مقدمه ای بر پیش ساخته سازی در صنعت ساختمان مقدمه ای بر پیش ساخته سازی در صنعت ساختمان

توضیحات

صنعت ساختمان هرچند محیط مصنوع زندگی انسان را شکل می دهد، بر روابط اجتماعی و وضعیت روانی او تاثیر می گذارد، تخصص های متعدد و متنوعی را به خدمت می گیرد و در بسیاری از کشورها، دومین فعالیت بزرگ اقتصادی است اما قابل چشم پوشی نیست که، بخش زیادی از آلودگی های زیست محیطی را ایجاد می کند، برخی اوقات، خطرات جانی و مالی فراوانی را به نیروی انسانی شاغل و یا ساکن، تحمیل می کند و در بسیاری از موارد، محصول نهایی این صنعت، از سطح کیفی مطلوبی برخوردار نیست. بنظر بسیاری از متخصصین و پژوهشگران، بیشتر مشکلات ناشی از فعالیت های ساختمانی به شیوه اجرای ساختمان برمیگردد و با تغییر رویکرد از ساخت و ساز درجا به پیش ساخته سازی، میتوان بسیاری از تبعات منفی آن را بر طرف کرد. در ایران، با گذشت بیش از پنج دهه از ورود پیش ساخته سازی به صنعت ساختمان و نیز برخلاف چندین دهه آموزش دانشگاهی در این زمینه، متاسفانه هنوز پیشرفت قابل توجهی در تولید صنعتی ساختمان، | مشاهده نمی گردد. بنظر نگارنده، یکی از دلایل این عقب ماندگی، عدم آگاهی عمیق از پیش ساخته سازی، | ویژگی ها و پیچیدگی های آن است. از این روی در کتاب حاضر سعی شده است که موضوعات مرتبط، در فصول مختلف، مورد توجه قرار گیرد. , ,در فصل اول، خواننده با پیشینه، سابقه و روند تکامل تدریجی پیش ساخته سازی آشنا میشود. در فصل دوم به بیان مفاهیم و متغیرها در پیش ساخته سازی پرداخته شده و در فصل سوم، نحوه اتخاذ رویکردی نتیجه بخش در آموزش معماری، برای تربیت معمارانی توانا و کارآمد، در زمینه پیش ساخته سازی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم به بررسی مزایای پیش ساخته سازی اختصاص دارد و در فصل آخر، نتیجه مباحث مطرح شده، با تاکید ویژه بر وضعیت ایران، بیان شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":161,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"878d2817a0ac2e10","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/XscCuTCjGDmHFdQi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/iQZbGItGGvPjNUJP.jpg","blurred":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/gNKbwIZFYZaOdrIZ.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0009716882542067883,0.00047421180599867697,0.9992282348637488,0.9994092694653406]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.38257575035095215},{"x":0.584967315196991,"y":0.4722222089767456},{"x":0.4673202633857727,"y":0.4608585834503174},{"x":0.48366013169288635,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"مه","boundary":[0.5996732115745544,0.38257575035095215,0.4673202633857727,0.4608585834503174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.38257575035095215},{"x":0.584967315196991,"y":0.4722222089767456},{"x":0.4673202633857727,"y":0.4608585834503174},{"x":0.48366013169288635,"y":0.36994948983192444}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.5946732115745544,0.37557575035095214,0.4723202633857727,0.4678585834503174],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/QAnnFIMEdPkAZQeS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/YfuCqBWnWCXzQAZj.jpg","blurred":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/UTZqIlzpuqhHagRd.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/SSVXQAVYvZBRMoyQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/WSnzdFbAUCCAmxOG.jpg","blurred":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/esMRkzNSKvFFNiln.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0004857640172920975,0.00020000509676909204,0.9989265346566057,0.9991637588366115]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.1654040366411209},{"x":0.6519607901573181,"y":0.1654040366411209},{"x":0.6519607901573181,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5816993713378906,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5816993713378906,0.1654040366411209,0.6519607901573181,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.1654040366411209},{"x":0.576797366142273,"y":0.1654040366411209},{"x":0.576797366142273,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5490196347236633,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5490196347236633,0.1654040366411209,0.576797366142273,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5392156839370728,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5392156839370728,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5179738402366638,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5179738402366638,0.1654040366411209,0.5392156839370728,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.1654040366411209},{"x":0.508169949054718,"y":0.1654040366411209},{"x":0.508169949054718,"y":0.1944444477558136},{"x":0.45261436700820923,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.45261436700820923,0.1654040366411209,0.508169949054718,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.1654040366411209},{"x":0.4493463933467865,"y":0.1654040366411209},{"x":0.4493463933467865,"y":0.1944444477558136},{"x":0.37254902720451355,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.37254902720451355,0.1654040366411209,0.4493463933467865,0.1944444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.1654040366411209},{"x":0.36764705181121826,"y":0.1654040366411209},{"x":0.36764705181121826,"y":0.1944444477558136},{"x":0.30228757858276367,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.30228757858276367,0.1654040366411209,0.36764705181121826,0.1944444477558136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.1654040366411209},{"x":0.6519607901573181,"y":0.1654040366411209},{"x":0.6519607901573181,"y":0.1944444477558136},{"x":0.30228757858276367,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.29728757858276367,0.1584040366411209,0.6569607901573181,0.2014444477558136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.24242424964904785},{"x":0.4869281053543091,"y":0.23863635957241058},{"x":0.491830050945282,"y":0.25757575035095215},{"x":0.46405228972435,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"در","boundary":[0.4575163424015045,0.24242424964904785,0.491830050945282,0.25757575035095215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.24242424964904785},{"x":0.4869281053543091,"y":0.23863635957241058},{"x":0.491830050945282,"y":0.25757575035095215},{"x":0.46405228972435,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4525163424015045,0.23542424964904785,0.496830050945282,0.26457575035095215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5735294222831726,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5735294222831726,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.5,0.30050504207611084,0.5735294222831726,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.3030303120613098},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3017676770687103},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3295454680919647},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.379084974527359,0.3030303120613098,0.48856207728385925,0.3295454680919647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.3030303120613098},{"x":0.5735294222831726,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5735294222831726,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.374084974527359,0.2960303120613098,0.5785294222831726,0.33528283309936524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.560606062412262},{"x":0.5032680034637451,"y":0.560606062412262},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5845959782600403},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.46568626165390015,0.560606062412262,0.5032680034637451,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.560606062412262},{"x":0.4575163424015045,"y":0.560606062412262},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5833333134651184},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45098039507865906,0.560606062412262,0.4575163424015045,0.5833333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.560606062412262},{"x":0.5032680034637451,"y":0.560606062412262},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5845959782600403},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44598039507865905,0.553606062412262,0.5082680034637451,0.5915959782600403],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6212121248245239},{"x":0.516339898109436,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.516339898109436,0.6010100841522217,0.5571895241737366,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.6010100841522217},{"x":0.508169949054718,"y":0.6010100841522217},{"x":0.508169949054718,"y":0.6212121248245239},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افشین","boundary":[0.45261436700820923,0.6010100841522217,0.508169949054718,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.6010100841522217},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6010100841522217},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4248366057872772,0.6010100841522217,0.4444444477558136,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.6010100841522217},{"x":0.42320260405540466,"y":0.6010100841522217},{"x":0.42320260405540466,"y":0.6212121248245239},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.40522876381874084,0.6010100841522217,0.42320260405540466,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5964052081108093,0.6338383555412292,0.6307189464569092,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.5506535768508911,0.6338383555412292,0.5898692607879639,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5016340017318726,0.6351010203361511,0.5424836874008179,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6540403962135315},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4362744987010956,0.6351010203361511,0.4950980246067047,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6351010203361511},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6553030014038086},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.4084967374801636,0.6351010203361511,0.4264705777168274,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.6351010203361511},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6351010203361511},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6553030014038086},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.36437907814979553,0.6351010203361511,0.40032678842544556,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.6351010203361511},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6351010203361511},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6553030014038086},{"x":0.35457515716552734,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35457515716552734,0.6351010203361511,0.35947713255882263,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.6351010203361511},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6351010203361511},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6553030014038086},{"x":0.33006536960601807,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.33006536960601807,0.6351010203361511,0.3513071835041046,0.6553030014038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6351010203361511},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6351010203361511},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6553030014038086},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32189542055130005,0.6351010203361511,0.32679739594459534,0.6553030014038086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6553030014038086},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31689542055130004,0.5940100841522217,0.6357189464569092,0.6623030014038086],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/JlVpltlfxzGRmnaI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/JWpgtawDALpMJstH.jpg","blurred":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/usDKuIkzMZKryxST.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00041634627611808527,0.0001952224260929859,0.9986542034694572,0.9989389730890592]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.16287878155708313},{"x":0.813725471496582,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8120915293693542,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7630718946456909,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7647058963775635,0.16287878155708313,0.8120915293693542,0.1818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.16287878155708313},{"x":0.766339898109436,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7647058963775635,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630718946456909,0.16287878155708313,0.7647058963775635,0.17803029716014862]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.16287878155708313},{"x":0.813725471496582,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8120915293693542,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7614378929138184,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7580718946456909,0.15587878155708312,0.8170915293693543,0.1888181872367859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.18560606241226196},{"x":0.813725471496582,"y":0.18560606241226196},{"x":0.813725471496582,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7843137383460999,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7859477400779724,0.18560606241226196,0.813725471496582,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.18560606241226196},{"x":0.779411792755127,"y":0.18560606241226196},{"x":0.779411792755127,"y":0.20202019810676575},{"x":0.7745097875595093,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7745097875595093,0.18560606241226196,0.779411792755127,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7696078419685364,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7696078419685364,"y":0.20202019810676575},{"x":0.7565359473228455,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7565359473228455,0.18434342741966248,0.7696078419685364,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.18434342741966248},{"x":0.75,"y":0.18434342741966248},{"x":0.75,"y":0.20202019810676575},{"x":0.7124183177947998,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7140522599220276,0.18434342741966248,0.75,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7140522599220276,"y":0.18434342741966248},{"x":0.7124183177947998,"y":0.20075757801532745},{"x":0.7091503143310547,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7091503143310547,0.18434342741966248,0.7124183177947998,0.20075757801532745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.18434342741966248},{"x":0.813725471496582,"y":0.18560606241226196},{"x":0.813725471496582,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7091503143310547,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7041503143310547,0.17734342741966247,0.818725471496582,0.21028283309936524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6372548937797546,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6372548937797546,"y":0.1792929321527481},{"x":0.6127451062202454,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درکی","boundary":[0.6127451062202454,0.16414141654968262,0.6372548937797546,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6078431606292725,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6078431606292725,"y":0.1792929321527481},{"x":0.6029411554336548,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6029411554336548,0.16414141654968262,0.6078431606292725,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6029411554336548,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6029411554336548,"y":0.1792929321527481},{"x":0.5686274766921997,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افشین","boundary":[0.5686274766921997,0.16287878155708313,0.6029411554336548,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.16287878155708313},{"x":0.5669934749603271,"y":0.16287878155708313},{"x":0.5669934749603271,"y":0.17803029716014862},{"x":0.5604575276374817,"y":0.17803029716014862}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5620915293693542,0.16287878155708313,0.5669934749603271,0.17803029716014862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.16161616146564484},{"x":0.5571895241737366,"y":0.16287878155708313},{"x":0.5555555820465088,"y":0.17803029716014862},{"x":0.5179738402366638,"y":0.17676767706871033}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۸","boundary":[0.5179738402366638,0.16161616146564484,0.5555555820465088,0.17803029716014862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6372548937797546,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6372548937797546,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6062091588973999,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6062091588973999,0.18434342741966248,0.6372548937797546,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6045751571655273,"y":0.18434342741966248},{"x":0.6045751571655273,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5915032625198364,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5915032625198364,0.18434342741966248,0.6045751571655273,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.18434342741966248},{"x":0.584967315196991,"y":0.18434342741966248},{"x":0.584967315196991,"y":0.20075757801532745},{"x":0.576797366142273,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.576797366142273,0.18434342741966248,0.584967315196991,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5718954205513,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5718954205513,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5457516312599182,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5457516312599182,0.18434342741966248,0.5718954205513,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5441176295280457,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5441176295280457,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5114378929138184,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5114378929138184,0.18434342741966248,0.5441176295280457,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.18434342741966248},{"x":0.508169949054718,"y":0.18434342741966248},{"x":0.508169949054718,"y":0.20075757801532745},{"x":0.4803921580314636,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4803921580314636,0.18434342741966248,0.508169949054718,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.18434342741966248},{"x":0.47549018263816833,"y":0.18434342741966248},{"x":0.47549018263816833,"y":0.20075757801532745},{"x":0.46405228972435,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46405228972435,0.18434342741966248,0.47549018263816833,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.18434342741966248},{"x":0.4575163424015045,"y":0.18434342741966248},{"x":0.4575163424015045,"y":0.20075757801532745},{"x":0.4248366057872772,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.4248366057872772,0.18434342741966248,0.4575163424015045,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.18434342741966248},{"x":0.41830065846443176,"y":0.18434342741966248},{"x":0.41830065846443176,"y":0.20075757801532745},{"x":0.3692810535430908,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.3692810535430908,0.18434342741966248,0.41830065846443176,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.18434342741966248},{"x":0.36274510622024536,"y":0.18434342741966248},{"x":0.36274510622024536,"y":0.20075757801532745},{"x":0.34477123618125916,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.34477123618125916,0.18434342741966248,0.36274510622024536,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.18434342741966248},{"x":0.33006536960601807,"y":0.18434342741966248},{"x":0.33006536960601807,"y":0.20075757801532745},{"x":0.29901960492134094,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افشین","boundary":[0.29901960492134094,0.18434342741966248,0.33006536960601807,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.18434342741966248},{"x":0.2924836575984955,"y":0.18434342741966248},{"x":0.2924836575984955,"y":0.20075757801532745},{"x":0.2826797366142273,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2826797366142273,0.18434342741966248,0.2924836575984955,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.18434342741966248},{"x":0.27614378929138184,"y":0.18434342741966248},{"x":0.27614378929138184,"y":0.20075757801532745},{"x":0.2696078419685364,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.2696078419685364,0.18434342741966248,0.27614378929138184,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.18434342741966248},{"x":0.2647058963775635,"y":0.18434342741966248},{"x":0.2647058963775635,"y":0.20075757801532745},{"x":0.2598039209842682,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2598039209842682,0.18434342741966248,0.2647058963775635,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5898692607879639,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.5898692607879639,0.2070707082748413,0.6372548937797546,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5816993713378906,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5816993713378906,0.2070707082748413,0.5833333134651184,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5751634240150452,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5751634240150452,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5392156839370728,0.2070707082748413,0.5751634240150452,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5179738402366638,0.2070707082748413,0.5343137383460999,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5130718946456909,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5130718946456909,"y":0.2234848439693451},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.4901960790157318,0.2070707082748413,0.5130718946456909,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2234848439693451},{"x":0.48366013169288635,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48366013169288635,0.2070707082748413,0.4901960790157318,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.2070707082748413},{"x":0.48366013169288635,"y":0.2070707082748413},{"x":0.48366013169288635,"y":0.2234848439693451},{"x":0.4722222089767456,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.4722222089767456,0.2070707082748413,0.48366013169288635,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.2070707082748413},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2070707082748413},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2234848439693451},{"x":0.46405228972435,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46405228972435,0.2070707082748413,0.47058823704719543,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2234848439693451},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.4117647111415863,0.2070707082748413,0.4575163424015045,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.2070707082748413},{"x":0.41013070940971375,"y":0.2070707082748413},{"x":0.41013070940971375,"y":0.2234848439693451},{"x":0.406862735748291,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.406862735748291,0.2070707082748413,0.41013070940971375,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.2070707082748413},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2070707082748413},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3611111044883728,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3611111044883728,0.2070707082748413,0.40032678842544556,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3562091588973999,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3562091588973999,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3529411852359772,0.2070707082748413,0.3562091588973999,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.2070707082748413},{"x":0.343137264251709,"y":0.2070707082748413},{"x":0.343137264251709,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3153594732284546,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3153594732284546,0.2070707082748413,0.343137264251709,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2234848439693451},{"x":0.31209149956703186,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31209149956703186,0.2070707082748413,0.3137255012989044,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6356208920478821,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6356208920478821,"y":0.24368686974048615},{"x":0.6160130500793457,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۶۳","boundary":[0.6160130500793457,0.22853535413742065,0.6356208920478821,0.24368686974048615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6127451062202454,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6127451062202454,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5964052081108093,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5964052081108093,0.22853535413742065,0.6127451062202454,0.24368686974048615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5947712659835815,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5947712659835815,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5915032625198364,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5915032625198364,0.22853535413742065,0.5947712659835815,0.24368686974048615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.22979797422885895},{"x":0.584967315196991,"y":0.22979797422885895},{"x":0.584967315196991,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5588235259056091,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5588235259056091,0.22979797422885895,0.584967315196991,0.24368686974048615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.22979797422885895},{"x":0.5571895241737366,"y":0.22979797422885895},{"x":0.5571895241737366,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5555555820465088,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5555555820465088,0.22979797422885895,0.5571895241737366,0.24368686974048615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.22979797422885895},{"x":0.5473856329917908,"y":0.22979797422885895},{"x":0.5473856329917908,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5212418437004089,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5212418437004089,0.22979797422885895,0.5473856329917908,0.24368686974048615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.22979797422885895},{"x":0.5179738402366638,"y":0.22979797422885895},{"x":0.5179738402366638,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5147058963775635,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5147058963775635,0.22979797422885895,0.5179738402366638,0.24368686974048615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.12999999523162842}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.16161616146564484},{"x":0.6372548937797546,"y":0.16287878155708313},{"x":0.6372548937797546,"y":0.24368686974048615},{"x":0.258169949054718,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2548039209842682,0.15461616146564483,0.6422548937797546,0.25068686974048615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.2083333283662796},{"x":0.8120915293693542,"y":0.20454545319080353},{"x":0.813725471496582,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7630718946456909,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7614378929138184,0.2083333283662796,0.813725471496582,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7565359473228455,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7369281053543091,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7352941036224365,0.2095959633588791,0.7565359473228455,0.2209595888853073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7369281053543091,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7352941036224365,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.733660101890564,0.2095959633588791,0.7385621070861816,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7614378929138184,"y":0.22727273404598236},{"x":0.8120915293693542,"y":0.22474747896194458},{"x":0.813725471496582,"y":0.23989899456501007},{"x":0.7630718946456909,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7614378929138184,0.22727273404598236,0.813725471496582,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7549019455909729,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7565359473228455,"y":0.24242424964904785},{"x":0.7222222089767456,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7222222089767456,0.22979797422885895,0.7565359473228455,0.24242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7189542651176453,"y":0.22979797422885895},{"x":0.720588207244873,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7156862616539001,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7156862616539001,0.22979797422885895,0.720588207244873,0.24368686974048615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.2512626349925995},{"x":0.813725471496582,"y":0.25},{"x":0.813725471496582,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.7826797366142273,0.2512626349925995,0.813725471496582,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.27272728085517883},{"x":0.813725471496582,"y":0.27272728085517883},{"x":0.813725471496582,"y":0.28661617636680603},{"x":0.7745097875595093,"y":0.28661617636680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7745097875595093,0.27272728085517883,0.813725471496582,0.28661617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7679738402366638,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7679738402366638,"y":0.28661617636680603},{"x":0.7287581562995911,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7287581562995911,0.27272728085517883,0.7679738402366638,0.28661617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7271241545677185,"y":0.27398988604545593},{"x":0.7271241545677185,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6944444179534912,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6944444179534912,0.27398988604545593,0.7271241545677185,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.2929292917251587},{"x":0.813725471496582,"y":0.2929292917251587},{"x":0.813725471496582,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7696078419685364,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7696078419685364,0.2929292917251587,0.813725471496582,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7696078419685364,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7696078419685364,"y":0.3068181872367859},{"x":0.766339898109436,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.766339898109436,0.2929292917251587,0.7696078419685364,0.3068181872367859]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.2095959633588791},{"x":0.813725471496582,"y":0.20454545319080353},{"x":0.8186274766921997,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6960784196853638,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6845424723625183,0.20259596335887908,0.8236274766921997,0.3138181872367859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.25},{"x":0.6372548937797546,"y":0.25},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5049019455909729,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸-۶۲۲-۶۹۰۸-۱۴-۶","boundary":[0.5049019455909729,0.25,0.6372548937797546,0.2613636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.25},{"x":0.6372548937797546,"y":0.25},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5049019455909729,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4999019455909729,0.243,0.6422548937797546,0.26836362552642823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6356208920478821,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6388888955116272,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6209150552749634,"y":0.28661617636680603}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"فیپا","boundary":[0.6176470518112183,0.27272728085517883,0.6388888955116272,0.28409090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5996732115745544,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5980392098426819,0.2941919267177582,0.6388888955116272,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5964052081108093,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.593137264251709,0.2941919267177582,0.5980392098426819,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5735294222831726,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5718954205513,0.2954545319080353,0.5898692607879639,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2954545319080353},{"x":0.5718954205513,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5702614188194275,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.2954545319080353,0.5718954205513,0.31060606241226196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7300000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6356208920478821,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6421568393707275,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5702614188194275,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5619934749603271,0.2695151560306549,0.6471568393707275,0.3138181872367859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".۱۴۴-۱۴۱","boundary":[0.5065359473228455,0.2929292917251587,0.5604575276374817,0.3055555522441864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.2929292917251587},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5065359473228455,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5015359473228455,0.2859292917251587,0.5654575276374817,0.3125555522441864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.3169191777706146},{"x":0.813725471496582,"y":0.3169191777706146},{"x":0.813725471496582,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7777777910232544,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7777777910232544,0.3169191777706146,0.813725471496582,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7777777910232544,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7745097875595093,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7745097875595093,0.3169191777706146,0.7777777910232544,0.32828283309936523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.3169191777706146},{"x":0.813725471496582,"y":0.3169191777706146},{"x":0.813725471496582,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7745097875595093,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7695097875595093,0.3099191777706146,0.818725471496582,0.33528283309936524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6372548937797546,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6372548937797546,"y":0.32828283309936523},{"x":0.593137264251709,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.593137264251709,0.31313130259513855,0.6372548937797546,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5866013169288635,"y":0.31313130259513855},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5686274766921997,0.31313130259513855,0.5866013169288635,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5588235259056091,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5424836874008179,0.31439393758773804,0.5588235259056091,0.3295454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5343137383460999,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5016340017318726,0.31439393758773804,0.5343137383460999,0.3295454680919647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6372548937797546,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.49663400173187255,0.30613130259513854,0.6422548937797546,0.33654546809196473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3497474789619446},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Buildings","boundary":[0.47058823704719543,0.3345959484577179,0.5343137383460999,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3345959484577179},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5359477400779724,0.3345959484577179,0.5408496856689453,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prefabricated","boundary":[0.5457516312599182,0.3333333432674408,0.6356208920478821,0.3484848439693451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3345959484577179},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3484848439693451},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46558823704719543,0.3275959484577179,0.6406208920478821,0.3554848439693451],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5898692607879639,0.3585858643054962,0.6372548937797546,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5620915293693542,0.3585858643054962,0.5866013169288635,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5392156839370728,0.3585858643054962,0.5506535768508911,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.5,0.3585858643054962,0.5343137383460999,0.3724747598171234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.495,0.3515858643054962,0.6422548937797546,0.3794747598171234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3775252401828766},{"x":0.5539215803146362,"y":0.39393940567970276},{"x":0.4950980246067047,"y":0.39393940567970276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Building","boundary":[0.49346405267715454,0.3787878751754761,0.5539215803146362,0.39393940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.3775252401828766},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3775252401828766},{"x":0.5702614188194275,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5588235259056091,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5588235259056091,0.3775252401828766,0.5702614188194275,0.39267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.3775252401828766},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6372548937797546,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5751634240150452,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Research","boundary":[0.5735294222831726,0.3775252401828766,0.6372548937797546,0.39267677068710327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6356208920478821,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6372548937797546,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4950980246067047,"y":0.39393940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.48846405267715454,0.37178787517547607,0.6422548937797546,0.3996767706871033],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.4002525210380554},{"x":0.6372548937797546,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5915032625198364,0.4002525210380554,0.6372548937797546,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5620915293693542,0.4002525210380554,0.5882353186607361,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.4015151560306549},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4002525210380554},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5147058963775635,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5147058963775635,0.4015151560306549,0.5522875785827637,0.4166666567325592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.4015151560306549},{"x":0.6372548937797546,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5147058963775635,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5097058963775635,0.3945151560306549,0.6422548937797546,0.4224040515422821],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.33838382363319397},{"x":0.813725471496582,"y":0.33838382363319397},{"x":0.813725471496582,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7777777910232544,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7777777910232544,0.33838382363319397,0.813725471496582,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7777777910232544,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7777777910232544,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7745097875595093,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7745097875595093,0.33838382363319397,0.7777777910232544,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.3598484992980957},{"x":0.813725471496582,"y":0.3598484992980957},{"x":0.813725471496582,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7777777910232544,0.3598484992980957,0.813725471496582,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7728758454322815,0.3598484992980957,0.7745097875595093,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.38131314516067505},{"x":0.813725471496582,"y":0.38131314516067505},{"x":0.813725471496582,"y":0.39393940567970276},{"x":0.779411792755127,"y":0.39393940567970276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.779411792755127,0.38131314516067505,0.813725471496582,0.39393940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7761437892913818,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7761437892913818,"y":0.39393940567970276},{"x":0.7728758454322815,"y":0.39393940567970276}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7728758454322815,0.38131314516067505,0.7761437892913818,0.39393940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.4027777910232544},{"x":0.813725471496582,"y":0.4015151560306549},{"x":0.813725471496582,"y":0.4154040515422821},{"x":0.779411792755127,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.779411792755127,0.4027777910232544,0.813725471496582,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7728758454322815,0.4027777910232544,0.7761437892913818,0.4154040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.42424243688583374},{"x":0.813725471496582,"y":0.42424243688583374},{"x":0.813725471496582,"y":0.43813130259513855},{"x":0.779411792755127,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.779411792755127,0.42424243688583374,0.813725471496582,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7761437892913818,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7761437892913818,"y":0.43813130259513855},{"x":0.7728758454322815,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7728758454322815,0.42424243688583374,0.7761437892913818,0.43813130259513855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.4457070827484131},{"x":0.813725471496582,"y":0.4457070827484131},{"x":0.813725471496582,"y":0.4608585834503174},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7777777910232544,0.4457070827484131,0.813725471496582,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4608585834503174},{"x":0.7728758454322815,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7728758454322815,0.4457070827484131,0.7745097875595093,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.46717172861099243},{"x":0.813725471496582,"y":0.46717172861099243},{"x":0.813725471496582,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7777777910232544,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7777777910232544,0.46717172861099243,0.813725471496582,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7761437892913818,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7761437892913818,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7728758454322815,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7728758454322815,0.46717172861099243,0.7761437892913818,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.4873737394809723},{"x":0.813725471496582,"y":0.4873737394809723},{"x":0.813725471496582,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7777777910232544,0.4873737394809723,0.813725471496582,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7728758454322815,0.4873737394809723,0.7745097875595093,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.5101010203361511},{"x":0.813725471496582,"y":0.5101010203361511},{"x":0.813725471496582,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7777777910232544,0.5101010203361511,0.813725471496582,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7745097875595093,0.5101010203361511,0.7777777910232544,0.5227272510528564]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.33838382363319397},{"x":0.813725471496582,"y":0.33838382363319397},{"x":0.8153594732284546,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7678758454322815,0.33138382363319396,0.8203594732284546,0.5297272510528565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5751634240150452,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4820261299610138,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Industrialized","boundary":[0.4820261299610138,0.4204545319080353,0.5751634240150452,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6372548937797546,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6372548937797546,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5800653696060181,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"building","boundary":[0.5800653696060181,0.4204545319080353,0.6372548937797546,0.43686869740486145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6372548937797546,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6372548937797546,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4820261299610138,"y":0.43560606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4770261299610138,0.41345453190803527,0.6422548937797546,0.44386869740486146],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5915032625198364,0.4444444477558136,0.6388888955116272,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.4444444477558136},{"x":0.584967315196991,"y":0.4444444477558136},{"x":0.584967315196991,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5702614188194275,0.4444444477558136,0.584967315196991,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5424836874008179,0.4444444477558136,0.5588235259056091,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4595959484577179},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.49836599826812744,0.4444444477558136,0.5326797366142273,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.4444444477558136},{"x":0.491830050945282,"y":0.4444444477558136},{"x":0.491830050945282,"y":0.4595959484577179},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4803921580314636,0.4444444477558136,0.491830050945282,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.4444444477558136},{"x":0.47549018263816833,"y":0.4444444477558136},{"x":0.47549018263816833,"y":0.4595959484577179},{"x":0.4395424723625183,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.4395424723625183,0.4444444477558136,0.47549018263816833,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.4444444477558136},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4444444477558136},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4595959484577179},{"x":0.42810457944869995,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42810457944869995,0.4444444477558136,0.43300652503967285,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.4444444477558136},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4444444477558136},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.3888888955116272,0.4444444477558136,0.42320260405540466,0.4595959484577179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4595959484577179},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3838888955116272,0.4374444477558136,0.6438888955116272,0.4665959484577179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.46338382363319397},{"x":0.34967321157455444,"y":0.46338382363319397},{"x":0.34967321157455444,"y":0.47979798913002014},{"x":0.28431373834609985,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Buildings","boundary":[0.28431373834609985,0.46338382363319397,0.34967321157455444,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.46338382363319397},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46338382363319397},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47979798913002014},{"x":0.3513071835041046,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3513071835041046,0.46338382363319397,0.3529411852359772,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.46338382363319397},{"x":0.4493463933467865,"y":0.46338382363319397},{"x":0.4493463933467865,"y":0.47979798913002014},{"x":0.35947713255882263,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prefabricated","boundary":[0.35947713255882263,0.46338382363319397,0.4493463933467865,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.46338382363319397},{"x":0.46568626165390015,"y":0.46338382363319397},{"x":0.46568626165390015,"y":0.47979798913002014},{"x":0.45588234066963196,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.45588234066963196,0.46338382363319397,0.46568626165390015,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5179738402366638,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5179738402366638,"y":0.47979798913002014},{"x":0.47058823704719543,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Design","boundary":[0.47058823704719543,0.46338382363319397,0.5179738402366638,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5473856329917908,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5473856329917908,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5228758454322815,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5228758454322815,0.46338382363319397,0.5473856329917908,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6372548937797546,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6372548937797546,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5539215803146362,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"construction","boundary":[0.5539215803146362,0.46338382363319397,0.6372548937797546,0.47979798913002014]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6372548937797546,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6372548937797546,"y":0.47979798913002014},{"x":0.28431373834609985,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.27931373834609985,0.45638382363319396,0.6422548937797546,0.48679798913002015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5898692607879639,0.4873737394809723,0.6372548937797546,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5653594732284546,0.4873737394809723,0.5866013169288635,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5343137383460999,0.4873737394809723,0.5604575276374817,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5,0.4873737394809723,0.5326797366142273,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.4873737394809723},{"x":0.491830050945282,"y":0.4873737394809723},{"x":0.491830050945282,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4803921580314636,0.4873737394809723,0.491830050945282,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5012626051902771},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.45261436700820923,0.4873737394809723,0.4771241843700409,0.5012626051902771]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5012626051902771},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4476143670082092,0.4803737394809723,0.6422548937797546,0.5082626051902771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.5075757503509521},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5075757503509521},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5214646458625793},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Buildings","boundary":[0.42320260405540466,0.5075757503509521,0.48856207728385925,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.5075757503509521},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5075757503509521},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5214646458625793},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.48856207728385925,0.5075757503509521,0.49346405267715454,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5075757503509521},{"x":0.5898692607879639,"y":0.506313145160675},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5214646458625793},{"x":0.5,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prefabricated","boundary":[0.5,0.5075757503509521,0.5898692607879639,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.506313145160675},{"x":0.6045751571655273,"y":0.506313145160675},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5202020406723022},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5947712659835815,0.506313145160675,0.6045751571655273,0.5202020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.506313145160675},{"x":0.6356208920478821,"y":0.506313145160675},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5202020406723022},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.6111111044883728,0.506313145160675,0.6356208920478821,0.5202020406723022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.5075757503509521},{"x":0.6356208920478821,"y":0.506313145160675},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5202020406723022},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41820260405540466,0.5005757503509521,0.6406208920478821,0.5272020406723023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.5290403962135315},{"x":0.8120915293693542,"y":0.5277777910232544},{"x":0.813725471496582,"y":0.5416666865348816},{"x":0.779411792755127,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.779411792755127,0.5290403962135315,0.813725471496582,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5441918969154358},{"x":0.741830050945282,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.741830050945282,0.5315656661987305,0.7745097875595093,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5454545617103577},{"x":0.741830050945282,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7401960492134094,0.5315656661987305,0.7450980544090271,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.5517676472663879},{"x":0.8120915293693542,"y":0.5505050420761108},{"x":0.813725471496582,"y":0.564393937587738},{"x":0.779411792755127,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.779411792755127,0.5517676472663879,0.813725471496582,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5517676472663879},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5517676472663879},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7450980544090271,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7450980544090271,0.5517676472663879,0.7745097875595093,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7450980544090271,"y":0.566919207572937},{"x":0.741830050945282,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7401960492134094,0.5530303120613098,0.7450980544090271,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.5719696879386902},{"x":0.8120915293693542,"y":0.5707070827484131},{"x":0.813725471496582,"y":0.5858585834503174},{"x":0.779411792755127,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.779411792755127,0.5719696879386902,0.813725471496582,0.5858585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.5744949579238892},{"x":0.7728758454322815,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5871211886405945},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7434640526771545,0.5744949579238892,0.7745097875595093,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.5744949579238892},{"x":0.7434640526771545,"y":0.5744949579238892},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5883838534355164},{"x":0.741830050945282,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7401960492134094,0.5744949579238892,0.7450980544090271,0.5883838534355164]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.5303030014038086},{"x":0.8120915293693542,"y":0.5277777910232544},{"x":0.8169934749603271,"y":0.5858585834503174},{"x":0.741830050945282,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7319281053543091,0.5233030014038086,0.8219934749603272,0.5928585834503174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5996732115745544,0.5290403962135315,0.6372548937797546,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5800653696060181,0.5290403962135315,0.5947712659835815,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.5506535768508911,0.5290403962135315,0.5735294222831726,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5424836874008179,0.5290403962135315,0.5457516312599182,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.5261437892913818,0.5290403962135315,0.5408496856689453,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5245097875595093,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5245097875595093,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5212418437004089,0.5290403962135315,0.5245097875595093,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5290403962135315},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5454545617103577},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.4689542353153229,0.5290403962135315,0.5147058963775635,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5290403962135315},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5290403962135315},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5454545617103577},{"x":0.46405228972435,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46405228972435,0.5290403962135315,0.4689542353153229,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.5290403962135315},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5290403962135315},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5454545617103577},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4166666567325592,0.5290403962135315,0.4575163424015045,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.5290403962135315},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5290403962135315},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5454545617103577},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41013070940971375,0.5290403962135315,0.4133986830711365,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.5517676472663879},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5964052081108093,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5964052081108093,0.5517676472663879,0.6372548937797546,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5898692607879639,"y":0.566919207572937},{"x":0.5735294222831726,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.5735294222831726,0.5517676472663879,0.5898692607879639,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5702614188194275,"y":0.566919207572937},{"x":0.5653594732284546,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5653594732284546,0.5517676472663879,0.5702614188194275,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5604575276374817,"y":0.566919207572937},{"x":0.5179738402366638,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5179738402366638,0.5517676472663879,0.5604575276374817,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5517676472663879},{"x":0.5130718946456909,"y":0.566919207572937},{"x":0.4950980246067047,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاله","boundary":[0.4950980246067047,0.5517676472663879,0.5130718946456909,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.5517676472663879},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5517676472663879},{"x":0.4901960790157318,"y":0.566919207572937},{"x":0.4591503143310547,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمعه","boundary":[0.4591503143310547,0.5517676472663879,0.4901960790157318,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.5517676472663879},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5517676472663879},{"x":0.4542483687400818,"y":0.566919207572937},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یزدیان","boundary":[0.41993463039398193,0.5517676472663879,0.4542483687400818,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6045751571655273,0.5719696879386902,0.6372548937797546,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.5816993713378906,0.5719696879386902,0.6062091588973999,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5883838534355164},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5735294222831726,0.5732323527336121,0.5800653696060181,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.5744949579238892},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5883838534355164},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5277777910232544,0.5744949579238892,0.5686274766921997,0.5883838534355164]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5896464586257935},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40513070940971374,0.5220403962135315,0.6422548937797546,0.5966464586257935],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الاله","boundary":[0.5049019455909729,0.5732323527336121,0.5228758454322815,0.5845959782600403]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5732323527336121},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5845959782600403}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4999019455909729,0.566232352733612,0.5278758454322815,0.5915959782600403],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.5744949579238892},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5744949579238892},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5883838534355164},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمعه","boundary":[0.4689542353153229,0.5744949579238892,0.49836599826812744,0.5883838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5744949579238892},{"x":0.46405228972435,"y":0.5744949579238892},{"x":0.46405228972435,"y":0.5883838534355164},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یزدیان","boundary":[0.4313725531101227,0.5744949579238892,0.46405228972435,0.5883838534355164]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.5744949579238892},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5744949579238892},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5883838534355164},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4263725531101227,0.5674949579238892,0.5033659982681274,0.5953838534355164],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5934343338012695},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"TH۱۰۹۸","boundary":[0.5816993713378906,0.5934343338012695,0.6356208920478821,0.6073232293128967]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5934343338012695},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5766993713378906,0.5864343338012695,0.6406208920478821,0.6143232293128967],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6174242496490479},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6174242496490479},{"x":0.6372548937797546,"y":0.627525269985199},{"x":0.5947712659835815,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷/۶۹۳","boundary":[0.5947712659835815,0.6174242496490479,0.6372548937797546,0.627525269985199]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6174242496490479},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6174242496490479},{"x":0.6372548937797546,"y":0.627525269985199},{"x":0.5947712659835815,"y":0.627525269985199}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5897712659835815,0.6104242496490478,0.6422548937797546,0.634525269985199],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.5959596037864685},{"x":0.813725471496582,"y":0.5959596037864685},{"x":0.813725471496582,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7957516312599182,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7973856329917908,0.5959596037864685,0.813725471496582,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.5946969985961914},{"x":0.7990196347236633,"y":0.5959596037864685},{"x":0.7990196347236633,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7745097875595093,0.5946969985961914,0.7990196347236633,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.5934343338012695},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5946969985961914},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6098484992980957},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7303921580314636,0.5934343338012695,0.7630718946456909,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.6199495196342468},{"x":0.813725471496582,"y":0.6199495196342468},{"x":0.813725471496582,"y":0.631313145160675},{"x":0.7973856329917908,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7973856329917908,0.6199495196342468,0.813725471496582,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7957516312599182,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7957516312599182,"y":0.631313145160675},{"x":0.7696078419685364,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7696078419685364,0.6199495196342468,0.7957516312599182,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7630718946456909,"y":0.631313145160675},{"x":0.7320261597633362,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیودی","boundary":[0.7320261597633362,0.6199495196342468,0.7630718946456909,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7287581562995911,"y":0.631313145160675},{"x":0.7254902124404907,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7254902124404907,0.6199495196342468,0.7287581562995911,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.6376262903213501},{"x":0.813725471496582,"y":0.6376262903213501},{"x":0.813725471496582,"y":0.6540403962135315},{"x":0.7826797366142273,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7826797366142273,0.6376262903213501,0.813725471496582,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6540403962135315},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7189542651176453,0.6376262903213501,0.7777777910232544,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6911764740943909,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6911764740943909,0.6376262903213501,0.7124183177947998,0.6540403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.6603535413742065},{"x":0.813725471496582,"y":0.6603535413742065},{"x":0.813725471496582,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6742424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7745097875595093,0.6603535413742065,0.813725471496582,0.6742424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7696078419685364,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7696078419685364,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6742424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7401960492134094,0.6603535413742065,0.7696078419685364,0.6742424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6742424368858337},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6742424368858337}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7369281053543091,0.6603535413742065,0.7401960492134094,0.6742424368858337]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.5934343338012695},{"x":0.8153594732284546,"y":0.5946969985961914},{"x":0.813725471496582,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6878104758262634,0.5864343338012695,0.818725471496582,0.6812424368858337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵۳۶۸۲۴","boundary":[0.5800653696060181,0.6388888955116272,0.6356208920478821,0.6477272510528564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6376262903213501},{"x":0.6356208920478821,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5800653696060181,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5750653696060181,0.6318888955116272,0.6406208920478821,0.6547272510528565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"فیپا","boundary":[0.6192810535430908,0.6590909361839294,0.6372548937797546,0.6717171669006348]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6717171669006348},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6717171669006348}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6142810535430908,0.6520909361839294,0.6422548937797546,0.6787171669006348],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.7171717286109924},{"x":0.8120915293693542,"y":0.7171717286109924},{"x":0.8120915293693542,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"العقارت","boundary":[0.7859477400779724,0.7171717286109924,0.8120915293693542,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7171717286109924},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"ملط","boundary":[0.7630718946456909,0.7171717286109924,0.7843137383460999,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.7247474789619446},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7247474789619446},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7297979593276978},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8088235259056091,0.7247474789619446,0.8104575276374817,0.7297979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.7234848737716675},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7247474789619446},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"عرفسنجی","boundary":[0.7630718946456909,0.7234848737716675,0.8039215803146362,0.7297979593276978]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5600000023841858},{"languageCode":"fa","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.7171717286109924},{"x":0.8120915293693542,"y":0.7171717286109924},{"x":0.8120915293693542,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.5600000023841858,"boundary":[0.7580718946456909,0.7101717286109924,0.8170915293693543,0.7367979593276978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.7335858345031738},{"x":0.813725471496582,"y":0.7335858345031738},{"x":0.813725471496582,"y":0.7487373948097229},{"x":0.8022875785827637,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8022875785827637,0.7335858345031738,0.813725471496582,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7957516312599182,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7728758454322815,0.7335858345031738,0.7957516312599182,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7696078419685364,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7696078419685364,"y":0.7487373948097229},{"x":0.766339898109436,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.766339898109436,0.7335858345031738,0.7696078419685364,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7565359473228455,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7565359473228455,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7238562107086182,0.7335858345031738,0.7565359473228455,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7156862616539001,0.7335858345031738,0.7222222089767456,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7487373948097229},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6944444179534912,0.7335858345031738,0.7026143670082092,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7487373948097229},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6715686321258545,0.7335858345031738,0.6895424723625183,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7487373948097229},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6290849447250366,0.7335858345031738,0.6617646813392639,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7487373948097229},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5980392098426819,0.7335858345031738,0.6258170008659363,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7487373948097229},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5800653696060181,0.7335858345031738,0.5915032625198364,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7487373948097229},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.5408496856689453,0.7335858345031738,0.5751634240150452,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7335858345031738},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7487373948097229},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.4869281053543091,0.7335858345031738,0.5359477400779724,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.7550504803657532},{"x":0.813725471496582,"y":0.7550504803657532},{"x":0.813725471496582,"y":0.7702020406723022},{"x":0.7924836874008179,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7924836874008179,0.7550504803657532,0.813725471496582,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7702020406723022},{"x":0.7892156839370728,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7892156839370728,0.7550504803657532,0.7941176295280457,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7702020406723022},{"x":0.7467319965362549,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7467319965362549,0.7550504803657532,0.7843137383460999,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7550504803657532},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7702020406723022},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.7222222089767456,0.7550504803657532,0.7401960492134094,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.7550504803657532},{"x":0.720588207244873,"y":0.7550504803657532},{"x":0.720588207244873,"y":0.7702020406723022},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.6977124214172363,0.7550504803657532,0.720588207244873,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7702020406723022},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6895424723625183,0.7550504803657532,0.6928104758262634,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7702020406723022},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عج","boundary":[0.6748365759849548,0.7550504803657532,0.6846405267715454,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7702020406723022},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6683006286621094,0.7550504803657532,0.6715686321258545,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7550504803657532},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7702020406723022},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7702020406723022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفسنجان","boundary":[0.6127451062202454,0.7550504803657532,0.6617646813392639,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.7777777910232544},{"x":0.813725471496582,"y":0.7777777910232544},{"x":0.813725471496582,"y":0.7929292917251587},{"x":0.7892156839370728,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7892156839370728,0.7777777910232544,0.813725471496582,0.7929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7929292917251587},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7647058963775635,0.7777777910232544,0.7843137383460999,0.7929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7565359473228455,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.758169949054718,0.7765151262283325,0.7614378929138184,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7401960492134094,0.7765151262283325,0.7516340017318726,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7271241545677185,0.7765151262283325,0.7320261597633362,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.7752525210380554},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7904040217399597},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6911764740943909,0.7752525210380554,0.7189542651176453,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7979797720909119},{"x":0.813725471496582,"y":0.7979797720909119},{"x":0.813725471496582,"y":0.810606062412262},{"x":0.7908496856689453,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7908496856689453,0.7979797720909119,0.813725471496582,0.810606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7843137383460999,"y":0.810606062412262},{"x":0.7810457348823547,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7810457348823547,0.7979797720909119,0.7843137383460999,0.810606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.7967171669006348},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7745097875595093,"y":0.8118686676025391},{"x":0.6421568393707275,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۱۴-۶۹۰۸-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.6421568393707275,0.7967171669006348,0.7745097875595093,0.8118686676025391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.8207070827484131},{"x":0.813725471496582,"y":0.8207070827484131},{"x":0.813725471496582,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7859477400779724,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7859477400779724,0.8207070827484131,0.813725471496582,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.8207070827484131},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8207070827484131},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7810457348823547,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7810457348823547,0.8207070827484131,0.7843137383460999,0.8333333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.7335858345031738},{"x":0.813725471496582,"y":0.7335858345031738},{"x":0.813725471496582,"y":0.8333333134651184},{"x":0.4869281053543091,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4819281053543091,0.7265858345031738,0.818725471496582,0.8403333134651184],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/GCfYuHYeuVEBiCni-sec.webp","jpeg":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/eqbLPAOSbdgTtVKR.jpg","blurred":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/qfpgbPHgMxcOhtNi.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0002935302725025252,0.00019841087948192248,0.9987396406893637,0.9989612922439672]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5261437892913818,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5261437892913818,"y":0.1805555522441864},{"x":0.47549018263816833,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.47549018263816833,0.1654040366411209,0.5261437892913818,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.16414141654968262},{"x":0.4689542353153229,"y":0.1654040366411209},{"x":0.4689542353153229,"y":0.1792929321527481},{"x":0.42810457944869995,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.42810457944869995,0.16414141654968262,0.4689542353153229,0.1792929321527481]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5261437892913818,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5261437892913818,"y":0.1805555522441864},{"x":0.42810457944869995,"y":0.1792929321527481}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42310457944869995,0.1571414165496826,0.5311437892913818,0.1875555522441864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7679738402366638,"y":0.21212121844291687},{"x":0.766339898109436,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7058823704719543,0.21085858345031738,0.766339898109436,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7026143670082092,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7009803652763367,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6993464231491089,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7009803652763367,0.21085858345031738,0.7009803652763367,0.22601009905338287]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7679738402366638,"y":0.21212121844291687},{"x":0.766339898109436,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6993464231491089,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6959803652763367,0.20385858345031738,0.771339898109436,0.23553535413742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.25},{"x":0.7140522599220276,"y":0.25},{"x":0.7140522599220276,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6846405267715454,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6846405267715454,0.25,0.7140522599220276,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.25},{"x":0.6781045794487,"y":0.25},{"x":0.6781045794487,"y":0.26767677068710327},{"x":0.656862735748291,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.656862735748291,0.25,0.6781045794487,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.25},{"x":0.6503267884254456,"y":0.25},{"x":0.6503267884254456,"y":0.26767677068710327},{"x":0.6045751571655273,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6045751571655273,0.25,0.6503267884254456,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.25},{"x":0.5964052081108093,"y":0.25},{"x":0.5964052081108093,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5686274766921997,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5686274766921997,0.25,0.5964052081108093,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.25},{"x":0.5669934749603271,"y":0.25},{"x":0.5669934749603271,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5245097875595093,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5245097875595093,0.25,0.5669934749603271,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.25},{"x":0.5212418437004089,"y":0.25},{"x":0.5212418437004089,"y":0.26767677068710327},{"x":0.48856207728385925,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.48856207728385925,0.25,0.5212418437004089,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.25},{"x":0.47875815629959106,"y":0.25},{"x":0.47875815629959106,"y":0.26767677068710327},{"x":0.47385621070861816,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.47385621070861816,0.25,0.47875815629959106,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.25},{"x":0.4722222089767456,"y":0.25},{"x":0.4722222089767456,"y":0.26767677068710327},{"x":0.4297385513782501,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.4297385513782501,0.25,0.4722222089767456,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.25},{"x":0.42320260405540466,"y":0.25},{"x":0.42320260405540466,"y":0.26767677068710327},{"x":0.39052286744117737,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.39052286744117737,0.25,0.42320260405540466,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.25},{"x":0.38562092185020447,"y":0.25},{"x":0.38562092185020447,"y":0.26767677068710327},{"x":0.36274510622024536,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.36274510622024536,0.25,0.38562092185020447,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.25},{"x":0.3562091588973999,"y":0.25},{"x":0.3562091588973999,"y":0.26767677068710327},{"x":0.31699347496032715,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.31699347496032715,0.25,0.3562091588973999,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.25},{"x":0.3104575276374817,"y":0.25},{"x":0.3104575276374817,"y":0.26767677068710327},{"x":0.2630718946456909,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدریجی","boundary":[0.2630718946456909,0.25,0.3104575276374817,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.25},{"x":0.258169949054718,"y":0.25},{"x":0.258169949054718,"y":0.26767677068710327},{"x":0.25326797366142273,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.25326797366142273,0.25,0.258169949054718,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.25},{"x":0.2450980395078659,"y":0.25},{"x":0.2450980395078659,"y":0.26767677068710327},{"x":0.23856209218502045,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.23856209218502045,0.25,0.2450980395078659,0.26767677068710327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.25},{"x":0.7140522599220276,"y":0.25},{"x":0.7140522599220276,"y":0.26767677068710327},{"x":0.23856209218502045,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23356209218502044,0.243,0.7190522599220276,0.2746767706871033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.28282827138900757},{"x":0.19281046092510223,"y":0.28282827138900757},{"x":0.19281046092510223,"y":0.2916666567325592},{"x":0.18627451360225677,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹","boundary":[0.18627451360225677,0.28282827138900757,0.19281046092510223,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.28282827138900757},{"x":0.20261438190937042,"y":0.28282827138900757},{"x":0.20261438190937042,"y":0.2916666567325592},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.19607843458652496,0.28282827138900757,0.20261438190937042,0.2916666567325592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.28282827138900757},{"x":0.20261438190937042,"y":0.28282827138900757},{"x":0.20261438190937042,"y":0.2916666567325592},{"x":0.18627451360225677,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.27582827138900756,0.20761438190937043,0.2986666567325592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3055555522441864},{"x":0.20098039507865906,"y":0.3042929172515869},{"x":0.20098039507865906,"y":0.31439393758773804},{"x":0.18627451360225677,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.18627451360225677,0.3055555522441864,0.20098039507865906,0.31439393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3055555522441864},{"x":0.20098039507865906,"y":0.3042929172515869},{"x":0.20098039507865906,"y":0.31439393758773804},{"x":0.18627451360225677,"y":0.31439393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.2985555522441864,0.20598039507865906,0.32139393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.32828283309936523},{"x":0.20261438190937042,"y":0.32828283309936523},{"x":0.20261438190937042,"y":0.33712121844291687},{"x":0.18627451360225677,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.18627451360225677,0.32828283309936523,0.20261438190937042,0.33712121844291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.32828283309936523},{"x":0.20751634240150452,"y":0.32828283309936523},{"x":0.20751634240150452,"y":0.33838382363319397},{"x":0.20588235557079315,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.32828283309936523,0.20751634240150452,0.33838382363319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.32828283309936523},{"x":0.20751634240150452,"y":0.32828283309936523},{"x":0.20751634240150452,"y":0.33838382363319397},{"x":0.18627451360225677,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.32128283309936523,0.21251634240150452,0.345383823633194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7450980544090271,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7450980544090271,"y":0.29671716690063477},{"x":0.7254902124404907,"y":0.29671716690063477}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7254902124404907,0.28156566619873047,0.7450980544090271,0.29671716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7189542651176453,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7189542651176453,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6928104758262634,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6928104758262634,0.28156566619873047,0.7189542651176453,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6911764740943909,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6911764740943909,"y":0.29797980189323425},{"x":0.656862735748291,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.656862735748291,0.28156566619873047,0.6911764740943909,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6519607901573181,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6519607901573181,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6258170008659363,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6258170008659363,0.28156566619873047,0.6519607901573181,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6192810535430908,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6192810535430908,"y":0.29797980189323425},{"x":0.601307213306427,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.601307213306427,0.28156566619873047,0.6192810535430908,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5898692607879639,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5898692607879639,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5424836874008179,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.5424836874008179,0.28156566619873047,0.5898692607879639,0.29797980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3194444477558136},{"x":0.7238562107086182,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7238562107086182,0.3042929172515869,0.7450980544090271,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3042929172515869},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3181818127632141},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6797385811805725,0.3042929172515869,0.7189542651176453,0.3181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.3042929172515869},{"x":0.673202633857727,"y":0.3042929172515869},{"x":0.673202633857727,"y":0.3194444477558136},{"x":0.656862735748291,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.656862735748291,0.3042929172515869,0.673202633857727,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3042929172515869},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3042929172515869},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6078431606292725,0.3042929172515869,0.6454248428344727,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.3042929172515869},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3042929172515869},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5735294222831726,0.3042929172515869,0.6062091588973999,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3042929172515869},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3042929172515869},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5555555820465088,0.3042929172515869,0.5686274766921997,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3042929172515869},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3042929172515869},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3194444477558136},{"x":0.529411792755127,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.529411792755127,0.3042929172515869,0.5506535768508911,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7467319965362549,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7467319965362549,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7238562107086182,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7238562107086182,0.32702019810676575,0.7467319965362549,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.32702019810676575},{"x":0.720588207244873,"y":0.32702019810676575},{"x":0.720588207244873,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6797385811805725,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6797385811805725,0.32702019810676575,0.720588207244873,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6748365759849548,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6748365759849548,"y":0.34343433380126953},{"x":0.656862735748291,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.656862735748291,0.32702019810676575,0.6748365759849548,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6454248428344727,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6454248428344727,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6094771027565002,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6094771027565002,0.32702019810676575,0.6454248428344727,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6062091588973999,"y":0.32702019810676575},{"x":0.6062091588973999,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5751634240150452,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5751634240150452,0.32702019810676575,0.6062091588973999,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5686274766921997,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5686274766921997,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5571895241737366,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5571895241737366,0.32702019810676575,0.5686274766921997,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5522875785827637,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5522875785827637,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5179738402366638,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.5179738402366638,0.32702019810676575,0.5522875785827637,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5130718946456909,"y":0.32702019810676575},{"x":0.5130718946456909,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5098039507865906,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5098039507865906,0.32702019810676575,0.5130718946456909,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3648989796638489},{"x":0.7238562107086182,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7238562107086182,0.3497474789619446,0.7450980544090271,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6797385811805725,0.3497474789619446,0.7189542651176453,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6552287340164185,0.3497474789619446,0.6748365759849548,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3648989796638489},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6094771027565002,0.3497474789619446,0.6454248428344727,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5784313678741455,0.3497474789619446,0.6062091588973999,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5571895241737366,0.3497474789619446,0.5686274766921997,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3648989796638489},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.5277777910232544,0.3497474789619446,0.5506535768508911,0.3648989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7467319965362549,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7467319965362549,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7254902124404907,0.3724747598171234,0.7467319965362549,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3724747598171234},{"x":0.720588207244873,"y":0.3724747598171234},{"x":0.720588207244873,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6797385811805725,0.3724747598171234,0.720588207244873,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3901515007019043},{"x":0.656862735748291,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.656862735748291,0.3724747598171234,0.6764705777168274,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6078431606292725,0.3724747598171234,0.6454248428344727,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5751634240150452,0.3724747598171234,0.6062091588973999,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5571895241737366,0.3724747598171234,0.5686274766921997,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوئد","boundary":[0.5228758454322815,0.3724747598171234,0.5522875785827637,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.39393940567970276},{"x":0.7467319965362549,"y":0.39393940567970276},{"x":0.7467319965362549,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7254902124404907,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.7254902124404907,0.39393940567970276,0.7467319965362549,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.39393940567970276},{"x":0.720588207244873,"y":0.39393940567970276},{"x":0.720588207244873,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6879084706306458,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6879084706306458,0.39393940567970276,0.720588207244873,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.39393940567970276},{"x":0.686274528503418,"y":0.39393940567970276},{"x":0.686274528503418,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6584967374801636,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6584967374801636,0.39393940567970276,0.686274528503418,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6552287340164185,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6552287340164185,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6503267884254456,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6503267884254456,0.39393940567970276,0.6552287340164185,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6454248428344727,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6454248428344727,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6241829991340637,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.6241829991340637,0.39393940567970276,0.6454248428344727,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6111111044883728,"y":0.39393940567970276},{"x":0.6111111044883728,"y":0.41035354137420654},{"x":0.593137264251709,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.593137264251709,0.39393940567970276,0.6111111044883728,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5816993713378906,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5816993713378906,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5571895241737366,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5571895241737366,0.39393940567970276,0.5816993713378906,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5522875785827637,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5522875785827637,"y":0.41035354137420654},{"x":0.508169949054718,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.508169949054718,0.39393940567970276,0.5522875785827637,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5016340017318726,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5016340017318726,"y":0.41035354137420654},{"x":0.48366013169288635,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.48366013169288635,0.39393940567970276,0.5016340017318726,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.39393940567970276},{"x":0.47385621070861816,"y":0.39393940567970276},{"x":0.47385621070861816,"y":0.41035354137420654},{"x":0.43790850043296814,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.43790850043296814,0.39393940567970276,0.47385621070861816,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.39393940567970276},{"x":0.4346405267715454,"y":0.39393940567970276},{"x":0.4346405267715454,"y":0.41035354137420654},{"x":0.4035947620868683,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4035947620868683,0.39393940567970276,0.4346405267715454,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.39393940567970276},{"x":0.3970588147640228,"y":0.39393940567970276},{"x":0.3970588147640228,"y":0.41035354137420654},{"x":0.38562092185020447,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38562092185020447,0.39393940567970276,0.3970588147640228,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.39393940567970276},{"x":0.379084974527359,"y":0.39393940567970276},{"x":0.379084974527359,"y":0.41035354137420654},{"x":0.3529411852359772,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3529411852359772,0.39393940567970276,0.379084974527359,0.41035354137420654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.28156566619873047},{"x":0.7467319965362549,"y":0.280303031206131},{"x":0.7467319965362549,"y":0.41035354137420654},{"x":0.3529411852359772,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34794118523597717,0.27456566619873046,0.7517319965362549,0.41735354137420655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.35101011395454407},{"x":0.20261438190937042,"y":0.35101011395454407},{"x":0.20261438190937042,"y":0.3598484992980957},{"x":0.1846405267715454,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.1846405267715454,0.35101011395454407,0.20261438190937042,0.3598484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.35101011395454407},{"x":0.20261438190937042,"y":0.35101011395454407},{"x":0.20261438190937042,"y":0.3598484992980957},{"x":0.1846405267715454,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.34401011395454406,0.20761438190937043,0.3668484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.3724747598171234},{"x":0.20261438190937042,"y":0.3724747598171234},{"x":0.20261438190937042,"y":0.38257575035095215},{"x":0.1846405267715454,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.1846405267715454,0.3724747598171234,0.20261438190937042,0.38257575035095215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.3724747598171234},{"x":0.20261438190937042,"y":0.3724747598171234},{"x":0.20261438190937042,"y":0.38257575035095215},{"x":0.1846405267715454,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.3654747598171234,0.20761438190937043,0.38957575035095215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.39520201086997986},{"x":0.20261438190937042,"y":0.39520201086997986},{"x":0.20261438190937042,"y":0.4040403962135315},{"x":0.1846405267715454,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.1846405267715454,0.39520201086997986,0.20261438190937042,0.4040403962135315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.39520201086997986},{"x":0.20261438190937042,"y":0.39520201086997986},{"x":0.20261438190937042,"y":0.4040403962135315},{"x":0.1846405267715454,"y":0.4040403962135315}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.38820201086997985,0.20761438190937043,0.4110403962135315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44949495792388916},{"x":0.6176470518112183,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6176470518112183,0.4318181872367859,0.6470588445663452,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6094771027565002,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5866013169288635,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5866013169288635,0.4318181872367859,0.6094771027565002,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5816993713378906,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5359477400779724,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5359477400779724,0.4318181872367859,0.5816993713378906,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5310457348823547,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5245097875595093,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5245097875595093,0.4318181872367859,0.5310457348823547,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5179738402366638,"y":0.44949495792388916},{"x":0.47058823704719543,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرها","boundary":[0.47058823704719543,0.4318181872367859,0.5179738402366638,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.4318181872367859},{"x":0.46405228972435,"y":0.4318181872367859},{"x":0.46405228972435,"y":0.44949495792388916},{"x":0.4493463933467865,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4493463933467865,0.4318181872367859,0.46405228972435,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4444444477558136,"y":0.44949495792388916},{"x":0.4215686321258545,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.4215686321258545,0.4318181872367859,0.4444444477558136,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4117647111415863,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3692810535430908,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.3692810535430908,0.4318181872367859,0.4117647111415863,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.4318181872367859},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4318181872367859},{"x":0.36764705181121826,"y":0.44949495792388916},{"x":0.33496731519699097,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.33496731519699097,0.4318181872367859,0.36764705181121826,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3251633942127228,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3055555522441864,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۷","boundary":[0.3055555522441864,0.4318181872367859,0.3251633942127228,0.44949495792388916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3055555522441864,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3005555522441864,0.4248181872367859,0.6520588445663452,0.45649495792388917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.46338382363319397},{"x":0.20098039507865906,"y":0.46338382363319397},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4734848439693451},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷","boundary":[0.18627451360225677,0.46338382363319397,0.20098039507865906,0.4734848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.46338382363319397},{"x":0.20098039507865906,"y":0.46338382363319397},{"x":0.20098039507865906,"y":0.4734848439693451},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.45638382363319396,0.20598039507865906,0.4804848439693451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4848484992980957},{"x":0.20261438190937042,"y":0.4861111044883728},{"x":0.20261438190937042,"y":0.4974747598171234},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4962121248245239}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۸","boundary":[0.18627451360225677,0.4848484992980957,0.20261438190937042,0.4974747598171234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.4861111044883728},{"x":0.2124183028936386,"y":0.4861111044883728},{"x":0.2124183028936386,"y":0.4974747598171234},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.20588235557079315,0.4861111044883728,0.2124183028936386,0.4974747598171234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4848484992980957},{"x":0.2124183028936386,"y":0.4861111044883728},{"x":0.2124183028936386,"y":0.4974747598171234},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4962121248245239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.4778484992980957,0.21741830289363862,0.5044747598171234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5088383555412292},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5088383555412292},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5189393758773804},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.18627451360225677,0.5088383555412292,0.20261438190937042,0.5189393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5088383555412292},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5088383555412292},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5189393758773804},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.5018383555412292,0.20761438190937043,0.5259393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7467319965362549,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7467319965362549,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7254902124404907,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7254902124404907,0.46212121844291687,0.7467319965362549,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7189542651176453,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7189542651176453,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6797385811805725,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6797385811805725,0.46212121844291687,0.7189542651176453,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6748365759849548,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6748365759849548,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6699346303939819,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6699346303939819,0.46212121844291687,0.6748365759849548,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6633986830711365,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6633986830711365,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6209150552749634,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرها","boundary":[0.6209150552749634,0.46212121844291687,0.6633986830711365,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6160130500793457,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6160130500793457,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6029411554336548,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6029411554336548,0.46338382363319397,0.6160130500793457,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5980392098426819,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5980392098426819,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5702614188194275,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5702614188194275,0.46338382363319397,0.5980392098426819,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5686274766921997,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5686274766921997,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5326797366142273,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5326797366142273,0.46338382363319397,0.5686274766921997,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.46338382363319397},{"x":0.529411792755127,"y":0.46338382363319397},{"x":0.529411792755127,"y":0.47979798913002014},{"x":0.49836599826812744,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.49836599826812744,0.46338382363319397,0.529411792755127,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.46338382363319397},{"x":0.491830050945282,"y":0.46338382363319397},{"x":0.491830050945282,"y":0.47979798913002014},{"x":0.491830050945282,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.491830050945282,0.46338382363319397,0.491830050945282,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.4848484992980957},{"x":0.7287581562995911,"y":0.4835858643054962},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۲","boundary":[0.6911764740943909,0.4848484992980957,0.7287581562995911,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6830065250396729,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6601307392120361,0.4848484992980957,0.6830065250396729,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4848484992980957},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.6160130500793457,0.4848484992980957,0.6535947918891907,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6094771027565002,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6094771027565002,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5964052081108093,0.4861111044883728,0.6094771027565002,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5915032625198364,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5735294222831726,0.4861111044883728,0.5915032625198364,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4848484992980957},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5261437892913818,0.4861111044883728,0.5604575276374817,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5212418437004089,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5012626051902771},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.49673202633857727,0.4861111044883728,0.5212418437004089,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.4861111044883728},{"x":0.4869281053543091,"y":0.4861111044883728},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4852941036224365,0.4861111044883728,0.4869281053543091,0.5012626051902771]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.46338382363319397},{"x":0.7467319965362549,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5},{"x":0.4852941036224365,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4802941036224365,0.45638382363319396,0.7533659982681274,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۱-۲","boundary":[0.6584967374801636,0.5088383555412292,0.7124183177947998,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6209150552749634,0.5088383555412292,0.6503267884254456,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5947712659835815,0.5088383555412292,0.6143791079521179,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5702614188194275,0.5088383555412292,0.5882353186607361,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5088383555412292},{"x":0.563725471496582,"y":0.5088383555412292},{"x":0.563725471496582,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5359477400779724,0.5088383555412292,0.563725471496582,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.5088383555412292},{"x":0.529411792755127,"y":0.5088383555412292},{"x":0.529411792755127,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5245097875595093,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5245097875595093,0.5088383555412292,0.529411792755127,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5239899158477783},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.47875815629959106,0.5088383555412292,0.5179738402366638,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5239899158477783},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.4444444477558136,0.5088383555412292,0.4722222089767456,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5239899158477783},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.41830065846443176,0.5088383555412292,0.4362744987010956,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5239899158477783},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.37254902720451355,0.5088383555412292,0.4084967374801636,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۲","boundary":[0.6895424723625183,0.5290403962135315,0.7287581562995911,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.6584967374801636,0.5303030014038086,0.6830065250396729,0.5467171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.5303030014038086,0.6519607901573181,0.5467171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.6143791079521179,0.5303030014038086,0.6421568393707275,0.5467171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.5702614188194275,0.5303030014038086,0.6078431606292725,0.5467171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5506535768508911,0.5303030014038086,0.5620915293693542,0.5467171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5261437892913818,0.5303030014038086,0.5441176295280457,0.5467171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5467171669006348},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.47875815629959106,0.5303030014038086,0.5179738402366638,0.5467171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5303030014038086},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5303030014038086},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5467171669006348},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5467171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.45098039507865906,0.5303030014038086,0.47549018263816833,0.5467171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5517676472663879},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5517676472663879},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۲","boundary":[0.6895424723625183,0.5517676472663879,0.7287581562995911,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.5517676472663879},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5517676472663879},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6601307392120361,0.5517676472663879,0.6813725233078003,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.6356208920478821,0.5530303120613098,0.6535947918891907,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5530303120613098},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6078431606292725,0.5530303120613098,0.6209150552749634,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5530303120613098},{"x":0.601307213306427,"y":0.5530303120613098},{"x":0.601307213306427,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5751634240150452,0.5530303120613098,0.601307213306427,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5359477400779724,0.5530303120613098,0.5735294222831726,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5530303120613098},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5049019455909729,0.5530303120613098,0.5343137383460999,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.5542929172515869},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5542929172515869},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5707070827484131},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4950980246067047,0.5542929172515869,0.49673202633857727,0.5707070827484131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5707070827484131},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36754902720451355,0.5018383555412292,0.7337581562995911,0.5777070827484131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.5744949579238892},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5744949579238892},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۲","boundary":[0.6895424723625183,0.5744949579238892,0.7287581562995911,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5921717286109924},{"x":0.656862735748291,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.656862735748291,0.5757575631141663,0.6830065250396729,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6454248428344727,0.5757575631141663,0.6503267884254456,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مونتاژ","boundary":[0.6062091588973999,0.5757575631141663,0.6388888955116272,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.5620915293693542,0.5757575631141663,0.5996732115745544,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5424836874008179,0.5757575631141663,0.5555555820465088,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5196078419685364,0.5757575631141663,0.5375816822052002,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5921717286109924},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.47058823704719543,0.5770202279090881,0.5098039507865906,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5770202279090881},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5770202279090881},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5934343338012695},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.44117647409439087,0.5770202279090881,0.4689542353153229,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.5770202279090881},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5770202279090881},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5934343338012695},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.5770202279090881,0.43300652503967285,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7467319965362549,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6123737096786499},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7238562107086182,0.5972222089767456,0.7483659982681274,0.6123737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.5984848737716675},{"x":0.720588207244873,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6123737096786499},{"x":0.686274528503418,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6846405267715454,0.5984848737716675,0.7222222089767456,0.6123737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6846405267715454,"y":0.6123737096786499},{"x":0.656862735748291,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.656862735748291,0.5997474789619446,0.6846405267715454,0.6123737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5997474789619446},{"x":0.648692786693573,"y":0.5997474789619446},{"x":0.648692786693573,"y":0.6136363744735718},{"x":0.648692786693573,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.648692786693573,0.5997474789619446,0.648692786693573,0.6136363744735718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7467319965362549,"y":0.5732323527336121},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6123737096786499},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.42800652503967285,0.5700202279090881,0.7533659982681274,0.6193737096786499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5542929172515869},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5542929172515869},{"x":0.20098039507865906,"y":0.564393937587738},{"x":0.18627451360225677,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.18627451360225677,0.5542929172515869,0.20098039507865906,0.564393937587738]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.5542929172515869},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5542929172515869},{"x":0.20751634240150452,"y":0.564393937587738},{"x":0.20588235557079315,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.5542929172515869,0.20751634240150452,0.564393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5542929172515869},{"x":0.20751634240150452,"y":0.5542929172515869},{"x":0.20751634240150452,"y":0.564393937587738},{"x":0.18627451360225677,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.5472929172515869,0.21251634240150452,0.571393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.5770202279090881},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5770202279090881},{"x":0.20098039507865906,"y":0.5858585834503174},{"x":0.1846405267715454,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.1846405267715454,0.5770202279090881,0.20098039507865906,0.5858585834503174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.5770202279090881},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5770202279090881},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5871211886405945},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"..","boundary":[0.20588235557079315,0.5770202279090881,0.2124183028936386,0.5871211886405945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.5770202279090881},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5770202279090881},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5871211886405945},{"x":0.1846405267715454,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.5700202279090881,0.21741830289363862,0.5941211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.5997474789619446},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5984848737716675},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6085858345031738},{"x":0.1846405267715454,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.1846405267715454,0.5997474789619446,0.20261438190937042,0.6085858345031738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.5997474789619446},{"x":0.20261438190937042,"y":0.5984848737716675},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6085858345031738},{"x":0.1846405267715454,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.5927474789619446,0.20761438190937043,0.6155858345031738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6325757503509521},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6325757503509521},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6797385811805725,0.6325757503509521,0.7091503143310547,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.6325757503509521},{"x":0.673202633857727,"y":0.6325757503509521},{"x":0.673202633857727,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6454248428344727,0.6325757503509521,0.673202633857727,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.6325757503509521},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6325757503509521},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6515151262283325},{"x":0.593137264251709,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.593137264251709,0.6325757503509521,0.6388888955116272,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.6325757503509521},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6325757503509521},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5408496856689453,0.6325757503509521,0.5882353186607361,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.6325757503509521},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6325757503509521},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277777910232544,0.6325757503509521,0.5343137383460999,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.6325757503509521},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6325757503509521},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6515151262283325},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معماران","boundary":[0.47385621070861816,0.6325757503509521,0.5212418437004089,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.6325757503509521},{"x":0.46568626165390015,"y":0.6325757503509521},{"x":0.46568626165390015,"y":0.6515151262283325},{"x":0.406862735748291,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرگذار","boundary":[0.406862735748291,0.6325757503509521,0.46568626165390015,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.6325757503509521},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6325757503509521},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3921568691730499,0.6325757503509521,0.4019607901573181,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.6325757503509521},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6325757503509521},{"x":0.3807189464569092,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.3513071835041046,0.6325757503509521,0.3807189464569092,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.6325757503509521},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6325757503509521},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.3055555522441864,0.6325757503509521,0.3480392098426819,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.6325757503509521},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6325757503509521},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6515151262283325},{"x":0.2696078419685364,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.2696078419685364,0.6325757503509521,0.30392158031463623,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.6325757503509521},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6325757503509521},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6515151262283325},{"x":0.24346405267715454,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۷","boundary":[0.24346405267715454,0.6325757503509521,0.26143792271614075,0.6515151262283325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.6325757503509521},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6325757503509521},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6515151262283325},{"x":0.24346405267715454,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23846405267715454,0.6255757503509521,0.7141503143310547,0.6585151262283325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.6679292917251587},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6679292917251587},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6767676472663879},{"x":0.1846405267715454,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.1846405267715454,0.6679292917251587,0.20098039507865906,0.6767676472663879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.6679292917251587},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6679292917251587},{"x":0.20098039507865906,"y":0.6767676472663879},{"x":0.1846405267715454,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.6609292917251587,0.20598039507865906,0.683767647266388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6906565427780151},{"x":0.1993464082479477,"y":0.6906565427780151},{"x":0.1993464082479477,"y":0.7007575631141663},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.18627451360225677,0.6906565427780151,0.1993464082479477,0.7007575631141663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6906565427780151},{"x":0.1993464082479477,"y":0.6906565427780151},{"x":0.1993464082479477,"y":0.7007575631141663},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.6836565427780151,0.2043464082479477,0.7077575631141663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7133838534355164},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7133838534355164},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7234848737716675},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.18627451360225677,0.7133838534355164,0.20098039507865906,0.7234848737716675]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.7133838534355164},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7133838534355164},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7234848737716675},{"x":0.20588235557079315,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.7133838534355164,0.20751634240150452,0.7234848737716675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7133838534355164},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7133838534355164},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7234848737716675},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.7063838534355164,0.21251634240150452,0.7304848737716675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7271241545677185,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7254902124404907,0.6654040217399597,0.7483659982681274,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6797385811805725,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6797385811805725,0.6654040217399597,0.7189542651176453,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6666666865348816},{"x":0.673202633857727,"y":0.6654040217399597},{"x":0.673202633857727,"y":0.683080792427063},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.6290849447250366,0.6666666865348816,0.673202633857727,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.6868686676025391},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6868686676025391},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7238562107086182,0.6868686676025391,0.7483659982681274,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.6868686676025391},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6868686676025391},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معماران","boundary":[0.6748365759849548,0.6868686676025391,0.7189542651176453,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6868686676025391},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6868686676025391},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرگذار","boundary":[0.6176470518112183,0.6868686676025391,0.6683006286621094,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.6868686676025391},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6868686676025391},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6045751571655273,0.6868686676025391,0.6127451062202454,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5718954205513,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5718954205513,0.6881313323974609,0.5980392098426819,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5326797366142273,0.6881313323974609,0.5686274766921997,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5,0.6881313323974609,0.5310457348823547,0.7058081030845642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7483659982681274,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7483659982681274,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5,"y":0.7070707082748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.49336599826812744,0.6596666865348816,0.7533659982681274,0.7115454382896423],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.7121211886405945},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7108585834503174},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7260100841522217},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۳","boundary":[0.6911764740943909,0.7121211886405945,0.7320261597633362,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7121211886405945},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیتر","boundary":[0.6601307392120361,0.7133838534355164,0.6846405267715454,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.7146464586257935},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهرنس","boundary":[0.6176470518112183,0.7146464586257935,0.6552287340164185,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7335858345031738},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7323232293128967},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7487373948097229},{"x":0.6911764740943909,"y":0.75}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۳","boundary":[0.6895424723625183,0.7335858345031738,0.7303921580314636,0.7487373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6846405267715454,"y":0.75},{"x":0.6601307392120361,"y":0.75}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"والتر","boundary":[0.6584967374801636,0.7335858345031738,0.6846405267715454,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.7348484992980957},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7335858345031738},{"x":0.6535947918891907,"y":0.75},{"x":0.6094771027565002,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"گروپیوس","boundary":[0.6094771027565002,0.7348484992980957,0.6535947918891907,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.7348484992980957},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7348484992980957},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5947712659835815,0.7348484992980957,0.5980392098426819,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.756313145160675},{"x":0.7303921580314636,"y":0.756313145160675},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7702020406723022},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7714646458625793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۳","boundary":[0.6895424723625183,0.756313145160675,0.7303921580314636,0.7702020406723022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میس","boundary":[0.6552287340164185,0.7575757503509521,0.6846405267715454,0.7714646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.7575757503509521},{"x":0.648692786693573,"y":0.7575757503509521},{"x":0.648692786693573,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وندرروهه","boundary":[0.5964052081108093,0.7575757503509521,0.648692786693573,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6895424723625183,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۳","boundary":[0.6895424723625183,0.7777777910232544,0.7303921580314636,0.7941918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لوکوربوزیه","boundary":[0.6241829991340637,0.7790403962135315,0.6846405267715454,0.7941918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7803030014038086},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7967171669006348},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6192810535430908,0.7803030014038086,0.6192810535430908,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7303921580314636,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7303921580314636,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6895424723625183,"y":0.816919207572937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۳","boundary":[0.6895424723625183,0.8005050420761108,0.7303921580314636,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6830065250396729,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6846405267715454,"y":0.816919207572937},{"x":0.6470588445663452,"y":0.816919207572937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریچارد","boundary":[0.6454248428344727,0.8005050420761108,0.6846405267715454,0.816919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6388888955116272,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6405228972434998,"y":0.816919207572937},{"x":0.6160130500793457,"y":0.816919207572937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوک","boundary":[0.6160130500793457,0.8017676472663879,0.6405228972434998,0.816919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8017676472663879},{"x":0.6094771027565002,"y":0.816919207572937},{"x":0.5669934749603271,"y":0.8181818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مینستر","boundary":[0.5669934749603271,0.8017676472663879,0.6094771027565002,0.816919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.8030303120613098},{"x":0.5604575276374817,"y":0.8030303120613098},{"x":0.5604575276374817,"y":0.8181818127632141},{"x":0.5392156839370728,"y":0.8181818127632141}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فولر","boundary":[0.5392156839370728,0.8030303120613098,0.5604575276374817,0.8181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.8030303120613098},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8030303120613098},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8181818127632141},{"x":0.5343137383460999,"y":0.8181818127632141}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5343137383460999,0.8030303120613098,0.5359477400779724,0.8181818127632141]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.7133838534355164},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7095959782600403},{"x":0.733660101890564,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5343137383460999,"y":0.8194444179534912}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5260457348823547,0.7063838534355164,0.738660101890564,0.8226565427780151],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7361111044883728},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7361111044883728},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7449495196342468},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.18627451360225677,0.7361111044883728,0.20098039507865906,0.7449495196342468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.7361111044883728},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7361111044883728},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7449495196342468},{"x":0.20588235557079315,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.7361111044883728,0.20751634240150452,0.7449495196342468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7361111044883728},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7361111044883728},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7449495196342468},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.7291111044883728,0.21251634240150452,0.7519495196342468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7588383555412292},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7575757503509521},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7676767706871033},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.18627451360225677,0.7588383555412292,0.20098039507865906,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.7588383555412292},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7575757503509521},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7676767706871033},{"x":0.18627451360225677,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.7518383555412292,0.20598039507865906,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.7803030014038086},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7803030014038086},{"x":0.20098039507865906,"y":0.7891414165496826},{"x":0.1846405267715454,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.1846405267715454,0.7803030014038086,0.20098039507865906,0.7891414165496826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.7803030014038086},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7803030014038086},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7904040217399597},{"x":0.20588235557079315,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.7803030014038086,0.20751634240150452,0.7904040217399597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.7803030014038086},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7803030014038086},{"x":0.20751634240150452,"y":0.7904040217399597},{"x":0.1846405267715454,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.7733030014038086,0.21251634240150452,0.7974040217399597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.8030303120613098},{"x":0.20098039507865906,"y":0.8030303120613098},{"x":0.20098039507865906,"y":0.8131313323974609},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۹","boundary":[0.1846405267715454,0.8030303120613098,0.20098039507865906,0.8131313323974609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.8030303120613098},{"x":0.20098039507865906,"y":0.8030303120613098},{"x":0.20098039507865906,"y":0.8131313323974609},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.7960303120613098,0.20598039507865906,0.8201313323974609],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/jdfCXPeoOcnixhvo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/QsdkMPNXOtWUGWPq.jpg","blurred":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/NWcmcKipVohQWkdA.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003656179267986148,0.00020000509676909204,0.9986915823018628,0.9989405672875318]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.1654040366411209},{"x":0.2450980395078659,"y":0.1654040366411209},{"x":0.2450980395078659,"y":0.17424242198467255},{"x":0.232026144862175,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.232026144862175,0.1654040366411209,0.2450980395078659,0.17424242198467255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.1654040366411209},{"x":0.2450980395078659,"y":0.1654040366411209},{"x":0.2450980395078659,"y":0.17424242198467255},{"x":0.232026144862175,"y":0.17424242198467255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.1584040366411209,0.2500980395078659,0.18124242198467255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.18813131749629974},{"x":0.24836601316928864,"y":0.18939393758773804},{"x":0.24673202633857727,"y":0.19823232293128967},{"x":0.232026144862175,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۸۲","boundary":[0.23366013169288635,0.18813131749629974,0.24673202633857727,0.19823232293128967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.18939393758773804},{"x":0.2679738700389862,"y":0.19065657258033752},{"x":0.26633986830711365,"y":0.19949494302272797},{"x":0.2549019753932953,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.25653594732284546,0.18939393758773804,0.26633986830711365,0.19949494302272797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.18813131749629974},{"x":0.2679738700389862,"y":0.19065657258033752},{"x":0.26633986830711365,"y":0.19949494302272797},{"x":0.232026144862175,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.18113131749629974,0.27133986830711365,0.20649494302272797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.2095959633588791},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2095959633588791},{"x":0.24836601316928864,"y":0.21969696879386902},{"x":0.232026144862175,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.232026144862175,0.2095959633588791,0.24836601316928864,0.21969696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.2095959633588791},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2095959633588791},{"x":0.24836601316928864,"y":0.21969696879386902},{"x":0.232026144862175,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.20259596335887908,0.25336601316928864,0.22669696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7761437892913818,"y":0.16287878155708313},{"x":0.7777777910232544,"y":0.1792929321527481},{"x":0.7369281053543091,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۳","boundary":[0.7369281053543091,0.16414141654968262,0.7777777910232544,0.1792929321527481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7303921580314636,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7320261597633362,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7140522599220276,"y":0.1818181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژان","boundary":[0.7124183177947998,0.1654040366411209,0.7320261597633362,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7058823704719543,"y":0.18308080732822418},{"x":0.6781045794487,"y":0.18434342741966248}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرووه","boundary":[0.6764705777168274,0.1666666716337204,0.7058823704719543,0.18308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7761437892913818,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7761437892913818,"y":0.20075757801532745},{"x":0.7352941036224365,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-۲-۳","boundary":[0.7352941036224365,0.18560606241226196,0.7761437892913818,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7303921580314636,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7303921580314636,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6846405267715454,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماران","boundary":[0.6846405267715454,0.18686868250370026,0.7303921580314636,0.20075757801532745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.18686868250370026},{"x":0.6764705777168274,"y":0.18686868250370026},{"x":0.6764705777168274,"y":0.20202019810676575},{"x":0.648692786693573,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبش","boundary":[0.648692786693573,0.18686868250370026,0.6764705777168274,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6372548937797546,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6372548937797546,"y":0.20202019810676575},{"x":0.6209150552749634,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6209150552749634,0.18813131749629974,0.6372548937797546,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6078431606292725,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6078431606292725,"y":0.20202019810676575},{"x":0.5898692607879639,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5898692607879639,0.18813131749629974,0.6078431606292725,0.20202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7761437892913818,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7761437892913818,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7369281053543091,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸-۲-۳","boundary":[0.7352941036224365,0.2083333283662796,0.7761437892913818,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7303921580314636,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7303921580314636,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7009803652763367,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موشه","boundary":[0.6993464231491089,0.2095959633588791,0.7303921580314636,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6928104758262634,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6944444179534912,"y":0.22474747896194458},{"x":0.656862735748291,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سفدی","boundary":[0.656862735748291,0.21085858345031738,0.6944444179534912,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7761437892913818,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7761437892913818,"y":0.24621212482452393},{"x":0.7369281053543091,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹-۲-۳","boundary":[0.7369281053543091,0.23106060922145844,0.7761437892913818,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7303921580314636,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7303921580314636,"y":0.24747474491596222},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لویی","boundary":[0.7058823704719543,0.23232322931289673,0.7303921580314636,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6993464231491089,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6781045794487,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کان","boundary":[0.6764705777168274,0.23232322931289673,0.6993464231491089,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.23232322931289673},{"x":0.673202633857727,"y":0.23232322931289673},{"x":0.673202633857727,"y":0.2487373799085617},{"x":0.673202633857727,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6715686321258545,0.23232322931289673,0.673202633857727,0.2487373799085617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7761437892913818,"y":0.16161616146564484},{"x":0.779411792755127,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5915032625198364,"y":0.2512626349925995}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5832353186607361,0.1596666716337204,0.784411792755127,0.25321212482452393],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7761437892913818,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7761437892913818,"y":0.26767677068710327},{"x":0.7287581562995911,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲-۳","boundary":[0.7287581562995911,0.2537878751754761,0.7761437892913818,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.2537878751754761},{"x":0.720588207244873,"y":0.2525252401828766},{"x":0.720588207244873,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6993464231491089,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنزو","boundary":[0.6993464231491089,0.2537878751754761,0.720588207244873,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6928104758262634,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6928104758262634,"y":0.26893940567970276},{"x":0.6699346303939819,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیانو","boundary":[0.6683006286621094,0.25505051016807556,0.6928104758262634,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7941176295280457,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7941176295280457,"y":0.2904040515422821},{"x":0.7712418437004089,"y":0.2904040515422821}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7712418437004089,0.2752525210380554,0.7941176295280457,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.2765151560306549},{"x":0.766339898109436,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7679738402366638,"y":0.2904040515422821},{"x":0.7352941036224365,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7352941036224365,0.2765151560306549,0.7679738402366638,0.2904040515422821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7303921580314636,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7320261597633362,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7042483687400818,0.2777777910232544,0.7320261597633362,0.2916666567325592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7924836874008179,"y":0.2512626349925995},{"x":0.7941176295280457,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6699346303939819,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6633006286621094,0.24805051016807556,0.7991176295280457,0.2961414165496826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.23232322931289673},{"x":0.25,"y":0.23232322931289673},{"x":0.25,"y":0.24242424964904785},{"x":0.232026144862175,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۴","boundary":[0.232026144862175,0.23232322931289673,0.25,0.24242424964904785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.23232322931289673},{"x":0.25,"y":0.23232322931289673},{"x":0.25,"y":0.24242424964904785},{"x":0.232026144862175,"y":0.24242424964904785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.22532322931289672,0.255,0.24942424964904786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.25505051016807556},{"x":0.24836601316928864,"y":0.25505051016807556},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2638888955116272},{"x":0.232026144862175,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.232026144862175,0.25505051016807556,0.24836601316928864,0.2638888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.25505051016807556},{"x":0.24836601316928864,"y":0.25505051016807556},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2638888955116272},{"x":0.232026144862175,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.24805051016807556,0.25336601316928864,0.2708888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.2790403962135315},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2790403962135315},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28787878155708313},{"x":0.232026144862175,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۸","boundary":[0.232026144862175,0.2790403962135315,0.24836601316928864,0.28787878155708313]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.2790403962135315},{"x":0.26633986830711365,"y":0.2790403962135315},{"x":0.26633986830711365,"y":0.28787878155708313},{"x":0.25653594732284546,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.25653594732284546,0.2790403962135315,0.26633986830711365,0.28787878155708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.2790403962135315},{"x":0.26633986830711365,"y":0.2790403962135315},{"x":0.26633986830711365,"y":0.28787878155708313},{"x":0.232026144862175,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.2720403962135315,0.27133986830711365,0.29487878155708314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.31439393758773804},{"x":0.665032684803009,"y":0.31439393758773804},{"x":0.665032684803009,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6339869499206543,0.31439393758773804,0.665032684803009,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6290849447250366,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.5882353186607361,0.31439393758773804,0.6290849447250366,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5816993713378906,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزیت","boundary":[0.5473856329917908,0.31439393758773804,0.5816993713378906,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5457516312599182,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5196078419685364,0.31439393758773804,0.5457516312599182,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5130718946456909,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3308080732822418},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.48366013169288635,0.31439393758773804,0.5130718946456909,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.31439393758773804},{"x":0.4820261299610138,"y":0.31439393758773804},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3308080732822418},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.4395424723625183,0.31439393758773804,0.4820261299610138,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.31439393758773804},{"x":0.43790850043296814,"y":0.31439393758773804},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3308080732822418},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4019607901573181,0.31439393758773804,0.43790850043296814,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.31439393758773804},{"x":0.3937908411026001,"y":0.31439393758773804},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3308080732822418},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۱","boundary":[0.3807189464569092,0.31439393758773804,0.3937908411026001,0.3308080732822418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.31439393758773804},{"x":0.665032684803009,"y":0.31439393758773804},{"x":0.665032684803009,"y":0.3308080732822418},{"x":0.3807189464569092,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3757189464569092,0.30739393758773803,0.670032684803009,0.3378080732822418],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3472222089767456},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3472222089767456},{"x":0.24836601316928864,"y":0.35606059432029724},{"x":0.232026144862175,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.232026144862175,0.3472222089767456,0.24836601316928864,0.35606059432029724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3472222089767456},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3472222089767456},{"x":0.24836601316928864,"y":0.35606059432029724},{"x":0.232026144862175,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.3402222089767456,0.25336601316928864,0.36306059432029725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.36994948983192444},{"x":0.258169949054718,"y":0.36994948983192444},{"x":0.258169949054718,"y":0.38005051016807556},{"x":0.23366013169288635,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.23366013169288635,0.36994948983192444,0.258169949054718,0.38005051016807556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.36994948983192444},{"x":0.258169949054718,"y":0.36994948983192444},{"x":0.258169949054718,"y":0.38005051016807556},{"x":0.23366013169288635,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.36294948983192443,0.263169949054718,0.38705051016807557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3914141356945038},{"x":0.258169949054718,"y":0.3914141356945038},{"x":0.258169949054718,"y":0.4015151560306549},{"x":0.232026144862175,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۱","boundary":[0.232026144862175,0.3914141356945038,0.258169949054718,0.4015151560306549]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.3914141356945038},{"x":0.258169949054718,"y":0.3914141356945038},{"x":0.258169949054718,"y":0.4015151560306549},{"x":0.232026144862175,"y":0.4027777910232544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.3844141356945038,0.263169949054718,0.4085151560306549],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.4141414165496826},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4141414165496826},{"x":0.25653594732284546,"y":0.42424243688583374},{"x":0.23366013169288635,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.23366013169288635,0.4141414165496826,0.25653594732284546,0.42424243688583374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.4141414165496826},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4141414165496826},{"x":0.25653594732284546,"y":0.42424243688583374},{"x":0.23366013169288635,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.4071414165496826,0.26153594732284546,0.43124243688583375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.43686869740486145},{"x":0.258169949054718,"y":0.43686869740486145},{"x":0.258169949054718,"y":0.4469696879386902},{"x":0.23366013169288635,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۷","boundary":[0.23366013169288635,0.43686869740486145,0.258169949054718,0.4469696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.43686869740486145},{"x":0.258169949054718,"y":0.43686869740486145},{"x":0.258169949054718,"y":0.4469696879386902},{"x":0.23366013169288635,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.42986869740486144,0.263169949054718,0.4539696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.4595959484577179},{"x":0.258169949054718,"y":0.4595959484577179},{"x":0.258169949054718,"y":0.46843433380126953},{"x":0.23366013169288635,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.23366013169288635,0.4595959484577179,0.258169949054718,0.46843433380126953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.4595959484577179},{"x":0.258169949054718,"y":0.4595959484577179},{"x":0.258169949054718,"y":0.46843433380126953},{"x":0.23366013169288635,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.4525959484577179,0.263169949054718,0.47543433380126954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.48106059432029724},{"x":0.25653594732284546,"y":0.48106059432029724},{"x":0.25653594732284546,"y":0.49116161465644836},{"x":0.23366013169288635,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۹","boundary":[0.23366013169288635,0.48106059432029724,0.25653594732284546,0.49116161465644836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.48106059432029724},{"x":0.25653594732284546,"y":0.48106059432029724},{"x":0.25653594732284546,"y":0.49116161465644836},{"x":0.23366013169288635,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.47406059432029723,0.26153594732284546,0.49816161465644837],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.502525269985199},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5037878751754761},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5151515007019043},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.23366013169288635,0.502525269985199,0.2549019753932953,0.5151515007019043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.502525269985199},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5037878751754761},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5151515007019043},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.49552526998519897,0.2599019753932953,0.5221515007019043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5277777910232544},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5277777910232544},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5366161465644836},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.23366013169288635,0.5277777910232544,0.25653594732284546,0.5366161465644836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5277777910232544},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5277777910232544},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5366161465644836},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.5207777910232544,0.26153594732284546,0.5436161465644836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.344696968793869},{"x":0.7941176295280457,"y":0.344696968793869},{"x":0.7941176295280457,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7728758454322815,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7728758454322815,0.344696968793869,0.7941176295280457,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.344696968793869},{"x":0.7647058963775635,"y":0.344696968793869},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7385621070861816,0.344696968793869,0.7647058963775635,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.344696968793869},{"x":0.7369281053543091,"y":0.344696968793869},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6993464231491089,0.344696968793869,0.7369281053543091,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.344696968793869},{"x":0.6977124214172363,"y":0.344696968793869},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6666666865348816,0.344696968793869,0.6977124214172363,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6552287340164185,0.3459596037864685,0.6601307392120361,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6503267884254456,"y":0.344696968793869},{"x":0.6503267884254456,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6160130500793457,0.3459596037864685,0.6503267884254456,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5800653696060181,0.3459596037864685,0.6143791079521179,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5751634240150452,0.3472222089767456,0.5751634240150452,0.3623737394809723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7941176295280457,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7941176295280457,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7712418437004089,0.36742424964904785,0.7941176295280457,0.3851010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7385621070861816,0.36742424964904785,0.7647058963775635,0.3851010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7369281053543091,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6993464231491089,0.36742424964904785,0.7369281053543091,0.3851010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6977124214172363,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6666666865348816,0.36742424964904785,0.6977124214172363,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6601307392120361,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3863636255264282},{"x":0.656862735748291,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.656862735748291,0.36868685483932495,0.6601307392120361,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6503267884254456,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6503267884254456,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6225489974021912,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6225489974021912,0.36868685483932495,0.6503267884254456,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6176470518112183,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6127451062202454,0.36868685483932495,0.6176470518112183,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7941176295280457,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7941176295280457,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7712418437004089,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7712418437004089,0.3901515007019043,0.7941176295280457,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40656566619873047},{"x":0.7385621070861816,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7385621070861816,0.3901515007019043,0.7647058963775635,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7369281053543091,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6993464231491089,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6993464231491089,0.3901515007019043,0.7369281053543091,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6977124214172363,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6666666865348816,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6666666865348816,0.3901515007019043,0.6977124214172363,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6601307392120361,"y":0.40656566619873047},{"x":0.656862735748291,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.656862735748291,0.3914141356945038,0.6601307392120361,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6503267884254456,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6503267884254456,"y":0.40656566619873047},{"x":0.6111111044883728,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6111111044883728,0.3914141356945038,0.6503267884254456,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7941176295280457,"y":0.41161617636680603},{"x":0.7941176295280457,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4292929172515869}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7712418437004089,0.41161617636680603,0.7941176295280457,0.4292929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7385621070861816,0.41287878155708313,0.7647058963775635,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7369281053543091,"y":0.41287878155708313},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6993464231491089,0.41287878155708313,0.7369281053543091,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6977124214172363,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6666666865348816,0.41287878155708313,0.6977124214172363,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6601307392120361,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4305555522441864},{"x":0.656862735748291,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.656862735748291,0.41287878155708313,0.6601307392120361,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6503267884254456,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6241829991340637,0.41287878155708313,0.6503267884254456,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6192810535430908,"y":0.41287878155708313},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4305555522441864},{"x":0.584967315196991,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.584967315196991,0.41287878155708313,0.6192810535430908,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5784313678741455,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5506535768508911,0.41287878155708313,0.5784313678741455,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5457516312599182,"y":0.41287878155708313},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4305555522441864},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5457516312599182,0.41287878155708313,0.5457516312599182,0.4305555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7941176295280457,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7941176295280457,"y":0.44949495792388916},{"x":0.7712418437004089,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7712418437004089,0.4343434274196625,0.7941176295280457,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.4343434274196625},{"x":0.766339898109436,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7679738402366638,"y":0.44949495792388916},{"x":0.7467319965362549,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7467319965362549,0.4343434274196625,0.7679738402366638,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7385621070861816,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7009803652763367,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.7009803652763367,0.43560606241226196,0.7385621070861816,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6993464231491089,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6993464231491089,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6715686321258545,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6715686321258545,0.43560606241226196,0.6993464231491089,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6601307392120361,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6617646813392639,"y":0.45202019810676575},{"x":0.656862735748291,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6552287340164185,0.43686869740486145,0.6617646813392639,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6503267884254456,"y":0.43560606241226196},{"x":0.6503267884254456,"y":0.45202019810676575},{"x":0.6192810535430908,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6192810535430908,0.43686869740486145,0.6503267884254456,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6127451062202454,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6127451062202454,"y":0.45202019810676575},{"x":0.584967315196991,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.584967315196991,0.43686869740486145,0.6127451062202454,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5800653696060181,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5800653696060181,"y":0.45202019810676575},{"x":0.5784313678741455,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5784313678741455,0.43686869740486145,0.5800653696060181,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4722222089767456},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۴","boundary":[0.7385621070861816,0.4570707082748413,0.7761437892913818,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7271241545677185,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7271241545677185,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6993464231491089,0.4570707082748413,0.7271241545677185,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6977124214172363,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6781045794487,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6781045794487,0.4583333432674408,0.6977124214172363,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6323529481887817,0.4583333432674408,0.6666666865348816,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5735294222831726,0.4583333432674408,0.6258170008659363,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5620915293693542,0.4583333432674408,0.5669934749603271,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.5310457348823547,0.4583333432674408,0.5620915293693542,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4583333432674408},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5098039507865906,0.4583333432674408,0.5277777910232544,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4583333432674408},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4583333432674408},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4734848439693451},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.47058823704719543,0.4583333432674408,0.49836599826812744,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.4583333432674408},{"x":0.4673202633857727,"y":0.4583333432674408},{"x":0.4673202633857727,"y":0.4734848439693451},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.44281044602394104,0.4583333432674408,0.4673202633857727,0.4734848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.4583333432674408},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4583333432674408},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4734848439693451},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4362744987010956,0.4583333432674408,0.44117647409439087,0.4734848439693451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.3459596037864685},{"x":0.7941176295280457,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7957516312599182,"y":0.4722222089767456},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4312744987010956,0.3389596037864685,0.8007516312599182,0.4792222089767456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.47853535413742065},{"x":0.758169949054718,"y":0.47853535413742065},{"x":0.758169949054718,"y":0.49368685483932495},{"x":0.7042483687400818,"y":0.49494948983192444}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۵-۴","boundary":[0.7026143670082092,0.47853535413742065,0.758169949054718,0.49368685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6960784196853638,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6960784196853638,"y":0.49494948983192444},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4962121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6633986830711365,0.47979798913002014,0.6960784196853638,0.49494948983192444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.47979798913002014},{"x":0.656862735748291,"y":0.47979798913002014},{"x":0.656862735748291,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4962121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6225489974021912,0.47979798913002014,0.656862735748291,0.4962121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6160130500793457,"y":0.48106059432029724},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5751634240150452,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5751634240150452,0.48106059432029724,0.6176470518112183,0.4962121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.502525269985199},{"x":0.758169949054718,"y":0.5012626051902771},{"x":0.758169949054718,"y":0.5176767706871033},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۵-۴","boundary":[0.7009803652763367,0.502525269985199,0.758169949054718,0.5176767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.502525269985199},{"x":0.6960784196853638,"y":0.502525269985199},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6633986830711365,0.502525269985199,0.6960784196853638,0.5176767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.502525269985199},{"x":0.656862735748291,"y":0.502525269985199},{"x":0.656862735748291,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6339869499206543,0.502525269985199,0.656862735748291,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.502525269985199},{"x":0.6290849447250366,"y":0.502525269985199},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5189393758773804},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6241829991340637,0.502525269985199,0.6290849447250366,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.502525269985199},{"x":0.6176470518112183,"y":0.502525269985199},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصالح","boundary":[0.5816993713378906,0.502525269985199,0.6176470518112183,0.5176767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.5037878751754761},{"x":0.5751634240150452,"y":0.502525269985199},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5189393758773804},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5189393758773804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.5179738402366638,0.5037878751754761,0.5751634240150452,0.5189393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.5252525210380554},{"x":0.758169949054718,"y":0.5252525210380554},{"x":0.758169949054718,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۵-۴","boundary":[0.7009803652763367,0.5252525210380554,0.758169949054718,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزشی","boundary":[0.6601307392120361,0.5265151262283325,0.6960784196853638,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6388888955116272,0.5265151262283325,0.6535947918891907,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6078431606292725,0.5265151262283325,0.6323529481887817,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.5265151262283325,0.5996732115745544,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بردارد","boundary":[0.5506535768508911,0.5265151262283325,0.5816993713378906,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5441176295280457,0.5265151262283325,0.5473856329917908,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.5467171669006348},{"x":0.758169949054718,"y":0.5467171669006348},{"x":0.758169949054718,"y":0.564393937587738},{"x":0.7026143670082092,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۵-۴","boundary":[0.7026143670082092,0.5467171669006348,0.758169949054718,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6960784196853638,"y":0.564393937587738},{"x":0.665032684803009,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.665032684803009,0.5467171669006348,0.6960784196853638,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6584967374801636,"y":0.564393937587738},{"x":0.6339869499206543,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6339869499206543,0.5467171669006348,0.6584967374801636,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6274510025978088,"y":0.564393937587738},{"x":0.6225489974021912,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6225489974021912,0.5467171669006348,0.6274510025978088,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5467171669006348},{"x":0.6160130500793457,"y":0.564393937587738},{"x":0.5800653696060181,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدارک","boundary":[0.5800653696060181,0.5467171669006348,0.6160130500793457,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5718954205513,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5718954205513,"y":0.564393937587738},{"x":0.5392156839370728,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.5392156839370728,0.5467171669006348,0.5718954205513,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5375816822052002,"y":0.564393937587738},{"x":0.5098039507865906,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلات","boundary":[0.5098039507865906,0.5467171669006348,0.5375816822052002,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5467171669006348},{"x":0.5016340017318726,"y":0.564393937587738},{"x":0.49673202633857727,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49673202633857727,0.5467171669006348,0.5016340017318726,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4901960790157318,"y":0.564393937587738},{"x":0.4689542353153229,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.4689542353153229,0.5467171669006348,0.4901960790157318,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.5467171669006348},{"x":0.46405228972435,"y":0.5467171669006348},{"x":0.46405228972435,"y":0.564393937587738},{"x":0.43790850043296814,"y":0.564393937587738}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.43790850043296814,0.5467171669006348,0.46405228972435,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5467171669006348},{"x":0.4313725531101227,"y":0.564393937587738},{"x":0.4133986830711365,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.4133986830711365,0.5467171669006348,0.4313725531101227,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.5467171669006348},{"x":0.406862735748291,"y":0.5467171669006348},{"x":0.406862735748291,"y":0.564393937587738},{"x":0.38235294818878174,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.38235294818878174,0.5467171669006348,0.406862735748291,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3758170008659363,"y":0.5467171669006348},{"x":0.3758170008659363,"y":0.564393937587738},{"x":0.3415032625198364,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.3415032625198364,0.5467171669006348,0.3758170008659363,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.5467171669006348},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5467171669006348},{"x":0.33496731519699097,"y":0.564393937587738},{"x":0.2826797366142273,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.2826797366142273,0.5467171669006348,0.33496731519699097,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.5467171669006348},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5467171669006348},{"x":0.27614378929138184,"y":0.564393937587738},{"x":0.2647058963775635,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.2647058963775635,0.5467171669006348,0.27614378929138184,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5467171669006348},{"x":0.258169949054718,"y":0.5467171669006348},{"x":0.258169949054718,"y":0.564393937587738},{"x":0.23366013169288635,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۳","boundary":[0.23366013169288635,0.5467171669006348,0.258169949054718,0.564393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5871211886405945},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۴","boundary":[0.7369281053543091,0.5694444179534912,0.7761437892913818,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6944444179534912,0.5694444179534912,0.7254902124404907,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6601307392120361,0.5694444179534912,0.6813725233078003,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5694444179534912},{"x":0.656862735748291,"y":0.5694444179534912},{"x":0.656862735748291,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6209150552749634,0.5694444179534912,0.656862735748291,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6143791079521179,0.5694444179534912,0.6176470518112183,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعمیر","boundary":[0.5702614188194275,0.5694444179534912,0.6029411554336548,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5555555820465088,0.5694444179534912,0.5588235259056091,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.5,0.5694444179534912,0.5424836874008179,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5694444179534912},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5694444179534912},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5871211886405945},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4901960790157318,0.5694444179534912,0.4950980246067047,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.5694444179534912},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5694444179534912},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5871211886405945},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخریب","boundary":[0.4395424723625183,0.5694444179534912,0.47875815629959106,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.5694444179534912},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5694444179534912},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5871211886405945},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42320260405540466,0.5694444179534912,0.4264705777168274,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.5694444179534912},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5694444179534912},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازیافت","boundary":[0.3692810535430908,0.5694444179534912,0.4117647111415863,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.5694444179534912},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5694444179534912},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5871211886405945},{"x":0.3202614486217499,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.3202614486217499,0.5694444179534912,0.3529411852359772,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.5694444179534912},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5694444179534912},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5871211886405945},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2957516312599182,0.5694444179534912,0.3186274468898773,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.5694444179534912},{"x":0.2826797366142273,"y":0.5694444179534912},{"x":0.2826797366142273,"y":0.5871211886405945},{"x":0.232026144862175,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندمدت","boundary":[0.232026144862175,0.5694444179534912,0.2826797366142273,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.5934343338012695},{"x":0.7761437892913818,"y":0.5921717286109924},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.7254902124404907,0.5934343338012695,0.7761437892913818,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.5934343338012695},{"x":0.720588207244873,"y":0.5934343338012695},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6085858345031738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7173202633857727,0.5934343338012695,0.7222222089767456,0.6085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7941176295280457,"y":0.631313145160675},{"x":0.7728758454322815,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.7728758454322815,0.6148989796638489,0.7941176295280457,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7679738402366638,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7679738402366638,"y":0.631313145160675},{"x":0.75,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.75,0.6148989796638489,0.7679738402366638,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7385621070861816,"y":0.631313145160675},{"x":0.7009803652763367,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.7009803652763367,0.6148989796638489,0.7385621070861816,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6993464231491089,"y":0.631313145160675},{"x":0.6683006286621094,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6683006286621094,0.6148989796638489,0.6993464231491089,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6617646813392639,"y":0.631313145160675},{"x":0.656862735748291,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.656862735748291,0.6148989796638489,0.6617646813392639,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6503267884254456,"y":0.631313145160675},{"x":0.6258170008659363,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبک","boundary":[0.6258170008659363,0.6148989796638489,0.6503267884254456,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6192810535430908,"y":0.631313145160675},{"x":0.5915032625198364,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5915032625198364,0.6148989796638489,0.6192810535430908,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5816993713378906,"y":0.631313145160675},{"x":0.529411792755127,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.529411792755127,0.6148989796638489,0.5816993713378906,0.631313145160675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6489899158477783},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6502525210380554}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۴","boundary":[0.7385621070861816,0.6363636255264282,0.7761437892913818,0.6489899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7303921580314636,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6502525210380554},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6928104758262634,0.6388888955116272,0.7320261597633362,0.6502525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6401515007019043},{"x":0.686274528503418,"y":0.6388888955116272},{"x":0.686274528503418,"y":0.6515151262283325},{"x":0.648692786693573,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.6470588445663452,0.6401515007019043,0.686274528503418,0.6515151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6401515007019043},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6401515007019043},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6437908411026001,0.6401515007019043,0.6454248428344727,0.6540403962135315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.4861111044883728},{"x":0.7908496856689453,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7957516312599182,"y":0.6515151262283325},{"x":0.23366013169288635,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22375817120075225,0.4791111044883728,0.8007516312599182,0.6585151262283325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.6590909361839294},{"x":0.758169949054718,"y":0.6590909361839294},{"x":0.758169949054718,"y":0.6767676472663879},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۶-۴","boundary":[0.7042483687400818,0.6590909361839294,0.758169949054718,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6767676472663879},{"x":0.656862735748291,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.656862735748291,0.6590909361839294,0.6928104758262634,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6192810535430908,0.6590909361839294,0.6454248428344727,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6045751571655273,0.6590909361839294,0.6078431606292725,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6590909361839294},{"x":0.593137264251709,"y":0.6590909361839294},{"x":0.593137264251709,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.5506535768508911,0.6590909361839294,0.593137264251709,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.5016340017318726,0.6590909361839294,0.5392156839370728,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6767676472663879},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.44607841968536377,0.6590909361839294,0.4901960790157318,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4346405267715454,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4346405267715454,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.4084967374801636,0.6590909361839294,0.4346405267715454,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3970588147640228,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3970588147640228,"y":0.6767676472663879},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.36764705181121826,0.6590909361839294,0.3970588147640228,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.6590909361839294},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6590909361839294},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6767676472663879},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36437907814979553,0.6590909361839294,0.36764705181121826,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6767676472663879},{"x":0.34477123618125916,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.34477123618125916,0.6590909361839294,0.3529411852359772,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6767676472663879},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.3006536066532135,0.6590909361839294,0.3333333432674408,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6767676472663879},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماژول","boundary":[0.26143792271614075,0.6590909361839294,0.2875817120075226,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.6590909361839294},{"x":0.25326797366142273,"y":0.6590909361839294},{"x":0.25326797366142273,"y":0.6767676472663879},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.23692810535430908,0.6590909361839294,0.25326797366142273,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7598039507865906,"y":0.683080792427063},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6994949579238892},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.733660101890564,0.6818181872367859,0.7598039507865906,0.6994949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.6805555820465088},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7303921580314636,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6944444179534912,0.6805555820465088,0.7303921580314636,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.7045454382896423},{"x":0.758169949054718,"y":0.7032828330993652},{"x":0.758169949054718,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۶-۴","boundary":[0.7026143670082092,0.7045454382896423,0.758169949054718,0.7196969985961914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7209596037864685},{"x":0.656862735748291,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.656862735748291,0.7045454382896423,0.6928104758262634,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6225489974021912,0.7045454382896423,0.6470588445663452,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7209596037864685},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6078431606292725,0.7045454382896423,0.6127451062202454,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.5555555820465088,0.7045454382896423,0.5980392098426819,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.5065359473228455,0.7045454382896423,0.5441176295280457,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.7058081030845642},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7058081030845642},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.4542483687400818,0.7058081030845642,0.49673202633857727,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.7058081030845642},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7058081030845642},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7209596037864685},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7209596037864685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.41830065846443176,0.7058081030845642,0.44281044602394104,0.7209596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.7058081030845642},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7058081030845642},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7222222089767456},{"x":0.379084974527359,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.379084974527359,0.7058081030845642,0.4084967374801636,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.7058081030845642},{"x":0.379084974527359,"y":0.7058081030845642},{"x":0.379084974527359,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3758170008659363,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3758170008659363,0.7058081030845642,0.379084974527359,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.7058081030845642},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7058081030845642},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3562091588973999,0.7058081030845642,0.3660130798816681,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.7058081030845642},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7058081030845642},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.3137255012989044,0.7058081030845642,0.3464052379131317,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.7058081030845642},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7058081030845642},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7222222089767456},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تیر","boundary":[0.2875817120075226,0.7058081030845642,0.30392158031463623,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7222222089767456},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27450981736183167,0.7058081030845642,0.2777777910232544,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7222222089767456},{"x":0.232026144862175,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستون","boundary":[0.232026144862175,0.7058081030845642,0.2647058963775635,0.7222222089767456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7222222089767456},{"x":0.232026144862175,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22702614486217498,0.6520909361839294,0.7648039507865906,0.7292222089767456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.7189542651176453,0.7272727489471436,0.7598039507865906,0.7449495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7091503143310547,0.7272727489471436,0.7124183177947998,0.7449495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بتنی","boundary":[0.6764705777168274,0.7272727489471436,0.7026143670082092,0.7449495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"درجا","boundary":[0.6437908411026001,0.7272727489471436,0.6699346303939819,0.7449495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6372548937797546,0.7272727489471436,0.6421568393707275,0.7449495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.75},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7487373948097229},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷-۴-","boundary":[0.7630718946456909,0.75,0.7941176295280457,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.75},{"x":0.7598039507865906,"y":0.75},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7638888955116272},{"x":0.7287581562995911,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7271241545677185,0.75,0.7598039507865906,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گ","boundary":[0.7189542651176453,0.7512626051902771,0.7238562107086182,0.7651515007019043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6322548937797546,0.7202727489471435,0.7991176295280457,0.7721515007019043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5921717286109924},{"x":0.258169949054718,"y":0.5921717286109924},{"x":0.258169949054718,"y":0.6047979593276978},{"x":0.23366013169288635,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.23366013169288635,0.5921717286109924,0.258169949054718,0.6047979593276978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5921717286109924},{"x":0.258169949054718,"y":0.5921717286109924},{"x":0.258169949054718,"y":0.6047979593276978},{"x":0.23366013169288635,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.5851717286109924,0.263169949054718,0.6117979593276978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.6161616444587708},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6161616444587708},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6262626051902771},{"x":0.23366013169288635,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.23366013169288635,0.6161616444587708,0.25653594732284546,0.6262626051902771]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.6161616444587708},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6161616444587708},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6262626051902771},{"x":0.23366013169288635,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.6091616444587707,0.26153594732284546,0.6332626051902771],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6388888955116272},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6388888955116272},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6489899158477783},{"x":0.232026144862175,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.232026144862175,0.6388888955116272,0.25653594732284546,0.6489899158477783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6388888955116272},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6388888955116272},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6489899158477783},{"x":0.232026144862175,"y":0.6489899158477783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.6318888955116272,0.26153594732284546,0.6559899158477783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6843434572219849},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6843434572219849},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6931818127632141},{"x":0.232026144862175,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.232026144862175,0.6843434572219849,0.25653594732284546,0.6931818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6843434572219849},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6843434572219849},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6931818127632141},{"x":0.232026144862175,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.6773434572219849,0.26153594732284546,0.7001818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7285353541374207},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7285353541374207},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7398989796638489},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.23366013169288635,0.7285353541374207,0.25653594732284546,0.7398989796638489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.7285353541374207},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7285353541374207},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7398989796638489},{"x":0.23366013169288635,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.7215353541374206,0.26153594732284546,0.7468989796638489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7512626051902771},{"x":0.258169949054718,"y":0.75},{"x":0.258169949054718,"y":0.7601010203361511},{"x":0.232026144862175,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۰","boundary":[0.232026144862175,0.7512626051902771,0.258169949054718,0.7601010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7512626051902771},{"x":0.258169949054718,"y":0.75},{"x":0.258169949054718,"y":0.7601010203361511},{"x":0.232026144862175,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.7442626051902771,0.263169949054718,0.7671010203361511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.7878788113594055},{"x":0.656862735748291,"y":0.7878788113594055},{"x":0.656862735748291,"y":0.8042929172515869},{"x":0.6258170008659363,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6258170008659363,0.7878788113594055,0.656862735748291,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.7878788113594055},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7878788113594055},{"x":0.6192810535430908,"y":0.8042929172515869},{"x":0.5866013169288635,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.5866013169288635,0.7878788113594055,0.6192810535430908,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5816993713378906,"y":0.8042929172515869},{"x":0.5457516312599182,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5457516312599182,0.7878788113594055,0.5816993713378906,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5408496856689453,"y":0.8030303120613098},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5130718946456909,0.7878788113594055,0.5408496856689453,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5016340017318726,"y":0.8030303120613098},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49673202633857727,0.7878788113594055,0.5016340017318726,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.7878788113594055},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7878788113594055},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8030303120613098},{"x":0.41830065846443176,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشنهادات","boundary":[0.41830065846443176,0.7878788113594055,0.4901960790157318,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.7878788113594055},{"x":0.41013070940971375,"y":0.7878788113594055},{"x":0.41013070940971375,"y":0.8030303120613098},{"x":0.3888888955116272,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۱","boundary":[0.3888888955116272,0.7878788113594055,0.41013070940971375,0.8030303120613098]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.7878788113594055},{"x":0.656862735748291,"y":0.7878788113594055},{"x":0.656862735748291,"y":0.8042929172515869},{"x":0.3888888955116272,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3838888955116272,0.7808788113594055,0.661862735748291,0.8112929172515869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728758454322815,"y":0.8181818127632141},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8181818127632141},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8320707082748413},{"x":0.7728758454322815,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7728758454322815,0.8181818127632141,0.7941176295280457,0.8320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7679738402366638,"y":0.8181818127632141},{"x":0.7679738402366638,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7352941036224365,0.8194444179534912,0.7679738402366638,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7303921580314636,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7303921580314636,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7042483687400818,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7042483687400818,0.8194444179534912,0.7303921580314636,0.8333333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8181818127632141},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8320707082748413},{"x":0.7042483687400818,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6992483687400818,0.8124444179534912,0.7991176295280457,0.8390707082748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.8207070827484131},{"x":0.258169949054718,"y":0.8194444179534912},{"x":0.258169949054718,"y":0.8295454382896423},{"x":0.232026144862175,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.232026144862175,0.8207070827484131,0.258169949054718,0.8295454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.8207070827484131},{"x":0.258169949054718,"y":0.8194444179534912},{"x":0.258169949054718,"y":0.8295454382896423},{"x":0.232026144862175,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.8137070827484131,0.263169949054718,0.8365454382896423],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/CnTDVETfLyBUcFyy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/JkgyZUhzfPpcnIVn.jpg","blurred":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/mxGeUnixlVkRFQHA.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0002935302725025252,0.00019841087948192248,0.9987396406893637,0.9995814457601971]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.1654040366411209},{"x":0.21078431606292725,"y":0.1654040366411209},{"x":0.21078431606292725,"y":0.17550505697727203},{"x":0.1846405267715454,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.1846405267715454,0.1654040366411209,0.21078431606292725,0.17550505697727203]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.1654040366411209},{"x":0.21078431606292725,"y":0.1654040366411209},{"x":0.21078431606292725,"y":0.17550505697727203},{"x":0.1846405267715454,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.1584040366411209,0.21578431606292725,0.18250505697727204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7483659982681274,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7483659982681274,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7254902124404907,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7254902124404907,0.16414141654968262,0.7483659982681274,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.16414141654968262},{"x":0.720588207244873,"y":0.16414141654968262},{"x":0.720588207244873,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6928104758262634,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.6928104758262634,0.16414141654968262,0.720588207244873,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.16414141654968262},{"x":0.686274528503418,"y":0.16414141654968262},{"x":0.686274528503418,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6813725233078003,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6813725233078003,0.16414141654968262,0.686274528503418,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6764705777168274,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6764705777168274,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6274510025978088,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.6274510025978088,0.16414141654968262,0.6764705777168274,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6209150552749634,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6209150552749634,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5947712659835815,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5947712659835815,0.16414141654968262,0.6209150552749634,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.16414141654968262},{"x":0.593137264251709,"y":0.16414141654968262},{"x":0.593137264251709,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5555555820465088,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5555555820465088,0.16414141654968262,0.593137264251709,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5539215803146362,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5539215803146362,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5228758454322815,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5228758454322815,0.16414141654968262,0.5539215803146362,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.16414141654968262},{"x":0.516339898109436,"y":0.16414141654968262},{"x":0.516339898109436,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5049019455909729,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5049019455909729,0.16414141654968262,0.516339898109436,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5,"y":0.1805555522441864},{"x":0.4722222089767456,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4722222089767456,0.16414141654968262,0.5,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.16414141654968262},{"x":0.4673202633857727,"y":0.16414141654968262},{"x":0.4673202633857727,"y":0.1805555522441864},{"x":0.4673202633857727,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4673202633857727,0.16414141654968262,0.4673202633857727,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7483659982681274,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7483659982681274,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7238562107086182,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7238562107086182,0.18686868250370026,0.7483659982681274,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.18686868250370026},{"x":0.720588207244873,"y":0.18686868250370026},{"x":0.720588207244873,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6830065250396729,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6830065250396729,0.18686868250370026,0.720588207244873,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.18686868250370026},{"x":0.6715686321258545,"y":0.18686868250370026},{"x":0.6715686321258545,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6633986830711365,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6633986830711365,0.18686868250370026,0.6715686321258545,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.18686868250370026},{"x":0.656862735748291,"y":0.18686868250370026},{"x":0.656862735748291,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6519607901573181,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6519607901573181,0.18686868250370026,0.656862735748291,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.18686868250370026},{"x":0.6454248428344727,"y":0.18686868250370026},{"x":0.6454248428344727,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5964052081108093,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.5964052081108093,0.18686868250370026,0.6454248428344727,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5898692607879639,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5898692607879639,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5310457348823547,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادی","boundary":[0.5310457348823547,0.18686868250370026,0.5898692607879639,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5228758454322815,"y":0.18686868250370026},{"x":0.5228758454322815,"y":0.20328283309936523},{"x":0.49346405267715454,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.49346405267715454,0.18686868250370026,0.5228758454322815,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.18686868250370026},{"x":0.4852941036224365,"y":0.18686868250370026},{"x":0.4852941036224365,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4575163424015045,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.4575163424015045,0.18686868250370026,0.4852941036224365,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.18686868250370026},{"x":0.45098039507865906,"y":0.18686868250370026},{"x":0.45098039507865906,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4248366057872772,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.4248366057872772,0.18686868250370026,0.45098039507865906,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.18686868250370026},{"x":0.4166666567325592,"y":0.18686868250370026},{"x":0.4166666567325592,"y":0.20328283309936523},{"x":0.37745097279548645,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.37745097279548645,0.18686868250370026,0.4166666567325592,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.18686868250370026},{"x":0.370915025472641,"y":0.18686868250370026},{"x":0.370915025472641,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3464052379131317,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3464052379131317,0.18686868250370026,0.370915025472641,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.18686868250370026},{"x":0.3382352888584137,"y":0.18686868250370026},{"x":0.3382352888584137,"y":0.20328283309936523},{"x":0.31209149956703186,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رونق","boundary":[0.31209149956703186,0.18686868250370026,0.3382352888584137,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.18686868250370026},{"x":0.30392158031463623,"y":0.18686868250370026},{"x":0.30392158031463623,"y":0.20328283309936523},{"x":0.28594771027565,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.28594771027565,0.18686868250370026,0.30392158031463623,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.18686868250370026},{"x":0.2777777910232544,"y":0.18686868250370026},{"x":0.2777777910232544,"y":0.20328283309936523},{"x":0.23856209218502045,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.23856209218502045,0.18686868250370026,0.2777777910232544,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.18686868250370026},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18686868250370026},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20328283309936523},{"x":0.21078431606292725,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.21078431606292725,0.18686868250370026,0.23529411852359772,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.18686868250370026},{"x":0.19771242141723633,"y":0.18686868250370026},{"x":0.19771242141723633,"y":0.20328283309936523},{"x":0.18627451360225677,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18627451360225677,0.18686868250370026,0.19771242141723633,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7222222089767456,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7222222089767456,0.2095959633588791,0.7483659982681274,0.2234848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7156862616539001,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7156862616539001,"y":0.22474747896194458},{"x":0.7156862616539001,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7140522599220276,0.21085858345031738,0.7156862616539001,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.23106060922145844},{"x":0.75,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2487373799085617},{"x":0.7173202633857727,"y":0.24747474491596222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7189542651176453,0.23106060922145844,0.7483659982681274,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7124183177947998,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7107843160629272,"y":0.24747474491596222},{"x":0.6928104758262634,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آخر","boundary":[0.6944444179534912,0.23106060922145844,0.7107843160629272,0.24747474491596222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.23106060922145844},{"x":0.6928104758262634,"y":0.23106060922145844},{"x":0.6911764740943909,"y":0.24621212482452393},{"x":0.686274528503418,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6879084706306458,0.23106060922145844,0.6911764740943909,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7483659982681274,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7483659982681274,"y":0.26893940567970276},{"x":0.720588207244873,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.720588207244873,0.25505051016807556,0.7483659982681274,0.26893940567970276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.16414141654968262},{"x":0.75,"y":0.16414141654968262},{"x":0.75,"y":0.26893940567970276},{"x":0.18627451360225677,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18127451360225677,0.1571414165496826,0.755,0.27593940567970277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.21085858345031738},{"x":0.21078431606292725,"y":0.2095959633588791},{"x":0.2124183028936386,"y":0.21969696879386902},{"x":0.18627451360225677,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.18627451360225677,0.21085858345031738,0.2124183028936386,0.21969696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21405228972434998,"y":0.2095959633588791},{"x":0.21568627655506134,"y":0.2095959633588791},{"x":0.2173202633857727,"y":0.21969696879386902},{"x":0.21405228972434998,"y":0.21969696879386902}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":".","boundary":[0.21405228972434998,0.2095959633588791,0.2173202633857727,0.21969696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.21085858345031738},{"x":0.21568627655506134,"y":0.2095959633588791},{"x":0.2173202633857727,"y":0.21969696879386902},{"x":0.18627451360225677,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.20385858345031738,0.2223202633857727,0.22669696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.23232322931289673},{"x":0.2124183028936386,"y":0.23232322931289673},{"x":0.21078431606292725,"y":0.24368686974048615},{"x":0.18790850043296814,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.18790850043296814,0.23232322931289673,0.21078431606292725,0.24368686974048615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.23232322931289673},{"x":0.23692810535430908,"y":0.23232322931289673},{"x":0.23692810535430908,"y":0.24368686974048615},{"x":0.21568627655506134,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".....","boundary":[0.21568627655506134,0.23232322931289673,0.23692810535430908,0.24368686974048615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18790850043296814,"y":0.23232322931289673},{"x":0.23692810535430908,"y":0.23232322931289673},{"x":0.23692810535430908,"y":0.24368686974048615},{"x":0.18790850043296814,"y":0.24368686974048615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18290850043296814,0.22532322931289672,0.2419281053543091,0.25068686974048615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.25505051016807556},{"x":0.21078431606292725,"y":0.25505051016807556},{"x":0.21078431606292725,"y":0.2638888955116272},{"x":0.18627451360225677,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.18627451360225677,0.25505051016807556,0.21078431606292725,0.2638888955116272]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21405228972434998,"y":0.25505051016807556},{"x":0.2173202633857727,"y":0.25505051016807556},{"x":0.2173202633857727,"y":0.2638888955116272},{"x":0.21405228972434998,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":".","boundary":[0.21405228972434998,0.25505051016807556,0.2173202633857727,0.2638888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.25505051016807556},{"x":0.2173202633857727,"y":0.25505051016807556},{"x":0.2173202633857727,"y":0.2638888955116272},{"x":0.18627451360225677,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.24805051016807556,0.2223202633857727,0.2708888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7679738402366638,"y":0.280303031206131},{"x":0.766339898109436,"y":0.2941919267177582},{"x":0.720588207244873,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.720588207244873,0.2790403962135315,0.766339898109436,0.2941919267177582]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7679738402366638,"y":0.280303031206131},{"x":0.766339898109436,"y":0.2941919267177582},{"x":0.720588207244873,"y":0.2929292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.715588207244873,0.2720403962135315,0.771339898109436,0.3011919267177582],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.2777777910232544},{"x":0.21078431606292725,"y":0.2777777910232544},{"x":0.21078431606292725,"y":0.2891414165496826},{"x":0.1846405267715454,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.1846405267715454,0.2777777910232544,0.21078431606292725,0.2891414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.2777777910232544},{"x":0.21078431606292725,"y":0.2777777910232544},{"x":0.21078431606292725,"y":0.2891414165496826},{"x":0.1846405267715454,"y":0.2891414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.2707777910232544,0.21578431606292725,0.2961414165496826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7483659982681274,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7467319965362549,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7075163125991821,"y":0.3207070827484131}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7091503143310547,0.3080808222293854,0.7467319965362549,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3194444477558136},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6977124214172363,0.3080808222293854,0.6993464231491089,0.3194444477558136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7483659982681274,"y":0.31313130259513855},{"x":0.7467319965362549,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6927124214172363,0.2998181872367859,0.7517319965362549,0.33149495792388917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3093434274196625},{"x":0.21078431606292725,"y":0.3093434274196625},{"x":0.21078431606292725,"y":0.3181818127632141},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.18627451360225677,0.3093434274196625,0.21078431606292725,0.3181818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.3093434274196625},{"x":0.21078431606292725,"y":0.3093434274196625},{"x":0.21078431606292725,"y":0.3181818127632141},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3181818127632141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.30234342741966247,0.21578431606292725,0.3251818127632141],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/aStwMxATimgGBGzP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/MiKzyUsjPaJjYZos.jpg","blurred":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/NUevdWgyLdLgjakt.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003682878399206922,0.00020000509676909204,0.9986702229968862,0.9989581037717636]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5751634240150452,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5751634240150452,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5245097875595093,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5245097875595093,0.1654040366411209,0.5751634240150452,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5179738402366638,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5179738402366638,"y":0.1805555522441864},{"x":0.4722222089767456,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکلها","boundary":[0.4722222089767456,0.1654040366411209,0.5179738402366638,0.1805555522441864]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5751634240150452,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5751634240150452,"y":0.1805555522441864},{"x":0.4722222089767456,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4672222089767456,0.1584040366411209,0.5801634240150452,0.1875555522441864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.21969696879386902},{"x":0.2450980395078659,"y":0.21843434870243073},{"x":0.24673202633857727,"y":0.22979797422885895},{"x":0.23366013169288635,"y":0.22979797422885895}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰","boundary":[0.23366013169288635,0.21969696879386902,0.24673202633857727,0.22979797422885895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.21969696879386902},{"x":0.2450980395078659,"y":0.21843434870243073},{"x":0.24673202633857727,"y":0.22979797422885895},{"x":0.23366013169288635,"y":0.22979797422885895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.212696968793869,0.2517320263385773,0.23679797422885895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.28787878155708313},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28661617636680603},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2954545319080353},{"x":0.23366013169288635,"y":0.29671716690063477}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.232026144862175,0.28787878155708313,0.24836601316928864,0.2954545319080353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.28787878155708313},{"x":0.24836601316928864,"y":0.28661617636680603},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2954545319080353},{"x":0.23366013169288635,"y":0.29671716690063477}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.2808787815570831,0.25336601316928864,0.3024545319080353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.3320707082748413},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3320707082748413},{"x":0.24836601316928864,"y":0.34217172861099243},{"x":0.23366013169288635,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.23366013169288635,0.3320707082748413,0.24836601316928864,0.34217172861099243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.3320707082748413},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3320707082748413},{"x":0.24836601316928864,"y":0.34217172861099243},{"x":0.23366013169288635,"y":0.34217172861099243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.3250707082748413,0.25336601316928864,0.34917172861099244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.35479798913002014},{"x":0.24673202633857727,"y":0.35479798913002014},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3636363744735718},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶","boundary":[0.23366013169288635,0.35479798913002014,0.24673202633857727,0.3636363744735718]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.35479798913002014},{"x":0.25163400173187256,"y":0.35479798913002014},{"x":0.25163400173187256,"y":0.3636363744735718},{"x":0.25,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":".","boundary":[0.25,0.35479798913002014,0.25163400173187256,0.3636363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.35479798913002014},{"x":0.25163400173187256,"y":0.35353535413742065},{"x":0.25163400173187256,"y":0.3636363744735718},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.34779798913002014,0.25663400173187256,0.3706363744735718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.3775252401828766},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3775252401828766},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3863636255264282},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.23366013169288635,0.3775252401828766,0.24836601316928864,0.3863636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.3775252401828766},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3775252401828766},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3863636255264282},{"x":0.23366013169288635,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.3705252401828766,0.25336601316928864,0.39336362552642823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.39898988604545593},{"x":0.24673202633857727,"y":0.39898988604545593},{"x":0.24673202633857727,"y":0.40909090638160706},{"x":0.23366013169288635,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.23366013169288635,0.39898988604545593,0.24673202633857727,0.40909090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.39898988604545593},{"x":0.24673202633857727,"y":0.39898988604545593},{"x":0.24673202633857727,"y":0.40909090638160706},{"x":0.23366013169288635,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.3919898860454559,0.2517320263385773,0.41609090638160706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.42171716690063477},{"x":0.2450980395078659,"y":0.42171716690063477},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4305555522441864},{"x":0.232026144862175,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.232026144862175,0.42171716690063477,0.2450980395078659,0.4305555522441864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.42171716690063477},{"x":0.2450980395078659,"y":0.42171716690063477},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4305555522441864},{"x":0.232026144862175,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.41471716690063476,0.2500980395078659,0.4375555522441864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4444444477558136},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4444444477558136},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4545454680919647},{"x":0.232026144862175,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.232026144862175,0.4444444477558136,0.24836601316928864,0.4545454680919647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4444444477558136},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4444444477558136},{"x":0.24836601316928864,"y":0.4545454680919647},{"x":0.232026144862175,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.4374444477558136,0.25336601316928864,0.46154546809196473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.46717172861099243},{"x":0.24836601316928864,"y":0.46717172861099243},{"x":0.24836601316928864,"y":0.47601011395454407},{"x":0.232026144862175,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.232026144862175,0.46717172861099243,0.24836601316928864,0.47601011395454407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.46717172861099243},{"x":0.24836601316928864,"y":0.46717172861099243},{"x":0.24836601316928864,"y":0.47601011395454407},{"x":0.232026144862175,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.4601717286109924,0.25336601316928864,0.4830101139545441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4898989796638489},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4898989796638489},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4987373650074005},{"x":0.232026144862175,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.232026144862175,0.4898989796638489,0.24673202633857727,0.4987373650074005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.4898989796638489},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4898989796638489},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4987373650074005},{"x":0.232026144862175,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.48289897966384887,0.2517320263385773,0.5057373650074005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.21843434870243073},{"x":0.8088235259056091,"y":0.21843434870243073},{"x":0.8088235259056091,"y":0.23358586430549622},{"x":0.7810457348823547,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.21843434870243073,0.8088235259056091,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7712418437004089,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7712418437004089,"y":0.23358586430549622},{"x":0.7516340017318726,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7516340017318726,0.21843434870243073,0.7712418437004089,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7483659982681274,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7483659982681274,"y":0.23358586430549622},{"x":0.7173202633857727,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7173202633857727,0.21843434870243073,0.7483659982681274,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7173202633857727,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7173202633857727,"y":0.23358586430549622},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7058823704719543,0.21843434870243073,0.7173202633857727,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6944444179534912,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6944444179534912,"y":0.23358586430549622},{"x":0.6879084706306458,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6879084706306458,0.21843434870243073,0.6944444179534912,0.23358586430549622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6797385811805725,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6584967374801636,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.6584967374801636,0.21843434870243073,0.6797385811805725,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6535947918891907,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6388888955116272,0.21843434870243073,0.6535947918891907,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6258170008659363,"y":0.21843434870243073},{"x":0.6258170008659363,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5816993713378906,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عشایری","boundary":[0.5816993713378906,0.21843434870243073,0.6258170008659363,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5751634240150452,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5751634240150452,"y":0.2348484843969345},{"x":0.563725471496582,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.563725471496582,0.21843434870243073,0.5751634240150452,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5588235259056091,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5326797366142273,0.21843434870243073,0.5588235259056091,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5277777910232544,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5277777910232544,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5277777910232544,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.21969696879386902,0.5277777910232544,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.24116161465644836},{"x":0.8088235259056091,"y":0.24242424964904785},{"x":0.8088235259056091,"y":0.25631314516067505},{"x":0.7810457348823547,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7826797366142273,0.24116161465644836,0.8088235259056091,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7598039507865906,"y":0.24116161465644836},{"x":0.758169949054718,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7369281053543091,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7385621070861816,0.24116161465644836,0.758169949054718,0.25505051016807556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.21843434870243073},{"x":0.8088235259056091,"y":0.21843434870243073},{"x":0.8088235259056091,"y":0.25631314516067505},{"x":0.5277777910232544,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5227777910232544,0.21143434870243072,0.8138235259056091,0.26331314516067506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7189542651176453,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7189542651176453,"y":0.25757575035095215},{"x":0.6928104758262634,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معبد","boundary":[0.6928104758262634,0.24116161465644836,0.7189542651176453,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.24116161465644836},{"x":0.673202633857727,"y":0.24116161465644836},{"x":0.673202633857727,"y":0.25757575035095215},{"x":0.648692786693573,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آپولو","boundary":[0.648692786693573,0.24116161465644836,0.673202633857727,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6290849447250366,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6290849447250366,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5686274766921997,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اپیکیوریس","boundary":[0.5686274766921997,0.24116161465644836,0.6290849447250366,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5490196347236633,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5490196347236633,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5457516312599182,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5457516312599182,0.24116161465644836,0.5490196347236633,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5424836874008179,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5424836874008179,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4950980246067047,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Bassae","boundary":[0.4950980246067047,0.24116161465644836,0.5424836874008179,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.24116161465644836},{"x":0.49346405267715454,"y":0.24116161465644836},{"x":0.49346405267715454,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4901960790157318,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4901960790157318,0.24116161465644836,0.49346405267715454,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.24116161465644836},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24116161465644836},{"x":0.47058823704719543,"y":0.25757575035095215},{"x":0.4493463933467865,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.4493463933467865,0.24116161465644836,0.47058823704719543,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4297385513782501,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4297385513782501,"y":0.25757575035095215},{"x":0.41830065846443176,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41830065846443176,0.24116161465644836,0.4297385513782501,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3986928164958954,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3986928164958954,"y":0.25757575035095215},{"x":0.36764705181121826,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.36764705181121826,0.24116161465644836,0.3986928164958954,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.24116161465644836},{"x":0.34967321157455444,"y":0.24116161465644836},{"x":0.34967321157455444,"y":0.25757575035095215},{"x":0.2924836575984955,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهستانی","boundary":[0.2924836575984955,0.24116161465644836,0.34967321157455444,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.24116161465644836},{"x":0.2728758156299591,"y":0.24116161465644836},{"x":0.2728758156299591,"y":0.25757575035095215},{"x":0.23692810535430908,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلوپونز","boundary":[0.23692810535430908,0.24116161465644836,0.2728758156299591,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7875816822052002,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7875816822052002,"y":0.280303031206131},{"x":0.7826797366142273,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7826797366142273,0.2638888955116272,0.7875816822052002,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.2638888955116272},{"x":0.686274528503418,"y":0.2638888955116272},{"x":0.686274528503418,"y":0.280303031206131},{"x":0.6617646813392639,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"The","boundary":[0.6617646813392639,0.2638888955116272,0.686274528503418,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7777777910232544,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7777777910232544,"y":0.280303031206131},{"x":0.6928104758262634,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Peloponnese","boundary":[0.6928104758262634,0.2638888955116272,0.7777777910232544,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6617646813392639,"y":0.280303031206131},{"x":0.6552287340164185,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6552287340164185,0.2638888955116272,0.6617646813392639,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6470588445663452,"y":0.280303031206131},{"x":0.6356208920478821,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6356208920478821,0.2638888955116272,0.6470588445663452,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6290849447250366,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6290849447250366,"y":0.280303031206131},{"x":0.6111111044883728,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6111111044883728,0.2638888955116272,0.6290849447250366,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.2638888955116272},{"x":0.601307213306427,"y":0.2638888955116272},{"x":0.601307213306427,"y":0.280303031206131},{"x":0.5833333134651184,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5833333134651184,0.2638888955116272,0.601307213306427,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5735294222831726,"y":0.280303031206131},{"x":0.5588235259056091,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5588235259056091,0.2638888955116272,0.5735294222831726,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5457516312599182,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5457516312599182,"y":0.280303031206131},{"x":0.5212418437004089,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۵۰","boundary":[0.5212418437004089,0.2638888955116272,0.5457516312599182,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5147058963775635,"y":0.280303031206131},{"x":0.5065359473228455,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5065359473228455,0.2638888955116272,0.5147058963775635,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5,"y":0.280303031206131},{"x":0.4771241843700409,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰۰","boundary":[0.4771241843700409,0.2638888955116272,0.5,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.2638888955116272},{"x":0.4689542353153229,"y":0.2638888955116272},{"x":0.4689542353153229,"y":0.280303031206131},{"x":0.4542483687400818,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.4542483687400818,0.2638888955116272,0.4689542353153229,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.2638888955116272},{"x":0.44281044602394104,"y":0.2638888955116272},{"x":0.44281044602394104,"y":0.280303031206131},{"x":0.4346405267715454,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4346405267715454,0.2638888955116272,0.44281044602394104,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.2638888955116272},{"x":0.42810457944869995,"y":0.2638888955116272},{"x":0.42810457944869995,"y":0.280303031206131},{"x":0.40032678842544556,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلاد","boundary":[0.40032678842544556,0.2638888955116272,0.42810457944869995,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.2638888955116272},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2638888955116272},{"x":0.3921568691730499,"y":0.280303031206131},{"x":0.3562091588973999,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.3562091588973999,0.2638888955116272,0.3921568691730499,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.2638888955116272},{"x":0.34967321157455444,"y":0.2638888955116272},{"x":0.34967321157455444,"y":0.280303031206131},{"x":0.32679739594459534,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.32679739594459534,0.2638888955116272,0.34967321157455444,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.2638888955116272},{"x":0.3186274468898773,"y":0.2638888955116272},{"x":0.3186274468898773,"y":0.280303031206131},{"x":0.2957516312599182,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2957516312599182,0.2638888955116272,0.3186274468898773,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.2638888955116272},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2638888955116272},{"x":0.29411765933036804,"y":0.280303031206131},{"x":0.28921568393707275,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.28921568393707275,0.2638888955116272,0.29411765933036804,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.2638888955116272},{"x":0.28431373834609985,"y":0.2638888955116272},{"x":0.28431373834609985,"y":0.280303031206131},{"x":0.2728758156299591,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2728758156299591,0.2638888955116272,0.28431373834609985,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.2638888955116272},{"x":0.26633986830711365,"y":0.2638888955116272},{"x":0.26633986830711365,"y":0.280303031206131},{"x":0.24183006584644318,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.24183006584644318,0.2638888955116272,0.26633986830711365,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7859477400779724,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7859477400779724,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7483659982681274,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.7483659982681274,0.28535354137420654,0.7859477400779724,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.28535354137420654},{"x":0.741830050945282,"y":0.28535354137420654},{"x":0.741830050945282,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7238562107086182,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7238562107086182,0.28535354137420654,0.741830050945282,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7124183177947998,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7124183177947998,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6764705777168274,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساخنه","boundary":[0.6764705777168274,0.28535354137420654,0.7124183177947998,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6715686321258545,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6715686321258545,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6421568393707275,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ستون","boundary":[0.6421568393707275,0.28661617636680603,0.6715686321258545,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6372548937797546,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6372548937797546,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6209150552749634,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6209150552749634,0.28661617636680603,0.6372548937797546,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6078431606292725,"y":0.28661617636680603},{"x":0.6078431606292725,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5800653696060181,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنگی","boundary":[0.5800653696060181,0.28661617636680603,0.6078431606292725,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.28661617636680603},{"x":0.5735294222831726,"y":0.28661617636680603},{"x":0.5735294222831726,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5702614188194275,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5702614188194275,0.28661617636680603,0.5735294222831726,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.28661617636680603},{"x":0.563725471496582,"y":0.28661617636680603},{"x":0.563725471496582,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3017676770687103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5179738402366638,0.28661617636680603,0.563725471496582,0.3017676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.28661617636680603},{"x":0.5130718946456909,"y":0.28661617636680603},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3017676770687103},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3017676770687103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.4771241843700409,0.28661617636680603,0.5130718946456909,0.3017676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4722222089767456,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4722222089767456,"y":0.3017676770687103},{"x":0.4673202633857727,"y":0.3017676770687103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4673202633857727,0.28787878155708313,0.4722222089767456,0.3017676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.3093434274196625},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3093434274196625},{"x":0.8088235259056091,"y":0.32575756311416626},{"x":0.7810457348823547,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.3093434274196625,0.8088235259056091,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7712418437004089,"y":0.32575756311416626},{"x":0.741830050945282,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.741830050945282,0.3093434274196625,0.7712418437004089,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7369281053543091,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6977124214172363,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.6977124214172363,0.3093434274196625,0.7369281053543091,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6911764740943909,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6911764740943909,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6633986830711365,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6633986830711365,0.3093434274196625,0.6911764740943909,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6584967374801636,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6241829991340637,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کرکره","boundary":[0.6241829991340637,0.3093434274196625,0.6584967374801636,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6176470518112183,"y":0.32575756311416626},{"x":0.6111111044883728,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6111111044883728,0.3093434274196625,0.6176470518112183,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6045751571655273,"y":0.32575756311416626},{"x":0.5669934749603271,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورقهای","boundary":[0.5669934749603271,0.3093434274196625,0.6045751571655273,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5604575276374817,"y":0.32575756311416626},{"x":0.5196078419685364,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.5196078419685364,0.3093434274196625,0.5604575276374817,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5147058963775635,"y":0.32575756311416626},{"x":0.5016340017318726,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5016340017318726,0.3093434274196625,0.5147058963775635,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4950980246067047,"y":0.32575756311416626},{"x":0.4820261299610138,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4820261299610138,0.3093434274196625,0.4950980246067047,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.3093434274196625},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3093434274196625},{"x":0.47549018263816833,"y":0.32575756311416626},{"x":0.4591503143310547,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۳","boundary":[0.4591503143310547,0.3093434274196625,0.47549018263816833,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4542483687400818,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4542483687400818,"y":0.32575756311416626},{"x":0.42320260405540466,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوامبر","boundary":[0.42320260405540466,0.3093434274196625,0.4542483687400818,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4166666567325592,"y":0.32575756311416626},{"x":0.3937908411026001,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.3937908411026001,0.3093434274196625,0.4166666567325592,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.3093434274196625},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3093434274196625},{"x":0.38562092185020447,"y":0.32575756311416626},{"x":0.35457515716552734,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۸۴۴","boundary":[0.35457515716552734,0.3093434274196625,0.38562092185020447,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.3093434274196625},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3093434274196625},{"x":0.3464052379131317,"y":0.32575756311416626},{"x":0.3137255012989044,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.3137255012989044,0.3093434274196625,0.3464052379131317,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3093434274196625},{"x":0.30718955397605896,"y":0.3093434274196625},{"x":0.30718955397605896,"y":0.32575756311416626},{"x":0.28431373834609985,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.28431373834609985,0.3093434274196625,0.30718955397605896,0.32575756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.3093434274196625},{"x":0.2777777910232544,"y":0.3093434274196625},{"x":0.2777777910232544,"y":0.32575756311416626},{"x":0.23692810535430908,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسپنسر","boundary":[0.23692810535430908,0.3093434274196625,0.2777777910232544,0.32575756311416626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.24116161465644836},{"x":0.8088235259056091,"y":0.24116161465644836},{"x":0.8088235259056091,"y":0.32575756311416626},{"x":0.23692810535430908,"y":0.32575756311416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23192810535430908,0.23416161465644836,0.8138235259056091,0.33275756311416627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7875816822052002,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7875816822052002,"y":0.3472222089767456},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7761437892913818,0.3308080732822418,0.7875816822052002,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3472222089767456},{"x":0.7467319965362549,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7467319965362549,0.3308080732822418,0.7745097875595093,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7369281053543091,"y":0.3472222089767456},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7189542651176453,0.3308080732822418,0.7369281053543091,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6781045794487,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختراع","boundary":[0.6781045794487,0.3308080732822418,0.7124183177947998,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6781045794487,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6781045794487,"y":0.3472222089767456},{"x":0.673202633857727,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.673202633857727,0.3308080732822418,0.6781045794487,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6552287340164185,0.3308080732822418,0.6666666865348816,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.3308080732822418},{"x":0.648692786693573,"y":0.3308080732822418},{"x":0.648692786693573,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگلیس","boundary":[0.6192810535430908,0.3308080732822418,0.648692786693573,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6094771027565002,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6045751571655273,0.3308080732822418,0.6094771027565002,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.5751634240150452,0.3308080732822418,0.5980392098426819,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3308080732822418},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5522875785827637,0.3308080732822418,0.5686274766921997,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.35353535413742065},{"x":0.8088235259056091,"y":0.35353535413742065},{"x":0.8088235259056091,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7810457348823547,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.35353535413742065,0.8088235259056091,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7712418437004089,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7712418437004089,"y":0.36868685483932495},{"x":0.741830050945282,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۴-","boundary":[0.741830050945282,0.35353535413742065,0.7712418437004089,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7369281053543091,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7369281053543091,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7107843160629272,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمای","boundary":[0.7107843160629272,0.35353535413742065,0.7369281053543091,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7042483687400818,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7042483687400818,"y":0.36868685483932495},{"x":0.673202633857727,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیرون","boundary":[0.673202633857727,0.35353535413742065,0.7042483687400818,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6666666865348816,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6666666865348816,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6160130500793457,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6160130500793457,0.35353535413742065,0.6666666865348816,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6094771027565002,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6094771027565002,"y":0.36868685483932495},{"x":0.5588235259056091,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریستال","boundary":[0.5588235259056091,0.35353535413742065,0.6094771027565002,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5539215803146362,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5539215803146362,"y":0.36868685483932495},{"x":0.5196078419685364,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پالاس","boundary":[0.5196078419685364,0.35353535413742065,0.5539215803146362,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5147058963775635,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5147058963775635,"y":0.36868685483932495},{"x":0.5147058963775635,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5147058963775635,0.35353535413742065,0.5147058963775635,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.3762626349925995},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3762626349925995},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7810457348823547,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.3762626349925995,0.8088235259056091,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3914141356945038},{"x":0.741830050945282,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۵-","boundary":[0.741830050945282,0.3762626349925995,0.7712418437004089,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمای","boundary":[0.7107843160629272,0.3762626349925995,0.7385621070861816,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.6699346303939819,0.3762626349925995,0.7042483687400818,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3914141356945038},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6111111044883728,0.3762626349925995,0.6633986830711365,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3762626349925995},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریستال","boundary":[0.5571895241737366,0.3762626349925995,0.6062091588973999,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.3762626349925995},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3762626349925995},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3914141356945038},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پالاس","boundary":[0.5179738402366638,0.3762626349925995,0.5506535768508911,0.3914141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.39772728085517883},{"x":0.8088235259056091,"y":0.39772728085517883},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7810457348823547,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.39772728085517883,0.8088235259056091,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7712418437004089,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4141414165496826},{"x":0.7434640526771545,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۶-","boundary":[0.7434640526771545,0.39772728085517883,0.7712418437004089,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7385621070861816,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4141414165496826},{"x":0.686274528503418,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.686274528503418,0.39772728085517883,0.7385621070861816,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6797385811805725,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6601307392120361,0.39772728085517883,0.6797385811805725,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6519607901573181,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6519607901573181,"y":0.4141414165496826},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آهن","boundary":[0.6307189464569092,0.39772728085517883,0.6519607901573181,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6241829991340637,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرانسه","boundary":[0.5882353186607361,0.39772728085517883,0.6241829991340637,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5833333134651184,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5686274766921997,0.39772728085517883,0.5833333134651184,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5620915293693542,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5571895241737366,0.39772728085517883,0.5620915293693542,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5506535768508911,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5098039507865906,0.39772728085517883,0.5506535768508911,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5032680034637451,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4141414165496826},{"x":0.49673202633857727,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49673202633857727,0.39772728085517883,0.5032680034637451,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4901960790157318,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4141414165496826},{"x":0.45261436700820923,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.45261436700820923,0.39772728085517883,0.4901960790157318,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4444444477558136,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4141414165496826},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.4264705777168274,0.39772728085517883,0.4444444477558136,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.39772728085517883},{"x":0.41830065846443176,"y":0.39772728085517883},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3807189464569092,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.3807189464569092,0.39772728085517883,0.41830065846443176,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3758170008659363,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3758170008659363,"y":0.4141414165496826},{"x":0.34967321157455444,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتنی","boundary":[0.34967321157455444,0.39772728085517883,0.3758170008659363,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.39772728085517883},{"x":0.343137264251709,"y":0.39772728085517883},{"x":0.343137264251709,"y":0.4141414165496826},{"x":0.3235294222831726,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.3235294222831726,0.39772728085517883,0.343137264251709,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3153594732284546,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3153594732284546,"y":0.4141414165496826},{"x":0.29901960492134094,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.29901960492134094,0.39772728085517883,0.3153594732284546,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.39772728085517883},{"x":0.29901960492134094,"y":0.39772728085517883},{"x":0.29901960492134094,"y":0.4141414165496826},{"x":0.2957516312599182,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2957516312599182,0.39772728085517883,0.29901960492134094,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.4204545319080353},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4204545319080353},{"x":0.8088235259056091,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7810457348823547,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.4204545319080353,0.8088235259056091,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7712418437004089,"y":0.43686869740486145},{"x":0.741830050945282,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۷-","boundary":[0.741830050945282,0.4204545319080353,0.7712418437004089,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7385621070861816,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6944444179534912,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فردریک","boundary":[0.6944444179534912,0.4204545319080353,0.7385621070861816,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.4204545319080353},{"x":0.686274528503418,"y":0.4204545319080353},{"x":0.686274528503418,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6633986830711365,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیلور","boundary":[0.6633986830711365,0.4204545319080353,0.686274528503418,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6617646813392639,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6617646813392639,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6584967374801636,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6584967374801636,0.4204545319080353,0.6617646813392639,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6503267884254456,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6503267884254456,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6258170008659363,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.6258170008659363,0.4204545319080353,0.6503267884254456,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6192810535430908,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5980392098426819,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.5980392098426819,0.4204545319080353,0.6192810535430908,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5915032625198364,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5915032625198364,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5588235259056091,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکتب","boundary":[0.5588235259056091,0.4204545319080353,0.5915032625198364,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5522875785827637,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5016340017318726,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیلوریسم","boundary":[0.5016340017318726,0.4204545319080353,0.5522875785827637,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4950980246067047,"y":0.43686869740486145},{"x":0.48366013169288635,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48366013169288635,0.4204545319080353,0.4950980246067047,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4771241843700409,"y":0.43686869740486145},{"x":0.44117647409439087,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.44117647409439087,0.4204545319080353,0.4771241843700409,0.43686869740486145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.4431818127632141},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4431818127632141},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7810457348823547,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.4431818127632141,0.8088235259056091,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4595959484577179},{"x":0.741830050945282,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۸-","boundary":[0.741830050945282,0.4431818127632141,0.7712418437004089,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیتر","boundary":[0.7156862616539001,0.4431818127632141,0.7369281053543091,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4595959484577179},{"x":0.673202633857727,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهرنس","boundary":[0.673202633857727,0.4431818127632141,0.7107843160629272,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4595959484577179},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معمار","boundary":[0.6356208920478821,0.4431818127632141,0.6666666865348816,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6307189464569092,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلمانی","boundary":[0.5964052081108093,0.4431818127632141,0.6307189464569092,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8088235259056091,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8088235259056091,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7810457348823547,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.46590909361839294,0.8088235259056091,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7712418437004089,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7712418437004089,"y":0.48232322931289673},{"x":0.741830050945282,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۹-","boundary":[0.741830050945282,0.46590909361839294,0.7712418437004089,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7385621070861816,"y":0.46590909361839294},{"x":0.7385621070861816,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6960784196853638,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.6960784196853638,0.46590909361839294,0.7385621070861816,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6895424723625183,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6895424723625183,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6633986830711365,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"آ.ا.گ","boundary":[0.6633986830711365,0.46590909361839294,0.6895424723625183,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.46590909361839294},{"x":0.656862735748291,"y":0.46590909361839294},{"x":0.656862735748291,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6437908411026001,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6437908411026001,0.46590909361839294,0.656862735748291,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6372548937797546,"y":0.48232322931289673},{"x":0.6258170008659363,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6258170008659363,0.46590909361839294,0.6372548937797546,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6192810535430908,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6192810535430908,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5964052081108093,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5964052081108093,0.46590909361839294,0.6192810535430908,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5898692607879639,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5898692607879639,"y":0.48232322931289673},{"x":0.5571895241737366,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۰۸","boundary":[0.5571895241737366,0.46590909361839294,0.5898692607879639,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5490196347236633,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5490196347236633,"y":0.48232322931289673},{"x":0.516339898109436,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.516339898109436,0.46590909361839294,0.5490196347236633,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5098039507865906,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5098039507865906,"y":0.48232322931289673},{"x":0.48856207728385925,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیتر","boundary":[0.48856207728385925,0.46590909361839294,0.5098039507865906,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4820261299610138,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4820261299610138,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4444444477558136,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهرنس","boundary":[0.4444444477558136,0.46590909361839294,0.4820261299610138,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4395424723625183,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4395424723625183,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3986928164958954,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.3986928164958954,0.46590909361839294,0.4395424723625183,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3921568691730499,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3921568691730499,"y":0.48232322931289673},{"x":0.3758170008659363,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3758170008659363,0.46590909361839294,0.3921568691730499,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3741829991340637,"y":0.46590909361839294},{"x":0.3741829991340637,"y":0.48232322931289673},{"x":0.36764705181121826,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.36764705181121826,0.46590909361839294,0.3741829991340637,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.4873737394809723},{"x":0.8088235259056091,"y":0.4873737394809723},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7810457348823547,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.4873737394809723,0.8088235259056091,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7303921580314636,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱۰-","boundary":[0.7303921580314636,0.4873737394809723,0.7745097875595093,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7303921580314636,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7303921580314636,"y":0.5037878751754761},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6813725233078003,0.4873737394809723,0.7303921580314636,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5037878751754761},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5037878751754761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آی.بی.ام.","boundary":[0.6192810535430908,0.4873737394809723,0.6748365759849548,0.5037878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5101010203361511},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5101010203361511},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7810457348823547,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.5101010203361511,0.8088235259056091,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7303921580314636,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱۱-","boundary":[0.7303921580314636,0.5101010203361511,0.7745097875595093,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5101010203361511},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماکتی","boundary":[0.6993464231491089,0.5101010203361511,0.7271241545677185,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6813725233078003,0.5101010203361511,0.6879084706306458,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5265151262283325},{"x":0.648692786693573,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.648692786693573,0.5101010203361511,0.6748365759849548,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6421568393707275,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.6078431606292725,0.5101010203361511,0.6421568393707275,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.5101010203361511},{"x":0.601307213306427,"y":0.5101010203361511},{"x":0.601307213306427,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5506535768508911,0.5101010203361511,0.601307213306427,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5343137383460999,0.5101010203361511,0.5441176295280457,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5016340017318726,0.5101010203361511,0.5277777910232544,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5265151262283325},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالون","boundary":[0.4689542353153229,0.5101010203361511,0.4950980246067047,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5265151262283325},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریمینگ","boundary":[0.41013070940971375,0.5101010203361511,0.4624182879924774,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5328282713890076},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5328282713890076},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7810457348823547,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.5328282713890076,0.8088235259056091,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5492424368858337},{"x":0.733660101890564,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۱۲-","boundary":[0.733660101890564,0.5328282713890076,0.7712418437004089,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.7075163125991821,0.5328282713890076,0.7254902124404907,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5328282713890076},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6879084706306458,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6879084706306458,0.5328282713890076,0.7026143670082092,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.5328282713890076},{"x":0.673202633857727,"y":0.5328282713890076},{"x":0.673202633857727,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلادین","boundary":[0.6388888955116272,0.5328282713890076,0.673202633857727,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7810457348823547,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.5555555820465088,0.8088235259056091,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5707070827484131},{"x":0.733660101890564,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۱۳-","boundary":[0.733660101890564,0.5555555820465088,0.7712418437004089,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنری","boundary":[0.6977124214172363,0.5555555820465088,0.7287581562995911,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فورد","boundary":[0.6683006286621094,0.5555555820465088,0.6911764740943909,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتگر","boundary":[0.6176470518112183,0.5555555820465088,0.6601307392120361,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آمریکایی","boundary":[0.5669934749603271,0.5555555820465088,0.6143791079521179,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5571895241737366,0.5555555820465088,0.5604575276374817,0.5707070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5782828330993652},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5782828330993652},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5921717286109924},{"x":0.7810457348823547,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.5782828330993652,0.8088235259056091,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.5782828330993652},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5921717286109924},{"x":0.733660101890564,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۱۴-","boundary":[0.733660101890564,0.5782828330993652,0.7712418437004089,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.5782828330993652},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5782828330993652},{"x":0.7271241545677185,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساندویچ","boundary":[0.6830065250396729,0.5782828330993652,0.7271241545677185,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5934343338012695},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پانل","boundary":[0.6552287340164185,0.5782828330993652,0.6748365759849548,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.5795454382896423},{"x":0.648692786693573,"y":0.5795454382896423},{"x":0.648692786693573,"y":0.5934343338012695},{"x":0.648692786693573,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.648692786693573,0.5795454382896423,0.648692786693573,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.5997474789619446},{"x":0.8088235259056091,"y":0.5997474789619446},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7810457348823547,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.5997474789619446,0.8088235259056091,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6161616444587708},{"x":0.733660101890564,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱۵-","boundary":[0.733660101890564,0.5997474789619446,0.7712418437004089,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7091503143310547,0.5997474789619446,0.7287581562995911,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7026143670082092,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6748365759849548,0.5997474789619446,0.7026143670082092,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6617646813392639,0.5997474789619446,0.6699346303939819,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.6323529481887817,0.5997474789619446,0.6535947918891907,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6127451062202454,0.5997474789619446,0.6307189464569092,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.5997474789619446},{"x":0.601307213306427,"y":0.5997474789619446},{"x":0.601307213306427,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متحرک","boundary":[0.5588235259056091,0.5997474789619446,0.601307213306427,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5473856329917908,0.5997474789619446,0.5522875785827637,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چرخدار","boundary":[0.5049019455909729,0.5997474789619446,0.5424836874008179,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5997474789619446},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5,0.5997474789619446,0.5049019455909729,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.5997474789619446},{"x":0.491830050945282,"y":0.5997474789619446},{"x":0.491830050945282,"y":0.6161616444587708},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48856207728385925,0.5997474789619446,0.491830050945282,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.5997474789619446},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5997474789619446},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6161616444587708},{"x":0.45261436700820923,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.45261436700820923,0.5997474789619446,0.48856207728385925,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.5997474789619446},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5997474789619446},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6161616444587708},{"x":0.42320260405540466,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.42320260405540466,0.5997474789619446,0.44281044602394104,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6161616444587708},{"x":0.3970588147640228,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.3970588147640228,0.5997474789619446,0.4166666567325592,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.5997474789619446},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5997474789619446},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6161616444587708},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38562092185020447,0.5997474789619446,0.38562092185020447,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.622474730014801},{"x":0.8088235259056091,"y":0.622474730014801},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7810457348823547,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.622474730014801,0.8088235259056091,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.622474730014801},{"x":0.7712418437004089,"y":0.622474730014801},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱۶-","boundary":[0.7352941036224365,0.622474730014801,0.7712418437004089,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.622474730014801},{"x":0.7287581562995911,"y":0.622474730014801},{"x":0.7287581562995911,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برج","boundary":[0.7107843160629272,0.622474730014801,0.7287581562995911,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.622474730014801},{"x":0.7042483687400818,"y":0.622474730014801},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ماژولار","boundary":[0.6683006286621094,0.622474730014801,0.7042483687400818,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.622474730014801},{"x":0.6617646813392639,"y":0.622474730014801},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6388888955116272},{"x":0.656862735748291,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.656862735748291,0.622474730014801,0.6617646813392639,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.622474730014801},{"x":0.6535947918891907,"y":0.622474730014801},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کپسولی","boundary":[0.6160130500793457,0.622474730014801,0.6535947918891907,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.622474730014801},{"x":0.6111111044883728,"y":0.622474730014801},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6062091588973999,0.622474730014801,0.6111111044883728,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.622474730014801},{"x":0.5996732115745544,"y":0.622474730014801},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناکاگین","boundary":[0.5604575276374817,0.622474730014801,0.5996732115745544,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.622474730014801},{"x":0.5571895241737366,"y":0.622474730014801},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5539215803146362,0.622474730014801,0.5571895241737366,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.622474730014801},{"x":0.5473856329917908,"y":0.622474730014801},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"توکیو-","boundary":[0.5098039507865906,0.622474730014801,0.5473856329917908,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.622474730014801},{"x":0.5049019455909729,"y":0.622474730014801},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6388888955116272},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.4820261299610138,0.622474730014801,0.5049019455909729,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.622474730014801},{"x":0.4803921580314636,"y":0.622474730014801},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6388888955116272},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6388888955116272}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.622474730014801,0.4803921580314636,0.6388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.6452020406723022},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6452020406723022},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7810457348823547,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.6452020406723022,0.8088235259056091,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6603535413742065},{"x":0.733660101890564,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۱۷-","boundary":[0.733660101890564,0.6464646458625793,0.7712418437004089,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6603535413742065},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7009803652763367,0.6464646458625793,0.7320261597633362,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6603535413742065},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6895424723625183,0.6464646458625793,0.6993464231491089,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6781045794487,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6781045794487,"y":0.6603535413742065},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6715686321258545,0.6464646458625793,0.6781045794487,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6603535413742065},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.6437908411026001,0.6464646458625793,0.6617646813392639,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6603535413742065},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6225489974021912,0.6464646458625793,0.6372548937797546,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5947712659835815,0.6464646458625793,0.6111111044883728,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.6464646458625793},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6464646458625793},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5473856329917908,0.6464646458625793,0.5833333134651184,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.6464646458625793},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6464646458625793},{"x":0.5408496856689453,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5277777910232544,0.6464646458625793,0.5408496856689453,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.6464646458625793},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6464646458625793},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6603535413742065},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.49836599826812744,0.6464646458625793,0.5212418437004089,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.6464646458625793},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6464646458625793},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6603535413742065},{"x":0.491830050945282,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.491830050945282,0.6464646458625793,0.49346405267715454,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7810457348823547,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.6666666865348816,0.8088235259056091,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6843434572219849},{"x":0.733660101890564,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۱۸-","boundary":[0.733660101890564,0.6666666865348816,0.7712418437004089,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.6679292917251587},{"x":0.7303921580314636,"y":0.6679292917251587},{"x":0.7303921580314636,"y":0.6843434572219849},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7009803652763367,0.6679292917251587,0.7303921580314636,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.6679292917251587},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6679292917251587},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6843434572219849},{"x":0.6895424723625183,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6895424723625183,0.6679292917251587,0.7009803652763367,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6843434572219849},{"x":0.6715686321258545,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6715686321258545,0.6679292917251587,0.6797385811805725,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6843434572219849},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6176470518112183,0.6679292917251587,0.6666666865348816,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6094771027565002,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6094771027565002,"y":0.6843434572219849},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5947712659835815,0.6679292917251587,0.6094771027565002,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6843434572219849},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6843434572219849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5653594732284546,0.6679292917251587,0.5833333134651184,0.6843434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5555555820465088,"y":0.685606062412262},{"x":0.5196078419685364,"y":0.685606062412262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5196078419685364,0.6679292917251587,0.5555555820465088,0.685606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5114378929138184,"y":0.685606062412262},{"x":0.5,"y":0.685606062412262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5,0.6679292917251587,0.5114378929138184,0.685606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6679292917251587},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6679292917251587},{"x":0.49346405267715454,"y":0.685606062412262},{"x":0.4673202633857727,"y":0.685606062412262}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"سوئد","boundary":[0.4673202633857727,0.6679292917251587,0.49346405267715454,0.685606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.6679292917251587},{"x":0.46405228972435,"y":0.6679292917251587},{"x":0.46405228972435,"y":0.685606062412262},{"x":0.46078431606292725,"y":0.685606062412262}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46078431606292725,0.6679292917251587,0.46405228972435,0.685606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.689393937587738},{"x":0.8088235259056091,"y":0.689393937587738},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.689393937587738,0.8088235259056091,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.689393937587738},{"x":0.7696078419685364,"y":0.689393937587738},{"x":0.7696078419685364,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۱۹-","boundary":[0.7320261597633362,0.689393937587738,0.7696078419685364,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.689393937587738},{"x":0.7238562107086182,"y":0.689393937587738},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6960784196853638,0.689393937587738,0.7238562107086182,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.689393937587738},{"x":0.686274528503418,"y":0.689393937587738},{"x":0.686274528503418,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6683006286621094,0.689393937587738,0.686274528503418,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.689393937587738},{"x":0.6584967374801636,"y":0.689393937587738},{"x":0.6584967374801636,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6274510025978088,0.689393937587738,0.6584967374801636,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.689393937587738},{"x":0.6192810535430908,"y":0.689393937587738},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6143791079521179,0.689393937587738,0.6192810535430908,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.689393937587738},{"x":0.6062091588973999,"y":0.689393937587738},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5800653696060181,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5800653696060181,0.689393937587738,0.6062091588973999,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.689393937587738},{"x":0.5718954205513,"y":0.689393937587738},{"x":0.5718954205513,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.5490196347236633,0.689393937587738,0.5718954205513,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.689393937587738},{"x":0.5408496856689453,"y":0.689393937587738},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7058081030845642},{"x":0.516339898109436,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.516339898109436,0.689393937587738,0.5408496856689453,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.689393937587738},{"x":0.508169949054718,"y":0.689393937587738},{"x":0.508169949054718,"y":0.7058081030845642},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.48366013169288635,0.689393937587738,0.508169949054718,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.689393937587738},{"x":0.47549018263816833,"y":0.689393937587738},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7058081030845642},{"x":0.4493463933467865,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4493463933467865,0.689393937587738,0.47549018263816833,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.689393937587738},{"x":0.44117647409439087,"y":0.689393937587738},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7058081030845642},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.39052286744117737,0.689393937587738,0.44117647409439087,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.689393937587738},{"x":0.38235294818878174,"y":0.689393937587738},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7058081030845642},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.36764705181121826,0.689393937587738,0.38235294818878174,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.689393937587738},{"x":0.3562091588973999,"y":0.689393937587738},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7058081030845642},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.3382352888584137,0.689393937587738,0.3562091588973999,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.689393937587738},{"x":0.3251633942127228,"y":0.689393937587738},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.2908496856689453,0.689393937587738,0.3251633942127228,0.7058081030845642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.3308080732822418},{"x":0.8088235259056091,"y":0.3308080732822418},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2858496856689453,0.3238080732822418,0.8138235259056091,0.7128081030845642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.6906565427780151},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6906565427780151},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7058081030845642},{"x":0.2401960790157318,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.2401960790157318,0.6906565427780151,0.2679738700389862,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7133838534355164},{"x":0.7875816822052002,"y":0.7133838534355164},{"x":0.7875816822052002,"y":0.7297979593276978},{"x":0.741830050945282,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سفارشی","boundary":[0.741830050945282,0.7133838534355164,0.7875816822052002,0.7297979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7133838534355164},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7133838534355164},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7107843160629272,0.7133838534355164,0.7385621070861816,0.7297979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6944444179534912,0.7133838534355164,0.6993464231491089,0.7310606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6879084706306458,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انعطاف","boundary":[0.6503267884254456,0.7133838534355164,0.6879084706306458,0.7310606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.7133838534355164},{"x":0.648692786693573,"y":0.7133838534355164},{"x":0.648692786693573,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6127451062202454,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6127451062202454,0.7133838534355164,0.648692786693573,0.7310606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5816993713378906,0.7133838534355164,0.6062091588973999,0.7310606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5686274766921997,0.7133838534355164,0.5751634240150452,0.7310606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.5343137383460999,0.7133838534355164,0.5620915293693542,0.7310606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7310606241226196},{"x":0.48856207728385925,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.48856207728385925,0.7133838534355164,0.5277777910232544,0.7310606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7133838534355164},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7133838534355164},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7310606241226196},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4820261299610138,0.7133838534355164,0.4852941036224365,0.7310606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.7361111044883728},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7361111044883728},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.7361111044883728,0.8088235259056091,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7512626051902771},{"x":0.741830050945282,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.741830050945282,0.7361111044883728,0.7728758454322815,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.6993464231491089,0.7361111044883728,0.7385621070861816,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6748365759849548,0.7361111044883728,0.6960784196853638,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.6290849447250366,0.7361111044883728,0.6666666865348816,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتنی","boundary":[0.5980392098426819,0.7361111044883728,0.6225489974021912,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5866013169288635,0.7361111044883728,0.5915032625198364,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادی","boundary":[0.5408496856689453,0.7361111044883728,0.5816993713378906,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5212418437004089,0.7361111044883728,0.5359477400779724,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7512626051902771},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.47875815629959106,0.7361111044883728,0.5147058963775635,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7361111044883728},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7361111044883728},{"x":0.4722222089767456,"y":0.7512626051902771},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.43300652503967285,0.7361111044883728,0.4722222089767456,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.7361111044883728},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7361111044883728},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7512626051902771},{"x":0.406862735748291,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.406862735748291,0.7361111044883728,0.4264705777168274,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.7361111044883728},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7361111044883728},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7512626051902771},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.34967321157455444,0.7361111044883728,0.4019607901573181,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.7361111044883728},{"x":0.343137264251709,"y":0.7361111044883728},{"x":0.343137264251709,"y":0.7512626051902771},{"x":0.30718955397605896,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.30718955397605896,0.7361111044883728,0.343137264251709,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.7361111044883728},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7361111044883728},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7512626051902771},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7512626051902771}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30228757858276367,0.7361111044883728,0.30392158031463623,0.7512626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.7575757503509521},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7575757503509521},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.7575757503509521,0.8088235259056091,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7728758454322815,"y":0.7739899158477783},{"x":0.741830050945282,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.741830050945282,0.7575757503509521,0.7728758454322815,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.7156862616539001,0.7575757503509521,0.7369281053543091,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7739899158477783},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7026143670082092,0.7575757503509521,0.7075163125991821,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7739899158477783},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پانل","boundary":[0.6748365759849548,0.7575757503509521,0.6960784196853638,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.7575757503509521},{"x":0.673202633857727,"y":0.7575757503509521},{"x":0.673202633857727,"y":0.7739899158477783},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6503267884254456,0.7575757503509521,0.673202633857727,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7739899158477783},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6176470518112183,0.7575757503509521,0.6437908411026001,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7739899158477783},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5784313678741455,0.7575757503509521,0.6143791079521179,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5718954205513,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5718954205513,"y":0.7739899158477783},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5653594732284546,0.7575757503509521,0.5718954205513,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7739899158477783},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5506535768508911,0.7575757503509521,0.5588235259056091,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7739899158477783},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.5065359473228455,0.7575757503509521,0.5441176295280457,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7575757503509521},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7739899158477783},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاشته","boundary":[0.4591503143310547,0.7575757503509521,0.5016340017318726,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7575757503509521},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7739899158477783},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4297385513782501,0.7575757503509521,0.4542483687400818,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.7575757503509521},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7575757503509521},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7739899158477783},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4248366057872772,0.7575757503509521,0.42810457944869995,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.7790403962135315},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7790403962135315},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7967171669006348},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7810457348823547,0.7790403962135315,0.8088235259056091,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.7790403962135315},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7790403962135315},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7967171669006348},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.7401960492134094,0.7790403962135315,0.7712418437004089,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7790403962135315},{"x":0.733660101890564,"y":0.7790403962135315},{"x":0.733660101890564,"y":0.7967171669006348},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7058823704719543,0.7790403962135315,0.733660101890564,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7967171669006348},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6764705777168274,0.7790403962135315,0.6960784196853638,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7967171669006348},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.6454248428344727,0.7790403962135315,0.6683006286621094,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7790403962135315},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7967171669006348},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.5996732115745544,0.7790403962135315,0.6372548937797546,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7967171669006348},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5653594732284546,0.7790403962135315,0.5915032625198364,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7967171669006348},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.5277777910232544,0.7790403962135315,0.5620915293693542,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7967171669006348},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5147058963775635,0.7790403962135315,0.5179738402366638,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7967171669006348},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.47549018263816833,0.7790403962135315,0.5049019455909729,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7790403962135315},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7790403962135315},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7967171669006348},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.44117647409439087,0.7790403962135315,0.4673202633857727,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.7790403962135315},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7790403962135315},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7967171669006348},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختگی","boundary":[0.39052286744117737,0.7790403962135315,0.4395424723625183,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.7790403962135315},{"x":0.3807189464569092,"y":0.7790403962135315},{"x":0.3807189464569092,"y":0.7967171669006348},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.33006536960601807,0.7790403962135315,0.3807189464569092,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.7790403962135315},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7790403962135315},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7967171669006348},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ونیز","boundary":[0.3006536066532135,0.7790403962135315,0.32189542055130005,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.7790403962135315},{"x":0.2924836575984955,"y":0.7790403962135315},{"x":0.2924836575984955,"y":0.7967171669006348},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.26143792271614075,0.7790403962135315,0.2924836575984955,0.7967171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.7790403962135315},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7790403962135315},{"x":0.25326797366142273,"y":0.7967171669006348},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.23692810535430908,0.7790403962135315,0.25326797366142273,0.7967171669006348]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.6906565427780151},{"x":0.8088235259056091,"y":0.6906565427780151},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7967171669006348},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23192810535430908,0.6836565427780151,0.8138235259056091,0.8037171669006348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.8030303120613098},{"x":0.7859477400779724,"y":0.8042929172515869},{"x":0.7859477400779724,"y":0.8181818127632141},{"x":0.7598039507865906,"y":0.816919207572937}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"درجا","boundary":[0.7598039507865906,0.8030303120613098,0.7859477400779724,0.8181818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.8030303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.8030303120613098},{"x":0.7598039507865906,"y":0.816919207572937},{"x":0.7549019455909729,"y":0.816919207572937}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.7549019455909729,0.8030303120613098,0.7598039507865906,0.816919207572937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.8030303120613098},{"x":0.7859477400779724,"y":0.8042929172515869},{"x":0.7859477400779724,"y":0.8181818127632141},{"x":0.7549019455909729,"y":0.816919207572937}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.7499019455909729,0.7960303120613098,0.7909477400779724,0.8251818127632141],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.5113636255264282},{"x":0.25,"y":0.5113636255264282},{"x":0.25,"y":0.5214646458625793},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.23039215803146362,0.5113636255264282,0.25,0.5214646458625793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.5113636255264282},{"x":0.25,"y":0.5113636255264282},{"x":0.25,"y":0.5214646458625793},{"x":0.23039215803146362,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22539215803146362,0.5043636255264282,0.255,0.5284646458625794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5340909361839294},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5340909361839294},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5429292917251587},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.23366013169288635,0.5340909361839294,0.24673202633857727,0.5429292917251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.5340909361839294},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5340909361839294},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5429292917251587},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22866013169288635,0.5270909361839294,0.2517320263385773,0.5499292917251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.5568181872367859},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5568181872367859},{"x":0.24836601316928864,"y":0.566919207572937},{"x":0.232026144862175,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۶","boundary":[0.232026144862175,0.5568181872367859,0.24836601316928864,0.566919207572937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.5568181872367859},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5568181872367859},{"x":0.25163400173187256,"y":0.566919207572937},{"x":0.25,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.25,0.5568181872367859,0.25163400173187256,0.566919207572937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.5568181872367859},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5568181872367859},{"x":0.25163400173187256,"y":0.566919207572937},{"x":0.232026144862175,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.5498181872367859,0.25663400173187256,0.573919207572937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.5795454382896423},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5795454382896423},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5883838534355164},{"x":0.232026144862175,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.232026144862175,0.5795454382896423,0.24836601316928864,0.5883838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.5795454382896423},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5795454382896423},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5883838534355164},{"x":0.232026144862175,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.5725454382896423,0.25336601316928864,0.5953838534355164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6010100841522217},{"x":0.2450980395078659,"y":0.6010100841522217},{"x":0.2450980395078659,"y":0.6098484992980957},{"x":0.232026144862175,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۰","boundary":[0.232026144862175,0.6010100841522217,0.2450980395078659,0.6098484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6010100841522217},{"x":0.2450980395078659,"y":0.6010100841522217},{"x":0.2450980395078659,"y":0.6098484992980957},{"x":0.232026144862175,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.5940100841522217,0.2500980395078659,0.6168484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.6237373948097229},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6237373948097229},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6338383555412292},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.23039215803146362,0.6237373948097229,0.24836601316928864,0.6338383555412292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.6237373948097229},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6237373948097229},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6338383555412292},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22539215803146362,0.6167373948097229,0.25336601316928864,0.6408383555412293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.6464646458625793},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6464646458625793},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6553030014038086},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.23039215803146362,0.6464646458625793,0.24836601316928864,0.6553030014038086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.6464646458625793},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6464646458625793},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6553030014038086},{"x":0.23039215803146362,"y":0.6553030014038086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22539215803146362,0.6394646458625793,0.25336601316928864,0.6623030014038086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6691918969154358},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6679292917251587},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6780303120613098},{"x":0.232026144862175,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.232026144862175,0.6691918969154358,0.24836601316928864,0.6780303120613098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.6691918969154358},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6679292917251587},{"x":0.24836601316928864,"y":0.6780303120613098},{"x":0.232026144862175,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.6621918969154358,0.25336601316928864,0.6850303120613098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.6957070827484131},{"x":0.2810457646846771,"y":0.6957070827484131},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7045454382896423},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.2777777910232544,0.6957070827484131,0.2810457646846771,0.7045454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.6957070827484131},{"x":0.2810457646846771,"y":0.6957070827484131},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7045454382896423},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2727777910232544,0.6887070827484131,0.28604576468467713,0.7115454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7146464586257935},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7146464586257935},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7234848737716675},{"x":0.232026144862175,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.232026144862175,0.7146464586257935,0.24673202633857727,0.7234848737716675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7146464586257935},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7146464586257935},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7234848737716675},{"x":0.232026144862175,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.7076464586257935,0.2517320263385773,0.7304848737716675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7361111044883728},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7361111044883728},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7462121248245239},{"x":0.232026144862175,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.232026144862175,0.7361111044883728,0.24673202633857727,0.7462121248245239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7361111044883728},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7361111044883728},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7462121248245239},{"x":0.232026144862175,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.7291111044883728,0.2517320263385773,0.7532121248245239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7588383555412292},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7588383555412292},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7676767706871033},{"x":0.232026144862175,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۰","boundary":[0.232026144862175,0.7588383555412292,0.2450980395078659,0.7676767706871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.7588383555412292},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7588383555412292},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7676767706871033},{"x":0.232026144862175,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.7518383555412292,0.2500980395078659,0.7746767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.8042929172515869},{"x":0.2450980395078659,"y":0.8042929172515869},{"x":0.2450980395078659,"y":0.8131313323974609},{"x":0.232026144862175,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۱","boundary":[0.232026144862175,0.8042929172515869,0.2450980395078659,0.8131313323974609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.8042929172515869},{"x":0.2450980395078659,"y":0.8042929172515869},{"x":0.2450980395078659,"y":0.8131313323974609},{"x":0.232026144862175,"y":0.8131313323974609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22702614486217498,0.7972929172515869,0.2500980395078659,0.8201313323974609],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/QoLyhnYNTcyLVVCF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/DmVdjXGiJWbbATrk.jpg","blurred":"/storage/books/878d2817a0ac2e10/pages/iUZmlXuSGedSZbRz.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0002935302725025252,0.00019841087948192248,0.9987449805643044,0.9989405672875318]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5065359473228455,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2638888955116272},{"x":0.4950980246067047,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"که","boundary":[0.4950980246067047,0.25505051016807556,0.5065359473228455,0.2638888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5065359473228455,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2638888955116272},{"x":0.4950980246067047,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4900980246067047,0.24805051016807556,0.5115359473228455,0.2708888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.25631314516067505},{"x":0.27124184370040894,"y":0.25757575035095215},{"x":0.2696078419685364,"y":0.27146464586257935},{"x":0.2647058963775635,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26633986830711365,0.25631314516067505,0.2696078419685364,0.27146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.2537878751754761},{"x":0.258169949054718,"y":0.25505051016807556},{"x":0.25653594732284546,"y":0.27020201086997986},{"x":0.232026144862175,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.23366013169288635,0.2537878751754761,0.25653594732284546,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23039215803146362,"y":0.2537878751754761},{"x":0.23366013169288635,"y":0.25505051016807556},{"x":0.232026144862175,"y":0.26893940567970276},{"x":0.22875817120075226,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23039215803146362,0.2537878751754761,0.232026144862175,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.2512626349925995},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2537878751754761},{"x":0.21895425021648407,"y":0.26767677068710327},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2664141356945038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.19117647409439087,0.2512626349925995,0.21895425021648407,0.26767677068710327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.2512626349925995},{"x":0.27124184370040894,"y":0.25631314516067505},{"x":0.2696078419685364,"y":0.27146464586257935},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2664141356945038}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18617647409439086,0.24426263499259948,0.2746078419685364,0.27846464586257935],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.30050504207611084},{"x":0.20098039507865906,"y":0.30050504207611084},{"x":0.20098039507865906,"y":0.3093434274196625},{"x":0.1846405267715454,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.1846405267715454,0.30050504207611084,0.20098039507865906,0.3093434274196625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.30050504207611084},{"x":0.20098039507865906,"y":0.30050504207611084},{"x":0.20098039507865906,"y":0.3093434274196625},{"x":0.1846405267715454,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.29350504207611083,0.20598039507865906,0.3163434274196625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.344696968793869},{"x":0.20098039507865906,"y":0.344696968793869},{"x":0.20098039507865906,"y":0.35479798913002014},{"x":0.18627451360225677,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.18627451360225677,0.344696968793869,0.20098039507865906,0.35479798913002014]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.344696968793869},{"x":0.20098039507865906,"y":0.344696968793869},{"x":0.20098039507865906,"y":0.35479798913002014},{"x":0.18627451360225677,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.18127451360225677,0.337696968793869,0.20598039507865906,0.36179798913002015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.41161617636680603},{"x":0.20098039507865906,"y":0.41161617636680603},{"x":0.20098039507865906,"y":0.42297980189323425},{"x":0.1846405267715454,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.1846405267715454,0.41161617636680603,0.20098039507865906,0.42297980189323425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1846405267715454,"y":0.41161617636680603},{"x":0.20098039507865906,"y":0.41161617636680603},{"x":0.20098039507865906,"y":0.42297980189323425},{"x":0.1846405267715454,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1796405267715454,0.404616176366806,0.20598039507865906,0.42997980189323426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7630718946456909,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7630718946456909,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7352941036224365,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7352941036224365,0.16414141654968262,0.7630718946456909,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7271241545677185,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7271241545677185,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6960784196853638,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۴-","boundary":[0.6960784196853638,0.16414141654968262,0.7271241545677185,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6911764740943909,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6911764740943909,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6584967374801636,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6584967374801636,0.16414141654968262,0.6911764740943909,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6519607901573181,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6519607901573181,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6209150552749634,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.6209150552749634,0.16414141654968262,0.6519607901573181,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6143791079521179,"y":0.16414141654968262},{"x":0.6143791079521179,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5915032625198364,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چپ","boundary":[0.5915032625198364,0.16414141654968262,0.6143791079521179,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5866013169288635,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5866013169288635,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5718954205513,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5718954205513,0.16414141654968262,0.5866013169288635,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5653594732284546,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5653594732284546,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5571895241737366,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5571895241737366,0.16414141654968262,0.5653594732284546,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5506535768508911,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5506535768508911,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5179738402366638,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکتب","boundary":[0.5179738402366638,0.16414141654968262,0.5506535768508911,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5114378929138184,"y":0.16414141654968262},{"x":0.5114378929138184,"y":0.1805555522441864},{"x":0.4624182879924774,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فوردیسم","boundary":[0.4624182879924774,0.16414141654968262,0.5114378929138184,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.16414141654968262},{"x":0.45588234066963196,"y":0.16414141654968262},{"x":0.45588234066963196,"y":0.1805555522441864},{"x":0.4444444477558136,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4444444477558136,0.16414141654968262,0.45588234066963196,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.16414141654968262},{"x":0.43790850043296814,"y":0.16414141654968262},{"x":0.43790850043296814,"y":0.1805555522441864},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4117647111415863,0.16414141654968262,0.43790850043296814,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.16414141654968262},{"x":0.4117647111415863,"y":0.16414141654968262},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1805555522441864},{"x":0.406862735748291,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.406862735748291,0.16414141654968262,0.4117647111415863,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.16414141654968262},{"x":0.40032678842544556,"y":0.16414141654968262},{"x":0.40032678842544556,"y":0.1805555522441864},{"x":0.36764705181121826,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استوار","boundary":[0.36764705181121826,0.16414141654968262,0.40032678842544556,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.16414141654968262},{"x":0.36274510622024536,"y":0.16414141654968262},{"x":0.36274510622024536,"y":0.1805555522441864},{"x":0.3366013169288635,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3366013169288635,0.16414141654968262,0.36274510622024536,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.16414141654968262},{"x":0.33006536960601807,"y":0.16414141654968262},{"x":0.33006536960601807,"y":0.1805555522441864},{"x":0.30228757858276367,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.30228757858276367,0.16414141654968262,0.33006536960601807,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.16414141654968262},{"x":0.2957516312599182,"y":0.16414141654968262},{"x":0.2957516312599182,"y":0.1805555522441864},{"x":0.25653594732284546,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.25653594732284546,0.16414141654968262,0.2957516312599182,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.16414141654968262},{"x":0.25,"y":0.16414141654968262},{"x":0.25,"y":0.1805555522441864},{"x":0.23529411852359772,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23529411852359772,0.16414141654968262,0.25,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.16414141654968262},{"x":0.22875817120075226,"y":0.16414141654968262},{"x":0.22875817120075226,"y":0.1805555522441864},{"x":0.22385621070861816,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.22385621070861816,0.16414141654968262,0.22875817120075226,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.16414141654968262},{"x":0.2173202633857727,"y":0.16414141654968262},{"x":0.2173202633857727,"y":0.1805555522441864},{"x":0.1895424872636795,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.1895424872636795,0.16414141654968262,0.2173202633857727,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7401960492134094,"y":0.18560606241226196},{"x":0.7401960492134094,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7026143670082092,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.7026143670082092,0.18560606241226196,0.7401960492134094,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895424723625183,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6928104758262634,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6928104758262634,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6895424723625183,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6895424723625183,0.18560606241226196,0.6928104758262634,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6895424723625183,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6895424723625183,"y":0.20328283309936523},{"x":0.648692786693573,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.648692786693573,0.18560606241226196,0.6895424723625183,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6405228972434998,"y":0.18560606241226196},{"x":0.6405228972434998,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6062091588973999,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.6062091588973999,0.18560606241226196,0.6405228972434998,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5980392098426819,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5980392098426819,"y":0.20328283309936523},{"x":0.584967315196991,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.584967315196991,0.18560606241226196,0.5980392098426819,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5751634240150452,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5751634240150452,"y":0.20328283309936523},{"x":0.563725471496582,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.563725471496582,0.18560606241226196,0.5751634240150452,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5555555820465088,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5555555820465088,"y":0.20328283309936523},{"x":0.5326797366142273,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.5326797366142273,0.18560606241226196,0.5555555820465088,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5245097875595093,"y":0.18560606241226196},{"x":0.5245097875595093,"y":0.20328283309936523},{"x":0.49346405267715454,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.49346405267715454,0.18560606241226196,0.5245097875595093,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.18560606241226196},{"x":0.4852941036224365,"y":0.18560606241226196},{"x":0.4852941036224365,"y":0.20328283309936523},{"x":0.47875815629959106,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.47875815629959106,0.18560606241226196,0.4852941036224365,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.18560606241226196},{"x":0.47058823704719543,"y":0.18560606241226196},{"x":0.47058823704719543,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4346405267715454,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.4346405267715454,0.18560606241226196,0.47058823704719543,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.18560606241226196},{"x":0.4264705777168274,"y":0.18560606241226196},{"x":0.4264705777168274,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4019607901573181,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.4019607901573181,0.18560606241226196,0.4264705777168274,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.18560606241226196},{"x":0.3921568691730499,"y":0.18560606241226196},{"x":0.3921568691730499,"y":0.20328283309936523},{"x":0.3807189464569092,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3807189464569092,0.18560606241226196,0.3921568691730499,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.18560606241226196},{"x":0.37254902720451355,"y":0.18560606241226196},{"x":0.37254902720451355,"y":0.20328283309936523},{"x":0.34477123618125916,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.34477123618125916,0.18560606241226196,0.37254902720451355,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.18560606241226196},{"x":0.3366013169288635,"y":0.18560606241226196},{"x":0.3366013169288635,"y":0.20328283309936523},{"x":0.29901960492134094,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.29901960492134094,0.18560606241226196,0.3366013169288635,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.18560606241226196},{"x":0.28921568393707275,"y":0.18560606241226196},{"x":0.28921568393707275,"y":0.20328283309936523},{"x":0.2630718946456909,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.2630718946456909,0.18560606241226196,0.28921568393707275,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.18560606241226196},{"x":0.26143792271614075,"y":0.18560606241226196},{"x":0.26143792271614075,"y":0.20328283309936523},{"x":0.22549019753932953,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.22549019753932953,0.18560606241226196,0.26143792271614075,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.18560606241226196},{"x":0.21568627655506134,"y":0.18560606241226196},{"x":0.21568627655506134,"y":0.20328283309936523},{"x":0.19117647409439087,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.19117647409439087,0.18560606241226196,0.21568627655506134,0.20328283309936523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7630718946456909,"y":0.16414141654968262},{"x":0.7630718946456909,"y":0.20328283309936523},{"x":0.1895424872636795,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1845424872636795,0.1571414165496826,0.7680718946456909,0.21028283309936524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7401960492134094,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7271241545677185,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7271241545677185,0.2095959633588791,0.7401960492134094,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7238562107086182,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7238562107086182,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7009803652763367,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7009803652763367,0.2095959633588791,0.7238562107086182,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6895424723625183,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6584967374801636,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6584967374801636,0.2095959633588791,0.6895424723625183,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.2095959633588791},{"x":0.656862735748291,"y":0.2095959633588791},{"x":0.656862735748291,"y":0.22601009905338287},{"x":0.6388888955116272,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6388888955116272,0.2095959633588791,0.656862735748291,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2095959633588791},{"x":0.6241829991340637,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5980392098426819,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5980392098426819,0.2095959633588791,0.6241829991340637,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5816993713378906,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5816993713378906,0.2095959633588791,0.5882353186607361,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5718954205513,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5718954205513,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5653594732284546,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5653594732284546,0.2095959633588791,0.5718954205513,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5555555820465088,"y":0.22601009905338287},{"x":0.5392156839370728,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.5392156839370728,0.2095959633588791,0.5555555820465088,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.2095959633588791},{"x":0.529411792755127,"y":0.2095959633588791},{"x":0.529411792755127,"y":0.22601009905338287},{"x":0.508169949054718,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.508169949054718,0.2095959633588791,0.529411792755127,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5049019455909729,"y":0.2095959633588791},{"x":0.5049019455909729,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4673202633857727,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.4673202633857727,0.2095959633588791,0.5049019455909729,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.2095959633588791},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2095959633588791},{"x":0.4575163424015045,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4215686321258545,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.4215686321258545,0.2095959633588791,0.4575163424015045,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.2095959633588791},{"x":0.4133986830711365,"y":0.2095959633588791},{"x":0.4133986830711365,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3970588147640228,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.3970588147640228,0.2095959633588791,0.4133986830711365,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.2095959633588791},{"x":0.39542484283447266,"y":0.2095959633588791},{"x":0.39542484283447266,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3937908411026001,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3937908411026001,0.2095959633588791,0.39542484283447266,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.2095959633588791},{"x":0.38562092185020447,"y":0.2095959633588791},{"x":0.38562092185020447,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3513071835041046,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.3513071835041046,0.2095959633588791,0.38562092185020447,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.2095959633588791},{"x":0.3415032625198364,"y":0.2095959633588791},{"x":0.3415032625198364,"y":0.22601009905338287},{"x":0.3153594732284546,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسط","boundary":[0.3153594732284546,0.2095959633588791,0.3415032625198364,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.2095959633588791},{"x":0.3055555522441864,"y":0.2095959633588791},{"x":0.3055555522441864,"y":0.22601009905338287},{"x":0.2777777910232544,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.2777777910232544,0.2095959633588791,0.3055555522441864,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.2095959633588791},{"x":0.2696078419685364,"y":0.2095959633588791},{"x":0.2696078419685364,"y":0.22601009905338287},{"x":0.22875817120075226,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.22875817120075226,0.2095959633588791,0.2696078419685364,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.2095959633588791},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2095959633588791},{"x":0.22058823704719543,"y":0.22601009905338287},{"x":0.20588235557079315,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.20588235557079315,0.2095959633588791,0.22058823704719543,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.2095959633588791},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2095959633588791},{"x":0.19607843458652496,"y":0.22601009905338287},{"x":0.19117647409439087,"y":0.22601009905338287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.19117647409439087,0.2095959633588791,0.19607843458652496,0.22601009905338287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7401960492134094,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2487373799085617},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.7009803652763367,0.23232322931289673,0.7401960492134094,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6944444179534912,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6699346303939819,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.6699346303939819,0.23232322931289673,0.6944444179534912,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6617646813392639,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6617646813392639,"y":0.2487373799085617},{"x":0.656862735748291,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.656862735748291,0.23232322931289673,0.6617646813392639,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6503267884254456,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6503267884254456,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6225489974021912,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6225489974021912,0.23232322931289673,0.6503267884254456,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6143791079521179,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2487373799085617},{"x":0.576797366142273,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.576797366142273,0.23232322931289673,0.6143791079521179,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5702614188194275,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.5310457348823547,0.23232322931289673,0.5702614188194275,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.23232322931289673},{"x":0.529411792755127,"y":0.23232322931289673},{"x":0.529411792755127,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5245097875595093,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5245097875595093,0.23232322931289673,0.529411792755127,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5179738402366638,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4852941036224365,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.4852941036224365,0.23232322931289673,0.5179738402366638,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.23232322931289673},{"x":0.48366013169288635,"y":0.23232322931289673},{"x":0.48366013169288635,"y":0.2487373799085617},{"x":0.47385621070861816,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.47385621070861816,0.23232322931289673,0.48366013169288635,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4673202633857727,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4673202633857727,"y":0.2487373799085617},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.45098039507865906,0.23232322931289673,0.4673202633857727,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4444444477558136,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4444444477558136,"y":0.2487373799085617},{"x":0.40522876381874084,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.40522876381874084,0.23232322931289673,0.4444444477558136,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.23232322931289673},{"x":0.3986928164958954,"y":0.23232322931289673},{"x":0.3986928164958954,"y":0.2487373799085617},{"x":0.379084974527359,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.379084974527359,0.23232322931289673,0.3986928164958954,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.23232322931289673},{"x":0.370915025472641,"y":0.23232322931289673},{"x":0.370915025472641,"y":0.2487373799085617},{"x":0.35457515716552734,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.35457515716552734,0.23232322931289673,0.370915025472641,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.23232322931289673},{"x":0.3529411852359772,"y":0.23232322931289673},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2487373799085617},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.3333333432674408,0.23232322931289673,0.3529411852359772,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.23232322931289673},{"x":0.33169934153556824,"y":0.23232322931289673},{"x":0.33169934153556824,"y":0.2487373799085617},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3284313678741455,0.23232322931289673,0.33169934153556824,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.23232322931289673},{"x":0.32189542055130005,"y":0.23232322931289673},{"x":0.32189542055130005,"y":0.2487373799085617},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.2875817120075226,0.23232322931289673,0.32189542055130005,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.23232322931289673},{"x":0.27941176295280457,"y":0.23232322931289673},{"x":0.27941176295280457,"y":0.2487373799085617},{"x":0.24836601316928864,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.24836601316928864,0.23232322931289673,0.27941176295280457,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.23232322931289673},{"x":0.24183006584644318,"y":0.23232322931289673},{"x":0.24183006584644318,"y":0.2487373799085617},{"x":0.21078431606292725,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.21078431606292725,0.23232322931289673,0.24183006584644318,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.23232322931289673},{"x":0.20261438190937042,"y":0.23232322931289673},{"x":0.20261438190937042,"y":0.2487373799085617},{"x":0.1895424872636795,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1895424872636795,0.23232322931289673,0.20261438190937042,0.2487373799085617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7401960492134094,"y":0.27020201086997986},{"x":0.7173202633857727,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.7173202633857727,0.2525252401828766,0.7401960492134094,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7091503143310547,"y":0.27020201086997986},{"x":0.665032684803009,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.665032684803009,0.2525252401828766,0.7091503143310547,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.2525252401828766},{"x":0.656862735748291,"y":0.2525252401828766},{"x":0.656862735748291,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6339869499206543,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6339869499206543,0.2525252401828766,0.656862735748291,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6339869499206543,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6274510025978088,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آل","boundary":[0.6274510025978088,0.2525252401828766,0.6339869499206543,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6111111044883728,"y":0.27020201086997986},{"x":0.6045751571655273,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6045751571655273,0.2525252401828766,0.6111111044883728,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5947712659835815,"y":0.27020201086997986},{"x":0.5686274766921997,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.5686274766921997,0.2525252401828766,0.5947712659835815,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5588235259056091,"y":0.27020201086997986},{"x":0.5179738402366638,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.5179738402366638,0.2525252401828766,0.5588235259056091,0.27020201086997986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.25757575035095215},{"x":0.48856207728385925,"y":0.25757575035095215},{"x":0.48856207728385925,"y":0.27020201086997986},{"x":0.47385621070861816,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"در","boundary":[0.47385621070861816,0.25757575035095215,0.48856207728385925,0.27020201086997986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7401960492134094,"y":0.27020201086997986},{"x":0.1895424872636795,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1845424872636795,0.20259596335887908,0.7451960492134094,0.27720201086997986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.2525252401828766},{"x":0.46405228972435,"y":0.2525252401828766},{"x":0.46405228972435,"y":0.26893940567970276},{"x":0.45098039507865906,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.45098039507865906,0.2525252401828766,0.46405228972435,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.2525252401828766},{"x":0.44281044602394104,"y":0.2525252401828766},{"x":0.44281044602394104,"y":0.26893940567970276},{"x":0.3970588147640228,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.3970588147640228,0.2525252401828766,0.44281044602394104,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3986928164958954,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3986928164958954,"y":0.26893940567970276},{"x":0.39542484283447266,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39542484283447266,0.2537878751754761,0.3986928164958954,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.2537878751754761},{"x":0.38725489377975464,"y":0.2537878751754761},{"x":0.38725489377975464,"y":0.26893940567970276},{"x":0.3758170008659363,"y":0.26893940567970276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3758170008659363,0.2537878751754761,0.38725489377975464,0.26893940567970276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3692810535430908,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3692810535430908,"y":0.27020201086997986},{"x":0.3480392098426819,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.3480392098426819,0.2537878751754761,0.3692810535430908,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3366013169288635,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3366013169288635,"y":0.27020201086997986},{"x":0.31699347496032715,"y":0.27020201086997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.31699347496032715,0.2537878751754761,0.3366013169288635,0.27020201086997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.25505051016807556},{"x":0.30882352590560913,"y":0.25505051016807556},{"x":0.30882352590560913,"y":0.2651515007019043},{"x":0.27941176295280457,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.27941176295280457,0.25505051016807556,0.30882352590560913,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7107843160629272,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.7107843160629272,0.2752525210380554,0.7401960492134094,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6960784196853638,0.2752525210380554,0.7091503143310547,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6830065250396729,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6830065250396729,0.2752525210380554,0.6895424723625183,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6666666865348816,0.2752525210380554,0.6764705777168274,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6307189464569092,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6307189464569092,0.2752525210380554,0.6601307392120361,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2941919267177582},{"x":0.601307213306427,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.601307213306427,0.2752525210380554,0.6241829991340637,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5816993713378906,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5816993713378906,0.2752525210380554,0.5947712659835815,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5751634240150452,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5751634240150452,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5620915293693542,0.2752525210380554,0.5751634240150452,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5424836874008179,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5424836874008179,0.2752525210380554,0.5571895241737366,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5392156839370728,0.2752525210380554,0.5408496856689453,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5326797366142273,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.5032680034637451,0.2752525210380554,0.5326797366142273,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.2752525210380554},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2752525210380554},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2941919267177582},{"x":0.4689542353153229,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.4689542353153229,0.2752525210380554,0.49673202633857727,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2941919267177582},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45261436700820923,0.2752525210380554,0.4624182879924774,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.2752525210380554},{"x":0.44607841968536377,"y":0.2752525210380554},{"x":0.44607841968536377,"y":0.2941919267177582},{"x":0.41503268480300903,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.41503268480300903,0.2752525210380554,0.44607841968536377,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4133986830711365,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4133986830711365,"y":0.2941919267177582},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.40032678842544556,0.2752525210380554,0.4133986830711365,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2941919267177582},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40032678842544556,0.2752525210380554,0.4019607901573181,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2941919267177582},{"x":0.3692810535430908,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.3692810535430908,0.2752525210380554,0.3921568691730499,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.2752525210380554},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2752525210380554},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2941919267177582},{"x":0.3251633942127228,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.3251633942127228,0.2752525210380554,0.36274510622024536,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3186274468898773,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3186274468898773,"y":0.2941919267177582},{"x":0.30228757858276367,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.30228757858276367,0.2752525210380554,0.3186274468898773,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.2752525210380554},{"x":0.2957516312599182,"y":0.2752525210380554},{"x":0.2957516312599182,"y":0.2941919267177582},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2875817120075226,0.2752525210380554,0.2957516312599182,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.2752525210380554},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2752525210380554},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2941919267177582},{"x":0.258169949054718,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.258169949054718,0.2752525210380554,0.2875817120075226,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.2752525210380554},{"x":0.258169949054718,"y":0.2752525210380554},{"x":0.258169949054718,"y":0.2941919267177582},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2450980395078659,0.2752525210380554,0.258169949054718,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.2752525210380554},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2752525210380554},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2941919267177582},{"x":0.21078431606292725,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.21078431606292725,0.2752525210380554,0.23529411852359772,0.2941919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.2752525210380554},{"x":0.2042483687400818,"y":0.2752525210380554},{"x":0.2042483687400818,"y":0.2941919267177582},{"x":0.19117647409439087,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.19117647409439087,0.2752525210380554,0.2042483687400818,0.2941919267177582]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7401960492134094,"y":0.25},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2941919267177582},{"x":0.19117647409439087,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1845424872636795,0.24678787517547607,0.7451960492134094,0.3011919267177582],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7401960492134094,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7401960492134094,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.7058823704719543,0.29924243688583374,0.7401960492134094,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6977124214172363,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6977124214172363,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6715686321258545,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6715686321258545,0.29924243688583374,0.6977124214172363,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.29924243688583374},{"x":0.665032684803009,"y":0.29924243688583374},{"x":0.665032684803009,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6160130500793457,0.29924243688583374,0.665032684803009,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6078431606292725,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5898692607879639,0.29924243688583374,0.6078431606292725,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5784313678741455,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5718954205513,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5718954205513,0.29924243688583374,0.5784313678741455,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5669934749603271,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.5473856329917908,0.29924243688583374,0.5669934749603271,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5424836874008179,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5375816822052002,0.29924243688583374,0.5424836874008179,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5310457348823547,"y":0.29924243688583374},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4869281053543091,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.4869281053543091,0.29924243688583374,0.5310457348823547,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4803921580314636,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3156565725803375},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.45098039507865906,0.29924243688583374,0.4803921580314636,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4493463933467865,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4444444477558136,0.29924243688583374,0.4493463933467865,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4395424723625183,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4313725531101227,0.29924243688583374,0.4395424723625183,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4248366057872772,"y":0.29924243688583374},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3156565725803375},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.39542484283447266,0.29924243688583374,0.4248366057872772,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.29924243688583374},{"x":0.3888888955116272,"y":0.29924243688583374},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3156565725803375},{"x":0.36764705181121826,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرود","boundary":[0.36764705181121826,0.29924243688583374,0.3888888955116272,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7352941036224365,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7352941036224365,0.3207070827484131,0.7630718946456909,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7222222089767456,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6911764740943909,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۵-","boundary":[0.6911764740943909,0.3207070827484131,0.7222222089767456,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6797385811805725,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6584967374801636,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6584967374801636,0.3207070827484131,0.6797385811805725,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6519607901573181,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.3207070827484131,0.6519607901573181,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6323529481887817,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6323529481887817,0.3207070827484131,0.6470588445663452,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6160130500793457,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5833333134651184,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.5833333134651184,0.3207070827484131,0.6160130500793457,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5718954205513,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5718954205513,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5522875785827637,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5522875785827637,0.3207070827484131,0.5718954205513,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5408496856689453,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5098039507865906,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماژول","boundary":[0.5098039507865906,0.3207070827484131,0.5408496856689453,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.3207070827484131},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3207070827484131},{"x":0.49836599826812744,"y":0.33838382363319397},{"x":0.4722222089767456,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.4722222089767456,0.3207070827484131,0.49836599826812744,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.3207070827484131},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3207070827484131},{"x":0.47058823704719543,"y":0.33838382363319397},{"x":0.4346405267715454,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.4346405267715454,0.3207070827484131,0.47058823704719543,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.3207070827484131},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3207070827484131},{"x":0.42320260405540466,"y":0.33838382363319397},{"x":0.4084967374801636,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4084967374801636,0.3207070827484131,0.42320260405540466,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3986928164958954,"y":0.33838382363319397},{"x":0.3888888955116272,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3888888955116272,0.3207070827484131,0.3986928164958954,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3611111044883728,"y":0.3207070827484131},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3207070827484131},{"x":0.38725489377975464,"y":0.33838382363319397},{"x":0.3611111044883728,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.3611111044883728,0.3207070827484131,0.38725489377975464,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.3207070827484131},{"x":0.34967321157455444,"y":0.3207070827484131},{"x":0.34967321157455444,"y":0.33838382363319397},{"x":0.3153594732284546,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگی","boundary":[0.3153594732284546,0.3207070827484131,0.34967321157455444,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3055555522441864,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3055555522441864,"y":0.33838382363319397},{"x":0.2826797366142273,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.2826797366142273,0.3207070827484131,0.3055555522441864,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.3207070827484131},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3207070827484131},{"x":0.27124184370040894,"y":0.33838382363319397},{"x":0.26633986830711365,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26633986830711365,0.3207070827484131,0.27124184370040894,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.3207070827484131},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3207070827484131},{"x":0.2549019753932953,"y":0.33838382363319397},{"x":0.25,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.25,0.3207070827484131,0.2549019753932953,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21078431606292725,"y":0.3207070827484131},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3207070827484131},{"x":0.23856209218502045,"y":0.33838382363319397},{"x":0.21078431606292725,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.21078431606292725,0.3207070827484131,0.23856209218502045,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.3207070827484131},{"x":0.1993464082479477,"y":0.3207070827484131},{"x":0.1993464082479477,"y":0.33838382363319397},{"x":0.19117647409439087,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19117647409439087,0.3207070827484131,0.1993464082479477,0.33838382363319397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7630718946456909,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7630718946456909,"y":0.33838382363319397},{"x":0.19117647409439087,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18617647409439086,0.29224243688583373,0.7680718946456909,0.345383823633194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7401960492134094,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7401960492134094,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.6666666865348816,0.34343433380126953,0.7401960492134094,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6601307392120361,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6307189464569092,0.34343433380126953,0.6601307392120361,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6290849447250366,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6290849447250366,"y":0.3611111044883728},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.6045751571655273,0.34343433380126953,0.6290849447250366,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5980392098426819,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5718954205513,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جاده","boundary":[0.5718954205513,0.34343433380126953,0.5980392098426819,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5702614188194275,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5571895241737366,0.34343433380126953,0.5702614188194275,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5555555820465088,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5522875785827637,0.34343433380126953,0.5555555820465088,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5457516312599182,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3611111044883728},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.5228758454322815,0.34343433380126953,0.5457516312599182,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5212418437004089,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5212418437004089,"y":0.3611111044883728},{"x":0.491830050945282,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.491830050945282,0.34343433380126953,0.5212418437004089,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4852941036224365,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4852941036224365,"y":0.3611111044883728},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینی","boundary":[0.45098039507865906,0.34343433380126953,0.4852941036224365,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.34343433380126953},{"x":0.44607841968536377,"y":0.34343433380126953},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3611111044883728},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4313725531101227,0.34343433380126953,0.44607841968536377,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4264705777168274,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4264705777168274,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدور","boundary":[0.3921568691730499,0.34343433380126953,0.4264705777168274,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.34343433380126953},{"x":0.38725489377975464,"y":0.34343433380126953},{"x":0.38725489377975464,"y":0.3611111044883728},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبوده","boundary":[0.35947713255882263,0.34343433380126953,0.38725489377975464,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.34343433380126953},{"x":0.3529411852359772,"y":0.34343433380126953},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3284313678741455,0.34343433380126953,0.3529411852359772,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.34343433380126953},{"x":0.3284313678741455,"y":0.34343433380126953},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3611111044883728},{"x":0.3186274468898773,"y":0.3611111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3186274468898773,0.34343433380126953,0.3284313678741455,0.3611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7630718946456909,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7630718946456909,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7352941036224365,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7352941036224365,0.36742424964904785,0.7630718946456909,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7271241545677185,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7271241545677185,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6977124214172363,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۶-","boundary":[0.6977124214172363,0.36742424964904785,0.7271241545677185,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6928104758262634,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6928104758262634,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6666666865348816,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیک","boundary":[0.6666666865348816,0.36742424964904785,0.6928104758262634,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6601307392120361,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6601307392120361,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6143791079521179,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پوینتها","boundary":[0.6143791079521179,0.36742424964904785,0.6601307392120361,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6078431606292725,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6078431606292725,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5898692607879639,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5898692607879639,0.36742424964904785,0.6078431606292725,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5833333134651184,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5833333134651184,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5702614188194275,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5702614188194275,0.36742424964904785,0.5833333134651184,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5653594732284546,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5653594732284546,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5326797366142273,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محلی","boundary":[0.5326797366142273,0.36742424964904785,0.5653594732284546,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5261437892913818,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5261437892913818,"y":0.38257575035095215},{"x":0.49836599826812744,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعبیه","boundary":[0.49836599826812744,0.36742424964904785,0.5261437892913818,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.36742424964904785},{"x":0.491830050945282,"y":0.36742424964904785},{"x":0.491830050945282,"y":0.38257575035095215},{"x":0.46405228972435,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.46405228972435,0.36742424964904785,0.491830050945282,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4575163424015045,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4575163424015045,"y":0.38257575035095215},{"x":0.4444444477558136,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4444444477558136,0.36742424964904785,0.4575163424015045,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.36742424964904785},{"x":0.43790850043296814,"y":0.36742424964904785},{"x":0.43790850043296814,"y":0.38257575035095215},{"x":0.4264705777168274,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4264705777168274,0.36742424964904785,0.43790850043296814,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.36742424964904785},{"x":0.41993463039398193,"y":0.36742424964904785},{"x":0.41993463039398193,"y":0.38257575035095215},{"x":0.3937908411026001,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.3937908411026001,0.36742424964904785,0.41993463039398193,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.36742424964904785},{"x":0.38562092185020447,"y":0.36742424964904785},{"x":0.38562092185020447,"y":0.38257575035095215},{"x":0.3660130798816681,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.3660130798816681,0.36742424964904785,0.38562092185020447,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.36742424964904785},{"x":0.35947713255882263,"y":0.36742424964904785},{"x":0.35947713255882263,"y":0.38257575035095215},{"x":0.3382352888584137,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.3382352888584137,0.36742424964904785,0.35947713255882263,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.36742424964904785},{"x":0.33496731519699097,"y":0.36742424964904785},{"x":0.33496731519699097,"y":0.38257575035095215},{"x":0.3284313678741455,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3284313678741455,0.36742424964904785,0.33496731519699097,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3235294222831726,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3235294222831726,"y":0.38257575035095215},{"x":0.31209149956703186,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31209149956703186,0.36742424964904785,0.3235294222831726,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3055555522441864,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3055555522441864,"y":0.38257575035095215},{"x":0.27450981736183167,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماژول","boundary":[0.27450981736183167,0.36742424964904785,0.3055555522441864,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.36742424964904785},{"x":0.2679738700389862,"y":0.36742424964904785},{"x":0.2679738700389862,"y":0.38257575035095215},{"x":0.2647058963775635,"y":0.38257575035095215}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2647058963775635,0.36742424964904785,0.2679738700389862,0.38257575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.36742424964904785},{"x":0.26143792271614075,"y":0.36742424964904785},{"x":0.26143792271614075,"y":0.38257575035095215},{"x":0.258169949054718,&q