اصول و روشهای فناوری بذر اصول و روشهای فناوری بذر

{"id":"3797356","title":"اصول و روشهای فناوری بذر","price":"۹۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۱‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8ac23ae169d4fce1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8ac23ae169d4fce1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8ac23ae169d4fce1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8ac23ae169d4fce1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8ac23ae169d4fce1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8ac23ae169d4fce1/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8ac23ae169d4fce1/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8ac23ae169d4fce1/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8ac23ae169d4fce1/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8ac23ae169d4fce1/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789640115220","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["این کتاب مبتنی بر پیشینه و تجربیات آموزشی و پژوهشی شخصی در زمینه علوم و فناوری بذر است که به منظور ارایه ماخذی برای تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی در این عرصه با استفاده از منابع اصلی و نوین و با توجه به سرفصلهای مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های مربوطه و نیازهای تحقیقاتی نگاشته شده است."],"pages_count":"1","keywords":"null","token":"8ac23ae169d4fce1","created_at":"2021-03-18 13:22:19","updated_at":"2021-07-24 10:31:52","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2021-04-10 19:36:58","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920053","title":"آیدین حمیدی","firstname":"آیدین","lastname":"حمیدی","token":"1bf06184a0954539","created_at":"2021-03-18 13:12:31","updated_at":"2021-03-18 13:12:31","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920053","title":"آیدین حمیدی","firstname":"آیدین","lastname":"حمیدی","token":"1bf06184a0954539","created_at":"2021-03-18 13:12:31","updated_at":"2021-03-18 13:12:31","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786030","file":"605322d43fac83.95299746.pdf","book_id":"3797356","toc":null,"created_at":"2021-03-18 13:22:20","updated_at":"2021-07-24 10:32:41","process_started_at":"2021-03-18 13:22:32","process_done_at":"2021-03-18 13:22:42","process_failed_at":null,"pages_count":"443","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"09e4e6d932464eb39f1fb2a4a5034ab24cc66e460e2ef7b76098e0434e9de5e5a0119894943285a2b9d6fc3a1170bc2c97d72e939469c47e40c7c3132ac3b325","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۴۳"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","manager":"دکتر حسین ابراهیم آبادی","shaba":"IR34 0100 0040 0102 4303 0148 32","bank_name":"بانک مرکزی","description":"شناسه واریز:\n324024374113650000000000000020","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"/storage/publisher/logo/180.png","token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"مرکز نشر دانشگاهی","email":"pobox@iup.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7534f44717b42521","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"9mhp0y","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-01-27 09:15:56","updated_at":"2021-01-27 09:15:56","bazaar_credit":0,"description":"pobox@iup.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"2224","title":"اصلاح و بذرگیری گل و سبزی","token":"83498082b710d21b","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2021-04-10 19:36:58","study_fields":[{"id":"859","title":"مهندسی باغبانی","degree_id":"7","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":"90","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-24 14:48:50","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"865","title":"مهندسی علوم باغبانی","degree_id":"7","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":"90","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-24 14:48:50","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"اصول-و-روشهای-فناوری-بذر","urlify":"اصول-و-روشهای-فناوری-بذر","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"آیدین حمیدی","tocStr":"","url":"/preview/8ac23ae169d4fce1/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B0%D8%B1"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19