717346,0.27563026547431946,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3254156708717346},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3254156708717346},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2369747906923294,0.3254156708717346,0.26050421595573425,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3254156708717346},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3254156708717346},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3444180488586426},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یاس","boundary":[0.1899159699678421,0.3254156708717346,0.22857142984867096,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.3254156708717346},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3254156708717346},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3444180488586426},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1764705926179886,0.3254156708717346,0.18319328129291534,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.3254156708717346},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3254156708717346},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3444180488586426},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نا","boundary":[0.15126051008701324,0.3254156708717346,0.17142857611179352,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8957983255386353,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8453781604766846,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیدی","boundary":[0.8453781604766846,0.3479810059070587,0.8957983255386353,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8386554718017578,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بکشاند","boundary":[0.7831932902336121,0.3479810059070587,0.8386554718017578,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36579573154449463},{"x":0.778151273727417,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.778151273727417,0.3479810059070587,0.7831932902336121,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7714285850524902,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.7176470756530762,0.3479810059070587,0.7714285850524902,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7109243869781494,"y":0.36579573154449463},{"x":0.702521026134491,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.702521026134491,0.3479810059070587,0.7109243869781494,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6554622054100037,0.3479810059070587,0.6907563209533691,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بپرسید","boundary":[0.5915966629981995,0.3479810059070587,0.6487395167350769,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5462185144424438,0.3479810059070587,0.5848739743232727,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5411764979362488,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.4756302535533905,0.3479810059070587,0.5411764979362488,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3479810059070587},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3479810059070587},{"x":0.46890756487846375,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.3479810059070587,0.46890756487846375,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4571428596973419,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3781512677669525,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودآموزی","boundary":[0.3781512677669525,0.3479810059070587,0.4571428596973419,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3479810059070587},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3479810059070587},{"x":0.36974790692329407,"y":0.36579573154449463},{"x":0.34285715222358704,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.34285715222358704,0.3479810059070587,0.36974790692329407,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3479810059070587},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3479810059070587},{"x":0.33781513571739197,"y":0.36579573154449463},{"x":0.29411765933036804,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.29411765933036804,0.3479810059070587,0.33781513571739197,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3479810059070587},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3479810059070587},{"x":0.29411765933036804,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2857142984867096,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.2857142984867096,0.3479810059070587,0.29411765933036804,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2806722819805145,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2722689211368561,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.2722689211368561,0.3479810059070587,0.2806722819805145,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3479810059070587},{"x":0.267226904630661,"y":0.3479810059070587},{"x":0.267226904630661,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2218487411737442,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.2218487411737442,0.3479810059070587,0.267226904630661,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.15126051008701324,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.15126051008701324,0.3479810059070587,0.21512605249881744,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8689075708389282,0.3693586587905884,0.8957983255386353,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8621848821640015,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8621848821640015,"y":0.3895486891269684},{"x":0.831932783126831,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.831932783126831,0.3693586587905884,0.8621848821640015,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.8067227005958557,0.3693586587905884,0.8302521109580994,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7865546345710754,0.3693586587905884,0.8016806840896606,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روید","boundary":[0.7361344695091248,0.3693586587905884,0.7815126180648804,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بپرسید","boundary":[0.6739495992660522,0.3693586587905884,0.7327731251716614,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.6386554837226868,0.3693586587905884,0.6672269105911255,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5915966629981995,0.3693586587905884,0.6302521228790283,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3895486891269684},{"x":0.529411792755127,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورم","boundary":[0.529411792755127,0.3693586587905884,0.5865546464920044,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.4924369752407074,0.3693586587905884,0.5226891040802002,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3693586587905884},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3693586587905884},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.4453781545162201,0.3693586587905884,0.48739495873451233,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.4302521049976349,0.3693586587905884,0.4420168101787567,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3895486891269684},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.42352941632270813,0.3693586587905884,0.4285714328289032,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3693586587905884},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3693586587905884},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.3693586587905884,0.41680672764778137,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3693586587905884},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3693586587905884},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3895486891269684},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.37310925126075745,0.3693586587905884,0.40504202246665955,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3895486891269684},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.31092438101768494,0.3693586587905884,0.3663865625858307,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3693586587905884},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3693586587905884},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شادی","boundary":[0.26218488812446594,0.3693586587905884,0.30924370884895325,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3895486891269684},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.22857142984867096,0.3693586587905884,0.2571428716182709,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3895486891269684},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.20336134731769562,0.3693586587905884,0.21344538033008575,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.3693586587905884},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3693586587905884},{"x":0.19663865864276886,"y":0.3895486891269684},{"x":0.15126051008701324,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنقدر","boundary":[0.15126051008701324,0.3693586587905884,0.19663865864276886,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8957983255386353,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8957983255386353,"y":0.40855106711387634},{"x":0.8521008491516113,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.8521008491516113,0.39073634147644043,0.8957983255386353,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8453781604766846,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8453781604766846,"y":0.40855106711387634},{"x":0.800000011920929,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهید","boundary":[0.800000011920929,0.39073634147644043,0.8453781604766846,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7932773232460022,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7932773232460022,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7731092572212219,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7731092572212219,0.39073634147644043,0.7932773232460022,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7445378303527832,0.39073634147644043,0.7663865685462952,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7042016983032227,0.39073634147644043,0.7361344695091248,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.6352941393852234,0.39073634147644043,0.6974790096282959,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40855106711387634},{"x":0.578151285648346,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شادی","boundary":[0.578151285648346,0.39073634147644043,0.6285714507102966,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5411764979362488,0.39073634147644043,0.5747899413108826,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.39073634147644043},{"x":0.534453809261322,"y":0.39073634147644043},{"x":0.534453809261322,"y":0.40855106711387634},{"x":0.529411792755127,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.39073634147644043,0.534453809261322,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5226891040802002,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیجان","boundary":[0.4789915978908539,0.39073634147644043,0.5226891040802002,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4773109257221222,"y":0.40855106711387634},{"x":0.43361344933509827,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیز","boundary":[0.43361344933509827,0.39073634147644043,0.4773109257221222,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4268907606601715,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4268907606601715,"y":0.40855106711387634},{"x":0.37310925126075745,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برسید","boundary":[0.37310925126075745,0.39073634147644043,0.4268907606601715,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3680672347545624,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3680672347545624,"y":0.40855106711387634},{"x":0.34117648005485535,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.34117648005485535,0.39073634147644043,0.3680672347545624,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3327731192111969,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3327731192111969,"y":0.40855106711387634},{"x":0.29075631499290466,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.29075631499290466,0.39073634147644043,0.3327731192111969,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2823529541492462,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2823529541492462,"y":0.40855106711387634},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سهم","boundary":[0.24033613502979279,0.39073634147644043,0.2823529541492462,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40855106711387634},{"x":0.1731092482805252,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچکی","boundary":[0.1731092482805252,0.39073634147644043,0.23529411852359772,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.39073634147644043},{"x":0.16470588743686676,"y":0.39073634147644043},{"x":0.16470588743686676,"y":0.40855106711387634},{"x":0.15126051008701324,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.15126051008701324,0.39073634147644043,0.16470588743686676,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8957983255386353,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8957983255386353,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.8302521109580994,0.4144892990589142,0.8957983255386353,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8168067336082458,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8168067336082458,0.4144892990589142,0.8235294222831726,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4144892990589142},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعتلای","boundary":[0.7579832077026367,0.4144892990589142,0.8100840449333191,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4144892990589142},{"x":0.75126051902771,"y":0.4144892990589142},{"x":0.75126051902771,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشریت","boundary":[0.6941176652908325,0.4144892990589142,0.75126051902771,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.6386554837226868,0.4144892990589142,0.6873949766159058,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اید","boundary":[0.6218487620353699,0.4144892990589142,0.6403361558914185,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.4144892990589142,0.6184874176979065,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4299287497997284},{"x":0.583193302154541,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.583193302154541,0.4144892990589142,0.6084033846855164,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4144892990589142},{"x":0.578151285648346,"y":0.4144892990589142},{"x":0.578151285648346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5512605309486389,0.4144892990589142,0.578151285648346,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4299287497997284},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاداشی","boundary":[0.48739495873451233,0.4144892990589142,0.5445378422737122,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4571428596973419,0.4144892990589142,0.48235294222831726,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4144892990589142},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4144892990589142},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.3983193337917328,0.4144892990589142,0.45042017102241516,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4144892990589142},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4144892990589142},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4299287497997284},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37142857909202576,0.4144892990589142,0.39159664511680603,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4144892990589142},{"x":0.364705890417099,"y":0.4144892990589142},{"x":0.364705890417099,"y":0.4299287497997284},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.33949580788612366,0.4144892990589142,0.364705890417099,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.4144892990589142},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4144892990589142},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4299287497997284},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.27731093764305115,0.4144892990589142,0.32605043053627014,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4144892990589142},{"x":0.267226904630661,"y":0.4144892990589142},{"x":0.267226904630661,"y":0.4299287497997284},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدهد","boundary":[0.22521008551120758,0.4144892990589142,0.267226904630661,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4299287497997284},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.20000000298023224,0.4144892990589142,0.21848739683628082,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.4144892990589142},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4144892990589142},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4299287497997284},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندهد","boundary":[0.15126051008701324,0.4144892990589142,0.19327731430530548,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4346793293952942},{"x":0.8941176533699036,"y":0.4346793293952942},{"x":0.8941176533699036,"y":0.45130640268325806},{"x":0.848739504814148,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنگامی","boundary":[0.848739504814148,0.4346793293952942,0.8941176533699036,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.4346793293952942},{"x":0.848739504814148,"y":0.4346793293952942},{"x":0.848739504814148,"y":0.45130640268325806},{"x":0.8084033727645874,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8084033727645874,0.4346793293952942,0.848739504814148,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4346793293952942},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4346793293952942},{"x":0.8067227005958557,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7831932902336121,0.4346793293952942,0.8067227005958557,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7764706015586853,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7310924530029297,0.4346793293952942,0.7764706015586853,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.6890756487846375,0.4346793293952942,0.7243697643280029,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.6302521228790283,0.4346793293952942,0.6873949766159058,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.5647059082984924,0.4346793293952942,0.6218487620353699,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5579832196235657,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5394958257675171,0.4346793293952942,0.5579832196235657,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.48739495873451233,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شویم","boundary":[0.48739495873451233,0.4346793293952942,0.5361344814300537,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4346793293952942},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4346793293952942},{"x":0.48067227005958557,"y":0.45130640268325806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.45210084319114685,0.4346793293952942,0.48067227005958557,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4453781545162201,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.4151260554790497,0.4346793293952942,0.4453781545162201,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4346793293952942},{"x":0.413445383310318,"y":0.4346793293952942},{"x":0.413445383310318,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3764705955982208,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.3764705955982208,0.4346793293952942,0.413445383310318,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4346793293952942},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4346793293952942},{"x":0.36974790692329407,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3327731192111969,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.3327731192111969,0.4346793293952942,0.36974790692329407,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4346793293952942},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4346793293952942},{"x":0.32605043053627014,"y":0.45130640268325806},{"x":0.29075631499290466,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.29075631499290466,0.4346793293952942,0.32605043053627014,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2823529541492462,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2655462324619293,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2655462324619293,0.4346793293952942,0.2823529541492462,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4346793293952942},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4346793293952942},{"x":0.26050421595573425,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2504201829433441,0.4346793293952942,0.26050421595573425,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2050420194864273,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.2050420194864273,0.4346793293952942,0.24369747936725616,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.4346793293952942},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4346793293952942},{"x":0.20336134731769562,"y":0.45130640268325806},{"x":0.15126051008701324,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.15126051008701324,0.4346793293952942,0.20336134731769562,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8957983255386353,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8957983255386353,"y":0.4726840853691101},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8705882430076599,0.4548693597316742,0.8957983255386353,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4726840853691101},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8470588326454163,0.4548693597316742,0.8638655543327332,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صدای","boundary":[0.7915966510772705,0.4548693597316742,0.8403361439704895,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7478991746902466,0.4548693597316742,0.7848739624023438,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بگوییم","boundary":[0.6873949766159058,0.4548693597316742,0.7428571581840515,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4548693597316742},{"x":0.680672287940979,"y":0.4548693597316742},{"x":0.680672287940979,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.6521008610725403,0.4548693597316742,0.680672287940979,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.6067227125167847,0.4548693597316742,0.6453781723976135,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5848739743232727,0.4548693597316742,0.6000000238418579,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4548693597316742},{"x":0.578151285648346,"y":0.4548693597316742},{"x":0.578151285648346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.5411764979362488,0.4548693597316742,0.578151285648346,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4548693597316742},{"x":0.534453809261322,"y":0.4548693597316742},{"x":0.534453809261322,"y":0.4726840853691101},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.48403361439704895,0.4548693597316742,0.534453809261322,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4726840853691101},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.47058823704719543,0.4548693597316742,0.48235294222831726,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4726840853691101},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.42184874415397644,0.4548693597316742,0.4638655483722687,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4548693597316742},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4726840853691101},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.38655462861061096,0.4548693597316742,0.41680672764778137,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4548693597316742},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4548693597316742},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4726840853691101},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.37478992342948914,0.4548693597316742,0.38823530077934265,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4726840853691101},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.4548693597316742,0.3764705955982208,0.4726840853691101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3004750609397888},{"x":0.8957983255386353,"y":0.4726840853691101},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14626051008701324,0.2934750609397888,0.9007983255386353,0.4796840853691101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.489311158657074},{"x":0.3142857253551483,"y":0.489311158657074},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5011876225471497},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوئی","boundary":[0.29243698716163635,0.489311158657074,0.3142857253551483,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.489311158657074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.489311158657074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاستور","boundary":[0.2521008551120758,0.489311158657074,0.2857142984867096,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.489311158657074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.489311158657074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.24369747936725616,0.489311158657074,0.24705882370471954,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.489311158657074},{"x":0.24033613502979279,"y":0.489311158657074},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5011876225471497},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۸۹۵-۱۸۲۲","boundary":[0.16470588743686676,0.489311158657074,0.24033613502979279,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.489311158657074},{"x":0.16134454309940338,"y":0.489311158657074},{"x":0.16134454309940338,"y":0.5011876225471497},{"x":0.15798319876194,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.15798319876194,0.489311158657074,0.16134454309940338,0.5011876225471497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.489311158657074},{"x":0.3142857253551483,"y":0.490498811006546},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5023753046989441},{"x":0.15798319876194,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.15298319876194,0.48231115865707397,0.3192857253551483,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/jjZDIVdXZewfZvZz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/yvHTcMLRVpHrlnix.jpg","blurred":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/JyAiBBoFAgVSurXc.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00014278164638087078,0.0006183294936230308,0.9985384935150398,0.9989786005111403]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374384045600891,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8817734122276306,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8817734122276306,"y":0.540669858455658},{"x":0.8374384045600891,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.8374384045600891,0.5239234566688538,0.8817734122276306,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8308702707290649,"y":0.540669858455658},{"x":0.784893274307251,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.784893274307251,0.5239234566688538,0.8308702707290649,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.5239234566688538},{"x":0.784893274307251,"y":0.5239234566688538},{"x":0.784893274307251,"y":0.540669858455658},{"x":0.7816091775894165,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7816091775894165,0.5239234566688538,0.784893274307251,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.5239234566688538},{"x":0.7750410437583923,"y":0.5239234566688538},{"x":0.7750410437583923,"y":0.540669858455658},{"x":0.738916277885437,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.738916277885437,0.5239234566688538,0.7750410437583923,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.5239234566688538},{"x":0.7307060956954956,"y":0.5239234566688538},{"x":0.7307060956954956,"y":0.540669858455658},{"x":0.6945812702178955,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ممتاز","boundary":[0.6945812702178955,0.5239234566688538,0.7307060956954956,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6880131363868713,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6880131363868713,"y":0.540669858455658},{"x":0.6830870509147644,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6830870509147644,0.5239234566688538,0.6880131363868713,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6765188574790955,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6765188574790955,"y":0.540669858455658},{"x":0.6288998126983643,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسس","boundary":[0.6288998126983643,0.5239234566688538,0.6765188574790955,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6223316788673401,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6223316788673401,"y":0.540669858455658},{"x":0.5435139536857605,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پژوهشکدهی","boundary":[0.5435139536857605,0.5239234566688538,0.6223316788673401,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.5239234566688538},{"x":0.5369458198547363,"y":0.5239234566688538},{"x":0.5369458198547363,"y":0.540669858455658},{"x":0.5024630427360535,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5024630427360535,0.5239234566688538,0.5369458198547363,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4515599310398102,"y":0.5239234566688538},{"x":0.5008209943771362,"y":0.5239234566688538},{"x":0.5008209943771362,"y":0.540669858455658},{"x":0.4515599310398102,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4515599310398102,0.5239234566688538,0.5008209943771362,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.5239234566688538},{"x":0.444991797208786,"y":0.5239234566688538},{"x":0.444991797208786,"y":0.540669858455658},{"x":0.4417077302932739,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4417077302932739,0.5239234566688538,0.444991797208786,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38752052187919617,"y":0.5239234566688538},{"x":0.43513956665992737,"y":0.5239234566688538},{"x":0.43513956665992737,"y":0.540669858455658},{"x":0.38752052187919617,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.38752052187919617,0.5239234566688538,0.43513956665992737,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31855499744415283,"y":0.5239234566688538},{"x":0.380952388048172,"y":0.5239234566688538},{"x":0.380952388048172,"y":0.540669858455658},{"x":0.31855499744415283,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.31855499744415283,0.5239234566688538,0.380952388048172,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26765188574790955,"y":0.5239234566688538},{"x":0.31198686361312866,"y":0.5239234566688538},{"x":0.31198686361312866,"y":0.540669858455658},{"x":0.26765188574790955,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.26765188574790955,0.5239234566688538,0.31198686361312866,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986863762140274,"y":0.5239234566688538},{"x":0.25944170355796814,"y":0.5239234566688538},{"x":0.25944170355796814,"y":0.540669858455658},{"x":0.1986863762140274,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.1986863762140274,0.5239234566688538,0.25944170355796814,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.5239234566688538},{"x":0.19211822748184204,"y":0.5239234566688538},{"x":0.19211822748184204,"y":0.540669858455658},{"x":0.1543513983488083,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.1543513983488083,0.5239234566688538,0.19211822748184204,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1149425283074379,"y":0.5239234566688538},{"x":0.14778324961662292,"y":0.5239234566688538},{"x":0.14778324961662292,"y":0.540669858455658},{"x":0.1149425283074379,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1149425283074379,0.5239234566688538,0.14778324961662292,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11165845394134521,"y":0.5239234566688538},{"x":0.1149425283074379,"y":0.5239234566688538},{"x":0.1149425283074379,"y":0.540669858455658},{"x":0.11165845394134521,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11165845394134521,0.5239234566688538,0.1149425283074379,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.5239234566688538},{"x":0.10509031265974045,"y":0.5239234566688538},{"x":0.10509031265974045,"y":0.540669858455658},{"x":0.09359605610370636,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.09359605610370636,0.5239234566688538,0.10509031265974045,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522167205810547,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8817734122276306,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8817734122276306,"y":0.559808611869812},{"x":0.8522167205810547,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8522167205810547,0.5442583560943604,0.8817734122276306,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8440065383911133,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8440065383911133,"y":0.559808611869812},{"x":0.8111658692359924,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۳","boundary":[0.8111658692359924,0.5442583560943604,0.8440065383911133,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.5442583560943604},{"x":0.802955687046051,"y":0.5442583560943604},{"x":0.802955687046051,"y":0.559808611869812},{"x":0.7602627277374268,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.7602627277374268,0.5442583560943604,0.802955687046051,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.5442583560943604},{"x":0.7536945939064026,"y":0.5442583560943604},{"x":0.7536945939064026,"y":0.559808611869812},{"x":0.6880131363868713,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.6880131363868713,0.5442583560943604,0.7536945939064026,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6814450025558472,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6814450025558472,"y":0.559808611869812},{"x":0.651888370513916,"y":0.559808611869812}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.651888370513916,0.5442583560943604,0.6814450025558472,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6436781883239746,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6436781883239746,"y":0.559808611869812},{"x":0.6371099948883057,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6371099948883057,0.5442583560943604,0.6436781883239746,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6305418610572815,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6305418610572815,"y":0.559808611869812},{"x":0.6223316788673401,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6223316788673401,0.5442583560943604,0.6305418610572815,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6174055933952332,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6174055933952332,"y":0.559808611869812},{"x":0.5681445002555847,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5681445002555847,0.5442583560943604,0.6174055933952332,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254515409469604,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5599343180656433,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5599343180656433,"y":0.559808611869812},{"x":0.5254515409469604,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5254515409469604,0.5442583560943604,0.5599343180656433,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5221675038337708,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5221675038337708,"y":0.559808611869812},{"x":0.5188834071159363,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5188834071159363,0.5442583560943604,0.5221675038337708,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5123152732849121,"y":0.559808611869812},{"x":0.5008209943771362,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5008209943771362,0.5442583560943604,0.5123152732849121,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46305418014526367,"y":0.5442583560943604},{"x":0.49425286054611206,"y":0.5442583560943604},{"x":0.49425286054611206,"y":0.559808611869812},{"x":0.46305418014526367,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.46305418014526367,0.5442583560943604,0.49425286054611206,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.5442583560943604},{"x":0.45484399795532227,"y":0.5442583560943604},{"x":0.45484399795532227,"y":0.559808611869812},{"x":0.42200326919555664,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۵","boundary":[0.42200326919555664,0.5442583560943604,0.45484399795532227,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.5442583560943604},{"x":0.41543513536453247,"y":0.5442583560943604},{"x":0.41543513536453247,"y":0.559808611869812},{"x":0.3727422058582306,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.3727422058582306,0.5442583560943604,0.41543513536453247,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29885056614875793,"y":0.5442583560943604},{"x":0.36617404222488403,"y":0.5442583560943604},{"x":0.36617404222488403,"y":0.559808611869812},{"x":0.29885056614875793,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.29885056614875793,0.5442583560943604,0.36617404222488403,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25944170355796814,"y":0.5442583560943604},{"x":0.29228243231773376,"y":0.5442583560943604},{"x":0.29228243231773376,"y":0.559808611869812},{"x":0.25944170355796814,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.25944170355796814,0.5442583560943604,0.29228243231773376,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2216748744249344,"y":0.5442583560943604},{"x":0.25123152136802673,"y":0.5442583560943604},{"x":0.25123152136802673,"y":0.559808611869812},{"x":0.2216748744249344,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.2216748744249344,0.5442583560943604,0.25123152136802673,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20853859186172485,"y":0.5442583560943604},{"x":0.21510672569274902,"y":0.5442583560943604},{"x":0.21510672569274902,"y":0.559808611869812},{"x":0.20853859186172485,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.20853859186172485,0.5442583560943604,0.21510672569274902,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.5442583560943604},{"x":0.2019704431295395,"y":0.5442583560943604},{"x":0.2019704431295395,"y":0.559808611869812},{"x":0.19376026093959808,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.19376026093959808,0.5442583560943604,0.2019704431295395,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13793103396892548,"y":0.5442583560943604},{"x":0.18719211220741272,"y":0.5442583560943604},{"x":0.18719211220741272,"y":0.559808611869812},{"x":0.13793103396892548,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.13793103396892548,0.5442583560943604,0.18719211220741272,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.5442583560943604},{"x":0.1313628852367401,"y":0.5442583560943604},{"x":0.1313628852367401,"y":0.559808611869812},{"x":0.09359605610370636,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.09359605610370636,0.5442583560943604,0.1313628852367401,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374384045600891,"y":0.5622009634971619},{"x":0.8817734122276306,"y":0.5622009634971619},{"x":0.8817734122276306,"y":0.5801435112953186},{"x":0.8374384045600891,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.8374384045600891,0.5622009634971619,0.8817734122276306,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.5622009634971619},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5622009634971619},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5801435112953186},{"x":0.825944185256958,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.825944185256958,0.5622009634971619,0.8308702707290649,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.5622009634971619},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5622009634971619},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7783251404762268,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.7783251404762268,0.5622009634971619,0.8193760514259338,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.5622009634971619},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5622009634971619},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7224959135055542,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکترای","boundary":[0.7224959135055542,0.5622009634971619,0.7717570066452026,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.5622009634971619},{"x":0.71592777967453,"y":0.5622009634971619},{"x":0.71592777967453,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6880131363868713,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6880131363868713,0.5622009634971619,0.71592777967453,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.5622009634971619},{"x":0.6814450025558472,"y":0.5622009634971619},{"x":0.6814450025558472,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6732348203659058,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6732348203659058,0.5622009634971619,0.6814450025558472,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.5622009634971619},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5622009634971619},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6551724076271057,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6551724076271057,0.5622009634971619,0.6666666865348816,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.5622009634971619},{"x":0.6486042737960815,"y":0.5622009634971619},{"x":0.6486042737960815,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6141214966773987,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6141214966773987,0.5622009634971619,0.6486042737960815,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.5622009634971619},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5622009634971619},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6009852290153503,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6009852290153503,0.5622009634971619,0.6124794483184814,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.5622009634971619},{"x":0.5960590839385986,"y":0.5622009634971619},{"x":0.5960590839385986,"y":0.5801435112953186},{"x":0.5615763664245605,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5615763664245605,0.5622009634971619,0.5960590839385986,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.5622009634971619},{"x":0.5582922697067261,"y":0.5622009634971619},{"x":0.5582922697067261,"y":0.5801435112953186},{"x":0.5139573216438293,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5139573216438293,0.5622009634971619,0.5582922697067261,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.5622009634971619},{"x":0.5041050910949707,"y":0.5622009634971619},{"x":0.5041050910949707,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4564860463142395,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.4564860463142395,0.5622009634971619,0.5041050910949707,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.5622009634971619},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5622009634971619},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4433497488498688,0.5622009634971619,0.4515599310398102,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.5622009634971619},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5622009634971619},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5801435112953186},{"x":0.3891625702381134,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3891625702381134,0.5622009634971619,0.4367816150188446,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.5622009634971619},{"x":0.380952388048172,"y":0.5622009634971619},{"x":0.380952388048172,"y":0.5801435112953186},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوارزمی","boundary":[0.32676517963409424,0.5622009634971619,0.380952388048172,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.5622009634971619},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5622009634971619},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5801435112953186},{"x":0.316912978887558,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.316912978887558,0.5622009634971619,0.32019704580307007,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.5622009634971619},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5622009634971619},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5801435112953186},{"x":0.27586206793785095,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.27586206793785095,0.5622009634971619,0.3136289119720459,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.5622009634971619},{"x":0.26765188574790955,"y":0.5622009634971619},{"x":0.26765188574790955,"y":0.5801435112953186},{"x":0.23645320534706116,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معلم","boundary":[0.23645320534706116,0.5622009634971619,0.26765188574790955,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20032840967178345,"y":0.5622009634971619},{"x":0.2298850566148758,"y":0.5622009634971619},{"x":0.2298850566148758,"y":0.5801435112953186},{"x":0.20032840967178345,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سابق","boundary":[0.20032840967178345,0.5622009634971619,0.2298850566148758,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.5622009634971619},{"x":0.19376026093959808,"y":0.5622009634971619},{"x":0.19376026093959808,"y":0.5801435112953186},{"x":0.190476194024086,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.190476194024086,0.5622009634971619,0.19376026093959808,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1707717627286911,"y":0.5622009634971619},{"x":0.18390804529190063,"y":0.5622009634971619},{"x":0.18390804529190063,"y":0.5801435112953186},{"x":0.1707717627286911,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1707717627286911,0.5622009634971619,0.18390804529190063,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13628900051116943,"y":0.5622009634971619},{"x":0.16420361399650574,"y":0.5622009634971619},{"x":0.16420361399650574,"y":0.5801435112953186},{"x":0.13628900051116943,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.13628900051116943,0.5622009634971619,0.16420361399650574,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095238097012043,"y":0.5622009634971619},{"x":0.12807881832122803,"y":0.5622009634971619},{"x":0.12807881832122803,"y":0.5801435112953186},{"x":0.095238097012043,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۳","boundary":[0.095238097012043,0.5622009634971619,0.12807881832122803,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8341543674468994,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8817734122276306,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8817734122276306,"y":0.5980861186981201},{"x":0.8341543674468994,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.8341543674468994,0.5825358629226685,0.8817734122276306,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8292282223701477,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8292282223701477,"y":0.5980861186981201},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.8013136386871338,0.5825358629226685,0.8292282223701477,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5980861186981201},{"x":0.7963874936103821,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7963874936103821,0.5825358629226685,0.8013136386871338,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733989953994751,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5980861186981201},{"x":0.7733989953994751,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.7733989953994751,0.5825358629226685,0.7898193597793579,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5980861186981201},{"x":0.7536945939064026,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7536945939064026,0.5825358629226685,0.7668308615684509,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7487684488296509,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7487684488296509,"y":0.5980861186981201},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7175697684288025,0.5825358629226685,0.7487684488296509,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7093595862388611,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7093595862388611,"y":0.5980861186981201},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۴","boundary":[0.6781609058380127,0.5825358629226685,0.7093595862388611,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6699507236480713,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6699507236480713,"y":0.5980861186981201},{"x":0.651888370513916,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.651888370513916,0.5825358629226685,0.6699507236480713,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6453201770782471,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6453201770782471,"y":0.5980861186981201},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.5845648646354675,0.5825358629226685,0.6453201770782471,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540229856967926,"y":0.5825358629226685},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5825358629226685},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5980861186981201},{"x":0.540229856967926,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.540229856967926,0.5825358629226685,0.5779967308044434,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.5825358629226685},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5825358629226685},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5980861186981201},{"x":0.4844006597995758,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.4844006597995758,0.5825358629226685,0.5336617231369019,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48275861144065857,"y":0.5825358629226685},{"x":0.48604267835617065,"y":0.5825358629226685},{"x":0.48604267835617065,"y":0.5980861186981201},{"x":0.48275861144065857,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48275861144065857,0.5825358629226685,0.48604267835617065,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5980861186981201},{"x":0.467980295419693,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.467980295419693,0.5825358629226685,0.4761904776096344,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5980861186981201},{"x":0.4482758641242981,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4482758641242981,0.5825358629226685,0.4614121615886688,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5980861186981201},{"x":0.4121510684490204,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4121510684490204,0.5825358629226685,0.4433497488498688,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.5825358629226685},{"x":0.403940886259079,"y":0.5825358629226685},{"x":0.403940886259079,"y":0.5980861186981201},{"x":0.3727422058582306,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۲","boundary":[0.3727422058582306,0.5825358629226685,0.403940886259079,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5825358629226685},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5825358629226685},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5980861186981201},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3333333432674408,0.5825358629226685,0.3645320236682892,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29064038395881653,"y":0.5825358629226685},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5825358629226685},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5980861186981201},{"x":0.29064038395881653,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.29064038395881653,0.5825358629226685,0.32676517963409424,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.5825358629226685},{"x":0.28407225012779236,"y":0.5825358629226685},{"x":0.28407225012779236,"y":0.5980861186981201},{"x":0.26436781883239746,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.26436781883239746,0.5825358629226685,0.28407225012779236,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.5825358629226685},{"x":0.2577996850013733,"y":0.5825358629226685},{"x":0.2577996850013733,"y":0.5980861186981201},{"x":0.19540229439735413,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.19540229439735413,0.5825358629226685,0.2577996850013733,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5825358629226685},{"x":0.18719211220741272,"y":0.5825358629226685},{"x":0.18719211220741272,"y":0.5980861186981201},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.1428571492433548,0.5825358629226685,0.18719211220741272,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.5825358629226685},{"x":0.13628900051116943,"y":0.5825358629226685},{"x":0.13628900051116943,"y":0.5980861186981201},{"x":0.09359605610370636,"y":0.5980861186981201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویانی","boundary":[0.09359605610370636,0.5825358629226685,0.13628900051116943,0.5980861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8784893155097961,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6172248721122742},{"x":0.8784893155097961,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8784893155097961,0.6016746163368225,0.8817734122276306,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8341543674468994,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8752052783966064,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8752052783966064,"y":0.6172248721122742},{"x":0.8341543674468994,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنینی","boundary":[0.8341543674468994,0.6016746163368225,0.8752052783966064,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6172248721122742},{"x":0.825944185256958,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.825944185256958,0.6016746163368225,0.8308702707290649,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8193760514259338,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8193760514259338,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7766830921173096,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7766830921173096,0.6016746163368225,0.8193760514259338,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7701149582862854,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7701149582862854,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7651888132095337,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7651888132095337,0.6016746163368225,0.7701149582862854,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7586206793785095,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7586206793785095,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7175697684288025,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موشی","boundary":[0.7175697684288025,0.6016746163368225,0.7586206793785095,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7110016345977783,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7110016345977783,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7044335007667542,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7044335007667542,0.6016746163368225,0.7110016345977783,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.6016746163368225},{"x":0.69786536693573,"y":0.6016746163368225},{"x":0.69786536693573,"y":0.6172248721122742},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6847290396690369,0.6016746163368225,0.69786536693573,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6172248721122742},{"x":0.6453201770782471,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6453201770782471,0.6016746163368225,0.6781609058380127,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6387520432472229,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6387520432472229,"y":0.6172248721122742},{"x":0.60426926612854,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.60426926612854,0.6016746163368225,0.6387520432472229,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5977011322975159,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5977011322975159,"y":0.6172248721122742},{"x":0.569786548614502,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.569786548614502,0.6016746163368225,0.5977011322975159,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5632184147834778,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5632184147834778,"y":0.6172248721122742},{"x":0.5582922697067261,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5582922697067261,0.6016746163368225,0.5632184147834778,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540229856967926,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6172248721122742},{"x":0.540229856967926,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.540229856967926,0.6016746163368225,0.5517241358757019,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041050910949707,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6172248721122742},{"x":0.5041050910949707,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5041050910949707,0.6016746163368225,0.5336617231369019,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46305418014526367,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6172248721122742},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۷","boundary":[0.46305418014526367,0.6016746163368225,0.4958949089050293,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.6016746163368225},{"x":0.45484399795532227,"y":0.6016746163368225},{"x":0.45484399795532227,"y":0.6172248721122742},{"x":0.43842363357543945,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43842363357543945,0.6016746163368225,0.45484399795532227,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4318554997444153,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4318554997444153,"y":0.6172248721122742},{"x":0.39408865571022034,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.39408865571022034,0.6016746163368225,0.4318554997444153,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.6016746163368225},{"x":0.38752052187919617,"y":0.6016746163368225},{"x":0.38752052187919617,"y":0.6172248721122742},{"x":0.3218390941619873,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکارانش","boundary":[0.3218390941619873,0.6016746163368225,0.38752052187919617,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.6016746163368225},{"x":0.31527093052864075,"y":0.6016746163368225},{"x":0.31527093052864075,"y":0.6172248721122742},{"x":0.27914613485336304,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.27914613485336304,0.6016746163368225,0.31527093052864075,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.6016746163368225},{"x":0.27257800102233887,"y":0.6016746163368225},{"x":0.27257800102233887,"y":0.6172248721122742},{"x":0.25615763664245605,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.25615763664245605,0.6016746163368225,0.27257800102233887,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21510672569274902,"y":0.6016746163368225},{"x":0.2495894879102707,"y":0.6016746163368225},{"x":0.2495894879102707,"y":0.6172248721122742},{"x":0.21510672569274902,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.21510672569274902,0.6016746163368225,0.2495894879102707,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17569786310195923,"y":0.6016746163368225},{"x":0.21182265877723694,"y":0.6016746163368225},{"x":0.21182265877723694,"y":0.6172248721122742},{"x":0.17569786310195923,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.17569786310195923,0.6016746163368225,0.21182265877723694,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.6016746163368225},{"x":0.16584564745426178,"y":0.6016746163368225},{"x":0.16584564745426178,"y":0.6172248721122742},{"x":0.151067316532135,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.151067316532135,0.6016746163368225,0.16584564745426178,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6016746163368225},{"x":0.13793103396892548,"y":0.6016746163368225},{"x":0.13793103396892548,"y":0.6172248721122742},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.09359605610370636,0.6016746163368225,0.13793103396892548,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390804529190063,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6363636255264282},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرتوان","boundary":[0.8390804529190063,0.6208133697509766,0.8817734122276306,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8325123190879822,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8325123190879822,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7914614081382751,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"القائی","boundary":[0.7914614081382751,0.6208133697509766,0.8325123190879822,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.6208133697509766},{"x":0.784893274307251,"y":0.6208133697509766},{"x":0.784893274307251,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7816091775894165,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7816091775894165,0.6208133697509766,0.784893274307251,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7586206793785095,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"iPS","boundary":[0.7586206793785095,0.6208133697509766,0.7783251404762268,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7569786310195923,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7569786310195923,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7520525455474854,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7520525455474854,0.6208133697509766,0.7569786310195923,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7422003149986267,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7422003149986267,"y":0.6363636255264282},{"x":0.69786536693573,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.69786536693573,0.6208133697509766,0.7422003149986267,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6912972331047058,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6912972331047058,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6863710880279541,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6863710880279541,0.6208133697509766,0.6912972331047058,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6798029541969299,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6798029541969299,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6371099948883057,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موشی","boundary":[0.6371099948883057,0.6208133697509766,0.6798029541969299,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6305418610572815,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6305418610572815,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6009852290153503,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6009852290153503,0.6208133697509766,0.6305418610572815,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6026272773742676,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6026272773742676,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6009852290153503,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6009852290153503,0.6208133697509766,0.6026272773742676,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5944170951843262,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5944170951843262,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5681445002555847,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5681445002555847,0.6208133697509766,0.5944170951843262,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5615763664245605,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5615763664245605,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فعالیتها","boundary":[0.5024630427360535,0.6208133697509766,0.5615763664245605,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.6208133697509766},{"x":0.49425286054611206,"y":0.6208133697509766},{"x":0.49425286054611206,"y":0.6363636255264282},{"x":0.4876847267150879,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.4876847267150879,0.6208133697509766,0.49425286054611206,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6363636255264282},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4761904776096344,0.6208133697509766,0.4811165928840637,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.6208133697509766},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6208133697509766},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6363636255264282},{"x":0.40229883790016174,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکارانش","boundary":[0.40229883790016174,0.6208133697509766,0.46962234377861023,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3957307040691376,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3957307040691376,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3891625702381134,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3891625702381134,0.6208133697509766,0.3957307040691376,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.6208133697509766},{"x":0.380952388048172,"y":0.6208133697509766},{"x":0.380952388048172,"y":0.6363636255264282},{"x":0.35139572620391846,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قادر","boundary":[0.35139572620391846,0.6208133697509766,0.380952388048172,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29885056614875793,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3448275923728943,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3448275923728943,"y":0.6363636255264282},{"x":0.29885056614875793,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.29885056614875793,0.6208133697509766,0.3448275923728943,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.6208133697509766},{"x":0.29228243231773376,"y":0.6208133697509766},{"x":0.29228243231773376,"y":0.6363636255264282},{"x":0.2775041162967682,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2775041162967682,0.6208133697509766,0.29228243231773376,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.6208133697509766},{"x":0.27093595266342163,"y":0.6208133697509766},{"x":0.27093595266342163,"y":0.6363636255264282},{"x":0.23152709007263184,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.23152709007263184,0.6208133697509766,0.27093595266342163,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2101806253194809,"y":0.6208133697509766},{"x":0.22824302315711975,"y":0.6208133697509766},{"x":0.22824302315711975,"y":0.6363636255264282},{"x":0.2101806253194809,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2101806253194809,0.6208133697509766,0.22824302315711975,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14942528307437897,"y":0.6208133697509766},{"x":0.1986863762140274,"y":0.6208133697509766},{"x":0.1986863762140274,"y":0.6363636255264282},{"x":0.14942528307437897,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.14942528307437897,0.6208133697509766,0.1986863762140274,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6208133697509766},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6208133697509766},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6363636255264282},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.09359605610370636,0.6208133697509766,0.1428571492433548,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.6399521827697754},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6399521827697754},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6543062329292297},{"x":0.8177340030670166,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.8177340030670166,0.6399521827697754,0.8834154605865479,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.6399521827697754},{"x":0.8111658692359924,"y":0.6399521827697754},{"x":0.8111658692359924,"y":0.6543062329292297},{"x":0.802955687046051,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.802955687046051,0.6399521827697754,0.8111658692359924,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6543062329292297},{"x":0.784893274307251,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.784893274307251,0.6399521827697754,0.7963874936103821,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6543062329292297},{"x":0.7422003149986267,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7422003149986267,0.6399521827697754,0.7783251404762268,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7339901328086853,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7339901328086853,"y":0.6543062329292297},{"x":0.71592777967453,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.71592777967453,0.6399521827697754,0.7339901328086853,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7175697684288025,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7175697684288025,"y":0.6543062329292297},{"x":0.6699507236480713,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6699507236480713,0.6399521827697754,0.7175697684288025,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.6399521827697754},{"x":0.6600984930992126,"y":0.6399521827697754},{"x":0.6600984930992126,"y":0.6543062329292297},{"x":0.6551724076271057,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6551724076271057,0.6399521827697754,0.6600984930992126,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.6399521827697754},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6399521827697754},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6543062329292297},{"x":0.5960590839385986,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیگیری","boundary":[0.5960590839385986,0.6399521827697754,0.6502463221549988,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5894909501075745,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5894909501075745,"y":0.6543062329292297},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5517241358757019,0.6399521827697754,0.5894909501075745,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5500820875167847,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6543062329292297},{"x":0.5500820875167847,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5500820875167847,0.6399521827697754,0.5533661842346191,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6543062329292297},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5123152732849121,0.6399521827697754,0.5435139536857605,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5106732249259949,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5106732249259949,"y":0.6543062329292297},{"x":0.47783252596855164,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.47783252596855164,0.6399521827697754,0.5106732249259949,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.6399521827697754},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6399521827697754},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6543062329292297},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4121510684490204,0.6399521827697754,0.46962234377861023,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39901477098464966,"y":0.6399521827697754},{"x":0.4055829346179962,"y":0.6399521827697754},{"x":0.4055829346179962,"y":0.6543062329292297},{"x":0.39901477098464966,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.39901477098464966,0.6399521827697754,0.4055829346179962,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3924466371536255,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3924466371536255,"y":0.6543062329292297},{"x":0.33825942873954773,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیرامون","boundary":[0.33825942873954773,0.6399521827697754,0.3924466371536255,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6543062329292297},{"x":0.293924480676651,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتقاء","boundary":[0.293924480676651,0.6399521827697754,0.3333333432674408,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266009896993637,"y":0.6399521827697754},{"x":0.28735631704330444,"y":0.6399521827697754},{"x":0.28735631704330444,"y":0.6543062329292297},{"x":0.2266009896993637,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحقيقات","boundary":[0.2266009896993637,0.6399521827697754,0.28735631704330444,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.6399521827697754},{"x":0.22003284096717834,"y":0.6399521827697754},{"x":0.22003284096717834,"y":0.6543062329292297},{"x":0.1625615805387497,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمانی","boundary":[0.1625615805387497,0.6399521827697754,0.22003284096717834,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.6399521827697754},{"x":0.1543513983488083,"y":0.6399521827697754},{"x":0.1543513983488083,"y":0.6543062329292297},{"x":0.151067316532135,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.151067316532135,0.6399521827697754,0.1543513983488083,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6399521827697754},{"x":0.14449918270111084,"y":0.6399521827697754},{"x":0.14449918270111084,"y":0.6543062329292297},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6543062329292297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.09359605610370636,0.6399521827697754,0.14449918270111084,0.6543062329292297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6758373379707336},{"x":0.8193760514259338,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.8193760514259338,0.6590909361839294,0.8834154605865479,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8128078579902649,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8128078579902649,"y":0.6758373379707336},{"x":0.8062397241592407,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8062397241592407,0.6590909361839294,0.8128078579902649,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7980295419692993,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7980295419692993,"y":0.6758373379707336},{"x":0.7536945939064026,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7536945939064026,0.6590909361839294,0.7980295419692993,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7471264600753784,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7471264600753784,"y":0.6758373379707336},{"x":0.7093595862388611,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7093595862388611,0.6590909361839294,0.7471264600753784,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7077175974845886,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7077175974845886,"y":0.6758373379707336},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6847290396690369,0.6590909361839294,0.7077175974845886,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6758373379707336},{"x":0.6371099948883057,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6371099948883057,0.6590909361839294,0.6781609058380127,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6305418610572815,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6305418610572815,"y":0.6758373379707336},{"x":0.6272578239440918,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6272578239440918,0.6590909361839294,0.6305418610572815,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6758373379707336},{"x":0.5862069129943848,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5862069129943848,0.6590909361839294,0.6206896305084229,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5845648646354675,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5845648646354675,"y":0.6758373379707336},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5369458198547363,0.6590909361839294,0.5845648646354675,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5287356376647949,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5287356376647949,"y":0.6758373379707336},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.4811165928840637,0.6590909361839294,0.5287356376647949,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.6590909361839294},{"x":0.47454842925071716,"y":0.6590909361839294},{"x":0.47454842925071716,"y":0.6758373379707336},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46962234377861023,0.6590909361839294,0.47454842925071716,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.6590909361839294},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6590909361839294},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6758373379707336},{"x":0.4055829346179962,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.4055829346179962,0.6590909361839294,0.46305418014526367,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.6590909361839294},{"x":0.39901477098464966,"y":0.6590909361839294},{"x":0.39901477098464966,"y":0.6758373379707336},{"x":0.3858785033226013,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3858785033226013,0.6590909361839294,0.39901477098464966,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811165928840637,"y":0.6590909361839294},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6590909361839294},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6758373379707336},{"x":0.34811165928840637,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.34811165928840637,0.6590909361839294,0.37931033968925476,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6590909361839294},{"x":0.33990147709846497,"y":0.6590909361839294},{"x":0.33990147709846497,"y":0.6758373379707336},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3333333432674408,0.6590909361839294,0.33990147709846497,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.6590909361839294},{"x":0.32676517963409424,"y":0.6590909361839294},{"x":0.32676517963409424,"y":0.6758373379707336},{"x":0.27914613485336304,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.27914613485336304,0.6590909361839294,0.32676517963409424,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23973727226257324,"y":0.6590909361839294},{"x":0.27093595266342163,"y":0.6590909361839294},{"x":0.27093595266342163,"y":0.6758373379707336},{"x":0.23973727226257324,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.23973727226257324,0.6590909361839294,0.27093595266342163,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6758373379707336},{"x":0.23481117188930511,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23481117188930511,0.6590909361839294,0.2380952388048172,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21182265877723694,"y":0.6590909361839294},{"x":0.22824302315711975,"y":0.6590909361839294},{"x":0.22824302315711975,"y":0.6758373379707336},{"x":0.21182265877723694,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.21182265877723694,0.6590909361839294,0.22824302315711975,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18062397837638855,"y":0.6590909361839294},{"x":0.20525451004505157,"y":0.6590909361839294},{"x":0.20525451004505157,"y":0.6758373379707336},{"x":0.18062397837638855,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.18062397837638855,0.6590909361839294,0.20525451004505157,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.6590909361839294},{"x":0.17569786310195923,"y":0.6590909361839294},{"x":0.17569786310195923,"y":0.6758373379707336},{"x":0.1543513983488083,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دگر","boundary":[0.1543513983488083,0.6590909361839294,0.17569786310195923,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11001642048358917,"y":0.6590909361839294},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6590909361839294},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6758373379707336},{"x":0.11001642048358917,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمایزی","boundary":[0.11001642048358917,0.6590909361839294,0.15270936489105225,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6590909361839294},{"x":0.09688013046979904,"y":0.6590909361839294},{"x":0.09688013046979904,"y":0.6758373379707336},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.09359605610370636,0.6590909361839294,0.09688013046979904,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6949760913848877},{"x":0.8456485867500305,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.8456485867500305,0.6782296895980835,0.8834154605865479,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6949760913848877},{"x":0.8013136386871338,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8013136386871338,0.6782296895980835,0.8390804529190063,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.6782296895980835},{"x":0.7980295419692993,"y":0.6782296895980835},{"x":0.7980295419692993,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7750410437583923,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7750410437583923,0.6782296895980835,0.7980295419692993,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.6782296895980835},{"x":0.7684729099273682,"y":0.6782296895980835},{"x":0.7684729099273682,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7224959135055542,0.6782296895980835,0.7684729099273682,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.6782296895980835},{"x":0.71592777967453,"y":0.6782296895980835},{"x":0.71592777967453,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6715927720069885,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرتوان","boundary":[0.6715927720069885,0.6782296895980835,0.71592777967453,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6650246381759644,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6650246381759644,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6469622254371643,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6469622254371643,0.6782296895980835,0.6650246381759644,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6403940916061401,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6403940916061401,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6026272773742676,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6026272773742676,0.6782296895980835,0.6403940916061401,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763546824455261,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5993431806564331,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5993431806564331,"y":0.6949760913848877},{"x":0.5763546824455261,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5763546824455261,0.6782296895980835,0.5993431806564331,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.6782296895980835},{"x":0.569786548614502,"y":0.6782296895980835},{"x":0.569786548614502,"y":0.6949760913848877},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.5369458198547363,0.6782296895980835,0.569786548614502,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320196747779846,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6949760913848877},{"x":0.5320196747779846,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5320196747779846,0.6782296895980835,0.5369458198547363,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5254515409469604,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5254515409469604,"y":0.6949760913848877},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.4811165928840637,0.6782296895980835,0.5254515409469604,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.6782296895980835},{"x":0.47454842925071716,"y":0.6782296895980835},{"x":0.47454842925071716,"y":0.6949760913848877},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46962234377861023,0.6782296895980835,0.47454842925071716,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.6782296895980835},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6782296895980835},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6949760913848877},{"x":0.42200326919555664,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کبدی","boundary":[0.42200326919555664,0.6782296895980835,0.4646962285041809,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.6782296895980835},{"x":0.41543513536453247,"y":0.6782296895980835},{"x":0.41543513536453247,"y":0.6949760913848877},{"x":0.3694581389427185,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.3694581389427185,0.6782296895980835,0.41543513536453247,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.6782296895980835},{"x":0.36288997530937195,"y":0.6782296895980835},{"x":0.36288997530937195,"y":0.6949760913848877},{"x":0.3448275923728943,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3448275923728943,0.6782296895980835,0.36288997530937195,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.6782296895980835},{"x":0.34318554401397705,"y":0.6782296895980835},{"x":0.34318554401397705,"y":0.6949760913848877},{"x":0.3136289119720459,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.3136289119720459,0.6782296895980835,0.34318554401397705,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.6782296895980835},{"x":0.30706074833869934,"y":0.6782296895980835},{"x":0.30706074833869934,"y":0.6949760913848877},{"x":0.30213463306427,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30213463306427,0.6782296895980835,0.30706074833869934,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.6782296895980835},{"x":0.29556649923324585,"y":0.6782296895980835},{"x":0.29556649923324585,"y":0.6949760913848877},{"x":0.25615763664245605,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.25615763664245605,0.6782296895980835,0.29556649923324585,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24302133917808533,"y":0.6782296895980835},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6782296895980835},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6949760913848877},{"x":0.24302133917808533,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.24302133917808533,0.6782296895980835,0.2545155882835388,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.6782296895980835},{"x":0.23645320534706116,"y":0.6782296895980835},{"x":0.23645320534706116,"y":0.6949760913848877},{"x":0.15927749872207642,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازوکارهای","boundary":[0.15927749872207642,0.6782296895980835,0.23645320534706116,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10509031265974045,"y":0.6782296895980835},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6782296895980835},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6949760913848877},{"x":0.10509031265974045,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرتوانی","boundary":[0.10509031265974045,0.6782296895980835,0.15270936489105225,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6782296895980835},{"x":0.09852216392755508,"y":0.6782296895980835},{"x":0.09852216392755508,"y":0.6949760913848877},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.09359605610370636,0.6782296895980835,0.09852216392755508,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8834154605865479,"y":0.7129186391830444},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8505747318267822,0.6961722373962402,0.8834154605865479,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7963874936103821,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7963874936103821,0.6961722373962402,0.8472906351089478,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7504104971885681,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7504104971885681,0.6961722373962402,0.7898193597793579,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7487684488296509,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7487684488296509,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7257799506187439,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7257799506187439,0.6961722373962402,0.7487684488296509,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7192118167877197,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زایا","boundary":[0.6945812702178955,0.6961722373962402,0.7192118167877197,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6880131363868713,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6880131363868713,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6420361399650574,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6420361399650574,0.6961722373962402,0.6880131363868713,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6354680061340332,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6354680061340332,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6223316788673401,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6223316788673401,0.6961722373962402,0.6354680061340332,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6190476417541504,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6190476417541504,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5779967308044434,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.5779967308044434,0.6961722373962402,0.6190476417541504,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5796387791633606,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5796387791633606,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5730705857276917,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5730705857276917,0.6961722373962402,0.5796387791633606,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.6961722373962402},{"x":0.569786548614502,"y":0.6961722373962402},{"x":0.569786548614502,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5287356376647949,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.5287356376647949,0.6961722373962402,0.569786548614502,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5221675038337708,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5221675038337708,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5106732249259949,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5106732249259949,0.6961722373962402,0.5221675038337708,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5041050910949707,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5041050910949707,"y":0.7129186391830444},{"x":0.45484399795532227,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآزمایی","boundary":[0.45484399795532227,0.6961722373962402,0.5041050910949707,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4482758641242981,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4482758641242981,"y":0.7129186391830444},{"x":0.42200326919555664,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42200326919555664,0.6961722373962402,0.4482758641242981,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4088670015335083,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7129186391830444},{"x":0.36617404222488403,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.36617404222488403,0.6961722373962402,0.4088670015335083,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.6961722373962402},{"x":0.35960590839385986,"y":0.6961722373962402},{"x":0.35960590839385986,"y":0.7129186391830444},{"x":0.316912978887558,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.316912978887558,0.6961722373962402,0.35960590839385986,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.6961722373962402},{"x":0.3103448152542114,"y":0.6961722373962402},{"x":0.3103448152542114,"y":0.7129186391830444},{"x":0.3054187297821045,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3054187297821045,0.6961722373962402,0.3103448152542114,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2627257704734802,"y":0.6961722373962402},{"x":0.29885056614875793,"y":0.6961722373962402},{"x":0.29885056614875793,"y":0.7129186391830444},{"x":0.2627257704734802,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.2627257704734802,0.6961722373962402,0.29885056614875793,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.6961722373962402},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6961722373962402},{"x":0.2545155882835388,"y":0.7129186391830444},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.19211822748184204,0.6961722373962402,0.2545155882835388,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13793103396892548,"y":0.6961722373962402},{"x":0.18555007874965668,"y":0.6961722373962402},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7129186391830444},{"x":0.13793103396892548,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.13793103396892548,0.6961722373962402,0.18555007874965668,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6961722373962402},{"x":0.1313628852367401,"y":0.6961722373962402},{"x":0.1313628852367401,"y":0.7129186391830444},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافتی","boundary":[0.09359605610370636,0.6961722373962402,0.1313628852367401,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275862336158752,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8817734122276306,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8817734122276306,"y":0.7320573925971985},{"x":0.8275862336158752,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.8275862336158752,0.7165071964263916,0.8817734122276306,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7320573925971985},{"x":0.7832512259483337,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.7832512259483337,0.7165071964263916,0.8210180401802063,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7766830921173096,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7766830921173096,"y":0.7320573925971985},{"x":0.7454844117164612,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7454844117164612,0.7165071964263916,0.7766830921173096,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.7165071964263916},{"x":0.738916277885437,"y":0.7165071964263916},{"x":0.738916277885437,"y":0.7320573925971985},{"x":0.7339901328086853,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7339901328086853,0.7165071964263916,0.738916277885437,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7274219989776611,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7274219989776611,"y":0.7320573925971985},{"x":0.71592777967453,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.71592777967453,0.7165071964263916,0.7274219989776611,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7320573925971985},{"x":0.6732348203659058,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6732348203659058,0.7165071964263916,0.7093595862388611,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7320573925971985},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6600984930992126,0.7165071964263916,0.6699507236480713,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6535303592681885,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6535303592681885,"y":0.7320573925971985},{"x":0.6124794483184814,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6124794483184814,0.7165071964263916,0.6535303592681885,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6091954112052917,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6091954112052917,"y":0.7320573925971985},{"x":0.60426926612854,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.60426926612854,0.7165071964263916,0.6091954112052917,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5944170951843262,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5944170951843262,"y":0.7320573925971985},{"x":0.5599343180656433,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5599343180656433,0.7165071964263916,0.5944170951843262,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5533661842346191,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5533661842346191,"y":0.7320573925971985},{"x":0.5073891878128052,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5073891878128052,0.7165071964263916,0.5533661842346191,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46305418014526367,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7320573925971985},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.46305418014526367,0.7165071964263916,0.5008209943771362,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.7165071964263916},{"x":0.4564860463142395,"y":0.7165071964263916},{"x":0.4564860463142395,"y":0.7320573925971985},{"x":0.4137931168079376,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.4137931168079376,0.7165071964263916,0.4564860463142395,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.7165071964263916},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7165071964263916},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7320573925971985},{"x":0.3957307040691376,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3957307040691376,0.7165071964263916,0.40722495317459106,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.7165071964263916},{"x":0.3858785033226013,"y":0.7165071964263916},{"x":0.3858785033226013,"y":0.7320573925971985},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.36288997530937195,0.7165071964263916,0.3858785033226013,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.7165071964263916},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7165071964263916},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7320573925971985},{"x":0.357963889837265,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.357963889837265,0.7165071964263916,0.36288997530937195,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.7165071964263916},{"x":0.35139572620391846,"y":0.7165071964263916},{"x":0.35139572620391846,"y":0.7320573925971985},{"x":0.3448275923728943,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.3448275923728943,0.7165071964263916,0.35139572620391846,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.7165071964263916},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7165071964263916},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7320573925971985},{"x":0.3218390941619873,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3218390941619873,0.7165071964263916,0.33825942873954773,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.7165071964263916},{"x":0.316912978887558,"y":0.7165071964263916},{"x":0.316912978887558,"y":0.7320573925971985},{"x":0.27914613485336304,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.27914613485336304,0.7165071964263916,0.316912978887558,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22003284096717834,"y":0.7165071964263916},{"x":0.27257800102233887,"y":0.7165071964263916},{"x":0.27257800102233887,"y":0.7320573925971985},{"x":0.22003284096717834,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سخنران","boundary":[0.22003284096717834,0.7165071964263916,0.27257800102233887,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1789819449186325,"y":0.7165071964263916},{"x":0.21346469223499298,"y":0.7165071964263916},{"x":0.21346469223499298,"y":0.7320573925971985},{"x":0.1789819449186325,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدعو","boundary":[0.1789819449186325,0.7165071964263916,0.21346469223499298,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16091954708099365,"y":0.7165071964263916},{"x":0.17405582964420319,"y":0.7165071964263916},{"x":0.17405582964420319,"y":0.7320573925971985},{"x":0.16091954708099365,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.16091954708099365,0.7165071964263916,0.17405582964420319,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10673234611749649,"y":0.7165071964263916},{"x":0.15599343180656433,"y":0.7165071964263916},{"x":0.15599343180656433,"y":0.7320573925971985},{"x":0.10673234611749649,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.10673234611749649,0.7165071964263916,0.15599343180656433,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.7165071964263916},{"x":0.10016420483589172,"y":0.7165071964263916},{"x":0.10016420483589172,"y":0.7320573925971985},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.09359605610370636,0.7165071964263916,0.10016420483589172,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8784893155097961,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8784893155097961,"y":0.7523923516273499},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنفرانس","boundary":[0.8423645496368408,0.7356459498405457,0.8784893155097961,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8341543674468994,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8341543674468994,"y":0.7523923516273499},{"x":0.8045976758003235,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8045976758003235,0.7356459498405457,0.8341543674468994,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7553366422653198,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7553366422653198,0.7356459498405457,0.7931034564971924,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7487684488296509,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7487684488296509,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7192118167877197,0.7356459498405457,0.7487684488296509,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7126436829566956,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7126436829566956,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7093595862388611,0.7356459498405457,0.7126436829566956,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7044335007667542,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7044335007667542,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6863710880279541,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6863710880279541,0.7356459498405457,0.7044335007667542,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6830870509147644,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6830870509147644,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6420361399650574,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6420361399650574,0.7356459498405457,0.6830870509147644,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239737272262573,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6321839094161987,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6321839094161987,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6239737272262573,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6239737272262573,0.7356459498405457,0.6321839094161987,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6174055933952332,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6174055933952332,"y":0.7523923516273499},{"x":0.5812807679176331,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5812807679176331,0.7356459498405457,0.6174055933952332,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5747126340866089,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5747126340866089,"y":0.7523923516273499},{"x":0.5303776860237122,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.5303776860237122,0.7356459498405457,0.5747126340866089,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5254515409469604,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5254515409469604,"y":0.7523923516273499},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.4811165928840637,0.7356459498405457,0.5254515409469604,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.7356459498405457},{"x":0.47454842925071716,"y":0.7356459498405457},{"x":0.47454842925071716,"y":0.7523923516273499},{"x":0.4170771837234497,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4170771837234497,0.7356459498405457,0.47454842925071716,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4121510684490204,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4121510684490204,"y":0.7523923516273499},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.3776683211326599,0.7356459498405457,0.4121510684490204,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.7356459498405457},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7356459498405457},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7523923516273499},{"x":0.35139572620391846,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35139572620391846,0.7356459498405457,0.37110015749931335,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.7356459498405457},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7356459498405457},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7523923516273499},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.29556649923324585,0.7356459498405457,0.33990147709846497,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2889983654022217,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2889983654022217,"y":0.7523923516273499},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2857142984867096,0.7356459498405457,0.2889983654022217,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2824302017688751,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2824302017688751,"y":0.7523923516273499},{"x":0.2380952388048172,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ISSCR","boundary":[0.2380952388048172,0.7356459498405457,0.2824302017688751,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.7356459498405457},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7356459498405457},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7523923516273499},{"x":0.23481117188930511,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23481117188930511,0.7356459498405457,0.23645320534706116,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.7356459498405457},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7356459498405457},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7523923516273499},{"x":0.19540229439735413,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.19540229439735413,0.7356459498405457,0.22824302315711975,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18719211220741272,"y":0.7356459498405457},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7356459498405457},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7523923516273499},{"x":0.18719211220741272,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.18719211220741272,0.7356459498405457,0.19211822748184204,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13957306742668152,"y":0.7356459498405457},{"x":0.18062397837638855,"y":0.7356459498405457},{"x":0.18062397837638855,"y":0.7523923516273499},{"x":0.13957306742668152,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.13957306742668152,0.7356459498405457,0.18062397837638855,0.7523923516273499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8834154605865479,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8834154605865479,"y":0.7523923516273499},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08859605610370636,0.5169234566688538,0.8884154605865479,0.7593923516273499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09195402264595032,"y":0.7368420958518982},{"x":0.13300491869449615,"y":0.7356459498405457},{"x":0.13300491869449615,"y":0.7464115023612976},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7476076483726501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.09195402264595032,0.7368420958518982,0.13300491869449615,0.7464115023612976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.7535884976387024},{"x":0.8850574493408203,"y":0.7535884976387024},{"x":0.8850574493408203,"y":0.769138753414154},{"x":0.8505747318267822,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8505747318267822,0.7535884976387024,0.8850574493408203,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.7535884976387024},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7535884976387024},{"x":0.8522167205810547,"y":0.769138753414154},{"x":0.8456485867500305,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8456485867500305,0.7535884976387024,0.8522167205810547,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357964158058167,"y":0.7535884976387024},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7535884976387024},{"x":0.8423645496368408,"y":0.769138753414154},{"x":0.8357964158058167,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8357964158058167,0.7535884976387024,0.8423645496368408,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.7535884976387024},{"x":0.8275862336158752,"y":0.7535884976387024},{"x":0.8275862336158752,"y":0.769138753414154},{"x":0.8160919547080994,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.8160919547080994,0.7535884976387024,0.8275862336158752,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.7535884976387024},{"x":0.802955687046051,"y":0.7535884976387024},{"x":0.802955687046051,"y":0.769138753414154},{"x":0.7980295419692993,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7980295419692993,0.7535884976387024,0.802955687046051,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.7535884976387024},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7535884976387024},{"x":0.7898193597793579,"y":0.769138753414154},{"x":0.7602627277374268,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7602627277374268,0.7535884976387024,0.7898193597793579,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.7535884976387024},{"x":0.7520525455474854,"y":0.7535884976387024},{"x":0.7520525455474854,"y":0.769138753414154},{"x":0.7323480844497681,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7323480844497681,0.7535884976387024,0.7520525455474854,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.7535884976387024},{"x":0.7274219989776611,"y":0.7535884976387024},{"x":0.7274219989776611,"y":0.769138753414154},{"x":0.7011494040489197,"y":0.769138753414154}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7011494040489197,0.7535884976387024,0.7274219989776611,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.7535884976387024},{"x":0.6929392218589783,"y":0.7535884976387024},{"x":0.6929392218589783,"y":0.769138753414154},{"x":0.6387520432472229,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6387520432472229,0.7535884976387024,0.6929392218589783,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911329984664917,"y":0.7535884976387024},{"x":0.6305418610572815,"y":0.7535884976387024},{"x":0.6305418610572815,"y":0.769138753414154},{"x":0.5911329984664917,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.5911329984664917,0.7535884976387024,0.6305418610572815,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.7535884976387024},{"x":0.587848961353302,"y":0.7535884976387024},{"x":0.587848961353302,"y":0.769138753414154},{"x":0.5353037714958191,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5353037714958191,0.7535884976387024,0.587848961353302,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.7535884976387024},{"x":0.5254515409469604,"y":0.7535884976387024},{"x":0.5254515409469604,"y":0.769138753414154},{"x":0.46962234377861023,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Springer","boundary":[0.46962234377861023,0.7535884976387024,0.5254515409469604,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.7535884976387024},{"x":0.4646962285041809,"y":0.7535884976387024},{"x":0.4646962285041809,"y":0.769138753414154},{"x":0.4597701132297516,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4597701132297516,0.7535884976387024,0.4646962285041809,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.7535884976387024},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7535884976387024},{"x":0.4088670015335083,"y":0.769138753414154},{"x":0.380952388048172,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"John","boundary":[0.380952388048172,0.7535884976387024,0.4088670015335083,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.7535884976387024},{"x":0.4515599310398102,"y":0.7535884976387024},{"x":0.4515599310398102,"y":0.769138753414154},{"x":0.41543513536453247,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Wiley","boundary":[0.41543513536453247,0.7535884976387024,0.4515599310398102,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.7535884976387024},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7535884976387024},{"x":0.3776683211326599,"y":0.769138753414154},{"x":0.357963889837265,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.357963889837265,0.7535884976387024,0.3776683211326599,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.7535884976387024},{"x":0.3530377745628357,"y":0.7535884976387024},{"x":0.3530377745628357,"y":0.769138753414154},{"x":0.3136289119720459,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.3136289119720459,0.7535884976387024,0.3530377745628357,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.7535884976387024},{"x":0.30706074833869934,"y":0.7535884976387024},{"x":0.30706074833869934,"y":0.769138753414154},{"x":0.29556649923324585,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29556649923324585,0.7535884976387024,0.30706074833869934,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2627257704734802,"y":0.7535884976387024},{"x":0.2889983654022217,"y":0.7535884976387024},{"x":0.2889983654022217,"y":0.769138753414154},{"x":0.2627257704734802,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.2627257704734802,0.7535884976387024,0.2889983654022217,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.7535884976387024},{"x":0.25615763664245605,"y":0.7535884976387024},{"x":0.25615763664245605,"y":0.769138753414154},{"x":0.23645320534706116,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.23645320534706116,0.7535884976387024,0.25615763664245605,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.7535884976387024},{"x":0.22495895624160767,"y":0.7535884976387024},{"x":0.22495895624160767,"y":0.769138753414154},{"x":0.19211822748184204,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.19211822748184204,0.7535884976387024,0.22495895624160767,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18555007874965668,"y":0.7535884976387024},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7535884976387024},{"x":0.19211822748184204,"y":0.769138753414154},{"x":0.18555007874965668,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18555007874965668,0.7535884976387024,0.19211822748184204,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14449918270111084,"y":0.7535884976387024},{"x":0.1822660118341446,"y":0.7535884976387024},{"x":0.1822660118341446,"y":0.769138753414154},{"x":0.14449918270111084,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۱","boundary":[0.14449918270111084,0.7535884976387024,0.1822660118341446,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1346469670534134,"y":0.7535884976387024},{"x":0.13957306742668152,"y":0.7535884976387024},{"x":0.13957306742668152,"y":0.769138753414154},{"x":0.1346469670534134,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1346469670534134,0.7535884976387024,0.13957306742668152,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.7535884976387024},{"x":0.12807881832122803,"y":0.7535884976387024},{"x":0.12807881832122803,"y":0.769138753414154},{"x":0.09359605610370636,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.09359605610370636,0.7535884976387024,0.12807881832122803,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.7739234566688538},{"x":0.8817734122276306,"y":0.7739234566688538},{"x":0.8817734122276306,"y":0.7894737124443054},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8505747318267822,0.7739234566688538,0.8817734122276306,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.7739234566688538},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7739234566688538},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7894737124443054},{"x":0.8128078579902649,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8128078579902649,0.7739234566688538,0.8423645496368408,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733989953994751,"y":0.7739234566688538},{"x":0.8062397241592407,"y":0.7739234566688538},{"x":0.8062397241592407,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7733989953994751,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7733989953994751,0.7739234566688538,0.8062397241592407,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7733989953994751,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7733989953994751,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7701149582862854,0.7739234566688538,0.7733989953994751,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7635468244552612,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7635468244552612,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.7192118167877197,0.7739234566688538,0.7635468244552612,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7110016345977783,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7110016345977783,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6781609058380127,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6781609058380127,0.7739234566688538,0.7110016345977783,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.7739234566688538},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7739234566688538},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6650246381759644,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6650246381759644,0.7739234566688538,0.6715927720069885,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321839094161987,"y":0.7739234566688538},{"x":0.6551724076271057,"y":0.7739234566688538},{"x":0.6551724076271057,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6321839094161987,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰۰","boundary":[0.6321839094161987,0.7739234566688538,0.6551724076271057,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.7739234566688538},{"x":0.6256157755851746,"y":0.7739234566688538},{"x":0.6256157755851746,"y":0.7894737124443054},{"x":0.587848961353302,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.587848961353302,0.7739234566688538,0.6256157755851746,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5894909501075745,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5894909501075745,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5845648646354675,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5845648646354675,0.7739234566688538,0.5894909501075745,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5730705857276917,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5730705857276917,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5550082325935364,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5550082325935364,0.7739234566688538,0.5730705857276917,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5533661842346191,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5533661842346191,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5139573216438293,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5139573216438293,0.7739234566688538,0.5533661842346191,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49753695726394653,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5024630427360535,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5024630427360535,"y":0.7894737124443054},{"x":0.49753695726394653,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49753695726394653,0.7739234566688538,0.5024630427360535,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.7739234566688538},{"x":0.4893267750740051,"y":0.7739234566688538},{"x":0.4893267750740051,"y":0.7894737124443054},{"x":0.467980295419693,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.467980295419693,0.7739234566688538,0.4893267750740051,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.7739234566688538},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7739234566688538},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7894737124443054},{"x":0.4121510684490204,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقالهی","boundary":[0.4121510684490204,0.7739234566688538,0.4597701132297516,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.7739234566688538},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7739234566688538},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7894737124443054},{"x":0.3727422058582306,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.3727422058582306,0.7739234566688538,0.4055829346179962,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.7739234566688538},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7739234566688538},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7894737124443054},{"x":0.33497536182403564,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.33497536182403564,0.7739234566688538,0.36781609058380127,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.7739234566688538},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7739234566688538},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7894737124443054},{"x":0.3284072279930115,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.3284072279930115,0.7739234566688538,0.3333333432674408,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.7739234566688538},{"x":0.31527093052864075,"y":0.7739234566688538},{"x":0.31527093052864075,"y":0.7894737124443054},{"x":0.2742200195789337,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.2742200195789337,0.7739234566688538,0.31527093052864075,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25123152136802673,"y":0.7739234566688538},{"x":0.2660098373889923,"y":0.7739234566688538},{"x":0.2660098373889923,"y":0.7894737124443054},{"x":0.25123152136802673,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.25123152136802673,0.7739234566688538,0.2660098373889923,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20525451004505157,"y":0.7739234566688538},{"x":0.24302133917808533,"y":0.7739234566688538},{"x":0.24302133917808533,"y":0.7894737124443054},{"x":0.20525451004505157,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.20525451004505157,0.7739234566688538,0.24302133917808533,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.7739234566688538},{"x":0.1986863762140274,"y":0.7739234566688538},{"x":0.1986863762140274,"y":0.7894737124443054},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.19211822748184204,0.7739234566688538,0.1986863762140274,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.7739234566688538},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7739234566688538},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7894737124443054},{"x":0.151067316532135,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.151067316532135,0.7739234566688538,0.18555007874965668,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13300491869449615,"y":0.7739234566688538},{"x":0.14449918270111084,"y":0.7739234566688538},{"x":0.14449918270111084,"y":0.7894737124443054},{"x":0.13300491869449615,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.13300491869449615,0.7739234566688538,0.14449918270111084,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.7739234566688538},{"x":0.12643678486347198,"y":0.7739234566688538},{"x":0.12643678486347198,"y":0.7894737124443054},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتب","boundary":[0.09359605610370636,0.7739234566688538,0.12643678486347198,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8653530478477478,"y":0.790669858455658},{"x":0.8834154605865479,"y":0.790669858455658},{"x":0.8834154605865479,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8653530478477478,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8653530478477478,0.790669858455658,0.8834154605865479,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.790669858455658},{"x":0.8620689511299133,"y":0.790669858455658},{"x":0.8620689511299133,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8243021368980408,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.8243021368980408,0.790669858455658,0.8620689511299133,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.790669858455658},{"x":0.8144499063491821,"y":0.790669858455658},{"x":0.8144499063491821,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8062397241592407,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8062397241592407,0.790669858455658,0.8144499063491821,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.790669858455658},{"x":0.8013136386871338,"y":0.790669858455658},{"x":0.8013136386871338,"y":0.8086124658584595},{"x":0.761904776096344,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.761904776096344,0.790669858455658,0.8013136386871338,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.790669858455658},{"x":0.7553366422653198,"y":0.790669858455658},{"x":0.7553366422653198,"y":0.8086124658584595},{"x":0.7405582666397095,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7405582666397095,0.790669858455658,0.7553366422653198,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.790669858455658},{"x":0.7339901328086853,"y":0.790669858455658},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8086124658584595},{"x":0.7027914524078369,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7027914524078369,0.790669858455658,0.7339901328086853,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.790669858455658},{"x":0.6962233185768127,"y":0.790669858455658},{"x":0.6962233185768127,"y":0.8086124658584595},{"x":0.6535303592681885,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.6535303592681885,0.790669858455658,0.6962233185768127,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.790669858455658},{"x":0.6469622254371643,"y":0.790669858455658},{"x":0.6469622254371643,"y":0.8086124658584595},{"x":0.6141214966773987,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6141214966773987,0.790669858455658,0.6469622254371643,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.790669858455658},{"x":0.6157635450363159,"y":0.790669858455658},{"x":0.6157635450363159,"y":0.8086124658584595},{"x":0.6124794483184814,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6124794483184814,0.790669858455658,0.6157635450363159,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911329984664917,"y":0.790669858455658},{"x":0.6059113144874573,"y":0.790669858455658},{"x":0.6059113144874573,"y":0.8086124658584595},{"x":0.5911329984664917,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.5911329984664917,0.790669858455658,0.6059113144874573,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.790669858455658},{"x":0.5845648646354675,"y":0.790669858455658},{"x":0.5845648646354675,"y":0.8086124658584595},{"x":0.5484400391578674,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5484400391578674,0.790669858455658,0.5845648646354675,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.790669858455658},{"x":0.5418719053268433,"y":0.790669858455658},{"x":0.5418719053268433,"y":0.8086124658584595},{"x":0.5008209943771362,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تألیفی","boundary":[0.5008209943771362,0.790669858455658,0.5418719053268433,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.790669858455658},{"x":0.49425286054611206,"y":0.790669858455658},{"x":0.49425286054611206,"y":0.8086124658584595},{"x":0.47783252596855164,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.47783252596855164,0.790669858455658,0.49425286054611206,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.790669858455658},{"x":0.4712643623352051,"y":0.790669858455658},{"x":0.4712643623352051,"y":0.8086124658584595},{"x":0.4433497488498688,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.4433497488498688,0.790669858455658,0.4712643623352051,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.790669858455658},{"x":0.4367816150188446,"y":0.790669858455658},{"x":0.4367816150188446,"y":0.8086124658584595},{"x":0.39408865571022034,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.39408865571022034,0.790669858455658,0.4367816150188446,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.790669858455658},{"x":0.38752052187919617,"y":0.790669858455658},{"x":0.38752052187919617,"y":0.8086124658584595},{"x":0.3842364549636841,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3842364549636841,0.790669858455658,0.38752052187919617,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.790669858455658},{"x":0.3760262727737427,"y":0.790669858455658},{"x":0.3760262727737427,"y":0.8086124658584595},{"x":0.3694581389427185,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.3694581389427185,0.790669858455658,0.3760262727737427,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.790669858455658},{"x":0.36288997530937195,"y":0.790669858455658},{"x":0.36288997530937195,"y":0.8086124658584595},{"x":0.3284072279930115,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3284072279930115,0.790669858455658,0.36288997530937195,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.790669858455658},{"x":0.3218390941619873,"y":0.790669858455658},{"x":0.3218390941619873,"y":0.8086124658584595},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.2857142984867096,0.790669858455658,0.3218390941619873,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25287356972694397,"y":0.790669858455658},{"x":0.2824302017688751,"y":0.790669858455658},{"x":0.2824302017688751,"y":0.8086124658584595},{"x":0.25287356972694397,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.25287356972694397,0.790669858455658,0.2824302017688751,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23973727226257324,"y":0.790669858455658},{"x":0.2463054209947586,"y":0.790669858455658},{"x":0.2463054209947586,"y":0.8086124658584595},{"x":0.23973727226257324,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23973727226257324,0.790669858455658,0.2463054209947586,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2019704431295395,"y":0.790669858455658},{"x":0.23316912353038788,"y":0.790669858455658},{"x":0.23316912353038788,"y":0.8086124658584595},{"x":0.2019704431295395,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.2019704431295395,0.790669858455658,0.23316912353038788,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1707717627286911,"y":0.790669858455658},{"x":0.19540229439735413,"y":0.790669858455658},{"x":0.19540229439735413,"y":0.8086124658584595},{"x":0.1707717627286911,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.1707717627286911,0.790669858455658,0.19540229439735413,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.790669858455658},{"x":0.16420361399650574,"y":0.790669858455658},{"x":0.16420361399650574,"y":0.8086124658584595},{"x":0.14778324961662292,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.14778324961662292,0.790669858455658,0.16420361399650574,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09688013046979904,"y":0.790669858455658},{"x":0.14121510088443756,"y":0.790669858455658},{"x":0.14121510088443756,"y":0.8086124658584595},{"x":0.09688013046979904,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.09688013046979904,0.790669858455658,0.14121510088443756,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.790669858455658},{"x":0.09688013046979904,"y":0.790669858455658},{"x":0.09688013046979904,"y":0.8086124658584595},{"x":0.09359605610370636,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.09359605610370636,0.790669858455658,0.09688013046979904,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866995096206665,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8817734122276306,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8817734122276306,"y":0.8289473652839661},{"x":0.866995096206665,"y":0.8289473652839661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.866995096206665,0.8133971095085144,0.8817734122276306,0.8289473652839661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8637109994888306,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8637109994888306,"y":0.8277512192726135},{"x":0.8243021368980408,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.8243021368980408,0.8133971095085144,0.8637109994888306,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8160919547080994,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8160919547080994,"y":0.8277512192726135},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.8095238208770752,0.8133971095085144,0.8160919547080994,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.8133971095085144},{"x":0.802955687046051,"y":0.8133971095085144},{"x":0.802955687046051,"y":0.8277512192726135},{"x":0.761904776096344,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.761904776096344,0.8133971095085144,0.802955687046051,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.8133971095085144},{"x":0.7553366422653198,"y":0.8133971095085144},{"x":0.7553366422653198,"y":0.8277512192726135},{"x":0.7471264600753784,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7471264600753784,0.8133971095085144,0.7553366422653198,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.8122009634971619},{"x":0.7405582666397095,"y":0.8122009634971619},{"x":0.7405582666397095,"y":0.8277512192726135},{"x":0.6945812702178955,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.6945812702178955,0.8122009634971619,0.7405582666397095,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6880131363868713,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6880131363868713,"y":0.8277512192726135},{"x":0.6371099948883057,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6371099948883057,0.8122009634971619,0.6880131363868713,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6305418610572815,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6305418610572815,"y":0.8277512192726135},{"x":0.6124794483184814,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.6124794483184814,0.8122009634971619,0.6305418610572815,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829228162765503,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6059113144874573,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6059113144874573,"y":0.8277512192726135},{"x":0.5829228162765503,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5829228162765503,0.8122009634971619,0.6059113144874573,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5763546824455261,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5763546824455261,"y":0.8277512192726135},{"x":0.546798050403595,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.546798050403595,0.8122009634971619,0.5763546824455261,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.8122009634971619},{"x":0.540229856967926,"y":0.8122009634971619},{"x":0.540229856967926,"y":0.8277512192726135},{"x":0.4909687936306,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجلات","boundary":[0.4909687936306,0.8122009634971619,0.540229856967926,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.8110047578811646},{"x":0.4844006597995758,"y":0.8110047578811646},{"x":0.4844006597995758,"y":0.8277512192726135},{"x":0.4646962285041809,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4646962285041809,0.8110047578811646,0.4844006597995758,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.8110047578811646},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8110047578811646},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8265550136566162},{"x":0.4203612506389618,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4203612506389618,0.8110047578811646,0.46305418014526367,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.8110047578811646},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8110047578811646},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8265550136566162},{"x":0.37931033968925476,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.37931033968925476,0.8110047578811646,0.4137931168079376,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.8110047578811646},{"x":0.3727422058582306,"y":0.8110047578811646},{"x":0.3727422058582306,"y":0.8265550136566162},{"x":0.33990147709846497,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.33990147709846497,0.8110047578811646,0.3727422058582306,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.8110047578811646},{"x":0.33497536182403564,"y":0.8110047578811646},{"x":0.33497536182403564,"y":0.8265550136566162},{"x":0.2972085475921631,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2972085475921631,0.8110047578811646,0.33497536182403564,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.8110047578811646},{"x":0.30049261450767517,"y":0.8110047578811646},{"x":0.30049261450767517,"y":0.8265550136566162},{"x":0.2972085475921631,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2972085475921631,0.8110047578811646,0.30049261450767517,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.8110047578811646},{"x":0.29064038395881653,"y":0.8110047578811646},{"x":0.29064038395881653,"y":0.8265550136566162},{"x":0.27586206793785095,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.27586206793785095,0.8110047578811646,0.29064038395881653,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22495895624160767,"y":0.8110047578811646},{"x":0.2692939341068268,"y":0.8110047578811646},{"x":0.2692939341068268,"y":0.8265550136566162},{"x":0.22495895624160767,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استناد","boundary":[0.22495895624160767,0.8110047578811646,0.2692939341068268,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390804529190063,"y":0.8325358629226685},{"x":0.8834154605865479,"y":0.8325358629226685},{"x":0.8834154605865479,"y":0.8468899726867676},{"x":0.8390804529190063,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.8390804529190063,0.8325358629226685,0.8834154605865479,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.8313397169113159},{"x":0.8341543674468994,"y":0.8313397169113159},{"x":0.8341543674468994,"y":0.8468899726867676},{"x":0.8045976758003235,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.8045976758003235,0.8313397169113159,0.8341543674468994,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7947455048561096,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7947455048561096,"y":0.8468899726867676},{"x":0.784893274307251,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.784893274307251,0.8313397169113159,0.7947455048561096,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7783251404762268,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7783251404762268,"y":0.8468899726867676},{"x":0.738916277885437,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.738916277885437,0.8313397169113159,0.7783251404762268,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8468899726867676},{"x":0.7044335007667542,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزار","boundary":[0.7044335007667542,0.8313397169113159,0.7339901328086853,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798029541969299,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7011494040489197,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7011494040489197,"y":0.8456937670707703},{"x":0.6798029541969299,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6798029541969299,0.8313397169113159,0.7011494040489197,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.8313397169113159},{"x":0.674876868724823,"y":0.8313397169113159},{"x":0.674876868724823,"y":0.8456937670707703},{"x":0.6551724076271057,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6551724076271057,0.8313397169113159,0.674876868724823,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993431806564331,"y":0.8313397169113159},{"x":0.651888370513916,"y":0.8313397169113159},{"x":0.651888370513916,"y":0.8456937670707703},{"x":0.5993431806564331,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.5993431806564331,0.8313397169113159,0.651888370513916,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5894909501075745,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5894909501075745,"y":0.8456937670707703},{"x":0.5533661842346191,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.5533661842346191,0.8313397169113159,0.5894909501075745,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5451560020446777,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5451560020446777,"y":0.8456937670707703},{"x":0.5073891878128052,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارجاع","boundary":[0.5073891878128052,0.8313397169113159,0.5451560020446777,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5008209943771362,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5008209943771362,"y":0.8456937670707703},{"x":0.467980295419693,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.467980295419693,0.8313397169113159,0.5008209943771362,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45812806487083435,"y":0.8313397169113159},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8313397169113159},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8456937670707703},{"x":0.45812806487083435,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45812806487083435,0.8313397169113159,0.46305418014526367,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.8301435112953186},{"x":0.4532019793987274,"y":0.8301435112953186},{"x":0.4532019793987274,"y":0.8456937670707703},{"x":0.42692938446998596,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.42692938446998596,0.8301435112953186,0.4532019793987274,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39901477098464966,"y":0.8301435112953186},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8301435112953186},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8456937670707703},{"x":0.39901477098464966,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"58","boundary":[0.39901477098464966,0.8301435112953186,0.4137931168079376,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3497537076473236,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3497537076473236,"y":0.8456937670707703},{"x":0.3448275923728943,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"h","boundary":[0.3448275923728943,0.8301435112953186,0.3497537076473236,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.8301435112953186},{"x":0.357963889837265,"y":0.8301435112953186},{"x":0.357963889837265,"y":0.8456937670707703},{"x":0.3530377745628357,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3530377745628357,0.8301435112953186,0.357963889837265,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3924466371536255,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3924466371536255,"y":0.8456937670707703},{"x":0.3563218414783478,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"index","boundary":[0.3563218414783478,0.8301435112953186,0.3924466371536255,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3415435254573822,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3415435254573822,"y":0.8456937670707703},{"x":0.3054187297821045,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3054187297821045,0.8301435112953186,0.3415435254573822,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3087027966976166,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3087027966976166,"y":0.8456937670707703},{"x":0.30213463306427,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30213463306427,0.8301435112953186,0.3087027966976166,0.8456937670707703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09195402264595032,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8850574493408203,"y":0.7368420958518982},{"x":0.8850574493408203,"y":0.8468899726867676},{"x":0.09195402264595032,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08695402264595031,0.7286459498405456,0.8900574493408203,0.8538899726867676],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986863762140274,"y":0.8145933151245117},{"x":0.2216748744249344,"y":0.8169856667518616},{"x":0.22003284096717834,"y":0.8253588676452637},{"x":0.19704432785511017,"y":0.8229665160179138}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"بة","boundary":[0.1986863762140274,0.8145933151245117,0.22003284096717834,0.8253588676452637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986863762140274,"y":0.8145933151245117},{"x":0.2216748744249344,"y":0.8169856667518616},{"x":0.22003284096717834,"y":0.8253588676452637},{"x":0.19704432785511017,"y":0.8229665160179138}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1936863762140274,0.8075933151245117,0.22503284096717835,0.8323588676452637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09195402264595032,"y":0.8122009634971619},{"x":0.13793103396892548,"y":0.8110047578811646},{"x":0.13957306742668152,"y":0.8253588676452637},{"x":0.09195402264595032,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Google","boundary":[0.09195402264595032,0.8122009634971619,0.13957306742668152,0.8253588676452637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14449918270111084,"y":0.8110047578811646},{"x":0.19376026093959808,"y":0.809808611869812},{"x":0.19376026093959808,"y":0.8229665160179138},{"x":0.14449918270111084,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scholar","boundary":[0.14449918270111084,0.8110047578811646,0.19376026093959808,0.8229665160179138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09195402264595032,"y":0.8122009634971619},{"x":0.19376026093959808,"y":0.809808611869812},{"x":0.19376026093959808,"y":0.8229665160179138},{"x":0.09195402264595032,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.08695402264595031,0.8052009634971619,0.1987602609395981,0.8299665160179138],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/PvBbndTpKwNcVoao-sec.webp","jpeg":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/npVbMVKHFWLqInYV.jpg","blurred":"/storage/books/866c82523888ac62/pages/RdHHHpREntiupaKp.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00018052960313208192,0.00011467800777779812,0.9984980492677986,0.9994135722509412]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8653530478477478,"y":0.10287081450223923},{"x":0.9031198620796204,"y":0.10287081450223923},{"x":0.9031198620796204,"y":0.12081339955329895},{"x":0.8653530478477478,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.8653530478477478,0.10287081450223923,0.9031198620796204,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.10287081450223923},{"x":0.8555008172988892,"y":0.10287081450223923},{"x":0.8555008172988892,"y":0.12081339955329895},{"x":0.8062397241592407,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.8062397241592407,0.10287081450223923,0.8555008172988892,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635468244552612,"y":0.10287081450223923},{"x":0.7996715903282166,"y":0.10287081450223923},{"x":0.7996715903282166,"y":0.12081339955329895},{"x":0.7635468244552612,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.7635468244552612,0.10287081450223923,0.7996715903282166,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720853865146637,"y":0.10287081450223923},{"x":0.761904776096344,"y":0.10287081450223923},{"x":0.761904776096344,"y":0.12081339955329895},{"x":0.720853865146637,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.720853865146637,0.10287081450223923,0.761904776096344,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.10287081450223923},{"x":0.71592777967453,"y":0.10287081450223923},{"x":0.71592777967453,"y":0.12081339955329895},{"x":0.6600984930992126,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحریریه","boundary":[0.6600984930992126,0.10287081450223923,0.71592777967453,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.10287081450223923},{"x":0.6617405414581299,"y":0.10287081450223923},{"x":0.6617405414581299,"y":0.12081339955329895},{"x":0.6551724076271057,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6551724076271057,0.10287081450223923,0.6617405414581299,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.10287081450223923},{"x":0.6436781883239746,"y":0.10287081450223923},{"x":0.6436781883239746,"y":0.12081339955329895},{"x":0.6026272773742676,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.6026272773742676,0.10287081450223923,0.6436781883239746,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.10287081450223923},{"x":0.5993431806564331,"y":0.10287081450223923},{"x":0.5993431806564331,"y":0.12081339955329895},{"x":0.5517241358757019,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مجلهی","boundary":[0.5517241358757019,0.10287081450223923,0.5993431806564331,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.10287081450223923},{"x":0.5418719053268433,"y":0.10287081450223923},{"x":0.5418719053268433,"y":0.12081339955329895},{"x":0.5073891878128052,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5073891878128052,0.10287081450223923,0.5418719053268433,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.10287081450223923},{"x":0.4991789758205414,"y":0.10287081450223923},{"x":0.4991789758205414,"y":0.12081339955329895},{"x":0.47783252596855164,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.47783252596855164,0.10287081450223923,0.4991789758205414,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.10287081450223923},{"x":0.47783252596855164,"y":0.10287081450223923},{"x":0.47783252596855164,"y":0.12081339955329895},{"x":0.4367816150188446,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4367816150188446,0.10287081450223923,0.47783252596855164,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.10287081450223923},{"x":0.4285714328289032,"y":0.10287081450223923},{"x":0.4285714328289032,"y":0.12081339955329895},{"x":0.41871920228004456,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41871920228004456,0.10287081450223923,0.4285714328289032,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.10287081450223923},{"x":0.4121510684490204,"y":0.10287081450223923},{"x":0.4121510684490204,"y":0.12081339955329895},{"x":0.3727422058582306,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.3727422058582306,0.10287081450223923,0.4121510684490204,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1149425283074379,"y":0.10287081450223923},{"x":0.14121510088443756,"y":0.10287081450223923},{"x":0.14121510088443756,"y":0.12081339955329895},{"x":0.1149425283074379,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Stem","boundary":[0.1149425283074379,0.10287081450223923,0.14121510088443756,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.10287081450223923},{"x":0.2068965584039688,"y":0.10287081450223923},{"x":0.2068965584039688,"y":0.12081339955329895},{"x":0.15927749872207642,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Journal","boundary":[0.15927749872207642,0.10287081450223923,0.2068965584039688,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21182265877723694,"y":0.10287081450223923},{"x":0.22495895624160767,"y":0.10287081450223923},{"x":0.22495895624160767,"y":0.12081339955329895},{"x":0.21182265877723694,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.21182265877723694,0.10287081450223923,0.22495895624160767,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.10287081450223923},{"x":0.2972085475921631,"y":0.10287081450223923},{"x":0.2972085475921631,"y":0.12081339955329895},{"x":0.22824302315711975,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Biological","boundary":[0.22824302315711975,0.10287081450223923,0.2972085475921631,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.10287081450223923},{"x":0.3645320236682892,"y":0.10287081450223923},{"x":0.3645320236682892,"y":0.12081339955329895},{"x":0.30213463306427,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Chemistry","boundary":[0.30213463306427,0.10287081450223923,0.3645320236682892,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.1232057437300682},{"x":0.8505747318267822,"y":0.1232057437300682},{"x":0.8505747318267822,"y":0.139952152967453},{"x":0.825944185256958,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cell","boundary":[0.825944185256958,0.1232057437300682,0.8505747318267822,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8555008172988892,"y":0.1232057437300682},{"x":0.9064039587974548,"y":0.1232057437300682},{"x":0.9064039587974548,"y":0.139952152967453},{"x":0.8555008172988892,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Reports","boundary":[0.8555008172988892,0.1232057437300682,0.9064039587974548,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144499063491821,"y":0.1232057437300682},{"x":0.8210180401802063,"y":0.1232057437300682},{"x":0.8210180401802063,"y":0.139952152967453},{"x":0.8144499063491821,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8144499063491821,0.1232057437300682,0.8210180401802063,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.1232057437300682},{"x":0.7536945939064026,"y":0.1232057437300682},{"x":0.7536945939064026,"y":0.139952152967453},{"x":0.6962233185768127,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Scientific","boundary":[0.6962233185768127,0.1232057437300682,0.7536945939064026,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.1232057437300682},{"x":0.8062397241592407,"y":0.1232057437300682},{"x":0.8062397241592407,"y":0.139952152967453},{"x":0.761904776096344,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"reports","boundary":[0.761904776096344,0.1232057437300682,0.8062397241592407,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6929392218589783,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6929392218589783,"y":0.139952152967453},{"x":0.6551724076271057,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6551724076271057,0.1232057437300682,0.6929392218589783,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6584565043449402,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6584565043449402,"y":0.139952152967453},{"x":0.651888370513916,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.651888370513916,0.1232057437300682,0.6584565043449402,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633825957775116,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6502463221549988,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6502463221549988,"y":0.139952152967453},{"x":0.633825957775116,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.633825957775116,0.1232057437300682,0.6502463221549988,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6223316788673401,"y":0.1232057437300682},{"x":0.6223316788673401,"y":0.139952152967453},{"x":0.5960590839385986,"y":0.139952152967453}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5960590839385986,0.1232057437300682,0.6223316788673401,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.1232057437300682},{"x":0.5845648646354675,"y":0.1232057437300682},{"x":0.5845648646354675,"y":0.139952152967453},{"x":0.5779967308044434,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5779967308044434,0.1232057437300682,0.5845648646354675,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.1232057437300682},{"x":0.5665024518966675,"y":0.1232057437300682},{"x":0.5665024518966675,"y":0.139952152967453},{"x":0.5517241358757019,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.5517241358757019,0.1232057437300682,0.5665024518966675,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.1232057437300682},{"x":0.5435139536857605,"y":0.1232057437300682},{"x":0.5435139536857605,"y":0.139952152967453},{"x":0.5073891878128052,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5073891878128052,0.1232057437300682,0.5435139536857605,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.1232057437300682},{"x":0.49753695726394653,"y":0.1232057437300682},{"x":0.49753695726394653,"y":0.139952152967453},{"x":0.4614121615886688,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.4614121615886688,0.1232057437300682,0.49753695726394653,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4515599310398102,"y":0.1232057437300682},{"x":0.4564860463142395,"y":0.1232057437300682},{"x":0.4564860463142395,"y":0.139952152967453},{"x":0.4515599310398102,"y":0.139952152967453}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.4515599310398102,0.1232057437300682,0.4564860463142395,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.1232057437300682},{"x":0.4417077302932739,"y":0.1232057437300682},{"x":0.4417077302932739,"y":0.139952152967453},{"x":0.4137931168079376,"y":0.139952152967453}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4137931168079376,0.1232057437300682,0.4417077302932739,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.1232057437300682},{"x":0.4055829346179962,"y":0.1232057437300682},{"x":0.4055829346179962,"y":0.139952152967453},{"x":0.4006568193435669,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4006568193435669,0.1232057437300682,0.4055829346179962,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.1232057437300682},{"x":0.39408865571022034,"y":0.1232057437300682},{"x":0.39408865571022034,"y":0.139952152967453},{"x":0.37931033968925476,"y":0.139952152967453}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.37931033968925476,0.1232057437300682,0.39408865571022034,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.1232057437300682},{"x":0.3727422058582306,"y":0.1232057437300682},{"x":0.3727422058582306,"y":0.139952152967453},{"x":0.33497536182403564,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.33497536182403564,0.1232057437300682,0.3727422058582306,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.1232057437300682},{"x":0.32676517963409424,"y":0.1232057437300682},{"x":0.32676517963409424,"y":0.139952152967453},{"x":0.3136289119720459,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3136289119720459,0.1232057437300682,0.32676517963409424,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.1232057437300682},{"x":0.31198686361312866,"y":0.1232057437300682},{"x":0.31198686361312866,"y":0.139952152967453},{"x":0.30377668142318726,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.30377668142318726,0.1232057437300682,0.31198686361312866,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.1232057437300682},{"x":0.29556649923324585,"y":0.1232057437300682},{"x":0.29556649923324585,"y":0.139952152967453},{"x":0.25615763664245605,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.25615763664245605,0.1232057437300682,0.29556649923324585,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21346469223499298,"y":0.1232057437300682},{"x":0.25123152136802673,"y":0.1232057437300682},{"x":0.25123152136802673,"y":0.139952152967453},{"x":0.21346469223499298,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.21346469223499298,0.1232057437300682,0.25123152136802673,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20361247658729553,"y":0.1232057437300682},{"x":0.2101806253194809,"y":0.1232057437300682},{"x":0.2101806253194809,"y":0.139952152967453},{"x":0.20361247658729553,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.20361247658729553,0.1232057437300682,0.2101806253194809,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.1232057437300682},{"x":0.19704432785511017,"y":0.1232057437300682},{"x":0.19704432785511017,"y":0.139952152967453},{"x":0.15270936489105225,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.15270936489105225,0.1232057437300682,0.19704432785511017,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.1232057437300682},{"x":0.14449918270111084,"y":0.1232057437300682},{"x":0.14449918270111084,"y":0.139952152967453},{"x":0.11658456176519394,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برتر","boundary":[0.11658456176519394,0.1232057437300682,0.14449918270111084,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8653530478477478,"y":0.14234450459480286},{"x":0.9047619104385376,"y":0.14234450459480286},{"x":0.9047619104385376,"y":0.15789473056793213},{"x":0.8653530478477478,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.8653530478477478,0.14234450459480286,0.9047619104385376,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8587849140167236,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8587849140167236,"y":0.15789473056793213},{"x":0.8193760514259338,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.8193760514259338,0.14234450459480286,0.8587849140167236,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8111658692359924,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8111658692359924,"y":0.15789473056793213},{"x":0.807881772518158,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.807881772518158,0.14234450459480286,0.8111658692359924,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8062397241592407,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8062397241592407,"y":0.15789473056793213},{"x":0.7520525455474854,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ISESCO","boundary":[0.7520525455474854,0.14234450459480286,0.8062397241592407,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.14234450459480286},{"x":0.7504104971885681,"y":0.14234450459480286},{"x":0.7504104971885681,"y":0.15789473056793213},{"x":0.7454844117164612,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7454844117164612,0.14234450459480286,0.7504104971885681,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.14234450459480286},{"x":0.7405582666397095,"y":0.14234450459480286},{"x":0.7405582666397095,"y":0.15789473056793213},{"x":0.7274219989776611,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7274219989776611,0.14234450459480286,0.7405582666397095,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.14234450459480286},{"x":0.720853865146637,"y":0.14234450459480286},{"x":0.720853865146637,"y":0.15789473056793213},{"x":0.6896551847457886,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6896551847457886,0.14234450459480286,0.720853865146637,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486042737960815,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6814450025558472,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6814450025558472,"y":0.15789473056793213},{"x":0.6486042737960815,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.6486042737960815,0.14234450459480286,0.6814450025558472,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6453201770782471,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6453201770782471,"y":0.15789473056793213},{"x":0.6436781883239746,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6436781883239746,0.14234450459480286,0.6453201770782471,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6354680061340332,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6354680061340332,"y":0.15789473056793213},{"x":0.5960590839385986,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.5960590839385986,0.14234450459480286,0.6354680061340332,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5944170951843262,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5944170951843262,"y":0.15789473056793213},{"x":0.5894909501075745,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5894909501075745,0.14234450459480286,0.5944170951843262,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5779967308044434,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5779967308044434,"y":0.15789473056793213},{"x":0.5599343180656433,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5599343180656433,0.14234450459480286,0.5779967308044434,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155993700027466,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5582922697067261,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5582922697067261,"y":0.15789473056793213},{"x":0.5155993700027466,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5155993700027466,0.14234450459480286,0.5582922697067261,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5057471394538879,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5057471394538879,"y":0.15789473056793213},{"x":0.4564860463142395,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یونسکو","boundary":[0.4564860463142395,0.14234450459480286,0.5057471394538879,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.14234450459480286},{"x":0.44991791248321533,"y":0.14234450459480286},{"x":0.44991791248321533,"y":0.15789473056793213},{"x":0.4367816150188446,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4367816150188446,0.14234450459480286,0.44991791248321533,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.14234450459480286},{"x":0.4334975481033325,"y":0.14234450459480286},{"x":0.4334975481033325,"y":0.15789473056793213},{"x":0.39408865571022034,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.39408865571022034,0.14234450459480286,0.4334975481033325,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.14234450459480286},{"x":0.39080458879470825,"y":0.14234450459480286},{"x":0.39080458879470825,"y":0.15789473056793213},{"x":0.3858785033226013,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.3858785033226013,0.14234450459480286,0.39080458879470825,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.14234450459480286},{"x":0.37438422441482544,"y":0.14234450459480286},{"x":0.37438422441482544,"y":0.15789473056793213},{"x":0.33990147709846497,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.33990147709846497,0.14234450459480286,0.37438422441482544,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28735631704330444,"y":0.14234450459480286},{"x":0.33497536182403564,"y":0.14234450459480286},{"x":0.33497536182403564,"y":0.15789473056793213},{"x":0.28735631704330444,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.28735631704330444,0.14234450459480286,0.33497536182403564,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26765188574790955,"y":0.14234450459480286},{"x":0.27914613485336304,"y":0.14234450459480286},{"x":0.27914613485336304,"y":0.15789473056793213},{"x":0.26765188574790955,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26765188574790955,0.14234450459480286,0.27914613485336304,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.14234450459480286},{"x":0.2610837519168854,"y":0.14234450459480286},{"x":0.2610837519168854,"y":0.15789473056793213},{"x":0.22824302315711975,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.22824302315711975,0.14234450459480286,0.2610837519168854,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18883416056632996,"y":0.14234450459480286},{"x":0.2216748744249344,"y":0.14234450459480286},{"x":0.2216748744249344,"y":0.15789473056793213},{"x":0.18883416056632996,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.18883416056632996,0.14234450459480286,0.2216748744249344,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17569786310195923,"y":0.14234450459480286},{"x":0.18062397837638855,"y":0.14234450459480286},{"x":0.18062397837638855,"y":0.15789473056793213},{"x":0.17569786310195923,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17569786310195923,0.14234450459480286,0.18062397837638855,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12643678486347198,"y":0.14234450459480286},{"x":0.16748768091201782,"y":0.14234450459480286},{"x":0.16748768091201782,"y":0.15789473056793213},{"x":0.12643678486347198,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.12643678486347198,0.14234450459480286,0.16748768091201782,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12151066958904266,"y":0.14234450459480286},{"x":0.12643678486347198,"y":0.14234450459480286},{"x":0.12643678486347198,"y":0.15789473056793213},{"x":0.12151066958904266,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.12151066958904266,0.14234450459480286,0.12643678486347198,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8883415460586548,"y":0.16267941892147064},{"x":0.9064039587974548,"y":0.16267941892147064},{"x":0.9064039587974548,"y":0.1782296597957611},{"x":0.8883415460586548,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8883415460586548,0.16267941892147064,0.9064039587974548,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.16267941892147064},{"x":0.8850574493408203,"y":0.16267941892147064},{"x":0.8850574493408203,"y":0.1782296597957611},{"x":0.8456485867500305,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.8456485867500305,0.16267941892147064,0.8850574493408203,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.16267941892147064},{"x":0.8357964158058167,"y":0.16267941892147064},{"x":0.8357964158058167,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7865353226661682,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آکادمی","boundary":[0.7865353226661682,0.16267941892147064,0.8357964158058167,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.16267941892147064},{"x":0.779967188835144,"y":0.16267941892147064},{"x":0.779967188835144,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7372742295265198,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7372742295265198,0.16267941892147064,0.779967188835144,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.16267941892147064},{"x":0.7307060956954956,"y":0.16267941892147064},{"x":0.7307060956954956,"y":0.1782296597957611},{"x":0.69786536693573,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.69786536693573,0.16267941892147064,0.7307060956954956,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6912972331047058,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6912972331047058,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6880131363868713,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6880131363868713,0.16267941892147064,0.6912972331047058,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6880131363868713,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6880131363868713,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6453201770782471,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"TWAS","boundary":[0.6453201770782471,0.16267941892147064,0.6880131363868713,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6420361399650574,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6420361399650574,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6371099948883057,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6371099948883057,0.16267941892147064,0.6420361399650574,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6321839094161987,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6321839094161987,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6009852290153503,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6009852290153503,0.16267941892147064,0.6321839094161987,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5927750468254089,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5927750468254089,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5566502213478088,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5566502213478088,0.16267941892147064,0.5927750468254089,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5517241358757019,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5517241358757019,"y":0.1782296597957611},{"x":0.546798050403595,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.546798050403595,0.16267941892147064,0.5517241358757019,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.16267941892147064},{"x":0.540229856967926,"y":0.16267941892147064},{"x":0.540229856967926,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4844006597995758,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.4844006597995758,0.16267941892147064,0.540229856967926,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.16267941892147064},{"x":0.4811165928840637,"y":0.16267941892147064},{"x":0.4811165928840637,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4433497488498688,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.4433497488498688,0.16267941892147064,0.4811165928840637,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.16267941892147064},{"x":0.4367816150188446,"y":0.16267941892147064},{"x":0.4367816150188446,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4203612506389618,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4203612506389618,0.16267941892147064,0.4367816150188446,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3612479567527771,"y":0.16267941892147064},{"x":0.40722495317459106,"y":0.16267941892147064},{"x":0.40722495317459106,"y":0.1782296597957611},{"x":0.3612479567527771,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3612479567527771,0.16267941892147064,0.40722495317459106,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.16267941892147064},{"x":0.35467979311943054,"y":0.16267941892147064},{"x":0.35467979311943054,"y":0.1782296597957611},{"x":0.3497537076473236,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3497537076473236,0.16267941892147064,0.35467979311943054,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.16267941892147064},{"x":0.34318554401397705,"y":0.16267941892147064},{"x":0.34318554401397705,"y":0.1782296597957611},{"x":0.30213463306427,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.30213463306427,0.16267941892147064,0.34318554401397705,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24794745445251465,"y":0.16267941892147064},{"x":0.29556649923324585,"y":0.16267941892147064},{"x":0.29556649923324585,"y":0.1782296597957611},{"x":0.24794745445251465,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.24794745445251465,0.16267941892147064,0.29556649923324585,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.16267941892147064},{"x":0.24137930572032928,"y":0.16267941892147064},{"x":0.24137930572032928,"y":0.1782296597957611},{"x":0.19540229439735413,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعی","boundary":[0.19540229439735413,0.16267941892147064,0.24137930572032928,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18062397837638855,"y":0.16267941892147064},{"x":0.18883416056632996,"y":0.16267941892147064},{"x":0.18883416056632996,"y":0.1782296597957611},{"x":0.18062397837638855,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.18062397837638855,0.16267941892147064,0.18883416056632996,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12807881832122803,"y":0.16267941892147064},{"x":0.17569786310195923,"y":0.16267941892147064},{"x":0.17569786310195923,"y":0.1782296597957611},{"x":0.12807881832122803,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرتوانی","boundary":[0.12807881832122803,0.16267941892147064,0.17569786310195923,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.16267941892147064},{"x":0.12151066958904266,"y":0.16267941892147064},{"x":0.12151066958904266,"y":0.1782296597957611},{"x":0.11658456176519394,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11658456176519394,0.16267941892147064,0.12151066958904266,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.871921181678772,"y":0.1818181872367859},{"x":0.9047619104385376,"y":0.1818181872367859},{"x":0.9047619104385376,"y":0.19736842811107635},{"x":0.871921181678772,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.871921181678772,0.1818181872367859,0.9047619104385376,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8653530478477478,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8653530478477478,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8423645496368408,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8423645496368408,0.1818181872367859,0.8653530478477478,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8357964158058167,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8357964158058167,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7865353226661682,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سلولها","boundary":[0.7865353226661682,0.1818181872367859,0.8357964158058167,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.1818181872367859},{"x":0.779967188835144,"y":0.1818181872367859},{"x":0.779967188835144,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7684729099273682,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7684729099273682,0.1818181872367859,0.779967188835144,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.1818181872367859},{"x":0.761904776096344,"y":0.1818181872367859},{"x":0.761904776096344,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7323480844497681,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7323480844497681,0.1818181872367859,0.761904776096344,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929392218589783,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7257799506187439,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7257799506187439,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6929392218589783,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.6929392218589783,0.1818181872367859,0.7257799506187439,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6847290396690369,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6847290396690369,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6387520432472229,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.6387520432472229,0.1818181872367859,0.6847290396690369,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944170951843262,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6321839094161987,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6321839094161987,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5944170951843262,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.5944170951843262,0.1818181872367859,0.6321839094161987,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.1818181872367859},{"x":0.587848961353302,"y":0.1818181872367859},{"x":0.587848961353302,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5550082325935364,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5550082325935364,0.1818181872367859,0.587848961353302,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5566502213478088,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5566502213478088,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5533661842346191,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5533661842346191,0.1818181872367859,0.5566502213478088,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320196747779846,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5451560020446777,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5451560020446777,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5320196747779846,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5320196747779846,0.1818181872367859,0.5451560020446777,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5287356376647949,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5287356376647949,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4909687936306,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.4909687936306,0.1818181872367859,0.5287356376647949,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4844006597995758,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4844006597995758,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4729064106941223,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4729064106941223,0.1818181872367859,0.4844006597995758,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.1818181872367859},{"x":0.46633824706077576,"y":0.1818181872367859},{"x":0.46633824706077576,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4367816150188446,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4367816150188446,0.1818181872367859,0.46633824706077576,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.1818181872367859},{"x":0.43021345138549805,"y":0.1818181872367859},{"x":0.43021345138549805,"y":0.19736842811107635},{"x":0.3973727524280548,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3973727524280548,0.1818181872367859,0.43021345138549805,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3891625702381134,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3891625702381134,"y":0.19736842811107635},{"x":0.380952388048172,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.380952388048172,0.1818181872367859,0.3891625702381134,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3760262727737427,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3760262727737427,"y":0.19736842811107635},{"x":0.33990147709846497,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.33990147709846497,0.1818181872367859,0.3760262727737427,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31855499744415283,"y":0.1818181872367859},{"x":0.33497536182403564,"y":0.1818181872367859},{"x":0.33497536182403564,"y":0.19736842811107635},{"x":0.31855499744415283,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31855499744415283,0.1818181872367859,0.33497536182403564,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.1818181872367859},{"x":0.31198686361312866,"y":0.1818181872367859},{"x":0.31198686361312866,"y":0.19736842811107635},{"x":0.27586206793785095,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.27586206793785095,0.1818181872367859,0.31198686361312866,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.1818181872367859},{"x":0.26436781883239746,"y":0.1818181872367859},{"x":0.26436781883239746,"y":0.19736842811107635},{"x":0.23152709007263184,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.23152709007263184,0.1818181872367859,0.26436781883239746,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22331690788269043,"y":0.1818181872367859},{"x":0.2298850566148758,"y":0.1818181872367859},{"x":0.2298850566148758,"y":0.19736842811107635},{"x":0.22331690788269043,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.22331690788269043,0.1818181872367859,0.2298850566148758,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16420361399650574,"y":0.1818181872367859},{"x":0.21346469223499298,"y":0.1818181872367859},{"x":0.21346469223499298,"y":0.19736842811107635},{"x":0.16420361399650574,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.16420361399650574,0.1818181872367859,0.21346469223499298,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15763546526432037,"y":0.1818181872367859},{"x":0.1625615805387497,"y":0.1818181872367859},{"x":0.1625615805387497,"y":0.19736842811107635},{"x":0.15763546526432037,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15763546526432037,0.1818181872367859,0.1625615805387497,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.1818181872367859},{"x":0.151067316532135,"y":0.1818181872367859},{"x":0.151067316532135,"y":0.19736842811107635},{"x":0.11658456176519394,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.11658456176519394,0.1818181872367859,0.151067316532135,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.871921181678772,"y":0.19976076483726501},{"x":0.9047619104385376,"y":0.19976076483726501},{"x":0.9047619104385376,"y":0.21531100571155548},{"x":0.871921181678772,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.871921181678772,0.19976076483726501,0.9047619104385376,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390804529190063,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8653530478477478,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8653530478477478,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8390804529190063,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.8390804529190063,0.19976076483726501,0.8653530478477478,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275862336158752,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8308702707290649,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8308702707290649,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8275862336158752,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8275862336158752,0.19976076483726501,0.8308702707290649,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733989953994751,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8210180401802063,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8210180401802063,"y":0.21531100571155548},{"x":0.7733989953994751,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7733989953994751,0.19976076483726501,0.8210180401802063,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.19976076483726501},{"x":0.7668308615684509,"y":0.19976076483726501},{"x":0.7668308615684509,"y":0.21531100571155548},{"x":0.7274219989776611,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7274219989776611,0.19976076483726501,0.7668308615684509,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.19976076483726501},{"x":0.720853865146637,"y":0.19976076483726501},{"x":0.720853865146637,"y":0.21531100571155548},{"x":0.6830870509147644,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.6830870509147644,0.19976076483726501,0.720853865146637,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.19976076483726501},{"x":0.6765188574790955,"y":0.19976076483726501},{"x":0.6765188574790955,"y":0.21531100571155548},{"x":0.6436781883239746,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6436781883239746,0.19976076483726501,0.6765188574790955,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.19976076483726501},{"x":0.6371099948883057,"y":0.19976076483726501},{"x":0.6371099948883057,"y":0.21531100571155548},{"x":0.5779967308044434,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5779967308044434,0.19976076483726501,0.6371099948883057,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155993700027466,"y":0.19976076483726501},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19976076483726501},{"x":0.5714285969734192,"y":0.21531100571155548},{"x":0.5155993700027466,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمانی","boundary":[0.5155993700027466,0.19976076483726501,0.5714285969734192,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.19976076483726501},{"x":0.5090311765670776,"y":0.19976076483726501},{"x":0.5090311765670776,"y":0.21531100571155548},{"x":0.444991797208786,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.444991797208786,0.19976076483726501,0.5090311765670776,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.19976076483726501},{"x":0.43842363357543945,"y":0.19976076483726501},{"x":0.43842363357543945,"y":0.21531100571155548},{"x":0.3924466371536255,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3924466371536255,0.19976076483726501,0.43842363357543945,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.19976076483726501},{"x":0.3842364549636841,"y":0.19976076483726501},{"x":0.3842364549636841,"y":0.21531100571155548},{"x":0.36781609058380127,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36781609058380127,0.19976076483726501,0.3842364549636841,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.19976076483726501},{"x":0.35960590839385986,"y":0.19976076483726501},{"x":0.35960590839385986,"y":0.21531100571155548},{"x":0.32019704580307007,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.32019704580307007,0.19976076483726501,0.35960590839385986,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.19976076483726501},{"x":0.3136289119720459,"y":0.19976076483726501},{"x":0.3136289119720459,"y":0.21531100571155548},{"x":0.29228243231773376,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.29228243231773376,0.19976076483726501,0.3136289119720459,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.19976076483726501},{"x":0.2857142984867096,"y":0.19976076483726501},{"x":0.2857142984867096,"y":0.21531100571155548},{"x":0.2380952388048172,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوآورانه","boundary":[0.2380952388048172,0.19976076483726501,0.2857142984867096,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266009896993637,"y":0.19976076483726501},{"x":0.23152709007263184,"y":0.19976076483726501},{"x":0.23152709007263184,"y":0.21531100571155548},{"x":0.2266009896993637,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2266009896993637,0.19976076483726501,0.23152709007263184,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.19976076483726501},{"x":0.2216748744249344,"y":0.19976076483726501},{"x":0.2216748744249344,"y":0.21531100571155548},{"x":0.190476194024086,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.190476194024086,0.19976076483726501,0.2216748744249344,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.19976076483726501},{"x":0.190476194024086,"y":0.19976076483726501},{"x":0.190476194024086,"y":0.21531100571155548},{"x":0.15927749872207642,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.15927749872207642,0.19976076483726501,0.190476194024086,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.19976076483726501},{"x":0.15270936489105225,"y":0.19976076483726501},{"x":0.15270936489105225,"y":0.21531100571155548},{"x":0.11658456176519394,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتقاء","boundary":[0.11658456176519394,0.19976076483726501,0.15270936489105225,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8620689511299133,"y":0.21889951825141907},{"x":0.9047619104385376,"y":0.21889951825141907},{"x":0.9047619104385376,"y":0.23564593493938446},{"x":0.8620689511299133,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.8620689511299133,0.21889951825141907,0.9047619104385376,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8555008172988892,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8555008172988892,"y":0.23564593493938446},{"x":0.8177340030670166,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.8177340030670166,0.21889951825141907,0.8555008172988892,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8111658692359924,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8111658692359924,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7865353226661682,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7865353226661682,0.21889951825141907,0.8111658692359924,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7865353226661682,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7865353226661682,"y":0.23564593493938446},{"x":0.784893274307251,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.784893274307251,0.21889951825141907,0.7865353226661682,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7766830921173096,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7766830921173096,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7602627277374268,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.7602627277374268,0.21889951825141907,0.7766830921173096,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7536945939064026,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7536945939064026,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7175697684288025,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برنده","boundary":[0.7175697684288025,0.21889951825141907,0.7536945939064026,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7175697684288025,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7175697684288025,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7110016345977783,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7110016345977783,0.21889951825141907,0.7175697684288025,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7011494040489197,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7011494040489197,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6551724076271057,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهمین","boundary":[0.6551724076271057,0.21889951825141907,0.7011494040489197,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502463221549988,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6535303592681885,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6535303592681885,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6502463221549988,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6502463221549988,0.21889951825141907,0.6535303592681885,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6436781883239746,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6436781883239746,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5730705857276917,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوازدهمین","boundary":[0.5730705857276917,0.21889951825141907,0.6436781883239746,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5665024518966675,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5665024518966675,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5615763664245605,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5615763664245605,0.21889951825141907,0.5665024518966675,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5550082325935364,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5550082325935364,"y":0.23564593493938446},{"x":0.4926108419895172,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفدهمین","boundary":[0.4926108419895172,0.21889951825141907,0.5550082325935364,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.21889951825141907},{"x":0.48604267835617065,"y":0.21889951825141907},{"x":0.48604267835617065,"y":0.23564593493938446},{"x":0.41871920228004456,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جشنوارهی","boundary":[0.41871920228004456,0.21889951825141907,0.48604267835617065,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.21889951825141907},{"x":0.4121510684490204,"y":0.21889951825141907},{"x":0.4121510684490204,"y":0.23564593493938446},{"x":0.3858785033226013,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رازی","boundary":[0.3858785033226013,0.21889951825141907,0.4121510684490204,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.21889951825141907},{"x":0.37931033968925476,"y":0.21889951825141907},{"x":0.37931033968925476,"y":0.23564593493938446},{"x":0.3760262727737427,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3760262727737427,0.21889951825141907,0.37931033968925476,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32